KDC-W3544W
KDC-W3044
KDC-W313
AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD
MODE D’EMPLOI
CD-RECEIVER
BEDIENUNGSANLEITUNG
CD RECEIVER
GEBRUIKSAANWIJZING
SINTOLETTORE STEREO COMPACT DISC
ISTRUZIONI PER L’USO
REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM
MANUAL DE INSTRUCCIONES
RECEPTOR DE CD
MANUAL DE INSTRUÇÕES
SI DICHIARA CHE:
I lettori CD con Sintonizzatore AM/FM Kenwood per auto, modelli
KDC-W3544W, KDC-W3544WY, KDC-W3044A, KDC-W3044G
KDC-W3044AY, KDC-W3044GY, KDC-W313A, KDC-W313G
KDC-W313AY, KDC-W313GY
rispondono alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 agosto 1995, n. 548.
Fatto ad Uithoorn il 16 giugno 2008
Kenwood Electronics Europe B.V. Amsterdamseweg 37
1422 AC Uithoorn The Netherlands
© B64-4215-00/00 (EW/E0)
B64-4215-00_00.indb 1
08.7.25 0:58:13 PM
Inhoud
Voor de ingebruikneming
43
Appendix
53
Basisbediening
44
Toebehoren/Installatieprocedure
55
Verbinden van kabels met
aansluitingen
56
Installatie/
Verwijderen van het toestel
58
Oplossen van problemen
59
Technische gegevens
60
Algemene functies
Tunerfuncties
CD-weergavefuncties
Algemene bediening
46
Audioregeling
Audio-instelling
Luidsprekerinstelling
Omschakelen van het display
Handmatig instellen van de klok
Tunerbediening
48
PTY (Program Type)
Vastleggen van voorkeurprogrammatypes
Veranderen van de taal voor de PTY-functie
Bediening van muziek-CD/
audiobestand
49
Muziek zoeken (Functie van audiobestand)
Muziek zoeken (Functie van muziek-CD)
Menubediening
50
Menusysteem
Activeren van de beveiligingscode
Deactiveren van de beveiligingscode
Automatisch vastleggen vanzenders in het
geheugen
Instellen van het display van de hulpingangsbron
Instelling van de demonstratiemodus
42 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 42
08.7.25 0:58:43 PM
Voor de ingebruikneming
2WAARSCHUWING
Voorkom persoonlijk letsel en/of
brand en neem derhalve de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Voorkom kortsluiting en steek derhalve
nooit metalen voorwerpen (zoals munten en
gereedschap) in het toestel.
Wanneer u dit toestel voor het eerst
gebruikt
Dit toestel is aanvankelijk ingesteld op de
demonstratiefunctie.
Wanneer u dit toestel voor het eerst gebruikt, moet u
de <Instelling van de demonstratiemodus> (pagina 52)
annuleren.
Terugstellen van uw toestel
• Druk op de resettoets wanneer het toestel niet
juist functioneert. Wanneer u op de resettoets
drukt, wordt het toestel teruggezet op de
fabrieksinstellingen.
• Druk op de resettoets wanneer de automatische
diskwisselaar niet juist functioneert. Hierna behoort
het toestel opnieuw normaal te werken.
Kondens op de lens
Wanneer u de autoverwarming aanzet bij lage
temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens
van de CD-speler gevormd. De lens “beslaat” en CD’s
kunnen niet worden afgespeeld. Verwijder in zo’n
geval de CD en wacht totdat de condens is verdampt.
Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien het toestel na
een tijdje nog niet normaal functioneert.
• Raadpleeg uw Kenwood-dealer indien u problemen
of vragen hebt tijdens de installatie.
• Vraag bij aankoop van optionele accessoires aan
uw Kenwood-dealer of deze functioneren met uw
model en in uw gebied.
• Dit toestel kan de volgende tekens weergeven: A-Z
0-9 @ " ‘ ` % & * + – = , . / \ < > [ ] ( ) : ; ^ - { } | ~ .
• De RDS-functie werkt niet als de service door geen
enkele zender wordt ondersteund.
• De afbeeldingen van de display en het voorpaneel
in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden
en zijn bedoeld om het gebruik van de
bedieningselementen te verduidelijken. Bijgevolg
kan het zijn dat datgene wat wordt weergegeven
op het afgebeelde display afwijkt van wat in
werkelijkheid op het display verschijnt.
Hanteren van CD’s
Resettoets
Reinigen van het toestel
Als het voorpaneel van dit toestel vuil is, moet u
het met een droge zachte doek, bijvoorbeeld een
siliconendoek, schoonvegen.
Als het voorpaneel erg vuil is, veegt u het vuil weg
met een doek die is bevochtigd met een neutraal
reinigingsmiddel en veegt u vervolgens het
reinigingsmiddel weg.
• Raak het opgenomen oppervlak van de CD niet aan.
• Plak geen plakband e.d. op de CD. Gebruik ook geen
CD’s waar plakband e.d. op geplakt is.
• Gebruik geen accessoires voor disktypes, e.d.
• Veeg vanuit het midden van de disk naar de rand.
• Neem de CD’s horizontaal uit het toestel.
• Verwijder voor gebruik eventuele bramen in het
middengat of de rand m.b.v. een balpen, e.d.
CD’s die niet gebruikt kunnen worden
• CD’s die niet rond zijn kunnen niet worden gebruikt.
¤
• Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het toestel,
want dit kan de mechanische onderdelen beschadigen.
Veeg het voorpaneel niet schoon met een harde doek of
met een vluchtig middel als verdunner of alcohol, want dit
kan leiden tot krassen of het verdwijnen van letters.
Reinigen van de aansluitpunten van het
voorpaneel
Veeg de aansluitpunten op het toestel zelf of het
voorpaneel indien nodig met een droge, zachte doek
schoon.
• CD’s met kleuren op het opgenomen oppervlak
kunnen niet worden gebruikt.
• Dit toestel kan alleen CD’s met het kenteken
weergeven.
Het is mogelijk dat disks zonder dit kenteken niet
foutloos worden weergegeven.
• Een niet-afgesloten CD-R of CD-RW kan niet worden
weergegeven. (Raadpleeg de instructies van de CDbrandersoftware en de gebruiksaanwijzing van uw
CD-brander voor details over het afsluitingsproces.)
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 43
43
08.7.25 0:58:44 PM
Basisbediening
[FM+] [AM–] Cd-gleuf
Disc slot Display
Release
[SRC] Ontgrendeling
Zoektoets
[AUD]
Search [DISP] [AUD]-knop
[] [D]
button
[]
Hulpingang
Auxiliary
input
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
knob
Algemene functies
Spanning/geluidsbron-keuzetoets: [SRC]
Schakelt de spanning in.
Wanneer de spanning is ingeschakeld, schakelt
u met iedere druk op deze toets over tussen
achtereenvolgens de tuner (“TUNER”), de CDspeler (“CD”), de hulpingang (“AUX”) en stand-by
(“STANDBY”).
Houd de toets ten minste 1 seconde ingedrukt om de
spanning uit te schakelen.
⁄
• Wanneer een optioneel accessoire is verbonden, verschijnt
de bronnaam van elk apparaat (enkel KDC-W3544W).
Volumeregelaar : [AUD]-knop
Draai aan de knop om het volume aan te passen.
Voorpaneelontgrendeling: Ontgrendeling
Ontgrendelt het voorpaneel zodat het paneel kan
worden verwijderd.
Plaats het voorpaneel terug zoals onderstaande
afbeelding laat zien.
Hulpingang
Sluit op deze aansluiting een draagbare muziekspeler
met ministekkerkabel (3,5 ø) aan.
⁄
• Gebruik een stereo ministekkerkabel zonder weerstand.
Demping van het volume bij een binnenkomend
telefoongesprek
Wanneer er een gesprek binnenkomt, verschijnt
“CALL” op het display en wordt het audiosysteem
gepauzeerd.
Na beëindiging van het gesprek, verdwijnt “CALL”
van het display en wordt het audiosysteem weer
ingeschakeld.
Het audiosysteem wordt ook weer ingeschakeld
wanneer tijdens het gesprek op [SRC] wordt gedrukt.
Subwooferuitgang: [AM–]
Schakelt tussen aan (“SW ON”) en uit (“SW OFF”)
wanneer deze knop gedurende ten minste 2
seconden wordt ingedrukt.
Omschakelen van de display: [DISP]
Wijzigen van de getoonde informatie. Zie pagina 46
voor meer details over de instellingen van de display.
¤
• Het voorpaneel is een precisie-onderdeel en kan
gemakkelijk beschadigd worden door schokken en stoten.
• Bewaar het voorpaneel in de voorpaneelhouder terwijl het
is verwijderd.
• Plaats het voorpaneel (en de voorpaneelhouder) niet in
direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Vermijd ook
plaatsen waar het zeer stoffig is of waar gevaar bestaat voor
waterspatten.
• Raak de aansluitingen van het toestel of het voorpaneel niet
met uw vingers aan om beschadiging te voorkomen.
44 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 44
08.7.25 0:58:45 PM
Tunerfuncties
CD uitwerpen : [0]
FM-band : [FM+]
Telkens wanneer de [FM+]-knop wordt ingedrukt,
wordt overgeschakeld tussen FM1, FM2 en FM3.
• Tot 10 minuten na het uitschakelen van de motor kunt u de
CD uitwerpen.
AM-band : [AM–]
Schakelt over naar AM.
Afstemmen: [4]/[¢]
Wijzigt de frequentie.
⁄
• Tijdens de ontvangst van een stereo-uitzending, licht de
indicator “ST” op.
Verkeersinformatie: [FM+]
Schakelt de functie voor verkeersinformatie aan of
uit wanneer langer dan 2 seconden wordt ingedrukt.
Wanneer de functie is ingeschakeld, licht de indicator
“TI” op.
Wanneer de verkeersinformatie begint terwijl de
functie is ingeschakeld, verschijnt “TRAFFIC” op de
display en wordt de informatie ontvangen.
⁄
• Wanneer het volume wordt aangepast tijdens het
ontvangen van verkeersinformatie, wordt het aangepaste
volume automatisch opgeslagen. De volgende keer
wanneer de functie voor verkeersinformatie wordt
ingeschakeld, wordt automatisch het opgeslagen volume
ingesteld.
Voorkeurgeheugen: [1] - [6]
Slaat de zender waarop is afgestemd op in het
voorkeurzendergeheugen wanneer de toets
gedurende ten minste 2 seconden wordt ingedrukt.
Afstemmen op voorkeurzenders: [1] - [6]
Stemt onmiddellijk af op de opgeslagen
voorkeurzender.
CD-weergavefuncties
CD-weergave : Cd-gleuf
De weergave start zodra een CD wordt geplaatst.
Wanneer er een CD is geplaatst, licht de indicator “IN”
op.
⁄
⁄
Muziek zoeken: [4]/[¢]
Wijzigt de muziek bij het indrukken van deze toets.
Spoelt snel achteruit of vooruit wanneer de toets
wordt ingedrukt.
Map/CD zoeken: [FM+]/[AM–]
Wijzigt de map met het audiobestand of de CD in de
CD-wisselaar.
Herhaalde weergave van track/ bestand/ CD/
map: [4]
Schakelt tussen Herhalen van track (“TRAC REP”),
Herhalen van disk (“DISC REP”) (In diskwisselaar) en
UIT (“REP OFF”) wanneer erop wordt gedrukt tijdens
het afspelen van een CD.
Schakelt tussen Herhalen van bestand (“FILE REP”),
Herhalen van map (“FOLD REP”) en UIT (“REP OFF”)
wanneer erop wordt geduwd tijdens het afspelen van
een audiobestand.
Aftastweergave: [2]
Speelt achtereenvolgens het eerste gedeelte van de
muziek op de CD of in de map.
“TRAC SCN”/ “FILE SCN” wordt weergegeven tijdens
de aftastweergave.
Willekeurig afspelen: [3]
Geeft de muziek op de CD of in de map in
willekeurige volgorde weer.
“DISC RDM”/ “FOLD RDM” wordt weergegeven tijdens
willekeurig afspelen.
Willekeurig afspelen van magazijn (KDCW3544W) : [5]
Speelt de muziek in de diskwisselaar in willekeurige
volgorde af.
“MGZN RDM” wordt weergegeven tijdens de
weergave van het magazijn in willekeurige volgorde.
Laten rollen van tekst/titel: [DISP]
Laat de tekstweergave van tuner, cd en audiobestand
rollen wanneer gedurende ten minste 1 seconde
wordt ingedrukt.
• CD's met een diameter van 3 inch (8 cm) kunnen niet
worden gebruikt. Het toestel kan defect raken wanneer
getracht wordt een adapter te plaatsen.
• Zie <Audiobestanden> (pagina 53) voor de compatibiliteit
van de diverse soorten audiobestanden per model.
Pauze en weergave : [6]
Telkens wanneer in het midden wordt gedrukt, wordt
overgeschakeld tussen pauze en weergave.
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 45
45
08.7.25 0:58:46 PM
Algemene bediening
Audioregeling
1 Kies de in te stellen geluidsbron
Druk op de toets [SRC].
2 Activeer de audioregelfunctie
Druk op de knop [AUD].
3 Kies het in te stellen audio-item
Instelitem
Laagdoorgangsfilter
Volumecompensatie
Display
“LPF”
“V-OFF”
Instelbereik
80/120/160/Door(uit) Hz
–8 — ±0 (AUX: -8 — +8)
⁄
• Volumecompensatie: Stelt het volume van elke bron in
als een verschil ten opzichte van
het basisvolume.
Druk op de knop [AUD].
4 Stel het audio-instelitem in
Instelitem
Display
Subwooferniveau “SW L”
Bass Boost
“B.BOOST”/“B.B”
5 Sluit de audio-instelfunctie af
System Q
Instelbereik
–15 — +15
“1”/”2”/“OFF” (De indicator
wijzigt naargelang de
instelling.)
“NATURAL”/ “ROCK”/ Natuurlijk/Rock/Pop/Easy
“POPS”/ “EASY”/
listening/Top 40/Jazz/Spel/
“TOP40”/ “JAZZ”/
Persoonlijke instelling
“GAME”/ “USER”
“BAS L”
–8 — +8
Niveau van de
lage tonen
Niveau van de
“MID L”
–8 — +8
middentonen
Niveau van de
“TRE L”
–8 — +8
hoge tonen
Balans
“BAL”
Links 15 — Rechts 15
Fader
“FAD”
Achteraan 15 — Vooraan 15
Sluit de audioregelfunctie (volumeregelfunctie) af
⁄
• “USER”: Deze aanduiding wordt weergegeven als het
niveau van de lage tonen, het niveau van de
middentonen of het niveau van de hoge tonen is
aangepast. Wanneer “USER” wordt geselecteerd,
worden deze niveaus terug opgeroepen.
4 Stel het item in
Draai aan de knop [AUD].
5 Sluit de audioregelfunctie af
Druk op een willekeurige toets.
Druk op een andere toets dan de knop [AUD].
Audio-instelling
Instellen van het geluidssysteem.
1 Kies de in te stellen geluidsbron
Druk op de toets [SRC].
2 Activeer de audio-instelfunctie
Draai aan de knop [AUD].
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Luidsprekerinstelling
Fijnafstemmen zodat de System Q-waarde bij
instelling van het luidsprekertype optimaal is.
1 Schakel het toestel in stand-by
Druk op de toets [SRC].
Selecteer de weergave “STANDBY”.
2 Activeer de luidsprekerinstelfunctie
Druk op de knop [AUD].
3 Kies het luidsprekertype
Draai aan de knop [AUD].
Luidsprekertype
UIT
Voor luidspreker van 5 & 4 inch
Voor luidspreker van 6 & 6x9 inch
Voor OEM-luidspreker
Display
“SP OFF”
“SP 5/4”
“SP 6*9/6”
“SP OEM”
4 Sluit de luidsprekerinstelfunctie af
Druk op de knop [AUD].
Omschakelen van het display
Verandert de weergegeven informatie van elke
bron als volgt;
Met tuner als geluidsbron
Informatie
Programmaservicenaam of frequentie
Radiotekst, programmaservice of frequentie
Klok
Display
“FREQ”/ “FREQ/PS”
“R-TEXT”
“CLOCK”
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
3 Kies het in te stellen audio-instelitem
Druk op de knop [AUD].
46 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 46
08.7.25 0:58:46 PM
Met CD & externe disk als geluidsbron
Informatie
Disktitel
Fragmenttitel
Speelduur en fragmentnummer
Klok
Display
“D-TITLE”
“T-TITLE”
“P-TIME”
“CLOCK”
Met een audiobestand als geluidsbron
Informatie
Muziektitel & artiestnaam
Albumnaam & artiestnaam
Mapnaam
Bestandsnaam
Speelduur & muzieknummer
Klok
Display
“TITLE”
“ALBUM”
“FOLDER”
“FILE”
“P-TIME”
“CLOCK”
In stand-by/met hulpingang als geluidsbron
Informatie
Naam van de bron
Klok
Display
“SRC NAME”
“CLOCK”
⁄
• Wanneer het klokdisplay is gekozen, zal de displayinstelling van elke bron omschakelen naar het
klokdisplay.
• De albumnaam kan niet worden getoond in een WMAbestand.
• Als het geselecteerde display-item geen informatie
bevat, wordt alternatieve informatie weergegeven.
Handmatig instellen van de klok
1 Selecteer de klokweergave
Druk op de toets [DISP].
2 Activeer de functie voor het instellen van de
klok
Houd de toets [DISP] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Het klokdisplay knippert.
3 Stel de uren in
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Stel de minuten in
Druk op de toets [4] of [¢].
4 Sluit de functie voor het instellen van de klok
af
Druk op de toets [DISP].
⁄
• U kunt deze aanpassing uitvoeren wanneer de “SYNC”
van het <Menusysteem> (pagina 50) op “OFF” staat.
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 47
47
08.7.25 0:58:47 PM
Tunerbediening
PTY (Program Type)
3 Zoek naar zenders met het gekozen
Kiezen van een programmatype en zoeken naar een
zender.
1 Activeer de PTY-functie
Druk op de zoektoets.
Tijdens PTY-modus licht de indicator “PTY” op.
⁄
2 Kies het programmatype
• Wanneer het geselecteerde programmatype niet wordt
gevonden, wordt “NO PTY” getoond. Kies een ander
programmatype.
Programmatype
Lezingen
Muziek
Nieuws
Actualiteit
Informatie
Sport
Educatief
Drama
Cultuur
Wetenschap
Gevarieerd
Pop
Rock
Easy listening
Licht klassiek
Zwaar klassiek
Overige muziek
Weer
Geldzaken
Kinderprogramma’s
Sociale zaken
Religie
Luisteraarparticipatie
Reizen
Recreatie
Jazz
Country
Nationale muziek
Gouwe ouwe
Folkmuziek
Documentaire
Druk op de zoektoets.
Vastleggen van
voorkeurprogrammatypes
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Display
“SPEECH”
“MUSIC”
“NEWS”
“AFFAIRS”
“INFO”
“SPORT”
“EDUCATE”
“DRAMA”
“CULTURE”
“SCIENCE”
“VARIED”
“POP M”
“ROCK M”
“EASY M”
“LIGHT M”
“CLASSICS”
“OTHER M”
“WEATHER”
“FINANCE”
“CHILDREN”
“SOCIAL”
“RELIGION”
“PHONE IN”
“TRAVEL”
“LEISURE”
“JAZZ”
“COUNTRY”
“NATION M”
“OLDIES”
“FOLK M”
“DOCUMENT”
⁄
• Lezingen en muziek omvatten tevens onderstaande
programmatypes.
Muziek: Nr.12 — 17, 26 — 30
Lezingen: Nr.3 — 11, 18 — 25, 31
48 |
⁄
4 Sluit de PTY-functie af
• Deze functie is niet beschikbaar tijdens de ontvangst van
een verkeersbericht of een AM-zender.
Nr.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
programmatype
Druk op de toets [4] of [¢].
Vastleggen van een programmatype in het
voorkeurgeheugen om het type snel te kunnen
oproepen.
Vastleggen van het programmatype
1 Kies het vast te leggen programmatype
Zie <PTY (Program Type)>.
2 Leg het programmatype vast
Druk ten minste 2 seconden op de gewenste
toets [1] — [6].
Oproepen van het vastgelegde programmatype
1 Activeer de PTY-functie
Zie <PTY (Program Type)>.
2 Roep het programmatype op
Druk op de gewenste toets [1] — [6].
Veranderen van de taal voor de PTYfunctie
Kiezen van de taal voor het tonen van de
programmatypes.
1 Activeer de PTY-functie
Zie <PTY (Program Type)>.
2 Activeer de functie voor het veranderen van
de taal
Druk op de toets [DISP].
3 Kies de taal
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Taal
Engels
Frans
Duits
Display
“ENGLISH”
“FRENCH”
“GERMAN”
4 Sluit de functie voor het veranderen van de
taal af
Druk op de toets [DISP].
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 48
08.7.25 0:58:47 PM
Bediening van muziek-CD/audiobestand
Muziek zoeken (Functie van
audiobestand)
Muziek zoeken (Functie van muziekCD)
Zoek het liedje dat u wilt weergeven door het te
zoeken in de bestandsstructuur.
Selecteer het nummer waar u wilt naar luisteren
door te draaien aan de knop [AUD].
1 Start de modus muziek zoeken
1 Start de modus muziek zoeken
Druk op de zoektoets.
“SEARCH” wordt weergegeven.
De naam van het huidige audiobestand wordt
weergegeven.
2 Zoeken naar en weergeven van een liedje
Type bewerking
Verplaatsen tussen mappen/
bestanden
Selectie van map/bestand
Teruggaan naar vorige map
Teruggaan naar de hoofdmap
Werking
Draai aan de knop [AUD] of druk op de
toets [FM+]/[AM–].
Druk op de knop [AUD] of toets [¢].
Druk op de toets [4].
Houd de toets [4] ten minste 1
seconde ingedrukt.
(ON) : Geeft aan dat een map bestaat boven de
huidige geselecteerde map.
(OFF) : Geeft aan dat geen map bestaat boven
de huidige geselecteerde map.
(ON) : Geeft aan dat een map onder boven de
huidige geselecteerde map.
(Knippert) : Geeft aan dat u een bestand hebt
geselecteerd.
Druk op de zoektoets.
“SEARCH” wordt weergegeven.
Het huidige muzieknummer wordt weergegeven.
2 Selecteer de muziek
Draai aan de knop [AUD].
3 Geef het geselecteerde liedje weer
Druk op de knop [AUD].
De modus muziek zoeken wordt geannuleerd en
het geselecteerde nummer wordt weergegeven.
Terugkeren naar het eerste nummer
Houd de toets [4] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
De modus muziek zoeken annuleren
Druk op de zoektoets.
⁄
• Muziek zoeken is enkel beschikbaar tijdens het afspelen
met de ingebouwde CD-speler.
• De functie muziek zoeken kan niet worden uitgevoerd
tijdens willekeurig afspelen of aftastweergave.
De modus muziek zoeken annuleren
Druk op de zoektoets.
⁄
• De functie muziek zoeken kan niet worden uitgevoerd
tijdens willekeurig afspelen of aftastweergave.
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 49
49
08.7.25 0:58:48 PM
Menubediening
Menusysteem
Instellen van diverse functies.
1 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
“MENU” wordt weergegeven.
2 Kies het menu-item
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Display
Instelling Overzicht instelling
Bron
“CODE SET”/ Zie pagina Instellen/resetten van de
“CODE CLR” 51
veiligheidscode.
(Functie van KDC-W3544W)
“SYNC”
ON*/OFF Synchroniseren van de klok met
het tijdsignaal dat door een RDSzenders wordt uitgezonden.
“DIM”
ON/OFF* Past de helderheid van het display —
aan de lichtomstandigheden aan.
“ICON”
ON1/ON2*/ Stelt de grafische modus in van
OFF
de display.
“SWPRE”
R*/ SW
Stelt de preout-uitgang in.
“SPRM”
ON*/OFF Schakelt de Supreme-functie
in en uit.
“NEWS”
OFF*
Schakelt de automatische
– 90M
ontvangst voor
nieuwsuitzendingen in of uit en
bepaalt het minimale interval
tussen nieuwsuitzendingen.
“LO.S”
ON/OFF* Er wordt bij automatisch zoeken
alleen afgestemd op zenders die
goed te ontvangen zijn.
“AUTO1”/
AUTO1*/ Selecteert de afstemfunctie van
”AUTO2”/
AUTO2/
de radio.
“MANUAL” MANUAL
“A-MEMORY” Zie pagina Slaat automatisch zes goed te
52
ontvangen zenders op.
“AF”
ON*/OFF Wanneer de ontvangst
verslechtert, wordt automatisch
op een andere frequentie
overgeschakeld waarop hetzelfde
programma in hetzelfde RDSnetwerk wordt uitgezonden.
“REG”
ON*/OFF Bepaalt of bij het veranderen
van zender met behulp van
“AF”-regeling alleen naar een
regionale zender moet worden
overgeschakeld.
“ATPS”
ON*/OFF Om wanneer de ontvangstkwaliteit
van de verkeersinformatiezender
slecht is, automatisch te zoeken
naar een zender die beter te
ontvangen is.
50 |
Display
“MONO”
Instelling Overzicht instelling
Bron
ON/OFF* Om een stereo uitzending in mono
te ontvangen.
“NAME SET” Zie pagina Stelt de display in wanneer
52
wordt overgeschakeld naar de
hulpingang.
“RUS”*1
ON*/OFF Selecteert Russisch als de
displaytaal.
—
“SCL”
AUTO/
Bepaalt of tekst automatisch
MANU*
verschuift.
“AUX”
OFF/ON1*/ Bepaalt of tijdens het selecteren
ON2
van de geluidsbron de
hulpingangsbron AUX ook op het
display moet worden getoond.
“OFF”
OFF – 60M Bepaalt het aantal minuten
gedurende welke het toestel
stand-by kan staan voordat de
spanning wordt uitgeschakeld.
“CD READ” 1*/2
Bepaalt hoe de CD moet worden
gelezen.
“DEMO”
Zie pagina Bepaalt of de demonstratiemodus —
52
moet worden geactiveerd.
* Standaardinstelling
*1 Functie van in Rusland verkochte modellen.
Het weergegeven item hangt af van de op dat
moment geselecteerde bron. Het teken in de
kolom Bron geeft de bron aan waarvoor het item
wordt weergegeven.
: Kan worden ingesteld in iedere stand, behalve
stand-by.
: Kan worden ingesteld tijdens stand-by.
: Kan worden ingesteld wanneer een audiobestand
als geluidsbron is geselecteerd.
: Kan worden ingesteld wanneer de tuner als
geluidsbron is geselecteerd.
: Kan worden ingesteld tijdens ontvangst van een
FM-zender.
: Kan worden ingesteld tijdens het luisteren naar de
hulpingangsbron (AUX).
— : Kan worden ingesteld bij alle geluidsbronnen.
⁄
• Zie voor menu-items met een paginaverwijzing de
betreffende pagina voor details over het instellen van
het item.
• Raadpleeg de <Appendix> (pagina 53) voor meer
informatie over de menu-items.
3 Stel het menu-item in
Druk op de toets [4] of [¢].
4 Sluit de menufunctie af
Druk op de zoektoets.
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 50
08.7.25 0:58:48 PM
Functie van KDC-W3544W
Activeren van de beveiligingscode
Wanneer de beveiligingscode is ingesteld, wordt
de kans op diefstal verminderd aangezien de
beveiligingscode moet worden ingegeven wanneer
het toestel opnieuw wordt ingeschakeld.
⁄
• U kunt een 4-cijferig getal naar keuze instellen als
beveiligingscode.
• De beveiligingscode of een verwijzing ernaar kan niet
worden weergegeven. Noteer de beveiligingscode en
bewaar ze op een veilige plaats.
1 Schakel het toestel in stand-by
Druk op de toets [SRC].
Selecteer de weergave “STANDBY”.
2 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Wanneer “MENU” wordt getoond, verschijnt ook
“CODE SET”.
3 Activeer de beveiligingscodefunctie
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Wanneer “ENTER” wordt getoond, verschijnt ook
“CODE”.
4 Kies de in te voeren cijfers
Druk op de toets [4] of [¢].
5 Kies de cijfers voor de beveiligingscode
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
6 Herhaal stappen 4 en 5 om de volledige
beveiligingscode in te voeren.
7 Bevestig de beveiligingscode
Houd de knop [AUD] ten minste 3 seconden
ingedrukt.
Wanneer “RE-ENTER” wordt getoond, verschijnt
eveneens “CODE”.
8 Herhaal stappen 4 t/m 7 en voer de
beveiligingscode opnieuw in.
“APPROVED” wordt getoond.
De beveiligingscodefunctie wordt geactiveerd.
⁄
• Wanneer in stappen 4 t/m 6 een verkeerde code wordt
ingevoerd, moet de procedure vanaf stap 4 worden
herhaald.
9 Afsluiten van de beveiligingscodefunctie
Terugstellen van de beveiligingscodefunctie
wanneer het audiosysteem voor het eerst
wordt gebruikt nadat het is losgekoppeld van
de accuvoeding of wanneer op de resettoets
wordt gedrukt
1 Schakel de spanning in.
2 Herhaal stappen 4 t/m 7 en voer de
beveiligingscode in.
“APPROVED” wordt getoond.
Het toestel kan gebruikt worden.
⁄
• Wanneer de beveiligingscode geactiveerd is, verandert
“CODE SET” in “CODE CLR”.
• Voor het deactiveren van de beveiligingscodefunctie, zie
<Deactiveren van de beveiligingscode> hierna.
Functie van KDC-W3544W
Deactiveren van de beveiligingscode
U kunt de beveiligingscodefunctie als volgt
deactiveren.
1 Schakel het toestel in stand-by
Druk op de toets [SRC].
Selecteer de weergave “STANDBY”.
2 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
“MENU” wordt weergegeven.
3 Kies de beveiligingscodefunctie
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Selecteer de weergave “CODE CLR”.
4 Activeer de beveiligingscodefunctie
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Wanneer “ENTER” wordt getoond, verschijnt ook
“CODE CLR”.
5 Kies de in te voeren cijfers
Druk op de toets [4] of [¢].
6 Kies de cijfers voor de beveiligingscode
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
7 Herhaal stappen 4 en 5 om de volledige
beveiligingscode in te voeren.
8 Houd de knop [AUD] ten minste 3 seconden
ingedrukt.
“CLEAR” wordt getoond.
De beveiligingscodefunctie wordt gedeactiveerd.
Druk op de zoektoets.
Volgende pagina 3
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 51
51
08.7.25 0:58:49 PM
Menubediening
9 Afsluiten van de beveiligingscodefunctie
Druk op de zoektoets.
⁄
• Wanneer een foutieve beveiligingscode wordt
ingevoerd, wordt “ERROR” getoond. Voer de juiste
beveiligingscode in.
Automatisch vastleggen van
zenders in het geheugen
1 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
“MENU” wordt weergegeven.
2 Selecteer de automatische geheugenmodus
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Selecteer de weergave “A-MEMORY”.
3 Activeer de automatische
geheugenmodus
Houd de knop [AUD] ten minste 2 seconden
ingedrukt.
Telkens als u op de knop drukt, verandert het
display zoals hieronder wordt aangegeven.
• “AUX”
• “DVD”
• “PORTABLE”
• “GAME”
• “VIDEO”
• “TV”
6 Sluit de functie voor het instellen van het
display van de hulpingangsbron af
Druk op de zoektoets.
⁄
• Wanneer er gedurende 10 seconden geen bediening
plaatsvindt, wordt de tot op dat moment ingevoerde
naam vastgelegd en wordt de functie voor het instellen
van het display van de hulpingangsbron afgesloten.
• Het hulpingangdisplay kan alleen worden ingesteld
wanneer de ingebouwde hulpingang of de hulpingang
van de optionele KCA-S220A wordt gebruikt. Op de KCAS220A wordt “AUX EXT” standaard getoond.
Instelling van de demonstratiemodus
Stelt de demonstratiemodus in.
Instellen van het display van de
hulpingangsbron
Kiezen van het display bij het overschakelen naar
een hulpingangsbron.
1 Kies de hulpingangsbron
Druk op de toets [SRC].
Selecteer het “AUX” display.
2 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
“MENU” wordt weergegeven.
3 Kies de functie voor het instellen van het
display van de hulpingangsbron
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Selecteer de weergave “NAME SET”.
1 Activeer de menufunctie
Houd de zoektoets ten minste 1 seconde
ingedrukt.
“MENU” wordt weergegeven.
2 Kies de demonstratiemodus
Druk op de toets [FM+] of [AM–].
Selecteer het “DEMO” display.
3 Stel de demonstratiemodus in
Houd de knop [AUD] ten minste 2 seconden
ingedrukt.
Elke keer dat de knop gedurende ten minste
2 seconden wordt ingedrukt, verandert de
demonstratiemodus in onderstaande volgorde.
Display
“DEMO ON”
“DEMO OFF”
Instelling
De demonstratiefunctie is ingeschakeld.
De demonstratiefunctie afsluiten (normale functie).
4 Activeer de functie voor het instellen van het
display van de hulpingangsbron
Houd de knop [AUD] ten minste 1 seconde
ingedrukt.
Het huidige gekozen display voor de
hulpingangsbron wordt getoond.
5 Kies het display van de hulpingangsbron
Druk op de toets [4] of [¢].
52 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 52
08.7.25 0:58:50 PM
Appendix
Audiobestanden
• Afspeelbare audiobestanden
MP3 (.mp3), WMA (.wma)
• Afspeelbare diskmedia
CD-R/RW/ROM
• Bestandsindelingen voor afspeelbare disks
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, lange bestandsnaam.
Zelfs als de audiobestanden aan de bovenstaande normen
voldoen, kunnen zij mogelijk niet worden afgespeeld,
afhankelijk van de media- en apparaattypen en de
omstandigheden.
• Afspeelvolgorde van audiobestanden
In het onderstaande voorbeeld van een mappen/bestandenstructuur worden de bestanden afgespeeld
in de volgorde van ① tot ⑩.
CD ()
v
<: Map
Folder
v : Audiobestand
Audio fi
v
v
v
v
v.
Er is een online handleiding over audiobestanden
beschikbaar op de site onder www.kenwood.com/
audiofile/. Deze online handleiding bevat gedetailleerde
informatie en opmerkingen die niet zijn opgenomen in
deze handleiding. Lees ook de online handleiding door.
Menuglossarium
• SWPRE (Switching Preout)
Overschakelen van de preout-uitgang tussen de
achterste uitgang (“R”) en de subwoofer-uitgang (“SW”).
• SPRM (Supreme)
Technologie voor het extrapoleren en middels een
eigen ontwikkeld algoritme supplementeren van het
hoge frequentiebereik dat tijdens het coderen bij lage
bitsnelheden verloren gaat.
Het supplementeren is geoptimaliseerd voor het
comprimeringsformaat (MP3 of WMA) en de
processing is afhankelijk van de bitsnelheid.
Het effect is verwaarloosbaar bij muziek die
bij een hoge bitsnelheid is gecodeerd, een
variabele bitsnelheid heeft of een minimaal hoog
frequentiebereik heeft.
• CD READ
Bepaalt de methode voor het lezen van de CD.
Wanneer speciale CD-indelingen niet weergegeven
kunnen worden, stelt u deze functie in op “2” voor
geforceerd afspelen. Merk op dat sommige muziekCD's zelfs met de instelling “2” mogelijk niet afgespeeld
kunnen worden. Bovendien kunnen audiobestanden
niet worden afgespeeld als deze instelling op “2” staat.
Normaliter moet deze instelling zijn ingesteld op “1”.
1 : Detecteert automatisch of er een disk met
audiobestanden of een muziek-CD is geladen.
2 : Forceert weergave als muziek-CD.
• AUX
Wanneer deze instelling is ingesteld op ON, dan kan de
hulpingangsbron AUX worden geselecteerd.
ON1: Voert het geluid van het externe toestel uit dat
is verbonden met de hulpingangsaansluiting
wanneer de hulpingangsbron is geselecteerd.
ON2: Dempt het geluid wanneer de hulpingangsbron
wordt geselecteerd.
Schakel de dempingsfunctie uit om naar
het geluid van een externe geluidsbron te
luisteren. Dit voorkomt ruis wanneer er geen
externe geluidsbron is aangesloten op de AUXaansluitingen.
OFF: De hulpingangsbron selecteren is niet mogelijk.
Zet deze instelling op OFF wanneer de AUXaansluiting niet wordt gebruikt.
• NEWS (Nieuwsbulletin met interval)
Stelt automatisch af op nieuwsbulletins zodra ze
beginnen. Bepaalt het minimuminterval tussen twee
nieuwsbulletins.
Deze functie wordt geactiveerd wanneer ”NEWS 00M”
op ”NEWS 90M” wordt gezet.
Wanneer een nieuwsbulletin begint terwijl deze
functie is ingeschakeld, dan verschijnt “TRAFFIC” op de
display en wordt op het nieuws afgestemd. Wanneer
de instelling is ingesteld op ”20M”, dan wordt er pas na
minimum 20 minuten op een volgend nieuwsbulletin
afgestemd.
• AUTO1, AUTO2, MANUAL (Afstemmodus)
Selecteer een afstemfunctie van de radio.
Afstemfunctie
Automatisch
zoeken
Voorkeurzender
zoeken
Handmatig
Display
“AUTO1”
Werking
Automatisch zoeken naar een zender.
“AUTO2”
Op volgorde zoeken langs de in het
voorkeurgeheugen opgeslagen zenders.
“MANUAL” Handmatig op een zender afstemmen.
• AF (Alternative Frequency)
Wanneer de ontvangst verslechtert, wordt automatisch
op een andere frequentie overgeschakeld waarop
hetzelfde programma in hetzelfde RDS-netwerk wordt
uitgezonden als daardoor een betere ontvangst kan
worden verkregen.
• RUS (Russische taalinstelling)
Wanneer deze instelling op ON wordt ingesteld,
worden de volgende tekenreeksen in het Russisch
weergegeven:
Mapnaam/ Bestandsnaam/ Titel/ Artiestnaam/
Albumnaam/ KCA-BT200/BT100 (optioneel accessoire)
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 53
53
08.7.25 0:58:50 PM
Appendix
• OFF (Timer voor automatisch uitschakelen)
Instellen van een bepaalde tijd waarna de spanning
automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het toestel
in stand-by blijft staan.
Deze functie kan de accu van de auto beschermen.
– – –: De functie voor het uitschakelen van de
spanning is uitgeschakeld.
20M: Schakelt de spanning uit na 20 minuten.
(Standaardinstelling)
40M: Schakelt de spanning uit na 40 minuten.
60M: Schakelt de spanning uit na 60 minuten.
• ICON
Stelt de grafische modus in van de display tijdens
normale weergave.
ON1: Wordt ingeschakeld.
ON2: Geeft een animatie weer.
OFF: Wordt uitgeschakeld.
De KCA-BT200 bedienen (Optioneel)
Raadpleeg voor de werking Model-A-1 in handleiding
van de KCA-BT200, en de onderstaande tabel. Voor <Het
gesprek in wacht beantwoorden nadat het huidige
gesprek werd beëindigd> moet de toets [AUTO]/[TI]
worden vervangen door de toets [SRC].
Gebruikte notatie in de handleiding
van de KCA-BT200
[38]-toets
Regelknop
[AUTO]/[TI]-toets
Regelknop omhoog of omlaag
Regelknop rechts of links
Werking
[AUD]-knop
[AUD]-knop
[DISP]-toets
[FM+]- of [AM–]-toets
[4]- of [¢]-toets
De KCA-BT100 bedienen (Optioneel)
Ga als volgt te werk om de KCA-BT100 te bedienen;
Om instellingen te maken voor <De kiesmodus
selecteren>, selecteert u <Menusysteem> (pagina 50).
Door gedurende ten minste 1 seconde op de knop [AUD]
te drukken nadat u “D.MODE” hebt geselecteerd, krijgt
u toegang tot de selectiemodus voor de kiesmethode.
Druk op de zoektoets om de selectiemodus voor de
kiesmethode te verlaten.
Druk gedurende ten minste 1 seconde op [DISP]
voor <Een gesprek beëindigen>, <Het bericht dat de
verbinding wordt verbroken verwijderen> en <Een
binnenkomend gesprek weigeren>.
Sommige weergaven kunnen bovendien verschillen van de
beschrijving in de gebruiksaanwijzing van de KCA-BT100.
Weergaven van de KCA-BT100
gebruiksaanwijzing
“DISCONCT”
“CONNECT”
“PHN-DEL”
“P-STATUS”
“BT-CON Y”
“BT-CON N”
54 |
Eigenlijke weergave op dit
toestel
“HF D-CON”
“HF CON”
“DVC-DEL”
“D-STATUS”
“HF-CON Y”
“HF-CON N”
Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant
van een voertuig op de productielijn, noch door de
professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.
Informatie over het weggooien van
elektrische en elektronische apparatuur en
batterijen (particulieren)
Dit symbool geeft aan dat gebruikte
elektrische, elektronische producten en
batterijen niet bij het normale huishoudelijke
afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden
geaccepteerd en op de juiste manier worden
verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor
inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.
ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit
product op de juiste manier als afval inlevert,
spaart u waardevolle hulpbronnen en
voorkomt u potentiële negatieve gevolgen
voor de volksgezondheid en het milieu, die
anders kunnen ontstaan door een onjuiste
verwerking van afval.
Opgelet: Het teken “Pb” onder het teken van de
batterijen geeft aan dat deze batterij
lood bevat.
Markering op produkten die laserstralen
gebruiken (uitgezonderd voor bepaalde
gebieden)
CLASS 1
LASER PRODUCT
Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont
dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse
1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief
zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.
Conformiteitsverklaring met betrekking
tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie
(2004/108/EC)
Fabrikant:
Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokio, 192-8525 Japan
EU-vertegenwoordiger:
Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 54
08.7.25 0:58:53 PM
Toebehoren/Installatieprocedure
Accessoires
1
..........1
2
..........2
Installatieprocedure
1. Voorkom kortsluiting door de sleutel uit het
contact te halen en de minkabel (-) van de accu
los te koppelen.
2. Maak voor elke eenheid de juiste ingangs- en
uitgangskabelaansluitingen.
3. Verbind de kabel met de bedradingsbundel.
4. Neem stekker B van de bedradingsbundel en
verbind hem met de luidsprekeraansluiting in de
auto.
5. Neem stekker A van de bedradingsbundel en
verbind hem met de externe spanningsaansluiting
van de auto.
6. Neem de bedradingsbundel en verbind deze met
het toestel.
7. Installeer het toestel in de auto.
8. Sluit de minpool (-) van de accu weer aan.
9. Druk op de resettoets.
¤
• De bevestiging en bedrading van dit product vereist
vakbekwaamheid en ervaring. Laat de bevestiging
en bedrading om veiligheidsredenen door vakmensen
uitvoeren.
• Zorg dat het toestel op een negatieve 12voltgelijkstroomvoeding is geaard.
• Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct
zonlicht, hitte of extreme vochtigheid blootstaan.Vermijd
ook plaatsen waar het zeer stoffig is of waar gevaar bestaat
voor waterspatten.
• Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend
de bij het toestel geleverde schroeven. Het
gebruik van verkeerde schroeven kan het toestel
beschadigen.
• Wanneer de voeding niet wordt ingeschakeld (“PROTECT”
wordt weergegeven), kan er kortsluiting zijn in de
luidsprekerkabel of maakt de draad contact met het
chassis van de auto, waardoor de beschermingsfunctie
wordt geactiveerd. Daarom moet u de luidsprekerkabel
controleren.
• Controleer dat alle verbindingen juist zijn en de stekkers
goed in de aansluitingen zijn vergrendeld.
• Als het contact van uw auto geen ACC-stand heeft of de
ontstekingskabel (contactkabel) met een spanningsbron
is verbonden waar constant spanning op staat, zoals
bijvoorbeeld een accukabel, zal de spanning van het toestel
niet gekoppeld zijn aan het contact (met andere woorden,
de spanning van het toestel wordt niet gelijk met het
contact in- en uitgeschakeld). Als u de spanning van het
toestel wilt koppelen aan het contact van de auto, moet
u de ontstekingskabel met een spanningsbron verbinden
die gelijk met het contact van de auto wordt in- en
uitgeschakeld.
• Gebruik een in de handel verkrijgbare conversieconnector
als de connector niet in de voertuigconnector past.
• Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander
geschikt materiaal. Om kortsluitingen te voorkomen, mag u
de kapjes aan het uiteinde van niet-aangesloten kabels of
aansluitingen niet verwijderen.
• Als de console voorzien is van een klep, dient u het toestel
zodanig te installeren dat het voorpaneel bij het openen en
sluiten de klep niet raakt.
• Als de zekering doorbrandt, controleer dan eerst of de
draden geen kortsluiting hebben veroorzaakt en vervang
vervolgens de oude zekering door een van hetzelfde type.
• Sluit de luidsprekerkabels juist met de overeenkomende
aansluitingen aan. Het toestel wordt mogelijk beschadigd
of functioneert niet als de - kabels gezamenlijk worden
aangesloten en/of gezamenlijk op een metalen onderdeel
van de auto worden geaard.
• Controleer na het installeren van het toestel dat de
remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers, etc. van de
auto juist functioneren.
• Installeer het toestel onder een maximale hoek van 30˚.
Aansluiting van CD-spelers/diskwisselaars
op dit toestel
Wanneer de CD-speler/diskwisselaar een “O-N”-schakelaar
heeft, stel die dan in op “N”.
De functies die kunnen worden gebruikt en de
informatie die kan worden getoond verschillen
naargelang van de modellen die worden aangesloten.
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 55
55
08.7.25 0:58:54 PM
Verbinden van kabels met aansluitingen
Naar Kenwood diskwisselaar/ Extern optioneel accessoire
(enkel KDC-W3544W)
Achterste voor-uitgang/ Voor-uitgang subwoofer
Zekering (10A)
FM/AM antenne-ingang
Antennekabel (JASO)
Bedradingsbundel
(Toebehoren1)
TEL-dempingskabel (bruin)
MUTE
Verbind met de aansluiting die is geaard tijdens
ontvangst van of gedurende een telefoongesprek.
⁄ Raadpleeg voor het aansluiten van
Zorg dat de kabel niet uit het
lipje komt wanneer u geen
verbindingen heeft gemaakt.
Spanning-/
motorantennekabel
(blauw/wit)
P.CONT
ANT.CONT
Accukabel (geel)
het Kenwood-navigatiesysteem
de gebruiksaanwijzing van het
navigatiesysteem.
Verbind ofwel met de spanningsaansluiting
wanneer u de los verkrijgbare eindversterker
gebruikt, ofwel met de antenneaansluiting
van het voertuig.
Ontstekingskabel (rood)
⁄ Zie de volgende
bladzijde.
A–7 Pen (rood)
A–4 Pen (geel)
56 |
8
7
6
5
4
3
2
1
Aansluiting A
8
7
6
5
4
3
2
1
Aansluiting B
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 56
08.7.25 0:58:55 PM
Stekkerfunctietabel
Pennummers voor
ISO-stekkers
Externe
spanningsaansluiting
A-4
A-5
A-7
A-8
Luidsprekerstekker
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
Kleur van
kabel
Functies
Geel
Blauw/wit
Rood
Zwart
Accu
Spanningsregeling
Contact (ACC)
Massaverbinding
Paars
Paars/zwart
Grijs
Grijs/zwart
Wit
Wit/zwart
Groen
Groen/zwart
Rechts achter (+)
Rechts achter (–)
Rechts voor (+)
Rechts voor (–)
Links voor (+)
Links voor (–)
Links achter (+)
Links achter (–)
2WAARSCHUWING
Aansluiten van de ISO-stekker
De penopstelling van de ISO-stekkers is afhankelijk van
uw type auto. Zorg dat de aansluitingen juist zijn om
beschadiging van het toestel te voorkomen.
De standaardverbinding van de bedradingsbundel wordt
in stap 1 hieronder beschreven. Maak de getoonde
verbindingen als de penopstelling van de ISO-stekker
overeenkomt met de beschrijving in 2.
De kabel moet opnieuw worden aangesloten zoals getoond
in 2 hieronder als u dit toestel installeert in Volkswagenmodellen.
1 (Standaardverbinding) De pen A-7 (rood) van de
ISO-stekker van de auto is verbonden met het
contact en de pen A-4 (geel) is verbonden met de
constante spanningsbron.
Ontstekingskabel
(rood)
A-7 Pen (rood)
Toestel
Accukabel (geel)
Auto
A-4 Pen (geel)
2 De pen A-7 (rood) van de ISO-stekker van de auto is
verbonden met de constante spanningsbron en de
pen A-4 (geel) is verbonden met het contact.
Ontstekingskabel
(rood)
A-7 Pen (rood)
Toestel
Accukabel (geel)
Auto
A-4 Pen (geel)
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 57
57
08.7.25 0:58:55 PM
Installatie/ Verwijderen van het toestel
Installatie
Verwijderen van het harde
rubberframe
1 Laat de klempennen van het verwijderstaafje
aangrijpen en maak de twee vergrendelingen
bovenaan los.
Til het frame op en trek het naar voren zoals
getoond in de afbeelding.
Vergrendeling
Klem
Buig de lipjes van de
bevestigingshuls met een
schroevendraaier of iets
dergelijks en bevestig op
zijn plaats.
⁄
• Controleer dat het toestel goed op zijn plaats is
geïnstalleerd. Het toestel zal niet juist functioneren indien
het niet goed is geplaatst (het geluid zal bijvoorbeeld
overslaan).
Toebehoren2
Verwijderstaafje
2 Wanneer de vergrendelingen bovenaan los zijn,
maakt u de twee vergrendelingen onderaan los.
⁄
• Het frame kan op dezelfde wijze van de onderkant
worden verwijderd.
Verwijderen van het toestel
1 Zie <Verwijderen van het harde rubberframe> en
verwijder het harde rubberframe.
2 Steek de twee verwijderstaafjes diep in de gleuven
aan elke kant, zoals getoond in de afbeelding.
3 Duw de verwijderstaafjes omlaag terwijl u ze
indrukt en trek het toestel half naar buiten.
Toebehoren2
¤
• Wees voorzichtig om verwonding door de klempennen op
het verwijderstaafje te vermijden.
4 Trek het toestel met uw handen geheel naar voren
en wees hierbij voorzichtig dat u het niet laat
vallen.
58 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 58
08.7.25 0:58:56 PM
Oplossen van problemen
Sommige functies van dit apparaat kunnen
uitgeschakeld zijn door bepaalde instellingen die
op dit apparaat zijn uitgevoerd.
!
!
!
Kan gebruiker van System Q niet weergeven.
▲ <Audioregeling> (pagina46) is niet ingesteld.
• Kan de subwoofer niet instellen.
• Geen weergave van de subwoofer.
• Kan geen laagdoorgangsfilter instellen.
▲ • Preout is niet ingesteld op subwoofer. ☞ “SWPRE” in
<Menusysteem> (pagina 50)
• <Subwooferuitgang> (pagina 44) is niet ingesteld
op Aan.
• Kan geen beveiligingscode registreren.
• Kan display niet instellen.
• Timer voor automatisch uitschakelen werkt niet.
▲ <Instelling van de demonstratiemodus> (pagina 52)
is niet uitgeschakeld.
Vele problemen worden slechts veroorzaakt
door een verkeerde bediening of verkeerde
verbindingen. Controleer voordat u uw dealer
raadpleegt eerst de volgende lijst voor een
mogelijke oplossing van uw probleem.
De onderstaande berichten geven de
toestand van uw systeem weer.
TOC ERR:
• Geen disk in het diskmagazijn geplaatst.
• De CD is vuil. De CD is omgekeerd geplaatst.
De CD heeft krassen.
E-05:
De CD is onleesbaar.
E-15:
Er wordt een geluidsdrager afgespeeld
waarop gegevens staan die niet door het
toestel weergegeven kunnen worden.
E-77:
Het toestel functioneert om een andere
reden niet juist.
➪ Druk op de resettoets van het toestel.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde
servicecentrum als de code “E-77” niet
verdwijnt.
E-99:
Er is iets fout met het magazijn van de
wisselaar. Of het toestel functioneert niet naar
behoren.
➪ Controleer het magazijn van de wisselaar.
Druk vervolgens op de resettoets van het
toestel. Raadpleeg het dichtstbijzijnde
servicecentrum als de code “E-99” niet
verdwijnt.
IN (knipperend):
Het CD-spelergedeelte functioneert niet
goed.
➪ Plaats de CD opnieuw. Als de CD niet
uitgeworpen kan worden of het display
blijft knipperen zelfs als de CD op de juiste
wijze opnieuw geplaatst is, schakel dan de
spanning uit en neem contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Tuner als geluidsbron
?
Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.
✔ De auto-antenne is niet uitgetrokken.
☞ Trek de antenne volledig uit.
Disk als geluidsbron
?
Niet de gekozen disk maar een andere wordt
afgespeeld.
✔ De gekozen CD is vuil.
☞ Reinig de CD en raadpleeg daarvoor het
hoofdstuk <Omgaan met CD’s> (pagina 43).
✔ De disk is in een andere lade geplaatst dan u hebt
gekozen.
☞ Verwijder het diskmagazijn en controleer het
nummer van de gekozen disk.
✔ De disk heeft krassen.
☞ Probeer een andere disk.
Audiobestand als geluidsbron
?
Het geluid slaat over bij het afspelen van een
audiobestand.
✔ Het medium is bekrast of vuil.
☞ Reinig het medium en raadpleeg daarvoor het
hoofdstuk <Omgaan met CD’s> (pagina 43).
✔ De opnamekwaliteit is slecht.
☞ Herhaal de opname of gebruik een ander
medium.
PROTECT:
De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt
het chassis van het voertuig waardoor de
beveiligingsfunctie is geactiveerd.
➪ De luidsprekerkabel goed aansluiten of
isoleren en op de resettoets drukken.
Raadpleeg het dichtstbijzijnde
servicecentrum als de code “PROTECT” niet
verdwijnt.
NA FILE:
U probeert een audiobestand af te spelen
met een indeling die niet wordt ondersteund
door dit toestel.
➪ ----
COPY PRO:
Er wordt een bestand afgespeeld dat tegen
kopiëren is beveiligd.
➪ ----
Nederlands |
B64-4215-00_00.indb 59
59
08.7.25 0:58:56 PM
Technische gegevens
FM tunergedeelte
Frequentiebereik (50 kHz afstand)
: 87,5 MHz – 108,0 MHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N = 26 dB)
: 0,7 μV/75 Ω
Dempingsgevoeligheid (S/N = 46 dB)
: 1,6 μV/75 Ω
Frequentieweergave (±3,0 dB)
: 30 Hz – 15 kHz
Signaal/ruisverhouding (MONO)
: 65 dB
Selectiviteit (DIN) (±400 kHz)
: ≥ 80 dB
Stereo-scheiding (1 kHz)
: 35 dB
AM tunergedeelte
Frequentiebereik (9 kHz afstand)
: 531 kHz – 1611 kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N = 20 dB)
: 25 μV
LG tunergedeelte
Frequentiebereik
: 153 kHz – 281 kHz
Bruikbare gevoeligheid (S/N = 20 dB)
: 45 μV
CD-spelergedeelte
Laserdiode
: GaAlAs
Digitaal filter (D/A)
: 8 keer oversampling
D/A Converter
: 24 Bit
Rotatiesnelheid
: 500 – 200 tpm (CLV)
Wow & Flutter
: Onder meetbare limiet
Frequentieweergave (±1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Totale harmonische vervorming (1 kHz)
: 0,01 %
Signaal/ruisverhouding (1 kHz)
: 105 dB
Dynamisch bereik
: 93 dB
MP3 decodering
: Compatibel met MPEG-1/2 Audio Layer-3
WMA-decodering
: Compatibel met Windows Media Audio
Audiogedeelte
Maximaal uitgangsvermogen
: 50 W x 4
Uitgangsvermogen (DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30 W x 4
Luidsprekerimpedantie
:4–8Ω
Toonbereik
Lage tonen : 100 Hz ±8 dB
Middentonen : 1 kHz ±8 dB
Hoge tonen : 10 kHz ±8 dB
Voor-uitgangsniveau/belasting
: 2000 mV/10 kΩ
Voor-uitgangsimpedantie
: ≤ 600 Ω
Hulpingang
Frequentieweergave (±3 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximale ingangsspanning
: 1200 mV
Ingangsimpedantie
: 10 kΩ
Algemeen
Bedrijfsvoltage (11 – 16 V toelaatbaar)
: 14,4 V
Stroomverbruik
: 10 A
Installatieafmetingen (B x H x D)
: 182 x 53 x 155 mm
Gewicht
: 1,30 kg
Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.
60 |
KDC-W3544W/KDC-W3044/KDC-W313
B64-4215-00_00.indb 60
08.7.25 0:58:57 PM
B64-4215-00_00.indb 61
08.7.25 0:58:57 PM
Download PDF