eun2244aow cs mraznička návod k použití 2 no fryser

EUN2244AOW
CS MRAZNIČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
NO FRYSER
BRUKSANVISNING
PT CONGELADOR MANUAL DE INSTRUÇÕES
2
18
33
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. PROVOZ.............................................................................................................6
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
5. TIPY A RADY..................................................................................................... 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 10
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 10
8. INSTALACE......................................................................................................13
9. ZVUKY..............................................................................................................15
10. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 16
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu
spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické
ani jiné pomocné prostředky, které nejsou doporučeny
výrobcem.
Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte jiné
elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Počkejte alespoň čtyři hodiny, než
spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech, jako jsou
přístavby, garáže či vinné sklepy.
•
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
ČESKY
•
•
•
středisko či kvalifikovaného
elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
chladicí okruh. Obsahuje isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře
snášen životním prostředím. Tento
plyn je hořlavý.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
•
•
5
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
2.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
6
www.electrolux.com
3. PROVOZ
3.1 Ovládací panel
1
1
2
3
4
5
6
2
3
4
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Tlačítko ON/OFF
Tlačítko Mode
Displej
Tlačítko nižší teploty
Tlačítko vyšší teploty
Tlačítko DrinksChill
5
6
Ukazatel výstrahy
Funkce EcoMode pro mrazničku
Funkce FastFreeze
Ukazatel teploty mrazničky
Funkce DrinksChill
Režim OFF mrazničky
Přednastavený zvuk tlačítek lze zesílit
současným stisknutím tlačítka Mode a
tlačítka nižší teploty na několik sekund.
Změnu je možné vrátit.
Displej
A B
C D
F E
3.2 Zapnutí spotřebiče
3.3 Vypnutí spotřebiče
Síťovou zástrčku zapojte do zásuvky.
Na tři sekundy stiskněte ON/OFF.
Displej se vypne.
Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové zásuvky.
1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte
tlačítko ON/OFF.
Ukazatele teploty ukazují nastavenou
výchozí teplotu.
2. Po několika sekundách by se mohla
spustit zvuková výstraha.
Vypnutí zvukové výstrahy viz část
„Výstraha vysoké teploty“.
Pokud se na displeji zobrazí
"DEMO", spotřebič se nachází v
režimu demo. Řiďte se pokyny v
„Odstraňování závad“.
Chcete-li zvolit jinou teplotu,
prostudujte si oddíl
„Regulace teploty“.
3.4 Regulace teploty
Nastavenou teplotu v mrazničce lze
změnit stisknutím tlačítka teploty.
Nastavená výchozí teplota: -18 °C v
mrazničce.
Ukazatel teploty zobrazuje nastavenou
teplotu.
Nastavené teploty bude dosaženo do 24
hodin.
Nastavené teploty zůstanou
uloženy i při výpadku
proudu.
ČESKY
3.5 Režim DrinksChill
Pomocí režimu DrinksChill nastavíte, aby
ve stanovený moment zazněla zvuková
výstraha (například, když na určitou dobu
potřebujete nechat vychladnout
připravovanou směs nebo když
potřebujete připomenout, že máte v
mrazničce uložené lahve k rychlému
zchlazení).
1. Funkci zapnete stisknutím tlačítka
DrinksChill .
Zobrazí se ukazatel DrinksChill.
Časovač zobrazí nastavenou hodnotu
(30 minut).
2. Stisknutím tlačítka nastavení nižší
nebo vyšší teploty upravte
nastavenou hodnotu časovače v
rozsahu od 1 do 90 minut.
Zobrazí se ukazatel časovače (min).
Na konci odpočítávání času zabliká
ukazatel DrinksChill a rozezní se
zvuková signalizace.
3. Vyndejte všechny nápoje z
mrazničky.
4. Stisknutím tlačítka DrinksChill
vypnete zvukovou signalizaci a funkci
vypnete.
Funkci je možné kdykoli
během odpočítávání
vypnout stisknutím
tlačítka DrinksChill.
Ukazatel DrinksChill se
přestane zobrazovat.
Nastavenou dobu lze
kdykoliv během odpočtu
změnit současným
stisknutím tlačítek nižší a
vyšší teploty.
3.6 Režim FastFreeze
Funkce se automaticky vypne za 52
hodin.
1. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Zobrazí se ukazatel FastFreeze.
2. Chcete-li funkci vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko Mode několikrát stiskněte,
dokud se nepřestanou zobrazovat
všechny speciální ikony.
7
Ukazatel FastFreeze se přestane
zobrazovat.
Tato funkce se vypne při
nastavení jiné teploty
mrazničky.
3.7 EcoMode
Optimálních podmínek pro uskladnění
potravin dosáhnete zvolením režimu
EcoMode.
1. Chcete-li funkci zapnout, opakovaně
stiskněte tlačítko Mode, dokud se
nezobrazí příslušná ikona.
Ukazatel teploty udává nastavenou
teplotu v mrazničce: -18 °C.
2. Chcete-li funkci vypnout, stisknutím
tlačítka Mode zvolte jinou funkci nebo
tlačítko Mode několikrát stiskněte,
dokud se nepřestanou zobrazovat
všechny speciální ikony.
Tato funkce se vypne
zvolením jiné nastavené
teploty.
3.8 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty v mrazicím oddílu
(například z důvodu předchozího
výpadku proudu nebo otevření dveří) je
signalizováno:
• blikajícími ukazateli výstrahy a teploty
mrazničky;
• zvukovým signálem.
Výstrahu vynulujete stisknutím
kteréhokoliv tlačítka.
Zvukový signál se vypne.
Ukazatel teploty mrazničky na několik
sekund zobrazí nejvyšší dosaženou
teplotu. Poté opět zobrazuje nastavenou
teplotu.
Ukazatel výstrahy bude stále blikat,
dokud nedojde k obnovení normálních
provozních podmínek.
Pokud podmínky výstrahy
pominou, ukazatel výstrahy
se přestane zobrazovat.
3.9 Výstraha otevřených dveří
Zvuková výstraha se spustí, jsou-li dveře
spotřebiče otevřené několik minut.
8
www.electrolux.com
Výstraha otevřených dveří je
signalizována:
• blikajícím ukazatelem výstrahy;
• zvukovou signalizací.
Po obnovení normálních podmínek
(zavřené dveře) se výstraha vypne.
Během fáze výstrahy je možné zvukovou
signalizaci vypnout stisknutím
jakéhokoliv tlačítka.
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
4.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit menší množství
čerstvých potraviny, je nutné změnit
výchozí nastavení.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
prostředního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
4.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny na vyšší nastavení.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je uvedeno v
tabulce technických údajů, je
nutné rozmrazené potraviny
rychle spotřebovat nebo
ihned uvařit či upéct a potom
opět zmrazit (po ochlazení).
4.3 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
4.4 Výroba kostek ledu
Spotřebič je vybaven jednou nebo více
nádobkami pro výrobu kostek ledu.
K vyjmutí nádobek z
mrazničky nepoužívejte
kovové nástroje.
1. Nádobky naplňte vodou.
2. Nádobky na led vložte do mrazicího
oddílu.
4.5 Rozmrazování
Hluboce zmrazené nebo zmrazené
potraviny je možné před použitím
rozmrazit v chladničce nebo při pokojové
teplotě, podle toho, kolik na to máte
času.
Malé kousky lze dokonce tepelně
upravovat ještě zmrazené, přímo z
mrazničky: čas přípravy bude ale v
takovém případě delší.
ČESKY
9
5. TIPY A RADY
5.1 Normální provozní zvuky
•
Následující zvuky jsou během chodu
spotřebiče běžné:
•
•
•
•
•
Když je čerpána chladicí kapalina,
můžete z cívek slyšet zvuk slabého
bublání či zurčení.
Když se čerpá chladící kapalina,
může to být doprovázeno drnčením
nebo pulsujícím zvukem kompresoru.
Náhlý praskavý zvuk zevnitř
spotřebiče, přestavuje přirozený, nijak
nebezpečný fyzikální jev způsobený
tepelnou roztažností.
Když se kompresor spustí nebo
vypne, můžete zaslechnout slabé
cvakání regulátoru teploty.
5.2 Tipy pro úsporu energie
•
•
•
Neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné.
Jestliže je okolní teplota vysoká,
regulátor teploty je na vyšším
nastavení a spotřebič je zcela
zaplněný, může kompresor běžet
nepřetržitě a na výparníku se pak
tvoří námraza nebo led. V tomto
případě je nutné nastavit regulátor
teploty na nižší nastavení, aby se
spotřebič automaticky odmrazil, a tím
snížil spotřebu energie.
Nevyndávejte akumulátory chladu,
jsou-li u modelu, z koše na
zmrazování potravin.
5.3 Tipy pro zmrazování
potravin
K dosažení dokonalého zmrazování
dodržujte následující důležité rady:
•
•
maximální množství potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin je
uvedeno na typovém štítku;
zmrazovací postup trvá 24 hodin. V
této době nepřidávejte žádné další
potraviny ke zmrazení;
•
•
•
•
•
mrazte pouze potraviny prvotřídní
kvality, čerstvé a dokonale očištěné;
potraviny si připravte v malých
porcích, aby se mohly rychle a zcela
zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit
pouze požadované množství;
zabalte potraviny do alobalu nebo
polyetylénu a přesvědčte se, že jsou
balíčky vzduchotěsné;
čerstvé, nezmrazené potraviny se
nesmí dotýkat již zmrazených
potravin, protože by zvýšily jejich
teplotu;
libové potraviny vydrží uložené déle a
v lepším stavu, než tučné; sůl
zkracuje délku bezpečného
skladování potravin;
vodové zmrzliny mohou při konzumaci
okamžitě po vyjmutí z mrazicího
oddílu způsobit v ústech a na pokožce
popáleniny mrazem;
doporučujeme napsat na každý
balíček viditelně datum uskladnění,
abyste mohli správně dodržet dobu
uchování potravin.
5.4 Tipy pro skladování
zmrazených potravin
K dosažení nejlepšího výkonu
zakoupeného spotřebiče dodržujte
následující podmínky:
•
•
•
•
•
vždy si při nákupu ověřte, že
zakoupené zmrazené potraviny byly
prodejcem správně skladovány;
zajistěte, aby zmrazené potraviny byly
z obchodu přineseny v co nejkratším
možném čase;
neotvírejte často dveře, ani je
nenechávejte otevřené déle, než je
nezbytně nutné;
již rozmrazené potraviny se rychle
kazí a nesmí se znovu zmrazovat;
nepřekračujte dobu skladování
uvedenou výrobcem na obalu.
10
www.electrolux.com
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Obecná upozornění
POZOR!
Před každou údržbou nebo
čištěním spotřebič odpojte
od elektrické sítě.
Tento spotřebič obsahuje
plynné uhlovodíky v
chladicím okruhu; údržbu a
doplnění smí tedy provádět
pouze oprávněný a
kvalifikovaný technik.
Příslušenství a součásti
spotřebiče nejsou vhodné
pro mytí v myčce nádobí.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí systém.
POZOR!
Při přemisťování skříně
spotřebiče ji nadzdvihněte
za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání
podlahy.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
Zajišťuje to nepřetržitá cirkulace
chladného vzduchu uvnitř oddílu
automaticky řízeným ventilátorem.
6.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
UPOZORNĚNÍ!
Pokud necháte spotřebič
zapnutý, požádejte někoho,
aby jej občas zkontroloval,
zda se uchovávaný obsah
nekazí, např. z důvodu
výpadku proudu.
ČESKY
11
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nefunguje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Zástrčka není správně
zasunutá do zásuvky.
Zasuňte zástrčku správně do
zásuvky.
Zásuvka není pod prou‐
dem.
Zasuňte do zásuvky zástrčku
jiného elektrického
spotřebiče. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Spotřebič je hlučný.
Je spuštěna optická či zvu‐ Spotřebič byl zapnut ne‐
ková výstraha.
dávno nebo teplota je
ještě příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha otevřených
dveří“, „Výstraha vysoké te‐
ploty“.
Dveře jsou otevřené.
Zavřete dveře.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Obraťte se na kvalifikované‐
ho elektrikáře nebo na nej‐
bližší autorizované servisní
středisko.
Na displeji teploty se zo‐
brazí obdélníkový symbol
namísto číslic.
Problém s teplotním sní‐
mačem.
Obraťte se na nejbližší au‐
torizované servisní středisko
(chladicí systém bude potra‐
viny nadále chladit, ale neb‐
ude možné nastavit teplotu).
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená te‐ Viz pokyny v části „Provoz“.
plota.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Dveře nejsou správně
zavřené.
Viz „Zavření dveří“.
Funkce FastFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce FastFreeze“.
12
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Příliš mnoho námrazy a le‐ Dveře nejsou správně
du.
zavřené nebo je defor‐
mované či znečištěné
těsnění.
Viz „Zavření dveří“.
Po stisknutí FastFreeze
Toto je normální jev,
nebo po změně teploty se který nepřestavuje poru‐
kompresor nespustí okam‐ chu spotřebiče.
žitě.
Kompresor se spouští až po
určité době.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do od‐
pařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce Fast‐
Freeze nebo Shopping‐
Mode.
Ručně vypněte funkci Fast‐
Freeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce Fast‐
Freeze nebo Shopping‐
Mode“.
Na displeji se zobrazí
DEMO.
Spotřebič je v režimu
Demo.
Držte Mode stisknuté na asi
10 sekund, dokud nezazní
dlouhý zvukový signál a dis‐
plej se na krátkou chvíli ne‐
vypne.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Otvírali jste často dveře.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Funkce FastFreeze je
zapnutá.
Viz „Funkce FastFreeze“.
Ve spotřebiči neobíhá
chladný vzduch.
Zkontrolujte, zda ve spotřebi‐
či může dobře obíhat chlad‐
ný vzduch.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
zavolejte nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Zavření dveří
1. Vyčistěte těsnění dveří.
2. Pokud je to nutné, dveře seřiďte.
Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
3. V případě potřeby vadné těsnění
dveří vyměňte. Obraťte se na
autorizované servisní středisko.
ČESKY
13
8. INSTALACE
8.1 Umístění
8.3 Požadavky na větrání
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Prostor za spotřebičem musí umožňovat
dostatečné proudění vzduchu.
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
U některých typů modelů
může při provozu mimo daný
rozsah docházet k
problémům s fungováním.
Správný provoz lze zaručit
pouze v rámci stanoveného
teplotního rozsahu. Pokud
máte jakékoliv pochyby
ohledně místa instalace
spotřebiče, obraťte se na
prodejce, na náš zákaznický
servis nebo na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
POZOR!
Řiďte se pokyny k montáži
při instalaci.
8.4 Změna směru otvírání dveří
Dveře spotřebiče se otvírají doprava.
Chcete-li, aby se dveře otvíraly doleva,
před instalací spotřebiče postupujte
takto:
1. Uvolněte a odstraňte horní čep.
8.2 Připojení k elektrické síti
•
•
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.
3.
4.
5.
Vyjměte dveře.
Odstraňte rozpěrku.
Klíčem odšroubujte dolní čep.
Utáhněte dolní čep na opačné
straně.
14
www.electrolux.com
6. Nasaďte rozpěrku.
7. Nasaďte dveře.
8. Dotáhněte horní čep.
3. Zasuňte spotřebič do výklenku.
8.5 Instalace spotřebiče
POZOR!
Zkontrolujte, zda můžete s
napájecím kabelem volně
pohybovat.
1. Dle obrázku přilepte izolační pásek
ke spotřebiči.
x
4. Připevněte spotřebič k výklenku
čtyřmi šrouby.
x
2. Sejměte červený kryt, jak je
znázorněno na obrázku.
5. Připevněte kryty šroubů.
ČESKY
15
Na závěr zkontrolujte následující:
• Všechny šrouby jsou dotažené.
• Izolační pásek je připevněný těsně ke
skříni spotřebiče.
• Dveře se správně otvírají i zavírají.
9. ZVUKY
Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (kompresor, cirkulace
chladiva).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
16
www.electrolux.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. TECHNICKÉ INFORMACE
10.1 Technické údaje
Rozměry prostoru pro instalaci
Výška
mm
1780
Šířka
mm
560
Hloubka
mm
550
Skladovací doba při poruše
hodin
24
Napětí
V
230 - 240
Frekvence
Hz
50
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
11. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
ČESKY
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
17
18
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON............................................................................19
2. SIKKERHETSANVISNINGER..............................................................................20
3. BRUK................................................................................................................ 21
4. DAGLIG BRUK.................................................................................................. 23
5. RÅD OG TIPS.................................................................................................... 24
6. STELL OG RENGJØRING..................................................................................25
7. FEILSØKING......................................................................................................26
8. MONTERING..................................................................................................... 28
9. STØY.................................................................................................................30
10. TEKNISKE DATA............................................................................................. 31
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.spare parts.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data
for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
19
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar
produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker
bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan
inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med
mindre de har tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er kun ment for bruk i husholdninger og
liknende bruk som:
– Gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og andre
boligtyper
Hold ventilasjonsåpningene i produktets kabinett eller i
den innebygde strukturen fri for hindringer.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller annet utstyr som
ikke produsenten har anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere.
Ikke ødelegg kjølemiddelkretsen.
Ikke bruk elektriske apparater inne i skapet, hvis de ikke
er av en type som anbefales av produsenten.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare bruk
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende
20
www.electrolux.com
•
•
oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Ikke oppbevar eksplosive stoffer som spraybokser med
brannfarlig drivgass i dette produktet.
Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun
skiftes av et autorisert serviceverksted.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid
vernehansker.
• Sørg for at luften kan sirkulere rundt
produktet.
• Vent minst 4 timer før du kobler
produktet til strømforsyningen. Dette er
for at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.
• Ikke installer produktet i nærheten av
radiatorer, komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Baksiden av produktet må stå mot
veggen.
• Ikke installer produktet der det er
direkte sollys.
• Ikke monter dette produktet på steder
som er for fuktige eller kalde, slik som
konstruksjonstilbygg, garasjer eller
vinkjellere.
• Når du skal flytte produktet, løft den i
fremkant for ikke å skrape opp gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Produktet må være jordet.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i huset.
Hvis det ikke er det, må du kontakt en
elektriker.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks støpsel,
nettkabel, kompressor). Ta kontakt
med servicesenteret eller en elektriker
for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det
er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Ikke legg elektriske produkter (f. eks
iskremmaskin) i produktet med mindre
slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Vær forsiktig så du ikke forårsaker
skade på kjølemiddelkretsen. Den
inneholder isobutan (R600a), en
naturgass uten innvirkning på miljøet.
Denne gassen er brannfarlig.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
antenningskilder i rommet. Ventiler
rommet godt.
Ikke la varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til produktet.
Ikke legg mineralvann i fryseren. Dette
vil skape press på beholderen.
Ikke oppbevar lett antennelig gass eller
væske i produktet.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
Ikke berør kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Ikke berør eller ta ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Ikke frys mat om igjen som er tinet.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
3. BRUK
3.1 Betjeningspanel
1
1
2
3
4
5
6
2
ON/OFF-knapp
Mode-knapp
Visning
Temperatur, minusknapp
Temperatur, plussknapp
DrinksChill-knapp
Der er mulig å endre forhåndsdefinerte
knappelyder til en som er høy ved å trykke
på knappene Mode og temperature colder
samtidig i noen sekunder. Endringen kan
tilbakestilles.
21
3
4
5
6
Visning
A B
F E
C D
22
www.electrolux.com
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Alarmindikator
Fryserens EcoMode-funksjon
FastFreeze-funksjon
Fryserens temperaturindikator
DrinksChill-funksjon
Fryserens OFF-modus
3.2 Slå på
Sett støpselet inn i stikkontakten
1. Trykk knappen ON/OFF hvis displayet
er av.
Temperaturindikatorene viser innstilt
standardtemperatur.
2. Alarmen kan høres etter noen
sekunder.
For å nullstille alarmen, se "Alarm ved
høy temperatur".
Hvis "DEMO" vises på displayet, er
produktet i demo-modus. Se
"Feilsøking ...".
For å stille inn en annen
temperatur, se "Regulere
temperaturen".
3.3 Slå av
Trykk på ON/OFF i 3 sekunder.
Nå slukkes displayet.
Trekk støpselet ut av stikkontakten for å
koble produktet fra strømmen.
3.4 Regulere temperaturen
Den innstilte temperaturen på fryseren kan
justeres ved å trykke på
termostatknappen.
Still inn standardtemperatur: -18 °C i
fryseren.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Den innstilte temperaturen nås innen 24
timer.
Etter strømbrudd forblir den
innstilte temperaturen lagret.
3.5 DrinksChill-modus
DrinksChill-modusen skal brukes til å stille
inn en alarm på et ønsket tidspunkt.
Denne funksjonen er nyttig for eksempel
når en oppskrift krever at du avkjøler en
blanding en viss tid eller hvis du trenger en
påminnelse for ikke å glemme flasker som
du har satt i fryseren så de skal bli fort
kalde.
1. For å velge funksjonen trykkes
DrinksChill .
DrinksChill-indikatoren vises.
Tidsuret viser den innstilte verdien (30
minutter).
2. Trykk på knappene for høyere eller
lavere temperatur for å endre den
innstilte verdien for tidsuret med fra 1
til 90 minutter.
Indikatoren for tidsuret vises (min).
Når nedtellingen er slutt blinker
DrinksChill-indikatoren og det høres en
alarm
3. Ta ut eventuelle drikkevarer som står i
fryseseksjonen.
4. Trykk på DrinksChill for å skru av lyden
og avslutte funksjonen.
Det er mulig å deaktivere
funksjonen når som helst
under nedtellingen ved å
trykke DrinksChill.
DrinksChill-indikatoren
slukkes
Du kan når som helst
endre tidspunktet under
nedtellingen og på slutten
ved å trykke på knappene
for lavere eller høyere
temperatur.
3.6 FastFreeze-modus
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
1. For å slå på funksjonen trykkes Mode
til tilsvarende ikon kommer til syne.
FastFreeze-indikatoren kommer på.
2. For å slå av funksjonen trykkes Mode
for å velge en annen funksjon eller
trykk Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
NORSK
FastFreeze-indikatoren slokker.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur på fryseren.
3.7 EcoMode
For optimal matlagring, velg EcoMode.
1. For å slå på funksjonen trykkes Mode
til tilsvarende ikon kommer til syne.
Temperaturindikatoren viser den innstilte
temperaturen for fryseren: -18 °C.
2. For å slå av funksjonen trykkes Mode
for å velge en annen funksjon eller
trykk Mode til du ikke ser noen av
spesialikonene.
Funksjonen slås av ved å
velge en annen innstilt
temperatur.
3.8 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• alarmen og
frysertemperaturindikatorene blinker;
23
• det høres et lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Fryserens temperaturindikator viser den
høyest oppnådde temperaturen i noen
sekunder. Viser deretter den innstilte
temperaturen igjen.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
Da slutter alarmindikatoren å
blinke.
3.9 Døren er åpen-alarm
Det høres et signal hvis døren blir stående
åpen i noen få minutter. Alarmen for Åpen
dør vises ved:
• blinkende alarmindikator;
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I løpet
av en alarmfase kan lydsignalet slås av
ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
4. DAGLIG BRUK
4.1 Innfrysing av ferske matvarer
Fryseseksjonen er egnet for å fryse inn
ferske matvarer og for å oppbevare
frossen og dypfryst mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse mindre
mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst 24
timer før varene som skal fryses legges i
fryserommet.
Legg de ferske matvarene som skal fryses
i den midterste beholderen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer er spesifisert på typeskiltet, en
etikett som sitter inne i produktet.
Innfrysingen tar et døgn. I løpet av denne
perioden må du ikke legge inn flere
matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
"Funksjon FastFreeze").
4.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang eller
etter en periode der det ikke har vært i
bruk, må du la produktet stå på i minst 2
timer på høyeste innstilling før du legger
inn matvarer.
24
www.electrolux.com
Dersom det oppstår tining,
f.eks. på grunn av
strømbrudd, og hvis
strømmen er borte lenger enn
den verdien som er oppført i
tabellen over tekniske
egenskaper under "stigetid",
må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller
tilberedes øyeblikkelig og så
fryses inn igjen (etter
avkjøling).
4.3 Fryseelementer
Fryseren har minst et fryseelement som
øker oppbevaringstiden i tilfelle
strømbrudd.
Ikke bruk gjenstander av
metall for å fjerne brettene fra
fryseren.
1. Fyll brettene med vann
2. Plasser brettet inn i fryseseksjonen.
4.5 Tining
Dypfrosne eller frosne matvarer kan tines i
kjøleseksjonen eller ved romtemperatur før
de skal brukes i forhold til hvor mye tid du
har til rådighet.
Små stykker kan også tilberedes mens de
ennå er frosne, direkte fra fryseren: i så fall
tar tilberedningen lengre tid.
4.4 Isterningproduksjon
Dette produktet er utstyrt med en eller
flere brett for produksjon av isterninger.
5. RÅD OG TIPS
5.1 Normale driftslyder
Følgende lyder er normale under bruk:
• Du kan høre en lav gurglelyd eller
boblelyd når kuldemediet pumpes.
• En virrende og pulserende lyd fra
kompressoren når kuldemediet
pumpes.
• En plutselig knakende lyd fra innsiden
av produktet som lages av termisk
dilatasjon (et naturlig og ufarlig fysisk
fenomen).
• En lav klikkelyd fra
temperaturregulatoren når
kompressoren slås av eller på.
5.2 Tips til energisparing
• Ikke åpne døren ofte eller la den stå
åpen lenger enn absolutt nødvendig.
• Dersom romtemperaturen er høy,
termostatbryteren står på lav
temperatur og produktet er fullt av mat,
vil kompressoren gå uavbrutt. Dette
fører til at det dannes rim eller is på
fordamperen. Hvis dette skjer, dreier
du termostatbryteren til en varmere
innstilling slik at apparatet avrimes
automatisk og strømforbruket
reduseres.
• Avhengig av modell, ikke fjern
fryseelementene fra fryserkurven.
5.3 Tips til frysing
Her følger noen nyttige tips som gir best
mulig frysing:
• maksimal mengde matvarer som kan
innfryses i løpet av 24 timer er angitt på
merkeplaten;
• innfrysingen tar 24 timer. Det bør ikke
legges flere matvarer inn i fryseren i
denne perioden;
• kun ferske matvarer av høy kvalitet og
som er godt renset bør innfryses;
• pakk matvarene i små porsjoner, slik at
de innfryses raskt og helt til kjernen og
slik at det senere blir enklere å tine kun
den mengden du vil bruke;
• pakk maten inn i aluminiumsfolie eller
plast og sørg for at pakkene er lufttette;
• ikke la ferske, ufrosne matvarer komme
i kontakt med matvarer som allerede er
frosne for å hindre at temperaturen
øker i disse;
NORSK
• magre matvarer har lenger holdbarhet
enn fete; salt reduserer matvarenes
oppbevaringstid;
• saftis som spises like etter at de er tatt
ut av fryseseksjonen, kan forårsake
frostskader på huden;
• det er lurt å merke hver enkelt pakke
med innfrysingsdatoen, slik at du
lettere kan følge med på
oppbevaringstiden.
5.4 Tips til oppbevaring av
frosne matvarer
25
• påse at frosne matvarer har vært
oppbevart på riktig måte i butikken;
• påse at frosne matvarer fraktes fra
butikken til fryseren din hjemme på
kortest mulig tid;
• døren ikke åpnes for ofte, og at den
ikke står åpen lenger enn nødvendig;
• når maten er tint bederves den raskt
og kan ikke fryses inn igjen;
• ikke overskrid oppbevaringstidene som
matvareprodusenten har merket
emballasjen med.
For at produktet skal oppnå best mulig
effekt, bør du:
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
6.1 Generelle advarsler
OBS!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten før du foretar
enhver rengjøring av skapet.
Dette produktet inneholder
hydrokarboner i kjølekretsen.
Vedlikehold må derfor bare
utføres av autoriserte
serviceteknikere.
Tilbehøret og delene til
prduktet er ikke egnet for
vask i oppvaskmaskin.
6.2 Regelmessig rengjøring
OBS!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i kabinettet.
OBS!
Unngå skader på
kjølesystemet.
OBS!
Når du skal flytte fryseren, løft
den i fremkant for ikke å
skrape opp gulvet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig
og vask dem for å sikre at de er rene
og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
drift, verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte.
26
www.electrolux.com
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
ADVARSEL!
Dersom du lar produktet
være i drift, bør du be noen
om å kontrollere det fra tid til
annen for å unngå at
matvarene blir ødelagt ved et
eventuelt strømbrudd.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mögliche Ursache
Løsning
Produktet virker ikke.
Produktet er slått av.
Slå på produktet.
Støpselet sitter ikke skikkelig i stikkontakten.
Sett støpselet skikkelig inn i
stikkontakten.
Det er ikke strøm i stikkontakten.
Kople et annet elektrisk produkt til stikkontakten. Kontakt
en autorisert elektriker.
Produktet er støyintensivt.
Produktet står ikke stødig. Kontroller at produktet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Kabinettet er nettopp slått Se "Alarm ved åpen dør" eller
på eller temperaturen er
"Alarm ved høy temperatur".
fremdeles for høy.
Temperaturen i produktet
er for høy.
Se "Alarm ved åpen dør" eller
"Alarm ved høy temperatur".
Døren er åpen.
Lukk døren.
Temperaturen i produktet
er for høy.
Kontakt en kvalifisert elektriker eller kontakt nærmeste autoriserte servicesenter.
Et rektangulært symbol vises i stedet for tall på temperaturdisplayet.
Temperatursensor-problem.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter (kjølesystemet
fortsetter å holde matvarene
kalde, men det vil ikke være
mulig å justere temperaturen).
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Drift".
Mye mat ble lagt i fryseren Vent noen timer og kontroller
på en gang.
temperaturen igjen.
NORSK
Feil
Det er for mye rim.
27
Mögliche Ursache
Løsning
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
merkeplaten.
Matproduktene som ble
lagt ned i fryseren var for
varm.
La matprodukter avkjøle seg
til romtemperatur før du legger den i fryseren.
Døren er ikke skikkelig
lukket.
Se etter i "Lukke døren".
Funksjonen FastFreeze er
aktivert.
Se "FastFreeze -funksjonen".
Døren er ikke riktig lukket
eller pakningen er deformert/skitten.
Se etter i "Lukke døren".
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det er
med en gang etter at du har ikke oppstått noen feil.
trykket på FastFreeze, eller
etter at temperaturen er endret.
Kompressoren starter etter en
viss tid.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp sikker ikke ordentlig i fører
ikke ned i fordamperbrettet over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Det er ikke mulig å stille inn
temperaturen.
Funksjonen FastFreeze el- Slå av FastFreeze eller Shopler ShoppingMode er akti- pingMode manuelt, eller vent
vert.
til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se etter i funksjonen
"FastFreeze eller ShoppingMode".
DEMO vises på displayet.
Produktet er i demonstrasjonsmodus.
Hold Mode nede i ca. 10 sek.
til det høres en lang lyd og
displayet slukkes en kort
stund.
Temperaturen i produktet er Temperaturen er ikke kor- Still inn en lavere/høyere temfor høy/lav.
rekt innstilt.
peratur.
Matvarene har for høy
temperatur.
La matvarene avkjøle seg til
romtemperatur før du legger
til oppbevaring.
Døren har vært åpnet for
ofte.
Åpne døren bare hvis det er
nødvendig.
Funksjonen FastFreeze er
aktivert.
Se "FastFreeze -funksjonen".
Det sirkulerer ikke kald luft Pass på at den kalde luften
i produktet.
kan sirkulere i produktet.
28
www.electrolux.com
Dersom rådet ikke gir
resultater, ta kontakt med
nærmeste serviceverksted.
7.2 Lukke døren
1. Rengjør dørpakningene.
2. Om nødvendig, juster døren. Se etter i
"Montering".
3. Skift ut defekte pakninger ved behov.
Kontakt kundeservice.
8. MONTERING
8.1 Plassering
Dette produktet kan plasseres i et tørt,
godt ventilert rom innendørs der
omgivelsestemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er angitt på
typeskiltet til produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
Noen funksjonelle problemer
kan oppstå for enkelte typer
modeller når de opererer
utenfor dette området.
Korrekt bruk kan bare
garanteres innenfor det
angitte temperaturområdet.
Hvis du er i tvil om hvor du
skal montere produktet, må
du kontakte leverandøren,
kundeservicen vår eller
nærmeste servicesenter
8.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i overensstemmelse
med EØS-direktivene.
8.3 Krav til ventilasjon
Luftstrømmen bak produktet må være
tilstrekkelig.
5 cm
min.
200 cm2
min.
200 cm2
OBS!
Se etter i
monteringsanvisningene for
installasjon.
8.4 Omhengsling av døren
Døren til produktet åpnes mot høyre.
Dersom du ønsker at døren skal åpnes
mot venstre, følg disse trinnene før du
installerer produktet:
1. Løsne og fjern det øvre hengselet.
NORSK
x
x
2. Fjern døren.
3. Fjern avstandsstykket.
4. Løsne det nedre hengslet med en
skrunøkkel.
5. Stram det nedre hengslet på motsatt
side.
2. Fjern det røde dekselet som vist på
figuren
6. Sett inn avstandsstykket.
7. Installer døren.
8. Stram det øvre hengselet.
8.5 Installasjon av produkt
3. Monter produktet i søylen.
OBS!
Påse at strømledningen kan
beveges fritt.
1. Lim den selvklebende listen på
produktet som vist i figuren.
4. Fest produktet i utsparingen med 4
skruer.
29
30
www.electrolux.com
Foreta en endelig kontroll for å være sikker
på at:
• Alle skruene er strammet.
• Tetningslisten er godt festet til
kabinettet.
• Døren åpner og lukker korrekt.
5. Fest plasthettene over skruene.
9. STØY
Fryseren lager lyder under normal bruk (kompressor, sirkulering av kjølevæske).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
B!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
NORSK
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
CLICK!
SSSRRR!
BRRR!
HISSS!
CRACK!
BLUBB!
10. TEKNISKE DATA
10.1 Tekniske data
Nisjemål
Justerbar
mm
1780
Bredde
mm
560
Dybde
mm
550
CLICK!
BRRR!
CRACK!
31
32
www.electrolux.com
Stigetid
Timer
24
Elektrisk spenning
Volt
230 - 240
Frekvens
Hz
50
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
11. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for
å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet. Ta
med produktet til ditt lokale
resirkuleringsanlegg eller kontakte noen i
kommunen din for å få hjelp.
utvendige eller innvendige siden på
produktet og på energietiketten.
PORTUGUÊS
33
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 34
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA........................................................................35
3. FUNCIONAMENTO............................................................................................37
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.......................................................................................... 39
5. SUGESTÕES E DICAS...................................................................................... 40
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA...............................................................................41
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.........................................................................42
8. INSTALAÇÃO.................................................................................................... 44
9. RUÍDOS.............................................................................................................47
10. INFORMAÇÃO TÉCNICA................................................................................. 48
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi
concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber
que terá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.electrolux.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, certifique-se de que
tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
34
1.
www.electrolux.com
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os perigos
envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
1.2 Segurança geral
•
•
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
Mantenha desobstruídas as aberturas de ventilação do
aparelho ou da estrutura onde ele se encontra
encastrado.
Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação
além daqueles recomendados pelo fabricante.
Não danifique o circuito de refrigeração.
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
35
Não utilize aparelhos eléctricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a
não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jactos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize
apenas detergentes neutros. Não utilize produtos
abrasivos, esfregões, solventes ou objectos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente de pressão inflamável, dentro do
aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA!
A instalação deste aparelho
só deve ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o aparelho
é pesado. Use sempre luvas de
protecção.
• Certifique-se de que o ar pode circular
em torno do aparelho.
• Aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à fonte de alimentação.
Isto permite que o óleo regresse ao
compressor.
• Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
• A parte posterior do aparelho deve
ficar virada para uma parede.
• Não instale o aparelho em locais com
luz solar directa.
• Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios, como
anexos exteriores, garagens ou caves.
• Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
2.2 Ligação eléctrica
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
• Todas as ligações eléctricas devem ser
efectuadas por um electricista
qualificado.
• Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
eléctricos.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
36
www.electrolux.com
• Certifique-se de que não danifica os
componentes eléctricos (por ex. a ficha
e o cabo de alimentação eléctrica,
compressor). Contacte a
• O cabo de alimentação eléctrica deve
ficar abaixo do nível da ficha de
alimentação.
• Ligue a ficha à tomada eléctrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
2.3 Utilização
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
eléctrico ou incêndio.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos eléctricos
(por ex. máquinas de fazer gelados) no
interior do aparelho, excepto se forem
autorizados pelo fabricante.
• Tenha cuidado para não provocar
danos no circuito de refrigeração.
Contém isobutano (R600a), um gás
natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Este gás é
inflamável.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição na
divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objectos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estes estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
2.4 Manutenção e limpeza
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém hidrocarbonetos
na sua unidade de arrefecimento A
manutenção e o recarregamento só
devem ser efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o, se
necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte
inferior do aparelho.
2.5 Eliminação
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste aparelho
não prejudicam a camada de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
PORTUGUÊS
37
3. FUNCIONAMENTO
3.1 Painel de comandos
1
1
2
3
4
5
6
2
3
Botão ON/OFF
Botão Mode
Visor
Botão de diminuição da temperatura
Botão de aumento da temperatura
Botão DrinksChill
4
5
6
A)
B)
C)
D)
Indicador de alarme
Função EcoMode do congelador
Função FastFreeze
Indicador de temperatura do
congelador
E) Função DrinksChill
F) Modo OFF do congelador
É possível alterar o som predefinido dos
botões para outro mais audível premindo
simultaneamente o botão Mode e o botão
de diminuição da temperatura durante
alguns segundos. A alteração é reversível.
Visor
A B
C D
F E
3.2 Ligar
3.3 Desligar
Ligue a ficha numa tomada eléctrica.
Prima ON/OFF durante 3 segundos.
O visor desliga-se.
Para desligar o aparelho da alimentação
eléctrica, desligue a ficha da tomada
eléctrica.
1. Prima ON/OFF se o visor estiver
desligado.
Os indicadores de temperatura
apresentam a temperatura predefinida.
2. O alarme sonoro poderá funcionar
após alguns segundos.
Para desligar o alarme, consulte
“Alarme de temperatura elevada”.
Se o visor indicar "DEMO", o aparelho
está em modo de demonstração.
Consulte “Resolução de problemas”.
Para seleccionar uma
temperatura diferente,
consulte “Regulação da
temperatura”.
3.4 Regulação da temperatura
A temperatura definida para o congelador
pode ser regulada pressionando o botão
da temperatura.
Temperatura predefinida regulada: -18 °C
para o congelador.
O indicador de temperatura apresenta a
temperatura seleccionada.
A temperatura seleccionada será
alcançada ao fim de 24 horas.
38
www.electrolux.com
Após uma falha de energia, a
temperatura seleccionada
permanece memorizada.
3.5 Modo DrinksChill
O modo DrinksChill permite definir um
alarme sonoro para um determinado
tempo, sendo útil, por exemplo, quando
uma receita requer o arrefecimento de
uma mistura durante um determinado
tempo ou quando é necessário um aviso
para não se esquecer das garrafas
colocadas no congelador para
arrefecimento rápido.
1. Para activar a função, prima
DrinksChill .
Aparece o indicador DrinksChill.
O temporizador apresenta o valor definido
(30 minutos).
2. Prima o botão de diminuição da
temperatura ou o botão de aumento
da temperatura para mudar o valor
definido do temporizador entre 1 e 90
minutos.
Aparece o indicador do temporizador
(min)..
No fim da contagem decrescente, o
indicador DrinksChill fica intermitente e o
aparelho emite um alarme sonoro.
3. Retire as bebidas que tiver colocado
no compartimento do congelador.
4. Prima DrinksChill para desligar o som
e terminar a função.
É possível desactivar a
função em qualquer
momento durante a
contagem decrescente
premindo DrinksChill. O
indicador DrinksChill
apaga-se.
É possível alterar o tempo
durante a contagem
decrescente e no final,
premindo o botão de
diminuição da
temperatura e o botão de
aumento da temperatura.
3.6 Modo FastFreeze
Esta função pára automaticamente após
52 horas.
1. Para activar a função, prima o botão
Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador FastFreeze acende.
2. Para desactivar a função, prima o
botão Mode para seleccionar outra
função ou prima o botão Mode até
todos os ícones especiais
desaparecerem.
O indicador FastFreeze apaga-se.
A função é desactivada se for
seleccionada uma
temperatura diferente para o
congelador.
3.7 EcoMode
Para optimizar a conservação dos
alimentos, seleccione o EcoMode.
1. Para activar a função, prima o botão
Mode até aparecer o ícone
correspondente.
O indicador de temperatura apresenta a
temperatura seleccionada para o
congelador: -18 °C.
2. Para desactivar a função, prima o
botão Mode para seleccionar outra
função ou prima o botão Mode até
todos os ícones especiais
desaparecerem.
A função é desactivada
se seleccionar uma
temperatura diferente.
3.8 Alarme de temperatura
elevada
Um aumento na temperatura do
compartimento congelador (por exemplo,
devido a uma falha de energia ou abertura
da porta) é indicado por:
• intermitência dos indicadores de
alarme e temperatura do congelador;
• alarme sonoro.
Prima qualquer botão para reinicializar o
alarme.
O alarme sonoro desliga-se.
PORTUGUÊS
O indicador de temperatura do
congelador apresenta durante alguns
segundos a temperatura mais elevada que
foi atingida. Em seguida, apresenta
novamente a temperatura regulada.
O indicador de alarme continua a piscar
até que as condições normais sejam
restabelecidas.
Quando as condições
normais forem
restabelecidas, o indicador
de alarme apaga-se.
39
3.9 Alarme de porta aberta
Ouve-se um alarme sonoro se a porta
permanecer aberta durante alguns
minutos. As condições do alarme de porta
aberta são indicadas por:
• indicador de alarme intermitente;
• alarme acústico.
Quando as condições normais são
restabelecidas (porta fechada), o alarme
pára. Quando o alarme sonoro estiver a
soar, pode desligá-lo premindo qualquer
botão.
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
4.1 Congelar alimentos frescos
O compartimento do congelador é
adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos congelados
e ultracongelados a longo prazo.
Para congelar pequenas quantidades de
alimentos frescos não é necessário alterar
a definição actual.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FastFreeze pelo menos 24 horas
antes de colocar os alimentos a congelar
no compartimento do congelador.
Coloque os alimentos frescos a congelar
no compartimento do meio.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza novos alimentos para
congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura desejada
(consulte “Função FastFreeze”).
4.2 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais na regulação máxima antes
de colocar os produtos no
compartimento.
Em caso de descongelação
acidental, por exemplo,
devido a falta de
electricidade, se a
alimentação estiver desligada
durante mais tempo do que o
indicado na tabela de
características técnicas em
“Tempo de autonomia”, os
alimentos descongelados
têm de ser consumidos
rapidamente ou cozinhados
imediatamente e depois
novamente congelados (após
arrefecerem).
4.3 Acumuladores de frio
O congelador possui, pelo menos, um
acumulador de frio que aumenta o tempo
de armazenamento em caso de falha de
energia.
4.4 Produção de cubos de gelo
Este aparelho possui uma ou mais
cuvetes para a produção de cubos de
gelo.
Não utilize instrumentos
metálicos para remover as
cuvetes do congelador.
1. Encha as cuvetes com água.
2. Coloque as cuvetes no
compartimento do congelador.
40
www.electrolux.com
4.5 Descongelação
Antes de serem utilizados, os alimentos
congelados e ultra-congelados podem ser
descongelados no compartimento do
frigorífico ou à temperatura ambiente,
dependendo do tempo disponível para
esta operação.
Os artigos pequenos podem ser
cozinhados ainda congelados,
directamente do congelador: neste caso,
a confecção demora mais tempo.
5. SUGESTÕES E DICAS
5.1 Sons de funcionamento
normais
5.3 Conselhos para a
congelação
Os seguintes sons são normais durante o
funcionamento:
Para o ajudar a tirar partido do processo
de congelação, eis alguns conselhos
importantes:
• Um som de gorgolejar ou borbulhar
quando o refrigerante está a ser
bombeado.
• Um som sibilante e ritmado
proveniente do compressor quando o
refrigerante está a ser bombeado.
• Um ruído repentino de estilhaçar no
interior do aparelho, causado pela
dilatação térmica (fenómeno físico
natural e não perigoso).
• Um ruído de clique proveniente do
regulador de temperatura quando o
compressor é ligado e desligado.
5.2 Conselhos para poupar
energia
• Não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
absolutamente necessário.
• Se a temperatura ambiente for alta e o
regulador de temperatura se encontrar
na definição de baixa temperatura com
o aparelho completamente cheio, o
compressor pode funcionar
continuamente, causando gelo no
evaporador. Se isto acontecer,
coloque o regulador de temperatura
em definições mais quentes, para
permitir a descongelação automática e
poupar no consumo de electricidade.
• Se existirem, não retire os
acumuladores de frio do cesto do
congelador.
• a quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas
está indicada na placa de
características;
• o processo de congelação demora 24
horas; não devem ser adicionados
mais alimentos para congelação
durante este período;
• congele apenas alimentos de boa
qualidade, frescos e bem limpos;
• prepare os alimentos em pequenas
quantidades para permitir que sejam
rápida e completamente congelados e
para poder descongelar apenas a
quantidade necessária;
• embrulhe os alimentos em folha de
alumínio ou politeno e certifique-se de
que as embalagens são herméticas;
• não permita que os alimentos frescos e
não congelados entrem em contacto
com os alimentos já congelados, para
evitar o aumento da temperatura dos
alimentos congelados;
• os alimentos magros conservam-se
melhor e durante mais tempo do que o
alimentos gordos; o sal reduz o tempo
de conservação dos alimentos;
• os alimentos podem causar
queimaduras na pele quando tocados
imediatamente após a sua remoção do
compartimento do congelador, devido
à congelação da água;
• é aconselhável que anote a data de
congelação em cada embalagem para
poder controlar o tempo de
armazenamento.
PORTUGUÊS
5.4 Conselhos para o
armazenamento de alimentos
congelados
Para obter o melhor desempenho deste
aparelho, siga estas indicações:
• certifique-se de que os alimentos
congelados comercialmente foram
armazenados adequadamente pelo
vendedor;
• certifique-se de que os alimentos
congelados são transferidos do
41
supermercado para o congelador no
tempo mais curto possível;
• não abra a porta muitas vezes, nem a
deixe aberta mais tempo do que o
necessário;
• uma vez descongelados, os alimentos
degradam-se rapidamente e não
podem voltar a ser congelados;
• não exceda o período de
armazenamento indicado pelo
produtor dos alimentos.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Avisos gerais
CUIDADO!
Desligue o aparelho da
tomada eléctrica antes de
qualquer operação de
manutenção.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na unidade
de refrigeração, pelo que a
manutenção e a recarga
devem ser efectuadas
exclusivamente por técnicos
autorizados.
Os acessórios e as peças
deste aparelho não podem
ser lavados na máquina de
lavar loiça.
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Tenha cuidado para não
danificar o sistema de
arrefecimento.
CUIDADO!
Quando deslocar o aparelho,
eleve-o na parte da frente
para evitar riscar o chão.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da
porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na parte
de trás do aparelho com uma escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de electricidade.
6.3 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador é do tipo
“frost free”. Isto significa que não há
qualquer formação de gelo durante o seu
funcionamento, quer nas paredes
interiores, quer nos alimentos.
A ausência de gelo deve-se à circulação
contínua de ar frio no interior do
compartimento, accionado por um
ventilador controlado automaticamente.
42
www.electrolux.com
6.4 Períodos de inactividade
Quando não utilizar o aparelho durante
longos períodos, adopte as seguintes
precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar
cheiros desagradáveis.
ADVERTÊNCIA!
Se o aparelho permanecer
ligado, peça a alguém para o
verificar com alguma
regularidade, para evitar que
os alimentos no interior se
estraguem em caso de falha
eléctrica.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho não funciona.
O aparelho está desligado.
Ligue o aparelho.
A ficha não está correcta- Ligue a ficha correctamente
mente introduzida na
na tomada eléctrica.
tomada eléctrica.
Não existe voltagem na
tomada eléctrica.
Ligue outro aparelho eléctrico
na tomada eléctrica. Contacte um electricista qualificado.
O aparelho emite demasiado ruído.
O aparelho não está
apoiado correctamente.
Verifique se o aparelho está
estável.
O alarme sonoro ou visual
está ligado.
O aparelho foi ligado recentemente e a temperatura está ainda demasiado elevada.
Consulte “Alarme de porta
aberta” ou “Alarme de temperatura elevada”.
A temperatura no aparel- Consulte “Alarme de porta
ho está demasiado eleva- aberta” ou “Alarme de temda.
peratura elevada”.
A porta foi deixada aberta.
Feche a porta.
A temperatura no aparel- Contacte um electricista qualho está demasiado eleva- ificado ou o Centro de Assisda.
tência Técnica Autorizado
mais próximo.
PORTUGUÊS
43
Problema
Causa possível
Solução
O visor da temperatura
apresenta um símbolo rectangular em vez de números.
Problema no sensor de
temperatura.
Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo (o sistema de
refrigeração irá continuar a
manter os produtos alimentares frios, mas a regulação
da temperatura não será possível).
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura está regulada incorrectamente.
Consulte o capítulo “Funcionamento”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e
volte a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática
na placa de características.
Os alimentos colocados
no aparelho estavam demasiado quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente antes de os guardar.
A porta não está bem fechada.
Consulte “Fechar a porta”.
A função FastFreeze está
ligada.
Consulte “Função FastFreeze”.
Existe demasiado gelo acu- A porta não está bem fe- Consulte “Fechar a porta”.
mulado.
chada ou a junta da porta
está deformada/suja.
O compressor não arranca
imediatamente após o botão FastFreeze ser pressionado ou após uma alteração da regulação de temperatura.
Isto é normal e não signifi- O compressor arranca após
ca qualquer problema.
um período de tempo.
Existe água a escorrer para A saída da água descon- Encaixe o tubo de saída da
o chão.
gelada não está ligada ao água descongelada no tabutabuleiro de evaporação, leiro de evaporação.
por cima do compressor.
Não é possível definir a
temperatura.
A função FastFreeze ou
ShoppingMode está activada.
Desactive manualmente a
função FastFreeze ou ShoppingMode ou aguarde que a
função se desactive automaticamente antes de regular a
temperatura. Consulte “Função FastFreeze ou ShoppingMode”.
44
www.electrolux.com
Problema
Causa possível
Solução
O visor apresenta DEMO.
O aparelho está no modo
de demonstração.
Mantenha o botão Mode premido durante 10 segundos,
até ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar por
um breve momento.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura não está bem posicionado.
Seleccione uma temperatura
mais alta/baixa.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de
os guardar.
A porta foi aberta muitas
vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A função FastFreeze está
ligada.
Consulte “Função FastFreeze”.
Não há circulação de ar
frio no interior do aparelho.
Certifique-se de que o ar frio
pode circular no interior do
aparelho.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
serviço de assistência técnica
da marca mais próximo.
7.2 Fechar a porta
1. Limpe as juntas da porta.
2. Se necessário, ajuste a porta.
Consulte “Instalação”.
3. Se necessário, substitua as juntas da
porta defeituosas. Contacte o serviço
pós-venda.
8. INSTALAÇÃO
8.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climática
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
Classe Temperatura ambiente
climática
T
+16 °C a +43 °C
PORTUGUÊS
Podem ocorrer alguns
problemas de funcionamento
em alguns tipos de modelos
se estiverem a funcionar fora
destas condições. O
funcionamento correcto só
pode ser garantido no
intervalo de temperaturas
indicado. Se tiver dúvidas em
relação ao local onde deve
instalar o aparelho, contacte
o vendedor, o nosso serviço
de apoio ao cliente ou o
serviço de assistência técnica
mais próximo.
8.2 Ligação eléctrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
eléctrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
fornecida com um contacto para esse
fim. Se a tomada eléctrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
actuais; consulte um electricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Directivas da UE.
8.3 Requisitos de ventilação
A circulação de ar na parte posterior do
aparelho tem de ser suficiente.
5 cm
45
min.
200 cm2
min.
200 cm2
CUIDADO!
Consulte as instruções de
montagem para efectuar a
instalação.
8.4 Reversibilidade da porta
A porta do aparelho abre para a direita.
Se pretender que a porta abra para a
esquerda, execute estes passos antes de
instalar o aparelho:
1. Desaperte e retire o pino superior.
2. Retire a porta.
3. Remova o espaçador.
4. Com uma chave, desaperte o pino
inferior.
5. Aperte o pino inferior no lado oposto.
46
www.electrolux.com
6. Instale o espaçador.
7. Instale a porta.
8. Aperte o pino superior.
3. Instale o aparelho no nicho.
8.5 Instalar o aparelho
CUIDADO!
Certifique-se de que o cabo
de alimentação não fica
preso.
1. Aplique a tira adesiva vedante no
aparelho, tal como indicado na figura.
x
4. Fixe o aparelho no nicho com 4
parafusos.
x
2. Retire a tampa vermelha como
ilustrado na figura.
5. Fixe as tampas nos parafusos.
PORTUGUÊS
47
Faça uma verificação final para garantir
que:
• Todos os parafusos estão apertados.
• A tira vedante está bem fixada no
aparelho.
• A porta abre e fecha correctamente.
9. RUÍDOS
Existem alguns ruídos durante o funcionamento normal (compressor, circulação do
refrigerante).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
48
www.electrolux.com
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
BRRR!
CRACK!
BLUBB!
CRACK!
10. INFORMAÇÃO TÉCNICA
10.1 Dados técnicos
Dimensões do nicho de instalação
Altura
mm
1780
Largura
mm
560
Profundidade
mm
550
Tempo de autonomia
Horas
24
Voltagem
Volts
230 - 240
Frequência
Hz
50
As informações técnicas encontram-se na
placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho, bem
como na etiqueta de energia.
11. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
PORTUGUÊS
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou
contacte as suas autoridades municipais.
*
49
50
www.electrolux.com
PORTUGUÊS
51
222370041-A-162014
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising