STOCKWELL - DRAAGBARE STEREOLUIDSPREKER
GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
• Lees deze instructies – Alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing dienen gelezen te worden voordat dit product in
gebruik wordt genomen.
• Bewaar deze instructies – De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing dienen te worden bewaard voor toekomstige
raadpleging.
• Volg alle waarschuwingen op – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing dienen te worden opgevolgd.
• Volg alle instructies – Alle instructies in de gebruiksaanwijzing dienen te worden opgevolgd.
WAARSCHUWING!
• WAARSCHUWING – Stel de batterijen (batterypack of batterijen in het apparaat) niet gedurende langere tijd bloot aan te veel
warmte (zonlicht, open vuur en dergelijke).
• WAARSCHUWING – O
m het risico op brand en elektrische schok te verminderen het apparaat niet blootstellen aan regen of
vocht. Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan druppels of spetters en met water gevulde
objecten, zoals vazen, dienen niet op het apparaat gezet te worden.
• WAARSCHUWING – Niet bedekken.
• WAARSCHUWING – G
ebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toevoegingen/accessoires (zoals de aparte
voedingsadapter, batterij, enz.).
• WAARSCHUWING – D
e stekker is het belangrijkste middel om de verbinding te verbreken en dient als zodanig gebruikt te
worden. Het middel om de verbinding te verbreken dient direct toegankelijk te zijn.
• WAARSCHUWING – Deze actieve luidspreker kan hoge geluidsdrukniveaus produceren.
• WAARSCHUWING – Luister niet te dicht bij de actieve luidspreker.
• WAARSCHUWING – Luister niet te lang naar een hoog geluidsdrukniveau.
• WAARSCHUWING – P
robeer de behuizing van de actieve luidspreker niet te verwijderen, er zijn geen onderdelen die door de
gebruiker te onderhouden zijn.
• WAARSCHUWING – Sluit geen gitaar aan op de Stockwell.
• WAARSCHUWING – Steek geen lichaamsdelen of objecten in de baspoort vanwege risico op letsel.
• GEVAAR – voor het laten vallen van het product.
• GEVAAR – voor scherpe hoeken.
VOCHT EN LUCHTVOCHTIGHEID
• De actieve luidspreker dient geplaatst te worden op een vocht- en watervrije plaats.
• Gebruik dit apparaat niet in de omgeving van water. Stel het niet bloot aan regen of druppelend water. Spetter er geen water op.
INSTALLATIE
• Installeer niet in de omgeving van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten
(waaronder versterkers) die warmte produceren.
• Bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, dienen niet op de actieve luidspreker geplaatst te worden.
• Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
VERBINDING
• Verbind de actieve luidspreker volgens de instructies in de handleiding.
• Verbind de actieve luidspreker alleen aan bronnen met het juiste voltage zoals weergegeven op het apparaat.
• Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met name in de buurt van stekkers,
contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
• Gebruik alleen stroomkabels van het in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde type of aangegeven op de actieve luidspreker.
Vervang de met deze actieve luidspreker meegeleverde aparte stroomkabel niet voor enige andere stroomtoevoer - gebruik alleen
de stroomkabel geleverd door de fabrikant.
• Omzeil de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen,
de ene langer dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde voor de aarding. De wijde pin van de aarding
is voor jouw eigen veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het onjuiste
stopcontact te vervangen.
• Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes zonder gebruik.
• Niet installeren in een gebied waar toegang tot de stroomstekker belemmerd wordt. De enige manier om het apparaat volledig
stroomvrij te maken, is de stekker uit het stopcontact halen; de stekker moet te allen tijde toegankelijk zijn.
REINIGING
• Alleen reinigen met een droge doek.
ONDERHOUD
• Raadpleeg voor elk onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat enige vorm van schade
heeft, zoals beschadiging aan stroomkabel of stekker, vloeistof in het apparaat, schade door vallende objecten of door blootstelling
aan regen of vocht, ongewone werking of door vallen.
• De interne batterij kan door de gebruiker worden vervangen volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen
door Zound Industries aanbevolen batterijen die bedoeld zijn voor de Stockwell actieve luidspreker.
• LET OP: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen voor gebruik door gekwalificeerd servicepersoneel. Om het risico op elektrische
schok te voorkomen geen onderhoud uitvoeren tenzij je gekwalificeerd bent.
002.
NALEVINGSSYMBOLEN
FCC-verklaring
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B volgens onderdeel 15 van de FCC-regels.
Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat
genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen en kan, indien het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens
de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie dat interferentie niet
zal optreden in bepaalde opstellingen. Indien dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio- en
televisiesignalen, hetgeen je kunt vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt het de gebruiker aangeraden om
deze interferentie met één van de volgende maatregelen te proberen te verhelpen:
- Richt de ontvangende antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Roep de hulp in van de wederverkoper of een ervaren radio- of televisietechnicus.
Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC-regels. Gebruik is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferenties produceren, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren,
ook interferenties die ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen
de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen tenietdoen.
IC-verklaring
Dit apparaat voldoet aan Industry Canada's RSS-normen voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Gebruik is afhankelijk van de
volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen interferenties produceren; en
(2) dit apparaat moet alle interferenties accepteren, ook interferenties die ongewenste werking kunnen veroorzaken.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes : L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l’appareil ne doit pas
produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
LET OP: Om het risico op elektrische schok te voorkomen de behuizing
niet verwijderen. Er bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de
gebruiker te onderhouden zijn. Raadpleeg voor onderhoud gekwalificeerd
servicepersoneel.
Dit apparaat mag niet behandeld worden als huisvuil. Omgang met
elektrisch en elektronisch afval is gereguleerd door de lidstaten van
de Europese Unie en andere Europese landen met eigen nationale
beleidslijnen voor de omgang hiermee. Als je meer informatie nodig hebt
over de verzameling, het hergebruik en recyclingsystemen, neem dan
contact op met jouw plaatselijke of regionale afvalbedrijf.
Dit product voldoet aan ANSI/UL Std. 60065 en is gecertificeerd voor
CAN/CSA Std. C22.2 No. 60065.
3114849
Dit product voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 1999/5/EC
(R&TTE), 2009/125/EC (ErP), 2011/65/EU (RoHS).
Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: www.marshallheadphones.com
Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Zweden
003.
INDEX
NEDERLANDS
ONDERDELEN
PAGINA
005. INHOUD VAN DE VERPAKKING
006. ONDERDELEN VAN HET APPARAAT
007. VERWISSELEN VAN DE STROOMADAPTERSTEKKER
008. DE STOCKWELL INPLUGGEN EN LADEN
010. HET APPARAAT AAN- EN UITZETTEN
011. VERBINDEN VIA BLUETOOTH (PAIRING)
013. AUTOMATISCHE VERBINDING MET BLUETOOTH
015. VERBINDEN VAN GELUIDSBRON MET KABEL
016. VERBINDEN VAN GELUIDSBRON MET KABEL
018. KIEZEN VAN JE BRON
019. GEBRUIK VAN DE STOCKWELL ALS TELEFOONLUIDSPREKER
020. HET GELUID AANPASSEN
022. DE INTERNE BATTERIJ VERVANGEN
024. DE FLIPCOVER GEBRUIKEN (OPTIONEEL)
026. DE FLIPCOVER VERWIJDEREN (OPTIONEEL)
027. DE FLIPCOVER AANBRENGEN (OPTIONEEL)
028. TECHNISCHE INFORMATIE
029. PROBLEEMOPLOSSING
004.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
001.STROOMADAPTER MET EEN KABEL EN REGIOSPECIFIEKE STEKKERS
002.SNELSTARTHANDLEIDING EN VEILIGHEIDSINFORMATIE
003.MARSHALL STOCKWELL ACTIEVE STEREOLUIDSPREKER
004.MARSHALL OPVOUWBARE FLIPCOVER (MEEGELEVERD OF APART
VERKOCHT, AFHANKELIJK VAN MODEL)GEBRUIK VAN DE
STOCKWELL MET JE APPARATEN
001.
002.
003.
004.
005.
ONDERDELEN VAN HET APPARAAT
001.INGANG VOOR 3,5 MM
STEREOSTEKKER
002.BRONKNOP
003.LAMPJES VOOR BRONNEN
004.VOLUMEKNOP
005.KNOP VOOR LAGE TONEN
006.KNOP VOOR HOGE TONEN
007.TELEFOONKNOP
008.VERBINDINGSKNOP
009.AAN-UITKNOP
010.AAN-UITLAMPJE
006.
009.
010.
007.
008.
006.
VERWISSELEN VAN DE STROOMADAPTERSTEKKER
DE MEEGELEVERDE 15 V STROOMADAPTER WORDT GELEVERD MET
VERWISSELBARE STEKKERS (VS/EU OF VK). VOORDAT JE DE STOCKWELL
GEBRUIKT, DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT DE JUISTE STEKKER VOOR JOUW
REGIO GEÏNSTALLEERD IS.
001.DRUK DE KNOP NAAST DE STEKKER IN EN HOUD DEZE VAST TERWIJL JE DE
STEKKER IETS TEGEN DE KLOK IN BEWEEGT.
002.VERWIJDER DE STEKKER.
003.INSTALLEER DE JUISTE STEKKER DOOR DEZE IETS TEGEN DE KLOK IN
GEDRAAID TE PLAATSEN.
004.DRAAI DE STEKKER MET DE KLOK MEE TOT JE EEN KLIK HOORT.
001.
002.
003.
007.
004.
DE STOCKWELL INPLUGGEN EN LADEN
DE STOCKWELL IS UITGERUST MET EEN INTERNE BATTERIJ MET EEN
GEBRUIKSDUUR TOT 25 UUR OP GEMIDDELD VOLUME. DE BATTERIJ IS
OPLAADBAAR EN KAN IN 3 UUR WORDEN OPGELADEN VAN HELEMAAL LEEG TOT
HELEMAAL VOL.
ALS BIJ GEBRUIK VAN DE BATTERIJ HET RODE AAN-UITLAMPJE BEGINT TE
KNIPPEREN, IS DE BATTERIJ-INHOUD MINDER DAN 25%.
001.STEEK DE STROOMKABEL IN DE 15 V STROOMVERBINDING AAN DE
LINKERKANT VAN DE STOCKWELL.
002.STEEK DE STROOMADAPTER IN HET STOPCONTACT.
001.
002.
001.
008.
DE STOCKWELL INPLUGGEN EN LADEN
001.TIJDENS HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ KNIPPERT HET RODE
AAN-UITLAMPJE.
002.HET RODE AAN-UITLAMPJE BLIJFT BRANDEN WANNEER DE BATTERIJ
VOLLEDIG IS OPGELADEN.
001.
001.
002
002 .
LET OP: DE LUIDSPREKER KAN
GEBRUIKT WORDEN TIJDENS
HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ.
009.
HET APPARAAT AAN- EN UITZETTEN
001.HOUD DE AAN-UITKNOP 1 SECONDE INGEDRUKT OM DE LUIDSPREKER IN
TE SCHAKELEN.
002.HET RODE AAN-UITLAMPJE BOVEN OP HET APPARAAT GAAT BRANDEN.
003.HOUD DE AAN-UITKNOP 3 SECONDEN INGEDRUKT OM DE LUIDSPREKER
UIT TE SCHAKELEN.
004.HET RODE AAN-UITLAMPJE BOVEN OP HET APPARAAT GAAT UIT.
001.
1s
001.
002.
002.
003.
3s
003.
004 .
LET OP: DE LUIDSPREKER
SCHAKELT AUTOMATISCH
UIT NA 20 MINUTEN
INACTIVITEIT.
010.
004 .
VERBINDEN VIA BLUETOOTH (PAIRING)
ER ZIJN TWEE MANIEREN OM JE TELEFOON, TABLET, LAPTOP AAN JE
LUIDSPREKER AAN TE SLUITEN: MET EEN FYSIEKE KABEL OF DRAADLOOS
VIA BLUETOOTH®. HIERONDER VIND JE MEER INFORMATIE OVER DE
VERBINDINGSBRONNEN, IN TWEE CATEGORIEËN:
• DRAADLOZE VERBINDING VIA BLUETOOTH (TELEFOONLUIDSPREKERMODUS)
• VERBINDING VIA DE 3,5 MM STEREOSTEKKER
LET OP: ZORG ERVOOR DAT HET
VOLUME LAAG STAAT OP ZOWEL
DE ACTIEVE LUIDSPREKER ALS DE
MUZIEKSPELER ALS JE BEGINT
MET HET AFSPELEN VAN MUZIEK.
011.
GEBRUIK VAN DE STOCKWELL MET JE APPARATEN
DE STOCKWELL HEEFT EEN USB-STROOMUITGANG AAN DE ACHTERKANT.
JE KUNT JE VIA USB OPLAADBARE APPARAAT INPLUGGEN EN OPLADEN.
DE STOCKWELL LAADT JE APPARAAT MET USB OP, ZELFS TIJDENS HET
AFSPELEN VAN MUZIEK EN BIJ BATTERIJGEBRUIK.
012.
AUTOMATISCHE VERBINDING MET BLUETOOTH
MET BEHULP VAN BLUETOOTH-TECHNOLOGIE KUNNEN APPARATEN DIE
GESCHIKT ZIJN VOOR BLUETOOTH GEMAKKELIJK MET ELKAAR WORDEN
VERBONDEN AAN DE STOCKWELL VIA EEN KORTE DRAADLOZE VERBINDING.
HIERMEE KUN JE DE STOCKWELL GEBRUIKEN ALS EEN LUIDSPREKER VOOR JE
SMARTPHONE MET BLUETOOTH OF DEZE VERBINDEN MET EEN TABLET OF EEN
COMPUTER EN RECHTSTREEKS MUZIEK STREAMEN.
VOLG DEZE STAPPEN OM DE STOCKWELL DRAADLOOS MET JE APPARAAT MET
BLUETOOTH TE VERBINDEN.
001.ZORG ERVOOR DAT DE STOCKWELL AANSTAAT.
002.DRUK OP DE VERBINDINGSKNOP.
003.HET RODE BLUETOOTH-LAMPJE GAAT SNEL KNIPPEREN.
002.
002.
001.
LET OP: DE STOCKWELL
ONTHOUDT DE LAATSTE
5 APPARATEN WAARMEE
VERBINDING IS GEMAAKT
EN MAAKT BIJ HET
INSCHAKELEN AUTOMATISCH
VERBINDING MET HET LAATST
GEBRUIKTE APPARAAT.
003.
013.
003.
VERBINDEN VIA BLUETOOTH (PAIRING)
004.SCHAKEL DE BLUETOOTH-FUNCTIE IN OP JE APPARAAT.
(SMARTPHONE, TABLET, COMPUTER).
005.SELECTEER STOCKWELL IN DE BLUETOOTH-LIJST EN ACCEPTEER DE
VERBINDING.
006.HET BLUETOOTH-LAMPJE OP DE STOCKWELL BLIJFT CONTINU BRANDEN
EN DE APPARATEN ZIJN NU VERBONDEN.
004.
005.
STOCKWELL
006.
014.
006.
VERBINDEN VAN GELUIDSBRON MET KABEL
ALS EEN APPARAAT ZICH BUITEN HET BEREIK VAN DE STOCKWELL
(CA. 10 METER ZONDER OBSTAKELS) BEWEEGT, WORDT DE VERBINDING MET
DAT APPARAAT VERBROKEN. HET APPARAAT WORDT AUTOMATISCH WEER
VERBONDEN ALS HET TERUG IN HET BEREIK KOMT.
DE SPEAKER SLAAT TOT VIJF APPARATEN OP EN PROBEERT HET EERST TE
VERBINDEN MET HET LAATST TOEGEVOEGDE APPARAAT MET BLUETOOTH.
BIJVOORBEELD, ALS DE SPEAKER VERBONDEN IS MET DE VOLGENDE
APPARATEN: A–B–C–D–E , DAN HEEFT APPARAAT E DE EERSTE PRIORITEIT EN
APPARAAT A DE LAATSTE. ELKE KEER DAT DE LUIDSPREKER OPSTART, VOERT
HIJ EEN AUTOMATISCHE VERBINDING UIT MET APPARATEN BINNEN BEREIK.
015.
VERBINDEN VAN GELUIDSBRON MET KABEL
ER IS EEN ANDERE MANIER OM MET JE STOCKWELL TE VERBINDEN - DE OUDE,
VERTROUWDE MANIER MET EEN LUIDSPREKERKABEL EN DE 3,5 MM STEKKER.
GEBRUIK DE KABEL MET TWEE 3,5 MM AANSLUITINGEN OM TE VERBINDEN
MET AUDIOBRONNEN DIE AUDIO-UITGANGEN HEBBEN, ZOALS EEN MOBIELE
TELEFOON, IPHONE/IPAD/IPOD, MP3-SPELER OF AIRPORT EXPRESS.
016.
VERBINDEN VAN GELUIDSBRON MET KABEL
001.VERBIND DE KABEL MET DE 3,5 MM STEREOSTEKKER MET DE INGANG
OP DE STOCKWELL.
002.VERBIND DE KABEL MET DE 3,5 MM STEREOSTEKKER MET DE
MUZIEKSPELER.
003.SELECTEER INGANG ALS BRON DOOR OP DE BRON-KNOP TE DRUKKEN TOT
HET INGANG-LAMPJE BRANDT.
001.
002.
002.
001.
003.
017.
003.
KIEZEN VAN JE BRON
DE INGANGSBRON DIE OP DIT MOMENT GESELECTEERD IS, WORDT GETOOND
MET EEN BRANDEND LAMPJE. JE KUNT ALS VOLGT EEN ANDERE GELUIDSBRON
SELECTEREN:
001.DRUK OP DE BRON-KNOP OM TE KIEZEN TUSSEN BLUETOOTH EN DE
3,5 MM STEREOSTEKKER.
002.EEN BRANDEND LAMPJE GEEFT AAN WELKE BRON JE GESELECTEERD HEBT.
• BLUETOOTH
• INGANG - 3,5 MM STEREOSTEKKER
001.
002.
018.
001.
002.
GEBRUIK VAN DE STOCKWELL ALS TELEFOONLUIDSPREKER
DE STOCKWELL KAN ALS TELEFOONLUIDSPREKER WORDEN GEBRUIKT. BIJ EEN
VERBINDING MET EEN TELEFOON MET BLUETOOTH KLINKT JE BELTOON IN DE
STOCKWELL.
001.EEN INKOMEND TELEFOONGESPREK BEANTWOORDEN; HOUD DE
TELEFOONKNOP MINDER DAN 1 SECONDE INGEDRUKT.
002.GESPREK BEËINDIGEN: TELEFOONKNOP EENMAAL INDRUKKEN.
003.EEN INKOMEND TELEFOONGESPREK WEIGEREN; HOUD DE TELEFOONKNOP
MEER DAN 1 SECONDE INGEDRUKT.
001.
< 1s
001.
002.
003.
003.
1s
<
019.
HET GELUID AANPASSEN
HET GELUID VAN DE STOCKWELL KAN WORDEN AANGEPAST VIA DE
INSCHUIFBARE KNOPPEN VOOR VOLUME, LAGE TONEN EN HOGE TONEN.
001.DRUK OP DE INSCHUIFBARE KNOP OM DEZE TE LATEN VERSCHIJNEN.
002.DRUK OP DE KNOP OM HET GELUID NAAR WENS AAN TE PASSEN.
003.DRUK DE KNOP TERUG OP ZIJN PLAATS ALS JE KLAAR BENT.
001.
020.
002.
003.
HET GELUID AANPASSEN
DE STOCKWELL HEEFT DRIE KNOPPEN VOOR GELUIDSAANPASSING:
001.VOLUMEKNOP
002.KNOP VOOR LAGE TONEN
003.KNOP VOOR HOGE TONEN
001.
001.
021.
002.
002.
003.
003.
DE INTERNE BATTERIJ VERVANGEN
ALS DE INTERNE BATTERIJ KAPOT OF VERSLETEN IS, KUN JE DEZE VERVANGEN
DOOR EEN NIEUWE. DE NIET WERKENDE BATTERIJ MOET ALTIJD WORDEN
WEGGEGOOID VOLGENS LOKALE WET- EN REGELGEVING.
001.HAAL DE STROOMADAPTER UIT HET STOPCONTACT.
002.HAAL DE STROOMKABEL UIT DE 15 V STROOMADAPTER AAN DE
LINKERKANT VAN DE STOCKWELL.
003.ALS DE STOCKWELL VOORZIEN IS VAN EEN FLIPCOVER, VERWIJDER DEZE
DAN VOLGENS DE INSTRUCTIES OP PAGINA 026.
004.LEG DE STOCKWELL VOORZICHTIG MET DE VOORKANT NAAR BENEDEN OP
EEN PLATTE, SCHONE ONDERGROND.
001.
LET OP: LAAD DE BATTERIJ
VAN DE STOCKWELL VOOR HET
EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG OP.
002.
022.
DE INTERNE BATTERIJ VERVANGEN
005.VERWIJDER MET EEN TORXSCHROEVENDRAAIER (MAAT T10) DE TWEE
SCHROEVEN VAN HET BATTERIJVAK OP DE ACHTERKANT VAN DE STOCKWELL.
006.OPEN HET BATTERIJVAK EN VERWIJDER DE BATTERIJ UIT DE LUIDSPREKER.
007.TREK AAN DE BATTERIJLUS EN HAAL DE BATTERIJ VOORZICHTIG NAAR
BOVEN, ZONDER AAN DE KABEL TE TREKKEN DIE DE BATTERIJ MET DE
STOCKWELL VERBINDT.
008.VERBREEK VOORZICHTIG DE VERBINDING VAN DE BATTERIJSTEKKER EN
VERWIJDER DE BATTERIJ.
009.VOER DIT PROCES IN OMGEKEERDE VOLGORDE UIT OM EEN NIEUWE
BATTERIJ TE INSTALLEREN.
LET OP:
• G EBRUIK ALLEEN AUTHENTIEKE
STOCKWELL-BATTERIJ.
• T REK NIET AAN DE
BATTERIJKABEL.
• D E BATTERIJSTEKKER IS
POLARITEITGEVOELIG.
005.
007.
023.
006.
005.
008.
DE FLIPCOVER GEBRUIKEN (OPTIONEEL)
DE FLIPCOVER WORDT APART VERKOCHT EN OOK MEEGELEVERD IN BEPAALDE
MODELLEN VAN DE STOCKWELL. DEZE KAN JE STOCKWELL BESCHERMEN
WANNEER JE HEM NIET GEBRUIKT EN KAN NETJES WORDEN OPGEVOUWEN
AAN DE ACHTERKANT VAN DE STOCKWELL ALS DE LUIDSPREKER IN GEBRUIK IS.
001.PAK DE FLIPCOVER VAST, TE BEGINNEN ONDERAAN DE VOORKANT VAN
DE STOCKWELL.
002.VOUW DE FLIPCOVER UIT, TE BEGINNEN ONDERAAN DE VOORKANT VAN DE
STOCKWELL, HELEMAAL OVER DE LUIDSPREKER.
003.VOUW DE FLIPCOVER EN PLAATS DEZE OP DE ACHTERKANT VAN
DE LUIDSPREKER.
004.DE FLIPCOVER BLIJFT OP ZIJN PLEK MET BEHULP VAN DE MAGNETEN.
024.
001.
002.
003.
004.
DE FLIPCOVER GEBRUIKEN (OPTIONEEL)
DE FLIPCOVER KAN WORDEN GEVOUWEN TOT EEN SCHUINE STEUN VOOR
DE STOCKWELL.
001.PAK DE FLIPCOVER VAST, TE BEGINNEN ONDERAAN DE VOORKANT VAN
DE STOCKWELL.
002.VOUW DE FLIPCOVER UIT, HELEMAAL OVER DE LUIDSPREKER.
003.VOUW DE BOVENKANT VAN DE FLIPCOVER ONDER DE STOCKWELL.
004.KANTEL DE SPEAKER TOT DEZE VEILIG OP DE FLIPCOVER RUST. 025.
001.
002.
003.
004.
DE FLIPCOVER VERWIJDEREN (OPTIONEEL)
001.VOUW DE FLIPCOVER UIT, TE BEGINNEN ONDERAAN DE VOORKANT VAN DE
STOCKWELL, HELEMAAL OVER DE LUIDSPREKER.
002.PAK AAN DE ACHTERKANT VAN DE STOCKWELL DE FLIPCOVER BIJ DE
ONDERKANT EN TREK ZACHTJES. DE COVER BLIJFT OP ZIJN PLEK DANKZIJ
VERBORGEN MAGNETEN.
003.TREK DE FLIPCOVER OMLAAG EN VAN DE LUIDSPREKER AF OM DEZE
TE VERWIJDEREN.
004.LET OP: GEBRUIK NIET TE VEEL KRACHT BIJ HET VERWIJDEREN VAN
DE FLIPCOVER.
001.
002.
004.
003.
026.
DE FLIPCOVER AANBRENGEN (OPTIONEEL)
001.ZET DE HAAKJES VAN DE FLIPCOVER IN DE BIJPASSENDE GAATJES AAN DE
ACHTERKANT VAN DE STOCKWELL.
002.DE COVER BLIJFT OP ZIJN PLEK DANKZIJ VERBORGEN MAGNETEN.
003.DRUK DE INSCHUIFBARE KNOPPEN OMLAAG EN VOUW DE FLIPCOVER OVER
DE BOVENKANT EN DE VOORKANT VAN DE STOCKWELL.
027.
TECHNISCHE INFORMATIE
GELUIDSSPECIFICATIE
• ACTIEVE STEREOLUIDSPREKER MET BASREFLEXSYSTEEM
• BEDIENINGSKNOPPEN VOOR TOON:
- LAGE TONEN: 300 Hz, +6 dB TOT -12 dB
- HOGE TONEN: 3 kHz, +6 dB TOT -12 dB
• KLASSE-D VERSTERKER: 2 X 10 W
• WOOFER: 2 X 2,25”
• VOLLEDIG BEREIK: 2 X 2,25”
• PASSIEVE RADIATOREN: 2 X 3,5” X 1,5”
• MAX. GELUIDSNIVEAU: 90 dB GELUIDSNIVEAU OP 1 m
• FREQUENTIEBEREIK: 50 - 20.000 Hz
VERBINDING
• BLUETOOTH: STANDAARD V4.0 + VERHOOGDE DATASNELHEID
• INGANG - 3,5 MM STEREOSTEKKER
TECHNISCHE INFORMATIE
• STROOMADAPTER: 15 V/1,8 A
• MAX. PIEK STROOMCONSUMPTIE: 60 W
• STROOMCONSUMPTIE IN STANDBY:
- BATTERIJMODUS: 150 μA
- STROOMADAPTERMODUS: 0,2 W
• USB-OPLAADUITGANG: 5 V/1 A
• AUDIO-UITGANG: 27 W RMS
• BATTERIJTYPE: 3 X 3,7 V LI-IO BATTERIJEN, 2200 mAh
•BATTERIJDUUR:
- MAX. VOLUME: 10 uur
- GEMIDDELD VOLUME: 25 uur*
• OPLAADTIJD BATTERIJ: 3 uur
• GEWICHT: 1,20 kg
• OMVANG: 260 X 140 X 41 mm
LET OP: DE VOORWAND IS
NIET VERWIJDERBAAR. DEZE
ILLUSTRATIE HEEFT ALS
DOEL HET WEERGEVEN VAN
DE INTERNE LAY-OUT VAN
DE LUIDSPREKER. DOE GEEN
POGING OM DE VOORWAND
TE VERWIJDEREN, DIT KAN
JE ACTIEVE LUIDSPREKER
BESCHADIGEN.
*AFSPEELTIJD BEREKEND MET DE STOCKWELL OP VOLUMENIVEAU 5 MET WILLEKEURIG GEKOZEN MUZIEKINHOUD.
028.
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
OORZAAK
ACTIE
DE STOCKWELL
GAAT NIET AAN
De luidspreker is niet verbonden
aan AC-netstroom en de interne
batterij is leeg.
Zorg ervoor dat de
STOCKWELL is ingeplugd in
een werkend AC-stopcontact,
zie pagina 008.
DE INTERNE
BATTERIJ WERKT
NIET OF DE
BATTERIJDUUR
IS AFGENOMEN
De interne batterij is kapot
of versleten en moet worden
vervangen.
Vervang de interne batterij volgens
de instructies op pagina 022.
ER IS GEEN GELUID
Verkeerde ingang voor audiobron
geselecteerd.
Kies de geselecteerde
geluidsbron, zie pagina 018.
Geluidsbron niet verbonden via
bluetooth of kabel.
Verbind de geluidsbron met de
luidspreker, zie 011 of 016.
Volume is te laag op de
geluidsbron of de STOCKWELL.
Verhoog eerst het volume op uw
geluidsbron iets en daarna het
geluid op de luidspreker,
zie 020.
De audiokabel is niet juist
verbonden.
Zorg ervoor dat de audiokabel juist
verbonden is, zie pagina 016.
Volume is te laag op de
geluidsbron of de STOCKWELL.
Verhoog eerst het volume op uw
geluidsbron iets en daarna het
geluid op de luidspreker, zie 020.
Fragmentering als de
stroomtoevoer van de versterker
opraakt.
Verlaag het volume op
je geluidsbron.
HET GELUID
IS TE ZACHT
ER IS EEN
KRAKEND GELUID
TE HOREN
029.
Verlaag het volume of de lage
tonen op de STOCKWELL,
zie pagina 020.
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
HET GELUID IS
VERVORMD
ONREGELMATIGE
PRESTATIES
OORZAAK
ACTIE
Het volume op de geluidsbron is
te hoog ingesteld.
Verlaag het afspeelvolume op
de geluidsbron.
Het geluidsbestand (mp3) is van
matige kwaliteit.
Probeer een ander(e) geluidsbestand
(mp3) of muziekspeler.
Het volume op de STOCKWELL is
te hoog ingesteld.
Verlaag het volume op de
STOCKWELL, zie pagina 020.
Te veel lage/hoge tonen op de
luidspreker.
Verlaag de lage/hoge tonen op de
STOCKWELL, zie pagina 020.
Interferentie door een ander
elektronisch apparaat.
Zet de STOCKWELL op een
andere plaats.
Zet het storende elektronische
apparaat uit of op een andere plek.
KAN GEEN
VERBINDING
MAKEN MET EEN
APPARAAT MET
BLUETOOTH
030.
De twee apparaten met bluetooth
staan te ver uit elkaar.
Zet de apparaten dichter bij elkaar
zodat ze zich binnen 10 meter
verbinden, niet geblokkeerd door
obstakels zoals wanden of deuren.
bluetooth is niet ingeschakeld op
uw apparaat.
Zorg ervoor dat bluetooth op uw
apparaat geactiveerd is.
De verbinding is verlopen.
Bij het indrukken van de
verbindingsknop zoekt de
STOCKWELL gedurende 3 minuten
naar apparaten, zie pagina 011.
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
KAN GEEN
VERBINDING
MAKEN MET EEN
APPARAAT MET
BLUETOOTH
OORZAAK
Je apparaat vraagt om
een pincode.
ACTIE
Je hoeft in de meeste gevallen
geen pincode (wachtwoord) in
te voeren bij het verbinden van
een apparaat met bluetooth met
de STOCKWELL.
Als het venster voor pincodeinvoer wordt getoond, gebruik dan
de pincode 0000.
BLUETOOTHVERBINDING
VALT UIT
Je apparaat ondersteunt alleen
bluetooth hf (handsfree)gebiedsfunctie.
De luidspreker kan niet verbinden
via de bluetooth handsfree
gebiedsfunctie. Probeer in plaats
daarvan te verbinden met de
meegeleverde kabel, zie 017.
De twee apparaten met bluetooth
staan te ver uit elkaar of de
verbinding wordt beïnvloed door
obstakels.
Zet de apparaten dichter bij elkaar
zodat ze zich binnen 10 meter
verbinden, niet geblokkeerd door
obstakels zoals wanden of deuren.
Er bevindt zich een sterk
elektrisch veld rondom de
STOCKWELL.
TELEFOONMODUS
WERKT NIET
031.
Apparaten zoals magnetrons,
draadloze netwerkadapters,
fluorescerende verlichting en
gasfornuizen gebruiken hetzelfde
frequentiebereik als het bluetoothapparaat. Dit kan tot elektrische
storingen leiden.
De telefoon is niet verbonden via
bluetooth.
Verbind je apparaat met bluetooth,
zie 011.
De STOCKWELL staat uit.
Telefoonmodus vereist dat de
STOCKWELL aanstaat. Zet de
speaker aan, zie pagina 010.
PROBLEEMOPLOSSING
PROBLEEM
DE FLIPCOVER
IS NAAR DE
VERKEERDE KANT
GEBOGEN
OORZAAK
De flipcover is met kracht naar
achteren gebogen aan de
bovenkant van de STOCKWELL.
ACTIE
001. Vouw de flipcover aan de
achterkant van de luidspreker zo
plat mogelijk omhoog.
002. Zet de luidspreker op de
achterkant en druk deze zachtjes
omlaag.
003. De flipcover is
achterovergebogen en kan
opnieuw worden gebruikt.
OPMERKINGEN:
EEN APPARAAT MET BLUETOOTH KAN GELUIDGERELATEERDE OF TECHNISCHE FOUTEN VEROORZAKEN,
AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK, IN DE VOLGENDE GEVALLEN:
• ALS EEN LICHAAMSDEEL IN CONTACT IS MET HET ONTVANGST-/DOORGIFTESYSTEEM VAN HET
APPARAAT MET BLUETOOTH OF DE STOCKWELL.
• BIJ ELEKTRISCHE VARIATIES DOOR OBSTAKELS ALS MUREN, HOEKEN ENZ.
• BIJ BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE STORINGEN DOOR APPARATEN BINNEN DEZELFDE
FREQUENTIEBAND, ZOALS MEDISCHE APPARATUUR, MAGNETRONS EN DRAADLOZE NETWERKEN.
DIT DRAADLOZE APPARAAT KAN ELEKTRISCHE STORINGEN VEROORZAKEN TIJDENS HET GEBRUIK.
032.
WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM
033.
Download PDF

advertising