www.pzw.org.pl
Instrukcja obsługi portalu internetowego
Polskiego Związku Wędkarskiego.
(wersja 1.07 z dnia 31 marca 2009r.)
-----------------------------------------------------------------------------Instrukcja dla Administratorów Prezentacji (stron www) w portalu PZW.
------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja przygotowana dla użytkowników portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego
przez Polski Portal Wędkarski Rybobranie.pl, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa
mail: biuro@rybobranie.pl, web: www.rybobranie.pl
Słownik pojęć
Internauta - osoba odwiedzająca portal, ale nie posiadająca aktywnego konta
użytkownika w portalu PZW.org.pl, Rybobranie.pl lub innych serwisach powiązanych.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywe konto użytkownika w portalu PZW.org.pl,
Rybobranie.pl lub innych serwisach powiązanych.
Administrator Prezentacji (strony Okręgu lub Koła) - użytkownik powiązany z dowolną
prezentacją w systemie. Ma możliwość zarządzania prezentacją w ramach posiadanych
uprawnień. Jeden użytkownik może być Administratorem wielu prezentacji i posiadać
w nich różne uprawnienia.
Opiekun Okręgowy - osoba posiadająca prawa dostępu do większości mechanizmów
dostępnych w systemie. Posiada między innymi możliwość zakładania nowych pezentacji
w systemie i przypisywania do nich użytkowników.
Administrator Systemu - osoba posiadająca pełne prawa dostępu do systemu.
Panel administracyjny - panel zarządzania funkcjonalnościami systemu. Jego wygląd
może być różny dla różnych grup użytkowników, administratorów i opiekunów systemu
i wynika z profilu uprawnień przypisanego do danej osoby.
Działy (górne menu) - w ramach działów dostępne są określone grupy modułów
i funkcjonalności.
Zakładki (boczne, lewe menu) - wskazują określone funkcjonalności dostępne
w ramach poszczególnych modułów.
Pole treści - obszar, w którym znajdują się mechanizmy obsługujące określone
funkcjonalności.
Moduł - element systemu informatycznego zawierający określone fukcjonalności
np. galeria, sonda, baner przewijany, statystyki oglądalności.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 2/24
Login - nazwa własna użytkownika portalu. Login musi się składać z conajmniej
4 znaków będących małymi lub dużymi literami, lub cyframi z wyłączeniem polskich liter,
spacji i innych znaków nie będących literami ani cyframi. Wielkość liter w loginie
ma znaczenie (U–u, A–a).
Hasło - hasło służące do logowania się do portalu PZW.org.pl, Rybobranie.pl lub innych
serwisow powiązanych. Hasło musi się składać z conajmniej 4 znaków będących małymi
lub dużymi literami, lub cyframi z wyłączeniem polskich liter, spacji i innych znaków
nie będących literami ani cyframi. Wielkość liter w haśle ma znaczenie (U–u, A–a).
E-mail - adres poczty elektronicznej używanej przez użytkownika portalu.
Avatar - zdjęcie lub plik graficzny identyfikujący danego użytkownika w portalu.
Linki - hiperłącza, przekierowujące użytkownika w inne miejsce dokumentu lub stronę
w internecie.
Prezentacja (strona www) - niezależna prezentacja (strona www) jednostki organizacyjnej
PZW. Prezentacje mogą zakładać wyłącznie Administratorzy Okręgowi oraz Administrator
Systemu. Każda prezentacja może posiadać dowolną ilość Administratorów Prezentacji.
Struktura drzewiasta podległości prezentacji - struktura prezentacji (stron www)
wykorzystywana w portalu PZW.
Dzięki takiej strukturze możliwe jest
sprawowanie bezpośredniego
i pośredniego nadzoru
nad prezentacjami przez
Opiekunów Okręgowych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 3/24
Funkcjonalność systemu dostępna
dla administratorów prezentacji (stron)
Każdy zarejestrowany (i aktywowany) użytkownik portalu PZW może zostać
administratorem prezentacji (strony) Koła w portalu PZW. Decyzję, kto będzie
administrował stroną Koła podejmuje zazwyczaj Opiekun Okręgowy po konsultacji
z Prezesem danego Koła.
W portalu istnieje możliwość zakładania prezentacji (stron www) dla Okręgów, Kół,
Klubów i innych jednostek organizacyjnych PZW. Do każdej takiej prezentacji można
dodać dowolną ilość użytkowników i nadać im prawa dostępu. Jeden użytkownik
może być przypisany do wielu prezentacji i w każdej z nich może mieć różne uprawnienia.
W ramach jednej prezentacji użytkownik może mieć status:
• moderator - użytkownik mający możliwość korzystania ze wszystkich modułów
dostępnych w ramach danej prezentacji;
• użytkownik - użytkownik mający dostęp do modułów wskazanych przez Opiekuna
Okręgowego;
• gość - użytkownik przypisany do prezentacji, jednak bez możliwości jakiejkolwiek
ingerencji w dane tej prezentacji.
Logowanie
Administratorzy prezentacji logują się do portalu tak jak wszyscy użytkownicy portalu.
Formularz logowania znajduje się w prawym, górnym rogu portalu.
Swoimi danymi osobistymi, administrator prezentacji administruje tak, jak każdy inny
użytkownik portalu.
Twoje prezentacje
Jeżeli administrator prezentacji został przypisany do minimum jednej prezentacji
ze statusem moderator lub użytkownik, wtedy w górnym menu panelu administracyjnego
pojawia się nowy dział - Twoje prezentacje. Jeżeli administrator prezentacji posiada
dostęp wyłącznie do jednej prezentacji wtedy kliknięcie w „Twoje prezentacje” przenosi
go do panelu zarządzania daną prezentacją. Natomiast, jeśli posiada dostęp do więcej
niż jednej prezentacji - wyświetla się lista wszystkich dostępnych prezentacji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 4/24
Prezentacja - Konfiguracja
Dzięki rozdzieleniu warstwy systemu informatycznego, warstwy danych i warstwy
wizualizacji tych danych, możliwe jest wyświetlanie danych raz umieszczonych
w systemie, w wielu wizualizacjach.
W chwilli obecnej dane umieszczone w portalu PZW są publikowane wyłącznie wewnątrz
portalu PZW (gdzie nie umieszcza się reklam komercyjnych), ale docelowo będzie
je można prezentować w indywidualnych (komercyjnych) wizualizacjach „zewnętrznych”.
Dane prezentacji
W „danych prezentacji” znajdują się podstawowe dane o prezentacji - bez możliwości
ich edycji.
Template wewnętrzny
W ramach „templatʼu wewnętrznego” można zarządzać wyglądem prezentacji wewnątrz
portalu PZW.
Ustawienia
W „ustawienieniach” możliwy jest przygotowanie prezentacji pod kątem jej wyglądy oraz
przygotowania dla wyszukiwarek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 5/24
Wybierz template - możliwy jest wybór jednego z dostępnych templateʼów.
Niektóre elementy wizualizowane są tylko wówczas, gdy wypełniono je treścią,
np. określona kategoria wiadomości pojawia się wtedy, gdy dodano (lub udostępniono)
minimum jedną wiadomość w danej kategorii.
Tytuł strony - tytuł strony dla wyszukiwarek internetowych. Wyświetla się na górnej belce
przeglądarki internetowej. Wskazuje internautom podmiot prezentowany na stronach danej
prezentacji. Tytuł nie powinien być dłuższy jak 80 znaków.
Opis - opis strony strony uwidoczniony w efektach wyszukiwania wyszukiwarek
internetowych. Opis powinien być krótki i zwięzły, powinien określać charakteru strony.
Opis powinien zawierać kilkanaście wyrazów, maksymalnie 600 znaków.
Słowa kluczowe - słowa pozwalające na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach
internetowych. Powinny określać zawartość strony. Optymalnie jest dodać około
20 różnych, nie powtarzających się słów oddzielonych przecinkami.
Maksymalnie 600 znaków.
Stopka - stopka prezentacji (strony www). Stopka nie jest wizualizowana we wszystkich
templateʼach.
Licznik - opcja pozwalająca na wizualizację licznika odwiedzin na stronach prezentacji.
Możliwy jest wybór wariantu wizualnego licznika.
Kolorystyka
Mechanizm „kolorystyka” pozwala zarządzać kolorami poszczególnych elementów
w ramach prezentacji dostępnej wewnątrz portalu.
W portalu PZW funkcjonalność ta nie została zaimplementowana.
Elementy graficzne
Mechanizm „elementy graficzne” pozwala zarządzać graficznymi elementami prezentacji
dostępnych wewnątrz portalu.
W portalu PZW funkcjonalność ta nie została zaimplementowana.
Template zewnętrzny
W ramach „templatʼu zewnętrznego” można zarządzać wyglądem prezentacji zewnętrznej.
Ustawienia
W „ustawienieniach” możliwy jest przygotowanie prezentacji pod kątem jej wyglądy oraz
przygotowania dla wyszukiwarek. Formularz ustawień wygląda identycznie jak formularz
ustawień dla templatu wewnętrznego.
Kolorystyka
Mechanizm „kolorystyka” pozwala zarządzać kolorami poszczególnych elementów
w ramach prezentacji dostępnej „na zewnątrz”.
W portalu PZW funkcjonalność ta nie została zaimplementowana.
Elementy graficzne
Mechanizm „elementy graficzne” pozwala zarządzać graficznymi elementami prezentacji
dostępnych „na zewątrz”.
W portalu PZW udostępniono możliwość zmiany nagłówka strony (prezentacji).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 6/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 7/24
Prezentacja - Moduły wizualizacji
Dane podmiotu
W „danych podmiotu” znajdują się informacje teleadresowe oraz kontaktowe związane
z daną prezentacją. Moduł ten może nie być dostępny we wszystkich profilach uprawnień.
Moduł może nie być wizualizowany we wszystkich templatach, np. w prezentacjach
tematycznych.
Edytuj dane
Formularz z danymi adresowymi podmiotu prezentowanego w ramach danej prezentacji.
W „danych dodatkowych” możliwe jest umieszczenie informacji dodatkowych, np. numer
konta Okręgu, krótki opis oraz informacji o godzinach funkcjonowania danej jednostki
organizacyjnej.
Kontakty
W ramach „kontaktów” możliwe jest dodawania danych kontaktowych osób związanych
z daną prezentacją. Aby dodać kontakt wystarczy wybrać rodzaj kontaktu
(telefon, telefon GSM, fax, e-mail, www, GG, Skype, ICQ) oraz podać wartość
tego kontaktu (numer telefonu, adres poczty elektronicznej itp.).
Kolejność kontaktów można segregoać używając znaczników
do edycji danego kontaktu. Kliknięcie w
. Ikona
służy
(kosz) usuwa kontakt z listy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 8/24
Stanowiska
W ramach stanowisk możliwe jest umieszczenie informacji o osobach funkcjonujących
w ramach danej jednostki organizacyjnej.
Logo
Do każdej prezentacji można dodać logo. Logo nie jest wizualizowane we wszystkich
temaplatach.
Pozycja na mapie
Dzięki wdrożeniu mechanizmów GoogleMap możlliwe jest wskazanie lokalizacji każdej
jednostki organizacyjnej PZW. Aby wskazanie było możliwie najbardziej precyzyjne,
skazania należy dokonywać przy największym powiększeniu mapy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 9/24
CMS (Content Management System)
W CMSie możliwe jest zakładanie podstron i publikowanie w nich dowolnych treści.
Dodawanie podstron w CMSie podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie podajemy
nazwę podstrony, w drugim wypełniamy zakładkę treścią.
Opcje wyświetlania
W ramach „opcji wyświetlania” zarządza się zasadami wyświetalania strony oraz
wyświetlania nazwy strony w menu prezentacji (dla internautów).
Strona dostępna - możliwość uktrywania podstrony podczas pracy nad jej wyglądem.
Wyświetl tą stronę na stronie glównej prezentacji - istnieje możliwość wskazania
dowolnej podstrony, jako strony głównej prezentacji. Aby zrezygnować z podstrony
jako strony głównej prezentacji należy zmienić template danej prezentacji.
Nie wyświetlaj linku do tej strony w menu - nie zawsze link do podstrony powinien
znajdować się w menu. W określonych przypadkach można „linkować” do strony
nie z menu prezentacji, a z linku wstawionego na innej podstronie.
Wyświetlaj normalnie link do tej strony w menu - ustawienie domyślne. Wyświetla
nazwę podstrony w menu prezentacji.
Wczytaj zawartość innej strony - możliwe jest wczytanie zawartości innej podstrony,
pochodzącej z danej prezentacji. Sytuacja taka ma miejsce w przypadkach, gdy chcemy
uniknać dublowania treści w rozbudowanych prezentacjach z dużą ilością podstron.
Wyświetl jako niezależny link - możliwe jest umieszczenie w menu prezentacji linku
przekierowującego na dowolny adres w internecie. Dostępna jest opcja umożliwiająca
otwarcie strony, na którą przekierowuje link w nowym oknie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 10/24
Grafiki
Do każdej podstrony można dodać dowolną ilość (ustawianą w ramach ograniczeń
prezentacji) elementów graficznych. W procesie dodawania elementu graficznego
można określić wielkość jego miniatury. Miniatura będzie wstawiana w treść
podstrony - po kliknięciu w miniaturę będzie się wyświetlała maksymalna wielkość
zdjęcia (dostosowana do wielkości okna przegladarki).
Należy unikać rozciągania zdjęć w edytorze podstron. W przypadku zmniejszenia
lub zwiekszenia miniatury należy ją przeskalować w ramach mechanizmu zarzadzania
elementami graficznymi a następnie dodać do treści podstrony.
Pliki
Do każdej podstrony można dodać dowolną ilość (ustawianą w ramach ograniczeń
prezentacji) załączników a następnie wstawić je (do pobrania) w treść podstrony.
Edytor treści
Zawartość podstrony można modelować dzięki prostemu w obsłudze edytorowi.
Edytor posiada podstawowe funkcje tożsame z większością dostępnych edytorów tesktu.
Edytor może być modyfikowany i w zależności od potrzeb serwisu mogą być ograniczane
lub rozwijane jego funkcjonalności.
Poniżej znajduje się opis podstawowych funkcjonalności dostępnych w edytorze.
- kolor tekstu oraz kolor tła pod tekstem.
- tekstu pogrubiony (bold), tekst pochyły (italic), tekst podkreślony
teksti przekreślony.
- położenie tekstu. Wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie
do prawej, wyjustowanie (równomierne rozłożenie na całej szerokości strony).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 11/24
- listy z elementami graficznymi (kropkami) lub liczbami.
- przesunięcie tekstu (cofnięcie akapitu i akapit).
- „czysty” podgląd podstrony w osobnym oknie, bez elementów graficznych templatu.
- podgląd edytora w „czystym oknie”, bez elementów graficznych panelu
administracyjnego.
- określenie rodzaju oraz wielkości czcionki.
- wstaw zwykły teskt (wkleja czysty tekst, bez znaczników i formatów),
wstaw z Worda (wkleja tekst z Worda, usuwając zbędne elementy formatowania).
- wyszukiwanie w treści podstrony określonego tekstu, wyszukiwanie i zamiana
w treści podstrony określonego tekstu.
- wstawienie lub zerwanie hiperłącza (linku). Aby wstawić hiperłącze należy
najpierw zaznaczyć w treści podstrony fragment tekstu lub element graficzny,
który ma być hiperłączem.
- wstawienie lub edycja elementu graficznego (zdjęcia). Aby wstawić w treść
podstrony element graficzny należy go najpierw dodać do elementów graficznych.
- cofnij/ponów ostatnią czynność. Po zapisaniu prac nie ma możliwości
przywrócenia poprzedniej wersji podstrony.
- funkcje związane z tabelami.
- usunięcie formatowania tekstu, automatyczne uporządkowanie kodu html.
- edytor kodu html podstrony.
Zakładek w CMSie nie można udostępniać w ramach drzewiastej struktury podległości
prezentacji. Wyświetlają się one wyłącznie w prezentacji, w której zostały dodane.
Galeria
Mechanizm galerii pozwala publikować oraz udostępniać galerie zdjęć. Zdjęcia mogą być
komentowane. Istnieje możliwość ustawienia ograniczeń w dostępie do niektórych galerii będą wymagały potwierdzenia ze strony internauty, że jest osobą pełnoletnią.
Udostępnianie całych galerii oraz pojedynczych zdjęć możliwe jest wyłącznie w ramach
drzewiastej struktury podległości prezentacji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 12/24
Baner przewijany
„Baner przewijany” to tekst przewijający się w miejscu udostępnionym w ramach templatu.
Zazwyczaj jest to przestrzeń pomiędzy menu górnym serwisu a polem treści.
W systemie można umieścić standardowo 5 wpisów. Kolejność ich wyświetlania można
określić przesuwając je strzałkami znajdującymi się przy każdym z wpisów,
na odpowiednią pozycję.
„Link” to adres strony, na którą ma wskazywać dany baner przewijany. Uaktywnienie opcji
„otwórz link w nowym oknie” powoduje otwarcie nowego okna przeglądarki po kliknięciu
w baner przewijany.
„Ustawienia” pozwalają określić prędkość oraz kierunek przesuwania się banera.
Sonda
Mechanizm sondy internetowej służy do konfigurowania sond (ankiet) internetowych.
Standardowo można umieścić do 5 sond w jednej prezentacji. W każdej sondzie można
ustawić jedno pytanie i dowolną ilość odpowiedzi. Wielkości te mogą być zmienione w
ramach ograniczeń prezentacji.
W przypadku dodania więcej niż jednej sondy, przy każdym odświeżeniu strony,
internautom wyświetla się losowo jedna sonda.
W jednej sondzie można oddać jeden głos dziennie z komputera o danym IP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 13/24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 14/24
Forum
W każdej prezentacji możliwe jest uruchomienie mechanizmu forum internetowego.
Możliwe jest zdefiniowanie dowolnej ilości kategorii, forów oraz moderatorów
danego forum. Moderatorzy forum nie są tożsami z moderatorami prezentacji,
w której występuje dane forum. Forum nie występuje we wszystkich profilach
uprawnień i nie jest wizualizowane we wszystkich templatach.
UWAGA - z poziomu Administratora Systemu i Opiekuna Okręgowego nie ma możliwości
kasowania kategorii i forów. Wymaga to ingerencji ze strony programistów.
Pytania na kartę wędkarską
W systemie udostępniono moduł pozwalający na dodawanie nowych pytań
egzaminacyjnych na kartę wędkarską. Domyślnie jest on przypisany do profilu uprawnień
dedykowanego dla szkółek wędkarskich, ale Opiekunowie Okręgowi mogą go udostępnić
w ramach dowolnej prezentacji.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 15/24
Dodanie pytania
Aby dodać pytanie należy podać treść pytania, określić jego kategorię, wybrać rodzaj
pytania (otwarte, jednokrotnego wyboru i wielokrotnego wyboru) oraz podać link do strony,
na której internauta będzie mógł znaleźć podpowiedź.
W drugim kroku dodawania pytania (w zależności od wybranego wcześniej rodzaju
pytania) możliwe jest dodanie zdjęcia oraz wpisanie odpowiedzi i określenie odpowiedzi
prawidłowych.
Pytania na kartę wędkarską są moderowane przez Administratora Systemu.
Istnieje możliwość moderowania pytaniami przez Opiekunów Okręgowych.
Prezentacja - Wiadomości
Wiadomości publikowane w portalu są jednym z głównych
źródeł informacji. Moduł wiadomości (wraz z submodułami)
jest zaawansowanym narzędziem internetowym
posiadającym wiele opcji i zależności - na potrzeby
niniejszej instrukcji omówimy najważniejsze
i najczęściej wykorzystywane z nich.
Wiadomości posiadają rozbudowaną strukturę kategorii,
którą przedstawia grafika po lewej.
Kategorie wiadomości mogą być rozbudowywane zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Opiekunów
Okręgowych. Nowe kategorie może dodawać wyłącznie
Administrator Systemu.
Poszczególne kategorie wiadomości mogą być wybiórczo
udostępniane w profilach uprawnień lub indywidulanie
udostępniane w ramach prezentacji.
Grupa kategorii „kalendarz imprez” oraz „spotkania i
zebrania” są elementami kalendarium. Grupa „wiadomości”
to kategorie związane z publikowaniem informacji i relacji.
Grupa „wiadomości” wyświetlana jest w internecie według daty dodania wiadomości.
Grupa „kalendariu” wyświetlana jest w internecie według daty imprezy - najbliższe
zdarzenie publikowane jest na początku listy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 16/24
Publikowanie danych w module wiadomości
Po wybraniu kategorii, w której chcemy dodać wiadomość wyświetli się lista wiadomości
oraz grupa funkcjonalności związana z zarządzaniem wiadomościami w danej kategorii.
Dodaj
Dodaje wiadomość w danej kategorii.
Lista
Lista wiadomości dodanych w danej prezentacji, w ramach danej kategorii.
Archiwum
W archiwum znajdują się wszystkie wiadomości, które miały ustawioną datę archiwizacji
i data ta minęła. W przypadku wiadomości związanych z kalendarium zamiast „archiwum”
wyświetla się „kalendarium” zawierające listę wiadomości z podziałem na poszczególne
dni. Archiwum nie występuje we wszystkich kategoriach wiadomości.
Udostępnij
Mechanizm udostępniania (zasysania) wiadomości w danej kategorii wiadomości.
Dodawanie wiadomości
W systemie informatycznym obsługującym portal PZW proces dodawania wiadomości
został podzielony na dwa etapy. W zależności od kategorii wiadomości możliwe są drobne
różnice w formularzu dodawania wiadomości.
Pierwszy etap
Kliknięcie w button
powoduje przejście do pierwszego etapu dodawania
wiadomości. W etapie tym dodawana jest treść wiadomości.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 17/24
Tytuł wiadomości - powinien być złożony z kilku słów. Pisany zgodnie z zasadami
pisowni - nie DUŻYMI LITERAMI. Należy unikać w tytule cudzysłowów.
Nagłówek - streszczenie w 2-3 zdaniach treści wiadomości głównej.
Data archiwizacji - data automatycznego przeniesienia wiadomości do archiwum.
W przypadku wiadomości będących elementami kalendarium „data archiwizacji”
jest zamieniona na „datę wydarzenia”.
Źródło wiadomości - w przypadku dodawania wiadomości jako „przedruku” wymagane
jest podanie źródła takiej wiadomości, a jeśli źródłem jest strona www to podanie linku
(hiperłącza) do strony źródłowej.
Treść - w polu treści wiadomości możliwe jest wpisywanie tekstu i tabel.
Dzięki wbudowanemu edytorowi możliwe jest również importowanie i formatowanie tekstu.
Więcej informacji na temat edytora znajduje się w opisie przygotowywania zakładek
w CMSie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 18/24
W ramach formularza dodawania wiadomości mogą wystąpić również opcje:
Tematyka - tematyka wiadomości. Tematyka pozwala grupować wiadomości zawierające
treści związane z określonymi tematami. Tematyka wiadomości może być rozbudowywana
- nowe tematy może dodawać Administrator Systemu.
Opcje dodatkowe - indywidualnie opcje dostępne w ramach określonych kategorii.
Opcje dodatkowe może definiować Administrator Systemu.
Aby zakończyć pierwszy etap dodawania wiadomośck należy kliknąć w button
znajdujący się pod formularzem dodawania wiadomości.
,
Po klinięciu w button
wiadomość jest natychmiast publikowana i udostępniana
internautom w ramach danej prezentacji oraz w prezentacjach udostępniających daną
wiadomość.
Drugi etap
Drugi etap dodawania wiadomości polega na uzupełnianiu wiadomości.
Zdjęcia (lub elementy graficzne) - aby dodać zdjęcie należy wskazać plik graficzny
na dysku, podać nazwę oraz autora zdjęcia. Pierwsze dodane zdjęcie wyświetal się
w na listach wiadomości (w templatach widocznych dla internautów), pozostałe zdjęcia
wyświetlane są (dla internautów) pod wiadomością.
Wielkość dodawanych zdjęć może być modyfikowana w ramach ograniczeń prezentacji.
Niezależnie od możliwości dowolnego modyfikowania wielkości pliku graficznego,
wszystkie pliki graficzne są zapisywane na serwerze w rozdzielczości odgórnie narzuconej
przez Administratora Systemu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 19/24
Ilość zdjęć dodawanych do jednej wiadomości może być modyfikowana w ramach
ograniczeń prezentacji.
W ramach portalu PZW wszystkie - dodawane w ramach modułu wiadomości - zdjęcia
są sygnowane emblematem PZW (w lewym, dolnym rogu). Emblemat ma wielkość stałą,
która nie skaluje się do wielkości dodawanego zdjęcia.
Załączniki - aby dodać zdjęcie należy wskazać plik na dysku oraz podać jego nazwę.
Jeśli nazwa pliku nie zostanie podana, wtedy domyślną nazwą pliku jest nazwa
oryginalnego pliku.
Załączniki wyświetlane są (dla internautów) pod wiadomością.
Zarządzanie wiadomością
Edytuj
Formularz edycji wiadomości wygląda tak, jak formularz dodawania wiadomości
w danej kategorii. Edytor może różnie wyglądać w różnych kategoriach wiadomości.
Opcje
W „opcjach” zmienia się podstawowe parametry związane z daną wiadomością.
Status - wiadomość opublikowana wyświetla się na zewnąrz (w internecie).
Opcje wyświetlania - opcje związane z wyświetlaniem zdjęć i załączników
oraz komentowaniem danej wiadomości.
Data - możliwość zmiany daty i godziny dodania wiadomości oraz daty przeniesienia
wiadomości do archiwum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 20/24
Komentarze
Mechanizm zarządzania komentarzami do danej wiadomości. Istnieje możliwość
wyłączenia możliwości komentowania danej wiadomości, usuwania pojedynczych
komentarzy oraz usunięcia wszystkich komentarzy do danej wiadomości.
Każdy komentarz poza treścią komentarza zawiera również informacje
o źródle jego pochodzenia.
Log zmian
Lista zmian dokonywanych w danej wiadomości.
Usuń
Usuwanie wiadomości. Wiadomość usunięta w prezentacji „źródłowej” jest automatycznie
usuwana ze wszystkich prezentacji, w których została udostępniona.
Pokaż
Funkcja „pokaż” wyświetla tabelę podsumowującą danej wiadomości. Możliwe jest również
z tego poziomu zmienić status (ukryć ją dla internautów) danej wiadomości oraz wyłączyć
możliwość komentowania wiadomości.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 21/24
Lista wiadomości
Lista wiadomości składa się z bloków zawierających podstawowe informacje
o wiadomości.
Kliknięcie w tytuł wiadomości powoduje przejście do panelu zarządzania daną
wiadomością.
Archiwum
Lista wiadomości w archiwum posiada funkcjonalności identyczne z listą wiadomości.
Udostępnianie wiadomości
Dzięki mechanizmowi udostępniania (zasysania) wiadomości możliwe jest publikowanie
w jednej prezentacji wiadomości pochodzących z innych prezentacji. Dzięki temu możliwe
jest dotarcie do ciekawych wiadomości opublikowanych w jednej prezentacji, z wielu
miejsc w portalu.
Lista udostępnionych
Lista dotychczas udostępnionych wiadomości składa się z bloków zawierających
podstawowe informacje o wiadomości.
Kliknięcie w tytuł wiadomości wyświetla ją w nowym oknie przeglądarki,
w ramach prezentacji, która „dodała” daną wiadomość.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 22/24
Według prezentacji podległych
Lista wszystkich wiadomości dodanych w ramach danej kategorii, w prezentacjach
podległych do danej prezentacji - zgodnie z drzewiastą strukturą podległości prezentacji.
Aby udostępnić wiadomości w ramach danej prezentacji, należy zaznaczyć czekboks
przy wybranych wiadomościach i kliknąć w
.
Według kategorii
Lista wszystkich wiadomości dodanych do systemu w ramamch danej kategorii niezależnie od struktury podległości prezentacji.
Aby udostępnić wiadomości w ramach danej prezentacji, należy zaznaczyć czekboks
przy wybranych wiadomościach i kliknąć w
.
Prezentacja - Raporty
Statystyki odwiedzin
Prezentacja statystyk odwiedzin prezentacji. Zwizualizowane są statystyki tygodniowe
(z odziałem na dni), miesięczne (z podziałem na dni) i roczne (z podziałem na miesiące).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 23/24
www.encyklopediawedkarska.pl
Wielka Encyklopedia Wędkarska
www.kartawedkarska.pl
Sprawdź czy zdasz!
www.pzw.org.pl
Portal Polskiego Związku Wędkarskiego
www.rybobranie.pl
Polski Portal Wędkarski
www.rybomaniacy.pl
Wędkarski Portal Społecznościowy
www.szkolkawedkarska.pl
Internetowa platforma wymiany informacji
www.ww.media.pl
Wiadomości Wędkarskie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrukcja obsługi portalu internetowego Polskiego Związku Wędkarskiego.
MATERIAŁ POUFNY - wyłącznie do użytku wewnętrznego.
Strona 24/24
Download PDF