Instrukcja Obsługi - Petrus POMOC helpdesk

Dekoder HD XC1 • HD XC2
Instrukcja
Obsługi
cyfrowego odbiornika
telewizji kablowej
Spis treści
W skrócie
4
1.1 Cechy podstawowe
1.2 Zawartość zestawu
1.3 Przedni panel
1.4 Panel tylny
1.5 Pilot zdalnego sterowania
4
4
5
5
6
Instalacja8
2.1 Podłączenie
2.2 Pierwsze uruchomienie
2.3 Automatyczne wyłączenie odbiornika
2.4 Praca z zewnętrznym napędem USB
2.5 Karta warunkowego dostępu
8
9
10
10
10
Działanie11
3.1 Podstawowe funkcje
3.2 Zmiana kanałów
3.3 Timer uśpienia
3.4 Pasek informacji
3.5 EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
3.6 TIMER
3.7 Kanały radiowe
3.8 Znajdź
3.9 Poczta
3.10 PVR — nagrywanie programów 3.11 Time Shift
3.12 Status
3.13 AUDIO
3.14 Teletext
3.15 Napisy
11
11
12
12
12
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
Menu18
4.1 Główne menu
4.2 Edycja kanałów
4.3 Skanowanie kanałów
2
18
18
21
4.4 Ustawienia systemu
4.5 Media player
4.6 Dostęp warunkowy
4.7 Dysk USB
Rozwiązywanie problemów
Środki bezpieczeństwa
Ochrona środowiska
Specyfikacja techniczna
Contents
23
27
29
30
31
33
35
36
3
1
W skrócie
1.1 Cechy podstawowe
1. Czytnik kart dostępu
2. Obługa systemów SD/HD (MPEG2 / H.264) DVB-C
3. Wyjście video wysokiej rozdzielczości – HDMI
4. Wyjście video standardowe – SCART (opcjonalne)
5. Złącze USB w standardzie 2.0
6. PVR Ready – nagrywanie na zewnętrzny dysk (opcjonalne)
7. Time Shift (zatrzymywanie i przewijanie obrazu) (opcjonalne)
8. Automatyczny tryb Stand-by
9. Niskie zużycie prądu w trybie Stand-by, poniżej 1W
10.Wielojęzyczne menu
11.Elektroniczny przewodnik po programach - EPG
12.4-cyfrowy wyświetlacz LED na przednim panelu (opcjonalne)
13.Odtwarzacz multimedialny Full HD 1080p
1.2 Zawartość zestawu
1.
2.
3.
4.
Odbiornik,
Pilot zdalnego sterowania,
Baterie — 2 x AAA (opcjonalnie),
Instrukcja.
ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH
Quick Start
Digital Terrestial Receiver
• Slot for Smart Card
• Support of SD/HD (MPEG2 / MPEG4) DVB-C systems
• High definition video output - HDMI
• Standard resolution video output - SCART
• High speed USB 2.0 port
• PVR Ready
• Time Shift (pause, rewind)
• Automatic Stand-by
• Low power consumption in Stand-by mode,
below 1W
• Multilingual menu, including English
• Electronic Program Guide - EPG
• 4 digit LED display on front panel
• Multimedia Player Full HD 1080p
ModelID: X2
KP 07/2012
ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH ENGLISH
4
1.3 Przedni panel
dioda LED
włączony / USB
XC1
XC2
dioda LED
włączony / USB
zmiana kanału/
ruch kursorem
włącznik
1.4 Panel tylny
XC1
wejście wejście
anteny
USB
wejście
na kartę
XC2
wejście
anteny
wejście
na kartę
W skrócie
wyjście
anteny
wyjście
anteny
CINCH
wejście
HDMI
cyfrowy
S/PDIF
cyfrowy
S/PDIF
przewód
zasilający
wejście
USB
wejście
HDMI
wejście
SCART
przewód
zasilający
5
1.5 Pilot zdalnego sterowania
6
PrzyciskFunkcja
POWER -
Włącz/wyłącz odbiornik z/do trybu Standby.
HDMI
Wybierz rozdzielczość obrazu.
MUTE -
Włącz/wyłącz dźwięk.
0—9
Wybierz kanał lub wprowadź parametry.
FAV
Wyświetl listę grup ulubionych kanałów według kategorii.
ybierz czas automatycznego wyłączenia odbiornika WyłączoW
ny/10/30/60/90/120 minut.
LAST -
Przełącz na poprzednio oglądany kanał.
MENU
yświetl menu główne na ekranie albo powróć do wyższego poW
ziomu w menu.
INFO
Wyświetl informacje o aktualnej usłudze.
EPG
Wyświetl elektroniczny przewodnik po programach na ekranie.
EXIT
Cofnij swój wybór i powróć do trybu oglądania w menu.
Dostosuj poziom głośności. Przesuń kursor w prawo lub w lewo.
Zmień kanał. Przesuń kursor w górę lub w dół.
OK
Wyświetl listę kanałów. Wybierz pozycję w menu.
TV/
Zmień tryb odtwarzania na radio lub TV.
FIND
Szukaj kanałów według ich nazwy.
P-/P+
Przesuń kursor na następną lub poprzednią stronę.
HOME
Funkcja opcjonalna.
MAILBOX
Sprawdź wiadomości od dostawcy telewizji. Funkcja opcjonalna.
PVR
Otwórz okno z nagraniami. Wymagany jest włożony dysk. Funkcja
opcjonalna.
STATUS
Wyświetl informacje o odbiorniku.
AUDIO
Ustaw dźwięk/ wybierz ścieżkę dźwiękową.
TEXT
Wyświetl teletekst.
SUB-T
Ustaw napisy. Funkcja opcjonalna.
SLOW, SKIP-, SKIP+,
REW, FF, PLAY,
PAUSE, STOP, REC
Funkcje wideo (time shift, odtwarzanie, nagrywanie - funkcje
opcjonalne).
przyciski kolorowe
Różne funkcje w zależności od menu.
W skrócie
7
2
Instalacja
Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak podłączyć odbiornik do telewizora, jak go skonfigurować oraz jak korzystać z USB i karty dostępu warunkowego.
2.1 Podłączenie
1
•1•
•2•
•3•
•4•
8
2
3
4
Podłącz kabel telewizyjny do wejścia w odbiorniku.
Podłącz płaski telewizor za pomocą kabla HDMI lub
Podłącz telewizor kineskopowy za pomocą kabla SCART (XC2) lub
podłączenia CINCH (XC1).
Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
2.2 Pierwsze uruchomienie
Włóż kartę warunkowego dostępu w wejście na kartę w panelu tylnym dekodera i włącz telewizor. Po chwili powinieneś zobaczyć OSD (on screen display
– elementy wyświetlane na ekranie przez odbiornik) przedstawione na rysunku poniżej.
Za pomocą przycisku OK wybierz „Tak”, jeśli chcesz przeprowadzić domyślne
skanowanie lub „Nie”, jeśli chcesz pominąć ten krok i wyszukać kanały później. Jak to zrobić opisano w dziale 4.3 Skanowanie kanałów.
Jeśli została wybrana opcja domyślnego skanowania kanałów, po wyszukaniu ich, odbiornik zacznie odtwarzać pierwszy odnaleziony kanał.
Użyj przycisku OK, aby wyświetlić listę kanałów. Używając przycisków /
wybierz kanał, który chcesz oglądać i potwierdź swój wybór przyciskiem OK.
Instalacja
9
2.3 Automatyczne wyłączenie odbiornika
Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, twój odbiornik został wyposażony w funkcję „Automatyczne wyłączenie”. Po upływie ustawionego czasu,
w którym odbiornik nie był aktywnie używany następuje automatyczne
przełączanie odbiornika do trybu Standby. W praktyce oznacza to, że jeśli
przez określony czas odbiornik nie otrzymywał sygnałów z pilota lub przez
przyciski na przednim panelu, wyłączy się. Wyłączenie zostanie poprzedzone (2 minuty przed) odpowiednią informacją na ekranie. W zależności od
modelu funkcja ta jest włączona lub wyłączona. Na własne życzenie można
ją włączyć lub wyłączyć za pomocą odpowiednich ustawień w menu.
włóż kartę warunkowego
dostępu tutaj
włóż napęd USB tutaj
2.4 Praca z zewnętrznym napędem USB
Podczas pracy z napędem USB, przestrzegaj następujących wymagań:
1. Napęd jest kompatybilny ze standardem USB 2.0 i ma odpowiednią
prędkość zapisu i odczytu,
2. Jeśli to konieczne, napęd powinien być zasilany z zewnętrznego źródła
energii (zalecane dla dużych zewnętrznych dysków USB),
3. Nie odłączaj napędu podczas operacji zapisu/odczytu danych,
4. Nie używaj zapełnionego lub sfragmentowanego napędu.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane jakimikolwiek problemami skutkującymi utratą nagrywanych lub edytowanych danych zgromadzonych na zewnętrznym napędzie USB
podłączanym do odbiornika, jak również nie udziela gwarancji w odniesieniu
do jakichkolwiek innych danych znajdujących się na podłączanym napędzie
USB, w przypadku nieprawidłowego działania funkcji odbiornika.
2.5 Karta warunkowego dostępu
Bez włożonej karty warunkowego dostępu, urządzenie może odbierać tylko
niekodowane kanały. Włóż kartę, aby móc oglądać kanały kodowane. Kartę
można uzyskać od dostawcy usług telewizji kablowej.
Włóż kartę do czytnika skierowaną złotym chipem do góry.
10
Działanie
3
Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak najlepiej używać odbiornika
w zależności od twoich potrzeb.
3.1 Podstawowe funkcje
Aby wyłączyć lub włączyć odbiornik do/z trybu Standby naciśnij przycisk
na pilocie. Wybierz kanał używając przycisków / . Możesz również wybrać
numer kanału za pomocą przycisków numerycznych. Naciśnij OK w trybie
oglądania aby wyświetlić listę kanałów. Głośność można regulować za pomocą przycisków / .
3.2 Zmiana kanałów
Twój odbiornik jest wyposażony w kilka sposobów zmiany kanałów.
1. Bezpośrednio przez wybranie numeru kanału przyciskami 0–9.
2. Poprzez Listę kanałów i przycisk OK.
3. Używając przycisków P+, P- lub / .
4. Poprzez EPG.
5. Używając przycisku FAV – listy ulubionych kanałów.
6. Poprzez przycisk , aby przełączyć na poprzednio oglądany kanał.
Bezpośredni dostęp poprzez przyciski 0–9
Aby bezpośrednio przełączyć na wybrany kanał, wprowadź jego numer za
pomocą przycisków 0–9 na pilocie. Numery kanałów mogą być maksymalnie czterocyfrowe. Można wpisać numer krótszy niż czterocyfrowy. Poczekaj
chwilę a odbiornik przełączy się na wybrany kanał lub naciśnij OK, żeby przełączyć na dany kanał od razu.
Lista kanałów
Naciśnij OK w trybie oglądania, żeby wyświetlić listę kanałów. Użyj /
w Liście programów, żeby podświetlić wybrany kanał i naciśnij OK raz żeby
na niego przełączyć. Naciśnij OK jeszcze raz, żeby wyjść z Listy programów.
P+, P- lub /
Przyciski P+ i przełączają na następny kanał.
Przyciski P- i przełączają na poprzedni kanał.
Działanie
11
EPG
Naciśnij EPG w trybie oglądania, aby wyświetlić elektroniczny przewodnik
po programach. Użyj / , aby wybrać kanał z listy i naciśnij OK, żeby na
niego przełączyć.
Ulubiony
Użyj przycisku FAV, aby wyświetlić listę ulubionych kanałów. Użyj / ,
aby wybrać kategorię a następnie kanał z listy i naciśnij OK, żeby na niego
przełączyć.
Poprzedni
Użyj przycisku , aby przełączyć na poprzednio oglądany kanał.
3.3 Timer uśpienia
Naciśnij na pilocie, aby ustawić czas, po którym odbiornik wyłączy się automatycznie. Naciśnij przycisk odpowiednią ilość razy, aby ustawić żądany
czas. Możesz ustawić czas, po którym odbiornik automatycznie się wyłączy
na 10, 30, 60, 90 lub 120 minut.
3.4 Pasek informacji
Podczas oglądania TV możesz nacisnąć przycisk INFO, aby uzyskać informacje na temat aktualnego oraz następującego po nim programu. Naciśnij
INFO dwa razy, aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie. Użyj
/ , aby przewijać informacje.
3.5 EPG (elektroniczny przewodnik po programach)
Elektroniczny przewodnik po programach jest funkcją, która pozwala m.in.
na wyświetlanie aktualnego programu telewizyjnego.
W widoku EPG z lewej strony znajduje się lista kanałów a z prawej lista programów. Użyj / , aby zaznaczyć kanał. Naciśnij OK, żeby przełączyć na zaznaczony kanał. Aby wyświetlić następne w kolejności programy użyj / .
Za pomoc przycisków
i
zmieniaj dzień, dla którego informacje są wyświetlane.
Za pomoc przycisków
i
zmieniaj czas, dla którego informacje są wyświetlane o dwie godziny do przodu lub do tyłu.
Naciśnij INFO, aby wyświetlić szczegółowe informacje o programie.
Funkcje opcjonalne:
Naciśnij żółty przycisk na pilocie, aby zebrać EPG. Użyj tej opcji, aby uzupełnić informacje o programach we wszystkich dostępnych kanałach. Proces
12
zbierania EPG może potrwać kilka minut.
Naciśnij ZIELONY przycisk, aby wyszukać programy o podobnej nazwie do
podświetlonego programu.
Naciśnij czerwony przycisk, aby dodać lub usunąć planowane nagranie
podświetlonego programu.
3.6 TIMER
Timer jest funkcją, do której dostęp można uzyskać poprzez menu EPG naciskając CZERWONY przycisk. Użyj przycisków kursora, aby nawigować po
opcjach Timera.
Kanał
Za pomocą / wybierz kanał, z którego chcesz nagrywać.
Data
Użyj przycisków 0–9, aby ustawić pożądaną datę rozpoczęcia.
Godzina
żyj przycisków 0–9, aby ustawić pożądany czas rozU
poczęcia.
Czas trwania
Użyj przycisków 0–9, aby ustawić czas trwania nagrania.
Powtarzaj
Funkcja opcjonalna. Za pomocą / ustaw ilość dni,
przez które chcesz powtarzać nagrywanie.
Działanie
13
3.7 Kanały radiowe
Odbiornik jest przystosowany do odbierania i odtwarzania cyfrowych kanałów radiowych, dostępnych w sieci kablowej. Użyj przycisku TV/ na pilocie, aby przełączać między trybami odtwarzania programów telewizyjnych
i radiowych. Kanały radiowe mają swoją własną listę i EPG. Możesz korzystać
z większości funkcji dostępnych dla kanałów telewizyjnych.
3.8 Znajdź
Znajdź jest funkcją, która pozwala na wyszukanie kanału poprzez jego
nazwę. Naciśnij przycisk FIND na pilocie, aby wyświetlić tablicę Znajdź. Użyj
przycisków kursora, aby zaznaczyć wybraną literę i naciśnij OK, aby wprowadzić ją do pola tekstowego. Naciśnij FIND ponownie, aby zmienić tryb wyszukiwania (funkcja opcjonalna).
W opcjonalnym rozszerzonym trybie wyszukiwać można na podstawie kategorii, według której sortowane będzie EPG (np. sport, dla dzieci, muzyka, kultura) lub na podstawie nazwy konkretnego programu lub innej frazy
(np. nazwiska aktora) wpisywanej tak samo jak w przypadku wyszukiwania
kanału.
Dostępna jest również funkcja zebrania EPG.
14
3.9 Poczta
Twój operator sieci kablowej może wysyłać Ci informacje o usługach
oraz płatnościach. Aby wyświetlić listę wiadomości od operatora naciśnij
MAILBOX (zielony przycisk).
Jeśli pojawi się nowa wiadomość, na ekranie zostanie wyświetlony symbol koperty.
3.10 PVR — nagrywanie programów
Nagrywanie programów to funkcja opcjonalna.
Nagrywanie
Naciśnij przycisk (REC), aby od razu zacząć nagrywać bieżący program lub
użyj funkcji timera, aby zaplanować nagrania (więcej o tej funkcji na s. 13.)
Aby nagrywanie było możliwe, należy podłączyć dysk USB do odbiornika.
Czas nagrania zależy od wielkości pamięci USB. Podczas nagrywania można
wykonywać następujące czynności:
Naciśnij (PAUSE), aby zatrzymać odtwarzanie programu. Odbiornik
będzie nadal nagrywał dalszy ciąg programu.
Naciśnij (PLAY), aby odtwarzać program po pauzie.
Naciśnij (STOP), aby zatrzymać nagrywanie.
••
••
••
Działanie
15
3.11 Time Shift
Nagrywanie programów to funkcja opcjonalna.
Time Shift to funkcja, która pozwala na zatrzymanie odtwarzania bieżącego programu i wznowienie go później. Najpierw upewnij się, że funkcja ta
została aktywowana w menu ustawienia nagrywania (przesunięcie czasowe) i podłącz szybki dysk USB. Podczas używania funkcji przesunięcia czasowego, nie można zmienić kanału. Aby to zrobić, należy zatrzymać tą funkcję
przyciskiem (STOP).
Naciśnij (PAUSE) w trybie oglądania, aby rozpocząć działanie funkcji
TIme shift.
Naciśnij (PLAY), aby wznowić odtwarzanie programu. Używaj
(REW)
/
(FF) do przewijania do tyłu i do przodu.
Naciśnij (STOP), aby powrócić do odtwarzania aktualnego programu
na żywo.
••
••
••
3.12 Status
Aby wyświetlić informacje o odbiorniku, jego oprogramowaniu, a także
o dostawcy telewizji kablowej i o samej usłudze, naciśnij STATUS (niebieski
przycisk).
3.13 AUDIO
Niektóre kanały udostępniają przekaz w kilku formatach audio oraz w różnych językach. Aby wybrać inną ścieżkę dźwięku, naciśnij przycisk AUDIO.
Lista dostępnych ścieżek dźwięku zostanie wyświetlona. Użyj / , aby wybrać pożądaną ścieżkę dźwięku i potwierdź swój wybór OK. Kanał audio (stereo, mono, lewy i prawy) można wybrać za pomocą przycisków / (funkcja
opcjonalna).
16
3.14 Teletext
Teletext (telegazeta) jest usługą, która oferuje wiele informacji tekstowych,
zazwyczaj na temat wiadomości z kraju, świata, sportu, pogodę i program telewizyjny. Dostęp do telegazety możliwy jest poprzez przycisk TXT. Używaj
przycisków 0–9, aby wprowadzić numer strony, którą chcesz zobaczyć. Kolorowe przyciski na pilocie pozwalają na przeskoczenie do konkretnej strony
od razu, według wskazań na dole teletextu. Użyj / , aby wybrać stronę następną lub poprzednią. Naciśnij EXIT lub TXT, aby wyjść.
3.15 Napisy
Niektóre kanały mają dostępne napisy. Naciśnij przycisk SUBT podczas oglądania, aby wyświetlić listę dostępnych napisów. Wybierz swoje napisy za
pomocą przycisków / i potwierdź OK. Naciśnij EXIT, aby wyjść bez wprowadzania zmian.
Działanie
17
Menu
4
Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się jak korzystać z menu odbiornika,
jak dopasować odbiornik do własnych potrzeb oraz więcej.
4.1 Główne menu
Aby wejść do głównego menu, naciśnij MENU podczas trybu oglądania.
Używaj przycisków kursora, aby poruszać się po menu. Użyj OK, aby wybrać
podmenu. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
4.2 Edycja kanałów
Wybierz Edycję kanałów za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK aby
wejść. Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby wejść
do niego. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.
Lista kanałów TV
Wybierz Listę kanałów TV za pomocą / i naciśnij OK, aby wejść. W tym
menu możesz zarządzać listą kanałów.
Za pomocą / wybierz kanał, który chcesz zaznaczyć i naciśnij OK. Możesz
również użyć , aby zaznaczyć wszystkie kanały.
18
Ulubione Zaznaczone kanały możesz dodać do ulubionych – użyj
BIAŁEGO przycisku na pilocie. Następnie za pomocą
/ wybierz kategorię, do której chcesz przypisać kanał
i naciśnij OK.
Zablokuj Możesz również zablokować je tak, że będzie można je
oglądać dopiero po wpisaniu hasła – przycisk czerwony
na pilocie (domyślne hasło:0000).
W niektórych modelach odbiornika dostępne są również następujące funkcje: (aby były możliwe do wykonania, co najmniej jeden kanał powinien być
zaznaczony)
Zmień nazwęNaciśnij , aby przejść do trybu zmiany nazwy kanału. Po
wprowadzeniu nowej nazwy, zapisz zmiany naciskając
NIEBIESKI przycisk na pilocie.
PomińKanały zaznaczone do pominięcia będą omijane podczas
zmieniania kanałów za pomocą / . Pomimo tego, wciąż
będą dostępne z Listy kanałów. Aby zaznaczyć programy
do pomijania naciśnij zielony.
Przesuń
Menu
Aby uaktywnić funkcję Przesuń, naciśnij żółty przycisk.
Następnie możesz przesunąć zaznaczone kanały używając
przycisków / .
19
Usuń
Naciśnij niebieski, aby aktywować funkcję Usuń.
Zaznaczone kanały zostaną usunięte z listy. Wybierz Tak,
aby zapisać zmiany lub Nie, aby je odrzucić.
Lista kanałów radiowych
Zarządzanie listą kanałów radiowych jest identyczne jak w przypadku listy
kanałów telewizyjnych.
Ulubione
Wybierz Ulubione za pomocą / i naciśnij OK, aby wejść. W tym menu możesz zarządzać grupami ulubionych kanałów.
Domyślnie utworzone są już grupy ulubionych takie jak: filmy, muzyka, wiadomości itp. Można jednak zmieniać nazwy grup. Za pomocą / podświetl
wybraną grupę i użyj , aby przejść do trybu zmiany nazwy grupy ulubionych kanałów. Po wprowadzeniu nowej nazwy naciśnij NIEBIESKI, aby zapisać zmiany.
Aby edytować grupę kanałów, najpierw podświetl ją za pomocą / , a następnie wybierz OK. Grupa może być modyfikowana, tylko jeśli ma już
przypisane do niej kanały. Wybierz kanał, który chcesz modyfikować i naciśnij OK.
Aby przesunąć kanał w kolejności na liście, naciśnij ŻÓŁTY przycisk, a następnie ustaw go za pomocą / .
Aby usunąć kanał z listy, naciśnij Niebieski przycisk i potwierdź swój wybór,
zaznaczając TAK i klikając OK.
Przy wyjściu z menu modyfikacji listy potwierdź TAK, jeśli chcesz zachować
zmiany lub wybierz NIE, aby je odrzucić albo anuluj, żeby w nim pozostać.
Usuń wszystko
Użyj tej funkcji, aby usunąć wszystkie kanały. Wybierz Usuń wszystko za pomocą / i naciśnij OK. Wybierz Tak, aby potwierdzić swój wybór lub Nie,
aby go odrzucić.
Funkcja Usuń wszystko usunie na stałe wszystkie kanały z odbiornika i nie
będzie można wyjść z menu do trybu oglądania bez ponownego wyszukania kanałów.
20
4.3 Skanowanie kanałów
Wybierz Skanowanie kanałów za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK
aby wejść. Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby
wejść do niego. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego
menu.
Szybkie wyszukiwanie
Wybierz menu Szybkie wyszukiwanie za pomocą / i naciśnij OK, aby
przejść do niego.
W tym menu możesz ustawić odpowiednie parametry transpondera, który
chcesz zeskanować. Za pomocą / wybierz parametr, który chcesz zmienić,
a następnie wprowadź wartość liczbową za pomocą przycisków numerycznych pilota, lub zmień właściwość parametru za pomocą / . Przy wybraniu
opcji Skanuj z NIT możliwe jest po zeskanowaniu pierwszego transpondera,
skanowanie wszystkich transponderów udostępnionych sieci. Jeśli nie wiesz,
jakie parametry podać, skontaktuj się z dostawcą usługi. W praktyce najczęściej dane te podane są na stronie internetowej dostawcy.
Wybierz Szukaj i naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Blindscan
Wybierz menu Blindscan za pomocą / i naciśnij OK.
Tryb wyszukiwania Blindscan służy do wyszukiwania kanałów, wtedy kiedy
nie są nam znane parametry transpondera. Przeszukana zostanie cała częstotliwość, pomiędzy częstotliwością początkową a końcową, które to można
ustawić. Za pomocą / zmień pozycję kursora pod liczbą określającą częstotliwość, a następnie wprowadź odpowiednią cyfrę za pomocą przycisków
numerycznych pilota.
Blindscan może potrwać długo, nawet do 1,5 godziny, dlatego możliwe jest
ustawienie automatycznego wyłączenia po jego zakończeniu.
Opcje zaawansowane dostępne są pod czerwonym przyciskiem. W tym
oknie możesz dostosować ustawienia Blindscan przez zaznaczenie odpowiednich Symbol Rate i Modulacji. Im więcej opcji jest wybranych, tym dłużej potrwa Blindscan.
Wybierz Szukaj i naciśnij OK, aby rozpocząć wyszukiwanie.
Menu
21
Ustawienia skanowania
Wybierz Ustawienia skanowania za pomocą / i naciśnij OK.
Wyświetl LCNUstaw na tak, jeśli chcesz, aby wyszukanym
kanałom zostały przypisane numery nadane
przez operatora.
Sortuj automatycznieUżyj / , by przełączać między LCN, SDT lub NIE.
LCN i SDT to różne automatyczne sposoby
sortowania kanałów.
/ , by przeUaktualnienie kanałów
Funkcja opcjonalna. Użyj
łączać między Wyłączone, Informacja lub
Skanowanie. Kiedy ustawiona jest „Informacja” odbiornik wyświetli wiadomość o nowej
ofercie kanałów. Jeśli zostało wybrane „Skanowanie”, dodatkowo zostanie zaproponowany
wygodny sposób uaktualnienia listy kanałów.
Aktualizacja OTA w nocy Funkcja opcjonalna. Użyj / , by przełączać
między Tak lub Nie. Jeśli funkcja jest włączona,
odbiornik będzie się wtedy włączał między
godziną 2:00 a 4:00 i zaktualizuje swoje oprogramowanie.
Skan kanałów w nocy
Funkcja opcjonalna. Użyj / , by przełączać
między Tak lub Nie. Aby mieć zawsze aktualną
listę kanałów, można ustawić skan kanałów
w nocy. Odbiornik będzie się wtedy włączał
między godziną 2:00 a 4:00 i zaktualizuje listę
kanałów.
Przyczyna uaktualnieniaFunkcja opcjonalna. Jeśli opcja uaktualnienie
kanałów jest włączona, funkcja ta pozwala na
wywołanie aktualizacji na podstawie zmiany
wersji tablicy (kryterium uproszczone) lub
zmiany sumy kontrolnej (kryterium szczegółów).
22
Powtórzone kanałyFunkcja opcjonalna. Użyj / , by przełączać
między wyłączone, priorytet HD lub priorytet
SD. W przypadku, gdy numer LCN przy aktualizacji kanałów zostanie powtórzony, to kanał,
którego priorytet został wybrany, zostanie
ustawiony jako pierwszy w kolejności. Drugi
natomiast zostanie przeniesiony na koniec
listy.
/ , by przełąTylko FTAFunkcja opcjonalna. Użyj
czać między Tak lub Nie. Kiedy ta funkcja jest
włączona, wyszukane zostaną tylko kanały niekodowane.
4.4 Ustawienia systemu
Wybierz Ustawienia systemu za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK,
aby wejść. Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby
wejść do niego. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego
menu.
Informacje o odbiorniku
W tym oknie można znaleźć informacje na temat modelu odbiornika, jego
oprogramowania oraz aktualnego dostawcy usługi telewizji kablowej.
Aktualizacja oprogramowania OTA
Odbiornik ten jest wyposażony w funkcję aktualizacji oprogramowania za
pomocą przekazu z sieci kablowej. Funkcja ta jest dostępna w zależności od
operatora. Domyślnie podane wartości parametrów transpondera są prawidłowe i nie należy ich zmieniać, poza szczególnymi przypadkami.
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania, za pomocą / wybierz
Rozpocznij i naciśnij OK. Odbiornik rozpocznie zbieranie informacji. Nie
przerywaj tego procesu i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po zastosowaniu zmian, naciśnij EXIT, aby wyjść.
Menu
23
Ustawienia wideo i audio
Za pomocą tego menu można dopasować ustawienia odbiornika do ustawień telewizora. Następujące opcje są dostępne:
Rozdzielczość Z
a pomocą / przełączaj między wartościami od 480i
obrazu
do 1080p. Zastosuj rozdzielczość, która pasuje do ustawień twojego telewizora.
Format
ekranu
ależy użyć tej funkcji, aby wybrać współczynnik proporN
cji obrazu oraz preferowaną metodę konwersji. Dostępne są opcje: Auto (automatyczne wykrywanie proporcji
obrazu), 4:3 PS (wyświetla pełny obraz szerokoekranowy
16:9 na TV 4:3), 4:3 LB (czarne paski na górze i pod obrazem) i 16:9 (skorzystaj z tego ustawienia dla telewizorów
16:9).
Wyjście
wideo
żyj tej funkcji, aby wybrać sposób podłączenia do odU
biornika telewizyjnego. Wybierz CVBS albo RGB w zależności od sposobu podłączenia do telewizora.
Wyjście
cyfrowego
dźwięku
Wybierz pomiędzy PCM a PCM + Dolby. Kiedy wybrano
PCM, każdy dźwięk zostanie zmieniony na stereo. PCM +
Dolby umożliwia wielokanałowy dźwięk na wyjściu cyfrowym stosowanym w zestawach kina domowego, jednak może to stworzyć problemy w przypadku starszych
modeli telewizorów.
Po wprowadzeniu zmian, zostaniesz poproszony o zatwierdzenie ich. Wybierz TAK, jeśli chcesz je zastosować lub NIE, by je odrzucić. Następnie po
zastosowaniu zmian, zostaniesz poproszony o zatwierdzenie zmian poprzez
naciśnięcie wskazanego przycisku na pilocie.
Ustawienia wyświetlania
Za pomocą tego menu można dopasować ustawienia wyświetlania obrazu
przez odbiornik, takie jak jasność, kontrast, nasycenie, barwa i ostrość. Aby
zmienić wartość parametru, wybierz go za pomocą / i używając / dostosuj go do swoich potrzeb.
Ustawienia czasu
W tym menu możesz ustawić swój region i strefę czasową. Wybierz
Ustawienia Czasu za pomocą / i naciśnij OK.
24
Region
Za pomocą
Użycie GMT
Ustaw Włącz., aby ustawić czas automatycznie lub
Wył., aby wpisać czas ręcznie.
Strefa GMT
F unkcja ta pozwala wybrać strefę czasową i jest dostępna tylko wtedy, gdy użycie GMT jest włączone. Zakres strefy GMT to -11:30 – +12:00 i zwiększa się o pół
godziny. Miasta znajdujące się w danej strefie są wyświetlane na dole ekranu.
Czas letni
Wybierz Włącz., aby dodać godzinę podczas czasu letniego.
Data
stawienia Daty i Czasu są dostępne, gdy opcja UżyU
cie GMT jest wyłączona. Za pomocą przycisków 0—9
wpisz datę.
Czas
stawienia Daty i Czasu są dostępne, gdy opcja UżyU
cie GMT jest wyłączona. Za pomocą przycisków 0—9
wpisz czas.
/
wybierz swój region.
Blokada rodzicielska
W tym menu możesz zabezpieczyć dostęp do menu i/lub kanałów za pomocą hasła. Możesz również ustawić nowe hasło. Za pomocą / wybierz
Kontrola rodzicielska i naciśnij OK. Zostaniesz poproszony o wprowadzanie
hasła. (domyślne hasło: 0000).
Blokada menu
Blokuje menu instalacji. Ustaw na Włącz. lub Wył.
Blokada kanałów
Wybierz pomiędzy: Włącz. lub Wył. Przy włączonej
blokadzie kanałów, kanały zablokowane będą dostępne po wpisaniu hasła.
Blokada wiekowa
Funkcja opcjonalna. Wybierz pomiędzy: Wył, 4
lata, 5 lat, aż do 18 lat. Kanały z ograniczeniem
wiekowym powyżej ustawionej opcji będą wyświetlane tylko po podaniu hasła (funkcja zależna od
nadawcy programu.)
Nowe hasło
a pomocą przycisków 0–9 wpisz swoje nowe hasło
Z
(4-cyfrowe).
Potwierdź hasło
Wprowadź ponownie hasło.
Menu
25
Ustawienia języka
W tym menu można ustawić preferencje językowe. Wybierz Język za pomocą / i naciśnij OK.
Ustawienia ję- Z
a pomocą / wybierz język dla menu i opisów funkcji
zyka
wyświetlanych na ekranie.
Pierwsza
ścieżka audio
Za pomocą
/
wybierz język pierwszej ścieżki audio.
Druga ścieżka
audio
Za pomocą
/
wybierz język drugiej ścieżki audio.
Język napisów Za pomocą
/
wybierz język napisów.
Teletext
/
wybierz język teletextu (jeśli dostępny).
Za pomocą
Ustawienia OSD
W tym menu możesz zmienić ustawienia OSD, czyli menu i innych elementów wyświetlanych. Za pomocą / wybierz Ustawienia OSD i naciśnij OK.
Opóźnienie OSD
Za pomocą / ustaw czas, po którym informacje
o programie na ekranie znikną. Zakres funkcji wynosi
1–10 sekund.
Przezroczystość
OSD
Za pomocą / ustaw przezroczystość Menu (Wył.–
40%).
Wygaszacz ekranu
Za pomocą / wybierz, czy chcesz, żeby pojawiał
się wygaszacz ekranu po dłuższej nieaktywności
w trakcie korzystania z menu.
Pasek postępu
odtwarzania
Za pomocą / wybierz, czy chcesz widzieć pasek
postępu odtwarzania na górze, czy na dole ekranu.
Inne
Automatyczne
wyłączanie
26
Za pomocą / przełączaj między wartościami czasowymi i Wył. Kiedy funkcja ta jest włączona, odbiornik wyłączy się po 3 godzinach od ostatniego użycia
pilota lub przycisków na obudowie. Wyłącz funkcję,
aby uniknąć automatycznego wyłączenia.
Zegar na wyświe- Za pomocą
/
ustaw tylko przy pracy, tylko
tlaczu
w standby, włączone lub wyłączone. Jeśli ustawisz,
że zegar ma być wyświetlony cały czas, odbiornik
nie przejdzie w rzeczywisty tryb standby, podczas
którego oszczędzana jest energia. Pomimo wyłączonego telewizora będzie pobierał więcej energii
elektrycznej.
Zmiana kanału
Za pomocą / ustaw czarny ekran lub zamrożenie. Jest to sposób w jaki następuje przełączenie między kanałami.
Styl listy kanałów Za pomocą / ustaw oś czasu lub klasyczny. Jest
to sposób w jaki będzie przedstawiona lista kanałów.
Wzmocnienie
pętli
Za pomocą / ustaw włączone lub wyłączone.
Przy włączonym wzmocnieniu, odbiornik nie przejdzie w rzeczywisty tryb standby, podczas którego
oszczędzana jest energia. Pomimo wyłączonego telewizora będzie pobierał więcej energii elektrycznej.
Ustawienia fabryczne
Ta funkcja pozwala na przywrócenie odbiornikowi ustawień fabrycznych,
usuwa wszystkie ustawienia wprowadzone przez użytkownika i wyszukane
kanały. Przywraca ona odbiornik do stanu, w jakim był zaraz po rozpakowaniu. Za pomocą / wybierz Ustawienia fabryczne i naciśnij OK. Następnie
potwierdź czynność, wybierając TAK.
4.5 Media player
Wybierz Media player za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK, aby
wejść. Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby wejść
do niego. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie różnych plików z podłączonego napędu
USB. Twoje nagrania
Jest to funkcja opcjonalna, występuje w modelach odbiornika, które mają
działającą funkcję PVR.
Menu
27
W menu Twoje nagrania już nagrane programy są wyświetlane na biało,
a zaplanowane (Timer) na czerwono.
Użyj / , aby podświetlić wybrane nagranie i naciśnij OK, aby zacząć je odtwarzać. Podczas odtwarzania, możesz wykonywać następujące czynności:
Użyj (PAUSE), aby zatrzymać odtwarzanie.
Użyj (PLAY), aby wznowić odtwarzanie w normalnej prędkości.
Użyj
(FF), aby odtwarzać szybciej lub
(REW)aby przewijać wstecz.
Naciśnij przycisk tak wiele razy, ile potrzebujesz, żeby ustawić pożądaną
szybkość (x2, x4, x8, x16, x24).
Użyj (STOP), aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić na jego początek.
Użyj
(SLOW), aby spowolnić odtwarzanie. Naciśnij przycisk tak wiele
razy, ile potrzebujesz, żeby ustawić pożądaną szybkość (x1/2, x1/4, x1/8).
Użyj
(SKIP–)lub
(SKIP+), aby przeskoczyć do następnego lub
poprzedniego nagrania.
••
••
••
••
••
••
Dodatkowo możesz zarządzać listą swoich nagrań za pomocą kolorowych
przycisków:
zmień nazwę Za pomocą czerwonego przycisku przejdź do okna
zmiany nazwy podświetlonego nagrania.
zablokuj
a pomocą zielonego przycisku zablokuj nagranie
Z
tak, że oglądanie go będzie możliwe dopiero po wpisaniu
hasła. (Domyślne hasło: 0000)
usuń
Używając Żółtego przycisku usuń niechciane nagranie.
Twoje filmy
W tym menu możesz odtwarzać filmy zapisane na dysku USB za pomocą
komputera.
Użyj / , aby podświetlić wybrane nagranie i naciśnij OK, aby zacząć je odtwarzać. Podczas odtwarzania, możesz wykonywać te same czynności, jak
opisane w poprzednim punkcie Twoje nagrania.
Twoje zdjęcia
W tym menu możesz wyświetlać zdjęcia zapisane na dysku USB na przykład
za pomocą komputera.
Użyj / , aby podświetlić wybrane zdjęcie i naciśnij OK, aby zacząć je wyświetlać.
Użyj / ponownie, żeby przełączyć na następne lub poprzednie zdjęcie. Za
pomocą / obracaj zdjęcie.
28
Twoja muzyka
W tym menu możesz odtwarzać muzykę zapisaną na dysku USB na przykład
za pomocą komputera.
Użyj / , aby podświetlić wybrany utwór i naciśnij OK, aby zacząć go odtwarzać.
Podczas odtwarzania, możesz wykonywać te same czynności, jak opisane
w punkcie Twoje nagrania.
Za pomocą ŻÓŁTEGO przycisku możesz ustawić sposób powtarzania utworów z listy na jeden z trzech: powtórz, losowo, po kolei.
4.6 Dostęp warunkowy
Wybierz Dostęp warunkowy za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK,
aby wejść. Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby
wejść do niego.
Menu te zawiera wiele opcjonalnych funkcji, których obecność zależy od systemu dostępu warunkowego. Część z możliwych dostępnych funkcji opisano poniżej.
Status subskrypcji
W tym menu możesz sprawdzić status swojej subskrypcji programów i prawa
do odbioru kanałów.
Zmiana PIN CA
W tym menu możesz zmienić PIN CA.
Kontrola rodzicielska
W tym menu możesz ustawić rodzaj ograniczeń w zakresie dostępności programów według różnych kategorii, wieku, lub treści.
O systemie CA
Tutaj znajdziesz informacje o numerze karty oraz opcjonalnie inne
dodatkowe informacje.
Wiadomości
W tym oknie można wyświetlić wiadomości, które twój operator sieci kablowej może wysyłać z informacjami o usługach oraz płatnościach.
Menu
29
4.7 Dysk USB
Wybierz Dysk USB za pomocą przycisków kursora i naciśnij OK, aby wejść.
Użyj / , aby podświetlić wybrane podmenu i naciśnij OK, aby wejść do
niego. Naciśnij EXIT lub MENU, aby powrócić do poprzedniego menu.
Część funkcji tego menu jest opcjonalna i zależy od modelu odbiornika.
Informacja o dysku USB
W tym menu wyświetlane są istotne informacje na temat nośnika USB. Wybierz Informacje o dysku USB z menu Ustawienia nagrywania i naciśnij OK.
Dodatkowo można sformatować dysk, za pomocą NIEBIESKIEGO przycisku.
Potwierdź czynność, wybierając TAK.
Ustawienia nagrywania
Ustawienia nagrywania to funkcja opcjonalna.
Przesunięcie
czasowe
Za pomocą / przełączaj między Tak i Nie, żeby
włączyć lub wyłączyć funkcje TIME shift.
Skok przewijania Za pomocą / ustaw długość skoku przewijania
Aktualizacja przez USB
Funkcja ta pozwala na aktualizację oprogramowania za pomocą napędu
USB.
Umieść rozpakowany plik oprogramowania w głównym katalogu twojego urządzenia USB i włóż je do portu USB w odbiorniku. Wybierz
Aktualizacja przez USB i naciśnij OK. Menu aktualizacji zostanie wyświetlone. Za pomocą / wybierz Plik do aktualizacji i wybierz odpowiedni
plik. Upewnij się, że plik pochodzi z zaufanego źródła i jest przeznaczony
do twojego odbiornika. Po dokonaniu wszystkich ustawień, za pomocą /
podświetl Start i naciśnij OK, aby rozpocząć aktualizację. Po zaktualizowaniu
odbiornik automatycznie wyłączy się i włączy ponownie.
Nigdy nie odłączaj napędu USB podczas aktualizacji. Może to zepsuć odbiornik i unieważni umowę gwarancyjną!
Bezpiecznie usuń dysk USB
Użyj tej funkcji, aby bezpiecznie wysunąć urządzenie USB, zanim ręcznie wyjmiesz je z gniazda w odbiorniku. Zapobiegnie to niebezpieczeństwu utraty
danych. Za pomocą / wybierz Bezpiecznie usuń dysk USB i naciśnij OK.
30
Rozwiązywanie problemów
5
Istnieją różne przyczyny nieprawidłowego działania odbiornika. Po zastosowaniu się do poniższych rad, jeżeli odbiornik nadal nie działała właściwie,
skontaktuj się z profesjonalnym serwisem. Nie otwieraj i nie demontuj odbiornika. Może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji, a gwarancja zostanie unieważniona.
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Proponowane
rozwiązanie
Brak zasilania
– wskaźnik LED
nie świeci się
Odbiornik nie jest podłączony do prądu
Podłącz przewód zasilający
do sieci i włącz odbiornik;
jeśli nadal nie ma zasilania,
wyłącz odbiornik ponownie i włącz znowu po 5-10
minutach
Brak sygnału
Kabel jest niepodłączony
Podłącz kabel
Kabel jest zniszczony
Wymień kabel
Ustawiono zły format
obrazu
Włącz poprawne wyjście TV
HDMI jest ustawione
do wyższej rozdzielczości niż wspomagana przez telewizor
Wybierz inną rozdzielczość
za pomocą przycisku HDMI.
Kanał jest niedostępny
Wybierz inny kanał
Brak obrazu
Kanał
kodowany
Włóż kartę warunkowego
dostępu
Skontaktuj sie z operatorem
i zamów większy pakiet
Rozwiązywanie problemów
31
32
Problem
Prawdopodobna
przyczyna
Proponowane
rozwiązanie
Brak
odpowiedzi
na działanie
pilota
Odbiornik jest odłączony
Podłącz do prądu i włącz
odbiornik
Pilot jest źle wycelowany
Celuj pilotem w przedni
panel odbiornika
Przedni panel jest zasłonięty
Odsłoń przedni panel
Baterie są wyczerpane
Wymień baterie
Baterie są źle włożone
Włóż baterie poprawnie
Zbyt duża odległość
Zbliż pilota
Niewłaściwe
napisy i/lub
dźwięk
Wybrany jest nieprawidłowy język
Zmień ustawienia języka
w menu
Brak dźwięku
Odbiornik jest w trybie
wyciszonym
Wyłącz wyciszenie
Zbyt niska głośność
Zwiększ głośność
Przewód jest źle podłączony
Podłącz przewód prawidłowo
Silne
zakłócenia
obrazu
Sygnał jest zakłócony
Popraw podłączenie kabla
Odbiornik
automatycznie
się wyłącza
Automatyczne wyłączenie jest włączone
Wyłącz automatyczne wyłączanie
Środki bezpieczeństwa
Uwaga:
6
Uwaga: Symbol błyskawicy wpisany w trójkąt równoboczny jest stosowany w celu ostrzegania użytkownika
przed niebezpiecznym napięciem i ma zapobiegać ryzyku
porażenia elektrycznego
Uwaga: Dla uniknięcia ryzyka porażenia elektrycznego,
poleca się nie otwierać obudowy urządzenia. Serwisowanie
urządzenia powinno się zlecać tylko wykwalifikowanemu
serwisowi.
Uwaga: Wykrzyknik wpisany w trójkąt równoboczny jest stosowany w celu
ostrzegania użytkownika o ważnych działaniach i konserwacji.
Notatka: Aby upewnić się w kwestii poprawnego stosowania produktu,
należy zaznajomić się dokładnie z treścią tej instrukcji i zachować ją w celu
odniesienia sie do niej w przyszłości.
Ostrzeżenie: Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie możliwe jest narażenie go na kontakt lub zanurzenie w wodzie. Unikaj instalacji blisko np.
wazonów, umywalek, zlewozmywaków, pralek, basenów, itp.
Ostrzeżenie: Nie umieszczaj świec lub lamp na obudowie urządzenia,
ponieważ istnieje zagrożenie wzniecenia ognia.
Ostrzeżenie: Urządzenie powinno być podłączone do zasilającej sieci elektrycznej o tylko takich parametrach, jakie wyszczególnione są w instrukcji
użytkowania. Jeśli nie jesteś pewien, jakie parametry zasilania występują
w użytkowanej sieci (np. napięcie 120V lub 230V), skontaktuj się z dostawcą
lub firmą elektryczną.
Ostrzeżenie: Nie otwieraj obudowy i nie dotykaj żadnej części we wnętrzu
urządzenia. Jeśli występuje potrzeba otworzenia urządzenia, skontaktuj
się z serwisem technicznym.
Notatka: Zawsze używaj urządzenia z założoną obudową, unikając w ten
sposób emisji promieniowania elektromagnetycznego i wystawiania go
na promieniowanie z zewnątrz.
Środki bezpieczeństwa
33
Czyszczenie urządzenia: Po wyłączeniu zasilania można czyścić obudowę, panel oraz pilot, używając miękkiej ściereczki lekko nawilżonej
łagodnym detergentem.
Części dodatkowe urządzenia: Nigdy nie stosuj dodatkowego wyposażenia do urządzenia bez zgody producenta, gdyż może to spowodować
wystąpienie ryzyka wzniecenia ognia, porażenia prądem elektrycznym lub
innych obrażeń ciała.
Umieszczanie urządzenia: Gniazda i otwory w obudowie zostały przewidziane do celu wentylacji i uchronienia urządzenia przed przegrzaniem.
Nie wolno zasłaniać tych otworów lub pozwalać na zablokowanie wymiany
ciepła poprzez umieszczanie urządzenia na miękkich powierzchniach jak
łóżko, sofa lub podobnych. Nie należy również umieszczać urządzenia
w otoczeniu grzejników, kaloryferów lub innych źródeł ciepła.
Notatka: Na urządzeniu może wystąpić kondensacja wilgoci w następujących sytuacjach: Kiedy urządzenie zostało nagle przemieszczone z zimnego
otoczenia lub wentylowanego pomieszczenia do ciepłego miejsca; Po uruchomieniu ogrzewania; W zaparowanym lub wilgotnym pomieszczeniu.
Jeśli wilgoć skondensuje się wewnątrz urządzenia, może ono nie działać
poprawnie. W celu wyeliminowania tego problemu należy rozłączyć zasilanie i odczekać około dwóch godzin w celu odparowania wilgoci.
Części zamienne: Jeśli części urządzenia wymagają wymiany, użytkownik powinien upewnić się, czy serwis techniczny używa części zalecanych
przez producenta lub mających takie same właściwości jak część oryginalna. Nieautoryzowana wymiana może stwarzać ryzyko wzniecenia
ognia, porażenia prądem elektrycznym lub innych zagrożeń.
Kontrola bezpieczeństwa: Po wszelkich konserwacjach i naprawach,
użytkownik powinien zażądać od serwisu technicznego przeprowadzenia ogólnej kontroli bezpieczeństwa, aby upewnić się, czy urządzenie jest
w wodpowiedniej kondycji.
34
Ochrona środowiska
7
Uwaga!
Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje
on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi
odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów.
Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego
w gospodarstwach domowych dotyczące utylizacji – usunięcia odpadów.
Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie należy usuwać do
pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach
przeznaczony on jest do ponownego przetworzenia - recyklingu.
Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami
gospodarstwa domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów lub
w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży
detalicznej.
W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy się skontaktować z lokalnymi władzami.
W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy, w myśl przepisów, usunąć baterie oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów.
Właściwe usunięcie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich
prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób
pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie.
Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma
szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.
Informacje dla firm w krajach Unii Europejskiej.
W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów
handlowych, należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji
o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie
konieczności zwrotu produktów niewielkich rozmiarów i ilości można udać
się do lokalnych punktów zbiórki odpadów.
Informacje dla firm z krajów spoza Unii Europejskiej.
W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się
z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu.
Środki bezpieczeństwa
35
Specyfikacja techniczna
8
XC1
Wtyk wejściowy: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE)
Impedancja wejściowa: 75 Ω
Wtyk wyjściowy: RF IEC 169-2, MALE (F-TYPE)
Demodulacja: QAM
Dekodowanie obrazu: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
HP@L4.1
Rozdzielczość obrazu: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p
Dekodowanie dźwięku: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix
Gniazda: A/V CVBS, CINCH L/R Audio, S/PDIF, HDMI, USB
Nominalne napięcie: 100 ~ 230V, 50/60Hz
Pobór mocy: 5W
Pobór mocy w czuwaniu: 0,5W
Temperatura pracy: 5 - 40˚C
Wilgotność względna: <95%
Wilgotność względna: <0,5kg
Wymiary obudowy: 180mm x 100mm x 35mm
XC2
Wtyk wejściowy: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE)
Impedancja wejściowa: 75 Ω
Wtyk wyjściowy: RF IEC 169-2, FEMALE (F-TYPE)
Demodulacja: QAM
Dekodowanie obrazu: MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
HP@L4.1
Rozdzielczość obrazu: 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p
Dekodowanie dźwięku: MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix
Gniazda: A/V TV SCART, S/PDIF, HDMI, USB
Nominalne napięcie: 100 ~ 230V, 50/60Hz
Pobór mocy: 7W
Pobór mocy w czuwaniu: 0,7W
Temperatura pracy: 5 - 40˚C
Wilgotność względna: <95%
Waga netto: <1kg
Wymiary obudowy: 200mm x 145mm x 35mm
Wartości masy i wymiary nie są wartościami dokładnymi! Mając na względzie
nieustanne podnoszenie funkcjonalności i jakości, producent zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia.
36
Download PDF