Projektor Használati útmutató

Projektor
L50W
Használati útmutató
Modellszám
NP-L50W
2. kiadás , 2011. november
• A DLP és a BrilliantColor a Texas Instruments védjegyei.
• Az IBM az International Business Machines Corporation (bejegyzett) védjegye.
• A Macintosh, a iPod és a PowerBook az Apple Inc.védjegyei az Egyesült Államokban és más
országokban.
• A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a PowerPoint a Microsoft védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• Az Adobe, az Adobe PDF, az Adobe Reader és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A MicroSaver az ACCO Brands divíziójaként működő Kensington Computer Products Group
bejegyzett védjegye.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye.
• A Blu-ray a Blu-ray Disc Association védjegye.
• Az SDHC, az SD, a microSD és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegyei.
• A Linux Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
• A jelen használati útmutatóban említett egyéb termékek és vállalatnevek tulajdonosaik védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei lehetnek.
• GPL/LGPL szoftverlicencek
A termék olyan szoftvert is tartalmaz, mely a GNU általános publikus licenc (GPL), a GNU kisebb
általános licenc (LGPL) és egyéb licencek alatt kerül felhasználásra.
Ha szeretne többet megtudni az egyes szoftverekről, akkor olvassa el a mellékelt CD “about
GPL&LGPL” mappájában lévő “readme.pdf” fájlt.
MEGJEGYZÉSEK
(1) A
jelen használati útmutató tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem nyomtatható újra.
(2) A
jelen használati útmutató tartalma külön bejelentés nélkül is módosulhat.
(3) A
jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses
pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.
(4) A
3. cikktől függetlenül, a NEC nem vonható felelősségre semmilyen, a projektor használatából
eredőnek tekintett haszonkiesésen vagy egyéb ügyön alapuló igény tekintetében.
Fontos információk
Biztonsági figyelmeztetések
Óvintézkedések
Kérjük, ezt a kézikönyvet a NEC L50W típusú projektor használata előtt figyelmesen olvassa át, és a későbbi
tájékozódás céljára tartsa kéznél.
FIGYELMEZTETÉS
A bemeneti tápellátást feltétlenül a dugasznak az elektromos hálózati csatlakozóaljzatból való
kihúzásával szakítsa meg.
Az elektromos hálózati csatlakozóaljzatot az eszközhöz a lehető legközelebb, könnyen
hozzáférhető helyre kell szerelni.
FIGYELMEZTETÉS
AZ ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA KI A KÉSZÜLÉK HÁZÁT.
A TERMÉK BELSEJÉBEN MAGAS FESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK VANNAK.
SZERVIZMŰVELETEKET CSAK KÉPESÍTETT SZAKEMBER VÉGEZHET.
Ez a jel arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az egységben található szigetelés nélküli feszültség nagyságrendje elég magas lehet ahhoz, hogy áramütést okozzon. Ezért az egységen belüli
bármely alkatrész érintése veszélyes.
Ez a jelzés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy ehhez az egységhez annak működésével és
karbantartásával kapcsolatos fontos dokumentációt mellékeltek.
A problémák elkerülése érdekében az információkat gondosan olvassa el.
FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A
PROJEKTORT ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK. NE HASZNÁLJA A PROJEKTOR DUGÓJÁT OLYAN
HOSSZABBÍTÓVAL VAGY ALJZATTAL, AMELYBE A DUGÓ VILLÁJA NEM ILLESZTHETŐ BE
TELJESEN.
DOC megfelelőségi nyilatkozat (csak Kanadára vonatkozik)
Ez a B besorolású digitális berendezés megfelel Kanada interferenciát okozó berendezésekre vonatkozó
előírásainak.
Gépek zajkibocsátására vonatkozó előírás - 3. GPSGV,
A hangnyomásszint nem haladja meg a 70 dB(A)-t, az EN ISO 7779 szabványnak megfelelően.
A használt termék szemétbe dobása
Az Európai Unióra egységesen vonatkozó jogszabály minden tagállamban előírja, hogy a (bal
oldali) képen látható jelet viselő, elhasznált elektromos és elektronikus termékeket az általános
háztartási hulladéktól elkülönítetten kell szemétbe dobni. Ez vonatkozik a projektorokra és elektronikus tartozékaikra is. Amikor ilyen termékeket dob szemétbe, kövesse a helyi hatóságok és/
vagy a terméket értékesítő bolt útmutatásait.
A használt termékek begyűjtését azok megfelelő újrafelhasználása és újrahasznosítása követi. Ez
az erőfeszítés segít bennünket a hulladékok mennyiségének csökkentésében, valamint az emberi
egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatásnak a lehető legalacsonyabb szintre való
visszaszorításában. Az elektromos és elektronikus terméken feltüntetett jel csak az adott, Európai
Unióhoz tartozó tagállamra vonatkozik.
FIGYELMEZTETÉS A KALIFORNIAI LAKOSOK SZÁMÁRA:
A termékhez mellékelt kábelek ólmot is tartalmaznak, ami Kalifornia állam tudomása szerint születési
rendellenességeket és egyéb reprodukciós rendellenességeket okoz, ezért. A KÁBEL MEGFOGÁSA
UTÁN MOSSON KEZET.
Magyar ...
i
Fontos információk
Fontos biztonsági rendszabályok
FIGYELMEZTETÉS
A Szövetségi Kommunikációs Bizottság nem engedélyezi az egység módosítását vagy megváltoztatását.
Ez alól a szabály alól kizárólag a NEC Display Solutions of America, Inc. által meghatározott esetek képeznek kivételt. Ennek a kormányrendeletnek a figyelmen kívül hagyása a berendezés használati jogának
elvesztésével jár. A berendezést bevizsgáltuk, és az megfelelt az FCC előírások 15. cikkelye szerinti B besorolású digitális berendezésekre vonatkozó határértékeknek. Ezen értékek mellett a berendezés még biztonságosan használható otthon is. A berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ fel és sugároz,
így nem megfelelő használat esetén rádiófrekvenciás interferenciát okozhat. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy a berendezés egy adott környezetben mégis interferenciát okoz.
Ha a berendezés interferenciát okoz rádiónál vagy tévénél, akkor az alábbi módszerekkel lehet azt
elhárítani:
• Állítsa más pozícióba a készülék antennáját.
• Helyezze távolabb a projektort a készüléktől.
• Ne ugyanahhoz a konnektorhoz csatlakoztassa a berendezést, mint amelyikhez a készülék van csatlakoztatva.
• Kérje ki márkakereskedés, vagy tapasztalt rádió/TV-szerelő véleményét.
Ezeknek a biztonsági utasításoknak a célja a projektor hosszú élettartamának elősegítése, valamint a tűz és
az áramütések megelőzése. Kérjük figyelmes átolvasásukat és az összes figyelmeztetés tekintetbevételé
Fontos biztonsági rendszabályok
Ezeknek a biztonsági utasításoknak a célja a projektor hosszú élettartamának elősegítése, valamint a tűz és
az áramütések megelőzése. Kérjük figyelmes átolvasásukat és az összes figyelmeztetés tekintetbevételét.
Telepítés
• Ne helyezze a projektort a következő körülmények közé:
- instabil kézikocsira, állványra vagy asztalra.
- víz, fürdőhelyiség vagy nedves helyiség közelébe.
- közvetlen napfénynek kitett helyre, fűtőtestek, hőt sugárzó berendezések közelébe.
- poros, füstös vagy gőzpárás környezetbe.
- papírlapra vagy textíliára, rongyra vagy szőnyegre.
FIGYELMEZTETÉS
• Ha a projektor be van kapcsolva, akkor kizárólag a projektor lencsetakaróját használja a lencse letakarásához. Ha más eszközzel takarja le a lencsét, akkor az felforrósodhat, és jó eséllyel lángra kaphat
vagy megrongálódhat a lámpa által kibocsátott hő hatására.
• Ne helyezzen a hőre érzékeny tárgyakat a projektor lencséje elé. Ha így tesz, akkor az adott tárgy megolvadhat a lámpa által kibocsátott hő hatására.
Magyar ...
ii
Fontos információk
Tűzzel és elektromos áramütéssel szembeni óvintézkedések
• A szellőzőnyílások elfedetlenségének, a megfelelő szellőzésnek a biztosításával gátolja meg a projektor
belsejének felmelegedését. A projektor és a falak között hagyjon legalább 10 cm széles szabad helyet.
• Ne érjen hozzá a szellőző kimenethez a projektor bekapcsolt állapotában, ill. közvetlenül a projektor
kikapcsolását követően, mert az a projektor működése közben felforrósodik!
• Előzze meg az olyan idegen tárgyaknak, mint például a gemkapcsok és a papírdarabok, a projektorba való
beesését. Adott esetben a projektorba beesett tárgyak kiemelését ne kísérelje meg. A projektor belsejébe
ne nyúljon olyan fémből készült tárggyal, mint például a drótok és a csavarhúzók. Ha valami véletlenül a
projektorba esne, azonnal csatlakoztassa le a tápellátásról, majd a tárgyat képesített szervizszakemberrel
távolítassa el.
• A projektor tetejére ne helyezzen semmit.
• Viharok ideje alatt a dugaszt ne érintse meg. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet vagy tüzet okozhat.
• A projektor rendeltetése szerint 100-240 V AC 50/60 Hz elektromos tápellátással üzemeltethető. A projektor használatának megkísérlése előtt ellenőrizze, megfelel-e a tápellátás a követelményeknek.
• A bekapcsolt projektor lencséjébe ne nézzen bele! Ha így tesz, komoly szemkárosodást szenvedhet.
• Semmit ne tegyen a projektor fényének útjába! A projektor lencséjéből jövő fény igen erős, ezért azok a
tárgyak, melyek képesek megváltoztatni a fény útját, váratlan eseményhez vezethetnek, így például tűz
kialakulásához vagy szemkárosodáshoz.
•N
e állja el a fény útját! A fény útjába tett tárgy lángra gyúlhat.
• A tápkábellel bánjon óvatosan. A megrongálódott, elkopott tápkábel tüzet vagy elektromos áramütést
okozhat.
- Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja.
- A tápkábelt ne hajtsa össze, és ne feszítse meg túlságosan.
- A tápkábelt ne vezesse el sem a projektor, sem más, nehéz tárgy alatt.
- A tápkábelt ne fedje le olyan egyéb puha anyagokkal, mint például a rongyok.
- A tápkábelt ne tegye ki hő hatásának.
- Az elektromos hálózati dugaszt nedves kézzel ne kezelje.
• A projektort kapcsolja ki, majd tápkábelének lecsatlakoztatása után javíttassa meg szakképzett szerelővel,
ha előáll az alábbi helyzetek bármelyike:
- Ha megsérült vagy elkopott a tápkábel vagy az elektromos hálózati csatlakozóaljzat.
- Ha a projektorba folyadék ömlött, azt eső vagy víz érte.
- Ha a projektor működésében a használati útmutatóban leírt utasítások követése mellett rendellenességek lépnek fel.
- Ha a projektor leesett vagy a háza megsérült.
- Ha a projektor működésében erőteljesen érzékelhető, a javítás szükségességére utaló változás következik be.
• A projektor szállítása előtt a tápkábelt és minden egyéb kábelt válasszon le.
• Ha a projektor előreláthatólag hosszabb időn át használaton kívül marad, kapcsolja ki, tápkábelét pedig
csatlakoztassa le a az elektromos hálózatról.
• A puha tokban ne szállíttassa a projektort gyorspostával vagy futárszolgálattal. A puha tokban ilyenkor
megsérülhet a projektor.
Magyar ...
iii
Fontos információk
•
•
•
•
•
•
•
•
A távirányítóval kapcsolatos óvintézkedések
A távirányítót óvatosan kezelje.
Adott esetben a nedvességet a távirányítóról azonnal törölje le.
Kerülje a túlzott hőséget és páratartalmat.
Az elemet ne zárja rövidre, ne tegye ki hőnek, és ne szedje szét.
Az elemet ne dobja tűzbe.
Mielőtt a távirányító hosszabb időre használaton kívülre kerülne, távolítsa el az elemet.
Az elemet a helyi szabályozásnak megfelelően selejtezze le.
Ne helyezze be az elemeket fordítva.
MEGJEGYZÉS:
* A gombelem gyermekektől távol tartandó, mert fennáll a lenyelés veszélye.
Magyar ...
iv
Fontos információk
A High Altitude (Nagy magasság) üzemmódról
• Ha a projektort a tengerszint felett legalább mintegy 760 méterrel fekvő helyen használja, akkor válassza
ki a [Fan Mode (Magas)] menüpont [High (Nagy fényerő)] értékét.
• A tengerszint felett mintegy 2500 feet/760 méterrel vagy annál magasabban fekvő helyeken a [High
(Nagy fényerő)] üzemmód beállítása nélkül a projektorhasználat túlmelegedéshez, majd a projektor leállásához vezethet. Ilyenkor a projektort néhány perces várakozás után kapcsolja vissza.
A védett eredeti képekre érvényes szerzői jogokról:
Vegye figyelembe, hogy a projektornak kereskedelmi haszonszerzés vagy a közfigyelem felkeltése céljával
olyan helyszíneken való használata során, mint a kávézók és a szállodák, a vonatkozó törvények által védett
szerzői jogok sérelmének aggályára ad okot a kivetített képnek a következő funkciókkal alkalmazásával
történő összenyomása vagy szétnyújtása: [Aspect Ratio] (Kép Méretarány), [Keystone] (Trapézkorrekció),
[D-ZOOM] és más hasonló szolgáltatások.
Magyar ...
v
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék.................................1
Használattal kapcsolatos
megjegyzés........................................2
Óvintézkedések...................................2
Bevezetés...........................................4
Termékfunkciók....................................4
A csomag bemutatása.........................5
A termék áttekintése............................6
Kivetítő.................................................... 6
Csatlakozóaljzatok.................................. 7
Vezérlőpult.............................................. 8
Távvezérlő............................................... 9
Az elemek behelyezése........................ 11
Telepítés...........................................12
A kivetítő csatlakoztatása..................12
Csatlakoztatás számítógéphez/
notebook számítógéphez...................... 12
Csatlakoztatás videó jelforrásokhoz...... 13
A kivetítő be- és kikapcsolása............14
A kivetítő bekapcsolása......................... 14
A kivetítő kikapcsolása.......................... 15
Figyelmeztető jelzés.............................. 16
A kivetített kép beállítása...................17
A kivetített kép magasságának
beállítása............................................... 17
Üzembe helyezés A kivetítő fókuszának
beállítása............................................... 18
A kivetített kép méretének beállítása.... 18
Felhasználói kezelőszervek.............19
OPTIONS | Information
(BEÁLLÍTÁSOK | Információ)................ 33
OPTIONS | Advanced
(OPCIÓK | Haladó)................................ 34
A multimédia funkció használata.......35
Üzemeltetés ......................................... 36
Multimédia menü struktúra ................... 37
Támogatott formátumok........................ 38
A projektor használata
tárolóeszközként................................40
A számítógép képernyőjének
kivetítése a projektorral az USBkábelen keresztül
(USB-s megjelenítés).........................41
Függelékek.......................................42
Hibaelhárítás......................................42
Specifikációk......................................46
Kompatibilitási módok........................48
Analóg RGB.......................................... 48
Komponens........................................... 48
HDMI..................................................... 49
Kompozit Video..................................... 49
Az állvány felállítása..........................50
A készülék házának méretei..............51
A D-Sub COMPUTER1/
COMPUTER2 bemeneti aljzat
érkiosztása.........................................52
Hibaelhárítási jegyzék........................53
TravelCare útmutató..........................55
Képernyőmenü..................................19
Üzemeltetés.......................................... 19
Menürendszer ...................................... 20
IMAGE (KÉP)........................................ 22
IMAGE| Advanced (KÉP | Haladó)........ 24
SCREEN (VETÍTŐVÁSZON)................ 26
STTING (BEÁLLÍTÁS).......................... 27
SETTING | Signal (RGB)
(BEÁLLÍTÁS | Jel)................................. 29
SETTING | Advanced
(BEÁLLÍTÁS | Haladó).......................... 30
OPTION (OPCIÓK)............................... 31
1
... Magyar
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Óvintézkedések
A berendezés élettartamának maximalizálása érdekében
tartson be minden, a jelen használati útmutatóban ismertetett
figyelmeztetést, óvintézkedést és karbantartási utasítást
■ Figyelmeztetés
Először kapcsolja be a projektort, majd ez után
csatlakoztassa a jelkábeleket.
A török RoHS adatok a török piacra vonatkoznak (EEE
Yonetmeliğine Uygundur).
A projektor alacsony színtelítettségű felületeken való használatra lett tervezve (vagyis 1-es színtelítettségű vászonra).
Magyar ...
2
Használattal kapcsolatos megjegyzés
Teendők:
■ T
isztítás előtt kapcsolja ki a berendezést.
■ A berendezés burkolatának megtisztításához használjon enyhe
mosószeres oldattal megnedvesített puha rongyot.
■ Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem
fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
■ Ha a tükör vagy lencse összekoszolódik, használjon lencsék
tisztításához való törlőkendőt.
Ne:
■ T
isztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
■ Használja az alábbi feltételek mellett:
- Szélsőséges meleg, hideg vagy páratartalom.
- Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
- Közvetlen napfényben.
- Fejtsen ki túlzott mértékű nyomást a lencsére.
3
... Magyar
Bevezetés
Termékfunkciók
Ez a készülék egy 0,45”-os, egychipes WXGA DLPTM projektor.
A készülék nyújtotta funkciók:
■ Apró és könnyű LED-es projektor
A projektor lámpa helyett LED-et használ fényforrásként.
■ Szélesképernyős megjelenítés
Nagyfelbontású megjelenítés – 1 039 680 pixel (hasonlóan a WXGA-hoz)
■ Gyors bekapcsolás (4 másodperc), gyors kikapcsolás (0,5 másodperc), közvetlen kikapcsolás
A projektor a bekapcsolás után már 4 másodperccel képes megjeleníteni a képet.
A projektor azonnal eltehető a kikapcsolást követően – nem kell arra várakozni, hogy a projektor
kellőképp lehűljön.
A projektor rendelkezik egy ún. „Közvetlen kikapcsolás” funkcióval. Ez a funkció lehetővé teszi a projektor áramtalanításával történő lekapcsolását (még akkor is, amikor a projektor használatban van).
A készülék áramtalanításához használjon kapcsolóval és megszakítóval ellátott konnektort.
■ Energiatakarékos készenléti üzemmód – mindössze 0,5 wattos fogyasztás
A projektor készenléti üzemmódban mindössze 0,5 wattot fogyaszt!
■ Eco üzemmód
Ebben az üzemmódban a projektor fogyasztása alacsonyabb. Ezt az üzemmódot az Opciók menüben
lehet bekapcsolni.
■ HDMI bemenet
A HDMI bemenet HDCP-kompatibilis digitális jeleket biztosít. A HDMI bemenet ezenkívül az audio
jeleket is támogatja.
■ 2 wattos beépített hangszóró
A 2 wattos mono hangszóró nagy helyiségekben is jól hallható hangerőt biztosít.
■ Megjelenítés USB-ről
A számítógépet hagyományos USB-kábellel (USB 2,0 szabvány) is össze lehet kötni a projektorral, így
nincs szükség a szokványos VGA-kábelre.
■ Multimédia
Ennek segítségével megtekintheti az SD-kártyán vagy a pendrive-on tárolt fotókat, zenéket, videókat és
Office Reader-kompatibilis fájlokat (Adobe PDF és Microsoft Word/Excel/PowerPoint).
Arra is lehetőséget biztosít továbbá, hogy a projektor belső memóriáját használja tárolásra.
■ Automatikus be- és kikapcsolás
Az automatikus be- és kikapcsolási funkciónak, valamint a kikapcsolás időzítőnek köszönhetően nem
kell feltétlenül használnia a távirányító vagy a projektor bekapcsoló gombját.
■ Falszín-korrekció
A beépített falszín-korrekció előre beállított színkorrekciókat biztosít arra az esetre, ha a képet nem fehér
felületre vetítené.
Magyar ...
4
Bevezetés
A csomag bemutatása
Kérjük, őrizze meg
az eredeti dobozt és
csomagolást, mert a
projektor szállításához
szüksége lehet rá.
A projektorhoz az alább látható összes kiegészítőt mellékeljük.
Kérjük, ellenőrizze, hogy ezek mindegyike megvan-e. Ha valami
hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
CR2025
3V
Projektor
USA (P/N: 79TC5021)
USB kábel
(P/N: 79TC5071)
Az egyes országokban eltérő alkalmazások miatt a kiegészítők
is eltérők lehetnek.
Távvezérlő
(P/N: 79TC5091)
Elem (CR2025)
Belső tok
(P/N: 79TC5011)
EU (P/N: 79TC5031)
Tápkábel x 1
Törlőkendő (kizárólag a burkolat
megtisztításához)
(P/N: 79TC5081)
Dokumentáció:
NEC projektor CD-ROM

(P/N: 7N951673)
Rövid üzembe helyezési

Számítógépes kábel (VGA)
(P/N: 79TC5061)
Fontos információk (USA:

7N8N2182) (Egyéb országok:
7N8N2182 és 7N8N2192)
Egyesült Államok:
Regisztrációs kártya

Korlátozott jótállás

útmutató (P/N: 7N8N2201)
Európa:
Garanciális feltételek

Európai vásárlók számára: A garanciális feltételek honlapunkon
tekinthetők meg: www.nec-display-solutions.com
5
... Magyar
Bevezetés
A termék áttekintése
Kivetítő
1
1
7
2
8
3
4
5
6
2
1.
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
9. Magyar ...
6
9
Szellőzés (kimenet)
Szellőzés (bemenet)
Dőlésszög-beállító lábak
Lencse
Lencsetakaró
Távirányító érzékelő
Vezérlőpult
Fókusz kar
Hangszóró
Bevezetés
Csatlakozóaljzatok
1
8
2
9
3
4
5
6
7
10
1. SD-kártya foglalat
Nem garantáljuk, hogy a projektor min- den, a piacon kapható SD-kártyát és pendrive- ot támogat.
Mobiltelefont és
iPodot nem lehet az
2.
USB-A porthoz csatla
koztatni.
3.
4.
5.
6.
7.
A multimédiához használható.
Megjegyzés:
Támogatott SD-kártya típusok:
- SD-kártya (max. 2 GB)
- SDHC-kártya (max. 32 GB)
(Mini/Micro SD- és Mini/Micro SDHC-kártyákhoz adapterre van szükség.)
USB-A Port
Csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kapható USB-s eszközt. A
multimédiánál használható.
HDMI IN csatlakozóaljzat
COMPUTER IN csatlakozóaljzat
VIDEÓ IN csatlakozóaljzat
AUDIO IN csatlakozóaljzat
USB-B Port
A multimédiánál és az USB-s megjelenítésnél használható.
8. Kensington™ zár (A MicroSaver® biztonsági rendszerrel
kompatibilis)
9. AC IN csatlakozóaljzat
10. Szellőzés (kimenet)
7
... Magyar
Bevezetés
Vezérlőpult
Magyar ...
8
1
2
3
4
1
Bekapcsoló
gomb és
üzemjelző
Nyomja meg a “ ” gombot a
projektor bekapcsolásához. Lásd:
„A projektor ki- és bekapcsolása”, 14-15. oldal.
2
FORRÁS
Nyomja meg a “FORRÁS” gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.
3
Státuszjelző
A projektor hőmérsékleti állapotát és a vezérlőpanel zárat jelzi.
Lásd: 45. oldal.
4
LED jelzőfény
A projektor fényforrásának
(LED) állapotát jelzi. Lásd: 45.
oldal.
Bevezetés
Távvezérlő
1
2
4
3
5
6
8
7
Mielőtt használatba
venné a távirányítót,
távolítsa el róla az átlátszó szigetelőszalagot.
Lásd: 11. oldal.
9
10
12
S
20
R
3V
O
C
14
LT
25
13
11
1
Bekapcsoló
gomb
Tekintse meg a „Kivetítő be- és
kikapcsolása” részt a 14 ~ 15.
oldalon.
2
VOL +/-
Hangerő növelése/csökkentése.
3
COMP.
Nyomja meg a „COMP.” gombot a COMPUTER IN csatlakozóaljzat kiválasztásához.
4
VIDEÓ
Nyomja meg a „VIDEÓ” gombot
a VIDEO IN csatlakozóaljzat
kiválasztásához.
5
HDMI
Nyomja meg a „HDMI” gombot a HDMI IN csatlakozóaljzat
kiválasztásához.
9
... Magyar
Bevezetés
Magyar ...
10
6
SD
Nyomja meg az „SD” gombot
az SD-kártya foglalat kiválasztásához. Ekkor elindul a multimédia funkció.
7
USB-A
Nyomja meg az „USB-A”
gombot az USB-A port kiválasztásához. Ekkor elindul a multimédia funkció.
8
USB-B
Nyomja meg az „USB-B” gombot
az USB-B port kiválasztásához
(USB-s megjelenítés).
9
AUTOMATIKUS BEÁLL.
A számítógépes kép automatikus
optimalizálása.
10
ÁTM. NAGYÍTÁS
A kivetített kép nagyítása/kicsinyítése.
11
MENÜ
A „MENÜ” gombbal lehet
megnyitni a képernyőmenüt,
il-letve visszatérni a
képernyőmenü nyitóoldalára.
12
Négyirányú
Használja a vagy vagy
kiválasztógom- vagy gombot elemek kiválaszbok
tásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
13
ENTER
A kiválasztás jóváhagyása a
menükben.
14
KILÉPÉS
Kilépés a beállításokból.
Bevezetés
Az elemek behelyezése
A projektor nem
reagál, ha a távirányító
és az érzékelő között
tárgyak vannak,
vagy ha erős fény
esik az érzékelőre.
A lemerülőfélben
lévő elem ezenkívül
szintén a távirányító
megbízhatatlan
működéséhez
vezethet.
A gombelem
gyermekektől távol
tartandó, mert fennáll
a lenyelés veszélye.
25
20
LT
O
2- L iC E L L 3 V
25
20
LT
3V
25
20
LT
R
3V
O
C
M
S
O
R
3. Tegye vissza a fedelet.
S
2. Távolítsa el a régi lítium
gombelemet, majd helyezzen be egy újat (CR2025).
Ügyeljen rá, hogy a „+”-os
oldala nézzen felfelé.
C
A projektor
az infravörös jelet
legfeljebb 7 m hosszú,
takarásmentes vonalon
keresztül, a készülékdobozán található
érzékelőből kibocsátott
60 fokos szögön belül
érzékeli.
C
R
M nO
S JAPAN H
1. Nyomja meg finoman és csúsztassa le az elemtartó fedelét.
A távirányítóval kapcsolatos óvintézkedések
•A távirányítót óvatosan kezelje.
•Adott esetben a nedvességet a távirányítóról azonnal törölje le.
•Kerülje a túlzott hőséget és páratartalmat.
•Ne helyezze be az elemeket fordítva.
FIGYELMEZTETÉS:
Ha fordítva helyezi be az elemeket, az robbanásveszélyt okozhat!
Kizárólag a gyártó által ajánlott (vagy azzal azonos) elemeket használjon.
A használt elemeket a helyi jogszabályokkal összhangban ártalmatlanítsa.
11
... Magyar
Telepítés
A kivetítő csatlakoztatása
Csatlakoztatás számítógéphez/notebook
számítógéphez
Ügyeljen rá, hogy a
tápkábel mind a projektorba, mind a konnektorba megfelelően be
legyen dugva.
MOLEX
A konnektorhoz
3
4
5
6
2
SD CARD
molex
1
R
PS50426E
7
Megjegyzés:
DVI digitális jel megtekintésekor
• Használjon DDWG DVI 1.0-kompatibilis DVI-HDMI kábelt. A kábel ne legyen hosszabb 197”/5 méternél.
• Kapcsolja ki a projektort és a számítógépet, mielőtt csatlakoztatja a DVI-HDMI kábelt.
• DVI digitális jel kivetítéséhez: csatlakoztassa a kábeleket, kapcsolja be a projektort, majd válassza ki a
HDMI bemenetet. Végül kapcsolja be a számítógépet.
Ha nem így jár el, akkor előfordulhat, hogy a videókártya digitális kimenete nem aktiválódik, és nem jelenik
meg kép. Ez esetben indítsa újra a számítógépet.
• Egyes videókártyák analóg RGB (15-tűs D-Sub) és DVI (vagy DFP) kimenettel egyaránt el vannak látva.
Ez esetben, ha a 15-tűs D-Sub csatlakozót használja, akkor nem jelenik meg a digitális jel képe.
• Menet közben ne húzza ki a DVI-HDMI kábelt.
Magyar ...
12
1.������������������������������������������������������������������������������������������� Tápkábel (mellékelve)
2.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������SD-kártya
3.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ HDMI kábel
4.������������������������������������������������������������ Számítógépes kábel (VGA) (mellékelve)
5.������������������������������������������������������������������������������������������� Audio-bemeneti kábel
6.������������������������������������������������������������������������������������������USB kábel (mellékelve)
7.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Pendrive
Telepítés
Csatlakoztatás videó jelforrásokhoz
DVD-lejátszó, Blu-ray lejátszó,
Set-top Box, HDTV vevőkészülék
Ügyeljen rá, hogy a
tápkábel mind a projektorba, mind a konnektorba megfelelően be
legyen dugva.
4
Videó kimenet
A konnektorhoz
3
2
5
6
7
SD CARD
1
R
PS50426E
Az egyes országokban eltérő alkalmazások
miatt a kiegészítők is
eltérők lehetnek.
8
1.������������������������������������������������������������������������������������������� Tápkábel (mellékelve)
2.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������SD-kártya
3.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ HDMI kábel
4.������������������������������������������������������������������������������������������� SCART/VGA adapter
5.������������������������������������������������������������ Számítógépes kábel (VGA) (mellékelve)
6.������������������������������������������������������������������������������������������� Audio-bemeneti kábel
7.������������������������������������������������������������������������������������������� Kompozit videó kábel
8.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Pendrive
HDMI kábel: Használjon nagysebességű HDMI ®
13
kábelt.
... Magyar
Telepítés
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1.Tolja félre a lencsetakarót. 
2. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel és a jelkábel
megfelelően vannak csatlakoztatva. A bekapcsolásjelzőnek
A projektor
pirosan kell világítania.
első bekapcsolá3.Kapcsolja be a projektort a távirányító „Bekapcsoló gomb”
sakor megjelenik
a kezdőmenü. Itt
gombja, vagy a vezérlőpult gombja segítségével.  A
kiválaszthatja a menü
bekapcsolásjelző ekkor elkezd kéken villogni, majd megjelenyelvét. Lásd: 27. oldal.
nik a nyitóképernyő (NEC logó), és a bekapcsolásjelző
elkezd folyamatosan kéken világítani.
4.Kapcsolja be a forrást (számítógép, laptop, videólejátszó
stb.). A projektor automatikusan felismeri a forrást.
H
a egyszerre több forrást is csatlakoztat, akkor a vezérlőpult
“FORRÁS” gombjának, vagy a távirányító “COMP.”, “VIDEÓ”, “HDMI”, “SD”, “USB-A” vagy “USB-B” gombjának
segítségével választhatja ki a kívánt bemenetet.
1
Lencsetakaró
2
Bekapcsoló gomb
Először kapcsolja be
a projektort, majd ez
után csatlakoztassa a
jelkábeleket.
vagy
Magyar ...
14
Telepítés
A kivetítő kikapcsolása
Bizonyos esetekben
az üzemjelző továbbra
is égve marad a tápkábel kihúzása után.
1. Kapcsolja ki a projektort a távirányító „Bekapcsoló gomb”
gombja, vagy a vezérlőpult gombja segítségével. A
kivetített képen ekkor megjelenik az alábbi ábrán látható
üzenet.
Ez nem hiba. Nyomja
meg ismét a bekapcsoló
gombot (úgy, hogy közben a tápkábel továbbra
is ki van húzva) – ekkor
2.A
az üzemjelző kialszik.
jóváhagyáshoz nyomja meg ismét a „Bekapcsoló gomb”
gombot. Amikor a lámpa pirosra vált, a projektor készenléti
módra váltott.
3.Húzza ki a kivetítő tápkábelét az elektromos csatlakozóaljzatból és a kivetítőből.
4.A kikapcsolást követően ne kapcsolja be azonnal a kivetítőt.
Használat után
Úgy tárolja a projektort a mellékelt puha tokban, hogy annak felső része felfelé nézzen.
A távirányító tárolásához használja a puha tok belső zsebét.
Lencsetakaró
15
... Magyar
Telepítés
Figyelmeztető jelzés
Ha az „ÁLLAPOTJELZŐ” pirosan villog (kétszer), akkor ez
azt jelenti, hogy a projektor túlmelegedett. A projektor ekkor
automatikusan kikapcsol.
Ha a „ÁLLAPOTJELZŐ” elkezd pirosan villogni (négyszer)
és a kivetített képen megjelenik az alábbi ábrán látható
üzenet, akkor ez azt jelenti, hogy a ventilátor meghibásodott.
Ilyenkor kapcsolja ki a projektort, húzza ki a tápkábelt, majd
keresse fel a forgalmazót vagy szervizünket.
Magyar ...
16
Telepítés
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A projektor állítható lábakkal van ellátva a kép fentebb vagy
lentebb történő vetítéséhez.
A projektor megemeléséhez forgassa el balra, leengedéséhez pedig jobbra az állítható lábat.
Dőlésszög-beállító
lábak
17
... Magyar
Telepítés
Üzembe helyezés A kivetítő fókuszának
beállítása
A kép fókuszálásához forgassa el a fókuszgyűrűt úgy, hogy a
kép éles legyen.
L50W sorozatok: A projektor fókusztávolsága 20,5” ~
118,1”/52 ~ 300 cm.
Fókuszbeállító
A kivetített kép méretének beállítása
L50W sorozatok: A projektor képmérete 17” ~ 100” (0,438 ~
Di
ag
on
áli
s
Szélesség
17"
(43,8cm)
Magasság
2,540 méter).
30"
(76,7cm)
50"
(126,4cm)
66"
(168,5cm)
80"
(203,2cm)
100"
(254,0cm)
D
1,7'(0,52m)
3,0'(0,91m)
4,9'(1,50m)
6,6'(2,00m)
7,9'(2,40m)
9,8'(3,00m)
Magyar ...
18
Képernyő (Átmérő)
17” (43,8cm)
Képméret (Szélesség x Magasság)
14,6” x 9,1” 25,6” x 16,0” 42,2” x 26,4”
56,2” x 35,2”
67,8” x 42,4”
84,4” x 52,7”
37,1 x 23,2cm 65,0 x 40,6cm 107,1 x 67,0cm 142,9 x 89,3cm 172,3 x 107,7cm 214,3 x 134,0cm
30” (76,7cm)
50” (126,4cm)
66” (168,5cm)
80” (203,2cm)
100” (254,0cm)
D (cm/hüvelyk)
1,2/0,47”
2,0/0,79”
3,3/1,3”
4,5/1,78”
5,4/2,13”
6,7/2,64”
Távolság
1,7’ (0,52m)
3,0’ (0,91m)
4,9’ (1,5m)
6,6’ (2,0m)
7,9’ (2,4m)
9,8’ (3,0m)
A táblázatok csak illusztrációs célt szolgálnak.
Felhasználói kezelőszervek
Képernyőmenü
A Projektor többnyelvű Képernyőmenüvel rendelkezik, melynek
segítségével a képbeállításokat és számos egyéb beállítást végezhet el. A projektor automatikusan érzékeli a jelforrást.
Üzemeltetés
1.Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a távirányítón található
MENU gombot.
Ha az almenüben a
„Advanced (Haladó)”,
a „Signal (Jel)” vagy
az „Information
(Információ)” elem ki
van választva, akkor a
főmenüben nem lehet
mást kiválasztani.
2.Az OSD menü megjelenésekor, az
gombok segítségével
válasszon ki egy elemet a főmenüből. Az adott menüben az
gomb megnyomásával léphet be a főmenübe.
3.Az
gombok segítségével válassza ki a kívánt elemet az
almenüben, vagy az vagy gomb segítségével végezze el a
beállításokat.
4. Amennyiben a beállítás
ikonnal is rendelkezik, az ENTER gomb
megnyomásával egy másik almenübe léphet be. A beállítás után a
MENU gomb megnyomásával léphet ki az almenüből.
5.A beállítások elvégzése után a MENU gomb segítségével léphet
vissza a főmenübe.
6.A kilépéshez nyomja meg ismét a MENU gombot. Az OSD
bezáródik és a projektor automatikusan elmenti az új beállításokat.
Főmenü
Amennyiben egyetlen
gombot sem nyom meg
30 másodpercig, az OSD
menü automatikusan
bezáródik.
Almenü
Beállítás
19
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Menürendszer
Main Menu
Sub Menu
IMAGE
Picture Mode
Settings
Presentation / High-Bright / Video / Movie /
sRGB / Blackboard / Adobe RGB / User
Off / Red / Green / Blue / Cyan / Magenta /
Yellow
0~100
0~100
0~31
0~100
0~100
Film / Video / Graphics / PC / Blackboard
0~10
Low / Medium / High
Input / RGB / YUV
HDMI / Computer / Video / Multimedia /
Exit
Wall Color
Brightness
Contrast
Sharpness
Saturation
Hue
Advanced
Gamma
BrilliantColor™
Color Temp.
Color Space
Input
Exit
Aspect Ratio
Overscan
V Keystone
Auto Keystone
Auto V-Flip
Language
SCREEN
SETTING
AUTO / 4:3 / 16:9 / Fill
0~3
-40~40
Off / On
Off / On
English / Deutsch / Français / Italiano /
Español / Português / Polski / Русский
/ Svenska / Norsk / Türkçe /
Nederlands / ελληνικά / Čeština / ‫ ﻋﺮﺑﻲ‬/
᜗᧯խ֮ / 亞᫿խ֮ / ֲ‫ء‬፿!0䞲ῃ㠊 /
Indonesia / Suomi
Image Flip
Menu Location
Signal
Mute
Volume
Advanced
Magyar ...
20
Phase
Clock
H. Position
V. Position
Exit
0~31
-5~5
-10~10
-10~10
#1
Logo
Closed Caption
Video Level
Exit
Off / On
0~20
Off / On
Logo / CC1 / CC2 / CC3 / CC4
AUTO / Normal / Enhance
Felhasználói kezelőszervek
Main Menu
Sub Menu
OPTIONS
Input Search
Fan Mode
Eco Mode
Information Hide
Background Color
Information
Advanced
Reset
Settings
Off / On
AUTO / High Speed
Off / On
Off / On
Black / Blue
Model Name
Serial Number
Source
Resolution
Software Version
Software2 Version
Video Level
Aspect Ratio
Color Space
Projector Hours Used
Exit
Direct Power On
Auto Power Off (min)
Off Timer (min)
Control Panel Lock
Exit
Off / On
0~180
0~995
Off / On
No / Yes
A képernyőmenük (OSD) eltérőek, attól függően, hogy milyen jelforrást és
projektortípust használ.
(#1) A gyári alapértelmezett beállítás a 10.
21
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
IMAGE
(KÉP)
Picture Mode (Kép mód)
A készülék számos előre beállított beállítást tartalmaz a különféle
képtípusok optimalizálása érdekében. Az vagy gomb segítségével válassza ki az elemet.
Presentation (Prezentáció): Számítógéphez vagy notebookhoz.
High-Bright (Magas fényerő): Maximális fényerő a számítógép
bemenetről.
Video (Videó): Ez az üzemmód TV-műsor kivetítésére használatos.
Movie (Mozifilm): Házimozihoz.
sRGB: Szabványos, színhelyes színek.
Blackboard (Tábla): Az üzemmód javíthatja a színek megjelenítést, ha sötétebb felületekre (zöld táblára) vetítenek.
User (Felhasználói): A felhasználói beállítások rögzítése.
AdobeRGB: Az AdobeRGB egy, az Adobe Systems által kifeA Wall Color
(Falszín) funkció a
videójeleknél nem
működik.
jlesztett RGB-színtér. Az AdobeRGB szélesebb színspektrummal
rendelkezik, mint az sRGB. Fényképek nyomtatásához ideális.
Wall Color (Fal színe)
Ezzel a funkcióval a fal színét állíthatja be. A funkció a fal színének
megfelelően kompenzálja a kivetített színeket a megfelelő tónusú
kép megjelenítése érdekében.
Brightness (Fényerő)
A kép fényerejének állításához.
Magyar ...
22
A
gomb megnyomásával sötétítheti a képet.
A
gomb megnyomásával világosíthatja a képet.
Felhasználói kezelőszervek
Contrast (Kontraszt)
A kontraszt segítségével a kép legvilágosabb és legsötétebb részei
közti eltérés mértékét állíthatja be. A kontraszt módosításával a kép
fekete és fehér színeinek mennyiségét módosíthatja.
A kontrasztot az gomb segítségével csökkentheti.
A kontrasztot az gomb segítségével növelheti.
A „Sharpness (Éles- Sharpness (Élesség)
ség)”, a „Saturation
(Színtelítettség)”
és a „Hue (Telített- ség)” funkciók csak
Videó módban
támogatottak.
A kép élességét állítja be.
A kép élességét az gombbal csökkentheti.
A kép élességét az gombbal növelheti.
Saturation (Színtelítettség)
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között állítja
be.
A kép színeinek telítettségét az
A kép színeinek telítettségét az
Hue (Telítettség)
gombbal csökkentheti.
gombbal növelheti.
A vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.
A zöld szín mennyiségét az gombbal növelheti.
A piros szín mennyiségét az gombbal növelheti.
Advanced (Kilép)
Tekintse meg a következő oldalt.
23
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
IMAGE| Advanced
(KÉP | Haladó)
Gamma
Lehetővé teszi egy finomhangolt gamma tábla kiválasztását, amellyel a lehető legjobb képminőséget érheti el az adott bemenethez.
Film (Mozgókép): Házimozihoz.
Video (Videó): Videó vagy TV forráshoz.
Graphics (Grafika): Képforráshoz.
PC: PC vagy számítógép jelforráshoz.
Blackboard (Tábla): Az üzemmód javíthatja a színek megjelenítést, ha sötétebb felületekre (zöld táblára) vetítenek.
BrilliantColor™
Ez a beállítható elem új színfeldolgozó algoritmust és
rendszerszintű fejlesztéseket alkalmaz a nagyobb fényerő elérése
érdekében amellett, hogy valósághű, élénkebb színeket biztosít. A
beállítási tartomány: „0” - „10”. Ha erősen javított képet kíván, akkor a maximális érték felé növelje a beállítás értékét. Ha lágyabb,
természetesebb képet kíván, akkor csökkentse az értékét.
Color Temp. (Színhőmérséklet.)
Ebben a menüpontban a színhőmérsékletet módosíthatja. Magasabb színhőmérsékleten a kép hűvösebbnek; míg alacsonyabb
hőmérsékleten a kép melegebbnek látszik.
Color Space (Színtér)
Válassza ki a megfelelő színmátrixot az AUTO, RGB és YUV
értékek közül.
Magyar ...
24
Felhasználói kezelőszervek
Input (Bemenet)
Ezzel a lehetőséggel engedélyezheti/letilthatja a bemeneti jelforrásokat. Az
gomb segítségével lépjen be az almenübe, és válassza
ki a kívánt jelforrást. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az
ENTER gombot. A kivetítő a ki nem jelölt bemeneteket nem vonja
be a keresésbe.
Exit (Kilép)
Az előző menübe történő visszalépéshez nyomja meg az
bot.
25
gom-
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
SCREEN
(VETÍTŐVÁSZON)
Aspect Ratio (Képarány)
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
4:3: Ez a formátum 4 x 3 bemeneti jelforrásokhoz való.
16:9: 16 x 9 bemeneti jelforráshoz való, mint például a HDTV
vagy DVD, amelyet széles képernyős televízióhoz állítottak be.
Fill (Kitöltés): teljes képernyőhöz.
AUTO: A megfelelő megjelenítési formátum automatikus
kiválasztásához.
Overscan (Túlmintavételezés)
A túlpásztázás eltávolítja a zajt videofelvétel képéről. A túlpásztázást használva el lehet távolítani a videó kódolási zajt a videó
bemeneti jel képének széléről.
V Keystone (Függ. korrekció)
A függőleges képtorzítás kiküszöböléséhez nyomja meg a vagy
gombot. Ha a kép trapézszerű, e funkcióval négyzetesebb képet
kaphat.
Auto Keystone (Auto. korrekció)
Automatikusan korrigálja a függőleges képtorzítást.
Auto V-Flip (Auto. függőleges forgatás)
Automatikusan megfordítja a képet a vízszintes tengely mentén.
Magyar ...
26
Felhasználói kezelőszervek
STTING
(BEÁLLÍTÁS)
Language (Nyelv)
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Az almenü megnyitásához
nyomja meg a vagy gombot, majd a
vagy
gombot
a kívánt nyelv kiválasztásához. A kiválasztás megerősítéséhez
nyomja meg az
gombot.
Hátulról történő
kivetítés esetén
átlátszó vásznat kell
használni.
Image Flip (Képforgatás)

Standard: Normál kép.

Vízszintes forgatás: A kép függőleges tengely menti
megfordítása.

Függőleges forgatás: A kép vízszintes tengely menti
megfordítása.

Vízszintes és függőleges forgatás: A kép vízszintes és
függőleges tengely menti megfordítása.
27
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Standard
Vízszintes forgatás
Függőleges forgatás
Vízszintes és
függőleges forgatás
Menu Location (Menü helyzete)
A menü helyzetének módosítása a képernyőn.
Signal (Jel)
Olvassa el a következő oldalt.
Mute (Némítás)
A némítást az „On (Be)” gombbal kapcsolhatja be.
A némítást az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki.
Volume (Hangerő)
A gombbal csökkentheti a hangerőt.
A gombbal növelheti a hangerőt.
Advanced (Kilép)
Olvassa el a 30. oldalt.
Magyar ...
28
Felhasználói kezelőszervek
SETTING | Signal
(RGB) (BEÁLLÍTÁS
| Jel)
A „Signal (Jel)” csak
analóg VGA (RGB)
jel használata esetén
támogatott.
Phase (Fázis)
Ennek beállításával összehangolhatja a kijelző és a grafikus kártyája időzítését. Ha labilis vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a
funkcióval korrigálhatja.
Clock (Órajel)
Az adatfrekvencia beállításával összehangolhatja a képernyőn
megjelenő adatok frekvenciáját és a számítógép grafikus kártyájának frekvenciáját. Csak akkor használja ezt a funkciót, ha úgy
tűnik, hogy a kép függőlegesen villódzik.
H. Postion (Vízszintes pozíció)
A
A
gomb megnyomásával csúsztathatja balra a képet.
gomb megnyomásával csúsztathatja jobbra a képet.
V. Position (Függőleges pozíció)
A gomb megnyomásával csúsztathatja lefelé a képet.
A gomb megnyomásával csúsztathatja felfelé a képet.
Exit (Kilép)
Az előző menübe történő visszalépéshez nyomja meg az
bot.
29
gom-
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
SETTING | Advanced
(BEÁLLÍTÁS | Haladó)
Logó
Ezzel a funkcióval megjeleníthető az indítóképernyő (NEC logó).
 Be: A NEC logó megjelenik.
 Ki: A NEC logó nem jelenik meg.
Closed Caption (Zárt feliratozás)
Ezzel a funkcióval a feliratozást engedélyezheti, és megnyithatja
a feliratozás menüpontot. A következő feliratozási opciók közül
választhat: Ki, CC1, CC2, CC3 és CC4.
Video Level (Videószint)
A „Video Level
(Videószint)” opciót
csak HDMI forrás
esetén lehet módo
sítani.
Magyar ...
30
Az „AUTO” erteket akkor valassza ki, ha a videoszintet automatikusan szeretne erzekeltetni. Ha nem biztos, hogy az automatikus
erzekeles megfelelően fog műköni, akkor a „Normal (Normál)”
mod kivalasztasaval tiltsa le a HDMI eszkoz feljavitasi funkciojat, vagy az „Fokozás” mod kivalasztasaval kapcsolja be a kepkontraszt javitasat es a sotet arnyalatu kepteruletek reszletesebb
megjeleniteset.
Exit (Kilép)
Az előző menübe történő visszalépéshez nyomja meg az
gombot.
Felhasználói kezelőszervek
OPTION (OPCIÓK)
Input Search (Bemenetkeres.)
On (Be): A kivetítő más jeleket fog keresni, ha az aktuális
bemenő jel elveszett.
Off (Ki): A kivetítő csak a megadott csatlakozót keresi meg.
Fan Mode (Ventilátor üzemmód)
Auto: A beépített ventillátorok a belső hőmérsékletnek
megfelelően automatikusan változtatják a sebességüket.
High Speed (nagy sebességen): A beépített ventillátor nagy
sebességen működik.
A beépített ventillátor nagy sebességen működik. Akkor válassza
ezt a funkciót, ha a projektort 760 méteres vagy magasabb
tengerszint feletti magasságon használja.
Eco Mode (Eco üzemmód)
On (Be): Eltompítja a projektor fényforrását, ami által
alacsonyabb lesz a projektor fogyasztása és megnő a fényforrás
élettartama.
Off (Ki): Normál üzemmód.
Information Hide (Információ elrejtése)
On (Be): Az információs üzenetek elrejtéséhez válassza az „On
(Be)” lehetőséget.
Off (Ki): A „Searching (keresés)” üzenet felfedéséhez válassza
az „Off (Ki)” lehetőséget.
Background color (Háttérszín)
Ezzel a funkcióval „Black (Fekete)” vagy „Blue (Kék)” képernyő
jeleníthető meg, ha nincs elérhető jel.
31
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Information (Információ)
Olvassa el a következő oldalt.
Advanced (Kilép)
Olvassa el a 34. oldalt.
Reset (Nullázás)
Válassza a „Yes (Igen)” lehetőséget, hogy valamennyi menü értékeit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításra.
Magyar ...
32
Felhasználói kezelőszervek
OPTIONS |
Information
(BEÁLLÍTÁSOK |
Információ)
Information (Információ)
A “Video Level
(Videoszint)”,
a “Aspect Ratio
(Képarány)” és a
“Color Space (Színtér)” funkciók cask
HDMI forrás mellett
vannak támogatva.
A projektor jelforrásával, felbontásával és szoftverének verziószámával kapcsolatos információk megjelenítése a képernyőn.
33
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
OPTIONS | Advanced
(OPCIÓK | Haladó)
Direct Power On (Közvetlen bekapcsolás)
Az „On (Be)” opció kiválasztásakor léphet be Közvetlen bekapcsolás üzemmódba. A projektor az AC áramforrás csatlakoztatásakor,
a projektor vezérlőpaneljén lévő
gomb és a távirányítón található BEKAPCSOLÁS gomb megnyomása nélkül is automatikusan
bekapcsol.
Auto Power Off (min) (Automata kikapcsolás (perc))
Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik,
amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).
Off Time (min) (Lekapcsolási időzítő (perc))
Beállítja a visszaszámlálás időközét. A visszaszámlálás elkezdődik,
amikor a kivetítő nem kap bemeneti jelet. Ezután a kivetítő automatikusan kikapcsol, amint lejár az idő (perc).
Control Panel Lock (Vezérlőpanel zár)
Amikor a billentyűzet zár funkciója „On (Be)” opcióra van állítva,
a vezérlőpanel lezárásra kerül, ennek ellenére a projektor továbbra is használható a távirányító segítségével. A „Off (Ki)” opció
kiválasztása után ismét használhatja a vezérlőpanelt. A „SOURCE
(Vezérlőpanel zár)” lekapcsolásához nyomja meg és kb. 10 másodpercig tartsa lenyomva az készüléken található SOURCE gombot.
Magyar ...
34
Felhasználói kezelőszervek
A multimédia funkció használata
A multimédia funkció egy interaktív, számítógépet nem igénylő
prezentációs megoldás. Számos üzemmóddal el van látva (fotó,
videó, zene, Office Reader és beállítások), és felhasználóbarát
kezelőfelülettel rendelkezik.
A multimédia funkció főmenüjének megjelenítéséhez nyomja
meg az USB-A, az USB-B vagy az SD gombot a távirányítón,
vagy nyomja meg a SOURCE gombot.
1. réteg: Főmenü
2. réteg: Almenü
3. réteg: Beállítások
Fotó
Min.: 64 x 64, Max.: több mint 4000 x 4000
Zene
Fájlméret: max. 2 GB
Videó
Fájlméret: max. 2 GB
Office Reader
Word/Excel/PowerPoint/Adobe PDF fájlok támogatása
Beállítások
Fotó/zene/videó/Office Reader beállítások
35
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Üzemeltetés
1.Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a távirányítón található
MENU gombot.
2.Az OSD menü megjelenésekor, az
gombok segítségével
válasszon ki egy elemet a főmenüből. Az adott menüben az ENTER
gomb megnyomásával léphet be a főmenübe.
3.Az
gombok segítségével válassza ki a kívánt elemet az
almenüben, vagy az vagy gomb segítségével végezze el a
beállításokat.
4.A beállítások elvégzése után az EXIT gomb segítségével léphet vissza a főmenübe.
5.A kilépéshez nyomja meg ismét a MENÜ gombot. Az OSD
Képnézegető
bezáródik és a projektor automatikusan elmenti az új beállításokat.
Fájllista üzemmód
vagy
Zenelejátszó
Fájllista üzemmód
vagy
Videólejátszó
Fájllista üzemmód
Magyar ...
36
vagy
Felhasználói kezelőszervek
Office Reader
Fájllista üzemmód
vagy
Beállítások
vagy
Multimédia menü struktúra
1. szint
2. szint
3. szint
4. szint
Beállítások
Fotó beállítás
Képarány
Auto/teljes
Diavetítés időtartama
5 mp./15 mp./30 mp./1 perc/5 perc/15
perc
Diavetítés ismétlése
Be/Ki
Diavetítési effektus
Véletlenszerű/Kígyó/Partíció/Törlés/
Vakítás/Vonalak/Rács/Kereszt/Spirál/
Négyszög/Ki
Lejátszási mód
Egyszer/Egyszer ism./Ismétlés/
Véletlenszerű
Zene beállítás
Videó beállítás
Firmware-frissítés
Spektrum mutatása
Be/Ki
Automatikus lejátszás
Be/Ki
Képarány
Automatikus/Eredeti mérete
Lejátszási mód
Egyszer/Egyszer ism./Ismétlés/
Véletlenszerű
Automatikus lejátszás
Be/Ki
Igen/Nem
A firmware frissítéséhez látogasson el a következő oldalra: http://www.nec-display.com/dl/en/index.html.
A projector verziószámának ellenőrzéséhez a menüben válassza az [Opciók] -> [Információ] -> [Szoftver
2 verzió] lehetőséget.
37
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Támogatott formátumok
■ Támogatott képformátumok:
JPG, BMP
A készülék a JPEG Baseline és a progresszív JPEG formátumot
egyaránt támogatja.
A készülék csak a teljes színárnyalatú BMP fájlokat támogatja.
- Előfordulhat, hogy egy adott kép megfelel a fenti feltételeknek,
mégsem jelenik meg.
■ Támogatott audio formátumok:
WAV, MP3, WMA
A készülék a PCM és AD-PCM WAV fájlokat támogatja.
- Előfordulhat, hogy egy adott hangfájl megfelel a fenti feltételeknek, mégsem tudja a készülék lejátszani azt.
■ Támogatott video formátumok:
AVI, MOV, MPG, MP4, WMV, MKV
A készülék a Motion JPEG, MPEG2, MPEG4 (H.264, AAC) és a
Windows Media Video (VC-1) fájlokat támogatja.
- Előfordulhat, hogy egy adott videó megfelel a fenti feltételeknek, mégsem tudja a készülék lejátszani azt.
■ Az Office Reader által támogatott formátumok:
•Microsoft Word
97/2000/XP/2003/2007
•Microsoft Excel
97/2000/XP/2003/2007
•Microsoft PowerPoint
97/2000/XP/2003/2007
•PDF
1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7
Magyar ...
38
Felhasználói kezelőszervek
Korlátozások a Microsoft Office és a PDF
fájlok megjelenítésére vonatkozóan
Az Office Reader csak egyszerűsített módon képes megjeleníteni
a Microsoft Office és a PDF fájlokat.
Ennek következtében a tényleges megjelenítés eltérhet attól,
mint amit a számítógépen lát.
■ Néhány korlátozás a Microsoft Office fájlokra vonatkozóan
•A készülék automatikusan átalakítja a betűtípusokat olyanná,
amit a készülék ismer. Ennek következtében a szöveg elrendezése megváltozhat.
Előfordulhat, hogy bizonyos karakterek vagy betűtípusok nem
jelennek meg.
•Előfordulhat, hogy a fájl bizonyos funkcióit nem támogatja a
készülék.
Példa: Bizonyos korlátozások érvényesek az animációkra, a
képernyőváltásra, a betűtípus beágyazásra, a hiperhivatkozásokra, a Word Art elemekre és egyes grafikákra.
•Az oldalak beolvasása tovább tarthat, mint a számítógépen.
•Egyes esetekben előfordulhat, hogy a Microsoft Office 97-2007
formátumú fájlok nem jelennek meg.
■ Néhány korlátozás a PDF fájlokra vonatkozóan
•Előfordulhat, hogy azok a betűtípusok, amelyek nem lettek
beágyazva a PDF készítésekor, nem jelennek meg.
•Előfordulhat, hogy a fájl bizonyos funkcióit nem támogatja a
készülék.
Példa: Bizonyos korlátozások érvényesek a könyvjelzőkre, a
képmanipulációkra és a képernyőváltásra.
•Az oldalak beolvasása tovább tarthat, mint a számítógépen.
•Egyes esetekben előfordulhat, hogy az Adobe Acrobat formátumú fájlok nem jelennek meg.
39
... Magyar
Felhasználói kezelőszervek
A projektor használata
tárolóeszközként
Fontos:
• A projektor tárterületét csak ideiglenes tárolásra használja.
Mielőtt tárolásra használná a projektort, mentse el az adatokat számítógépe
merevlemezére. Nem vállalunk felelősséget a projektor használatából eredő
adatveszteségért és adatsérülésért!
Ha az adatokat huzamosabb ideig nem kívánja használni, akkor törölje őket a
projektor tárterületéről.
• Nem vállalunk felelősséget a projektor meghibásodásából eredő adatveszteségekért és adatsérülésekért, és nem vállalunk felelősséget az adatveszteségekből
és adatsérülésekből eredő üzletkiesésekért.
Szolgáltatásunk csak a hardverre terjed ki (az adatvisszanyerésre nem).
A projektor belső memóriájának egy része felhasználható tárterületként.
Ezen a tárterületen fotókat, hangokat, videókat
és Office Reader fájlokat lehet tárolni.
1. Kapcsolja be a projektort.
2.Válassza ki a multimédia funkciót, majd válassza ki az USB-B portot forrásként.
3.A mellékelt USB-kábel segítségével kösse össze a projektor USB-B
portját a számítógép USB portjával (USB-A típus).
4.Válassza ki a „Tárolási üzemmód” opciót, majd nyomja meg az
Entert.
Amikor megjelenik a bal oldalon látható üzenet, akkor a meghajtó
megjelenik a számítógépen. Ekkor fájlokat írhat és olvashat a projektor meghajtójára.
5. Kattintson duplán a projektor meghajtójára a Windows „Sajátgép”
ablakában.
Itt hozzáférhet a projektor meghajtójához, és fájlokat írhat/
olvashat.
Megjegyzés:
• Ha a pendrive-ot kihúzza, akkor utána várjon legalább 5 másodpercet, mielőtt
visszadugná azt. Ha ennél gyorsabban húzogatja ki-be, akkor előfordulhat,
hogy a számítógép nem ismeri azt fel.
• Ha szeretné kihúzni az USB-kábelt, akkor előbb kattintson az USB ikonra a
Windows tálcáján.
• Adatok írása közben ne húzza ki a tápkábelt.
• A projektor meghajtóján lévő fájlokat nem érinti a „Gyári alapértelmezett
beállítások visszaállítása” funkció használata.
• A projektor meghajtóján legfeljebb 1 GB-nyi adat tárolására van mód.
Magyar ...
40
Felhasználói kezelőszervek
A számítógép képernyőjének
kivetítése a projektorral az USBkábelen keresztül (USB-s megjelenítés)
Ha a mellékelt USB-kábel (vagy bármely más, kereskedelmi
forgalomban kapható, USB 2,0-kompatibilis USB-kábel) segítségével összeköti a számítógépet és a projektort, akkor kivetítheti
a számítógép képét. Ilyenkor a be- és kikapcsolás, valamint a
forrásválasztás a számítógépről történik, és nincs szükség a
szokványos VGA-kábelre.
Megjegyzés:
• Windows XP esetén az USB-s megjelenítés funkció használatához a felhasználónak rendszergazdai jogosultságokkal kell rendelkeznie.
• Készenléti üzemmódban az USB-s megjelenítés nem működik.
1. Kapcsolja be a projektort.
2.Válassza ki a multimédia funkciót, majd válassza ki az
USB-B portot forrásként.
3.A mellékelt USB-kábel segítségével kösse össze a projektor
USB-B portját a számítógép USB portjával (USB-A típus).
4.Válassz ki az „USB” lehetőséget, majd nyomja meg az „Entert”.
Amikor megjelenik a bal oldalon látható üzenet, várjon
legalább 10 másodpercet. Ezután már kivetítheti a számítógép képernyőjének képét.
41
... Magyar
Függelékek
Hibaelhárítás
Amennyiben hibát tapasztal a projektor működése köz-
ben, olvassa el a következő információkat. Amennyiben
a hiba továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi
kereskedővel vagy szervizközponttal.
Probléma: A kép nem jelenik meg
Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozás az „Üzembe hely-
ezés” fejezetben leírtak szerint van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze,
hogy a kábelek tűi nincsenek-e letörve vagy elhajolva.

G
yőződjön
meg
arról, hogy eltávolította a lencsevédőt, és a kivetítő

bekapcsolt állapotban van.
Probléma: Részleges, gördülő vagy nem megfelelően
megjelenített kép
Nyomja meg a távirányító „AUTOMATIKUS BEÁLL.” gombját.
 Ha PC-t használ:
Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7 esetén:
1.A „Sajátgépben” kattintson a „Vezérlőpult” mappára, majd kattintson duplán a „Megjelenítés” ikonra.
2.Válassza ki a „Beállítások” fület.
3.Kattintson „Kilép beállítások” gombra.
Windows Vista esetén:
1.A „Számítógép” menüben kattintson a „Vezérlőpult” mappára,
majd kattintson duplán a „Megjelenítés és személyes beállítások” gombra.
2.Válassza ki a „Személyes beállítások” gombot.
3. A „Megjelenítési beállítások” megjelenítéséhez kattintson a
„Képernyő felbontásának beállítása” gombra. Kattintson a
„Kilép beállítások” elemre.
Amennyiben a kivetítő még mindig nem vetíti ki az egész képet,
akkor a felhasznált képernyő-beállításokon is változtatni kell.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Magyar ...
42
4.Ellenőrizze, hogy a felbontás kisebb, vagy egyenlő, mint 1280 x
1024 felbontás.
5.A „Módosítás” fül alatt válassza ki a „Kijelző” gombot.
Függelékek
6.Kattintson a „Minden eszköz mutatása” elemre. A „Gyártók”
ablakban válassza ki a „Szabvány monitortípusok” beállítást,
majd a „Típusok” dobozban válassza ki a kívánt felbontást.
 Ha noteszgépet használ:
1.Először kövesse a fenti lépéseket a számítógép felbontásának
beállításához.
2.Nyomja meg a kimeneti beállítások módosítása gombot. Pl.
[Fn] + [F4]
Compaq=> [Fn]+[F4]
Hewlett
Dell => [Fn]+[F8]
Packard => [Fn]+[F4]
Gateway=> [Fn]+[F4]
NEC=> [Fn]+[F3]
IBM=> [Fn]+[F7]
Toshiba => [Fn]+[F5]
Macintosh Apple:
System Preference --> Display --> Arrangement --> Mirror
Display
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során, illetve a
monitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket, a kivetítőt is
beleértve.
Probléma: A vagy PowerBook számítógép képernyője nem
jeleníti meg a prezentációt
 Ha PC noteszgépet használ:
Előfordulhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják a saját
képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő eszköz van
használatban. Mindegyiknél más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép használati útmutatóját további
információkért.
Probléma: A kép instabil vagy villódzik
A probléma javításához állítsa be a „Phase (Fázis)” opciót. További információkért tekintse meg a „SETTING (BEÁLLÍTÁSOK)”
című fejezetet.
A számítógépen változtassa meg a képernyő színbeállításait.
Probléma: A képen függőleges villódzó sáv van
A beállításhoz válassza ki az „Clock (Óra)” elemet.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya megjelenítési mód43
... Magyar
Függelékek
ját, hogy kompatibilis legyen a kivetítővel.
Probléma: A kép nem éles
 Állítson a vetítőlencse fókuszbeállítóján.
Ügyeljen rá, h a vászon 20,5 “– 118,1”/52 – 300 mm-re legyen a
projektortól (lásd: 18. oldal).
Probléma: A kép megnyúlik, amikor 16:9 képarányú DVD
filmet játszik le
projektor automatikusan észleli a DVD 16:9 képarányát és automaA
tikusan a 4:3-as képaránnyal jeleníti meg a teljes képernyőt.
a a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is be kell
H
állítania a következők szerint:
Amennyiben 16:9 képarányú DVD-t kívánt lejátszani, kérjük,
válassza ki a 4:3-as képarányt a DVD-lejátszón.
Amennyiben a DVD-lejátszón nem tudja kiválasztani a 4:3-as
képarányt, kérjük, az OSD-ben válassza ki a 4:3-as képarányt.
Probléma: A kép fordított
Válassza a „SETTING (BEÁLLÍTÁSOK) --> Image Fip (lepattin-
tható kép)” elemet az OSD menüben, és állítsa be a vetítési irányt.
Probléma: Emlékeztető üzenetek
Túlhevülés - projektor hőmérséklete meghaladta a javasolt
üzemi hőmérsékletet, ezért a használathoz meg kell várnia, hogy
lehűljön.
 Ventillátor hiba - a rendszerhűtő ventillátor nem működik.
Magyar ...
44
Függelékek
Hiba: LED-üzenet
Bekapcsolásjelző
Kijelző állapota
Projektor állapota
Ki
Villogó fény
Folyamatos fény
Megjegyzés
Az áramellátás le van kapcsolva
--
0,5 mp. Be,
0,5 mp. Ki
A projektor felkészül a bekapcsolásra.
Várjon egy percet.
2,5 mp. Be,
0,5 mp. Ki
Lekapcsolás időzítő engedélyezve.
--
Kék
A projektor be van kapcsolva.
--
Vörös
A projektor készenléti üzemmódban van.
--
Kék
Státuszjelző
Kijelző állapota
Projektor állapota
Ki
Villogó fény
Folyamatos fény
Vörös
Vörös
Megjegyzés
Normál
--
1 ciklus (0,5 mp.
Be, 0,5 mp. Ki)
Fényforrás hiba
A fényforrás nem működik. Várjon egy kicsit.
2 ciklus (0,5 mp.
Be, 0,5 mp. Ki)
Hőmérséklet hiba
A projektor túlmelegedett. Vigye a projektort egy
hűvösebb helyre.
4 ciklus (0,5 mp.
Be, 0,5 mp. Ki)
Ventillátor hiba
A ventilátorok nem működnek megfelelően. Vegye fel a
kapcsolatot a forgalmazóval.
A vezérlőpanel zár engedélyezve van.
A vezérlőpanel zár kikapcsolását illetően lásd: 34.
oldal.
LED jelzőfény
Kijelző állapota
Ki
Villogó fény
Vörös
Projektor állapota
Megjegyzés
Normál
--
A LED-es fényforrás nem működik.
Próbálja meg ismét bekapcsolni a projektort. Ha a
probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot
a forgalmazóval.
45
... Magyar
Függelékek
Specifikációk
Optikai
Kivetítő rendszer
Single DLP® chip (0,45”, képarány 16:10)
Felbontás
1.039.680 pixel (a WXGA-hoz hasonlóan)
*1
Objektív
Fix lencse, manuális fókusz
F/1,5
Lámpa teljesítménye *2 *3
500 lumen
Kontrasztarány *3
(Teljes fehér: teljes fekete)
2500:1
Képméret (Átló)
17 ~ 100 hüvelyk/0,432 ~ 2,540 m
Kivetítési távolság
(min. - max.)
20,5 ~ 118,1 hüvelyk/52 ~ 300 mm
*1 Az effektív pixelek több, mint 99,99%-a.
*2 A lámpa teljesítménye (lumen) abban az esetben igaz, amikor a [Picture Mode] (Kép üzemmód) [High-Bright]
(Magas fényerő) opcióra van állítva. Ha a [Picture Mode] (Kép üzemmód) menüpontban ettől eltérő opciót
választ, a fényerő jelentősen csökken.
*3 A termék megfelel az ISO21118-200 szabványnak
Elektromos
Bemenetek
1 x RGB/Komponens (D-Sub 15P), 1 x HDMI (19P), HDCP-kompatibilis supported*4, 1
x SD foglalat, 1 x Video (RCA), 1 x USB-A, 1 x USB mini-B, 1 x sztereó mini audio
Szerviz portt
1 x mini-B USB (szervizhez/az USB-s megjelenítési funkcióval közös)
Színmélység
16,7 millió szín egyidejű megjelenítése, Teljes színskála
Kompatibilis jelek *5
Analóg: VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WSXGA+/
480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p
HDMI: V
GA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WSXGA+/
480p/576p/720p/1080i/1080p
Vízszintes felbontás
540 TV sor: NTSC/NTSC4,43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60
300 TV sor: SECAM
Letapogatási frekvencia
Horizontális: 30 kHz – 100 kHz
Vertikális: 50 Hz – 85 Hz
Beépített hangszóró
2 W (monaurális)
Tápfeszültség igény
100 – 240V AC, 50/60 Hz
Bemeneti áramerősség
100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 1,3 – 0,5 A
Fogyasztás
Eco üzemmód: Ki
110 W +/-25% @ 110 V AC (100 – 130 V)/105 W +/-25% @ 220 V AC (200 – 240 V)
Eco üzemmód: Be
75 W +/-25% @ 110 V AC (100 – 130 V)/70 W +/-25% @ 220 V AC (200 – 240 V)
Készenlét: < 0,5 W (100 – 130 V)/< 0,5 W (200 – 240 V)
Magyar ...
46
Függelékek
Elektromos
*4 HDMI® (Nagy színmélység) HDCP-vel
Mi az a HDCP/HDCP technológia?
A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection (Nagy sávszélességű digitális tartalom védelem)
rövidírése. A HDCP egy olyan rendszer, mely megakadályozza a Digitális Vizuális Interfészen (DVI) küldött
videó anyagok illegális másolását. Amennyiben nem tudja megjeleníteni az anyagot a HDMI bemeneten
keresztül, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a projektor nem működik megfelelően. A HDCP alkalmazásával
előfordulhatnak olyan esetek, amikor a HDCP-vel védett tartalom nem jelenik meg a HDCP közösség (Digital
Content Protection, LLC) döntése következtében.
*5 A skálázási technológiának köszönhetően bármilyen felbontású kép megjeleníthető.
Mechanikus
Méretek
8,89” (SZ) x 1,69” (Ma) x 6,87” (Mé)/225,8 mm (SZ) x 43 mm (Ma) x 174,4 mm (Mé)
Tömeg
2,6 lb/1,2 kg
Optimális üzemi
környezet
Üzemi hőmérséklet: 41° - 95°F (5° - 35°C),
20% - 80% páratartalom (nem kondenzáló)
Tárolási hőmérséklet: -4° - 140°F (-20° - 60°C),
20% - 80% páratartalom (nem kondenzáló)
Szabályozások
UL/C-UL jóváhagyással (UL 60950-1, CSA 60950-1)
Megfelel a DOC Canada Class B követelményeinek
Megfelel az FCC Class B követelményeinek
Megfelel az AS/NZS CISPR.22 Class B követelményeinek
Megfelel az EMC irányelv (EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) követelményeinek
Megfelel a kisfeszültségű villamos termékekre vonatkozó irányelv követelményeinek
(EN60950-1, TÜV GS által jóváhagyva)
További információk a következő webhelyeken találhatók:
Egyesült Államok: http://www.necdisplay.com/
Európa: http://www.nec-display-solutions.com/
Nemzetközi: http://www.nec-display.com/global/index.html
Külön választható tartozékainkról bővebb információ webhelyünkön és kiadványunkban
található.
A műszaki adatokat a gyártó minden előzetes bejelentés nélkül módosíthatja.
47
... Magyar
Függelékek
Kompatibilitási módok
 Analóg RGB
Jel
Felbontás (képpontok száma)
Kép Méretarány
Frissítési ráta
(Hz)
VGA
640x480
4:3
60/72/75/85
SVGA
800x600
4:3
56/60/72/75/85
XGA
1024x768
4:3
60/70/75/85
XGA+
1152x864
4:3
70/75/85
HD
1280x720
16:9
60
1280x768
15:9
60/75/85
1280x800
16:10
60
1366x768
16:9
60
Quad-VGA
1280x960
4:3
60/75
SXGA
1280x1024
5:4
60/72/75
SXGA+
1400x1050
4:3
60
WXGA+
1440x900
16:10
60
1680x1050
16:10
60
1920x1080
16:9
60
MAC 13”
640x480
4:3
60/67
MAC
800x600
4:3
60
MAC 19”
1024x768
4:3
60/75
MAC 21”
1152x870
4:3
75
MAC
1280x960
4:3
75
WXGA
WXGA++
 Komponens
Jel
Magyar ...
48
Felbontás (képpontok száma)
Kép Méretarány
Frissítési ráta
(Hz)
HDTV(1080i)
1920x1080
16:9
50/60
HDTV(1080p)
1920x1080
16:9
60
HDTV(720p)
1280x720
16:9
50/60
SDTV(480p)
720x480
4:3/16:9
60
SDTV(576p)
720x576
4:3/16:9
50
SDTV(480i)
720x480
4:3/16:9
60
SDTV(576i)
720x576
4:3/16:9
50
Függelékek
 HDMI
Jel
Felbontás (képpontok száma)
Kép Méretarány
Frissítési ráta
(Hz)
VGA
640x480
4:3
60/72/75/85
SVGA
800x600
4:3
56/60/72/75/85
XGA
1024x768
4:3
60/70/75/85
XGA+
1152x864
4:3
70/75/85
HDTV(1080p)
1920x1080
16:9
50/60
HDTV(1080i)
1920x1080
16:9
50/60
HDTV(720p)
1280x720
16:9
50/60
SDTV(480p)
720x480
4:3/16:9
60
SDTV(576p)
720x576
4:3/16:9
50
1280x768
15:9
60/75/85
1280x800
16:10
60
1366x768
16:9
60
Quad-VGA
1280x960
4:3
60/75
SXGA
1280x1024
5:4
60/72/75
SXGA+
1400x1050
4:3
60
WXGA+
1440x900
16:10
60
1680x1050
16:10
60
1920x1080
16:9
60
WXGA
WXGA++
 Kompozit Video
Jel
Kép Méretarány
Frissítési ráta
(Hz)
NTSC
4:3
60
PAL
4:3
50
PAL60
4:3
60
SECAM
4:3
50
TIPP:
•A
skálázási technológiának köszönhetően bármilyen felbontású kép
megjeleníthető.
• A zöld szinkron és a kompozit szinron jeleket a projektor nem támogatja.
•A
fenti táblázatban feltűntetett értékektől eltérő felbontású jelek lehet,
hogy nem jelennek meg helyesen. Ez esetben állítsa át a frissítési rátát vagy
a felbontást a számítógépen. Az eljárás menetét illetően tekintse meg a
számítógép Megjelenítési tulajdonságok opciójának súgó részét.
49
... Magyar
Függelékek
Az állvány felállítása
1. A projektor felszerelhető egy fényképezőgép állványra.
2. Az állvány specifikációi:
 Típus: 1/4”-20UNC
Fényképezőgép állvány
FIGYELMEZTETÉS:
- Ne használja instabil
felületen. Ellenkező
esetben az állvány
megborulhat, és kár
keletkezhet.
- Olvassa el az állványhoz mellékelt
használati útmutatót.
- 1,2 kg-os vagy a
maximális terhelést
meghaladó állványt
használjon.
- A projektor felszerelésekor az állvány
lábai szélesen és
egymástól egyenlő
távolságra álljanak..
- Teleszkópos állvány
használatakor menet
közben ne állítgassa a
lábakat.
Magyar ...
50
Csatlakoztassa az állványhoz
Függelékek
A készülék házának méretei
Mértékegység: mm/hüvelyk
23,4/0,92"
57,5/2,26"
Lencse középpontja
174,4/6,87"
51,0/2,01"
226,0/8,90"
43,0/1,69"
51
... Magyar
Függelékek
A D-Sub COMPUTER1/COMPUTER2
bemeneti aljzat érkiosztása
15 érintkezős mini D-Sub aljzat
Érszám
11 12 13 14 15
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
Jelszint
Videó jel: 0,7Vp-p (analóg)
Szinkronjel: TTL szint
Magyar ...
52
RGB-jel (analóg)
YCbCr-jel
1
Piros
Cr
2
Zöld
Y
3
Kék
Cb
4
Föld
5
Föld
6
Piros föld
Cr föld
7
Zöld föld
Y föld
8
Kék föld
Cb föld
9
Nem csatlakozik
10
Szinkronjel föld
11
Nem csatlakozik
12
Kétirányú adat (SDA)
13
Vízszintes szinkr
14
Függőleges szinkr
15
Adat órajel
Hibaelhárítási jegyzék
Mielőtt a forgalmazóhoz vagy szerelőhöz fordulna, ellenőrizze az alábbi jegyzéket és a „Hibaelhárítás” c. részt, és
győződjön meg róla, hogy a javítás valóban elkerülhetetlen. Az alábbi hibaelhárítási jegyzék kitöltésével segít megkönnyíteni a probléma elhárítását.
* Kérjük, nyomtassa ki az alábbi oldalakat.
Előfordulás gyakorisága
mindig
néha (Milyen gyakran?_______________________)
egyéb (__________________)
Áramellátás
Nincs áramellátás (a bekapcsolásjelző nem világít kéken).
A tápkábel rendesen be van dugva a konnektorba.
A projektor nem kap áramot, pedig a BEKAPCSOLÓ
GOMBOT legalább 1 másodpercig nyomva tartja.
A projektor menet közben lekapcsol.
A tápkábel rendesen be van dugva a konnektorba.
Az energiagazdálkodás funkció ki van kapcsolva (nem
minden modellnél elérhető).
Kép és hang
A számítógép vagy a videóberendezés képét nem jeleníti meg a
projektor.
Akkor sincs kép, ha a számítógépet előbb csatlakoztatja a
projektorhoz, és csak ez után kapcsolja be a számítógépet.
Engedélyezve van a laptopnak az a jelkimenete, amellyel
az csatlakoztatva van a projektorhoz.
• A
külső kijelzőt általában egy billentyűkombinációval lehet
engedélyezni. Ez a billentyűkombináció az „Fn” gomb és
a 12 funkcióbillentyű valamelyike.
Nincs kép (kék háttér).
Az AUTOMATIKUS BEÁLL. gomb megnyomása után sincs
kép.
A [NULLÁZÁS] opció kiválasztása után sincs kép.
A jelkábel dugasza jól be van dugva a bemeneti csatlakozóaljzatba
Megjelenik egy üzenet a kivetített képen.
( _____________________________________________ )
A projektorhoz csatlakoztatott forrás aktív és elérhető.
A fényerő és/vagy a kontraszt beállítása után sincs kép.
A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a
projektor.
A kép túl sötét.
A kép akkor is túl sötét, miután módosítottam a fényerő és/
vagy kontraszt beállításokat.
Torz a kép.
A kép trapéz alakú (és a trapézkorrekció funkció elvégzése
után is az marad).
A kép egyes részei hiányoznak.
A kép az AUTOMATIKUS BEÁLL. gomb megnyomása után
sem javul meg.
A kép a [NULLÁZÁS] opció kiválasztása után sem javul
meg.
A kép el van tolódva a függőleges vagy a vízszintes irányba.
A számítógépes jelnél a vízszintes és a függőleges pozíció
rendben van.
A bemeneti forrás felbontását és frekvenciáját támogatja a
projektor.
Néhány képpont hiányzik.
Villódzik a kép.
A kép az AUTOMATIKUS BEÁLL. gomb megnyomása után
sem javul meg.
A kép a [NULLÁZÁS] opció kiválasztása után sem javul meg.
A számítógépes jelnél villódzik a kép, vagy el vannak
csúszva a színek.
Homályos a kép.
A kép akkor sem javul meg, ha a számítógépen átállítom a
jel felbontását a projektor natív felbontására.
A kép akkor sem javul meg, ha beállítom a fókuszt.
Nincs hang.
Az audiokábel jól van csatlakoztatva a projektor audio
bemenetéhez.
A hang akkor sem javul meg, ha beállítom a hangerőt.
Egyéb
A távirányító nem működik.
A távirányító és a projektor között nincsenek akadályok.
A projektor neoncső közelében van, ami megzavarja a
távirányító infravörös jeleit.
A távirányítóban új elemek vannak, és jól vannak berakva
A projektoron lévő gombok nem működnek.
A menüben nincs bekapcsolva a [BILLENTYŰZET ZÁRÁS]
opció.
A távirányító akkor sem javul meg, ha a SOURCE gombot
legalább 10 másodpercig nyomva tartom a projektoron.
A lenti helyre írja le részletesen a problémát.
A projektor alkalmazásával és környezetével kapcsolatos információk
Projektor
Üzemi környezet
Modellszám:
Sorozatszám:
Vásárlás dátuma:
A bemeneti jellel kapcsolatos információ:
Horizontális szinkronizálás frekvencia [
] kHz
Vertikális szinkronizálás frekvencia [
] Hz
Szinkronizálási polaritás
H
(+)
(–)
V
(+)
(–)
Szinkronizálás típusa
Különálló
Kompozit
Sync on Green
Státuszjelző:
Folyamatos fény/Villogó fény [
] ciklus
A távirányító modellszáma:
Képméret:
hüvelyk
Képernyő típusa: Matt fehér
Célzott
Polarizáció
Nagy látószög
Magas kontraszt
Kivetítési távolság:
láb/hüvelyk/méter
Tájolás:
Asztal
Egyéb
Tápkimenet csatlakozó:
Közvetlenül a fali kimenethez csatlakoztatva
Hosszabbítóhoz vagy egyéb kábelhez csatlakoztatva (a
csatlakoztatott berendezések száma______________)
Tápkábel tekercshez vagy egyéb kábelhez csatlakoztatva (a csatlakoztatott berendezések száma
______________)
Számítógép
PC
Projektor
Gyártó:
Modellszám:
Notebook / Asztali
Alapértelmezett felbontás:
Frissítési ráta
Videó adapter
Egyéb:
DVD-lejátszó
Jelkábel
NEC szabvány vagy más gyártó kábele?
Modellszám:
Hossz:
Elosztó erősítő
Modellszám:
Switcher
Modellszám:
Adapter
Modellszám:
Videó berendezés
hüvelyk/m
VCR, DVD-lejátszó, Videókamera, Videoójáték vagy egyéb
Gyártó:
Modellszám:
TravelCare útmutató
TravelCare – szolgáltatás a világban utazgatóknak
A készülék jogosult a NEC egyedülálló nemzetközi garanciális és javítási szolgáltatására, a „TravelCare”-re.
Ha szeretne többet megtudni a TracelCare szolgáltatásról, látogasson el honlapunkra (csak angolul elérhető).
http://www.nec-display.com/dl/en/pj_support/travel_care.html
© NEC Display Solutions, Ltd. 2011
7N951673
Download PDF