Meda Pharma
Bijsluiter : OCUGEL – mei 2012
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker
OCUGEL, 2,5 mg/g, Ooggel
(Carbomer 974 P)
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat
belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen
Hoe bewaart u dit middel?
Inhoud van de verpakking en overige informatie
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?
Geneesmiddelengroep : dit geneesmiddel beschermt en smeert het te droge oog.
Therapeutische indicaties : dit geneesmiddel wordt aanbevolen om de irritatieverschijnselen te
verzachten die kunnen optreden wanneer de ogen te droog worden als gevolg van ontoereikende
traanproductie. Het vormt een doorzichtige, smerende en bevochtigende film aan het oogoppervlak.
2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG
MEE ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze
stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Gebruik OCUGEL niet tijdens het dragen van contactlenzen.
- Als de symptomen van het droge oog aanhouden of verergeren, de behandeling stopzetten en een
oogarts (oftalmoloog) raadplegen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast OCUGEL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan
uw arts of apotheker.
OCUGEL kan de contact-tijd van oogdruppels of oogzalven verlengen. Bijkomende geneesmiddelen
voor het oog moeten dus ongeveer 15 minuten voor het indruppelen van OCUGEL toegediend worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
niet van toepassing
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Over gebruik van OCUGEL tijdens de zwangerschap en de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige
gevolgen bekend.
1
Meda Pharma
Bijsluiter : OCUGEL – mei 2012
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vlak na het indruppelen van het product kan een gezichtsstoornis van korte duur optreden, totdat de
gel zich gelijkmatig over het oogoppervlak verspreid heeft. Wacht met het besturen van een voertuig
of het gebruik van machines tot deze korte stoornis verdwenen is.
OCUGEL bevat benzalkoniumchloride
Oogirritatie kan optreden door de aanwezigheid van benzalkoniumchloride (bewaarmiddel).
3.
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
Dosering :
De gebruikelijke dosering is 1 druppel, 1 tot 4 maal daags.
De indruppelingen naargelang de behoefte over de dag spreiden.
Gebruiksaanwijzing en toedieningsweg :
- voor indruppeling in het oog.
- zich zorgvuldig de handen wassen vóór gebruik.
- voor een goede vorming van een druppel gel :
• de flacon goed recht houden
• vervolgens lichtjes op de flacon drukken.
-toediening :
• het onderste ooglid lichtjes naar beneden trekken
• naar boven kijken.
• 1 druppel gel in de hoek van het oog (aan de kant van het traankanaal dus naast de neus) .
• Vermijd het contact van het uiteinde van de flacon met het oog of met de oogleden.
-na indruppeling :
• de flacon ondersteboven in zijn oorspronkelijke verpakking bewaren
• zorg er voor dat de dop naar beneden gericht is (om de vorming van druppels bij de volgende
toediening te vergemakkelijken).
Gebruik bij kinderen
Er zijn geen gegevens bekend over de dosering bij kinderen of jongeren.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt ingenomen?
Een overdosering ter hoogte van het oog of eventueel door orale inname is niet van klinisch belang.
Wanneer u te veel OCUGEL heeft gebruikt, kan u contact opnemen met uw arts, uw apotheker of het
Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van dit middel
Stop de behandeling niet voortijdig zonder doktersadvies.
Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om de behandeling te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts
of apotheker.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Tijdens de behandeling kunnen na indruppeling gezichtsstoornissen van voorbijgaande aard
voorkomen.
2
Meda Pharma
Bijsluiter : OCUGEL – mei 2012
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld en die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?
Buiten het zicht en het van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C en tegen licht beschermen.
Een geopende flacon niet langer dan 1 maand gebruiken.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de
verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is Carbomeer 974 P (een synthetisch polymeer van reticulair acrylzuur,
met een hoog moleculair gewicht).
De andere stoffen in dit middel zijn :
- benzalkoniumchloride
- sorbitol
- lysinemonohydraat
- natriumacetaat
- polyvinylalcohol
- water voor injecties.
Hoe ziet OCUGEL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Ooggel in een container met druppelpipet van 10 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabricant
Meda Pharma n.v. – Terhulpsesteenweg 166 – 1170 Brussel
Fabricant :
URSAPHARM GmbH –Industriestrasse - 66129 Saarbrücken (Duitsland)
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen : BE199306
Afleveringswijze : vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2012..
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 06/2012
3
Download PDF