návod k použití / návod na použitie instrukcja obsługi / instruction

TR 1088 BT3BBL
NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIEM
PRENOSNÝ PREHRÁVAČ S SD/USB A RÁDIOM
PRZENOŚNY ODTWARZACZ SD/USB/RADIO
SD/USB/RADIO PORTABLE PLAYER
HORDOZHATÓ SD/USB/LEJÁTSZÓ RÁDIÓVAL
Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem
manipulovat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje
a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu vám přístroj poskytoval mnoho let věrných
a bezproblémových služeb.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
• Uschovejte bezpečnostní pokyny a návod pro pozdější použití.
• Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.
• Pokud přístroj přestane fungovat kvůli silnému kouři a velkému teplu, neprodleně vyjměte
baterie a odpojte napájení.
• Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej.
• Přístroj čistěte měkkou tkaninou. Nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní čistidla.
• Nepokoušejte se přístroj rozebrat. Pokud se objeví porucha, obraťte se na kvalifikovaný
servis.
• Přístroj neinstalujte na těchto místech:
-- Místa vystavená přímému slunečnímu světlu nebo blízko zařízení vydávajících teplo např.
elektrických topných těles.
-- Na jiné stereofonní zařízení, které se nadměrně zahřívá.
-- Místa s nedostatečným odvětráváním nebo prašná místa.
-- Místa vystavena trvalým vibracím.
-- Vlhká a mokrá místa.
• Obsluhujte přístroj pomocí ovládacích prvků a vypínačů podle návodu.
• Tato brožura je průvodcem uživatele pro provoz, není kritériem pro konfiguraci.
CZ - 2
CZ
UPOZORNĚNÍ
Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEPOUŽÍVEJTE
TUTO ZÁSTRČKU S PRODLUŽOVACÍM KABELEM, VÍCENÁSOBNOU ZÁSUVKOU ANI JINOU
ZÁSUVKOU, POKUD NELZE HROTY ZÁSTRČKY ZCELA ZASUNOUT TAK, ABY NEBYLY
ODKRYTÉ. Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.
POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTVÍRAT
Symbol blesku s šipkou
uvnitř
rovnostranného
trojúhelníku
upozorňuje
uživatele na přítomnost
nebezpečného
napětí
bez izolace ve vnitřním
prostoru
výrobku,
které
může být natolik vysoké,
že představuje riziko úrazu
osob elektrickým proudem.
Z DŮVODU ZAMEZENÍ RIZIKA POŽÁRU
A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K OBSLUZE
UŽIVATELEM. PŘENECHEJTE VEŠKERÝ
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU
PERSONÁLU
Vykřičník uvnitř rovnostranného
trojúhelníku
se
používá
k
upozornění
uživatele
na
přítomnost
důležitých
provozních
a
údržbových
(servisních) pokynů v literatuře
doprovázející produkt.
Označení upozornění se nachází na spodním krytu přístroje.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. Přečtěte si tento návod.
2. Uschovejte tento návod.
3. Dodržujte veškerá varování.
4. Dodržujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
6.Čištění: před čištěním přístroj vytáhněte z elektrické zásuvky. Nepoužívejte tekuté ani
aerosolové čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
7. Neblokujte větrací otvory. Instalujte přístroj dle pokynů výrobce.
8.Nestavte tento produkt na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly
nebo stoly. Produkt může spadnout a způsobit vážné zranění dítěti i
dospělému a vážně se poškodit. Používejte přístroj pouze na vozících,
stojanech, trojnožkách, konzolách nebo stolech doporučených výrobcem
nebo prodávaných spolu s přístrojem. Při upevňování přístroje se řiďte
pokyny výrobce a používejte montážní příslušenství doporučené výrobcem.
S produktem na vozíku se pohybujte opatrně – náhlé zastavení, použití
nadměrné síly nebo nerovný povrch mohou způsobit převržení vozíku s produktem.
9.Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna či
jiná zařízení produkující teplo (včetně zesilovačů).
10.Nepokoušejte se překonat bezpečnostní prvky polarizované zástrčky nebo zástrčky
s uzemněním. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, z nichž jeden je širší, než druhý. Zástrčka
s uzemněním má dva hroty a třetí vývod složí k uzemnění. Širší nebo třetí hrot slouží
k ochraně vaší bezpečnosti. Pokud nelze zástrčku přístroje zasunout do vaší zásuvky, obraťte
se na elektrikáře, aby vám zastaralou zásuvku vyměnil.
11.Chraňte síťový kabel, aby se po něm nešlapalo ani nebyl stlačen, zejména v blízkosti zástrčky,
elektrické zásuvky a v místě, kde vychází z přístroje.
12.Používejte jen příslušenství a doplňky určené výrobcem.
13. Během bouřek nebo v případě, že přístroj delší dobu nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky.
14.Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je nutný, pokud
byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například při poškození síťového kabelu, polití
tekutinou nebo jestliže se do přístroje dostane cizí předmět, rovněž v případě vystavení dešti
či vlhkosti, když přístroj nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
CZ - 3
15.Tento přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty
naplněné tekutinou, například vázy.
16. Elektrickou zásuvku nepřetěžujte. Používejte pouze uvedený zdroj napájení.
17. Používejte náhradní díly specifikované výrobcem.
18. Produkt lze instalovat na zeď pouze v případě, že to doporučí výrobce.
19.Po skončení každého servisního zásahu nebo opravy požádejte servisního technika, aby
provedl bezpečnostní kontrolu.
20.Zdroje napájení – Tento přístroj musí být provozován pouze s druhem zdrojem napájení
uvedeným na typovém štítku. Pokud si nejste jistí elektrickým napájením ve svém domě,
obraťte se na prodejce produktu nebo na místní energetickou společnost. U produktů
určených k provozu na baterie či jiné zdroje se řiďte provozními pokyny.
21.Vniknutí předmětů nebo tekutin – Během provozu do přístroje nikdy nezastrkávejte skrze
otvory předměty jakéhokoliv druhu, protože by mohlo dojít k dotyku s místy o vysokém napětí
nebo ke zkratu, což by mohlo mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy
na produkt nelijte tekutinu žádného druhu.
22.Poškození vyžadující servis – Pokud nastane některá z následujících situací, vytáhněte
přístroj ze zásuvky a přenechejte servis kvalifikovaným servisním technikům:
a) byl poškozen síťový kabel nebo zástrčka.
b) na přístroj byla vylita tekutina nebo do něj vnikly cizí předměty.
c) přístroj byl vystaven dešti nebo vodě.
d)přístroj nefunguje běžným způsobem, i když dodržujete provozní pokyny. Používejte
pouze ty ovládací prvky, kterých se týká návod, protože nesprávná manipulace s jinými
ovládacími prvky může způsobit poškození a často může vyžadovat rozsáhlý zásah
kvalifikovaného technika, aby obnovil normální chod produktu.
e)přístroj upadl nebo je jakýmkoliv způsobem poškozen; a
f)v případě, že produkt vykazuje výraznou změnu ve svém fungování – to vše znamená, že
je třeba servisního zásahu.
23.Síťová zástrčka, spojovací zařízení přístroje nebo adaptér pro přímé připojení se používají
jako odpojovací zařízení, a jako takové musí být snadno dostupné.
24.Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že produkt se v EU nesmí
likvidovat společně s jiným domácím odpadem. Aby nedošlo k případné škodě na životním
prostředí nebo lidském zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte prosím
tento produkt odpovědně, abyste umožnili udržitelné opětovné použití surovinových zdrojů.
Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte prosím vratné a sběrné systémy nebo kontaktujte
prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Tyto subjekty mohou tento produkt odevzdat
k recyklaci šetrné k životnímu prostředí.
CZ - 4
CZ
UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
LCD DISPLEJ
PORT USB
HLASITOST+
HLASITOST-
SLOT KARTY SD
PŘEDVOL. STANICE+ “PRE+“ /
ALBUM+
/ BUDÍK
PŘEDVOL. STANICE- “PRE-“ /
ALBUM-
/ BUDÍK
FUNKCE •••• /
REŽIM “MODE“
NAPÁJENÍ /
ODLOŽENÉ VYPNUTÍ
DOLEVA:PŘESKOČENÍ DOPRAVA:PŘESKOČENÍ+
NAHORU:PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA
DOLŮ:VYPNOUT ZVUK
/ PŘISPÁNÍ
RUKOJEŤ
ANTÉNA FM
KONEKTOR EXTERNÍHO
VSTUPU AUX-IN
ELEKTRICKÝ SÍŤOVÝ
KABEL
KONEKTOR
SLUCHÁTEK
CZ - 5
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY
Neinstalujte přístroj na níže uvedených místech:
●Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo blízko zařízení vyzařujících teplo, například
elektrických topných těles.
● Prašná místa.
● Místa vystavená trvalým vibracím.
● Vlhká místa.
ZDROJE NAPÁJENÍ
Tento přístroj funguje na napájení střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz nebo stejnosměrným
proudem z baterií typu „C“ (UM-2) 4 x 1,5 V. Nepokoušejte se provozovat přístroj na jiném zdroji
napájení. Mohlo by to způsobit škodu na přístroji a zneplatnění záruky.
Ujistěte se prosím, že zásuvka, do které zapojujete zástrčku tohoto přístroje, je funkční a jde do
ní stálý proud.
PROVOZ NA STŘÍDAVÝ PROUD
1.Pokud se síťový kabel na střídavý elektrický proud (je přiložen) připojí do zásuvky pro střídavý
elektrický proud na zadní straně přístroje a druhý konec do domovní zásuvky na střídavý
elektrický proud 220-240 V, 50 Hz, přístroj automaticky odpojí baterie a bude fungovat pouze
na střídavý elektrický proud.
2.Jedním stisknutím tlačítka “ ” přístroj zapnete. Opětovným stisknutím a podržením tlačítka
“ ” přístroj vypnete.
3.Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi režimy FM, USB, CARD (Karta) nebo AUX (Externí
zdroj zvuku).
PROVOZ NA BATERIE
1. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
2.Instalujte 4 baterie typu „C“ (UM-2) 1,5 V (nejsou přiloženy) dle označení správné polarity
uvnitř prostoru pro baterie.
3. Zavřete kryt prostoru pro baterie.
DŮLEŽITÉ:Ujistěte se, že baterie jsou správně nainstalovány.
Nesprávná polarita může způsobit poškození přístroje a zneplatnění záruky.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu s delší životností, doporučujeme
používat kvalitní alkalické baterie.
UPOZORNĚNÍ
1. Nekombinujte staré a nové baterie.
2.Nekombinujte alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) a nabíjecí baterie (nikl-kadmiové) baterie.
3.Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie. Staré baterie nebo baterie, ze
kterých uniká elektrolyt, mohou způsobit poškození přístroje a zneplatnění záruky.
4. Nevhazujte baterie do ohně, mohou explodovat nebo může dojít k úniku elektrolytu.
PROVOZ NA BATERIE
VÝMĚNA BATERIÍ
Pokud dochází ke zkreslení zvukového výstupu, baterie jsou vybité. Je třeba je co nejdříve
vyměnit, a to všechny baterie zároveň, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
CZ - 6
CZ
POUŽÍVÁNÍ FM
1. Stisknutím tlačítka zapnete přístroj.
2. Pomocí tlačítka režimu MODE přepněte systém do režimu rádia FM.
3.Podržte tlačítko
po dobu 2-3 vteřin. Spustí se automatické vyhledávání kanálů směrem
dopředu a na prvním nalezeném kanále se vyhledávání zastaví.
4.Podržte tlačítko
po dobu 2-3 vteřin. Spustí se automatické vyhledávání kanálů směrem
dozadu a na prvním nalezeném kanále se vyhledávání zastaví.
5.Během příjmu FM mějte vždy TELESKOPISKOU ANTÉNU FM zcela vytaženou, abyste
docílili co nejlepší kvality signálu. Je-li však příjem FM slabý, zkuste posunout přístroj blíže
otevřenému oknu, až dosáhnete nejlepšího signálu.
6. Tlačítky a můžete ovládat úroveň hlasitosti.
7. Stisknutím a podržením tlačítka Stisknutím a podržením tlačítka
Předvolba rozhlasových stanic:
- Tento produkt má funkci automatického vyhledávání a ukládání stanic.
- V režimu FM se stisknutím a podržením tlačítka
spustí automatické vyhledávání a uloží
se všechny rozhlasové stanice, které jsou k dispozici.
-Jedním stisknutím tlačítka PRE+ zvolíte následující rozhlasovou stanici, jedním stisknutím
tlačítka PRE- zvolíte předchozí rozhlasovou stanici.
POUŽÍVÁNÍ USB
1. Stisknutím tlačítka zapnete přístroj.
2. Pomocí tlačítka režimu MODE přepněte systém do režimu USB/SD.
3. Zapojte do portu USB paměťové zařízení USB. Přístroj automaticky spustí přehrávání.
4.Jedním stisknutím tlačítka
přepnete na předchozí stopu; stisknutím a podržením spustíte
vyhledávání směrem dozadu.
5.Jedním stisknutím tlačítka
přepnete na následující stopu; stisknutím a podržením spustíte
vyhledávání směrem dopředu.
6.Stisknutím tlačítka
spustíte přehrávání následujícího alba. Stisknutím tlačítka
spustíte
přehrávání předchozího alba.
7. Tlačítky a můžete ovládat úroveň hlasitosti.
8. Stisknutím a podržením tlačítka přístroj vypnete.
OPAKOVÁNÍ
Při stisknutím a podržení tlačítka MODE v režimu USB nebo karty se každým stisknutím
přepne funkce režimu následovně:
1. - Opakování 1 stopy
2. - Opakování alba
Přístroj nemůže načíst zařízení USB.
- Po připojení zařízení USB k přístroji je možné, že je nutno přepnout na zařízení USB, aby
mohlo fungovat.
- Tento přístroj nepodporuje přímé USB propojení s počítačem. Je třeba použít zařízení USB
nebo přehrávač MP3.
- Jestliže používáte externí pevný disk USB, je třeba toto zařízení připojit zároveň k externímu
zdroji napájení a k přístroji. Pokud používáte přenosný multimediální přehrávač s vlastním
napájením, ujistěte se, že je správně vložena baterie.
- Zkontrolujte, zda je souborový systém vašeho zařízení USB naformátován na formát FAT nebo
FAT32. Zařízení USB naformátovaná v systému NTFS nejsou s tímto přístrojem kompatibilní.
Upozornění: Pokusíte-li se změnit souborový systém, naformátováním svého zařízení vymažete
všechna data. Podívejte se nejprve do návodu ke svému zařízení USB.
CZ - 7
POUŽÍVÁNÍ KARTY SD
1. Stisknutím tlačítka STANDBY zapnete přístroj.
2. Pomocí tlačítka režimu MODE přepněte systém do režimu USB/SD.
3. Zasuňte kartu do portu pro karu SD. Přístroj automaticky spustí přehrávání.
4.Jedním stisknutím tlačítka
přepnete na předchozí stopu; stisknutím a podržením spustíte
vyhledávání směrem dozadu.
5.Jedním stisknutím tlačítka
přepnete na následující stopu; stisknutím a podržením spustíte
vyhledávání směrem dopředu.
6.Stisknutím tlačítka Album+ spustíte přehrávání následujícího alba. Stisknutím tlačítka Albumspustíte přehrávání předchozího alba.
7. Tlačítky VOL+ a VOL- můžete ovládat úroveň hlasitosti.
8. Stisknutím tlačítka STANDBY přístroj vypnete.
OPAKOVÁNÍ
Při stisknutím a podržení tlačítka MODE v režimu USB nebo karty se každým stisknutím
přepne funkce režimu následovně:
1. - Opakování 1 stopy
2. - Opakování alba
Přístroj nemůže načíst paměťovou kartu.
Nejprve zkontrolujte, zda je paměťová karta kompatibilní s přístrojem. Podporovanými
paměťovými kartami jsou SD, SDHC a MMC. Přístroj jsme otestovali s většinou paměťových
karet na trhu; nemůžeme však zaručit úplnou kompatibilitu se všemi kartami na trhu v
důsledku toho, že se používá řada technologických standardů. Pokud budete mít problém s
kompatibilitou, použijte prosím paměťovou kartu o nižší kapacitě (2 GB nebo menší) nebo
přístroj propojte přes zařízení USB.
POUŽÍVÁNÍ HODIN
1. Nastavení hodin je k dispozici pouze v režimu OFF (Vypnuto).
2.Stiskněte a podržte tlačítko
, dokud se přístroj nepřepne do režimu nastavení hodin.
Displej začne blikat a přístroj bude v režimu pro nastavení zobrazení času v režimu 12 nebo
24 hodin.
3. Tlačítky a zvolte požadované nastavení.
4. Tlačítkem
nastavení potvrdíte a přejdete k dalšímu nastavení.
5. Opakováním kroků 3 a 4 nastavíte hodiny a minuty.
POUŽÍVÁNÍ BUDÍKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nastavení budíku je k dispozici pouze v režimu OFF (Vypnuto).
Stiskněte a podržte tlačítko nebo dokud se přístroj nepřepne do režimu nastavení budíku.
Displej začne blikat, přičemž je připraven k nastavení hodnoty hodin.
Tlačítky a zvolte požadované nastavení.
Tlačítkem nebo nastavení potvrdíte a přejdete k dalšímu nastavení.
Opakováním kroků 3 a 4 nastavíte minuty a zdroje zvuku budíku (bzučák, rádio FM nebo USB/SD).
Po nastavení se budík aktivuje.
Opětovným stisknutím tlačítka nebo budík aktivujete nebo deaktivujete.
PŘISPÁNÍ
Když budík zní, můžete buzení odložit o 9 minut stisknutím tlačítka
CZ - 8
.
CZ
POUŽÍVÁNÍ EXTERNÍHO ZDROJE ZVUKU AUX-IN
1. Pomocí kabelu s konektory 3,5 mm propojte přístroj a příslušné zařízení.
2. Pomocí tlačítka režimu MODE přepněte systém do režimu AUX.
3. Stiskněte tlačítko
a můžete poslouchat.
Poznámka:Režim AUX se objeví, pouze pokud je přístroj propojen kabelem s konektorem 3,5
mm (externí kabel s konektorem 3,5 mm není přiložen).
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE ODLOŽENÉHO VYPNUTÍ
1.Stisknutím tlačítka
nastavte časovač automatického vypnutí po nastavené době (90 >
80 > 70 > 60 … 10 > VYP.)
2. Přístroj můžete rovněž kdykoliv vypnout stisknutím a podržením tlačítka .
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Obecné
Napájení: střídavý proud 100 – 240 V, 50/60 Hz
stejnosměrný proud 4 x baterie 1,5 V typu C (UM-2) (nejsou přiloženy)
Příkon: 4 W
Spotřeba v pohotovostním režimu: 0,18 W
Výstupní výkon (RMS) 2 x 1 W
Rozměry přístroje: 182 x 170 x 90 mm
Hmotnost přístroje: 0,6 kg
Rádio
Ladící frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
PÉČE A ÚDRŽBA
1. Děti mohou toto zařízení používat jen pod dohledem.
2.Kabel sluchátek nikdy neomotávejte kolem zvířat či lidí. U dlouhých vodičů je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
3.Přístroj čistěte vlhkou (nikdy mokrou) tkaninou. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky.
4. Nenechávejte přístroj na přímém slunci ani na velmi teplých, vlhkých či prašných místech.
5.Stavte přístroj mimo dosah topných zařízení a zdrojů elektrického šumu, jako jsou zářivky či elektromotory.
PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ
Projev
Možná příčina
Solution
Při příjmu vysílání FM je
slyšet šum nebo je zvuk
zkreslený
-- Stanice FM není dobře naladěna
-- Teleskopická anténa FM není vytažena
-- Přelaďte rozhlasovou stanici FM
-- Vytáhněte teleskopickou anténu FM
V režimu FM není nic
slyšet
-- Přístroj není přepnutý do režimu FM
-- Hlasitost je nastavena na minimum
-- Přepínač funkcí přepněte do polohy FM
-- Zvyšte hlasitost
Při vysoké hlasitosti zní
zvuk zkresleně
-- Hlasitost je nastavena na maximum
-- Nastavte hlasitost na nižší
poslouchatelnou úroveň
POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Stisknutím tlačítka FUNCTION přepněte do režimu Bluetooth. Na displeji se zobrazí „bt“.
Indikace funkce Bluetooth bude blikat modře a spustí se vyhledávání zařízení ke spárování.
Zapněte funkci Bluetooth na zařízení.
Vyhledejte přístroj pod názvem „UC1088P-B“ a klikněte na spárování.
V případě úspěšného připojení začne modré světlo indikátoru Bluetooth svítit trvale.
Spuštěním aplikace hudebního centra začněte přehrávat hudbu.
Poznámka:
1. Přístroj má paměťovou funkci, která automaticky vyhledá poslední spárované zařízení.
2. Chcete-li se připojit k jinému zařízení, zrušte stávající spárování stisknutím tlačítka MODE.
CZ - 9
VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE
PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY
SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED
OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM.
VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .
Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na
3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály,
které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní
nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.
Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů
Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje,
že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení
životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena)
v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto
elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují
místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou
likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé
elektrozařízení a baterie/akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho
prodejce, na obecním úřadě nebo na webu www.asekol.cz. Informace o tom, kde můžete
zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce,
na obecním úřadě a na webu www.ecobat.cz.
Dovozce zařízení je registrován u kolektivního systému ASEKOL s. r. o. (pro recyklaci
elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s .r. o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů)
ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.
Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
CZ - 10
CZ
ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce (zplnomocněný zástupce):
ETA a. s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,
prohlašuje, že výrobek dále popsaný:
Přenosný CD Audio systém s Bluetooth
typ: HYUNDAI TR 1088 BT3BBL
účel použití je přenos signálu z vysílacího zařízení do přijímacího zařízení v ČR a zemích EU,
použitá frekvence v pásmu 2402 – 2480 MHz,
výrobek lze provozovat na základě všeobecného oprávnění č. VO-R/10/04.2012-7 k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, čl. 3, ozn. h, – nespecifikované
stanice krátkého dosahu, vydaného ČTÚ,
je ve shodě s ustanoveními NV č. 426/2000 Sb., které je v souladu se směrnicí
R&TTE 1999/5/EC, týkající se rádiových a telekomunikačních zařízení
a ve shodě s ustanoveními NV č. 481/2012 Sb., které je v souladu se směrnicí 2011/65/EU o
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
Pro posouzení shody byly použity následující technické předpisy:
harmonizované normy:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60065:2002+A1:2006+A2:2010+A11:2008+A12:2011
EN 50564:2011
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 62479:2010
Výsledky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebních protokolech č. CE131028N004, LD131028N004,
EP131028N004, RM131028N004, SE131028N004 a RE131028N004, které byly vydány zkušební laboratoří Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch, China a v protokolu č.
101366 vydaného laboratoří Api Lab Testing Ltd. Hong Kong.
Prohlašujeme, že výrobek splňuje základní požadavky výše uvedených NV, tj. bezpečnost a
ochranu zdraví uživatele, elektromagnetickou kompatibilitu a efektivní využití spektra a obsah
některých škodlivých látek.
Datum a místo vydání prohlášení: 25.3.2014, Praha
Razítko oprávněné osoby:
CZ - 11
Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete s prístrojom pracovať, starostlivo si
prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili so všetkými jeho funkciami a vlastnosťami a mohol
vám dlhé roky poskytovať verné a bezproblémové služby.
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
• Bezpečnostné pokyny a návod uschovajte na neskoršie použitie.
• Pred prvým zapnutím prístroja si prečítajte bezpečnostní pokyny.
• Pokiaľ prístroj prestane fungovať kvôli silnému dymu a veľkému teplu, ihneď vyberte batérie
a odpojte napájanie.
• Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu čas používať, odpojte ho z elektriny a vyberte batérie.
• Prístroj čistite mäkkou tkaninou. Rozpúšťadlá a alkohol sú zakázané.
• Nepokúšajte sa prístroj rozobrať. Akékoľvek opravy prenechajte kvalifikovaným servisom
• Prístroj neinštalujte na týchto miestach:
-- Miesta vystavená priamemu slnečnému svitu alebo blízko zariadení vydávajúcich teplo napr.
elektrických topných telies.
-- Na iné zvukové zariadenia, ktoré sa nadmerne zahrievajú.
-- Miesta, kde nie je zaistené vetranie nebo prašná miesta.
-- Miesta vystavená trvalým vibráciami.
-- Vlhké a mokré miesta.
• Obsluhujte prístroj pomocou ovládacích prvkov a vypínačov podľa návodu.
• Táto brožúra je sprievodcom užívateľa pre prevádzku, nie je kritériom pre konfiguráciu.
SK - 12
SK
UPOZORNENIE
Z DÔVODU ZAMEDZENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEPOUŽÍVAJTE TÚTO ZÁSTRČKU S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM, VIACNÁSOBNOU
ZÁSUVKOU ANI INOU ZÁSUVKOU, AK SA NEDAJÚ HROTY ZÁSTRČKY ÚPLNE ZASUNÚŤ
TAK, ABY NEBOLI ODKRYTÉ. Z DÔVODU ZAMEDZENIA RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE ZARIADENIE DAŽĎU ANI VLHKOSTI.
POZOR
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom. NEOTVÁRAŤ
Symbol blesku so šípkou
vnútri
rovnostranného
trojuholníka
upozorňuje
užívateľa na prítomnosť
nebezpečného
napätia
bez izolácie vo vnútornom
priestore výrobku, ktoré
môže byť natoľko vysoké,
že predstavuje riziko úrazu
osôb elektrickým prúdom.
Z DÔVODU ZAMEDZENIA RIZIKA
POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI
ZADNÝ KRYT). VNÚTRI PRÍSTROJA
NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI URČENÉ K
OBSLUHE UŽÍVATEĽOM. PRENECHAJTE
CELÝ
SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU
SERVISNÉMU PERSONÁLU
Výkričník
vo
vnútri
rovnostranného trojuholníka
sa používa na upozornenie
užívateľa
na
prítomnosť
dôležitých
prevádzkových
a údržbových (servisných)
pokynov
v
literatúre
sprevádzajúcej produkt.
Označenie upozornenia sa nachádza na spodnom kryte prístroja.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1 Prečítajte si tento návod.
2. Uschovajte tento návod.
3. Dodržujte všetky varovania.
4. Dodržujte všetky pokyny.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody.
6.Čistenie: pred čistením prístroj vytiahnite z elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani
aerosólové čistiace prostriedky. Prístroj čistite len suchou tkaninou.
7. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte prístroj podľa pokynov výrobcu.
8.Nestavajte tento produkt na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly
alebo stoly. Produkt môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie dieťaťu
i dospelému a vážne sa poškodiť. Používajte prístroj iba na vozíkoch,
stojanoch, trojnožkách, konzolách alebo stoloch odporúčaných výrobcom
alebo predávaných spolu s prístrojom. Pri upevňovaní prístroja sa riaďte
pokynmi výrobcu a používajte montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
S produktom na vozíku sa pohybujte opatrne - náhle zastavenie, použitie
nadmernej sily alebo nerovný povrch môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s produktom.
9.Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle či
iné zariadenia produkujúce teplo (vrátane zosilňovačov).
10.Nepokúšajte sa prekonať bezpečnostné prvky polarizovanej zástrčky alebo zástrčky s
uzemnením. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, z ktorých jeden je širší, než druhý. Zástrčka
s uzemnením má dva hroty a tretí vývod zloží k uzemneniu. Širší hrot alebo tretí hrot slúži
k ochrane vašej bezpečnosti. Ak nie je možné zástrčku prístroja zasunúť do vašej zásuvky,
obráťte sa na elektrikára, aby vám zastaranú zásuvku vymenil.
11.Chráňte sieťový kábel, aby sa po ňom nešliapalo ani nebol stlačený, najmä v blízkosti zástrčky,
elektrické zásuvky a na mieste, kde vychádza z prístroja.
12. Používajte len príslušenstvo a doplnky určené výrobcom.
13. Počas búrok alebo v prípade, že prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky.
14.Prenechajte všetok servis kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol
prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení sieťového kábla, poliatie
tekutinou alebo ak sa do prístroja dostane cudzí predmet, takisto v prípade vystavenia dažďu
alebo vlhkosti, keď prístroj nepracuje normálne alebo došlo k jeho pádu.
SK - 13
15.Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na neho stavať
predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
16. Elektrickú zásuvku nepreťažujte. Používajte len tento zdroj napájania.
17. Používajte náhradné diely špecifikované výrobcom.
18. Produkt je možné inštalovať na stenu iba v prípade, že to odporučí výrobca.
19.Po skončení každého servisného zásahu alebo opravy požiadajte servisného technika, aby
vykonal bezpečnostnú kontrolu.
20.Zdroje napájania - Tento prístroj musí byť prevádzkovaný iba s typom zdroju napájania
uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí elektrickým napájaním vo svojom dome, obráťte
sa na predajcu produktu alebo na miestnu energetickú spoločnosť. Pre výrobky určené na
prevádzku na batérie či iné zdroje sa riaďte prevádzkovými pokynmi.
21.Vniknutiu predmetov alebo tekutín - Počas prevádzky do prístroja nikdy nezastrkávajte cez
otvory predmety akéhokoľvek druhu, pretože by mohlo dôjsť k dotyku s miestami vysokého
napätia alebo ku skratu, čo by mohlo mať za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
Nikdy na produkt nelejte tekutinu žiadneho druhu.
22.Poškodenie vyžadujúce servis - Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, vytiahnite
prístroj zo zásuvky a prenechajte servis kvalifikovaným servisným technikom:
a) bol poškodený sieťový kábel alebo zástrčka.
b) na prístroj bola vyliata tekutina alebo do neho vnikli cudzie predmety.
c) prístroj bol vystavený dažďu alebo vode.
d) prístroj nefunguje bežným spôsobom, aj keď dodržiavate prevádzkové pokyny. Používajte
len tie ovládacie prvky, ktorých sa týka návod, pretože nesprávna manipulácia s inými
ovládacími prvkami môže spôsobiť poškodenie a často môže vyžadovať rozsiahly zásah
kvalifikovaného technika, aby obnovil normálny chod produktu.
e) prístroj spadol alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodený; a
f) v prípade, že produkt vykazuje výraznú zmenu vo svojom fungovania - to všetko znamená,
že je potrebné servisného zásahu.
23.Sieťová zástrčka, spojovacie zariadenie prístroje alebo adaptér pre priame pripojenie sa
používajú ako rušiace zariadenie, a ako také musia byť ľahko dostupné.
24.Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že výrobok sa v EÚ nesmie
likvidovať spoločne s iným domácim odpadom. Aby nedošlo k prípadnej škode na životnom
prostredí alebo ľudskom zdraví z dôvodu nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte prosím
tento produkt zodpovedne, aby ste umožnili udržateľné opätovné použitie surovinových
zdrojov. Ak chcete použité zariadenia vrátiť, využite prosím vratné a zberné systémy alebo
kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Tieto subjekty môžu tento produkt
odovzdať na recykláciu šetrné k životnému prostrediu.
SK - 14
SK
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
LCD DISPLEJ
PORT USB
SLOT KARTY SD
HLASITOSŤ+
/
BUDÍK
HLASITOSŤ- /
BUDÍK
PREDVOL. STANICA+ “PRE+“ /
ALBUM+
PREDVOL. STANICA- “PRE-“ /
ALBUM-
FUNKCIE •••• /
REŽIM „MODE“
NAPÁJENIE
VYPNUTIE
/ ODLOŽENÉ
Doľava: PŘESKOČENIEDoprava: PŘESKOČENIE+
HORE: PREHRÁVÁNIE / PAUZA
DOLE: VYPNÚŤ ZVUK
/ PRISPANÍE
RUKOVEŤ
ANTÉNA FM
KONEKTOR EXTERNĚHO
VSTUPU AUX-IN
ELEKTRICKÝ SIEŤOVÝ
KÁBEL
KONEKTOR
SLUCHÁTIEK
SK - 15
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
Neinštalujte prístroj na nižšie uvedených miestach:
●Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo blízko zariadení vyžarujúcich teplo, napríklad
v elektrických vykurovacích telies.
● Prašné miesta.
● Miesta vystavené trvalým vibráciám.
● Vlhké miesta.
ZDROJE NAPÁJANIE
Tento prístroj funguje na napájanie striedavým prúdom 220-240 V, 50 Hz alebo jednosmerným
prúdom z batérií typu „C“ (UM - 2) 4 x 1,5 V. Nepokúšajte sa prevádzkovať prístroj na inom zdroji
napájania. Mohlo by to spôsobiť škodu na prístroji a neplatnosť záruky.
Uistite sa prosím, že zásuvka, do ktorej zapájate zástrčku tohto prístroja, je funkčná a ide do nej
stály prúd.
PREVÁDZKA NA STRIEDAVÝ PRÚD
1Ak sa sieťový kábel na striedavý elektrický prúd (je priložený) pripojí do zásuvky pre striedavý
elektrický prúd na zadnej strane prístroja a druhý koniec do domovej zásuvky na striedavý
elektrický prúd 220-240 V, 50 Hz, prístroj automaticky odpojí batérie a bude fungovať iba na
striedavý elektrický prúd.
2.Jedným stlačením tlačidla prístroj zapnete. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla
prístroj vypnete.
3.Tlačidlom MODE môžete prepínať medzi režimami FM, USB, CARD ( Karta ) alebo AUX
(externý zdroj zvuku).
PREVÁDZKA NA BATÉRIE
1. Otvorte kryt priestoru pre batérie.
2.Inštalujte 4 batérie typu „C“ (UM - 2) 1,5 V (nie sú priložené) podľa označenia správnej
polarity vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
DÔLEŽITÉ: Uistite sa, že batérie sú správne nainštalované. Nesprávna polarita môže spôsobiť
poškodenie prístroja a zánik záruky. Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon s
dlhšou životnosťou, odporúčame používať kvalitné alkalické batérie.
UPOZORNENIE
1. Nekombinujte staré a nové batérie.
2Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo - zinkové) a nabíjacie batérie (nikel - kadmiové batérie.
3Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, vyberte batérie. Staré batérie alebo batérie, z
ktorých uniká elektrolyt, môžu spôsobiť poškodenie prístroja a zánik záruky.
4 Nevhadzujte batérie do ohňa, môžu explodovať alebo môže dôjsť k úniku elektrolytu.
PREVÁDZKA NA BATÉRIE
VÝMENA BATÉRIÍ
Ak dochádza ku skresleniu zvukového výstupu, batérie sú vybité. Je potrebné ich čo najskôr
vymeniť, a to všetky batérie zároveň, aby nedošlo k úniku elektrolytu.
SK - 16
SK
POUŽÍVANIE FM
1. Stlačením tlačidla zapnete prístroj.
2. Pomocou tlačidla režimu MODE prepnite systém do režimu rádia FM.
3.Podržte tlačidlo po dobu 2-3 sekúnd. Spustí sa automatické vyhľadávanie kanálov smerom
dopredu a na prvom nájdenom kanále sa vyhľadávanie zastaví.
4.Podržte tlačidlo po dobu 2-3 sekúnd. Spustí sa automatické vyhľadávanie kanálov smerom
dozadu a na prvom nájdenom kanále sa vyhľadávanie zastaví.
5.Počas príjmu FM majte vždy teleskopické ANTÉNU FM úplne vytiahnutú, aby ste docielili
čo najlepšej kvality signálu. Keď je však príjem FM slabý, skúste posunúť prístroj bližšie
otvorenému oknu, až dosiahnete najlepšieho signálu.
6. Tlačidlami a môžete ovládať úroveň hlasitosti.
7. Stlačením a podržaním tlačidla prístroj vypnete.
Predvoľba rozhlasových staníc
- Tento produkt má funkciu automatického vyhľadávania a ukladania staníc.
- V režime FM sa stlačením a podržaním tlačidla
spustí automatické vyhľadávanie a uloženie
všetkých rozhlasových staníc, ktoré sú k dispozícii.
- Jedným stlačením tlačidla PRE + zvolíte nasledujúcu rozhlasovú stanicu, jedným stlačením
tlačidla PRE - zvolíte predchádzajúci rozhlasovú stanicu.
POUŽÍVANIE USB
1. Stlačením tlačidla zapnete prístroj.
2. Pomocou tlačidla režimu MODE prepnite systém do režimu USB / SD.
3. Zapojte do portu USB pamäťové zariadenie USB. Prístroj automaticky spustí prehrávanie.
4.Jedným stlačením tlačidla
prepnete na predchádzajúcu stopu; stlačením a podržaním
spustíte vyhľadávanie smerom dozadu.
5.Jedným stlačením tlačidla prepnete na nasledujúcu stopu; stlačením a podržaním spustíte
vyhľadávanie smerom dopredu.
6.Stlačením tlačidla
spustíte prehrávanie nasledujúceho albumu. Stlačením tlačidla
spustíte prehrávanie predchádzajúceho albumu.
7. Tlačidlami a môžete ovládať úroveň hlasitosti.
8. Stlačením a podržaním tlačidla prístroj vypnete.
OPAKOVANIE
Pri stlačením a podržaním tlačidla MODE v režime USB alebo karty sa každým stlačením
prepne funkcia režime takto:
1. - Opakovanie 1 stopy
2. - Opakovanie albumu
Prístroj nemôže načítať zariadenie USB
- Po pripojení zariadenia USB k prístroju je možné, že je nutné prepnúť na zariadenie USB,
aby mohlo fungovať.
- Tento prístroj nepodporuje priame USB prepojenie s počítačom. Je potrebné použiť
zariadenie USB alebo prehrávač MP3.
- Ak používate externý pevný disk USB, je potrebné toto zariadenie pripojiť zároveň
k externému zdroju napájania a k prístroju. Ak používate prenosný multimediálny prehrávač
s vlastným napájaním, uistite sa, že je správne vložená batéria.
- Skontrolujte, či je súborový systém vášho zariadenia USB naformátovaný na formát FAT alebo
FAT32. Zariadenie USB naformátované v systéme NTFS nie sú s týmto prístrojom kompatibilné.
Upozornenie: A
k sa pokúsite zmeniť súborový systém, formátovaním svojho zariadenia
vymažete všetky dáta. Pozrite sa najprv do návodu k svojmu zariadení USB.
SK - 17
POUŽÍVANIE KARTY SD
1. Stlačením tlačidla STANDBY zapnete prístroj.
2. Pomocou tlačidla režimu MODE prepnite systém do režimu USB/SD.
3. Zasuňte kartu do portu pre karu SD. Prístroj automaticky spustí prehrávanie.
4.Jedným stlačením tlačidla
prepnete na predchádzajúcu stopu; stlačením a podržaním
spustíte vyhľadávanie smerom dozadu.
5.Jedným stlačením tlačidla prepnete na nasledujúcu stopu; stlačením a podržaním spustíte
vyhľadávanie smerom dopredu.
6.Stlačením tlačidla Album + spustíte prehrávanie nasledujúceho albumu. Stlačením tlačidla
Album - spustíte prehrávanie predchádzajúceho albumu.
7. Tlačidlami VOL + a VOL - môžete ovládať úroveň hlasitosti.
8. Stlačením tlačidla STANDBY prístroj vypnete.
OPAKOVANIE
Pri stlačením a podržaním tlačidla MODE v režime USB alebo karty sa každým stlačením
prepne funkcia režime takto:
1. - Opakovanie 1 stopy
2. - Opakovanie albumu
Prístroj nemôže načítať pamäťovú kartu.
Najprv skontrolujte, či je pamäťová karta kompatibilná s prístrojom. Podporovanými
pamäťovými kartami sú SD, SDHC a MMC. Prístroj sme otestovali s väčšinou pamäťových
kariet na trhu; nemôžeme však zaručiť úplnú kompatibilitu so všetkými kartami na trhu
v dôsledku toho, že sa používa rad technologických štandardov. Ak budete mať problém
s kompatibilitou, použite prosím pamäťovú kartu o nižšej kapacite (2 GB alebo menšie) alebo
prístroj prepojte cez zariadenie USB.
POUŽÍVANIE HODÍN
1. Nastavenie hodín je k dispozícii iba v režime OFF (Vypnuté).
2.Stlačte a podržte tlačidlo
, kým sa prístroj neprepne do režimu nastavenia hodín. Displej
začne blikať a prístroj bude v režime pre nastavenie zobrazenia času v režime 12 alebo 24 hodín.
3. Tlačidlami a zvoľte požadované nastavenie.
4. Tlačidlom
nastavenie potvrdíte a prejdete k ďalšiemu nastaveniu.
5. Opakovaním krokov 3 a 4 nastavíte hodiny a minúty.
POUŽÍVANIE BUDÍKA
1. Nastavenie budíka je k dispozícii len v režime OFF (Vypnuté).
2. Stlačte a podržte tlačidlo alebo , kým sa prístroj neprepne do režimu nastavenia budíka.
3. Displej začne blikať, pričom je pripravený na nastavenie hodnoty hodín.
4. Tlačidlami a zvoľte požadované nastavenie.
5. Tlačidlom alebo nastavenie potvrdíte a prejdete k ďalšiemu nastaveniu.
6.Opakovaním krokov 3 a 4 nastavíte minúty a zdroje zvuku budíka (bzučiak, rádio FM alebo
USB / SD).
7. Po nastavení sa budík aktivuje.
8. Opätovným stlačením tlačidla alebo budík aktivujete alebo deaktivujete.
PRISPANIE
Keď budík znie, môžete budenie odložiť o 9 minút stlačením tlačidla
SK - 18
.
SK
POUŽÍVANIE EXTERNÉHO ZDROJE ZVUKU AUX - IN
1. Pomocou kábla s konektormi 3,5 mm prepojte prístroj a príslušné zariadenie.
2. Pomocou tlačidla režimu MODE prepnite systém do režimu AUX.
3. Stlačte tlačidlo
a môžete počúvať.
Poznámka: R
ežim AUX sa objaví, len ak je prístroj prepojený káblom s konektorom 3,5 mm
(externý kábel s konektorom 3,5 mm nie je priložený).
POUŽÍVANIE FUNKCIE ODLOŽENÉHO VYPNUTIE
1.Stlačením tlačidla
nastavte časovač automatického vypnutia po nastavenej dobe
(90 > 80 > 70 > 60... 10 > VYP.)
2. Prístroj môžete tiež kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla .
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Všeobecné
Napájanie: striedavý prúd 100 - 240 V, 50/60 Hz
jednosmerný prúd 4 x batérie 1,5 V typu C (UM-2) (nie sú priložené)
Príkon: 4 W Spotreba v pohotovostnom režime: 0,18 W
Výstupný výkon (RMS) 2 x 1 W
Rozmery prístroja: 182 x 170 x 90 mm Hmotnosť prístroja: 0,6 kg
Rádio
Ladiace frekvencia FM: 87,5 - 108 MHz
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
1. Deti môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom.
2.Kábel slúchadiel nikdy neomotávajte okolo zvierat alebo ľudí. Pri dlhých vodičov je potrebné
dbať na zvýšenú opatrnosť.
3.Prístroj čistite vlhkou (nikdy mokrou) tkaninou. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
4. Nenechávajte prístroj na priamom slnku ani na veľmi teplých, vlhkých alebo prašných miestach.
5.Stavajte prístroj mimo dosahu vykurovacích zariadení a zdrojov elektrického šumu, ako sú
žiarivky či elektromotory.
SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV
Prejav
Možná príčina
Riešenie
Pri príjme vysielania FM je
počuť šum alebo je zvuk
skreslený
-- Stanica FM nie je dobre naladená
-- Teleskopická anténa FM nie je vytiahnutá
-- Prelaďte rozhlasovú stanicu FM
-- Vytiahnite teleskopickú anténu FM
V režime FM nie je nič
počuť
-- Prístroj nie je prepnutý do režimu FM
-- Hlasitosť je nastavená na minimum
-- Prepínač funkcií prepnite do polohy FM
-- Zvýšte hlasitosť
Pri vysokej hlasitosti znie
zvuk skreslene
-- Hlasitosť je nastavená na minimum
-- Nastavte hlasitosť na nižšiu počuteľnú
úroveň
POUŽÍVANIE BLUETOOTH
1. Stlačením tlačidla FUNCTION prepnite do režimu Bluetooth. Na displeji sa zobrazí „bt“.
2.Indikácia funkcie Bluetooth bude blikať modro a spustí sa vyhľadávanie zariadenia na škárovanie.
3. Zapnite funkciu Bluetooth na zariadení.
4. Vyhľadajte prístroj pod názvom „UC1088P-B“ a kliknite na spárovanie.
5. V prípade úspešného pripojenia začne modré svetlo indikátora Bluetooth svietiť trvale.
6. Spustením aplikácie hudobného centra začnite prehrávať hudbu.
SK - 19
Poznámka:
1. Prístroj má pamäťovú funkciu, ktorá automaticky vyhľadá posledný spárované zariadenie.
2. Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, zrušte existujúce spárovanie stlačením tlačidla MODE.
VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE
PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED
OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO
ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM.
VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD
NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.
Informácie o ochrane životného prostredia
Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie
na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli,
ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím
miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým
zariadením.
Likvidácia starého elektrozariadenia a použitých batérií a akumulátorov
Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje,
že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Po skončení
životnosti odovzdajte prosím výrobok alebo batériu (ak je priložená) v príslušnom
mieste spätného odberu, kde bude vykonaná recyklácia tohto elektrozariadenia
a batérií. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú miesta
spätného odberu odslúženého elektrozariadenia. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môže v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok
nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom alebo batériou, alebo akumulátorom. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte
odslúžené elektrozariadenie a batérie / akumulátory do domového odpadu.
Informácie o tom, kde je možné vyslúžených elektrozariadení alebo použité batérie alebo
akumulátory zadarmo odovzdať, získate u vášho predajcu, na obecnom úrade alebo na webe
www.sewa.sk.
Dovozca zariadenia je registrovaný u kolektívneho systému SEWA, a. s.
(pre recykláciu elektrozariadení aj batérií a akumulátorov).
VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.
Výrobca: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Výhradný dovozca: ETA - Slovakia, spol s r.o., Stará Vajnorská 8, 831 04, Bratislava 3
SK - 20
SK
ES PREHLÁSENIE O ZHODE
Výrobca (splnomocnený zástupca):
ETA a. s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 275 44 001,
prehlasuje, že výrobok ďalej popísaný:
Prenosný CD Audio systém s Bluetooth
typ: HYUNDAI TR 1088 BT3BBL
účel použitia je prenos signálu z vysielacieho zariadenia do prijímacieho zariadenia v ČR
a krajinách EU, použitá frekvencia v pásme 2402 – 2480 MHz,
je v zhode s ustanoveniami NV č. 426/2000 Sb., ktoré sú v súlade so smernicou
R&TTE 1999/5/ES, týkajúcou se rádiových a telekomunikačných zariadení
a v zhode s ustanoveniami NV č. 481/2012 Sb, ktoré je v súlade so smernicou 2011/65/EÚ
o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.
Pre posúdenie zhody boli použité následujúce technické predpisy:
harmonizované normy:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60065:2002+A1:2006+A2:2010+A11:2008+A12:2011
EN 50564:2011
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 62479:2010
Výsledky skúšok sú uvedené v skušobných protokoloch č. CE131028N004, LD131028N004,
EP131028N004, RM131028N004, SE131028N004 a RE131028N004, ktoré boli vydané skúšobnym laboratóriom Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch China a v protokolu
č. 101366 vydaného laboratóriom Api Lab Testing Ltd. Hong Kong.
Prehlasujeme, že výrobok splňuje základné požiadavky vyššie uvedeného NV, tj. bezpečnosť
a ochranu zdravia užívateľa, elektromagnetickú kompatibilitu a efektivné využitie spektra
a obsah niektorých škodlivých látok.
Dátum a miesto vydania prehlásenia: 25.3.2014, Praha
Pečiatka oprávnenej osoby:
SK - 21
Szanowni klienci, dziękujemy Państwu za zakupienie naszego wyrobu. Przed uruchomieniem
urządzenia prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji, co pozwoli Państwu korzystać
z jego wszystkich funkcji w najdłuższym okresie bezproblemowej eksploatacji.
WAŻNE UWAGI
• Prosimy przechować instrukcję obsługi i zalecenia w celu umożliwienia ich użycia
w przyszłości.
• Przed uruchomieniem prosimy starannie przeczytać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
• Jeżeli urządzenie przestanie działać z powodu silnego zapylenia lub wysokiej temperatury,
należy niezwłocznie wyjąć baterie i odłączyć zasilanie.
• Jeżeli urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć.
• Urządzenie czyści się miękką tkaniną. Nie używamy rozpuszczalników ani innych agre sywnych
środków czyszczących.
• Urządzenia nie rozbieramy sami. Jeżeli nastąpi uszkodzenie prosimy zwrócić się do wykwali
fikowanego serwisu.
• Urządzenia nie należy instalować w następujących miejscach:
-- Miejsca wystawione na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub znajdujące się w pobliżu
urządzeń wydzielających ciepło, na przykład grzejników elektrycznych.
-- Nad innymi urządzeniami elektronicznymi wydzielającymi dużo ciepła (wzmacniacze).
-- Miejsca niedostatecznie przewietrzane i zapylone
-- Miejsca narażone na stałe wibracje
-- Miejsca wilgotne i mokre
• Urządzenie należy obsługiwać za pomocą elementów sterujących i wyłączników zgodnie
z instrukcją.
• Ta broszura spełnia rolę przewodnika dla użytkownika, nie służy konfigurowania systemu.
PL - 22
PL
OSTRZEŻENIA
ABY ZAPOBIEC WYSTĄPIENIU RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE
WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU i WILGOCI.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
SYMBOL
BŁYSKAWICY
ZE STRZAŁKĄ w trójkącie
równobocznym
służy
ostrzeżeniu użytkownika przed
obecnością wewnątrz produktu
niebezpiecznych, nieizolowanych
elementów pod napięciem, które
może być wystarczająco wysokie
by powodować ryzyko porażenia
człowieka.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK), NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
SYMBOL WYKRZYKNIKA w
trójkącie równobocznym, służy
zwróceniu uwagi użytkownika
na fakt, że instrukcja obsługi
zawiera bardzo istotne dla
bezpieczeństwa
informacje
dotyczące obsługi, utrzymania
i serwisowania urządzenia.
Symbole ostrzegawcze zostały umieszczone na spodzie urządzenia.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przeczytać instrukcje.
2. Zachować instrukcje.
3. Zwrócić uwagę na ostrzeżenia.
4. Przestrzegać instrukcji.
5. Urządzenie nie może być używane w pobliżu wody.
6.Czyszczenie – odłączyć urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie używać
do czyszczenia płynów ani aerozoli. Czyścić wyłącznie suchą ściereczką.
7.Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Ustawiać zgodnie ze wskazaniami w
instrukcji.
8.Nie umieszczać urządzenia na chwiejnych wózkach, stojakach, trójnogach,
wspornikach czy stolikach. Urządzenie może spaść poważnie się
uszkadzając i stwarzając ryzyko uszkodzenia i urazów. Używać wyłącznie
wózków, stojaków, trójnogó w, wsporników czy stolikó w zalecanych przez
producenta. Jakiekolwiek prace instalacyjne powinny być przeprowadzone
zgodnie z instrukcją producenta i przy użyciu zalecanych przez producenta
akcesoriów. Przenosić urządzenie na stoliku należy z dużą ostrożnością, tak
żeby się nie wywrócił.
9.Urządzenie należy ustawiać z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfery, kuchenki i inne
urządzenia emitujące ciepło (w tym wzmacniacze).
10.Nie omijać zabezpieczeń w postaci wtyczki spolaryzowanej. Jeśli załączona wtyczka nie
pasuje do gniazda, należy skontaktować się z uprawnionym elektrykiem w celu wymiany
gniazda na pasujące.
11.Przewody zasilające powinny być poprowadzone tak, żeby uniemożliwić deptanie po nich lub
przyciskanie przez stawiane na nich przedmioty.
12. Używać wyłącznie akcesorió w zalecanych przez producenta.
13.Podczas burzy należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Podobnie w przypadku, kiedy
nie planujemy używać urządzenia przez dłuższy czas.
14.Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi, kiedy nastąpi uszkodzenie
wtyczki lub kabla zasilającego, do urządzenia dostaną się ciała obce lub zostanie na nie
rozlany płyn, urządzenie zostało wystawione na deszcz, urządzenie nie pracuje prawidłowo
mimo braku zauważalnych zmian zewnętrznych, urządzenie spadło i uszkodziło się.
15.Należy zwrócić uwagę, by przez otwory urządzenia nie dostały się do jego wnętrza żadne
ciała obce lub płyny. Nie stawiać na nim żadnych przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak
np. wazony.
PL - 23
16.Urządzenie może być podłączone wyłącznie do sieci o parametrach zaznaczonych na
tabliczce znamionowej lub w instrukcji. Nie przeciążać gniazd, przedłużaczy i rozgałęziaczy
– może to spowodować porażenie elektryczne oraz pożar.
17.Używać wyłącznie części zamiennych zalecanych przez producenta.
18.Urządzenie może być montowanie na ścianie wyłącznie, jeśli producent przewiduje taką
możliwość.
19.W przypadku konieczności dokonania napraw serwisowych, należy także zlecić
przeprowadzenie testów bezpieczeństwa.
20.Źródła zasilania – Urządzenie można podłączać wyłącznie do źródeł zasilania o parametrach
zgodnych z parametrami wymienionymi na tabliczce znamionowej. Urządzenia zasilane
bateriami, należy instalować i użytkować zgodnie z instrukcją użytkowania.
21.Ciała obce i zalanie - przez otwory urządzenia nie wolno wkładać do wnętrza ciał obcych,
może się to stać przyczyną porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia. Nie dopuszczać do
obryzgania lub zalania urządzenia jakimikolwiek płynami.
22.Uszkodzenia wymagające naprawy serwisowej – urządzenie powinno być naprawiane przez
kompetentnych serwisantów, gdy:
a) wystąpiło uszkodzenie wtyczki lub przewodu zasilania,
b) do urządzenia dostały się jakieś przedmioty lub płyny,
c) urządzenie było poddane działaniu deszczu,
d) urządzenie zostało upuszczone lub została uszkodzona jego obudowa,
e) urządzenie nie działa w normalny sposób,
f) Wtyczka przewodu elektrycznego lub zasilacza jest używana do wyłączania urządzenia
(odłączania od zasilania), powinna być więc łatwo dostępna.
24.Zużytego czy uszkodzonego urządzenia nie wyrzucać na terenie Unii Europejskiej razem
z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację
urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o punktach
zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.
PL - 24
PL
ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
WYŚWIETLACZ LCD
PORT USB
VOL+
GNIAZDO KART SD
ZAPISANE STACJE+ “PRE+“ /
ALBUM+
/ AL1
ZAPISANE STACJE- “PRE-“ /
ALBUM-
VOL- / AL2
FUNKCJA •••• /
TRYB „MODE“
ZASILANIE
ZZZ
/ UŚPIENIE
L: SKIPP: SKIP+
T: PLAY/ PAUSE
B: MUTE
/ DRZEMKA
UCHWYT
ANTENA FM
WEJŚCIE AUX-IN
PRZEWÓD PRĄDU AC
ZŁĄCZE
SŁUCHAWKOWE
PL - 25
WAŻNE INFORMACJE
Unikać instalowania urządzenia w następujących miejscach:
•Miejsca wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz źródeł ciepła takich
jak piecyki elektryczne.
• Miejsca zapylone.
• Miejsca wystawione na stałe wibracje.
• Miejsca wilgotne i mokre.
ŹRÓDŁA ZASILANIA
Urządzenie jest zasilane prądem przemiennym AC 220-240V~50Hz lub za pomocą 4 baterii
DC1.5V „C” (UM-2). Nie próbować podłączać źródeł zasilania o innych parametrach niż wskazane,
może to doprowadzić do uszkodzeń, których naprawy nie obejmuje gwarancja.
Należy sprawdzić czy gniazdo, do którego podłączane będzie urządzenie, działa prawidłowo i czy
prąd jest do niego dostarczany w sposób stały.
ZASILANIE Z SIECI
1.Po podłączeniu przewodu zasilającego (załączony) do złącza znajdującego się z tyłu
urządzenia oraz włączeniu wtyczki do gniazda sieci energetycznej o parametrach AC
220-240V~50Hz Urządzenie automatycznie odłączy zasilanie z baterii i będzie zasilane
wyłącznie prądem sieciowym.
2.Nacisnąć jeden raz przycisk “ ”, by włączyć urządzenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ” ”,
żeby wyłączyć urządzenie.
3.Naciskać przycisk “MODE” by przełączać pomiędzy trybami “FM” lub “USB” lub “CARD” lub “AUX”.
ZASILANIE BATERYJNE
1. Zdjąć pokrywę komory baterii.
2.Włożyć cztery baterie DC1.5V “C” (UM-2) (nie załączone) zgodnie z oznaczeniami polaryzacji
w komorze baterii.
3. Zamknąć pokrywę komory baterii.
WAŻNE:Upewnić się, że baterie zostały włożone prawidłowo. Nieprawidłowo włożone
baterie mogą doprowadzić do uszkodzeń, których naprawy nie obejmuje gwarancja.
W celu najlepszego i najdłuższego użytkowania należy używać baterii alkalicznych
dobrej jakości.
UWAGA
1. Nie łączyć ze sobą baterii starych i nowych.
2.Nie łączyć ze sobą baterii alkalicznych, cynkowo-węglowych czy ładowalnych akumulatorków
(niklowo-kadmowych).
3.Jeśli urządzenie ma być nie używane przez dłuższy czas, należy wyjąc z niego baterie
żeby nie dopuścić do ich wycieku. Wyciek baterii może doprowadzić do uszkodzeń, których
naprawy nie obejmuje gwarancja.
4. Nie wyrzucać baterii do ognia – mogą wybuchnąć lub spowodować wyciek.
WYMIANA BATERII
Kiedy dźwięk urządzenia jest słabszy, znaczy to, że baterie są słabe. Należy wymienić cały zestaw
baterii tak szybko, jak to możliwe, żeby uniknąć wycieku.
PL - 26
PL
FUNKCJE RADIA FM
1. Nacisnąć jeden raz przycisk “ ” by włączyć urządzenie.
2. Naciskać przycisk “MODE” by włączyć tryb “FM”.
3.Nacisnąć przycisk “ ” i przytrzymać przez 2-3 sekundy. Urządzenie będzie szukało i
zapisywało kanały w wyższych strefach zakresu FM.
4.Nacisnąć przycisk “ ” i przytrzymać przez 2-3 sekundy. Urządzenie będzie szukało i
zapisywało kanały w niższych strefach zakresu FM.
5.Podczas odbierania przekazu radiowego FM, antena powinna być rozsunięta na całą długość,
żeby zapewnić najlepszy odbiór. Jeśli mimo to, jakość odbioru jest niska, należy przenieść
urządzenie w pobliże np. okna i ustawić tak, by uzyskać najlepszy odbiór.
6. Naciskając przyciski “ ” (VOL+) lub “ ” (VOL-) regulować poziom głośności.
7. Nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ” , by wyłączyć urządzenie.
Zapisywanie stacji radiowych
•Urządzenie jest wyposażone w możliwość automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania
stacji radiowych.
•W trybie FM nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ” do momentu aż radio wyszuka i zapisze
dostępne stacje.
•Naciskać przyciski „PRE+” lub „PRE-”, by przechodzić w górę lub w dół do kolejnych
zapisanych stacji.
FUNKCJE USB
1. Nacisnąć jeden raz przycisk “ ” , by włączyć urządzenie.
2. Naciskać przycisk “MODE” by włączyć tryb “USB/SD”.
3. Podłączyć pamięć USB do złącza USB. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
4.Nacisnąć przycisk “ ” by przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć i przytrzymać żeby
szybko przewijać w tył.
5.Nacisnąć przycisk “ ” , by przejść do następnego utworu, nacisnąć i przytrzymać żeby szybko
przewijać w przód.
6.Naciskać przycisk “ ” , by odtworzyć następny album, a przycisk “ ” , by odtworzyć
poprzedni album.
7. Naciskając przyciski ” (VOL+) lub ” (VOL-) regulować poziom głośności.
8. Nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ”, by wyłączyć urządzenie.
Powtarzanie
Podczas odtwarzania z pamięci USB lub z karty SD, naciskać przycisk „MODE”. Każde
naciśnięcie będzie zmieniało tryb powtarzania wg. następującej kolejności:
1. Powtarzaj jeden utwór
2. Powtarzaj album
Jeśli urządzenie nie czyta pamięci USB
•Po podłączeniu pamięci do urządzenia, należy przełączyć je na funkcję USB, zanim rozpocznie
się odtwarzanie.
•Urządzenie nie obsługuje bezpośredniego połączenia USB z komputerem. Należy używać
urządzenia USB lub odtwarzacza MP3.
•W przypadku używania zewnętrznego dysku USB, należy go podłączyć zarówno do
urządzenia jak i do zewnętrznego źródła zasilania. Jeśli używamy samoładującego się dysku,
należy sprawdzić czy bateria została wystarczająco naładowana.
•Sprawdzić czy format systemu plików w urządzeniu USB to FAT lub FAT 32. Urządzenia
sformatowane w NTSF nie są obsługiwane.
Uwaga: w przypadku zmiany systemu plików, formatowanie usunie wszystkie dane. Należy
uważnie przeczytać i kierować się instrukcją urządzenia USB.
PL - 27
FUNKCJE KARTY SD
1. Nacisnąć jeden raz przycisk “ ”, by włączyć urządzenie.
2. Naciskać przycisk “MODE” by włączyć tryb “USB/SD”.
3. Włożyć kartę SD do gniazda SD. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
4.Nacisnąć przycisk “ by przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć i przytrzymać żeby
szybko przewijać w tył.
5.Nacisnąć przycisk “ by przejść do następnego utworu, nacisnąć i przytrzymać żeby szybko
przewijać w przód.
6.Naciskać przycisk “ ”, by odtworzyć następny album, a przycisk „ ”, by odtworzyć poprzedni
album.
7. Naciskając przyciski “ ” (VOL+) lub “ ” (VOL-) regulować poziom głośności.
8. Nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ”, by wyłączyć urządzenie.
Powtarzanie
Podczas odtwarzania z pamięci USB lub z karty SD, naciskać przycisk „MODE”. Każde
naciśnięcie będzie zmieniało tryb powtarzania wg. następującej kolejności:
1. Powtarzaj jeden utwór
2. Powtarzaj album
Jeśli urządzenie nie czyta karty SD
Sprawdzi, czy karta pamięci jest obsługiwana przez urządzenie. Obsługiwane typy kart to: SD,
SDHC, MMC. Producent przeprowadził testy urządzenia z większością dostępnych na rynku
kart pamięci. Nie można jednak zagwarantować pełnej zgodności ze wszystkimi dostępnymi
kartami, ponieważ aktualnie w użyciu jest wiele standardów technologicznych. W przypadku
wystąpienia problemów ze zgodnością, należy używać kart o mniejszej pojemności (2GB lub
niższa) albo korzystać z pamięci USB.
USTAWIENIA ZEGARA
1. Alarm można ustawiać wyłącznie w trybie „OFF”.
2.Nacisnąć i przytrzymać przycisk “ ” lub “ ” do momentu przejścia urządzenia w tryb ustawiania
alarmu.
3. Na wyświetlaczu będzie migać wskazanie godziny.
4. Naciskając przyciski “ ”lub “ ” , ustawić żądaną godzinę.
5. Nacisnąć przycisk “ ” lub “ ” żeby zatwierdzić wybór i przejść do następnych ustawień.
6.Powtarzać kroki 3 i 4 żeby ustawić minuty, źródło dźwięku budzenia (Dzwonek, Radio FM,
Muzyka z pamięci USB lub SD).
7. Po dokonaniu ustawień alarm aktywuje się.
8. Nacisnąć przycisk “ ” lub “ ” , żeby wyłączyć alarm.
DRZEMKA
Po włączeniu się alarmu nacisnąć przycisk “
” , żeby opóźnić go o 9 minut.
FUNKCJA AUX IN
1.Do podłączenia dowolnego zewnętrznego urządzenia audio należy użyć kabla z wtyczkami 3,5 mm.
2. Naciskać przycisk “MODE” by włączyć tryb “AUX”.
3. Nacisnąć przycisk “ ” by rozpocząć odtwarzanie.
Uwaga: T
rybu “AUX” będzie widoczny tylko po podłączeniu do innego urządzenia kablem
3,5 mm (nie załączony).
PL - 28
PL
FUNKCJA PRZEJŚCIA W STAN UŚPIENIA
1.Naciskać przycisk
, by ustawić czas automatycznego wyłączenia
(90>80>70>60...10>OFF>).
2.Urządzenie można zawsze wyłączać naciskając i przytrzymując przycisk
.
SPECYFIKACJE
Główne
Zasilanie: A
C: 100V - 240V~ 50/60Hz
DC: 4 baterie 1.5V ‘C’ (UM-2) (nie załączone)
Pobór energii: 4 W
Pobór energii w trybie czuwania: 0,18W
Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1W
Wymiary urządzenia: 182 x 170 X 90 mm Masa urządzenia: 0,6 kg
Radio
Częsotliwość strojenia: FM: 87,5 -108MHz
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
1. Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod kontrolą.
2.Nigdy nie owijać przewodów słuchawkowych wokół innych osób lub zwierząt. Należy
zachować szczególną ostrożność przy używaniu długich przewodów.
3.Urządzenie czyścić miękką suchą (nigdy wilgotną) ściereczką. Nie używać detergentów,
rozpuszczalników ani innych tego typu środków czyszczących.
4.Nie zostawiać urządzenia w zasięgu bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych,
ani w miejscach gorących, wilgotnych czy zapylonych.
5.Urządzenie ustawiać z dala od urządzeń grzewczych lub emitujących zakłócenia elektryczne
takich jak silniki czy lampy fluorescencyjne.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Objawy
Możliwe przyczyny
Rozwiązanie
Zakłócenia lub zniekształcenie dźwięku w czasie
słuchania radia
-- Nieprawidłowo dostrojona stacja FM
-- Antena FM nie rozciągnięta do końca
-- Dostroić dokładniej odbieraną stację FM
-- Rozciągnąć do końca antenę FM
Brak dźwięku podczas
słuchania radia
-- Urządzenie nie przestawione w tryb „FM”
-- Zbyt niski poziom głośności
-- Naciskać przycisk „MODE”, żeby ustawić
funkcję FM
-- Wyregulować głośność
Zniekształcony dźwięk przy
-- Poziom głośności ustawiony na maksymalny
wysokim poziomie głośności
-- Wyregulować głośność do komfortowego
poziomu
FUNKCJA BLUETOOTH
1.Naciskać przycisk “MODE”, żeby przejść do funkcji „BT”. Na wyświetlaczu pojawi się
komunikat „bt”.
2.Wskaźnik Bluetooth będzie migał na niebiesko, a urządzenie będzie poszukiwało innego do
sparowania.
3. Włączyć funkcję Bluetooth w innym urządzeniu.
4. Wyszukać urządzenie o nazwie “UC1088P-B”, kliknąć w celu sparowania.
5. Jeśli połączenie powiedzie się ikonka Bluetooth będzie się świecić na niebiesko.
6. Otworzyć aplikacje muzyczne, żeby odtwarzać muzykę.
UWAGA:
1. Urządzenie posiada funkcję pamięci, zapamiętującą ostatnie parowanie.
2.W celu połączenia z innym niż ostatnie urządzeniem, nacisnąć przycisk “MODE”, żeby
rozłączyć aktualne parowanie.
PL - 29
OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE
DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ
Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU
NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁ ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ.
NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU
AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.
Informacje o ochronie środowiska naturalnego
Wykonaliśmy to najlepsze, aby obniżyć ilość opakowań i stwierdziliśmy ich łatwe rozdzielenie
na 3 materiały: tektura, masa papierowa i rozciągnięty polietylen. Urządzenie to zawiera
materiały, które mogą być po demontażu utylizowane wyspecjalizowaną spółką. Prosimy, aby
Państwo dotrzymywali miejscowe przepisy dotyczące obchodzenia się z papierami pakowymi,
wyładowanymi bateriami i starymi urządzeniami.
Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz utylizacja baterii
i akumulatorów
Ten symbol znajdujący się na produkcie, jego wyposażeniu lub opakowaniu
oznacza, że z produktem nie można obchodzić jak z odpadami domowymi.
Kiedy urządzenie lub bateria/akumulator będą nadawały się do wyrzucenia
prosimy, aby Państwo przewieźli ten produkt na odpowiednie miejsce zbiorcze,
gdzie zostanie przeprowadzona jego utylizacja
Na terenie Unii Europejskiej oraz w innych europejskich krajach znajdują się
miejsca zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii
i akumulatorów.
Dzięki zapewnieniu właściwej utylizacji produktów mogą Państwo zapobiec możliwym
negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Mogłyby one wystąpić
w wypadku nieodpowiedniego postąpienia z odpadami elektronicznymi i elektrycznymi lub
zużytymi bateriami i akumulatorami.
Utylizacja materiałów pomaga chronić źródła naturalne. Z tego powodu, prosimy nie wyrzucać
starych elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz akumulatorów i baterii razem z odpadami
domowymi.
Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem,
w którym został produkt kupiony.
ZMIANA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU ZASTRZEŻONA PRZEZ PRODUCENTA.
Producent: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
Importer: DIGISON Polska sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 46, Wrocław 54 613 Poland
PL - 30
EN
Dear customer, thank you for purchase of our product. To achieve the utmost in enjoyment and
performance, please read this manual carefully before attempting to operate the unit in order to
became familiar with its features, and assure you years of faithful, trouble free performance.
IMPORTANT NOTES
• Keep instructions the safety and operating instructions should be retained for future refer
ence.
• Ensure you read the safety warnings carefully below before you operate the unit.
• When the unit distorts because of strong smoke and heat, remove the batteries and cut
off the power supply quickly.
• When the set is not going to be used for a long time, unplug the AC lead and remove
the batteries.
• Clean the cabinet with soft cloth. Detergent or alcohol is forbidden.
• Don’t attempt to disassemble or repair this unit casually. Go to consult the properly qualified
center when malfunction happened.
• Avoid installing the unit in locations described below:
-- Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric
heaters.
-- On top of other stereo equipment that radiate too much heat.
-- Places locking ventilation or dusty places.
-- Places subjected to constant vibration.
-- Humid or moist places.
• Operate turning controls and switches as instructed in the manual.
• This book is only a guide for user’s operation, not a criterion for configuration.
EN - 31
WARNING
TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION
CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED
TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT
EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
The lighting flash with
arrowhead symbol, within
an equilateral triangle is
intended to alert the user
to presence of uninsulated
dangerous voltage within the
products enclosure that may
be of sufficient magnitude to
constitute a risk of electric
shock to persons.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF
ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE
COVER (OR BACK), NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
The exclamation point within
an equilateral triangle is
intended to alert the user to
the presence of important
operating and maintenance
(servicing) instructions in the
literature accompanying the
appliance.
The Caution Marking is located at the bottom enclosure of the apparatus.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6.Cleaning-Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners
or aerosol cleaners. Clean only with dry cloth.
7.Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s
instructions.
8.Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table.
The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious
damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table
recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting
of the product should follow the manufacturer’s instructions, and should use
a mounting accessory recommended by the manufacturer. A product and
cart combination should be moved with care-quick stops, excessive force
and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
9.Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that product heat.
10.Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has
two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third
grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided
plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11.Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Unplug this apparatus during lightening storms or when unused for a long periods of time.
14.Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
EN - 32
EN
15.This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and that no object filled
with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
16. Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
17. Use replacement part as specified by the manufacturer.
18. The product may be mounted to a wall only if recommended by the manufacturer.
19.Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform
safety checks.
20.Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated
on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult
your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery
power, or other sources, refer to the operating instruction.
21.Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings
as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or
electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
22. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to
qualified service personnel under the following conditions:
a) When the power-supply cord or plug is damaged,
b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
c) If the product has been exposed to rain or water,
d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only
those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment
of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified
technician to restore the product to its normal operation.
e) If the product has been dropped or damaged in any way, and
f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.
23.The mains plug/appliance coupler/direct plug-in adapter is used as disconnect device, the
disconnect device shall remain readily operable.
24.Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be
disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
They can take this product for environmental safe recycling.
EN - 33
LOCATION OF CONTROL
LCD DISPLAY
USB PORT
VOL +
SD CARD SLOT
PRESET STATION+ “PRE+“ /
ALBUM+
/ AL1
PRESET STATION- “PRE-“ /
ALBUM-
VOL - / AL2
FUNCTION •••• /
MODE “MODE“
POWER
/ SLEEP
L: SKIPP: SKIP+
T: PLAY/ PAUSE
B: MUTE
/ SNOOZE
HANDLE
FM ANTENNA
AUX-IN JACK
AC POWER CORD
PHONE JACK
EN - 34
EN
IMPORTANT NOTES
Avoid installing the unit in locations described below:
●
●
●
●
Places exposed to direct sunlight or close to heat radiating appliances such as electric heaters.
Dusty places.
Places subject to constant vibration.
Humid or moist places.
POWER SOURCES
This unit operates with AC 220-240V~50Hz or 4 x DC1.5V “C” (UM-2) batteries. Do not attempt
to operate the unit on any other power source. You could cause damage to the unit and void your
warranty.
Please be sure the power outlet you plug this unit into is working and receives constant power.
AC OPERATION
1.When the AC power cord (included) is connected to the AC Power Socket on the back of
the unit and the other end is plugged into a AC 220-240V~50Hz wall outlet, the unit will
disconnect the batteries automatically, and operate on AC Power only.
2. Press the “ ” button once to power on, press and hold the “ ” again to power off!
3. Press the “MODE” button switch to “FM” or “USB” or “CARD” or “AUX” mode.
BATTERY OPERATION
1. Remove the BATTERY DOOR.
2.Install 4 x DC1.5V “C” (UM-2) batteries (not included) according to the polarity diagram inside
the battery compartment.
3. Close the BATTERY DOOR.
IMPORTANT:Be sure that the batteries are installed correctly.Wrong polarity may damage the
unit and void the warranty. For best performance and longer operating time, we
recommend the use of good quality alkaline-type batteries.
CAUTION
1. Do not mix old and new batteries.
2. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
3.If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the battery. Old or leaking
battery can cause damage to the unit and may void the warranty.
4. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
BATTERY OPERATION
BATTERY REPLACEMENT
When the output sound of this unit becomes distorted, the batteries are weak. You need to replace
all the exhausted batteries at the same time as soon as possible to avoid battery leakage.
EN - 35
FM OPERATION
1. Press the “ “ button to switch on the unit.
2. Press the “MODE” button until the system entered the FM Radio mode.
2.Press once the “ ” button for 2-3 s,and the high side of FM will seeking channel automatically
and fix the channel.
3.Press once the “ ” button for 2-3 s,and the low side of FM will seeking channel automatically
and fix the channel.
4.During FM reception,always keep the FM TELESCOPIC ANTENNA fully extended for best
performance. However, if FM receiption is weak, try repositioning the unit near an open
window until you get the best reception.
5. Press the “ ” or “ ” to control the volume level.
6. Press and hold the “ ” button to power off.
Preset Radio Station
- This product equipped auto station searching & saving function.
- In FM mode, Press and hold “
”, unit will auto search and save all available radio station.
- Press “PRE.+” once to select the previous preset station or press “PRE.-” once to select the next
preset station.
USB OPERATION
1. Press the “ ” button to switch on the unit
2. Press the “MODE” button unit the system entered the USB/SD mode
3. Connect the USB flash to the USB port. The unit will start playing automatically
4.Press the “
” button once for selecting the previous track, press and hold for backward
searching
5. Press the “ ” button once for selecting the next track, press and hold for forward searching
6. Press “
” for playing the next album. Press “
” for playing the previous album
7. Press “ ” or “ ” to control the volume level
8. Press and hold the “ ” button to switch off the unit
REPEAT
Press and hold the “MODE ” button during USB or Card mode each press switches the mode
function as following.
1. - Repeat 1
2. - Repeat Album
The unit cannot read my USB device.
- Once you have plugged your device to the unit, you may need to switch on the USB device
before it can operate.
- This unit does not support a direct USB connection with a computer. You need to use
a USB device, or a MP3 player.
- If you are using a USB external hard disk: you need to connect your device simultaneously
to an external power source and to the unit. If you are using a self-powered PMP, make sure
that the battery is sufficiently loaded.
- Check that the files system of your USB device is formatted into the FAT or FAT 32 format.
USB device formatted into NTFS are not compatible with this unit.
Caution: if you attempt to modify your file system, formatting your device will erase all data.
Please refer to your USB device’s instruction manual first.
EN - 36
EN
SD CARD OPERATION
1. Press the “STANDBY” button to switch on the unit
2. Press the “MODE” button unit the system entered the USB/SD mode
3. Connect the SD Card to the card slot. The unit will start playing automatically
4.Press the “
” button once for selecting the previous track, press and hold for backward
searching
5. Press the “ ” button once for selecting the next track, press and hold for forward searching
6. Press “Album +” for playing the next album. Press “Album-” for playing the previous album
7. Press “VOL+” or “VOL-” to control the volume level
8. Press and hold the “STANDBY” button to switch off the unit
REPEAT
Press and hold the “MODE ” button during USB or Card mode each press switches the mode
function as following.
1. - Repeat 1
2. - Repeat Album
The unit cannot read my memory card.
Check firstly that your memory card is compatible with the unit. Supported memory cards are
SD, SDHC, MMC formats. We have tested this unit with most of the market’s memory cards
; we cannot however guarantee a full compatibility with all the cards in the market because
of the multiple technology standards in use. Should you have a compatibility problem: please
use a memory card with a lower capacity (2GB or lower) or else connect the unit through
a USB device.
CLOCK OPERATION
1. Clock setting only available in the OFF mode
2.Press and hold the “
” until the unit entered the clock setting mode. The display will flash
and entered the 12/24 hour display setting
3. Press “ ” or “ ” to select desire setting
4. Press “
” to confirm and enter the next setting
5. Repeat step 3 and 4 for setting the Hour and Minutes
ALARM OPERATION
1. Alarm setting only available in OFF mode
2. Press and hold the “ ” or “ ”button until the system entered the alarm setting mode.
3. Display will flash and entered the hour setting
4. Press “ ” or “ ” to select desire setting
5. Press “ ” or “ ” to confirm and enter the next setting
6.Repeat step 3 and 4 to setting the minutes, wake up sound sources (Buzzer/FM Radio/USB
or SD)
7. After setting, the alarm will activities
8. Press “ ” or “ ” button once to active or disable the alarm
SNOOZE
When the alarm is triggered. Press the “
” button to delay the alarm for 9 mintues.
EN - 37
AUX IN OPERATION
1. Connect 3.5 mm cable to this unit and your device with 3.5 mm output jack.
2. Press the “MODE” button until the system entered the AUX mode
3. Press “
” on your device and enjoy.
Remark:AUX mode will only appear when the unit connected with the 3.5mm jack cable (3.5
mm Aux-in cable not include)
SLEEP OPERATION
1. Press the “
” button to set the auto switch off timer (90>80>70>60...10>OFF>)
2. Unit can also switch off anytime by press and hold the “ ” button
SPECIFICATIONS
General
Power Supply: AC100V - 240V~ 50/60Hz
DC: 4 x 1.5V ‘C’ (UM-2) Batteries (Not included)
Power Consumption: 4W
Standby Power Consumption: 0,18W
Output Power (RMS): 2 x 1W
Unit Dimensions: 182 x 170 X 90 mm
Unit Weight: 0.6 kg
Radio
Tuning Frequency: FM: 87.5–108MHz
CARE AND MAINTENANCE
1. Children should be supervised when using this appliance.
2.Never wrap the earphone lead around any animal or person. Special care should be taken
with long wires.
3. Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
4. Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
5. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as
fluorescent lamps or motors.
TROUBLESHOOTING GUIDE
Symptom
Possible Cause
Solution
Noise or sound
distorted on FM
broadcast
-- Station not tuned properly for FM.
-- FM telescopic antenna is not extended.
-- Retune the FM broadcast station.
-- FM: Extend FM telescopic antenna.
FM no sound
-- Unit not in “FM” function mode.
-- Volume set at minimum
-- Press Function Switch to “FM” position.
-- Increase Volume.
Sound appears
distorted at high
volume setting
-- Volume control is set to
-- maximum.
-- Adjust Volume Control to a lower
comfortable level.
BLUETOOTH OPERATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Press “FUNCTION” to enter bluetooth mode, “bt” will show on screen.
Bluetooth indication will flash with blue light and start searching for device pairing.
Switch on the bluetooth function on the device.
Search for the unit named with “UC1088P-B”, click it for pairing.
Once connection success, the bluetooth indication blue light will always on.
Open the music center apps to start playing music.
EN - 38
EN
Remark:
1. Unit having memory function which will automatic search for the last pairing device.
2. To connect with other device, press “MODE” button to disconnect the existing pairing.
WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury
of electric current. Always turn off the product when you don’t use it or before a revision. There aren’t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always
appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention.
Old electrical appliances, used batteries and accumulators disposal
This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the
product packing means that the product must not be disposed as household
waste. When the product/ battery durability is over, please, deliver the product
or battery (if it is enclosed) to the respective collection point, where the electrical
appliances or batteries will be recycled. The places, where the used electrical
appliances are collected, exist in the European Union and in other European
countries as well. By proper disposal of the product you can prevent possible
negative impact on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product or battery/ accumulator. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore, please, do not throw the old electrical appliances and batteries/ accumulators in the household waste. Information, where
it is possible to leave the old electrical appliances for free, is provided at your local authority,
at the store where you have bought the product. Information, where you can leave the batteries
and accumulators for free, is provided to you at the store, at your local authority.
WE RESERVE THE RIGHT TO CHANG E TECHNICAL SPECIFICATIONS.
EN - 39
CE DECLARATION OF CONFORMITY
The manufacturer (authorised representative):
ETA a. s., Zelený Pruh 95/97, 147 00 Praha 4 – Braník,
Company Identification No.: 275 44 001,
hereby declares that the hereinafter described product:
Portable CD Audio System with Bluetooth
typ: HYUNDAI TR 1088 BT3BBL
Purpose of use: signal transmission from the transmitting device to the receiving device in
the Czech Republic and in the EU member states, used frequency 2402 – 2480 MHz band
is in conformance with the provisions of the GD No. 426/2000 Coll. that is in conformity with
the R&TTE Directive 1999/5/EC concerning radio and telecommunication devices
and in accordance with the provisions of Government Decree No. 481/2012 Coll., which is
in accordance with the Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment.
The following technical regulations have been applied in assessing the conformance:
Harmonised standards:
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007+A11:2011
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 60065:2002+A1:2006+A2:2010+A11:2008+A12:2011
EN 50564:2011
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 62479:2010
The test results are provided in the Test Reports No. CE131028N004, LD131028N004,
EP131028N004, RM131028N004, SE131028N004 and RE131028N004 issued by the Bureau
Veritas Shenzhen Co., Ltd. Dongguan Branch, China and in the Report No. č. 101366 issued by
the Api Lab Testing Ltd. Hong Kong.
We declare that the product complies with the basic requirements of the above-mentioned GD,
i.e. the user safety and health protection, electromagnetic compatibility and effective utilisation
of the spectrum and content of certain harmful substances.
Declaration issuance date and venue: 25.3.2014, Praha
Authorised person’s stamp:
EN - 40
HU
Tisztelt vásárló , köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ahhoz, hogy a lehető legnagyobb
élvezetet és teljesítményt nyújtsa , kérjük, olvassa el a kézikönyvet mielőtt használja a készüléket.
FONTOS TUDNIVALÓK
• Tartsa be az utasításokat, a biztonsági és kezelési utasítást, amelyet kérjük őrizzen meg.
• Olvassa el a biztonsági figyelmeztetéseket, mielőtt elkezdi használni a készüléket.
• Ha a készülék eldeformálódik, mert erős a füst-és hőhatás, vegye ki az elemeket és húzza ki
az adaptert az energiaforrásból.
• Ha a készüléket nem fogja használni hosszú ideig, húzza ki a hálózati vezeték, és távolítsa el
az elemeket.
• Tisztítsa meg a burkolatot puha ruhával. A mosószert és alkoholt használni tilos.
• Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. Forduljon szakemberhez.
• Ne helyezze a készüléket az alább felsorolt helyekre:
-- Olyan helyek, amelyek ki vannak téve közvetlen napfénynek vagy közeli hőt sugárzó
berendezéseknek, mint például az elektromos fűtőberendezések.
-- Ezen felül egyéb sztereó berendezés, amely túl sok hőt termel/sugároz.
-- Helyek,amelyek nem szellőznek rendesen illetve porosak.
Helyek ,amelyek folyamatos rezgésnek vannak kitéve.
-- Nedves helyekre.
• Ez a leírás csak egy útmutató a felhasználői működtetéshez, nem a pontos konfigurációt
mutatja be.
HU - 41
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS
SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYE – NE NYISSA KI!
Az
egyenlő
oldalú
háromszögben
lévő
villám nyíllal szimbólum
figyelmezteti a felhasználót,
hogy a termék belső területén
szigeteletlen
veszélyes
feszültség található, amely
olyan magas lehet, hogy
személyi áramütés veszélyét
jelentheti!
FIGYELMEZTETÉS:
AZ
ÁRAMÜTÉS
ELKERÜLÉSÉNEK
ÉRDEKÉBEN
NE
VEGYE LE A FEDELET ÉS NE NYISSA FEL A
KÉSZÜLÉKET! A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN
NEM TALÁLHATÓ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL
JAVÍTHATÓ RÉSZ!BÍZZA A JAVÍTÁST
SZAKEMBERRE!
Az egyenlő oldalú háromszögben
lévő felkiáltójel figyelmeztetés azt
jelenti, hogy biztonsági okokból
a készülék egy részét csak a
dokumentációban meghatározott
részre lehet kicserélni!
A figyelmeztető tábla a készülék alján található.
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
1. Olvassa el az utasításokat!
2. Őrizze meg az utasításokat!
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket!
4. Kövesse az utasításokat!
5. Ne használja a készüléket víz közelében!
6.Tisztítás – mindig húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózatból tisztítás előtt! Ne használjon
folyékony oldószert, vagy agresszív tisztítószert! Csak száraz ruhát használjon a tisztításhoz!
7. Ne takarja le a szellőző nyílásokat! Telepítse készülékét a gyári utasítások szerint!
8.Ne helyezze a terméket olyan állványra, ami nem stabil, pl. konzolra,
vagy asztalra! A készülék leeshet, ami személyi sérülést, vagy a készülék
károsodását okozhatja. Mindig csak a gyártó által javasolt, vagy a készülék
csomagolásában lévő állványt, konzolt, vagy asztalt használja! A készülék
bármilyen telepítését a gyári utasítások szerint végezze el és csak a gyártó
által javasolt tartozékokat használja! Ne fejtsen ki túlzott erőt a készülék
áthelyezésénél, illetve instabil talajon ne rakja át a készüléket, valamint
áthelyezés közben álljon meg néhányszor!
9.Ne helyezze a készüléket hőforrások, mint például radiátor, tűzhely, kályha, vagy egyéb
olyan készülék (például erősítő) közelébe, amely hőt bocsát ki!
10.Ne iktassa ki a dugó polarizálásának, vagy földelésének biztonsági rendszerét! A
polarizált hálózati csatlakozónak két kiállása van, egyik szélesebb a másiknál. A földelt
hálózati csatlakozónak két kiállása és egy harmadik földelő kiállása van. A széles és a
harmadik kiállásnak biztonsági funkciója van. Ha a csatlakozó nem illeszkedik az aljzatba,
villanyszerelővel cseréltesse ki az aljzatot!
11.Ne lépjen rá a tápkábelre és figyeljen arra, hogy a tápkábel ne sérüljön meg, különösen a
hálózati konnektor közelében, vagy a készüléknél!
12.Csak a gyártó által javasolt tartozékokat / kiegészítőket használja!
13.Húzza ki a tápkábelt vihar esetén, vagy ha nem használja a készüléket hosszú ideig!
14.Hagyjon minden szervizelést szakemberre! Szervizelés azokban az esetekben ajánlott,
amikor a készülék megsérült, leesett, tápkábele megsérült, belefolyott, vagy beleesett a
készülékbe valami, illetve a készülék nedvességnek, vagy víznek lett kitéve, valamint ha
nem működik megfelelően.
15.Ne tegye ki a készüléket víznek és ne helyezzen rá a készülékre vízzel töltött tárgyakat,
például vázát!
16.Ne terhelje túl a fali aljzatot! Csak a feltüntetett áramforrást használja!
17.Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használja!
18. A készüléket csak gyártói engedéllyel lehet falra rögzíteni!
19.A készüléken végzett minden karbantartás, vagy javítás után kérje meg a szerelőt, hogy
végezzen biztonsági ellenőrzést!
HU - 42
HU
20.Áram források – Csak a gyártói címkén feltüntetett áramforrást használja! Ha nem biztos
abban, hogy az otthoni áramforrás megfelelő-e, forduljon az áram szolgáltatóhoz, vagy
szakemberhez! Az elemes, vagy más forrású működéshez olvassa el a használati utasításokat!
21.Tárgyak és folyadékok – Soha ne dugjon be semmilyen tárgyat a készülékbe a szellőző
nyílásokon, vagy más lyukakon keresztül, ellenkező esetben áramütést, vagy rövidzárlatot
okozhat! Soha ne öntsön bele a készülékbe semmmilyen folyadékot!
22.Szervízt igénylő károsodás – Húzza ki a készüléket és forduljon szakemberhez ezekben az
esetekben :
a) megsérült a tápkábel, vagy a hálózati dugó;
b) belefolyott a víz, vagy beleesett valamilyen idegen tárgy a készülékbe;
c) a készülék ki lett téve víznek, vagy esőnek;
d) a készülék nem működik megfelelően a használati uasítások betartása esetén. Csak
azokat a vezérlőket állítsa be, amelyek le vannak írva a használati utasításban. Ellenkező
esetben károsodást, vagy gyakori szervizelés szükségét eredményezheti. Ha a termék
nem működik a kezelési utasításoknak megfelelően;
e) a készülék leesett, vagy megsérült;
f) a készülék működésébe jelentős változás állt be – ebben az esetben szükséges a szerviz.
23.Ha a hálózati csatlakozót / készülék csatlakozóját / közvetlen plug-in adaptert a készülék
kikapcsolására használja, győződjon meg arról, hogy azok könnyen elérhetőek-e.
24.Ez a jel a készüléken, annak tartozékain, vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem
szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Élettartamának letelte után a
terméket, vagy az elemet (amennyiben tartalmaz) adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen,
ahol az elektromos berendezést és elemet újrahasznosítják.
HU - 43
ELLENŐRZÉSEK ISMERTETÉSE
LCD KIJELZŐ
USB ALJZAT
SD KÁRTYA ALJZAT
VOL +
/ AL1
BEÁLLÍTOTT CSATORNA + “PRE+“ /
ALBUM+
VOL -
/ AL2
BEÁLLÍTOTT CSATORNA - “PRE-“ /
ALBUM-
FUNKCIÓ •••• / „MÓD“
KAPCSOLÓ
/ KÉSZENLÉT
UGRÁSUGRÁS+
LEJÁTSZÁS/SZÜNET
MUTE
/ SZUNDI
FOGANTYÚ
FM ANTENNA
AUX-IN ALJZAT
AC TÁPKÁBEL
FÜLHALLGATÓ ALJZAT
HU - 44
HU
FONTOS MEGJEGYZÉSEK
Ne használja a készüléket az alábbi helyen:
●
●
●
●
Közvetlen napon, vagy hőforrások közelében, mint például elektromos fűtések.
Poros helyeken.
Folyamatosan vibráló helyeken.
Nedves, vagy párás helyeken.
ÁRAMFORRÁSOK
A készülék AC 220-240V~50Hz árammal, vagy 4 x DC1.5V “C” (UM-2) elemmel működik. Ne
próbálja csatlakoztatni a készüléket bármilyen más áramforráshoz. Ellenkező esetben a készülék
károsodását okozhatja és elveszítheti a garanciát.
Győződjön meg arról, hogy a hálózati konnektor megfelelően működik-e, illetve hogy folyamatos
tápellátás alatt van.
AC MŰKÖDÉS
1.Ha a hálózati kábel a készülék hátsó oldalán az AC konnektorhoz van csatlakoztatva és a
másik vége be van dugva az AC 220-240V~50Hz hálózati konnektorba, akkor a készülék
kikapcsolja az elemes működést és csak a hálózati áramot fogja használni.
2.Nyomja meg a “ ” ” gombot egyszer a bekapcsoláshoz, nyomja meg és tartsa megnyomva
a “ ” gombot újra a kikapcsoláshoz!
3. Nyomja meg a “MODE” gombot az “FM”, “USB” , “CARD”, vagy “AUX” mód kiválasztásához.
ELLEMES MŰKŐDÉS
1. Nyissa ki az elemtartó fedelét!
2. Tegye be a 4 x DC1.5V “C” (UM-2) elemet (nem tartozék), figyeljen a polaritásra!
3. Csukja be az elemtartó fedelét!
FONTOS:Győződjön meg arról, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve!
A nem megfelelő polaritás a készülék károsodását és a garancia elvesztését
okozhatja! A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy minőségi alkáli
típusú elemeket használjon!
FIGYELEM
1. Ne keverje a régi és új elemeket!
2.Ne keverje az alkáli típusú, szabványos (carbon-zinc) és újra tölthető (nickel-cadmium)
elemeket!
3.Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket! Régi, vagy szivárgó
elemek a készülék károsodását, vagy a garancia elvesztését okozhatják!
4. Ne dobja be az elemeket a tűzbe a robbanás, vagy szivárgás elkerülése érdekében!
ELEM CSERE
Ha a készülék hangja nem megfelelő, az elemek gyengék. Cserélje ki az elemeket azonos típusú
elemekre minél előbb, a szivárgás elkerülése érdekében!
HU - 45
FM MŰKÖDÉS
1. Nyomja meg a “ “ gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a “MODE” gombot az FM Rádió mód kiválasztásához.
3.Nyomja meg a “
” gombot 2-3 másodpercen keresztül, majd a csatorna keresés
automatikusan elkezdődik felfele és a talált csatorna le lesz mentve.
3Nyomja meg a “
” gombot 2-3 másodpercen keresztül, majd a csatorna keresés
automatikusan elkezdődik lefele és a talált csatorna le lesz mentve.
5.FM jel keresése közben mindig húzza ki az FM TELESZKÓPOS ANTENNÁT teljesen, a
legjobb teljesítmény érdekében. Ha az FM jel gyenge, próbálja a készüléket az ablak
közelében elhelyezni.
6. Nyomja meg a “ ”, vagy a “ ” gombot a hangerő beállításához.
7. Nyomja meg és tartsa megnyomva a “ ” gombot a készülék kikapcsolásához.
Lementett Rádió csatorna:
- A készülék fel van szerelve automatikus keresés & mentés funkcióval.
- FM módban nyomja meg és tartsa megnyomva a “
” gombot, amíg az automatikus keresés
és a mentés funkció le nem menti az elérhető csatornákat.
-Nyomja meg “PRE.+” gombot egyszer az előző lementett csatorna kiválasztásához, vagy
nyomja meg “PRE.-” gombot egyszer a következő lementett csatorna kiválasztásához.
USB MŰKÖDÉS
1. Nyomja meg a “ ” gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a “MODE” gombot az USB/SD mód kiválasztásához.
3. Csatlakoztassa az USB lemezt az USB aljzatba. A lejátszás automatikusan elkezdődik.
4.Nyomja meg a “ ” gombot egyszer az előző szám kiválasztásához, nyomja meg és tartsa
megnyomva a hátra fele kereséshez.
5.Nyomja meg a “ ” gombot egyszer a következő szám kiválasztásához, nyomja meg és tartsa
megnyomva az előre fele kereséshez.
6.Nyomja meg a “
” a következő album lejátszásához. Nyomja meg a “
” az előző album
lejátszásához.
7. Nyomja meg a “ ”, vagy a “ ” gombot a hangerő beállításához.
8. Nyomja meg és tartsa megnyomva a “ ” gombot a készülék kikapcsolásához.
ISMÉTLÉS
Nyomja meg és tartsa megnyomva a “ MODE” gombot USB, vagy SD móban a következő
funkciók kiválasztásához:
1. - Egy ismétlése
2. - Album ismétlése
A készülék nem tudja az USB lemezt leolvasni.
- USB lemez behelyezése után kapcsolja be az USB módot. Ellenkező esetben a készülék az
USB lemezt nem fogja leolvasni.
- A készülék nem támogatja a közvetlen USB csatlakozást a számítógéppel. Használjon USB
lemezt, vagy MP3 lejátszót.
- Ha külső USB merev lemezt használ: szükséges lehet csatlakoztatni az USB merev lemezt
a saját áramforráshoz és a készülékhez. Ha a merev lemezt a saját áramforrással használja,
ellenőrizze, hogy az elem fel van-e töltve megfelelően.
- Győződjön meg arról, hogy az USB lemez FAT, vagy FAT 32 formátumú. Az NTFS formátumú
USB lemezeket a készülék nem támogatja.
Figyelem: a lemez formázása minden adat elveszítését okozhatja! Olvassa el az USB lemez
használati utasítását!
HU - 46
HU
SD KÁRTYA MŰKÖDÉSE
1. Nyomja meg a “STANDBY” gombot a készülék bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a “MODE” gombot az USB/SD mód kiválasztásához.
3. Csatlakoztassa az USB lemezt az USB aljzatba. A lejátszás automatikusan elkezdődik.
4.Nyomja meg a “ ” gombot egyszer az előző szám kiválasztásához, nyomja meg és tartsa
megnyomva a hátra fele kereséshez.
5.Nyomja meg a “ ” gombot egyszer a következő szám kiválasztásához, nyomja meg és tartsa
megnyomva az előre fele kereséshez.
6.Nyomja meg a “Album+” a következő album lejátszásához. Nyomja meg a “ALBUM-” az előző
album lejátszásához.
7. Nyomja meg a “VOL+”, vagy a “VOL-” gombot a hangerő beállításához.
8. Nyomja meg és tartsa megnyomva a “STANDBY” gombot a készülék kikapcsolásához.
ISMÉTLÉS
Nyomja meg és tartsa megnyomva a “MODE” gombot USB, vagy SD móban a következő
funkciók kiválasztásához:
1. – Egy ismétlése
2. – Album ismétlése
A készülék nem tudja az SD kártyát leolvasni.
Először ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az SD kártyát. A támogatott kártyák
a következőek: SD, SDHC, MMC formátumú kártyák. A készüléket a piacon elérhető kátyákkal
teszteltük; a teljes kompatibilitást nem tudjuk biztosítani a különböző gyártási technológiák
miatt. Ha felmerül a probléma: használjon alacsonyabb kapacitású kártyát (2GB, vagy
alacsonyabb), vagy használjon USB lemezt.
ÓRA MŰKÖDÉSE
1. Az óra beállítás csak „OFF“ (kikapcsolt) módban érhető el.
2.Nyomja meg és tartsa megnyomva a “
” amíg a készülék be nem kapcsol óra beállítási
módba. A kijelző villogni fog és 12/24 órás módba lép be.
3. Nyomja meg a “ ” , vagy a “ ” a kívánt idő beállításához.
4. Nyomja meg a “
” gombot a megerősítéshez és a következő beállításba való belépéshez.
5. Ismételje meg a 3. és a 4. lépéseket az Óra és Perc beállításához.
RIASZTÁS MŰKÖDÉSE
1. A riasztás beállítása csak „OFF“ (kikapcsolt) módban érhető el.
2. Nyomja meg és tartsa megnyomva a “ ”, vagy a “ ” gombot, amíg a készülék be nem
kapcsol riasztás beállítási módba.
3. A kijelző villogni fog és óra beállítási módba lép be.
4. Nyomja meg a “ ”, vagy a “ ” a kívánt beállítás kiválasztásához.
5.Nyomja meg a “ ”, vagy a “ ” gombot a megerősítéshez és a következő beállításba való
belépéshez.
6. Ismételje meg a 3. és a 4. lépéseket a perc, riasztó hang és hang forrás (Buzzer/FM Rádió/
USB, vagy SD) beállításához.
7. Beállítás után a a riasztás bekapcsol.
8. Nyomja meg a “ ”, vagy a “ ” gombot egyszer a riasztás be/kikapcsolásához.
AUX IN MŰKÖDÉS
1.Csatlakoztassa a 3.5 mm-es kábelt a készülékhez és a saját lejátszójához a 3.5 kimeneti
aljzaton keresztül.
2. Nyomja meg a “MODE” gombot az AUX mód kiválasztásához.
3. Nyomja meg a “
” gombot a készüléken a lejátszás elindításához.
HU - 47
Megjegyzés: A
UX mód csak akkor érhető el, ha csatlakoztatva van a 3.5 mm-es kábel.
(A 3.5 mm-es Aux-in kábel nem tartozék)
KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐ
1.Nyomja meg a “
” gombot az automatikus kikapcsolás beállításához
(90>80>70>60...10>OFF (KI)>)
2. A készüléket bármikor ki lehet a “ ” gomb hosszú megnyomásával kapcsolni.
SPECIFIKÁCIÓK
Általános:
Áram ellátás: 100 – 240 V, 50/60 Hz
DC: 4 x elemek (nem tartozék)
Teljesítmény felvétel: 4 W
Készenléti teljesítmény felvétel: 0,18 W
Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W
Méretek: 182 x 170 x 90 mm
Súly: 0,6 kg
Rádió
Frekvencia: 87,5 – 108 MHz
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
1.
2.
3.
4.
5.
Figyeljen oda a gyerekekre amikor a készüléket használja!
Soha ne tekerje a fülhallgató kábelét az emberek, vagy állatok köré! Figyeljen a hosszú kábelekre!
A készüléket puha (soha nem vizes) ruhával tisztítsa! Ne használjon semmilyen tisztítószert!
Ne hagyja a készüléket közvetlen napon, vagy meleg, nedves, poros helyeken!
Tartsa a készüléket távol a hőforrásoktól, fénycsövektől, vagy motoroktól!
HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
Nem megfelelő az FM jel
hangja
-- Nem volt sikeres a csatorna hangolás
-- Keresse a csatornát újra
-- Nem húzta ki a teleszkópos antennát teljesen -- Húzza ki az antennát teljesen
Nincs FM hang
-- A készülék nincs FM módban
-- Minimális a hangerő szintje
-- Kapcsolja a készüléket FM módba
-- Állítsa be a hangerőt
Nem megfelelő a hang
magas hangerőnél
-- A hangerő maximumra van beállítva
-- Állítsa a hangerőt alacsonyabb szintre
BLUETOOTH MŰKÖDÉS
1.Nyomja meg a “FUNCTION” gombot a bluetooth módba való belépéshez, majd a “bt” felirat
megjelenik a kijelzőn.
2. A bluetooth jel kék színűen fog villogni és elkezdi az eszközöket keresni.
3. Kapcsolja be az eszközön lévő bluetooth funkciót.
4. Keresse meg az “UC1088P-B” nevezetű eszközt, majd indítsa el a párosítást.
5. Sikeres csatlakozás után a kék bluetooth jelző világítani fog.
6. Nyissa ki a zene aplikációt a lejátszáshoz.
Megjegyzés:
1.A készülék memória funkcióval van felszerelve és automatikusan elkezdi keresni az utoljára
párosított eszközt.
2.Ha más eszközhöz szeretne csatlakozni, nyomja meg a “MODE” gombot a létező eszköz
szet csatlakozásához.
HU - 48
HU
FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI
A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL
VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS
HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ
ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. A KÉSZÜLÉK VESZÉLYES
FESZÜLTSÉG ALATT VAN.
Környezetvédelmi információk
Megtettünk lehető legjobbat a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése érdekében:
lehetővé tettük azok egyszerű szétválasztását 3 anyagra: kartonpapír, papírzúzalék és olvasztott
polipropilén. A készülék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek szétszerelés után speciális üzemekben
újrahasznosíthatók. Kérjük, tartsa be a csomagolóanyagok, kimerült elemek és régi berendezések
kezelésére vonatkozó helyi előírásokat.
Használt elektromos berendezések, elemek és akkumulátorok megsemmisítése
Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy ezt
a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni.
Élettartamának letelte után a terméket vagy az elemet (amennyiben tartalmaz)
adja le az illetékes hulladékgyűjtő helyen, ahol az elektromos berendezést és
elemet újrahasznosítják. Az Európai Unióban és a többi európai államban vannak
gyűjtőhelyek a kiszolgált elektromos berendezések számára. A termék megfelelő
módon történő megsemmisítésével nagyban hozzájárul a nem megfelelő
hulladékkezelés által a környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető kockázatok
megelőzéséhez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. Ezért
kérjük, ne dobja a kiszolgált elektromos berendezést és elemet/akkumulátort a háztartási hulladék
közé. A kiszolgált elektromos berendezések ingyenes elhelyezésére vonatkozó információkért
forduljon eladójához, a községi hivatalhoz. A használt elemek és akkumulátorok ingyenes
elhelyezésére vonatkozó információkat szintén az eladójától, a községi hivataltól.
A GYÁRTÓ FENNTARTJA A TERMÉK MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓINAK MÓDOSÍTÁSÁT.
Gyártja: Hyundai Corporation, Seoul, Korea
HU - 49
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
ZÁRUČNÍ LIST
CZ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců
od data prodeje spotřebiteli.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli
nebo v autorizovaném servisu.
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný
záruční list.
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné
síťové napětí.
Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin,
vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo
tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho
pádem.
Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození
výrobku přepravou.
Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.hyundai-electronics.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz
Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené
a reklamované na území České Republiky.
Typ výrobku:
TR 1088 BT3BBL
Datum prodeje:
Razítko a podpis prodávajícího:
Výrobní číslo:
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na výrobok uvedený v tomto záručnom liste je poskytovaná záruka na dobu
dvadsať štyri mesiacov od dátumu predaja spotrebiteľovi.
Záruka sa vzťahuje na poruchy a chyby, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby
alebo chybou použitých materiálov.
Výrobok je možné reklamovať u predajcu, ktorý výrobok predal spotrebiteľovi alebo
v autorizovanom servise.
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originálny nákupný doklad, v ktorom je
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi pripadne tento riadne
vyplnený záručný list.
Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený
na správne sieťové napätie.
Spotrebiteľ stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis najmä v prípade:
• zásahu do prístroja neoprávnenou osobou.
• nesprávnej alebo neodbornej montáže výrobku.
• poškodenia prístroja vplyvom živelnej pohromy.
• používania výrobku pre účely pre ktoré nie je určený.
• používania výrobku na profesionálne či iné zárobkové činnosti.
• používania výrobku s iným než doporučeným príslušenstvom.
• nesprávnej údržby výrobku.
• nepravidelného čistenia výrobku najmä v prípade, kedy je porucha spôsobená zvyškami
potravín, vlasov, domového prachu alebo iných nečistôt.
• vystavenia výrobku nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, najmä vniknutím cudzích predmetov
alebo tekutín (vrátane elektrolytu z batérií) dovnútra.
• mechanického poškodenia výrobku spôsobeného nesprávnym používaním výrobku
alebo jeho pádom.
Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo
prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo
poškodeniu výrobku prepravou.
Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.hyundai-electronics.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte info@hyundai-electronics.cz
Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované
na území Slovenskej Republiky.
Typ prístroja:
TR 1088 BT3BBL
Dátum predaja:
Pečiatka a podpis predajca:
Výrobné číslo:
KARTA GWARANCYJNA
PL
WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką HYUNDAI,
zakupionych w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym
przez Gwaranta Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami
produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu
Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).
6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.
7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy .
8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
(np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie
płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa
• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego
odbiorcę końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej
czynności zarobkowej)
• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi,
czynnikami termicznymi) i działaniem osób trzecich
• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji
współpracującej z produktem
• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)
• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby
trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)
• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe,
wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant
zastrzega sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu,
co może skutkować utratą danych na nich zapisanych)
• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się)
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.
9) Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
PL
10)W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład
Serwisowy wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy
odpłatnej. Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt.
8 powodują utratę gwarancji.
11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.
12)W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach.
W razie niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie
zwrócone części urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest
upoważniony do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika
(np. baterii, słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.
13)Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym
Zakładzie Serwisowym.
14)W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15)Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy
zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi
okolicznościami (tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).
16)Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
17)W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności
przesyłania całego kompletu do serwisu.
Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o. o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552,
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl
Nazwa:
TR 1088 BT3BBL
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Data sprzedaży:
Numer serii:
1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
Pieczęć i Podpis Serwisanta:
Poznámky / Notatka / Notes / Megjegyzés:
Licensed by Hyundai Corporation, Korea.
Download PDF