BHT 60
BG
CZ
DE
Храсторез моторен
Nùžky na živé ploty
Heckenschere
Hækkeklipperen
Cortasetos
Taille-Haie
Hedge Trimmer
Κλáäευτήρι Θάμνων
Ръководство за улотреба
Sövényvágó ollót
Tagliasiepi
Heggenschaar
Foarfecele de grãdinã
Садовûõ íîæíèö
Škarje za živo mejo
Nožnice na živý plot
електричний кущоріз
- Превод на оригиналното ръководство за употреба
Преди пускане в експлоатация прочетете ръководството за употреба!
Návod k použití
- Překlad původního návodu k použití
Pøed použitím je nutné si pøeèíst návod k použití !
Gebrauchsanweisung
- Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!
DK
Brugsanvisning
ES
Instrucciones de Manejo - Traducción de las instrucciones de servicio originales
¡Lea las instrucciones de manejo antes de efectuar la puesta en marcha!
FR
Mode d‘emploi - Traduction du mode d’emploi d’origine
GB
Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions
GR
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
HU
Kezelesi Utasistas - Az eredeti használati utasítás
IT
- Oversættelse af den originale driftsvejledning
Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!
Read operating instructions before use!
- Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
Πριν από την έναρξη λειτουργίας διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού!
Üzembe helyezés elõtt olvassuk el a kezelési útmutatót!
Istruzioni per l’uso - Traduzione delle istruzioni per l‘uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l‘utilizzo!
NL
Gebruiksaanwijzing - Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
RO
Instrucþiuni de utilizare - Traducerea originalului Instrucţiunilor de utilizare
RU
Инструкция по эксплуатации - Перевод с оригинального руководства по эксплуатации
SI
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!
Citiþi instrucþiunile de utilizare înaintea folosirii!
Перед применением прочитать инструкцию по эксплуатации!
Navodila za uporabo - Prevod originalnega navodila za uporabo
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!
SK
Návod na obsluhu - Preklad pôvodného návodu na použitie
UA
Інструкція з експлуатації - Переклад з оригінального посібника з експлуатації.
73710053-05
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
Перед використанням обов’язково прочитайте інструкцію з експлуатації!
1
1
2
9
3
4
5
10
7
8
1
6
3
2
4
6
5
B
180°
A
2
8
7
9
3
1. ,
.
, .
" # , ,
$ .
% # . #, .
& .
2. !"#" " $"%
&' (&
( :
1 – , :
2 – $ .
"2.1 – * .
"3 – * .
:
"4 – " & & (
) . 10 . .
"5 - & , .
"6 – .
"7 – , .
&:
1 – '& . .
2 – " . , . " , .
3 – " .
3.1 – " $.
'$ * (ProdSG) +/ % 6: 80 dB(A). $.
3.2 – .
4 – " .
BG-1
5 – " .
6 – 9 $ . "
& , .
7 – ! ; . . " & .
8 – ($ 9&) .
/ $ :
- ; .
- % ( )
- < , 8.1 – & . * . . " . .
9 – ! .
< =
9.1 – .
9.2 – " .
9.3 – ' . /& .
9.4 – , . " & .
10 – )* &
10.1 – = ( $
. 1 4) .
10.2 – (ON/OFF ) . ($
. 1 3)
! ! , .
3. " " +"%% " ,"-"%"
?
. 1 =
1) 2) /
3) (ON/OFF )
4) = 5) = 6) * 7) C 8) D 9) 6
10) C $
4. ,%"/
( 9 (
1) ( 1), $
2.
2) ($
. 2)
( , ( < & =( 9 =.
BG-2
3) ! , .
5. 1) ! # $ !
6
/ 1:40 (2,5%)
$
1 5 /40:1
25 .
125 .
2) / .
3) & & ($
. 10).
4) /& .
?
. 10
6. %"!%!" !"
! % $
-
$ 2, % &
#.
( (<
1. .
2. ($
. 11 3) “ON”.
3. , $ ($
. 12 9) 4. " ($
. 12 8) .
5. I &
, ($
.
11 4), ($
. 11 5).
6. " &.
7. '& 3 ($
. 13).
('. 12 8. 9).
9. ('. 13) .
! ! ! (* 90 .)
– !!! & .
10. %$ . * +
.
7
(<
1. * ($
. 11 3) “OFF”.
! / , $.
! ! $ .
" #$
"
/& , .
7. !"$%" ,%!A !"%!
. 9 .
! < C <. 6 ($
. 3).
. * .
/. & .
C ( <. * , . I
( $
. 4).
= ( (9=
. * :
1. ; .
2. '& # ($
. 5 <). * ($
. 5 ), .
3. ; # .
4. , .
5. + ('. 5) $ .
8. !/D" !
! #%#
& '
'# ( #'
, '
" #, '$
#$
") *.
""
#+
& .
#'
-
'
& #$
") "
.
1. 4 ('. 6). 7 , ('. 7).
:
- / / .
- $ .
2. *& , &.
6& #.
3. " & . / .
4. / ($
. 8)
6& 40 –
() - ($
. 8 1).
! ( < &, ( . C* , ( < C.
BG-4
9( E9
& $ (&- 20 ) - .
1. % ($
. 9).
2. .
3. $ ($
. 9)
E9 (, ( &< (<.
F E9
/& $ . ' .
( (<
- $, +
.
- 7 , .
#'
'" ", 0'
#+ -
- &
$, $, + $ ..
- , .
C, 9
- < , .
- * .
- /& , .
- , $ .
=( & (
"
& . ' , .
< , &
, . '
. % /. . '$ .
%+D " ,%! !"%! % 60
% ( )
; ; % % ; # ; " LpA av (EN 774)
6 .
600 3
25,4 3
0,75 kW
<8.300 min-1
>4.300 min-1
<3.000 min-1
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
" LWA av (EN 774)
% (EN 774)
BG-5
110 dB(A)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s
2
CZ
Návod k použití
1. NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaše rozhodnutí ke koupi.
Při výrobě našich NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY
byly použity k Vaší osobní bezpečnosti platné bezpečnostní normy.
V tomto návodu k použití jsou popsány a
ilustrovány všechny montážní práce, použití
a údržba, které jsou potřebné k bezchybnému provozu Vašich NŮŽEK NA ŽIVÉ
PLOTY.
K LEPŠÍMU POCHOPENÍ
Obrázky k montáži a popis přístroje se nacházejí na začátku této příručky. Prosíme,
abyste věnovali pozornost těmto stránkám
při čtení návodu k sestavení, používání
a údržbě.
Pokud by Vaše NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY
vyžadovaly opravu nebo servisní zákrok,
obracejte se neprodleně na svého prodejce
nebo na autorizovanou servisní dílnu.
2. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
VŠEOBECNÉ INFORMACE O
NEBEZPEČÍCH
UPOZORNĚNÍ:
A1 - Použití NŮŽEK NA ŽIVÉ
PLOTY může způsobit vážná zranění osob a předpokládá proto důsledné dodržování následujících
bezpečnostních předpisů:
A2 - Kdo chce používat NŮŽKY
NA ŽIVÉ PLOTY, musí si nejdříve
pozorně přečíst návod k použití
a údržbě a ke správnému použití
přístroje se musí seznámit co nepřesněji s ovladači nůžek a jejich
správným používáním.
CZ-1
A2.1 - Tuto příručku si uschovejte
k pozdějšímu nahlédnutí.
A3 - Zabraňte, aby NŮŽKY NA
ŽIVÉ PLOTY používaly děti nebo
osoby, které nejsou seznámeny s
pokyny uvedenými v této příručce.
NEBEZPEČÍ:
A4 - Nepoužívejte NŮŽKY NA
ŽIVÉ PLOTY v blízkosti osob (především dětí) a zvířat.
Za provozu by měl být vždy dodržován odstup minimálně 10m mezi
běžícím přístrojem a jinými osobami.
A5 - Buďte si vědomi možných rizik,
které je možné v důsledku hlučnosti
přístroje přeslechnout.
A6 - Odstraňte z pracovní oblasti
všechny zdroje nebezpečí, kabely,
elektrické kabely.
A7 - Za zranění jiných osob, poškození předmětů nebo za jiná vzniklá
nebezpečí nese odpovědnost obsluha.
POUŽITÍ:
B1 - Používejte NŮŽKY NA ŽIVÉ
PLOTY pouze ke stříhání živých
plotů, mladých stromků a křovin. K
jiným účelům se přístroj nesmí používat.
B2 - Při používání NŮŽEK NA ŽIVÉ
PLOTY používejte vhodné oblečení
a též ochranné vybavení. V průběhu používání noste přiléhavý a ne
volný oděv. Nenoste žádné věci,
které by se mohly zachytit do pohyblivých částí přístroje.
B3 – Používejte schválené ochranné brýle nebo obličejový štít.
B3.1 – Používejte schválené prostředky na ochranu sluchu.
Údaje k emisím hluku podle zákona
o bezpečností produktů (ProdSG)
Překlad původního návodu k použití
CZ
Návod k použití
resp. EU-směrnice o strojích:
Hladina akustického tlaku na
pracovišti smí pøekroèit 80 dB (A).
V takovém pøípadì je nezbytné, aby
uživatel pøijal ochranná opatøení
proti hluku (napø. aplikoval ochranu
sluchu).
B3.2 – Pokud existuje nebezpečí
padajících předmětů, nasaďte si
ochrannou helmu.
B4 – Používejte pevnou obuv
s protiskluzovou podrážkou.
B8.1 – Přístroj vždy držte oběma rukama. Dbejte na stabilní a
bezpečný postoj na obou nohou.
Trvale udržujte rovnováhu. Nepracujte na nestabilních žebřících. Při
stříhání vysokých plotů používejte
stabilní podesty.
B9 - POZOR! Benzin a jeho páry
jsou lehce zápalné.
B5 – Používejte pevné ochranné
rukavice.
B9.1 – Motor před doplňováním
nádrže vypněte a nechte chvíli vychladnout.
B9.2 – V průběhu plnění nádrže
nekuřte.
B9.3 – Případně rozlité palivo vytřete dosucha. Motor nastartujte
na místě vzdáleném od místa tankování.
B9.4 – Zkontroluje, zda je uzávěr
nádrže dobře náležitě dotažený.
Dávejte pozor na případné úniky.
B6 - Uživatel NŮŽEK NA ŽIVÉ
PLOTY musí být v dobré tělesné
kondici.
PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, pokud jste unaveni, necítíte se dobře
nebo jste pod vlivem alkoholu nebo
jiných omamných látek.
B7 - POZOR Výfukové plyny jsou
toxické a mohou vést k udušení. Při
vdechování mohou mít za následek
smrt. Motor se nesmí uvádět do
provozu v uzavřených nebo málo
větraných prostorech.
B8 – Dlouhé používání přístroje
může mít za následek poruchy prokrvení rukou (nemoc bílých prstů),
které jsou způsobeny vibracemi.
Následující faktory mohou ovlivnit
výskyt těchto poruch:
- Osobní problém obsluhy s prokrvováním rukou.
- Používání přístroje za nízkých
teplot (proto se doporučuje použití
teplých rukavic).
- Dlouhé používání přístroje bez
přerušení (doporučuje se používat
přístroj s přestávkami).
- Při pocitech mravenčení nebo
ztráty citu v rukou doporučujeme
vyhledat lékaře.
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ
A VZNIKU POŽÁRU.
B10 - OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ
B10.1 - BLOKOVÁNÍ PLYNOVÉ
PÁČKY (viz obr.1 poz. 4) zabraňuje
její neúmyslné aktivaci při nastavování otočné rukojeti.
B10.2 - STOP-SPÍNAČ (ON/OFF)
motoru (obr. 1 poz. 3).
NEBEZPEČÍ! POZOR! Střihací
nože se ještě určitou dobu pohybují i po vypnutí (pozice spínače
na “OFF”).
CZ-2
CZ
Návod k použití
3. POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE
SOUČÁSTI PŘÍSTROJE obr. 1
přední rukojeť s ochranou
rukojeť startovacího lanka
stop-spínač motoru ON/OFF
blokování plynové páčky
plynová páčka
ovládání nastavení úhlu natočení zadní
rukojeti
7) uzávěr nádrže
8) nastřikovač paliva
9) páčka sytiče
10) kryt vzduchového filtru
obr.10
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4. MONTÁŽ
PŘEDNÍ RUKOJEŤ S OCHRANOU
1) Nastavte rukojeť (poz. 1) tak, jako vidíte
na obr. 2.
2) Rukojeť přišroubujte pomocí 2 šroubů
(obr. 2).
2) Promíchejte směs tak, že nádobu před
každým naplněním paliva dobře potřesete.
3) Míchání a plnění paliva do nádrže se smí
provádět pouze venku (obr. 10).
4) Palivo uchovávejte v dobře uzavřené a
k tomu určené nádobě.
6. STARTOVÁNÍ A ZASTAVENÍ
POZOR! Co nejpřísněji dodržujte
pokyny uvedené v kapitole 2.DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ.
Ochrana slouží k zajištění bezpečné vzdálenosti mezi rukou obsluhy a noži.
3) Zabraňte uvedení do provozu
a použití neúplně smontovaného
přístroje.
5. NATANKOVÁNÍ PALIVA
1) POZOR! Tento přístroj je vybaven dvoutaktním motorem.
Motor musí být poháněný směsí benzinu
a oleje pro dvoutaktní motory v následujícím
poměru.
U syntetického oleje pro 2-taktní motory
1:40 (2,5%)
Tabulka pro pohonnou smìs
benzinu
1 litr
5 litrů
CZ-3
oleje pro 2-taktní motory
25 ml
125 ml
STARTOVÁNÍ PŘI STUDENÉM MOTORU
1) Položte nůžky na živý plot na stabilní
podložku.
2) Stop-spínač (obr. 11 poz. 3) stlačte do
polohy „ON“.
obr.11
3
5
4
CZ
Návod k použití
3) Páèku sytièe na krytu vzduchového filtru
(obr. 12 poz. 9) dejte do polohy
.
4) Balonek nastřikovače paliva (obr. 12 poz.
8) opakovaně několikrát stiskněte, dokud se
palivo přes druhou transparentní hadici nebude vracet do nádrže.
5) Uchopte zadní rukojeť do pravé ruky
a plochou dlanì zatlaète blokovací spínaè
plynové páèky (obr. 11 poz. 4). Tímto
způsobem se pohyb plynové páčky uvolní
(obr.11 poz. 5).
9
POZOR - NEBEZPEČÍ !! Po nastartování motoru se z důvodu jeho akcelerace dostanou nože do pohybu.
Nechte motor při stlačené plynové páčce
několik sekund běžet.
10) Pusťte plynovou páčku. Motor tím přejde do volnoběhu a nože se zastaví.
ZASTAVENÍ MOTORU
1) K zastavení motoru stiskněte spínač (obr.
11 poz. 3) do polohy „OFF“.
POZOR! Seznamte se s obsluhou
stop-spínače, abyste v případě vzniku nebezpečí mohli správně zareagovat.
8
POZOR! Nože se pohybují i po uvolnění plynové páčky ještě nějakou
dobu.
ROZBĚH S TEPLÝM MOTOREM
obr.12
Postupujte jako při startu se studeným mo.
torem, avšak s páčkou sytiče v poloze
obr.13
7. POUŽÍVÁNÍ
Přístroj vždy pevně držte oběma rukama.
Pracujte s úplně stlačenou plynovou páčkou.
STŘÍHÁNÍ HORNÍ ČÁSTI PLOTU
6) Plynovou páčku úplně stiskněte.
7) Zatáhněte za startovací lanko (obr. 13),
až motor ukáže první náznak startování.
8) Páčku sytiče vraťte zpět
(obr. 12 poz.
9).
9) Zatáhněte několikrát za startovací lanko
(obr. 13), dokud motor nenastartuje.
POZOR ! Startovací lanko nevytahujte příliš, délka lanka cca 90 cm !
A) Přístroj držte v horizontální poloze (obr.
3).
B) Zadní rukojeť musí být ve vertikální
poloze.
C) Z bezpečnostních důvodů nepracujte
s přístrojem ve výšce nad vlastními rameny.
STŘÍHÁNÍ BOČNÍ ČÁSTI PLOTU
A) K vertikálnímu řezu nastavte zadní rukojeť do polohy pro jednoduché a ergonomické držení ruky a ramena. Přístroj držte za
přední rukojeť na boční straně (viz obr. 4).
NASTAVENÍ ZADNÍ RUKOJETI
B) Změna sklonu zadní rukojeti:
CZ-4
CZ
Návod k použití
1) Uvolněte plynovou páčku (obr. 1 poz. 5).
2) Povytáhněte ovládání otočného blokování (obr. 5 viz šipka A). Rukojeť otočte (obr.
5 viz šipka B) až po dosažení žádaného
sklonu.
3) Ovládání blokování znovu uvolněte.
4) Zkontrolujte, zda je otáčení rukojeti blokované.
5) Ochranné zařízení umožňuje manipulaci s ovládáním blokování rukojeti (obr. 5) pouze při uvolněné
plynové páčce.
8. ÚDRŽBA A OPRAVY
NEBEZPEČÍ!! Nikdy neprovádějte jakékoliv kontrolní, údržbářské
nebo opravárenské práce při běžícím motoru.
SVÍČKA
Minimálně jednou za rok zkontrolujte stav
zapalovací svíčky.
Vyčkejte, až motor vychladne.
1) Kabelovou koncovku zapalovací svíčky
sejměte a svíčku odšroubujte pomocí dodaného klíče (obr. 6). Při nadměrných usazeninách a značném opotřebení elektrod je
zapotřebí svíčku vyměnit za rovnocennou
(obr. 7).
Nadměrné usazeniny na svíčce mohou být
způsobeny:
- vysokým podílem oleje v palivu resp. ne
zcela optimální kvalitou oleje,
- částečně zaneseným vzduchovým filtrem.
2) Svíčku kompletně našroubujte rukou do
závitu, abyste předešli poškození svíčky;
dodaný klíč je určený pouze k utahování
(obr. 6).
3) Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami
(pokud k tomu nemáte odpovídající kvalifikaci). Obracejte se v takovém případě na
autorizovaný servis.
4) SKŘÍŇ PŘEVODOVKY (obr. 8)
Každých 40 provozních hodin doplňte do
převodovky tuk prostřednictvím určeného
CZ-5
mazacího nástavce (obr. 8) (běžný tuk pro
převodovky).
NEBEZPEČÍ!! Pro zachování původní bezpečnosti přístroje se nesmí na jeho konstrukci provádět
jakékoliv změny.
V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly.
VZDUCHOVÝ FILTR
Vzduchový filtr pravidelně čistěte (minimálně každých 20 provozních hodin); častěji
v případě, pracujete-li v prašném prostředí.
1) Odšroubujte křídlový šroub krytu (obr. 9).
2) Filtr vyperte v benzinu.
3) Filtr nechte vysušit předtím, než jej vrátíte
na místo (obr. 9).
Poškozený filtr* je zapotřebí vyměnit,
aby se nezkracovala životnost motoru.
* konstrukční skupina: filtr včetně pláště vzduchového filtru
VOLNOBĚH MOTORU
- Před každým použitím přístroje
zkontrolujte, zda se stříhací ústrojí
při volnoběhu nepohybuje.
- Pokud by se pohybovalo, obraťte se na
servis a požádejte o seřízení nastavení.
KONTROLA ŠROUBŮ, PEVNÝCH A POHYBLIVÝCH DÍLŮ
- Před každým použitím přístroje zkontrolujte, zda nejsou šrouby nebo jiné díly uvolněny resp. poškozeny a zda na nožích nejsou
viditelné trhlinky nebo známky opotřebení.
- Před použitím přístroje nechte poškozené
díly vyměnit v autorizované servisní dílně.
ČIŠTĚNÍ, TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
- Při transportu nebo pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyprázdněte
z nádrže palivo.
- Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.
CZ
Návod k použití
- Přístroj skladujte na suchém a bezpečném, dětem nepřístupném místě.
- Vždy při transportu a skladování nasuňte
na nože dodanou ochranu.
Technické údaje BHT 60
Hmotnost
(bez paliva)
6 kg
LIKVIDACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Obsah nádrže
600 cm3
Zbytky směsi pro 2-takty nikdy nevylévejte
do výlevky resp. do kanalizace nebo do
země, nýbrž je likvidujte ekologicky, např. je
odevzdejte v příslušné sběrně.
Pokud Váš přístroj jednoho dne doslouží
nebo jej již nebudete potřebovat, nevyhazujte přístroj v žádném případě do domovního
odpadu, nýbrž jej zlikvidujte ekologicky.
Vyprázdněte důkladně benzinovou nádrž
a zbytky paliva odevzdejte ve sběrně. Také
přístroj odevzdejte po ukončení své životnosti v příslušné sběrně. Plastové a kovové
díly zde odevzdají separované na recyklaci.
Příslušnou informaci obdržíte na příslušném
obecním nebo městském úřadě.
Zdvihový objem motou
25,4 cm3
Maximální výkon
0,75 kW
Max. otáčky
<8.300 min-1
Otáčky při záběru
odstředivé spojky
>4.300 min-1
Otáčky při volnoběhu
<3.000 min-1
Hladina akustického tlaku
LpA podle (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Hladina akustického výkonu
LWA podle (EN 774)
110 dB(A)
Max. hladina vibrací
přední rukojeť (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Poznámky:
CZ-6
DE
Gebrauchsanweisung
1. AN UNSERE KUNDEN
Wir möchten uns für Ihre Kaufentscheidung
bedanken.
Bei der Herstellung unserer HECKENSCHERE haben wir zu Ihrem persönlichen
Schutz die geltenden Sicherheitsnormen
angewandt.
In dieser Betriebsanleitung sind alle für
den einwandfreien Betrieb Ihrer HECKENSCHERE erforderlichen Arbeiten für Montage, Gebrauch und Wartung beschrieben
und illustriert.
FÜR EIN BESSERES VERSTÄNDNIS
Die Abbildungen zur Montage und Beschreibung der Maschine befinden sich am Anfang
dieses Handbuchs.
Beachten Sie bitte diese Seiten beim Lesen
der Montage- und Bedienungsanleitungen.
Sollte Ihre HECKENSCHERE eine Reparatur oder Serviceleistung benötigen, wenden
Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine autorisierte Kundendienststelle.
2. WESENTLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Erklärung der Pictogramme
Allgemeine Hinweise
HINWEISE:
A1 - Der Gebrauch der HECKENSCHERE kann schwere Personenschäden verursachen und setzt
daher die Beachtung der folgenden
Sicherheitsvorschriften voraus:
A2 - Wer die HECKENSCHERE
verwenden will, muss zuerst die
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen aufmerksam lesen und sich
für einen korrekten Gebrauch des
Geräts genauestens mit den Steuerungen vertraut machen.
DE-1
A2.1 - Dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
A3 - Verhindern Sie den Gebrauch
der HECKENSCHERE durch Kinder und Personen, die mit den hier
aufgeführten Anweisungen nicht
vertraut sind.
GEFAHR:
A4 - Verwenden Sie die HECKENSCHERE nicht in der Nähe von
Personen (insbesondere Kindern)
und Tieren.
Während des Betriebs sollte stets
ein Mindestabstand von 10 m zwischen der Maschine und anderen
Personen eingehalten werden.
A5 - Achten Sie besonders auf
mögliche Gefahren, die aufgrund
des Maschinengeräuschs überhört
werden könnten.
A6 - Beseitigen Sie alle Gefahrenquellen, Kabel, Elektrokabel aus
dem Arbeitsbereich.
A7 - Für Verletzungen an anderenPersonen oder Gegenständen oder
für Gefahren haftet der Bediener.
ANWENDUNG:
B1 - Verwenden Sie die HECKENSCHERE nur zum Schneiden vonHecken, kleineren Bäumen und
Sträuchern. Das Gerät darf nicht
für andere Zwecke angewandt werden.
B2 - Tragen Sie eine für den Gebrauch der HECKENSCHERE geeignete Kleidung sowie Schutzausrüstung. Während der Benützung
ist anliegende und keine lose Kleidung zu tragen. Tragen Sie keine
Sachen, die sich in den beweglichen Teilen verfangen können.
B3 – Zugelassene Schutzbrillen
oder Visiere tragen.
B3.1 – Zugelassenen Ohrenschutz
gegen Lärm tragen.
Originalbetriebsanleitung
DE
Gebrauchsanweisung
Angaben zur Geräuschemission
gemäß Produktsicherheitsgesetz
(ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der Schalldruckpegel
am Arbeitsplatz kann 80 dB (A)
überschreiten. In dem Fall sind
Schallschutzmaßnahmen für den
Bediener erforderlich (z.B. Tragen
eines Gehörschutzes).
B3.2 – Besteht die Gefahr fallender
Gegenstände ist ein Schutzhelm
aufzusetzen.
B4 – Widerstandsfähige Schuhe
mit rutschfesten Sohlen tragen.
B5 – Widerstandsfähige Handschuhe tragen.
B6 - Der Benutzer der HECKENSCHERE muss in guter körperlicher Verfassung sein.
VERWENDEN SIE DAS GERÄT
NICHT bei Müdigkeit, Unwohlsein
oder unter Einwirkung von Alkohol
bzw. anderen Rauschmitteln.
B7 - ACHTUNG Die Abgase sind
giftig und wirken erstickend. Bei
Einatmen können sie auch tödliche
Auswirkungen haben. Der Motor
darf in geschlossenen oder wenig
belüfteten Räumen nicht in Betrieb
genommen werden.
B8 – Die verlängerte Anwendung
des Geräts kann Durchblutungsstörungen in den Händen verursachen (Weiße-Finger-Krankheit), die
auf die Vibrationen zurückzuführen
sind.
Folgende Faktoren können das
Auftreten der Störungen beeinflussen:
- Persönliche Neigung des Bedieners zur schwachen Durchblutung
der Hände.
- Anwendung des Geräts bei niedrigen Temperaturen (daher werden
warme Handschuhe empfohlen).
- Lange Anwendungszeit ohne Unterbrechungen (die Anwendung mit
Einlegen von Pausen ist empfohlen).
- Bei Verspüren von Kribbeln und
Gefühllosigkeit wird das Aufsuchen
eines Arztes empfohlen.
B8.1 – Das Gerät immer mit beiden Händen halten. Achten Sie auf
einen stabilen und sicheren Stand
auf beiden Beinen. Halten Sie stets
das Gleichgewicht. Arbeiten Sie
nicht auf instabilen Leitern. Ziehen
Sie beim Schneiden von hohen Hecken ein stabiles Gerüst vor.
B9 - ACHTUNG! Das Benzin und
seine Dämpfe sind leicht entzündlich.
BRANDWUNDEN- UND BRANDGEFAHR.
B9.1 – Den Motor vor dem Nachtanken abstellen.
B9.2 – Während dem Auftanken
nicht rauchen.
B9.3 – Den eventuell verschütteten
Kraftstoff trocknen. Den Motor an
einem von der Auftankstelle entfernten Ort starten.
B9.4 – Vergewissern Sie sich, dass
der Deckel des Tankbehälters gut
verschlossen ist. Auf eventuelle
Leckstellen achten.
B10 - SCHUTZVORRICHTUNGEN
B10.1 - DIE VERRIEGELUNG
DES GASZUGS (siehe Abb. 1 Teil
4) verhindert dessen unbeabsichtigte Aktivierung bei Einstellung des
Drehgriffs.
B10.2 - STOPP-SCHALTER (ON/
OFF) des Motors (Abb. 1 Teil 3).
GEFAHR! Achtung! Die Schnittvorrichtung dreht sich noch für eine
gewisse Zeit nach dem Ausschalten (Schalter auf Position “OFF”)
weiter.
DE-2
DE
Gebrauchsanweisung
3. BESCHREIBUNG DER MASCHINENTEILE
fig.10
BAUTEILE Abb.1
1)
Vorderer Griff mit Schutz
2)
Starter
3)
Stopp-Schalter des Motors ON/OFF.
4)
Gashebelsperre
5)
Gashebel
6)
Steuerung der Drehverriegelung des
hinteren Griffs
7)
Tankverschluss
8)
Benzinpumpe
9)
Chokehebel
10) Luftfiltergehäuse
4. MONTAGE
VORDERER GRIFF MIT SCHUTZ
1) Positionieren Sie den Griff (Teil 1) wie in
Abb. 2 dargestellt.
2) Schrauben Sie den Griff mit den 2 Schrauben fest (Abb. 2).
Der Schutz dient zur Gewährleistung
eines Sicherheitsabstands zwischen der
Hand des Bedieners und den Messern.
3) Vermeiden Sie Inbetriebsetzung
und Gebrauch des nicht vollständig montierten Geräts.
5. TANKEN VON KRAFTSTOFF
1) ACHTUNG! Das Gerät ist mit
einem Zweitaktmotor ausgerüstet.
Der Motor muss mit einer Mischung aus
Benzin und Öl für Zweitaktmotoren in folgenden Verhältnissen versorgt werden;
Bei synthetischem Öl für 2-Takt-Motoren
1:40 (2,5%)
DE-3
Tabelle für Treibstoffmischung
Benzin
2-Takt-Öl/40:1
1 Liter
25 ml
5 Liter
125 ml
2) Mischen, indem man den Behälter vor jedem Auftanken gut schüttelt.
3) Mischen und Einfüllen des Kraftstoffs dürfen nur im Freien erfolgen (Abb. 10).
4) Den Kraftstoff in einem dafür geeigneten
und gut verschlossenen Behälter aufbewahren.
6. MOTOR STARTEN UND AUSSCHALTEN
ACHTUNG! Die im vorstehenden
Kapitel 2. WESENTLICHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN stehenden Hinweise sind strengstens zu
beachten.
STARTEN BEI KALTEM MOTOR
1) Legen Sie die Heckenschere auf eine stabile Auflage.
2) Den Stoppschalter (Abb. 11 Teil 3) auf die
Position „ON“ drücken.
3) Stellen Sie den Choke oberhalb der Luftfilterabdeckung (Abb. 12 Teil 9) in die Posi.
tion
DE
Gebrauchsanweisung
4) Die Benzinpumpe (Abb. 12 Teil 8) wiederholt tief drücken, bis der Kraftstoff über den
zweiten transparenten Schlauch in den Behälter zurückkehrt.
Abb.11
3
5
4
6) Den Gashebel ganz drücken.
7) Das Starterseil (Abb. 13) bis zu 3 Mal
vollständig ziehen.
8) Stellen Sie den Lufthebel zurück
(Abb. 12 Teil 9).
9) Ziehen Sie am Starterseil (Abb. 13), bis
der Motor startet.
ACHTUNG ! Starterseil nicht zu weit
herausziehen, Seillänge ca. 90 cm !
ACHTUNG - GEFAHR !! Der Motor
startet und bleibt beschleunigt; die
Messer sind also in Bewegung.
Lassen Sie den Motor bei gedrücktem Gashebel einige Sekunden laufen.
10) Lassen Sie den Gashebel los. Der Motor geht dadurch in Leerlauf, und die Messer
bleiben stehen.
9
MOTOR AUSSCHALTEN
8
Abb.12
Abb.13
1) Zum Ausschalten des Motors ist der
Schalter (Abb.11 Teil 3) in die Position
„OFF“ zu stellen.
ACHTUNG! Machen Sie sich mit der
Bedienung des Stopp-Schalters vertraut, um im Notfall schnell reagieren
zu können.
ACHTUNG! Die Messer bewegen
sich nach dem Loslassen des Gashebels noch für eine bestimmte Zeit
weiter.
STARTEN BEI WARMEM MOTOR
Gehen Sie wie beim Kaltstart vor, jedoch mit
.
dem Choke in der Position
7. ANWENDUNG
5) Nehmen Sie den hinteren Griff in die
rechte Hand und drücken Sie mit der Handfläche gegen die Gasverriegelung (Abb. 11
Teil 4). Auf diese Weise wird die Bewegung
des Gashebels freigegeben (Abb.11 Teil 5).
Halten Sie das Gerät stets mit beiden Händen fest. Arbeiten Sie mit voll gedrücktem
Gashebel.
SCHNEIDEN DES OBEREN HECKENTEILS
A) Halten Sie das Gerät in horizontaler Position (Abb. 3)
DE-4
DE
Gebrauchsanweisung
B) Der hintere Griff muss in vertikaler Position sein.
C) Arbeiten Sie aus Sicherheitsgründen
nicht mit dem Gerät über Schulterhöhe.
SCHNEIDEN DER SEITENTEILE DER HECKE
A) Für den vertikalen Schnitt richten Sie den
hinteren Griff für eine einfache und ergonomische Haltung von Hand und Arm aus.
Halten Sie den vorderen Griff am Seitenteil
(siehe Abb. 4)
AUSRICHTUNG DES HINTEREN GRIFFS
B) Änderung der Neigung des hinteren
Griffs:
1) Lassen Sie den Gashebel los (Abb. 11
Teil 5)
2) Ziehen Sie die Steuerung der Drehverriegelung (Abb. 5 siehe Pfeil A). Drehen
Sie den Griff (Abb. 5 siehe Pfeil B) bis zur
gewünschten Neigung.
3) Lassen Sie die Steuerung der Verriegelung wieder los.
4) Überprüfen Sie, ob der Drehmechanismus wieder blockiert ist.
5) Eine Schutzvorrichtung ermöglicht
die Aktivierung der Griffverriegelung
(Abb. 5) nur bei losgelassenem Gashebel.
8. WARTUNG UND REPARATUR
GEFAHR!! Führen Sie niemals irgendwelche Kontroll-, Wartungsoder Reparaturarbeiten bei laufendem Motor durch.
KERZE
Mindestens einmal jährlich oder bei Störungen während des Startens ist der Zustand
der Zündkerze zu überprüfen.
Abwarten, bis der Motor kalt ist.
1) Die Zündkerzenkappe abziehen und die
Kerze mit dem mitgelieferten Schlüssel abschrauben (Abb. 6). Bei übermäßigen Ver-
DE-5
krustungen und beachtlichem Verschleiß
der Elektroden ist die Kerze mit einer gleichwertigen zu ersetzen (Abb. 7).
Übermäßige Verkrustungen können bedingt
sein durch:
- Der Ölanteil im Kraftstoff ist zu hoch bzw.
die Ölqualität ist nicht optimal.
- Luftfilter teilweise verstopft.
2) Die Kerze mit der Hand komplett ins
Gewinde einschrauben, um Schäden am
Kerzensitz zu vermeiden; der entsprechende Schlüssel ist nur zum Festziehen (Abb.
6) zu verwenden.
3) Führen Sie niemals Reparaturen am
Gerät selbst durch wenn Sie dafür nicht
qualifiziert sind. Wenden Sie sich hierzu an
eine Kundendienststelle.
4) GETRIEBEGEHÄUSE (Abb. 8)
Füllen Sie alle 40 Betriebsstunden Fett
für das Getriebe über den vorgesehenen
Schmiernippel (Abb. 8) nach (handelsübliches Getriebefett).
GEFAHR!! Zum Erhalt der ursprünglichen Gerätesicherheit
sollten niemals Veränderungen
am Gerät vorgenommen werden.
Verwenden Sie im Reparaturfall ausschließlich Originalersatzteile.
LUFTFILTER
Reinigen Sie regelmäßig den Luftfilter (mindestens alle 20 Stunden); häufiger, wenn
Sie in staubiger Umgebung arbeiten.
1) Die Flügelschraube des Deckels abschrauben (Abb. 9).
2) Waschen Sie den Filter mit Benzin aus.
3) Den Filter trocknen lassen, bevor er wieder platziert wird (Abb. 9).
Ein beschädigter Filter* muss ersetzt
werden, um die Lebensdauer des Motors
nicht zu verkürzen.
* Baugruppe: Filter inkl. Luftfiltergehäuse
KRAFTSTOFF-FILTER
Einmal jährlich den Filter ersetzen; den
DE
Gebrauchsanweisung
Filter mit einem Haken über den Kraftstoffeinfüllstutzen herausziehen.
MINDESTDREHZAHL DES MOTORS
- Vergewissern Sie sich bei jedem Gebrauch, dass die Schneidvorrichtung
im Leerlauf nicht in Bewegung ist.
- Sollte sie sich bewegen, wenden Sie sich
an eine Kundendienststelle für eine Korrektur der Einstellung.
KONTROLLE DER SCHRAUBEN, FESTEN
UND BEWEGLICHEN TEILE
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch,
dass keine Schrauben oder sonstigen Teile
locker bzw. beschädigt sind und keine Risse oder Abnutzungserscheinungen auf den
Messern sichtbar sind.
- Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Gebrauch des Geräts von einem autorisierten
Kundendienst austauschen.
REINIGUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG
- Leeren Sie für den Transport oder bei
längerem Nichtgebrauch des Geräts den
Kraftstofftank.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Das Gerät ist auf einer trockenen und
sicheren, Kindern unzugänglichen Stelle zu
lagern.
- Stecken Sie zu Transport- und Lagerzwecken den mitgelieferten Schutz auf die
Messer.
an eine Sammelstelle. Geben Sie das Gerät
bitte ebenfalls in einer Verwertungsstelle ab.
Kunststoff- und Metallteile können hier getrennt und der Wiederverwertung zugeführt
werden. Auskunft hierzu erhalten Sie auch
in Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
TECHNISCHE DATEN BHT 60
Gewicht
(ohne Kraftstoff)
6 kg
Tankinhalt
600 cm3
Motorhubraum
25,4 cm3
Höchstleistung
0,75 kW
Max. Drehzahl
<8.300 min-1
Drehzahl beim Eingreifen
der Fliehkraftkupplung
>4.300 min-1
Leerlaufdrehzahl
<3.000 min-1
Schalldruckpegel
LpA nach (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Schallleistungspegel
LWA nach (EN 774)
110 dB(A)
Max. Vibrationspegel
vorderer Griff (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Notizen:
ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ
Reste von 2-Taktmischung niemals in den
Abfluss bzw. die Kanalisation oder ins
Erdreich schütten, sondern umweltgerecht
entsorgen, z.B. an einer Entsorgungsstelle.
Wenn Ihr Gerät eines Tages unbrauchbar
wird oder Sie es nicht mehr benötigen,
geben Sie das Gerät bitte auf keinen Fall
in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie
es umweltgerecht. Entleeren Sie den Benzintank sorgfältig und geben Sie die Reste
DE-6
DK
BRUGERVEJLEDNING
1. LYKØNSKNINGER
delse omhyggeligt og blive fortrolig
med styreanordningerne for at kunne bruge apparatet korrekt.
A2.1 - Opbevar nærværende manual for at kunne slå op i den.
A3 - Tillad ikke børn eller mennesker der ikke har fuldt kendskab til
disse forskrifter at bruge HÆKKEKLIPPEREN.
Kære kunde,
Vi lykønsker Dem for at have valgt et af vores haveprodukter. Deres HÆKKEKLIPPERE er bygget i overensstemmelse med de
gældende sikkerhedsnormer, for brugerens
sikkerhed.
I nærværende manual vil Vi beskrive og vise
alle de nødvendige operationer til montering,
brug og vedligeholdelse for at holde Deres
HÆKKEKLIPPERE i god funktionsdygtighed.
FARE:
A4 - Det er forbudt at sætte apparatet i gang og at bruge det i nærheden af mennesker (specielt børn)
og dyr.
Under driften anbefales det at holde en afstand på minimum di 10 m
mellem maskinen og andre mennesker.
A5 - Det anbefales at passe godt på
de mulige farer, der kanopstår men
ikke høres på grund af apparatets
støj.
A6 - Fjern enhver fare, kabler, elektriske ledninger fra arbejdsstedet.
A7 - Operatøren er ansvarlig i tilfælde af skader eller fare for andre
personer eller ting.
NEM AT LÆSE
De billeder der svarer til monteringen og beskrivelse af maskinen, står i begyndelsen af
dette hæfte.
Slå op i de første sider med billeder under
læsning af instruktioner til montering og
brug.
Hvis Deres HÆKKEKLIPPERE skulle have
brug for assistance eller reparation, beder Vi
Dem henvende Dem til Forhandleren eller et
af vores autoriseret assistance center.
2. FUNDAMENTELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER
GENERELLE FORSKRIFTER
ADVARSEL:
A1 - Brug af HÆKKE-KLIPPEREN
kan forårsage alvorlige skader på
personer, derfor er det nødvendigt
at holde sig til følgende sikkerhedsnormer
A2 - Ethvert menneske der bruger
eller sætter hækkeklipperen i gang,
skal forinden læse omhyggeligt instruktionerne til brug og vedligehol-
DK-1
BRUG:
B1 - Anvend kun hækkeklipperen
for at klippe hække, mindre træer
og buske. Anvend ikke apparatet til
andre formål.
B2 - I før passende beskyttelse-støj
og beskyttelsesudstyr til brug af
HÆKKEKLIPPEREN.
Ved brug i før tæt tøj, der ikke hænger løst. Ifør ikke genstande der kan
sidde fast i delene i bevægelse.
B3 - Tag godkendte beskyttelsesbriller eller øjenværn på.
B3.1 - Tag godkendte øreværn på
mod støjen.
Oversættelse af den originale driftsvejledning
DK
BRUGERVEJLEDNING
Oplysninger om støjemission iht.
den tyske lov om produktsikkerhed
(ProdSG) og EF-maskindirektivet:
Lydtryksniveauet på arbejdssteder
kan overskride 80 dB(A). Operatøren skal i disse tilfælde have beskyttelse mod søcjen (d.v.s. bære
høreværn).
B3.2 - Tag beskyttelseshjelm på,
ved risiko for nedfald af genstande.
B4 - Tag robuste sko på, med skridsikker sål.
B5 - Tage tykke handsker på.
B6 - Den der bruger hækkeklipperen skal være i god form.
BRUG ALDRIG apparatet hvis man
er træt, dårlig eller under alkoholvirkninger eller stofmisbrug.
B7 - PAS PÅ! Udstødningsgasser
er giftige og kvælende. Ved indånding kan der være risiko for at dø.
Lad aldrig motoren køre et lukket
sted eller med ringe ventilation.
B8 - Langvarig brug af apparatet
kan være årsag til cirkulationsforstyrrelser i hænderne (hvidfingre
sygdom), som kan tilskrives vibrationerne.
Visse faktorer har indflydelse på
disse forstyrrelser:
- Operatørens personlig prædisposition til cirkulationsbesvær i hænderne.
- Brug af apparatet ved lav temperatur (det tilrådes derfor at bruge
varme handsker).
- Langvarig brug uden afbrydelser
(det tilrådes under brug at holde
nogle pauser).
- Hvis der skulle opstår symptomer
med kriblen og sløvhed anbefales
at søge læge.
B8.1 - Hold apparatet med begge
hænder.
Hold en stabil og sikker position, på
begge ben. Pas på ikke at komme
ud af ligevægt. Lad være at arbejde
på ustabile stiger. For at klippe høje
hække, tilrådes det at bruge et stabilt stativ
B9 - PAS PÅ! Benzinen og dens
gasser er meget brandfarlige
FARE FOR ILDEBRAND OG FORBRÆNDINGER
B9.1 - Stop motoren inden påfyldningen.
B9.2 - Rygning forbudt underpåfyldning af brændstof.
B9.3 - Tør det spildte brændstof
op. Sæt motoren i gang langt fra
forsyningsstedet.
B9.4 - Kontrollér at dunken sprop er
lukket godt til.
Fare: pas på eventuelle udslip.
B10 - SIKKERHEDSANORDNINGER
B10.1 - GASHÅNDTAGETS BLOKERINGSANORDNING (jvf. fig.1
detalje 4) forhindrer at starte gashåndtaget tilfældigt.
B10.2 - HOVEDAFBRYDER (ON/
OFF) til motoren (fig.1 detalje 3)
FARE! Pas på: skæreanordningen
bliver ved med at køre i et stykke
tid, også efter at afbryderen er blevet stillet på „OFF“.
DK-2
DK
BRUGERVEJLEDNING
3. BESKRIVELSE AF MASKINENS
ENKELTDELE
BESKRIVELSE Fig.1
Forhåndtag med beskyttelse
Starter
Motorens hovedafbryder ON/OFF
Gashåndtagets blokeringsan ordning
Gashåndtag
Styreanordning til blokering afbag
håndtagets rotation
7) Prop til brændstofdunk
8) Brændstofpumpe
9) Luftkontakt
10) Luftfilterhus
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4. MONTERING
FORHÅNDTAG MED BESKYTTELSE
1) Installér håndtaget som vist i fig.2 (detalje1).
2) Skru håndtaget fast med de 2 skruer (ill. 2).
Beskyttelsen har den funktion at sætte en
sikkerhedsafstand mellem operatørens
hånd og bladene.
3) Sæt ikke i gang og brug aldrig
apparatet hvis den ikke er fuldstændigt monteret.
5. PÅFYLDNING AFBRÆNDSTOF
1) PAS PÅ! Apparatet er udstyretmed en totaktseksplosionsmotor.
Motoren skal forsynes med en blanding afbenzin og olie til totaktsmotorer, i følgendeprocentforhold.
Med syntetisk olie til totaktsmotor
1:40 (2,5%)
Tabel over brændstofblanding
Benzin
1 liter
5 liter
DK-3
2-takts-olie/40:1
25 ml
125 ml
2) Ryst beholderen kraftigt for at blande midlerne, inden der fyldes op.
fig.10
3) Forbered brændstofblandingen og fyld
kun op udendørs (fig.10).
4) Brændstoffet opbevares i en brændstofdunk og med godt strammet prop.
6. START OG STOP
PAS PÅ! Overhold omhyggeligt de
advarsler der er angivet i forrige
Kap. 2 FUNDAMENTELLESIKKER
HEDSFORSKRIFTER.
START MED KOLD MOTOR
1) Stil hækkeklipperen på en jævn overflade.
2) Sæt hovedafbryderen (fig. 11, detalje 3) i
position „ON“.
fig.11
3
5
4
DK
BRUGERVEJLEDNING
NB! Træk ikke startsnoren for langt
ud, da den kun er ca. 90 cm lang!
9
8
fig.12
PAS PÅ - FARE! Motoren starter
og bliver ved at køre, så bladene er
i bevægelse.
Lad motoren køre med håndtaget trykket
nede i nogle sekunder.
10) Slip gashåndtaget. Motoren bliver ved
at være i drift i tomgangshastighed, så bladene standser.
STOPPEN MOTOREN
fig.13
1) For at stoppe motoren, stil afbryderen
(fig.11, detalje 3) på „OFF“.
PAS PÅ! Sørg for at blive fortrolig
med styringen af stoppeafbryderen,
for at være klar i nødstilfælde.
PAS PÅ! Bladene bliver ved med
at bevæge sig i et stykke tid efter at
man har slippet gashåndtaget.
START MED VARM MOTOR
3) Flyt luftkontakten ovenfor luftfiltrets hætte
.
(fig.12, detalje 9) i position
4) Tryk flere gange på tændingspatronen
(fig.12, detalje 8) i bund, indtil brændstoffet
kommer tilbage i dunken gennem det andet
gennemsigtige lille rør.
5) Hold om baghåndtaget med højre hånd,
og tryk med håndfladen på gashåndtages
blokering (fig.11, detalje 4), på den måde
frigøres gashåndtagets bevægelse (fig.11,
detalje 5).
6) Tryk gashåndtaget helt i bund.
7) Træk op til 3 gange i håndtaget på tændingssnoren (fig.13).
8) Flyt luftkontakten tilbage i position(fig.12,
detalje9)
.
9) Træk i tændingssnoren (fig.13) indtil motoren sættes i drift.
Man skal gå frem ligesom med kold motor,
men med luftkontakten flyttet i position
.
7. BRUG
Tag altid fat i apparatet med begge hænder.
Man skal altid arbejde med gashåndtaget
trykket helt i bund.
KLIPNING AF HÆKKESPIDSEN
A) Hold apparatet vandret (fig. 3).
B) Hold baghåndtaget i lodret position.
C) Af sikkerhedsgrunde må man ikke arbejde med‚ apparatet over skuldernes højde.
KLIPNING AF HÆKKESIDERNE
A) For at klippe lodret, skal man indstille
baghåndtaget til en nemmere og ergonomisk position af hånden og armen. Hold om
forhåndtaget fra siden (jvf. fig. 4).
DK-4
DK
BRUGERVEJLEDNING
INDSTILLING AF BAGHÅNDTAGET
B) For at skifte baghåndtagets hældning:
1) Slip gashåndtaget (fig. 1, detalje 5)
2) Træk i rotations blokeringsanordning(fig.
5, pil A). Drej håndtaget (fig. 5, pil B), indtil
du finder den ønskede hældning.
3) Slip blokeringsanordningen.
4) Kontrollér at håndtagets rotation er blokeret.
5) En sikkerhedsanordning tilla der
først at styre håndtagets blokeringsanordning (fig. 5) når man har slippet
gashåndtaget.
8. VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATIONFARE!!
Kontroller, vedligeholdelse og reparationer må al drig foretages
med motoren i drift.
TÆNDRØR
I hvert fald en gang om året eller hvis det
bliver besværligt at sætte i gang, skal man
kontrollere tændrørets tilstand. Vent til motoren køler af inden man foretager operationen.
1) Tag hætten af og løsn tændrøret med den
leverede nøgle (fig.6).
Hvis der er for mange aflejringer og hvis
elektroderne er meget slidte, udskift tændrør med et af samme type (fig.7).
For mange aflejringer kan skyldes:
- For høj olieprocent i brændstoffet og/eller
ikke egnet oliekvalitet.
- Luftfilter delvis tilstoppet.
2) Skru tændrøret helt i bund med hænderne, for at undgå at beskadige dets sæde.
Brug kun den særlige nøgle til at stramme
(fig.6).
3) Foretag ikke reparationer på apparatet
(hvis man ikke er faglært). Man skal henvende sig til et kvalificeret assistance center.
DK-5
4) GEARKASSE (fig.8)
Efter 40 driftstimer tilsæt smørestof i gearkassen, med den specifikke smøreanordning (fig. 8, detalje 1).
FARE!! For at bibeholde de originale sikkerhedsforhold, må man
ikke påtage ændringer på apparatet.
Ved reparationer må man kun brugeoriginale reservedele.
LUFTFILTRET
Rens luftfiltret regelmæssigt (i hvert fald
efter 20 timer); eller hyppigere hvis man
arbejder et støvet sted.
1) Løsn fløjskruen på låget (fig.9).
2) Vask med benzin.
3) Lad filtret tørre inden den sættes på plads
igen (fig.9).
Udskift filtret hvis det er beskadiget, for
ikke at kompromittere motorens holdbarhed.
BRÆNDSTOF OPSUGNINGSFILTER
Udskift filtret en gang om året, træk det ud
med en krog gennem åbningen til påfyldning af dunken.
MOTORENS TOMGANGSHASTIGHED
- Kontrollér hver gang apparatet
bruges at klippeanordningen ikke
er i bevægelse ved tomgangshastighed.
- Hvis den har tendens for at bevæge sig,
skal man henvende sig til et assistance
center for justeringen.
KONTROL AF SKRUER, FASTE DELE OG
DELE I BEVÆGELSE
- Inden brug, skal man kontrollere at der
ikke er skruer eller dele, som har løsnet sig
eller er blevet beskadiget, og at der ikke er
DK
BRUGERVEJLEDNING
revner på klippebladene eller omde ikke er
særlige slidte.
- Lad et autoriseret assistance center udskifte de beskadigede dele, inden apparatet
tages i brug.
RENGØRING, TRANSPORT OG TILSIDESTILLING
- I tilfælde af transport eller længere tilsidestilling, skal man tømme dunken for
brændstof.
- Brug ikke ætsende midler til rengøringen.
- Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted
utilgængeligt for børn.
- I tilfælde af transport eller tilsidestilling
dæk bladene med det leverede beskyttelsesovertræk.
Bortskaffelse og
miljøbeskyttelse
TEKNISKE DATA BHT 60
Vægt
(uden brændstof)
6 kg
Dunkapacite
600 cm3
Motorens cylindervolumen
25,4 cm3
Maksimumeffekt
0,75 kW
Maksimal motorbelastning
<8.300 min-1
Omdrejningstal ved indgreb
i centrifugalkoblingen
>4.300 min-1
Motor i tomgangshastighed <3.000 min-1
Lydtryksniveau
LpA av (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Lydeffektniveau
LWA av (EN 774)
110 dB(A)
Max Niveau vibrationer
forhåndtag (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Hæld aldrig rester af kædeolie eller 2-taktsblandinger ned i afløb eller kloaksystemet eller
ud i naturen, men bortskaf det miljøvenligt,
f.eks. hos et depot for problemaffald.
Hvis kædesaven ikke mere skulle fungere
eller ikke mere bruges, må den ikke kasseres
sammen med husholdningsaffald, men skal
bortskaffes på en miljøvenlig måde. Tøm
omhyggeligt olie- og benzintanken og aflever
resterne hos et depot for problemaffald.
Aflever kædesaven ligeledes hos et depot.
Plast- og metaldele fra den gamle sav
kan sorteres her og anvendes til genbrug.
Informationer herom kan du få på dit
kommunekontor.
DK-6
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
1. CONGRATULACIONES
deseamos congratularnos con Ud. por haber
elegido un nuestro producto para el jardín.
La PODADERA ha sido fabricada teniendo
en cuenta las normas de seguridad vigentes para la tutela del consumidor.
En este manual se describen y representan
las diferentes operaciones de montaje, de
uso y las intervenciones de mantenimiento
necesarias para mantener su PODADERA
en perfectas condiciones de funcionamiento.
PARA FACILITAR LA LECTURA
Las ilustraciones correspondientes al montaje y la descripción de la máquina se encuentran, al principio del presente fascículo.
Consultar estas páginas durante la lectura
de las instrucciones de montaje y de utilización.
En caso de que su PODADERA necesite
asistencia o reparación, le rogamos que se
dirija a nuestro vendedor o a un centro de
asistencia autorizado.
2. PRECAUCIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD
NORMAS GENERALES
ADVERTENCIAS:
A1 - El uso de la PODADERA
puede provocar series daños a las
personas,por lo tanto es necesario
respetar las siguientes normas de
seguridad:
A2 - Quienquiera que utilice o de
todas maneras ponga en marcha la
PODADERA tiene que leer primero
atentamente el manual de instrucciones y mantenimiento y familiarizar completamente con los mandos
ES-1
para un uso correcto del aparato.
A2.1 - Guardar este manual para
poderlo utilizar en el futuro.
A3 - No permitir el uso de la PODADERA a los niños y a personas que
no estén conozcan completamente
las presentes instrucciones.
PELIGRO:
A4 - No poner en marcha y no utilizar el aparato cerca de personas
(especialmente niños) y animales.
Durante el funcionamiento se recomienda una distancia mínima de
10 m entre la máquina y las otras
personas.
A5 - Se recomienda la máxima
atención hacia posibles peligros
que no puedan ser oídos a causa
del ruido del aparato.
A6 - Eliminar cualquier peligro, cables eléctricos de la zona de trabajo.
A7 - El operador es responsable en
caso de peligros o accidentes ocasionados a otras personas o a sus
cosas.
UTILIZACIÓN:
B1 - Emplear la PODADERA solamente para cortar setos, arbustos y
matas. No emplear el aparato para
otros motivos.
B2 - Llevar prendas de vestir y un
equipo de seguridad adecuados parala utilización de la PODADERA.
Durante la utilización, llevar prendas de vestir ceñidas y no desatadas. No llevar objetos que puedan
engancharse en las partes en movimiento.
B3 - Llevar gafas de protección o
viseras homologadas.
B3.1 - Llevar auriculares de protección contra el ruido homologados.
Traducción de las instrucciones de servicio originales
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Datos relativos a la emisión de
ruido según la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG) y la
Directriz de maquinaria de la CE: El
nivel de presión acústica en el lugar
de trabajo puede sobrepasar los 80
dB(A). En este caso, el operador
deberá tomar medidas de protección contra el ruido (p. ej. llevar una
protección en el oído).
B3.2 - Llevar el casco de protección
en caso de riesgo de caída de objetos.
B4 - Calzar zapatos resistentes con
suelas no resbaladizas.
B5 - Llevar guantes resistentes.
B6 - Las personas que utilizan la
PODADERA tienen que estar en
buena forma.
NO UTILIZAR el aparato en condiciones de cansancio, malestar o
bajo los efectos del alcohol y de
otras drogas.
B7 - ¡ATENCIÓN! Los gases de escape son venenosos y asfixiantes.
Por lo tanto, si inhalados pueden
ser mortales. No dejar funcionar
el motor en un lugar cerrado o con
una ventilación insuficiente.
B8 - La utilización del aparato por
largo tiempo puede causar problemas de circulación sanguínea a las
manos (enfermedad de los dedos
blancos) imputables a las vibraciones.
Factores que influyen en la aparición de estos problemas pueden
ser:
- Predisposición personal del operador a una escasa irrigación sanguínea de las manos.
- Utilización del aparato a bajas
temperaturas (por lo tanto, se acon-
sejan guantes calientes).
- Largos tiempos de utilización sin
interrupciones (se aconseja una
utilización a intervalos).
- En caso de aparición de formicación y entorpecimiento, se recomienda dirigirse a un médico.
B8.1 - Aguantar el aparato siempre
con ambas manos. Tomar una posición estable y segura sobre las
piernas. No balancearse. No operar
subidos en escaleras inestables.
Para cortar setos altos, preferir un
estable andamio.
B9 - ¡ATENCIÓN! La gasolinay sus
vapores son extremadamente inflamables.
PELIGRO DE QUEMADURAS E
INCENDIO.
B9.1 - Parar el motor antes de repostar combustible.
B9.2 - No fumar durante el repostaje de combustible.
B9.3 - Secar el combustible que se
haya derramado. Arrancar el motor
lejos del lugar de repostaje.
B9.4 - Asegurarse de que el tapón del depósito esté enroscado
perfectamente. Prestar atención a
eventuales pérdidas.
B10 - DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
B10.1 - EL BLOQUEO DEL MANDO DEL ACELERADOR (ver fig.1
part.4) impide el accionamiento
accidental de la palanca del acelerador.
B10.2 - INTERRUPTOR (ON/OFF)
de parada del motor (fig.1 part.3).
¡PELIGRO! Atención, el dispositivo de corte sigue girando durante
cierto tiempo, incluso después del
accionamiento del interruptor en
posición «OFF».
ES-2
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
3. DESCRIPCIONES DE LAS PIEZASDE LA MÁQUINA
DESCRIPCIÓN Fig.1
1)
Empuñadura anterior con protección
2)
Arrancador
3)
Interruptor de parada del motor
ON/OFF
4)
Bloqueo del mando del acelerador
5)
Palanca del acelerador
6) Mando del bloqueo de rotaciónde la
empuñadura posterior
7) Tapón depósito combustible
8) Bomba de gasolina
9) Palanca del aire
10) Caja del filtro de aire
Tabla de mezclas de combustible
Gasolina
Aceite para motores de
dos tiempos / 40:1
1 litro
25 ml
5 litros
125 ml
2) Mezclar, agitando abundantemente el
contenedor antes de cada repostaje.
fig.10
4. INSTALACIÓN
EMPUÑADURA ANTERIOR CON PROTECCIÓN
1) Posicionar como ilustrado en la fig. 2 la
empuñadura (part. 1).
2) Atornillar firmemente el asa con los 2 tornillos (fig. 2).
La protección tiene la función de asegurar una distancia de seguridad entre la
mano del operador y las hojas.
3) No poner en marcha y no utilizar el aparato si no está completamente montado.
5. REPOSTAJE DE COMBUSTIBLE
1) ¡ATENCIÓN! El aparato está
equipado con un motor de explosión de 2 tiempos.
El motor debe ser alimentado con una mezcla de gasolina y aceite para motores de 2
tiempos, en los porcentajes siguientes.
Con aceite a base sintética para motor de 2
tiempos:
1:40 (2,5%)
ES-3
3) Preparar la mezcla combustible y repostar solamente al aire libre (fig.10).
4) Guardar el combustible en un contenedor
previsto para este uso y con el tapón enroscado perfectamente.
6. PUESTA EN MARCHA Y PARADA
¡ATENCIÓN! Observar con cuidado las advertencias contenidas en
el Cap. 2 PRECAUCIONES FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD
anterior.
PUESTA EN MARCHA CON MOTOR FRÍO
1) Apoyar la Podadera sobre una superficie
estable.
2) Pulsar el interruptor de parada (fig.11
part.3) en posición «ON».
3) Desplazar la palanca del aire situada encima de la tapa del filtro aire (fig.12 part.9)
en la posición
.
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
fig.11
3
5
6) Pulsar hasta el fondo la palanca del
acelerador.
7) Tirar completamente, 3 veces, del asa
del cable de puesta en marcha (fig. 13).
8) Desplazar hacia atrás la palanca del aire
del carburador en la posición
(fig. 12
part. 9).
9) Tirar el cable de puesta en marcha (fig.
13) hasta el arranque del motor.
4
¡¡ ATENCIÓN: No estirar demasiado el cable del estárter (longitud del
cable aprox. 90 cm).
¡¡ ATENCIÓN - PELIGRO !! El motor
arranca y permanece acelerado luego las hojas están en movimiento.
Dejar funcionar el motor con la palanca presionada por algunos segundos.
9
8
10) Soltar la palanca acelerador. Así el
motor queda en marcha al régimen mínimo
luego las hojas se paran.
PARADA MOTOR
fig.12
fig.13
1) Para parar el motor, situar el interruptor
(fig.11 part. 3) en posición «OFF».
¡ATENCIÓN! Familiarizar con el accionamiento del interruptor de parada para poder actuar rápidamente
en caso de emergencia.
¡ATENCIÓN! Las hojas continúan a
moverse por un cierto tiempo después de haber soltado la palanca
acelerador.
PUESTA EN MARCHA CON MOTOR CALIENTE
4) Pulsar repetidamente hasta el fondo el
bulbo primer (fig. 12 part. 8) hasta que el
combustible regrese al depósito a través del
segundo tubo transparente.
5) Agarrar la empuñadura posterior con la
mano derecha, presionando con la palma
el bloque del acelerador (fig.11 part. 4), liberando de este modo el movimiento de la
palanca del acelerador (fig.1 1 part. 5).
Proceder como con el motor frío pero con la
palanca del aire desplazada en la posición
.
7. UTILIZACIÓN
Empuñar siempre el aparato con ambas
manos. Operar presionando al máximo la
palanca del acelerador.
ES-4
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
CORTE DE LA PARTE SUPERIOR DEL
SETO
A) Tener el aparato en posición horizontal
(fig. 3).
B) La empuñadura posterior en posición
vertical.
C) Por motivos de seguridad no operar con
el aparato por encima de la altura de los
hombros.
CORTE DE LOS FLANCOS DEL SETO
A) Para el corte vertical, orientar la empuñadura posterior para una fácil y ergonómica posición de la mano y del brazo. Tener
la empuñadura anterior por la parte lateral
(ver fig. 4 ).
ORIENTACIÓN DE LA EMPUÑADURA
POSTERIOR
B) Para cambiar la inclinación de la empuñadura posterior:
1) Soltar la palanca del acelerador (fig. 1
part. 5).
2) Tirar el mando del bloque de la rotación
(fig. 5 ver flecha A). Girar la empuñadura
(fig. 5 ver flecha B), hasta la inclinación
deseada.
3) Soltar el mando del bloqueo.
4) Verificar que la rotación de la empuñadura esté bloqueada.
5) Un dispositivo de seguridad permite accionar el mando del bloque
empuñadura (fig. 5) sólo cuando la
palanca del acelerador está soltada.
8. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
¡¡PELIGRO!! No efectuar ningún
control, mantenimiento y reparación con motor en marcha.
BUJÍA
Por lo menos una vez al año o en caso de
dificultad de arranque, comprobar el estado
de la bujía de encendido.
Antes de efectuar esta operación, esperar a que el motor se enfríe.
ES-5
1) Extraer el capuchón y desenroscar la
bujía con la llave que forma parte del equipo base (fig .6). En caso de incrustaciones
excesivas y de un des gaste considerable
de los electrodos, sustituir la bujía con otra
de tipo equivalente (fig. 7).
Un exceso de incrustaciones puede depender de:
- Porcentaje excesivo de aceite en el combustible y/o calidad inadecuada del aceite.
- Filtro de aire parcialmente atascado.
2) Enroscar la bujía manualmente hasta el
tope de la rosca, para evitar dañar su alojamiento. Utilizar la llave correspond iente
sólo para el apriete (fig. 6).
3) No efectuar reparaciones del aparato (al
no ser cualificado para hacerlo). Dirigirse a
un centro de asistencia cualificado.
4) CAJA ENGRANAJES (fig. 8).
Cada 40 horas de funcionamiento añadir
grasa para engranajes, a través del engrasador al efecto (fig. 8 part.1).
¡¡PELIGRO!! Al fin de conservar
las originales condiciones de seguridad, no efectuar modificaciones al aparato.
En caso de reparaciones utilizar exclusivamente partes de recambio originales.
FILTRO DE AIRE
Limpiar periód icamente el filtro aire (al menos cada 20 horas); más frecuentemente si
se opera en áreas polvorientas.
1) Destornillar el tornillo de mariposa de la
tapa (fig. 9).
2) Lavar con gasolina.
3) Dejar secar el filtro antes de volver a
instalarlo (fig. 9).
Sustituir el filtro, si está dañado, para
evitar perjudicar la duración del motor.
FILTRO PESCANTE DEL COMBUSTIBLE
Sustituir una vez al año el filtro, extrayéndolo con un gancho a través del orificio de
llenado del depósito.
ES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
RALENTÍ DEL MOTOR
- En cada utilización comprobar que
al régimen mínimo el dispositivo de
corte no esté en movimiento.
- Si tiende a moverse, dirigirse a un centro
de asistencia para la intervención de ajuste.
COMPROBACIÓN TORNILLOS, PARTES
FIJAS Y EN MOVIMIENTO
- Antes de cualquier uso controlar de que no
hayan tornillos o partes aflojadas o dañadas
y que no hayan grietas o señales sensibles
de desgaste en las hojas de corte.
- Hacer sustituir a un centro asistencia autorizado las partes dañadas antes de utilizar
el aparato.
LIMPIEZA Y COLOCACIÓN EN CASO DE INACTIVIDAD
- En caso de transporte o de larga inactividad,
vaciar el depósito del combustible.
- No limpiar con líquidos agresivos.
- Guardar el aparato en un lugar seco y seguro, inaccesible a los niños.
- En ocasión de transporte o si se guarda,
cubrir las hojas con la vaina al efecto de protección en dotación.
Evacuación y protección del
medio ambiente
separadas allí y reutilizarse en la cadena
de producción. Información relativa a la
evacuación también puede solicitarse en
las administraciones de las comunidades o
urbanas correrspondientes.
DATOS TÉCNICOS BHT 60
Masa
(sin combustible)
6 kg
Capacidad depósito
600 cm3
Cilindrada motor
25,4 cm3
Potencia máxima
0,75 kW
Régimen máximo del motor <8.300 min-1
Número de revoluciones
al agarrar el embrague de
fuerza centrífuga
>4.300 min-1
Régimen de mínimo
<3.000 min-1
Nivel de presión acústica
LpA av (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica
LWA av (EN 774)
110 dB(A)
Nivel de vibraciones máx
empuñadura posterior (EN
774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
nota:
No verter restos de aceite para cadenas
o mezcla de 2 tiempos al desagüe, ni a la
canalización, ni al suelo, sino, evacuarlos
de una forma ecológica, p.ej. en un punto de
recogida autorizado.
Si el aparato algún día se volviese carente
de utilidad o ya no se necesite, no debe
tirarse el aparato en cuestión, bajo ninguna
circunstancia, a la basura doméstica,
sino, evacuarlo de una forma ecológica.
Vaciar además el tanque de aceite y el
tanque de gasolina cuidadosamente,
entregando los restos habidos en un
punto de recogida autorizado. También el
aparato deberá entregarse en un punto
de recogida autorizado. Las piezas de
material sintético y de metal podrán así ser
ES-6
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
1. FÉLICITATIONS
Cher client,
Nous vous félicitons d’avoir choisi un de nos
produits pour le jardin.
Le TAILLE-HAIE a été conçue en tenant
compte des normes de sécurité en vigueurpour protéger le consommateur.
Ce manuel décrit et illustre les différentes
opérations de montage et d’utilisation, ainsi
que les interventions d’entretien nécessaires pour maintenir leparfait fonctionnement
de votre TAILLE-HAIE.
POUR FACILITER LA LECTUR
Les illustrations correspondant au montage
et à la description de la machine se trouvent
au début duprésent manuel.
Consulter ces pages pendant la lecture des
instructions de montage et d’utilisation.
Si votre TAILLE-HAIE a besoin d’assistance
ou deréparation, veuillez vous adresser à
notre revendeur ou à un centre d’assistance
agréé.
2. PRECAUTIONS FONDAMENTALES DE
SECURITE
NORMES GENERALES
AVIS :
FR-1
A1 - L’utilisation du TAILLE-HAIE
peut causer de sérieux dommages
aux personnes, il est donc demandé de respecter les consignes de
sécurité suivantes :
A2 – Toute personne qui utilise ou
met en marche le TAILLE-HAIE
doit toutd’abord lire attentivement
le manuel d’utilisation et d’entretien, et se familiariser complètement avec les commandes pour un
usage correct de l’appareil.
A2.1 - Garder ce manuel pour le
consulter à l’avenir.
A3 – Interdire l’utilisation du TAILLEHAIE aux enfants et aux personnes
n’ayant pas pleinement connaissancedes présentes instructions.
DANGER :
A4 – Ne pas mettre en marche et
ne pas utiliser l’appareil à proximité
de personnes (surtout des enfants)
et d’animaux.
Pendant le fonctionnement, il est
conseillé de maintenir une distance
minimale de 10 m entre la machine
et d’autres personnes.
A5 – La plus grande attention est
recommandée quant à de possibles
dangers qui ne peuvent être entendus àcause du bruit de l’appareil.
A6 – Éliminer tout danger, câbles,
câbles électriques de la zone de
travail.
A7 - L’opérateur est responsable
en cas d’accidents ou de risques
auxquelles despersonnes ou des
objets sont soumis.
UTILISATION :
B1 - N’utiliser le TAILLE-HAIE quepour tailler les haies, les arbrisseaux etles buissons.
Ne pas utiliser l’appareil pour
d’autres objectifs.
B2 – Porter des vêtements et un
équipement de sécurité adaptés à
l’utilisation du TAILLE-HAIE.
Pendant l’utilisation mettre des
vêtements collants et éviter des
vêtements amples. Ne pas porter
d’objets pouvant se prendre dans
les parties en mouvement.
B3 - Mettre des lunettes de protection ou une visière homologuées.
B3.1 - Mettre un protège-oreilles
pour les bruits, homologué.
Traduction du mode d’emploi d’origine
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
Les indications relatives aux
émissions sonores de bruit sont
conformes à la loi sur la sécurité de produit (ProdSG), voire à
la Directive Machines de l’Union
Européenne: le niveau de pression acoustique au lieu de travail
peut dépasser 80 dB (A). Dans
ce cas il convient de prévoir des
mesures de protection acoustique
pour l’opérateur(par ex. port de protègeoreilles).
B3.2 - Mettre le casque de protection sides objets risquent de tomber.
B4 - Mettre des chaussures robustesavec des semelles anti-dérapage.
B5 - Mettre des gants robustes.
B6 – L’utilisateur du TAILLE-HAIE
doitêtre en bonne forme. NE PAS
UTILISER l’appareil en cas de fatigue, de malaise ou sous l’effet de
l’alcool et de drogues.
B7 - ATTENTION! Les gaz
d’échappement sont toxiques et asphyxiants; une fois inspirés, ils peuvent être mortels. Le moteur ne doit
jamais fonctionner dans un endroit
fermé et peu ventilé.
B8 - L’utilisation prolongée de l’appareil peut provoquer des troubles
de lacirculation sanguine des mains
(maladie des doigts blancs) provoqués parles vibrations.
Des facteurs qui exercent un impact sur la manifestation peuvent
être les suivants.
- Prédisposition personnelle de
l’opérateur à une mauvaise circulation sanguine dans les mains.
- Utilisation de l’appareil à de basses températures (nous conseillons
donc des gants chauds).
- De longues périodes d’utilisation
sans interruption (nous conseillons
une utilisation à intervalles).
- En cas de fourmillement et engourdissement, nous conseillons
de s’adresser à un médecin.
B8.1 - Prendre toujours l’appareil
avecles deux mains.
Se mettre dans une position stable
etsûre sur les deux jambes. Ne pas
sedéséquilibrer. Ne pas opérer sur
deséchelles instables. Pour tailler
les haies hautes, préférer un échafaudage stable.
B9 - ATTENTION ! L’essence et ses
vapeurs sont très inflammables.
RISQUES DE BRULURES ET
D’INCENDIE.
B9.1 - Arrêter le moteur avant le
ravitaillement.
B9.2 - Ne pas fumer pendant le
ravitaillement de carburant.
B9.3 - Sécher le carburant éventuellement renversé. Mettre en marche
le moteur loin du lieu de ravitaillement.
B9.4 - S’assurer que le bouchon
duréservoir est bien serré.
Faire attention à toute perte de
carburant.
B10 – DISPOSITIFS DE SECURITE
B10.1 – Le BLOCAGE DE LA
COMMANDE DE L’ACCELERATEUR (voirfig.1 pièce 4) empêche
l’actionnement accidentel du levier
de l’accélérateur.
B10.2 - INTERRUPTEUR (ON/OFF)
d’arrêt du moteur (fig. 1 pièce 3).
DANGER! Attention: le dispositif
de coupe continue à tourner pour
quelques instants même après l’actionnement de l’interrupteur en position «OFF».
FR-2
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
3. DESCRIPTION PARTIES MACHINE
DESCRIPTION Fig. 1
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Poignée avant avec protection
Démarreur
Interrupteur d’arrêt du moteur ON/OFF
Blocage commande accélérateur
Levier de l’accélérateur
Commande du blocage de la rotationde
la poignée arrière
7) Bouchon réservoir carburant
8) Pompe à carburant
9) Levier d’air (starter)
10) Boîtier du filtre à air
chaque ravitaillement.
3) Préparer le mélange de carburant et effectuer le ravitaillement uniquement en plein
air (fig. 10).
Fig.10
4. MONTAGE
POIGNEE AVANT AVEC PROTECTION
1) Positionner la poignée (pièce 1) comme
illustréen fig. 2.
2) Vissez fermement la poignée avec les 2
vis (ill. 2)
La protection a pour fonction d’assurer
unedistance de sécurité entre la main de
l’opérateur et les lames.
3) Ne pas mettre en marche et ne
pasutiliser l’appareil s’il n’est pas
complètement monté.
4) Garder le carburant dans un conteneur
spécial prévu à cet effet et avec le bouchon
bien serré.
5. RAVITAILLEMENT CARBURANT
1) Poser le Taille-haie sur une surface stable.
2) Presser l’interrupteur d’arrêt (fig. 11 pièce
3) en position «ON».
1) ATTENTION ! L’appareil est doté
demoteur à explosion à 2 temps.
Le moteur doit être alimenté par un mélange d’essence et huile pour des moteurs à 2
temps, dans les pourcentages suivants :
6. DEMARRAGE ET ARRET
ATTENTION! Respecter soigneusement les avis du Chap.2 précédent PRECAUTIONS FONDAMENTALES DE SECURITE.
DEMARRAGE A MOTEUR FROID
Fig.11
3
5
4
Avec huile à base synthétique pour moteur à
2 temps:
1:40 (2,5%)
Tableau pour le mélange de carburant
Essence
1 litre
5 litres
Huile à 2 temps/40:1
25 ml
125 ml
2) Bien mélanger et agiter le conteneur avant
FR-3
3) Mettre le starter situé au-dessus du cou-
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
vercle du filtre à air (fig. 12 pièce 9) en position
.
4) Presser à fond plusieurs fois le bulbe
d’amorçage (fig. 12 pièce 8) jusqu’à ce que
le carburan tretourne dans le réservoir à travers le deuxième tube transparent.
9
ATTENTION – DANGER! Le moteur
se met en marche et reste accéléré,
les lames sont donc en mouvement.
Laisser fonctionner le moteur avec le levier
pressé pendant quelques secondes.
10) Relâcher le levier de l’accélérateur. Le
moteurreste ainsi en marche au ralenti et
les lames s’arrêtent.
ARRET MOTEUR
1) Pour arrêter le moteur mettre l’interrupteur (fig. 11 pièce 3) en position «OFF».
8
Fig.12
5) Saisir la poignée arrière avec la main
droite en pressant avec la paume le blocage
de l’accélérateur (fig. 11 pièce 4), pour libérer ainsi le mouvement du levier de l’accélérateur (fig. 11 pièce 5).
6) Presser à fond le levier de l’accélérateur
7) Tirer à fond jusqu’à 3 fois la poignée du
câble de démarrage (fig.13).
Fig.13
8) Déplacer en arrière le starter dans la position
(fig. 12 pièce 9).
9) Tirer le lanceur (fig. 13) jusqu’au démarrage du moteur.
Attention! Ne pas trop tirer sur le
câble du starter, longueur du câble
environ 90 cm !
ATTENTION! Se familiariser avec
l’actionnement de l’interrupteur d’arrêt afin d’agir promptement en cas
d’urgence.
ATTENTION! Après avoir relâché
le levier de l’accélérateur, les lames
restent en mouvement pendant un
certain temps.
DEMARRAGE A MOTEUR CHAUD
Procéder comme pour le démarrage à froid,
.
mais avec le starter en position
7. UTILISATION
Il faut toujours saisir l’appareil avec les deux
mains. Opérer en pressant au maximum le
levier de l’accélérateur.
TAILLE DE LA PARTIE SUPERIEURE DE
LA HAIE
A) Tenir l’appareil en position horizontale
(fig. 3).
B) La poignée arrière en position verticale.
C) Pour des motifs de sécurité, ne pas opérer avec l’appareil au-dessus de la hauteur
des épaules.
TAILLE DES PARTIES LATERALES DE
LA HAIE
A) Pour la taille verticale, orienter la poignée arrière de manière à obtenir une position confortable et ergonomique de la main
et du bras. Tenir la poignée avant pour la
partie latérale (voir fig. 4).
FR-4
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
ORIENTATION DE LA POIGNEE ARRIERE
centre d’assistance qualifié.
B) Pour changer l’inclinaison de la poignée
arrière :
1) Relâcher le levier de l’accélérateur (fig.
11 pièce 5)
2) Tirer la commande du blocage de la rotation (fig. 5 voir flèche A). Tourner la poignée
(fig. 5 voir flèche B), jusqu’à l’inclinaison
désirée.
3) Relâcher la commande du blocage.
4) Vérifier que la rotation de la poignée est
bloquée.
5) Un dispositif de sécurité permet
d’actionner la commande du blocage
de la poignée (fig. 5) uniquement
quand le levier de l’accélérateur est
relâché.
4) BOITE D’ENGRENAGES (fig. 8)
Toutes les 40 heures de fonctionnement,
ajouter de la graisse pour engrenages, à
travers le graisseur prévu à cet effet (fig. 8
pièce 1)
8. ENTRETIEN ET REPARATION
DANGER !! N’effectuer aucun contrôle, entretien et réparation avec
le moteur en marche.
BOUGIE
Au moins une fois par an ou en cas de difficulté dans le démarrage, vérifier l’état de la
bougie d’allumage.
Attendre le refroidissement du moteur
avant l’opération.
1) Extraire le capuchon et dévisser la bougie par laclé fournie (fig. 6).
En cas d’incrustations et d’usure excessive
des électrodes, remplacer la bougie par une
autre de type équivalent (fig. 7).
Un excès d’incrustations peut être provoqué
par
- Pourcentage d’huile excessif dans le carburant et/ou qualité de l’huile non appropriée.
- Obstruction partielle du filtre à air.
2) Visser manuellement la bougie à fond
pour ne pas endommager son logement.
Utiliser la clé spéciale seulement pour le
serrage (fig. 6).
3) Ne pas réparer l’appareil, si vous n’êtes
pas qualifié pour le faire. S’adresser à un
FR-5
DANGER !! Afin de conserver les
conditions de sécurité d’origine,
ne pas apporter de modifications
à l’appareil
En cas de réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange d’origine.
FILTRE A AIR
Nettoyer périodiquement le filtre à air (au
moins toutes les 20 heures) ; plus souvent
en cas de fonctionnement dans des zones
poussiéreuses.
1) Dévisser l’écrou à ailettes du couvercle
(fig. 9).
2) Laver avec de l’essence.
3) Laisser sécher le filtre avant son remontage (fig. 9).
Remplacer un filtre endommagé pour ne
pas compromettre la durée du moteur.
FILTRE DU TUYAU D’ASPIRATION DU
CARBURANT
Remplacer une fois par an le filtre après son
extraction par un crochet à travers l’ouverture de ravitaillement du réservoir.
REGIME DE RALENTI DU MOTEUR
-Vérifier à chaque utilisation que
le dispositif de coupe n’est pas en
mouvement au ralenti.
- S’il a tendance à se mettre en mouvement,
s’adresser à un centre d’assistance pour
l’intervention de réglage.
VERIFICATION DES VIS, DES PARTIES
FIXESET EN MOUVEMENT
- Avant utilisation, contrôler qu’il n’y a pas
de vis oude parties desserrées ou abîmées,
et que les lames de coupe ne présentent
pas de criques ou une grande usure.
FR
MANUEL D‘INSTRUCTION
- Faire remplacer les parties endommagées
par un centre d’assistance agréé avant d’utiliser l’appareil.
DONNEES TECHNIQUES BHT 60
NETTOYAGE, TRANSPORT ET REMISAGE
(sans carburant)
- En cas de transport ou d’inactivité prolongée, vider le réservoir du carburant.
- Ne pas nettoyer avec des liquides agressifs.
- Garder l’appareil dans un milieu sec et sûr,
horsde portée des enfants.
- En cas de transport ou de remisage, couvrir les lames avec la gaine de protection
livrée.
Recyclage et protection de l’environnement
Ne jamais verser les restes d’huile de chaîne
ou le mélange pour moteurs à 2 temps
dans les égouts, les canalisations ou sur
le sol, mais les recycler en respectant les
principes de protection de l’environnement,
par exemple en les portant à un centre de
traitement des déchets.
Au cas où votre appareil devenait un jour
inutilisable ou si vous n’en aviez plus l’usage,
ne jetez en aucun cas l’appareil avec les
déchets ménagers, mais veillez à un recyclage conforme aux principes écologiques.
Videz soigneusement le réservoir à huile et à
essence et allez déposer les restes dans un
centre de traitement des déchets. Allez déposer l’appareil lui aussi dans un centre de recyclage. Les éléments en matière synthétique
et en métal seront séparés et réutilisés. Votre
commune ou l’administration urbaine vous
fourniront tous les renseignements à ce sujet.
Masse
6 kg
Capacité réservoir
600 cm3
Cylindrée moteur
25,4 cm3
Puissance maximum
0,75 kW
Régime maximum du moteur <8.300 min-1
Nombre de tours lors
de l’intervention de
l’embrayage centrifuge
>4.300 min-1
Régime minimum
<3.000 min-1
Niveau de pression acoustique LpA selon (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA selon (EN 774)
110 dB(A)
Niveau vibrations max
poignée avant (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Note:
FR-6
GB
OPERATING MANUAL
1. CONGRATULATIONS
Dear Client,
May we congratulate you for having chosen
one ofour products for your garden.
Your HEDGETRIMMER has been manufactured in accordance with the current safety
regulations, which protect the consumer.
This manual describes and illustrates the
assembly, use and maintenance operations,
which are required in order to keep your
HEDGETRIMMER inperfect condition.
TO FACILITATE READING
The illustrations relating to the assembly
and machine description are to be found at
the beginning oft his booklet. Keep these
pages open while reading the assembly
instructions.
Should your HEDGETRIMMER need servicing or repair, please contact your retailer
or an authorised service centre.
2.ESSENTIAL SAFETY PRECAUTIONS
GENERAL REGULATIONS
PRECAUTIONS:
A1 - The use of your HEDGE TRIMMER can cause serious injury, therefore the following safety
instructions should be followed:
A2 - All users of the HEDGETRIMMER must first carefully read the
maintenance and operating manual
and familiarise themselves fully
with all controls for correct operation of the machine.
A2.1 - Keep this manual for future
reference.
A3 - Do not let children and people who have not fully read these
GB-1
instructions to use the HEDGETRIMMER.
DANGER:
A4 - Do not start up and do not use
the hedgecutter near people (specially children) and animals.
During operation, a minimum distance of 10 m between the machine
and other people should be kept.
A5 - Be aware of any possible dangers which cannot be heard due
to the noise produced by the machine.
A6 - Remove any dangers, cables
or electrical cables from the working area.
A7 - The operator is responsible for
any accidents or hazards that may
occur to other persons or their belongings.
OPERATION:
B1 - Only use the HEDGETRIMMER to cut hedges, bushes and
saplings. Do not use the machine
for other purposes.
B2 - Wear clothing and safety
equipment suitable for HEDGETRIMMER operation. During operation wear close-fitting clothing and
not loose or baggy garments. Do
not wear objects which can get
caught in the moving parts
B3 – Wear approved protective
goggles or visor.
B3.1 – Wear approved noisedamping earplugs.
Noise emission information in
accordance with the German
Product Safety Act (ProdSG) and
the EC Machine Directive: the
noise pressure level at the place
of work can exceed 80 dB(A). In
Translation of the original Operating Instructions
GB
OPERATING MANUAL
such cases the operator will require
noise protection (e.g. wearing of
ear protectors).
B3.2 – Wear a safety helmet in ar
eas where objects are likely to fall.
B4 – Wear sturdy shoes with non
slip soles.
B5 – Wear sturdy gloves
B6 - HEDGETRIMMER users must
be in good physical condition.
DO NOT USE the machine if you
feel tired, ill or are under the influence of alcohol or other drugs.
B7 - CAUTION! Exhaust fumes are
toxic and asphyxiating. If inhaled,
these fumes may even be lethal.
Do not start the engine in closed or
poorly ventilate environments.
B8 – Prolonged use of the machine
may hinder blood circulation to the
hands (Raynaud’s phenomenon)
due to vibrations.
The following factors may pose a
risk to the operator’s health:
- Operator is predisposed to poor
blood circulation in the hands.
- The machine is used in cold
weather (warm gloves are strongly
recommended).
- The machine is used non-stop for
long periods (we suggest using it
at intervals).
- If you feel a tingling sensation or
numb in any way, please seek medical attention.
B8.1 – Always hold the machine
with both hands.
Stand in a safe and steady position
on both legs. Stay balanced. Do
not use on unstable ladders. To
cut tall hedges, a stable scaffold is
recommended.
B9 - CAUTION! Petrol and its vapours are highly flammable.
BURNING AND FIRE HAZARDS
B9.1 – Stop the engine before
refuelling.
B9.2 – Do not smoke while refuelling.
B9.3 – Wipe off any fuel that may
have spilled. Start up the engine
away from the place where it was
refuelled.
B9.4 – Make sure the tank cap is
tightened properly.
Beware of any leaks.
B10 - SAFETY DEVICES
B10.1 - the THROTTLE LEVER
LOCK (see fig.1 part. 4) prevents
the accidental use of the throttle
control lever.
B10.2 - the ENGINE CUT-OFF
SWITCH (ON/OFF) stops the engine (fig. 1 part. 3).
DANGER! Caution! The cutting
blade continues to spin for a while
even after the power switch has
been shut “OFF”.
GB-2
GB
OPERATING MANUAL
3. DESCRIPTIONS OF MACHINE
PARTS
Fig.10
Fig. 1 LEGEND
1)
Front handle with guard
2)
Starter
3)
Engine cut-off switch ON/OFF.
4)
Throttle trigger lock out
5)
Throttle control lever
6)
Rear handle rotation lock control
7)
Fuel cap
8)
Fuel pump
9)
Chock lever
10) Air filter housing
4. ASSEMBLY
FRONT HANDLE WITH GUARD
1) Position the handle (part. 1.) as illustrated
in figure 2.
2) Fix the handle using the 2 screws (Fig. 2).
The guard is mounted to ensure a safe
distance between the hand of the user
and the blade.
3) Do not start or use the machine
ifit not fully assembled.
1) CAUTION! The machine is
equipped with a two-stroke engine.
The engine must be supplied with a mixture
of petrol and oil for two-stroke engines in the
following ratios.
With synthetic oil for two-stroke engines
1:40 (2,5%)
2-stroke oil/40:1
1 Litre
25 ml
5 Litre
125 ml
GB-3
6. STARTING AND STOPPING
CAUTION! Strictly heed the warnings outlined in the chapter 2
above titled ESSENTIAL SAFETY
PRECAUTIONS.
COLD ENGINE STARTUP
1) Place the hedgecutter on a stable surface.
5. REFUELLING
Petrol
2) Mix by stirring the container thoroughly
before refilling the tank.
3) Prepare fuel mixture and only refuel outdoors (fig. 10).
4) Store the fuel in a container set aside for
this purpose and with tightly sealed cap.
2) Press the stop button (fig. 11 part. 3) to
the “ON” position.
3) Lift the choke lever located above the air
filter cover (fig.12 part. 9) and place it in position
.
4) Repeatedly press the primer bulb (fig. 12
part. 8) down until the fuel returns to the tank
through the second transparent hose.
5) Grip the rear control with the right hand
using the palm of the hand to press the
throttle lock (fig.11 part. 4), which allows free
movement of the throttle control lever (fig.11
part. 5).
GB
OPERATING MANUAL
6) Press the throttle control lever right down.
Fig.11
3
5
4
Attention! Do not pull out the starter
rope too far! (Rope length is about
90 cm.)
CAUTION - DANGER !! The engine
starts and accelerates causing the
blades to move.
Let the engine run with the lever pressed for
a few seconds.
10) Release the throttle lever. The engine
will return to idle and the blades will stop
moving.
STOP ENGINE
9
1) To stop the engine, shut the power switch
(fig. 11 part. 3) “OFF”.
8
CAUTION! Familiarise yourself with
the operation of the throttle lock in
order to act quickly in case of an
emergency.
CAUTION! The blades continue to
move for a while after the throttle
lever is released.
Fig.12
Fig.13
WARM ENGINE STARTUP
Follow the instruction given for cold engine
startup, but with the choke lever in position
.
7. OPERATION
Always grip the machine with both hands.
Operate by opening the throttle lever to
maximum.
CUTTING THE TOP OF THE HEDGE
7) Pull the starter grip completely as many
as 3 times (fig. 13).
8) Push the choke lever down
(fig.12
part. 9).
9) Pull the starter cable (fig. 13) until the
engine starts.
A) Keep the machine in a horizontal position
(fig. 3).
B) The rear handle in a vertical position.
C) For safety reasons, do not use the machine above shoulder height.
CUTTING THE SIDES OF THE HEDGE
A) For a vertical cut, move the rear handle
GB-4
GB
OPERATING MANUAL
into a comfortable position for the hand and
arm. Hold the front handle with the side grip
(see fig. 4)
3) Do not carry out repairs on the machine
(if you are not qualified to do so). Contact an
authorised service centre.
POSITION OF THE REAR HANDLE
4) GEARBOX (fig. 8)
Add grease to the gearbox every 40 hours
of operation by using the appropriate grease nipple (fig. 8 part. 1).
B) To change the inclination of the rear
handle:
1) Release the throttle lever.
2) Engage the rotation lock control (fig. 5
see arrow A). Rotate the handle (fig. 5 see
arrow B), until the required angle is obtained.
3) Release the rotation lock.
4) Ensure that handle rotation is locked.
5) A safety device allows you to
activate the handle rotation lock (fig.
5) only once the throttle lever is released.
8. MAINTENANCE AND REPAIR
DANGER! Do not carry out any
checks, maintenance and repair
operations with engine running.
SPARK PLUG
At least once a year or if the engine has
problems starting up properly, check the
condition of the spark plug.
Wait for the engine to cool before operation.
1) Remove the cap and unscrew the spark
plug with the wrench provided (fig. 6). If the
electrodes are excessively soiled or are
very worn, replace the spark plug with an
equivalent one (fig. 7).
Excessive soiling may be due to:
- The oil ratio used in fuel is too high and/or
oil is not of an appropriate type.
- Air filter is partly clogged.
2) Screw the spark plug manually as far
as possible to avoid damaging its socket.
Use the wrench provided only to tighten it
(fig. 6).
GB-5
DANGER! In order to maintain the
original safety features, do not
make any changes to the machine.
In case of repairs, only use genuine
spare parts.
AIR FILTER
Periodically clean the air filter (at least every
20 hours); more frequently when working in
dusty areas.
1) Unscrew the wing nut from the cover
(fig. 9).
2) Wash with petrol.
3) Dry the filter before replacing it (fig. 9).
Replace the filter if it is damaged so as
not compromise engine life.
FUEL INTAKE FILTER
Replace the filter once a year by removing it
with a hook through tank-refilling outlet.
ENGINE IDLING SPEED
- Before use, always ensure that the
cut ting blade does not move when
engine is idling.
- If the blade tends to turn, contact a service
centre for adjustment.
CHECKING SCREWS, FIXED PARTS AND
MOVING PARTS
- Before each use, check that there are no
loose or damaged parts or screws and that
there are no cracks or signs of wear on the
cutting blades.
GB
OPERATING MANUAL
- Replace the damaged parts at an authorised service centre before using the machine.
CLEANING, TRANSPORT AND STORAGE
- If the hedgecutter must be transported or
is not used for long periods of time, empty
the fuel tank.
- Do not clean with aggressive liquids.
- Store the machine in a dry and safe place
inaccessible to children.
- Before transporting or storing the hedgecutter, protect the blade with the guard
supplied.
Waste disposal and environmental protection
Never pour remainders of chain lubricant or
2-stroke fuel mixture in the drain or sewerage
system or soil, but dispose of it in a proper,
environmentally friendly way, e.g., at a special
collecting point or dump.
If your device should become useless
somewhere in the future or you do not need
it any longer, do not dispose of the device
together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly
manner. Thoroughly empty the oil/lubricant
and fuel tanks and dispose of the remainders at a special collecting point or dump.
Please also dispose of the device itself at an
according collecting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts can be separated and recycled. Information concerning
the disposal of materials and devices are
available from your local administration.
TECHNICAL DATA BHT 60
Weight
(without fuel)
6 kg
Fuel tank volume
600 cm3
Engine displacement
25,4 cm3
Engine performance
Maximum engine speed
0,75 kW
<8.300 min-1
Speed at the time of
engagement of the centrifu>4.300 min-1
gal clutch
<3.000 min-1
Engine speed at idling
Sound pressure level
LpA av (EN 774)
Sound power level
LWA av (EN 774)
Max. Vibration level
front handle (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
110 dB(A)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
note
GB-6
GR
Οδηγίες χρήσεως
1. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την
απόφασή σας να αγοράσετε τον προϊόν
μας.
Κατά την κατασκευή του ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ
μας έχουμε εφαρμόσει τα ισχύοντα
πρότυπα ασφαλείας για την προσωπική
σας ασφάλεια.
Σ’ αυτές τις οδηγίες λειτουργίας
περιγράφονται και απεικονίζονται όλες οι
απαιτούμενες, για την άψογη λειτουργία
του ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ σας, εργασίες για
τη συναρμολόγηση, τη χρήση και τη
συντήρηση.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Οι εικόνες για τη συναρμολόγηση και
περιγραφή της μηχανής βρίσκονται στην
αρχή αυτού του εγχειριδίου.
Προσέχετε αυτές τις σελίδες κατά την
ανάγνωση των οδηγιών συναρμολόγησης
και χειρισμού.
Εάν ο ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗΣ σας χρειαστεί
επισκευή ή σέρβις, παρακαλείσθε
να απευθυνθείτε στο εμπορικό σας
κατάστημα ή σε μια εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών.
2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ:
A1 - Η χρήση του ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ
μπορεί να προκαλέσει βαριές
σωματικές βλάβες και προϋποθέτει
για το λόγο αυτό την τήρηση των
ακολούθων διατάξεων ασφαλείας:
A2 - Όποιος θέλει να χρησιμοποιήσει
το ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ, πρέπει πρώτα
να έχει διαβάσει με προσοχή τις
οδηγίες χρήσης και συντήρησης και
για τη σωστή χρήση του εργαλείου
να εξοικειωθεί επακριβώς με τους
ελέγχους λειτουργίας του.
A2.1 - Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο
για μελλοντική χρήση.
GR-1
A3 - Αποτρέπετε τη χρήση του
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ από παιδιά και
πρόσωπα, τα οποία δεν είναι
εξοικειωμένα με τις αναφερόμενες
εδώ οδηγίες.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ:
A4 - Δεν χρησιμοποιείτε το
ΘΑΜΝΟΟΚΟΠΤΗ
κοντά
σε
πρόσωπα (ιδιαίτερα παιδιά) και ζώα.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
οφείλει να τηρείται πάντα μια
ελάχιστη απόσταση των 10 m
μεταξύ της μηχανής και άλλων
προσώπων.
A5 - Προσέχετε ιδιαίτερα για
πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι
λόγω του θορύβου της μηχανής
δεν μπορούν να γίνουν ακουστικά
αντιληπτοί.
A6 - Απομακρύνετε από το χώρο
εργασίας όλες τις πηγές κινδύνων,
καλώδια και ηλεκτρικά καλώδια.
A7 - Για τραυματισμούς άλλων
προσώπων, για υλικές ζημιές ή για
πρόκληση κινδύνου την ευθύνη
φέρει ο χειριστής.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
B1 - Χρησιμοποιείτε το ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ
μόνο για την κοπή θάμνων, μικρών
δέντρων και χαμόδεντρων. Το
εργαλείο δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς
σκοπούς.
B2 - Φοράτε κατά τη χρήση του
ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ κατάλληλα ρούχα
καθώς επίσης και προστατευτικό
εξοπλισμό. Κατά τη διάρκεια της
χρήση πρέπει να φοράτε εφαρμοστά
και όχι φαρδιά ρούχα. Μην φοράτε
αντικείμενα που θα μπορούσαν να
πιαστούν στα κινητά τμήματα του
εργαλείου.
B3
–
Φοράτε
εγκεκριμένα
προστατευτικά
γυαλιά
ή
προσωπίδες.
B3.1 – Φοράτε εγκεκριμένες
ωτοασπίδες έναντι του θορύβου.
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
GR
Οδηγίες χρήσεως
Στοιχεία για την εκπομπή θορύβου
σύμφωνα με το νόμο περί ασφαλείας
και προϊόντων (ProdSG) και την
οδηγία περί μηχανών της ΕΚ: O
èüñõâoò óå óõíèÞêåò äoõëåiÜò
óôo ÷þño åñãáóßáò ìðoñåß íá
õðåñâåß ôá 80 dB(A). Óå áõôÞ ôçí
ðåñßðôùóç ðñÝðåé o ÷ñÞóôçò íá
ëÜâåé ðñüóèåôá ìÝôñá ðñoöýëáîçò
(ð.÷. íá öoñÝóåé ùôoáóðßäåò).
B3.2 – Εάν υπάρχει κίνδυνος να
πέσουν αντικείμενα πρέπει να
φοράτε ένα προστατευτικό κράνος.
B4 – Φοράτε ανθεκτικά υποδήματα
με αντιολισθητικές σόλες.
B5 – Φοράτε ανθεκτικά γάντια.
B6 - Ο χρήστης του ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΗ
πρέπει να βρίσκεται σε καλή φυσική
κατάσταση.
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΤΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ σε κούραση, αδιαθεσία
ή κάτω από την επίδραση αλκοόλ
και άλλων ναρκωτικών ουσιών.
B7 - ΠΡΟΣΟΧΗ Τα καυσαέρια είναι
τοξικά και μπορούν να προκαλέσουν
ασφυξία. Σε περίπτωση εισπνοής
αυτά μπορούν να είναι θανατηφόρα.
Ο κινητήρας δεν επιτρέπεται να
τεθεί σε λειτουργία σε κλειστούς ή σε
ανεπαρκώς αεριζόμενους χώρους.
B8 - Η μακρά διάρκεια χρήσης του
εργαλείου μπορεί να προκαλέσει
διαταραχές της κυκλοφορίας του
αίματος στα χέρια (ασθένεια λευκού
δακτύλου), η οποία προκαλείται
από τις δονήσεις.
Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν
να επηρεάσουν την εμφάνιση των
διαταραχών:
- Προσωπική τάση του χειριστή για
αδύνατη κυκλοφορία αίματος στα
χέρια.
- Χρήση του εργαλείου σε χαμηλές
θερμοκρασίες (για το λόγο αυτό
συνιστούνται ζεστά γάντια).
- Μακρά διάρκεια χρήσης χωρίς
διαλείμματα (συνιστάται η χρήση με
ενδιάμεσα διαλείμματα).
- Σε περίπτωση που νιώσετε
φαγούρα ή αναισθησία στα δάκτυλα
συνιστούμε να αναζητήσετε ένα
γιατρό.
B8.1 – Κρατάτε το εργαλείο πάντα
και με τα δύο χέρια. Προσέχετε για
μια σταθερή και ασφαλή στάση
εργασίας επάνω και στα δύο πόδια.
Κρατάτε πάντα την ισορροπία σας.
Δεν εργάζεστε επάνω σε σκάλες
που δεν είναι σταθερές. Προτιμάτε
κατά την κοπή υψηλών θάμνων μια
σταθερή σκαλωσιά.
B9 - ΠΡΟΣΟΧΗ! Η βενζίνη και οι
ατμοί της είναι πολύ εύφλεκτοι.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
B9.1 - Απενεργοποιείτε τον κινητήρα
πριν προσθέσετε καύσιμο.
B9.2 - Δεν καπνίζετε όταν
προσθέτετε καύσιμο.
B9.3 - Στεγνώνετε το πιθανά χυμένο
καύσιμο. Εκκινείτε τον κινητήρα
μακριά από το σημείο που βάλατε
καύσιμο.
B9.4 - Βεβαιωθείτε, ότι το καπάκι
της δεξαμενής καυσίμου είναι καλά
κλειστό. Προσέχετε για πιθανές
διαρροές.
B10 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
B10.1 - Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ (βλέπε Εικ. 1
τμήμα 4) αποτρέπει την ακούσια
ενεργοποίηση κατά τη ρύθμιση της
περιστροφικής χειρολαβής.
B10.2 - ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΟΠ (ON/OFF)
του κινητήρα (Εικ. 1 τμήμα 3).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Προσοχή!
Η
κοπτική διάταξη εξακολουθεί να
περιστρέφεται για ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα μετά την
απενεργοποίηση (διακόπτης στη
θέση “OFF”).
GR-2
GR
Οδηγίες χρήσεως
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
Σε συνθετικό λάδι για 2-χρονους κινητήρες:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Εικ.1
1) Μπροστινή χειρολαβή με προφυλακτήρα
2) Εκκινητήρας
3) Διακόπτης στοπ του κινητήρα ON/OFF
4) Κλείδωμα μοχλού γκαζιού
5) Μοχλός γκαζιού
6) Έλεγχος λειτουργίας της περιστροφικής
ασφάλισης της πίσω χειρολαβής
7) Καπάκι δεξαμενής
8) Αντλία βενζίνης
9) Μοχλός τσοκ
10) Περίβλημα φίλτρου αέρος
Πίνακας για τη μίξη καυσίμου
1:40 (2,5%)
Βενζίνη λάδι 2-χρονων κινητήρων /40:1
1 λίτρο
25 ml
5 λίτρα
125 ml
2) Αναμιγνύετε, με το να ανακινείτε καλά το
δοχείο πριν από κάθε πλήρωση καυσίμου.
Εικ.10
4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΜΕ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ
1) Τοποθετείτε τη χειρολαβή (εξάρτημα 1)
όπως απεικονίζεται στην Εικ. 2.
2) Βιδώνετε σταθερά τη χειρολαβή με τις 2
βίδες (Εικ. 2).
Ο προφυλακτήρας χρησιμεύει για την
εξασφάλιση μιας απόστασης ασφαλείας
μεταξύ του χεριού του χειριστή και των
μαχαιριών.
3)
Δεν
εκτελείτε
έναρξη
λειτουργίας και χρήση σ’ ένα
εργαλείο, το οποίο δεν είναι
πλήρως συναρμολογημένο.
5. ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΥΣΙΜΟ
1) ΠΡΟΣΟΧΗ! Το εργαλείο είναι
εξοπλισμένο μ’ ένα δίχρονο
κινητήρα.
Ο κινητήρας πρέπει να τροφοδοτηθεί μ’ ένα
μίγμα βενζίνης και λαδιού για δίχρονους
κινητήρες σύμφωνα με τις ακόλουθες
αναλογίες.
GR-3
3) Η ανάμιξη και η πλήρωση καυσίμου
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο σ‘
εξωτερικούς χώρους (Εικ. 10).
4) Φυλάσσετε το καύσιμο σ’ ένα κατάλληλο
για το σκοπό αυτό και καλά κλειστό
δοχείο.
6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΠ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι υποδείξεις που
βρίσκονται στο προηγούμενο
κεφάλαιο 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πρέπει να τηρούνται
με αυστηρότητα.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΡΥΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
1) Τοποθετείτε το θαμνοκόπτη επάνω σε
μια σταθερή επιφάνεια.
2) Πιέζετε το διακόπτη στοπ (Εικ. 11
εξάρτημα 3) στη θέση „ON“.
Εικ.10
GR
Οδηγίες χρήσεως
3) Θέτετε το τσοκ πάνω από το κάλυμμα
του φίλτρου αέρα (Εικ. 12 εξάρτημα 9) στη
θέση
.
4) Πιέζετε χαμηλά κατ’ επανάληψη την
αντλία βενζίνης (Εικ. 12 εξάρτημα 8), μέχρι
το καύσιμο μέσω του δεύτερου σωλήνα να
επιστρέψει στο δοχείο.
Εικ.11
3
5
4
χέρι και πιέζετε την επιφάνεια χεριού προς
την ασφάλεια γκαζιού (Εικ. 11 εξάρτημα
4). Με τον τρόπο αυτό ελευθερώνεται
η κίνηση της ντίζας γκαζιού (Εικ.11
εξάρτημα 5).
6) Πιέζετε τελείως το μοχλό γκαζιού.
7) Τραβάτε πλήρως το σχοινί εκκινητήρα
(Εικ. 13) μέχρι 3 φορές.
8) Επαναφέρετε το μοχλό αέρα
(Εικ. 12
εξάρτημα 9).
9) Τραβάτε από το σχοινί εκκινητήρα
(Εικ. 13), μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο
κινητήρας.
Προσοχή! Μην τραβάτε υπερβολικά
έξω το σχοινί εκκινητήρα, μήκος
σχοινιού περ. 90 cm !
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ !! Ο
κινητήρας εκκινεί και παραμένει σ’
επιτάχυνση, τα μαχαίρια βρίσκονται
λοιπόν σε κίνηση.
9
Ο κινητήρας εκκινεί και παραμένει σ’
επιτάχυνση, τα μαχαίρια βρίσκονται λοιπόν
σε κίνηση.
8
10) Αφήνετε ελεύθερο το μοχλό γκαζιού. Ο
κινητήρας αλλάζει με τον τρόπο αυτό στο
ρελαντί και τα μαχαίρια ακινητοποιούνται.
ΣΤΟΠ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Εικ.12
Εικ.13
1) Για το σταμάτημα του κινητήρα πρέπει
να θέσετε το διακόπτη (Εικ. 11 εξάρτημα
3) στη θέση „OFF“.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Εξοικειωθείτε με το
χειρισμό του διακόπτη στοπ, ώστε
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να
μπορέσετε να αντιδράσετε γρήγορα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μαχαίρια μετά την
ελευθέρωση του μοχλού γκαζιού
εξακολουθούν να κινούνται ακόμα
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
5) Παίρνετε την πίσω χειρολαβή στο δεξί
Εκτελείτε την ίδια διαδικασία όπως και
στην κρύα εκκίνηση, όμως με το τσοκ στη
θέση
.
GR-4
GR
Οδηγίες χρήσεως
7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ
Κρατάτε το εργαλείο πάντα σταθερά και
με τα δύο χέρια. Εργάζεστε με πλήρως
πατημένο μοχλό γκαζιού.
ΚΟΨΙΜΟ ΤΟΥ
ΘΑΜΝΟΥ
ΕΠΑΝΩ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
A) Κρατάτε το εργαλείο σε οριζόντια θέση
(Εικ. 3).
B) Η πίσω χειρολαβή πρέπει να είναι σε
κάθετη θέση.
C) Για λόγους ασφαλείας δεν εργάζεστε με
το εργαλείο πάνω από το ύψος των ώμων.
ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΘΑΜΝΟΥ
A) Για μια κάθετη κοπή ευθυγραμμίζετε
την πίσω χειρολαβή για μια απλή και
εργονομική στάση από το χέρι και το
βραχίονα. Κρατάτε τη μπροστινή χειρολαβή
από το πλάγιο εξάρτημα (βλέπε Εικ. 4).
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΩ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
B) Αλλαγή της κλίσης της πίσω χειρολαβής:
1) Αφήνετε ελεύθερο το μοχλό γκαζιού
(Εικ. 1 εξάρτημα 5)
2) Τραβάτε τον έλεγχο λειτουργίας της
ασφάλισης περιστροφής (Εικ. 5 βλέπε
βέλος A). Στέφετε τη χειρολαβή (Εικ. 5
βλέπε βέλος B) μέχρι την επιθυμητή κλίση.
3) Αφήνετε πάλι ελεύθερο τον έλεγχο
λειτουργίας της ασφάλισης.
4) Ελέγχετε, εάν η περιστροφή χειρολαβής
είναι μπλοκαρισμένη.
5) Μια προστατευτική διάταξη
καθιστά εφικτή την ενεργοποίηση
της ασφάλισης χειρολαβής (Εικ.5)
μόνο με ελεύθερο το μοχλό γκαζιού.
8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!! Ποτέ μην εκτελείτε
οποιαδήποτε εργασία ελέγχου,
συντήρησης ή επισκευών με τον
κινητήρα σε λειτουργία.
GR-5
Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή σε
περίπτωση προβλημάτων κατά την
εκκίνηση πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση
του σπινθηριστή.
Περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο
κινητήρας.
1) Αφαιρείτε το καπάκι του σπινθηριστή
και ξεβιδώνετε το σπινθηριστή με το
προμηθευόμενο κλειδί (Εικ. 6). Σε περίπτωση
υπερβολικών εναποθέσεων βρομιάς και
αυξημένης φθοράς των ηλεκτροδίων
πρέπει ο σπινθηριστής να αντικατασταθεί
από έναν του ιδίου τύπου (Εικ. 7).
Η υπερβολική εναπόθεση βρομιάς μπορεί
να προκαλείται από:
- Το ποσοστό λαδιού στο καύσιμο είναι
πολύ υψηλό ή η ποιότητα λαδιού δεν είναι
η ιδανική.
- Το φίλτρο αέρα είναι εν μέρει
βουλωμένο.
2) Βιδώνετε το σπινθηριστή με το χέρι πλήρως
στο σπείρωμα, για την αποφυγή ζημιών
στη βάση σπινθηριστή, χρησιμοποιείτε το
αντίστοιχο κλειδί μόνο για το σφίξιμο (Εικ.
6).
3) Μην εκτελείτε ποτέ οι ίδιοι επισκευές
στο εργαλείο (εάν δεν διαθέτετε την
ανάλογη για το σκοπό αυτό κατάρτιση).
Απευθυνθείτε για το σκοπό αυτό σε μια
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών.
4) ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Εικ. 8)
Προσθέτετε κάθε 40 ώρες λειτουργίας
γράσο για το μηχανισμό μετάδοσης μέσω
του προβλεπόμενου στομίου λίπανσης (Εικ.
8 εξάρτημα 1) (γνωστό στο εμπόριο γράσο
μηχανισμού μετάδοσης).
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!! Για τη διατήρηση της
αρχικής ασφάλειας του εργαλείου
οφείλετε να μην εκτελείτε ποτέ
αλλαγές στο εργαλείο.
Στις επισκευές χρησιμοποιείτε μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.
GR
Οδηγίες χρήσεως
ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο αέρα
(τουλάχιστον κάθε 20 ώρες), ή συχνότερα,
εάν εργάζεστε σε περιβάλλον με σκόνη.
1) Ξεβιδώνετε τη βίδα πεταλούδα του
καπακιού (Εικ. 9).
2) Ξεπλένετε το φίλτρο με βενζίνη.
3) Αφήνετε το φίλτρο να στεγνώσει, πριν το
τοποθετήσετε πάλι (Εικ. 9).
Ένα κατεστραμμένο φίλτρο* πρέπει να
αντικατασταθεί, ώστε να μην μειωθεί η
διάρκεια ζωής του κινητήρα.
* Κατασκευαστική ομάδα: Φίλτρο συμπεριλ.
περίβλημα φίλτρου αέρα
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ
ΚΙΝΗΤΗΡΑ
- Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση,
ότι στο ρελαντί η κοπτική διάταξη
δεν βρίσκεται σε κίνηση.
- Εάν αυτή κινείται, οφείλετε να
απευθυνθείτε σε μια υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης πελατών για μια διόρθωση
της ρύθμισης.
ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
- Βεβαιωθείτε πριν από κάθε χρήση, ότι
βίδες ή άλλα εξαρτήματα δεν είναι χαλαρά
ή κατεστραμμένα και δεν υπάρχουν
εμφανείς ρωγμές ή φθορές επάνω στα
μαχαίρια.
- Φροντίζετε για την αντικατάσταση των
κατεστραμμένων εξαρτημάτων πριν από τη
χρήση του εργαλείου σε μια εξουσιοδοτημένη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης πελατών.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
- Αποθηκεύετε το εργαλείο σ‘ ένα στεγνό
και ασφαλή χώρο, όπου τα παιδιά δεν
έχουν πρόσβαση.
- Για την μεταφορά ή την αποθήκευση
τοποθετείτε
τον
προμηθευόμενο
προφυλακτήρα επάνω στα μαχαίρια.
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
Υπολείμματα από μίγμα καυσίμου 2-χρονων
κινητήρων δεν επιτρέπεται να χυθούν ποτέ
στην απορροή, στην αποχέτευση ή στη γη,
αλλά πρέπει να τυγχάνουν μιας φιλικής
προς το περιβάλλον απορριμματικής
διαχείρισης, π. χ. σ’ ένα κέντρο περισυλλογής
απορριμμάτων.
Όταν το εργαλείο σας μετά από πολύ
καιρό είναι πλέον άχρηστο ή εσείς δεν
το χρειάζεστε πλέον, σε καμιά περίπτωση
δεν πετάτε το εργαλείο στα οικιακά
απορρίμματα, αλλά φροντίζετε για μια
φιλική προς το περιβάλλον απορριμματική
διαχείριση. Αδειάζετε με προσοχή το
ντεπόζιτο βενζίνης και παραδίδετε τα
υπολείμματα σε μια υπηρεσία περισυλλογής
απορριμμάτων.
Παρακαλείσθε
να
παραδώσετε επίσης και το εργαλείο σε μια
υπηρεσία αξιοποίησης των απορριμμάτων.
Συνθετικά και μεταλλικά εξαρτήματα
μπορούν εδώ να διαχωριστούν και να
οδηγηθούν στην ανακύκλωση. Πληροφορίες
περί αυτού θα λάβετε επίσης από τις
τοπικές υπηρεσίες του δήμου.
ΚΑΙ
- Για τη μεταφορά ή σε περίπτωση μη
χρήσης του εργαλείου μεγαλύτερης
διάρκειας αδειάζετε τη δεξαμενή
καυσίμου.
- Δεν χρησιμοποιείτε επιθετικά υλικά
καθαρισμού.
GR-6
GR
Οδηγίες χρήσεως
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BHT 60
Βάρος
(χωρίς καύσιμο)
6 kg
Χωρητικότητα ντεπόζιτo
600 cm3
Κυβισμός κινητήρα
25,4 cm3
Μέγιστη ισχύς
Μέγ. αριθμός στροφών
0,75 kW
<8.300 min-1
Αριθμός στροφών κατά την
εμπλοκή του φυγόκεντρου
συμπλέκτη
>4.300 min-1
Αριθμός στροφών ρελαντί
<3.000 min-1
Στάθμη ηχητικής πίεσης
LpA σύμφωνα με το (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος
LWA σύμφωνα με το (EN 774)
110 dB(A)
Μέγ. στάθμη δονήσεων
μπροστινή χειρολαβή (EN
774)
11,0 m/s2
GR-7
K=1,5 m/s2
Σημειώσεις:
HU
Használati utasítás
1. TISZTELT VEVŐINK
Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy
termékünket vásárolta meg.
SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓNK gyártása során
az Ön személyes védelme érdekében
alkalmaztuk az érvényes biztonsági
szabványokat.
Ebben a használati utasításban leírtunk és
illusztráltunk minden, a SÖVÉNYVÁGÓ
OLLÓ
kifogástalan
üzemeltetéséhez
szükséges, összeszereléssel, használattal
és karbantartással kapcsolatos munkát.
A JOBB MEGÉRTÉS ÉRDEKÉBEN
A gép összeszerelésével és leírásával
kapcsolatos ábrák jelen kézikönyv elején
találhatók. Kérjük, az összeszerelési és
kezelési utasítások olvasása közben vegye
figyelembe ezeket az oldalakat.
Amennyiben SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓJA
javítást vagy szervizszolgáltatást igényelne,
kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy egy
felhatalmazott vevőszolgálati irodához.
2. LÉNYEGES BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
ÁLTALÁNOS SZABVÁNYOK
TUDNIVALÓK:
A1 - A SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ
használata
súlyos
személyi
sérüléseket
okozhat,
ezért
következő biztonsági előírásokat
feltétlenül figyelembe kell venni:
A2 - Aki a SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓT
alkalmazni kívánja, annak először
figyelmesen el kell olvasnia
a használati és karbantartási
utasításokat
és
a
készülék
korrekt használata érdekében
a legpontosabban meg kell
ismerkednie a vezérlésekkel.
HU-1
A2.1 - Jövőbeni megtekintés céljából
őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A3 - Akadályozza meg a
SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ gyermekek
és olyan személyek általi használatát,
akik az itt leírt utasításokat nem
ismerik.
VESZÉLY:
A4 - Ne használja a SÖVÉNYVÁGÓ
OLLÓT
emberek
(főként
gyermekek) és állatok közelében.
Üzemeltetés közben a gép és más
személyek között mindig legalább
10 m távolságot kell betartani.
A5 - Különösen ügyeljen azokra a
lehetséges veszélyekre, melyek
a gépből kiinduló zaj miatt nem
hallhatók.
A6 - Távolítson el a munkaterületről
minden veszélyforrást, kábelt,
elektromos kábelt.
A7 - Más személyek vagy tárgyak
sérüléseiért, vagy a veszélyekért a
kezelő felelős.
ALKALMAZÁS:
B1 - A SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓT
csak sövények, kisebb fák és
bokrok metszéséhez használja.
A készülék egyéb célra történő
használata tilos.
B2 - A SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ
használata során viseljen megfelelő
ruházatot, valamint védőfelszerelést.
Használat közben szoros, testhez
álló, nem laza ruházatot kell
viselni. Ne hordjon olyan dolgokat,
melyek beakadhatnak a mozgó
alkotóelemekbe.
B3 – Hordjon engedélyezett
védőszemüvegeket
vagy
sisakrácsot.
B3.1 – A zaj ellen hordjon
engedélyezett fülvédőt.
Az eredeti használati utasítás fordítása
HU
Használati utasítás
A zajkibocsátásra vonatkozó
adatok a termékbiztonsági törvény
(ProdSG) ill. az EK gépirányelve
szerint: A hangnyomás-szint a
munkahelyen
meghaladhatja
a 80 dB (A). Ebben az esetben
hallásvédõ óvórendszabályokra
van szükség a kezelõ számára (pl.
zajvédõ viselése).
B3.2 – Leeső tárgyak veszélyének
fennállta esetén védősisakot kell
viselni.
B4
–
Ellenállóképes,
csúszásmentes talpú lábbeliket kell
viselni.
B5 – Ellenállóképes kesztyűket kell
hordani.
B6 – A SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ
kezelőjének jó fizikai állapotban
kell lennie.
NE
ALKALMAZZA
A
KÉSZÜLÉKET,
ha
fáradt,
rosszul van vagy alkohol, illetve
kábítószerek befolyása alatt áll.
B7 – FIGYELEM A füstgázok
mérgezőek és fullasztó hatásúak.
Belélegzésük halálos hatásokkal is
járhat. A motor nem helyezhető
üzembe zárt vagy csekély mértékben
szellőztetett helyiségekben.
B8 – A készülék hosszabb
alkalmazása a kezek keringési
zavarait okozhatja (fehér-ujjak
betegsége), amely a rezgésekre
vezethető vissza.
Az efféle zavarok fellépését
következő tényezők befolyásolhatják:
- A kezelő kezek gyenge
vérkeringésére való hajlama.
- A készülék alkalmazása alacsony
hőmérsékletek mellett (ezért meleg
kesztyűk alkalmazását javasoljuk).
Hosszú
alkalmazási
idő
megszakítások nélkül (használat
során
javasoljuk
szünetek
tartását).
- Ha bizsergést és érzéketlenséget
észlel, keressen fel orvost.
B8.1 – A készüléket mindig két
kézzel kell tartani. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan és stabilan
álljon mindkét lábán. Mindig
tartsa egyensúlyát. Ne dolgozzon
instabil létrákon. Magas sövények
metszése
során
részesítsen
előnyben egy stabil állványt.
B9 - FIGYELEM! A benzin és
gőzei fokozottan tűzveszélyesek.
ÉGÉSI SEBEK ÉS TŰZVESZÉLY.
B9.1 – A motort a feltankolás előtt
le kell állítani.
B9.2 – Feltankolás közben tilos a
dohányzás.
B9.3 – Az esetleg kiömlött
üzemanyagot felszárítjuk. A motort
a feltankolás helyétől távoli helyen
kell beindítani.
B9.4 – Győződjön meg arról, hogy
az üzemanyagtartály fedele jól le
van zárva. Ügyelni kell az esetleges
szivárgásokra.
B10 – VÉDŐSZERKEZETEK
B10.1 – A GÁZKAR RETESZELÉSE
(lásd az 1. ábra, 4. részét)
megakadályozza annak véletlen
aktiválását a forgatható fogantyú
beállítása során.
B10.2 – A motor STOPKAPCSOLÓJA (ON/OFF) (1. ábra,
3. rész).
VESZÉLY!
Vigyázat!
A
vágószerkezet a kikapcsolás
(kapcsoló “OFF” állásban) után
még egy bizonyos ideig forog.
HU-2
HU
Használati utasítás
felrázásával keverjük.
3. A GÉPRÉSZEK LEÍRÁSA
SZERKEZETI ELEMEK, 1.ábra
Elülső fogantyú védőszerkezettel
Indító
A motor stop-kapcsolója ON/OFF
Gázkar-elzáró
Gázkar
A hátsó fogantyú forgó reteszelésének
vezérlése
7) Tanksapka
8) Benzinszivattyú
9) Szivatókar
10) Levegõszûrõ ház
10. ábra
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4. ÖSSZESZERELÉS
ELÜLSŐ FOGANTYÚ VÉDŐVEL
1) A 2. ábrának megfelelően pozícionálja a
fogantyút (1. rész).
2) A 2 csavarral szorosan csavarozza be a
fogantyút (2. ábra).
A védőszerkezet a kezelő keze és a kések
közötti biztonsági távolság szavatolását
szolgálja.
3) Kerülje a nem teljesen
összeszerelt készülék üzembe
helyezését és használatát.
5. ÜZEMANYAG TANKOLÁSA
1) FIGYELEM! A készülék
kétütemű motorral van felszerelve.
A motort következő arányban, kétütemű
motorokhoz való benzin-olajkeverékkel kell
ellátni.
2-ütemű motorokhoz való szintetikus olaj
esetében
1:40 (2,5%)
Benzin
étütemû olaj / 40:1
1 Liter
25 ml
5 Liter
125 ml
2) A tartály minden feltankolás előtti kellő
HU-3
3) Az üzemanyag keverése és feltöltése
csak a szabadban történhet (10. ábra).
4) Az üzemanyagot egy arra alkalmas és jól
lezárt tartályban kell tárolni.
6. BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS
FIGYELEM! A fenti LÉNYEGES
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
című 2. fejezet tájékoztatóit
szigorúan figyelembe kell venni.
INDÍTÁS HIDEG MOTORRAL
1) Tegye a sövényvágó ollót egy stabil
alátétre.
2) A stop-kapcsolót (11. ábra, 3. rész) „ON”
helyzetbe nyomjuk.
3) A levegőszűrő-fedél (12. ábra, 9. rész) feállásba.
lett lévő szivatót állítsa
HU
Használati utasítás
11. ábra
3
5
6) A gázkart teljesen benyomjuk.
7) Az indítózsinórt (13. ábra) max. 3 alkalommal teljesen meghúzzuk.
8) A levegőkart állítsa vissza
(12. ábra,
1. rész).
9) Húzza meg az indítózsinórt (13. ábra),
míg a motor beindul.
4
FIGYELEM ! Az indítózsinórt ne
húzza ki túlságosan, a kötél hossza
kb. 90 cm!
FIGYELEM – VESZÉLY !! A motor
indul és gyorsulva marad; a kések
tehát mozgásban vannak.
9
Megnyomott gázkar mellett hagyja a motort
néhány másodpercig járni.
10) A gázkart engedje el. Ekkor a motor
üresjáratba megy, a kések pedig leállnak.
8
12.ábra
13. ábra
MOTOR-STOP
1) A motor leállításához a kapcsolót (11.
ábra, 3. rész) „OFF” pozícióba állítjuk.
FIGYELEM! Ismerkedjen meg a
stop-kapcsoló kezelésével ahhoz,
hogy vészesetben reagálni tudjon.
FIGYELEM! A kések a gázkar
elengedése után még egy ideig
járnak.
INDÍTÁS MELEG MOTORRAL
Az indítást a hidegindítással egyező módon
helyzetben.
végezze, de a szivató legyen
7. ALKALMAZÁS
4) A benzinszivattyút (12. ábra, 8. rész)
ismételten mélyen megnyomjuk, míg az
üzemanyag a második transzparens tömlőn
keresztül visszafolyik a tartályba.
5) Vegye jobb kezébe a hátsó fogantyút és
tenyerével nyomja meg a gáz-reteszelést (11.
ábra, 4). Ennek köszönhetően engedélyezett
az gázkar mozgása (11. ábra, 5. rész).
A készüléket mindig két kézzel fogja.
Dolgozzon teljesen benyomott gázkarral.
A SÖVÉNY FELSŐ RÉSZÉNEK
METSZÉSE
A) Tartsa a készüléket horizontális
pozícióban (3. ábra).
B) A hátsó fogantyúnak vertikális pozícióban
kell lennie.
C) Biztonsági okokból ne dolgozzon a
HU-4
HU
Használati utasítás
készülékekkel vállmagasság felett.
A SÖVÉNY OLDALRÉSZEINEK
METSZÉSE
A) A vertikális metszéshez a kéz és a kar
egyszerű és ergonómiai tartása érdekében
szabályozza be a hátsó fogantyút. Az elülső
fogantyút az oldalrésznél tartsa (lásd 4.
ábra).
A HÁTSÓ FOGANTYÚ
BESZABÁLYOZÁSA
B) A hátsó fogantyú dőlésszögének
módosítása:
1) Engedje el a gázkar (1. ábra, 5. rész).
2) Húzza meg a forgó reteszelés vezérlését
(5. ábra, lásd „A” nyíl). Fordítsa a fogantyút
a kívánt dőlésszögig (5. ábra, lásd „B”
nyíl).
3) Ismét engedje el a reteszelés vezérlését.
4) Ellenőrizze, hogy a fogantyúforgás
blokkolt-e.
5) Egy védőszerkezet a fogantyúreteszelés (5. ábra) aktiválását
csak elengedett gázkar mellett teszi
lehetővé.
8. KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS
VESZÉLY!! Járó motor mellett
soha ne végezzen ellenőrzéseket,
karbantartási
vagy
javítási
munkákat.
GYERTYA
Legalább évente egyszer, és az indítás zavarai
esetén ellenőrizni kell a gyújtógyertyát.
Megvárjuk, míg a motor kihűl.
1) A gyújtógyertya sapkáját lehúzzuk, majd a
gyertyát a mellékelt kulccsal lecsavarozzuk
(6. ábra). Az elektródák túlzott kérgesedése
és figyelemreméltó kopása esetén a gyertyát
egyenértékű gyertyára kell cserélni (7.
ábra). A túlzott kérgesedésnek következő
okai lehetnek:
- Az üzemanyagban túl magas az olaj
HU-5
hányada, illetve nem optimális az olajminőség.
- A légszűrő részben el van tömődve.
2) A gyertyát kézzel teljesen becsavarozzuk
a menetbe, ezzel elkerülve a gyertyaülés
sérüléseit; a megfelelő kulcs csak
meghúzáshoz (6. ábra) alkalmazható.
3) Soha ne végezzen a készüléken önkezű
javításokat (ha nem rendelkezik az ehhez
szükséges szakképzettséggel). Forduljon e
célból egy vevőszolgálati irodához.
4) HAJTÓMŰHÁZ (8. ábra)
Az e célt szolgáló zsírzógombon keresztül
(8. ábra, 1. rész) minden 40. üzemóra után
töltsön zsírt a hajtóműbe (kereskedelemben
kapható hajtómű-olaj).
VESZÉLY!!
Az
eredeti
készülékbiztonság megőrzése
érdekében soha ne végezzen
módosításokat a készüléken.
Javítás esetén kizárólag eredeti
pótalkatrészeket használjon.
LEVEGŐSZŰRŐ
Rendszeresen
tisztogassa
meg
a
levegőszűrőt (legalább minden 20. óra
után); gyakrabban, ha poros környezetben
dolgozik.
1) Csavarozza le a fedél szárnyas csavarját
(9. ábra).
2) A szűrőt benzinnel mossa ki.
3) A szűrőt a visszahelyezés előtt hagyja
megszáradni (9. ábra).
A sérült szűrőket* ki kell cserélni, hogy
ne rövidüljön le a motor élettartama.
* Szerkezeti csoport: Szűrő levegőszűrőházzal
A MOTOR MINIMÁLIS FORDULATSZÁMA
- Minden használat során győződjön
meg arról, hogy a vágószerkezet
üresjáratban nem mozog.
- Ha mégis mozogna, a beállítás korrekciója
érdekében forduljon egy vevőszolgálati
irodához.
A CSAVAROK, A FIX ÉS MOZGÓ
HU
Használati utasítás
ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
- Minden használat előtt győződjön
meg arról, hogy nincsenek meglazulva,
illetve megsérülve csavarok vagy egyéb
alkatrészek és a késeken nem láthatók
repedések vagy kopási jelenségek.
- A készülék használata előtt a sérült
alkatrészeket felhatalmazott vevőszolgálattal
cseréltesse ki.
TISZTÍTÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS
- Ürítse ki az üzemanyagtartályt, ha a
készüléket hosszabb ideig nem használja,
vagy szállítani kívánja.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket.
- A készüléket csak száraz és biztonságos,
gyermekek által nem elérhető helyen
tárolja.
- A szállítás és tárolás céljára tegye fel a
késekre a mellékelt védőszerkezetet.
ÁRTALMATLANÍTÁS/HULLADÉKKÉNT
TÖRTÉNŐ
KEZELÉS
ÉS
KÖRNYEZETVÉDELEM
MŰSZAKI ADATOK BHT 60
Súly
(üzemanyag nélkül)
Tartálytartalom
Motortérfogat
Legnagyobb teljesítmény
Max. fordulatszám
6 kg
600 cm3
25,4 cm3
0,75 kW
<8.300 min-1
Fordulatszám a centrifugális
tengelykapcsoló beavatkozásánál
>4.300 min-1
Üresjárati fordulatszám
<3.000 min-1
Hangnyomásszint
LpA (EN 774) szerint
Hangteljesítményszint
LWA (EN 774) szerint
Max. rezgésszint elülső
fogantyú (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
110 dB(A)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Jegyzetek:
A
2-ütemű
keverék
maradványait
soha ne öntse a lefolyóba, illetve a
csatornarendszerbe vagy a talajba,
hanem gondoskodjon környezetbarát
hulladékként történő elhelyezésükről,
például egy hulladékkezelő szervnél. Ha
készüléke egyszer használhatatlanná
válik, vagy már nincs rá szüksége, semmi
esetre se tegye a készüléket a háztartási
hulladékok közé, hanem gondoskodjon
környezetbarát
hulladékként
történő
elhelyezéséről. Gondosan ürítse ki a
benzintartályt és a maradványokat vigye
egy gyűjtőhelyre. A készüléket szintén
adja le egy hulladékhasznosító szervnél. Itt
különválaszthatók és újrafelhasználás alá
vethetők a műanyag és a fém alkotóelemek.
Felvilágosítást a helyi önkormányzatnál
kaphat.
HU-6
IT
MANUALE ISTRUZIONI
1. CONGRATULAZIONI
Gentile cliente, vogliamo congratularci con
Lei peraver scelto un nostro prodotto per il
giardino.
Il Vostro TAGLIASIEPI è stato costruito, tenendo conto delle norme di sicurezza vigenti
atutela del consumatore.
In questo manuale sono descritte ed illustrate levarie operazioni di montaggio, di uso
ed interventidi manutenzione, necessari per
mantenere in perfetta efficienza il Vostro TAGLIASIEPI.
PER FACILITARE LA LETTURA
Le illustrazioni corrispondenti al montaggio
e alla descrizione della macchina si trovano,
all‘inizio del presente fascicolo.
Consultare queste pagine durante la lettura
delle istruzioni di montaggio e di utilizzo.
Nel caso il Vostro TAGLIASIEPI necessitasse di assistenza o riparazione, Vi preghiamo
di rivolgervi al nostro rivenditore o ad un centro assistenza autorizzato.
2. PRECAUZIONI FONDAMENTALIDI
SICUREZZA
NORME GENERALI
AVVERTENZE:
A1 - L‘utilizzo del TAGLIASIEPI può
provocare seri danni alle persone,
èpertanto richiesto il rispetto delle
seguenti norme di sicurezza:
A2 - Chiunque utilizzi o comunque
metta in moto il TAGLIASIEPI deve
primaleggere attentamente il manuale di istruzioni e manutenzione
e familiarizzare completamente con
i comandi per unuso corretto dell‘apparecchio.
IT-1
A2.1 - Conservare il presente manuale per consultazioni future.
A3 - Non permettere l‘uso del TAGLIASIEPI ai bambini ed a persone che non siano completamente a
conoscenza delle presenti istruzioni.
PERICOLO:
A4 - Non mettere in moto e non utilizzare l‘apparecchio in prossimità
di persone (specialmente bambini)
ed animali.
Durante il funzionamento si raccomanda una distanza minima di 10 m
tra la macchina ed altre persone.
A5 - Si raccomanda la massima attenzione verso possibili pericoli che
non possano essere uditi a causa
del rumore dell‘apparecchio.
A6 - Eliminare qualsiasi pericolo,
cavi, cavi elettrici dalla zona di lavoro.
A7 - L‘operatore è responsabile in
casodi incidenti o pericoli occorsi ad
altre persone od alle loro cose.
UTILIZZO:
B1 - Impiegare il TAGLIASIEPI solamente per tagliare siepi, arboscelli
ecespugli.
Non impiegare l‘apparecchio per
scopi diversi.
B2 - Indossare un‘abbigliamento ed
un equipaggiamento di sicurezza
adatto all‘utilizzo del TAGLIASIEPI.
Durante l‘utilizzo indossare abiti
aderenti e non sciolti. Non indossare oggetti che possano impigliarsi
nelle partiin movimento.
B3 - Indossare occhiali di protezione ovisiera omologati.
B3.1 - Indossare paraorecchi di
protezione per il rumore, omologati.
Indicazioni sull’emissione di rumori
Traduzione delle istruzioni per l’uso originali
IT
MANUALE ISTRUZIONI
in base alla legge tedesca sulla
sicurezza delle prodotti (ProdSG)
e/o alla Direttiva Macchine: se il
livello di pressione acustica determinato nel posto di lavoro supera
gli 80 dB(A). In un simile caso, bisogna prevedere per l’utente delle
misure di isolamento acustico (per
esempio il portare un dispositivo di
protezione sonora).
B3.2 - Indossare il casco di protezionein caso di rischio di caduta di
oggetti.
- In caso di manifestazione di formicolioe intorpidimento si raccomanda di consultare un medico.
B8.1 -Sostenere l‘apparecchio sempre con ambedue le mani.
Assumere una posizione stabile e
sicura su entrambe le gambe. Non
sbilanciarsi. Non operare su scale
instabili. Per tagliare siepi alte, preferire una stabile impalcatura.
B9 - ATTENZIONE! la benzina ei
suoi vapori sono estremamente infiammabili.
B4 - Calzare scarpe robuste con
suolenon sdrucciolevoli.
PERICOLO DI USTIONI ED INCENDIO.
B5 - Indossare guanti robusti.
B9.1 - Arrestare il motore prima del
rifornimento.
B9.2 - Non fumare durante il rifornimento di carburante.
B9.3 - Asciugare il carburante eventualmente rovesciato. Mettere in
moto il motore lontano dal luogo di
rifornimento.
B9.4 - Assicurarsi che il tappo del
serbatoio sia ben serrato. Fare attenzione ad eventuali perdite.
B10 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA
B10.1 - Il BLOCCO DEL COMANDODELL‘ACCELERATORE (vedi
fig.1 part. 4 impedisce l‘azionamento accidentale della leva dell‘acceleratore.
B10.2 -INTERRUTTORE (ON/OFF)
di arresto del motore (fig.1 part.3).
PERICOLO! Attenzione il dispositivo ditaglio continua a girare per
un certotempo anche dopo l‘azionamento dell‘interruttore sulla posizione „OFF“.
B6 - Chi utilizza il TAGLIASIEPI
deve essere in buona forma. NON
UTILIZZARE l‘apparecchio in condizioni distanchezza, di malessere
o sotto l‘effetto di alcool e di droghe.
B7 - ATTENZIONE! I gas di scaricosono velenosi ed asfissianti. Se
inspirati possono quindi essere anche mortali. Non fare funzionare il
motore in luogo chiuso o scarsamente ventilato.
B8 - L‘utilizzo prolungato dell‘apparecchio può causare disturbi di
circolazione sanguigna alle mani
(malattia delledita bianche) attribuibili alle vibrazioni. Fattori che
influiscono sulla manifestazione dei
disturbi possono essere:
- Predisposizione personale dell‘operatore ad una scarsa irrorazione sanguigna delle mani.
- Utilizzo dell‘apparecchio a basse
temperature (si consigliano pertanto guanti caldi).
- Lunghi tempi di utilizzo senza
interruzioni (si consiglia un utilizzo
ad intervalli).
IT-2
IT
MANUALE ISTRUZIONI
3. DESCRIZIONI PARTI MACCHINA
Fig.10
DESCRIZIONE (Fig. 1)
1) Impugnatura anteriore con protezione
2) Avviatore
3) Interruttore di arresto del motore ON/OFF
4) Blocco del comando dell‘acceleratore
5) Leva dell‘acceleratore
6) Comando del fermo di rotazionedell‘impugnatura posteriore
7) Tappo serbatoio carburante
8) Pompa del carburante
9) Levetta dell‘aria
Tabella per la miscelazione del carburante
10) Alloggiamento del filtro dell’aria
4. MONTAGGIO
IMPUGNATURA ANTERIORE CON PROTEZIONE
1) Posizionare come illustrato nella fig. 2
l‘impugnatura (part.1).
2) Avvitare l’impugnatura stringendo bene le
2 viti (fig. 2).
La protezione ha la funzione di assicurare unadistanza di sicurezza tra la mano
dell‘operatore e le lame.
3) Non mettere in moto e non usarel‘apparecchio se non è completamente montato.
5. RIFORNIMENTO CARBURANTE
1) ATTENZIONE! L‘apparecchio è
equipaggiato di motore a scoppio
a 2 tempi.
Il motore deve essere alimentato con una
miscela dibenzina e olio per motori a 2 tempi, nelle seguenti percentuali.
Con olio a base sintetica per motore tempi:
1:40 (2,5%)
IT-3
Benzina
1 litro
5 litri
olio due tempi/40:1
25 ml
125 ml
2) Miscelare agitando abbondantemente il
contenitore prima di ogni rifornimento.
3) Preparare la miscela carburante e fare rifornimento solo all‘aperto (fig.10).
4) Conservare il carburante in un contenitore previsto per questo uso e con tappo ben
serrato.
6. AVVIAMENTO E ARRESTO
ATTENZIONE! Osservare
scrupolosamente
gli
avvertimenti
contenuti nel precedente Cap. 2
PRECAUZIONI FONDAMENTALI DI
SICUREZZA.
AVVIAMENTO A MOTORE FREDDO
1) Appoggiare il Tagliasiepi su una superficie
stabile.
2) Premere l‘interruttore di arresto (fig. 11
part. 3) sulla posizione „ON“.
3) Desplazar la palanca del aire situada encima de la tapa del filtro aire (fig.12 part.9)
en la posición
.
4) Pressare a fondo ripetutamente il bulbo
primer (fig.12 part.8) fino a quando il carburante ritorna nel serbatoio attraverso il se-
IT
MANUALE ISTRUZIONI
condo tubetto trasparente.
5) Afferrare l‘impugnatura posteriore con la
mano destra premendo con il palmo il blocco acceleratore (fig.11, part 4), si libera in
questo modo il movimento dellaleva acceleratore (fig.11, part. 5).
Fig.11
3
5
8) Spostare indietro la levetta dell’aria del
nella posizione
(fig.12 part. 9).
9) Tirare la fune di avviamento (fig.13) fino
alla messa in moto del motore.
Attenzione! Non tirare eccessivamente la fune di avviamento, lunghezza della fune circa 90 cm!
ATTENZIONE - PERICOLO ! Il motore si avvia e rimane accelerato
quindi le lame sono in movimento.
Lasciare funzionare il motore a leva premuta per alcuni secondi.
10) Rilasciare la leva acceleratore. Il motore
rimane così in moto al regime minimo quindi
le lame si arrestano.
4
ARRESTO MOTORE
1) Per arrestare il motore, portare l‘iterruttore (fig.11 part. 3) nella posizione „OFF“.
9
ATTENZIONE! Prendere familiarità
con l‘azionamento dell‘interruttore di
arresto in modo di agire prontamente
in caso di emergenza.
8
ATTENZIONE! Le lame continuano
a muoversi per un certo tempo dopo
il rilascio della leva acceleratore.
AVVIAMENTO A MOTORE CALDO
Fig.12
Fig.13
Procedere come a motore freddo ma con la
.
levetta dell‘aria spostata nella posizione
7. UTILIZZO
Impugnare sempre l‘apparecchio con entrambe le mani. Operare premendo al massimo la leva dell‘acceleratore.
TAGLIO DELLA PARTE SUPERIORE
DELLA SIEPE
6) Premere a fondo la leva dell‘acceleratore.
7) Tirare a fondo fino a 3 volte la maniglia
della funedi avviamento (fig.13).
A) Tenere l‘apparecchio in posizione orizzontale (fig. 3).
B) L‘impugnatura posteriore in posizione
verticale.
C) Per motivi di sicurezza non operare con
l‘apparecchio al di sopra dell‘altezza delle
spalle.
IT-4
IT
MANUALE ISTRUZIONI
TAGLIO DEI FIANCHI DELLA SIEPE
A) Per il taglio verticale, orientare l‘impugnatura posteriore per una facile ed ergonomica posizione della mano e del braccio.
Tenere l‘impugnatura anteriore per la parte
laterale (vedi fig. 4).
ORIENTAMENTO DELL‘IMPUGNATURA
POSTERIORE
B) Per cambiare l‘inclinazione dell‘impugnatura posteriore:
1) Rilasciare la leva dell‘acceleratore.
2) Tirare il comando del fermo della rotazione (fig. 5 vedi freccia A). Ruotare l‘impugnatura (fig. 5 vedi freccia B), fino all‘inclinazione desiderata.
3) Rilasciare il comando del fermo.
4) Verificare che la rotazione dell‘impugnatura sia bloccata.
5) Un dispositivo di sicurezza permette di azionare il comando del
fermo impugnatura (fig. 5 part.2) solo
quando la leva dell‘acceleratore è
rilasciata.
8. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
PERICOLO!! Non effettuare alcun
controllo, man utenzione e riparazione con motore in moto.
CANDELA
Almeno una volta all‘anno od in caso di difficoltà di messa in moto, verificare lo stato
della candela di accensione.
Attendere che il motore si raffreddi prima dell‘operazione.
1) Sfilare il cappuccio e svitare la candela
con la chiave in dotazione (fig.6).
In caso di eccessive incrostazioni e notevole usura degli elettrodi, sostituire la candela
con una di tipo equivalente (fig.7).
Un eccesso di incrostazioni può essere
dovuta a:
- Eccessiva percentuale di olio nel carburante e/o qualità non appropriata dell‘olio.
IT-5
- Filtro aria parzialmente ostruito.
2) Avvitare la candela a mano fino a fondo
filetto per evitare danni alla sua sede. Usare
l‘apposita chiave solo per il serraggio (fig.
6).
3) Non effettuare riparazioni dell‘apparecchio (se non si è qualificati per farlo). Rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato.
4) SCATOLA INGRANAGGI (fig. 8)
Ogni 40 ore di funzionamento aggiungere
grasso per ingranaggi, tramite l‘apposito
ingrassatore (fig.8 part.1).
PERICOLO!! Al fine di conservare
le originali condizioni di sicurezza, non effettuare modifiche all‘apparecchio.
In caso di riparazioni utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali.
FILTRO ARIA
Pulire periodicamente il filtro aria (almeno
ogni 20 ore); più frequentemente se si opera in aree polverose.
1) Svitare la vite a galletto del coperchio
(fig.9).
2) Lavare con benzina.
3) Fare asciugare il filtro prima di riposizionarlo (fig.9).
Sostituire il filtro se danneggiato per non
compromettere la durata del motore.
FILTRO PESCANTE DEL CARBURANTE
Sostituire una volta all‘anno il filtro estraendolo con un gancio attraverso l‘apertura di
rifornimento del serbatoio.
REGIME MINIMO DEL MOTORE
- Verificare ad ogni utilizzo che al
regimeminimo il dispositivo di taglio
non sia in movimento.
- Se tende a muoversi rivolgersi ad un
centro di assistenza per l‘intervento di regolazione.
IT
MANUALE ISTRUZIONI
VERIFICA VITI, PARTI FISSE ED IN MOVIMENTO
- Prima di ogni utilizzo controllare che non
ci siano viti o parti allentate o danneggiate
e che non ci siano cricche o notevoli usure
nelle lame di taglio.
- Fare sostituire ad un centro assistenza
autorizzatole le parti danneggiate prima di
utilizzare l‘apparecchio.
PULIZIA TRASPORTO E RIMESSAGGIO
- In caso di trasporto o di lunga inattività,
vuotare ilserbatoio del carburante.
- Non pulire con liquidi aggressivi.
- Conservare l‘apparecchio in luogo asciutto
e sicuro non accessibile ai bambini.
- In occasione di trasporto o rimessaggio
coprire lelame con l‘apposita guaina di protezione in dotazione.
Smaltimento e protezione dell’ambiente
DATI TECNICI
BHT 60
Peso
(senza carburante)
6 kg
Capacità serbatoio
600 cm3
Cilindrata motore
25,4 cm3
Potenza massima
0,75 kW
Regime massimo del motore <8.300 min-1
Numero di giri all’innesto
della frizione a ganasce
>4.300 min-1
Regime di minimo
<3.000 min-1
Livello di pressione acustica
LpA secondo (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Livello di potenza acustica
LWA secondo (EN 774)
110 dB(A)
Livello vibrazioni max impugnatura posteriore (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Note:
Non scaricare i residui di olio per catena e/o
miscela negli scarichi, nelle fognature o nel
terreno, bensì smaltirli in modo ecologico, ad
esempio conferendoli in discarica.
Una volta divenuto inutilizzabile o non più
necessario l’attrezzo non potrà essere gettato in nessun caso nella spazzatura di
casa, ma dovrà essere smaltito in modo
ecologico. Svuotare accuratamente i serbatoi di olio e benzina e conferire i residui di tali
sostanze alla raccolta differenziata. Anche
l’attrezzo dovrà essere consegnato ad un
centro di raccolta e recupero. I componenti
di plastica e metallo qui potranno essere
separati e destinati al riciclo. Informazioni
al riguardo sono disponibili anche presso gli
enti pubblici comunali e municipali.
IT-6
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
1. GEFELICITEERD
Beste klant, wij feliciteren u met uw keuze
voor één van onze producten voor de tuin.
De HEGGENSCHAAR is gebouwd volgens
de geldende veiligheidsnormen ter bescherming van de consument.
In deze gebruiksaanwijzing worden de verschillende handelingen voor montage, installatie en gebruik beschreven en geïllustreerd,
evenals de onderhoudswerkzaamheden die
nodig zijn om uw HEGGENSCHAAR in perfecte staat van werking te houden.
VOOR EEN BETER BEGRIP
Afbeeldingen voor de montage en met betrekking tot de beschrijving van de machine
zijn te zien aan het begin van dit boekje.
Raadpleeg deze pagina’s tijdens het lezen
van de montage- en gebruiksaanwijzingen.
Voor eventuele service of reparatie van uw
HEGGENSCHAAR dient u zich tot uw winkelier of een erkend servicecentrum te wenden.
2. FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
toelichting van de
pictogrammen
ALGEMENE NORMEN
WAARSCHUWINGEN:
1. Het gebruik van de HEGGENSCHAAR kan ernstige verwondingen aan personen veroorzaken; daarom moeten de volgende
veiligheidsvoorschriften in acht
genomen worden:
2. Lees alvorens de HEGGENSCHAAR te gebruiken of in werking te stellen eerst zorgvuldig de
handleiding voor gebruik en onderhoud om geheel vertrouwd te
raken met de bedieningselementen, dit ten behoeve van een correct gebruik van het apparaat.
3. Bewaar deze handleiding voor
toekomstige raadpleging.
4. Sta het gebruik van de HEGGENSCHAAR niet toe aan kinderen en
personen, die niet geheel op de
hoogte zijn van deze instructies.
GEVAAR:
5. Start of gebruik het apparaat niet
in de nabijheid van personen (met
name kinderen) en dieren.
6. Tijdens de werking wordt het aanbevolen een minimum afstand
van 10 m aan te houden tussen
de machine en andere personen.
7. Er wordt aanbevolen om de
grootst mogelijke oplettendheid in
acht te nemen i.v.m. gevaren die
niet gehoord kunnen worden door
het lawaai van het apparaat.
8. Verwijder elk gevaar, alle kabels,
elektrische snoeren uit het werkgebied.
9. De gebruiker is aansprakelijk in
geval van ongelukken, gevaar
voor anderen of schade aan bezittingen van anderen.
GEBRUIK:
10.Gebruik de HEGGENSCHAAR
alleen om heggen, boompjes en
struiken te knippen. Gebruik het
apparaat niet voor andere doeleinden.
11.Draag kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is
voor het gebruik van de HEGGENSCHAAR. Draag tijdens het
gebruik nauwsluitende, niet loshangende kleding. Draag geen
voorwerpen die in de bewegende
delen vast kunnen raken.
5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
12.Draag een goedgekeurde veiligheidsbril of een gezichtsmasker.
13.Draag goedgekeurde oor bescherming tegen het lawaai.
Het geluidsdrukniveau aan de arbeidsplaats kan 80 dB (A) overschrijden. In dit geval zijn geluidsisolatiemaatregelen voor de bediener noodzakelijk (bijv. dragen
van een gehoorbescherming).
14.Draag een veiligheidshelm bij
risico van vallende voorwerpen.
15.Draag stevige werkschoenen met
antislipzolen.
16.Draag stevige handschoenen.
17.Maak alleen gebruik van de HEGGENSCHAAR als u in goede
conditie bent.
18.GEBRUIK het apparaat NIET
wanneer u vermoeid bent, zich
niet lekker voelt of onder invloed
bent van alcohol of andere verdovende middelen.
19.ATTENTIE! De uitlaatgassen zijn
giftig en verstikkend. Bij inademing kunnen ze zelfs dodelijk
zijn. Laat de motor niet draaien in
een gesloten en schaars geventileerde ruimte.
20.Langdurig gebruik van het apparaat kan een verstoring van
de bloedsomloop in de handen
veroorzaken (ziekte van de witte
vingers), die toegeschreven wordt
aan de trillingen.
Factoren die van invloed kunnen
zijn op deze verschijnselen zijn:
--Persoonlijke aanleg van de gebruiker voor schaarse bloedtoevoer naar de handen.
--Gebruik van het apparaat bij
lage temperaturen (het gebruik
van warme handschoenen wordt
aanbevolen).
--Langdurig gebruik zonder on6
derbrekingen (het wordt aanbevolen pauzes in te lassen).
--Tinteling en verstijving, in dit geval wordt aanbevolen een arts te
raadplegen.
21.Houd het apparaat altijd met
beide handen vast. Neem een
stabiele en veilige houding op
beide benen aan. Zorg dat u uw
evenwicht niet verliest. Ga tijdens
het werk niet op onstabiele trappen staan. Om hoge heggen te
knippen kunt u beter een stabiele
steiger gebruiken.
22.ATTENTIE! De benzine en de
benzinedampen zijn uiterst ontvlambaar, dus gevaar voor:
BRANDWONDEN EN BRAND.
23.Breng de motor tot stilstand voor
het toevoeren van brandstof.
24.Rook niet tijdens de brandstoftoevoer.
25.Droog de eventueel gemorste
brandstof. Stel het apparaat in
werking op grote afstand van de
plaats waar de brandstoftoevoer
plaatsvond.
26.Overtuig u ervan dat de dop van
de tank goed vast zit. Let op
eventuele lekkages.
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
27.De BLOKKERING VAN DE BEDIENING VAN DE VERSNELLING (zie afb. 1 detail 17) voorkomt de onvrijwillige inschakeling
van de versnellingshendel.
28.SCHAKELAAR (ON/OFF) voor
stilstand van de motor (afb. 1
detail 10).
29.GEVAAR! Attentie, de messen
blijven gedurende een bepaalde
tijd doorgaan met draaien, ook
nadat de schakelaar op “OFF”
gezet is.
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
3. BESCHRIJVING VAN DE
MACHINEDELEN
afb.10
BESCHRIJVING afb. 1
1)
Voorste handgreep met beveiliging
2)
Handgreep van de startkabel
3)
Stopschakelaar van de motor ON/OFF
4)
Blokkering van de bediening van de
versnellingshendel
5)
Versnellingshendel
6)
Bediening van de draaiblokkering van
de achterste handgreep
7)
Dop brandstoftank
8)
Primerbolletje
9)
Luchthendeltje
5. BRANDSTOFTOEVOER
1. ATTENTIE! Het apparaat is
uitgerust met een tweetaktverbrandingsmotor.
10) Luchtfilterdeksel
4. MONTAGE
VOORSTE HANDGREEP MET BEVEILIGING
1. Plaats de handgreep (detail 1) zoals getoond op afb. 2.
2. Zet de handgreep met de 2 schroeven, de
borgringen en de moeren vast (afb. 2).
De beveiliging dient om voor een veiligheidsafstand tussen de hand van de gebruiker en de messen te zorgen.
3. Start en gebruik het apparaat
niet als dit niet volledig gemonteerd is.
De motor moet gevoed worden met een
mengsel van benzine en olie voor tweetaktmotoren, waarbij de volgende percentages
aangehouden moeten worden:
Olie op synthetische basis
voor tweetaktmotoren
1:40 (2,5%)
Brandstofmengsel
Brandstof 2-takt olie/40:1
1 liter
25 ml
5 liter
125 ml
2. Meng de inhoud van de houder door
deze voor iedere brandstoftoevoer flink te
schudden.
3. Bereid het brandstofmengsel alleen in de
open lucht en giet het ook daar in de tank
(afb. 10).
4. Bewaar de brandstof in een voor dat doel
bestemde houder, die goed afgesloten
wordt met een dop.
7
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
6. STARTEN EN STILSTAND
ATTENTIE! Houd u strikt aan de
waarschuwingen die opgenomen
zijn in Hoofdstuk 2: FUNDAMENTELE VEILIGHEIDSMAATREGELEN.
STARTEN MET EEN KOUDE MOTOR
1. Zet de heggenschaar op een stabiele ondergrond.
2. Druk de stopschakelaar (afb. 11 detail 3)
op de stand “ON”.
rechterhand beet en druk met uw handpalm de blokkering van de versnellingshendel (afb. 11, detail 4) in, op die manier
wordt de beweging van de versnellingshendel (afb. 11 detail 5) ontgrendeld.
6. Druk de versnellingshendel helemaal in.
7. Trek tot 3 keer toe de handgreep van de
startkabel helemaal uit (afb. 13).
8. Duw het luchthendeltje (afb. 12 detail 9)
naar achteren in de stand
.
9. Trek aan de startkabel (afb. 13) totdat de
motor gaat draaien.
afb.13
afb.11
3
5
4
3. Licht het luchthendeltje dat boven van het
deksel van het luchtfilter geplaatst is (afb.
.
12 detail 9) op en zet het in de stand
4. Druk het primerbolletje enkele malen helemaal in (afb. 12 detail 8), tot de brandstof door de transparante leiding in de
tank terugkeert.
9
ATTENTIE - GEVAAR !! De motor
start en blijft op snelheid draaien, de
messen draaien dus.
Laat de motor enkele seconden draaien en
houd daarbij de hendel ingedrukt.
10.Laat de versnellingshendel los. Op die
manier blijft de motor op de minimum
snelheid draaien en komen de messen
tot stilstand.
MOTOR-STOP
Om de motor tot stilstand te brengen zet u
de schakelaar (afb. 11 detail 3) op “OFF”.
8
afb.12
5. Pak de achterste handgreep met uw
8
ATTENTIE! Maak u vertrouwd met
het inschakelen van de stopschakelaar om in geval van nood snel te
kunnen handelen.
ATTENTIE! De messen blijven nadat
u de versnellingshendel loslaat nog
enige tijd draaien.
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
STARTEN MET EEN WARME MOTOR
Ga te werk als bij een koude motor (“STARTEN MET EEN KOUDE MOTOR”), maar
met het luchthendeltje in de stand
(afb.
12 detail 9).
7. GEBRUIK
Houd het apparaat altijd met beide handen
vast. Druk tijdens het werken de versnellingshendel helemaal in.
BOVENKANT VAN DE HEG KNIPPEN
1. Houd het apparaat in de horizontale
stand (afb. 3).
2. Zet de achterste handgreep in de verticale stand.
3. Werk om veiligheidsredenen niet met het
apparaat boven schouderhoogte.
ZIJKANT VAN DE HEG KNIPPEN
Draai om verticaal te knippen de achterste
handgreep zodanig dat u uw hand en arm
in een makkelijke en ergonomische stand
kunt houden. Houd de voorste handgreep
aan de zijkant vast (zie afb. 4).
ACHTERSTE HANDGREEP DRAAIEN
Om de stand van de achterste handgreep
te veranderen:
1. Laat de versnellingshendel (afb. 5 detail
1) los.
2. Trek aan het bedieningselement van de
blokkering van de draaiing (afb. 5 zie pijl
A). Draai de handgreep (afb. 5 zie pijl B)
totdat hij in de gewenste stand staat.
3. Laat het bedieningselement van de blokkering los.
4. Controleer of de draaiing van de handgreep geblokkeerd is.
5. Een veiligheidssysteem zorgt ervoor dat het bedieningselement
(afb. 1 detail 6) alleen ingeschakeld kan worden als de versnellingshendel losgelaten is.
8. ONDERHOUD EN REPARATIE
GEVAAR!! Voer controle-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nooit met een draaiende motor uit.
BOUGIE
Minstens eenmaal per jaar, of bij startproblemen, controleert u de staat van de
startbougie.
Wacht eerst tot de motor afgekoeld is
alvorens u tot controle overgaat.
1. Verwijder het kapje en schroef de bougie
los met de bijgeleverde sleutel (afb. 6).
Bij overmatige vuilaanslag en aanzienlijke slijtage van de elektroden dient u de
bougie te vervangen door een van een
gelijksoortig type.
Een overmatige vuilaanslag kan toe te
schrijven zijn aan:
- Overmatig percentage olie in de brandstof en/of ongeschikte kwaliteit van de
olie.
- Filter gedeeltelijk verstopt.
2. Schroef de bougie met de hand los tot
het einde van de schroefdraad om schade aan de zitting te voorkomen. Gebruik
de betreffende sleutel alleen voor het
vastzetten (afb. 6).
3. Verricht geen reparaties aan het apparaat
(als u niet opgeleid bent om dit te doen).
Wend u tot een officiele servicedienst.
4. TANDWIELKAST (afb. 8)
Voeg om de 40 werkingsuren tandwielvet
via de speciale smeernippel toe (afb. 8
detail 1).
GEVAAR!! Om de oorspronkelijke
veiligheidstoestand te handhaven
mogen er geen veranderingen aan
het apparaat aangebracht worden.
In geval van reparaties mogen
er uitsluitend originele reserve
onderdelen gebruikt worden.
9
NL
GEBRUIKSAANWIJZING
LUCHTFILTER
Reinig het luchtfilter regelmatig (minimaal
om de 20 uur); reinig het vaker wanneer u
in een stofrijke omgeving werkt.
1. Schroef de vleugelschroef los van het
deksel (afb. 9).
2. Maak dit met benzine schoon.
3. Laat het filter drogen voordat u het terugplaatst (afb. 9).
Vervang het filter * wanneer het beschadigd is, zodat u de levensduur van de
motor niet op het spel zet.
*Bouwgroep: Filter incl. luchtfilterbehuizing.
AANZUIGFILTER VAN DE BRANDSTOF
Vervang het filter tenminste eenmaal per
jaar, door het met een haak door de vulopening van de tank naar buiten te halen.
MINIMUM SNELHEID VAN DE MOTOR
• Controleer voor elk gebruik of het
snijsysteem op de minimum snelheid niet draait.
• Heeft het snijsysteem de neiging tot draaien op de minimum snelheid, wend u dan
tot een servicedienst om het apparaat
goed af te laten stellen.
SCHROEVEN, VASTE EN BEWEGENDE
DELEN CONTROLEREN
• Voor ieder gebruik dient u te controleren
of er geen schroeven of onderdelen loszitten en of de snijmessen geen barsten
of aanzienlijke slijtage vertonen.
• Laat de beschadigde onderdelen door
een officiele servicedienst vervangen
voordat u het apparaat gebruikt.
REINIGING EN OPSLAG
• Indien u het apparaat verplaatst of als u
het apparaat lange tijd niet gebruikt moet
u de brandstoftank legen.
• Reinig het apparaat niet met agressieve
vloeistoffen.
• Bewaar het apparaat op een droge en
veilige plek die niet toegankelijk is voor
kinderen.
10
• Indien u het apparaat verplaatst of als u
het apparaat opbergt moet u de messen
met de speciale meegeleverde beschermhoes afdekken.
Afvalverwerking en milieu
beheer
Restanten van kettingolie of een 2-taktmengsel nooit in de afvoer/of riolering of in
de grond laten weglopen, maar volgens de
milieuvoorschriften bij het afval aanbieden,
bijvoorbeeld bij een afvalverwerkingsstation.
Wanneer uw apparaat op zeker moment
niet meer te gebruiken is of wanneer u het
niet meer nodig heeft, gooi het apparaat
dan nooit weg bij het gewone huis-, tuin- en
keukenafval, maar verwijder het overeenkomstig de milieuvoorschriften. Leeg de
olietank en de benzinetank goed en bied
het restant aan bij een afvalverzameldepot.
Bied het apparaat eveneens bij een recyclingbedrijf aan. Kunststof onderdelen en
metalen onderdelen kunnen hier worden
gescheiden en voor hergebruik geschikt
worden gemaakt. Informatie hierover kunt u
ook krijgen bij uw gemeente.
TECHNISCHE GEGEVENS BHT 60
Massa
(zonder brandstof)
6,0 kg
Inhoud tank
600 cm3
Cilinderinhoud motor
25,4 cm3
Maximum vermogen
0,75 kW
Maximum toerental motor
<8.300 min-1
Max. frequentie van de
>4.300 min-1
messen
Minimum toerental
<3.000 min-1
Geluidsdrukniveau
98 dB(A)
LpA av (EN 774)
K=3,0 dB(A)
Geluidsvermogenniveau
110 dB(A)
LWA av (EN 774)
Max. niveau trillingen
11,0 m/s2
voorste handgreep (EN 774) K=1,5 m/s2
RO
Instrucþiuni de utilizare
1. Stimaţi clienţi,
Dorim să vă mulţumim pentru alegerea
făcută.
La proiectarea FOARFECEI DE GRĂDINĂ
ne-am străduit să aplicăm toate măsurile
care să vă asigure o bună securitate atunci
când lucraţi cu acest aparat.
Broşura de faţă descrie şi ilustrează toate
operaţiile de montare, deservire şi întreţinere
care să garanteze buna funcţionare a
foarfecei de grădină.
PENTRU O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE
Toate desenele şi figurile aferente montării şi
descrierii acestei maşini se află la începutul
acestei broşuri.
Vă rugăm să reveniţi asupra acestor pagini,
în timpul lecturii instrucţiunilor de montaj şi
deservire.
Dacă FOARFECELE DE GRĂDINĂ
necesită reparaţii sau anumite operaţii de
service, vă rugăm să vă adresaţi magazinului
de la care l-aţi cumpărat sau unui service
autorizat pentru garanţie şi post-garanţie.
2. MĂSURI ESENŢIALE DE
SIGURANŢĂ
Lămurirea pictogramelor /
instrucţiuni generale
INSTRUCŢIUNI:
A1 - Utilizarea FOARFECEI DE
GRĂDINĂ poate provoca leziuni
grave şi de aceea se impune
respectarea următoarelor măsuri de
siguranţă:
A2 - Utilizatorul FOARFECEI trebuie
să parcurgă mai întâi cu atenţie
instrucţiunile de utilizare şi întreţinere
şi să se familiarizeze cât mai bine cu
modul de mânuire, pentru a-i asigura
o bună funcţionare.
RO-1
A2.1 - Păstraţi broşura pentru a o
avea oricând la îndemână.
A3 - Împiedicaţi copiii sau persoanele
nefamiliarizate cu instrucţiunile de
faţă să folosească FOARFECELE
DE GRÂDINĂ.
ATENŢIE:
A4 - Nu folosiţi FOARFECELE
DE GRĂDINĂ în apropierea unor
persoane (în special copii) sau
animale.
În timpul lucrului păstraţi o distanţă de
min. 10 m între aparat şi persoanele
din jur.
A5 - Fiţi atenţi în special la pericolele
pe care zgomotul aparatului le poate
estompa.
A6 - Îndepărtaţi toate sursele de
pericol, cablurile, cablurile electrice
din zona de lucru.
A7 - Utilizatorul răspunde pentru
eventuale leziuni provocate altor
persoane sau pentru avarierea altor
obiecte.
DOMENIUL DE UTILIZARE:
B1 - FOARFECELE DE GRĂDINĂ
se foloseşte doar pentru garduri vii,
arbuşti sau tufe. Nu folosiţi aparatul
în alte scopuri.
B2 - Purtaţi îmbrăcăminte adecvată
şi echipament de protecţie atunci
când lucraţi cu FOARFECELE DE
GRĂDINĂ. Nu purtaţi haine largi, ele
trebuie să fie cât mai strânse pe corp.
Nu purtaţi piese de îmbrăcăminte
care se pot agăţa în componentele
mobile ale aparatului.
B3 -Purtaţi ochelari de protecţie sau
viziere certificate.
B3.1 - Purtaţi căşti de protecţie
certificate.
Informații privind emisia de zgomot în
conformitate cu siguranța produselor
Act (ProdSG) / ce mașinilor directivă:
Traducerea originalului Instrucţiunilor de utilizare
RO
Instrucþiuni de utilizare
Nivelul presiunii acustice poate sã
depãºeascã la locul de muncã 80
dB (A). În acest caz trebuiesc luate
mãsuri de protecþie pentru mânuitor (
de ex.: protecþie pentru urechi).
B3.2 - Dacă există pericolul ca unele
obiecte să cadă, purtaţi cască de
protecţie.
B4 - Purtaţi încălţăminte rezistentă
cu talpă antiderapantă.
B5 -Purtaţi mănuşi rezistente.
B6 - Utilizatorul FOARFECEI trebuie
să fie în bună formă fizică.
NU FOLOSIŢI APARATUL în stare
de oboseală, în stare de disconfort
fizic sau când vă aflaţi sub influenţa
alcoolului sau a altor droguri.
B7 - ATENŢIE! Gazele de
eşapament sunt toxice şi au efect
sufocant. Inhalarea poate fi uneori
letală. Nu porniţi motorul în încăperi
închise sau slab ventilate.
B8 - Utilizarea prelungită a aparatului
poate provoca tulburări circulatorii
la mâini (aşa numitul deget alb)
datorită vibraţiilor.
Enumerăm aici câţiva factori
favorizanţi:
-- O proastă circulaţie periferică (la
mâini) a utilizatorului
-- Folosirea aparatului la temperaturi
scăzute (de aceea se recomandă
mănuşi călduroase).
-- Folosirea îndelungată, fără pauze
(se recomandă intercalarea unor
pauze).
-- La apariţia unor furnicături sau
amorţeli, consultaţi medicul.
B8.1
Manevraţi
aparatul
întotdeauna cu ambele mâini. Aveţi
grijă să menţineţi o bună stabilitate
corporală cu sprijin pe ambele
picioare. Păstraţi-vă mereu echilibrul.
Nu lucraţi stând pe scări instabile.
Atunci când trebuie să tăiaţi garduri
mai înalte, folosiţi un eşafodaj stabil.
B9 - ATENŢIE! Benzina şi mai ales
vaporii ei sunt extrem de inflamabili.
PERICOL DE ARSURI.
B9.1 - Opriţi motorul înainte de
alimentarea cu benzină.
B9.2 - Nu fumaţi în timpul alimentării.
B9.3 - Ştergeţi benzina vărsată.
Porniţi motorul la o distanţă adecvată
faţă de punctul de alimentare.
B9.4 - Verificaţi buşonul rezervorului;
să fie bine închis. Vedeţi dacă apar
scurgeri.
B10 - DISPOZITIVE DE PROTECŢIE
B10.1 - BLOCAREA ACCELERAŢIEI
(vezi fig. 1, poz. 4) împiedică
activarea ei neintenţionată la
reglarea mânerului rotativ.
B10.2 - ÎNTRERUPĂTORUL DE
SIGURANŢĂ (ON/OFF) al motorului
(fig. 1, poz. 3).
PERICOL! Atenţie! Dispozitivul
de tăiere mai funcţionează câteva
momente şi după oprire (având
comutatorul în poziţia “OFF”).
RO-2
RO
Instrucþiuni de utilizare
3.DESCRIEREA COMPONENTELOR
PIESE COMPONENTE (Fig.1)
Mâner frontal cu apărătoare
Starter
Întrerupător de siguranţă al motorului
ON/OFF.
4) Dispozitiv de blocare a acceleraţiei
5) Acceleraţie
6) Buton de blocare a zăvorului anti-rotire
7) Buşon rezervor
8) Pompă benzină
9) Şoc
10) Carcasă filtru aer
1)
2)
3)
2. Agitaţi bine amestecul înainte de
alimentare.
3. Amestecarea şi alimentarea carburantului
se fac doar în aer liber (fig. 10).
4. Păstraţi carburantul într-un rezervor
adecvat şi bine închis.
fig. 10
4. ASAMBLAREA
MÂNER FRONTAL CU APÃRÃTOARE
1. Aşezaţi mânerul frontal (1) în modul ilustrat de figura 2.
2. Fixaţi mânerul cu ajutorul celor 2 şuruburi
(fig. 2).
Apărătoarea trebuie montată pentru a
păstra o distanţă sigură mâinilor faţă de
sistemul de tăiere.
3) Nu folosiţi aparatul dacă nu e
complet asamblat.
5. ALIMENTAREA CU CARBURANT
1. ATENŢIE!
Aparatul
este
echipat cu un motor în doi timpi.
6. PORNIREA ŞI OPRIREA
MOTORULUI
ATENŢIE!
MĂSURILE
DE
SIGURANŢĂ prezentate în capitolul
2 trebuie neapărat respectate.
PORNIREA CU MOTORUL RECE
1) Aşezaţi foarfecele pe un suport stabil.
2) Aduceţi întrerupătorul de siguranţă (fig.
11, poz. 3) în poziţia „ON”.
fig.11
3
5
4
Motorul trebuie alimentat cu un amestec
benzină/ulei specific motoarelor în doi timpi;
Ulei sintetic pentru motoare în 2 timpi
1:40 (2,5%)
Tabel cu amestecul de carburant
Benzină
Ulei 2 timpi/40:1
1 litru
25 ml
5 litri
125 m
RO-3
3) Împingeţi maneta şocului (fig. 12, poz. 9)
.
în poziţia
RO
Instrucþiuni de utilizare
4) Pompa de benzină (fig. 12, poz. 8) se
apasă complet de mai multe ori, până
când carburantul revine în rezervor
prin intermediul celui de al doilea furtun
transparent.
5) Prindeţi mânerul din spate cu mâna
dreaptă, apăsând cu palma butonul de
blocare al acceleraţiei (fig. 11, poz. 4),
ceea ce va permite acţionarea manetei de
acceleraţie (fig. 11, poz. 5).
9
ATENŢIE! Nu trageţi foarte tare de
cablu, lungimea sa este de cca. 90
cm !
ATENŢIE – PERICOL!
Motorul
porneşte şi rămâne accelerat; lamele
sunt în mişcare.
Lăsaţi motorul să ruleze câteva secunde cu
acceleraţia apăsată.
10) Eliberaţi acceleraţia. Motorul intră în
regim de mers în gol, iar lamele se opresc.
OPRIREA MOTORULUI
Pentru a opri motorul, aduceţi comutatorul
(fig. 11, poz. 3) în poziţia „OFF“.
8
fig.12
fig.13
ATENŢIE! Trebuie să vă familiarizaţi
cu manevrarea întrerupătorului de
siguranţă pentru o reacţie rapidă în
caz de urgenţă.
ATENŢIE!
După
eliberarea
acceleraţiei, lamele se mai mişcă o
perioadă de timp.
PORNIREA CU MOTORUL CALD
Procedaţi ca şi la pornirea cu motorul rece,
.
dar având şocul în poziţia
7. MODUL DE FOLOSIRE
Ţineţi bine aparatul cu ambele mâini. Lucraţi
cu acceleraţia apăsată complet.
TĂIEREA ZONEI
GARDULUI VIU
6) Trageţi maneta de acceleraţie.
7) Trageţi de cablul de pornire (fig. 13)
până când motorul dă primele semne de
demarare.
8) Împingeţi maneta şocului (fig. 12, poz. 9)
în poziţia
9) Apoi trageţi din nou cablul de pornire (fig.
13). Motorul ar trebui să demareze.
SUPERIOARE
A
A) Menţineţi aparatul în poziţie orizontală
(fig. 3).
B) Mânerul posterior trebuie să fie în poziţie
verticală.
C) Din motive de siguranţă, nu ridicaţi
maşina deasupra umerilor.
TĂIEREA ZONEI LATERALE A GARDULUI
VIU
A) Pentru tăierea pe verticală, reglaţi
mânerul posterior astfel încât să fie
RO-4
RO
Instrucþiuni de utilizare
ergonomic şi foarte comod pentru mâini
şi braţe. Ţineţi mânerul anterior din lateral
(vezi fig. 4).
ORIENTAREA MÂNERULUI POSTERIOR
Modificarea înclinaţiei mânerului posterior.
1) Eliberaţi acceleraţia (fig. 11, poz. 5).
2) Trageţi în spate butonul de rotire al mânerului (fig. 5, săgeata A). Rotiţi mânerul în
sensul şi în unghiul dorit (fig. 5, săgeata B).
3) Eliberaţi butonul de blocare.
4) Verificaţi dacă mecanismul de rotire este
din nou blocat.
5) Un dispozitiv de protecţie permite
activarea zăvorului (fig. 5) doar
atunci când acceleraţia e ridicată.
8. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII
PERICOL! Nu efectuaţi operaţii de
control, întreţinere sau reparaţii
cu motorul pornit.
GRUPUL DE TRANSMISIE (fig. 8)
Adăugaţi vaselină la reductor după fiecare
40 de ore de funcţionare prin intermediul
niplului de gresare (fig. 8, piesa 1).
PERICOL! Pentru a păstra
funcţiunile originale de siguranlă,
nu faceţi nici o modificare utilajului.
În caz de reparaţii folosiţi doar piese de
schimb originale.
FILTRUL DE AER
Curăţaţi regulat filtrul de aer (cel puţin la 20
de ore); mai des, dacă lucraţi într-un mediu
cu mult praf.
1) Deşurubaţi şurubul-fluture de la capac
(fig. 9).
2) Spălaţi filtrul cu benzină.
3) Lăsaţi-l să se usuce, înainte de a-l monta
la loc (fig. 9).
Dacă filtrul* este deteriorat, trebuie
înlocuit, pentru a menţine fiabilitatea
motorului.
BUJIA
* Ansamblu: filtru, incl. carcasa de filtru
Bujia se verifică cel puţin o dată pe an sau
în caz de rateuri la start.
FILTRUL DE CARBURANT
Aşteptaţi până când motorul e rece.
1) Îndepărtaţi fişa şi deşurubaţi bujia
cu cheia din dotare (fig. 6). Dacă apar
depuneri masive de calamină sau o uzură
pronunţată a electrodului, înlocuiţi bujia cu
alta echivalentă (fig. 7).
Depunerile de calamină pot avea
următoarele cauze:
- Proporţia uleiului din carburant este prea
ridicată, resp. calitatea uleiului nu e cea
optimă.
- Filtrul de aer este parţial colmatat.
2) Înşurubaţi bujia cu mâna până la
capătul filetului, pentru a evita deteriorarea
scaunului de bujie; folosiţi cheia doar pentru
strângerea bujiei (fig. 6).
3) Nu reparaţi singuri aparatul, dacă nu
sunteţi calificaţi. Apelaţi la un service
autorizat.
RO-5
Filtrul de carburant se înlocuieşte anual;
trageţi-l afară din ştuţul de alimentare cu
ajutorul unui cârlig.
TURAŢIA MINIMĂ A MOTORULUI
- Verificaţi de fiecare dată, ca
dispozitivul de tăiere să nu se mişte la
mersul în gol.
- Dacă totuşi se mişcă, adresaţi-vă unui
service autorizat pentru ajustarea reglajului.
VERIFICAREA ŞURUBURILOR, A
PIESELOR FIXE ŞI A CELOR MOBILE
- Înainte de fiecare utilizare, asiguraţi-vă
ca toate şuruburile şi toate elementele
componente să fie bine strânse şi în stare
bună, iar lamele să nu prezinte fisuri sau o
uzură evidentă.
- Piesele deteriorate trebuie schimbate de
către un service autorizat înainte de a mai
folosi aparatul.
RO
Instrucþiuni de utilizare
CURĂŢAREA, TRANSPORTUL ŞI
DEPOZITAREA
Date tehnice BHT 60
- Goliţi rezervorul înainte de transportul
aparatului sau de o perioadă mai îndelungată
în care nu e folosit.
- Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi!
- Aparatul se va depozita într-o zonă uscată
şi sigură, ferită de accesul copiilor.
- Înainte de transportul sau depozitarea
aparatului, acoperiţi lamele cu apărătoarea
din dotare.
Greutate netã
GESTIONAREA
DEŞEURILOR
PROTECŢIA MEDIULUI
Valoarea presiunii acustice
LpA (EN 774)
ŞI
Resturile carburantului pentru motorul în 2
timpi nu se aruncă niciodată la canal sau pe
pământ, ci se gestionează corespunzător,
de ex. se depun la un punct de colectare.
Dacă într-o zi aparatul nu mai e utilizabil sau
nu mai aveţi nevoie de el, nu-l aruncaţi pur
şi simplu în containerul de gunoi menajer,
ci reciclaţi-l conform normelor de protecţia
mediului. Goliţi rezervorul de benzină cu
atenţie şi predaţi resturile unui punct de
colectare. Predaţi aparatul unui punct de
reciclare. Piesele din plastic şi cele metalice
pot fi separate şi reciclate. Informaţii despre
existenţa unor astfel de puncte aflaţi de la
administraţia locală.
6 kg
Capacitatea rezervorului
600 cm3
Capacitatea cilindricã a
motorului
25,4 cm3
Putere de acþionare maximã
0,75 kW
Turaţie maximă a motorul
<8.300 min-1
Turaţia la cuplaj
>4.300 min-1
Turaţie de mers în gol
<3.000 min-1
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Valoarea zgomotului
LWA (EN 774)
110 dB(A)
Nivel vibraţii la mâner
(EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
RO-6
RUS
Руководство к применению
1. НАШИМ КЛИЕНТАМ
Мы хотим поблагодарить Вас за Ваше
решение приобрести наше изделие.
При изготовлении наших САДОВЫХ
НОЖНИЦ мы руководствовались для
Вашей личной безопасности действующими
стандартами техники безопасности.
В данной инструкции по эксплуатации
описаны и проиллюстрированы все
работы, необходимые для монтажа,
применения и технического обслуживания
ваших САДОВЫХ НОЖНИЦ.
ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
Рисунки для монтажа и описание устройства
размещены в начале данного руководства.
Обратите, пожалуйста, внимание на
эти страницы при чтении инструкций по
монтажу и эксплуатации.
Если для Ваших САДОВЫХ НОЖНИЦ
потребуется ремонт или сервисное
обслуживание, обратитесь, пожалуйста, к
Вашему торговцу или на уполномоченную
станцию технического обслуживания.
2. ВАЖНЕЙШИЕ МЕРЫ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ
УКАЗАНИЯ:
A1 – Применение САДОВЫХ
НОЖНИЦ может привести к
тяжелым травмам работника
и
предполагает
поэтому
соблюдение следующих правил
техники безопасности:
A2 – Тот, кто желает работать
с САДОВЫМИ НОЖНИЦАМИ,
должен сначала внимательно
прочестьинструкцииопользовании
и техническом обслуживании, а
также тщательнейшим образом
ознакомиться
с
системой
управления устройства, чтобы
его правильно использовать.
RUS-1
A2.1
–
Храните
данное
руководство для последующего
изучения при необходимости.
A3 – Предотвращайте использование
САДОВЫХ НОЖНИЦ детьми или
лицами, не изучившими приведенные
здесь инструкции.
ОПАСНОСТЬ:
A4 – Не применяйте САДОВЫЕ
НОЖНИЦЫ вблизи посторонних
лиц (особенно детей) и животных.
Во время работы необходимо
соблюдать
минимальное
расстояние в 10 м между
устройством и другими лицами.
A5 – Особенно следите за
возможными опасностями, которые
можно легко не расслышать из-за
шума устройства.
A6
–
Устраняйте
все
источники опасности, кабель,
электрокабель из рабочей зоны.
A7 – За травмирование других
лиц или повреждение предметов
либо
создание
опасности
отвечает пользователь.
ПРИМЕНЕНИЕ:
B1 – Применяйте САДОВЫЕ
НОЖНИЦЫ только для обрезки
живых изгородей, невысоких
деревьев и кустов. Устройство не
разрешается использовать для
других целей.
B2 – Носите подходящую для
применения САДОВЫХ НОЖНИЦ
одежду и средства защиты. Во время
использования устройства носите
прилегающую, а не свободную
одежду.
Не
носите
вещей,
которые могут быть захвачены
вращающимися деталями.
B3 – Носите допущенные
защитные очки или маску.
B3.1 – Носите допущенные
наушники для снижения шума.Ука-
Перевод с оригинального руководства по эксплуатации
RUS
Руководство к применению
зания по уровню шума согласно
положениям закона о безопасности
изделий (ProdSG) и/или Директивы
ЕС в отношении машин:Уровень
звуковой мощности при работе может превышать 80 дБ (А). Для защиты слуха оператора необходимы
звукозащитные меры (например,
наушники).
B3.2 – Если имеется опасность
от падающих предметов, то
надевайте каску.
B4 – Носите прочную обувь с
нескользящей подошвой.
B5 – Носите прочные перчатки.
B6 – Пользователь САДОВЫХ
НОЖНИЦ должен быть в
хорошей спортивной форме.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ УСТРОЙСТВО
при
усталости,
плохом
самочувствии или под влиянием
алкоголя либо других опьяняющих
наркотических средств.
B7 – ВНИМАНИЕ Отходящие газы
ядовиты и действуют удушающе.
При вдыхании они могут иметь
также смертельные последствия.
Двигатель
не
разрешается
эксплуатировать в закрытых или
плохо проветриваемых помещениях.
B8 – Длительное применение
устройства
может
привести
к
нарушениям
местного
кровообращения
в
руках
(болезнь белых пальцев), которые
вызываются вибрациями.
Следующие факторы могут влиять
на появление нарушений:
- личная предрасположенность
пользователя
к
слабому
кровообращению рук.
- применение устройства при
низких температурах (поэтому
рекомендуются теплые перчатки).
- длительное применение без
перерывов
(рекомендуется
применение с паузами).
- при появлении зуда и онемения
рекомендуется обратиться к врачу.
B8.1 – Устройство всегда
держать обеими руками. Следите
за устойчивым и надежным
положением, стоя на обеих ногах.
Соблюдайте всегда равновесие.
Не работайте на неустойчивых
лестницах. При обрезке высоких
живых изгородей выбирайте
устойчивые подмостки.
B9 – ВНИМАНИЕ! Бензин и его
пары легко воспламеняются.
ОПАСНОСТЬ ОШОГА И ПОЖАРА.
B9.1 – Выключайте двигатель
перед дозаправкой.
B9.2 – Не курите во время заправки.
B9.3 – Вытирайте насухо случайно
пролитое топливо. Двигатель
включайте в месте, отдаленном
от заправочного пункта.
B9.4 – Убедитесь, что крышка
топливного бака хорошо закрыта.
Обращайте
внимание
на
возможные утечки.
B10 – ЗАЩИТНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
B10.1 – БЛОКИРОВКА ТРОСА
УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ
ЗАСЛОНКОЙ (см. рис. 1
деталь 17) предотвращает его
случайную
активацию
при
настройке вращающейся ручки.
B10.2 – СТОП-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (ON/
OFF) двигателя (рис. 1 деталь 10).
ОПАСНОСТЬ! Внимание! Режущие
приспособление
продолжает
вращаться некоторое время
после выключения (выключатель в
положении “OFF”) дальше.
RUS-2
RUS
Руководство к применению
3. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ УСТРОЙСТВА
Рис.10
ДЕТАЛИ РИС. 1
1) Передняя ручка с защитой
2) Ручка троса стартера
3) Стоп-выключатель двигателя ON/OFF
4) Блокировка рычага управления
подачей топлива
5) Рычаг управления подачей топлива
6) Управление поворотной блокировкой
задней ручки
7) Запорная крышка бака
8) ензиновый насос
9) Рычаг воздушной заслонки
10) Крышка воздушного фильтра
4. МОНТАЖ
ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА С ЗАЩИТОЙ
1) Установите ручку (деталь 1) в позицию,
как показано на рис. 2
2) Свинтите ручку с помощью 2 винтов,
шайб и гаек (рис. 2).
Защита служит для обеспечения
безопасной дистанции между рукой
пользователя и ножами.
3) Избегайте пуска в ход и
применения не смонтированного
полностью устройства.
5. ЗАПРАВКА ТОПЛИВА
1) ВНИМАНИЕ! Устройство
оснащено
двухтактным
двигателем.
Двигатель
необходимо
обеспечить
смесью бензина и масла для двухтактных
двигателей в следующем соотношении.
RUS-3
Таблица топливной смеси
Бензин
Двухтактное масло / 40:1
1 литр
25 мл
5 литров
125 мл
2) Смешивание путем хорошей встряски
бака перед каждой заправкой.
3) Смешивание и заправку топливом
разрешается производить только на
открытом воздухе (рис. 10).
4) Топливо хранить в подходящем и
хорошо закрытом баке.
6. ПУСК И СТОП
ВНИМАНИЕ!
Указания,
приведенные в предыдущем
разделе 2. ВАЖНЕЙШИЕ МЕРЫ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ,
должны
соблюдаться
строжайщим образом.
ПУСК ПРИ ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ
1) Уложите садовые ножницы на
стабильную опору.
2) Нажмите стоп-выключатель (рис. 11
деталь 3) в положение „ON“.
3) Установите воздушную заслонку
справа на крышке воздушного фильтра
.
(рис. 12 деталь 9) в положение
RUS
Руководство к применению
Рис.11
3
5
управления дроссельной заслонкой
(рис.11 деталь 5).
6) Полностью нажмите на рычаг
управления подачей топлива.
7) Полностью потяните за трос стартера
(рис. 13) до 3 раз.
4
8) Установите назад рычаг воздуха
(рис. 12 деталь 9).
9) Потяните за трос стартера (рис. 13),
пока двигатель не запустится.
ВНИМАНИЕ - ОПАСНОСТЬ!!
Двигатель запускается и остается
в ускоренном режиме; ножи
находятся в движении.
9
Дайте двигателю несколько секунд
поработать при нажатом рычаге
управления подачей топлива.
8
Рис..12
Рис.13
10) Отпустите рычаг управления
подачей топлива. Двигатель переходит
вследствие этого на холостой ход, и ножи
останавливаются.
СТОП ДВИГАТЕЛЯ
1) Для остановки двигателя необходимо
установить выключатель (рис.11 деталь
1) в положение „OFF“.
ВНИМАНИЕ! Хорошо изучите
управление стоп-выключателя,
чтобы иметь возможность быстро
реагировать в случае опасности.
ВНИМАНИЕ! Ножи продолжают
двигаться
после
отпускания
рычага
управления
подачей
топлива еще некоторое время
дальше.
4) Повторно глубоко нажмите бензиновый
насос (рис. 12 деталь 8), пока топливо
не вернется назад в бак по второму
прозрачному шлангу (рис. 12 деталь 3).
5) Возьмите заднюю ручку в левую
руку и нажмите ладонью на блокировку
подачи газа (рис. 11 деталь 4). Таким
образом освобождается движение троса
ПУСК ПРИ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Действуйте как при пуске холодного
двигателя, однако с воздушной заслонкой
в положении
.
7. ПРИМЕНЕНИЕ
Всегда прочно держите устройство
обеими руками. Работайте с полностью
RUS-4
RUS
Руководство к применению
нажатым рычагом управления подачей
топлива.
ОБРЕЗКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ
A) Держите устройство в горизонтальной
позиции (рис. 3)
B) Задняя ручка должна стоять в
вертикальной позиции.
C) Из соображений безопасности не
работайте с устройством в зоне выше
плеч.
ОБРЕЗКА БОКОВОЙ ЧАСТИ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ
A)
Для
вертикальной
обрезки
настройте заднюю ручку на простую и
эргономическую позицию кисти и руки.
Держите переднюю ручку за боковую
деталь (см. рис. 4).
ВЫВЕРКА ЗАДНЕЙ РУЧКИ
B) Изменение наклона задней ручки:
1) Отпустите рычаг управления подачей
топлива (рис. 11 деталь 5)
2) Потяните управление поворотной
блокировкой (рис. 5 см. стрелку A).
Поверните ручку (рис. 5 см. стрелку B)
до желаемого наклона.
3)
Снова
отпустите
управление
блокировкой.
4) Проверьте, блокирован ли поворот
ручки.
5) Защитное приспособление
позволяет
активировать
блокировку
ручки
(рис.
5)
только при отпущенном рычаге
управления подачей топлива.
8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ОПАСНОСТЬ!! Ни в коем случае
не проводите какие-либо работы
по контролю, техобслуживанию
или ремонту при работающем
двигателе.
RUS-5
СВЕЧА
Состояние свечей зажигания следует
проверять по крайней мере один раз в
год или при неполадках во время пуска.
Ждите, пока двигатель не станет
холодным.
1) Стянуть крышку свечи зажигания и
открутить свечу с помощью входя щего
в комплект поставки ключа (рис. 6). При
чрезмерном образовании отложений и
значительном износе электродов свечу
следует заменить на равноценную новую
(рис. 7).
Чрезмерное образование отложений
может
вызываться
следующими
причинами:
- Доля масла в топливе слишком высока
или качество не оптимальное.
- Воздушный фильтр отчасти забит.
2) Свечу полностью вкрутите вручную
в
резьбовое
отверстие,
чтобы
избежать повреждений в гнезде свечи;
соответствующий ключ применять только
для затягивания (рис. 6).
3) Никогда не ремонтируйте сами
устройство (если Вы для этого не
квалифицированы). Обращайтесь в
таких случаях на станцию технического
обслуживания.
4) КОРПУС РЕДУКТОРА (рис. 8)
Наполняйте через каждые 40 часов
эксплуатации трансмиссионную смазку
через предусмотренный для этого
смазочный ниппель (рис. 8 деталь 1)
(стандартную трансмиссионную смазку).
ОПАСНОСТЬ!! Для сохранения
первоначальной безопасности
устройства ни в коем случае
не производите изменения на
устройстве.
В
случае ремонта применяйте
исключительно
оригинальные
запасные части.
RUS
Руководство к применению
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Регулярно очищайте воздушный фильтр
(по крайней мере через каждые 20 часов);
чаще, если Вы работаете в запыленном
окружении.
1) Открутите барашковый винт крышки
(рис. 9).
2) Промойте фильтр бензином.
3) Фильтр высушите, прежде чем его
снова устанавливать (рис. 9).
Поврежденный фильтр* необходимо
заменить, чтобы не сокращать срок
службы двигателя.
* Узел: фильтр вкл. корпус фильтра
МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ОБОРОТОВ
ДВИГАТЕЛЯ
- Убедитесь перед каждым
применением, что режущее
приспособление не движется при
холостом ходе.
- Если оно движется, обратитесь на
станцию технического обслуживания для
исправления настройки.
KOНТРОЛЬ ВИНТОВ, НЕПОДВИЖНЫХ
И ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
- Убедитесь перед каждым применением,
что винты или прочие детали хорошо
укреплены и не повреждены, и что на
ножах нет трещин или признаков износа.
- Перед применением устройства
поручите заменить поврежденные детали
уполномоченной сервисной службе.
ОЧИСТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА
ХРАНЕНИЕ
И
- Опорожняйте для транспортировки
устройства или при его длительном
неиспользовании топливный бак.
- Не применяйте агрессивные средства
очистки.
- Устройство следует хранить в сухом и
надежном месте, недоступном для детей.
- Надвигайте на ножи при транспортировке
и хранении защиту, входящую в комплект
поставки.
УТИЛИЗАЦИЯ
И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНА
Остатки смеси для 2-тактного двигателя
ни в коем случае не выливайте в сточную
трубу, в канализацию или на землю, а
экологически утилизируйте, например, в
пункте по сбору и утилизации отходов.
Если Ваше устройство станет однажды
непригодным для использования или Вы
перестанете в нем нуждаться, ни в коем
случае не сдавайте его, пожалуйста,
в бытовые отходы, а утилизируйте его
без вреда для окружающей среды.
Опорожняйте топливный бак тщательно и
сдавайте остатки в пункт сбора отходов.
Сдавайте устройство, пожалуйста, также
в утилизационный пункт. Пластмассовые
и металлические детали могут там
сортироваться и отправляться на
предприятия для дальнейшей переработки.
Соответствующую информацию Вы можете
получить также в Вашем общинном или
городском управлении.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BHT 60
Вес
(без топлива)
Вместимость бака
Рабочий объем двигателя
6,0 кг
600 cм3
Maкс. число оборотов
25,4 cм3
0,75 кВт
8.300 мин-1
Maкс. частота ножей
4.300 мин-1
Число оборотов при
холостом ходе
3.000 мин-1
Максимальная мощность
Уровень звукового давления
LpA согласно (EN 774)
98 дБ(A)
K=3,0 dB(A)
Уровень мощности звука
LWA согласно (EN 774)
110 дБ(A)
Maкс. уровень вибрации
передней ручки (EN 774)
11,0 м/с2
K=1,5 m/s2
RUS-6
SI
Navodila za uporabo
1.
NAŠIM KUPCEM
Hvala, ker ste izbrali naš proizvod.
Pri izdelavi naših ŠKARIJ ZA ŽIVO MEJO
smo za vašo osebno zaščito upoštevali
veljavne varnostne standarde.
V teh navodilih za uporabo so opisana in
ilustrirana vsa potrebna dela za sestavo,
uporabo in vzdrževanje, da bodo ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO brezhibno delovala.
ZA BOLJŠE RAZUMEVANJE
Skice za opis in montažo naprave so na
začetku teh navodil za uporabo.
Prosimo, da upoštevate te strani pri branju
navodil za montažo in uporabo.
Če bi vaše ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO
potrebovale popravilo ali servisno storitev,
prosimo, obrnite se na svojega trgovca ali
na pooblaščeni uporabniški servis.
2.POMEMBNI
VARNOSTNI UKREPI
PREVENTIVNI
SPLOŠNI STANDARDI
OPOZORILA:
A1 - Uporaba ŠKARIJ ZA ŽIVO
MEJO lahko povzroči težke telesne
poškodbe in zato je treba upoštevati
naslednje varnostne predpise:
A2 - Kdor želi uporabljati ŠKARJE
ZA ŽIVO MEJO, mora najprej
pozorno prebrati navodila za
uporabo in vzdrževanje in se za
pravilno uporabo naprave natančno
seznaniti s krmilnim sistemom.
A2.1 - Ta priročnik shranite za
kasnejšo ponovno uporabo.
A3 - Preprečite uporabo ŠKARIJ
ZA ŽIVO MEJO otrokom in osebam,
ki niso seznanjene s tu navedenimi
opozorili.
SI-1
NEVARNOST:
A4 - Ne uporabljajte ŠKARIJ ZA
ŽIVO MEJO v bližini oseb (še
posebej otrok) in živali.
Med delovanjem naj se vedno
upošteva minimalna razdalja 10 m
med napravo in drugimi osebami.
A5 - Še posebej pazite na možne
nevarnosti, ki bi jih lahko zaradi
hrupa naprave preslišali.
A6 - Odstranite vse vire nevarnosti,
kable, električne kable iz delovnega
področja.
A7 - Za poškodbe na drugih osebah
in predmetih ali za nevarnosti
odgovarja upravljalec.
UPORABA:
B1 - ŠKARJE ZA ŽIVO MEJO
uporabljajte le za rezanje žive
meje, manjših dreves in grmov.
Naprave se ne sme uporabljati v
druge namene.
B2 - Za uporabo ŠKARIJ ZA ŽIVO
MEJO nosite primerna oblačila ter
zaščitno opremo. Med uporabo
je potrebno nositi oprijeto in ne
ohlapno obleko. Ne nosite nobenih
stvari, ki bi se lahko zapletle med
gibljive dele.
B3 - Nosite atestirana zaščitna
očala ali vizirje.
B3.1 -Nosite atestirane naušnike
proti hrupu.
Podatki o emisiji hrupa v skladu
z Zakonom o varnosti proizvodov
(ProdSG) oz. s strojno direktivo
ES: višina zvoènega pritiska na
delovnem mestu ne presega 80 dB
(A). V tem primeru je nujna uporaba
zašèitnih slušalk za uporabnika.
B3.2 - Če obstaja nevarnost
padajočih predmetov, si je potrebno
nadeti zaščitno čelado.
Prevod originalnega navodila za uporabo
SI
Navodila za uporabo
B4 - Nosite odporne čevlje z
nedrsljivim podplatom.
B5 -Nosite odporne rokavice.
B6 - Uporabnik ŠKARIJ ZA ŽIVO
MEJO mora biti v dobri telesni
kondiciji.
NE UPORABLJAJTE NAPRAVE
v primeru utrujenosti, slabega
počutja ali pod vplivom alkohola
oz. mamil.
B7 - POZOR Izpušni plini so
strupeni in delujejo zadušljivo.
Ob vdihovanju imajo lahko tudi
smrtne posledice. Motorja se ne
sme zagnati v zaprtih ali slabo
prezračenih prostorih.
B8 - Daljša uporaba naprave lahko
povzroči motnje v prekrvavitvi rok
(bolezen belih prstov), do katerih
pride zaradi vibracij.
Naslednji faktorji lahko vplivajo na
nastanek motenj:
- Osebna nagnjenost upravljalca k
slabi prekrvavitvi rok.
- Uporaba naprave pri nizkih
temperaturah (zato se priporočajo
tople rokavice).
- dolgotrajna uporaba brez
prekinitev (priporočeni so odmori).
- V kolikor občutite mravljinčavost
in otrplost, se posvetujte z
zdravnikom.
B8.1 - Napravo vedno držite z
obema rokama. Pazite na stabilen
in varen položaj na obeh nogah.
Vedno vzdržujte ravnotežje. Ne
delajte na nestabilnih lestvah.
Pri rezanju visokih živih mej raje
uporabite stabilno konstrukcijo.
B9 - POZOR! Bencin in njegovi
hlapi so lahko vnetljivi.
NEVARNOST
POŽARA
OPEKLIN
IN
B9.1 – Motor pred dolivanjem
goriva ugasnite.
B9.2 - Med dolivanjem goriva ne
kadite.
B9.3 - Morebitno razlito gorivo
posušite. Motor zaženite na drugem
mestu, kot ste dolivali gorivo.
B9.4 - Prepričajte se, da je
pokrov rezervoarja goriva dobro
zaprt. Pazite na morebitna mesta
puščanja.
B10 - ZAŠČITNE NAPRAVE
B10.1 - BLOKADA ROČICE ZA
PLIN (glejte sl. 1, del 4) preprečuje
njeno nehoteno aktiviranje pri
nastavljanju vrtljivega ročaja.
B10.2 - STOP-STIKALO (ON/
OFF) motorja (Sl. 1, del 3).
NEVARNOST! Pozor! Rezalna
naprava se vrti še nekaj časa po
izklopu (stikalo na položaju „OFF“).
SI-2
SI
Navodila za uporabo
3. OPIS DELOV NAPRAVE
SESTAVNI DELI slika 1
1) Sprednji ročaj z zaščito
2) Zaganjalnik
3) Stop-stikalo motorja ON/OFF
4) Blokada plinske ročice
5) Plinska ročica
6) Krmilni sistem blokade vrtenja
zadnjega ročaja
7) Pokrov rezervoarja
8) Črpalka za gorivo
9) Ročica dušilke
10) Ohišje zraènega filtra
4. MONTAŽA
SPREDNJI ROČAJ Z ZAŠČITO
sl.10
3) Mešanje in nalivanje goriva se lahko
izvaja le na prostem (sl. 10).
4) Gorivo hranite v ustrezni in dobro zaprti
posodi.
6. ZAGON IN ZAUSTAVITEV
POZOR! V predhodnem poglavju
2. POMEMBNI PREVENTIVNI
VARNOSTNI UKREPI je treba
navedena opozorila najstrožje
upoštevati.
1)Pozicionirajte ročaj (del 1) kot predstavljeno
na sl. 2.
2)Ročaj pritegnite z 2 vijakoma (sl. 2).
Zaščita je namenjena zagotavljanju
varnostne razdalje med roko upravljalca
in nožmi.
3) Preprečite zagon in uporabo
nepopolno montirane naprave.
5. DOLIVANJE GORIVA
1) POZOR! Naprava ima dvotaktni
motor.
Motor je potrebno oskrbeti z mešanico
bencina in olja za dvotaktne motorje v
naslednjih razmerjih.
Pri sintetičnem olju za 2-taktne motorje
1:40 (2,5%)
Bencin
Olje za 2-taktni/40:1
1 liter
25 ml
5 liter
125 ml
2) Premešajte tako, da posodo pred vsakim
dolivanjem dobro pretresete.
SI-3
ZAGON PRI HLADNEM MOTORJU
1) Škarje za živo mejo položite na stabilno
podlago.
2)Stop-stikalo (slika 11, del 3) pritisnite na
položaj „ON”.
3)Postavite dušilko nad pokrovom filtra
zraka (sl. 12, del 9) v položaj
.
4) Črpalko za gorivo (sl. 12, del 8) večkrat
močno pritisnite, dokler se gorivo preko
druge prozorne cevi ne vrne v posodo.
sl.11
3
5
4
SI
Navodila za uporabo
5) Primite zadnji ročaj z desno roko in z
dlanjo pritisnite proti plinski blokadi (slika11,
del 4). Na ta način se sprosti premikanje
ročice za plin (slika11, del 5).
9
8
ZAUSTAVITEV MOTORJA
1) Za zaustavitev motorja je treba stikalo
(slika11, del 3) postaviti v položaj „OFF”.
POZOR! Seznanite s z upravljanjem
Stop-stikala, da bi v nujnem primeru
lahko hitro reagirali.
POZOR! Noži se potem, ko ste
spustili plinsko ročico, še nekaj časa
premikajo.
ZAGON S TOPLIM MOTORJEM
Postopajte kot pri hladnem motorju, vendar
z dušilko v položaju
.
sl12
sl.13
7. UPORABA
Napravo vedno držite z obema rokama.
Delajte s popolnoma pritisnjeno plinsko
ročico.
REZANJE
MEJE
6) Plinsko ročico v celoti pritisnite.
7) Zaganjalno vrvico (slika 13) do 3 krat v
celoti potegnite.
8) Ročico za zrak postavite nazaj v položaj
(slika12 del 1).
9) Vlecite zaganjalno vrvico (slika 13),
dokler se motor ne zažene.
Pozor! Zaganjalne vrvice ne izvlecite
preveč, vrvica je dolga približno 90
cm!
POZOR - NEVARNOST!! Motor se
zažene in ostane pospešen; noži se
torej premikajo.
Pustite, da motor pri pritisnjeni plinski ročici
deluje.
10) Spustite plinsko ročico. Motor se s tem
prestavi v prosti tek, in noži se zaustavijo.
ZGORNJEGA
DELA
ŽIVE
A) Napravo vedno držite v vodoravnem
položaju (slika 3)
B) Zadnji ročaj mora biti v navpičnem
položaju.
C) Iz varnostnih razlogov ne delajte z
napravo nad višino ramen..
REZANJE STRANSKIH DELOV ŽIVE
MEJE
A) Za navpični rez usmerite zadnji ročaj za
preprosto in ergonomično držanje iz dlani
in roke. Sprednji ročaj držite na stranskem
delu (glejte sliko 4)
USMERJANJE ZADNJEGA ROČAJA
B) Sprememba naklona zadnjega ročaja:
1) Spustite plinsko ročico (slika 1, del 5)
2) Povlecite krmilni sistem blokade vrtenja
(slika 5, glejte puščico A). Obrnite ročaj
(slika 5, glejte puščico B) do želenega
naklona.
3) Ponovno spustite krmilni sistem blokade
vrtenja.
SI-4
SI
Navodila za uporabo
4) Preverite, ali je vrtenje ročaja blokirano.
5) Zaščitna naprava omogoča
aktiviranje blokade ročaja (slika 5) le
pri spuščeni plinski ročici.
8. VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
NEVARNOST!! Nikoli ne izvajajte
kontrolnih ali, vzdrževalnih del, ter
popravil pri delujočem motorju.
SVEČKA
Najmanj enkrat letno ali v primeru motenj
med zagonom, je potrebno preveriti stanje
vžigalne svečke.
Počakajte, dokler motor ni hladen.
1) Snemite kapico vžigalne svečke in svečko
odvijte s priloženim ključem (slika 6). Pri
prekomerni zaskorjenosti in znatni obrabi
elektrod je potrebno svečko zamenjati z
enako svečko (slika 7). Do prekomerne
zaskorjenosti lahko pride zaradi:
-delež olja v gorivu je previsok oz. kakovost
olja ni optimalna.
-filter zraka je delno zamašen.
2) Z roko privijte svečko v celoti v navoj,
da preprečite poškodbo ležišča svečke;
ustrezen ključ je potrebno uporabiti le za
privijanje (slika 6).
3) Nikoli ne izvajajte popravil na napravi
sami (če za to niste usposobljeni). V ta
namen se obrnite na uporabniški servis.
4)OHIŠJE MENJALNIKA (slika 8)
Vsakih 40 delovnih ur dopolnite mazivo za
menjalnik preko predvidene mazalke (slika
8, del 1) (običajno mazivo za menjalnike).
NEVARNOST!!
Za
ohranitev
prvotne varnosti naprave se na
napravi nikoli ne sme opravljati
sprememb.
V primeru popravila uporabite izključno
originalne nadomestne dele.
FILTER ZRAKA
Filter zraka redno čistite (najmanj vsakih 20
SI-5
ur); pogosteje, če delate v prašnem okolju.
1) Odvijte krilni vijak pokrova (slika 9).
2)Filter operite z bencinom.
3)Pustite, da se filter posuši, preden ga
ponovno namestite (slika 9).
Poškodovani filter* je potrebno zamenjati,
da se življenjska doba motorja ne
skrajša.
* Sestavni del: filter vklj. ohišjem filtra zraka
MINIMALNO
MOTORJA
ŠTEVILO
VRTLJAJEV
- Pri vsaki uporabi preverite, da se
rezalna naprava v prostem teku ne
premika.
- Če bi se premikala, se obrnite na
uporabniški servis za popravek nastavitve.
KONTROLA
VIJAKOV,
GIBLJIVIH DELOV
FIKSNIH
IN
- Pred vsako uporabo preverite, da vijaki in
drugi deli niso razrahljani ali poškodovani
in da na nožih ni vidnih razpok ali pojavov
obrabe.
- Poškodovane dele naj pred uporabo
naprave zamenja pooblaščeni uporabniški
servis.
ČIŠČENJE, TRANSPORT IN
SHRANJEVANJE
- Za transport ali pri daljšem času neuporabe
naprave izpraznite rezervoar z gorivom.
- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih
sredstev.
- Napravo je potrebno hraniti na suhem in
varnem, otrokom nedosegljivem mestu.
- Za transportiranje in shranjevanje nataknite
na nož priloženo zaščito.
ODSTRANJEVANJE
OKOLJA
IN
VARSTVO
Ostanke 2-taktne mešanice nikoli ne izlijte
v odtok oz. kanalizacijo ali na tla,temveč
odstranite med odpadke okolju primerno,
npr. na mesto za odstranjevanje odpadkov.
SI
Navodila za uporabo
Če Vaša naprava nekega dne postane
neuporabna ali je ne potrebujete več, ne
odložite naprave med gospodinjske odpadke,
temveč jo odstranite med odpadke okolju
primerno. Rezervoar za bencin skrbno
izpraznite in ostanke oddajte na zbirno
mesto. Napravo prav tako oddajte na mestu
za recikliranje. Tu lahko ločijo plastične in
kovinske dele in jih odvedejo v reciklažo.
Informacije o tem dobite tudi v vaši občinski
ali državni upravi.
Opombe:
TEHNIČNI PODATKI BHT 60
Teža
(brez goriva)
6 kg
Prostornina rezervoarja
600 cm3
Delovna prostornina motorja
Največja moč
25,4 cm3
0,75 kW
največje število vrtljajev
<8.300 min-1
Število vrtljajev pri prijemu
centrifugalne sklopke je
>4.300 min-1
Število vrtljajev v prostem
teku
<3.000 min-1
Nivo zvočnega tlaka
LpA po (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Nivo emisije hrupa
LWA po (EN 774)
110 dB(A)
Največji nivo vibracij
sprednji ročaj (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
SI-6
SK
Návod na použitie
1. NAŠIM ZÁKAZNÍKOM
Radi by sme sa Vám poďakovali za Vaše
rozhodnutie k zakúpeniu tohto prístroja.
Pri výrobe našich NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY,
boli použité kôli Vašej osobnej bezpečnosti
platné bezpečnostné normy.
V tomto návode na použitie sú popísané
a ilustrované všetky práce na montáž,
použitie a údržbu, ktoré sú potrebné k
bezchybnému chodu Vašich NOŽNÍC NA
ŽIVÉ PLOTY.
K LEPŠIEMU POCHOPENIU
Obrázky na montáž a popis prístroja sa
nachádzajú na začiatku tejto príručky.
Prosíme, aby ste obzvlášť venovali
pozornosť pri čítaní tohto návodu na použitie
týmto stránkam :
Zostavenie, Použite a Údržba
Pokiaľ by Vaše NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY
vyžadovali opravu alebo servisný zákrok,
obráťte sa ihneď na Vášho predajcu alebo
autorizované servisné stredisko.
2. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O
NEBEZPEČENSTVE
UPOZORNENIE:
A1 - Použitie NOŽNÍC NA ŽIVÝ
PLOT môže spôsobiť vážne zranenia
osôb a preto sa predpokladá
dodržiavanie
nasledujúcich
bezpečnostných predpisov:
A2 - Kto chce používať NOŽNICE
NA ŽIVÝ PLOT, musí si najskôr
dôkladne prečítať návod na použitie
a údržbu a k správnemu použitiu
SK-1
prístroja sa musí čo najlepšie
oboznámiť s ovládaním a správnym
používaním nožníc.
A2.1 - Túto príručku si uchovajte k
neskoršiemu nahliadnutiu.
A3 - Zabráňte aby NOŽNICE NA
ŽIVÝ PLOT používali deti alebo
osoby, ktoré neboli oboznámené
s pokynmi uvedenými v tomto
návode.
NEBEZPEČENSTVO:
A4 - Nepoužívajte NOŽNICE NA
ŽIVÝ PLOT v blízkostí osôb (hlavne
detí) a zvierat.
Počas činnosti by mal byť udržiavaný
odstup min. 10 m medzi pracujúcim
prístrojom a inými osobami.
A5 - Buďte si vedomí a dajte pozor
na možné riziká, ktoré je možné
v dôsledku hluku prepočuť.
A6 - Odstráňte z pracovnej oblasti
všetky možné zdroje nebezpečenstva ako napr. káble, drôty,
elektrické káble a pod.
A7 - Za zranenie iných osôb,
poškodenie predmetov alebo za iné
vzniknuté nebezpečenstvá nesie
zodpovednosť obsluha.
POUŽITIE:
B1 - Používajte NOŽNICE NA ŽIVÉ
PLOTY iba na strihanie živých
plotov, mladých stromčekov a krov.
Prístroj sa nesmie používať na iné
účely.
B2 - Pri používaní NOŽNÍC NA
ŽIVÉ PLOTY používajte vhodné
ochranné
oblečenie
a
tiež
ochranné vybavenie. Počas práce
s nožnicami noste priliehavý a nie
voľný odev. Nenoste voľne visiace
veci ani žiadne iné veci, ktoré by sa
mohli zachytiť do pohyblivých častí
prístroja.
Preklad pôvodného návodu na použitie
SK
Návod na použitie
B3 – Používajte schválené
ochranné okuliare alebo ochranný
tvárový štít.
B3.1 – Používajte schválené
ochranné prostriedky na ochranu
sluchu.
Údaje o emisiách hluku podľa zákona
o bezpečností produktov (ProdSG)
resp. EU-smernice o strojoch: Hladina
akustického tlaku na pracovisku môže
prekroèi 80 dB(A). V tomto prípade
sa doporuèuje používa pracovné
ochranné prostriedky na ochranu
sluchu (napr. chránièe sluchu).
B3.2 – Ak pracujete v oblasti,
kde existuje nebezpečenstvo
padajúcich predmetov, nasaďte si
ochrannú prilbu.
B4 – Používajte pevnú obuv
s protišmykovou podrážkou.
B5 – Používajte pevné ochranné
rukavice.
B6 - Používateľ NOŽNÍC NA ŽIVÉ
PLOTY musí byť v dobrej telesnej
kondícii.
PRÍSTROJ NEPOUŽÍVAJTE ak
ste unavený, necítite sa v poriadku
alebo ste pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných látok.
B7 - POZOR! Výfukové plyny sú
toxické a môžu viesť k uduseniu.
Motor sa nesmie uvádzať do
činnosti v uzatvorených alebo málo
vetraných priestoroch.
B8 – Dlhé používanie prístroja môže
mať za dôsledok poruchy prekrvenia
rúk (choroba bielych prstov), ktoré
je spôsobené vibráciami.
Nasledujúce faktory môžu ovplyvniť
výskyt týchto porúch:
- osobný problém obsluhy
s prekrvovaním rúk.
- používanie prístroja za nízkych
teplôt (preto sa odporúča používanie
teplých rukavíc).
- dlhé používanie prístroja bez
prerušenia (preto sa odporúča
používať prístroj s prestávkami)
- pri pocitoch mravčenia alebo
straty citu v rukách odporúčame
vyhľadať lekára.
B8.1 – Prístroj držte vždy obidvoma
rukami. Vždy majte zaujatý stabilný
a bezpečný postoj na obidvoch
nohách. Trvalo udržujte rovnováhu.
Nepracujte
na
nestabilných
rebríkoch. Pri strihaní vysokých
plotov majte vždy stabilnú (pevnú)
podstavu.
B9 - POZOR! Benzín a jeho pary/
výpary sú ľahko zápalné.
NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA
A VZNIKU POŽIARU
B9.1 – Pred dopĺňaním paliva do
nádrže vypnite motor
B9.2 – Počas plnenia nádrže nikdy
nefajčite.
B9.3 – Rozliate palivo vyutierajte
do sucha. Motor naštartujte na
mieste vzdialenom od miesta
plnenia nádrže.
B9.4 – Skontrolujte či je kryt nádrže
riadne uzavretý. Dávajte pozor na
prípadné úniky.
B10 - OCHRANNÉ ZARIADENIA
B10.1 - Blokovanie plynovej
páčky (viď obr. 1/4) zabraňuje
jej neúmyselnej aktivácii pri
nastavovaní otočnej rukoväte.
B10.2 - STOP-SPÍNAČ (ON/OFF)
motoru (1/3).obr.
NEBEZPEČENSTVO! POZOR!
Strihacie nože sa pohybujú ešte
určitú dobu po vypnutí (poloha
spínača „OFF“).
SK-2
SK
Návod na použitie
3. POPIS ČASTÍ PRÍSTROJA
SÚČIASTKY PRÍSTROJA (obr. 1)
1)
predná rukoväť s ochranou
2)
rukoväť štartovacieho lanka
3)
stop - spínač motoru ON/OFF
4)
blokovanie plynovej páčky
5)
plynová páčka
6)
ovládanie uhlu otáčania zadnej rukoväte
7)
uzáver nádrže
8)
vstrekovač paliva
9)
páčka sýtiča
2) Premiešajte zmes tak, že pred každým
dopĺňaním paliva do nádrže nádobu dobre
pretrepte.
obr.10
10) kryt vzduchového filtra
4. MONTÁŽ
PREDNÁ RUKOVÄŤ S OCHRANOU
1) Nastavte rukoväť viď obr. 2/1.
2) Priskrutkujte rukoväť pevne 2 skrutkami
(obr. 2).
Ochrana slúži na zaistenie bezpečnej
vzdialenosti medzi rukou obsluhy a nožmi
prístroja.
3) Zabráňte uvedeniu do činnosti a
používaniu neúplne zmontovaného
prístroja.
5. NATANKOVANIE PALIVA
1) POZOR! Tento prístroj poháňa
dvojtaktný motor.
Motor musí byť plnený zmesou benzínu
a oleja pre dvojtaktné motory v nasledujúcom
pomere.
So syntetickým olejom pre 2-taktné motory
1:40 (2,5%)
Miešacia tabu¾ka pohonnej zmesi
Benzínu
1 Liter
5 Liter
SK-3
olejom pre 2-takty/40:1
25 ml
125 ml
3) Miešanie a dopĺňanie paliva do nádrže sa
môže vykonávať iba vonku. (obr. 10)
4) Palivo uchovávajte dobre uzatvorené v na
to určenej nádobe.
6. ROZBEH A ZASTAVENIE
POZOR!
Čo
najprísnejšie
dodržiavajte pokyny uvedené
v
kapitole
2.
DÔLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.
ŠTARTOVANIE STUDENÉHO MOTORU
1) Položte nožnice na živý plot na stabilnú
podložku
2) Stop - spínač (obr. 11/3) stlačte do polohy
„ON“
3) Páèku sýtièa na kryte vzduchového filtra
(obr. 12/9) dajte do polohy
.
4) Pumpičku vstrekovača paliva (obr. 12/8)
opakovane viackrát stlačte pokiaľ sa palivo
nebude vracať cez druhú priehľadnú hadičku
späť do nádrže.
5) Uchopte zadnú rukoväť do pravej ruky
a plochou dlane zatlaète blokovací spínaè
plynovej páèky (obr. 11/4). Týmto spôsobom
sa pohyb plynovej páčky uvoľní (obr. 11/5).
6) Plynovú páčku stlačte na doraz.
SK
Návod na použitie
obr.11
3
5
POZOR – NEBEZPEČENSTVO !!
Po naštartovaní motoru sa z dôvodu
jeho akcelerácie dostanú nože do
pohybu.
4
Nechajte motor so stlačenou plynovou
páčkou niekoľko sekúnd bežať.
10) Pustite plynovú páčku. Motor sa tak
dostane do voľnobehu a nože sa zastavia.
ZASTAVENIE MOTORU
1) Na zastavenie motoru stlačte spínač (obr.
11/3) do polohy „OFF“.
9
POZOR! Zoznámte sa s ovládaním
stop - spínača, aby ste v prípade
vzniku nebezpečenstva vedeli
správne zareagovať.
8
POZOR! Nože sa pohybujú aj po
uvoľnení plynovej páčky ešte nejaký
čas.
ROZBEH S TEPLÝM MOTOROM
Postupujte ako pri štartovaní studeného
motora, ale bez použitia sýtiča, (páčka
).
sýtiča v polohe
obr.12
obr.13
7. POUŽITIE
Prístroj držte vždy pevne obidvoma rukami.
Vždy pracujte s úplne stlačenou plynovou
páčkou.
STRIHANIE HORNEJ ČASTI PLOTU
A) Prístroj držte v horizontálnej polohe (obr.
3)
7) Zatiahnite 3 krát za štartovacie lanko
(obr. 13).
8) Páčku sýtiča vráťte do pôvodnej polohy
(obr. 12/9)
9) Potiahnite niekoľkokrát za štartovacie
lanko (obr. 13) až motor naskočí.
POZOR ! Štartovacie lanko neťahajte
príliš ďaleko, dĺžka lanka je cca 90
cm! (obr.13)
B) Zadná rukoväť musí byť vo vertikálnej
polohe.
C) Z bezpečnostných dôvodov nepracujte
s prístrojom vo výške nad vlastné ramená.
STRIHANIE BOČNEJ ČASTI PLOTU
A) K vertikálnemu rezu nastavte zadnú
rukoväť pre jednoduché a ergonomické
držanie ruky a ramena. Prístroj držte za
prednú rukoväť na bočnej strane (viď obr.4).
SK-4
SK
Návod na použitie
NASTAVENIE ZADNEJ RUKOVÄTE
B) Zmena polohy zadnej rukoväte:
1) Uvoľnite plynovú páčku (obr. 1/5).
2) Povytiahnite ovládanie otočného blokovania (obr. 5 viď šípka A). Rukoväť otočte
(obr. 5 viď šípka B) až po dosiahnutí žiadanej
polohy
3) Ovládanie blokovania uvoľnite
4) Skontrolujte, či je otáčanie rukoväte
blokované
5) Ochranné zariadenie umožňuje
manipuláciu s ovládaním blokovania
rukoväte (obr. 5) iba pri uvoľnenej
plynovej páčke.
8. ÚDRŽBA A OPRAVY
NEBEZPEČENSTVO!! Nikdy nevykonávajte akékoľvek kontrolné,
údržbové alebo opravárske práce
s bežiacim motorom
ZAPAĽOVACIA SVIEČKA
Minimálne raz do roka skontrolujte stav
zapaľovacej sviečky.
Počkajte kým motor vychladne.
1) Káblovú koncovku zapaľovacej sviečky
snímte a sviečku odskrutkujte pomocou
dodaného kľúča (obr. 6). Pri nadmerných
usadeninách a zjavnom opotrebovaní
elektród je potrebné sviečku vymeniť za
rovnocennú (obr. 7).
Nadmerné usadeniny na sviečke môžu byť
spôsobené:
- vysokým podielom oleja v palive resp.
nekvalitným olejom.
- čiastočne zaneseným vzduchovým filtrom
2) Sviečku kompletne naskrutkujte do závitu
rukou, aby ste predišli poškodeniu sviečky;
dodaný kľúč je určený iba na doťahovanie
(obr. 6)
3) Nikdy nevykonávajte opravy prístroja sami
(pokiaľ na to nemáte odbornú kvalifikáciu). V
takomto prípade sa obráťte na autorizovaný
servis.
SK-5
4) SKRIŇA PREVODOVKY (obr. 8)
Každých 40 pracovných hodín doplňte do
prevodovky tuk (bežný tuk do prevodoviek)
s pomocou určeného mazacieho nástavca
(obr. 8).
NEBEZPEČEN STVO!!
Pre
zachovanie pôvodnej bezpečnosti
sa na jeho konštrukcii nesmú
vykonávať akékoľvek zmeny.
V prípade opráv používajte originálne
náhradné diely.
VZDUCHOVÝ FILTER
Vzduchový filter pravidelne čistite (min.
každých 20 pracovných hodín); ak pracujete
v prašnom prostredí čistite filter častejšie.
1) Odskrutkujte krídlovú skrutku krytu (obr.
9)
2) Filter vyperte v benzíne
3) Skôr ako vrátite filter na miesto do stroja,
nechajte ho vysušiť (obr. 9)
Poškodený filter* je potrebné vymeniť,
aby sa neskracovala životnosť motora.
* konštrukčná skupina: filter vrátane plášťa
vzduchového filtra.
VOĽNOBEH MOTORU
- Pred každým použitím prístroja
skontrolujte
či
sa
strihacie
ústrojenstvo
pri
voľnobehu
nepohybuje.
- Ak áno, obráťte sa na autorizovaný servis
a požiadajte o nastavenie nastavenia.
KONTROLA SKRUTIEK, PEVNÝCH A
POHYBLIVÝCH DIELOV
- Pred každým použitím prístroja skontrolujte
či nie sú uvoľnené alebo poškodené skrutky
alebo iné diely a na nožoch či nie sú trhlinky
alebo viditeľné známky opotrebovania.
- Pred použitím prístroja nechajte poškodené
diely vymeniť v autorizovanom servisnom
stredisku.
SK
Návod na použitie
ČISTENIE, TRANSPORT A SKLADOVANIE
- Pri transporte alebo ak nebudete dlhšie
prístroj používať, vyprázdnite z nádrže
všetko palivo.
- Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace
prostriedky.
- Prístroj skladujte na suchom a bezpečnom,
deťom nedostupnom mieste
- Vždy pri transporte a uskladňovaní nasuňte
na nože príslušnú (dodaná s prístrojom)
ochranu.
LIKVIDÁCIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Zvyšky zmesi pre 2-taktné motory nikdy
nevylievajte do výlevky alebo do kanalizácie
alebo do zeme, ale likvidujte ich ekologicky
napr. odovzdajte v príslušnej zberni.
Jedného dňa, keď Váš prístroj doslúži alebo
ho už nebudete potrebovať, nevyhadzujte ho
spolu s komunálnym odpadom, ale zlikvidujte
ho ekologicky a to v príslušnej zberni, lebo
tam sa môžu separované plastové a kovové
časti odovzdať na recykláciu. Vyprázdnite
dôkladne benzínovú nádrž a zvyšky paliva
taktiež odovzdajte v príslušnej zberni.
Príslušné informácie získate na príslušnom
obecnom alebo miestnom úrade.
TECHNICKÉ ÚDAJE BHT 60
Hmotnosť
(bez paliva)
6 kg
Obsah nádrže
600 cm3
Zdvihový objem motora
25,4 cm3
Max. výkon
0,75 kW
Max. otáčky
<8.300 min-1
Otáčky pri zábere odstredivej spojky
>4.300 min-1
Otáčky pri voľnobehu
<3.000 min-1
Hladina akustického tlaku
LpA podľa (EN 774)
98 dB(A)
K=3,0 dB(A)
Hladina akustického výkonu
LWA podľa (EN 774)
110 dB(A)
Max. hladina vibrácii
predná rukoväť (EN 774)
11,0 m/s2
K=1,5 m/s2
Poznámky:
SK-6
1.
!
" # $ $
" ! % & "! %
"
$
'!- ! $ $ $# % $
( # !- ! $ %
$.
2.
:
)* – % #+$
, /
)0–1#%,
$"
%
$" $ % !
,
!# )0* – 2# $" $ ! 3
").
)5 – 2
# " ! # $ $
)6–7 ##
3 #8 !! 3*98%
, ): – ; % % % % "
)<–= # %
)>–2 %
, * – 2 # # ! % % 7,! #$#
0 – ! # " !!
"!%7
!%!
"! 5–7 ! 5*–7 ! %
50–(,
"! 6–7 !$
",
:–7 !$
<–? #@#@
, !
"
+!.
> – ! A ! "! # "! # %!
! 7% "
B – 1 " % 3
!$8,! $
7 @%!
!/
- ; ! !
- " ! 3 ,! 8
- 1 " 3,! #
).
- =
,! B* – 2% # # 2## # # %
#2%#7
$"# #
%%# #
C–'#
""! C*–#
.
C0–7
!
.
C5–7 #
#
$
C6 – # ! 2# %
–
"
*9*–'D;?=)77(1&;E=?F&=)77(G&;EFDH7;I2)ED;7?;I3 *!6)
,#
#$
,! *90–E1;-JJ?)K3ON/OFF83 *!5).
=P &%# # # %,
!3
%QOFF»).
3.#
&JE*
* 0 & 5 E
-RSTRUU
6 '%
"
: %!
"
< &,!.
> ?.
B '# C %!
*9 ?
@!
4.
$
*8 !3!*8
$"
0
08 2!
"0##3 08
%&'() (*+,')- /*0 5%6758797;;0 675879;<= /'()%;>?= @?, A+B<C B<A'()+D%9% )%
;<,%@'E
3) ;'B%G)7 5%8+(B%;;0 )% D'B<A'()%;;0 ;78<D;?()C 5@<;)<D%;<H<
8A'()A<CE
5.
*8 # #
G " %6*'>08%*'D;<=(+@?J?
7;5';
*
:
D<)%B);7@%(*<KL 0:
*0:
08 2 %
58 2 ! 3 *98
68 2# 6.
B%5?DB'N
;%D7/7;?
D
8<87A7/;-<@+ A<5/?*? O P
QN 8<D';;?
<6<DR05B<D<D'B<;+D%)'(-E
*8 ! # !
08 7 ! -3 **!58
%QON».
58 !
! $ @!3 *0!C8
%
.
68 G!
!
# 3 *0 ! B8 ! .
:8 !! " " " ! " 3 **!6).1!,! !"
"3 **!:8
<8 " !%!
"
>8 G5
"
! 3 *58
B8 !%!
3 *0!C8
C8 ! 3 *58
! –
G
,! ,! %V%"! G#! $"
%
"
*98 ! %! " ! ! #%
"! G
3 **!*8
%QOFF».
G ! # ! - % !
%
"
%# %"! !
G#
" "
%
7.
.
2% $ # # $"# " %
"
"$"
)81#
#!
%3 58
82
!!
%
E82!
$"#
,
#
"$"
)8G! !"
$"
1#
"3 68
"
82!/
*8
!%!
"
3 **!:8
08 ! , 3 : )8 !
3 : 8%#.
582
!,.
68.
:8 2 # # , , 3 :8
!
%
"
8.
? D 0B<@+ D'8%/B+ ;7 8A<D</-)7 6+/--0B? A<6<)' 8<DR05%;? 5
87A7D?AB<CN)7&<6(*+H<D+D%;;0@%6<A7@<;)<@8A'8A%>CC9<@+/D'H+;?E
$#
7 " # G# !
*8 2! "! ""
! , 3 <8 ! $3 >8
7!%
+ /
- K .
- #@! #
08 W %! " ! !#V
#" !3 <8
58 7 # # 3 , @$8=
# !$ 68 3 B8
?% 69 $ # # $!
!3 B!*8
*0567A7,7;;08<9%)B<D<=67587B'8A'()A<C;?D0B<@+D'8%/B+
;7D;<(-)75@?;?8A'()A?G.
D'8%/B+A7@<;)+5%()<(<D+G)7D';0)B<D<<A'H?;%*-;?5%8%(;?9%()';'E
V
& # # @! 3# % 09 8V $",
*8 !#3 C8
08 #@!
58 % @!- !#3 C8
<JB</,7;'GW?*-)A;7<6&?/;<5%@?;')'NX<6;7(B<A<)')'()A<B(*+,6'/D'H+;%E
- % # ! %# # ,! - ( ,! ! $ #
NNY##
- % # ! %%,
- " ! % %
$
$YN
- # ! %
#
- 7 # -
# # $ #
% # !
Z
Y
2 % $" " X $
(
# ! !
###
## ! &! %"##
1% !- # # $ %! $!
, !
%
@$" $ .
$
[\]60
3
8
;+,
&#+,
!
% !
%
K &! YZ[3\S>>6)
&!
% Y`[3\S>>6)
!$
!3\S>>6)
<9
<99 5
0:6 5
9>:
B599-*
6599-*
5999-*
CB'3)8?]59^_3[)
**9'3))
**9T 0?]*:aTb0
BG
Декларация за съответствие в ЕО
Ние, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster / Altheim, декларираме на собствена отговорност, че продуктите
Храсторез моторен BHT 60, за които се отнася настоящата декларация, отговарят на съответните предпазни и
здравословни изисквания на Директивита на 2006/42/EG (Директива на ЕО-Машини), 2004/108/EG (EMV-Директива),
2002/88/EG (Директива Ниско напрежение), 2000/14/EG (Директива за шум). За правилното прилагане на назованите в
Директивите на ЕО предпазни и здравословни изисквания са взети следните стандарти и/или технически спецификации:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Годината на производство е отпечатана на паспортната табелка и допълнително може да се извлече от серийния номер.
измерено ниво на звукова мощност гарантирано ниво на звукова мощност
107,3 dB (A)
110,0 dB (A
Метод за оценка на съответствие съгласно Приложение V/ Директива 2000/14/EG
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Технически директор на Ikra GmbH
Упълномощен отговорник за съответствието за СЕ-маркировка на Mogatec GmbH
Техническата документация се съхранява на адрес: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
CZ
ES Prohlášení o shodě
v souladu se smìrnicí o strojních zaøízeních 2006/42/ES
My, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, tímto prohlašujeme ve výhradní odpovìdnosti, že produkty NŮŽKY NA
ŽIVÉ PLOTY BHT 60, na které se toto prohlášení vztahuje, odpovídají pøíslušným bezpeènostním a zdravotním požadavkùm
smìrnice ES 2006/42/ES (smìrnice o strojních zaøízeních ES), 2004/108/ES (smìrnice o elektromagnetické sluèitelnosti ), 2002/88/
ES smìrnice o odpadních plynech, Příloha IV, 2000/14/ES (smìrnice o hluku). Pøi øádné aplikaci bezpeènostních a zdravotních
požadavkù, uvedených ve jmenovaných smìrnicích ES, byly využity následující normy a / nebo technické specifikace:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Rok výroby je vytlačený na typovém štítku a dodatečně se dá zjistit podle pokračujícího sériového čísla.
mìøená hladina akustického výkonu
107,3 dB (A)
zaruèená hladina akustického výkonu
110,0 dB (A)
Øízení k prohlášení o shodì podle pøílohy VI / smìrnice 2000/14/ES
Münster, 22.01.2010
Gerhard Knorr, Technické vedení Ikra GmbH
Zmocněnec pro CE-shodu Mogatec GmbH
Archivace technických podkladù : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
DE
EG-Konformitätserklärung
Wir, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Heckenscheren BHT 60, auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2002/88/EG
(Abgasrichtlinie Stufe I) und 2000/14/EG (Geräuschrichtlinie) entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den
EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusätzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.
gemessener Schallleistungspegel LWA garantierter Schallleistungspegel LWA 107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH
CE-Konformitätsbevollmächtigter Mogatec GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
DK
Erklæring om EF-konformitet
Vi, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, erklæerepå eget ansvar, at produkt Hæktrimmeren BHT
60, til hvilke denne erklæring henholder sig, tilsvarer de pågældende sikkerheds- og sundhedskrav efter retningslinjer af Europæisk fællesskab 2006/42/EF (maskindirektiv), 2004/108/EF (Retningslinje EMV), 2002/88/EF (emmission step I), 2000/14/EF (støjdirektiv), inklusive deres ændringer. For at rigtig virkeliggøre sikkerheds- og sundhedskrav, som var nævnte i retningslinjer EF, var der udnyttede følgende normer og/eller tekniske specifikationer:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Fabrikationsår er angivet på typeskiltet og kan endvidere konstateres ved hjælp af det fortløbende serienummer.
målt lydeffektniveau
garanteret lydeffektniveau
107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode ifølge tillæg V / direktiv 2000/14/EF
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Teknisk ledelse Ikra GmbH
Autoriseret CE-repræsentant Mogatec GmbH
Opbevarelse af de tekniske materialer: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
ES
CEE Declaración de Conformidad
Nosotros, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, declaramos bajo responsabilidad propia que
les producto Cortasetos BHT 60, a los cuales se refiere la presente declaración corresponden a las exigencias
básicas de las normativa de la 2006/42/CE (Directriz de maquinaria), 2004/108/CE (normativa EMV), 2002/88/
CE (emmission step I) y 2000/14/CE (directriz de ruidos) modificaciones incluidos. Con el fin de realizar de forma
adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fueron
consultadas las siguientes normativas y especificaciones técnicas:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
El año de construcción está impreso en el rótulo de características, y puede determinarse además por medio del número de serie consecutivo.
Nivel de ruido medido
Nivel de ruido garantizado
107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Proceso de concesión de la Declaración de Conformidad según Anexo V / Directriz 2000/14/CE
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Dirección técnica: Ikra GmbH
Apoderado para el certificado de conformidad CE: Mogatec GmbH
Guarda la documentación técnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
FR
Déclaration de Conformité pour la CE
Nous, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit taille-haies BHT 60, faisant l’objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales en
matière de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/CE (directive relative aux machines),
2004/108/CE (directive EMV), 2002/88/EC (emmission step I) et 2000/14/CE (directives en matière de bruit) modifications inclues. Pour mettre en pratique dans les règles de l’art les prescriptions en matière de sécurité et de
santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques
suivantes: EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
L’année de fabrication est indiquée sur la plaque de l’appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.
Niveau sonore mesuré 107,3 dB (A)
Niveau sonore garanti 110,0 dB (A) Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Direction technique Ikra GmbH
Représentant pour la conformité CE, Mogatec GmbH
La documentation technique est conservée par : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
GB
EC Declaration of Conformity
We, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, declare under our sole responsibility that the product
Hedge Trimmer BHT 60, to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives 2006/42/EC (Machinery Directive, 2004/108/EC (EMV-Guideline), 2002/88/EC (emmission step I) and 2000/14/EC (noise directive) incl. modifications. For the relevant implementation of the safety and
health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) have
been respected:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.
measured acoustic capacity level
guaranteed acoustic capacity level
107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Technical Management Ikra GmbH
CE Conformity Officer Mogatec GmbH
Maintenance of technical documentation: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
GR
Δήλωση της ΕK για τη συμμόρφωση
Εμείς, η Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι τα προϊόντα BHT 60,
τα οποία περιλαμβάνει αυτή η δήλωση, ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες απαιτήσεις των καθοδηγήσεων της
ΕK για ασφάλεια και προστασία υγείας 2006/42ΕΚ (Οδηγία περί μηχανών), 2004/108/EK (Καθοδηγήσεις EMV),
2002/88/EK (Οδηγία καυσαερίων κατηγορία 1) και 2000/14/EK (Οδηγία θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των
αλλαγών τους. Για τη σωστή πραγματοποίηση απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας υγείας, αναφερόμενων
στις καθοδηγήσεις της ΕK, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι κανόνες και/ή τεχνικοί καθορισμοί:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Το κατασκευαστικό έτος του είναι αποτυπωμένο επάνω στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών και μπορεί να διαπιστωθεί πρόσθετα από τον
αύξοντα αριθμό σειράς.
μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
107,3 dB (A)
110.0 dB (A)
Μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το παράρτημα V / Οδηγία 2000/14/ΕΚ
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Τεχνική διεύθυνση Ikra GmbH
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος CE Mogatec GmbH
Φύλαξη των τεχνικών εγχειριδίων : Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
HU
EC egyezési
Mi, az Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, kizárólagos felelõsséggel kinyilatkoztatjuk, hogy
gyepszélezõ BHT 60, termékeink, amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 2006/42/EK (Gépirányelv), 2004/108/EK (EMV iréanyelv), 2002/88/EK (károsgáz-kibocsátási irányelv, 1. fok), 2000/14/EK (Zajról
szóló irányvonal) beleértve ezek módosításait is, idevonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek.
Az EG-irányelvekben megjelölt biztonsági és egészségvédelmi követelmények szakszerû megvalósításához a
következõ szabványokat és / vagy mûszaki specifikáció(k) kerültek felhasználásra:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
mért hangteljesítményszint         107,3 dB (A)
garantált hangteljesítményszint
110,0 dB (A)  
Egyezõségi értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv V. melléklete szerint
A gyártási éve a típustáblán található, ezen kívül megállapítható a folyamatos gyári szám alapján is.
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Műszaki vezetés Ikra GmbH
A CE megfelelőségi nyilatkozat meghatalmazottja a Mogatec GmbH
A mûszaki dokumentáció megõrzése: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
IT
Dichiarazione CE di Conformità
Noi, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, dichiara sotto la propria responsabilità che gli TAGLIASIEPI BHT 60, é conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive CEE
2006/42/EG (Direttiva Macchine), 2004/108/CE (direttiva EMV), 2002/88/CE (emmission step I) e 2000/14/CE (Direttiva sulla rumorosità). Per la verifica della Conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state conultate
le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
L’anno di costruzione è riportato sulla targhetta dell’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.
livello di potenza sonora misurato         107,3 dB (A)
livello di potenza sonora garantito         110,0 dB (A)
Procedura di valutazione della conformità secondo l’allegato V della direttiva 2000/14/CE
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Direzione tecnica Ikra GmbH
Incaricato alla Conformità CE Mogatec GmbH
Conservazione della documentazione tecnica: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
NL
EG- CONFORMITEITSVERKLARING
Wij, Ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, verklaren enig in verantwoording, dat het product
Heggenschaar BHT 60, waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2004/108/EG
(EMV-Richtlijn), 2002/88/EG (emmission step 1) en 2000/14/EG (geluidsrichtlijn) inclusief veranderingen. Voor de
desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids en gesondheidseisen is rekening
gehouden met de volgende normen en/of technische specificaties:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Het bouwjaar staat op het typeplaatje afgedrukt en kan bovendien aan de hand van het doorlopende serienummer worden vastgesteld.
Gemeten geluidsvermogensniveau
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau
107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Conformiteitbeoordelingsprocedure volgens bijlage V / richtlijn 2000/14/EG
Münster, 22.01.2010
Gerhard Knorr, Technisch management Ikra GmbH
Gevolmachtigde CE-conformiteit Mogatec GmbH
Technische documentatie gedeponeerd bij: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
RO
Declaratie de conformitate pentru UEE
Noi, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, declarăm pe propria răspundere, că produsul Foarfecele de grãdinã BHT 60, la care se refera aceasta declaratie, corespund cererilor de securitate a functionarii si
protectie a sanatatii ale directivelor UEE 2006/42/UE (directivă privind maşinile industriale), 2004/108/UE (directive
EMV), 2006/95/UE (directiva pentru tensiuni joase) si 2000/14/UE (Comunitatea Europeanã). Pentru îndeplinirea
corespunzatoare a prescriptiilor de securitate a functionarii si protectie a sanatatii mentionate în directivele UEE
s-au respectat urmatoarele noerme si/sau specificari tehnice:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
nivel moderat al puterii acustice
nivel garantat al puterii acustice
107,3 dB (A)
110.0 dB (A)
Procedurã de estimare a conformitãþii corespunzãtor anexei V / prevederea 2000/14/UE
Anul de fabricaţie este trecut pe plăcuţa de identificare, dar se poate deduce şi din seria sa (un şir de numere consecutive).
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Ikra GmbH - Directia Tehnica
Mogatec GmbH - Împuternicit pentru Conformitate CE
Pãstrarea documentaþiei tehnice: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
RU
Декларация соответствия
Мы, ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, с полной ответственностью заявляем, что бензокосы
BHT 60, на которые распространяется данная декларация, соответствуют существующим требованиям
по безопасности и охране здоровья директив 2006/42/EG (Директива ЕС в отношении машин), 2004/108/
EC (директива по электромагнитной совместимости), 2006/95/ЕС (Директива Европейского парламента
и Совета против осуществления эмиссии) и 2000/14/EC (директива по уровню шума). Для корректной
реализации требований по безопасности и охране здоровья, указанных в данных директивах, были
использованы следующие нормативы и/или технические спецификации:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
измеренный уровень акустической мощности
107,3 дБ (A)
гарантированный уровень акустической мощности
110,0 дБ (A)
Метод оценки соответствия согласно приложению V к директиве 2000/14/EC
Год производства отпечатан на фабричной табличке и дополнительно можно установить его при помощи последовательного
серийного номера.
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Техническое руководство Ikra GmbH
Уполномоченный по вопросом CE Mogatec GmbH
Ответственный за хранение технической документации: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
SI
EG-izjava o skladnosti
Mi, Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Münster, izjavljamo s polno odgovornostjo, da aparat Škarje za
živo mejo BHT 60 na katerega se ta izjava nanaša, ustreza vsem osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam
po direktivi 2006/42/ES (direktiva o strojih), 2004/108/ES (EMV-navodila), 2002/88/ES (smernice o emisijah) in
2000/14/ES (direktiva o hrupu) vkljuèno z vsemi spremembami. Za upoštevanje osnovnih in varnostnih zahtev po
omenjenih direktivah smo upoštevali naslednje standarde:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Nivo zvoènega tlaka
Nivo zvoène moèi
107,3 dB (A)
110,0 dB (A)
Skladnost ocenjena po metodi v dodatku V/ direktiva 2000/14/ES
Leto izdelave je natisnjeno na ploščici s podatki o tipu in dodatno ugotovljivo na podlagi zaporedne serijske številke.
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, tehnièni vodja IKRA GmbH
Pooblašèen za potrditev CE-skladnosti: Mogatec GmbH
Arhiv tehniène dokumentacije: Gerhard Knorr, Karcherstrasse 57, DE-64839 Munster
SK
ES Vyhlásenie o zhode
My, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, týmto prehlasujeme vo výhradnej zodpovednosti,
že produkty NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT BHT 60, na ktorý sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá príslušným
bezpečnostným a zdravotným požiadavkám smernice ES 2006/42/ES (smernica o strojných zariadeniach),
2004/108/ES (EMC-smernica), 97/68/ES as amended by 2002/88/ES Smernica o odpadových plynoch, Anex IV a
2000/14/ES (smernica o hluku). Pri správnej aplikácii bezpečnostných a zdravotných požiadaviek, uvedených vo
vymenovaných smerniciach ES, boli využité nasledujúce normy a / alebo technické špecifikácie:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Rok výroby je vytlačený na typovom štítku a dodatočne sa dá zistiť podľa pokračujúceho sériového čísla.
nameraná hladina zvukového výkonu 107,3 dB (A)
zaruèovaná hladina zvukového výkonu 110,0 dB (A)
Metódy vyhodnocovania zhody pod¾a prílohy VI / Smernice 2000/14/ES
Münster, 22.03.2010 Gerhard Knorr, Technické vedenie Ikra GmbH
Splnomocnenec pre CE-zhodu Mogatec GmbH
Archivácia technických podkladov: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
UA
Декларація про відповідність
Ми, ikra GmbH, Schlesierstraße 36, D-64839 Münster, з повною відповідальністю заявляємо, що електричний
кущоріз BHT 60, на які поширюється дана декларація, відповідають існуючим вимогам безпеки і охорони
здоров’я директив 2006/42/ЄC (Директива про машини), 2004/108/ЄC (Директива про електромагнітну
сумісність), 97/68/ЄC та 2002/88/ЄС (Директива Європейського парламенту і Ради проти здійснення емісії)
і 2000/14/ЄC (Директива про рівень шуму). Для коректної реалізації вимог з безпеки і охорони здоров’я,
зазначених у даних директивах, були використані наступні нормативи і/або технічні специфікації:
EN ISO 14982:1998, EN 774:1996+A1:1997+A2:1997+A3:2001; EN ISO 10517:2009
Рік виробництва надрукований на фабричній табличці і може бути додатково встановлений за допомогою послідовного серійного номера.
виміряний рівень звукової потужності*
107,3 дБ (A)
гарантований рівень звукової потужності*
110,0 дБ (A)
Метод оцінки відповідності згідно з додатком VI до Директиви 2000/14/ЄС
Münster, 22.03.2010
Gerhard Knorr, Технічне керівництво Ikra Gmbh
Уполномоченный по вопросом CE Mogatec GmbH
Відповідальний за зберігання технічної документації: Gerhard Knorr, Kärcherstraße 57, DE-64839 Münster
BG
Гаранция
За този инструмент компанията дава на крайния клиент – независимо от задълженията на продавача,
изхождащи от договора за покупка – следните гаранции:
Гаранционният период е 24 месеца, започващ да тече от предаването на уреда, доказано с оригинален
документ за покупка. При търговска употреба или при използване за отдаване под наем гаранционния срок
се намалява на 12 месеца. Износващи се части и дефекти, предизвикани от употребата на неправилни
аксесоари, ремонт с части, които не са оригинални части на производителя, използване на сила, удар или
счупване се изключват от тази гаранция. Гаранционната замяна включва само дефектиралите части, не
цели изделия. Гаранционните ремонти трябва да бъдат извършвани изключително от оторизирани сервизи
или от клиентските сервизи на компанията. В случай на каквато и да е интервеция от неоторизирано лице
гаранцията става невалидна.
Всички пощенски разходи и разходи по доставка, както и вички други допълнителни разноски са за сметка
на клиента.
CZ
Záruèní podmínky
Na tento stroj poskytujeme nezávisle na povinnostech obchodníka vùèi koneènému odbìrateli, které vyplývají
z obchodní smlouvy, následující záruku:
Záruèní doba je 24 mìsícù a zaèíná datem prodeje, které je tøeba prokázat originálním pokladním dokladem.
U komerèního užívání a pùjèování se záruèní doba snižuje na 12 mìsícù. Záruka se nevztahuje na díly podléhající
rychlému opotøebení a na škody vzniklé v dùsledku používání nesprávného pøíslušenství a oprav za použití neoriginálních dílù a v dùsledku použití násilí, úderu nebo rozbití a svévolného pøetížení motoru. V rámci záruky se provádí
pouze výmìna defektních dílù, a ne kompletních pøístrojù. Opravy v záruce smìjí provádìt pouze autorizované
opravny nebo podnikový servis. V pøípadì cizích zásahù záruka zaniká.
Porto, zasilatelské jakož i následné náklady nese kupující.
DE
Garantiebedingungen
Für dieses Benzinwerkzeug leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag
gegenüber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:
Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind Verschleißteile und Schäden die durch Verwendung falscher Zubehörteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motorüberlastung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Geräte. Garantiereparaturen dürfen nur von autorisierten Werkstätten oder vom Werkskundendienst durchgeführt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.
Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Käufers.
DK
Garantibetingelser
For dette benzinværktøj yder vi uafhængig af forhandlerens forpligtelser i købekontrakten over for forbrugeren
garanti på følgende måde:
Garantitiden er på 24 måneder og starter med udleveringen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvittering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning reduceres garantitiden til 12 måneder. Undtaget fra garantien er
sliddele og skader, der er opstået på grund af anvendelse af forkerte tilbehørsdele, reparationer med brug af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt forsætlig overbelastning af motoren. Garantiudskiftning omfatter
kun defekte dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer må kun udføres i autoriserede værksteder eller
af producentens service. Garantien slettes ved reparation gennem andre.
Porto-, forsendelses- og efterfølgende omkostninger afholdes af køberen.
ES
Condiciones de garantía
Independientemente de las obligaciones del vendedor derivadas del contrato de compra, por esta herramienta
gasolina le concedemos al comprador final la siguiente garantía:
La garantía asciende a 24 meses y empieza con la entrega que deberá ser demostrada por el comprobante de
compra original. En el caso de una aplicación comercial, así como de un alquiler, el período de garantía se reduce
a 12 meses. De la garantía están excluidas las piezas de desgaste y los daños que se han originado por el empleo
de piezas accesorias equivocadas, reparaciones con piezas no originales, uso de la fuerza, golpe y rotura, así
como una sobrecarga con intención del motor. La sustitución cubierta por la garantía se extiende únicamente a
piezas defectuosas y no a aparatos completos. Reparaciones cubiertas por la garantía deberán ser efectuadas
sólo por talleres autorizados o por el Servicio de Postventa de la fábrica. La garantía caducará en el caso de una
intervención ajena.
Porte, costes de envío y subsiguientes corren a cargo del comprador.
FR
Conditions de garantie
Indépendamment des obligations ressortant du contrat de vente conclu par le fournisseur avec le consommateur
final, nous accordons pour cet appareil l’essence la garantie suivante:
La période de garantie est de 24 mois et entre en vigueur à la remise de l‘outil qui sera justifiée par présentation
du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation commerciale ou de location, la période de garantie se limite à 12 mois.
Les pièces d‘usure et les dommages dus à l‘utilisation de pièces non conformes, à des réparations effectuées avec
des pièces non originales, à l‘exercice de la force, à des coups, une destruction ou une surcharge intentionnelle du
moteur sont exclus de la garantie. Les échanges sous garantie ne concernent que les pièces défectueuses et non
les appareils complets. Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par des ateliers autorisés
ou par le service après-vente de l‘usine. La garantie s‘éteint en cas d‘intervention étrangère au fournisseur agréé.
Les frais de port, d‘expédition et autres frais annexes sont à la charge du client.
GB
Warranty
For this petrol tool, the company provides the end user - independently from the retailer‘s obligations resulting from
the purchasing contract - with the following warranties:
The warranty period is 24 months beginning from the hand-over of the device which has to be proved by the original
purchasing document. For commercial use and use for rent, the warranty period is reduced to 12 months. Wearing
parts and defects caused by the use of not fitting accessories, repair with parts that are no original parts of the
manufacturer, use of force, strokes and breaking as well as mischievous overloading of the motor are excluded
from this warranty. Warranty replacement does only include defective parts, not complete devices. Warranty repair
shall exclusively be carried out by authorized service partners or by the company‘s customer service. In the case
of any intervention of not authorized personnel, the warranty will be held void.
All postage or delivery costs as well as any other subsequent expenses will be borne by the customer.
GR
Όροι εγγύησης
Για το ηλεκτρικό αυτό εργαλείο παρέχουμε, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του εμπορικού καταστήματος από
το συμβόλαιο αγοράς, έναντι του τελικού πελάτη εγγύηση σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Η διάρκεια εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες και αρχίζει με την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος και η οποία
θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αυθεντική απόδειξη της αγοράς. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης
ή επιχείρησης ενοικίασης η διάρκεια εγγύησης μειώνεται στους 12 μήνες. Από την εγγύηση εξαιρούνται
τα εξαρτήματα φθοράς και ζημιές που έχουν προκύψει από τη χρησιμοποίηση λανθασμένων πρόσθετων
εξαρτημάτων, από επισκευές με μη γνήσια ανταλλακτικά, από χρήση βίας, κτυπήματα και σπασίματα και σκόπιμη
υπερφόρτωση κινητήρα. Η αντικατάσταση στο πλαίσιο της εγγύησης περιλαμβάνει μόνο τα κατεστραμμένα
εξαρτήματα και όχι ολόκληρη τη συσκευή. Επισκευές κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιτρέπεται να εκτελούνται
μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας. Σε περίπτωση
επέμβασης από τρίτους παύει να ισχύει η εγγύηση.
Τα έξοδα ταχυδρομείου, αποστολής και πρόσθετα έξοδα αναλαμβάνονται από τον αγοραστή.
HU
Garanciális feltételek
Erre a készülékre, függetlenül a kereskedõvel kötött vásárlási szerzõdésben foglaltaktól, a felhasználó számára
a következõ garanciákat nyújtjuk:
A garancia ideje 24 hónap az átadástól számítva, amelyet az eredeti vásárlási blokkal kell igazolni. Ipari
használat, valamint kölcsönzés esetén a garanciális ido 12 hónapra csökken. A garancia nem vonatkozik kopó
alkatrészekre, nem megfelelo tartozékok használatából, nem originál alkatrészekkel végzett javítá-sokból, eroszak
alkalmazásából, ütésbol, törésbol, valamint szándékos motortúlterhe-lésbol eredo károkra. A garanciális csere
csak a hibás alkatrésze terjed ki, nem a komplett készülékre. Garanciális javításokat csak az erre felhatalmazott
szerviz mühelyek, vagy a gyári vevoszolgálat végezhetnek. Illetéktelen beavat-kozás esetén a garancia
megszunik.
Postai, szállítási és járulékos költségek a vevot terhelik.
IT
Garanzia
Per questo attrezzo benzina, indipendentemente dagli obblighi del commerciante di fronte al consumatore, concediamo la seguente garanzia.
Il periodo della garanzia è di 24 mesi ed esso ha inizio al momento dell‘acquisto, il quale è da comprovare mediante
lo scontrino fiscale. Se l‘apparecchio viene utilizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo periodo è
ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura e danni che sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza, da colpi
e rotture come anche il sovraccarico volontario del motore. La sostituzione nell‘ambito della garanzia si riferisce
unicamente alle componenti difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell‘ambito della garanzia, si
devono eseguire unicamente presso officine autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento
di un intervento non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.
I spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico dell‘acquirente.
NL
Garantievoorwaarden
Voor dit benzine apparaat geven wij onafhankelijk van de verplichtingen die de handelaar volgens de koopovereenkomst ten opzichte van de eindafnemer heeft, als volgt garantie:
De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij de overdracht, welke door een originele koopbon bewezen
moet kunnen worden. Bij commerciële toepassing alsook bij verhuur is de garantie beperkt tot 12 maanden.
Uitgezonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan zijn door het gebruik van
verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat horen, door gebruik van
geweld, door slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de motor. Inruil op basis van de garantie
heeft enkel betrekking op de defecte onderdelen, niet op complete apparaten. Reparaties die met de garantie
samenhangen, mogen alleen worden verricht door goedgekeurde werkplaatsen of door de klantenservice van de
fabriek. Bij reparaties door anderen vervalt de garantie.
Portokosten, verzendkosten en bijkomende kosten komen ten laste van de koper.
RO
Condiþii de garanþie
Pentru aceastã sculã acþionatã cu benzinã prestãm - independent de obligaþiile comerciantului decurgând din
contractul de cumpãrare cu consumatorul final - garanþie precum urmeazã:
Perioada de garantie este de 24 luni începând cu predarea utilajului, fapt ce trebuie dovedit cu actul original de
cumparare. Pentru comercializare sau închiriere perioada se reduce la 12 luni. Partile uzate si defectele cauzate de
anexe necoraspunzatoare, reparatii cu piese care nu sunt originale de la fabricant, utilizarea fortei, loviri si rupturi,
cât si supraîncarcarea motorului sunt excluse din garantie. Înlocuirile garantionale presupun doar schimbarea piesei
defecte si nu a întregului utilaj. Reparatiile garantionale vor fi efectuate exclusiv de parteneri service autorizati sau
de departamentul relatii cu clientii a firmei. Interventiile facute asupra utilajului de persoane neautorizate atrage
dupa sine anularea garantiei.
Toate cheltuielile postale si de transport, cât si alte cheltuieli ulterioare vor fi suportate de client.
RU
Условия гарантии
На этот электроинструмент мы предоставляем, независимо от обязанностей продавца по отношению к конечному покупателю по договору купли-продажи, гарантию, как указано ниже:
гарантийный период составляет 24 месяца и начинается с момента передачи изделия, который подтверждается наличием оригинала чека. При коммерческом применении, а также аренде гарантийный период
сокращается до 12 месяцев. Гарантия не предоставляется на быстроизнашивающиеся части и поломки,
вызванные применением неподходящих принадлежностей, ремонтом с использованием неоригинальных
запчастей, примененем силы, ударом, а также преднамеренной перегрузкой мотора. Гарантийная замена
распространяется только на испорченные части, а не на устройства в целом. Гарантийный ремонт может
проводиться только уполномоченными мастерскими или отделом сервиса завода-изготовителя. При постороннем вмешательстве гарантия теряет силу.
Почтовый сбор, стоимость пересылки и последующие издержки оплачиваются покупателем.
SI
Garancijski pogoji
Za to napravo dajemo sledeèo garancijo neodvisno od obveznosti in dolžnosti trgovca iz kupne pogodbe do
konènega porabnika in odjemalca:
Garancijska doba znaša 24 mesecev in se priène s predajo in vroèitvijo naprave, ki se dokaže z originalnim
raèunom oziroma dokazilom o nakupu. Pri komercialni uporabi in izposoji se garancijska doba zmanjša na 12
mesecev. Iz garancije so izvzeti deli, ki se (hitro) obrabijo in škoda oz. okvare, ki so nastale zaradi uporabe
napaènih kosov opreme, pribora in prikljuèkov, zaradi popravil z neoriginalnimi deli, zaradi uporabe sile, udarcev
in lomov ter zaradi zlonamerne preobremenitve motorja. Zamenjava v okviru garancije zajema samo defektne oz.
poškodovane dele in ne kompletnih naprav. Garancijska popravila smejo izvajati samo avtorizirane in pooblašèene
delavnice ali servisna služba podjetja. Pri tuji intervenciji garancija preneha.
Poštnina, stroški razpošiljanja in prevzema so v breme kupca.
SK
Záruèné podmienky
Nezávázne od záväzku predajcu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy voèi finálnemu odberate¾ovi poskytujeme na tento
prístroj nasledujúcu záruku:
Záruèná doba je 24 mesiacov a zaèína predajom, ktorý je potrebné preukázať originálom predajného dokladu.
Pri komerènom užívaní a požièiavaní sa záruèná doba znižuje na 12 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na diely
podliehajúce rychlému opotrebovaniu a na škody vzniknuté v dôsledku používania nesprávneho príslušenstva a
opráv, na použitie neoriginálnych dielov a v dôsledku použitia násilia, úderu, alebo rozbitia a svojvo¾ného preťaženia
motora. V rámci záruky sa robí iba výmena defektných dielov, a nie kompletných prístrojov. Opravy v záruke smú
vykonávať iba autorizované opravovne, alebo podnikový servis. V prípade cudzích zásahov záruka zaniká.
Porto, zasielate¾ské ako aj iné následné náklady nesie kupujúci.
JÓTÁLLÁSI JEGY
a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási
cikkre a 151/2003. (XI.22.) Korm. rendelet alapján.
Forgalmazó neve, címe:
Fogyasztási cikk típusa, megnevezése:
Gyártási szám:
Vásárlás időpontja:
Üzembe helyezés időpontja (Split klíma és gázkészülék esetén):
Jótállási idő: 24 hónap
Szerviz:
Tooltechnic Kft.
Nagytétényi út 282.
H-1225 Budapest
Tel.: 330-4465, 330-4467
Fax: 283-6550
E-mail: ikra@tooltechnic.net
Jótállási szelvények:
Jótállási jegy a kötelező jótállási időre
Jótállási jegy a kötelező jótállási időre
Bejelentés időpontja:
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Bejelentett hiba:
Fogyasztási cikk:
Hiba oka:
Gyártási szám:
Javítás módja:
Eladás kelte:
Jótállás meghosszabbítva
nappal. (Javítási időtartam.)
20
A javított termék visszaadásának időpontja:
hó
(betűvel)
Munkalapszám:
Kelt.: 20
olvasható aláírás
bélyegző
Eladó szerv:
(P.H.) aláírás
Bejelentés időpontja:
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY
Bejelentett hiba:
Fogyasztási cikk:
Hiba oka:
Gyártási szám:
Eladás kelte:
Javítás módja:
Jótállás meghosszabbítva
20
nappal. (Javítási időtartam.)
(betűvel)
A javított termék visszaadásának időpontja:
Munkalapszám:
Kelt.: 20
olvasható aláírás
bélyegző
hó
Eladó szerv:
(P.H.) aláírás
I
K
R
A
S
n. E
R
V
I
C
E
A
I
K
R
A
S
n. E
R
V
I
C
E
B
SZERVIZEK
M1000
M1112
M1205
M1219
M1238
M1318
M1416
M1504
M1513
M1607
M1619
M1620
M1708
M1805
M1812
M2002
M2104
M2207
M2322
M2425
M2501
M2603
M2932
M2936
Tooltechnic Kft.
Eszkimo Szerviz Kft.
Belka Kft.
FRIGO-MATIC
HARGITAI ELEKTRO SZERVIZ Bt.
Juhász Elektronikai Kft.
Gazdik Jav-Ker Kft.
Szuper ELSZO
SPECIÁL MŰSZAKi Szaküzlet és Szerviz
Komolai Zoltán
Baracskai Sándor
KIRÁLY Elektro
EM-Elektromechanika Kft.
Papp Imre
Nagy-Szerviz Bt.
Praktikus Szerviz Kft.
JAVKAR Kft.
Melker Kft.
ROTECH Kft.
Fehér Tamás László
Szolker-Szerviz 1993 Kft.
EKRON Kft.
Borzai József
Gyémánt Mihály
1225 Budapest, Nagytétényi út 282.
7630 Pécs, Mohácsi út 13.
6500 Baja, Jelky tér 1
6000 Kecskemét, Széchenyi Sétány 5.
6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 55/2.
5600 Békéscsaba, Kölcsey út 17.
3529 Miskolc, Testvérvárosok útja 16
6722 Szeged, Tábor u. 3.
6600 Szentes, Szűrszabó N.I. u. 3.
2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 3. Fsz. 3.
7000 Sárdbogárd, Asztalos u. 2/b.
2841 Oroszlány, Fürst S. út 24. Pf.: 75
9023 Győr, Török István u. 32/a.
PolgárHősök u. 97.
4029 Debrecen, Kígyó u. 19.
2800 Tatabánya, Kodály Z. tér 6.
3100 Salgótarján, Úttörők útja 31/a.
2200 Monor, Kossuth u. 76.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 16-18.
4481 Nyíregyháza, Fejedelem út 21.
5000 Szolnok, Mátyás Kir. u.4.
7100 Szekszárd, Rákóczi út 31.
8360 Keszthely, Bercsényi u. 41.
8900 Zalaegerszeg, Hock János út 3/b.
06-1-330-4465
06-72-525-490
06-79-322-333
06-76-475-399
06-78-563-100
06-66-324-419
06-46-365-000
06-62-426-928
06-63-314-123
06-25-412-727
06-25-460-243
06-34-365-127
06-96-424-166
06-52-392-626
06-52-426-699
06-34-310-442
06-32-312-910
06-29-410-742
06-82-412-030
06-42-475-579
06-56-423-702
06-74-510-704
06-83-312-291
06-92-348-446
FONTOS TUDNIVALÓK
Tisztelt fogyasztó, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére mûködni fog. Ennek ellenére az alábbi Fontos
Tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét!
1.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy
fogyasztónak minõsül. (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység
körén kívül esõ célból szerzõdést kötõ személy – Ptk. 685.§ d) pont). Amen�nyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot,
úgy a fogyasztói szerzõdés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy õrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
2.
Kérjük a készülék használatba vétele elõtt feltétlenül olvassa el a kezelési
útmutatót.
3.
Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval (forgalmazó neve, címe, gyártási szám, vásárlás idõpontja).
4.
Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható, amennyiben errõl a használati útmutató, mûködési leírás, felhasználói kézikönyv vagy
egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
5.
A jótállási határidõ a fogyasztási cikk fogyasztó részére történõ átadás vagy
üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával
kezdõdik.
6.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthetõ.
7.
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli.
8.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti.
9.
A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szerviz vagy
szervizek valamelyikébe kell beszállítani vagy postán - ha a termék jellege
indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott
készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!
10. A rögzített bekötésû, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a jármûvek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés
helyén nem végezhetõ el, akkor le- és felszerelésrõl, valamint az el- és vis�szaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
11. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstõl) számított három
munkanapon belül meghibásodott, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerû használatot akadályozza.
12. Jótállási igény nem érvényesíthetõ:
a.Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerûtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetû meghibásodás esetén.
b.Karbantartási – tisztítási munkák esetén.
c.Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett
bárminemû beavatkozás esetén.
d.A kopó alkatrészek rendeltetésszerû használatából eredõ kopása esetén.
e.Amennyiben az autóhifit (autórádió, autórádió magnó, CD-s autórádió, CDváltó, erõsítõ, ekvalizer, stb.) nem szakszervizben szerelték be.
13. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási
kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel
felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által
kötelezõen üzembe helyezendõ (split klímák és gáz készülékek) és akkor
is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a vásárló azt
megrendeli.
14. A hosszú ideig és nem megfelelõ körülmények között történõ tárolás a fogyasztási cikk mûszaki állapotának romlását idézheti elõ. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése elõtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés
érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.
15. A jótállás a fogyasztó törvénybõl eredõ jogait nem érinti.
16. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben érvényesíthet azzal, hogy ha
bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerzõdést
megkötöttnek kell tekinteni. Ezért felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy
õrizzék meg a számlát/blokkot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerzõdés megkötését.
17. 1Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003.
(IX.22.) Korm. rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305.§ - 311/A-ig; 49/2003.
(VII.30.) GKM rendelet.
Amennyiben a kijavítás során a szerviz nem helyesen jár el, vevõszolgálatunk az
Ön rendelkezésére áll.
Tooltechnic Kft.
H – 1225 Budapest
Nagytétényi út 282.
Tel.: 330-4465, 330-4467
Fax: 283-6550
E-mail: ikra@tooltechnic.net
Web: http://tooltechnic.net
Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica
las encuentran siempre con:
SERVICE
www.ikramogatec.com
DE
- Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14, D - 09430 Drebach - OT Grießbach
Tel.: +49 - (0)180 3 - 664 283 *
Fax: +49 - (0)3725-449 324
AT
ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14, D - 09430 Drebach - OT Grießbach
Tel.: +43 - (0)7207-34115
Fax: +49 - (0)3725-449 324
BE
QBC Machinery
Europaplein 19 bus 21, BE- 3620 Lanaken
BG
MTD Bulgaria EOOD
2 Louis Ahailler Str., 6th floor, BG - Sofia 1404
Tel.: +359 - 2 - 958 81 39
Fax: +359 - 2 - 958 12 51
CH
ikra - Reparatur Service
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14, D - 09430 Drebach - OT Grießbach
Tel.: +49 - (0)180 3 - 664 283 *
Fax: +49 - (0)3725-449 324
CY
Lambrou Agro Ltd.
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone , CY - 2540 Nicosia
Tel.: +357 - 22 - 667908 Fax: +357 - 22 - 667157
Tel.: +420 - (0)368 522 122
Fax: +420 - (0)368 521 021
Tel.: +45 - 4045 08 86
Fax: +45 4828 70 70
Hotline: 0800 17627
CZ
BONAS spol. s.r.o.
Sepekov-Stankov 425, CZ - 39851 Sepekov
DK
Bahn-Larsen Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28, DK - 7840 Hoejslev
ES
Yaros Dau
C/ Puigpalter nº 48, Polígono Industrial UP4, E - 17820 Banyoles (Girona)Tel.: +34 - 972 57 52 64
FR
ikra Service France, ZI de la Vigne
20 Rue Hermes, Bâtiment 5, F - 31190 Auterive GB
J&M Distribution Systems Ltd
Unit E, Clayton Works Business Centre, Midland Road, Leeds, LS10 2RJ Tel.: +44 (0)113 385 1100
Fax: +44 (0)113 385 1115
GR
Panos Vrontanis & Co 3 Molas Street, GR - 13671 Aharnes
Tel.: +30 - 210 - 2402020
Fax: +30 - 210 - 2463300
HR
VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A, HR-10090 ZAGREB Tel.: + 385-91 571 3164
Fax: + 385-1 3430 820
HU
Tooltechnic Kft.
Nagytétényi út 282., H - 1225 Budapest Tel.: + 36 1 330-4465
Fax: + 36 1 283-6550
IN
Agritech Floritech Inc.
206 - B Rajindera Arihant Tower; B-1 Community Centre Janak Puri;
New Delhi - 110058 / India
Tel. +91 11 45662679
Fax. +91 11 25597432
IR
J&M Distribution Systems Ltd
Unit E, Clayton Works Business Centre, Midland Road, Leeds, LS10 2RJ Tel.: +353 - 1890 8823 74
IT
ETR EUROTRADE,
di EnricoThoelke, Via Sordelli 3, I - 21040 Venegono Inferiore (VA) Tel.: +39 - 0331-86 49 60 Fax: +39 - 0331-86 51 10
JO
Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street; 11821 Amman; Jordanien
Tel. 00962 6 585 0251
Fax 00962 6 582 5728
LU
Bobinage Georges Back
53, Rue Nic. Meyers, LU - 4918 Bascharage
Tel.: +352-507-622
Fax: +352-504-889
NL
Muldertechniek
Noorderkijl 1, NL - 9571 AR 2 e Exloermond
Tel.: 0599-671570
Fax: 0599-672650
PL
ikra Service Polska
ul. Ostroroga 18A, PL - 01-163 Warszawa
Tel.: +48 224245420 / 223926058Fax.: +48 224335045
PT
Branco & Ca, S.A.
Apartado 1 – Costa do Valado, 3811-551 Aveiro, Portugal
Tel.: +351 - 234 340 690
RO
BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35 (fostul M. Gorki), RO - 400235 Cluj-Napoca Tel.: +40 - 264-435 337
Timetable: 09:00 to 13:00 and 15:00 to 18:00
Timetable: 09:00 to 12:30 and 14:00 to 18:30 (except Friday that is 18:00)
Tel.: +33 - (0)5 61 50 78 94
Fax: +34 - 972 57 36 00
Fax: +33 - (0)5 34 28 07 78
Fax:+351 - 234 342 185
Fax: +40 - 264-436 654
RU САД и КОлесо
117587, г. Москва, Варшавское ш., д. 125, стр.1
Tel.: +7 - 495 - 319 - 18 - 78
Fax: +7 - 495-319 18 78
SI
BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233, SI - 1000 Ljubljana
Tel.: +386 - 1 - 256 48 68
Fax: +386 - 1 - 256 48 67
SK
AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39, SK - 95201 Vrable 1
Tel.: +421 - 2 - 62 85 95 49
Fax: +421 - 2 - 62 85 90 52
TR
ZÝMAÞ Ziraat Makinalarý Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1202/1 Sokak No:101/G Yeniþehir 35110 ÝZMÝR
Tel  : +90 (232) 4580586 -4591581 Fax: + 90 (232) 4572697
* (0,09 € / min. im dt. Festnetz)
Download PDF