Φορητό Media Player Εγχειρίδιο χρήσης

Φορητό Media Player
Εγχειρίδιο χρήσης
Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση
Περιεχόµενα
1. Εισαγωγή ............................................................................................................................. 3
1.1 Πρόλογος .................................................................................................................... 3
1.2 Λίστα εξαρτηµάτων...................................................................................................... 4
1.3 Προφυλάξεις................................................................................................................ 4
1.4 Σύνδεση ...................................................................................................................... 6
1.5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ...............................................................................11
1.6 Γλώσσα του µενού .....................................................................................................11
1.7 ∆ιαµόρφωση του σκληρού δίσκου (Format) ............................................................. 12
2. Σχετικά µε τη συσκευή ...................................................................................................... 14
2.1 Τηλεχειριστήριο ......................................................................................................... 14
2.2 Πρόσοψη................................................................................................................... 17
2.3 Πίσω όψη .................................................................................................................. 17
3. Μενού «Ρυθµίσεις» ............................................................................................................ 18
3.1 Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχου .................................................................................... 18
3.2 Αλλαγή ρυθµίσεων βίντεο ......................................................................................... 19
3.3 Αλλαγή των ρυθµίσεων δικτύου ................................................................................ 20
3.4 Αλλαγή των ρυθµίσεων συστήµατος......................................................................... 23
3.5 MISC (∆ιάφορα) ........................................................................................................ 25
4. Μενού πλοήγησης ............................................................................................................. 26
4.1 Πλοήγηση σε όλα ...................................................................................................... 26
4.2 Πλοήγηση στη µουσική ............................................................................................. 27
4.3 Πλοήγηση στις φωτογραφίες .................................................................................... 28
4.4 Πλοήγηση στα βίντεο ................................................................................................ 28
4.5 Streaming εικόνας/ ήχου µέσω δικτύου .................................................................... 29
4.6 Streaming εικόνας/ ήχου µέσω διακοµιστή UPnP..................................................... 32
4.7 Μετονοµασία/ ∆ιαγραφή αρχείων ............................................................................. 34
4.8 ∆ιαχείριση της λίστας αναπαραγωγής ...................................................................... 34
5. Μενού αντιγραφής αρχείων ............................................................................................. 36
6. Web Server & BitTorrent ................................................................................................... 37
6.1 Web Server (unicgi) .................................................................................................. 37
6.2 ∆ιαχείριση λογαριασµού............................................................................................ 38
6.3 Visit Neighbor (samba) ............................................................................................. 38
6.4 BitTorrent Download (btpd) ....................................................................................... 38
7. Ενηµέρωση του Firmware ................................................................................................ 41
8. Παραρτήµατα ..................................................................................................................... 42
8.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά ............................................................................................. 42
8.2 Συχνές ερωτήσεις...................................................................................................... 43
8.3 Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα .......................................................... 45
8.4 Εγγύηση .................................................................................................................... 45
2 / 46
1. Εισαγωγή
1.1 Πρόλογος
Σας ευχαριστούµε πάρα πολύ για την αγορά του προϊόντος. Ευχόµαστε να απολαύσετε τη
χρήση του ως εργαλείο οικιακής διασκέδασης. Αυτή η συσκευή διαθέτει τα ακόλουθα:
Έξοδος A/V (εικόνας/ ήχου)
•
HDMI V1.3 για ψηφιακό βίντεο και ήχο
•
Θύρα Composite & component video και stereo για αναλογική σύνδεση εικόνας/ ήχου
•
Οµοαξονική S/PDIF & οπτική θύρα για ψηφιακό ήχο υψηλής πιστότητας
•
Ρυθµιζόµενη ανάλυση εξόδου (NTSC, PAL, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Αναπαραγωγή πολυµέσων
•
Υποστηρίζει τα κυριότερα φορµά ήχου, εικόνας και βίντεο (ανάλυση βίντεο 1080p HD)
•
Φορµά βίντεο: AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/M4V/MOV/VOB/ISO/IFO/DAT/
WMV/ASF/RM/RMVB/FLV
•
Φορµά µουσικής: MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
•
Φορµά φωτογραφίας: HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
•
∆ιαδοχική προβολή µε µουσική υποβάθρου
Χαρακτηριστικά δικτύου
•
Streaming/ µετάδοση µέσω Ethernet (10M/100M) & Wi-Fi (802.11b/g/n, προαιρετικά)
•
∆ιαµοιρασµός αρχείων µέσω Samba
•
Streaming εικόνας/ ήχου µέσω UPnP Media Server
•
Κατέβασµα µέσω BitTorrent (έλεγχος και διαχείριση µέσω web server)
Αντιγραφή αρχείων
•
Υποστηρίζει αντιγραφή και µετακίνηση αρχείων ανάµεσα στην κάρτα µνήµης, τυχόν USB
flash, το σκληρό δίσκο και το ∆ίκτυο.
Υποστήριξη USB 2.0
•
Θύρα USB DEVICE (για σύνδεση µε υπολογιστή)
•
Θύρα USB HOST x 2 (για συσκευές αποθήκευσης USB)
Σηµείωση: Όλες οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο ήταν σωστές κατά τη στιγµή της δηµοσίευσης.
Εντούτοις, καθώς οι µηχανικοί µας πάντα ενηµερώνουν και βελτιώνουν το προϊόν, το λογισµικό
της συσκευής µπορεί να έχει λίγο διαφορετική εµφάνιση και λειτουργίες από αυτές που
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
3 / 46
1.2 Λίστα εξαρτηµάτων
Εξάρτηµα
Περιεχόµενα
Συσκευή
1
Καλώδιο εικόνας/ ήχου
1
Καλώδιο USB
1
Τηλεχειριστήριο
1
Μπαταρία τηλεχειριστηρίου
2
Τροφοδοτικό AC/DC
1
Καλώδιο ρεύµατος AC/DC
1
Εγχειρίδιο χρήσης (εκτυπωµένο)
1
CD µε οδηγούς (µε το εγχειρίδιο χρήσης)
1
Καλώδιο YPbPr
1 (προαιρετικά)
Καλώδιο HDMI
1 (προαιρετικά)
802.11b/g/n Wireless LAN USB adapter
1 (προαιρετικά)
Σηµείωση:
Τα περιεχόµενα της συσκευασίας µπορεί να διαφέρουν από αυτά που περιέχονται στο παρόν
εγχειρίδιο.
1.3 Προφυλάξεις
Η σχεδίαση και η κατασκευή της συσκευής έχει γίνει έχοντας κατά νου την ασφάλειά σας. Για
να χρησιµοποιήσετε αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια τη συσκευή, παρακαλούµε διαβάστε τα
ακόλουθα πριν τη χρήση.
1.3.1 Προειδοποιήσεις πριν τη χρήση
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να τροποποιήσει τη συσκευή. Αν χρησιµοποιείται σκληρός δίσκος
του εµπορίου, η θερµοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι µεταξύ +5℃ ~ +35℃.
1.3.2 Τροφοδοσία
Το βολτάζ της συσκευής: DC 12V 3A.
Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούµε συνδέστε το παρεχόµενο τροφοδοτικό
ρεύµατος ή το καλώδιο ρεύµατος στην υποδοχή τροφοδοσίας της συσκευής. Όταν συνδέετε το
καλώδιο του τροφοδοτικού, παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι δεν θα πάθει βλάβη και µην του
ασκήσετε υπερβολική πίεση. Για να µειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το
τροφοδοτικό πριν τον καθαρισµό. Ποτέ να µην συνδέετε το τροφοδοτικό στη συσκευή σε
περιοχή µε σκόνη ή υγρασία. Μην αντικαταστήσετε την καλωδίωση του τροφοδοτικού ή το ίδιο
το καλώδιο ρεύµατος.
1.3.3 Ραδιο-παρεµβολές
- Αν δεν υπάρχει σωστή µόνωση, σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θα παρουσιάσουν
παρεµβολές. Υπό ορισµένες συνθήκες, η συσκευή σας µπορεί να δεχθεί παρεµβολές.
4 / 46
- Η σχεδίαση αυτής της συσκευής συµµορφώνεται µε το πρότυπο FCC/CE, και ακολουθεί τους
εξής κανόνες:
(1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές.
(2) Αυτή η συσκευή θα πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεµβολές,
συµπεριλαµβανόµενων παρεµβολών που µπορεί να προκαλέσουν ακούσια λειτουργία.
1.3.4 Αντικατάσταση
Αν η συσκευή σας έχει πρόβληµα, θα πρέπει να την πάτε σε εξουσιοδοτηµένο κέντρο
επισκευών και να αφήσετε τους ειδικούς να κάνουν την επισκευή. Ποτέ µην επισκευάζετε τη
συσκευή από µόνος σας, γιατί µπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή ή να θέσετε τα
δεδοµένα ή τον εαυτό σας σε κίνδυνο.
1.3.5 Απόρριψη της συσκευής
Όταν απορρίψετε τη συσκευή, να είστε σίγουροι ότι θα την πετάξετε στα σωστά απορρίµµατα.
Κάποιες χώρες µπορεί να έχουν κανόνες ως προς την απόρριψη ηλεκτρικών συσκευών.
Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές.
1.3.6 Προειδοποιήσεις σχετικά µε το σκληρό δίσκο
Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό σκληρό δίσκο για αποθήκευση δεδοµένων. Υπό κανονικές
συνθήκες, δεν απαιτείται διαµόρφωση (format) ή επισκευή.
Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο < Συχνές ερωτήσεις > και να ελέγξετε την
ιστοσελίδα µας για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τη διαµόρφωση του σκληρού δίσκου.
- Τυχόν κρούση µπορεί να δηµιουργήσει σφάλµα τοµέα (bad sector) στο σκληρό δίσκο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία CHKDSK για να φτιάξετε το πρόβληµα.
- Όλα τα δεδοµένα που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή µπορεί να χαθούν λόγω κτυπήµατος,
ηλεκτροπληξίας, απώλειας ρεύµατος, διαµόρφωσης του σκληρού δίσκου κ.ά. Παρακαλούµε
δηµιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων.
- Σας συµβουλεύουµε να κάνετε ανασυγκρότηση µετά από µακρά περίοδο χρήσης.
- Να κρατάτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας στο σκληρό δίσκο ώστε να µπορείτε να τα
ανακτήσετε σε περίπτωση σφάλµατος ή απώλειας. Η εταιρεία µας δεν αναλαµβάνει καµία
ευθύνη για απώλεια δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στο σκληρό δίσκο.
1.3.7 Άλλα
Όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούµε µην την αφήσετε να έρθει σε επαφή µε νερό ή
άλλο υγρό. Αν πέσει νερό κατά λάθος στη συσκευή, παρακαλούµε χρησιµοποιήστε στεγνό
πανί για να σκουπίσετε τη διαρροή.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευαίσθητες. Κατά τη χρήση τους, παρακαλούµε αποφύγετε
τυχόν ταρακούνηµα ή κτύπηµα της συσκευής και µην πιέσετε πολύ δυνατά τα πλήκτρα.
Μην αφήσετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή µε νερό ή άλλο υγρό.
Μην αποσυναρµολογήσετε, επισκευάσετε µόνοι σας ή τροποποιήσετε τη συσκευή. Τυχόν
βλάβες που µπορεί να γίνουν, δεν θα εµπίπτουν στην πολιτική επισκευών.
5 / 46
Μην πιέζετε τα πλήκτρα της συσκευής πολύ δυνατά.
Αποφύγετε να χτυπάτε τη συσκευή µε σκληρό αντικείµενο και µείνετε µακριά από
µαγνητικά πεδία.
Κατά τη διάρκεια ηλεκτρικών εκκενώσεων και ισχυρών µαγνητικών πεδίων, η συσκευή θα
παρουσιάσει πρόβληµα. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος και η συσκευή θα επιστρέψει
σε κανονική λειτουργία την επόµενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε.
1.4 Σύνδεση
1.4.1 Σύνδεση του τροφοδοτικού
(1) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή DC IN της συσκευής.
(2) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
1.4.2 Σύνδεση µε υπολογιστή
(1) Συνδέστε το µικρό βύσµα του καλωδίου USB στη θύρα USB DEVICE της συσκευής.
(2) Συνδέστε το µεγάλο βύσµα του καλωδίου USB στον υπολογιστή.
(3) Μετά τη σύνδεση όλων των καλωδίων, ενεργοποιήστε τη συσκευή (Ενεργοποιήστε
πιέζοντας το πλήκτρο “power” της συσκευής ή το πλήκτρο “power” στο τηλεχειριστήριο).
6 / 46
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόµενο του ενσωµατωµένου σκληρού
δίσκου της συσκευής µέσω του υπολογιστή σας.
1.4.3 Σύνδεση µε καλώδιο USB
(1) Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας είναι ενεργοποιηµένος.
(2) Συνδέστε το USB stick σας ή το σκληρό δίσκο USB που διαθέτετε, στη θύρα USB HOST
της συσκευής.
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε να εξερευνήσετε τα περιεχόµενα της συσκευής USB.
1.4.4 Σύνδεση κάρτας µνήµης
Η κάρτα µνήµης µπορεί να χρησιµοποιηθεί τοποθετώντας την στην υποδοχή κάρτας µνήµης.
(1) Ακολουθήστε την εικόνα για να εισάγετε σωστά την κάρτα µνήµης στην υποδοχή της.
(2) Τοποθετήστε την κάρτα ακολουθώντας το βέλος στην οθόνη.
7 / 46
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε εξερευνήσετε τα περιεχόµενα της κάρτας µνήµης.
1.4.5 Σύνδεση µε τηλεόραση
1.4.5.1 Έξοδος εικόνας/ ήχου
(1) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε καλώδιο µε 3 χρώµατα στην υποδοχή A/V OUT της
συσκευής.
(2) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε καλώδιο µε 3 χρώµατα στην είσοδο A/V IN της
τηλεόρασης.
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε να απολαύσετε το περιεχόµενο της συσκευής σε τηλεόραση ή
άλλη συσκευή προβολής.
1.4.5.2 Έξοδος Y/Pb/Pr Component
(1) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε καλώδιο µε 3 χρώµατα στην υποδοχή Y/Pb/Pr της
συσκευής.
(2) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε καλώδιο µε 3 χρώµατα στην υποδοχή Y/Pb/Pr της
συσκευής.
Σύνδεση ήχου χρησιµοποιώντας την υποδοχή εξόδου Y/Pb/Pr:
Πρώτη µέθοδος: χρησιµοποιήστε την έξοδο ήχου από την υποδοχή A/V OUT.
8 / 46
∆εύτερη µέθοδος: χρησιµοποιήστε την έξοδο ήχου της υποδοχής S/PDIF Coaxial ή Optical.
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε βίντεο, µουσική και φωτογραφίες
που είναι αποθηκευµένα στην συσκευή.
1.4.5.3 Έξοδος HDMI
(1) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε τη µία άκρη του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI
της συσκευής.
(2) Ακολουθήστε τη φωτογραφία και συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου HDMI στην
υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. Σηµείωση: Το καλώδιο HDMI είναι προαιρετικό αξεσουάρ και
πωλείται ξεχωριστά.
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε να έχετε βίντεο καλύτερης δυνατής ποιότητας µέσω ενός και
µόνου καλωδίου.
1.4.6 Σύνδεση µε ψηφιακό ενισχυτή
(1) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε την υποδοχή RCA του οµοαξονικού καλωδίου σας
στην υποδοχή S/PDIF Coaxial της συσκευής. Αν χρησιµοποιήσετε οπτική ίνα, παρακαλούµε
9 / 46
συνδέστε το βύσµα Toslink της οπτικής ίνας σας στην υποδοχή S/PDIF Optical της συσκευής.
(2) Ακολουθήστε την εικόνα και συνδέστε την άλλη υποδοχή του οµοαξονικού ή οπτικού
καλωδίου σας στην ψηφιακή υποδοχή ήχου (ψηφιακός ενισχυτής ή αποκωδικοποιητής).
Σηµείωση: Το οµοαξονικό και το καλώδιο οπτικών ινών δεν παρέχεται.
Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορείτε να απολαύσετε ήχο Dolby Digital, DTS, ή MPEG. (Παρακαλούµε
ανατρέξτε στην παράγραφο ‘3.1 Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχου’ για λεπτοµέρειες)
1.4.7 Σύνδεση σε δίκτυο LAN
Για να συνδεθείτε σε LAN (Τοπικό δίκτυο), θα χρειαστείτε καλώδιο δικτύου cat5, cat5e ή cat6
(δεν παρέχεται).
(1) Συνδέστε ένα από τα διαφανή βύσµατα του καλωδίου στην υποδοχή RJ45 LAN της
συσκευής.
(2) Συνδέστε το άλλο διαφανές βύσµα του καλωδίου στη θύρα RJ45 LAN του router, switch, ή
άλλης συσκευής hub.
10 / 46
1.4.8 Σύνδεση σε WLAN
(1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιηµένη.
(2) Συνδέστε κάποιο ασύρµατο LAN USB Adapter (π.χ. Wi-Fi USB Dongle) στην υποδοχή
USB HOST της συσκευής.
Σηµείωση: Το Wi-Fi Dongle είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ που πωλείται ξεχωριστά.
(Παρακαλούµε ανατρέξτε στην παράγραφο ‘3.3 Αλλαγή ρυθµίσεων δικτύου’ για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση ασυρµάτου δικτύου).
1.5 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση
Συνδέστε την τροφοδοσία στην υποδοχή DC IN, πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) που
βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής και σύντοµα θα µπείτε στην οθόνη υποδοχής και η
φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας θα γίνει µπλε.
Απενεργοποίηση
Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) στην πρόσοψη. Η συσκευή θα µπει σε κατάσταση
αναµονής και η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας θα γίνει κόκκινη. Στη συνέχεια αποσυνδέστε το
καλώδιο αν θέλετε να σταµατήσετε εντελώς την τροφοδοσία.
1.6 Γλώσσα του µενού
Η γλώσσα της συσκευής µπορεί να ρυθµιστεί στα αγγλικά ή σε άλλες γλώσσες. Επιλέξτε τη
γλώσσα που επιθυµείτε στο µενού ρυθµίσεων. Η επιλεγµένη γλώσσα θα εφαρµοστεί άµεσα.
11 / 46
1.7 ∆ιαµόρφωση του σκληρού δίσκου (Format)
Για χρήστες που θέλουν να εγκαταστήσουν νέο σκληρό δίσκο SATA στη συσκευή,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις ακόλουθες διαδικασίες για να διαµορφώσετε το σκληρό δίσκο
πριν τη χρήση του.
-
Βήµα 1: Επιλέξτε OK στη σελίδα Warning, και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
Σηµείωση: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σ’ αυτή τη σελίδα και µέσω του µενού
Ρυθµίσεις->Σύστηµα->∆ιαµόρφωση σκληρού δίσκου.
-
Βήµα 2: Επιλέξτε ∆ιαµόρφωση, πιέστε ENTER, και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η
διαµόρφωση του σκληρού δίσκου.
12 / 46
Η διαδικασία διαµόρφωσης θα ολοκληρωθεί σε µερικά λεπτά. Στη συνέχεια θα µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε κανονικά το σκληρό δίσκο.
Σηµειώση: Η διαδικασία διαµόρφωσης θα διαγράψει όλα τα δεδοµένα που τυχόν υπάρχουν
στο σκληρό δίσκο. Παρακαλούµε να είστε προσεκτικοί και να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας
των δεδοµένων σας εκ των προτέρων!
13 / 46
2. Σχετικά µε τη συσκευή
2.1 Τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο,
µέσω των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.
∆είτε τα ακόλουθα για λεπτοµέρειες σχετικά µε το κάθε πλήκτρο και τη λειτουργία του:
Αρ.
Πλήκτρο
1. POWER
2.
COPY
3. OPTION
4. SELECT
5. CONFIRM
6. TITLE
7. MENU
8. EJECT
9. ANGLE
10. Αριθµοί
11. ZOOM
12. GOTO
13.DISPLAY
14. GUIDE
15. Πλήκτρα πλοήγησης
16. OK
17. BROWSER
18. RETURN
19. VOL-
20. VOL+
21. FF
22. FR
23. STOP
24.PLAY
25. PREV
26. NEXT
27. SLOW
28. PAUSE/STEP N
29.16:9
30. 4:3
31.SUBTITLE
32. REPEAT
33. SETUP
34. MUTE
35. TV SYSTEM
36.AUDIO
Λειτουργία
1
POWER
Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2
COPY
Πιέστε για να µπείτε στο µενού αντιγραφής.
3
OPTION
Πιέστε για να µπείτε στη µπάρα επιλογών.
4
SELECT
Πιέστε για να επιλέξετε αρχεία στα µενού browser (πλοήγησης)
14 / 46
και αντιγραφής αρχείων (file copy).
5
CONFIRM
Πιέστε για επιβεβαίωση και προσθήκη των επιλογών σας στη
λίστα αναπαραγωγής.
6
TITLE
Πιέστε για απεικόνιση της λίστας τίτλων στο σκληρό δίσκο (HDD) ή στο
DVD.
7
MENU
Πιέστε για επιστροφή στο κεντρικό µενού όταν είστε σε κατάσταση
αναπαραγωγής DVD.
8
EJECT
Πιέστε για να βγάλετε ένα δίσκο DVD από τη συσκευή DVD-ROM.
9
ANGLE
Πιέστε για να αλλάξετε την γωνία θέασης κατά τη διάρκεια
παρακολούθησης DVD (multi-angle).
10
Αριθµοί
11
ZOOM
Πιέστε για να πληκτρολογήσετε κάποιον αριθµό.
Πιέστε για µεγέθυνση/ σµίκρυνση όταν αναπαράγετε φωτογραφίες ή
βίντεο.
Επίπεδα ζουµ για φωτογραφίες:2X,4X,8X,16X.
Επίπεδα ζουµ για βίντεο:2X,3X,4X,8X.
12
GOTO
Πιέστε για άµεση µετάβαση σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο
κάποιου τίτλου. Καθορίστε το σηµείο χρησιµοποιώντας τις
παραµέτρους: Title (Τίτλος), Chapter (Κεφάλαιο) και Time
(Χρόνος).
13
DISPLAY
Πιέστε για απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης.
Πιέστε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και θα εµφανιστεί ένα
παράθυρο που απεικονίζει τον αριθµό του κοµµατιού και τον χρόνο
που έχει περάσει/ αποµένει.
Πιέστε κατά τη διάρκεια της εγγραφής και θα εµφανιστεί ένα παράθυρο
που θα δείχνει την ποιότητα εγγραφής και το χρόνο που έχει περάσει.
14
GUIDE
Πιέστε για να δείτε το µενού GUIDE.
15
Πλήκτρα
Πιέστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για να κάνετε επιλογές στο µενού.
πλοήγησης
16
OK
Πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.
17
BROWSER
Πιέστε για να µπείτε στο µενού πλοήγησης.
18
RETURN
Πιέστε για να επιστρέψετε στην προηγούµενη οθόνη όταν
πλοηγήστε στα µενού.
19
VOL+
Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση.
20
VOL-
Πιέστε για να µειώσετε την ένταση.
21
FF
Πιέστε για γρήγορη µετάβαση προς το τέλος της τρέχουσας
αναπαραγωγής. Πιέστε επαναλαµβανόµενα για επιλογή
15 / 46
ταχύτητας.
22
FR
Πιέστε για γρήγορη µετάβαση προς το τέλος της τρέχουσας
αναπαραγωγής. Πιέστε επαναλαµβανόµενα για επιλογή
ταχύτητας.
23
STOP
Πιέστε για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή.
24
PLAY
Πιέστε για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
25
PREV
Πιέστε για µετάβαση στο προηγούµενο αρχείο στο σκληρό δίσκο ή στη
συσκευή USB flash κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µουσικής.
Πιέστε για µετάβαση στην κορυφή της λίστας αρχείων όταν βρίσκεστε
σε κατάσταση πλοήγησης (Browser).
Όταν αναπαράγετε φωτογραφίες, αυτό το πλήκτρο είναι
ενεργοποιηµένο. Αν αναπαράγετε αρχεία βίντεο και Mp3, αυτό το
πλήκτρο απενεργοποιείται.
26
NEXT
Πιέστε για µετάβαση στο επόµενο αρχείο στο σκληρό δίσκο ή στη
συσκευή USB flash κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µουσικής.
Πιέστε για µετάβαση στο τέλος της λίστας αρχείων όταν βρίσκεστε σε
κατάσταση πλοήγησης (Browser).
Όταν αναπαράγετε φωτογραφίες, αυτό το πλήκτρο είναι
ενεργοποιηµένο. Αν αναπαράγετε αρχεία βίντεο και Mp3, αυτό το
πλήκτρο απενεργοποιείται.
27
SLOW
Πιέστε για αναπαραγωγή µε αργή ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο
PLAY για συνέχιση της αναπαραγωγής.
28
PAUSE/STEP
Πιέστε για παύση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Πιέστε ξανά
για να µεταβείτε στο επόµενο καρέ. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για
να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
29
16:
:9
Προβολή OSD µε διαστάσεις 16:9
30
4:
:3
Προβολή OSD µε διαστάσεις 4:3
31
SUBTITLE
Πιέστε για ρύθµιση των υποτίτλων.
32
REPEAT
Πιέστε για ρύθµιση της επανάληψης: One (Ένα), All (Όλα), και
Shuffle (µε τυχαία σειρά).
33
SETUP
34
MUTE
Πιέστε για σιγή του ήχου και πιέστε ξανά για συνέχεια.
35
TV SYSTEM
Πιέστε για µετάβαση µεταξύ NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P,
Πιέστε για να µπείτε στο µενού ρυθµίσεων.
1080I, και 1080P.
16 / 46
36
AUDIO
Πιέστε για να επιλέξετε τον επιθυµητό ήχο.
2.2 Πρόσοψη
1. LED ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
2. LED ΑΝΑΜΟΝΗΣ
3.LED ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
4.LED ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
5.SD/MMC/MS/MS PRO SLOT
6.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
7.ΠΑΝΩ
8.ΚΑΤΩ
9.ΑΡΙΣΤΕΡΑ
10.∆ΕΞΙΑ
11.OK
2.3 Πίσω όψη
1. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ
2. ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ (DC IN)
3. ΘΥΡΑ USB DEVICE (mini 5p-Type)
4.ΘΥΡΑ USB HOST*2
5. ΘΥΡΑ HDMI
6. ΘΥΡΑ S/PDIF OPTICAL
7. ΘΥΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ/ ΗΧΟΥ A/V OUT
8.ΘΥΡΑ ΕΞΟ∆ΟΥ Y/Pb/Pr
17 / 46
9. ΘΥΡΑ COAXIAL
10.∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
11.ΘΥΡΑ LAN RJ45
3. Μενού «Ρυθµίσεις»
Το µενού «Ρυθµίσεις» σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις παραµέτρους της συσκευής.
Για να κάνετε κάποια επιλογή:
-
Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθµίσεις στην οθόνη home, ή πιέστε το πλήκτρο SETUP στο
τηλεχειριστήριο.
-
Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ∆ΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να κάνετε κάποια επιλογή
και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
Υπάρχουν πέντε επιλογές: Ήχος, Εικόνα, ∆ίκτυο, Σύστηµα, και MISC. Χρησιµοποιήστε τα
πλήκτρα πλοήγησης ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να κάνετε κάποια επιλογή µενού. Πιέστε ENTER για
επιβεβαίωση. Πιέστε RETURN για ακύρωση και επιστροφή στο προηγούµενο µενού.
3.1 Αλλαγή των ρυθµίσεων ήχου
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για αλλάξετε τις ρυθµίσεις του ήχου.
18 / 46
Νυχτερινή λειτουργία
-
Επιλέξτε µεταξύ Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση/ Άνετο. Αν ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία, η ένταση του ήχου θα µειωθεί για να µην ενοχλείτε, ιδιαίτερα κατά τις
νυχτερινές ώρες.
Ψηφιακή έξοδος
-
Επιλέξτε µεταξύ HDMI LPCM / HDMI RAW / SPDIF LPCM / SPDIF RAW. Σε κατάσταση
raw , ήχος Dolby Digital, DTS ή MPEG µπορεί να µεταβεί χωρίς επεξεργασία σε
τηλεόραση HDMI ή ψηφιακό ενισχυτή.
3.2 Αλλαγή ρυθµίσεων βίντεο
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις βίντεο.
∆ιαστάσεις απεικόνισης
-
Pan Scan 4:3: Απεικόνιση µε ευρεία διάσταση και αποκοπή των τµηµάτων που
περισσεύουν. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει κανονική τηλεόραση 4:3.
-
Letter Box 4:3: Απεικόνιση µε ευρεία διάσταση και δύο µαύρες µπάρες πάνω και κάτω
από την οθόνη 4:3. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει κανονική τηλεόραση 4:3.
19 / 46
-
16:9: Συµπίεση της εικόνας ώστε να φαίνεται ολόκληρη. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει
τηλεόραση 16:9.
Φωτεινότητα
-
Ρύθµιση του επιπέδου φωτεινότητας.
Αντίθεση
-
Ρύθµιση του επιπέδου αντίθεσης.
Σύστηµα τηλεόρασης
-
Επιλέξτε για να ρυθµίσετε την ανάλυση εξόδου: NTSC / PAL / 480P / 576P / 720P 50HZ /
720P 60HZ / 1080I 50HZ / 1080I 60HZ / 1080P 50HZ / 1080P 60HZ.
3.3 Αλλαγή των ρυθµίσεων δικτύου
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να ρυθµίσετε το δίκτυο Ethernet και WLAN (Τοπικό
ασύρµατο δίκτυο).
Ρύθµιση ενσύρµατου δικτύου
-
DHCP IP (Αυτόµατο)
Επιλέξτε για αυτόµατη απόδοση διεύθυνσης IP.
-
FIX IP (Χειροκίνητο)
Χειροκίνητη επιλογή της IP Address (∆ιεύθυνση IP), Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου),
Default Gateway (Προεπιλεγµένη πύλη),και DNS Server IP Address (∆ιεύθυνση IP
διακοµιστή DNS).
Ρύθµιση ασυρµάτου δικτύου
-
Επιλογή του προφίλ σύνδεσης
20 / 46
Αυτή η συσκευή µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι και τρεις ασύρµατες συνδέσεις δικτύου.
Πιέστε ENTER για να µεταβείτε στο επόµενο βήµα, πιέστε RETURN για ακύρωση και
πιέστε PLAY για σύνδεση.
-
Μέθοδος σύνδεσης
Επιλέξτε µεταξύ Infrastructure (AP) και Peer to Peer (Ad Hoc). Πιέστε ENTER για
µετάβαση στο επόµενο βήµα και RETURN για ακύρωση.
-
Infrastructure (AP)
Η κατάσταση Infrastructure χρησιµοποιείται για να συνδέσετε υπολογιστές µε ασύρµατες
κάρτες δικτύου σε ένα υπάρχον ενσύρµατο δίκτυο, µε τη βοήθεια ασύρµατου router ή
access point.
Λήψη ονόµατος SSID
21 / 46
Πιέστε ENTER για να µεταβείτε στο επόµενο βήµα, πιέστε RETURN (Επιστροφή) για
ακύρωση, και πιέστε SELECT (Επιλογή) για ανανέωση της λίστας SSID.
Σηµείωση: Στη λίστα «Ασφάλεια», WEP (Wired Equivalent Privacy) και WPA (Wi-Fi
Protected Access) σηµαίνει ότι το δίκτυο είναι κρυπτογραφηµένο, δηλαδή απαιτείται κλειδί
δικτύου για να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο. NONE (ΚΑΝΕΝΑ) σηµαίνει ότι είναι ένα
ανοιχτό δίκτυο.
Πληκτρολόγηση κλειδιού WEP / WPA
Τα κλειδιά κρυπτογράφησης µπορούν να πληκτρολογηθούν µέσω του εικονικού
πληκτρολογίου. Πιέστε τα πλήκτρα πλοήγησης για επιλογή, το πλήκτρο ENTER για
πληκτρολόγηση, το CAPS για εναλλαγή µεταξύ πεζών/ κεφαλαίων, το <- για διαγραφή
ενός χαρακτήρα, το -> για να αφήσετε κενό, το shift για να κάνετε διαθέσιµα περισσότερα
σύµβολα και το OK για επιβεβαίωση.
Έλεγχος της σύνδεσης
Η διαδικασία ελέγχου σύνδεσης διαρκεί κάποια ώρα. Παρακαλούµε να είστε υποµονετικοί
µέχρι να ολοκληρωθεί. Αν ο έλεγχος είναι εντάξει, οι πληροφορίες δικτύου (Profile Name,
IP address, Subnet Mask, Gateway, κ.ά.) θα απεικονιστούν στην οθόνη.
-
Peer to Peer (Ad Hoc)
Η κατάσταση Peer to Peer, η οποία ονοµάζεται και Ad Hoc ή computer-to-computer,
χρησιµοποιείται για να συνδέσετε ασύρµατες συσκευές µεταξύ τους, χωρίς να απαιτείται
ασύρµατο router ή access point.
Ρύθµιση Ad-Hoc
22 / 46
Πιέστε ENTER για µετάβαση στο επόµενο βήµα, πιέστε RETURN για ακύρωση ή PLAY
για σύνδεση.
3.4 Αλλαγή των ρυθµίσεων συστήµατος
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις συστήµατος.
Γλώσσα µενού
-
Επιλέξτε για να ορίσετε τη γλώσσα του µενού OSD (µενού που εµφανίζεται στην οθόνη).
Κωδικοποίηση κειµένου
-
Επιλέξτε για να ρυθµίσετε την κωδικοποίηση κειµένου (απεικόνιση υποτίτλων).
Έλεγχος πρόσβασης
-
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την προστασία µέσω κωδικού για το
διακοµιστή Web (Neighbor Web).
Πληροφορίες επέκτασης
-
Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε/ ενηµερώσετε/ απεγκαταστήσετε τα πακέτα επέκτασης:
btpd (BitTorrent Protocol Daemon), samba (file sharing), και unicgi (Web server).
23 / 46
-
Εγκατάσταση / Ενηµέρωση
1) Αντιγράψτε τα αρχεία .ipk (π.χ., btpd_0.0.1_mipsel.ipk, samba_3.0.23c_mipsel.ipk,
και unicgi_0.0.1_mipsel.ipk) στον κεντρικό φάκελο κάποιου USB flash, και
τοποθετήστε το στη θύρα USB HOST της συσκευής.
2) Επιλέξτε Εγκατάσταση/ Ενηµέρωση και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
-
Απεγκατάσταση
Επιλέξτε Απεγκατάσταση και πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
Σηµείωση: Όταν εγκατασταθούν σωστά τα πακέτα, µπορείτε να πιέσετε Εκκίνηση /
∆ιακοπή για να ελέγξετε τις υπηρεσίες BitTorrent, samba, και Web server.
Ενηµέρωση συστήµατος
-
Επιλέξτε για να ενηµερώσετε το firmware ή το πακέτο επέκτασης µέσω USB stick.
1) Αντιγράψτε το ‘install.img’ ή τα αρχεία επέκτασης στον κεντρικό φάκελο ενός USB
stick, και συνδέστε το στη θύρα USB HOST της συσκευής.
2) Πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
∆ιαµόρφωση σκληρού δίσκου
-
Επιλέξτε για να διαµορφώσετε τον ενσωµατωµένο σκληρό δίσκο.
Σηµείωση: Παρακαλούµε να προσέχετε γιατί όλα τα δεδοµένα στο σκληρό δίσκο θα
διαγραφούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Πληροφορίες συστήµατος
-
Επιλέξτε για να δείτε τις πληροφορίες συστήµατος (έκδοση firmware, πληροφορίες
σκληρού δίσκου, Mac address, κ.ά.).
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων
-
Επιλέξτε για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθµίσεων.
24 / 46
3.5 MISC (∆ιάφορα)
Χρησιµοποιήστε αυτό το µενού για να ρυθµίσετε διάφορες παραµέτρους.
Χρόνος διαδοχικής προβολής
-
Επιλέξτε για να ρυθµίσετε το χρόνο εναλλαγής φωτογραφιών κατά τη διάρκεια διαδοχικής
προβολής.
Εφέ µετάβασης
-
Επιλέξτε για να ρυθµίσετε το εφέ µετάβασης για διαδοχική προβολή φωτογραφιών.
Μουσική υποβάθρου
-
Επιλέξτε για να ρυθµίσετε τη µουσική υποβάθρου που ακούγεται κατά τη διάρκεια της
προβολής φωτογραφιών: Απενεργοποίηση/ Φάκελος/ Λίστα αναπαραγωγής.
Προφύλαξη οθόνης
-
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης.
Προεπισκόπηση βίντεο
-
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση βίντεο στο µενού
πλοήγησης.
Συνέχεια αναπαραγωγής
-
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης
αναπαραγωγής (auto-bookmarking) για ταινίες.
25 / 46
4. Μενού πλοήγησης
Το µενού πλοήγησης σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε και να αναπαράγετε αρχεία πολυµέσων
που είναι αποθηκευµένα στις αφαιρούµενες συσκευές DVD,(USB, Κάρτα), Σκληρός δίσκος,
∆ίκτυο, UPnP-server, και λίστα αναπαραγωγής. Για να µπείτε στο µενού, επιλέξτε το εικονίδιο
Πλοήγηση στην οθόνη υποδοχής (home) ή πιέστε το πλήκτρο BROWSER στο
τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα κατά την πλοήγηση στο µενού
πλοήγησης.
Πλήκτρο
ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ
Λειτουργία
Μετακίνηση του κέρσορα πάνω/ κάτω για επιλογή συσκευών,
φακέλων ή αρχείων.
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ∆ΕΞΙΑ
Επιλογή των ρυθµίσεων φίλτρου: Όλα, Μουσική, Φωτογραφίες,
και Βίντεο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ /
Μετακίνηση στην προηγούµενη/ επόµενη σελίδα.
ΕΠΟΜΕΝΟ
ENTER
Είσοδος ή επιβεβαίωση του επιλεγµένου αντικειµένου.
SELECT
Επιλέξτε αρχεία στο µενού Πλοήγηση -> Σκληρός δίσκος.
CONFIRM
Προσθήκη των επιλεγµένων αρχείων στη λίστα αναπαραγωγής.
RETURN
Επιστροφή στο προηγούµενο µενού.
4.1 Πλοήγηση σε όλα
Σ’ αυτή την λειτουργία, θα εµφανίζονται όλοι οι φάκελοι και τα υποστηριζόµενα περιεχόµενα
(µουσική, φωτογραφίες και ταινίες).
26 / 46
Σηµείωση:
•
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘8.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά‘ για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα φορµά.
•
Τα τραγούδια µπορεί να µην µπορούν να αναπαράγονται συνεχώς όταν έχετε επιλέξει το
φίλτρο All (Όλα). Παρακαλούµε µεταβείτε στο φίλτρο Μουσική.
4.2 Πλοήγηση στη µουσική
Σ’ αυτή την κατάσταση, θα εµφανιστούν όλοι οι φάκελοι και τα υποστηριζόµενα αρχεία ήχου
στον κάθε φάκελο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
Πλήκτρο
PLAY
PAUSE / STEP
FR / FF
Λειτουργία
Εκκίνηση αναπαραγωγής.
Παύση αναπαραγωγής.
Γρήγορη αναπαραγωγή προς την αρχή/ τέλος. Πιέστε
επαναλαµβανόµενα για να επιλέξετε την ταχύτητα.
REPEAT
INFO
Ρύθµιση των επιλογών επανάληψης: Ένα, Όλα, (και Τυχαία).
Απόκρυψη ή εµφάνιση της µπάρας πληροφοριών κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
STOP
∆ιακοπή αναπαραγωγής.
27 / 46
4.3 Πλοήγηση στις φωτογραφίες
Σ’ αυτή την κατάσταση θα εµφανιστούν όλοι οι φάκελοι και τα υποστηριζόµενα αρχεία
φωτογραφιών στον κάθε φάκελο.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
Πλήκτρο
PLAY
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ /
Λειτουργία
Εκκίνηση αναπαραγωγής.
Μετακίνηση στην προηγούµενη/ επόµενη φωτογραφία.
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ∆ΕΞΙΑ
REPEAT
ZOOM IN / OUT
INFO
Περιστροφή µιας φωτογραφίας µε οποιαδήποτε γωνία.
Ρύθµιση των επιλογών επανάληψης: Ένα, Όλα, (και Τυχαία).
Μεγέθυνση/ σµίκρυνση στη φωτογραφία.
Απόκρυψη ή εµφάνιση της µπάρας πληροφοριών κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
STOP
∆ιακοπή αναπαραγωγής.
Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες διαδοχικά, µε µουσική υποβάθρου. Όταν είναι
ενεργοποιηµένη αυτή η λειτουργία, η διαδοχική προβολή ξεκινά αυτόµατα αφού πιέσετε το
πλήκτρο PLAY. (Παρακαλούµε ανατρέξτε στις επιλογές Χρόνος διαδοχικής προβολής, Εφέ
µετάβασης και µουσική υποβάθρου στο κεφάλαιο ‘3.5 MISC (∆ιάφορα)’ για περισσότερες
λεπτοµέρειες).
4.4 Πλοήγηση στα βίντεο
Σ’ αυτή την κατάσταση θα εµφανιστούν όλοι οι φάκελοι και τα υποστηριζόµενα βίντεο στον
κάθε φάκελο.
28 / 46
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
Πλήκτρο
PLAY
PAUSE / STEP
SLOW
Λειτουργία
Εκκίνηση αναπαραγωγής.
Παύση αναπαραγωγής. Πιέστε ξανά για µετάβαση καρέ- καρέ.
Αργή αναπαραγωγή. Πιέστε επαναλαµβανόµενα για επιλογή
ταχύτητας.
FR / FF
Γρήγορη αναπαραγωγή προς την αρχή/ τέλος. Πιέστε
επαναλαµβανόµενα για να επιλέξετε την ταχύτητα.
PREV / NEXT
REPEAT
ZOOM IN / OUT
INFO
Πιέστε για να µεταβείτε στο προηγούµενο/ επόµενο βίντεο.
Ρύθµιση των επιλογών επανάληψης: Ένα, Όλα, (και Τυχαία).
Μεγέθυνση/ σµίκρυνση
Απόκρυψη ή εµφάνιση της µπάρας πληροφοριών κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
GOTO
Απεικόνιση του µενού αναζήτησης κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
A-B
Θέστε το σηµείο έναρξης και λήξης του τµήµατος που θέλετε να
επαναλαµβάνεται.
ANGLE
Αλλάξτε τη γωνία θέασης κατά τη διάρκεια παρακολούθησης DVD.
MENU
Επιστροφή στο κεντρικό µενού κατά τη διάρκεια παρακολούθησης
DVD.
INS REPLAY
Μετακίνηση 10 δευτερόλεπτα προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής
CM SKIP
Μετακίνηση 30 δευτερόλεπτα προς τα µπροστά κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
AUDIO
Επιλέξτε ένα ηχητικό κοµµάτι ενώ παρακολουθείτε βίντεο DivX ή
DVD.
SUBTITLE
STOP
Ρύθµιση των επιλογών υποτίτλων.
∆ιακοπή αναπαραγωγής.
4.5 Streaming εικόνας/ ήχου µέσω δικτύου
Μπορείτε να κάνετε streaming στα αρχεία του οικιακού σας δικτύου (Ethernet ή WLAN).
Παρακαλούµε ανατρέξτε στην παράγραφο ’3.3 Αλλαγή ρυθµίσεων δικτύου’ για λεπτοµέρειες
29 / 46
σχετικά µε τις ρυθµίσεις δικτύου.
Υπάρχουν δύο µέθοδοι για να εντοπίσετε τα αρχεία που διαµοιράζονται στο τοπικό δίκτυό σας
µέσω του µενού «∆ίκτυο». Η µία είναι µέσω της οµάδας εργασίας. Η δεύτερη είναι µέσω του
‘Οι συντοµεύσεις µου’.
4.5.1 Πλοήγηση µέσω της οµάδας εργασίας
Μπορείτε να επιλέξτε την οµάδα εργασίας στην οποία ανήκει ο υπολογιστής σας µέσω της
αντίστοιχης λίστας, να βρείτε το όνοµα του υπολογιστή σας και να πιέσετε το πλήκτρο
ENTER για επιβεβαίωση. Στη συνέχεια µπορείτε να επιλέξετε και να αναπαράγετε τα
διαµοιραζόµενα αρχεία.
Σηµείωση:
•
Όταν αναπαράγετε αρχεία βίντεο high definition (µε ανάλυση 720p / 1080i / 1080p) µέσω
Ethernet ή WLAN, το βίντεο µπορεί να κάνει buffering. Αυτό είναι φυσικό λόγω της
ταχύτητας του δικτύου ή της ισχύος του σήµατος.
•
Λόγω των διαφορετικών συνθηκών, κάποιες φορές δεν θα µπορείτε να έχετε πρόσβαση
στο οικιακό δίκτυο ή µπορεί να µην εµφανίζεται στη λίστα. Θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε
το µενού ‘Οι συντοµεύσεις µου’ για να πλοηγηθείτε στα διαµοιραζόµενα αρχεία.
4.5.2 Πλοήγηση µέσω του ‘Οι συντοµεύσεις µου’
Μπορείτε να ρυθµίσετε ‘Συγκεκριµένη IP διακοµιστή αρχείων’ και να έχετε πρόσβαση σ’
αυτή µέσω του µενού ‘Οι συντοµεύσεις µου’ στο µενού.
30 / 46
-
Πιέστε το πλήκτρο MENU και θα εµφανιστεί ένα αναδυόµενο µενού.
-
Επιλέξτε Προσθήκη για να ανοίξετε ένα αναδυόµενο µενού στο οποίο θα µπορείτε να
πληκτρολογήσετε τα στοιχεία Ετικέτα, Όνοµα χρήστη κωδικού,Κωδικό χρήστη
δικτύου, Domain, Όνοµα Host, και Συγκεκριµένη IP διακοµιστή αρχείων. Επιλέξτε
OK για επιβεβαίωση, Cancel για ακύρωση, και Απλό/ Λεπτοµερές για µετάβαση µεταξύ
των επιλογών απλών και λεπτοµερών επιλογών.
-
Επιλέξτε τη συντόµευση που προσθέσατε και πιέστε το πλήκτρο ENTER για επιβεβαίωση.
Στη συνέχεια µπορείτε να επιλέξετε και να αναπαράγετε αρχεία στον υπολογιστή –
προορισµό.
31 / 46
4.6 Streaming εικόνας/ ήχου µέσω διακοµιστή UPnP
Έχει ενσωµατωθεί UPnP (Universal Plug and Play) client στη συσκευή, ο οποίος επιτρέπει
στον χρήστη να κάνει αυτόµατη ανίχνευση των UPnP Media Servers στο δίκτυο ώστε να κάνει
πλοήγηση και streaming αρχείων πολυµέσων από αυτούς.
4.6.1 Εγκατάσταση ενός UPnP Media Server στον υπολογιστή σας
Υπάρχουν πολλά δωρεάν και εµπορικά προγράµµατα UPnP Media Server, όπως το
Windows Media Connect, το Windows Media Player 11, το XBMC Media Center
(Linux/Mac/Windows), το MediaTomb (Linux), κ.ά. Παρακαλούµε εγκαταστήστε ένα από αυτά
στον υπολογιστή σας. Στα ακόλουθα κεφάλαια, θα λάβουµε ως παραδείγµατα τον Windows
Media Player 11 στα Microsoft Windows XP SP2.
4.6.2 ∆ιαµοιρασµός αρχείων πολυµέσων στον υπολογιστή σας
Η λειτουργία Media Sharing του Windows Media Player 11 σας επιτρέπει να απολαύσετε τα
περιεχόµενα της βιβλιοθήκης του Windows Media Player από οποιοδήποτε σηµείο του σπιτιού
σας.
-
Ανοίξτε τον Windows Media Player 11, πιέστε Library -> Add Library -> Advanced
Options για προσθήκη ή αφαίρεση των αρχείων από τη βιβλιοθήκη.
-
Κάντε κλικ στην επιλογή Library -> Media Sharing. Στη συνέχεια µπορείτε να επιτρέψετε
ή να αποκλείσετε συσκευές από την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη. Πιέστε Allow για να
εξουσιοδοτήσετε τη συσκευή σας.
32 / 46
4.6.3 Streaming στη συσκευή σας
-
Συνδέστε τη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο (LAN ή WLAN).
-
Μπείτε στο µενού Πλοήγηση - > UPnP στη συσκευή, επιλέξτε UPnP-server, και πιέστε
ENTER.
-
Στη συνέχεια µπορείτε να πλοηγηθείτε στη βιβλιοθήκη πολυµέσων που διαµοιράζεται
µέσω του Windows Media Player 11.
33 / 46
Σηµείωση:
•
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και ο υπολογιστής είναι στο ίδιο τοπικό δίκτυο και
υποδίκτυο.
•
Τα Firewalls (τείχη προστασίας) µπορεί να εµποδίσουν τη συσκευή σας από την
επικοινωνία της µε τον υπολογιστή. Παρακαλούµε ανοίξτε τις θύρες χειροκίνητα και
προσθέστε τη συσκευή σας στη λίστα ‘trusted’, ή απενεργοποιήστε προσωρινά το τείχος
προστασίας.
4.7 Μετονοµασία/ ∆ιαγραφή αρχείων
Όταν πλοηγείστε στο µενού, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο MENU για να εµφανίσετε το
αναδυόµενο µενού όπου µπορείτε να µετονοµάσετε και να διαγράψετε αρχεία ή φακέλους.
Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε µεταξύ: Επιστροφή, Μετονοµασία και
∆ιαγραφή. Πιέστε ENTER για επιβεβαίωση.
4.8 ∆ιαχείριση της λίστας αναπαραγωγής
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει λειτουργία λίστας αναπαραγωγής, η οποία σας επιτρέπει να
προσθέσετε τα αγαπηµένα σας περιεχόµενα από το σκληρό δίσκο στις λίστες αναπαραγωγής
(Όλα, Μουσική, Φωτογραφίες και Βίντεο) και να τα απολαύσετε οποιαδήποτε στιγµή.
4.8.1 Προσθήκη αρχείων στη λίστα αναπαραγωγής
Επιλέξτε το αγαπηµένο σας αρχείο που θέλετε να προσθέσετε, πιέστε το πλήκτρο SELECT
και το αρχείο θα σηµειώνεται µε νι. Πιέστε το πλήκτρο CONFIRM για επιβεβαίωση και θα
εµφανιστεί ένα µήνυµα ‘Προσθήκη επιλεγµένων στη λίστα’. Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές
επιλογές. ∆είτε την παρακάτω εικόνα.
34 / 46
4.8.2 Πλοήγηση στη λίστα αναπαραγωγής
Πιέστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ για να επιλέξετε Λίστα αναπαραγωγής στο µενού
πλοήγησης. Πιέστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ∆ΕΞΙΑ για να επιλέξετε µεταξύ Όλα, Μουσική,
Φωτογραφίες και Βίντεο. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για επιβεβαίωση. Κατόπιν θα µπείτε
στη λίστα αναπαραγωγής.
Αν θέλετε να διαγράψετε ένα αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο
SELECT για επιλογή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο CONFIRM για επιβεβαίωση.
35 / 46
5. Μενού αντιγραφής αρχείων
Επιλέξτε το εικονίδιο «Αντιγραφή αρχείου» από την οθόνη υποδοχής για να µπείτε στο
µενού Αντιγραφής αρχείων, το οποίο σας επιτρέπει να αντιγράψετε αρχεία µεταξύ των
αφαιρούµενων συσκευών (Κάρτα, USB), του σκληρού δίσκου και του δικτύου.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα στο µενού αντιγραφής αρχείων.
Πλήκτρο
Λειτουργία
ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ
Μετακίνηση του κέρσορα πάνω/ κάτω για να επιλέξετε συσκευές,
φακέλους.
∆ΕΞΙΑ
SELECT
Μετάβαση στο επόµενο βήµα.
Επιλογή (ή ακύρωση) φακέλων ή αρχείων (Τα επιλεγµένα
αντικείµενα θα σηµειωθούν µε νι).
STOP
ENTER
Ακύρωση όλων των επιλογών.
Επιβεβαίωση των επιλογών.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στις ακόλουθες διαδικασίες για αντιγραφή/ µετακίνηση φακέλων/
αρχείων µεταξύ των συσκευών.
-
Βήµα 1: Επιλέξτε τη συσκευή – πηγή και τη συσκευή - προορισµό.
-
Βήµα 2: Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να αντιγράψετε.
-
Βήµα 3: Επιλέξτε το φάκελο προορισµού στον οποίο θα αποθηκεύσετε τα παραπάνω
αρχεία.
-
Βήµα 4: Επιλέξτε Αντιγραφή ή Μετακίνηση για να συνεχίσετε.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα σ’ αυτό το µενού.
Πλήκτρο
ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ
Λειτουργία
Μετακινήστε τον κέρσορα πάνω/ κάτω για να επιλέξετε σταθµό,
κανάλι και είδος.
PREV / NEXT
Μετακίνηση σελίδας πάνω/ κάτω.
ENTER
Επιβεβαίωση και είσοδος στο επιλεγµένο µενού.
MENU
Προσθήκη/ διαγραφή σταθµού από/ προς τα αγαπηµένα όταν είναι
επιλεγµένα.
PLAY
Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή αφού επιλέξετε κάποιο
36 / 46
κανάλι.
STOP
RETURN
∆ιακοπή της αναπαραγωγής.
Επιστροφή στο προηγούµενο µενού.
Σταθµός
-
Όλοι οι σταθµοί εµφανίζονται σ’ αυτό το µενού.
Είδος
-
Μπορείτε να αναζητήσετε σταθµούς µε βάση το είδος τους (pop, rock, jazz, κ.ά.)
χρησιµοποιώντας αυτό το µενού.
Αγαπηµένα
-
Οι αγαπηµένοι σας σταθµοί βρίσκονται σ’ αυτό το µενού.
6. Web Server & BitTorrent
6.1 Web Server (unicgi)
Ένας Web server που ονοµάζεται ‘Neighbor Web’ έχει ενσωµατωθεί στη συσκευή.
-
Συνδέστε τη συσκευή στο οικιακό δίκτυό σας (LAN ή WLAN).
-
Λήψη διεύθυνσης IP για τη συσκευή από το µενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -> ∆ΙΚΤΥΟ.
-
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP (π.χ. 192.168.3.15) στη µπάρα διεύθυνσης του Internet
Explorer στο PC σας.
Στη συνέχεια µπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Web server µέσω του υπολογιστή σας.
Σηµείωση: Παρακαλούµε ανατρέξτε στις «Πληροφορίες επέκτασης» στο κεφάλαιο ‘3.4
37 / 46
Αλλαγή ρυθµίσεων συστήµατος’, και βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχετικά πακέτα: ‘btpd’, ‘samba’,
και ‘unicgi’ είναι εγκατεστηµένα και τρέχουν σωστά εκ των προτέρων.
6.2 ∆ιαχείριση λογαριασµού
-
Πιέστε ∆ιαχείριση λογαριασµού στη σελίδα home του Neighbor Web.
-
Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να θέσετε κωδικό για πρόσβαση στο Neighbor Web.
Σηµείωση:
•
Ο κωδικός θα έχει επίδραση µόνο όταν είναι ενεργοποιηµένος ο έλεγχος πρόσβασης
(Login Control). (Παρακαλούµε ανατρέξτε στον «Έλεγχο πρόσβασης» στο κεφάλαιο ‘3.4
Αλλαγή ρυθµίσεων συστήµατος’ για περισσότερες λεπτοµέρειες).
•
Το εργοστασιακό όνοµα χρήστη είναι ‘admin’, και ο εργοστασιακός κωδικός είναι ‘123’.
6.3 Visit Neighbor (samba)
-
Πιέστε Visit Neighbor στην κεντρική σελίδα ή στο Neighbor Web.
-
Στη συνέχεια θα µπορείτε να πλοηγηθείτε, να επεξεργαστείτε και να αντιγράψετε αρχεία
από/ προς τον τοπικό σκληρό δίσκο της συσκευής.
6.4 BitTorrent Download (btpd)
Το BitTorrent είναι ένα πρωτόκολλο διαµοιρασµού αρχείων peer-to-peer, που χρησιµοποιείται
για τη διανοµή µεγάλου αριθµού δεδοµένων µέσω Internet. Η εφαρµογή BitTorrent (btpd –
BitTorrent Protocol Daemon) έχει ενσωµατωθεί στη συσκευή (Παρακαλούµε ανατρέξτε στο
«Πληροφορίες επέκτασης» στο κεφάλαιο ‘3.4 Αλλαγή ρυθµίσεων συστήµατος’, για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση και απεγκατάσταση του btpd).
Το πρόγραµµα- πελάτης BitTorrent btpd τρέχει σε κατάσταση daemon (δηλαδή είναι µια
διεργασία που τρέχει στο υπόβαθρο) και µπορείτε να τη διαχειριστείτε µέσω του Web server.
-
Πιέστε BitTorrent Download στο Neighbor Web, και στη συνέχεια θα µπείτε στη σελίδα
38 / 46
BitTorrent Download.
6.4.1 Προσθήκη νέου torrent
-
Πιέστε Add new torrent στη σελίδα BitTorrent Download.
-
Πιέστε Browse για να ανεβάσετε ένα αρχείο torrent και πιέστε Yes για επιβεβαίωση.
6.4.2 ∆ιαχείριση των λήψεων
Η σελίδα BitTorrent Download σας επιτρέπει να ξεκινήσετε, να σταµατήσετε, να διαγράψετε
torrents, και να θέσετε προτεραιότητες, αλλά και να δείτε την κατάσταση των τρεχόντων
torrents.
39 / 46
-
Πιέστε Start για να ξεκινήσετε τη λήψη.
-
Πιέστε Stop για να σταµατήσετε τη λήψη.
-
Πιέστε Delete για να διαγράψετε το επιλεγµένο torrent.
-
Πιέστε Refresh για ανανέωση της τρέχουσας προβολής.
-
Πιέστε το βέλος Κάτω για να µειώσετε την προτεραιότητα του επιλεγµένου torrent.
-
Πιέστε το βέλος Πάνω για να αυξήσετε την προτεραιότητα του επιλεγµένου torrent.
6.4.3 Ρυθµίσεις
-
Πιέστε Setting στη σελίδα BitTorrent Download για να µπείτε στη σελίδα BitTorrent
Setting.
Στη σελίδα BitTorrent Setting, µπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις.
-
Ρύθµιση της µέγιστης ταχύτητας λήψης.
-
Ρύθµιση της µέγιστης ταχύτητας αποστολής.
-
Ρύθµιση των ωρών αδράνειας στις οποίες θα ξεκινήσετε αυτόµατα την επόµενη λήψη.
40 / 46
-
Ρύθµιση των ωρών τροφοδοσίας (seeding).
-
Ρύθµιση αυτόµατης διαγραφής ή µη των torrent των οποίων ολοκληρώθηκε η λήψη.
-
Ρύθµιση του µέγιστου αριθµού ταυτόχρονων λήψεων.
7. Ενηµέρωση του Firmware
Το firmware είναι το λειτουργικό σύστηµα (OS) που είναι εγκατεστηµένο στη συσκευή. Οι
ενηµερώσεις του firmware µπορούν να περιλαµβάνουν νέα χαρακτηριστικά, βελτιώσεις και
διορθώσεις bug.
Παρακαλούµε ανατρέξτε στο «Ενηµέρωση συστήµατος» και «Πληροφορίες επέκτασης»
στο κεφάλαιο ‘3.4 Αλλαγή ρυθµίσεων συστήµατος’, για περισσότερες πληροφορίες.
41 / 46
8. Παραρτήµατα
8.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΘΥΡΕΣ I/O ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
3.5’’ SATA HDD
Θύρα Internet LAN RJ45
Θύρα USB 2.0 HOST x 2 (συµβατό µε USB 1.1)
Θύρα κάρτας µνήµης (υποστηρίζει SD/MMC/MS Pro)
Θύρα USB 2.0 DEVICE (σύνδεση µε υπολογιστή)
Θύρα Composite (CVBS) A/V
Θύρα Component Y/Pb/Pr
Θύρα HDMI V1.3
Θύρα S/PDIF coaxial & optical
DC-IN 12V
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ:
FAT/FAT32/NTFS
ΦΟΡΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
AVI/MKV/TS/TP/TRP/M2TS/MPG/MP4/MOV/M4V/VOB/ISO/IFO/DAT/WMV/ASF/RM/
MP3/OGG/WMA/WAV/AAC/FLAC
HD JPEG/BMP/GIF/TIF/PNG
RMVB/FLV, µε ανάλυση µέχρι 720p/1080i/1080p
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
MPEG-1
HD MPEG-2
HD MPEG-4 SP/ASP/AVC (H.264)
WMV9 (VC-1)
RealNetworks (RM/RMVB) 8/9/10, µέχρι 720p
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΗΧΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ:
MP2/3, OGG Vorbis, WMA (DRM, και Advanced Profile δεν υποστηρίζονται), PCM,
LPCM, MS-ADPCM, LC-AAC, HE-AAC, COOK, RA-Lossless
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ:
SRT, SMI, SSA, ASS, IDX/SUB, SUB
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ
10/100Mbps Auto-Negotiation Ethernet
802.11b/g/n WLAN, µέχρι 300Mbps (υποστηρίζεται µέσω προαιρετικού WLAN USB
Adapter)
Σηµείωση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση του προϊόντος µπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
42 / 46
8.2 Συχνές ερωτήσεις
Ερώτηση 1. Όταν προσπαθώ να αποσυνδέσω τη συσκευή USB, λαµβάνω συνεχώς το
µήνυµα “The device ‘Generic volume’ cannot be stopped right now. Try stopping the
device again later.” (Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε αργότερα τη συσκευή). Τι πρέπει
να κάνω;
Απάντηση:
Κλείστε οποιαδήποτε προγράµµατα προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή,
συµπεριλαµβανοµένου του Windows® Explorer. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσµα, περιµένετε για
ακόµη 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά. Αν και πάλι δεν υπάρξει
αποτέλεσµα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Ερώτηση 2. Βρίσκω νέα ονόµατα αρχείων και φακέλων που δεν έχω δηµιουργήσει ή
που έχουν περίεργα ονόµατα.
Απάντηση:
Πιθανότατα, το σύστηµα αρχείων file allocation table (FAT) έχει κάποιο πρόβληµα. Αυτό
µπορεί να προκλήθηκε από εσφαλµένη απενεργοποίηση της συσκευής (λόγω χαµηλής
µπαταρίας) κατά τη διάρκεια εγγραφής ή ανάγνωσης στον υπολογιστή µέσω σύνδεσης USB.
Τα Windows και τα Macintosh προσφέρουν συχνά επιπλέον αρχεία στο σκληρό δίσκο όπως το
finder.def ή το System volume info. Αυτά είναι φυσιολογικά και δεν προκαλούν βλάβη στη
συσκευή.
Ερώτηση 3. Χρησιµοποίησα τη συσκευή µου για να µεταφέρω αρχεία από και προς
διαφορετικούς υπολογιστές. Αν κάνω defragmenting (ανασυγκρότηση) στο σκληρό
δίσκο της συσκευής θα του προκαλέσω πρόβληµα;
Απάντηση:
Αν κάνετε ανασυγκρότηση στο σκληρό δίσκο της συσκευής µπορεί να είναι χρήσιµο µετά από
όταν µεταφέρετε πολλά αρχεία από και προς τη συσκευή. Ποτέ δεν είναι βλαβερό το να κάνετε
ανασυγκρότηση στο σκληρό δίσκο της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχουν οποιαδήποτε
άλλα προγράµµατα όταν χρησιµοποιείτε την εφαρµογή Windows® defragment. Βεβαιωθείτε
ότι θα συνδέσετε τη συσκευή µέσω του εξωτερικού τροφοδοτικού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας.
Ερώτηση 4. Τα αρχεία µου εξαφανίστηκαν από τη συσκευή.
Απάντηση:
Βεβαιωθείτε ότι θα πλοηγηθείτε στα αρχεία µέσω του σωστού τρόπου, το οποίο σηµαίνει µέσω
σωστών φιλτραρισµένων προβολών, όπως Φωτογραφίες, Μουσική ή Βίντεο.
Ερώτηση 5. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης, γιατί η τηλεόραση αναβοσβήνει
σύντοµα, παρουσιάζει µπλε οθόνη ή προφύλαξη οθόνης;
Απάντηση:
Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ενεργοποιείται το σύστηµα, καθώς ρυθµίζει τις κατάλληλες
παραµέτρους ώστε να εξάγεται το σωστό σήµα βίντεο στην τηλεόραση. Κατά τη διάρκεια της
ενεργοποίησης, η τηλεόραση µπορεί να λαµβάνει εσφαλµένα σήµατα ή σήµατα που δεν είναι
43 / 46
σταθερά µε αποτέλεσµα η τηλεόραση να αναβοσβήσει, να νοµίσει ότι δεν λαµβάνεται κάποιο
σήµα και να εµφανίσει µια µπλε οθόνη ή προφύλαξη οθόνης.
Ερώτηση 6. Γιατί όταν αλλάζω σε Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, και 1080p, η
τηλεόραση δείχνει µη καταληπτή εικόνα;
Απάντηση:
Παρακαλούµε ελέγξτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει Y/Pb/Pr 480p, 576p, 720p, 1080i, και
1080p. Αν δεν υποστηρίζει, παρακαλούµε χρησιµοποιήστε εναλλακτικά σήµα A/V, πιέστε το
πλήκτρο TV SYSTEM στο τηλεχειριστήριο και αλλάξτε την είσοδο βίντεο της τηλεόρασης σε
NTSC ή PAL.
Ερώτηση 7. Γιατί δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή µουσικής όταν
χρησιµοποιώ την έξοδο component Y/Pb/Pr;
Απάντηση:
Η έξοδος Y/Pb/Pr είναι έξοδος µόνο εικόνας και δεν περιλαµβάνει σήµατα ήχου. Όταν
χρησιµοποιείτε την έξοδο Y/Pb/Pr, παρακαλούµε συνδέστε την έξοδο A/V OUT ή την S/PDIF
για να ακούσετε ήχο.
Ερώτηση 8.∆εν µπορώ να λάβω όνοµα SSID. Η οθόνη απεικονίζει συνέχεια το µήνυµα:
‘Αδυναµία λήψης SSID!!’
Απάντηση:
Όταν έχετε συνδέσει WLAN USB Adapter στη συσκευή, χρειάζεται κάποιο χρόνος για να
ενεργοποιηθεί. Παρακαλούµε περιµένετε περίπου 1~2 λεπτά και προσπαθήστε να
ανανεώσετε ξανά τη λίστα SSID.
Ερώτηση 9. ∆εν µπορώ να δω αρχεία που είναι διαµοιρασµένα στον υπολογιστή µέσω
του µενού Πλοήγηση->∆ίκτυο.
Απάντηση:
Παρακαλούµε ελέγξτε τα ακόλουθα:
1) Συνδέστε τη συσκευή πρώτα στο δίκτυο και λάβετε διεύθυνση IP.
2) Παρακαλούµε να ενεργοποιήσετε το NetBIOS του TCP/IP στον υπολογιστή.
3) Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του firewall στον υπολογιστή σας.
4) Παρακαλούµε να ενεργοποιήσετε το λογαριασµό ‘Guest’ του υπολογιστή σας.
5) Παρακαλούµε να µοιραστείτε τους φακέλους που θέλετε να δείτε στον υπολογιστή σας και
βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες ‘Everyone’ (Όλοι) ή ‘Guest’ έχουν δικαίωµα πρόσβασης.
Ερώτηση 10. Έχω ρυθµίσει τα πάντα σωστά αλλά δεν µπορώ και πάλι να δω το
ασύρµατο δίκτυο ή να χρησιµοποιήσω τη λειτουργία UPnP.
Απάντηση:
Χρησιµοποιείται τείχος προστασίας (firewall) όπως το Norton Internet Security, McAfee
Personal Firewall, Zone Alarm, κ.ά. ή ακόµη και το ενσωµατωµένο firewall των Windows XP;
(Μην ξεχάσετε ότι το Service Pack 2 για τα Windows XP ενηµερώνει αυτόµατα το firewall και
ενεργοποιείται εξ ορισµού).
44 / 46
Αν έχετε firewall, µπορεί να χρειαστεί να κάνετε ρυθµίσεις ή εξαιρέσεις που θα σας επιτρέψουν
να επικοινωνήσετε µε τη συσκευή στο δίκτυο. Για να ελέγξετε αν το firewall εµποδίζει την
επικοινωνία στο δίκτυο (συµπεριλαµβανοµένου του PING και τις πρόσβασης στους
κοινόχρηστους φακέλους), προσπαθήστε να το απενεργοποιήσετε για να δείτε αν
πραγµατοποιείται σύνδεση. Αν απενεργοποιώντας το µπορείτε να κάνετε σύνδεση, µπορεί να
χρειαστεί να προσθέσετε τη συσκευή στη λίστα ‘Trusted’ ή να ρυθµίσετε το firewall για τοπική
πρόσβαση intranet. Στη χειρότερη περίπτωση, απενεργοποιήστε το firewall για αρκετό χρόνο
ώστε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά όταν
τελειώσετε.
Ερώτηση 11. Χρησιµοποιώ 802.11n Wi-Fi dongle µε 802.11n ασύρµατο router. Γιατί η
συσκευή είναι
802.11g 54Mbps αντί για 300Mbps?
Απάντηση:
Το πρότυπο IEEE 802.11n Draft εµποδίζει τη χρήση υψηλής ισχύος µέσω WEP ή TKIP ως
unicast cipher. Αν χρησιµοποιείτε αυτές τις µεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ. WEP,
WPA-TKIP), ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων θα πέσει στα 54 Mbps. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή του Access Point ή του router για να κατεβάσετε το πιο
πρόσφατο firmware, ή προσπαθήστε να χρησιµοποιήσετε άλλες µεθόδους κρυπτογράφησης
(WPA2-AES ή WPA2-TKIP), ή επιλέξτε να διαµορφώσετε ένα προφίλ χωρίς ασφάλεια, αλλά
αυτό δεν συνιστάται.
Ερώτηση 12. Που µπορώ να βρω αρχεία .torrent για λήψη µέσω BitTorrent;
Απάντηση:
Πολλές ιστοσελίδες υπάρχουν στο Internet, όπως το The Pirate Bay, το Isohunt.com, το
TorrentPortal.com, το Mininova.org, κ.ά. Παρακαλούµε να έχετε προσέχετε τα αρχεία που
κατεβάζετε και τη χρήση τους, καθώς µπορεί να προκαλέσουν παραβίαση του νόµου περί
πνευµατικών δικαιωµάτων και να παραβιάσουν την τοπική νοµοθεσία.
8.3 Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα
Πνευµατικά δικαιώµατα
Όλα τα δικαιώµατα διατηρούνται. ∆εν θα πρέπει να αναπαράγετε ή να µεταδώσετε σε
οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε µέσον (είτε ηλεκτρονικά είτε µηχανικά) κανένα τµήµα
του παρόντος εγχειριδίου χωρίς τη ρητή άδεια του κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Υλικό που προστατεύονται από πνευµατικά δικαιώµατα όπως λογισµικό, αρχεία µουσικής ή
ταινίες δεν θα πρέπει να αντιγράφεται παράνοµα ή να χρησιµοποιείται χωρίς άδεια από τον
κάτοχο των πνευµατικών δικαιωµάτων.
Εµπορικά σήµατα
Τα Microsoft και Windows είναι σήµατα κατατεθέντα της εταιρείας Microsoft Corporation.
Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.
8.4 Εγγύηση
45 / 46
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:
-Φυσικές καταστροφές, όπως φωτιά ή ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.
-Βλάβη από µη εξουσιοδοτηµένη επισκευή, τροποποίηση ή ατύχηµα.
-Βλάβη από κακή χρήση ή αµέλεια.
-Συσκευή που την έχετε τροποποιήσει ή ενσωµατώσει σε άλλα προϊόντα για θεσµικούς ή
άλλους εµπορικούς σκοπούς.
-Απώλεια δεδοµένων του πελάτη ή απώλεια firmware, πληροφοριών ή άλλων δεδοµένων της
µνήµης.
-Εσφαλµένη µεταχείριση ή εγκατάσταση.
46 / 46
Download PDF

advertising