TAS100
Brukerhåndbok
TAS100
Innhold
z
z
z
z
Referanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bruke bilens audiosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Rattbrytere for fjernkontroll av audiosystemet. . . . . . . . . . . . . 14
Tips for bruk av bilens audiosystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1
2
TAS100
Referanse
Referanse
MW·FM radio/cd-spiller/MP3·WMA-spiller
(med kontroll for skifte av cd)
TAS100
3
Bruke bilens audiosystem —
— Noen grunnleggende funksjoner
Denne delen beskriver noen av de grunnleggende funksjonene til Toyotas audiosystem.
Det kan hende at noen av opplysningene ikke
gjelder for ditt system.
Bruke bilens audiosystem
TONE OG BALANSE
Se side 7 for detaljer om ditt systems tone- og
balansekontroller.
Audiosystemet fungerer når tenningsbryteren
står i “ACC” eller “ON”.
SKRU SYSTEMET PÅ OG AV
“PWR·VOL”Trykk på denne bryteren for å slå
audiosystemet på og av.
Trykk “AM”, “FM”, “FM1”, “FM2” eller “DISC”
knappen for å skru på den funksjonen uten å
trykke på “PWR·VOL” knappen.
Du kan slå på cd-spilleren ved å sette inn en
cd.
Du kan slå av cd-spilleren ved å ta ut cd-en.
Om audiosystemet tidligere var av vil hele
audiosystemet slås av når du tar ut cd-en.
SKIFTE MELLOM FUNKSJONER
Trykk “AM”, “FM”, “FM1”, “FM2” eller “DISC”
knappen om systemet allerede er på men du
ønsker å skifte fra en funksjon til en annen.
Audiosystemene med ID-nummer* 13817 bruker SRS FOCUS® og SRS TruBass® radioforsterkningsteknologier under lisens fra SRS
Labs, Inc. for alle moduser unntatt AM-radio.
® symboler er varemerker for
FOCUS, TruBass, SRS og
SRS Labs, Inc.
FOCUS og TruBass teknologi er inkorporert under lisens fra SRS
Labs, Inc.
*: Audio ID-nummer er vist over øvre høyre
hjørne av displayet.
Tone
Hvor godt lyden klinger, bestemmes i hovedsak av hvordan diskant- og bassnivået blandes.
Forskjellige
typer
musikkog
taleprogrammer lyder vanligvis bedre med forskjellige blandinger for diskant og bass.
Balanse
En god balanse mellom høyre og venstre stereokanal og lydnivået foran og bak er også viktig.
Husk at hvis du hører på et opptak eller en
sending i stereo, vil endring av balansen mellom høyre og venstre side øke lydvolumet for
én gruppe lyder, mens det vil redusere lydvolumet av en annen.
4
TAS100
DIN RADIOANTENNE
For å senke en manuell antenne skyves den
forsiktig ned.
OBS!
For å forhindre skade på antennen må
det sørges for at den er trukket tilbake
før man kjører gjennom en automatisk
bilvask.
DIN CD-SPILLER
Når du skal sette inn en plate, må du sette den
inn med etikettsiden opp. CD-spilleren vil spille
fra spor 1 til slutten av CD-en. Deretter vil den
på nytt spille fra spor 1.
Spilleren er kun beregnet på bruk med 12 cm
(4,7 tommer) plater.
OBS!
‹ Ikke legg inn to plater oppå hverandre. Det kan føre til at CD-spilleren
blir ødelagt. Sett inn bare én plate om
gangen i åpningen.
‹ Du må aldri prøve å ta fra hverandre
eller smøre noen del av CD-spilleren.
Ikke sett inn noe annet enn plater i
åpningen.
DIN MP3/WMA-SPILLER
MP3/WMA-filspesifikasjoner eller medieformater som har filer som din MP3/WMA-spiller kan
drifte er begrenset. Du finner mer informasjon
på side 19.
TAS100
5
— Kontroller og funksjoner
Detaljer for spesifikke knapper, kontroller og funksjoner er beskrevet i den alfabetiske listen som
følger.
6
TAS100
1 2 3 4 5 6 (Knapper for forhåndsinnstilling)
Disse knappene brukes til å forhåndsinnstille
og stille inn radiostasjoner.
For å forhåndsinnstille en stasjon til en knapp:
Still inn ønsket stasjon. (Se “TUNE·FILE” eller
“SEEK/TRACK”.) Trykk og hold knappen nede
til du hører et pip - dette vil stille inn stasjonen
til knappen. Nummeret til knappen for forhåndsinnstilling vises på skjermen.
Slik velger du en forhåndsinnstilt stasjon:
Trykk knappen for den stasjonen du ønsker.
Nummeret til knappen for forhåndsinnstilling
og stasjonsfrekvens vises på skjermen.
Disse systemene kan lagre en AM- og to FMstasjoner for hver knapp. (Skjermen vil vise
“AM”, “FM1”, “FM2” eller “FM3” når du trykker
knappen “AM” eller “FM”.)
(Utløserknapp)
Trykk utløserknappen for å løse ut en cd.
AF (alternativ frekvens)
Denne knappen kan kun brukes når man mottar en RDS (Radio Data System) stasjon.
Denne knappen brukes for å søke opp RDS
(Radio Data System) stasjoner over hele båndet.
Hver gang du trykker knappen “AF” vil AFmodus endres i følgende rekkefølge:
AF på: “AF” vises på skjermen. I denne modusen bytter radioen til den radiostasjonen som
gir godt mottak innen samme PI (Programidentifisering) kode.
REG på: “REG” vises på skjermen. I denne
modusen bytter radioen til den radiostasjonen
som gir godt mottak innen samme lokale PI
(Programidentifisering) kode.
For å skru AF-funksjonen av trykkes denne
knappen igjen.
AM
Trykk knappen “AM” for å skru på radioen og
velge AM-båndet. “AM” vil vises på skjermen.
TAS100
AST (automatisk lagring)
Denne knappen brukes til å automatisk forhåndsinnstille frekvensene til opptil seks radiostasjoner for hvert bånd (FM3 og AM).
Hvis du bruker knappen “AST” i FM-modus
(FM1, FM2, FM3), lagres stasjonen automatisk i FM3. Hvis du for eksempel bruker automatisk lagring i FM1, skifter modusen til FM3.
Trykk på knappen “AST” til du hører en pipelyd. Hvis radioen ikke finner noen stasjoner, vil
den motta den samme frekvensen som du hørte på før du brukte “AST”.
AUDIO CTRL (Tone- og lydbalansekontroller)
Hver gang du trykker knappen “AUDIO CTRL”
endres modusen. For å justere tone og
balanse dreies bryteren.
BAS: Justerer lave toner. Skjermen går fra
-5 til 5.
TRE: Justerer høye toner. Skjermen går fra
-5 til 5.
FAD: Justerer lydbalansen mellom høyttalerne
foran og bak. Skjermen går fra R7 til F7.
BAL: Justerer lydbalansen mellom høyre og
venstre høyttalere. Skjermen går fra L7 til R7.
Lydfeltjustering —
For å justere lydfeltet, trykk “AUDIO CTRL” til
“EQ” vises på skjermen. Drei deretter bryteren
for å velge “COMPACT”, “SEDAN” eller “MINIVAN”.
7
Skru over Rask automatisk justering av
lydnivå (ASL)
ASL: Automatisk justering av lydnivå kan
skrus på ved å dreie på bryteren. I tillegg lar
dreiing av bryteren deg velge fra LOW, MID og
HIGH volum- og toneinnstillinger. ASL-systemet justerer automatisk volum og tone i overensstemmelse med kjørehastigheten. Dette
hjelper med å sikre en optimal lytteopplevelse
selv om støynivået øker under kjøring.
PLATE
Kun med cd-veksler —
Bruk disse knappene for å velge en cd du
ønsker å høre på.
Trykk knappen “ ” (knapp 3 for forhåndsinnstilling) eller knappen “ ” (knapp 4 for forhåndsinnstiling) til nummeret for cd-en du
ønsker å høre vises på skjermen.
PLATE (CD)
Trykk knappen “DISC” for å spille av en cd.
Når audiosystemet er satt til cd-drift viser
skjermen det sporet som spilles i øyeblikket.
8
TAS100
Feilmeldinger
FM
Om spilleren feiler vil ditt audiosystem vise følgende feilmeldinger.
Trykk knappen “FM” for å skru på radioen og
velge FM-båndet. “FM1” eller “FM2” vil vises
på skjermen. Dette systemet lar deg stille inn
tolv FM-stasjoner, to for hver av knappene for
forhåndsinnstilling.
“WAIT”: Cd-spilleren kan være for varm. La
spilleren kjøles ned.
“ERROR 1”: Skiven kan være skitten, skadet
eller satt inn feil (opp-ned). Rengjør cd-en og
sett den inn igjen.
“NO DISC”: Cd-veksleren for den separate
enheten er tom. Sett inn en plate.
“ERROR 3”: Det er et problem i systemet. Løs
ut cd-en eller magasinet. Sett inn cd-en eller
magasinet igjen.
“ERROR 4”: Overspenning. Kontakt en autorisert Toyota-forhandler eller annen tilbørlig
kvalifisert og utstyrt profesjonell for inspeksjon.
“CD OPEN”: Lokket på cd-veksleren for den
separate enheten er åpent. Lukk lokket på cdveksleren.
Om “NO MUSIC” vises på skjermen, angir
det at en cd uten noen MP3/WMA data er satt
inn. Fjern cd-en fra spilleren og sett inn en
MP3/WMA data-cd.
Om feilen fortsatt finnes, ta med kjøretøyet til
et autorisert Toyotaverksted eller annen tilbørlig kvalifisert og utstyrt profesjonell.
PTY (programtype)
Denne knappen kan kun brukes når man mottar en RDS (Radio Data System) stasjon.
Trykk på “PTY”-knappen. Om knappen trykkes
mens man mottar en PTY-kode for RDS-stasjonen vil gjeldende programtype (“NEWS”,
“SPORT”, “TALK”, “POP”, “CLASSICS”) vises
på skjermen. Om et annet program ønskes,
trykk knappen “PTY” til din ønskede programtype kommer frem.
Om det ikke mottas noen PTY-kode for RDSstasjon vil “NO PTY” vises på skjermen.
Om “ ” eller “ ” siden av knappen “SEEK/
TRACK” trykkes mens programtypen vises på
skjermen vil radioen søke opp en stasjon som
har PTY-kode. Om radioen ikke kan søke opp
noen stasjoner vil “NOTHING” vises på skjermen.
Om systemet ikke røres på 6 sekunder mens
programtypen vises, eller om en annen operasjon utføres, vil programtypevisningen forsvinne og radioen vil sende et program fra
siste viste programtype.
TAS100
9
PWR·VOL (strøm og volum)
MP3/WMA-spiller
“PWR·VOL” Trykk på denne bryteren for å slå
audiosystemet på og av. Vri på “PWR·VOL”
bryteren for å justere volumet.
Det er to tilfeldige avspillingsfunksjoner - Du
kan enten lytte til alle filene på cd-en i tilfeldig
rekkefølge eller filene i en enkelt mappe i tilfeldig rekkefølge.
RAND (tilfeldig)
CD-spiller
Det er to funksjoner for tilfeldig - Du kan enten
lytte til sporene på en cd i tilfeldig rekkefølge
eller lytte på sporene på alle cd-ene i magasinet i tilfeldig rekkefølge.
Tilfeldig avspilling for sporene på en cd: Trykk
og slipp raskt knappen “RAND” (knapp 1 for
forhåndsinnstilling). “
” vil vises på
skjermen og spilleren spiller sporene på cd-en
du lytter til i tilfeldig rekkefølge. For å skru tilfeldig-funksjonen av trykkes denne knappen
igjen.
Kun med cd-veksler —
Tilfeldig avspilling for alle sporene i magasinet:
Trykk og hold knappen “RAND” (knapp 1 for
forhåndsinnstilling) til du hører et pip.
“
” vil vises på skjermen og spilleren
spiller alle sporene på alle cd-ene i magasinet
i tilfeldig rekkefølge. For å skru tilfeldig-funksjonen av trykkes denne knappen igjen.
Tilfeldig avspilling for filene i en mappe: Trykk
og slipp raskt knappen “RAND” (knapp 1 for
forhåndsinnstilling). “
” vil vises på
skjermen.
Tilfeldig avspilling for alle filene på cd-en:
Trykk og hold knappen “RAND” (knapp 1 for
forhåndsinnstilling) til du hører et pip.
“
” vil vises på skjermen og spilleren
vil spille alle filene på cd-en i tilfeldig rekkefølge. For å skru tilfeldig-funksjonen av trykkes
denne knappen igjen.
RDS (Radio Data System) skjerm
Navnet på RDS-stasjonen (programtjenestenavn) vil vises automatisk på skjermen når
RDS-stasjonen mottas.
10
TAS100
RPT (Gjenta)
MP3/WMA-spiller
CD-spiller
Det er to gjentakelsesfunksjoner - Du kan
enten gjenta en enkelt fil eller en hel mappe.
Det er to gjentakelsesfunksjoner - Du kan
enten gjenta et spor eller en hel cd.
Gjenta et spor:
Trykk og slipp raskt knappen “RPT” (knapp 2
for forhåndsinnstilling) mens sporet spilles.
“
” vil vises på skjermen. Når sporet
ender vil det automatisk gjentas. For å skru
gjenta-funksjonen av trykkes denne knappen
igjen.
Kun med cd-veksler —
Gjenta en cd:
Trykk og hold knappen “RPT” (knapp 2 for forhåndsinnstilling) til du hører et pip. “
”
vil vises på skjermen. Spilleren vil gjenta alle
sporene på cd-en du lytter til. Når cd-en ender
vil spilleren automatisk gå tilbake til første spor
på cd-en og spille av igjen. For å skru gjentafunksjonen av trykkes denne knappen igjen.
Gjenta en fil:
Trykk og slipp raskt knappen “RPT” (knapp 2
for forhåndsinnstilling) mens filen spilles.
“
” vil vises på skjermen. Når filen ender
vil den automatisk gjentas. For å skru gjentafunksjonen av trykkes denne knappen igjen.
Gjenta en mappe:
Trykk og hold knappen “RPT” (knapp 2 for forhåndsinnstilling) til du hører et pip. “
”
vil vises på skjermen. Spilleren vil gjenta alle
filene i mappen. Når den siste filen i mappen
ender vil mappen gjentas fra starten. For å
skru gjenta-funksjonen av trykkes denne
knappen igjen.
TAS100
11
SEEK/TRACK (søk/sporing opp/ned)
ST (Stereomottak) skjerm
Radio
Radioen skifter automatisk til stereomottak når
den mottar en stereosending. “ST” vises på
skjermen. Hvis signalet blir svakt, reduserer
radioen graden av kanalseparasjon for å hindre at det svake signalet lager støy. Hvis signalet blir veldig svakt, skifter radioen mottaket
fra stereo til mono.
I søkemodus finner og spiller radioen av neste
stasjon opp eller ned radiobåndet.
For å søke neste stasjon, trykk og slipp raskt
“ ” eller “ ” side av “SEEK/TRACK” knappen. Gjenta prosedyren for å finne neste stasjon.
CD-spiller
For å hoppe opp eller ned til et annet spor:
Trykk “ ” eller “ ” side av knappen “SEEK/
TRACK” til nummeret på det sporet du ønsker
å høre vises på skjermen. Hvis du ønsker å gå
tilbake til begynnelsen av det aktuelle sporet,
trykker du raskt på “ ”-siden av bryteren én
gang.
For å spole forover eller bakover på cd-en:
Om du ønsker å spole forover eller bakover på
cd-en, trykk og hold “ ” eller “ ” side av
knappen “SEEK/TRACK” til du hører et pip.
Når du slipper knappen, vil spilleren fortsette
avspillingen.
MP3/WMA-spiller
For å bla opp eller ned til en annen fil:
Trykk “ ” eller “ ” side av knappen “SEEK/
TRACK” flere ganger til filen du ønsker å lytte
til vises på skjermen. Hvis du ønsker å gå tilbake til begynnelsen av den aktuelle filen,
trykker du raskt på “ ”-siden av bryteren én
gang.
For å spole forover eller bakover på cd-en:
Om du ønsker å spole forover eller tilbake på
cd-en, trykk og hold “ ” eller “ ” side av
knappen “SEEK/TRACK” til du hører et pip.
Når du slipper knappen, vil spilleren fortsette
avspillingen.
TA (trafikkmelding)
Denne knappen kan kun brukes når man mottar en RDS (Radio Data System) stasjon.
Denne knappen brukes for mottak av trafikkmeldingsstasjoner over hele båndet.
Når du mottar FM:
Trykk på knappen “TA” for å skifte radiomodusen til TP (trafikkprogram). “TP” vil vises på
skjermen. Hvis TP-stasjonen ikke mottas, vil
“TP” begynne å blinke.
I TP-modus vil radioen begynne å søke etter
en TP-stasjon. Når det mottas en TP-stasjon,
vises programtjenestenavnet på skjermen.
Når trafikkinformasjonsprogrammet starter
endres radiovolumet automatisk til memorert
TA-volum. Når programmet er ferdig, fortsetter
systemet som før det skiftet til programmet.
(Se “TA volum minnefunksjon”.) Hvis radioen i
tillegg står i AF-modus, vil den søke etter en
TP-stasjon ved hjelp av AF-listen.
12
TAS100
Trykk knappen “TA” igjen for å skifte radiomodus til TA. “TA” vil vises på skjermen og
radioen vil dempe volumet for FM-stasjonen.
Hvis TP-stasjonen ikke mottas, vil “TA”
begynne å blinke.
I TA-modus vil radioen begynne å søke etter
en TP-stasjon. Når det mottas en TP-stasjon,
vises programtjenestenavnet på skjermen. Det
vil kun være lyd når trafikkinformasjonsprogrammet starter. Hvis radioen i tillegg står i
AF-modus, vil den søke etter en TP-stasjon
ved hjelp av AF-listen.
EON-system (Enhanced Other Network – forbedret annet nettverk): Hvis en RDS-stasjon
(med EON-data) du hører på, ikke sender et
program med trafikkmeldinger i TA-modus (trafikkmelding), skifter radioen automatisk til programmet med trafikkinformasjon ved bruk av
EON AF-listen. Når det er slutt på trafikkinformasjonen, går radioen automatisk tilbake til
den opprinnelige RDS-stasjonen. Du vil høre
en pipelyd når denne funksjonen starter og
slutter.
Mens radioen søker etter en TP-stasjon vises
“TP SEEK” på skjermen. Om radioen ikke kan
finne noen TP-stasjon vil “NOTHING” vises på
skjermen i 2 sekunder og radioen vil begynne
å søke etter en TP-stasjon igjen.
Når en TP-stasjon mottas og TP-signalet stoppes i 20 sekunder vil radioen automatisk søke
en annen TP-stasjon.
Når du hører på en CD-plate:
Trykk knappen “TA” for å bytte radiomodus til
TA. “TA” vil vises på skjermen.
Når programmet med trafikkinformasjon starter, avbrytes “CD” modusen og trafikkinformasjonen mottas automatisk. Når programmet er
ferdig, fortsetter systemet som før det skiftet til
programmet.
“TA” volumminnefunksjon - Volumnivået ved
mottak av trafikkmeldingen huskes.
Når “TA” mottas neste gang, sammenligner
systemet volumet før “TA” mottas og det
lagrede TA-volumet og velger automatisk det
volumet som er høyest. Men området for
volumminne er begrenset; om volum mottatt
tidligere er større enn maksimum volum for
området vil dette bli maksimumområdet og om
det er mindre enn minimum vil dette bli minimumområdet.
Du kan justere lydvolumet uavhengig av det
memorerte “TA” volumområdet i minnet når du
mottar en TA-stasjon. (Se “PWR·VOL”.)
For å returnere fra TA-modus til normal modus
trykkes “TA” igjen.
TAS100
13
TEKST
TUNE·FILE (søk og fil opp/ned)
CD-spiller
Radio
Denne knappen brukes til å endre visningen
for cd-en som inneholder tekstdata.
Drei bryteren med klokken for å øke frekvensen. Drei bryteren mot klokken for å senke frekvensen.
For å endre visningen, trykk og slipp raskt
knappen “TEXT” mens cd-en spilles. Visningen endres i rekkefølgen fra forløpt tid til cd-tittel til sportittel og deretter tilbake til forløpt tid.
Om denne knappen trykkes mens en cd uten
tekstdata spilles vil “NO TITLE” vises på skjermen. Om cd-ens eller sporets fulle tittel ikke
vises på skjermen, trykk og hold knappen til
du hører et pip. Resten av tittelen vil vises.
MP3/WMA-spiller
Denne knappen brukes til å endre visningen
for MP3/WMA-filen som inneholder tekstdata.
For å endre visningen, trykk og slipp raskt
knappen “TEXT” mens MP3/WMA-filen spilles.
Visningen endres i rekkefølgen fra forløpt tid til
mappenavn til filnavn til albumtittel til sportittel
til artistnavn og deretter tilbake til forløpt tid.
Om denne knappen trykkes mens en MP3/
WMA-fil uten tekstdata spilles vil “NO TITLE”
vises på skjermen.
Om fullstendig tekstdata ikke vises, trykk og
hold knappen til du hører et pip. Resten av
tekstdataene vil vises.
MP3/WMA-spiller
Drei bryteren med klokken for å bla en fil opp.
Drei bryteren mot klokken for å bla en fil ned.
14
TAS100
Rattbrytere for fjernkontroll
av audiosystemet
—på noen modeller)
Rattbrytere for fjernkontroll av audiosystemet
(a) Når radiomodus er valgt
“ ” eller “ ” bryter: Trykk denne bryteren
for søkeinnstilling eller for å velge en stasjon.
z For å velge en forhåndsinnstilt stasjon trykkes bryteren lett. Gjenta prosedyren for å
velge neste forhåndsinnstilte stasjon.
z Søke etter en stasjon: Trykk på og hold bryteren til du hører et pip. Gjenta prosedyren
for å finne neste stasjon. Hvis du trykker
bryteren på den ene siden av “ ” eller “ ”
mens du søker, avbrytes søket.
Bryterne er montert på venstre side av rattet.
“MODE” bryter Bruk denne bryteren for å
endre modus. Om en cd ikke er satt inn blir
“CD” modus hoppet over. Når du trykker på
bryteren med audiosystemet av vil audiosystemet slås på. Når du trykker og holder bryteren
til du hører et pip med audiosystemet slått på
vil audiosystemet slås av.
“ ” brytere: Bruk disse bryterne for å justere volumet. Trykk “+” for å øke volumet og “-”
for å senke volumet. Lydvolumet fortsetter å
øke eller synke så lenge du trykker på bryteren.
z Du kan søke opp og ned på frekvensbåndet
ved å trykke på og holde inne bryteren
også etter at du hører et lydsignal. Når du
slipper bryteren, begynner radioen å søke
etter stasjoner opp eller ned på båndet.
Gjenta prosedyren for å finne neste stasjon.
TAS100
15
Tips for bruk av bilens
audiosystem
(b) Når “CD” modus er valgt
Tips for bruk av bilens audiosystem
OBS!
CD-spiller
“ ” eller “ ” bryter: Bruk denne bryteren til
å hoppe opp eller ned til et annet spor i hvilken
som helst retning.
Trykk raskt inn og slipp “ ” eller “ ”-siden av
bryteren til du finner sporet du ønsker å lytte
til. Hvis du ønsker å gå tilbake til begynnelsen
av det aktuelle sporet, trykker du raskt på “ ”siden av bryteren én gang.
Kun med cd-vekslerTrykk raskt inn og slipp “ ” eller “ ”-siden av
bryteren til du finner cd-en du ønsker å lytte til.
MP3/WMA-spiller
Slik sørger du for at audiosystemet fungerer som det skal:
‹ Vær forsiktig slik at du ikke søler
væske over audiosystemet.
‹ Ikke sett inn noe annet enn en cdplate i åpningen.
‹ Bruk av mobiltelefon inne i eller nær
bilen kan føre til at det kommer støy
fra høyttalerne i audiosystemet. Dette
er imidlertid ikke en indikasjon på at
noe er galt.
RADIOMOTTAK
“ ” eller “ ” bryter: Bruk denne bryteren til
å velge en ønsket fil eller cd.
Velge en bestemt fil: Trykk raskt inn og slipp
“ ” eller “ ”-siden av bryteren til du finner
filen du ønsker å lytte til. Hvis du ønsker å gå
tilbake til begynnelsen av den aktuelle filen,
trykker du raskt på “ ”-siden av bryteren én
gang.
Slik velger du en bestemt plate: Trykk raskt inn
og slipp “ ” eller “ ”-siden av bryteren til du
finner cd-en du ønsker å lytte til.
ADVARSEL
Utvis forsiktighet når du bruker bryterne
under kjøring for å unngå ulykker.
FM-sendinger har et mottaksområde på
omtrent 40 km eller 25 miles. Når du kjører
vekk fra en stasjon, kan det hende at du må
fininnstille radioen og skru opp volumet etter
hvert som signalene blir svakere. FM-signalene kan av og til blokkeres av høye bygninger
eller åskammer. Dette er normalt for FM-mottaket og indikerer ikke et problem med
radioen.
16
TAS100
VEDLIKEHOLD AV CD-SPILLEREN OG
PLATENE
z CD-spilleren er kun beregnet til bruk av
12 cm (4,7 tommer) cd-er.
z Ekstremt høye temperaturer kan forhindre
CD-spilleren fra å fungere. På varme dager
bør du bruke klimaanlegget til å kjøle ned
bilen innvendig før du bruker spilleren.
z Ujevn veibane og andre vibrasjoner kan
gjøre at CD-spilleren hopper.
z Om fukt trenger inn i din cd-spiller må ikke
spilleren brukes selv om den ser ut til å
virke. Ta ut platene fra CD-spilleren og vent
til den blir tørr.
ADVARSEL
CD-spilleren bruker en usynlig laserstråle som kan forårsake farlig eksponering
hvis strålen rettes utenfor enheten. Pass
på at du bruker spilleren på riktig måte.
z Bruk bare plater som er merket som vist
ovenfor. Det kan hende at følgende produkter ikke kan spilles på CD-spilleren.
Copy-protected CD
CD-R (CD-Recordable)
CD-RW (CD-Re-Writable)
CD-ROM
TAS100
Plater med spesiell utforming
Plater med dårlig kvalitet
Transparente/gjennomsiktige plater
Plater med etikett
17
OBS!
‹ Ikke bruk plater med spesiell utforming,
transparente/gjennomsiktige
plater, plater med dårlig kvalitet eller
plater med etikett, som de som er vist
på tegningene. Bruk av slike plater
kan skade spilleren eller skifteren,
eller platen kan sette seg fast inne i
dem.
‹ Dette systemet er ikke laget for bruk
av Dual Disc. Ikke bruk Dual Disc –
det kan føre til at spilleren ødelegges.
18
TAS100
Korrekt
Feil
z Håndter CD-er forsiktig, spesielt når du setter dem inn. Hold dem i kanten, og ikke bøy
dem. Unngå å sette fingeravtrykk på dem,
spesielt på den blanke siden.
z Skitt, riper, skjevheter, nålehull eller annen
skade på platene kan få spilleren til å
hoppe, eller til å gjenta en del av et spor.
(Hold platen opp mot lyset for å se etter
nålehull.)
z Fjern platene fra spilleren når du ikke bruker dem. Oppbevar dem i plastetuier og
borte fra fuktighet, varme og direkte sollys.
Slik rengjør du en CD: Tørk av den med en
myk, lofri klut som er fuktet med vann. Tørk i
en rett linje fra midten til kanten av platen (ikke
i sirkler). Tørk av den med en annen myk, lofri
klut. Ikke bruk vanlig platerengjøringsmidler
eller antistatiske midler.
TAS100
MP3-/WMA-FILER
z MP3 (MPEG Audio Layer 3) og WMA
(Windows Media Audio) er audiokomprimeringsstandarder.
z MP3/WMA-spilleren kan spille MP3- og
WMA-filer på CD-ROM, CD-R og CD-RW.
Enheten kan spille plateinnspillinger som er
i samsvar med ISO 9660 nivå 1 og nivå 2
med filsystemet Romeo og Joliet.
z Når du gir en MP3- eller WMA-fil navn, må
du legge til riktig filtype (.mp3 eller .wma).
z MP3/WMA-spilleren spiller av filer med filtypen .mp3 eller .wma som MP3- eller WMAfiler. Hvis du vil unngå støy og avspillingsfeil, må du bruke riktig filtype.
z Flersesjons-kompatible cd-er kan også spilles av.
z MP3-filer er kompatible med formatene ID3
Tag versjon 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2 og Ver.
2.3 formater. Enheten kan ikke vise platetittel, sportittel og artistnavn i andre formater.
z WMA-filer kan inneholde en WMA-kode
som brukes på samme måte som en ID3kode. WMA-koder inneholder informasjon
som sportittel og artistnavn.
z Framhevingsfunksjonen er tilgjengelig bare
ved spilling av MP3-/WMA-filer innspilt med
32, 44,1 og 48 kHz. (Systemet kan spille
MP3-filer med samplingsfrekvens på 16,
22,05 og 24 kHz. Fremhevingsfunksjonen
er imidlertid ikke tilgjengelig for filer innspilt
ved disse frekvensene.)
19
z Lydkvaliteten på MP3-/WMA-filer vil generelt være bedre med høyere bithastigheter.
For å oppnå en lydkvalitet på akseptabelt
nivå anbefales det å bruke plater som er
innspilt med en bithastighet på minst
128 kbps.
Bithastigheter som kan spilles
MP3-filer:
MPEG1 LAYER3—64 til 320 kbps
MPEG2 LSF LAYER3—64 til 160 kbps
WMA-filer:
ver. 7, 8 CBR—48 til 192 kbps
ver. 9 CBR—48 til 320 kbps
z MP3- og WMA-spilleren spiller ikke av
MP3- og WMA-filer fra platebrennere som
bruker dataoverføring med pakkeskriving
(UDF-format). Plater må spilles inn med
“pre-mastering”-programvare i stedet for
pakkeskrivingsprogramvare.
z M3u-spillelister er ikke kompatible med
audiospilleren.
z Formatene MP3i (MP3 interaktiv) og
MP3PRO er ikke kompatible med audiospilleren.
z MP3-spilleren er kompatibel med VBR
(variabel bithastighet).
z Når du spiller filer som er innspilt som VBRfiler (variabel bithastighet), vil ikke spilletiden vises riktig hvis du bruker hurtig spoling framover eller bakover.
z Det er ikke mulig å se i mapper som ikke
inneholder MP3- eller WMA-filer.
z Det kan spilles MP3-/WMA-filer i mapper
med opptil åtte nivåer. Avspillingen kan
imidlertid starte noe forsinket når du bruker
plater med mange mappenivåer. Vi anbefaler derfor at du ikke lager plater med mer
enn to mappenivåer.
20
TAS100
CD-R- og CD-RW-plater
z CD-R-/CD-RW-plater som det ikke er foretatt ferdigstillingsprosess på (en prosess
som gjør det mulig å spille plater på en vanlig CD-spiller) kan ikke spilles.
001.mp3
002.wma
Mappe 1
003.mp3
Mappe 2
004.mp3
005.wma
z Det kan hende du ikke kan spille av CD-R-/
CD-RW-plater som er innspilt på en
musikk-CD-opptaker eller en datamaskin,
på grunn av plateegenskapene, riper eller
smuss på platen eller smuss, kondens osv.
på enhetens linse.
Mappe 3
006.mp3
z Strukturen ovenfor viser avspillingsrekkefølgen som brukes på CD-er:
001.mp3
002.wma . . .
006.mp3
z Du kan spille opptil 192 mapper eller 255
filer på én plate.
z Rekkefølgen endres, alt etter hvilken PCog MP3/WMA-kodeprogramvare som er
brukt.
z Det kan hende du ikke kan spille av plater
som er innspilt på en datamaskin, avhengig
av programinnstillingene og -miljøet. Spill
inn med riktig format. (Kontakt de aktuelle
programvareprodusentene hvis du vil vite
mer.)
z CD-R-/CD-RW-plater kan skades hvis de
utsettes for direkte sollys, høye temperaturer eller andre uegnede lagringsforhold.
Det kan hende du ikke kan spille av enkelte
skadede plater på enheten.
z Titler og annen tekstinformasjon registrert
på CD-R/CD-RW-plater kan muligens ikke
vises av MP3/WMA-spilleren (ved lyddata
(CD-DA)).
z MP3/WMA-spilleren følger sporhoppingsfunksjonen på CD-R/CD-RW-platen.
z Hvis du setter inn en CD-RW-plate i MP3/
WMA-spiller, vil avspillingen være langsommere enn med en vanlig CD- eller CD-Rplate.
z Les advarslene som følger med CD-R/CDRW-platene før bruk.
z Innspillinger på CD-R/CD-RW kan ikke spilles av med DDCD-systemet (Double Density CD).
TAS100
21
BEGREPER
ISO 9660-format —
Pakkeskriving —
Dette er den internasjonale standarden for formatering av CD-ROM-mapper og -filer. ISO
9660-formatet har to reguleringsnivåer.
Dette er et generelt begrep som beskriver prosessen med å skrive data på forespørsel til en
CD-R osv., på samme måte som data skrives
til disketter eller harddisker.
Bithastighet —
Bithastighet referer til datavolum pr sekund
eller bps-enheter (bits pr sekund). Høyere rate
gir mer tilgjengelig informasjon for å reprodusere lyden. Høyere rate gir bedre lyd.
Multisesjon —
Multisesjon er en opptaksmetode som tillater
senere opptak av ytterligere data. Ved opptak
av data på en CD-ROM, CD-R eller CD-RW,
osv. blir alle data fra start til slutt behandlet
som en enkel enhet eller sesjon. Multisesjon
er en metode for opptak av mer enn 2 sesjoner
på en cd.
Nivå 1:
Filnavnet er i 8.3-format. (8-tegns filnavn med
en 3-tegns filtype. Filnavnene må bestå av
store bokstaver og tall på én byte. “_”-symbolet kan også brukes.)
Nivå 2:
Filnavnet kan inneholde opptil 31 tegn (inkludert skilletegnet “.” og filtypen). Hver mappe
må inneholde færre enn åtte hierarkier.
Utvidede formater
Joliet:
Filnavn kan inkludere opptil 64 tegn.
Romeo:
Filnavn kan inkludere opptil 128 tegn.
CD-DA —
m3u —
CD-DA er en forkortelse for Compact Disc
Digital Audio. Det refererer til det ukomprimerte formatet på vanlige cd-er.
Spillelister laget med “WINAMP”-programvare
har en filtypen for spillelister (.m3u).
ID3 Tag —
Dette er en metode for innkapsling av sporrelatert informasjon i en MP3-fil. Denne innkapslede informasjonen kan omfatte sportittelen,
artistnavnet, albumtittelen, musikkgenre, produksjonsåret, kommentarer og andre data.
Innholdet kan fritt redigeres med programvare
som har funksjoner for redigering av ID3-kode.
Selv om kodene er begrenset til et antall tegn,
kan informasjonen vises når sporet spilles av.
WMA Tag —
WMA-filer kan inneholde en WMA-kode som
brukes på samme måte som en ID3-kode.
WMA-koder inneholder informasjon som sportittel og artistnavn.
MP3 —
MP3 er en audiokomprimeringsstandard fastsatt av en arbeidsgruppe (MPEG) i ISO (International
Standard
Organization).
MP3
komprimerer audiodata til omtrent 1/10 av
størrelsen av vanlige plater.
WMA —
WMA (Windows Media Audio) er et audiokomprimeringsformat utviklet av Microsoft. Det
komprimerer filer til en filstørrelse som er mindre enn for MP3-filer. Dekodingsformatene for
WMA-filer er ver. 7, 8 og 9.
22
TAS100
PZ49X00210EN
PZ49X00210EL
PZ49X00210DE
PZ49X00210PL
PZ49X00210DA
PZ49X00210HU
PZ49X00210FR
PZ49X00210CS
PZ49X00210IT
PZ49X00210SK
PZ49X00210ES
PZ49X00210RO
PZ49X00210PT
PZ49X00210TR
PZ49X00210NL
PZ49X00210BG
PZ49X00210NO
Publication no. AOM 001 434-0
Printed in UK
PZ49X00210ET
Download PDF