IM 16210052 16210053 WHB-12 Melissa Stick mixer with

16210052 / 16210053 / 16210055 / 16210056
DK
NO
SE
FI
UK
DE
PL
Stavblender med minihakker .......................... 2
Stavmikser med minihakker ............................ 6
Stavmixer med minihackare .......................... 10
Sauvasekoitin ja teholeikkuri ........................ 14
Stick mixer with mini-chopper ....................... 18
Stabmixer mit Mini-Hacker ............................ 22
Blender ręczny z minimalakserem ................ 26
www.adexi.eu
DK
INTRODUKTION
For at du kan få mest mulig glæde af din nye
stavblender med minihakker, beder vi dig
gennemlæse denne brugsanvisning, før du
tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen,
hvis du senere skulle få brug for at genopfriske
apparatets funktioner.
GENERELLE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
•
•
Apparatet må anvendes af børn på over
8 år og personer med nedsat følsomhed,
fysiske eller mentale handicap, forudsat
at de overvåges eller er blevet instrueret i
brugen af apparatet på en sikker måde og
forstår de dermed forbundne risici. Børn
må ikke lege med apparatet. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn,
medmindre de er under opsyn.
Når apparatet er i brug, bør det holdes
under konstant opsyn. Når apparatet
anvendes, skal børn, der opholder sig
i nærheden af det, altid holdes under
opsyn. Apparatet er ikke legetøj.
•
Forkert brug af apparatet kan medføre
personskade og beskadige apparatet.
•
Anvend kun apparatet til det, det er
beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig
for skader, der opstår som følge af forkert
brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
•
Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke
anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
•
Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
•
Kontroller, at apparatet ikke har synlige
skader, og at der ikke mangler nogen dele.
•
Brug ikke apparatet sammen med andre
ledninger end den medfølgende.
2
•
Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i
eller snuble over apparatets ledning eller
en eventuel forlængerledning.
•
Apparatet må ikke anvendes sammen
med et tænd/sluk-ur eller et separat fjernbetjeningssystem.
•
Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når apparatet
ikke er i brug.
•
Undlad at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag fat om
selve stikket.
•
Hold ledningen og apparatet væk fra
varmekilder, varme genstande og åben ild.
•
Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
•
Ledningen må ikke bøjes eller vikles omkring apparatet.
•
Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet,
hvis dette er tilfældet, eller hvis det har
været tabt på gulvet, tabt i vand eller er
blevet beskadiget på anden måde.
•
Hvis apparatet, ledningen eller stikket er
beskadiget, skal apparatet efterses og om
nødvendigt repareres af en autoriseret
reparatør.
•
Apparatet må kun tilsluttes 230 V, 50 Hz.
Garantien bortfalder ved tilslutning til en
forkert spænding.
•
Forsøg aldrig at reparere apparatet selv.
Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en
defekt, der falder ind under garantien.
•
Hvis der foretages uautoriserede indgreb i
apparatet eller tilbehøret, bortfalder garantien.
DK
SÆRLIGE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
APPARATETS DELE
1.
Tænd/sluk-knap (normal hastighed)
•
Apparatet må ikke bruges til kogende
væsker eller meget varme fødevarer
på over 60 °C. Sørg for, at fødevarerne
har en så lav temperatur, at du undgår
forbrænding/skoldning ved eventuel hudkontakt.
2.
Turboknap (høj hastighed)
3.
Motordel
4.
Stavblenderpåsats
5.
Låg til hakkeskål
Apparatet må ikke bruges til blendning
af hårde og/eller tørre fødevarer eller til
knusning af is.
6.
Knivenhed
7.
Hakkebæger
•
•
Blend ikke varm madolie.
•
Tilsæt altid væske ved blendning af grøntsager eller frugt.
•
Fyld ikke hakkeskålen mere end 1/3 op
med fødevarer.
•
Brug ikke hakkeskålen, hvis den er revnet
eller gået i stykker.
•
Apparatet må ikke køre uafbrudt i mere
end 30 sekunder ad gangen.
•
Vær opmærksom på, at kniven stadig kan
køre rundt et stykke tid efter, at du har
slukket for apparatet.
•
Pas på ikke at berøre det skarpe knivblad
under brug og rengøring!
•
Alle dele, der kommer i kontakt med
fødevarer, skal vaskes grundigt før brug.
Dette er især vigtigt ved tilberedning af
mad til små børn og gamle eller svagelige
mennesker. Kontroller, at maden ikke er
for varm, inden den serveres.
1
2
3
6
4
7
BRUG SOM STAVBLENDER
1.
FØR FØRSTE ANVENDELSE
•
Fjern al emballage og alle transportmaterialer fra apparatet indvendigt og udvendigt.
•
Kontroller, at apparatet ikke har synlige
skader, og at der ikke mangler nogen dele.
•
Rengør alle dele, der kommer i kontakt
med fødevarer, inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere
tids opbevaring uden brug). Se afsnittet
Rengøring.
5
3
Klik stavblenderpåsatsen (4) fast på motordelen (3).
DK
2.
Slut apparatet til lysnettet.
RENGØRING
3.
Sænk stavblenderpåsatsen ned i maden,
og tryk på enten tænd/sluk-knappen (1)
eller turboknappen (2) for at starte apparatet. Hold knappen inde, så længe du
vil blende. Det tilrådes at starte ved lav
hastighed for at undgå stænk og sprøjt.
Du kan senere skifte til høj hastighed efter
behov.
•
Rengør altid apparatet umiddelbart efter
brug.
•
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet
i rengøringsanvisningerne, må ingen af
delene vaskes i opvaskemaskine.
•
Sluk altid for stikkontakten, og tag stikket
ud, før apparatet rengøres.
4.
Apparatet må ikke sænkes så langt ned
i maden, at sammenkoblingen mellem
motordel og påsats kommer i kontakt med
maden!
•
Rengør motordelen ved at tørre den af
med en fugtig klud. Apparatets motordel
må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke
trænge vand ind i den.
5.
Slip knappen (1, 2), og lad apparatet
standse helt, inden du løfter stavblenderpåsatsen op af maden.
•
Alle øvrige dele kan rengøres i almindeligt
opvaskevand. Samtlige dele skal være
helt tørre, inden apparatet samles og
bruges igen.
•
Pas på ikke at berøre knivbladene under
rengøringen!
•
Brug aldrig slibende eller opløsende
rengøringsmidler.
BRUG SOM MINIHAKKER
1.
Sæt knivenheden (6) ned i hakkebægeret
(7).
2.
Fyld fødevarerne i hakkebægeret, og sæt
låget (5) på hakkebægeret. Skær om nødvendigt fødevarerne ud i passende tern på
1-2 cm.
3.
Klik motordelen (3) fast på låget (5).
4.
Hold fast om hakkebægeret med den ene
hånd, og tænd for apparatet på tænd/slukknappen (1) eller turboknappen (2).
5.
Slip knappen (1, 2), og lad apparatet
standse helt, inden du tager låget af hakkebægeret.
BEMÆRK!
•
Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere
end 30 sekunder ad gangen.
4
DK
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE
PRODUKT
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gælder ikke:
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet
med dette symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres
sammen med almindeligt husholdningsaffald,
da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
-
hvis ovennævnte ikke iagttages
-
hvis der har været foretaget uautoriserede
indgreb i apparatet
-
hvis apparatet har været misligholdt, udsat
for en voldsom behandling eller lidt anden
form for overlast
-
hvis fejl i apparatet er opstået på grund af
fejl på ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på
funktions- og designsiden, forbeholder vi os
ret til at foretage ændringer i produktet uden
forudgående varsel.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver
medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og
elektronisk affald. Private husholdninger i EU
kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i
visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den
forhandler, du købte det af på betingelse af,
at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller de kommunale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om, hvordan du
skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne
brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores
hjemmeside www.adexi.dk.
På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte
os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og
reservedele.
IMPORTØR
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Denmark
www.adexi.dk
Vi tager forbehold for trykfejl.
5
NO
INNLEDNING
For å få mest mulig glede av den nye stavmikseren med minihakker ber vi deg lese nøye
gjennom bruksanvisningen før første gangs
bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene.
Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere
anledninger.
GENERELLE
SIKKERHETSREGLER
•
•
Dette apparatet kan bare brukes av barn
fra åtte år og oppover og personer med
reduserte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått
opplæring i sikker bruk av apparatet og
forstår farene ved bruk av apparatet. Barn
skal ikke leke med apparatet. Barn skal
ikke utføre rengjøring og brukervedlikehold
på apparatet når de ikke er under tilsyn.
Hold apparatet under oppsikt når det
er i bruk. Hold øye med barn som er i
nærheten av apparatet når det er i bruk.
Apparatet er ikke et leketøy.
•
Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
•
Må ikke brukes til andre formål enn det
er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig bruk eller håndtering (se også
garantibestemmelsene).
•
Apparatet er bare beregnet på bruk i
private husholdninger. Apparatet er ikke
beregnet på utendørs eller kommersiell
bruk.
•
Fjern all innvendig og utvendig emballasje.
•
Kontroller at apparatet ikke har synlige
skader eller manglende deler.
•
Ikke bruk apparatet med andre ledninger
enn den som følger med.
6
•
Kontroller at det ikke er mulig å dra eller
snuble i ledningen eller en eventuell
skjøteledning.
•
Apparatet må ikke brukes sammen med
en tidsinnstilling eller en egen fjernkontroll.
•
Slå av apparatet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før apparatet rengjøres, og
når det ikke er i bruk.
•
Ikke trekk i ledningen når du tar støpselet ut av stikkontakten. Ta i stedet tak i
støpselet.
•
Hold ledningen og apparatet unna varmekilder, varme gjenstander og åpen ild.
•
Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
•
Ledningen må ikke tvinnes eller vikles
rundt apparatet.
•
Kontroller regelmessig at ledningen og
støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller
dersom det har falt i bakken eller er skadet
på annen måte.
•
Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, skal disse undersøkes og
om nødvendig repareres av en autorisert
reparatør.
•
Kun til bruk med 230 V, 50 Hz. Garantien
gjelder ikke dersom apparatet er koblet til
feil spenning.
•
Ikke forsøk å reparere apparatet selv.
Kontakt butikken der du kjøpte apparatet
når det gjelder garantireparasjoner.
•
Uautoriserte reparasjoner eller endringer
vil føre til at garantien ikke gjelder lenger.
NO
SPESIELLE SIKKERHETSREGLER
HOVEDDELER
•
1.
Av/på-knapp (normal hastighet)
2.
Turboknapp (høy hastighet)
3.
Motordel
4.
Stavmiksertilbehør
5.
Lokk til hakkebeger
6.
Knivdel
7.
Hakkebeger
•
Apparatet må ikke brukes til kokende
væsker eller varm mat over 60 °C. Sørg
for at temperaturen på maten ikke blir for
varm slik at unngår forbrenning/skålding
ved hudkontakt.
Må ikke brukes til å blande meget harde
og/eller tørre matvarer eller til å knuse is.
•
Ikke bland varm olje.
•
Tilsett alltid vann når du blander grønnsaker eller frukt.
•
Hakkebegeret må ikke være mer enn 1/3
fullt.
1
2
•
Ikke bruk begeret dersom det er sprukket
eller skadet på noen som helst måte.
3
•
Ikke la apparatet gå i mer enn 30 sekunder
om gangen.
•
Vær oppmerksom på at kniven kan rotere
en liten stund etter at du har slått av apparatet.
•
Unngå å berøre de skarpe knivene under
bruk og ved rengjøring av apparatet!
•
Rengjør alle deler som kommer i direkte
kontakt med maten, før du bruker apparatet. Dette er særlig viktig når du lager mat
til barn eller eldre og skrøpelige personer.
Kontroller at maten ikke er for varm før du
serverer den.
6
4
7
BRUK SOM STAVMIKSER
1.
FØR APPARATET TAS I BRUK
FØRSTE GANG
•
Fjern all innvendig og utvendig emballasje.
•
Kontroller at apparatet ikke har synlige
skader eller manglende deler.
•
Rengjør alle deler som kommer i kontakt
med mat før du bruker apparatet for første
gang (eller etter at det ikke har vært brukt
på lengre tid). Se avsnittet Rengjøring.
5
7
Klikk stavmiksertilbehøret (4) fast på motordelen (3).
NO
2.
Koble apparatet til strømnettet.
RENGJØRING
3.
Senk stavmiksertilbehøret ned i maten og
trykk enten på av/på-knappen (1) eller på
turboknappen (2) for å starte apparatet.
Hold knappen inne hele tiden mens miksingen pågår. Start ved lav hastighet for å
unngå sprut. Øk til høy hastighet hvis og
om nødvendig.
•
Rengjør alltid apparatet rett etter bruk.
•
Hvis ikke dette er uttrykkelig angitt i
rengjøringsanvisningene nedenfor, kan
ingen av delene til dette apparatet vaskes i
oppvaskmaskin.
•
Slå alltid av apparatet og ta støpselet ut av
veggkontakten før rengjøring.
•
Rengjør motordelen ved å tørke over den
med en fuktig klut. Apparatets motordel
må ikke senkes ned i vann. Pass på at det
ikke kommer vann inn i motordelen.
•
Alle andre deler kan vaskes i såpevann.
Alle delene må være helt tørre før apparatet settes sammen og brukes igjen.
4.
5.
Apparatet må ikke senkes så langt ned i
maten at koblingen mellom motordelen og
tilbehøret kommer i kontakt med maten!
Slipp knappen (1, 2), og vent til apparatet
har stanset helt før du løfter stavmiksertilbehøret ut av maten.
BRUK SOM MINIHAKKER:
1.
Senk knivenheten (6) ned i hakkebegeret
(7).
•
Vær forsiktig så du ikke tar på de skarpe
knivkantene under rengjøring!
2.
Fyll begeret med mat og sett på lokket (5).
Hvis nødvendig skjærer du maten i passelig store terninger på 1-2 cm.
•
Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller
løsemidler.
3.
Klikk motordelen (3) fast på lokket (5).
4.
Hold hakkebegeret fast med den ene hån-
den, og slå på apparatet med av/på-knappen (1) eller turboknappen (2).
5.
Slipp knappen (1, 2), og vent til apparatet
har stanset helt før du fjerner lokket fra
hakkebegeret.
MERK!
•
Ikke la apparatet gå kontinuerlig i mer enn
30 sekunder om gangen.
8
NO
INFORMASJON OM KASSERING
OG RESIRKULERING AV DETTE
PRODUKTET
GARANTIBESTEMMELSER
Garantien gjelder ikke hvis
Vi gjør oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:
Det betyr at dette produktet ikke må kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall, da
elektrisk og elektronisk avfall skal kasseres
separat.
-
anvisningene ovenfor ikke er fulgt
-
apparatet har blitt endret
-
apparatet er brukt feil, har vært utsatt for
hard håndtering eller blitt skadet på annen
måte
-
apparatet er defekt på grunn av feil i
strømtilførselen
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen
og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten
forvarsel.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling,
gjenvinning, håndtering og resirkulering av
elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger innen EU kan kostnadsfritt levere
brukt utstyr til gjenvinningsstasjoner. I enkelte
medlemsland kan du i visse tilfeller returnere
brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt,
hvis du samtidig kjøper nytt utstyr. Ta kontakt
med forhandleren, distributøren eller offentlige
myndigheter for ytterligere informasjon om
hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk
avfall.
VANLIGE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet
som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre,
www.adexi.eu.
Se også kontaktinformasjonen på nettstedet
vårt hvis du trenger å kontakte oss vedrørende
tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og
reservedeler.
IMPORTØR
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Danmark
www.adexi.dk
Vi står ikke ansvarlige for eventuelle trykkfeil.
9
SE
INTRODUKTION
För att du ska få ut så mycket som möjligt av
din nya stavmixer med minihackare är det
lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi
rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.
ALLMÄNNA
SÄKERHETSANVISNINGAR
•
•
Denna apparat får användas av barn från
8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller bristfällig erfarenhet och kunskap,
endast om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett
säkert sätt och så att de förstår riskerna.
Barn får inte leka med apparaten. Barn får
inte utföra rengöring och underhåll utan
tillsyn.
Håll apparaten under ständig uppsikt
under användning. Barn som befinner sig
i närheten av apparaten när den är i bruk
bör hållas under uppsikt. Apparaten är inte
en leksak.
•
Felaktig användning av apparaten kan
leda till personskador och skador på apparaten.
•
Använd endast apparaten för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för
personskador eller materiella skador som
uppstår till följd av felaktig användning
eller hantering (se även Garantivillkor).
•
Endast för hemmabruk. Får ej användas
för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
•
Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial från apparatens in- och utsida.
•
Kontrollera att apparaten inte har några
synliga skador och att inga delar fattas.
•
Använd inte apparaten med någon annan
sladd än den som medföljer.
10
•
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla
över sladden eller en eventuell förlängningssladd.
•
Apparaten får inte användas tillsammans
med en timeromkopplare eller ett separat
fjärrstyrt system.
•
Stäng av apparaten och dra ut kontakten
ur vägguttaget före rengöring eller när apparaten inte används.
•
Undvik att dra i sladden när stickkontakten
ska dras ut ur vägguttaget. Håll i kontakten
i stället.
•
Undvik att ha sladden och apparaten i
närheten av värmekällor, heta föremål och
öppna lågor.
•
Se till att sladden har vecklats ut helt.
•
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
•
Kontrollera regelbundet att inte sladden
eller stickproppen är skadade, och använd
inte apparaten om någon del är skadad,
om den har tappats i golvet, i vatten eller
skadats på något annat sätt.
•
Om apparaten, sladden eller kontakten har
skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker inspektera dem och vid behov
reparera dem.
•
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Garantin gäller inte om apparaten ansluts
till ett uttag med felaktig spänning.
•
Försök aldrig reparera apparaten själv.
Kontakta inköpsstället för reparationer
som täcks av garantin.
•
Ej auktoriserade reparationer eller ändringar gör garantin ogiltig.
SE
SPECIELLA
SÄKERHETSANVISNINGAR
APPARATENS DELAR
1.
På/av-knapp (normal hastighet)
•
2.
Turboknapp (hög hastighet)
3.
Motorenhet
4.
Stavmixertillsats
5.
Lock till hackskål
6.
Skärbladsenhet
7.
Hackningsbehållare
Apparaten får inte användas med kokande
vätskor eller mycket varma livsmedel över
60 °C. Se till att livsmedlen har en så låg
temperatur att du inte bränner/skållar dig
själv vid eventuell hudkontakt.
•
Använd ej till mixning av mycket hårda
och/eller torra livsmedel eller för att krossa
is.
•
Mixa inte het olja.
•
Tillsätt alltid vätska när du mixar grönsaker
eller frukt.
•
Hackningsbehållaren får max. vara 1/3 full.
•
Använd inte behållaren om den är
sprucken eller skadad på något sätt.
•
Kör inte apparaten utan uppehåll mer än
30 sekunder åt gången.
•
Observera att skärbladen kan fortsätta att
rotera en stund efter att du har stängt av
apparaten.
•
Undvik att vidröra de vassa knivbladen
under användning och rengöring av apparaten!
•
Rengör alla delar som kommer i direkt
kontakt med livsmedel innan du använder
apparaten. Detta är extra viktigt när du
tillagar mat till barn eller äldre, känsliga
personer. Kontrollera att maten inte är för
varm innan du serverar den.
1
2
3
6
4
7
ANVÄNDA SOM EN STAVMIXER
1.
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
•
Ta bort allt förpacknings- och transportmaterial från apparatens in- och utsida.
•
Kontrollera att apparaten inte har några
synliga skador och att inga delar fattas.
•
Rengör alla delar som kommer i direkt
kontakt med livsmedel innan du använder
apparaten för första gången (eller efter
långvarig förvaring). Se ”Rengöring”.
5
11
Klicka fast stavmixertillsatsen (4) ordentligt
på motorenheten (3).
SE
2.
Anslut apparaten till strömnätet.
RENGÖRING
3.
Sänk ned stavmixertillsatsen i maten och
tryck antingen på på/av-knappen (1) eller
turboknappen (2) för att starta apparaten.
Håll in knappen under hela mixningen.
Börja på låg hastighet för att undvika
stänk. Växla till hög hastighet om och när
det behövs.
•
Rengör alltid apparaten så fort du inte ska
använda den längre.
•
Observera att inga av denna apparats
delar kan diskas i maskin, om inte annat
tydligt är specificerat i rengöringsinstruktionerna nedan.
Apparaten får inte sänkas så långt ner
i maten att kopplingen mellan motorenheten och tillsatsen kommer i kontakt med
maten!
•
Stäng alltid av strömtillförseln och dra ur
sladden innan du rengör apparaten.
•
Rengör motorenheten genom att torka av
den med en fuktig trasa. Sänk inte ner apparatens motorenhet i vatten och se till att
inget vatten tränger in i motorenheten.
•
Alla andra delar kan diskas i vatten med
diskmedel. Alla delar måste vara helt torra
innan du monterar ihop apparaten och
använder den på nytt.
•
Var noga med att inte vidröra de vassa
kanterna på skärbladet vid rengöring!
•
Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller lösningsmedel.
4.
5.
Släpp knappen (1, 2) och låt apparaten
stanna helt innan du lyfter upp stavmixertillsatsen ur maten.
ANVÄNDA SOM EN MINIHACKARE
1.
Sänk ned skärbladsenheten (6) i hackningsbehållaren (7).
2.
Fyll behållaren med mat och sätt på locket
(5) på behållaren. Skär vid behov maten i
passande tärningar på 1-2 cm.
3.
Klicka fast motorenheten (3) ordentligt på
locket (5).
4.
Håll fast i hackningsbehållaren med en
hand och slå på apparaten med på/avknappen (1) eller turboknappen (2).
5.
Släpp knappen (1, 2) och låt apparaten
stanna helt innan du tar av locket från
hackningsbehållaren.
OBS!
•
Kör inte apparaten utan uppehåll mer än
30 sekunder åt gången.
12
SE
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
Observera att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar måste kasseras separat.
-
ovanstående instruktioner inte har följts
-
apparaten har modifierats
-
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form
av skada
-
apparaten är trasig på grund av felaktig
nätströmsförsörjning.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss
rätten till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning, hantering och
materialåtervinning av sådant avfall. Privata
hushåll inom EU kan utan kostnad lämna sin
använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du i vissa
fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren, om du köper ny utrustning.
Kontakta en återförsäljare, distributör eller
lokala myndigheter för ytterligare information
om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret
i denna bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
På webbplatsen hittar du också kontaktinformation om du behöver kontakta oss med frågor
om tekniska problem, reparationer, tillbehör
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Danmark
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
13
FI
JOHDANTO
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan
hyödyn uudesta teholeikkurilla varustetusta
sauvasekoittimestasi. Lue turvallisuusohjeet
erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös,
että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta
varten.
YLEISET TURVAOHJEET
•
Tätä laitetta saavat käyttää myös 8 vuotta
täyttäneet lapset sekä henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen tila, kokemus sekä
osaaminen ovat puutteelliset, mikäli he
ovat saaneet laitteen turvallista käyttöä
koskevan opastuksen tai vastaavat ohjeet
ja ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
•
Laitetta ei saa käyttää yhdessä ajastinkytkimen tai erillisen kauko-ohjainjärjestelmän kanssa.
•
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun laite täytyy puhdistaa tai kun se ei
ole käytössä.
•
Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiasta
vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
•
Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä,
kuumilta esineiltä ja avotulelta.
•
Varmista, että johto ei ole kierteellä.
•
Virtajohtoa ei saa kiertää tai kietoa laitteen
ympärille.
•
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei laitteen
virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut
lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
•
Valvo aina laitteen käyttöä. Valvo laitteen
lähellä olevia lapsia, kun laitetta käytetään.
Laite ei ole leikkikalu.
•
•
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja vahingoittaa
laitetta.
Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut,
tarkastuta laite ja korjauta se tarvittaessa
valtuutetulla korjaajalla.
•
•
Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vioista, jotka johtuvat laitteen
vääränlaisesta käytöstä tai käsittelystä
(katso myös Takuuehdot).
Kytke vain verkkoon, jonka jännite on 230
V, 50 Hz. Takuu ei kata tapauksia, joissa
laite on kytketty väärään verkkovirtaan.
•
Älä milloinkaan yritä itse korjata laitetta.
Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä
liikkeeseen, josta ostit laitteen.
•
•
Vain kotitalouskäyttöön. Ei sovellu
ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.
•
Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
•
Tarkista, että laitteessa ei ole vaurioita tai
puuttuvia osia.
•
Älä käytä mitään muuta kuin mukana
toimitettua virtajohtoa.
•
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon
voi kompastua.
14
FI
ERIKOISTURVAOHJEET
PÄÄOSAT
•
1.
Virtapainike (normaali nopeus)
2.
Turbo-painike (suuri nopeus)
3.
Moottoriosa
4.
Sauvasekoitinosa
5.
Teholeikkurin kannun kansi
6.
Teräyksikkö
7.
Leikkurikannu
•
Laitetta ei saa käyttää kiehuvien nesteiden
tai erittäin kuuman ruoan, yli 60 °C, käsittelyyn. Varmista, että ruoan lämpötila on
riittävän alhainen, niin että et polta itseäsi,
jos sitä roiskuu ihollesi.
Älä käytä laitetta hyvin kovien ja/tai kuivien
ruokien sekoittamiseen tai jään murskaamiseen.
•
Älä sekoita kuumaa öljyä laitteella.
•
Lisää aina nestettä, kun sekoitat vihanneksia tai hedelmiä.
•
Leikkurikannun saa täyttää enintään 1/3
sen tilavuudesta.
•
Älä käytä kannua, jos se on haljennut tai
vaurioitunut.
•
Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan
30 sekuntia.
•
Muista, että terä saattaa pyöriä vielä jonkin
aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut
laitteen.
•
Vältä teriin koskemista laitteen käytön ja
puhdistuksen aikana!
•
Puhdista kaikki ruoan kanssa suoraan
kosketukseen joutuvat osat, ennen kuin
käytät laitetta. Tämä on erityisen tärkeää
valmistaessasi ruokaa lapsille tai vanhemmille ja heikkokuntoisille henkilöille.
Tarkasta, että ruoka ei ole liian kuumaa
ennen sen tarjoilemista.
1
2
3
6
4
7
KÄYTTÖ SAUVASEKOITTIMENA
1.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
•
Poista kaikki pakkaus- ja kuljetusmateriaalit laitteen sisä- ja ulkopuolelta.
•
Tarkista, että laitteessa ei ole vaurioita tai
puuttuvia osia.
•
Puhdista kaikki elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvat osat, ennen
kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran (tai
pitkän säilytysajan jälkeen). Katso kohta
Puhdistus.
5
15
Napsauta sauvasekoitinosa (4) tukevasti
kiinni moottoriosaan (3).
FI
2.
Liitä laite verkkovirtaan.
PUHDISTUS
3.
Laske sauvasekoitinosa ruokaan ja paina
joko virtapainiketta (1) tai turbo-painiketta
(2) laitteen käynnistämiseksi. Sekoitin
toimii niin kauan, kun painat painiketta.
Aloita alhaisella nopeudella roiskeiden
välttämiseksi. Vaihda suurempaan nopeuteen tarpeen mukaan.
•
Puhdista laite aina heti käytön jälkeen.
•
Mikäli puhdistusohjeissa ei selkeästi sanota toisin, huomaa, että mitkään laitteen
osat eivät ole astianpesukoneen kestäviä.
•
Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta
aina ennen laitteen puhdistusta.
4.
Laitetta ei saa työntää niin syvälle
ruokaan, että moottoriosan ja sauvasekoitinosan välinen liitäntäkohta joutuu kosketuksiin ruoan kanssa!
•
Puhdista moottoriosa pyyhkimällä se
kostealla liinalla. Älä upota laitteen moottoriosaa veteen äläkä päästä vettä moottoriosan sisään.
5.
Vapauta painike (1, 2) ja anna laitteen
pysähtyä täydellisesti ennen kuin nostat
sauvasekoittimen ruoasta.
•
Kaikki muut osat voidaan pestä
pesuainevedellä. Kaikkien osien tulee olla
täysin kuivia ennen laitteen kokoamista tai
käyttöä.
•
Varo koskemasta terien teräviin reunoihin
puhdistuksen aikana!
•
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia.
KÄYTTÖ TEHOLEIKKURINA
1.
Laske teräyksikkö (6) leikkurikannuun (7).
2.
Täytä kannu ruoalla ja laita kansi (5) sen
päälle. Leikkaa ruoka tarvittaessa sopivan
kokoisiksi palasiksi, n. 1–2 cm.
3.
Napsauta moottoriosa (3) tukevasti kiinni
kanteen (5).
4.
Pidä leikkurikannusta lujasti kiinni toisella
kädellä ja käynnistä laite virtapainikkeesta
(1) tai turbo-painikkeesta (2).
5.
Vapauta painike (1, 2) ja anna laitteen
pysähtyä täydellisesti ennen kuin nostat
kannen leikkurikannun päältä.
TÄRKEÄÄ!
•
Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan
30 sekuntia.
16
FI
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
TAKUUEHDOT
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
-
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
-
laitteeseen on tehty muutoksia
-
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se
on kärsinyt muita vaurioita
-
laitteen vika johtuu sähköverkon häiriöistä.
Takuu ei ole voimassa, jos
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme
oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
WEEE-direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa käytetty laite
voidaan palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se
on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä
saat lähimmältä jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai paikallisilta viranomaisilta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy internet-sivuillamme osoitteessa
www.adexi.eu.
Yhteystietomme ovat nähtävissä kotisivuillamme siltä varalta, että haluat ottaa meihin
yhteyttä teknisiä kysymyksiä, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
MAAHANTUOJA
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Tanska
www.adexi.eu
Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.
17
UK
INTRODUCTION
To get the best out of your new stick mixer
with mini-chopper, please read through these
instructions carefully before using it for the first
time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the
instructions for future reference.
GENERAL SAFETY
INSTRUCTIONS
•
•
This appliance may only be used by
children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they are supervised or
have been given instructions concerning
use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved. Children
must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be
performed by children without supervision.
Keep the appliance under constant
supervision while in use. Keep an eye on
any children in the vicinity of the appliance
when it is in use. The appliance is not a
toy.
•
Incorrect use of this appliance may cause
personal injury and damage the appliance.
•
Use for its intended purpose only. The
manufacturer is not responsible for any
injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty
Terms).
•
For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
•
Remove all packaging and transport materials from the inside and outside of the
appliance.
•
Check that the appliance has no visible
damage and that no parts are missing.
•
Do not use with any cords other than that
supplied.
18
•
Check that it is not possible to pull or trip
over the cord or any extension cord.
•
The appliance must not be used together
with a timer switch or a separate remote
control system.
•
Turn off the appliance and remove the
plug from the socket before cleaning, or
when the appliance is not in use.
•
Avoid pulling the cord when removing the
plug from the socket. Instead, hold the
plug.
•
Keep the cord and appliance away from
heat sources, hot objects and naked
flames.
•
Ensure that the cord is fully extended.
•
The cord must not be twisted or wound
around the appliance.
•
Check regularly that neither the cord
nor plug is damaged and do not use the
appliance if there is any damage, or if it
has been dropped on the floor, dropped in
water or damaged in any other way.
•
If the appliance, cord or plug has been
damaged, have the appliance inspected
and if necessary repaired by an authorised
repairer.
•
Connect to 230 V, 50 Hz only. The warranty is not valid if the appliance is connected
to incorrect voltage.
•
Never try to repair the appliance yourself.
Please contact the store where you bought
the appliance for repairs under warranty.
•
Unauthorised repairs or modifications will
invalidate the warranty.
UK
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS
MAIN COMPONENTS
•
1.
On/off button (normal speed)
2.
Turbo button (high speed)
3.
Motor unit
4.
Stick mixer attachment
5.
Lid for the chopping bowl
6.
Blade unit
7.
Chopping beaker
•
The appliance must not be used with
boiling liquids or very hot food over 60 °C.
Make sure that the food is of a low enough
temperature that you do not burn/scald
yourself if it touches your skin.
Do not use for blending very hard and/or
dry foods or crushing ice.
•
Do not mix hot oil.
•
Always add liquid when blending vegetables or fruit.
•
The chopper beaker must not be more
than 1/3 full.
1
2
•
Do not use the beaker if it is cracked or
damaged in any way.
3
•
Do not run the appliance continuously for
more than 30 seconds at a time.
•
Please note that the blade may still rotate
for a moment after you switch off the appliance.
•
Avoid touching the sharp blades during
use and when cleaning the appliance!
•
Clean all parts that come in direct contact
with food before using the appliance. This
is particularly important when preparing
food for children or elderly and frail people.
Check that the food is not too hot before
serving.
6
4
7
USE AS A STICK MIXER
1.
PRIOR TO FIRST USE
•
Remove all packaging and transport materials from the inside and outside of the
appliance.
•
Check that the appliance has no visible
damage and that no parts are missing.
•
Clean all parts that come into contact with
food before using the appliance for the
first time (or after prolonged storage). See
“Cleaning”.
5
19
Click the stick mixer attachment (4) securely onto the motor unit (3).
UK
2.
Plug the appliance into the mains.
CLEANING
3.
Lower the stick mixer attachment into the
food and either press the on/off button (1)
or the turbo button (2) to start the appliance. Keep the button pressed for as long
as you are blending. Start at low speed
to avoid splashes. Switch to high speed if
and when required.
•
Always clean the appliance immediately
after use.
•
Unless clearly specified in the cleaning instructions below, please note that none of
the parts of this appliance are dishwasher
safe.
The appliance must not be lowered so far
into the food that the coupling between
the motor unit and attachment comes into
contact with the food!
•
Always switch the appliance off at the wall
socket and unplug before cleaning.
•
Clean the motor unit by wiping it with a
damp cloth. Do not immerse the motor unit
of the appliance in water and make sure
no water gets into the motor unit.
•
All other parts can be washed up in soapy
water. All parts must be completely dry
before the appliance is assembled and
used again.
•
Be careful not to touch the sharp edges of
the blades during cleaning!
•
Never use abrasive detergents or solvents.
4.
5.
Release the button (1, 2), and allow the
appliance to stop completely before lifting
the stick mixer attachment out of the food.
USE AS A MINI-CHOPPER
1.
Lower the blade unit (6) into the chopping
beaker (7).
2.
Fill the beaker with food and place the lid
(5) on it. If necessary, cut the food into
suitably-sized cubes of 1-2 cm.
3.
Click the motor unit (3) securely onto the
lid (5).
4.
Hold the chopping beaker firmly with one
hand and switch the appliance on using
the on/off button (1) or the turbo button (2).
5.
Release the button (1, 2) and allow the appliance to stop completely before removing the lid from the chopping beaker.
NOTE!
•
Do not leave the appliance running nonstop for more than 30 seconds at a time.
20
UK
INFORMATION ON DISPOSAL AND
RECYCLING OF THIS PRODUCT
WARRANTY TERMS
Please note that this Adexi product is marked
with this symbol:
-
if the above instructions have not been
followed
-
if the appliance has been interfered with
-
if the appliance has been mishandled,
subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
-
if the appliance is faulty due to faults in the
electricity supply.
The warranty does not apply:
This means that this product must not be
disposed of along with ordinary household
waste, as electrical and electronic waste must
be disposed of separately.
Due to the constant development of our
products in terms of function and design, we
reserve the right to make changes to the product without prior warning.
In accordance with the WEEE directive, every
member state must ensure correct collection,
recovery, handling and recycling of electrical
and electronic waste. Private households in
the EU can take used equipment to special
recycling stations free of charge. In some
member states you can in certain cases return
used equipment to the retailer from whom you
purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the
municipal authorities for further information on
what to do with electrical and electronic waste.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding the use
of the appliance and cannot find the answer in
this user guide, please try our website at www.
adexi.eu.
You can also see contact details on our
website if you need to contact us for technical
questions, repairs, accessories or spare parts.
IMPORTER
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Denmark
www.adexi.eu
We cannot be held responsible for any printing
errors.
21
DE
EINLEITUNG
Um möglichst viel Freude an Ihrem neuen
Stabmixer mit Mini-Hacker zu haben, machen
Sie sich bitte mit dieser Gebrauchsanweisung
vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb
nehmen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise. Heben Sie die Anleitung
auf, damit Sie auch später noch darin nachschlagen können.
ALLGEMEINE
SICHERHEITSHINWEISE
•
Dieses Gerät kann von Kindern ab dem
Alter von 8 Jahren und von Personen
mit eingeschränkten körperlichen und
geistigen Fähigkeiten sowie Wahrnehmungsstörungen bzw. von Personen, die
über keinerlei Erfahrung oder Wissen
im Umgang mit dem Gerät verfügen,
benutzt werden, wenn sie beim Gebrauch
beaufsichtigt werden oder im sicheren
Gebrauch des Geräts angeleitet wurden
und die damit verbundenen Gefahren
verstehen. Kinder dürfen mit dem Gerät
nicht spielen. Das Reinigen und die vom
Benutzer durchzuführende Wartung darf
nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.
•
Das Gerät auf sichtbare Schäden und
fehlende Teile überprüfen.
•
Nur mit den mitgelieferten Kabeln verwenden.
•
Achten Sie darauf, dass Personen nicht
über das Kabel bzw. Verlängerungskabel
stolpern können.
•
Das Gerät darf nicht zusammen mit einem
externen Timer oder einem separaten
Fernbedienungssystem verwendet
werden.
•
Vor dem Reinigen bzw. wenn es nicht benutzt wird, ist das Gerät abzuschalten und
der Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
•
Ziehen Sie nicht am Kabel, um den
Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Ziehen Sie statt dessen am Stecker.
•
Das Gerät (einschl. Kabel) darf nicht in der
Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer verwendet
werden.
•
Vergewissern Sie sich, dass das Kabel
ganz ausgerollt ist.
•
Es darf nicht geknickt oder um das Gerät
gewickelt werden.
•
Halten Sie die Sitzauflage während des
Gebrauchs unter ständiger Überwachung.
Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der
Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in
Gebrauch ist. Das Gerät ist kein Spielzeug!
•
Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder
Stecker beschädigt sind, und verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist,
wenn es auf den Boden oder in Wasser
gefallen ist bzw. auf andere Weise beschädigt wurde.
•
Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts
kann zu Verletzungen und Beschädigungen des Geräts führen.
•
•
Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der
Bedienungsanleitung genannten Zwecken.
Der Hersteller haftet nicht für Schäden,
die durch unsachgemäßen Gebrauch oder
unsachgemäße Handhabung des Gerätes
verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker
beschädigt sind, muss das Gerät überprüft
und ggf. von einem Fachmann repariert
werden.
•
Nur an ein Stromnetz mit 230 V / 50 Hz
anschließen! Die Garantie erlischt, wenn
das Gerät an eine falsche Spannung angeschlossen wird.
•
Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu
reparieren! Bei Reparaturen, die unter die
Garantiebedingungen fallen, wenden Sie
sich an Ihren Händler.
•
Bei nicht autorisierten Reparaturen oder
Änderungen erlischt die Garantie.
•
•
Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses
Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im
Freien.
Sämtliche Verpackungsmaterialien im
Gerät und darum herum entfernen.
22
DE
SPEZIELLE
SICHERHEITSHINWEISE
•
•
HAUPTKOMPONENTEN
Das Gerät darf nicht mit kochenden Flüssigkeiten oder sehr heißen Lebensmitteln mit mehr 60 °C verwendet werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur der Lebensmittel so niedrig ist, dass es
bei Hautkontakt nicht zu Verbrennungen/
Verbrühungen kommen kann.
Das Gerät eignet sich nicht zum Mixen
fester/trockener Lebensmittel oder zum
Zerkleinern von Eis.
•
Mixen Sie kein heißes Öl.
•
Beim Mixen von Obst oder Gemüse stets
Flüssigkeit hinzufügen.
•
Der Hackerbecher darf nicht mehr als 1/3
voll sein.
•
Den Becher bei Beschädigungen
irgendwelcher Art keineswegs weiterbenutzen.
•
Lassen Sie das Gerät ununterbrochen nie
länger als jeweils 30 Sekunden laufen.
•
Bitte beachten Sie, dass sich das Messer
nach dem Abschalten noch eine Weile
drehen kann.
•
Beim Arbeiten und Reinigen keinesfalls die
scharfen Messerschneiden berühren!
•
Reinigen Sie vor dem Gebrauch des
Geräts alle Teile, die mit den Zutaten in
Kontakt kommen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie Essen für Kinder oder ältere
und gebrechliche Menschen zubereiten.
Vergewissern Sie sich vor dem Servieren,
dass das Essen nicht zu heiß ist.
Sämtliche Verpackungsmaterialien im
Gerät und darum herum entfernen.
•
Das Gerät auf sichtbare Schäden und
fehlende Teile überprüfen.
•
Reinigen Sie vor dem Erstgebrauch
oder nach längerem Nichtgebrauch des
Gerätes alle Teile, die mit den Zutaten in
Kontakt kommen. Siehe Abschnitt „Reinigung“.
Ein-/Aus-Schalter (normale Geschwindigkeit)
2.
Turbo-Schalter (hohe Geschwindigkeit)
3.
Motoreinheit
4.
Stabmixeraufsatz
5.
Deckel der Zerkleinerer-Schüssel
6.
Einheit mit Messern
7.
Hackbecher
1
2
5
3
6
4
7
VERWENDUNG ALS STABMIXER
1.
VOR DEM ERSTMALIGEN
GEBRAUCH
•
1.
23
Lassen Sie den Stabmixeraufsatz (4) mit
einem Klicken an der Motoreinheit (3)
einrasten.
DE
2.
Schließen Sie das Gerät ans Stromnetz
an.
3.
Senken Sie den Stabmixeraufsatz in das
Lebensmittel und drücken Sie entweder
den Ein-/Aus-Schalter (1) oder den TurboSchalter (2), um das Gerät zu starten. Der
Schalter ist während der Dauer des Mixens gedrückt zu halten. Starten Sie mit der
niedrigen Geschwindigkeit, um Spritzer
zu vermeiden. Die hohe Geschwindigkeit
sollte nur bei Bedarf verwendet werden.
4.
Das Gerät darf nicht so weit in das
Lebensmittel abgesenkt werden, dass
die Kupplung zwischen der Motoreinheit
und dem Aufsatz mit dem Lebensmittel in
Kontakt kommt!
5.
Lassen Sie den Schalter (1, 2) los, und
lassen Sie das Gerät vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Stabmixeraufsatz aus dem Lebensmittel nehmen.
REINIGUNG
•
Reinigen Sie das Gerät sofort nach jedem
Gebrauch.
•
Falls in den nachfolgenden Reinigungsanweisungen nicht anderweitig angegeben,
beachten Sie bitte, dass kein Teil dieses
Geräts spülmaschinenfest ist.
•
Ziehen Sie stets den Stecker aus der
Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
•
Wischen Sie den Motorteil mit einem
feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das
Motorteil nicht in Wasser ein und sorgen
Sie dafür, dass auch kein Wasser in das
Motorteil eindringen kann.
•
Alle anderen Teile müssen in Seifenwasser gewaschen werden. Alle Teile müssen
vollständig trocken sein, bevor das Gerät
zusammengebaut und erneut benutzt wird.
•
Achten Sie beim Reinigen darauf, die
scharfen Kanten der Klingen nicht zu
berühren!
•
Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.
VERWENDUNG ALS MINI-HACKER
1.
Senken Sie die Einheit mit den Messern
(6) in den Hackbecher (7) ab.
2.
Füllen Sie den Becher mit Lebensmitteln und legen Sie den Deckel (5) auf.
Schneiden Sie die Lebensmittel erforderlichenfalls in Würfel von 1-2 cm Größe.
3.
Lassen Sie die Motoreinheit (3) mit einem
Klicken am Deckel (5) einrasten.
4.
Halten Sie den Hackbecher mit einer Hand
fest und schalten Sie das Gerät mit dem
Ein-/Aus-Schalter (1) oder dem TurboSchalter (2) ein.
5.
Lassen Sie den Schalter (1, 2) los, und
lassen Sie das Gerät vollständig zum
Stillstand kommen, bevor Sie den Deckel
vom Hackbecher nehmen.
HINWEIS!
•
Lassen Sie das Gerät ununterbrochen nie
länger als jeweils 30 Sekunden laufen.
24
DE
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG
GARANTIEBEDINGUNGEN
Das Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:
-
wenn die vorstehenden Hinweise nicht
beachtet werden.
-
wenn unbefugte Eingriffe am Gerät
vorgenommen wurden.
-
wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig
beschädigt worden ist
-
wenn der Mangel auf Fehler im Leitungsnetz zurückzuführen ist.
Die Garantie gilt nicht,
Es zeigt an, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt
werden darf, da Elektro- und Elektronikschrott
gesondert zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedstaat für ordnungsgemäße Einsammlung,
Handhabung und Recycling von Elektro- und
Elektronikmüll zu sorgen. Private Haushalte
im Bereich der EU können ihre gebrauchten
Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten
können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft
wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden,
sofern man ein neues Gerät kauft Bitte nehmen
Sie mit Ihrem Einzelhändler, Ihrem Großhändler oder den örtlichen Behörden Kontakt auf,
um weitere Einzelheiten über den Umgang mit
Elektro- und Elektronikmüll zu erfahren.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer
Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses
Gerätes haben und die Antworten nicht in
dieser Gebrauchsanweisung finden können,
besuchen Sie bitte unsere Website (www.
adexi.eu).
Sie finden dort auch Kontaktdaten für den Fall,
dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen,
Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt
aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Dänemark
www.adexi.eu
Druckfehler vorbehalten.
25
PL
WSTĘP
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości
nowego blendera ręcznego z minimalakserem,
przed pierwszym użyciem należy dokładnie
przeczytać poniższe instrukcje. Należy zwrócić
szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa.
Ponadto zaleca się zachowanie instrukcji
obsługi do wykorzystania w przyszłości.
OGÓLNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
Urządzenie może być używane przez
dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby
o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, a także
osoby nieposiadające doświadczenia i
wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub pod
warunkiem ich poinstruowania w zakresie
korzystania z urządzenia w bezpieczny
sposób i gdy są one świadome zagrożeń
z tym związanych. Dzieciom nie wolno
bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
Podczas korzystania z urządzenia należy
stale nadzorować jego działanie. Podczas pracy urządzenia należy uważać na
znajdujące się w pobliżu dzieci. Niniejsze
urządzenie nie jest zabawką.
Niewłaściwe użycie niniejszego
urządzenia może spowodować obrażenia
fizyczne oraz uszkodzenie samego
urządzenia.
•
Z urządzenia należy korzystać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaściwego użycia
lub nieprawidłowej obsługi (patrz także
Warunki gwarancji).
•
Wyłącznie do użytku domowego.
Urządzenie nie jest przeznaczone do
użytku na wolnym powietrzu ani w celach
komercyjnych.
26
•
Należy usunąć wszystkie elementy opakowania oraz materiały zabezpieczające
urządzenie na czas transportu, zarówno te
znajdujące się na zewnątrz urządzenia jak
i w jego wnętrzu.
•
Należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma
widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje
żadnych części.
•
Nie stosować z innymi przewodami
zasilającymi niż dostarczone w zestawie.
•
Należy upewnić się, że nie ma możliwości
wyrwania lub potknięcia się o przewód
zasilający bądź przedłużacz.
•
Urządzenia nie można używać wraz z
zewnętrznym regulatorem czasowym ani
oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
•
Przed czyszczeniem oraz kiedy
urządzenie nie jest używane należy je
wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
•
Nie należy ciągnąć za przewód przy wyjmowaniu wtyczki z gniazda sieciowego.
Zamiast tego należy trzymać za wtyczkę.
•
Urządzenie i przewód należy umieścić z
dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub ognia.
•
Upewnić się, że przewód nie jest pozwijany.
•
Nie wolno skręcać przewodu ani owijać go
wokół urządzenia.
•
Należy regularnie sprawdzać, czy przewód
i wtyczka nie są uszkodzone. Jeżeli
urządzenie zostało uszkodzone lub spadło
na podłogę, wpadło do wody lub zostało w
jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie
wolno go używać.
•
Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka
zostały uszkodzone, należy oddać je
do kontroli i, w razie konieczności, do
naprawy przez autoryzowanego serwisanta.
•
Urządzenie można podłączać tylko do
źródła zasilania o napięciu 230 V, 50 Hz.
Podłączenie urządzenia do źródła zasilania o niewłaściwym napięciu skutkować
będzie unieważnieniem gwarancji.
PL
•
•
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Nigdy nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia. Informacje
na temat napraw gwarancyjnych można
uzyskać w sklepie, w którym urządzenie
zostało zakupione.
Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje
spowodują unieważnienie gwarancji.
SPECJALNE INSTRUKCJE
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
Urządzenia nie wolno używać z wrzącymi
cieczami lub żywnością o bardzo
wysokiej temperaturze przekraczającej
60°C. Należy upewnić się, że temperatura żywności jest na tyle niska, aby nie
oparzyć się przy jej zetknięciu ze skórą.
•
Nie używać do miksowania bardzo
twardych oraz/lub suchych produktów ani
do kruszenia lodu.
•
Należy usunąć wszystkie elementy opakowania oraz materiały zabezpieczające
urządzenie na czas transportu, zarówno te
znajdujące się na zewnątrz urządzenia jak
i w jego wnętrzu.
•
Należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma
widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje
żadnych części.
•
Przed pierwszym użyciem urządzenia (lub
po dłuższym jego przechowywaniu) należy
dokładnie umyć wszystkie jego części,
które mają kontakt z żywnością. Patrz
punkt „Czyszczenie”.
GŁÓWNE ELEMENTY
1.
Przełącznik wł./wył. (normalna prędkość)
2.
Przycisk funkcji Turbo (wysoka prędkość)
Korpus z silnikiem
•
Nie mieszać gorącego oleju.
3.
•
Podczas miksowania warzyw i owoców
zawsze dodać odrobinę płynu.
4.
Nasadka blendera ręcznego
•
Nie napełniać pojemnika bardziej niż w
1/3.
5.
Pokrywka pojemnika do siekania
6.
Zespół ostrzy
•
Nie korzystać z pojemnika, jeżeli jest
pęknięty lub w jakikolwiek inny sposób
uszkodzony.
7.
Pojemnik minimalaksera
•
Nie włączać urządzenia na okres ciągłej
pracy dłuższy niż 30 sekund.
•
Należy pamiętać, że nawet po wyłączeniu
urządzenia zespół ostrzy może jeszcze
przez chwilę się obracać.
•
Unikać dotykania ostrzy podczas
użytkowania i czyszczenia urządzenia!
•
Przed użyciem urządzenia należy
dokładnie umyć wszystkie części, które
mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Ma to szczególne znaczenie podczas
przygotowania żywności dla dzieci, osób
starszych lub o wątłym zdrowiu. Przed podaniem, należy sprawdzić czy pożywienie
nie jest zbyt gorące.
1
2
5
3
6
4
7
27
PL
FUNKCJA BLENDERA RĘCZNEGO
1.
3.
Podłączyć korpus z silnikiem (3) pewnie
do pokrywki (5).
4.
Jedną ręką pewnie trzymając pojemnik
malaksera włączyć urządzenie, naciskając
przycisk przełącznika wł./wył. (1) lub przycisk funkcji Turbo (2).
5.
Zwolnić przycisk (1, 2) i pozostawić
urządzenie do całkowitego zatrzymania
przed zdjęciem pokrywki z pojemnika
malaksera.
Podłączyć pewnie nasadkę blendera
ręcznego (4) do korpusu z silnikiem (3).
UWAGA!
•
Nie należy włączać urządzenia na dłużej
niż 30 sekund ciągłej pracy.
2.
Włożyć wtyczkę do gniazdka.
CZYSZCZENIE
3.
Opuścić nasadkę blendera ręcznego
wkładając ją do żywności i nacisnąć
przełącznik wł./wył. (1) lub przycisk
funkcji Turbo (2), aby włączyć urządzenie.
Przytrzymać przycisk przełącznika przez
cały okres pracy. Aby zapobiec rozchlapywaniu należy rozpocząć od pracy z niską
prędkością. W razie potrzeby urządzenie
można przełączyć na wyższą prędkość.
•
Zawsze należy wyczyścić urządzenie
bezpośrednio po użyciu.
•
Żadna z części tego urządzenia nie nadaje
się do mycia w zmywarce do naczyń,
chyba że w poniższych instrukcjach
dotyczących czyszczenia urządzenia
stwierdzono inaczej.
•
Przed czyszczeniem urządzenia należy je
zawsze wyłączyć i odłączyć od gniazda
zasilania.
•
Korpus z silnikiem należy czyścić
przecierając wilgotną szmatką. Nie wolno
zanurzać korpusu z silnikiem urządzenia
w wodzie i nie można dopuścić do
przedostania się wody do korpusu z silnikiem.
•
Wszystkie pozostałe części można myć
w wodzie z mydłem. Przed złożeniem
urządzenia i jego ponownym użyciem
wszystkie części muszą zostać całkowicie
osuszone.
•
Należy uważać, aby nie dotknąć ostrych
krawędzi ostrzy podczas czyszczenia!
•
Nigdy nie należy stosować środków o
działaniu ściernym ani rozpuszczalników.
4.
5.
Urządzenia nie wolno opuszczać do
żywności zbyt głęboko. Złączka pomiędzy
korpusem z silnikiem a nasadką nie może
stykać się z żywnością!
Zwolnić przycisk (1, 2) i pozostawić
urządzenie do całkowitego zatrzymania przed wyjęciem nasadki blendera
ręcznego z żywności.
FUNKCJA MINIMALAKSERA
1.
Opuścić głowicę z ostrzem (6) do pojemnika (7).
2.
Napełnić pojemnik żywnością i umieścić
na nim pokrywkę (5). W razie potrzeby,
pokroić żywność w kostkę o odpowiednim
rozmiarze 1–2 cm.
28
PL
INFORMACJE O UTYLIZACJI
I RECYKLINGU NINIEJSZEGO
PRODUKTU
WARUNKI GWARANCJI
Należy pamiętać, że niniejszy produkt marki
Adexi jest oznaczony następującym symbolem:
-
jeżeli nie przestrzegano powyższych
instrukcji;
-
jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano samodzielnie;
-
jeżeli urządzenie było używane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało przed
użyciem uszkodzone w inny sposób;
-
jeżeli usterki powstały na skutek zakłóceń
w sieci elektrycznej.
Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:
Oznacza to, że produktu nie wolno utylizować
wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) każde państwo członkowskie ma
obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę,
odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE
mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do
specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W
niektórych państwach członkowskich można
w określonych przypadkach zwrócić zużyty
sprzęt do sprzedawcy, u którego dokonano
zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego
sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na
temat postępowania ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić
się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz
lokalnych.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie produktów
pod kątem funkcjonalności i wyglądu firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
produkcie bez wcześniejszego powiadomienia.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE
PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
korzystania z urządzenia niezamieszczonych
w niniejszej instrukcji, należy odwiedzić witrynę
www.adexi.eu.
Można znaleźć tam również dane kontaktowe
w razie konieczności skonsultowania kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z
akcesoriami i częściami zamiennymi.
IMPORTER
Adexi A/S
Grenåvej 635A
DK-8541 Skødstrup
Dania
www.adexi.eu
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie.
29
Download PDF

advertising