INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA RADIOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ODBIORNIKA RADIOWEGO PLL
Z ODTWARZACZEM MP3/USB/SD
I FUNKCJĄ NAGRYWANIA
Maja
model 138USB
AUDIOX, ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/ Bydgoszczy
www.eltra.pl
www.audiox.com.pl
▌FUNKCJA ECO
Jeśli podczas odtwarzania urządzenie jest bezczynne przez 10 minut, to automatycznie przełączy się w
tryb oszczędzania energii.
Naciśnij przycisk
aby wznowić działanie.
▌UWAGI WSTĘPNE

Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania
z niego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie być uwidocznione w instrukcji, przy
czym zasadnicze cechy odbiornika zostaną zachowane.

Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomby oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia
bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.

Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi obiektami
(np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację. Niestosowanie się do zalecenia może
spowodować pożar lub problemy z produktem związane z wyższą temperatura w jego wnętrzu.
▌USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na
śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.

Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od
odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania
wskazanych przez miejscowe władze.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów
lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.
▌CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Odbiornik radiowy z syntezą częstotliwości PLL jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na
falach ultrakrótkich (FM).

Możliwość zaprogramowania 40 stacji radiowych

Odtwarzacz plików MP3 ze złącza USB z możliwością nagrywania z radia lub wbudowanego mikrofonu.

Odtwarzacz MP3 z portu USB lub kart SD z funkcją powtarzania.

Wejście AUX.
▌ZASILANIE
Zasilanie sieciowe
Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego radioodtwarzacza, co powoduje automatyczne
odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.
Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji
elektrycznej.
Przed demontażem jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć radio od sieci 230 V.
Zasilanie bateryjne
Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka oraz odłączyć od radioodtwarzacza.
Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 4 baterie R20 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-”
muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.
Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do
rozsadzenia baterii.
Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii, np. alkalicznych z węglowymi. W zestawie wolno używać wyłącznie
takich samych baterii.
Przy wymianie baterii nie wolno mieszać baterii starych z nowymi.
Przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy wyjąć baterie z radioodtwarzacza, gdyż ewentualne wycieki
elektrolitu mogą spowodować jego uszkodzenie.
Proces rozładowywania baterii może pogorszyć lub uniemożliwiać prawidłowy odbiór.
▌ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE
1.


2.
3.
4.


5.
6.


7.


8.
9.
10.
11.
12.
13.


14.


15.


16.
17.


Przycisk zasilania i wyboru trybu
włączenie / wyłączenie urządzenia (wyłączenie po dłuższym przytrzymaniu)
wybór trybu radia, odtwarzacza
Przycisk zmniejszania głośności
Przycisk zwiększania głośności
Przycisk nagrywania i skanowania
dla radia: automatyczne programowanie stacji
dla nagrywania: rozpoczęcie nagrywania
Przycisk zatrzymywania nagrywania i przeglądania zaprogramowanych stacji radiowych
Przycisk I◄◄
w trybie USB / SD: wybór poprzedniego utworu
w trybie radia: strojenie w dół
Przycisk ►►I
dla USB / SD: wybór następnego utworu
dla radia: strojenie w górę
Przycisk drzemki i przejścia w stan uśpienia
Gniazdo pamięci USB
Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo wejścia zewnętrznego dźwięku
Gniazdo kart SD
Przycisk zapisywania i kasowania
dla radia: zapisywanie do pamięci
dla USB: kasowanie nagrań
Przycisk TIME / ►II
dla USB /SD: zatrzymanie, wznowienie odtwarzania
zegar: ustawianie i sprawdzanie czasu
Przycisk FM ST./ REP
dla radia: wybór stereo / mono
dla USB /SD: funkcja powtarzania odtwarzania
Gniazdo zasilania sieciowego 230V ~ 50Hz (z tyłu radioodtwarzacza)
Pojemnik baterii (z tyłu radioodtwarzacza):
4 sztuki R20 (D): zasilanie
2 sztuki R6 (AA): podtrzymanie ustawień
▌SŁUCHANIE RADIA
>Strojenie automatyczne
1.
Naciśnij jeden raz przycisk
by włączyć urządzenie.
2.
Naciśnij przycisk FUNC. by włączyć tryb Radia.
3.
Rozciągnij antenę teleskopową.
4.
Żądaną siłę głosu ustaw przyciskami + (VOL+) lub - (VOL-).
5.
Wciśnij i przytrzymaj przycisk I◄◄ lub ►►I przez 2 sekundy, aby rozpocząć automatyczne
wyszukiwanie stacji.
Strojenie zatrzyma się automatycznie po napotkaniu stacji radiowej o dostatecznej mocy.
>Strojenie ręczne
6.
Naciśnij jeden raz przycisk
by włączyć urządzenie.
7.
Naciśnij przycisk FUNC. by włączyć tryb Radia.
8.
Naciśnij krótko przycisk I◄◄ lub ►►I, częstotliwość zmienia się po każdym naciśnięciu dla o 0,1 MHz.
Urządzenie można wyłączyć naciskając na ponad 2 sekundy przycisk
.
ZAPISYWANIE STACJI W PAMIĘCI RADIA
>Automatyczne programowanie
Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyszukiwania i zapamiętywania stacji radiowych.
1.
W trybie radia naciśnij przycisk / SCAN, aby rozpocząć automatyczne programowanie stacji.
2.
Na wyświetlaczu pojawi się numer porządkowy pamięci, stacje radiowe zostaną automatycznie ustawione
pod kolejnym numerem.
3.
Gdy wszystkie stacje zostaną automatyczne zaprogramowane, naciskaj przycisk REC ► aby wybrać
żądaną stację.
>Ręczne programowanie
1.
Dostrój się do stacji radiowej.
2.
Naciśnij przycisk MEM / DEL, aż numer pamięci będzie migał.
3.
Naciśnij przycisk I◄◄ lub ►►I, aby wybrać numer pod którym chcesz zapisać stację radiową.
4.
Naciśnij przycisk MEM / DEL, aby potwierdzić i zapisać numer zaprogramowanej stacji.
5.
Naciśnij przycisk REC ► aby przeglądać i słuchać zaprogramowane stacje.
▌OBSŁUGA ODTWARZACZA USB / SD
1.
Naciśnij jeden raz przycisk
by włączyć urządzenie.
2.
Naciśnij przycisk FUNC. by włączyć tryb MP3.
3.
Podłącz pamięć USB lub kartę SD do urządzenia, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po
zakończeniu skanowania treści.
4.
Naciśnij przycisk TIME / ►II, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
5.
Naciśnij przycisk ►►I, aby przejść do następnego utworu lub przycisk I◄◄ aby cofnąć utwór.
Żądaną siłę głosu ustaw przyciskami + (VOL+) lub - (VOL-).
Urządzenie można wyłączyć naciskając na ponad 2 sekundy przycisk
.
FUNKCJA POWTARZANIA
Aby włączyć tryb powtarzania naciskaj przycisk FM ST. / REP.
▌FUNKCJA NAGRYWANIA
Funkcja dostępna tylko pamięci USB, nagrany plik zapisany będzie bezpośrednie do pamięci USB.
Plik z nagrywania zostanie zapisany jako ostatni utwór w pamięci USB.
Zalecamy nagrywanie ze stacji radiowych o bardzo dobrej jakości odbioru (zasięgu) ponieważ niektóre
pamięci USB mogą wprowadzać zakłócenia wynikające z ich konstrukcji.
NAGRYWANIE Z RADIA lub wejścia AUX
1.
Naciśnij przycisk FUNC. aby wybrać tryb „RADIO” lub „AUX”.
2.
Jeśli nagrywasz z radia, ustaw żądaną stację i rozciągnij antenę teleskopową.
3.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk / SCAN, Symbol "REC" pojawi się na wyświetlaczu.
4.
Naciśnij przycisk REC aby zakończyć nagrywanie, symbol "REC" zniknie z wyświetlacza.
Plik z nagrania zostanie zapisany jako ostatni utwór w pamięci USB.
5.
Aby wysłuchać nagrania, przejdź do trybu MP3 (przycisk FUNC.).
Aby usunąć nagrany plik wybierz zapisany utwór i naciśnij przycisk MEM / DEL.
▌ UWAGA:
Podczas nagrywania ze stacji radiowych o słabym zasięgu mogą pojawić się wzmożone zakłócenia. Jest to
zjawisko nie odbiegające od normy.
NAGRYWANIE Z WBUDOWANEGO MIKROFONU
Nagrywanie w trybie USB:
1.
Naciśnij przycisk FUNC. aby wybrać tryb "MP3".
2.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk / SCAN, Symbol "REC" pojawi się na wyświetlaczu.
3.
Nagraj wiadomość, mikrofon znajduje się pod wyświetlaczem. Zalecana odległość od mikrofonu ok. 30 cm.
4.
Naciśnij przycisk REC aby zakończyć nagrywanie, symbol "REC" zniknie z wyświetlacza.
5.
Plik z nagrania zostanie zapisany jako ostatni utwór w pamięci USB.
Aby usunąć nagrany plik wybierz zapisany utwór i naciśnij przycisk MEM / DEL.
▌ UWAGA:
- podczas nagrywania z mikrofonu wskazana jest cisza w tle, aby uniknąć nagrania zewnętrznego hałasu.
- podczas korzystania z nagrywania i odtwarzania regulacja głośności musi być ustawiona na poziomie
min 20.
Aby usunąć z urządzenia pamięć USB, zatrzymaj odtwarzanie i delikatnie wyciągnij pamięć.
Jeśli urządzenie nie czyta pamięci USB
Po podłączeniu pamięci do urządzenia, należy przełączyć je na funkcję USB, zanim rozpocznie się odtwarzanie.
Urządzenie nie obsługuje bezpośredniego połączenia USB z komputerem. Należy używać urządzenia USB lub
odtwarzacza MP3.
W przypadku używania zewnętrznego dysku USB, należy go podłączyć zarówno do urządzenia jak i do
zewnętrznego źródła zasilania.
Sprawdź czy format systemu plików w urządzeniu USB to FAT lub FAT 32. Urządzenia sformatowane w NTSF nie
są obsługiwane.
Uwaga: w przypadku zmiany systemu plików, formatowanie usunie wszystkie dane. Należy uważnie przeczytać i
kierować się instrukcją urządzenia USB.
Jeśli urządzenie nie czyta karty SD
Sprawdzi, czy karta pamięci jest obsługiwana przez urządzenie. Obsługiwane typy kart to: SD, SDHC, MMC.
Producent przeprowadził testy urządzenia z większością dostępnych na rynku kart pamięci. Nie można jednak
zagwarantować pełnej zgodności ze wszystkimi dostępnymi kartami, ponieważ aktualnie w użyciu jest wiele
standardów technologicznych. W przypadku wystąpienia problemów ze zgodnością, należy używać kart o
mniejszej pojemności (2GB lub niższa) albo korzystać z pamięci USB.
▌OBSŁUGA WEJŚCIA AUX (LINE IN)
1.
Podłącz jeden koniec kabla audio (jack 3,5 mm) do wyjścia słuchawek lub gniazda LINE OUT
zewnętrznego odtwarzacza, drugi koniec kabla podłącz do tego urządzenia -gniazdo AUX.
2.
Włącz odtwarzanie w zewnętrznym odtwarzaczu.
3.
Poziom głośności można regulować przyciskami + (VOL+) lub - (VOL-).
▌USTAWIANIE ZEGARA
Ustawiania zegara dostępne tylko w trybie "STANDBY" (radio musi być wyłączone – przycisk
1.
Naciśnij przycisk TIME.
2.
Przyciskami I◄◄ lub ►►I wybierz system wyświetlania czasu 12 lub 24 godzinny.
3.
Naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić wybór.
4.
Naciskaj przycisk ►►I lub I◄◄, aby ustawić godzinę. i minuty.
5.
Naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić wybór.
6.
Naciskaj przycisk ►►I lub I◄◄, aby ustawić minuty.
7.
Naciśnij przycisk TIME, aby potwierdzić wybór.
Uwaga:
Do podtrzymania ustawień zegara można użyć 2 sztuk baterii typu R6 (AA).
).
▌USTAWIANIE BUDZENIA
Alarm można ustawiać wyłącznie w trybie "STANDBY" (radio musi być wyłączone – przycisk ).
Ustawienie alarmu jest możliwe po wcześniejszym ustawieniu czasu (zegara).
1.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk AL1 lub AL2 do momentu przejścia urządzenia w tryb ustawiania alarmu.
2.
Naciskaj przycisk ►►I lub I◄◄, aby ustawić godzinę, następnie naciśnij przycisk AL1 lub AL2, aby
potwierdzić.
3.
Naciskaj przycisk ►►I lub I◄◄, aby ustawić minuty, następnie naciśnij przycisk AL1 lub AL2, aby
potwierdzić.
4.
5.
6.
7.
Naciśnij przycisk ►►I lub I◄◄, aby wybrać źródło dźwięku budzenia. Do wyboru: 1 - bb(brzęczyk), 2 –
Radio, 3 - USB / SD (Jeśli USB / SD nie jest dostępna, zostanie ona zmieniona automatycznie na bb
(brzęczyk)).
Naciśnij przycisk AL1 (w przypadku ustawiania budzenia 1(pierwszego)) lub AL2 (w przypadku ustawiania
budzenia 2 (drugiego)), aby potwierdzić ustawienie budzenia.
Po dokonaniu ustawień alarm aktywuje się. Na wyświetlaczu pojawi się napis ALARM 1 lub ALARM 2.
Aby wyłączyć alarm naciśnij przycisk AL1 lub AL2.
DRZEMKA
Po włączeniu się alarmu naciśnij przycisk SNOOZE / SLEEP, żeby opóźnić go o 9 minut.
Uwaga:
- Drzemka może działać tylko dla jednego budzenia: ALARM 1 lub 2.
- Drzemka będzie działać dla ostatniego wybranego budzenia.
- Drzemka sygnalizowana jest migającym symbolem alarmu.
▌FUNKCJA SLEEP (PRZEJŚCIA W STAN UŚPIENIA)
Naciskaj przycisk SNOOZE / SLEEP, by ustawić czas automatycznego wyłączenia.
Czas zasypiania można zmieniać według poniższego algorytmu:
90  80  70  60  50  40 30  20 10  5  OFF
Urządzenie można wyłączyć naciskając na ponad 2 sekundy przycisk .
▌WYŚWIETLACZ
Wciśnij i przytrzymaj przycisk TIME / ►II podczas pracy, aby na krótko wyświetlić aktualny czas.
▌FUNKCJA ECO
Jeśli podczas odtwarzania urządzenie jest bezczynne przez 10 minut, to automatycznie przełączy się w
tryb oszczędzania energii.
Naciśnij przycisk
aby wznowić działanie.
▌DANE TECHNICZNE







Zakresy fal: FM 87,5 – 108 MHz
Czułość użytkowa: FM >10uV
Odtwarzacz USB / SD
Wsparcie dla USB DO 32 GB
Wsparcie dla kart SD SDHC 32 GB
Moc wyjściowa 2X3W
Zasilanie:
Sieć prądu przemiennego: 230V ~50 Hz, 3W
Pobór mocy w czuwaniu poniżej 0,2W
Baterie: 4 sztuki R20 (6V)
Baterie podtrzymania pamięci 2 sztuki R6 (AA)
Wymiary gabarytowe: 272 x 126 x 107 mm
Waga ok. 1 kg
▌WSPARCIE TECHNICZNE
e-mail: serwis@eltra.pl
Pełny wykaz punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej www.eltra.pl, w zakładce Wsparcie
techniczne.
Eltra zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ działania firmy oraz swoich produktów na
środowisko naturalne.
Producent nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Aktualne instrukcje obsługi dostępne na stronie internetowej www.eltra.pl
Download PDF