Ovo je stereo uredjaj nove geracije koji podržava MP3 i WMA muzičke
formate. Nadamo se ćete uživati u vremenu digitalne tehnologije.
FUNKCIONSANJE
● Odabran izgled
Jedinstven dizajn lagodan za rukovanje
● E-book
Podržava TXT format
● Reči pesme
Podržava prikaz na duplom ekranu, prigodnom za prikaz reči pesme
● Nadogradnja firmware
Mogučnost nadogradnje najnovijeg firmware-a preko Web site-a
● FM funkcija
Lako slušanje FM stanica i memorisanje omiljenih radio stanica pomoću
manuelnog ili automatskog pretraživača. Pleyer može memorisati do 20
Radio stanica (10 na svakom bandu).
● Drive free U disk
Moguća je direktna manipulacija preko „Portable Disk“ u „My Computer“
poziciji na Windows2000 ili novijoj verziji operacionog sistema.
●Snimanje/Reprodukcija
Pleyer omogućava snimanje preko ugradjenog mikrofona i memoriše ih kao
WAV ili ACT formate. Podržava A-B ponavljanje ili uporedno ponavljanje.
● 7 podešavajućih EQ
Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz i DBB
● Multi play MODE
Normal, Repeat one, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random, Intro
● Power Off
Moguć izbor Timer spavanja ili Off Time prema potrebi.
DEKLARACIJA
√ Zahvaljujemo na kupovini
√ Molimo da ovo Uputstvo pažljivo pročitate pre upotrebe uredjaja.
√ Pridžavanje o načinu upotrebe datih u ovom Uputstvu može doprineti dužoj
eksplataciji uredjaja
√ Zadržavamo pravo promena sadražaja Uputstva bez obaveštavanja
√ Ako aktuelna operacija na vašem player-u nije u saglasnosti sa sadržajem
ovog uputstva, posetite Website za informacije o najnovijim izmenama.
O Player-u
Osnovne operacija
● Power ON/Power OFF
Manuelno uključivanje. Kada je pleyer u stanju isključeno, dugotrajnim
pritiskom na Play komandu izvšiti njegovo uključivanje.
Automatsko uključivanje. Kada je uredjaj spojen USB kablo sa PC-ijem,
player se automatski uključuje i ulazi u USB MODE.
Isključivanje
Kada je uredjaj u stanju uključeno, dugotrajnim pritiskom na Play dugme vrši
se njegovo isključivanje.
● Prekidač ON/OFF
Za potpuno isključivanje uredjaja potisnuti POWER dugme iz ON u OFF
poziciju. Ovim je uredjaj isključen.
● Kontrola jačine zvuka
U muzičkom i FM modu, kratkotrajnim pritiskom na VOL komandu ući u
interfejs za kontrolu jačine zvuka.
Kratkotrajnim pritiskom na / dugme za pojačanje ili smanjenje jačine
zvuka a dugotrajnim pritiskom na / kontinualno pojačanja ili smanjenje
jačine zvuka.
● Baterija
● Uredjaj se automatski isključuje ako napon betrije padne ispod dozvoljenog
nivoa
● Bateriju, takodje, možete napuniti ako uredjaj spojite USB kablom na PC
● Potrošnja baterije zavisi od mnogih faktora, jačine zvuka, vrste fajla, itc.
System Menu
Enter: Kratko pritisnuti MODE Dugme
Menu izbor: Pritisnuti / Dugme
Save: Dugotrajan pritisak na MODE komandu za memorisanja
Music MODE: Repordukcija muzika
Record MODE: Snimanje zvuka
Voice MODE: Reprodukcija zvučnih fajli FM MODE: Slušanje radia
E-book: Čitanje .TXT fajli
TEL-book: Pronalaženje, ubacivanje i eksportovanje fajli
System: Podešavanje sistema
♦ System
Pritisnuti ili za izbor [system setting], kratkotrajno pritisnuti [MODE]
za ulaz u sistem interfejs. Sve funkcije mogu biti odabrane komandama /
a pritiskom na [MODE] potvrditi izbor.
○ Časovnik
U [system setting] moguće je podesiti vreme snimanja.
Kratkotrajno pritisnuti VOL da se podesi godina, zatim kratkotrajnim pritiskom
na komande / podesiti vreme. Po završenom podešavanju kratkim
pritiskom na MODE potvrditi izbor i izaći i tekućeg interfejsa.
○ Pozadinsko osvetljenje
Kratkim pritiskom na / izvršiti podešavanje a pritiskom ma MODE
komandu izvršiti potvrdu izbora i izaći iz interfejsa.
○ Language (Jezik)
Ući u interfejs LANGUAGE, pritiscima na komande / odabrati željeni jezik
a potom, komandom MODE potvrditi izbor.
English
Spanish
○ Power Off (Isključivanje)
Off Time MODE odnosi se na odredjeni period vremena (u sekundama) za
koje nema izdatih nikakavih naredbi komandnim tasterima u Stop modu,
posle čega će se uredjaj automatski isključiti u cilju štednje baterije. Ako se
odabera „0“ automatsko isključivanja uredjaja se neće aktivirati.
Sleep Time MODE se odnosi na mogučnost podešavanja fiksnog perioda
vremena (u minutama) posle koga će se player automatski isključiti ako nema
pritisaka na bilo koju komandu, bez obzira u kom se modu nalazi. Ova
funkcija je specijalno dizajnirana za slušanje muzike pre spavanja.
Pažnja: Podešavanje vremena u Sleep Timer važi samo jedan put a to
podešeno vreme će se izbrisati čim player aktivira tajmer spavanja tj kad se
isključi.
○ Replay MODE (MODE ponavljanja)
Manual (ručno) znači da kod A-B moda ponavljanja, krajnja tačka B može biti
postavljena samo ručno.
Auto MODE znači da kod A-B ponavljanja krajnja tačka B može biti
postavljena automatski. (Posebno za fajle na engleskom jeziku bez muzike)
○ Contrast (Kontrast)
1 – 16 nivoa
○ On line MODE
1. multi drive
2. normal only
3. encripted only
○ Memori Info (podatci o memoriji)
Prikazani broj reprezentuje ukupnu kapacitet kompletne memorije i procenat
iskorišćene memorije.
○ Firmware version (verzija firmvare-a)
○ Firmware upgrade (Nadogradnja)
Play music (Reprodukcija muzike)
♦ Play/Stop
Play: U Muzičkom modu, pritiskom na / izabrati pesmu, zatim kratkim
pritiskom na [ ] pokrenuti reprodukciju.
Stop: Kratkotrajnim pritiskom na [ ] zaustaviti reprodukovanje.
♦ Menu reprodukcije muzike
Tokom reprodukovanja muzike, kratkim pritiskom na MODE komandu ući u
MUSIC PLAY MENU, zatim pritiscima na komande / izabrati jedan
MODE pa pritiskom na MODE dugme potvrditi izbor.
Repeat, Equalizer, Tempo Rate Replay, Replay times, Replay gap, Exit
♦ EQ
♦ Repeat
„
Normal
- Normalno
Repeat One
- Ponvaljanje jedne
Folder
- Folder
Repeat Folder - Ponvaljanje foldera
Repeat All
- Ponavljanje svih zapisa
Random
- Slučajni izbor
Intro
- Pčetak zapisa
♦ Tempo rate
Kratkim pritiscima na komande / povećeti ili smanjiti Bit rate
♦ Replay MODE (tokom reprodukcije)
1. A-B Replay
1. U muzičkom modu i modu diktafona
2. Pritisnuti MODE za ulaz u Play podmenu
3. Pritisnuti za izbor “Replay”
4. Pritisnuti MODE za ulaz u Replay
:“A“ u Replay modu će se prikazati ikona “ ” i početna tačka ponavljanja će
biti postavljena.
5. Pritisnuti za setovanje tačke “A”
Posle setovanje tač“ ”ke “A” pojaviće se ikona “ ” i krajnja tačka B može biti
setovanja
6. Pritisnuti komandu za postavljanje tačke B
Ikona ponavljanja “ ” tačke B je fiksirana i A-B segment može započeti.
Kada u modu A-B ponvaljanja se dostigne krajnja tačka, player poništava
Replay MODE. U Replay Modu, pritiskom na komandu moguće je ponovo
setovati tačku A za selekciju sledećeg segmenta.
Pažnja: U Replay MODE, pritiscima VOL+/VOL- moguće je direktno podesiti
Tempo Rate.
2. Follow Read (Ova funkcija ne postoji u Voice MODE-u
1. Reprodukovanje A-B segmenta, pritiskom na ući u Follow Read MODE
2. Ikona ponavljanja “ ” se menja u Follow Read ikonu “ ” i snimljeni zvuk je
snimljen. Vreme snimanja je dugačko koliko je dugačak A-B segment.
3. Kada vreme snimanja istekne, ikona se menja u “ ” i originalni zvuk je
reprodukovan. Pritiskom na dugme ulazi se u Comparison.
Pažnja: U ovom modu, pritiskom na komadu moguć je povratak u A-B
Replay mode.
● Replay times (Broj ponavljanja)
Kratkotrajnim pritiskom na / vrši se povećanje ili smanjenje
● Replay gap (Razmak)
Replay gap predstavlja period tišine izmedju dva različita zapisa izražen u
sekundama.
● Record MODE
(Snimanje)
♦ Recording (Snimanje)
U Glavnom meniju, pritisnuti / kako bi se izabrao RECORD MODE
Start: Kratkim pritiskom na [ ]
Pauza: Ponovnim, kratkim pritiskom na [ ].
1. Prvo proveriti da je baterija dovoljno napunjena i da ima dovoljno
slobodne memorije.
2. Snimane fajle se memorišu u tekući folder setovanim u “Recording
stop submenu/Local folder”.
3. Ako se na display-u ispiše upozorenje “Overflow” to znači da je
memorija puna. U tom slučaju potrebno je izbisati nepotrebne fajle i
napraviti slobodnog prostora u memoriji.
4. Ako se na display-u ispiše upozorenje “Over record” to znači da je
tekući direktorijum pun. U tom slučaju potrebno je izabrati drugi
direktorijum.
5. Na raspolaganju su samo [ ] ili MODE komande u modu snimanja.
♦ Recording type (Vrste snimanja)
U pauzi snimanja, kratkotrajno pritisnuti MODE dugme u setting menu, onda
izabrati RECORD TYPE MODE, kratko pritisnuti MODE dugme za potvrdu.
Fine REC .WAV format fina boja glasa – verna repordukcija.
Long REC .ACT format – srodna boja glasa i reprodukcije
Fine VOR . WAV format – snimanje kontrolisano glasom
Long VOR .ACT format – snimanje kontrolisano glasom
Napomena: Kontrola glasom znači da kada nema zvuka player će automatski
pauzirati (zaustaviti) snimanje.
Voice MODE
♦ Reprodukovanje snimljenih fajli
U Glavnom meniju, pritiskom na komande / izabrati VOICE MODE.
Kratko pritisnuti [ ] za početak reprodukovanja.
Kratko pritisnuti [ ] za pauziranje snimanja.
Kratkim pritiskom na / selektovati usnimljenu fajlu za reprodukovanje.
Dugotrajnim pritiskom na MODE dugme za izalz.
Kratkotrajnim pritiskom na VOL dubme podesiti jačinu zvuka.
♦ Setting menu
Kod reprodukovanja snimljenih fajli, kratkotrajnim pritiskom na MODE dugme
za setovanje.
Repeat
Tempo Rate
Relay
Exit
FM MODE
♦
Menu
U Glavnom meniju pritisnuti / da bi se izabrao FM MODE.
U FM MODE-u, kratkim pritiskom na MODE dugme ući u podmeni.
♦ Instrukcije za opcije podmenija
○ Search MODE
Freq MODE:
Kratkim pritiskom na /, pleyer će započeti pretraživanje celog banda
unapred ili unazad u koracima od 100kHz. Ako se drži pritisnuto dugme u
trajanju oko 2 sec, takodje će započeti automtsko pretraživanje stanica
unapred ili unazad u skokovima od 100kHz i zaustaviće se na skeniranoj
stanici. Ako se želi zaustaviti proces pretraživanja, pritisnuti / dugme.
Pretraživanje stanica:
Krtkotrajnim pritiskom na / za slušanje već memorisanih stanica.
○ Save
○ Record type
Fine REC
Long REC
○ Delete
○ Delete all
○ Normal band
○ Japan band
TEL - book
1. Ući u Glavni meni i izabrati „TEL-BOOK“ mode
2. Kratkotrajnim pritiskom na MODE dugme ući u meni.
3. Uputstva funkcija
♦ Browser Tel
Korisnik može pornaći informacije o telefonskom imeniku u MP3 player-u
♦ Ubacivanje Tel fajli
Upotrebom alata za procesuiranje telefonskog direktorijuma moguće je
kreirati Tel-book fajlu od Tel_save.bin u PC-iju, staviti je u root direktorijuma
od U-diska i ovu funciju prebaciti u MP3 player.
♦ Export Tel file
Ova funkcija omogućava exportovanje informacija Tel book sa MP3 playera i
memorisanje kao razumljivi tekst ili Tel_Expt.bin u foot direktorijum U diska.
Files management
♦ Select folder
Različiti folderi mogu biti kreirani za različite vrste muzike.
1. Odabrati folder za reprodukovanje, pritisnuti MODE u stanje PAUSE.
2. Odabrati „Local Folder“, pritisnuti MODE za ulaz.
3. Koristeći komande / izabrati folder koji želite reprodukovati.
Pritiskom na MODE na toj selekciji.
♦ Delete files
1. Pritisnuti MODE za vreme muzičkog moda i u stanju PAUZE.
2. Pomoću komandi ili odabrati “Delete File” ili “Delete All”.
Pritisnuti MODE za ulaz.
3. Pleyer će pitati za potvrdu izbora pre nego što se izvrši brisanje, gde
treba odabrati “Yes” ili “No”. Pritisnuti MODE na odabranoj selekciji.
4. Ako se izabera “Yes” player će obrisati naznačenu fajlu ili sve fajle što
će zavisiti od prethodne selekcije. Ako se izabere “No” pleyer će se
vratiti u muzički MODE.
Napomena: “Delete All” znači brisanja svih relevantnih fajli u tekućem modu i
tekućem folderu. (Na primer: u Music MODE-u egzekucijum “Delete All” , svi
muzički zapisi u tom direktorijumu će biti izbrisani, dok će ostale fajle ostati
nepromenjene).
Interfejs brisanja je mnogo jednostavniji u FM modu, samo u tri koraka. Sve
memorisane stanice će biti izbrisane.
INSATAL DRIVER (Instalacija drajvera)
Ubaciti instalacioni disk u CD-ROM i kliknuti na Next za početak instalacije.
Po instalaciji moguće je pronaći alat u „PROGRAM“ a to su: „MP3 Player Disk
Tool“. „MP3 player Upgrade“ i „Sound Convert“.
USB MODE
Pleyer podržava standardni USB disk funkciju kod operativnog sistema
Windows98 (potrebni su driveri), Windows 2K i novije operativne sisteme.
Player podržava napajanje kroz USB kabl. U modu čekanja, pritiskom na
MODE za izlaz u Glavni menu a onda odabrati ulaz u željeni MODE.
Player takodje podržava Suspend MODE.
Kako povezati PC?
Uključiti player i ubaciti USB kabl na ulaz.
Player može pokazati nekoliko opcija posle konekcije sa PC-ijem:
Firmware upgrade (nadogradnja firmware-a)
Pleyer podržava nadogradnju firmware ili podršku kroz instalaciju specijalnih
alata na PC.
1. Ući u „System setting“ MODE, odbarati „Firmware Upgrade“ i kratko
pritisnuti MODE dugme za ulazak u interfejs nadogradnje.
2. Pokrenuti „MP3 PLAYER UPDATE“ alat, zatim kliknuti na „Select new
firmware file“ dugme.
3. Izabrati novi firmware program (Moguće ga je pronaći na priloženom
disku ili ga možete skinuti sa website)
4. Ako je nadogradnja završena uspešno, na display će se pojaviti:
Pažnja:
1. Nadogradnja uredjaja je opcija koja optimalizuje osobine playera. Čak i
kad uredjaj radi sa starim firmware-om neće biti nikakvog uticaja na
normalan rad player-a.
2. Nekorektna nadogradnja firmware može dovesti do nenormalnog rada.
Molimo da pažljivo pročitate uputstvo za način nadogradnje. Pri tome
je potrebno da lice koje vrši nadogradnju ima osnovno znanje o radu
kompjutera.
3. Program za nadogradnju je specijalno dizajniran za unapredjenje rada
samo ovog player-a. Nije prilagodjen za druge vrste playera, kao što ni
firmware-i namenjeni za nadogradnju drugih playera nisu prilagodjeni
za njegovu nadogradnju.
Detekcija grešaka
Nema zvuka u
slušalicama
Proveriti da li je indeks jačine zvuka postavljen na
“0”.
Proveriti da li je priključak za slušalice prljav.
Oštećen MP3 snimak može seckati. Proveriti da li
su muzičke fajle zaražene ili oštećene.
Nepoznati karakteri
na LCD-u
Proveriti da li je izabran pravi jezik.
FM prijem je loš.
Podesiti poziciju slušalica i player-a
Isključiti drugi električni uredjaj u blizini koji može
proizvoditi smetnje.
Slušalice se koriste kao antena FM prijemnika.
Prebacivanje
muzičkih fajli je sa
grešakama
Proveriti ispravnost USB kabla i da li je korektno
povezan.
Proveriti da li je driver pravilno instaliran.
Proveriti da li memorija player-a puna.
Download PDF

advertising