Zaregistrujte výrobek a získejte podporu na
www.philips.com/welcome
DVP3560
CZ Návod k použití
Philips DVP3560 CZ.indd 1
2.9.2011 1:39:28
LASER
UPOZORNĚNÍ:
POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
NASTAVENÍ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ
JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JAK JE UVEDENO
V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK
VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ
NEBO VZNIKU JINÝCH POTENCIÁLNĚ
NEBEZPEČNÝCH SITUACÍ.
UPOZORNĚNÍ:
PŘI OTEVŘENÍ KRYTU HROZÍ OZÁŘENÍ
VIDITELNÝM I NEVIDITELNÝM SVĚTLEM
LASERU. NEHLEĎTE DO PAPRSKU.
UMÍSTĚNÍ:
UVNITŘ V BLÍZKOSTI MECHANIKY.
Tento výrobek vyhovuje směrnici EEE.
2
Philips DVP3560 CZ.indd 2
2.9.2011 1:39:28
Vyrobeno v licenci Dolby
Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
obchodní známky Dolby Laboratories.
CO JE DIVX VIDEO: DivX® je
formát digitálního videa vytvořený společností DivX,
Inc. Toto je oficiální přístroj DivX Certified, který
může přehrávat DivX video. Další informace
a programy pro převod vašich souborů do formátu
DivX naleznete na stránkách www.divx.com.
CO JE DIVX VIDEO-ON DEMAND: Tento
přístroj s certifikací DivX Certified® musí být pro
přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand (VOD)
registrováno. Pro vygenerování registračního kódu
otevřete položku DivX VOD nabídky nastavení
přístroje. Registrační proces s tímto kódem
dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte
i další podrobnosti o obsahu DivX VOD.
Obsah
1
2
3
Připojení
Připojení audio/video kabelů
Převedení zvuku do dalších zařízení
Připojení paměti USB flash
Připojení k napájení
4
Začínáme
Příprava dálkového ovladače
Nalezení správného TV vstupu
Volba jazyka nabídky
Zapnutí Progressive scan
Použití Philips EasyLink
5
Přehrávání
Přehrávání disku
Přehrávání videa
Přehrávání hudby
Přehrávání fotografií
Pokročilé funkce
Kopírování médií
Vytváření MP3 souborů
DivX®, DivX Certified® a související loga jsou
obchodními známkami DivX, Inc. a jsou použita
v licenci.
6
„DVD Video“ je ochrannou
známkou DVD Format/Logo Licensing Corporation.
7
Loga USB-IF jsou obchodní známkou
Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
HDMI, logo HDMI
a High‑Definition Multimedia Interface jsou
obchodními známkami nebo registrovanými
obchodními známkami HDMI licencovanými LLC.
Důležité
Bezpečnostní upozornění a důležité
informace
Váš DVD přehrávač
Použitelná média
Popis přístroje
8
9
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
11
12
13
13
13
14
14
14
15
17
18
18
18
19
19
Nastavení
General setup
Audio setup (Zvuková nastavení)
Video setup
Předvolby
Další informace
Aktualizace firmware
Péče
Technické údaje
Řešení potíží
CZ
Philips DVP3560 CZ.indd 3
Česky
Ochranné známky
3
2.9.2011 1:39:28
1 Důležité
Bezpečnostní upozornění
a důležité informace
Varování
• Nebezpečí přehřátí! Výrobek nikdy neumisťujte do
•
•
•
•
•
•
•
•
uzavřených prostor. Vždy ponechte okolo přístroje
nejméně 10 cm volného prostoru pro větrání. Zajistěte,
aby cizí předměty, jako např. závěsy, nezakrývaly větrací
otvory přístroje.
Přístroj ani ovladač či baterie nevystavujte nikdy
otevřenému ohni ani zdrojům tepla včetně přímého
slunce.
Nevystavujte ani vysokým teplotám, vlhku, kapalinám ani
prachu.
Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě.
Do blízkosti přístroje nestavte předměty, které jej mohou
poškodit (např. nádoby s kapalinami, hořící svíčky apod.).
Přístroj nestavte na jiná elektrická zařízení.
Nepřibližujte se k přístroji za bouřky.
K síťové zásuvce, příp. k odpojovači sítě pro napájení
přístroje, musí být zachován volný přístup.
Při otevření krytu hrozí ozáření viditelným či neviditelným
světlem laseru. Nevystavujte se ozáření.
Tento výrobek vyhovuje požadavkům na
vysokofrekvenční odrušení v Evropské unii.
Jednejte v souladu s místně platnými zákony
a nevyhazujte vysloužilý výrobek do běžného
komunálního odpadu.
Správná likvidace starého výrobku omezí nebezpečí
negativních následků na životní prostředí a lidské
zdraví.
Výrobek obsahuje baterie, jichž se týká
evropská směrnice 2006/66/EC; baterie
nesmějí být likvidovány s běžným směsným
odpadem z domácnosti.
Informujte se o správném postupu při
odděleném sběru a likvidaci použitých baterií;
omezíte tak nebezpečí negativních následků
na životní prostředí a lidské zdraví.
Ochrana autorských práv
Tento výrobek
Buďte zodpovědní
používá
Respektujte autorská práva
technologii
ochrany
autorských práv chráněnou US patenty a dalšími
autorskými právy. Použití této ochranné technologie
musí být autorizováno společností Macrovision a je
určeno pouze pro domácí a další omezené použití,
pokud nebylo společností Macrovision stanoveno
jinak. Zpětné zkoumání a rozebírání je zakázáno.
Co je Progressive scan
Ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou
plně kompatibilní s tímto výrobkem, proto může
dojít ke vzniku artefaktů v obraze. Pokud k potížím
dojde v neprokládaném (progresivním) režimu 525
nebo 625 řádků, doporučuje se přepnout připojení
do výstupu ve „standardním rozlišení“. Pokud máte
dotazy ke kompatibilitě svého TV s tímto modelem
525p a 625p DVD přehrávače, obraťte se, prosíme,
na naše zákaznické centrum.
Likvidace starého výrobku a baterií
Tento výrobek byl navržen a vyroben
s použitím vysoce kvalitních materiálů a dílů,
které je možné recyklovat a znovu použít.
Označení výrobku tímto symbolem
přeškrtnuté popelnice znamená, že výrobek
odpovídá Evropské normě 2002/96/EC.
Informujte se, prosíme, na místní systém
sběru tříděného odpadu a způsob likvidace
elektronických výrobků.
CZ 4
Philips DVP3560 CZ.indd 4
2.9.2011 1:39:28
2 Váš DVD přehrávač
Dálkový ovladač
Česky
Gratulujeme vám k zakoupení tohoto výrobku
a vítáme vás u společnosti Philips! Pro získání všech
výhod podpory Philips zaregistrujte svůj výrobek na
www.philips.com/welcome.
Použitelná média
Tento výrobek umožňuje přehrávání:
• DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW,
DVD‑R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• Video CD/SVCD
• Audio CD, CD-R/CD-RW
• MP3 media, WMA media, DivX (Ultra) media,
soubory JPEG
• USB flash disk
Regionální kódování
Můžete přehrávat disky s těmito regionálními kódy.
Regionální kód DVD
Země
Evropa
Popis přístroje
Hlavní jednotka
•
•
Zapne přístroj nebo jej vypne do režimu
stand-by.
Prostor disku
Displej
•
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
•
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
zásuvka
Připojení paměti USB flash.
•
Zapne přístroj nebo jej vypne do režimu
stand-by.
•
Otevírá nebo uzavírá prostor disku.
Nabídka disku
• Otevře nebo opustí nabídku disku.
• Přepíná do režimu disku.
• Při přehrávání prezentace fotografií přepíná
mezi režimy Fun Mode a Simple Mode.
• Pro VCD a SVCD zapne nebo vypne PBC
(playback control).
•
•
•
•
Pohyb v nabídkách.
Rychlé vyhledávání vpřed ( ) nebo vzad ( ).
Pomalé vyhledávání vpřed ( ) nebo vzad ( ).
Zpět
Vrací do předchozí obrazovky nabídky.
CZ
Philips DVP3560 CZ.indd 5
5
2.9.2011 1:39:28
•
Přeskočí na předchozí nebo další titul,
kapitolu nebo skladbu.
•
Přepíná do režimu USB.
Číselná tlačítka
• Volí přehrávanou položku.
Titulky
• Volí jazyk titulků na disku.
• Otevírá nabídku kopírování/mazání
zvukových souborů na USB.
Zoom
• Přizpůsobuje formát obrazu obrazovce
TV.
• Zvětšuje a zmenšuje obraz.
Repeat
• Volí různé režimy opakování.
REPEAT A-B
• Opakované přehrávání určité části.
AUDIO/CREATE MP3
• Volí jazyk zvukového doprovodu nebo
kanál z disku.
• Otevírá nabídku vytváření souborů MP3.
•
Zastavuje přehrávání.
Poznámka
• Údaje o typu přístroje a napájecím napětí naleznete na
štítku na zadní nebo spodní straně přístroje.
• Před propojováním nebo změnou zapojení se ujistěte, že
jsou všechna zařízení odpojena od elektrické sítě.
Připojení audio/video kabelů
Propojení přístroje s TV ke sledování disků. Vyberte
nejlepší způsob připojení, který TV podporuje.
Možnost 1: Připojení zásuvkou HDMI (pro TV
kompatibilní s HDMI, DVI a HDCP).
Možnost 2: Připojení do zásuvky komponentního
videa (standardní TV nebo TV s funkcí Progressive
Scan).
Možnost 3: Připojení do zásuvky SCART (standardní
TV).
Možnost 4: Připojení do zásuvky kompozitního
(CVBS) videa (standardní TV).
Poznámka
• Přístroj je nutné připojit přímo do TV.
Možnost 1: Připojení do zásuvky HDMI
•
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Info
• U disků otevírá možnosti přehrávání nebo
zobrazuje aktuální stav disku.
• Při prezentaci zobrazuje náhledy
obrazových souborů.
OK
• Potvrzuje zadání nebo volbu.
Setup
• Otevře nebo opustí nabídku nastavení.
3 Připojení
Všechny audio a video kabely se prodávají
samostatně.
Před použitím přístroje proveďte tato propojení.
Vstup HDMI
1
Výstup HDMI
Připojte přiložený HDMI kabel do:
• zásuvky HDMI OUT na přístroji.
• vstupní zásuvky HDMI na TV.
Poznámka
• Pokud zařízení podporuje HDMI CEC, můžete ovládat
kompatibilní zařízení jediným dálkovým ovladačem (viz
„Začínáme“ > „Použití Philips EasyLink“).
Základní připojení:
• Video
• Audio
Volitelná připojení:
• Přivedení zvuku do dalších zařízení:
• Digitální zesilovač/přijímač
• Analogový stereofonní systém
• USB flash disk
CZ 6
Philips DVP3560 CZ.indd 6
2.9.2011 1:39:29
2
Připojte zvukové kabely do:
• zásuvek AUDIO OUT L/R na přístroji.
• vstupních zásuvek AUDIO na TV.
Česky
Možnost 2: Připojení do zásuvky
komponentního videa
Převedení zvuku do dalších
zařízení
Propojením přehrávače s dalšími přístroji můžete
zlepšit podání zvuku.
Připojení k digitálnímu zesilovači/
přijímači
DIGITAL AUDIO
INPUT
COAXIAL
1
2
Připojte komponentní video kabel do:
• zásuvek Y Pb Pr na přístroji.
• vstupních zásuvek COMPONENT VIDEO
na TV.
Připojte zvukové kabely do:
• zásuvek AUDIO OUT L/R na přístroji.
• vstupních zásuvek AUDIO na TV.
Možnost 3: Připojení zásuvkou SCART
SCART IN
TV OUT
COAXIAL
1
Připojte koaxiální kabel do:
• zásuvky COAXIAL na přístroji.
• vstupní zásuvky COAXIAL/DIGITAL na
zesilovači.
Připojení analogového stereofonního
systému
Vstup Audio
L
L
R
R
1
Výstup audio
Připojte kabel SCART do:
• zásuvky TV OUT na přístroji.
• vstupní zásuvky SCART na TV.
Možnost 4: Připojení do zásuvky Video
(CVBS)
1
Připojení paměti USB flash
1
1
Připojte zvukové kabely do:
• zásuvek AUDIO OUT L/R na přístroji.
• vstupních zásuvek AUDIO na zesilovači.
USB zařízení připojte do zásuvky
přístroji.
na
Připojte kompozitní kabel do:
• zásuvky VIDEO OUT na přístroji.
• vstupní zásuvky VIDEO na TV.
CZ
Philips DVP3560 CZ.indd 7
7
2.9.2011 1:39:29
Poznámka
• Tento přístroj přehrává pouze soubory MP3, WMA, DivX
(Ultra) nebo JPEG uložené na pamětech USB.
zpřístupníte obsah paměti
a přehráváte soubory.
• Stiskem tlačítka
Připojení k napájení
Nalezení správného TV vstupu
1
2
napětí odpovídá údaji na štítku přístroje.
zapněte přístroj.
Zapněte TV a přepněte jej na správný vstup
(postupujte přitom podle návodu k TV).
Volba jazyka nabídky
Upozornění
• Nebezpečí poškození výrobku! Vždy se ujistěte, že síťové
Stiskem tlačítka
Poznámka
• Pokud je přehrávač připojen k TV kompatibilní s HDMI
CEC, přeskočte toto nastavení. Přístroj automaticky
přepne jazyk nabídek OSD podle nastavení TV (pokud
jazyk TV podporuje).
• Před připojením síťového napájecího kabelu se ujistěte, že
jste provedli všechna připojení.
Poznámka
• Typový štítek je umístěn na zadní straně výrobku.
1
Připojte přiložený HDMI kabel do:
• zásuvky HDMI OUT na přístroji.
• vstupní zásuvky HDMI na TV.
4 Začínáme
Příprava dálkového ovladače
1
1
2
3
2
3
Stisknutím a posunutím otevřete kryt
bateriového prostoru (viz „1“ na obrázku).
Vložte dvě AAA baterie ve správné vyznačené
polaritě (+/-).
Stiskněte a posuňte kryt bateriového prostoru
zpět (viz „3“ v obrázku).
Stiskněte tlačítko SETUP.
Zobrazí se nabídka [General Setup].
Vyberte [OSD Language] a stiskněte B.
Pomocí
vyberte jazyk a stiskněte OK.
Zapnutí Progressive scan
Poznámka
• Pro použití funkce progressive scan je nutné připojit
TV kompatibilní s progressive pomocí komponentního
kabelu (viz „Připojení“ > „Připojení audio/video kabelů“ >
„Možnost 2: Připojení do zásuvky komponentního videa“).
Poznámka
• Pokud ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj
baterie.
• Nepoužívejte spolu různé baterie (staré a nové,
zinkochloridové a alkalické apod.).
• Baterie obsahují chemické látky, likvidujte je v souladu
s místními předpisy.
CZ 8
Philips DVP3560 CZ.indd 8
2.9.2011 1:39:29
2
3
4
5
6
Zapněte TV a zvolte správný vstup signálu
z tohoto přístroje.
Stiskněte tlačítko SETUP.
Stiskem vyberte [Video Setup].
Vyberte [Component Video] > [Interlaced]
a stiskněte tlačítko OK.
Vyberte [Progressive] > [On] a stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se varovná zpráva.
Pokračujte volbou [OK] a pak stiskněte tlačítko
OK.
Nastavení progresivního režimu je hotové.
Poznámka
•
•
Pokud se zobrazuje prázdná obrazovka nebo je obraz
zkreslený, vyčkejte 15 sekund na automatické obnovení.
Pokud se nic neobjeví, vypněte progresivní režim takto:
1) Stiskem otevřete podavač disku.
2) Stiskněte číselné tlačítko „1“.
Stand-by jedním tlačítkem
1
Stiskněte tlačítko na ovladači a přidržte jej na
dobu delší 3 sekund.
Česky
1
Všechna připojená zařízení (pokud
podporují Stand-by jedním tlačítkem) se
automaticky vypnou.
Poznámka
• Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI
CEC.
5 Přehrávání
Přehrávání disku
Upozornění
7
8
Stiskem SETUP opustíte nabídku.
• Do podavače disků nikdy nepokládejte žádné předměty
Nyní můžete zapnout režim progressive scan
v TV (viz návod k TV).
• Nikdy se nedotýkejte čočky laseru v prostoru disku.
Poznámka
• Během přehrávání se při zapnutém režimu progressive
kromě disku.
1
2
3
scan v systému i v TV může objevit zkreslený obraz.
V takovém případě vypněte funkci progressive scan
v tomto přístroji i v TV.
Použití Philips EasyLink
Přístroj podporuje Philips EasyLink využívající
protokol HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Zařízení kompatibilní s EasyLink se spojují
zásuvkami HDMI a mohou být pak ovládána jedním
ovladačem.
Poznámka
• Provoz HDMI CEC je nutné povolit v TV a ve všech
zařízeních připojených k TV před použitím řízení EasyLink.
Podrobnosti v návodech k TV/zařízením.
Stiskem otevřete podavač disku.
Vložte disk stranou s popisem nahoru.
Stiskem uzavřete prostor disku a spusťte
přehrávání.
• Pro sledování disku na TV přepněte
správný vstup, k němuž je přehrávač
připojen.
• Přehrávání disku zastavte stiskem .
Poznámka
• Zkontrolujte typy podporovaných disků (viz „Váš DVD
přehrávač“ > „Přehrávaná média“).
• Pokud se zobrazí nabídka pro zadání hesla, vložte heslo
•
•
pro přehrávání uzamknutých nebo zakázaných disků (viz
„Nastavení“ > „Preference Setup“ > [Parental Control]).
Po přerušení nebo zastavení přehrávání disku se po 5
minutách bez obsluhy zobrazí spořič obrazovky. Spořič
vypnete stiskem tlačítka DISC MENU.
Pokud zastavíte nebo přerušíte přehrávání disku
a nestisknete žádné tlačítko po dobu 15 minut, přístroj se
automaticky vypne do režimu stand-by.
Přehrávání jedním tlačítkem
1 Stiskem tlačítka 1 zapněte přístroj.
TV (pokud podporuje Přehrávání jedním
tlačítkem) se automaticky zapne a přepne
na příslušný vstup.
CZ
Philips DVP3560 CZ.indd 9
9
2.9.2011 1:39:29
Přehrávání videa
Poznámka
• Některé operace nemusejí pracovat s určitými disky.
Podrobnosti v návodu k příslušnému disku.
Řízení přehrávání videa
1 Přehrávejte titul.
2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
,
,
,
AUDIO/
CREATE MP3
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT A-B
ZOOM
(Screen fit)
ZOOM
INFO
Činnost
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Zastavuje přehrávání disku.
Přeskočí na předchozí/další titul
nebo kapitolu.
Rychlé vyhledávání vzad nebo
vpřed. Opakované stisknutí mění
rychlost vyhledávání.
Pomalé vyhledávání vpřed nebo
vzad. Opakované stisknutí mění
rychlost vyhledávání. U VCD/SVCD
není dostupné pomalé vyhledávání
zpět.
Volí jazyk zvukového doprovodu
nebo kanál z disku.
Volí jazyk titulků na disku.
Volí nebo vypíná režimy opakování.
Možnosti opakování se liší podle
typu disku.
Opakování určité části v rámci
jedné skladby/disku.
Přizpůsobuje formát obrazu
obrazovce TV.
Tiskněte opakovaně, až se obraz
nejlépe přizpůsobí obrazovce TV.
Přepíná mezi zvětšeními a různými
poměry stran obrazu.
Ve zvětšeném obrazu se můžete
pohybovat pomocí navigačních
tlačítek.
U disků otevírá možnosti
přehrávání nebo zobrazuje aktuální
stav disku.
Otevření nabídky DVD
1 Stiskem DISC MENU otevřete hlavní nabídku
disku.
2
Vyberte možnost přehrávání a stiskněte OK.
• V některých nabídkách volte možnosti
pomocí číselných tlačítek.
Otevření nabídky VCD
Funkce PBC (playback control) se používá u VCD/
SVCD a umožňuje zobrazení nabídky obsahu
s možností volby způsobu přehrávání. Ve výchozím
nastavení je PBC zapnuté.
Poznámka
• Podrobnosti k zapnutí a vypnutí PBC naleznete
v „Nastavení” > [Preferences] > [PBC].
1
2
Nabídku obsahu zobrazíte některým
z uvedených způsobů:
• Při zapnutém PBC vložte VCD/SVCD do
mechaniky.
• Při přehrávání se zapnutým PBC stiskněte
BACK.
Pomocí číselných tlačítek vyberte možnost
přehrávání a stiskem OK spusťte přehrávání.
• Při vypnutém PBC je nabídka přeskočena
a spustí se přehrávání od prvního titulu.
Prohlížení obsahu disku
1
2
3
Během přehrávání stiskněte INFO.
Zobrazí se stavová nabídka disku.
Vyberte [Preview] a stiskněte .
Vyberte možnost prohlížení a stiskněte OK.
Objeví se obrazovka náhledů.
• Do další/předchozí náhledové obrazovky
přejdete volbou [Prev] nebo [Next]
a stiskem OK.
• Přehrávání spustíte stiskem OK na
zvoleném náhledovém obrázku.
Rychlé přeskočení na určitý čas
1 Během přehrávání stiskněte INFO.
2
3
Zobrazí se stavová nabídka disku.
Vyberte možnost podle aktuální proběhlé doby
přehrávání a stiskněte .
• [TT Time] (čas titulu)
• [Ch Time] (čas kapitoly)
• [Disc Time]
• [Track Time]
Tisknutím číselných tlačítek zadejte hrací dobu,
na níž chcete přeskočit, pak stiskněte OK.
CZ 10
Philips DVP3560 CZ.indd 10
2.9.2011 1:39:29
Přehrávání hudby
2
1
2
3
INFO.
Zobrazí se stavová nabídka disku.
Vyberte [Time Disp.] a stiskněte .
Možnosti zobrazení se liší podle typu disku.
Vyberte možnost a stiskněte OK.
Zobrazení DVD videa z různých úhlů
pohledu (kamer)
1 Během přehrávání stiskněte INFO.
2
3
Ovládání skladby
Zobrazí se stavová nabídka disku.
Vyberte [Angle] a stiskněte .
Pomocí číselných tlačítek změňte úhel pohledu.
Přehrávání se přepne na zvolenou kameru.
,
1
2
3
,
Funkce je použitelná pouze u disků s různými pohledy.
Opakované přehrávání určité části
Během přehrávání stiskněte REPEAT A-B
v místě, kde chcete nastavit počáteční bod.
Dalším stiskem REPEAT A-B vyberte koncový
bod.
Opakované přehrávání úseku se spustí.
Opakované přehrávání zrušíte dalším stiskem
REPEAT A-B.
Poznámka
• Označení opakované části je možné pouze v rámci jedné
skladby/titulu.
Přehrávání videa DivX® (Ultra)
Přehrávejte skladbu.
Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
Poznámka
•
REPEAT
Činnost
Spouští, přerušuje a pokračuje
v přehrávání disku.
Zastavuje přehrávání disku.
Přeskočí na předchozí/další skladbu.
Volí přehrávanou položku.
Rychlé vyhledávání vzad nebo
vpřed. Opakované stisknutí mění
rychlost vyhledávání.
Volí nebo vypíná režimy opakování.
Možnosti opakování se liší podle
typu disku.
Rychlé přeskočení při přehrávání
1
Během přehrávání opakovaným tisknutím
INFO vyberte možnost.
Displej
[Disc Go To]
[Track Go To]
[Select Track]
Činnost
Rychlé přeskočení na určitý čas na
disku.
Rychlé přeskočení na určitý čas ve
skladbě.
Rychlé přeskočení na určité číslo
skladby.
Video DivX® (Ultra) je formát digitálních médií
s vysokou kvalitou obrazu při velké komprimaci
obrazu. Video DivX® (Ultra) můžete používat pouze
s certifikovanými výrobky DivX (Ultra).
2
1
Přehrávání hudby MP3/WMA
2
Vložte disk nebo USB paměť s videem v DivX
(Ultra).
• Pro USB stiskněte .
Zobrazí se nabídka obsahu média.
Vyberte požadovaný titul a stiskněte OK.
• Můžete zvolit jazyk titulků a zvuku.
Poznámka
Česky
Zobrazení hrací doby
1 Během přehrávání stiskněte
Tisknutím číselných tlačítek změňte hrací dobu/
číslo, na níž chcete přeskočit.
MP3/WMA je formát s vysoce komprimovaným
zvukem (soubory s příponou .mp3 nebo .wma).
1
Vložte disk nebo USB paměť s hudbou v MP3/
WMA.
• Pro USB stiskněte .
Zobrazí se nabídka obsahu média.
• Můžete přehrávat pouze ta videa DivX® (Ultra), která
byla zapůjčena nebo zakoupena s registračním kódem
DivX tohoto přístroje (viz „Nastavení“ > [General Setup]
> [DivX VOD Code]).
CZ 11
Philips DVP3560 CZ.indd 11
2.9.2011 1:39:30
2
Pokud se nespustí automatické přehrávání,
vyberte skladbu.
• Jinou skladbu/složku vyberte stiskem
pak stiskněte OK.
Poznámka
,
• Zobrazení obsahu disku na TV může trvat delší dobu,
•
Poznámka
•
•
•
•
•
U disků nahraných v multiple sessions se zobrazuje pouze
první session.
Soubory WMA s ochranou Digital Rights Management
(DRM) není možné v tomto stroji přehrávat.
Tento přístroj nepodporuje zvukový formát MP3PRO.
Pokud se v názvu skladby MP3 (ID3) nebo názvu alba
vyskytují zvláštní znaky, nemusejí se zobrazit správně;
přístroj tyto znaky nepodporuje.
Složky/soubory, které překračují omezení tohoto
přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.
Přehrávání fotografií
Přehrávání prezentace
Můžete přehrávat snímky JPEG (soubory s příponami
.jpeg nebo .jpg).
1
2
Vložte disk nebo USB paměť s fotografiemi
JPEG.
• Pro USB stiskněte .
Spustí se prezentace (u disků Kodak) nebo
se zobrazí nabídka obsahu (u disků JPEG).
Vyberte snímek a stiskem OK spusťte
prezentaci.
U snímků s orientací zaznamenanou
v údajích „exif“ se orientace upraví
automaticky.
Pro zobrazení snímků v barvách (Fun Mode)
nebo v černobílé (Simple Mode) stiskněte DISC
MENU.
Náhledy snímků zobrazíte stiskem INFO.
• Snímek vyberete navigačními tlačítky.
• Zvolený snímek zvětšíte a prezentaci
spustíte stiskem OK.
• Do nabídky se vrátíte stiskem BACK.
•
•
záleží na počtu snímků/zvukových souborů a struktuře
disku/USB paměti.
Pokud nejsou soubory JPEG opatřeny záznamem „exif“,
jejich náhledy se nezobrazí. Jejich náhled je nahrazen
obrázkem „modrých hor“.
Tento přístroj je schopen zobrazit pouze snímky ve
formátu JPEG-EXIF, který typicky používá většina
digitálních fotoaparátů. Není možné zobrazovat Motion
JPEG ani snímky v jiných formátech než JPEG ani zvukové
záznamy připojené u snímků.
Složky/soubory, které překračují omezení tohoto
přístroje, není možné zobrazit ani přehrát.
Řízení přehrávání fotografií
1 Přehrávejte prezentaci snímků.
2 Z ovladače můžete přehrávání řídit.
Tlačítko
/
/
ZOOM
Činnost
Otočí snímek doleva/doprava.
Překlopí snímek vodorovně/svisle.
Zvětšuje a zmenšuje obraz.
Pauza přehrávání při zvětšení.
Zastavuje přehrávání disku.
Přehrávání hudebních prezentací
Můžete vytvořit prezentaci doprovázenou hudbou
současným přehráváním souborů MP3/WMA
a JPEG.
Poznámka
• Před vytvořením hudební prezentace je nutné uložit
soubory MP3/WMA a JPEG na stejný disk nebo USB
zařízení.
1
2
3
Přehrávejte hudbu MP3/WMA.
Stiskem
BACK se vraťte do hlavní nabídky.
Přejděte na složku/album s fotografiemi
a stiskem OK spusťte prezentaci.
Prezentace se spustí a pokračuje do konce
složky se snímky.
Zvuk se přehrává do konce disku.
Přehrávání disku zastavte stiskem .
Přehrávání hudby zastavíte dalším stiskem
.
CZ 12
Philips DVP3560 CZ.indd 12
2.9.2011 1:39:30
Přehrávání ze zařízení USB
Poznámka
• Tento přístroj přehrává pouze soubory MP3, WMA, DivX
(Ultra) nebo JPEG uložené na pamětech USB.
1
2
3
4
USB zařízení připojte do zásuvky
na
přístroji.
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka obsahu média.
Pokud se nespustí automatické přehrávání,
vyberte soubor.
• Další informace v kap. „Přehrávání hudby“,
„Přehrávání snímků“, „Přehrávání videa“.
Přehrávání disku zastavte stiskem .
• Do režimu disku se vrátíte stiskem tlačítka
.
Česky
• Během kopírování nepoužívejte žádná tlačítka.
• Média chráněná proti kopírování nelze kopírovat.
Poznámka
Vytváření MP3 souborů
Pomocí přístroje můžete převádět CD na soubory
MP3. Vytvořené soubory MP3 se ukládají na USB
zařízení.
1
2
3
4
Vložte zvukové CD.
USB zařízení připojte do zásuvky
na
přístroji.
Během přehrávání disku stiskněte AUDIO/
CREATE MP3.
Zobrazí se nabídka vytváření MP3.
V nabídce vyberte [Yes] a stiskněte OK.
Create MP3
6 Pokročilé funkce
OPTIONS
TRACK
Speed
Normal
Track01
Kopírování médií
Bitrate
128kbps
Track02
04:17
Yes
Track03
03:58
Můžete kopírovat soubory (jako MP3, WMA nebo
JPEG) z disku do paměti USB flash.
Device
USB 1
Track04
04:51
Track05
03:53
Track06
04:09
Track07
04:38
1
2
3
4
CRT ID3
Vložte disk obsahující soubory MP3/WMA/
JPEG.
Při zastaveném přehrávání připojte USB paměť
do zásuvky
na přístroji.
Vyberte soubor, který chcete kopírovat,
a stiskněte SUBTITLE.
V nabídce vyberte [Yes] a stiskněte OK.
00:00/00:00
005/030
\MP3
Previous
SUMMARY
Press [OK] button
to change speed.
Start
5
Track 3
Track 4
Track 5
Do you want
to copy this file
Yes
No
Možnost
[Speed]
[Bitrate]
[CRT ID3]
[Device]
Track 6
6
5
Select all
Deselect all
Vyberte možnosti převodu v panelu
[OPTIONS] a opakovaným tisknutím OK
vyberte položku.
Track 1
Track 2
Exit
04:14
Stiskem
Popis
Zvolte rychlost kopírování.
Volba kvality záznamu.
Vyšší bitrate poskytuje vyšší kvalitu,
ale větší soubory.
Zkopíruje informace o skladbě do
souboru MP3.
Vytvořené soubory MP3 se ukládají
na USB zařízení.
otevřete panel [TRACK].
Po dokončení se v USB paměti vytvoří
nová složka pro uložení všech nových
souborů.
Kopírování zastavíte stiskem a pak OK.
CZ 13
Philips DVP3560 CZ.indd 13
2.9.2011 1:39:30
7
8
Vyberte zvukovou skladbu a stiskněte OK.
• Další skladby vyberte opakováním kroku 7.
• Všechny skladby vyberete volbou [Select
All] v nabídce a stiskem OK.
• Výběr všech skladeb zrušíte volbou
[Deselect all] v nabídce a stiskem OK.
Vyberte z nabídky [Start] a stiskem OK spusťte
převod.
Po dokončení se v USB paměti vytvoří
nová složka pro uložení všech nových
souborů MP3.
Nabídku opustíte volbou [Exit] a stiskem
OK.
Poznámka
• Během převodu nepoužívejte žádná tlačítka.
• DTS CD ani CD s ochranou proti kopírování není možné
převádět.
• Paměti USB s ochranou proti zápisu nebo s ochranou
heslem nelze použít pro uložení MP3 souborů.
7 Nastavení
Poznámka
• Pokud je některá položka nabídky šedá a nedá se vybrat,
není možné v současném stavu tuto položku měnit.
[Disc Lock]
Volí omezení přehrávání disku vloženého do
mechaniky (je možné uzamknout až 20 disků).
• [Lock] – omezení přístupu k určitým diskům.
Při příštím pokusu o přehrání disku bude nutné
zadat heslo.
• [Unlock] – Přehrávání všech disků.
[OSD Language]
Volí jazyk nabídky disku.
[Sleep Timer]
Po nastavené době se přístroj vypne do režimu
stand-by.
• [Off] – potlačení režimu sleep.
• [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins] –
Vyberte dobu do vypnutí přístroje.
[Auto Standby]
Zapne a vypne automatické vypnutí do stand-by.
• [On] – Přístroj se vypne do stand-by po
15 minutách bez činnosti (např. v režimu pauzy
nebo po zastavení přehrávání).
• [Off] – Potlačení automatického vypnutí.
[DivX(R) VOD Code]
Zobrazí registrační kód DivX® a deregistrační kód.
• [Registration] – Získáte registrační kód pro
registraci tohoto přístroje na internetové
stránce.
• [Deregistration] – Získáte deregistrační kód
pro odregistraci tohoto přístroje na internetové
stránce.
General setup
Poznámka
• Registrační kód DivX tohoto přístroje použijte při nákupu
nebo zapůjčení videa z www.divx.com/vod. Videa DivX
zakoupená nebo zapůjčená službou DivX® VOD (Video
On Demand) je možné přehrávat pouze na zařízení, pro
něž byla registrována.
Audio setup (Zvuková
nastavení)
1
2
3
4
USB zařízení připojte do zásuvky
na
přístroji.
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka obsahu média.
Pokud se nespustí automatické přehrávání,
vyberte soubor.
• Další informace v kap. „Přehrávání hudby“,
„Přehrávání snímků“, „Přehrávání videa“.
Přehrávání disku zastavte stiskem .
• Do režimu disku se vrátíte stiskem tlačítka
.
Audio Setup
Analogue Output
Digital Audio
HDMI Audio
Audio Sync
Volume
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode
1
2
Stiskněte tlačítko SETUP.
Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem vyberte [Audio Setup] a stiskněte .
CZ 14
Philips DVP3560 CZ.indd 14
2.9.2011 1:39:30
Vyberte možnost a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem .
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
[Analogue Output]
Vyberte analogové nastavení podle zvukového
zařízení připojeného k analogovému zvukovému
výstupu.
• [LT/RT] – Pro výstup prostorového zvuku
dvěma reproduktory.
• [Stereo] – Stereofonní výstup.
[Digital Audio]
Vyberte digitální nastavení podle digitálního
zesilovače/přijímače připojeného k digitálnímu
výstupu (koaxial/digital).
• [Digital Output] – zvolte typ digitálního
výstupu.
• [All] – Podpora multi-kanálových
zvukových formátů.
• [Off] – Potlačení digitálního výstupu.
• [PCM Only] – Downmix do
dvoukanálového digitálního zvuku.
• [LPCM Output] – Volba vzorkovacího kmitočtu
výstupu LPCM (Linear Pulse Code Modulation).
• [48kHZ] – Pro disky se vzorkovacím
kmitočtem 48 kHz.
• [96kHZ] – Pro disky se vzorkovacím
kmitočtem 96 kHz.
1. Stiskněte OK.
nastavte hlasitost.
2. Stiskem
3. Stiskem OK potvrďte a ukončete.
[Sound Mode]
Vyberte přednastavený zvukový efekt pro zlepšení
zvukového výstupu.
• [3D] – Zvolte virtuální prostorový zvuk
vytvářený dvěma předními reproduktory.
• [Movie Mode] – Volba zvukového efektu pro
filmy.
• [Music Mode] – Volba zvukového efektu pro
hudbu.
[CD Upsampling]
Pro vyšší kvalitu zvuku můžete převést CD na vyšší
vzorkovací kmitočet.
• [Off] – Vypne CD-upsampling.
• [88.2kHz] – Převede na dvojnásobný
vzorkovací kmitočet.
• [176.4kHz] – Převede na čtyřnásobný
vzorkovací kmitočet.
[Night Mode]
Snižuje hlasitost hlučných pasáží a zesiluje pasáže
tiché pro pohodlné sledování filmů z DVD při
nízkých hlasitostech bez rušení okolí.
• [On] – Pro tiché sledování v noci.
• [Off] – Prostorový zvuk s plným dynamickým
rozsahem.
Poznámka
Poznámka
• [LPCM Output] je dostupné pouze při nastavení [Digital
•
Output] na [PCM Only].
Při vyšším vzorkovacím kmitočtu je lepší výsledný zvuk.
[HDMI Audio]
Volba zvuku HDMI po propojení přístroje s TV/jiným
zařízením kabelem HDMI.
• [On] – Povoluje výstup zvuku z TV
i z reproduktorů systému. Pokud disk
neobsahuje podporovaný zvukový formát, bude
zvuk převeden na dvoukanálový (lineární PCM).
• [Off] – Vypne zvukový výstup z HDMI zařízení
připojených k přehrávači.
[Audio Sync]
Nastavení výchozích hodnot zpoždění pro
přehrávání video disků.
1. Stiskněte OK.
2. Stiskem
nastavte dobu zpoždění.
3. Stiskem OK potvrďte a ukončete.
[Volume]
Nastavení výchozí hlasitosti při přehrávání disku.
Česky
3
4
• Použitelné pouze u disků DVD se zvukem Dolby Digital.
Video setup
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETUP.
Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem vyberte [Video Setup] a stiskněte .
Vyberte možnost a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem .
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
CZ 15
Philips DVP3560 CZ.indd 15
2.9.2011 1:39:30
[TV System]
Toto nastavení měňte v případě, že se obraz
nezobrazuje správně. Výchozí nastavení odpovídá
nejpoužívanějšímu typu TV ve vaší zemi.
• [PAL] – Pro TV sytému PAL.
• [Multi] – Pro TV kompatibilní s oběma systémy
PAL i NTSC.
• [NTSC] – Pro TV sytému NTSC.
[TV Display]
Volba formátu zobrazení:
•
[4:3 Panscan] – pro TV s obrazovkou 4:3: obraz
v plné výšce s chybějícími okraji po stranách.
• [4:3 Letter Box] – pro TV s obrazovkou 4:3,
„širokoúhlý“ obraz s černými pruhy na dolním
a horním okraji.
• [16:9 Widescreen] – pro širokoúhlé TV:
zobrazení ve formátu 16:9.
[Progressive]
Pokud připojíte TV s funkcí progressive scan, můžete
tento režim zapnout.
• [On] – zapnutí režimu progressive scan.
• [Off] – vypnutí režimu progressive scan.
Poznámka
• Podrobný popis naleznete v kap. „Začínáme“ > „Zapnutí
progressive scan“.
[Picture Setting]
Volba přednastavených sad nastavení barev nebo
úprava osobního nastavení.
• [Standard] – Původní barevné nastavení.
• [Bright] – Zářivé nastavení barev.
• [Soft] – Teplé podání barev.
• [Personal] – Vlastní barevné nastavení.
Nastavte úroveň jasu, kontrastu, ostrosti/
barevného tónu a sytosti a stiskněte OK.
[My Wallpaper]
Vyberte snímek, který se bude zobrazovat jako
tapeta.
• [Default picture] – Výchozím snímkem je logo
Philips.
• [Saved picture] – Zachycený snímek z filmu
nebo obrázek JPEG.
• [Current picture] – Zachytí snímek z filmu
nebo JPEG a uloží do přístroje.
1. Přehrávejte video nebo prezentaci snímků.
2. Vyberte snímek z videa nebo obrázek: stiskem
přejděte do pauzy a stiskněte SETUP.
3. Přejděte do položky ([Video Setup] > [My
Wallpaper] > [Current picture]).
4. Stiskem OK potvrďte.
Jeden snímek z videa nebo fotografie JPEG se
uloží jako tapeta.
Nově zvolený obrázek přepíše předchozí.
[Component Video]
Volí formát video výstupu, který odpovídá
obrazovému propojení mezi přístrojem a TV.
• [Interlaced] – Připojení komponentním videem
(Y Pb Pr).
• [RGB] – Připojení Scart (TV OUT).
[HD JPEG]
Užijte si nezměněný a nekomprimovaný obraz JPEG
fotografií v původním rozlišení po kabelu HDMI.
• [On] – Zobrazení snímků ve vysokém rozlišení.
• [Off] – Zobrazení standardních snímků.
[HDMI Setup]
Pokud jste připojili tento přístroj k TV kabelem
HDMI, vyberte nejlepší nastavení HDMI, které TV
podporuje.
• [Resolution] – Volba rozlišení HDMI videa
podle možností připojeného TV.
• [Auto] – Nejlepší podporované rozlišení
videa je rozpoznáno automaticky.
• [480i], [480p], [576i], [576p], [720p],
[1080i], [1080p] – Vyberte nejvyšší
rozlišení podporované TV. Podrobnosti
v návodu k TV.
• [HDMI Deep Color] – Tato funkce je dostupná
pouze po HDMI připojení zobrazovače
s podporou funkce deep color.
• [Auto] – Užijte si živý obraz s více než
miliardou barev na TV s podporou Deep
Color.
• [Off] – Výstup standardních 8-bitových
barev.
• [Wide Screen Format] – Definuje širokoúhlý
formát pro přehrávání disků.
• [Super Wide] – Střed obrazovky je
natažen méně než okraje (použitelné
pouze při rozlišení 720p, 1080i nebo
1080p).
• [4:3 Pillar Box] – Obraz není deformován.
po obou stranách obrazovky se objeví
černé okraje (použitelné pouze pro
rozlišení 720p, 1080i nebo 1080p).
• [Off] – Formát obrazu je určen diskem.
• [EasyLink Setup] – Pokud je tento přístroj
připojen k TV/zařízení kompatibilnímu s HDMI
CZ 16
Philips DVP3560 CZ.indd 16
2.9.2011 1:39:30
Při povoleném EasyLink stiskněte .
Přístroj se zapne.
TV (pokud podporuje Přehrávání jedním
tlačítkem) se automaticky zapne a přepne
na příslušný vstup.
Pokud je v přístroji disk, přehrávání se
spustí.
• [One Touch Standby] – Zapnutí/vypnutí
funkce stand-by jedním tlačítkem.
Při povoleném EasyLink stiskněte
a přidržte po dobu nejméně 3 sekund.
Všechny připojená zařízení HDMI
CEC se vypnou do režimu stand-by.
Poznámka
[Audio]
Volí jazyk zvukového doprovodu disku.
[Subtitle]
Volí jazyk titulků disku.
[Disc Menu]
Volba jazyka nabídky disku.
Česky
CEC, všechna připojená zařízení budou na
následující povely reagovat současně.
• [EasyLink] – zapnutí/vypnutí všech funkcí
EasyLink.
• [One Touch Play] – Zapnutí/vypnutí
funkce přehrávání jedním tlačítkem.
Poznámka
• Pokud není zvolený jazyk na disku, použije se výchozí
jazyk disku.
• U některých disků DVD je možné změnit jazyk titulků/
zvuku pouze z nabídky disku.
• Pro jazyky, které nejsou přímo v nabídce, vyberte
[Others]. Pak zadejte čtyřmístný jazykový kód podle
tabulky Jazykových kódů ze zadní strany návodu.
[Parental Control]
Omezení přístupu k diskům, které nejsou vhodné
pro děti. Tyto disky musí obsahovat hodnocení
obsahu.
1. Stiskněte OK.
2. Vyberte úroveň hodnocení a stiskněte OK.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo.
• Provoz HDMI CEC je nutné povolit ve všech TV/zařízení
•
před použitím řízení EasyLink. Podrobnosti v návodech
k TV/zařízením.
Philips nezaručuje 100% spolupráci všech zařízení HDMI
CEC.
Předvolby
Poznámka
• Před otevřením nabídky [Preferences] zastavte
přehrávání disku.
Preferences
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental Control
PBC
Mp3/Jpeg Nav
Password
DivX Subtitle
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko SETUP.
Zobrazí se nabídka [General Setup].
Stiskem vyberte [Preferences] a stiskněte .
Vyberte možnost a stiskněte OK.
Vyberte nastavení a stiskněte OK.
• Do předchozí nabídky se vrátíte stiskem .
• Nabídku opustíte stiskem SETUP.
Poznámka
•
•
•
Označené disky s úrovní vyšší, než jste zadali v [Parental
Control], vyžadují pro přehrávání heslo.
Hodnocení závisí na zemi. Přehrávání všech disků povolíte
volbou „8“.
Některé disky mají hodnocení uvedené na obalu, ale
nejsou jím označeny v záznamu. U takových disků funkce
nepracuje.
[PBC]
U disků VCD/SVCD s funkcí PBC (playback control)
zapíná nebo vypíná nabídku obsahu disku.
• [On] – Po vložení disku se zobrazí nabídka
disku.
• [Off] – Nabídka je přeskočena a disk začne hrát
od prvního titulu.
[Mp3/Jpeg Nav]
Volba zobrazení složek nebo všech souborů.
• [View Files] – Zobrazení všech souborů.
• [View Folders] – Zobrazení složek se soubory
MP3/WMA.
[Password]
Nastavení nebo změna hesla pro uzamčené nebo
omezené disky DVD.
CZ 17
Philips DVP3560 CZ.indd 17
2.9.2011 1:39:31
8 Další informace
Aktualizace firmware
Při hledání aktualizací na stránkách Philips porovnejte
aktuální verzi firmware přístroje s verzí dostupnou
(pokud je k dispozici) na stránce.
Upozornění
1. Pomocí číselných tlačítek zadejte „136900“
nebo naposledy zvolené heslo do pole [Old
Password].
2. Zadejte nové heslo do pole [New Password].
3. Zadejte nové heslo do pole [Confirm PWD].
4. Stiskem OK opustíte nabídku.
• Během aktualizace firmware nesmí dojít k výpadku
napájení.
1
2
3
Poznámka
•
Pokud heslo zapomenete, zadejte „136900“ před zadáním
nového hesla.
[DivX Subtitle]
Volí sadu znaků pro zobrazení titulků DivX.
• [Standard] – English, Irish, Danish, Estonian,
Finnish, French, German, Italian, Portuguese,
Luxembourgish, Norwegian (Bokmål and
Nynorsk), Spanish, Swedish, Turkish
• [Central Europe] – Polish, česky, Slovak,
Albanian, Hungarian, Slovene, Croatian, Serbian
(Latin script), Romanian
• [Cyrillic] – Belarusian, Bulgarian, Ukrainian,
Macedonian, Russian, Serbian
• [Greek] – Greek
Poznámka
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název se
souborem filmu. Pokud je např. název filmového souboru
„Movie.avi“, pak musí být název souboru s titulky „Movie.
sub“ nebo „Movie.srt“.
4
5
Stiskněte tlačítko SETUP.
Vyberte [Preferences] > [Version Info]
a stiskněte tlačítko OK.
Zapište si název souboru a stiskem SETUP
opusťte nabídku.
Navštivte www.philips.com/support a ověřte
název nejnovější verze firmware pro tento
výrobek.
Více informací naleznete na stránce.
Poznámka
• Odpojte na několik sekund síťový napájecí přívod a opět
jej připojte, přístroj se zapne.
Péče
Upozornění
• Nikdy nepoužívejte k čistění rozpouštědla, jako jsou
benzín, ředidla, prodávané čistící prostředky nebo
antistatické spreje na gramofonové desky.
Čistění disků
Disky čistěte mikrovláknovou utěrkou přímo od
středu k okrajům.
[Version Info]
Zobrazí aktuální verzi firmware přístroje.
Poznámka
• Tato informace je nutná pro vyhledání novější verze
firmware na stránkách Philips. Ten pak můžete stáhnout
a nainstalovat do přístroje.
[Default]
Resetuje na tovární hodnoty všechna nastavení
přístroje kromě [Disc Lock], [Parental Control]
a [Password].
CZ 18
Philips DVP3560 CZ.indd 18
2.9.2011 1:39:31
9 Řešení potíží
Varování
Poznámka
• Výrobce si vyhrazuje právo na změny parametrů
• Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy nesnímejte
kryt přístroje.
a vzhledu bez předchozího upozornění.
USB
•
•
Kompatibilita: Hi-Speed USB (2.0)
Podpora tříd: UMS (USB Mass Storage Class)
Video
• Systém: PAL / NTSC
• Kompozitní výstup video: 1 Vš-š ~ 75 Ohmů
• Komponentní výstup video: 0,7 Vš-š ~ 75 Ohmů
• Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p
• Scart: Euroconnector
Audio
• Analogový stereofonní systém
• Odstup signál šum (1 kHz): > 100 dB (křivka A)
• Dynamický rozsah (1 kHz): > 90 dB (křivka A)
• Přeslechy (1 kHz): > 100 dB
• Zkreslení/šum: (1 kHz): > 85 dB
• MPEG MP3: MPEG Audio L3
• Výstup Scart
• Digitální výstup
• Koaxiální
• Výstup HDMI
Hlavní jednotka
• Rozměry (š x v x h): 360 x 39 x 209 (mm)
• Hmotnost: 1,2 kg
Napájení
• Jmenovité napětí: 230 V, 50 Hz
• Příkon: < 10 W
• Příkon v režimu stand-by: < 0,45 W
Přiložené příslušenství
• Dálkový ovladač s bateriemi
• Návod k použití
• Průvodce rychlým startem
Údaje laseru
• Typ: Polovodičový laser InGaAIP (DVD),
AIGaAs (CD)
• Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
• Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW
(VCD/CD)
(VCD/CD)
• Rozbíhavost paprsku: 60°
Česky
Technické údaje
Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravit, došlo
by ke ztrátě záruky.
Pokud se při použití přístroje vyskytnou
potíže, zkontrolujte následující body a pak se
obraťte na servis. Pokud problém nevyřešíte,
zaregistrujte výrobek a hledejte podporu na
www.philips.com/welcome.
Pokud se obracíte na Philips, budete potřebovat
model a výrobní číslo tohoto výrobku. Označení
modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadním čele
přístroje. Čísla si zapište sem:
Model _________________________________
Výrobní číslo ____________________________
Hlavní jednotka
Tlačítka přístroje nereagují.
• Odpojte přístroj od síťové zásuvky a po
několika minutách jej opět připojte.
Nereaguje na dálkový ovladač.
• Připojte síťový napájecí přívod do zásuvky.
• Miřte ovladačem na snímač IR na předním
panelu přístroje.
• Vložte správně baterie.
• Vložte do ovladače nové baterie.
Obraz
Není obraz.
• Postup přepnutí video vstupu naleznete
v návodu k TV. Přepínejte vstupy a programy, až
uvidíte obrazovku Philips.
• Pokud jste zapnuli funkci progressive scan nebo
změnili nastavení TV systému, přepněte zpět
do výchozího nastavení: 1) Stiskem otevřete
podavač disku. 2) Stiskněte číselné tlačítko „1“
(pro progressive scan) nebo číselné tlačítko
„3“ (pro TV systém).
Po propojení HDMI není obraz.
Pokud je přístroj připojen kabelem HDMI
k neautorizovanému zobrazovači, nemusí se
audio/ video signály přenášet.
• Zkontrolujte HDMI kabel. Vyměňte HDMI
kabel za jiný.
• Pokud se tak stane po změně HDMI
rozlišení, přepněte je zpět do výchozího
•
CZ 19
Philips DVP3560 CZ.indd 19
2.9.2011 1:39:31
režimu: 1) Stiskem otevřete podavač disku.
2) Stiskněte číselné tlačítko „1“.
Zvuk
Není zvuk z TV.
• Ujistěte se, že je zvukový vstup TV připojen
k přístroji.
• Přiřaďte příslušný vstup zvuku TV
odpovídajícímu vstupu video. Podrobnosti
v návodu k TV.
Není zvuk z reproduktorů připojeného zvukového
zařízení (stereofonního systému/zesilovače/
přijímače).
• Ujistěte se, že je zvukový vstup zařízení
připojen kabely k přístroji.
• Zapněte zvukové zařízení a přepněte je na
správný vstup.
Po propojení HDMI není zvuk.
• HDMI nepřenáší zvuk, pokud není připojené
zařízení kompatibilní s HDCP nebo má pouze
DVI vstup.
• Ujistěte se, že je nastavení [HDMI Audio]
zapnuté.
Žádný zvuk při přehrávání DivX.
• Přístroj nepodporuje použitý zvukový kodek.
Přehrávání
Nelze přehrávat disk.
• Disk je poškrábaný, deformovaný nebo špinavý.
Vyměňte disk nebo jej očistěte.
• Použijte disk správného formátu.
Není možné přehrávat DivX soubory.
• Zkontrolujte, zda byl stažen kompletní soubor
DivX.
• Zkontrolujte, zda je správná přípona souboru.
Poměr stran obrazu neodpovídá rozměrům TV
obrazovky.
• Poměr stran je určen DVD diskem.
Titulky DivX se nezobrazují správně.
• Zajistěte, aby soubor s titulky měl stejný název
se souborem filmu.
• Zvolte správnou znakovou sadu.
• Stiskněte tlačítko SETUP.
• V nabídce vyberte [Preferences] > [DivX
Subtitle].
• Vyberte znakovou sadu, která titulky
podporuje.
CZ 20
Philips DVP3560 CZ.indd 20
2.9.2011 1:39:31
D
DivX Video-On-Demand
Tento přístroj s certifikací DivX Certified ® musí
být pro přehrávání obsahu DivX Video-on-Demand
(VOD) registrováno. Pro vygenerování registračního
kódu otevřete položku DivX VOD nabídky
nastavení přístroje. Registrační proces s tímto kódem
dokončete na stránkách vod.divx.com, kde se dozvíte
i další podrobnosti o obsahu DivX video.
H
HDMI
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je
vysokorychlostní digitální rozhraní, které přenáší
nekomprimované video ve vysokém rozlišení
a digitální vícekanálový zvuk. Poskytuje perfektní
kvalitu obrazu a zvuku bez jakéhokoli šumu. HDMI
je plně zpětně kompatibilní s DVI. Podle požadavků
normy HDMI připojení k výrobkům s HDMI nebo
DVI bez HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) vede k potlačení přenosu obrazu
a zvuku.
J
P
PBC
Playback Control. Způsob navigace v obsahu
disku Video CD/Super VCD pomocí nabídky na
obrazovce. Umožňuje interaktivní přehrávání
i vyhledávání.
Česky
Slovníček pojmů
Poměr stran
Poměr vodorovného a svislého rozměru TV obrazu.
Poměr stran obrazovky standardního TV je 4:3,
u širokoúhlých a HD televizorů je to 16:9. Letter
box vám umožní spatřit obraz v širším formátu i na
obrazovce 4:3.
Progressive scan
Progresivní (neprokládané) zobrazení umožňuje
zobrazit dvojnásobný počet řádků a snímků než
běžný TV systém. Poskytuje tak vyšší rozlišení
a kvalitu obrazu.
W
WMA
Windows Media™ Audio. Technologie komprimace
zvuku, vyvinutá společností Microsoft Corporation.
WMA data mohou být dekódována přehrávačem
Windows Media player 9 nebo Windows Media
player pro Windows XP. Soubory jsou označeny
příponou „.wma“.
JPEG
Rozšířený formát digitální fotografie. Systém
komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint
Photographic Expert Group. Dosahuje malého
snížení kvality obrazu při velké redukci dat. Soubory
jsou označeny příponami „.jpg“ nebo „.jpeg“.
M
MP3
Formát souborů se zvukovým kompresním
systémem. „MP3“ je zkratka Motion Picture Experts
Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití
formátu MP3 může jedno CD-R nebo CD-RW
obsahovat až desetkrát více dat oproti běžnému CD.
CZ 21
Philips DVP3560 CZ.indd 21
2.9.2011 1:39:31
Jazykové kódy
Philips DVP3560 CZ.indd 22
2.9.2011 1:39:31
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
DVP3560_12_UM_V1.0_1010
Philips DVP3560 CZ.indd 23
2.9.2011 1:39:31
Download PDF