montiss bummelmatta

MONTISS BUMMELMATTA
SVENSKA
PRODUCT PRESENTATION
Denna bubbelmatta förvandlar ditt badrum till ett spa. Genom att helt enkelt placera mattan i ditt
badkar, kan du förvandla ditt bad till en tid av healing och avslappning. Flödet av luft bubblar mjukt
och masserar kroppen, främjar blodcirkulationen samt lindrar muskelspänningar och stress.
För säkerhets skull måste enheten placeras minst 60 cm från badkaret, utanför det angivna
intervallet.
Lägg inte till något badskum tillsammans med bubbelmattan!
Värm badrummet tillräckligt i förväg, i ett kallt badrum stiger luften och fukt kondenseras på
väggarna.
Koppla ur enheten innan rengöring.
EGENSKAPER
- Varma bubblor
- Kontroll för olika styrkor
- Kraftfullt ”Bubble Action”
- Mjuka luftfyllda kuddar mot kroppen
DELARNA
1. Handtag
2. Kontrollpanel
3. Luftintag
4. Slang
5. Luftfylld matta
6. Fjärrkontroll
7. Nätkontakt
8. Luftutgång
9. Moderkort
10. Moderkort stöd
VARNING
1. Innan användning, vänligen läs manualen noggrant.
2. Inte dra, klippa, slinga eller böja kabeln. Eventuella skador på kabeln kan orsaka elektriska
chocker.
3. Sänk inte apparaten i vatten.
4. Plocka inte isär och ihop apparaten.
5. Innan du använder apparaten, kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning
som visas på märkskylten.
6. Dra alltid ut kontakten ur vägguttaget när apparaten inte används och
innan du utför någon rengöring eller underhållsarbeten.
7. Ta inte bort nätkontakten med våta händer.
8. Ta inte bort kontakten genom att dra i kabeln.
9. Om apparaten inte fungerar normalt, av säkerhetsskäl stänga av strömmen och
kontakta vår serviceavdelning.
10. Om elkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren.
11. Rengör inte apparaten i vatten.
12. Kraftenheten, utom de delar som levereras med säkerhet extra låg spänning som inte
överstiger 12V, måste vara oåtkomlig för den personen i badet.
13. Delar som innehåller elektriska komponenter, förutom fjärrkontrollen, skall placeras eller
fästs så att de inte kan falla in i badet.
14. Apparaten ska matas via en jordfelsbrytare (RCD) med en nominell
utlösning av högst 30 mA.
15. Placera inte apparaten på en våt yta när du använder den. Håll ytan torr under användning.
16. Fara: Byt inte ut slangen själv. Använd endast den slang som levereras tillsammans
med apparaten.
17. Före användning, rengör vattnet i slangen.
INSTRUKTIONER
MONTERING
Anslutning
Anslut slangens ände med en fläns i luften på sidan av apparaten och vrid den moturs
tills det sitter stadigt på plats. (Fig. 1) Anslut den andra änden av slangen i luftintaget på
mattan. (Fig 2)
Installera mattan
Häll lite vatten i badkaret först och sedan placera mattan i badkaret. Tryck ner den ordentligt så
kopparna trycks in till ytan av badkaret.
Installera fjärrkontrollen och apparaten
Placera huvudenheten och fjärrkontrollen utom räckhåll för vatten.
(a) Sugpropparna på fjärrkontrollen fäster vid släta ytor.
(b) Sänk inte fjärrkontrollen i vatten
Montering på vägg
1. Montera fastsättningen på botten av anordningen med två skruvar.
2. Montera stödet för väggfäste på väggen med 4 plåtskruvar.
3. Placera enheten på väggen genom att låsa vägginfästning till stöd för vägginfästning.
STARTA APPARATEN
Efter att ha fyllt badkaret med vatten, anslut apparaten till vägguttaget och starta apparaten.
- Varje steg kommer att åtföljas av ett surrande ljud.
- Indikatorlampan visar det aktuella läget.
- Genom att trycka på knappen hela tiden kan du välja lämplig typ.
ATT ANVÄNDA KONTROLLPANELEN
Välj vilken funktion typ du behöver. Tryck på "massage" eller "Program"-knappen.
PROGRAM
SPEED
TIMER
HEAT
POWER
MASSAGE
STYRKA
Välj mellan de tre särskilda programmen.
Visar luftleds-hastighet.
Det finns tre alternativ: Hög, Medium och Låg.
Behandlingstiden du behöver.
Det finns fem val: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min och 25 min.
Visar uppvärmningsanordningen. Trycker på den kommer att producera varma
bubblor.
För att sätta på / stänga av apparaten.
Visar massagetyp.
Visar styrkan av bubblan åtgärder.
Det finns tre alternativ: kraftfull, måttlig och mjuk.
ATT ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN
Rikta fjärrkontrollen mot den infraröda
mottagaren huvudet på kontrollpanelen
för huvuddelen. Tryck sedan på
motsvarande knapp - knapparna på
fjärrkontrollen motsvarar knapparna på
kontrollpanelen för huvuddelen. (Fig5)
- Fjärrkontroll avstånd: ≤ 7m (Linear
åtgärd)
- Fjärrkontroll vinkel: ≤ 30 °
UNDERHÅLL
1. Förvara apparaten
Efter användning, stäng av strömmen först. Koppla sedan bort delarna av apparaten.
Placera mattan som visas i figuren eller lägg tillbaka den i lådan efter rengöring och
vädra den.
2. Rengöra apparaten
Rengör inte kroppen av apparaten med bensin eller oljeliknande vätskor. Torka den inte med en
nylonborste. Vänligen torka av den med vatten eller milt rengöringsmedel. När du torkar av
apparaten, vänligen torka med en mjuk trasa.
FELSÖKNING
Om strömkabeln på apparaten är skadad, koppla bort apparaten från vägguttaget omedelbart.
Nätkabeln får endast bytas av vår serviceavdelning.
PROBLEM
Det finns inga bubblor
Fjärrkontrollen
är ur funktion
MÖJLIG ORSAK
Pluggen sitter inte i uttaget
LÖSNING
Anslut kontakten i uttaget
Apparaten är avstängd
Slå på apparaten
Batteridrift för fjärrkontrollen
är låg.
Byt ut batterierna
Den infraröda mottagaren på
fjärrkontrollen pekar inte rätt
Rikta den mot mottagarens
huvud
AVYTTRING av din gamla apparat:
1. När denna överstrukna symbol finns på en produkt innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras separat från hushållsavfallet via utsedda
insamlingsplatser utsedda av regeringen eller de lokala myndigheterna.
3. Korrekt sophantering av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kontaktar du kommunen,
renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.
TEKNISKA DETALJER
Modell nr.
WBS6231M
Effekt
700W
Spänning
220-240V~
Spänningsfrekvens
50-60Hz
Montiss är ett registrerat varumärke av:
Van den Berg Products BV
IJzerwerf 10-12
6641 TK Beuningen
The Netherlands
www.vdbergproducts.com
DITT garantibevis
Denna garanti täcker din enhet under en period av 24 månader från inköpsdatum om serviceavgifter
under förutsättning att du har använt enheten korrekt enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Garantin gäller inte för medföljande tillbehör och andra delar av den produkt som är känsliga för
slitage. Denna enhet är enbart avsedd för hemmabruk. Skador och / eller funktionsstörningar genom
industriellt bruk är undantagna från garantin.
Du kan använda garantin om:
 Enheten har använts enligt manualen
 Du har ett giltigt inköpskvitto och detta har inte ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt
 Reparationer har inte utförts av obehöriga reparationsverkstäder eller obehöriga personer
 Skadan inte kan skyllas på en sak som är främmande för enheten, till exempel: brandskador,
vattenskador, transportskador, atmosfäriska urladdningar, otillräckligt eller felaktigt
underhåll
 Om enheten inte fungerar korrekt trots vår noggranna kvalitetskontroll, då kan du överklaga
till återförsäljaren.
För att förhindra eventuella olägenheter, råder vi dig att noggrant läsa bruksanvisningen innan
du kontaktar oss.
ENGLISH
PRODUCT PRESENTATION
The WBS6231M bubble bath massager turns your bathroom into a health spa. By simply placing
the mat into your bathtub, you can transform your bath time into healthy sessions of healing and
relaxation. The flow of air bubbles softly massages the body, promoting blood circulation and
relieving muscle tension and stress.
For safety’s sake the device must be placed at least 60 cm from the bath tub, outside the
indicated range.
Do not add any bath foam together with the bubble bath!
Heat the bathroom sufficiently beforehand, in a cold bathroom the rising air moisture will
condense on the walls.
Unplug the device before cleaning.
CHARACTERISTICS
- Warm Bubbles
- Variable Strength Control
- Powerful Bubble Action
- Soft Air-filled Mat cushions the body
NAMES OF PARTS
11. Handle
12. Control panel
13. Air intake
14. Hose
15. Air-filled mat
16. Remote control
17. Supply plug
18. Air exit
19. Motherboard
20. Motherboard support
WARNING
1. Before use, please read the manual carefully.
2. Do not pull, cut, coil or bend the cable. Any damage to the cable may cause electric
shocks.
3. Do not dip the appliance into water.
4. Do not disassemble and reassemble the appliance.
5. Before using the appliance, check that the mains power voltage corresponds to the voltage
shown on the rating plate.
6. Always remove the plug from the power socket when the appliance is not in use and
before carrying out any cleaning or maintenance operations.
7. Do not remove the supply plug with wet hands.
8. Do not remove the plug by pulling the cable.
9. If the appliance fails to function normally, for safety reasons switch off the power and
contact our service department.
10. If the electric cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or official service
agent.
11. Do not clean the appliance in water.
12. The power unit, except parts supplied with safety extra-low voltage not exceeding 12V,
must be inaccessible to the person in the bath.
13. Parts incorporating electrical components, except the remote control, must be located or
fixed so that they cannot fall into the bath.
14. The appliance should be supplied through a residual current device (RCD) with a rated
tripping current not exceeding 30mA.
15. Do not put the appliance on a wet surface when using it. Keep the surface dry during use.
16. Danger: Do not replace the hose yourself. Only use the hose that was supplied together
with the appliance.
17. Before use, please clean the water in the hose.
INSTRUCTIONS
ASSEMBLY
Connection
Plug the end of the hose with a flange into the air exit of the appliance and then rotate it
anticlockwise
until it is firmly in place. (Fig 1) Plug the other end of the hose into the air intake of
the mat. (Fig 2)
Installing the mat
Pour a little water into the bathtub first and then place the mat into it. Press it down firmly so
the cupules at the bottom of the mat stick to the surface of bathtub.
Installing the remote control and appliance body
Place the main body and the remote control out of reach of water.
(a) The cupules on the remote control make it adhere to smooth surfaces.
(b) Do not dip the remote control into water
Assembly on the wall
1. Mount the wall attachment to the bottom of the device with two screws.
2. Mount the support for the wall attachment on the wall with 4 plastic screws.
3. Place the device on the wall by locking the wall attachment to the support for the wall
attachment.
SWITCHING ON THE APPLIANCE
After filling the bathtub with water, plug the appliance into the power socket and switch on the
appliance.
- Each operation step will be accompanied by a buzzing sound.
- The indicator light will show the current state.
- By pressing the button continuously you can choose the suitable type.
OPERATING THE CONTROL PANEL
Choose the function type you need. Press the ”Massage” or ”Program” button.
PROGRAM
SPEED
TIMER
HEAT
POWER
MASSAGE
STRENGTH
Choose between the three special programs.
Shows the air bubbles flow speed.
There are three choices: High, Medium and Low.
The treatment time you require.
There are five choices: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min and 25 min.
Shows the heating device. Pressing it will produce warm bubbles.
To turn on/off the appliance.
Shows the normal massage type.
Shows the strength of the bubble action.
There are three choices: powerful, moderate and
soft.
HOW TO USE THE REMOTE CONTROL
Point the remote control at the infrared
receiver head on the control panel of the
main body.
Then press the corresponding button - the
buttons on the remote control
correspond to the
buttons on the control panel of the main
body. (Fig5)
- Remote control distance:
≤ 7m (Linear measure)
- Remote control angle: ≤ 30°
MAINTAINING THE APPLIANCE
1. Storing the appliance
After use, please switch off the power supply first. Then disconnect the parts of the appliance.
Place the mat as shown in the figure or put it back in the box after cleaning and airing it.
2. Clean the appliance
Do not clean the body of the appliance with petrol or oil-like liquids. Do not wipe it with a
nylon brush. Please wipe it with water or neutral detergent. When wiping the appliance,
please dry the soft cloth by wringing it.
TROUBLESHOOTING
If the power cable of the appliance is damaged, disconnect the appliance from the socket
immediately. The power cable must be replaced only by our service department.
TROUBLE
There are no bubbles
The remote control
is out of order
POTENTIAL REASON
The plug is not plugged
into the socket
SOLUTION
Plug the plug into the
Socket
The appliance is off
Battery power of the
remote is low.
Switch on the appliance
Exchange the batteries
Aim it at the receiver head
The remote is not being
at the infrared receiver head
pointed
DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCE:
1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal
waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local
authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city
office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
TECHNICAL DETAILS
Model No.
WBS6231M
Power
700W
Rated Voltage
220-240V~
Rated Frequency
50-60Hz
Montiss is a registered brand name of:
Van den Berg Products BV
IJzerwerf 10-12
6641 TK Beuningen
The Netherlands
www.vdbergproducts.com
YOUR GUARANTEE CARD
This guarantee card covers your device for a period of 24 months as from the date of purchase
as to service charges on condition that you have used the device correctly as described in the
directions for use.
The guarantee does not apply to the supplied accessories and other parts of the product that
are susceptible to wear. Should you wish to reorder these, then you can go to www.muppa.nl to
do so.
This device is only intended for domestic use. Damage and / or malfunctions by industrial use
are excluded from guarantee.
You can make use of the guarantee if:
• The device has been used according to the manual;
• You possess a valid proof of purchase and this has not been changed or made illegible in any
way;
• The service form has been filled in clearly and completely;
• Repairs have NOT been executed by unauthorized repair workshops or unauthorized persons;
• The damage can not be blamed on a cause that is alien to the device, such as: fire damage,
water damage, transport damage, atmospheric discharges, insufficient or improper
maintenance;
Should your device not function properly despite our careful quality control, then you can
appeal to our service. If you wish to use our service, we request you to send us a clearly filled in
service form, including your purchase bill. The service form is included in this manual.
To prevent any inconveniences, we advise you to carefully read the directions for use prior to
contacting us.
Download PDF

advertising