automatický monitoring batérií

AUTOMATICKÝ MONITORING BATÉRIÍ
Systém vzdialeného monitorovania batérií záložných zdrojov
Spoločnosť PRONIX s.r.o., popredný integrátor
systémov záložného napájania na českom a
slovenskom trhu, predstavuje novú technológiu
TM
Cellwatch Satellite . Ide o najúčinnejší systém
vzdialeného monitorovania batérií záložných zdrojov, vo
svojom obore, na svete.
Cellwatch Satellite predstavuje neustály dohľad a každodenné testovanie všetkých typov batérií záložných zdrojov
používaných v rozvodniach elektrárenských spoločností, telekomunikačných operátorov, solárnych a veterných
elektrární, ale i v prenosových sústavách a produktovodoch plynu, ropy, tepla alebo vody. Tieto komplexy obvykle
disponujú veľkým počtom a rôznymi typmi batérií – v záložných zdrojoch UPS, DC zdrojoch, striedačoch,
rozvádzačoch alebo generátoroch. Cellwatch Satellite je unikátnym riešením, ktoré môže sledovať všetky typy
batérií prostredníctvom jediného systémového riešenia súčasne.
Technológia monitoringu batérií Cellwatch Satellite nachádza svoje využitie hlavne v telekomunikačných
spoločnostiach, bankách, bezpečnostných zložkách, inštitúciách štátnej správy, nemocniciach,
univerzitách, ale i vo výrobných podnikoch, skrátka všade tam, kde zohráva ochrana kľúčových
energetických zdrojov dôležitú úlohu.

Eliminácia rizík spojených
s výpadkami batérií
So Cellwatch Satellitom získate nástroj pre účinnú
spoluprácu všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú
na optimálnej údržbe batérií. Efektívne skrátite čas
potrebný pri riešení neplánovaných výpadkov. Vaši
technici budú vždy presne vedieť, kde a ako
zasiahnuť.

Jednotka Cellwatch Satellite (CSU)
Zníženie nákladov a ochrana životného prostredia
Cellwatch Satellite pomáha znížiť náklady spojené nielen s neplánovanými prestojmi pri opravách, ale eliminuje i
samotné riziko výpadku batérií. S technológiou Cellwatch Satellite už nemusíte batérie testovať a merať ich
parametre jednotlivo. Cellwatch Satellite monitoruje batérie za vás a vy tak máte stály prehľad o tom, kedy je
potrebné batériu skutočne vymeniť.
Veľká časť nákladov na optimálne fungovanie baterií je naviac spojená s cestovaním servisných technikov medzi
jednotlivými miestami výskytu incidentov a teda s veľkou spotrebou pohonných hmôt. Cellwatch Satellite zvyšuje
životnosť samotných batérií a eliminuje tak zbytočné výmeny. Cellwatch Satellite umožňuje redukciu nákladov na
plánovanú servisnú údržbu batérií až o 85 %. S menšou spotrebou pohonných hmôt a menším počtom batérií
naviac chráníte životné prostredie.

Monitoring jednotlivých článkov
Cellwatch Satellite poskytuje kompletný obraz o stave a kondícii jednotlivých batérií. Kontinuitu chodu batérie
overuje Satellite meraním napätia a ohmickej hodnoty jednotlivých článkov i jednotlivých spojení, ako aj meraním
teploty, jednosmerného prúdu a jeho striedavej zložky.

Alarmové hlásenia
Cellwatch Satellite disponuje systémom výstražných upozornení, ktoré vysiela vždy, keď sa akýkoľvek ukazovateľ
dostane mimo rozsah prijateľných hodnôt. Na zmenu stavu, ktorý môže indikovať problém s batériami či jednotlivými
pronix@pronix.sk | www.pronix.sk
článkami, tak upozorňujú alarmové LED diódy a výstupné reléové kontakty, ale predovšetkým prehľadová schéma,
dostupná na webových stránkách, alebo integrovaná priamo v SCADA a NMS systémoch.
Cellwatch Satellite je unikátna monitorovacia a testovacia metóda batérií, ktorá neovplyvňuje kapacitu
článkov alebo ich životnosť. Predchádza problémom, ktoré sú spojené s ich neočakávanými výpadkami.
Dlhodobo tiež znižuje náklady na prevádzku a údržbu batérií. Prispieva k efektívnemu plánovaniu na
nákup nových batérií.

Podpora všetkých typov batérií
Vďaka modulárnej architektúre sa
dá Cellwatch Satellite veľmi ľahko
inštalovať kdekoľvek. Systém naviac
podporuje kombináciu v podstate
akýchkoľvek reťazcov spojených z
2 - 140 batériových blokov.
Cellwatch Satellite je zložený z
dvoch hl. častí: Cellwatch Satellite
Unit (CSU) a Data Collection
Module pre zber dát (DCM). DCM
moduly sú pripojené ku každému
článku a merajú jeho napätie a
ohmickú hodnotu. DCM moduly sú
s hlavnou jednotkou CellWatch
Satellite
Unit
prepojené
prostredníctvom optického káblu,
čím je zaistená izolácia elektrickej
energie a teda i maximálna
bezpečnosť.
Cellwatch Satellite zhromažďuje údaje
Schéma systému Cellwatch Satellite
z DCM modulu spolu s nameranými
údajmi o prúde a teplote. Poskytuje
tak ucelený obraz o stave jednotlivých batérií i samotných článkov. Cellwatch Satellite je pripojený prostredníctvom
Ethernetu alebo RS-485 a umožňuje tak prehľad o jednotlivých batériách na mnohých rôzných miestach súčasne.
Cellwatch Satellite je navrhnutý pre integráciu s existujúcimi systémami SCADA a NMS, čím je možné veľmi
ľahko zapojiť kontrolu batérií do jestvujúceho procesu servisnej údržby!








Podporuje VRLA, Flood a Ni-Cd články
Prevádzková teplota: 0° až 50° C
Skladovacia teplota: -20° až 85° C
Nadmorská výška: max. 2440m
Vlhkosť: 0 – 80 %, nekondenzujúca
Napájanie: 9V do 60V pri max. 5W
Krytie: 6.5 "W x 2.3" H x 3.8 "D
Rozhranie: Modbus, DNP3, SNMP
 Webové stránky pre prístup k aktuálnemu stavu
batérií a systémovým hláseniam (alertom)
 Modul pre zber dát (DCM) o meraní napätia a
vnútorného odporu
 Teplotné čidlo (x2): 0° až 100° C
 Sonda jednosmerného prúdu: 50A, 100A, 200A
 Sonda striedavého prúdu: 20A
Viac informácií o systéme Cellwatch Satellite získate na:
pronix@pronix.sk | tel. +421 2 64366398
pronix@pronix.sk | www.pronix.sk
Download PDF