142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 3
gebruiksaanwijzing
diepvrieskast
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld
hebt door de aankoop van ons apparaat. Wij wensen u
veel genoegen bij het gebruik ervan.
De diepvrieskast dient voor huishoudelijk gebruik voor
het invriezen van verse levensmiddelen en gedurende
langere tijd bewaren van bevroren levensmiddelen (tot
één jaar, afhankelijk van de levensmiddelensoort,
dient).
Voor de ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14
Onderhoud en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17
Storingen en hoe ze verholpen kunnen worden . 18-20
3
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 4
gebruiksaanwijzing
voor de ingebruikname
· Laat het apparaat ongeveer 2 uur stilstaan, alvorens
het op het electriciteitsnet aan te sluiten. Hierdoor is
de mogelijkheid van storingen door de invloed van
het transport op het koelsysteem kleiner.
· Reinig het apparaat grondig, vooral de binnenkant
(zie het hoofdstuk "Reiniging".
gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing is voor de gebruiker bestemd en
geeft een beschrijving van het juiste en veilige gebruik
van de koelkast.
De gebruiksaanwijzing is aan de verschillende
apparatentypes aangepast en beschrijft misschien ook
functies en delen, die uw koelkast niet heeft.
aanwijzingen voor de inbouw
Voor geintegreerde apparaten zijn de aanwijzingen voor
de inbouw bijgesloten. Ze zijn bestemd voor de
vakman, die het apparaat in een kast moet plaatsen.
onze zorg voor het milieu
· Vor de verpakking van de producten gebruiken wij
milieuvriendelijke materialen die zonder risico voor
het milieu hergebruikt (gerecycled), gestort of
verbrand kunnen worden. Daartoe zijn de
verpakkingsmaterialen dienovereenkomstig gemerkt.
· Ook onze gebruiksaanwijzing is op gerecycled papier
of op zonder chloor gebleekt papier gedrukt.
· Als u de koelkast in de toekomst niet meer zult
gebruiken en hij u in de weg staat, zorg er dan voor
dat hij het milieu niet belast. Lever de koelkast in bij
een erkend inzamelingsbedrijf voor gebruikte
apparatuur (zie het onderdeel over de afvoer van de
oude koelkast).
4
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 5
gebruiksaanwijzing
voor de ingebruikname
energiesparen
· Open de deur van de koelkast niet vaker dan nodig
is. Dat geldt in het bijzonder bij warm en vochtig
weer. Zorg er ook voor dat de koelkast (vooral het
vriesgedeelte) maar zo kort mogelijk open is.
· Controleer af en toe of het apparaat voldoende af
kan koelen (ongehinderde luchtcirculatie via de
opening in de lijst van het voetstuk van het
apparaat).
· Draai de thermostaatknop van een hogere op een
lagere stand wanneer het gebruik van het apparaat
en de omstandigheden dit toelaten.
· Gebruik het ononderbroken functioneren van het
apparaat niet, wanneer dit niet dringend nodig is en
schakel over op automatisch functioneren zodra dit
mogelijk is.
· Alvorens levensmiddelen in de koelkast te leggen,
moeten deze tot kamertemperatuur worden
afgekoeld (behalve soep).
· Rijp of ijslagen doen het stroomgebruik toenemen,
verwijder deze daarom regelmatig zodra ze 3-5 mm
dik zijn.
· Een vergaard of niet afdichtend deurrubber kan het
stroomverbruik verhogen, daarom moet het tijdig en
vakkundig worden vervangen.
· De condensator op de bodem van het apparaat moet
altijd schoon en stofvrij zijn (neem het hoofdstuk
"Reiniging van het apparaat" in acht).
· Eike instructie uit de hoofdstukken installatie en
energiebesparing die niet wordt.
belangrijke wenken
· Wanneer u thuis een oude, niet meer gebruikte
koelkast/diepvriezer met een slot of grendel, die van
binnen uit niet geopend kunnen worden, vervangt,
maak deze dan onbruikbaar. Zo kunt u kinderen voor
eventuele verstikking behoeden.
· Sluit het apparaat op de juiste wijze op het
electriciteitsnet aan (zie het hoofdstuk "Aansluiten").
· Raak wanneer het apparaat in werking is de
koelplaten niet aan, vooral niet met vochtige of natte
5
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 6
gebruiksaanwijzing
voor de ingebruikname
handen omdat dan de huid er aan kan blijven plakken.
· Bevries geen dranken in flessen, vooral geen
koolzuurhoudende dranken zoals spawater,
champagne, bier, cola enz.. Vloeistoffen zetten uit bij
bevriezing en het glas kan barsten.
· Eet geen bevroren levensmiddelen (brood, fruit,
groente). Door de kou kunnen brandwonden onstaan.
· Wanneer de geur of kleur van een levensmiddel
verdacht is, gooi het dan weg omdat het
waarschijnlijk niet meer eetbaar is.
· Trek de stekker uit de wandcontactdoos bij
reparaties (laat de koelkast altijd door een vakman
repareren!) en reiniging.
· Ontdooi de koelkast in geen geval met elektrische
apparatuur (zoals bijv. een föhn) en gebruik geen
scherpe voorwerpen voor het verwijderen van de
rijp - resp. de ijslaag. Gebruik uitsluitend de
bijverpakte resp. door de fabrikant toegestane
hulpmiddelen.
· Denk aan het milieu en zorg ervoor dat de
achterwand van de kast (condensor of pijpleiding bij
het transport van de uitgediende koelkast) resp. het
koelsysteem binnen in de kast niet worden
beschadigd. Daarom ook dient u bij het ontdooien
van de koelkast geen scherpe voorwerpen te
gebruiken, maar uitsluitend de bijverpakte resp. door
de fabrikant toegestane hulpmiddelen.
· In de rand van het huis van de diepvriezer is een
verwarmingselement ingebouwd, dat tegeljik met de
compressor functioneert en voorkomt, dat de
dichtingen van de deur aan het huis van de
diepvriezer vastvriezen.
· Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet deze
door de fabricant of zijn erkende vakman worden
vernieuwd, om ongelukken te voorkomen.
· Het typeplaatje bevindt zich in de koelkast of aan de
achterkant.
De houdbaarheid van diepgevroren levensmiddelen bij
stroomuitval
Open de diepvriezer niet bij stroomstoringen of
stroomuitval. Bij een stroomuitval die langer dan 15
uur.
6
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 7
gebruiksaanwijzing
voor de ingebruikname
afvoer van de oude koelkast
· De uitgediende koelkast dient onmiddellijk buiten
gebruik te worden gesteld. Maak een eventueel
deurslot of een sluiting onbruikbaar om kinderen te
beschermen tegen mogelijk verstikkingsgevaar.
· Alle koel- en vrieskasten bevatten ook koelmiddelen
en andere isolatiematerialen die een speciale
verwerking vereisen. Daarom dient u bij de afvoer
van de oude kast altijd contact op te nemen met een
bevoegd en gekwalificeerd gemsantalijk bedrijf of
dienaangaande bij de gemeente of bij de winkelier
informatie in te winnen. Let er vanwege een mogelijk
risico voor vervuiling van het milieu op om de leiding
aan de achterkant van de kast niet te beschadigen.
· Pas er om het milieu niet te belasten op, dat u de
slang onder aan de achterkant niet beschadigd.
7
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 8
gebruiksaanwijzing
opstellen
de keuze van de ruimte
Plaats het apparaat in een droge en regelmatig geventileerde ruimte. De toegestane temperatuur van de
omgeving voor de juiste werking van het apparaat is
afhankelijk van de uitvoering (klasse) van het apparaat,
die op het typeplaatje van het apparaat vermeld is.
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld een gasfornuis, verwarming, boiler
enz. en stel het niet bloot aan directe zonnestraling.
De koelkast moet tenminste 3 cm van het elektrisch of
gasfonuls respectievelijk 30 cm van de ollekachel of
kolenkachel worden geinstalleerd. Bij kleinere afstanden moet er een isolatieplaat worden gebruikt.
Klasse
SN (subnormaal)
N (normaal)
Raumtemperatur
van + 10°C tot + 32°C
van + 16°C tot + 32°C
aansluiten
Sluit het apparaat met de aansluitkabel op het electriciteitsnet aan. De wandcontactdoos moet geaard zijn
(veiligheids- stopcontact). De voorgeschreven netspanning en frequentie zijn op het typeplaatje van de
koelkast vermeld.
De aansluiting op het electriciteitsnet en de aarding
van het apparaat moeten volgens de geldige standaarden en voorschriften uitgevoerd zijn.
Het apparaat laat een kortdurende spanningsafwijking
toe, echter hoogstens van -15 tot +10%.
hoogteinstelling van het apparaat
Het apparaat heeft vier voetjes waarvan de hoogte verstelbaar is, zodat de hoogte van het apparaat tussen
de 82 en 90 cm kan worden ingesteld. Stel de hoogte
van het apparaat in voordat u het in de opening
inbouwt. De hoogte van het apparaat moet zo worden
ingesteld, dat de bovenkant van het apparaat onder
het werkblad past (zie Aanwijzingen voor de inbouw).
8
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 9
gebruiksaanwijzing
beschrijving van het apparaat
Het vriesvak (1)
Dient voor het invriezen van verse levensmiddelen.
Het bewaarmandje (2)
Dient voor het bewaren van bevroren levensmiddelen.
Het schakelpaneel (3)
(zie het hoofdstuk "Bediening")
9
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 10
gebruiksaanwijzing
bediening
U bedient de diepvriezer met de toetsen en thermostaatknop, die in het onderste gedeelte van het
apparaat zijn ingebouwd.
schakelpaneel
1 Schakelaar AAN/UIT (groen lampje)
2 Schakelaar voor het inschakelen van de
continuwerking (geel lampje)
3 Schakelaar voor het uitschakelen van het alarm
(rood lampje)
aan/uit schakelaar (1)
Het apparaat staat aan - het groene lampje brandt.
Het apparaat is uitgeschakeld - het groene lampje
brandt niet.
schakelaar voor het inschakelen van de continuwerking (2)
Met deze schakelaar kunt u tussen twee verschillende
manieren van functioneren kiezen, ononderbroken en
automatisch.
Ononderbroken functioneren - het gele lampje brandt.
Het koelsysteem functioneert ononderbroken.
Deze manier kiest u bij het invriezen van grotere
hoeveelheden verse levensmiddelen en wanneer u
bevroren levensmiddelen heel diep wilt vriezen.
Automatisch functioneren - het gele lampje brandt niet.
De temperatuur in het apparaat wordt door de
thermostaat geregeld, die het koelsysteem aan- en
uitschakelt.
De frequentie van het aan- en uitschakelen hangt af
van:
- de stand van de thermostaatknop (de instelling van
10
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 11
gebruiksaanwijzing
bediening
de thermostaat),
- de frequentie van het openen van de deur,
- de temperatuur van de omgeving.
schakelaar voor het uitschakelen van het alarm en rood
lampje (3)
Door het indrukken van de schakelaar schakelt u het
geluidsalarm uit, dat door een te hoge temperatuur in
de diepvriezer (het rode lampje brandt) of omdat de
condensator stoffig is (het rode lampje brandt niet)
ingeschakeld wordt.
Neem het hoofdstuk Het verhelpen van storingen in
acht.
temperatuurkeuze
De temperatuur in het apparaat wordt tijdens het
automatisch functioneren geregeld door de thermostaat.
Aanbevolen wordt, de thermostaatknop midden tussen
max (7) en min (1) te draaien.
U draait hem alleen dichter bij max (7) wanneer u
intensieve koeling voor het invriezen van kleine
hoeveelheden verse levensmiddelen wenst of wanneer
u de werking van het apparaat aan de temperatuur van
de omgeving wenst aan te passen.
De stand in de richting van min (1) is geschikt wanneer u stroom wilt sparen. De voorwaarde is echter,
dat de diepvriezer slechts een geringe hoeveelheid levensmiddelen bevat.
Temperatuurverandering van de omgeving beinvloedt
de temperatuur in het apparaat. Pas de stand van de
thermostaatknop hierbij aan.
11
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 12
gebruiksaanwijzing
gebruik
het aanzetten van de lege diepvriezer
Schakel de diepvriezer aan. Door de hoge temperatuur
is het geluidssignaal geactiveerd. U kunt dit afzetten
door op de toets te drukken. Zet de schakelaar voor
de functiekeuze op continu. Alle drie de lampjes branden. Plaats de verse levensmiddelen een paar uur
nadat het rode lampje is uitgegaan in de vriezer.
het invriezen van levensmiddelen
Het juiste gebruik van de vriezer en ook een goede
verpakking van de levensmiddelen, handhaving van de
juiste temperatuur en het in acht nemen van de
hygienische voorschriften voor de levensmiddelen zijn
van doorslaggevende invloed op de kwaliteit van het
invriezen van levensmiddelen resp. het langdurige
bewaren ervan.
· Kies voor het invriezen levensmiddelen die hiervoor
geschikt zijn en lage temperaturen goed verdragen.
De levensmiddelen moeten vers en van goede
kwaliteit zijn.
· Gebuik het juiste verpakkingsmateriaal voor de
levensmiddelen en verpak ze goed.
- De verpakking mag geen lucht en vocht doorlaten.
Dit zou uitdroging van de levensmiddelen en
vitamineverlies tot gevolg hebben.
- De verpakkingsfolie en de zakjes moeten zacht en
soepel zijn, zodat ze zich volledig aan de inhoud
aanpassen.
· Schrijf de inhoud, het gewicht de datum op de
verpakte levensmiddelen.
· Het is vooral belangrijk, dat de levensmiddelen binnen
de kortstmogelijke tijd bevriezen. Maak daarom de
pakjes niet te groot en laat de levensmiddelen goed
afkoelen voor ze in de diepvriezer te leggen.
De hoeveelheid verse levensmiddellen, die in één keer in
24 uur in de diepvriezer gelegd mag worden is op het
typeplaatje vermeld (de invrieskapaciteit). Bij grotere
hoeveelheden is de kwaliteit van het invriezen minder en
gaat ook de kwaliteit van de reeds diepgevroren producten in de diepvriezer achteruit.
12
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 13
gebruiksaanwijzing
gebruik
het invriezen
U vriest de levensmiddelen in de invriesruimte in (zie
het hoofdstuk Beschrijving van het apparaat).
· Druk 24 uur voor het invriezen van verse
levensmiddelen op de knop voor het inschakelen van
de continuwerking (2) om de functie continuewerking in te schakelen (het gele lampje brandt). Leg na
afloop van deze tijd de verse levensmiddelen in de
invriesruimte.
· Na 24 uur kunt u de levensmiddelen in de bewaarruimte leggen en desgewenst het invriezen herhalen.
De verse levensmiddelen mogen niet met de reeds
ingevroren levensmiddelen in aanraking komen.
· Druk ongeveer 24 uur nadat u voor het laatst verse
levensmiddelen in de diepvriezer heeft gelegd op de
schakelaar voor de "continuwerking" (2) zodat de
functie "automatisch" in werking treedt (het gele
lampje gaat uit).
· Voor het invriezen van kleinere hoeveelheden verse
levensmiddelen (1-2 kg) is het niet nodig om de
schakelaar voor de continuwerking (2) in te drukken.
het bewaren van diepvriesproducten
Diepvriesproducten bewaart u in de bewaarruimte.
Hiervoor dient ook de verlaging in de bodem van het
apparaat. Desgewenst kunt u de mandjes verwijderen
en de levensmiddelen op de koelplaten leggen.
industriële diepvriesprodukten
Op de verpakking van industriële diepvriesprodukten
zijn de houdbaarheidsduur en bewaartemperatuur
vermeld. Houdt u bij het bewaren en gebruik aan de
aanwijzingen van de producent.
Kies in de winkel alleen goed verpakte levensmiddelen,
waarop de volledige gegevens vermeld zijn en die in
diepvrieskisten met een temperatuur van minstens
-18°C bewaard worden. Koop geen levensmiddelen
met rijp, deze zijn al meerdere malen ontdooid
geweest. Bescherm de levensmiddelen tegen
ontdooien. een hogere temperatuur verkort de
13
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 14
gebruiksaanwijzing
gebruik
houdbaarheidsduur van de diepvries- produkten en
vermindert de kwaliteit.
Approximatieve houdbaarheid van bevroren
levensmiddelen
Levensmiddelen
1
Groente
Fruit
Brood, gebak
Melk
Klaargemaakte gerechten
Vlees: rundvlees
kalfsvlees
varkensvlees
kip
wild
gehakt
Rookworst
Vis: niet vet
vet
Pens
2
3
Houdbaarheid (in maanden)
4
5
6
7
8
9 10
+
+
+
+
11
12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
het ontdooien van diepvriesprodukten
Gebruik ontdooide levensmiddelen zo snel mogelijk.
Koude conserveert het levensmiddel namelijk wel,
maar vernietigt de micro-organismen niet, die na het
ontdooien versneld actief zijn en het produkt snel
bederven.
Gedeeltelijk ontdooien vermindert de voedingswaarde
van het produkt, vooral van fruit en groenten en van
klaargemaakte gerechten.
14
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 15
gebruiksaanwijzing
onderhoud en reiniging
het ontdooien van de diepvriezer
Aan de binnenkant van de diepvriezer onstaat rijp of
ijs, dat u bij een dikte van 3-5 mm moet ontdooien.
· Druk 24 uur voor het ontdooien de schakelaar voor
het inschakelen van de continuwerking in (2) (het
gele lampje brandt), zodat de levensmiddelen zeer
koud worden. Neem na afloop van deze tijd de
diepgevroren levensmiddelen uit de vriezer en
bescherm ze, zodat ze niet ontdooien.
· Haal de stekker uit het stopcontact.
· Gebruik bij het ontdoolen a.u.b. geen ontdooisprays
omdat deze kunststofoplossende resp. voor de
gezondheid schadelijke middelen kunnen bevatten.
· Water dat achterblijft op de verlaagde bodem van het
apparaat met een sponsje of goed vochtopnemende
doek verwijderen.
de reiniging van het apparaat
Verwijder alvorens het apparaat te reinigen de stekker
uit het stopcontact! Gebruik geen scherpe en
schurende schoonmaak- middelen.
· Reinig de buitenkant van het apparaat met water en
een vloeibaar reinigingsmiddel.
· Neem de binnenkant van het lege apparaat as met
lauwwarm water, waaraan u een scheutje azijn heeft
toegevoegd.
· De opening voor de luchtcirculatie in de lijst van het
voestuk van tijd tot tijd met een doekje of de
stofzuiger reinigen.
· Als de condensator stoffig is, maakt een
geluidssignaal ons hierop attent. U schakelt dit uit
door op de schakelaar voor het uitzetten van het
alarm (3) te drukken.
reiniging van de condensator
U verwijdert stof van de condensator op de volgende
manier:
- steek uw vingers door de opening van het
schakelpaneel en maak de vergrendeling los,
- trek het paneel naar u toe en verwijder het,
15
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 16
gebruiksaanwijzing
onderhoud en reiniging
- verwijder de lijst onder de voet van het element.
- trek de condensatiebak er uit,
- verwijder het stof van de condensator met een
stofzuiger,
- plaats in omgekeerde volgorde de condensatiebak en
het schakelpaneel terug.
Sluit het apparaat na het schoonmaken weer aan op
het electriciteitsnet, schakel het in en vul het met de
levensmiddelen.
van tijd tot tijd reinigen van de condensator
Voor een optimalere werking van het apparaat en een
geringer energieverbruik is aan te bevelen van tijd tot
tijd het stof van de condensator vanaf de achterkant te
verwijderen.
Voor het reinigen van het apparaat de stroomtoevoer
verbreken!
· Maak het apparaat leeg.
· Verwijder de voetlijst van het meubelelement.
· Draai de schroef los waarmee het apparaat aan het
werkvlak van het meubelelement is bevestigd.
· Trek het apparaat naar voren, zodat de condensator
16
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 17
gebruiksaanwijzing
onderhoud en reiniging
vanaf de achterkant kan worden gereinigd.
· Draai de schroef van het deksel van de condensator
los en verwijder het deksel.
· Reinig het stof en het vuil dat zich op de
condensator bevindt.
· Sluit na het reinigen het apparaat op het
elektriciteitsnet aan, schakel het aan en plaats de
levensmiddelen er weer in.
het buiten werking stellen van het apparaat
Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijder de stekker uit het stopcontact, maak de koelkast leeg, ontdooi en maak hem schoon. Laat de deur op
een kier staan.
17
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 18
gebruiksaanwijzing
storingen en hoe ze verholpen kunnen worden
Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen storingen
optreden. Hieronder vermelden we enkele storingen,
die meestal het gevolg zijn
van onjuist gebruik en die u zelf verhelpen kunt.
het apparaat functioneert niet na aansluiting op het
electriciteitsnet
· Controleer of er spanning op het stopcontact staat
en of het apparaat aan staat (het groene lampje brandt).
geluidsalarm, het rode lampje brandt
Bij een te hoge temperatuur in de diepvriezer gaat het
rode waarschuwingslampje branden en wordt het
geluidsalarm ingeschakeld. U schakelt dit uit door op
de schakelaar voor het uitzetten van het alarm (3) te
drukken. Als het lampje uitgaat, is de juiste
temperatuur weer bereikt.
Wanneer de temperatuur in de diepvriezer weer stijgt,
gaat het rode lampje weer branden en klinkt het
geluidsalarm.
De oorzaken voor het bovenvermelde:
· De deur wordt te vaak geopend of blijft te lang open
staan.
· De deur is niet goed gesloten (misschien zit er iets
tussen de deur, hangt de deur of is de rubber band
beschadigd,..).
· Stroomuitval gedurende langere tijd.
· Er is een te grote hoeveelheid verse levensmiddelen
in de diepvriezer geplaatst.
geluidsalarm, het rode lampje brandt niet
Als de condensator of de openingen voor de
luchtcirculatie in de lijst van het voetstuk erg stoffig
zijn, wordt het gekuidsalarm ingeschakeld. U schakelt
het uit door op de schakelaar voor het uitzetten van
het alarm te drukken (3). Reinig de condensator en de
openingen voor de luchtcirculatie in de lijst van het
voetstuk (zie het hoofdstuk Reiniging van het
apparaat).
18
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 19
gebruiksaanwijzing
storingen en hoe ze verholpen kunnen worden
het koelsysteem werkt al langere tijd continu
· De functie continuwerking is ingeschakeld (het gele
lampje brandt).
· Door de schakelaar (2) in te drukken schakelt u de
continuwerking uit (het gele lampje gaat uit).
· Onvoldoende koeling van de compressor en de
condensator. Het geluidsalarm maakt u hierop attent.
· Controleer de luchtcirculatie door de opening in de
lijst van het voetstuk en reinig de condensator met
een doek of de stofzuiger. Neem de aanwijzingen
onder het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" in
acht.
moeilijkheden bij het openen van de deur
Wanneer u de deur van de diepvrieskast wilt openen
als deze juist of nier lang geleden geopend was, kan
het gebeuren dat dit moeilijk gaat. Tijdens het openen
van de deur ontsnapt er namelijk wat koude lucht uit
het apparaat en hiervoor in de plaats komt warme
lucht uit de omgeving. Bij het koelen van deze lucht
onstaat een onderdruk, waardoor de deur moeilijk
geopend kan worden. Na enkele minuten (5-10) is de
toestand weer normaal en kunt u de deur zonder
moeilijkheden openen.
19
142029ni.qxd
8.3.2005
12:10
Page 20
gebruiksaanwijzing
storingen en hoe ze verholpen kunnen worden
geluid
Voor het koelen in de koel- en diepvriesapparaten zorgt
een koelsysteem met compressor, dit veroorzaakt
echter ook een zeker geluid. De geluidssterkte is
afhankelijk van de opstelling, het juiste gebruik en hoe
oud het apparaat is.
· Wanneer de compressor in werking is, horen we het
geluid van het stromen van de vloeistof, wanneer hij
niet in werking is, horen we het overgieten van de
koelvloeistof. Dat is normaal en heeft geen invloed
op de levensduur van het apparaat.
· Na de ingebruikname van het apparaat kunnen de
werking van de compressor en het overgieten van de
koelvloeistof luider zijn. Dit duidt niet op een storing
en heeft geen invloed op de levensduur van het
apparaat. Na verloop van tijd nemen deze geluiden af.
WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OP
VERANDERINGEN DIE DE FUNCTIE VAN HET
APPARAAT NIET BEINVLOEDEN.
20
Download PDF