Uponor Fluvia T Pump Group Push-12-AC/Push-12-WL

Uponor Fluvia T Pump Group Push-12-AC/Push-12-WL
Uponor Fluvia T Pump Group
Push-12-AC/Push-12-WL
U K I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N I N S T R U C T I O N
C Z N Á V O D K I N S TA L A C I A O B S L U Z E
D E M O N TA G E - U N D B E D I E N U N G S A N L E I T U N G
D K I N S TA L L AT I O N - O G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G
E S M A N U A L D E I N S TA L A C I Ó N Y F U N C I O N A M I E N T O
FI
ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS
F R M A N U E L D ’ I N S TA L L AT I O N E T D E
FONCTIONNEMENT
I T M A N U A L E D I I N S TA L L A Z I O N E E
FUNZIONAMENTO
N L I N S TA L L AT I E - E N B E D I E N I N G S - H A N D L E I D I N G
N O I N S TA L L A S J O N S - O G B R U K E R M A N U A L
P L I N S T R U K C J A M O N TA Ż U I O B S Ł U G I
RU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
S E I N S TA L L AT I O N S - O C H B R U K S A N V I S N I N G
03 | 2014
2
Page
UK
Uponor Fluvia T Pump Group Push-12-AC/Push-12-WL
Safety instructions and tips ............................................................................ 3
CZ
Regulační stanice Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Bezpečnost................................................................................................... 4
DE
Uponor Regelstationen Push-12-AC/Push-12-WL
Sicherheitshinweise und Tipps......................................................................... 5
DK
Uponor pumpe- og shuntgruppe Push 12/EL-Push 12
Sikkerhedsinformation og tips ......................................................................... 6
ES
Uponor grupo de impulsión Push-12-AC/Push-12-WL
Instrucciones y consejos de seguridad.............................................................. 7
FI
Uponor pumppuryhmä Push 12/Elpush 12
Turvallisuusohjeet ......................................................................................... 8
FR
Uponor régulateurs Push-12-AC/Push-12-WL
Indications de sécurité et conseils.................................................................... 9
IT
Uponor regolazione Push-12-AC/Push-12-WL
Segnali di sicurezza.......................................................................................10
NL
Uponor regelstation Push-12-AC/Push-12-WL
Veiligheidsaanwijzingen en tips.......................................................................11
NO
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Sikkerhetsinstrukser og andre tips..................................................................12
PL
Zestaw mieszający Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Uwagi dot. bezpieczeństwa i wskazówki...........................................................13
RU
Насосно-смесительный блок Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Инструкция и советы по технике безопасности .............................................14
SE
Uponor Push 12 T (Push-12-AC)/ELPush 12 T (Push-12-WL)
Säkerhetsinformation och andra tips...............................................................15
UK
Mounting and operation.............................................................................16
CZ
Montáž a provoz
DE
Montage und Betrieb
DK
Installation og betjening
ES
Montaje y funcionamiento
FI
Asennus ja käyttö
FR
Montage et le fonctionnement
IT
Montaggio e funzionamento
NL
Montage en werking
NO
Installasjon og drift
PL
Montaż i obsługa
RU
Монтаж и эксплуатация
SE
Montering
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
UK
Uponor Fluvia T Pump Group
Push-12-AC/Push-12-WL
Before installing the Uponor regulation
units, the installer must read, understand
and observe this mounting/operating
instructions (especially the chapter
„Safety“).
Safety instructions and tips
In these mounting/operating instructions the
following symbols are used:
Danger! Risk of an electrical shock. Not
observing these instructions can lead
to serious bodily harm and material
damage.
Caution! Important note concerning the
functionality. Disregarding this note can
cause malfunction.
Operating pressure
Temperature
Time
Designated application
The Uponor Push-12-AC/Push-12-WL regulating
station is used for regulating the surface
temperatures of floor or wall heating systems in
the rooms (or bathrooms) on the basis of room
temperature.
Instructions are subject to technical
alterations. Keep for future reference.
The manufacturer does not accept liability for
damages arising from misusing. Modifications
or changes are only allowed after the
manufacturers approval. Regulating units may
only be repaired by authorized repair shops
named by the manufacturer.
Permitted mounting personnel
Regulating units shall only be mounted, adjusted
and maintained through trained personal.
Untrained personnel may only operate the device
under the supervision of an experienced person.
The mounting personnel must read, understand
and observe the mountin/operating instructions
(especially the chapter „Safety“). The
manufacturer can be held liable only under the
above mentioned conditions.
Disposal
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL consists of
various recyclable components. Uponor would be
grateful if the components (batteries, plastics,
and electric or electronic parts) are sorted and
disposed of at a suitable recycling centre.
All advices of this mouting/operating instructions
are to be observed when using the Uponor
regulating units. Any other application is not as
directed.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
3
CZ
Regulační stanice Uponor Push-12-AC/
Push-12-WL
Před provedením montáže regulační
stanice Uponor si musí montér přečíst
tento návod k montáži a obsluze
(především kapitolu „Bezpečnost“),
porozumět obsahu a dodržovat pokyny,
Bezpečnostní pokyny a tipy
V tomto montážním návodu/návodu k obsluze se
užívají následující symboly.
Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem Nedodržování může způsobit
těžké újmy na zdraví a majetku.
Pozor! Důležité upozornění pro funkci.
Nedodržení může vyvolat chybnou
funkci.
Provozní tlak
Teplota
Za škody, způsobené nesprávným použitím
regulační stanice Uponor, výrobce neručí.
Přestavby nebo změny nejsou z bezpečnostních
důvodů dovoleny. Regulační stanice smí
opravovat pouze servisní středisko, akreditované
výrobcem.
Oprávnění montéři
Regulační stanice Uponor smí namontovat
a uvést do provozu pouze vyškolený
specializovaný pracovník. Zaučení pracovníci smí
pracovat na výrobku jen pod dohledem zkušené
osoby.
Montér si musí přečíst tento návod k montáži
a obsluze (především kapitolu „Bezpečnost“),
porozumět jeho obsahu a dodržovat pokyny,
které jsou v něm uvedeny.
Záruka výrobce je poskytnuta v souladu s
legislativními ustanoveními a pouze pokud jsou
splněny výše uvedené podmínky.
Čas
Předpisové použití
Regulační stanice Push-12-AC/Push-12-WL
je určena k regulaci podlahového topení a
nástěnných topných ploch v místnostech, např.
koupelnách. Regulace je provedena na základě
teploty v místnosti.
Dodržujte při používání regulační stanice Uponor
všechny pokyny uvedené v tomto návodu k
montáži a k použití. Jakékoliv jiné použití není v
souladu s ustanoveními.
4
které jsou zde uvedeny. Vyhrazujeme si
technické změny. Uschovat pro budoucí
použití!
Likvidace
Regulační stanice Push-12-AC/Push-12-WL
sestává z několika recyklovatelných komponent.
Společnost Uponor ocení roztřídění těchto
komponent (baterie, plasty a elektrické a
elektronické součástky) a likvidaci ve vhodných
recyklačních střediscích.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
DE
Uponor Regelstationen Push-12-AC/
Push-12-WL
Vor der Montage der Uponor Regelstation
muss der Monteur diese Montage-/
Betriebsanleitung (vor allem das Kapitel
„Sicherheit“) lesen, verstehen und
beachten.
Sicherheitshinweise und Tipps
In dieser Montage-/Betriebsanleitung werden
folgende Symbole verwendet.
Gefahr! Stromschlag möglich.
Nichtbeachtung kann schwere
Gesundheits- bzw. Sachschäden
hervorrufen.
Achtung! Wichtiger Hinweis zur
Funktion. Nichtbeachtung kann
Fehlfunktionen hervorrufen.
Betriebsdruck
Temperatuur
Zeit
Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Regelstation Push-12-AC/Push-12-WL wird
zur raumtemperaturgeführten Regelung von
Fußbodenheizungs- und/oder Wandheizungsflächen in Räumen, z.B. Bädern, verwendet.
Alle Hinweise dieser Montage-/Betriebsanleitung
sind bei Verwendung der Uponor Regelstationen
zu beachten. Jede andere Verwendung ist nicht
bestimmungsgemäß.
Technische Änderungen behalten wir
uns vor. Für künftige Verwendung
aufbewahren!
Für die aus missbräuchlicher Verwendung der
Regelstationen entstehenden Schäden haftet der
Hersteller nicht. Umbauten oder Veränderungen
sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
Die Regelstationen dürfen nur durch eine
vom Hersteller benannte Reparaturwerkstätte
repariert werden.
Zugelassene Monteure
Die Regelstationen dürfen nur vom ausgebildeten Fachpersonal montiert, eingestellt und
gewartet werden. Anzulernendes Personal darf
nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person am
Produkt arbeiten.
Der Monteur muss diese Montage-/Betriebsanleitung (vor allem das Kapitel „Sicherheit“)
lesen, verstehen und beachten.
Nur unter den o.g. Bedingungen ist eine
Haftung des Herstellers gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen gegeben.
Entsorgung
Die Regelstation Push-12-AC/Push-12-WL
sollte bei einer Annahmestelle für die Wiederverwertung von Elektroaltgeräten abgegeben
werden. Die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern bei einer
Batterieannahmestelle.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
5
DK
Uponor Pumpe- og shuntgrupp Push 12/
EL-Push 12
Læs denne installationsvejledning inden
arbejdet påbegyndes. Det er vigtigt at
anvisningerne følges, specielt afsnittet
om sikkerhed.
Sikkerhedsinstruktioner og tips
Følgende symboler er anvendt i denne
installation- og betjeningsvejledning:
Fare for skade! At ignorere advarsler
kan føre til personskade eller skader på
komponenter.
Note! Vigtig information om funktion.
At ignorere advarsler kan føre til
funktionsfejl.
Driftstryk
Temperatur
Vi tager ikke ansvar for skader eller funktionssvigt, hvis denne vejledning ikke følges.
Ændringer af produkt eller procedure er kun
tilladt med skriftlig godkendelse fra Uponor.
Reparationer og anden vedligehold af Uponor
Push 12/EL-Push 12 må kun udføres af en
kvalificeret person i henhold til lokale regler.
Kvalificeret installatør
Installation, opstart og vedligehold af Uponor
Push 12/EL-Push 12 må kun udføres af
en kvalificeret person i henhold til lokale
foreskrifter. Utrænede personer må kun udføre
arbejdet i selskab med en erfaren person.
Installatøren skal læse, forstå og og følge denne
monteringsanvisning (specielt afsnittet om
sikkerhed).
Producentens ansvar for kvalitet og funktion
gælder kun når ovennævnte forhold følges.
Tid
Funktionsbeskrivelse
Uponor Push 12/EL-Push 12 er en pumpe- og
shuntgruppe udviklet til at tilpasse gulvets
temperatur efter den ønskede rumtemperatur.
Alle råd i denne vejledning skal følges i forbindelse med brug af Uponor Push 12/
EL-Push 12. Instruktionerne er ikke gældende
for andre produkter.
6
Gem denne anvisning forsvarligt. Det er
et vigtigt refferencemateriale gennem
produktets levetid.
Bortskaffelse
Uponor Push 12/EL-Push 12 består af forskellige
komponenter som kan genbruges. Uponor
vil være taknemmelig hvis komponenterne
(batterier, plastic og elektroniske dele) sorteres
og bortskaffes på en egnet genbrugsplads.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
ES
Uponor grupo de impulsión Push-12-AC/
Push-12-WL
Antes de realizar el montaje de un grupo
de impulsión Uponor, el instalador debe
leer estas instrucciones de montaje y
funcionamiento (sobre todo el capítulo
“Seguridad”), comprenderlas y
respetarlas.
Instrucciones y consejos de
seguridad
En estas instrucciones de montaje y
funcionamiento se utilizan los siguientes
símbolos.
Uponor se reserva el derecho a realizar
modificaciones técnicas. Conserve
esta documentación para su futura
utilización.
Instaladores autorizados
Los grupos de impulsión deben ser instalados,
gestionados y conservados por personal
especializado. El personal en formación
solo puede trabajar con el producto bajo la
supervisión de una persona experimentada.
¡Peligro! Posible descarga eléctrica. Su
no observación puede ocasionar graves
daños materiales y personales.
El instalador debe leer, comprender y observar
estas instrucciones de montaje y funcionamiento
(sobre todo el capítulo “Seguridad”).
¡Atención! Consejo importante
sobre el funcionamiento. Su no
observación puede ocasionar fallos de
funcionamiento.
La responsabilidad del fabricante sólo existirá
bajo las condiciones mencionadas y según las
normativas legales.
Presión
Temperatura
Hora
Utilización conforme a lo prescrito
El grupo de impulsión Push-12-AC / Push-12WL se utiliza para la regulación en función de
la temperatura ambiental de superficies con
calefacción por suelo radiante o calefacción
de pared en habitaciones como, por ejemplo,
cuartos de baño.
Eliminación
El grupo de impulsión Push-12-AC /
Push-12-WL consta de varios
components reciclables.
Los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos deberán gestionarse por los
usuarios de acuerdo con los principios de
recogida selectiva en los lugares habilitados por
las administraciones locales para tal fin sin coste
alguno, dando cumplimiento al RD 208/2005
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos. Igualmente, si los
aparatos contienen pilas o baterías, estas
deberán depositarse por separado en los lugares
habilitados para ello, dando cumplimiento al
RD 206/2008 sobre pilas y acumuladores y la
gestión de sus residuos.
Se deben observar todas las indicaciones de
estas instrucciones de montaje y funcionamiento
cuando se utilicen grupos de impulsión Uponor.
Cualquier otro uso es contrario al uso prescrito.
El fabricante no acepta ninguna responsabilidad
por daños ocasionados como consecuencia
de la utilización inadecuada de los grupos de
impulsión. No se permite ninguna modificación,
ni transformacion por razones de seguridad. Los
grupos de impulsión deben ser reparados por un
taller de reparaciones indicado por el fabricante.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
7
FI
Uponor pumppuryhmä Push 12/
Elpush 12
Ennen asennusta asentajan tulee lukea ja
ymmärtää tämän asennus ja käyttöohjeen
sisältö (erityisesti kappale turvallisuus).
Turvallisuusohjeet
Tässä asennus ja käyttöohjeessa on käytetty
seuraavia symboleja:
Vaara! Riski sähköiskulle. Tämän ohjeen
huomiotta jättäminen voi aiheuttaa
henkilö- tai omaisuusvahinkoja.
HUOM! Tärkeä laitteen toimintaan
liittyvä tieto. Huomiotta jättäminen voi
aiheuttaa väärän toiminnan.
Käyttöpaine
Lämpötila
Aika
Laitteen käyttö ohjeiden vastaiseen
tarkoitukseen on kielletty. Valmistaja ei
vastaa vahingoista mitkä aiheutuvat laitteen
väärästä käytöstä tai ohjeiden laiminlyönnistä.
Muutokset tai poikkeavat käyttötarkoitukset ovat
sallittuja ainoastaan valmistajan hyväksynnällä.
Pumppuryhmiä saa huoltaa ainoastaan
ammattitaitoiset asentajat jotka tuntevat ja
ymmärtävät laitteen toiminnan.
Ammattitaitoinen asentaja
Pumppuryhmiä saa asentaa, huoltaa tai säätää
ainoastaan pätevä LVI-asentaja. Kouluttamaton
henkilö saa käyttää laitetta ainoastaan pätevän
asentajan valvonnan alaisena. Asentajan
on luettava, ymmärrettävä ja noudatettava
tämän käyttö- ja asennusohjeen (erityisesti
”turvallisuus” kappaleen) ohjeita. Valmistaja
ei vastaa vahingoista tai vioista jotka johtuvat
väärästä asennuksesta.
Tuotteen hävittäminen
Käyttökohde
Uponor Push 12/Elpush 12 on suunniteltu
käytettäväksi lattialämmityksen syöttöveden
lämpötilan säätöön huonelämpötilan perusteella.
Tämä asennus- ja käyttöohje on luettava
huolellisesti ennen pumppuryhmän asennusta.
8
Ohjeet on syytä säilyttää mahdollista
tulevaa tarvetta varten.
Uponor Push pumppuryhmät sisältävät
elektroniikan komponentteja eikä niitä saa
hävittää talousjätteen mukana. Pumppuryhmä
tulee toimittaa hävitettäväksi asianmukaiseen
jätteenkäsittelypisteeseen.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
FR
Uponor régulateurs Push-12-AC/
Push-12-WL
Avant de procéder au montage des
Uponor régulateurs, l’utilisateur doit lire,
comprendre et respecter les présentes
instructions de montage/le présent
mode d’emploi (surtout le chapitre
„Sécurité“).
Indications de sécurité et conseils
Dans ces instructions de montage/ce mode
d’emploi, l’on utilise les symboles suivants.
Danger! Décharges électriques
possibles. Passer outre peut engendrer
des blessures et/ou dégâts matériels
graves.
Attention! Indication importante
concernant la fonction. Le non-respect
peut provoquer des disfonctionnements.
Pression de service
Température
Temps
Utilisation conforme à la destination
L’unité de réglage par local Push-12-AC/
Push-12-WL pour chauffage par le sol et/
ou chauffage mural est développée pour la
régulation décentralisée, par ex. Salles de bains.
Toutes les indications qui figurent dans les
présentes instructions de montage/le présent
mode d’emploi doivent êtres suivies lors de
l’utilisation des régulateurs Uponor. Toute autre
utilisation du régulateur n’est pas conforme à sa
destination.
Nous nous réservons le droit de procéder
à des modifications techniques. A
conserver pour un usage futur!
Le fabricant ne répond pas des dégâts pouvant
résulter d’une utilisation abusive du régulateur.
Aucune transformation ni modification n’est
autorisée, pour des raisons de sécurité. La
réparation des régulateurs doit être confiée
uniquement à des ateliers de réparations
désignés par le fabricant.
Monteurs autorisés
Les stations de réglage ne peuvent être
montées, mises en service et entretenues que
par un personnel spécialisé et formé. Monteurs
non-qualifiés peuvent uniquement travailler
au produit s’ils sont accompagnées par un
installateur.
L’installateur doit lire, comprendre et suivre
les instructions de la notice d’installation et
d’utilisation (surtout le chapitre „Sécurité“).Ce
n’est qu‘au vu du respect des prescriptions qui
précèdent que la responsabilité du fabricant peut
être engagée selon les procédures légales.
Traitement des déchets et
recyclage
L’unité de réglage par local Push-12-AC/
Push-12-WL se compose de nombreux
composants recyclables. Uponor vous serait
très reconnaissant de trier ces composants
(piles, matières plastiques, pièces électriques ou
électroniques) et de vous en débarrasser dans
un centre de recyclage approprié.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
9
IT
Uponor regolazione Push-12-AC/
Push-12-WL
Prima di procedere al montaggio della
sottostazione di regolazione Uponor
é indispensabile che l’addetto al
montaggio legga attentamente, capisca
e rispetti le indicazioni contenute
(soprattutto il capitolo sicurezza)
Segnali di sicurezza
Nelle presenti istruzioni di montaggio e
d’impiego vengono utilizzati i seguenti simboli.
Pericolo! Pericolo di corrente. La non
osservanza può causare gravi pericoli
alla salute oppure alla apparecchiatura.
Attenzione! Avviso importante di
funzionamento. L’inosservanza puo’
causare disfunzioni.
Per danni provocati da uso non corretto e
inosservanza delle istruzioni di montaggio,
il costruttore declina ogni responsabilità.
Per motivi di sicurezza non sono ammesse
ristrutturazioni o modifiche delle sottostazioni
di regolazione. Le sottostazioni di regolazione
Uponor possono essere riparate solamente in
officine autorizzate dal produttore.
Montatori autorizzati
Temperatura
Le sottostazioni di regolazione Uponor
possono essere installate e riparate solamente
da personale specializzato. Gli interventi
sull’apparecchiatura da parte di personale non
addestrato potranno essere effettuati solo sotto
la supervisione di tecnici specializzati.
Tempo
L‘installatore deve leggere, capire e osservare
l’istruzione di montaggio e funzionamento
(particolarmente il capitolo sicurezza).
Pressione
Modalita’ d’impiego
La centralina di comando Push-12-AC/
Push-12-WL viene utilizzata per la regolazione
dell’impianto di riscaldamento a pavimento o a
parete in locali, p. es. bagni, in dipendenza della
temperatura ambientale.
Per l’impiego delle sottostazioni Uponor vanno
rispettate tutte le avvertenze di queste istruzioni
di montaggio e di esercizio.
10
nelle presenti istruzioni di montaggio
e di esercizio. É riservata la possibilità
di apportare variazioni tecniche.
Le istruzioni d’uso devono essere
conservate per futuri impieghi
Per danni provocati da uso non corretto e
inosservanza delle istruzioni di montaggio, il
costruttore declina ogni responsabilitá.
Smaltimento
La centralina di comando Push-12-AC/
Push-12-WL è composta da vari componenti
riciclabili. Uponor invita a suddividere tali
componenti (pile, plastica, componenti elettrici o
elettronici) e smaltirli presso centri di riciclaggio
specifici.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
NL
Uponor regelstations Push-12-AC/
Push-12-WL
Voor de montage van de Uponor
regelstations dient den monteur deze
montage-/gebruikers-handleiding (met
name het hoofdstuk „veiligheid“) te
lezen, te begrijpen en op te volgen.
Veiligheidsaanwijzingen en tips
In deze montage/bedieningshandleiding worden
de volgende symbolen gebruikt.
Gevaar! Elektrische schok mogelijk.
Negeren kan leiden tot grote
persoonlijke en materiele schade.
Let op! Belangrijke aanwijzing m.b.t. de
werking. Het niet opvolgen hiervan kan
leiden tot storingen.
Bedrijfsdruk
Temperatuur
Tijd
Technische wijzigingen zijn voorbehouden. Voor toekomstig gebruik
bewaren!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor ontstane
schade veroorzaakt door verkeerd gebruik
van de regelstations. Om veiligheidsredenen
zijn constructieve wijzigingen niet toegestaan.
De regelstations mogen uitsluitend worden
gerepareerd door een door de fabrikant erkende
reparateur.
Vakbekwame monteurs
De regelstations mogen alleen door
gekwalificeerd personeel gemonteerd, ingeregeld
en afgesteld worden. Leerlingmonteurs mogen
alleen onder toezicht van gekwalificeerd
personeel aan het product werken.
De monteur moet de montage-/bedieningshandleiding (met name het hoofdstuk „veiligheid“)
lezen, begrijpen en opvolgen. Alleen onder de
bovengenoemde voorwaarden kan de fabrikant
volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk
worden gesteld.
Doelmatig gebruik
Afdanken
Het regelstation Push-12-AC/Push-12-WL wordt
gebruikt als ruimtetemperatuur gestuurde
regeling voor vloer- en/of wandverwarming in
kleine ruimten; bijv. badkamers.
Het regelstation Push-12-AC/Push-12-WL
bevat diverse onderdelen die kunnen worden
gerecycled. Uponor stelt het op prijs wanneer
de onderdelen (batterijen, kunststoffen en
elektrische of elektronische onderdelen)
worden gesorteerd en naar een geschikt
recyclingcentrum worden gebracht.
Alle in deze montage-/gebruikershandleiding
opgenomen aanwijzingen dienen bij het geruik
van Uponor regelstations te worden opgevolgd.
Ledere afwijkende toepassing is niet toegestaan.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
11
NO
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Vennligst les denne installasjonsmanualen før arbeidet startes. Det er
viktig å følge instruksjonene, spesielt
avsnittet om sikkerhet.
Sikkerhetsinstrukser og andre tips
Følgende symboler brukes i denne manualen:
Fare for skade. Fare for elektrisk
støt. Å ignorere advarsler kan føre
til personskade eller skader på
komponenter.
Note! Viktig informasjon om funksjonen.
Å ignorere advarsler kan føre til
funksjonsfeil.
Driftstrykk
Temperatur
Vi tar ikke ansvar for skader eller funksjonssvikt
som kan oppstå hvis disse instruksjonene ikke
følges. Endringer i produktet eller prosedyren er
kun tillatt etter skriftlig godkjennelse av Uponor.
Reparasjoner og annet vedlikehold på Uponor
Push-12-AC/Push-12-WL må bare utføres av en
kvalifisert person i henhold til lokale forskrifter.
Kvalifisert installatør
Installasjon, igangkjøring og vedlikehold av
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL må bare
utføres av en kvalifisert person i henhold til
lokale forskrifter. Utrente installatør kan gjøre
sitt arbeid kun under veiledning av en installatør.
Installatøren må lese, forstå og følge disse
monterings-anvisningene (spesielt avsnittet om
sikkerhet).
Produsentens ansvar for kvalitet og funksjon
gjelder bare i løpet av disse ovennevnte forhold.
Tid
Funksjonsbeskrivelse
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL er en pumpe
og shuntgruppe utformet for å kontrollere
gulvtemperatur for gulvvarme basert på rommet
lufttemperatur.
Alle råd i disse retningslinjene skal følges i
forbindelse med bruk av Uponor Push-12-AC/
Push-12-WL. Instruksjonene gjelder ikke noe
annet produkt.
12
Ta vare på disse instruksjonene, de
utgjør en viktig referansemateriale
gjennom produktets levetid.
Avhending
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL består av
forskjellige resirkulerbare komponenter.
Uponor er takknemlig dersom komponentene
(batterier, plastikk, og elektriske og elektroniske
deler) sorteres og avhendes på et egnet
resirkuleringssenter.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
PL
Zestaw mieszający Uponor Push-12-AC/
Push-12-WL
Przed zamontowaniem urządzenia do
regulacji ogrzewania Uponor należy
przeczytać, zrozumieć i przestrzegać
niniejszej instrukcji montażu i obsługi
Uwagi dot. bezpieczeństwa i
wskazówki
W niniejszej instrukcji montażu i obsługi
używane są następujące symbole.
Niebezpieczeństwo! Możliwość porażenia
prądem. Nieprzestrzeganie zasad może
wywołać poważne problemy zdrowotne
lub spowodować szkody materialne.
Uwaga! Ważna uwaga dot. funkcji.
Nieprzestrzeganie zasad może wywołać
awarię.
Ciśnienie robocze
Temperatura
Czas
(przede wszystkim rozdziału
„Bezpieczeństwo”).
Zastrzegamy sobie możliwość zmian
technicznych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe w wyniku niewłaściwego
zastosowania urządzeń do regulacji. Przeróbki
lub zmiany są ze względów bezpieczeństwa
niedopuszczalne. Naprawy zestawów mogą
być przeprowadzane jedynie w miejscach
wskazanych przez producenta.
Dopuszczeni monterzy
Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń do
regulacji może być przeprowadzana jedyne przez
wykwalifikowany personel. Przyuczany personel
może pracować przy urządzeniu wyłącznie pod
nadzorem doświadczonej osoby.
Osoba dokonująca montażu musi przeczytać,
zrozumieć i przestrzegać niniejszej instrukcji
montażu i obsługi (przede wszystkim rozdziału
„Bezpieczeństwo”). Jedynie przy spełnieniu
tego warunku producent ponosi ustawową
odpowiedzialność za produkt.
Utylizacja
Stosowanie systemu zgodne z
przeznaczeniem
Zestaw mieszający Push-12-AC/Push-12-WL jest
stosowany do regulacji pokojowej ogrzewania
podłogowego i/lub ogrzewania ściennego w
pomieszczeniach, np. łazienkach.
Zestaw mieszający Push-12-AC/Push-12-WL
zawiera szereg podzespołów nadających się do
recyklingu. Firma Uponor zwraca się z prośbą o
segregowanie podzespołów (baterii, elementów
z tworzywa sztucznego lub części elektrycznych
i elektronicznych) oraz oddawanie ich do
odpowiednich punktów odzysku odpadów.
Należy przestrzegać wszystkich wskazówek
niniejszej instrukcji montażu i obsługi dla
regulacji ogrzewania firmy Uponor. Każde inne
zastosowanie nie jest zgodne z przeznaczeniem.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
13
RU
Насосно-смесительный блок
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL
Прежде чем приступить к установке
насосно-смесительного блока Uponor,
специалист по монтажу должен
прочесть, изучить и соблюдать
требования инструкции по монтажу/
эксплуатации (в первую очередь это
касается главы «Безопасность»).
Компания оставляет за собой право
вносить изменения в технические
характеристики. Сохраняйте данный
экземпляр для возможности сравнения
в будущем.
Инструкция и советы по технике
безопасности
Производитель не несет ответственности
за повреждения, возникшие по причине
неправильного использования. Проведение
модернизации или внесение изменений
допускаются только после получения
соответствующего разрешения со стороны
производителя. Ремонт распределительных
устройств должен осуществляться только
в авторизованных мастерских, указанных
производителем.
В данной инструкции по монтажу/
эксплуатации используются следующие
обозначения:
Опасно! Опасность поражения
электрическим током. Несоблюдение
этих инструкций может привести к
получению серьезной травмы или
материальному ущербу.
Осторожно! Важное замечание
относительно функциональности.
Несоблюдение требований данного
замечания может привести к сбою в
работе системы.
Рабочее давление
Температура
Время
Область применения
Насосно-смесительный блок Uponor Push12-AC/Push-12-WL применяется для
регулирования температуры поверхности
систем напольного или настенного отопления
в помещениях (или ванных комнатах) в
зависимости от температуры в помещении.
При использовании насосно-смесительного
блока Uponor необходимо выполнять все
рекомендации данной инструкции по монтажу/
эксплуатации. Использование системы в иных
целях противоречит требованиям данной
инструкции.
14
Персонал, допущенный к проведению
монтажа
Монтаж, эксплуатация и техническое
обслуживание насосно-смесительного блока
должны проводиться и осуществляться только
специалистами, имеющими необходимый
уровень подготовки. Персонал без должного
уровня подготовки имеет право только
на эксплуатацию данного устройства
при надлежащем контроле со стороны
квалифицированного специалиста.
Специалисты по монтажу должны прочесть,
изучить и соблюдать требования данной
инструкции по монтажу/эксплуатации
(в первую очередь это касается главы
«Безопасность»). Производитель несет
ответственность только при соблюдении
упомянутых выше условий.
Утилизация
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL состоят из
различных компонентов, пригодных для
вторичной переработки. Uponor был бы
признателен, если компоненты (батарейки,
пластмассы и электрические или электронные
компоненты) буду рассортированы и
утилизированы в подходящем центре
утилизации.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
SE
Uponor Push 12 T (Push-12-AC)/
ELPush 12 T (Push-12-WL)
Läs igenom denna installationsanvisning
innan arbetet påbörjas. Det är viktigt att
anvisningarna följs; speciellt avsnittet
om säkerhet.
Säkerhetsinformation och andra
tips
I denna installationsanvisning används följande
symboler:
Fara! Risk för elektrisk stöt. Att
inte följa dessa instruktioner kan
innebära allvarliga personskador och
materialskador.
Observera! Viktig information angående
funktionen. Att förbigå detta kan
innebära felfunktion.
Drifttryck
Temperatur
Tid
Funktionsbeskrivning
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL är en pumpoch shuntgrupp avsedd för att kontrollera
golvets temperatur för golvvärme, med hänsyn
till rummets lufttemperatur.
Spara dessa anvisningar. De utgör
ett viktigt referensmaterial under
produktens hela livslängd.
Uponor avsäger sig allt ansvar för med fel som
uppkommit till följd av felaktig användning.
Ändringar av produkten eller tillvägagångssättet
är endast tillåtet efter ett skriftligt godkännande
av Uponor. Reparationer och annat underhåll
på Uponor Push-12-AC/Push-12-WL får endast
utföras av auktoriserad personal.
Auktoriserad installatör
Installation, injustering och underhåll av Uponor
Push-12-AC/Push-12-WL får endast utföras av
utbildad installatör. Outbildad installatör får
utföra sitt arbete endast under ledning av en
utbildad installatör.
Installatören måste läsa, förstå och följa dessa
monteringsanvisningar. Tillverkarens ansvar
avseende kvalitet och funktion gäller endast
under dessa ovan angivna förutsättningar.
Avfallshantering
Uponor Push-12-AC/Push-12-WL består av
olika återvinningsbara komponenter. Uponor
rekommenderar att komponenterna (batterier,
plast, elektriska och elektroniska komponenter)
sorteras och omhändertas vid en lämplig
återvinningscentral.
Samtliga råd i dessa anvisningar skall följas
vid användning av Uponor Push-12-AC/
Push-12-WL. Anvisningarna gäller inte för någon
annan produkt.
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
15
UK Mounting and operation
The instruction about mounting and operation starting on next page includes following headlines:
1) Components, dimensions
2)Mounting
3) Electrical wiring
4)Venting
5) Pressure test
6) Hydraulic balancing
7) Set 1-pipe system or 2-pipe system
CZ Montáž a provoz
Instrukce k montáži a provozu sady
začínají na následující straně v
tomto pořadí:
1) Komponenty, rozměry
2) Montáž
3) Elektrické zapojení
4) Odvzdušnění
5) Kontrola těsnosti (tlaková
zkouška)
6) Hydraulické vyvážení
7) Nastavení 1-trubkového nebo
2-trubkového systému
DE Montage und Betrieb
Die Kapitel der Montage/-Betriebsanleitung befinden sich auf den
nächsten Seiten:
1) Komponenten, Abmessungen
2)Montage
3) Elektrischer Anschluss
4)Entlüftung
5)Druckprobe
6)Ventileinstellung
7) Einstellung Einrohrheizung oder
Zweirohrheizung
DK Installation og
betjening
Installation- og betjeningsvejledningen som begynder på næste
side, indeholder følgende punkter:
1) Komponenter, dimensioner
2)Montering
3) Elektriske forbindelser
4)Udluftning
5)Trykprøvning
6) Hydraulisk indregulering
7) Indstilling af 1- eller 2-strengssystem
ES Montaje y
funcionamiento
Las instrucciones de montaje y
funcionaiento que comienzan en
la siguiente página, incluyen los
siguientes apartados:
1) Componentes, dimensiones
2)Montaje
3) Conexión eléctrica
4)Funcionamiento
5) Prueba de presión
6) Equilibrado hidraúlico
7) Set instalación monotubo o bitubo
16
FI Asennus ja käyttö
Asennus ja käyttöohjeet seuraavilla
sivuilla sisltävät:
1) Komponentin, Mitat
2)Asennus
3)Sähkökytkennät
4)Ilmaus
5)Painekoe
6)Tasapainotus
7) Asetus 1- tai 2-putkijärjestelmälle
FR Montage et le
fonctionnement
Les instructions sur le montage
et le fonctionnement à partir de
la page suivante comprend les
suivants titres :
1) Composant et dimensionnement
2)Montage
3) Raccordement électrique
4)Purge
5) Test d'étancheité
6) Vanne d'équilibrage
7) Kit pour installation monotube
ou bi tube
IT Montaggio e
funzionamento
Le Istruzioni di montaggio e
funzionamento iniziano dalla pagina
successiva ed includono i seguenti
argomenti:
1) Dimensioni, componenti
2)Montaggio
3) Collegamento elettrico
4) Sfiato
5) Prova a pressione
6) Bilanciamento Idraulico
7) Impostazione Sistema 1 tubo
oppure Sistema 2 tubi
NOInstallasjon og drift
Instruksjon om montering og
drift, som begynner på neste side,
inneholder følgende rubrikker:
1) Komponenter, dimensjoner
2)Installasjon
3) Elektriske tilkoblinger
4)Lufting
5)Trykktesting
6)Ventiljustering
7) Justering av 1-/2 rørsystem
PL Montaż i obsługa
Instrukcja montażu i obsługi
rozpoczyna się na następnej stronie
i zawiera następujące punkty:
1) Elementy, wymiary
2) Montaż
3) Podłączenie elektryczne
4)Odpowietrzenie
5) Próba ciśnienia
6) Regulacja hydrauliczna
7) Ustawienie instalacji 1-rurowej
lub 2-rurowej
RU Монтаж и
эксплуатация
Инструкция по монтажу и
эксплуатации представлена на
следующей странице и включает
следующие разделы:
1) Компоненты, размеры
2) Монтаж
3) Электроподключение
4) Вентиляция
5) Тест под давлением
6) Гидравлическая балансировка
7) Установка одно-или
двухтрубной системы
SE Montering
NL Montage en werking
De instructies voor montage en
werking beginnen op de volgende
pagina en bestaan uit de volgende
rubrieken:
1) Componenten, afmetingen
2)Montage
3) Elektrische aansluiting
4)Ontluchting
5)Druktest
6) Ventiel voorinstelling
7) Instellen 1 pijp- of 2- pijpsysteem
Monteringsinstruktionen som börjar
på nästa sida innehåller följande
rubriker:
1) Komponenter, dimensioner
2)Montering
3) Elektriska anslutningar
4)Luftning
5)Täthetskontroll
6)Ventiljustering
7) Inställning 1- eller 2-rörssystem
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
1
Uponor Push-12-AC
Uponor Push-12-WL
1067387/1067388
1067389/1067390
85
310
50
85
310
230
170
230
50
G ¾*
40
G ¾*
60
G ¾*
60
1005675
*eurocone
15
83
G ¾*
40
80
40
1058422
161
78
78,5
*eurocone
15
∆ Pmax = 100 kPa (1 bar)
Pmax = 1 MPa (10 bar)
∆ P < 20 kPa (0,2 bar)
d
m2
T
θprim < 90 °C
θsec = 20 – 50 °C
(1067388: 20 - 60 °C)
Q ≤ 3 kW
kvs = 0,66 m³/h
2
Renovis (wall)
1 loop
UFH d = 9,9 mm T = 100 mm,
2 loops à
= 20 m²
2,0 kW
60 m = 2x6 m²
0,96 kW
UFH d = 12 mm
T = 150 mm,
2 loops à
46 m = 2x7 m²
1,4 kW
UFH d = 14 mm
T = 150 mm,
2 loops à
60 m = 2x9 m²
1,8 kW
UFH d = 16 mm
T = 150 mm,
2 loops à
75 m = 2x11 m²
2,2 kW
UFH d = 17 mm
T = 150 mm,
2 loops à
90 m = 2x14 m²
2,8 kW
UFH d = 20 mm
T = 150 mm,
2 loops à 105 m = 2x16 m²
3,2 kW
2.1
40
90°
ø 8 mm
180°
22
2.2
Cu
15 mm
SW
30
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
17
3
Uponor Push-12-AC
Uponor Push-12-WL
L N
L
N
L
230 V 50 Hz N
4
230 V 50 Hz
Uponor Push-12-AC/Uponor Push-12-WL
4.1
4.2
OPTION
1016802
4.4
4.3
1x
CLOSE
20 Liter
90°
4.6
4.5
OPEN
ON
ON
90°
18
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
5
5.1
5.2
2h
6 bar ≥ P ≥ 4 bar
5.4
5.3
P
6
1 1,5 2 2,5 4
0,5
300
∆ p [mbar]
200
100
80
2. open 1,5
60
x
50
40
30
20
SW 10
10
10
20
30
50
100
200
300
500
1. max close
1000
m [kg/h]
Turns
0,5
kv
1,0
1,5
2,0
2,5
4,0
open
0,14 0,27 0,38 0,46 0,54 0,65 0,66
7
% flow
Turns
kv
0
15
20
25
30
35
closed
1
1,5
2
3
open
1,25
1,45
1,5
1,55
1,65
1,8
max: 1-pipe
system
SW 4
max:
2-pipe system
U P O N O R P U S H - 1 2 - A C / P U S H - 1 2 - W L • I N S TA L L AT I O N A N D O P E R AT I O N M A N U A L
19
1067771-03_2014INT Production: Uponor GmbH, WS, Hamburg; Germany
Uponor Corporation
www.uponor.com
Uponor reserves the right to make changes, without prior notification, to the
specification of incorporated components in line with its policy of continuous
improvement and development.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising