DK BLENDER..........................................................

DK BLENDER..........................................................
246-041/246-044
DK
SE
NO
FI
UK
DE
PL
BLENDER......................................................................... 2
MIXER.............................................................................. 4
HURTIGMIKSER................................................................ 6
TEHOSEKOITIN................................................................. 8
BLENDER......................................................................10
MIXER............................................................................12
MIKSER....................................................................15
www.adexi.eu
DK
INTRODUKTION
Ledning og stik
For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat,
beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før
du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på
sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden
at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle
få brug for at genopfriske din viden om apparatets
funktioner.
• Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten.
• Hold ledningen og apparatet væk fra varmekilder,
varme genstande og åben ild.
• Tag stikket ud af stikkontakten, inden låget tages af
apparatet, før rengøring, og hvis apparatet ikke er
i brug. Undlad at trække i ledningen, når du tager
stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve
stikket.
• Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
• Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er
beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er
tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet eller
er blevet beskadiget på anden måde.
• Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget,
skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres
af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at
reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis
der er tale om en reparation, der falder ind under
reklamationsretten. Hvis der foretages uautoriserede
indgreb i apparatet, bortfalder reklamationsretten.
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Generelt
• Forkert brug af apparatet kan medføre personskade
og beskadige apparatet.
• Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til.
Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår
som følge af forkert brug eller håndtering (se også
under Reklamationsbestemmelser).
• Apparatet er udelukkende beregnet til
husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes
udendørs eller til erhvervsbrug.
• Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
• Apparatets motordel, ledningen og stikket må ikke
nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i
motordelen.
• Rør aldrig ved apparatet, ledningen eller
stikkontakten med våde eller fugtige hænder.
• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, høje
temperaturer, fugt, støv eller ætsende stoffer.
• Når apparatet er i brug, bør det holdes under
konstant opsyn. Børn bør altid holdes under opsyn,
når apparatet anvendes.
• Apparatet indeholder skarpe dele og bør opbevares
utilgængeligt for børn.
• Brug kun tilbehør, der følger med apparatet eller er
anbefalet af producenten.
OVERSIGT OVER APPARATETS DELE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hældetud
Blenderglas med måleskala
Kniv
Motordel
Tænd/sluk-knap
Låg til blenderglas
Prop
Brug af apparatet
• Anbring altid apparatet på et tørt, plant og stabilt
underlag på god afstand af bordkanten.
• Apparatet må kun tændes, når blenderglasset med
låg er monteret, og der er væske og/eller fødevarer i
glasset.
• Kom aldrig kogende væske eller meget varme
fødevarer i blenderglasset. Sørg for, at fødevarerne
har en så lav temperatur, at du undgår forbrænding/
skoldning ved eventuel hudkontakt.
• Fyld aldrig væske eller fødevarer over mærket ”ml
1500 – 1½ litre” på blenderglasset.
• Brug ikke apparatet, hvis blenderglasset er revnet
eller gået i stykker.
• Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere end 2
minutter ad gangen. Hvis apparatet har kørt i 2
minutter, skal du lade det køle af i nogle minutter,
inden du bruger det igen.
• Stik aldrig redskaber eller dine hænder ned i
blenderglasset, mens apparatet er tændt. Vær
opmærksom på, at kniven stadig kan køre rundt et
stykke tid efter, at du har slukket for apparatet.
• Pas på ikke at berøre de skarpe knivblade under
brug og rengøring!
FØR FØRSTE ANVENDELSE
• Vask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer,
inden du anvender apparatet første gang (eller efter
længere tids opbevaring uden brug).
2
BRUG AF APPARATET
OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG
GENBRUG AF DETTE PRODUKT
1. Stil motordelen (4) på et plant underlag, f.eks. et
køkkenbord, og kontrollér, at den står godt fast.
2. Sæt blenderglasset (2) på motordelen, og
drej glasset let med uret, så det låses fast på
motordelen.
3. Fyld fødevarer i blenderglasset.
o BEMÆRK! Fyld aldrig væske eller fødevarer over
mærket ”ml 1500 – 1½ litre” på blenderglasset.
4. Monter låget (6) på blenderglasset, så den buede
kant sidder over hældetuden (1). Sørg for at trykke
låget godt fast.
5. Sæt proppen (7) i hullet i låget, og drej den med
uret, indtil den låses fast.
6. Læg en hånd på låget, og start apparatet ved at
dreje tænd/sluk-knappen (5) til position ”1” (lav
hastighed) eller ”2” (høj hastighed).
7. Apparatet har også en pulsfunktion, som giver
ekstra høj hastighed.
o Drej tænd/sluk-knappen til positionen ”P”, og
hold den der kortvarigt.
o Når du slipper knappen, går den tilbage til
positionen ”0”, og apparatet stopper.
8. Du kan fylde flere fødevarer i blenderglasset
undervejs gennem åbningen i låget. Sluk altid for
apparatet, før du tager proppen af og fylder flere
fødevarer i.
9. Sluk apparatet ved at dreje tænd/sluk-knappen
til positionen ”0”, når du er færdig med at blende.
Vent, til kniven (3) står helt stille, inden du tager låget
af blenderglasset.
Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette
symbol:
Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen
med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og
elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.
I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat
sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og
genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private
husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr
på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater
kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til
den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du
køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren
eller de kommunale myndigheder for at få yderligere
oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og
elektronisk affald.
REKLAMATIONSBESTEMMELSER
Reklamationsretten gælder ikke:
• hvis ovennævnte ikke iagttages
• hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i
apparatet
• hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en
voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
• hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på
ledningsnettet.
Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktionsog designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage
ændringer i produktet uden forudgående varsel.
BEMÆRK!
• Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere end 2
minutter ad gangen. Hvis apparatet har kørt i 2
minutter, skal du lade det køle af i nogle minutter,
inden du bruger det igen.
• Kom altid væske i blenderglasset, når du knuser
isterninger.
SPØRGSMÅL & SVAR
Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du
ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes
svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på ”Spørgsmål & svar”
i menuen ”Forbrugerservice”, hvor de oftest stillede
spørgsmål er vist.
RENGØRING
Ved rengøring af apparatet bør du være opmærksom på
følgende punkter:
• Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet
køle helt af, før du rengør det.
• Apparatets motordel må ikke nedsænkes i vand, og
der må ikke trænge vand ind i den.
• Rengør motordelen ved at tørre den af med en
fugtig klud. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel til
vandet, hvis apparatet er meget snavset.
• Brug ikke stålsvampe, skuresvampe eller nogen
former for stærke, opløsende eller slibende
rengøringsmidler til at rengøre apparatet med, da
det kan ødelægge apparatets udvendige overflader.
• Blenderglasset, låget og proppen kan rengøres i
almindeligt opvaskevand eller i opvaskemaskine.
• Pas på ikke at berøre knivbladene i bunden af
blenderglasset under rengøringen!
• VIGTIGT! Lad apparatet tørre helt efter rengøring,
inden det bruges igen. Apparatet må ikke bruges,
hvis det er fugtigt.
På vores hjemmeside finder du også
kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os
vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi tager forbehold for trykfejl.
3
SE
INTRODUKTION
Sladd och kontakt
För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya
apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder apparaten första gången. Var
speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi
rekommenderar också att du sparar bruksanvisningen
så att du kan använda den som referens senare.
• Låt inte sladden hänga ut över kanten på
arbetsunderlaget.
• Undvik att ha sladden och apparaten i närheten av
värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
• Dra ut kontakten ur eluttaget innan du tar bort locket
från apparaten, före rengöring eller när apparaten
inte ska användas. Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället.
• Se till att sladden har vecklats ut helt.
• Kontrollera regelbundet att varken sladd eller
kontakt är skadade. Använd inte apparaten om de
är skadade eller om apparaten har tappats eller
blivit skadad på något sätt.
• Om apparaten, sladden eller kontakten har
skadats ber du en auktoriserad reparationstekniker
inspektera dem och vid behov reparera dem.
Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta
inköpsstället för reparationer som täcks av garantin.
Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
• Felaktig användning av apparaten kan leda till
personskador och skador på apparaten.
• Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
• Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
• Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
• Sänk aldrig ned apparat, sladd eller kontakt i vatten
och vatten får heller inte tränga in i motordelen.
• Rör aldrig apparaten, sladden eller stickkontakten
med våta eller fuktiga händer.
• Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga
temperaturer, fukt, damm eller frätande ämnen.
• Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
påslagen och håll barn under uppsikt.
• Apparaten innehåller vassa delar – förvaras utom
räckhåll för barn.
• Använd endast medföljande tillbehör eller sådana
som rekommenderas av tillverkaren.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hällpip
Glasbehållare med måttskala
Knivblad
Motordel
På/av-knapp
Lock till glasbehållare
Propp
Användning
• Placera alltid apparaten på ett torrt, jämnt och
stadigt underlag, långt bort från kanter.
• Apparaten får bara sättas på när den lockförsedda
glasbehållaren är monterad och innehåller vätska
och/eller mat.
• Häll aldrig kokande vätska eller mycket het mat i
glasbehållaren. Kontrollera att maten/vätskan är
tillräckligt sval för att inte orsaka brännsår/skållning i
händelse av kontakt med huden.
• Tillsätt aldrig vätska eller mat över markeringen ”ml
1500 – 1½ liter” på mixerns glasbehållare.
• Använd inte apparaten om glasbehållaren är spräckt
eller skadad på annat sätt.
• Kör inte apparaten i mer än 2 minuter åt gången.
Om apparaten körts i 2 minuter, låt den svalna i
några minuter innan du använder den igen.
• Stoppa aldrig ner köksredskap eller händer i
glasbehållaren medan apparaten är påslagen.
Observera att knivbladet kan fortsätta att rotera en
stund efter att du har stängt av apparaten.
• Var noga med att inte vidröra de vassa kanterna på
knivbladen under användning och rengöring!
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
• Innan apparaten används för första gången eller
efter en lång tids förvaring ska alla delar som
kommer i kontakt med livsmedel rengöras.
4
ANVÄNDNING
INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING
AV DENNA PRODUKT
1. Placera motordelen (4) på en plan yta, t.ex. en
köksbänk och se till att den står stadigt.
2. Sätt på glasbehållaren (2) på motordelen, och vrid
den en aning medsols så att den låses fast på
motordelen.
3. Häll mat i glasbehållaren.
o OBS: Tillsätt aldrig vätska eller mat över
markeringen ”ml 1500 – 1½ liter” på mixerns
glasbehållare.
4. Sätt på locket (6) på glasbehållaren, så att den
svängda kanten befinner sig över hällpipen (1). Tryck
locket ordentligt på plats.
5. Placera proppen (7) i hålet i locket och vrid motsols
tills den låses fast.
6. Håll en hand på locket och sätt på apparaten genom
att vrida på/av-knappen (5) till “1” (låg hastighet)
eller “2” (hög hastighet).
7. Apparaten har även en pulsfunktion med extra
hastighet.
o Vrid på/av-knappen till “P” och håll kort kvar den
i det läget.
o När du släpper knappen återgår den till läget “0”
och apparaten stoppar.
8. Du kan tillsätta mer mat till glasbehållaren under
användningen genom öppningen i locket. Stäng
alltid av apparaten innan du tar bort proppen och
häller i mer mat.
9. Stäng av apparaten genom att vrida på/av-knappen
till läget “0” när du är klar med mixningen. Vänta tills
knivbladet (3) har slutat att rotera helt innan du tar
bort locket på glasbehållaren.
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med
följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop
med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste
kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I vissa medlemsländer kan du
i vissa fall returnera den använda utrustningen till
återförsäljaren, om du köper ny utrustning. Kontakta
din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte har följts
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös
behandling eller fått någon form av skada eller
• fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
OBS:
• Kör inte apparaten i mer än 2 minuter åt gången.
Om apparaten körts i 2 minuter, låt den svalna i
några minuter innan du använder den igen.
• Tillsätt alltid vätska till glasbehållaren när du krossar
isbitar.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå in på menyn ”Konsumentservice” och klicka på
”Frågor och svar” om du vill läsa de vanligaste frågorna.
RENGÖRING
När du rengör apparaten bör du tänka på följande:
• Dra ut kontakten ur eluttaget och låt apparaten
svalna innan du rengör den.
• Sänk inte ner apparaten i vatten och se till att inget
vatten tränger in i apparaten.
• Rengör motordelen genom att torka av den med en
fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan användas om
apparaten är mycket smutsig.
• Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten eftersom
de kan skada apparatens utsida.
• Glasbehållare, lock och propp kan diskas för hand
eller i diskmaskin.
• Rör inte vid knivbladen längst ner i glasbehållaren
under rengöring!
• VIKTIGT! Låt torka helt efter rengöring innan du
använder den igen. Använd inte apparaten om den
är fuktig.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
5
& Answer“
NO
INNLEDNING
Ledning og støpsel
For at du skal få mest mulig glede av det nye
apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne
bruksanvisningen før første gangs bruk. Legg spesielt
merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar
vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den
ved senere anledninger.
• Sørg for at ledningen ikke henger over kanten av
arbeidsbenken.
• Hold ledningen og apparatet unna varmekilder,
varme gjenstander og åpen ild.
• Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fjerner
lokket fra apparatet under rengjøring, eller når
apparatet ikke er i bruk. Ikke dra i ledningen når du
trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt
tak i støpselet.
• Kontroller at ledningen er trukket helt ut.
• Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet
ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette
skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i gulvet
eller er skadet på annen måte.
• Dersom apparatet, ledningen eller støpselet er
skadet, skal disse undersøkes og repareres av en
autorisert reparatør. Ikke forsøk å reparere apparatet
selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved
garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller
endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.
SIKKERHETSREGLER
Generelt
• Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og
skader på apparatet.
• Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det
er beregnet for. Produsenten er ikke ansvarlig for
skade som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se
også garantibetingelsene).
• Apparatet er bare beregnet på bruk i private
husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs
eller kommersiell bruk.
• Bare for tilkobling til 230 V, 50 Hz.
• Apparatet, ledningen eller støpselet må aldri legges
i vann, og det må ikke komme vann inn i motordelen
på apparatet.
• Ikke ta på apparatet, ledningen eller støpselet med
våte eller fuktige hender.
• Ikke utsett apparatet for direkte sollys, høye
temperaturer, fuktighet, støv eller etsende stoffer.
• Ikke gå fra apparatet uten tilsyn når det er i bruk.
Hold tilsyn med barn når apparatet er i bruk.
• Apparatet inneholder skarpe deler – oppbevares
utilgjengelig for barn.
• Bruk kun tilbehør som følger med apparatet eller
som anbefales av produsenten.
OVERSIKT OVER APPARATETS DELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Helletut
Blandeglass med målangivelser
Kniv
Motor
Av/på-knapp
Lokk til blandeglass
Hette
Bruk
• Plasser alltid apparatet på en tørr, jevn og stødig
overflate og i god avstand fra alle kanter.
• Apparatet bør bare slås på når blandeglasset
med lokk er satt på og inneholder væske og/eller
matvarer.
• Ikke hell kokende væske eller meget varme
ingredienser i blandeglasset. Påse at matvarene
har en lav nok temperatur til at du unngår brann-/
skoldingsskader i tilfelle hudkontakt.
• Ikke tilsett væske eller andre ingredienser over
merket ”ml 1500 – 1 ½ litre” på blandeglasset.
• Ikke bruk apparatet hvis blandeglasset har sprekker
eller andre skader.
• Ikke la apparatet stå på i mer enn 2 minutter om
gangen. Når apparatet har gått i 2 minutter, må det
avkjøle i noen minutter før du kan bruke det igjen.
• Ikke stikk redskaper eller hendene ned i
blandeglasset når apparatet er slått på. Vær
oppmerksom på at kniven kan rotere en stund etter
at apparatet er slått av.
• Vær forsiktig så du ikke tar på de skarpe kantene av
knivene under bruk og rengjøring!
FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG
• Før du tar apparatet i bruk første gang, eller etter at
det ikke har vært i bruk på en stund, skal du vaske
alle delene som kommer i direkte kontakt med mat.
6
BRUKE APPARATET
MILJØINFORMASJON
1. Plasser motordelen (4) på et plant underlag, f.eks.
en kjøkkenbenk, og sørg for at den står støtt.
2. Sett blandeglasset (2) på motordelen, og drei det litt
med klokken så det låses til motordelen.
3. Legg ingrediensene i blandeglasset.
o MERK: Ikke tilsett væske eller andre
ingredienser over merket ”ml 1500 – 1 ½ litre” på
blandeglasset.
4. Sett lokket (6) på blandeglasset slik at den buede
kanten er over helletuten (1). Sørg for å trykke lokket
bestemt på plass.
5. Plasser hetten (7) i hullet midt på lokket og drei mot
urviserne helt til den går i lås.
6. Legg en hånd på lokket og slå på apparatet ved å
vri av/på-bryteren (5) til ”1” (lav hastighet) eller ”2”
(høy hastighet).
7. Apparatet har også en pulsfunksjon med ekstra
hastighet.
o Vri på/av-bryteren til ”P” og hold den i denne
stillingen en kort stund.
o Når du slipper bryteren, går den tilbake til ”0” og
apparatet stopper.
8. Du kan tilsette flere ingredienser i blandeglasset
mens hurtigmikseren går, gjennom åpningen i
lokket. Slå alltid av apparatet før du tar av lokket og
tilsetter flere ingredienser.
9. Slå av apparatet ved å vri av/på-bryteren til ”0” når
du er ferdig med blendingen. Vent til kniven (3) har
stoppet helt før du tar av lokket til blandeglasset.
Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er
merket med følgende symbol:
Det betyr at produktet ikke må avhendes sammen med
vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk
avfall skal avhendes separat.
I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte
medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning,
håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk
avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr
til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I
enkelte medlemsland kan du i visse tilfeller returnere
brukt utstyr til forhandleren der det ble kjøpt hvis du
samtidig kjøper nytt utstyr. Kontakt forhandleren,
distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker
ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med
elektrisk og elektronisk avfall.
GARANTIVILKÅR
Garantien gjelder ikke hvis:
• instruksjonene over ikke følges
• apparatet har blitt endret
• apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard
håndtering eller på en eller annen måte er blitt
skadet
• ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på
strømnettet
På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og
utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss
retten til å endre produktet uten forvarsel.
MERK:
• Ikke la apparatet stå på i mer enn 2 minutter om
gangen. Når apparatet har gått i 2 minutter, må det
avkjøle i noen minutter før du kan bruke det igjen.
• Tilsett alltid væske i blandeglasset når du knuser
isbiter.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet,
som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen,
kan du forsøke våre nettsider www.adexi.eu.
Gå til menyen ”Consumer Service”, og klikk på
”Question & Answer” for å se ofte stilte spørsmål.
RENGJØRING
Vær oppmerksom på følgende ved rengjøring av
apparatet:
• Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet
avkjøle før rengjøring.
• Apparatets motor må aldri legges i vann, og det må
ikke komme vann inn i apparatet.
• Rengjør motordelen ved å tørke over den med en
fuktig klut. Bruk litt rengjøringsmiddel hvis apparatet
er svært skittent.
• Bruk aldri skuresvamp, stålull eller andre former for
sterke eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre
apparatet. Slike midler kan ripe opp og ødelegge
apparatets overflate.
• Blandeglasset, lokket og hetten kan rengjøres med
vanlig oppvaskvann eller i oppvaskmaskin.
• Pass på så du ikke kommer borti knivene i bunnen
av blandeglasset under rengjøring.
• VIKTIG! La apparatet tørke helt før du bruker det
igjen. Ikke bruk apparatet hvis det er fuktig.
Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker
å kontakte oss vedrørende tekniske problemer,
reparasjoner, tilbehør og reservedeler.
IMPORTØR
Adexi Group
Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.
7
FI
JOHDANTO
Johto ja pistoke
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät
nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
• Älä anna johdon roikkua työtason reunan yli.
• Suojaa virtajohto ja laite lämmönlähteiltä, kuumilta
esineiltä ja avotulelta.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen kannen
irrottamista laitteesta, ennen laitteen puhdistamista
tai kun laite ei ole käytössä. Älä irrota pistoketta
pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan
kiinni pistokkeesta.
• Varmista, että johto ei ole kierteellä.
• Tarkista säännöllisesti, ettei virtajohto tai pistoke ole
vaurioitunut, äläkä käytä laitetta, jos se on pudotettu
tai muuten vahingoittunut.
• Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, tarkastuta
ja korjauta ne tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla.
Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Jos tarvitset
takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit
laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan
tai muunnellaan ilman valtuuksia.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
• Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
• Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen.
Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä
tai käsittelystä johtuvista henkilövahingoista tai
laitevaurioista (katso myös kohta Takuuehdot).
• Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
• Laite voidaan kytkeä vain 230 V ja 50 Hz verkkoon.
• Älä koskaan upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta
veteen. Älä päästä vettä laitteen moottoriosaan.
• Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai pistokkeeseen
märillä tai kosteilla käsillä.
• Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, korkeille
lämpötiloille, kosteudelle, pölylle tai syövyttäville
aineille.
• Valvo aina sekä laitteen käyttöä että laitteen
läheisyydessä olevia lapsia.
• Laite sisältää teräviä osia – pidä lasten
ulottumattomissa.
• Käytä vain laitteen mukana toimitettuja tai
valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kaatonokka
Tehosekoittimen lasiosa, jossa asteikko
Terä
Moottoriosa
Virtapainike
Tehosekoittimen lasiosan kansi
Korkki
Käyttö
• Sijoita laite aina kuivalle, tasaiselle ja tukevalle
alustalle riittävän kauas reunoista.
• Laitteen virran saa kytkeä päälle vasta, kun
tehosekoittimen lasiosa ja kansi ovat paikoillaan ja
lasiosan sisällä on nestettä ja/tai ruokaa.
• Älä koskaan kaada kiehuvaa nestettä tai kuumaa
ruokaa tehosekoittimen lasiosaan. Varmista, että
ruoan lämpötila on tarpeeksi alhainen, jotta se ei
aiheuta palovammoja.
• Älä lisää tehosekoittimen lasiosaan enempää kuin
1,5 litraa nestettä.
• Älä käytä laitetta, jos tehosekoittimen lasiosa on
haljennut tai vaurioitunut millään tavalla.
• Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan 2
minuuttia. Kun laite on ollut käynnissä 2 minuuttia,
anna sen jäähtyä parin minuutin ajan ennen
seuraavaa käyttöä.
• Älä koskaan työnnä työvälineitä tai käsiäsi
tehosekoittimen lasiosaan laitteen ollessa käynnissä.
Muista, että terä saattaa pyöriä vielä jonkin aikaa
sen jälkeen, kun olet sammuttanut laitteen.
• Älä koske terien teräviin osiin käytön ja
puhdistuksen aikana!
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA
• Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin
ruoka-aineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta
ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän
käyttötauon jälkeen.
8
LAITTEEN KÄYTTÖ
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
1. Aseta moottoriosa (4) tasaiselle alustalle, esimerkiksi
keittiötasolle, ja varmista, että laite seisoo tukevasti
paikallaan.
2. Aseta lasiosa (2) moottoriosan päälle ja lukitse
se kiinni moottoriosaan pyörittämällä sitä hieman
myötäpäivään.
3. Kaada ruoka-aineet tehosekoittimen lasiosaan.
o HUOM.: Älä lisää nestettä tehosekoittimen
lasiosassa olevan 1,5 litran merkinnän yli.
4. Aseta lasiosan kansi (6) paikalleen niin, että kaareva
reuna on kaatonokan kohdalla (1). Paina kansi
tiukasti paikalleen.
5. Aseta korkki (7) kannessa olevaan aukkoon ja
käännä sitä vastapäivään, kunnes se lukittuu
paikalleen.
6. Pidä kättä kannen päällä ja kytke laitteen virta
kääntämällä virtakytkin (5) asentoon 1 (pieni nopeus)
tai 2 (suuri nopeus).
7. Laitteessa on myös erikoisnopea pulssitoiminto.
o Käännä virtakytkin P-asentoon ja pidä sitä
hetken aikaa siinä asennossa.
o Kun virtakytkin vapautetaan, se palaa takaisin
0-asentoon, ja laite sammuu.
8. Voit lisätä ruoka-aineita tehosekoittimen lasiosaan
käytön aikana kannessa olevasta aukosta. Katkaise
laitteen virta aina ennen korkin irrottamista ja ruokaaineiden lisäämistä.
9. Kun et enää käytä tehosekoitinta, katkaise laitteen
virta kääntämällä virtakytkin 0-asentoon. Odota,
kunnes terä (3) on täysin pysähtynyt, ennen kuin
irrotat tehosekoittimen lasiosan kannen.
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEEdirektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset
kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa käytetty laite voidaan
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu,
jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi,
tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
• edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
• laitteeseen on tehty muutoksia
• laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt
muita vaurioita
• syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja
muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa
tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
HUOM.:
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä
vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme
osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein kysyttyjen kysymysten vastaukset
Consumer Services -valikon kohdasta Frequently asked
questions.
• Anna laitteen käydä kerrallaan korkeintaan 2
minuuttia. Jos laite on käynyt 2 minuuttia, anna sen
jäähtyä parin minuutin ajan, ennen kuin käytät sitä
uudelleen.
• Lisää aina nestettä tehosekoittimen lasiosaan, kun
murskaat jääkuutioita.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun
täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.
PUHDISTUS
Puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaisesti:
• Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite on
täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
• Älä upota laitteen moottoriosaa veteen äläkä päästä
vettä laitteen sisään.
• Puhdista moottoriosa pyyhkimällä se kostealla
liinalla. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
• Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia
tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
• Tehosekoittimen lasiosa, kansi ja korkki
puhdistetaan tavallisella astianpesuaineella tai
astianpesukoneessa.
• Älä koske tehosekoittimen lasiosan pohjalla olevia
teriä puhdistuksen aikana!
• TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua täysin puhdistuksen
jälkeen, ennen kuin käytät sitä uudestaan. Älä käytä
kosteaa laitetta.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
9
UK
INTRODUCTION
Cord and plug
To get the best out of your new appliance, please read
this user guide carefully before using it for the first
time. Take particular note of the safety precautions.
We also recommend that you keep the instructions for
future reference, so that you can remind yourself of the
functions of your appliance.
• Do not let the cord hang out over the edge of the
work surface.
• Keep the cord and appliance away from heat
sources, hot objects and naked flames.
• Remove the plug from the socket before removing
the lid from the appliance, before cleaning, or when
the appliance is not in use. Avoid pulling the cord
when removing the plug from the socket. Instead,
hold the plug.
• Ensure that the cord is fully extended.
• Check regularly that neither cord nor plug is
damaged and do not use if they are, or if the
appliance has been dropped or damaged in any
other way.
• If the appliance, cord or plug have been damaged,
have them inspected and if necessary repaired by
an authorised repair engineer. Never try to repair the
appliance yourself. Please contact the store where
you bought the appliance for repairs under the
guarantee. Unauthorised repairs or modifications to
the appliance will invalidate the guarantee.
SAFETY MEASURES
General
• Incorrect use of this appliance may cause personal
injury and damage to the appliance.
• Use for its intended purpose only. The manufacturer
is not responsible for any injury or damage resulting
from incorrect use or handling (see also Guarantee
Terms).
• For domestic use only. Not for outdoor or
commercial use.
• For connection to 230 V, 50 Hz only.
• Never submerge the appliance, cord or plug in
water, and no water must be allowed to enter the
motor section.
• Never touch the appliance, cord or plug with wet or
damp hands.
• Do not expose to direct sunlight, high temperatures,
humidity, dust or corrosive substances.
• Never leave unattended when in use, and keep an
eye on children when the appliance is in use.
• The appliance contains sharp parts - keep out of the
reach of children.
• Use only accessories supplied with the appliance or
those recommended by the manufacturer.
KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pouring spout
Blender glass with scale
Blade
Motor section
On/Off button
Blender glass lid
Cap
Use
• Always place the appliance on a dry, level and firm
surface well away from any edges.
• The appliance should only be switched on when
the blender glass with lid has been attached and
contains liquid and/or food.
• Never pour boiling liquid or very hot food into
the blender glass. Make sure that the food has
a sufficiently low temperature to avoid burning/
scalding in case of skin contact.
• Never add liquid or food above the ”ml 1500 – 1½
litre” mark on the blender glass.
• Do not use the appliance if the blender glass is
cracked or damaged in any way.
• Do not leave the appliance running for more than
2 minutes at a time. If the appliance has been
running for 2 minutes, allow it to cool down for a few
minutes before you use it again.
• Never put tools or your hands into the blender glass
while the appliance is switched on. Please note that
the blade may still rotate for a while after you switch
the appliance off.
• Be careful not to touch the sharp edges of the
blades during use and cleaning!
PRIOR TO FIRST USE
• Before using for the first time, or after prolonged
storage without use, wash any parts that will come
into contact with food.
10
USING THE APPARATUS
INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF
THIS PRODUCT
1. Place the motor section (4) on a flat surface, e.g. a
kitchen counter, and make sure it is standing firmly.
2. Fit the blender glass (2) onto the motor section, and
turn it slightly in a clockwise so it locks with the
motor section.
3. Pour food into the blender glass.
o NOTE: Never add liquid or food above the ”ml
1500 – 1½ litre” mark on the blender glass.
4. Fit the lid (6) onto the blender glass, so the curved
edge is over the pouring spout (1). Ensure the lid is
firmly pressed into place.
5. Place the cap (7) in the hole in the lid and turn anticlockwise until it locks into place.
6. Place a hand on the lid and switch on the appliance
by turning the On/Off button (5) to “1” (low speed) or
“2” (high speed).
7. The appliance also has a pulsing option with extra
speed.
o Turn the on/off button to “P” and hold it briefly in
that position.
o When you release the button, it reverts to “0”
and the appliance stops.
8. You can add more food to the blender glass during
operation through the opening in the lid. Always
switch off the appliance before removing the cap
and adding more food.
9. Turn off the appliance by turning the On/Off button
to “0” when you have finished blending. Wait until
the blade (3) has come to a complete stop before
removing the blender glass lid.
Please note that this Adexi product is marked with this
symbol:
This means that this product must not be disposed of
together with ordinary household waste, as electrical
and electronic waste must be disposed of separately.
In accordance with the WEEE directive, every member
state must ensure correct collection, recovery, handling
and recycling of electrical and electronic waste. Private
households in the EU can take used equipment to
special recycling stations free of charge. In some
member states you can in certain cases return the used
equipment to the retailer from whom you purchased
it, if you are purchasing new equipment. Contact
your retailer, distributor or the municipal authorities
for further information on what you should do with
electrical and electronic waste.
GUARANTEE TERMS
The guarantee does not apply:
• if the above instructions have not been followed
• if the appliance has been interfered with
• if the appliance has been mishandled, subjected to
rough treatment, or has suffered any other form of
damage
• if faults have arisen as a result of faults in your
electricity supply.
Due to the constant development of our products in
terms of function and design, we reserve the right to
make changes to the product without prior warning.
NOTE:
• Do not leave the appliance running for more than
2 minutes at a time. If the appliance has been
running for 2 minutes, allow it to cool down for a few
minutes before you use it again.
• Always add liquid to the blender glass when
crushing ice cubes.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
If you have any questions regarding use of the
appliance and cannot find the answer in this user guide,
please try our website at www.adexi.eu.
Go to the ”Consumer Services” menu, click on
”Frequently asked questions” to see the most frequently
asked questions.
CLEANING
When cleaning the appliance, you should pay attention
to the following points:
• Remove plug from the mains socket, and allow the
appliance to cool down before cleaning it.
• Do not immerse the motor section of the appliance
in water and make sure no water enters the
appliance.
• Clean the motor section by wiping it with a
damp cloth. A little detergent can be added if the
appliance is heavily soiled.
• Never use a scouring pad, steel wool or any form of
strong solvents or abrasive cleaning agents to clean
the appliance, as those may damage the outside
surfaces of the appliance.
• The blender glass, lid and cap can be cleaned in
normal dishwater or in a dishwasher.
• Take care not to touch the blades at the bottom of
the blender glass during cleaning!
• IMPORTANT! Allow to dry fully after cleaning before
using again. Do not use the appliance if damp.
You can also see contact details if you need to contact
us for technical issues, repairs, accessories and spare
parts.
IMPORTER
Adexi Group
We cannot be held responsible for any printing errors.
11
DE
EINLEITUNG
• Lassen Sie das Gerät nie länger als jeweils 2
Minuten laufen. Nach mehr als zweiminütigem
Einsatz sollte das Gerät vor dem nächsten
Gebrauch einige Minuten lang abkühlen.
• Bei eingeschaltetem Gerät niemals die Hände
oder Gegenstände in den Glasaufsatz halten.
Bitte beachten Sie, dass sich die Klinge nach dem
Abschalten des Geräts noch eine Weile drehen
kann.
• Achten Sie darauf, bei Gebrauch und Reinigung die
Schneiden der Klingen nicht zu berühren!
Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch
nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig
durchlesen. Beachten Sie insbesondere die
Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem,
die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie
die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen.
SICHERHEITSHINWEISE
Allgemein
• Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu
Verletzungen von Personen und zu Beschädigungen
am Gerät führen.
• Benutzen Sie das Gerät nur zu dem in der
Bedienungsanleitung genannten Zweck. Der
Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch
unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße
Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe
auch die Garantiebedingungen).
• Nur für den Gebrauch im Haushalt. Das Gerät eignet
sich nicht für den gewerblichen Einsatz oder den
Gebrauch im Freien.
• Nur für den Anschluss an 230 V/50 Hz.
• Tauchen Sie Gerät, Kabel oder Stecker niemals in
Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von
Wasser ins Motorteil.
• Gerät, Stecker oder Kabel nicht mit nassen oder
feuchten Händen berühren.
• Setzen Sie das Gerät weder direkter
Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen,
Feuchtigkeit, Staub noch ätzenden Stoffen aus.
• Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals
unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, wenn es
in Gebrauch ist.
• Das Gerät enthält scharfe Teile – halten Sie es daher
von Kindern fern.
• Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte
oder vom Hersteller empfohlene Zubehör.
Kabel und Stecker
• Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der
Arbeitsfläche hängen.
• Das Gerät (inkl. Kabel) darf nicht in der Nähe von
Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem
Feuer aufgestellt und betrieben werden.
• Ziehen Sie vor dem Abnehmen des Deckels zum
Reinigen und bei längerem Nichtgebrauch des
Geräts den Netzstecker. Nicht am Kabel ziehen, um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern
ziehen Sie stattdessen am Stecker.
• Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ganz
ausgerollt ist.
• Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker
beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht,
wenn dies der Fall ist, oder wenn es fallen gelassen
oder auf andere Weise beschädigt wurde.
• Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt
sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem
Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht,
das Gerät selbst zu reparieren! Bei Reparaturen, die
unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie
sich bitte an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten
Reparaturen oder technischen Veränderungen am
Gerät erlischt die Garantie.
Verwendung
• Stellen Sie das Gerät stets auf einer trockenen,
ebenen und festen Oberfläche mit ausreichender
Entfernung zu den Kanten auf.
• Das Gerät darf nur eingeschaltet werden, wenn sich
der Glasaufsatz (mit Deckel) darauf befindet, der
Flüssigkeit und/oder feste Zutaten enthält.
• Auf keinen Fall kochende Flüssigkeiten oder sehr
heiße, feste Zutaten in den Glasaufsatz geben.
Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur der
Lebensmittel so niedrig ist, dass es bei Hautkontakt
nicht zu Verbrennungen/Verbrühungen kommen
kann.
• Niemals weitere Flüssigkeiten oder feste
Bestandteile einfüllen, wenn die Markierung „1500
ml – 1,5 l“ am Glasaufsatz erreicht wurde.
• Den Glasaufsatz bei Sprüngen oder
Beschädigungen irgendwelcher Art keinesfalls
weiterbenutzen!
12
DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
o Beim Loslassen kehrt er wieder in die Pos. „0“
zurück und das Gerät stoppt.
8. Sie können während des Betriebs Zerkleinerungsgut
durch die Öffnung im Deckel hinzufügen. Soll hierzu
der Deckel abgenommen werden, ist das Gerät
jedoch abzuschalten.
9. Nach Beendigung des Mixvorganges ist der
Betriebsschalter auf „0“ zu stellen. Warten Sie, bis
die Klingen (3) völlig zum Stillstand gekommen ist,
bevor Sie den Deckel entfernen.
Ausgussöffnung
Glasaufsatz mit Maßeinteilung
Klinge
Motorteil
Betriebsschalter (Ein/Aus)
Deckel des Glasaufsatzes
Kappe
HINWEIS:
• Lassen Sie das Gerät nie länger als jeweils 2
Minuten laufen. Nach mehr als zweiminütigem
Einsatz sollte das Gerät vor dem nächsten
Gebrauch einige Minuten lang abkühlen.
• Beim Zerkleinern von Eiswürfeln muss sich stets
Flüssigkeit im Glasaufsatz befinden.
REINIGUNG
Bei der Reinigung des Gerätes sind folgende Punkte zu
beachten:
• Vergewissern Sie sich zuvor, dass das Gerät ganz
abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose
gezogen wurde.
• Tauchen Sie das Motorteil nicht in Wasser ein und
sorgen Sie dafür, dass auch kein Wasser eindringen
kann.
• Wischen Sie das Motorteil mit einem feuchten Tuch
ab. Wenn es stark verschmutzt ist, kann ein wenig
Reinigungsmittel zugegeben werden.
• Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm,
Stahlwolle, starke Lösungsmittel oder scheuernde
Reinigungsmittel, da dies zu Beschädigungen führen
kann.
• Glasaufsatz, Deckel und Einfüllkappe können mittels
Handabwasch oder in der Spülmaschine gereinigt
werden.
• Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen nicht die
Messer im Glas berühren!
• WICHTIG! Lassen Sie das Gerät nach dem
Reinigen vollständig trocknen, bevor Sie es erneut
verwenden. Es darf nicht benutzt werden, wenn es
feucht ist.
VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH
• Waschen Sie alle Teile ab, die mit Lebensmitteln in
Kontakt kommen, bevor Sie das Gerät zum ersten
Mal gebrauchen, oder wenn es über einen längeren
Zeitraum nicht benutzt wurde.
VERWENDUNG DES GERÄTES
1. Stellen Sie das Motorteil (4) auf eine waagerechte
Fläche, z. B. eine Küchentheke, und sorgen Sie
dafür, dass es sicher steht.
2. Den Glasaufsatz (2) auf die Motoreinheit setzen
und leicht im Uhrzeigersinn drehen, bis er auf dem
Motorteil arretiert.
3. Zutaten in den Glasaufsatz geben.
o HINWEIS: Niemals weitere Flüssigkeiten
oder feste Bestandteile einfüllen, wenn die
Markierung „1500 ml – 1,5 l“ am Glasaufsatz
erreicht wurde.
4. Den Deckel (6) so auf den Glasaufsatz setzen, dass
sich die gebogene Kante über der Ausgießtülle (1)
befindet. Auf festen Sitz des Deckels achten!
5. Die Einfüllkappe (7) auf die Öffnung des Deckels
setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag eindrehen.
6. Mit der einen Hand auf dem Deckel wird
der Betriebsschalter (5) auf „1” (geringe
Geschwindigkeit) oder „2” (hohe Geschwindigkeit)
gestellt.
7. Das Gerät bietet auch die Möglichkeit des
kurzfristigen Mixens bei höherer Geschwindigkeit.
o Den Schaltknopf in Position „P“ bringen und
kurz dort belassen.
13
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG
Beachten Sie bitte, dass dieses Adexi-Produkt dieses
Zeichen trägt:
Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem
Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.
Gemäß der WEEE-Richtlinie hat jeder Mitgliedsstaat
für ordnungsgemäße Einsammlung, Handhabung
und Recycling von Elektro- und Elektronikmüll zu
sorgen. Private Haushalte innerhalb der EU können
ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen
Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten
können gebrauchte Geräte in bestimmten Fällen
bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden,
kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern man
ein neues Gerät kauft Bitte nehmen Sie mit der
Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf,
wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und
Elektronikmüll erfahren möchten.
GARANTIEBEDINGUNGEN
Diese Garantie gilt nicht, ...
• … wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet
werden;
• … wenn unbefugte Eingriffe am Gerät
vorgenommen wurden;
• … wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt
ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist,
• bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im
Leitungsnetz entstanden sind.
Wegen der fortlaufenden Entwicklung unserer Produkte
behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne
vorherige Ankündigung vor.
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben
und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung
finden können, besuchen Sie bitte unsere Website
(www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Services“, und
klicken Sie auf „Frequently asked questions“, um die
am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.
Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass
Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen,
Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.
IMPORTEUR
Adexi Group
Druckfehler vorbehalten.
14
PL
• Nigdy nie wkładać żadnych narzędzi ani rąk do
szklanego naczynia miksera, kiedy urządzenie
jest włączone. Prosimy pamiętać, że po nawet
wyłączeniu urządzenia wirujące ostrze może
jeszcze przez chwilę się obracać.
• Uważać, aby nie dotknąć ostrych krawędzi ostrzy
podczas użytkowania lub czyszczenia urządzenia!
WSTĘP
Aby jak najlepiej wykorzystać Państwa nowe urządzenie,
prosimy przed pierwszym użyciem przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi. Szczególną uwagę należy zwrócić
na zasady bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi warto
również zachować na przyszłość, w razie potrzeby
przypomnienia sobie funkcji urządzenia w przyszłości.
Przewód sieciowy i wtyczka
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Uważać, aby przewód nie zwisał poza krawędź
powierzchni roboczej.
• Urządzenia i przewodu nie należy narażać na
działanie źródeł ciepła, gorących przedmiotów lub
ognia.
• Przed zdjęciem pokrywki z urządzenia w celu
jego wyczyszczenia lub kiedy urządzenie nie jest
użytkowane należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Przy
wyciąganiu wtyczki z gniazdka, nie należy ciągnąć
za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
• Sprawdź, czy przewód nie jest pozwijany.
• Należy regularnie sprawdzać, czy przewód
i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli są one
uszkodzone lub jeśli urządzenie zostało
upuszczone albo w jakikolwiek sposób
uszkodzone, nie wolno go używać.
• Jeżeli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały
uszkodzone, należy oddać je do kontroli i, w razie
konieczności, naprawy przez autoryzowanego
technika. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać
urządzenia. Informacje na temat napraw
gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym
urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane
naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują
unieważnienie gwarancji.
Informacje ogólne
• Niewłaściwe użytkowanie tego urządzenia może
spowodować obrażenia używającej go osoby, jak i
uszkodzenie samego urządzenia.
• Można go używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek obrażenia lub uszkodzenia powstałe
na skutek niewłaściwego użycia lub manipulowania
(patrz także warunki gwarancji).
• Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie
jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu
ani do użytku w celach komercyjnych.
• Można je podłączać tylko do napięcia 230 V, 50 Hz.
• Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu
ani wtyczki w wodzie i należy uważać, aby do
części silnikowej nie dostała się woda.
• Nie wolno dotykać urządzenia, kabla lub wtyczki
mokrymi ani wilgotnymi rękami.
• Nie wystawiać go na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, wysokiej temperatury,
wilgoci, kurzu czy substancji powodujących
korozję.
• Podczas pracy nie wolno postawiać go bez dozoru,
a w razie używania grilla nie dopuszczać do niego
dzieci.
• Urządzenie wyposażone jest w ostre części należy chronić je przed dziećmi.
• Używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych wraz
z urządzeniem lub zalecanych przez producenta.
Użycie
• Urządzenie należy zawsze umieszczać na suchej,
płaskiej i stabilnej powierzchni z dala od krawędzi.
• Urządzenie można włączyć tylko wtedy, gdy
szklane naczynie miksera zostało zamontowane i
znajduje się w nim płyn i/lub żywność.
• Nigdy nie wlewać wrzących płynów ani bardzo
gorących produktów żywnościowych do szklanego
naczynia miksera. Upewnić się, że pokarmy mają
odpowiednio niską temperaturę, aby uniknąć
poparzeń w razie kontaktu ze skórą.
• Nigdy nie napełniać szklanego naczynia miksera
płynem lub żywnością powyżej znaku ”ml 1500 – 1½
litra”.
• Nie korzystać z urządzenia, jeżeli szklane naczynie
miksera jest pęknięte lub w jakikolwiek inny sposób
uszkodzone.
• Nie włączać urządzenia na dłużej niż 2 minuty
ciągłej pracy. Jeśli urządzenie będzie pracowało
przez 2 minuty, przed ponownym użyciem należy
umożliwić mu wychłodzenie przez kilka minut.
15
7. Urządzenie posiada także funkcję impulsową z
dodatkową prędkością.
o Przekręcić pokrętło wyłącznika na “P” i
przytrzymać na krótko w tym położeniu.
o Gdy zwolni się pokrętło, powraca ono do
położenia “0” i urządzenie zatrzymuje się.
8. Podczas działania urządzenia przez otwór w
pokrywie do środka naczynia można dodawać
żywność. Przed zdjęciem pokrywy i dodaniem
produktów żywnościowych należy zawsze wyłączyć
urządzenie.
9. Po zakończeniu miksowania wyłączyć urządzenie,
obracając pokrętło wyłącznika do położenia “0”.
Przed zdjęciem pokrywy szklanego naczynia
miksera poczekać, aż wirujące ostrze (3) całkowicie
się zatrzyma.
PRZEGLĄD GŁÓWNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH
URZĄDZENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dziobek
Szklane naczynie miksera z miarką
Wirujące ostrze
Część silnikowa
Pokrętło wyłącznika (Wł./Wył.)
Pokrywka szklanego naczynia miksera
Zatyczka
UWAGA:
• Nie włączać urządzenia na dłużej niż 2 minuty
ciągłej pracy. Jeśli urządzenie będzie pracowało
przez 2 minuty, przed ponownym użyciem należy
umożliwić mu wychłodzenie przez kilka minut.
• Podczas kruszenia kostek lodu do szklanego
naczynia miksera należy zawsze dodawać płyn.
CZYSZCZENIE
Podczas czyszczenia urządzenia należy uwzględnić
następujące zalecenia:
• Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka
zasilania i pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
• Nie zanurzać części silnikowej urządzenia w wodzie
i pilnować, aby nie dostała się tam woda.
• Część silnikową czyścić przecierając wilgotną
szmatką. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone,
można dodać niewielką ilość detergentu.
• Do czyszczenia urządzenia nigdy nie stosować
myjek do szorowania, myjek metalowych ani
żadnych rozpuszczalników czy silnie działających
środków czyszczących, gdyż może to spowodować
uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia.
• Szklane naczynie miksera, pokrywka i zatyczka
mogą być myte wodą nad zlewem lub w zmywarce.
• Podczas czyszczenia nie dotykać ostrzy na dole
szklanego naczynia miksera!
• WAŻNE! Przed kolejnym użyciem odczekać do
wyschnięcia urządzenia. Nie stosować urządzenia,
jeżeli jest wilgotne.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po
dłuższym okresie przechowywania należy umyć
wszystkie części urządzenia, które bezpośrednio
stykają się z żywnością
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
1. Umieścić część silnikową (4) na płaskiej
powierzchni, np. blacie kuchennym i upewnić się,
że została stabilnie ustawiona.
2. Założyć szklane naczynie miksera (2) na
część silnikową i obrócić je lekko zgodnie ze
wskazówkami zegara, tak aby zblokowało się z
częścią silnikową.
3. Włożyć produkty żywnościowe do szklanego
naczynia miksera.
o UWAGA: Nigdy nie napełniać szklanego
naczynia miksera płynem lub żywnością
powyżej znaku ”ml 1500 – 1½ litra”.
4. Założyć pokrywkę (6) na szklane naczynie miksera
tak, aby jej zaokrąglona wystająca część znalazła
się nad dziobkiem (1). Upewnić się, że pokrywka
jest mocno wciśnięta na swoje miejsce.
5. Umieścić zatyczkę (7) w otworze pokrywy i obracać
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
6. Położyć rękę na pokrywce i włączyć urządzenie,
obracając pokrętło wyłącznika (5) do położenia “1”
(obroty niskie) lub “2” (obroty wysokie).
16
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO
PRODUKTU
Ten produkt, marki Adexi, oznaczony jest następującym
symbolem:
Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz
z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego,
ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
należy utylizować osobno.
Zgodnie z dyrektywą WEEE, każde państwo
członkowskie Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić
odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą
nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych
zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach
członkowskich UE można w określonych przypadkach
zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano
zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub
władz miejskich.
WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja nie obowiązuje w następujących
przypadkach:
• jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji
• jeżeli urządzenie naprawiano lub modyfikowano
samodzielnie
• jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób
niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone w
inny sposób
• jeżeli usterki powstały na skutek zakłóceń w
działaniu sieci elektrycznej.
Z uwagi na ciągłe udoskonalanie naszych produktów
pod względem funkcjonalności i wyglądu, zastrzegamy
sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez
wcześniejszego powiadomienia.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z
urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć
w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę
internetową www.adexi.eu.
Wejdź do menu ”Consumer Service”, kliknij ”Question &
Answer”, aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.
Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w
razie konieczności skonsultowania z nami kwestii
technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami
i częściami zamiennymi.
IMPORTER
Grupa Adexi
Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
17
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising