Ελληνική Έκδοση 18 Εισαγωγή Περιεχόμενα της

Ελληνική Έκδοση 18 Εισαγωγή Περιεχόμενα της
—ÍÍÉÏÊ̽¯ÌÅÐÔÉ
HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset
Εισαγωγή
Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Speaker Control Neckband Headset. Το ακουστικό αυτό καθιστά την ακρόαση της
αγαπημένης σας μουσικής, τα παιχνίδια και τις συνομιλίες ακόμα πιο διασκεδαστικά.
Για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το προϊόν λειτουργεί σωστά, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Εάν,
αφού έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση ή λειτουργία αυτού του
προϊόντος, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sweex.com και διαβάστε τα περιεχόμενα της επικεφαλίδας service & support.
Για να απολαύσετε στο έπακρο το Sweex Speaker Control Neckband Headset, είναι σημαντικό να τηρήσετε τα ακόλουθα:
• Μην εκθέτετε το Sweex Speaker Control Neckband Headset σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση
επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.
• Μη χρησιμοποιείτε το Sweex Speaker Control Neckband Headset σε εξαιρετικά σκονισμένο ή υγρό περιβάλλον.
• Προστατεύστε τη συσκευή από ισχυρές ηλεκτροπληξίες ή δονήσεις – ενδέχεται να καταστραφούν τα εσωτερικά ηλεκτρονικά.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε από μόνοι σας τη συσκευή – θα προκαλέσει ακύρωση της εγγύησης.
Περιεχόμενα της συσκευασίας
Προτού χρησιμοποιήσετε το Sweex Speaker Control Neckband Headset, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Η
συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:
• Ακουστικά με ιμάντα λαιμού
• CD-ROM με εγχειρίδιο
Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερθέντα δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
Τεχνικές προδιαγραφές
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Διάμετρος οδηγού ακουστικών: 30 mm
Αντίσταση ακουστικών: 32 Ω
Ευαισθησία ακουστικών: 105 dB
Ευαισθησία μικροφώνου: 58 dB
Εύρος συχνότητας ακουστικών: 20hz - 20Khz
Εύρος συχνότητας μικροφώνου: 20 - 16Khz
Σύνδεσμοι: Στερεοφωνικό φις 3,5 mm
Μήκος καλωδίου: 230 εκ
Στο καλώδιο έχει ενσωματωθεί έλεγχος έντασης ήχου
Επιλογή σύνδεσης ηχείων (μεγαφώνων)
18
—ÍÍÉÏÊ̽¯ÌÅÐÔÉ
Σύνδεση
Συνδέστε το ροζ σύνδεσμο μικροφώνου στην είσοδο του μικροφώνου στον υπολογιστή σας ή σε κάποια άλλη πηγή ήχου.
Παρεπόμενα, συνδέστε τον πράσινη σύνδεσμο μικροφώνου στην έξοδο ακουστικών του υπολογιστή.
Ο άλλος πράσινος σύνδεσμος (θηλυκός) είναι για σύνδεση ηχείων (προαιρετικό). Με αυτό τον τρόπο, θα μπορείτε να συνδέσετε τα
ηχεία σας ακόμα και αν ο υπολογιστής διαθέτει μόνο μια έξοδο. Μέσω του τμήματος λειτουργίας ακουστικών μπορείτε να επιλέξετε είτε
ακουστικά είτε ηχεία.
Λειτουργία
Το τμήμα λειτουργίας γι’ αυτά τα ακουστικά έχει ενσωματωθεί στο καλώδιο του ακουστικού. Το στρογγυλό πλήκτρο ελέγχου έντασης ήχου,
προσαρμόζει την ένταση ήχου του ακουστικού, καθώς επίσης οποιονδήποτε ηχείων συνδεθούν στα ακουστικά. Ο διακόπτης καθορίζει εάν
το ηχητικό σήμα θα ακουστεί μέσω των ακουστικών ή μέσω των συνδεδεμένων ηχείων.
Εγγύηση
Όλα τα προϊόντα εμπορικού σήματος Sweex έχουν εγγύηση τριών ετών. Δεν παρέχουμε υποστήριξη ή εγγυήσεις για τυχόν λογισμικό και/ή
(επαναφορτιζόμενες) μπαταρίες που περιλαμβάνονται. Οι αξιώσεις εγγύησης διευθετούνται μόνο μέσω του αντιπροσώπου από τον οποίο
αγοράστηκε το εν λόγω προϊόν.
Ο νόμιμος ιδιοκτήτης έχει και διατηρεί το εμπράγματο δικαίωμα όλων των ονομάτων προϊόντων και των σχετικών δικαιωμάτων που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
19
Ελληνική έκδοση
WC056 - Υψηλήσ ανάλυσησ Web κάμερα 5M USB 2.0
• Μην εκθέτετε την υψηλήσ ανάλυσησ web κάμερα 5M USB 2.0 σε ακραίεσ θερμοκρασίεσ.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσησ.
• Μη χρησιμοποιείτε την υψηλήσ ανάλυσησ web κάμερα 5M USB 2.0 σε περιβάλλον με πολλή
σκόνη ή υγρασία.
• Αποφεύγετε απότομα τραντάγματα ή χτυπήματα τησ συσκευήσ, γιατί μπορεί να προκληθεί
ζημιά στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
• Ποτέ μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τη συσκευή μόνοι σασ. Αυτό ακυρώνει την εγγύηση.
Σημαντικό!
Δεν απαιτείται εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησησ για τη web κάμερα Sweex. Η web
κάμερα λειτουργεί άμεσα με όλεσ τισ βασικέσ λειτουργίεσ και με λογισμικό chat. Για πρόσθετεσ
ρυθμίσεισ μπορείτε να εγκαταστήσετε τα παρεχόμενα προγράμματα οδήγησησ.
1. Σύνδεση τησ web κάμερασ.
2. Τοποθετήστε στη μονάδα CD-ROM το CD-ROM τησ Sweex. Θα ξεκινήσει αυτόματα το μενού
αυτόματησ εκτέλεσησ.
3. Στο μενού αυτό επιλέξτε “Drivers Windows XP and Vista” (Προγράμματα οδήγησησ Windows
XP και Vista).
Αν δεν εμφανιστεί το μενού αυτόματησ εκτέλεσησ, τα προγράμματα οδήγησησ μπορούν να
εγκατασταθούν και χειροκίνητα. Για να το κάνετε αυτό ανοίξτε το “Ο Υπολογιστήσ μου” (“My
Computer”) και μεταβείτε στο X:\drivers\ (X είναι το γράμμα τησ μονάδασ CD-ROM). Εκεί
βρίσκεται το αρχείο ‘WC031V2V2_driv_xp_vista_...’. Στο αρχείο αυτό κάνετε διπλό κλικ.
Ακολουθήστε τη διαδικασία εγκατάστασησ ώσπου να ολοκληρωθεί.
Εμφάνιση τησ εικόνασ τησ web κάμερασ
Μπορείτε να δείτε την εικόνα τησ web κάμερασ με τον εξήσ τρόπο:
Μέσω του μενού “έναρξη” (Start) μεταβείτε στο “Όλα τα προγράμματα” (“All Programs”) και
επιλέξτε “Sweex Hi-Def Webcam” και κατόπιν “AMCAP”.
49
Ελληνική έκδοση
Στο AMCAP ανοίξτε την καρτέλα “Devices” (Συσκευέσ). Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή
web κάμερα: “Sweex Hi-Def webcam”.
Στο AMCAP ανοίξτε το μενού “Options” (Επιλογέσ). Επιλέξτε “Preview” (Προεπισκόπηση). Με
την επιλογή αυτή μπορείτε να παρακολουθήσετε την εικόνα τησ κάμερασ.
Τα εφέ, όπωσ Face Tracking (Αναγνώριση προσώπου) και Zoom (Ζουμ) λειτουργούν μόνο
μέχρι ανάλυση κάτω από 640x480. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εφέ σε εξωτερικέσ
εφαρμογέσ, όπωσ προγράμματα chat.
Μικρόφωνο
Η web κάμερα Sweex διαθέτει χωριστή σύνδεση μικροφώνου. Αυτή πρέπει να συνδεθεί στην
κάρτα ήχου (είσοδοσ μικροφώνου - “mic in”).
Σημαντικό! Όταν χρησιμοποιείτε το εξωτερικό μικρόφωνο, τα Windows πρέπει να το επιλέξουν
ωσ ενεργή είσοδο ηχογράφησησ. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε ωσ εξήσ:
Μέσω του μενού “έναρξη” (Start) μεταβείτε στο “Όλα τα προγράμματα” (“All Programs”) και
κατόπιν στα “Βοηθήματα” (“Accessories”) και “Διασκέδαση” (“Entertainment”).
50
Ελληνική έκδοση
Ανοίξτε το “Ένταση ήχου” (“Volume Control”) και μέσω τησ καρτέλασ “Επιλογέσ” (“Options”)
μεταβείτε στισ “Ιδιότητεσ” (“Properties”). Επιλέξτε “Ηχογράφηση” (“Recording”). Ελέγξτε αν το
'Μικρόφωνο' (‘Microphone’) είναι επιλεγμένο ωσ ενεργή είσοδοσ ηχογράφησησ.
Κουμπί στιγμιοτύπου
Η web κάμερα Sweex διαθέτει κουμπί λήψησ στιγμιοτύπου'. Με αυτό, μπορείτε να
δημιουργήσετε μια φωτογραφία, αφού ενεργοποιηθεί το AMCAP ή άλλο πρόγραμμα μέσω του
οποίου μπορείτε να δείτε την εικόνα τησ web κάμερασ.
Εγγύηση
Για τα περισσότερα προϊόντα Sweex ισχύει περίοδοσ εγγύησησ 3 ετών. Για κάρτεσ γραφικών
και ηλεκτρονικέσ συσκευέσ ευρείασ κατανάλωσησ η Sweex προσφέρει εγγύηση 2 ετών.
Δεν παρέχουμε υποστήριξη ή εγγύηση για το παρεχόμενο λογισμικό, επαναφορτιζόμενεσ
μπαταρίεσ και κοινέσ μπαταρίεσ. Η εκτέλεση τησ εγγύησησ λαμβάνει χώρα μόνο στο σημείο
πώλησησ όπου έγινε η αγορά του προϊόντοσ.
Όλεσ οι εμπορικέσ ονομασίεσ που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και τα συνδεόμενα με
αυτέσ δικαιώματα είναι και παραμένουν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising