Sony | D-NE321 | Sony D-NE319 Návod na používanie

Sony D-NE319 Návod na používanie
2-318-868-61 (1)
D-NE319/NE320/NE321
Atrac CD Walkman
Portable
CD Player
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti, předejdete tak možnosti
vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte
novinami, ubrusy, závěsy atd., mohlo by
dojít k požáru. Na přístroj nestavte hořící
svíčky.
Na přístroj neumísťujte nádoby
s tekutinou, např. vázy, předejdete
tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
V některých zemích může být předepsán
způsob likvidace baterií používaných
k napájení tohoto přístroje. Informujte se
laskavě u místních úřadů.
UPOZORNĚNÍ
• NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO
LASEROVÉHO ZÁŘENÍ PŘI
OTEVŘENÍ
• NEKOUKEJTE DO PAPRSKU,
ANI JEJ NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
• NEBEZPEČÍ LASEROVÉHO
ZÁŘENÍ TŘÍDY 1M PŘI
OTEVŘENÍ
• NEPROHLÍŽEJTE PŘÍMO
POMOCÍ OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropského
společenství (EU).
2 CZ
Obsah
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC ......4
Jaké disky můžete přehrávat na tomto
přehrávači disků CD? ..................................... 5
Pokyny pro zajištění bezpečnosti .............7
Bezpečnost ........................................................... 7
U přehrávače disků CD ................................. 7
Při manipulaci s disky CD ............................ 7
Při používání sluchátek .................................. 7
Začínáme
Kontrola dodaného příslušenství ............ 8
Průvodce součástmi a ovládacími
prvky ......................................................................9
Příprava zdroje napájení
(suchá baterie) ...................................... 10
Při použití dobíjecí baterie (pouze pro
modely D-NE321 HK4, E18/1*) ..........11
Kontrola zbývající energie baterie ......... 12
Při použití síťového adaptéru.................... 13
Přehrávání
Přehrávání disku CD .................................. 14
Základní operace přehrávání
(Přehrát, zastavit, hledat) .....................15
Zamknutí ovládacích prvků (HOLD) .....16
Vyhledávání oblíbené skladby/
souboru ............................................................. 16
Vyhledávání pomocí zobrazení skupin
(zobrazení Soubor) ...............................16
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)...............................17
Kontrola informací o disku CD na
displeji ....................................................17
Změna možností přehrávání
(PLAY MODE) ........................................ 19
Možnosti přehrávání (PLAY MODE) ...20
Přehrávání skupin ................................... 21
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou) ........ 21
Přehrávání seznamů oblíbených
skladeb (Přehrávání seznamu m3u) ...... 21
Přehrávání skladeb v oblíbeném
pořadí (Přehrávání PGM) ....................22
Opakované přehrávání skladeb
(Opakované přehrávání) ......................22
Změna kvality zvuku .................................. 23
Nastavení kvality zvuku .............................. 23
Přizpůsobení kvality zvuku ........................ 23
Položky nabídky SOUND ......................... 24
CZ
Změna volitelných nastavení .................. 25
Nastavení různých funkcí ........................... 25
Položky nabídky OPTION ....................... 26
Doplňující informace
Řešení problémů ......................................... 28
Údržba .............................................................. 31
Technické údaje........................................... 31
Volitelné příslušenství ............................... 32
Rejstřík ............................................................ 33
Tento návod popisuje, jak používat přehrávač
disků CD. Návod k používání dodaného
softwaru SonicStage naleznete v „Instalační/
provozní příručce“.
Poznámka pro uživatele
O dodaném softwaru
V závislosti na typu textu a znaků je možné, že se
text zobrazený v softwaru SonicStage nezobrazí
správně na zařízení. Stává se tak z důvodu:
– Omezení připojeného přehrávače.
– Přehrávač nefunguje normálně.
ATRAC3plus je obchodní známka společnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ je registrovaná obchodní
známka společnosti Sony Corporation pro
výrobky Headphone Stereo.
je
obchodní známka společnosti Sony Corporation.
3 CZ
Vytvoření vlastních disků CD ATRAC
Kromě běžných zvukových disků CD můžete přehrávat originální disk s názvem „Disk
CD ATRAC“, který vytvoříte pomocí dodaného softwaru SonicStage. Pomocí softwaru
SonicStage lze na jeden disk CD-R nebo CD-RW zaznamenat asi 30 zvukových disků CD*.
Následuje krátký přehled možností poslechu hudby na disku CD ATRAC.
Nainstalujte software SonicStage do počítače.
SonicStage je program, který pomocí hudby
stažené ze zvukových disků CD do počítače vytváří
originální disky CD. Lze jej nainstaIovat z dodaného
disku CD-ROM.
Disk CD ATRAC
Vytvořte disk CD ATRAC.
Po výběru oblíbených skladeb z hudby uložené
v počítači je nahrajte na disk CD-R/CD-RW pomocí
programu SonicStage.
Zvukové disky CD,
soubory MP3
Poslechněte si je na tomto přehrávači disků CD.
Ať jdete kamkoli, můžete mít s sebou spoustu
skladeb na originálním disku CD.
V dodané „Instalační/provozní příručce“ vyhledejte
informace o instalaci programu SonicStage a způsobech
vytváření disků CD ATRAC.
* Pokud je celková doba přehrávání jednoho disku CD (alba)
přibližně 60 minut a nahráváte na disk CD-R/CD-RW
s kapacitou 700 MB rychlostí 48 kb/s ve formátu ATRAC3plus.
4 CZ
Jaké disky můžete přehrávat na tomto přehrávači disků CD?
Zvukové disky CD:
Disky CD ve formátu CD-DA
CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je standard
záznamu používaný pro zvukové disky CD.
Disky CD ATRAC:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu ATRAC3plus pomocí programu SonicStage*
ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technologie
zvukové komprese, která vyhovuje požadavku na vysokou kvalitu zvuku
a vysoké kompresní poměry. Ve formátu ATRAC3plus jsou soubory
zkomprimovány na přibližně 1/20 původní velikosti při rychlosti 64 kb/s.
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou:
ATRAC3
Přenosové rychlosti
66/105/132 kb/s
Vzorkovací kmitočty
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Tento přehrávač disků CD může zobrazit až 62 znaků.
Disky CD ve formátu MP3:
Disky CD-R/CD-RW, na které byla zaznamenána komprimovaná zvuková
data ve formátu MP3 pomocí jiného softwaru než SonicStage*
Přenosové rychlosti a vzorkovací kmitočty, které tento přehrávač disků CD
může přehrávat, jsou uvedeny dále. Lze přehrávat také soubory ve formátu
VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Přenosové rychlosti
32 - 320 kb/s
Vzorkovací kmitočty
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 - 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 - 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Tento přehrávač disků CD odpovídá verzi 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 formátu příznaků
ID3. Formát příznaků ID3 je určen k přidávání určitých informací (názvu
skladby, názvu alba, jména interpreta atd.) k souborům ve formátu MP3. Tento
přehrávač disků CD může zobrazit až 64 znaků příznaku ID3.
Disky CD-Extra a disky CD v režimu Mix-Mode:
Disk CD-R/CD-RW, na kterém jsou společně zaznamenána data ve
formátech CD-DA a CD-ROM*
Pokud disk CD nelze přehrát, změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“
v nabídce OPTION ( strana 27). Potom je možné disk přehrát.
Je možné přehrát také disk CD ATRAC, na němž jsou komprimovaná data ve formátu
MP3 zaznamenána pomocí jiného softwaru než SonicStage.
Pomocí softwaru SonicStage nelze vytvořit disk CD, na němž jsou zaznamenána zvuková
data ve smíšeném formátu.
* Lze přehrávat pouze disky ve formátech ISO 9660 Level 1/2 a Joliet.
Pokračování 
5 CZ
Hudební disky kódované technologiemi
ochrany proti kopírování
Tento výrobek je určen pro přehrávání
disků odpovídajících standardu Compact
Disc (CD). Některé hudební společnosti
vydávají v poslední době zvukové
disky kódované pomocí technologií
zajišťujících ochranu proti kopírování.
Mějte na paměti, že některé takové disky
neodpovídají standardu CD, a nelze je
proto přehrávat na tomto zařízení.
Rozdíly ve strukturách souborů disků CD ve
formátu ATRAC CD a MP3
Disky CD ATRAC a MP3 se skládají
ze „souborů“ a „skupin“. „Soubor“
odpovídá „skladbě“ zvukového disku CD.
„Skupina“ je balík souborů odpovídající
„albu“.
U disků ve formátu MP3 rozpozná tento
přehrávač složku MP3 jako „skupinu“,
takže disky CD ATRAC a MP3 mohou
fungovat stejným způsobem.
Použitelný počet skupin a souborů
• Maximální počet skupin: 256
• Maximální počet souborů: 999
Pořadí přehrávání u disků CD ATRAC a MP3
U disků CD ATRAC jsou soubory
přehrávány v pořadí vybraném
v programu SonicStage.
U disků CD MP3 se pořadí přehrávání
může lišit v závislosti na metodě použité
k záznamu souborů MP3 na disk. Přehrát
lze i „seznam skladeb“ obsahující pořadí
přehrávání souborů MP3. V následujícím
příkladu jsou soubory přehrávány v pořadí
od  do .
6 CZ
MP3
Skupina
Soubor
(Maximální počet úrovní adresářů: 8)
Poznámky
• Pokud jsou na stejném disku CD zaznamenány
soubory ATRAC3plus a MP3, přehraje
tento přehrávač disků CD nejprve soubory
ATRAC3plus.
• Možnosti přehrávání tohoto přehrávače
disků CD se mohou lišit podle kvality disku
a podmínek nahrávacího zařízení.
• Přijatelné znaky jsou A až Z, a až z, 0 až 9 a _
(podtržítko).
• Na disk obsahující soubory ATRAC3plus/
MP3 neukládejte soubory v jiných formátech
a nevytvářejte nepotřebné složky.
Disky CD ATRAC
• Disky CD-R/CD-RW zaznamenané ve
formátu ATRAC3plus nelze přehrávat
v počítači.
Disky CD MP3
• K názvu souboru je třeba přidat příponu
„mp3“. Pokud však přidáte příponu „mp3“
k jinému souboru než k souboru MP3, nebude
přehrávač moci soubor správně rozpoznat.
• Chcete-li komprimovat zdroj v souboru MP3,
doporučujeme nastavit parametry komprese
na „44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Constant Bit
Rate“ (konstantní přenosovou rychlost).
• Chcete-li nahrávat do maximální kapacity,
nastavte zapisující software na „zastavení
zápisu“.
• Pokud chcete najednou nahrávat do maximální
kapacity na médium, na kterém není nic
zaznamenáno, nastavte zapisující software na
hodnotu „Disc at Once“ (Celý disk).
Pokyny pro zajištění
bezpečnosti
Bezpečnost
• Pokud na přehrávač disků CD spadne
nějaký předmět nebo je politý tekutinou,
odpojte jej a před dalším použitím jej
nechte zkontrolovat odborníkem.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do
zdířky DC IN 3 V (vstup externího
napájení).
U přehrávače disků CD
• Udržujte čočku přehrávače disků CD
čistou a nedotýkejte se jí. V opačném
případě může být čočka poškozena
a přehrávač disků CD nebude správně
fungovat.
• Na horní část přehrávače disků CD
nepokládejte žádné těžké předměty.
Mohlo by dojít k poškození přehrávače
a disku CD.
• Neumísťujte přehrávač disků CD
do blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa s přímým slunečním zářením,
velkou prašností či množstvím písku,
na místa s velkou vlhkostí nebo do
deště, na místa, kde by mohlo dojít
k mechanickým nárazům, na místa
s nerovným povrchem ani do auta se
zavřenými okny.
• Jestliže přehrávač disků CD způsobuje
rušení příjmu rádiového nebo
televizního signálu, vypněte přehrávač
disků CD nebo jej odstraňte z blízkosti
rádia či televize.
• V tomto přehrávači nelze přehrávat
disky nestandardních tvarů (například
srdce, čtverec, hvězda atd.). Při pokusu
o jejich přehrávání by mohlo dojít
k poškození přehrávače disků CD.
Nepoužívejte takové disky.
Při manipulaci s disky CD
• Disk CD držte za okraje, abyste jej
nezašpinili. Nedotýkejte se povrchu.
• Na disk CD nelepte papír ani pásku.
• Nevystavujte disk CD přímému
slunečnímu záření ani zdrojům tepla,
například u horkovzdušných ventilačních
otvorů. Nenechávejte disk CD v autě
zaparkovaném na přímém slunci.
Při používání sluchátek
Bezpečnost silničního provozu
Nepoužívejte sluchátka při řízení, jízdě
na kole nebo při ovládání motorového
vozidla. Mohli byste tak způsobit dopravní
nehodu a v některých oblastech je to
protizákonné. Také může být nebezpečné
poslouchat přehrávač se sluchátky hodně
nahlas při chůzi, obzvláště na přechodech.
V potenciálně nebezpečných situacích
byste měli být mimořádně pozorní nebo
přehrávač vypnout.
Prevence poškození sluchu
Neposlouchejte nahrávky se sluchátky
příliš hlasitě. Odborníci na problémy se
sluchem varují před dlouhým a častým
poslechem příliš hlasité hudby. Pokud
uslyšíte zvonění v uších, snižte hlasitost
nebo přehrávač vypněte.
Ohleduplnost vůči ostatním
Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni.
Umožní vám to slyšet zvuky z okolí a být
ohleduplní k ostatním.
7 CZ
Začínáme
Kontrola dodaného
příslušenství
• Síťový adaptér
(AC-ES3010K2)
(nedodává se
s modely pro USA
a Kanadu)
• Sluchátka
(pouze pro modely
D-NE321 AR2,
E92, E18/4, MX2*)
Poznámka
Používejte pouze dodané dálkové ovládání.
Tento přehrávač nelze ovládat žádným jiným
dálkovým ovládáním.
Správně zapojte zástrčku sluchátek do
dálkového ovládání.
• Pouze pro evropské modely D-NE320
a modely D-NE321 HK4, E18/1
Sluchátka nebo
sluchátka do uší
• Sluchátka do uší
(pouze pro evropské
modely D-NE320
a modely D-NE321
HK4, E18/1*)
• Sluchátka do uší
(pro ostatní modely)
• Pouze pro modely D-NE320 pro USA
a Kanadu a modely D-NE321 E92,
E18/4, MX2
Sluchátka nebo
sluchátka do uší
• Dálkové ovládání • Dálkové ovládání
(pouze pro evropské
modely D-NE320
a modely D-NE321,
HK4, E18/1*)
(pouze pro modely
D-NE320 pro USA
a Kanadu a modely
D-NE321, E92, E18/4
MX2*)
• Dobíjecí baterie
• Pouzdro pro
přenášení baterie
(pouze pro modely
D-NE321 HK4, E18/1*)
(pouze pro modely
D-NE321 HK4, E18/1*)
Způsob nošení dodaných sluchátek (pouze
pro modely D-NE321 AR2, E92, E18/4, MX2*)
Následující postupy platí pro nošení na
levém uchu.
1 Zahákněte část  za levé ucho a část
 za pravé ucho, podle uvedeného
nákresu.
• Disk CD-ROM (SonicStage)
Nepřehrávejte tento disk CD-ROM na
přehrávači zvukových disků CD včetně tohoto
přehrávače.
• Provozní pokyny (tato příručka)
• Instalační/provozní příručka
* Kód oblasti pro zakoupený model zjistíte
v levém horním rohu čárového kódu na obalu.
8 CZ
2 Zahákněte sluchátka za uši stejným
způsobem jako brýle.
3 Upravte sluchátka na uších pro
pohodlné nošení.
Poznámka k dodaným sluchátkům
Sluchátka nezatěžujte těžkými předměty
ani je nevystavujte tlaku, protože by
během skladování mohlo dojít k jejich
deformaci.
Průvodce součástmi
a ovládacími prvky
Přehrávač disků CD
 Tlačítko Operace
 (přehrát/pozastavit)1)/ENTER
 Přehrávač disků CD:
Tlačítko – ( strana 15-17, 22)
Dálkové ovládání:
Tlačítka +/– ( strana 15)
 Přehrávač disků CD:
Modely D-NE321 HK4, E18/12):
Tlačítko  (zastavit)/CHG
( strana 11, 15-17)
Ostatní modely:
Tlačítko  (zastavit) ( strana 15-17)
Dálkové ovládání:
Tlačítko  (zastavit) ( strana 15)
Začínáme
( strana 14-17, 21-23, 25)
/ ( strana 15, 17, 21, 23)
1)/ ( strana 16, 17, 19, 21-23, 25)
VOL +/– ( strana 14)
 Tlačítko SEARCH ( strana 16, 17)
 Tlačítko DISPLAY/MENU
Dálkové ovládání (pouze pro modely D-NE320
pro USA a Kanadu a modely D-NE321 E92,
E18/4, MX2)
( strana 18, 19, 21, 23)
+ ( strana 15, 16, 22)
 Tlačítko
 Konektor  (sluchátka) ( strana 14)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 11, 13)
 Přepínač HOLD (na zadní straně
přehrávače disků CD) ( strana 16)
 Přepínač OPEN ( strana 10, 14)
 Modely D-NE320 pro USA a Kanadu
a modely D-NE321 E92, E18/4, MX2:
Tlačítka VOL +/– ( strana 14)
Evropské modely D-NE320 a modely
D-NE321 HK4, E18/1:
Ovladač VOL +/– ( strana 14)
Dálkové ovládání (pouze pro evropské modely
D-NE320 a modely D-NE321 HK4, E18/1)
 Tlačítko  (přehrát/pozastavit)1)
( strana 14, 15)
 Tlačítka / ( strana 15)
 Konektor pro sluchátka (vzadu)
 Háček
 Spona
Pokračování 
9 CZ
Displej
Příprava zdroje napájení
(suchá baterie)
Pro svůj přehrávač disků CD používejte
pouze tento typ suché baterie:
• Alkalická baterie LR6 (velikost AA)
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
 Znakový informační displej
( strana 18)
 Indikátor formátu Atrac3plus/MP3
( strana 5)
Přepínač OPEN
 Indikátor disku ( strana 14)
 Indikátor baterií ( strana 12)
 Indikátor seznamu skladeb
 Indikátor skupiny
2
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
 Indikátor záložky ( strana 21)
Zvednout
 Indikátor režimu přehrávání
 Indikátor časovače ( strana 26)
 Indikátor zvuku
1) Tlačítko je vybaveno hmatovým bodem
pro nevidomé.
2) Kód oblasti pro zakoupený model
zjistíte v levém horním rohu čárového
kódu na obalu.
Kryt přihrádky
baterie
3
Tlačítko
Vložte dodanou alkalickou baterii
LR6 (velikosti AA) tak, aby její pól
 odpovídal diagramu v přihrádce
baterie a zavřete kryt tak, aby
zapadl na své místo.
Vkládejte pólem
 napřed.
10 CZ
Vyjmutí baterie
Baterii vyjměte podle níže uvedeného
nákresu.
4
Začínáme
Připojte síťový adaptér do
konektoru DC IN 3 V na přehrávači
disků CD a do zásuvky střídavého
proudu. Potom stisknutím tlačítka
/CHG spusťte nabíjení.
Bliká nápis „Charging“ (nabíjení)
a dílky indikátoru
se postupně
rozsvěcují.
/CHG
Při použití dobíjecí baterie
(pouze pro modely D-NE321 HK4,
E18/1*)
Dobíjecí baterii nabijte před prvním
použitím nebo v případě, že je vyčerpaná.
Chcete-li déle zachovat původní kapacitu
baterie, nabíjejte baterii, pouze pokud je
úplně vybitá (na displeji se zobrazí zpráva
„Low Battery“).
do konektoru DC IN 3V
* Kód oblasti pro zakoupený model zjistíte
v levém horním rohu čárového kódu na obalu.
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
2
Otevřete kryt přihrádky baterie
uvnitř přehrávače.
3
Vložte dodanou dobíjecí baterii
NH-7WMAA tak, aby její pól 
odpovídal diagramu v přihrádce
baterie a zavřete kryt tak, aby
zapadl na své místo.
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
Po úplném nabití baterie nápis
„Charging“ zmizí.
Poznámky
• Nedobíjejte jinou dobíjecí baterii než dodanou
baterii NH-7WMAA.
• Během nabíjení se přehrávač a dobíjecí baterie
zahřívají. Tento jev nepředstavuje žádné
nebezpečí.
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, vyjměte dobíjecí baterii.
Pokračování 
11 CZ
Poznámka k životnosti dobíjecí baterie a kdy
je třeba ji vyměnit
Pokud je baterie nová nebo nebyla delší
dobu používána, nebude pravděpodobně
úplně nabita.
V takovém případě ji dobíjejte do
okamžiku, kdy z displeje zmizí nápis
„Charging“, a pak přehrávač používejte,
dokud nebude baterie úplně vybitá (na
displeji se zobrazí zpráva „Low Battery“).
Tento postup několikrát zopakujte.
Pokud je po provedení tohoto postupu
životnost baterie stále asi o polovinu
kratší v porovnání s normálním dobitím,
nahraďte baterii novou dobíjecí baterií.
Poznámka k přenášení dobíjecí baterie
Použijte dodané pouzdro pro
přenášení baterie, které ji ochrání před
neočekávaným horkem. Pokud se dobíjecí
baterie dostane do kontaktu s kovovými
předměty, může dojít k zahřátí nebo
k požáru v důsledku zkratu.
Kontrola zbývající energie
baterie
Zbývající energie baterie je označena
na displeji následujícími indikátory. Se
zmenšováním tmavé části indikátoru se
vybíjí zbývající energie.




 „Low Battery“ *
* Zazní pípnutí.
Když se baterie zcela vybije, vyměňte ji za
novou anebo nabijte dobíjecí baterii*.
* Pouze modely D-NE321 HK4, E18/1
Poznámky
• Na displeji se zobrazí přibližná zbývající
energie baterie. Například jeden dílek nemusí
vždy označovat jednu čtvrtinu energie baterie.
• V závislosti na provozních podmínkách může
displej zobrazovat mírně vyšší nebo nižší
energii než ve skutečnosti.
12 CZ
Životnost baterie 1)
Při použití jedné alkalické baterie 2)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
38
Disk CD ATRAC 3)
26
24
Disk CD MP3 4)
Při použití jedné dobíjecí baterie NH-7WMAA
(nabíjené asi 5 hodin 5)6))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
15
Disk CD ATRAC 3)
12
11
Disk CD MP3 4)
1)Hodnota měřená pomocí standardu
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Uvedená doba přehrávání představuje
přibližný údaj v hodinách při používání
přehrávače na rovné a stabilní ploše,
s možností „POWER SAVE“ nastavenou na
hodnotu „ON“ ( strana 27). Tato hodnota
se liší podle způsobu používání přehrávače.
2)Při používání alkalické baterie Sony LR6 (SG)
(vyrobené v Japonsku).
3)Nahrávání při rychlosti 48 kb/s
4)Nahrávání při rychlosti 128 kb/s
5)Doba nabíjení se liší podle způsobu používání
dobíjecích baterií.
6)Pouze modely D-NE321 HK4, E18/1
Poznámky k dobíjecím bateriím a suchým
bateriím
• Suché baterie nenabíjejte.
• Baterie neodhazujte do ohně.
• Baterie nenoste v kapse nebo jinde společně
s mincemi nebo jinými kovovými předměty.
Pokud se kladné a záporné póly baterie
dostanou náhodně do kontaktu s kovovými
předměty, může baterie generovat teplo.
• Pokud baterie nebudete delší dobu používat,
vyjměte je.
• Pokud dojde k úniku elektrolytu z baterie,
vytřete veškerý obsah v přihrádce baterie
a nainstalujte nové baterie. Jestliže se vám
elektrolyt dostane na pokožku, důkladně ji
omyjte.
Při použití síťového adaptéru
Přehrávač můžete napájet pomocí
síťového adaptéru. Pak není nutné
používat baterii.
Začínáme
do konektoru DC IN 3V
Síťový adaptér
do zásuvky na střídavý proud
1
Připojte síťový adaptér do
konektoru DC IN 3V přehrávače
disků CD a do zásuvky na střídavý
proud.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Jestliže přehrávač nebudete delší dobu
používat, odpojte všechny zdroje napájení.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér AC.
Pokud k přehrávači nebyl dodán síťový
adaptér, použijte síťový adaptér AC-E30HG
(není dostupný v Austrálii a Argentině).
Jestliže použijete jiný síťový adaptér, může
dojít k poruše.
Polarita konektoru
• Nedotýkejte se síťového adaptéru vlhkýma
rukama.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci síťového
adaptéru jakékoliv nesrovnalosti, odpojte jej
ihned ze zásuvky.
13 CZ
Přehrávání
Přehrávání disku CD
4
Nastavte hlasitost stisknutím
tlačítka VOL +/–.
Ovladač VOL +/–
1
Posunutím přepínače OPEN
otevřete kryt přehrávače.
Nejdříve připojte k přehrávači
sluchátka či sluchátka do uší.
Přepínač OPEN
do  (sluchátka)
Sluchátka/sluchátka do uší
2
Vložte disk CD do přihrádky pro
disk a zavřete kryt.
Na dálkovém ovládání:
Modely D-NE320 pro USA a Kanadu a modely
D-NE321 E92, E18/4, MX2:
Po vložení disku CD do přihrádky pro disk
v kroku 2 stiskněte tlačítko  a nastavte
hlasitost stisknutím tlačítka VOL +/–.

Tlačítko VOL +/–
Evropské modely D-NE320 a modely D-NE321
HK4, E18/1:
Po vložení disku CD do přihrádky pro disk
v kroku 2 stiskněte tlačítko  a nastavte
hlasitost otočením ovladače VOL +/–.
Štítkem nahoru
3
Stiskněte tlačítko /ENTER.
(disk) se posune a přehrávač
zahájí přehrávání.
Ovladač VOL +/–

/ENTER
Vyjmutí disku CD
Disk CD vyjměte stisknutím kolíku ve
středu přihrádky pro disk.
14 CZ
Základní operace přehrávání (Přehrát, zastavit, hledat)
Pro
Přehrávání Přehrávání od první skladby
Operace
Ve stavu zastavení stiskněte a podržte tlačítko
/ENTER ( na dálkovém ovládání), dokud se
nespustí přehrávání.
Zastavení
Pozastavení/Obnovení přehrávání po
pozastavení
Stiskněte tlačítko /ENTER ( na dálkovém
ovládání).
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko  (zastavení)4).
Nalezení začátku aktuální skladby 1)
Jednou stiskněte tlačítko .
Vyhledání
Nalezení začátku následující skladby 1)
Přehrávání
Nalezení začátku předchozích skladeb 1) Opakovaně stiskněte tlačítko .
Jednou stiskněte tlačítko .
Nalezení začátku následujících skladeb 1) Opakovaně stiskněte tlačítko .
Rychlý přechod zpět 1)3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
Rychlý přechod vpřed 1)3)
Stiskněte a podržte tlačítko .
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) +.
Opakovaně stiskněte možnost
(skupina) –.
Přechod k následujícím skupinám2)
Přechod k předchozím skupinám2)
1)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání i pozastavení.
2)Přehrávač můžete ovládat během přehrávání jiných než zvukových disků CD.
3)Přehrávač nelze ovládat při použití souboru MP3 zaznamenaného na disku CD-R/CD-RW v režimu
zápisu paketů.
4)/CHG pro modely D-NE321 HK4, E18/1.
Pokračování 
15 CZ
Zamknutí ovládacích prvků
(HOLD)
Zamknutím ovládacích prvků můžete
zabránit nechtěnému stisknutí tlačítek při
přenášení přehrávače.
1
Posuňte přepínač HOLD na
přehrávači ve směru šipky.
Je-li aktivován režim HOLD,
kontrolka „HOLD“ blikne po stisknutí
libovolného tlačítka.
U modelů dodaných s dálkovým
ovládáním:
Funkci HOLD můžete používat zvlášť
pro dálkové ovládání a pro přehrávač
(na zadní straně). I když je například
funkce HOLD aktivována na
přehrávači, můžete přehrávač ovládat
pomocí dálkového ovládání, dokud
funkci HOLD nenastavíte také na
dálkovém ovládání.
Odemknutí ovládacích prvků
Posuňte přepínač HOLD proti směru
šipky.
Vyhledávání oblíbené
skladby/souboru
Vyhledávání pomocí zobrazení
skupin (zobrazení Soubor)
Na disku CD, například disku CD
ATRAC nebo disku CD MP3, na kterém
je zaznamenáno množství souborů, lze
soubor vyhledat podle názvů skupin
(kromě zvukového disku CD) nebo
souborů kolem přehrávaného souboru.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
Na displeji se zobrazí názvy skupin
a souborů v okolí aktuálního souboru.
MR.SNO
The Train
Where do
 Názvy skupin
 Názvy souborů
2
Zvolte skupinu stisknutím možnosti
+ nebo
–.
3
Zvolte soubor stisknutím  nebo .
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko .
16 CZ
Yo
Vyhledávání pomocí zobrazení
seznamu skupin/souborů
(zobrazení Seznam)
Skladbu nebo soubor můžete vyhledat
kontrolou typu formátu hudebního zdroje
a názvů skupin a souborů.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
SEARCH.
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
skupinu. Potom stiskněte tlačítko
/ENTER.
3
Zvolte soubor stisknutím  nebo .
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání zvoleného
souboru.
Informace o disku CD můžete
zkontrolovat na displeji.
Podle oblasti, ve které jste přehrávač
disků CD zakoupili, nemusí být výchozí
jazyk „ENGLISH“ (Angličtina).
V případě potřeby změňte nastavení
možnosti LANGUAGE ( strana 26).
Pokud přehráváte disk CD ve formátu
MP3 obsahující soubory s příznakem
ID3, zobrazí se informace příznaku ID3.
(Jestliže nejsou informace příznaku ID3
k dispozici, zobrazí se název souboru nebo
skupiny.) ( strana 5)
Přehrávání
Když přehráváte disk CD, na kterém
jsou nahrána smíšená zvuková data:
Nejdříve se zobrazí obrazovka pro
výběr formátu, například „ATRAC
ROOT“ nebo „MP3 ROOT“.
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Kontrola informací o disku CD
na displeji
Poznámky
• Na tomto přehrávači lze zobrazit znaky A-Z,
a-z, 0-9 a _.
• Před přehráním souboru přečte přehrávač
všechny informace o souboru a skupině
(nebo složce) na disku CD. Zobrazí se zpráva
„Reading“ (čtení). Podle obsahu disku CD
může čtení chvíli trvat.
• Jestliže soubor nepatří do žádné skupiny,
zobrazí se na displeji zpráva „MP3 ROOT“.
Pokračování 
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko  nebo –.
Zrušení hledání
Stiskněte tlačítko .
17 CZ
Kontrola informací na displeji
Stiskněte opakovaně tlačítko DISPLAY/
MENU.
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynulá doba přehrávání
(Jméno interpreta, název skladby) 1)

Celkový počet skladeb na disku CD, celková
zbývající doba přehrávání disku, zbývající doba
aktuální skladby 2)

Obrazovka zobrazení Soubor
18 CZ
Disk CD ATRAC/MP3
 Název souboru, jméno interpreta 3), číslo souboru,
uplynulá doba přehrávání

Název skupiny 3), informace CODEC 4),
celkový počet souborů

Obrazovka zobrazení Soubor
1)Pokud přehráváte zvukový disk CD obsahující
textové informace, například CD-TEXT,
zobrazí se informace v závorkách.
2)Zobrazení se objeví pouze během normálního
přehrávání.
3)Pokud disk neobsahuje informace příznaku
ID3, nezobrazí se při přehrávání jméno
interpreta. Jestliže se na displeji zobrazí
seznam názvů skupin nebo souborů, nezobrazí
se jméno interpreta ani název skupiny.
4)Zobrazí se přenosová rychlost a vzorkovací
kmitočet. Jestliže je přehráván soubor MP3
vytvořený v režimu VBR (variable bit rate),
zobrazí se na displeji místo přenosové rychlosti
zpráva „VBR“. V některých případech se
zpráva „VBR“ zobrazí v polovině přehrávání,
nikoli na začátku.
Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)
1
Když se zobrazí možnost
„REPEAT“, zvolte hodnotu „ON“
nebo „OFF“ a stiskněte tlačítko
/ENTER.
Návrat k normálnímu přehrávání
Zvolte možnost „ALL“ v nabídce PLAY
MODE.
Pokračování 
Přehrávání
Můžete použít různé možnosti přehrávání,
například vybrat si písně, které chcete
poslouchat, a přehrávat písně v oblíbeném
pořadí.
Podrobnosti o možnostech přehrávání
najdete na  straně 20.
Pomocí vybraných možností přehrávání
můžete také přehrávat písně opakovaně
(opakované přehrávání,  strana 22).
5
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
: PLAYMODE
: SOUND
: OPTION
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
možnost „ PLAY MODE“.
3
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte možnost přehrávání
stisknutím  nebo .
Výchozí nastavení je „ALL“ (normální
přehrávání).
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
19 CZ
Možnosti přehrávání (PLAY MODE)
Displej přehrávače disků CD
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Popis
Všechny skladby na disku CD se přehrají v pořadí podle čísla
skladby.
U disků CD ATRAC/MP3 je pořadí přehrávání různé podle
nastavení položky „PLAY ORDER“ v nabídce OPTION.
Přehrávají se všechny soubory ve zvolené skupině nebo všechny
skupiny (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Aktuální skladba se přehraje jednou.
Všechny skladby na disku CD jsou přehrány v náhodném pořadí.
Budou přehrány všechny soubory ve zvolené skupině v náhodném
pořadí (pouze disky CD ATRAC/MP3) ( strana 21).
Budou přehrány skladby, k nimž byly přidány záložky. Přehrávání
skladeb se záložkami bude zahájeno v pořadí podle čísel skladeb,
nikoli podle pořadí, ve kterém jste přidali záložky ( strana 21).
Budou přehrány skladby ve zvoleném seznamu skladeb m3u*
(pouze disky CD MP3) ( strana 21).
Budou přehrány nejčastěji přehrávané skladby na disku CD
v pořadí od 10. do první.
Až 32 skladeb, které přehrávač automaticky uložil do paměti jako
nejčastěji přehrávané, bude přehráno v náhodném pořadí.
Bude přehráno až 64 skladeb v oblíbeném pořadí ( strana 22).
Přehraje se přibližně 10 sekund každé následující skladby.
* Seznam m3u je soubor, ve kterém bylo zakódováno pořadí přehrávání souboru MP3. Chcete-li použít
funkci seznamu skladeb, zaznamenejte soubory MP3 na disk CD-R/CD-RW pomocí kódovacího
softwaru podporujícího formát m3u.
Můžete přehrávat prvních 8 seznamů (seřazených podle názvu souboru) na obrazovce přehrávače
disků CD.
20 CZ
Přehrávání skupin
1
2
4
Zvolte skupinu stisknutím možnosti
 nebo .
Když vybíráte skupinu na disku CD
MP3 atd. hledáním ve všech adresářích,
stiskněte tlačítko  nebo .
Pokud volíte skupinu ve stejném
adresáři, stiskněte tlačítko  nebo .
Stiskněte tlačítko /ENTER
alespoň na 2 sekundy.
Spustí se přehrávání všech souborů ve
zvolené skupině.
Když se zobrazí možnost „REPEAT“,
zvolte hodnotu „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Poznámka
Pokud skupina neobsahuje žádné skladby, zobrazí
se na displeji zpráva „Invalid“ (neplatné).
Přehrávání oblíbených skladeb
(Přehrávání skladeb se záložkou)
1
2
Během přehrávání skladby, ke které
chcete přidat záložku, stiskněte
a podržte tlačítko /ENTER dokud
nezačne pomalu blikat ikona .
Pokud chcete přidat záložku
ke dvěma nebo více skladbám,
zopakujte krok 1.
Záložky můžete přidat k až 10 diskům
CD u zvukových disků (až 99 skladeb
na jednotlivých discích CD) a až
k 5 diskům CD pro disky CD ATRAC/
MP3 (až 999 skladeb na jednotlivých
discích CD).
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka nabídek.
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
možnost „PLAY MODE“. Potom
stiskněte tlačítko /ENTER.
5
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
možnost „BOOKMARK“. Potom
stiskněte tlačítko /ENTER.
6
Když se zobrazí možnost „REPEAT“,
zvolte hodnotu „ON“ nebo „OFF“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
Přehrávání
3
Proveďte kroky 1 a 2 postupu
„Změna možností přehrávání
(PLAY MODE)“ ( strana 19).
V kroku 3 zvolte možnost „GROUP“
nebo „GROUP SHUFFLE“
a stiskněte tlačítko /ENTER.
3
Odstranění záložek
Během přehrávání skladby se záložkou
stiskněte a podržte tlačítko /ENTER,
dokud ikona nezmizí.
Poznámky
• Pokud se pokusíte přidat záložky ke skladbám
na jedenáctém disku CD (na šestém disku
CD při přehrávání disků CD ATRAC/MP3),
budou záložky prvního přehrávaného disku
CD vymazány.
• Jestliže odstraníte všechny zdroje napájení,
vymažou se všechny záložky, které jsou
uloženy v paměti.
• Pouze u modelů D-NE321 HK4, E18/1:
Všechny záložky uložené v paměti budou
vymazány také v případě, že budete
pokračovat v přehrávání s dobíjecí baterií při
zobrazené zprávě „Low battery“, aniž byste
nabili baterii.
Přehrávání seznamů
oblíbených skladeb (Přehrávání
seznamu m3u)
1
V kroku 3 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19), zvolte možnost
„PLAYLIST“.
2
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
seznam skladeb.
3
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Pokračování 
21 CZ
Přehrávání skladeb
v oblíbeném pořadí
(Přehrávání PGM)
1
Když je přehrávač zastaven, zvolte
možnost „PROGRAM“ v kroku
3 postupu „Změna možností
přehrávání (PLAY MODE)“
( strana 19). Potom stiskněte
tlačítko /ENTER.
Kontrola programu
1 Když je přehrávač zastaven, zvolte
možnost „PROGRAM“ v kroku 3
postupu „Změna možností přehrávání
(PLAY MODE)“ ( strana 19).
Potom stiskněte tlačítko /ENTER.
2 Stiskněte a podržte tlačítko /ENTER,
dokud se zobrazení displeje nezmění.
Při každém stisknutí tlačítka /
ENTER se zobrazí skladby v pořadí
přehrávání.
Zrušení přehrávání PGM
Stiskněte tlačítko .
2
22 CZ
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
skladbu. Stiskněte a podržte
tlačítko /ENTER, dokud se
zobrazení na displeji nezmění.
Při přehrávání disku CD ATRAC/
MP3: Můžete také zvolit soubor v jiné
skupině stisknutím tlačítka + nebo
–.
3
Zopakováním kroku 2 zvolte
skladby v oblíbeném pořadí.
Můžete vybrat až 64 skladeb.
Po zadání 64. skladby se číslo první
vybrané skladby (zvukový disk CD)/
název souboru (CD ATRAC/MP3)
zobrazí na displeji.
Pokud zvolíte 65 a více skladeb, budou
postupně vymazány nejdříve zadané
skladby.
4
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Spustí se přehrávání ve zvoleném
pořadí.
Opakované přehrávání
skladeb (Opakované přehrávání)
1
V kroku 5 postupu „Změna
možností přehrávání (PLAY MODE)“
zvolte možnost „ON“ ( strana 19).
Návrat k normálnímu přehrávání
Zvolte možnost „OFF“.
Změna kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
SOUND najdete na  straně 24.
Stisknutím tlačítka  nebo 
po dobu nejméně 2 sekund zvolte
rozsah frekvencí.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
 nebo  zvolte tvar vlnovky.
V paměti jsou pro každý rozsah
frekvencí uloženy 3 tvary.
Nastavení kvality zvuku
Můžete nastavit možnost „EQUALIZER“
nebo možnost „CLEARBASS“. Pokud
nastavíte obě možnosti zároveň, můžete
si vychutnat více hlubokých tónů spolu
s požadovanou kvalitou zvuku.
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
2
Zvolte možnost „ SOUND“
stisknutím tlačítka  nebo .
3
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte stisknutím  nebo  položku,
kterou chcete nastavit, a stiskněte
tlačítko /ENTER.
4
Mid High
Rozsah frekvencí
4
Stisknutím tlačítka  nebo 
nastavte hlasitost.
Hlasitost zvuku lze nastavit na
7 úrovní.
Hlasitost zvuku
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko /ENTER.
Přizpůsobení kvality zvuku
Kvalitu zvuku můžete přizpůsobit pro
každý rozsah frekvencí zvlášť pomocí
tvaru vlnovky na displeji.
1
Low
Přehrávání
2
Zvolte možnost „EQUALIZER“
v kroku 3 a možnost „CUSTOM“
v kroku 4 postupu „Nastavení
kvality zvuku“.
Nejprve se zobrazí nápis „Low“.
K dispozici jsou tři rozsahy frekvencí;
„Low“ (nízký rozsah zvuku), „Mid“
(střední rozsah zvuku) a „High“
(vysoký rozsah zvuku).
Low
Mid High
5
Opakováním kroků 2 až 4 nastavíte
zbývající 2 rozsahy frekvencí.
6
Stiskněte tlačítko /ENTER.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko .
Zrušení operace úprav
Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání
alespoň na 2 sekundy.
Poznámky
• Pokud je po zvýšení hlasitosti zvuk v důsledku
provedeného nastavení zkreslený, snižte
hlasitost.
• Pokud rozpoznáte rozdíl v hlasitosti zvuku
mezi nastavením zvuku „CUSTOM“ a jiným
nastavením zvuku, upravte hlasitost podle
potřeby.
Pokračování 
23 CZ
Položky nabídky SOUND
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavení zrušit,
stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položka
EQUALIZER
(Nastavení ekvalizéru)
Možnosti (: výchozí nastavení)
Normální kvalita zvuku
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavení basových
zvuků)
Pro vokály, posílení zvuku ve středním rozsahu
Živé zvuky, zdůraznění nízkých a vysokých rozsahů
zvuku
Výrazné zvuky, ještě více zvýrazněné vysoké a nízké
rozsahy v porovnání s hodnotou ACTIVE
 OFF
Přizpůsobený zvuk (podrobnosti najdete na  straně 23)
Normální kvalita zvuku.
1
2
3
Zdůraznění basových zvuků.
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení 1.
Ještě vyšší zdůraznění basových zvuků než u nastavení 2.
Poznámka
Když změníte nastavení položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, bude mít
nastavení položky EQUALIZER přednost.
Když nastavujete položku EQUALIZER i položku CLEARBASS, nastavte nejdříve položku
EQUALIZER.
24 CZ
Změna volitelných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položek nabídky
OPTION najdete na  straně 26.
Nastavení různých funkcí
1
Stiskněte tlačítko DISPLAY/MENU,
dokud se neobjeví obrazovka
nabídek.
2
Zvolte možnost „ OPTION“
stisknutím tlačítka  nebo .
3
Po stisknutí tlačítka /ENTER
zvolte stisknutím  nebo  položku,
kterou chcete nastavit, a stiskněte
tlačítko /ENTER.
4
Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte
požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko /ENTER.
Pokud nastavujete položky
„LANGUAGE“ nebo „PLAY
ORDER“, zopakujte krok 3.
Přehrávání
Můžete nastavit různé funkce, například
jazyk nabídky a pořadí přehrávání skupin
nebo souborů.
Pokračování 
25 CZ
Položky nabídky OPTION
Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Chcete-li nastavení zrušit,
stiskněte tlačítko  alespoň na 2 sekundy.
Položky
LANGUAGE
(Jazyk pro nabídky
atd.)
Možnosti (: výchozí nastavení)
MENU
 ENGLISH
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
Volba jazyka pro textové nabídky,
varovné zprávy atd.
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 1)
26 CZ
G-PROTECTION 1)
(Slouží k zabránění
přeskakování zvuku)
1
AVLS 2)
(Omezení hlasitosti)
 OFF
TIMER
(Časovač vypnutí)
 OFF
BEEP
(Zvuk operace)
 ON
SEAMLESS 1)3)
(Nepřetržité
přehrávání skladeb)
 OFF
2
ON
1-99 min
OFF
ON
Volba jazyka pro CD-TEXT, příznak
ID3 atd.
ENGLISH
Pokud zvolíte možnost „AUTO“, můžete
FRENCH
text zobrazit v následujících jazycích.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Bude poskytnuta ochrana proti přeskakování zvuku
s vysoce kvalitním zvukem disku CD.
Bude poskytnuta zvýšená ochrana proti přeskakování
zvuku.
Hlasitost se mění bez omezení úrovně hlasitosti.
 AUTO
Je nastaven limit maximální hlasitosti pro ochranu sluchu.
Časovač nefunguje.
 se zobrazí na přehrávači. Výběrem této možnosti během
přehrávání můžete zkontrolovat zbývající dobu přehrávání.
Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  prodlužte nebo
zkraťte dobu o 5 minut; dalším tisknutím tlačítka  nebo 
dobu prodloužíte či zkrátíte o 1 minutu. Výchozí nastavení
je „10 min“.
Při ovládání přehrávače zazní zvukový signál.
Zvukový signál je vypnutý.
Disk je přehráván tak, jak je nahrán, včetně pauz mezi
skladbami.
Disk CD je přehráván bez pauz mezi skladbami.
Položky
POWER SAVE
(Úspora energie)
PLAY ORDER 1)
(Pořadí přehrávání)
Možnosti (: výchozí nastavení)
Funkce POWER SAVE nepracuje.
 OFF
ON
TRACK
GROUP
 OFF
ON
Přehrávání
CD-EXTRA 1)4)
(Přehrávání podle
formátu disku)
Nastavení položek nabídky SOUND není v činnosti.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 NORMAL
ve kterém byl nahrán.
ID3TAG TNO Přehrávání podle pořadí čísla příznaku
ID3.
FILE NAME Přehrávání v abecedním pořadí názvů
souborů.
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí,
 OFF
ve kterém byl nahrán.
ON
Přehrávání hudebního zdroje v pořadí
podle názvů skupin.
Pokud můžete disk normálně přehrávat, nastavte hodnotu
„OFF“.
Pokud nelze přehrávat disk CD-Extra, nastavte hodnotu
„ON“. Disk je možné přehrát.
1)Tyto položky lze nastavit, pouze pokud je přehrávač zastaven.
2)AVLS je zkratka pro Automatic Volume Limiter System (systém automatického omezení hlasitosti).
3)Tuto funkci lze použít pouze u disků CD ATRAC.
4)Tuto funkci lze použít pouze u zvukových disků CD a disků CD-Extra.
Poznámky
• I když je možnost „G-PROTECTION“ nastavena na hodnotu „2“, může být zvuk přerušen:
– pokud přehrávač disků CD podléhá silnějším trvalým otřesům, než se předpokládá,
– pokud je přehrávaný disk znečištěný nebo poškrábaný, nebo
– je-li u disků CD-R/CD-RW přehráván disk s nízkou kvalitou nebo došlo k problému u originálního
nahrávacího zařízení nebo u softwarové aplikace.
• I když je možnost „SEAMLESS“ nastavena na hodnotu „ON“, nemusí být přehrávání skladeb
plynulé, v závislosti na způsobu, jak byla zdrojová hudba zaznamenána.
27 CZ
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud po kontrole těchto příznaků některý z problémů přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Napájení 1)
Příznak
Dobíjecí baterii nelze nabít.
Příčina a postup nápravy
 Dobíjecí baterie není vložena v přihrádce baterie. Vložte
dobíjecí baterii ( strana 11).
 Stiskli jste tlačítko  na dálkovém ovládání. Ve stavu
zastavení stiskněte tlačítko /CHG na přehrávači disků
CD. 2)
Zvuk
Příznak
Hlasitost se nezvýší ani po
opakovaném stisknutí tlačítka VOL +.
Příčina a postup nápravy
Není slyšet žádný zvuk ani šum.
 Pevně připojte sluchátka.
 Konektory jsou zašpiněné. Pravidelně čistěte konektory
sluchátek suchým měkkým hadříkem.
Na disku CD je slyšet skřípavý zvuk.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 10).
Položky nabídky SOUND nelze
nastavit.
 Režim „POWER SAVE“ je nastaven na hodnotu „ON“.
Nastavte ho na hodnotu „OFF“ ( strana 27).
 Položka „AVLS“ je nastavena na hodnotu „ON“.
Nastavte ji na hodnotu „OFF“ ( strana 26).
Operace/přehrávání
28 CZ
Příznak
Doba přehrávání je příliš krátká. Disk
CD se nepřehrává.
Příčina a postup nápravy
Některé skladby nelze přehrát.
 Pokusili jste se přehrát soubory uložené ve formátu, který
není kompatibilní s tímto přehrávačem ( strana 5).
 Změňte nastavení možnosti „CD-EXTRA“ v nabídce
OPTION. Disk CD je možné přehrát ( strana 27).
 Zkontrolujte, zda používáte alkalickou, nikoli
manganovou baterii.
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 10).
 Dobíjecí baterii několikrát nabijte a vybijte ( strana 12.) 1)
Příznak
Na displeji se zobrazí zpráva
„Low Battery“ a disk CD nelze
přehrát.
Příčina a postup nápravy
Na displeji se zobrazuje zpráva
„Hi DC in“.
 Používáte síťový adaptér s vyšší frekvencí, než má
dodaný síťový adaptér nebo než je doporučená hodnota.
Používejte pouze dodaný síťový adaptér nebo kabel
k baterii automobilu doporučený v části „Volitelné
příslušenství“ ( strana 32).
Disk CD se nepřehrává nebo se po
vložení disku CD do přehrávače
zobrazí na displeji zpráva „No Disc“.
 Disk CD je znečištěný nebo poškozený. Vyčistěte jej nebo
jej vyměňte.
 Zkontrolujte, zda je disk CD vložen štítkem nahoru
( strana 14).
 Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Přehrávač disků CD
několik hodin nepoužívejte, dokud se vlhkost neodpaří.
 Pevně zavřete kryt přihrádky baterií ( strana 10).
 Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena
( strana 10).
 Pevně připojte síťový adaptér k zásuvce střídavého proudu
( strana 13).
 Po uplynutí minimálně jedné sekundy po připojení
síťového adaptéru stiskněte tlačítko /ENTER.
 Disk CD-R/CD-RW v přehrávači je prázdný.
 Došlo k problému u disku CD-R/CD-RW, nahrávacího
zařízení nebo aplikačního softwaru.
Po stisknutí tlačítka blikne kontrolka
„HOLD“ na přehrávači a disk CD se
nepřehrává.
Disk se začne přehrávat od místa,
kde jste přehrávání ukončili (funkce
obnovení).
 Tlačítka jsou zamknuta. Posuňte přepínač HOLD zpět
( strana 16).
Během přehrávání disku CD ATRAC
nebo MP3 se disk neotáčí, ale slyšíte
normální zvuk.
 Tento přehrávač je navržen tak, aby se otáčení disku
ATRAC nebo MP3 během přehrávání zastavilo za účelem
snížení spotřeby energie. Přehrávač funguje správně.
Po stisknutí tlačítka /ENTER nebo
po zavření krytu přehrávače se na
displeji zobrazí nápis „No File“ (žádný
soubor).
 Na disku CD-R/CD-RW nejsou uloženy žádné soubory
ATRAC3plus/MP3.
 Používáte disk CD-R/CD-RW, z něhož byla vymazána data.
 Disk CD je znečištěný.
 Dobíjecí baterie je úplně vybitá. Nabijte baterii
( strana 11). 1)
 Nahraďte suchou baterii novou alkalickou baterií LR6
(velikost AA) ( strana 10).
Doplňující informace
 Je zapnuta funkce obnovení. Chcete-li spustit přehrávání
od první skladby, stiskněte a podržte ve stavu zastavení
přehrávače tlačítko /ENTER ( na dálkovém
ovládání), dokud nezačne přehrávání první skladby,
nebo otevřete kryt přehrávače ( strana 15). Můžete
také odstranit všechny zdroje napájení a pak znovu vložit
baterii nebo připojit síťový adaptér.
Pokračování 
29 CZ
Příznak
Displej LCD lze špatně přečíst nebo
se mění pomalu.
Příčina a postup nápravy
Přestože jste nezvolili možnost
„BOOKMARK“, bliká (Záložka).
 Když jste zvolili jinou možnost přehrávání než
„BOOKMARK“, bliká
(Záložka).
Přehrávání se náhle zastaví.
 Byl nastaven časovač vypnutí. Změňte nastavení možnosti
„TIMER“ na hodnotu „OFF“ ( strana 26).
 Dobíjecí nebo suchá baterie je úplně vybitá. Dobijte
dobíjecí baterii ( strana 11) nebo nahraďte suchou
baterii novou alkalickou baterií LR6 (velikost AA)
( strana 10).
Přehrávač není možné ovládat a na
displeji přehrávače disků CD a na
displeji dálkového ovládání se objeví
posloupnost 8 čísel nebo písmen.
 K tomuto jevu může dojít podle toho, jaký disk CD
používáte. Odstraňte všechny zdroje napájení a pak znovu
vložte baterii nebo připojte síťový adaptér. Znovu zkuste
ovládání přehrávače. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na nejbližšího prodejce Sony.
 Používáte přehrávač disků CD při vysokých teplotách (nad
40 °C) nebo při nízkých teplotách (pod 0 °C). Při pokojové
teplotě se displej vrátí do normálního provozního režimu.
Ostatní
Příznak
Při zavírání krytu přehrávače se disk
CD začne otáčet.
Příčina a postup nápravy
Přehrávač disků CD nelze správně
ovládat pomocí dálkového ovládání. 2)
 Tlačítka na přehrávači jsou omylem stisknutá.
 Dálkové ovládání není správně připojeno.
 Přehrávač čte informace na disku CD, nejedná se
o poruchu.
1) Pouze modely D-NE321 HK4, E18/1. Kód oblasti pro zakoupený model zjistíte v levém horním rohu
čárového kódu na obalu.
2) Modely D-NE320 pro USA, Kanadu a Evropu a model D-NE321
30 CZ
Údržba
Technické údaje
Čištění pláště
Použijte měkký hadřík mírně navlhčený
vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo.
Systém
Digitální zvukový systém kompaktních disků
Vlastnosti laserové diody
Materiál: GaAlAs
Vlnová délka: λ = 770 - 800 nm
Režim vyzařování: kontinuální
Výstupní výkon laseru: méně než 44,6 µW
(Hodnota naměřená ve vzdálenosti 200 mm
od povrchu čočky objektivu v optické snímací
části s aperturou 7 mm.)
Konverze D-A
1bitový krystalem řízený převodník
Kmitočtová charakteristika
Výstup (při vstupní úrovni 3 V)
Sluchátka (stereofonní minikonektor typu jack)
Přibližně 5 mW + přibližně 5 mW při 16 Ω
(Přibližně 1,5 mW + přibližně 1,5 mW při 16 Ω)*
*Pro zákazníky v Evropě
Doplňující informace
20 - 20 000 Hz +1
–2 dB (měřeno podle standardu
JEITA)
Požadavky na napájení
• Baterie LR6 (velikost AA): 1,5 V DC × 1
• Dobíjecí baterie Sony NH-7WMAA:
1,2 V DC × 1*
• Síťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model pro Čínu)
120 V, 60 Hz (model pro Mexiko)
* Pouze modely D-NE321 HK4, E18/1. Kód
oblasti pro zakoupený model zjistíte v levém
horním rohu čárového kódu na obalu.
Provozní teplota
5 °C - 35 °C
Rozměry (š/v/d) (bez vyčnívajících částí
a ovládacích prvků)
Přibližně 137,8 mm × 30,9 mm × 137,8 mm
Hmotnost (bez příslušenství)
Přibližně 178 g
Americké a zahraniční patenty s licencí od
společnosti Dolby Laboratories.
Změna vzhledu a technických údajů vyhrazena.
31 CZ
Volitelné příslušenství
Síťový adaptér*
Systém aktivních
reproduktorů
Kabel k baterii automobilu
Kabel k baterii automobilu
se sadou pro připojení
v automobilu
Sada pro připojení
v automobilu
Sluchátka (mimo zákazníky
ve Francii)
Sluchátka (pro zákazníky ve
Francii)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808SP
MDR-E808LP
* Technické údaje síťových adaptérů se
v jednotlivých oblastech liší. Před nákupem
zkontrolujte místní napětí a tvar zástrčky.
Některé položky z výše uvedeného
příslušenství nemusí být u některých
prodejců k dispozici. Podrobné informace
o příslušenství, které je ve vaší zemi
či oblasti k dispozici, získáte u vašeho
prodejce.
32 CZ
L
Rejstřík
LANGUAGE
26
M
Symboly
MENU
(Baterie) 11, 12
(disk) 14
1 20
 (Časovač) 26
O
A
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
PLAYLIST 20
Pouzdro pro přenášení baterie
POWER SAVE 27
Pozastavení 15
PROGRAM 20, 22
Přehrávač disků CD 9
Přehrávání 15
Přehrávání seznamu m3u 21
Příznak ID3 17
ACTIVE 24
ALL 20
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING
AVLS 26
Opakované přehrávání
OPTION 26
20
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
R
RANKING SHUF
20
D
S
Dálkové ovládání 8
Disk CD ATRAC 5
Disk CD-Extra 5
Disk CD-EXTRA 27
Disk CD MP3 5
Disk CD-ROM (SonicStage)
Disk CD v režimu Mix-Mode
Displej 10
Dobíjecí baterie 8, 11
SEAMLESS 26
SHUFFLE 20
Síťový adaptér 8
Skupina 6
Sluchátka do uší 8
SOFT 24
SonicStage 4
SOUND 24
Suchá baterie 10
T
E
EQUALIZER
TEXT 26
TIMER 26
TRACK 27
23, 24
F
Formát CD-DA
Funkce HOLD
5
16
V
G
G-PROTECTION 26
GROUP 20, 21, 27
GROUP SHUFFLE 20, 21
H
24
Volitelné příslušenství
Vyhledání 15
32
Z
Zastavení 15
Zobrazení Seznam
Zobrazení Soubor
17
16
Ž
I
INTRO
8
5
8
Doplňující informace
20, 21
C
HEAVY
22
P
B
BEEP 26
BOOKMARK
26
Životnost baterie
20
12
K
Kryt přihrádky baterie
10, 11
33 CZ
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte dažďu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami atď., inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby
s tekutinami, ako napríklad vázy, inak
hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Určité krajiny regulujú zber batérií
používaných ako zdroj napätia pre tento
produkt. Obráťte sa na váš miestny úrad.
UPOZORNENIE
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEBEZPEČIE NEVIDITEĽNEJ
LASEROVEJ RADIÁCIE.
• NEPOZERAJTE SA DO LÚČA
A ANI HO PRIAMO NESLEDUJTE
POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
• KEĎ JE ZARIADENIE
OTVORENÉ, HROZÍ
NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ
ŽIARENIE (CLASS 1M).
• NEPOZERAJTE PRIAMO DO
LÚČA POMOCOU OPTICKÝCH
NÁSTROJOV.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EU).
2 SK
Obsah
Vytvorenie vlastných diskov
ATRAC CD ........................................................ 4
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto
CD prehrávači? ................................................. 5
Preventívne opatrenia .................................. 7
Bezpečnosť ........................................................... 7
Na CD prehrávači ............................................. 7
Zaobchádzanie s diskmi CD ....................... 7
Slúchadlá ............................................................... 7
Začíname
Kontrola dodaného príslušenstva ........... 8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami .............................................................. 9
Príprava zdroja napájania (suchá
batéria) ................................................. 10
Keď sa používa nabíjateľná batéria
(iba pre modely D-NE321 HK4
a E18/1*) ................................................11
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie .................................................................. 12
Používanie sieťového adaptéra ................ 13
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD ................................ 14
Základné operácie prehrávania
(prehrávanie, zastavenie,
vyhľadávanie).........................................15
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD) ...................................16
Vyhľadanie obľúbenej skladby alebo
súboru ................................................................ 16
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
skupín (zobrazenie súborov) ................16
Vyhľadanie pomocou zobrazenia
zoznamu skupín a súborov
(zobrazenie zoznamu)...........................17
Kontrola informácií o disku CD na
displeji ....................................................17
Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE) ......................... 19
Možnosti prehrávania (ponuka
PLAY MODE) .....................................20
Prehrávanie skupín ................................21
Prehrávanie obľúbených skladieb
(prehrávanie označených) ....................21
Prehrávanie obľúbených zoznamov
prehrávania (prehrávanie podľa
zoznamu prehrávania m3u) ..................21
Prehrávanie skladieb v obľúbenom
poradí (prehrávanie PGM) ..................22
Opakované prehrávanie skladieb
(opakované prehrávanie) .....................22
Zmena kvality zvuku .................................. 23
Výber kvality zvuku ...................................... 23
Prispôsobenie kvality zvuku ...................... 23
Položky ponuky SOUND .......................... 24
Zmena voliteľných nastavení ................. 25
Nastavenie rôznych funkcií........................ 25
Položky ponuky OPTION ........................ 26
SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.................................... 28
Údržba .............................................................. 31
Technické údaje........................................... 31
Voliteľné príslušenstvo ............................. 32
Register .......................................................... 33
V tejto príručke je opísané, ako sa používa
CD prehrávač. Pre informácie o dodanom
softvéri SonicStage pozri „Návod na inštaláciu
a obsluhu“.
Poznámky pre používateľov
Dodaný softvér
V závislosti od typu textu a znakov sa text
zobrazený softvérom SonicStage nemusí správne
zobraziť na zariadení. Je to spôsobené:
– obmedzením pripojeného prehrávača,
– nesprávnym fungovaním prehrávača.
ATRAC3plus je registrovaná obchodná značka
spoločnosti Sony Corporation.
„WALKMAN“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation označujúca
stereofónne produkty používané so slúchadlami.
je obchodná známka spoločnosti
Sony Corporation.
3 SK
Vytvorenie vlastných diskov ATRAC CD
Okrem obyčajných zvukových diskov CD môžete prehrávať aj originálne disky CD
nazývané „disky ATRAC CD“, ktoré vytvoríte pomocou dodaného softvéru SonicStage.
Pomocou softvéru SonicStage možno na jeden disk CD-R alebo CD-RW nahrať
približne 30 zvukových diskov CD*.
Nasledujúca časť obsahuje rýchly prehľad o počúvaní hudby na disku ATRAC CD.
Nainštalujte softvér SonicStage na počítač.
SonicStage je softvér, ktorý z hudby prebratej na
počítač zo zvukových diskov CD vytvára originálne
disky CD. Inštaluje sa z dodaného disku CD-ROM.
ATRAC CD
Vytvorte disk ATRAC CD.
Obľúbené skladby vybraté z hudby uloženej
v počítači nahrajte na disk CD-R alebo CD-RW
pomocou softvéru SonicStage.
Zvukové disky CD,
súbory MP3
Počúvajte ich pomocou tohto CD prehrávača.
Originálny disk CD vám umožní vziať si so sebou
množstvo skladieb, kamkoľvek sa vyberiete.
Dodaný „Návod na inštaláciu a obsluhu“ obsahuje pokyny
na inštaláciu softvéru SonicStage a vytváranie diskov ATRAC CD.
* Ak sa celkový čas prehrávania jedného disku CD (albumu)
odhaduje na 60 minút a nahráva sa na disk CD-R alebo CD-RW
s kapacitou 700 MB rýchlosťou 48 kb/s vo formáte ATRAC3plus.
4 SK
Ktoré disky sa môžu prehrávať v tomto CD prehrávači?
Zvukové disky CD:
Disky CD vo formáte CD-DA
Formát CD-DA (Compact Disc Digital Audio) je norma
nahrávania používaná na zvukových diskoch CD.
Disky ATRAC CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou softvéru SonicStage
nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte ATRAC3plus*
Formát ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3plus) je technológia
kompresie zvuku, ktorá vyhovuje požiadavkám na vysokú kvalitu zvuku a rýchlu
kompresiu. Formát ATRAC3plus dokáže komprimovať zvukové súbory približne
na 1/20 pôvodnej veľkosti rýchlosťou 64 kb/s.
CD prehrávač môže používať nasledujúce prenosové rýchlosti a vzorkovacie
frekvencie:
ATRAC3
Prenosové rýchlosti
66/105/132 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
44,1 kHz
ATRAC3plus
48/64/256 kb/s
44,1 kHz
Tento CD prehrávač môže zobraziť až 62 znakov.
Disky MP3 CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je softvér
SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3*
CD prehrávač môže používať prenosové rýchlosti a vzorkovacie frekvencie
uvedené nižšie. Prehrávať sa môžu aj súbory VBR (Variable Bit Rate).
MPEG-1 Layer3
Prenosové rýchlosti
32 – 320 kb/s
Vzorkovacie frekvencie
32/44,1/48 kHz
MPEG-2 Layer3
8 – 160 kb/s
16/22,05/23 kHz
MPEG-2.5 Layer3
8 – 160 kb/s
8/11,025/12 kHz
Tento CD prehrávač vyhovuje formátu značiek ID3, verziám 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4.
Formát značiek ID3 slúži na pridanie určitých informácií (názov skladby, názov
albumu, meno interpreta atď.) do súborov MP3. Tento CD prehrávač môže
zobraziť až 64 znakov informácie značky ID3.
Disky CD-Extra a disky Mix-Mode CD:
Disky CD-R a CD-RW, na ktorých sú súčasne nahrané údaje vo formátoch
CD-DA a CD-ROM*
Ak sa disk CD nedá prehrávať, zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“
v ponuke OPTION ( strana 27). Disk CD sa potom bude dať prehrať.
Prehrávať sa dajú aj disky ATRAC CD, na ktorých sú pomocou iného softvéru, ako je
softvér SonicStage, nahrané zvukové údaje komprimované vo formáte MP3.
Pomocou softvéru SonicStage nemožno vytvoriť disk CD so zvukovými údajmi nahranými
v rôznych formátoch.
* Prehrávať sa dajú len disky vo formáte ISO 9660 Level 1/2 a Joliet extension.
Pokračovanie 
5 SK
Hudobné disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv
Tento výrobok je navrhnutý na
prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú
štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie
spoločnosti predávajú v ostatnom čase
zvukové disky zakódované pomocou
technológií na ochranu autorských práv.
Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj
také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov
CD a nie je možné ich prehrať na tomto
výrobku.
Rozdiel v štruktúre súborov diskov ATRAC CD
a diskov MP3 CD
Disky ATRAC CD a disky MP3 CD
obsahujú „súbory“ a „skupiny“. „Súbor“
zodpovedá „skladbe“ zvukového
disku CD. „Skupina“ je balík súborov
a zodpovedá „albumu“.
V prípade diskov MP3 CD tento prehrávač
rozpozná priečinok MP3 ako „skupinu“,
a disky ATRAC CD a MP3 CD sa tak
môžu otvárať rovnakým spôsobom.
Počet skupín a súborov, ktorý možno použiť
• Maximálny počet skupín: 256
• Maximálny počet súborov: 999
Poradie prehrávania diskov ATRAC CD
a MP3 CD
Súbory na diskoch ATRAC CD sa
prehrávajú v poradí vybratom v programe
SonicStage.
V prípade diskov MP3 CD sa poradie
prehrávania môže líšiť podľa metódy
použitej pri nahrávaní súborov MP3
na disk. Prehrať sa môže aj „zoznam
prehrávania“ s poradím prehrávania
súborov MP3. V nasledujúcom príklade sa
súbory prehrávajú v poradí od  do .
6 SK
MP3
Skupina
Súbor
(Maximálna úroveň adresárov: 8)
Poznámky
• V prípade disku CD, ktorý obsahuje súbory
ATRAC3plus a súbory MP3, prehrávač najprv
prehráva súbory ATRAC3plus.
• Schopnosť CD prehrávača prehrávať sa môže
líšiť podľa kvality disku a stavu nahrávacieho
zariadenia.
• Používať sa môžu znaky A až Z, a až z, 0 až 9
a _ (znak podčiarknutia).
• Na disk so súbormi ATRAC3plus a MP3
neukladajte súbory v iných formátoch
a nevytvárajte nepotrebné priečinky.
Disky ATRAC CD
• Disky CD-R a CD-RW nahrané vo formátoch
ATRAC3plus nemožno prehrávať na počítači.
Disky MP3 CD
• Názov súboru musí obsahovať príponu „mp3“.
Ak však pridáte príponu „mp3“ k súboru,
ktorý nie je súborom MP3, prehrávač
nedokáže súbor správne rozpoznať.
• Pri komprimovaní zdroja do súboru MP3
sa odporúča nastaviť parametre kompresie
„44,1 kHz“, „128 kb/s“ a „Konštantná
prenosová rýchlosť“.
• Ak chcete na nahrávanie využiť maximálnu
kapacitu, nastavte v nahrávacom softvéri
možnosť „zastavenia zapisovania“.
• Ak chcete využiť maximálnu kapacitu pri
jednom nahrávaní na prázdne médium,
nastavte v nahrávacom softvéri možnosť „Disk
naraz“.
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Ak do prehrávača spadne nejaký pevný
predmet alebo natečie kvapalina,
odpojte ho od siete a pred ďalším
používaním nechajte skontrolovať
kvalifikovaným personálom.
• Do konektora DC IN 3 V (vonkajší
zdroj napájania) nevkladajte žiadne
cudzie predmety.
Na CD prehrávači
• Šošovky CD prehrávača udržiavajte čisté
a nedotýkajte sa ich. V opačnom prípade
sa šošovky môžu poškodiť a prehrávač
nebude správne fungovať.
• Na vrchnú časť CD prehrávača
neumiestňujte ťažké predmety. CD
prehrávač a disk CD by sa mohli
poškodiť.
• Neumiestňujte prehrávač CD do
blízkosti zdrojov tepla ani na miesto
vystavené priamemu slnečnému svetlu,
miesto s prachom alebo pieskom,
vlhkosťou, miesto, kde prší, miesto
vystavené mechanickým nárazom, na
nerovný povrch alebo do uzatvoreného
automobilu.
• Ak CD prehrávač ruší príjem rádiového
alebo televízneho vysielania, vypnite ho
alebo premiestnite ďalej od rádiového
alebo televízneho prijímača.
• Na tomto CD prehrávači nemožno
prehrávať disky s neštandardnými tvarmi
(napr. tvaru srdca, štvorca, hviezdy).
Pri pokuse o ich prehrávanie sa CD
prehrávač môže poškodiť. Takéto disky
nepoužívajte.
Zaobchádzanie s diskmi CD
• Disk CD uchopte za hranu, aby zostal
čistý. Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk CD nelepte papier ani pásku.
• Disk CD nevystavujte priamemu
slnečnému svetlu ani pôsobeniu zdrojov
tepla, ako sú potrubia s horúcim
vzduchom. Disky CD nenechávajte
v automobile zaparkovanom na
priamom slnečnom svetle.
Slúchadlá
Bezpečnosť na cestách
Slúchadlá nepoužívajte, ak riadite auto,
jazdíte na bicykli alebo obsluhujete
akékoľvek motorové vozidlo. Mohlo
by to ohroziť bezpečnosť cestnej
premávky a v niektorých krajinách je to
protizákonné. Nebezpečnou môže byť aj
veľká hlasitosť prehrávania v slúchadlách
pri chôdzi najmä pri prechádzaní cez
prechody pre chodcov. V potenciálne
nebezpečných situáciách by ste mali byť
veľmi opatrní alebo prehrávač prestať
používať.
Predchádzanie poškodeniu sluchu
Nepoužívajte slúchadlá s nastavenou
veľkou hlasitosťou. Ušní lekári varujú
pred nepretržitým, hlasitým a dlhodobým
prehrávaním. Ak vám začne zvoniť
v ušiach, znížte hlasitosť alebo prestaňte
prehrávač používať.
Ohľaduplnosť voči ostatným
Udržujte strednú úroveň hlasitosti.
Umožňuje to počuť vonkajšie zvuky a je to
ohľaduplné voči ľuďom v okolí.
7 SK
Začíname
Kontrola dodaného
príslušenstva
• Sieťový zdroj
(AC-ES3010K2)
(nedodáva sa s modelmi
pre USA/pre Kanadu)
• Slúchadlá
(iba pre modely
D-NE321 AR2,
E92, E18/4, MX2*)
Poznámka
Používajte len dodané diaľkové ovládanie.
S týmto prehrávačom nemožno používať iné
diaľkové ovládanie.
Pevne zapojte zásuvku slúchadiel do
diaľkového ovládania.
• Iba pre európske modely D-NE320
a modely D-NE321 HK4 a E18/1
Slúchadlá alebo
slúchadlá do uší
• Slúchadlá do uší
(iba pre európske
modely D-NE320
a modely D-NE321
HK4, E18/1*)
• Slúchadlá do uší
(pre iné modely)
• Iba pre modely D-NE320 pre USA/Kanadu
a modely D-NE321 E92, E18/4 a MX2
Slúchadlá alebo
slúchadlá do uší
• Diaľkové ovládanie • Diaľkové ovládanie
(iba pre európske
modely D-NE320
a D-NE321 HK4, E18/1*)
(iba pre modely D-NE320
pre USA/Kanadu
a D-NE321 E92, E18/4,
MX2*)
• Nabíjateľná batéria • Obal na prenášanie
(iba pre modely
batérie
D-NE321 HK4, E18/1*)
(iba pre modely
D-NE321 HK4, E18/1*)
Nosenie dodaných slúchadiel (iba pre modely
D-NE321 AR2, E92, E18/4 a MX2*)
Nasledujúce postupy platia pre nosenie
slúchadla na ľavom uchu.
1 Podľa nákresu si zaveste časť  cez
ľavé a časť  cez pravé ucho.
• Disk CD-ROM (softvér SonicStage)
Tento disk CD-ROM neprehrávajte na
prehrávačoch zvukových diskov CD vrátane
tohto prehrávača.
• Návod na obsluhu (táto knižka)
• Návod na inštaláciu a obsluhu
* Kód oblasti zakúpeného modelu je uvedený na
ľavej hornej strane čiarového kódu na obale.
8 SK
2 Zaveste si slúchadlá okolo uší,
podobne ako v prípade okuliarov.
3 Nastavte mušle slúchadiel, aby vám
pohodlne priliehali na uši.
Poznámka pre manipuláciu
s dodanými slúchadlami
Na slúchadlá neukladajte záťaž ani
nevyvíjajte tlak, inak sa môžu počas
dlhého uskladnenia zdeformovať.
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami
( strana 14 – 17, 21 – 23, 25)
/ ( strana 15, 17, 21, 23)
1)/ ( strana 16, 17, 19, 21 – 23, 25)
VOL +/– ( strana 14)
 CD prehrávač:
Tlačidlo
– ( strana 15 – 17, 22)
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlá
+/– ( strana 15)
Začíname
CD prehrávač
 Prevádzkové tlačidlo
 (prehrávať/pozastaviť)1)/ENTER
 CD prehrávač:
Modely D-NE321 HK4 a E18/1 2):
Tlačidlo  (stop)/CHG ( strana 11,
15 – 17)
Iné modely:
Tlačidlo  (stop) ( strana 15 – 17)
Diaľkové ovládanie:
Tlačidlo  (stop) ( strana 15)
 Tlačidlo SEARCH ( strana 16, 17)
 Tlačidlo DISPLAY/MENU
Diaľkové ovládanie (iba pre modely D-NE320 pre
USA/Kanadu a modely D-NE321 E92, E18/4 a MX2)
( strana 18, 19, 21, 23)
+ ( strana 15, 16, 22)
 Tlačidlo
 Konektor  (slúchadlá) ( strana 14)
 Konektor DC IN 3 V ( strana 11, 13)
 Prepínač HOLD (na zadnej strane CD
prehrávača) ( strana 16)
 Tlačidlo OPEN ( strana 10, 14)
 Model D-NE320 pre USA/Kanadu
Diaľkové ovládanie (iba pre európske modely
D-NE320 a modely D-NE321 HK4 a E18/1)
a modely D-NE321 E92, E18/4 a MX2:
Tlačidlá VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 14)
európske modely D-NE320 a modely
D-NE321 HK4 a E18/1:
ovládací prvok VOL (Hlasitosť) +/–
( strana 14)
 Tlačidlo  (prehrávať/pozastaviť)1)
( strana 14, 15)
 Tlačidlá / ( strana 15)
 Konektor slúchadiel (na zadnej strane)
 Háčik
 Spona
Pokračovanie 
9 SK
Displej
Príprava zdroja napájania
(suchá batéria)
Pre tento CD prehrávač používajte iba
nasledujúci typ suchej batérie:
• Alkalická batéria LR6 (veľkosť AA)
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
 Displej so znakovými informáciami
( strana 18)
 Indikátor Atrac3plus/MP3 ( strana 5)
 Indikátor disku ( strana 14)
Tlačidlo OPEN
 Indikátor batérie ( strana 12)
 Indikátor zoznamu prehrávania
 Indikátor skupiny
2
 Indikátor značiek ( strana 21)
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
Zdvihnúť
 Indikátor režimu prehrávania
 Indikátor časovača ( strana 26)
 Indikátor zvuku
1) Tlačidlo má dotykový bod.
2) Kód oblasti zakúpeného modelu
je uvedený na ľavej hornej strane
čiarového kódu na obale.
Kryt priestoru
pre
batériu
3
Stlačiť
Pri vkladaní batérie LR6 (veľkosť AA)
(je súčasťou dodávky) zorientujte
pól  podľa nákresu v priestore pre
batériu a zatvorte kryt, aby zapadol
na miesto.
Najprv vložte
koniec s pólom .
10 SK
Vybratie batérie
Batériu vyberte podľa nižšie uvedeného
zobrazenia.
4
Keď sa používa nabíjateľná
batéria (iba pre modely D-NE321
Začíname
Pripojte sieťový adaptér ku
konektoru DC IN 3 V CD prehrávača
a do sieťovej zásuvky, potom na
spustenie nabíjania stlačte tlačidlo
/CHG.
Na displeji bliká správa „Charging“
a segmenty indikátora
sa
rozsvietia postupne podľa priebehu
nabíjania.
Tlačidlo /CHG
HK4 a E18/1*)
Pred prvým použitím alebo po vyčerpaní
nabite nabíjateľnú batériu.
Batériu nabíjajte, len keď sa úplne vybije
(na displeji sa zobrazí správa „Low
Battery“). Pôvodná kapacita sa zachová
dlhšie.
do konektora DC IN 3V
* Kód oblasti zakúpeného modelu je uvedený na
ľavej hornej strane čiarového kódu na obale.
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
2
Otvorte kryt priestoru pre batériu
v prehrávači.
3
Pri vkladaní nabíjateľnej batérie
NH-7WMAA zorientujte pól  podľa
nákresu v priestore pre batériu
a zatvorte kryt, aby zapadol na
miesto.
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
Keď je batéria úplne nabitá, prestane
sa zobrazovať správa „Charging“.
Poznámky
• Nenabíjajte inú nabíjateľnú batériu, ako je
batéria NH-7WMAA.
• Prehrávač a nabíjateľná batéria sa pri
nabíjaní zahrievajú. Neznamená to žiadne
nebezpečenstvo.
• Ak sa prehrávač nebude dlhšiu dobu používať,
vyberte nabíjateľnú batériu.
Pokračovanie 
11 SK
Poznámka o životnosti nabíjateľnej batérie
a jej výmene
Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlhšiu
dobu nepoužívala, nemusí byť úplne
nabitá.
V takom prípade ju nabíjajte, kým
nezmizne správa „Charging“. Prehrávač
potom používajte, kým sa batéria úplne
nevybije (na displeji sa zobrazí správa
„Low Battery“). Tento postup zopakujte
viackrát.
Keď sa životnosť batérie po tomto postupe
skráti asi na polovicu normálnej životnosti,
vymeňte ju za novú nabíjateľnú batériu.
Poznámka o prenášaní nabíjateľnej batérie
Používajte dodaný obal na batériu, ktorý
poskytuje ochranu pred neočakávaným
zahrievaním. Ak sa nabíjateľná batéria
dostane do kontaktu s kovovými
predmetmi, môže vzniknúť skrat
a spôsobiť zahriatie alebo vznietenie
batérie.
Kontrola zostavajúcej kapacity
batérie
Zostávajúcu kapacita batérie indikuje
displej podľa nižšie uvedenej schémy.
Zmenšovanie čiernej časti indikátora
signalizuje vyčerpávanie kapacity batérie.




 „Low Battery“ *
* Zaznie zvukový signál.
Keď je batéria vyčerpaná, vymeňte ju za
novú alebo nabite nabíjateľnú batériu*.
* Iba modely D-NE321 HK4 a E18/1
Poznámky
• Na displeji sa zobrazuje približná zostávajúca
kapacita batérie. Napríklad, jeden segment
indikátora nemusí vždy zodpovedať štvrtine
kapacity batérie.
• V závislosti od prevádzkových podmienok
môže byť údaj na displeji väčší alebo menší
v porovnaní so skutočnou zostávajúcou
kapacitou.
12 SK
Životnosť batérie 1)
Pri používaní jednej alkalickej batérie 2)
G-PROTECTION
„1“
„2“
22
20
Zvukový disk CD
41
38
Disk ATRAC CD 3)
26
24
Disk MP3 CD 4)
Pri používaní jednej nabíjateľnej batérie
NH-7WMAA (ktorá sa nabíjala asi 5 hodín 5)6))
G-PROTECTION
„1“
„2“
10
9
Zvukový disk CD
17
15
Disk ATRAC CD 3)
12
11
Disk MP3 CD 4)
1)Hodnoty merané podľa normy asociácie
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Zobrazený čas prehrávania zodpovedá
približnému počtu hodín, keď je prehrávač
umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu
a pre režim „POWER SAVE“ je nastavená
možnosť „ON“ ( strana 27). Táto hodnota sa
mení podľa spôsobu používania prehrávača.
2)Keď sa používa alkalická batéria Sony LR6
(SG) (vyrobená v Japonsku).
3)Nahrávané rýchlosťou 48 kb/s
4)Nahrávané rýchlosťou 128 kb/s
5)Čas nabíjania sa mení v závislosti od spôsobu
používania nabíjateľnej batérie.
6)Iba modely D-NE321 HK4 a E18/1
Poznámky o nabíjateľných batériách
a suchých batériách
• Suché batérie nenabíjajte.
• Batérie nezahadzujte do ohňa.
• Batérie nenoste vo vrecku a pod., v ktorom sa
nachádzajú mince alebo iné kovové predmety.
Pri náhodnom kontakte kladného a záporného
pólu batérie s kovovým predmetom sa môže
vyvíjať teplo.
• Keď sa batérie nebudú dlhšiu dobu používať,
vyberte ich.
• V prípade úniku kvapaliny z batérie utrite
všetky zvyšky v priestore pre batérie a vložte
nové batérie. Ak sa tekutina dostane na
pokožku, dôkladne ju zmyte.
Používanie sieťového adaptéra
Pri používaní môžete prehrávač napájať
pomocou sieťového adaptéra bez batérie.
Začíname
do konektora DC IN 3V
Sieťový adaptér
do sieťovej zásuvky
1
Pripojte sieťový adaptér do
konektora DC IN 3V CD prehrávača
a do sieťovej zásuvky.
Poznámky o sieťovom adaptéri
• Keď sa prehrávač nebude dlhšiu dobu
používať, odpojte všetky zdroje napájania.
• Používajte len dodaný sieťový adaptér.
Ak s prehrávačom nebol dodaný sieťový
adaptér, použite sieťový adaptér AC-E30HG
(v Austrálii a Argentíne sa nedodáva). Použitie
akéhokoľvek iného sieťového adaptéra môže
spôsobiť poruchu.
Polarita zástrčky
• Nedotýkajte sa sieťového adaptéra vlhkými
rukami.
• Sieťový adaptér pripojte do ľahko dostupnej
sieťovej zásuvky. Ak by ste na sieťovom adaptéri
spozorovali odchýlky od normálneho fungovania,
adaptér od sieťovej zásuvky ihneď odpojte.
13 SK
Prehrávanie
Prehrávanie disku CD
4
Nastavte hlasitosť stlačením tlačidla
VOL +/–.
VOL +/–
1
Otvorte kryt prehrávača posunutím
tlačidla OPEN.
Najskôr k prehrávaču pripojte
slúchadlá/slúchadlá do uší.
do  (slúchadlá)
Tlačidlo OPEN
Slúchadlá/slúchadlá do uší
2
Umiestnite disk CD na tanier
a zatvorte kryt.
Na diaľkovom ovládaní:
modely D-NE320 pre USA/Kanadu a modely
D-NE321 E92, E18/4, MX2:
Po umiestnení disku CD na tanier
v kroku 2 stlačte tlačidlo  a nastavte
hlasitosť stlačením tlačidla VOL +/–.

VOL +/–
Európske modely D-NE320 a modely D-NE321
HK4, E18/1:
Po umiestnení disku CD na tanier
v kroku 2 stlačte tlačidlo  a nastavte
hlasitosť otočením tlačidla VOL +/–.
Označenou
stranou nahor
3
Stlačte tlačidlo /ENTER.
(disk) sa začne pohybovať a na
prehrávači sa spustí prehrávanie.
VOL +/–

/ENTER
Vybratie disku CD
Stlačte kolík v strede taniera a vyberte
disk CD.
14 SK
Základné operácie prehrávania (prehrávanie, zastavenie, vyhľadávanie)
Činnosť
V stave zastavenia stlačte a podržte tlačidlo
/ENTER (na diaľkovom ovládaní tlačidlo ),
kým sa nespustí prehrávanie.
Zastavenie
Pozastavenie a obnovenie prehrávania
po pozastavení
Stlačte tlačidlo /ENTER (na diaľkovom
ovládaní tlačidlo ).
Zastavenie prehrávania
Stlačte tlačidlo  (zastavenie)4).
Vyhľadanie začiatku aktuálnej skladby 1)
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
Vyhľadanie začiatku predchádzajúcich
skladieb 1)
Vyhľadanie začiatku nasledujúcej
skladby 1)
Vyhľadanie začiatku nasledujúcich
skladieb 1)
Rýchly posun dozadu 1)3)
Opakovane stláčajte tlačidlo .
Rýchly posun dopredu 1)3)
Stlačte a podržte tlačidlo .
Opakovane stláčajte tlačidlo
Opakovane stláčajte tlačidlo
Vyhľadanie
Prechod na nasledujúce skupiny2)
Prechod na predchádzajúce skupiny2)
Prehrávanie
Funkcia
Prehrávanie Prehrávanie od prvej skladby
Jedenkrát stlačte tlačidlo .
Opakovane stláčajte tlačidlo .
Stlačte a podržte tlačidlo .
(skupina) +.
(skupina) –.
1)Môže sa používať počas prehrávania aj pozastavenia.
2)Môže sa používať pri prehrávaní diskov CD, ak to nie sú zvukové disky.
3)Nemôže sa používať v prípade súboru MP3 nahraného na disku CD-R alebo CD-RW vo formáte
Packet Write.
4)/CHG pre modely D-NE321 HK4, E18/1.
Pokračovanie 
15 SK
Uzamknutie ovládacích prvkov
(funkcia HOLD)
Uzamknutím ovládacích prvkov sa
predchádza náhodnému stlačeniu tlačidla
pri prenášaní prehrávača.
1
Posuňte prepínač HOLD na zadnej
strane prehrávača v smere šípky.
Keď sa stlačí ľubovoľné tlačidlo
a funkcia HOLD je aktivovaná, bliká
indikátor „HOLD“.
Pre modely dodané s diaľkovým
ovládaním:
Funkcia HOLD sa môže použiť
samostatne pre diaľkové ovládanie
a prehrávač (na zadnej strane). Aj
keď je funkcia HOLD aktivovaná
napríklad pre prehrávač, prehrávač
sa môže ovládať pomocou diaľkového
ovládania, kým sa aj na ňom neaktivuje
funkcia HOLD.
Zrušenie uzamknutia ovládacích prvkov
Posuňte prepínač HOLD proti smeru
šípky.
Vyhľadanie obľúbenej
skladby alebo súboru
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia skupín (zobrazenie
súborov)
Na disku CD, ako je disk ATRAC CD
alebo disk MP3 CD, na ktorom je nahraný
určitý počet súborov, môžete vyhľadať
súbor skontrolovaním názvov skupín
(okrem zvukových diskov CD) alebo
súborov v okolí prehrávaného súboru.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
Na displeji sa zobrazia názvy skupín
a súborov v okolí aktuálneho súboru.
MR.SNO
The Train
Where do
 Názvy skupín
 Názvy súborov
2
Stlačením tlačidla
+ alebo
– vyberte skupinu.
3
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
súbor.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo .
16 SK
Yo
Vyhľadanie pomocou
zobrazenia zoznamu skupín
a súborov (zobrazenie zoznamu)
Skladbu a súbor môžete vyhľadať tak,
že si prezriete typ formátu zdroja hudby
a názvy skupín a súborov.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo
SEARCH.
2
Stlačte tlačidlo  alebo  na výber
skupiny, potom stlačte tlačidlo
/ENTER.
3
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
súbor.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vybratého
súboru.
Informácie o disku CD môžete
skontrolovať na displeji.
Podľa oblasti, v ktorej ste CD prehrávač
kúpili, nemusí byť predvoleným jazykom
angličtina („ENGLISH“). V prípade
potreby zmeňte nastavenie položky
LANGUAGE ( strana 26).
Pri prehrávaní disku MP3 CD, ktorý
obsahuje súbory so značkou ID3,
sa zobrazia informácie značky ID3.
(Ak značka ID3 neobsahuje informácie,
zobrazí sa názov súboru alebo skupiny.)
( strana 5)
Prehrávanie
Pri prehrávaní disku CD s nahranými
zmiešaným zvukovými údajmi:
Najprv sa zobrazí obrazovka výberu
typu formátu ako „ATRAC ROOT“
a „MP3 ROOT“.
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Kontrola informácií o disku CD
na displeji
Poznámky
• Prehrávač môže zobraziť znaky A – Z, a – z,
0 – 9 a _.
• Pred prehrávaním súboru prehrávač načíta
informácie o všetkých súboroch a skupinách
(alebo priečinkoch) na disku CD. Zobrazí
sa správa „Reading“. V závislosti od obsahu
disku CD môže čítanie trvať určitý čas.
• Ak súbor nepatrí do žiadnej skupiny, na
displeji sa zobrazí správa „MP3 ROOT“.
Pokračovanie 
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo  alebo –.
Zrušenie vyhľadávania
Stlačte tlačidlo .
17 SK
Kontrola informácií na displeji
Opakovane stláčajte tlačidlo DISPLAY/
MENU.
Zvukový disk CD
 Číslo skladby, uplynutý čas prehrávania
(Meno interpreta, názov skladby) 1)

Celkový počet skladieb na disku CD, celkový
zostávajúci čas disku CD, zostávajúci čas
aktuálnej skladby 2)

Obrazovka zobrazenia súborov
18 SK
Disk ATRAC CD alebo MP3 CD
 Názov súboru, meno interpreta 3), číslo súboru,
uplynutý čas prehrávania

Názov skupiny 3), informácia o KODEKU 4),
celkový počet súborov

Obrazovka zobrazenia súborov
1)Pri prehrávaní zvukového disku, ktorý
obsahuje textové informácie, ako sú
informácie vo formáte CD-TEXT, sa
informácie zobrazia v zátvorkách.
2)Informácie na displeji sa zobrazujú len pri
normálnom prehrávaní.
3)Počas prehrávania sa nezobrazí informácia
„meno interpreta“, ak disk neobsahuje
značku ID3 s informáciami. Keď sa na
displeji zobrazia názvy skupín alebo súborov,
informácie „meno interpreta“ a „názov
skupiny“ sa nezobrazia.
4)Zobrazí sa rýchlosť prenosu a vzorkovacie
frekvencie. Pri prehrávaní súboru MP3
vytvoreného systémom VBR (variable bit
rate) sa na displeji namiesto prenosovej
rýchlosti zobrazí správa „VBR“. V niektorých
prípadoch sa správa „VBR“ nezobrazí na
začiatku, ale v polovici prehrávania.
Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY
5
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
MODE)
1
Návrat do normálneho prehrávania
V ponuke PLAY MODE vyberte možnosť
„ALL“.
Pokračovanie 
Prehrávanie
K dispozícii sú rôzne možnosti
prehrávania, ako je výber skladieb, ktoré
chcete počúvať, a prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí.
Podrobnosti o možnostiach prehrávania sú
uvedené na  strane 20.
Skladby sa môžu prehrávať aj opakovane
pomocou vybratých možností prehrávania
(opakované prehrávanie,  strana 22).
Stlačte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
: Ponuka PLAY MODE
: Ponuka SOUND
: Ponuka OPTION
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ PLAY MODE“.
3
Po stlačení tlačidla /ENTER
stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť prehrávania.
Predvoleným nastavením je možnosť
„ALL“ (normálne prehrávanie).
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
19 SK
Možnosti prehrávania (ponuka PLAY MODE)
Displej na CD prehrávači
ALL
GROUP
1
SHUFFLE
GROUP SHUFFLE
BOOKMARK
PLAYLIST
AUTO RANKING
RANKING SHUF
PROGRAM
INTRO
Vysvetlenie
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v poradí podľa čísel
skladieb.
V prípade diskov ATRAC CD a MP3 CD je poradie prehrávania
odlišné a závisí od nastavenia položky „PLAY ORDER“ v ponuke
OPTION.
Prehrajú sa všetky súbory vo vybratej skupine alebo všetky skupiny
(len pre disky ATRAC CD a MP3 CD) ( strana 21).
Jedenkrát sa prehrá aktuálna skladba.
Všetky skladby na disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.
Všetky súbory vo vybratej skupine sa prehrajú jedenkrát
v náhodnom poradí (len pre disky ATRAC CD a MP3 CD)
( strana 21).
Prehrajú sa skladby s pridanou značkou. Prehrávanie skladieb so
značkami sa začne podľa číselného poradia skladby, a nie v poradí
pridávania značiek ( strana 21).
Prehrajú sa skladby uvedené vo vybratom zozname prehrávania
m3u* (len pre disky MP3 CD) ( strana 21).
Prehrajú sa najčastejšie prehrávané skladby z disku CD v poradí od
desiatej po prvú.
V náhodnom poradí sa prehrá až 32 skladieb, ktoré sú v prehrávači
uložené ako najčastejšie prehrávané.
Prehrá sa až 64 skladieb vo vašom obľúbenom poradí ( strana 22).
Raz sa prehrá asi 10 prvých sekúnd zo všetkých skladieb, ktoré
nasledujú po aktuálnej skladbe.
* Zoznam prehrávania m3u je súbor, v ktorom je zakódované poradie prehrávania súborov MP3.
Ak chcete používať funkciu zoznamu prehrávania, pri nahrávaní súborov MP3 na disk CD-R alebo
CD-RW použite kódovací softvér, ktorý podporuje formát m3u.
Prehrávať sa môže prvých 8 zoznamov (zoradených podľa názvov súborov) na obrazovke CD
prehrávača.
20 SK
Prehrávanie skupín
1
2
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
skupinu.
Pri vyberaní skupiny na disku MP3 CD
atď. pomocou prehľadávania všetkých
adresárov stlačte tlačidlo  alebo .
Pri vyberaní skupiny v rámci rovnakého
priečinku stlačte  alebo .
Stlačte tlačidlo /ENTER aspoň na
dve sekundy.
Prehrávač začne prehrávať všetky súbory
vo vybranej skupine.
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Poznámka
Ak skupina neobsahuje žiadne skladby, na
displeji sa zobrazí spáva „Invalid“.
Prehrávanie obľúbených
skladieb (prehrávanie označených)
1
2
3
Počas prehrávania skladby, ku
ktorej chcete pridať značku, stlačte
tlačidlo /ENTER, kým indikátor
nezačne pomaly blikať.
Ak chcete pridať značku do dvoch
alebo viacerých skladieb, zopakujte
krok 1.
Značky sa môžu pridať až
k 10 zvukovým diskom CD (do
99 skladieb na každom disku CD) a až
k 5 diskom ATRAC CD a MP3 CD
(do 999 skladieb na každom disku CD).
Stlačte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „PLAY MODE“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
5
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť „BOOKMARK“, potom
stlačte tlačidlo /ENTER.
6
Keď sa zobrazí „REPEAT“, vyberte
možnosť „ON“ alebo „OFF“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
Odstránenie značiek
Počas prehrávania skladby so značkou
stlačte a podržte tlačidlo /ENTER, kým
sa indikátor neprestane zobrazovať.
Prehrávanie
3
Vykonajte kroky 1 a 2 časti „Zmena
možností prehrávania (ponuka PLAY
MODE)“ ( strana 19). V kroku 3
vyberte možnosť „GROUP“ alebo
„GROUP SHUFFLE“ a stlačte
tlačidlo /ENTER.
4
Poznámky
• Ak sa pokúsite pridať značky k jedenástemu
disku CD (k šiestemu disku pri prehrávaní
diskov ATRAC CD alebo MP3 CD),
odstránia sa značky z disku CD, ktorý ste
prehrávali ako prvý.
• Ak odpojíte všetky zdroje napájania, vymažú
sa všetky značky uložené v pamäti.
• Iba pre modely D-NE321 HK4 a E18/1:
Všetky značky uložené v pamäti sa vymažú,
aj keď budete pri zobrazenej správe „Low
Battery“ bez nabitia batérie pokračovať
v prehrávaní hudby na prehrávači napájanom
nabíjateľnou batériou.
Prehrávanie obľúbených
zoznamov prehrávania
(prehrávanie podľa zoznamu
prehrávania m3u)
1
V kroku 3 v časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
( strana 19) vyberte možnosť
„PLAYLIST“.
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
zoznam prehrávania.
3
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Pokračovanie 
21 SK
Prehrávanie skladieb
v obľúbenom poradí
(prehrávanie PGM)
1
Kým je prehrávač zastavený,
vyberte v kroku 3 časti „Zmena
možností prehrávania (ponuka PLAY
MODE)“ možnosť „PROGRAM“
( strana 19), potom stlačte tlačidlo
/ENTER.
Prehliadka programu
1 Kým je prehrávač zastavený, vyberte
v kroku 3 časti „Zmena možností
prehrávania (ponuka PLAY MODE)“
možnosť „PROGRAM“ ( strana 19),
potom stlačte tlačidlo /ENTER.
2 Stlačte a podržte tlačidlo /ENTER,
kým sa nezmení displej. Po každom
stlačení tlačidla /ENTER sa skladby
zobrazia v poradí prehrávania.
Zrušenie prehrávania PGM
Stlačte tlačidlo .
2
22 SK
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
skladbu, potom stlačte a podržte
tlačidlo /ENTER, kým sa nezmení
displej.
Pri prehrávaní disku ATRAC CD
alebo MP3 CD: Stlačením tlačidla
+ alebo – môžete tiež vybrať súbor
v inej skupine.
3
Opakovaním kroku 2 vyberte
skladby v obľúbenom poradí.
Môžete vybrať až 64 skladieb.
Po skončení zadávania 64. skladby
sa na obrazovke zobrazí číslo prvej
vybratej skladby (zvukový disk CD)
alebo názov prvého vybratého súboru
(disk ATRAC CD alebo MP3 CD).
Ak vyberiete 65 alebo viac skladieb,
prvé vybraté skladby sa postupne po
jednej odstránia.
4
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Spustí sa prehrávanie vo vybratom
poradí.
Opakované prehrávanie
skladieb (opakované prehrávanie)
1
Vyberte možnosť „ON“ v kroku
5 časti „Zmena možností prehrávania
(ponuka PLAY MODE)“ ( strana 19).
Návrat do normálneho prehrávania
Vyberte možnosť „OFF“.
Zmena kvality zvuku
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
SOUND sú uvedené na  strane 24.
Výber kvality zvuku
1
2
Stlačením tlačidla  alebo
 aspoň na 2 sekundy vyberte
frekvenčný rozsah.
3
Opakovaným stláčaním tlačidla 
alebo  vyberte tvar vlny.
Pre každý frekvenčný rozsah sú
v pamäti uložené 3 tvary.
Stlačte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ SOUND“.
Low
Prehrávanie
Môžete zapnúť nastavenie
„EQUALIZER“ a nastavenie
„CLEARBASS“. Ak zapnete obe
nastavenia naraz, získate väčší pôžitok
z basového zvuku požadovanej kvality.
2
Mid High
Frekvenčný rozsah
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
hlasitosť zvuku.
Nastavenie hlasitosti má 7 úrovní.
Hlasitosť
3
4
Po stlačení tlačidla /ENTER
stlačením tlačidla  alebo  vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť,
potom stlačte tlačidlo /ENTER.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť, potom stlačte tlačidlo
/ENTER.
Prispôsobenie kvality zvuku
Kontrolou tvaru vlny na displeji môžete
samostatne nastaviť kvalitu jednotlivých
frekvenčných rozsahov.
1
Vyberte možnosť „EQUALIZER“
v kroku 3 a možnosť „CUSTOM“
v kroku 4 v časti „Výber kvality
zvuku“.
Najprv sa zobrazí rozsah „Low“.
Existujú tri frekvenčné pásma: „Low“
(nízke pásmo zvuku), „Mid“ (stredné
pásmo zvuku) a „High“ (vysoké pásmo
zvuku).
Low
Mid High
5
Opakovaním krokov 2 až 4 nastavte
zostávajúce 2 frekvenčné rozsahy.
6
Stlačte tlačidlo /ENTER.
Návrat na predchádzajúcu obrazovku
Stlačte tlačidlo .
Zrušenie nastavovania
Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní
aspoň na 2 sekundy.
Poznámky
• Ak nastavenia skresľujú zvuk pri vyššej
hlasitosti, nastavte nižšiu hlasitosť.
• Ak zistíte rozdiel hlasitosti medzi nastavením
zvuku „CUSTOM“ a ďalšími nastaveniami
zvuku, nastavte hlasitosť podľa vlastných
požiadaviek.
Pokračovanie 
23 SK
Položky ponuky SOUND
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.
Položka
EQUALIZER
(Nastavenie ekvalizéra)
Možnosti (: predvolené nastavenie)
Normálna kvalita zvuku
 OFF
SOFT
ACTIVE
HEAVY
CUSTOM
CLEARBASS
(Nastavenie basových
zvukových tónov)
 OFF
1
2
3
Vokály, stredné zvukové tóny potlačené
Živé zvuky, zvýraznenie vysokých a nízkych zvukových
tónov
Mohutné zvuky, dôraznejšie zvýraznenie vysokých
a nízkych zvukových tónov v porovnaní s možnosťou
zvuku ACTIVE
Prispôsobenie zvuku (podrobnosti sú uvedené na
 strane 23)
Normálna kvalita zvuku.
Zvýraznenie basových zvukových tónov.
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov ako
v stupni 1.
Dôraznejšie zvýraznenie basových zvukových tónov ako
v stupni 2.
Poznámka
Ak zmeníte nastavenie položky EQUALIZER po nastavení položky CLEARBASS, nastavenie položky
EQUALIZER má prednosť.
Ak nastavujete položku EQUALIZER a položku CLEARBASS, najprv nastavte položku
EQUALIZER.
24 SK
Zmena voliteľných
nastavení
Podrobnosti o nastavení položiek ponuky
OPTION sú uvedené na  strane 26.
Nastavenie rôznych funkcií
1
Stlačte tlačidlo DISPLAY/MENU,
kým sa nezobrazí obrazovka
s ponukami.
2
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
ponuku „ OPTION“.
3
Po stlačení tlačidla /ENTER
stlačením tlačidla  alebo  vyberte
položku, ktorú chcete nastaviť,
potom stlačte tlačidlo /ENTER.
4
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte
možnosť, potom stlačte tlačidlo
/ENTER.
Pri nastavovaní položky
„LANGUAGE“ alebo „PLAY
ORDER“ zopakujte krok 3.
Prehrávanie
Môžete nastaviť rôzne funkcie, ako je
jazyk ponúk a poradie prehrávania skupín
a súborov.
Pokračovanie 
25 SK
Položky ponuky OPTION
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo . Ak chcete zrušiť
nastavovanie, stlačte tlačidlo  aspoň na 2 sekundy.
Položky
Možnosti (: predvolené nastavenia)
LANGUAGE
(Jazyk v ponukách
atď.)
MENU
FRENCH
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
TEXT 1)
G-PROTECTION 1)
(na zabránenie
preskakovaniu zvuku)
1
2
AVLS 2)
 OFF
(obmedzenie hlasitosti)
ON
26 SK
 ENGLISH
TIMER
(časovač vypnutia)
 OFF
BEEP
(zvukový signál pri
ovládaní)
SEAMLESS 1)3)
(súvislé prehrávanie
skladieb)
 ON
1 – 99 min
OFF
 OFF
ON
Výber jazyka textu v ponukách,
upozorneniach, správach atď.
Výber jazyka pre formát CD-TEXT,
značky ID3 atď.
ENGLISH
Ak vyberiete možnosť „AUTO“, text sa
FRENCH
bude dať čítať v nasledujúcich jazykoch.
GERMAN
ITALIAN
PORTUGUESE
RUSSIAN
SPANISH
Zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku na úrovni kvality
zvuku disku CD.
Zvýšené zabezpečenie proti preskakovaniu zvuku.
Zmeny hlasitosti bez obmedzenia úrovne.
 AUTO
Ochrana sluchu obmedzením maximálnej hlasitosti.
Časovač nie je zapnutý.
Na displeji prehrávača sa zobrazuje indikátor . Výber
tejto možnosti umožňuje kontrolovať počas prehrávania
zostávajúci čas prehrávania.
Opakovaným stláčaním tlačidla  alebo  zvýšite alebo
znížite dĺžku času o 5 minút alebo podržaním tlačidla
 alebo  zvýšite alebo znížite dĺžku času o 1 minútu.
Predvolené nastavenie je „10 min“.
Pri ovládaní prehrávača zaznie zvukový signál.
Zvukový signál je vypnutý.
Disk CD sa prehráva tak, ako je nahraný vrátane medzier
medzi skladbami.
Pri prehrávaní disku CD sa medzery vynechávajú.
Možnosti (: predvolené nastavenia)
POWER SAVE
(úspora energie)
 OFF
Funkcia POWER SAVE nefunguje.
ON
TRACK
Nastavenie položiek ponuky SOUND nemá žiadny vplyv.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
 NORMAL
nahrávania.
ID3TAG TNO Prehrávanie v poradí podľa čísel značiek
ID3.
FILE NAME
Prehrávanie v abecednom poradí názvov
súborov.
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
 OFF
nahrávania.
ON
Prehrávanie hudobného zdroja v poradí
podľa názvov skupín.
Ak sa disky CD prehrávajú normálne, nastavte možnosť
„OFF“.
Ak disk CD-Extra nemožno prehrávať, nastavte možnosť
„ON“. Budete ho môcť prehrať.
PLAY ORDER 1)
(poradie prehrávania)
GROUP
CD-EXTRA 1)4)
(prehrávanie podľa
formátu disku)
 OFF
ON
Prehrávanie
Položky
1)Táto položka sa dá nastaviť, len keď je prehrávač zastavený.
2)AVLS je skratka systém automatického obmedzovania hlasitosti (Automatic Volume
Limiter System).
3)Táto funkcia funguje len pre disky ATRAC CD.
4)Táto funkcia funguje len pre zvukové disky CD a disky CD-Extra.
Poznámky
• V nasledujúcich prípadoch môže zvuk preskakovať, aj keď je pre položku „G-PROTECTION“
nastavená možnosť „2“:
– keď je CD prehrávač vystavený silnejším sústavným otrasom, ako sa predpokladá,
– keď sa prehráva znečistený alebo poškriabaný disk CD alebo
– keď sa prehráva nekvalitný disk CD-R alebo CD-RW alebo v prípade problémov s pôvodným
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
• V závislosti od spôsobu nahrávania zdrojovej hudby sa skladby nemusia prehrávať súvislo ani
v prípade, keď je pre položku „SEAMLESS“ nastavená možnosť „ON“.
27 SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní uvedených príznakov, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Napájanie 1)
Príznak
Nabíjateľná batéria sa nedá nabiť.
Príčina a spôsob nápravy
 Nabíjateľná batéria nie je vložená do priestoru pre batériu.
Vložte nabíjateľnú batériu ( strana 11).
 Na diaľkovom ovládaní ste stlačili tlačidlo . Počas
zastavenia stlačte na CD prehrávači tlačidlo /CHG. 2)
Zvuk
Príznak
Hlasitosť sa nezvyšuje, aj keď
opakovane stláčate tlačidlo VOL +.
Príčina a spôsob nápravy
Nepočuť žiaden zvuk ani šum.
 Pevne pripojte slúchadlá.
 Konektory sú znečistené. Konektory pravidelne čistite
suchou a mäkkou tkaninou.
Z disku CD počuť šelestivý šum.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 10).
Nemožno nastaviť položky ponuky
SOUND.
 Položka „POWER SAVE“ je nastavená na možnosť
„ON“. Nastavenie zmeňte na „OFF“ ( strana 27).
 Pre položku „AVLS“ je nastavená možnosť „ON“.
Nastavte možnosť „OFF“ ( strana 26).
Prevádzka a prehrávanie
Príznak
Čas prehrávania je veľmi krátky. Disk
CD sa neprehráva.
28 SK
Príčina a spôsob nápravy
 Skontrolujte, či sa namiesto alkalickej batérie nepoužíva
mangánová batéria.
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 10).
 Niekoľkokrát nabite a vybite nabíjateľnú batériu
( strana 12) 1).
Príznak
Niektoré skladby sa nedajú prehrať.
Príčina a spôsob nápravy
Na displeji sa zobrazuje správa
„Low Battery“ a disk CD sa
neprehráva.
 Nabíjateľná batéria je úplne vybitá. Nabite batériu
( strana 11). 1)
 Vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 10).
Na displeji sa zobrazí správa
„Hi DC in“.
 Používa sa sieťový adaptér s vyšším menovitým výkonom,
ako je menovitý výkon dodaného alebo odporúčaného
adaptéra. Používajte len dodaný sieťový adaptér alebo
kábel na pripojenie k autobatérii odporúčaný v časti
„Voliteľné príslušenstvo“ ( strana 32).
Disk CD sa po umiestnení do
prehrávača neprehráva alebo sa na
displeji zobrazí správa „No Disc“.
 Disk CD je znečistený alebo poškodený. Disk vyčistite
alebo vymeňte.
 Skontrolujte, či je disk CD vložený označenou stranou
nahor ( strana 14).
 Nastala kondenzácia vlhkosti. Prehrávač CD niekoľko
hodín nepoužívajte, kým sa vlhkosť neodparí.
 Pevne zatvorte kryt priestoru pre batériu ( strana 10).
 Skontrolujte, či je batéria vložená správne ( strana 10).
 Bezpečne zapojte sieťový adaptér do sieťovej zásuvky
( strana 13).
 Po uplynutí aspoň jednej sekundy od zapojenia sieťového
adaptéra stlačte tlačidlo /ENTER.
 Disk CD-R alebo CD-RW v prehrávači je prázdny.
 Nastal problém s kvalitou disku CD-R alebo CD-RW,
nahrávacím zariadením alebo aplikačným softvérom.
Po stlačení tlačidla bliká na displeji
indikátor „HOLD“ a disk CD sa
neprehráva.
Prehrávanie sa spúšťa z polohy,
v ktorej ste ho zastavili (funkcia
obnovenia).
 Tlačidlo je zablokované. Posuňte naspäť prepínač HOLD
( strana 16).
Pri prehrávaní sa disk ATRAC CD
alebo MP3 CD neotáča, zvuk však
normálne počuť.
 Prehrávač je navrhnutý tak, aby sa zastavením otáčania
disku ATRAC CD alebo MP3 CD počas prehrávania
znížila spotreba energie. Nie je to porucha prehrávača.
 Pokúsili ste sa prehrať súbory uložené vo formáte, ktorý
nie je kompatibilný s prehrávačom ( strana 5).
 Zmeňte nastavenie položky „CD-EXTRA“ v ponuke
OPTION. Môžete prehrať disk CD ( strana 27).
Ďalšie informácie
 Funkcia obnovenia je zapnutá. Ak chcete spustiť
prehrávanie od prvej skladby, po zastavení prehrávača
stlačte a podržte stlačené tlačidlo /ENTER (na
diaľkovom ovládaní tlačidlo ), kým sa nespustí
prehrávanie prvej skladby, alebo otvorte kryt prehrávača
( strana 15). Môžete tiež vybrať alebo odpojiť všetky
zdroje napájania a potom opäť vložiť batériu alebo zapojiť
sieťový adaptér.
Pokračovanie 
29 SK
Príznak
Príčina a spôsob nápravy
Po stlačení tlačidla /ENTER
alebo po zatvorení krytu prehrávača
sa na displeji zobrazí správa „No File“.
 Na disku CD-R alebo CD-RW sa nenachádzajú žiadne
súbory formátu ATRAC3plus alebo MP3.
 Používa sa disk CD-R alebo CD-RW, z ktorého boli
vymazané všetky údaje.
 Disk CD je znečistený.
Displej LCD sa stáva nečitateľným
alebo sa spomaľuje zobrazovanie.
 Prehrávač CD sa používa v prostredí s vysokou teplotou
(vyššou ako 40 °C) alebo nízkou teplotou (nižšou ako
0 °C). V prostredí s izbovou teplotou sa obnovia normálne
prevádzkové vlastnosti displeja.
Aj keď ste nevybrali možnosť
„BOOKMARK“, indikátor (Značka)
bliká.
Prehrávanie sa neočakávane zastaví.
 Po výbere inej možnosti prehrávania, ako je možnosť
„BOOKMARK“, indikátor
(Značka) bliká.
Prehrávač sa nedá ovládať a na
displeji CD prehrávača a diaľkového
ovládania sa zobrazí rad 8 čísel alebo
znakov.
 Tento jav sa môže vyskytnúť v závislosti od používaného
disku CD. Odpojte všetky zdroje napätia a potom
vložte batériu alebo opätovne pripojte napájací adaptér.
Vyskúšajte opätovne ovládať prehrávač. Ak problém
pretrváva, kontaktujte najbližšieho predajcu značky Sony.
 Je nastavený časovač. Zmeňte nastavenie položky
„TIMER“ na možnosť „OFF“ ( strana 26).
 Nabíjateľná batéria alebo suchá batéria je úplne
vyčerpaná. Nabite nabíjateľnú batériu ( strana 11) alebo
vymeňte suchú batériu za novú alkalickú batériu LR6
(veľkosti AA) ( strana 10).
Iné
Príznak
Po zatvorení krytu prehrávača CD sa
disk CD začne otáčať.
Príčina a spôsob nápravy
Prehrávač CD sa nedá správne
ovládať pomocou diaľkového
ovládania. 2)
 Na prehrávači sú omylom stlačené tlačidlá.
 Diaľkové ovládanie nie je spoľahlivo pripojené.
 Prehrávač načítava informácie na disku CD, nie je to
príznak poruchy.
1) Iba modely D-NE321 HK4 a E18/1. Kód oblasti zakúpeného modelu je uvedený na ľavej hornej
strane čiarového kódu na obale.
2) Modely D-NE320 pre USA/Kanadu/Európu a model D-NE321.
30 SK
Údržba
Technické údaje
Čistenie puzdra
Používajte mäkkú tkaninu mierne
navlhčenú vodou alebo slabým roztokom
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte
alkohol, benzín ani riedidlá.
Systém
Digitálny zvukový systém disku CD
Vlastnosti laserovej diódy
Materiál: GaAlAs
Vlnová dĺžka: λ = 770 – 800 nm
Doba žiarenia: kontinuálne
Výstupný výkon lasera: menej ako 44,6 µW
(Výstupný výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky
objektívu na optickom zbernom bloku
s otvorom 7 mm.)
D-A prevodník
Jednobitový, s riadením časovej osi pomocou
kryštálu
20 – 20 000 Hz +1
–2 dB (merané podľa normy JEITA)
Výstup (pri vstupnej úrovni 3 V)
Slúchadlá (konektor typu stereo minijack)
Približne 5 mW + približne. 5 mW pri 16 Ω
(Približne 1,5 mW + približne 1,5 mW pri 16 Ω)*
*Pre zákazníkov v Európe
Ďalšie informácie
Frekvenčný rozsah
Požiadavky na napájanie
• Batéria LR6 (veľkosť AA): jednosmerné
napätie 1,5 V × 1
• Nabíjateľná batéria Sony NH-7WMAA:
jednosmerné napätie 1,2 V × 1*
• Sieťový adaptér (konektor DC IN 3 V):
220 V, 50 Hz (model určený pre Čínu)
120 V, 60 Hz (model určený pre Mexiko)
* Iba modely D-NE321 HK4 a E18/1. Kód
oblasti zakúpeného modelu je uvedený na
ľavej hornej strane čiarového kódu na obale.
Prevádzková teplota
5 °C – 35 °C
Rozmery (š/v/h) (bez vyčnievajúcich častí
a ovládacích prvkov)
Približne 137,8 × 30,9 × 137,8 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)
Približne 178 g
Americké a zahraničné patenty s licenciou od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Vzhľad a technické vlastnosti sa môžu meniť bez
upozornenia.
31 SK
Voliteľné príslušenstvo
Sieťový adaptér *
Systém aktívnych
reproduktorov
Kábel na pripojenie
k autobatérii
Kábel na pripojenie
k autobatérii a súprava na
pripojenie do auta
Súprava na pripojenie do
auta
Slúchadlá (s výnimkou
zákazníkov vo Francúzsku)
Slúchadlá (pre zákazníkov vo
Francúzsku)
AC-E30HG
SRS-Z1
SRS-Z30
DCC-E345
DCC-E34CP
CPA-9C
MDR-EX71SL
MDR-G04SL
MDR-J20SP
MDR-E808SP
MDR-E808LP
* Technické parametre sieťových adaptérov sa
menia podľa oblasti. Pred kúpou skontrolujte
napätie miestnej siete a tvar zástrčky.
Váš obchodný zástupca nemusí mať
k dispozícii všetky položky vyššie
uvedeného príslušenstva. Požiadajte ho
o podrobné informácie o príslušenstve,
ktoré je k dispozícii vo vašej krajine alebo
oblasti.
32 SK
K
Register
kryt priestoru pre batériu
L
Symboly
LANGUAGE
(Batéria) 11, 12
(disk) 14
1 20
 (časovač) 26
26
M
MENU
26
N
A
nabíjateľná batéria
ACTIVE 24
ALL 20
ATRAC3plus 5
AUTO RANKING
AVLS 26
O
20
P
PLAY MODE 19
PLAY ORDER 27
PLAYLIST 20
POWER SAVE 27
pozastavenie 15
prehrávanie 15
PROGRAM 20, 22
20, 21
C
CD-EXTRA 27
CD prehrávač 9
CD-TEXT 18
CLEARBASS 23, 24
CUSTOM 24
R
RANKING SHUF
D
diaľkové ovládanie 8
disk ATRAC CD 5
disk CD-Extra 5
disk CD-ROM (softvér SonicStage)
disk Mix-Mode CD 5
disk MP3 CD 5
displej 10
E
EQUALIZER
23, 24
20
S
8
SEAMLESS 26
SHUFFLE 20
sieťový adaptér 8
skupina 6
slúchadlá do uší 8
SOFT 24
softvér SonicStage 4
SOUND 24
suchá batéria 10
T
F
formát CD-DA
funkcia HOLD
5
16
G
G-PROTECTION 26
GROUP 20, 21, 27
GROUP SHUFFLE 20, 21
TEXT 26
TIMER 26
TRACK 27
V
voliteľné príslušenstvo
vyhľadávanie 15
32
Z
H
24
I
INTRO
Ďalšie informácie
BEEP 26
BOOKMARK
8, 11
obal na prenášanie batérie 8
opakované prehrávanie 22
OPTION 26
B
HEAVY
10, 11
20
zastavenie 15
značka ID3 17
zobrazenie súborov
zobrazenie zoznamu
16
17
33 SK
2-318-868-61 (1)
D-NE319/NE320/NE321
Atrac CD Walkman
Portable
CD Player
Sony Corporation Printed in China
© 2004 Sony Corporation
Návod k obsluze
CZ
Návod na obsluhu
SK
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising