Sony | DSC-QX30 | Sony DSC-QX30 Návod na používanie

Sony DSC-QX30 Návod na používanie
4-546-358-12(1) (CZ)
CZ
DSC-QX30
Digitální fotoaparát
Návod k obsluze
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Použití poutka na zápěstí (součást dodávky)
2
Návod k obsluze
CZ
Z následující webové stránky si můžete stáhnout software pro
správu snímků PlayMemories Home™.
http://www.sony.net/pm/
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo se nachází na zadní straně přístroje.
Opište sériové číslo do níže uvedené kolonky. Tyto údaje sdělte
prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet s dotazem
k tomuto výrobku.
Číslo modelu DSC-QX30
Sériové číslo
3
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte jednotku dešti ani vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ
Baterie
Při nesprávné manipulaci s baterií může dojít k prasknutí baterie
a požáru nebo k popálení chemickými substancemi. Dodržujte
následující pokyny.


4
Baterii nerozebírejte.
Zabraňte rozmačkání baterie a nevystavujte baterii žádným nárazům nebo
jiným silovým rázům, jaké představuje například silný úder, pád baterie
nebo šlápnutí na baterii.









Nezkratujte kontakty baterie a zabraňte doteku kovových předmětů
a kontaktů baterie.
Baterii nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C, jaké se vyskytují
na přímém slunečním světle nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Baterii nezapalujte ani ji nevhazujte do ohně.
Nemanipulujte s poškozenými nebo vytékajícími lithium-iontovými
bateriemi.
Baterii nabíjejte výhradně pomocí originální nabíječky baterií Sony nebo
zařízení, které je určeno pro nabíjení tohoto typu baterií.
Baterii uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Baterii udržujte v suchu.
Baterii nahrazujte pouze baterií ekvivalentního typu doporučeného
společností Sony.
Použité baterie likvidujte způsobem popsaným v instrukcích.
CZ
5
Napájecí adaptér AC
Při použití napájecího adaptéru AC zapojte adaptér do nejbližší dostupné
zásuvky elektrické sítě. Zaznamenáte-li na přístroji libovolnou závadu
při použití napájecího adaptéru AC, ihned odpojte adaptér od zásuvky
elektrické sítě.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky v zemích, kde platí směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko
Prohlášení o shodě se směrnicemi EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo
6
CZ
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení
splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES. Podrobné informace získáte na následující
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
7
Poznámka
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání
přenosu dat v jeho průběhu, restartujte aplikaci nebo odpojte a opět
připojte komunikační kabel (USB atd.).
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že vyhovuje limitům
stanoveným směrnicí elektromagnetické kompatibility (EMC) pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz
a zvuk této jednotky.
8
Likvidace baterií a elektrických a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
CZ
Tento symbol na produktu, baterii nebo obalu značí,
že s produktem a baterií nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou.
Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se
na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace těchto produktů
a baterií pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít
při nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů pomáhá šetřit
přírodní zdroje.
9
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu
této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Abyste
zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními
bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich
životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. V případě všech ostatních
typů baterií nahlédněte do části věnované bezpečnému vyjmutí
baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste produkt zakoupili.
10
Informace o fotoaparátu
CZ
Fotoaparát je konstruován pro
připojení k chytrému telefonu
prostřednictvím Wi-Fi. Snímky lze
přenášet do chytrého telefonu
přímo na místě fotografování,
bezprostředně po jejich pořízení.
Zkontrolujte dodávané
položky





Dobíjecí baterie NP-BN (1)
Kabel micro USB (1)
Poutko na zápěstí (1)
Adaptér pro chytrý telefon (1)
Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Názvy hlavních součástí
 Tlačítko napájení
 Mikrofon
 Univerzální konektor
 Tlačítko RESET
 Kontrolka napájení/nabíjení/
video
Zelená: Zapnuto
Oranžová: Nabíjení
Červená: Záznam videa
 Páčka zoomu
 Tlačítko spouště
Pokračování 
11
Informace o fotoaparátu (pokračování)
 Zobrazovací panel
: Upozorňuje, že v zařízení
není vložena paměťová karta
: Udává zbývající kapacitu
baterie
: Udává nastavení Wi-Fi
: Jedno připojení (výchozí)
: Více připojení
: Wi-Fi vypnuto
 Tlačítko Wi-Fi
 Stativový závit
 Háček pro poutko na zápěstí
12
Nabíjení baterie
CZ
Před použitím fotoaparátu nabijte
baterii. Chcete-li nabít baterii,
připojte fotoaparát k počítači
pomocí kabelu micro USB
(je součástí dodávky).


Kryt baterie
Pro nabití baterie vypněte
napájení.
Pokud nemáte k dispozici počítač,
použijte napájecí adaptér AC-UD10
(prodávaný samostatně).
13
Vložení paměťové karty
Před fotografováním vložte do fotoaparátu paměťovou kartu microSD
(prodávaná samostatně) nebo Memory Stick Micro™ (M2)
(prodávaná samostatně).
Poznámka: Při vkládání paměťové karty dbejte na její správnou
orientaci.

Paměťové karty se používají pro ukládání snímků [20M]
(výchozí nastavení) nebo videa.
Paměťová
karta
Memory
Stick Micro
Paměťová
karta
microSD
14
Strana
s konektory
Strana
s potiskem
Instalace aplikace PlayMemories Mobile™
CZ
Před použitím fotoaparátu si
do chytrého telefonu nainstalujte
aplikaci PlayMemories Mobile.
Pokud již máte aplikaci
PlayMemories Mobile
nainstalovanou, aktualizujte
ji na nejnovější verzi.
Podrobnosti o aplikaci PlayMemories
Mobile naleznete na webové
stránce podpory
http://www.sony.net/pmm/
Android
Vyhledejte aplikaci PlayMemories
Mobile v obchodě Google Play
a nainstalujte ji.
iPhone
Vyhledejte aplikaci PlayMemories
Mobile v obchodě App Store
a nainstalujte ji.
15
Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu
prostřednictvím Wi-Fi
Způsob připojení se liší v závislosti
na typu chytrého telefonu. Ověřte
typ svého chytrého telefonu
a připojte se pomocí Wi-Fi.
Android
(nekompatibilní s NFC)
 Zapněte fotoaparát.
 Spusťte v chytrém telefonu
aplikaci PlayMemories Mobile.
16
 Vyberte SSID podle údaje
vytištěného na štítku na zadní
straně krytu baterie
na fotoaparátu.
 Zadejte heslo, které je vytištěné
na stejném štítku (pouze při
prvním připojení).
CZ


Android (kompatibilní s NFC)
Tlačítko napájení


 Dotkněte se značkou N Mark
na chytrém telefonu symbolu
(značka N Mark) na fotoaparátu.
Zapnuto: Pokračujte v doteku
(1–2 sekundy) bez pohybu, dokud
nedojde ke spuštění aplikace
PlayMemories Mobile.
Vypnuto: Ponechte fotoaparát
a chytrý telefon v kontaktu, dokud
se nevysune objektiv fotoaparátu.
Pokračování 
17
Připojení fotoaparátu k chytrému telefonu prostřednictvím Wi-Fi (pokračování)
iPhone
 Zapněte fotoaparát.
 Na chytrém telefonu vyberte
možnost [Nastavení] a potom
[Wi-Fi].
 Vyberte SSID podle údaje vytištěného na štítku na zadní straně
krytu baterie na fotoaparátu.

Tlačítko
napájení
18


 Zadejte heslo, které je vytištěné
na stejném štítku (pouze při
prvním připojení).
 Potvrďte připojení k SSID
fotoaparátu.
 Vraťte se zpět na domovskou
obrazovku a poté spusťte aplikaci
PlayMemories Mobile.


Připevnění fotoaparátu k chytrému telefonu
CZ
Fotoaparát nasaďte na chytrý
telefon po připevnění adaptéru
pro chytrý telefon (součást
dodávky) k fotoaparátu.
 Připevněte fotoaparát k adaptéru.
Vložte fotoaparát do drážky
v adaptéru, vyrovnejte bílé
značky a otočte adaptérem tak
daleko, až zaklapne do aretované
polohy.

Značka Sony (nahoře)
Adaptér pro Bílá značka
chytrý telefon
Pokračování 
19
Připevnění fotoaparátu k chytrému telefonu (pokračování)
 Otevřete svorky adaptéru.
 Roztáhněte svorky a nasaďte
fotoaparát na chytrý telefon.
 S fotoaparátem, na kterém je
připevněný chytrý telefon,
nekývejte – mohlo by dojít
k vysunutí chytrého telefonu
z adaptéru.
 Dávejte pozor, abyste při
připevňování chytrého telefonu
nezachytili žádná tlačítka.
20


Fotografování
CZ
 Spusťte v chytrém telefonu
aplikaci PlayMemories Mobile.
 Fotografujte pomocí tlačítka
spouště na fotoaparátu nebo
v aplikaci PlayMemories Mobile.
Snímky ve velikosti [2M] se
automaticky přenášejí do chytrého
telefonu, kde se zobrazí kontrolní
obrazovka. Snímky ve velikosti [20M]
se ukládají na paměťovou kartu
fotoaparátu (výchozí nastavení).
Obrazovka aplikace
PlayMemories Mobile
 Přepínání provozních režimů
 Tlačítko spouště/videa
 Nastavení
 Přepínání mezi statickými snímky
a videem
 Zoom
21
Ukončení
 Ukončete aplikaci PlayMemories
Mobile pro návrat na domovskou
obrazovku.
 Vypněte fotoaparát.
 Pokud vypnete fotoaparát před
ukončením aplikace PlayMemories
Mobile, zobrazí se chybové hlášení.
Nejedná se o poruchu.

Obrazovka aplikace se v důsledku
budoucích upgradů může bez
předchozího upozornění změnit.
22
Další informace viz Příručka
CZ
Příručka je online dostupná
příručka. V Příručce naleznete
další podrobnosti, nastavení
a činnosti aplikace PlayMemories
Mobile včetně různých
upozornění.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1440/h_zz/
23
Otázky a odpovědi
Proč se fotoaparát nenabíjí?
Vypněte napájení.
Proč kontrolka napájení
červeně bliká?
 Paměťová karta není vložena
správně. Vložte ji ve správné
orientaci (viz „Vložení
paměťové karty“).
Jak nastavím správné hodnoty
data a času?
 Po navázání připojení mezi
fotoaparátem a chytrým telefonem
prostřednictvím Wi-Fi dojde
k automatickému nastavení data
a času ve fotoaparátu na hodnoty
nastavené v chytrém telefonu.

24
Jak obnovím výchozí nastavení?
Zapněte napájení fotoaparátu
a pak stiskněte tlačítko RESET.
Jak změním nastavení, jako je
velikost obrazu snímků?
 Změny nastavení lze provádět
na obrazovce nastavení aplikace
PlayMemories Mobile.
Kde uvidím počet snímků nebo
nastavení Wi-Fi?
 Vyhledejte informace v části
„Technické údaje“ v této
příručce nebo v online příručce
„Příručka (HTML)”.

CZ
Proč došlo k neočekávanému
zapnutí napájení fotoaparátu?
 Pokud se v blízkosti fotoaparátu
nachází chytrý telefon s povolenou
funkcí NFC, může se náhodně
zapnout napájení. Nejedná se
o poruchu.
Proč se videa nepřenesou po jejich
pořízení do chytrého telefonu?
 Videa se zaznamenávají
na paměťovou kartu, ale nedochází
k jejich automatickému přenesení.
Proč je opakovaně vyžadováno
heslo?
 V závislosti na modelu chytrého
telefonu může být heslo
vyžadováno znovu i v případě,
že jste provedli jeho nastavení.
V takovém případě opakujte
proces připojení (viz „Připojení
fotoaparátu k chytrému telefonu
prostřednictvím Wi-Fi”).
25
Technické údaje
Napájení: Dobíjecí baterie NP-BN, 3,6 V
Spotřeba energie (během fotografování): 1,4 W
Maximální nabíjecí napětí: DC 4,2 V
Maximální nabíjecí proud: 0,9 A
Životnost baterie a počet snímků, které lze zaznamenat
Fotografování (statické snímky)
Počet snímků
-
Cca 200 snímků
Skutečná doba natáčení (videa)
Cca 25 min
-
Kontinuální snímání (videa)
Cca 45 min
-


26
Životnost baterie
Udávané počty jsou založeny na standardu CIPA.
(CIPA: sdružení Camera & Imaging Products Association)
Výše uváděné počty se liší v závislosti na typu chytrého telefonu a způsobu
jeho použití.
Ochranné známky






CZ
, Cyber-shot™, Memory Stick™,
, Memory Stick Micro,
a PlayMemories Home jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Veškeré další názvy systémů a produktů použité v této příručce jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků nebo výrobců. V této příručce nejsou ve všech
případech uváděny symboly ™ a ®.
27
Poznámky k použití fotoaparátu
Poznámky k použití fotoaparátu
•
•
Při nasazování chytrého telefonu na fotoaparát dávejte pozor,
abyste si neskřípli prsty.
Po připevnění fotoaparátu na chytrý telefon nedržte komplet
pouze za chytrý telefon. Mohlo by dojít k oddělení a pádu
adaptéru z chytrého telefonu. Přidržujte tělo fotoaparátu.
Teplota fotoaparátu
Fotoaparát a baterie se mohou během trvalého používání zahřívat,
nejedná se však o závadu.
28
Ochrana před přehřátím
CZ
V závislosti na teplotě fotoaparátu a baterie nemusí být dostupný
záznam videa nebo může dojít k automatickému vypnutí napájení
z důvodu ochrany fotoaparátu.
V takovém případě ponechte fotoaparát vypnutý a vyčkejte
ochlazení přístroje a baterie. Pokud zapnete napájení, aniž byste
nechali fotoaparát a baterii dostatečně vychladnout, může se přístroj
znovu vypnout nebo nemusí být dostupný záznam videí.
29
Bezpečnost při použití produktů s bezdrátovými sítěmi LAN
Při použití svých zařízení vždy využívejte zabezpečené bezdrátové
sítě, abyste zamezili neoprávněnému přístupu třetích stran
a dalším rizikům. Při použití bezdrátové sítě je třeba provést
nastavení zabezpečení. Společnost Sony neposkytuje žádné
záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost v případě škod vzniklých
v důsledku nedostatečného zabezpečení nebo při použití funkce
bezdrátové sítě.
Používání a údržba
Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání, úprav, fyzických otřesů
nebo jiných silových rázů, jaké představuje například silný úder,
pád výrobku nebo šlápnutí na výrobek. Zvláštní pozornost věnujte
zejména objektivu.
30
Další informace o tomto výrobku a odpovědi na často kladené
otázky naleznete na naší webové stránce zákaznické podpory.
CZ
http://www.sony.net/
31
4-546-358-12(1) (CZ)
CZ
DSC-QX30
Digitální fotoaparát
Návod k obsluze
©2014 Sony Corporation
DSC-QX30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising