nl_galaxian gem ir - produktinfo.conrad

nl_galaxian gem ir - produktinfo.conrad
Gebruikershandleiding
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 1
Galaxian Gem IR
Inhoudsopgave
Hoofdfuncties……………………………………………………………………………………. 2
Introductie………………………………………………….……………………………………. 3
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit ……………………………………. 4
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5
Veiligheidsvoorschriften laser…………………………………………………………………. 7
Waarschuwingslabels laser……………………………………………………………………. 9
Installatie………………………………………………………………………………………… 10
Systeemmenu tabel…………………………………………………………………………….. 13
Systeemmenu…………………………………………………………………………………… 13
Bediening………………………………………………………………………………………… 15
Master Slave Configuratie……………………………………………………………………… 16
Doorlussen netspanning……………………………………………………………………….. 16
UC IR Afstandsbediening…………………………………………………………………….. 17
DMX kenmerken……………………………………………………………………………….. 18
Vervangen zekering……………………………………………………………………………. 18
Onderhoud………..…………………………………………………………………………….. 18
Problemen oplossen……………………………………………………………………………. 19
Technische gegevens………………………………………………………………………….. 19
ROHS…………….………………………………………………………………………………. 20
WEEE…………………………………………………………………………………………….. 20
Galaxian Gem IR
•
•
•
•
•
•
•
Hoofdfuncties
30mW groene laserdiode
5 DMX kanalen
3 werk modi – sound active, show modus en DMX gestuurd
Stand Alone of Master/Slave configuratie
Digitaal display voor adressering en bedieningsinstellingen
UC IR compatibel (niet meegeleverd) & Airstream IR compatibel
Doorlussen netspanning (zie pagina 16)
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 2
Galaxian Gem IR
Introductie
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie
bij het apparaat.
Introductie: Bedankt voor de aanschaf van de Galaxian Gem IR van American DJ®. De
Galaxian Gem IR is een 2- in -1 lichteffect met een dubbele RGBW LED moonflower plus
een “Galaxian style” lasereffect met honderden groene laserstralen in een behuizing. De
Galaxian Gem IR kan gebruikt worden als een stand-alone effect of in een Master/Slave
configuratie. Het apparaat heeft drie verschillende werkmodi; sound-active, DMX modus of
show modus. Aanbevolen wordt het gebruik van de Galaxian Gem IR in combinatie met een
rookmachine ter versterking van het effect van de lichtstralen.
Uitpakken: Elke Galaxian Gem IR wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en
gebruiksklaar geleverd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan
zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de
Galaxian Gem IR op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk
onderdelen van de Galaxian Gem IR aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het
ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.
Waarschuwing! Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Vermijd dit ten allen tijde, dit kan
leiden tot ernstig oogletsel.
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet
blootstellen aan regen of vocht.
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven door de gebruiker.
Reparaties mogen niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de
fabrieksgarantie. In het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan
contact op met uw lokale dealer of stuur een mail naar service@adjgroup.eu.
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde
aanpassingen van het apparaat.
Veiligheidsaspect: Let op bij het installeren van deze projector. Zorg ervoor dat de
projector dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
Europese energiebesparende informatie
Energiebesparende maatregelen (EuP 2009/125/EC)
Besparen van elektrische energie speelt een sleutelrol wanneer het gaat om het beschermen
van ons milieu. Schakel daarom s.v.p. alle elektrische apparaten uit na gebruik. Verbreek de
stroomvoorziening om onnodig stroomverbruik te voorkomen in de stand by modus.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 3
Galaxian Gem IR
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektriciteit
Waarschuwing: ter voorkoming van
brandgevaar en elektrische schok moet
het apparaat beschermd worden tegen
water en vocht.
Attentie:
1. Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt
beschadigd, bijvoorbeeld doordat de
kabel wordt gedraaid, geknikt of bekneld
raakt. Beschadigingen kunnen leiden tot
elektrische schok, brandgevaar of storing
in het apparaat. Houd het stopcontact
vast als u de steker eruit trekt. Niet aan
de kabel trekken.
2. Ter voorkoming van een elektrische
schok mag de behuizing nooit worden
geopend als het apparaat op de
netspanning
is
aangesloten.
Bij
problemen kunt u contact opnemen met
uw American DJ dealer.
3. Geen metalen voorwerpen in het
apparaat steken of vloeistoffen in het
apparaat gieten. Dit kan leiden tot een
elektrische schok of storing in het
apparaat.
PAS OP!
niet openen gevaar
voor
elektrische schok
Pas op: teneinde het risico van een
elektrische schok te verkleinen mag de
behuizing
niet
worden
geopend.
Reparaties of veranderingen mogen niet
door gebruikers worden uitgevoerd.
Wendt u zich tot een erkende American
DJ dealer.
LET OP! Ter voorkoming van elektrische
schok alleen gebruik maken van het
originele netsnoer. Maak geen gebruik
van een verlengkabel of tussenstuk met
een steker die niet volledig in het
stopcontact past.
LET OP! Andere toepassingen of instellingen
dan in deze handleiding beschreven worden,
kunnen gevaarlijke straling veroorzaken. De
speler mag alleen door gekwalificeerd
personeel afgeregeld en onderhouden
worden.
LET OP. Het apparaat kan storingen in
de ontvangst van radio- en
televisieontvangst veroorzaken.
Lees voor gebruik de gebruikershandleiding
zorgvuldig door. De gebruikershandleiding
bevat belangrijke informatie over de
veiligheid bij het gebruik en over het
onderhoud van dit apparaat. Let vooral op de
symbolen en waarschuwingstekens die op
het apparaat en in de gebruikershandleiding
staan. Bewaar deze handleiding bij het
apparaat.
Dit symbool waarschuwt de gebruiker
voor ongeïsoleerde onderdelen in het
apparaat waar spanning op staat. Het
negeren van dit symbool kan ernstig
letsel, een ongeval of de dood tot gevolg
hebben.
Dit symbool geeft aan dat er in de
handleiding belangrijke informatie staat
voor gebruik en onderhoud. Het negeren
van deze informatie kan leiden tot
persoonlijk letsel of beschadiging van het
product.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 4
Galaxian Gem IR
Algemene veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsaspect: De zekering in dit apparaat kan defect raken als de maximaal
toegestane stroomsterkte van 2A wordt overschreden. Vervang de zekering door een
gelijkwaardige nieuwe zekering indien nodig. Het gebruik van een ander type zekering kan
leiden tot een elektrische schok of brand, of kan schade toebrengen aan het apparaat.
1. Handleiding lezen - Voor gebruik van de apparatuur de gebruikershandleiding zorgvuldig
lezen en de handleiding bewaren.
2. Waarschuwingen in acht nemen - Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruikershandleiding dienen
precies opgevolgd te worden. Verwijder geen
waarschuwingstekens van het product.
3. Reinig het apparaat alleen met een pluisvrije droge doek. Gebruik geen agressieve
poetsmiddelen of middelen die oplosmiddel bevatten.
4. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
5. Water en vocht - Het apparaat mag NIET in de buurt van water gebruikt worden. Bijv.
naast het bad, wasbak, spoelbak, in een vochtige kelder, in de buurt van het zwembad
en/of vergelijkbare plaatsen.
6. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond, zodanig dat het in geen geval naar
beneden kan vallen.
7. Vervoer het apparaat voorzichtig, bij voorkeur in de originele verpakking of in een
daarvoor bedoelde flightcase. Vermijd schokken en stoten.
8. Openingen dienen voor de ventilatie en voorkomen oververhitting. Ventilatie is
noodzakelijk om het betrouwbaar functioneren van het apparaat te garanderen.
Openingen mogen niet afgedekt worden of verstopt raken. Oververhitting leidt tot
storingen en verhoogt de kans op brandgevaar. Het apparaat mag niet op een bed, bank,
tapijt of een vergelijkbare ondergrond geplaatst worden. Het apparaat mag niet in een
boekenkast of in een rek ingebouwd worden, tenzij de noodzakelijke ventilatie
gegarandeerd is.
9. Hittebronnen - Het apparaat verwijderd houden van warmtebronnen zoals radiatoren,
verwarmingselementen, ovens en andere apparatuur (incl. versterkers) die hitte
produceren.
10. Stroomvoorziening - De Galaxian Gem IR mag alleen worden aangesloten op een
stroomvoorziening zoals aangegeven in de gebruikershandleiding of op het apparaat.
Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer.
11. Wanneer het apparaat is geleverd met een netsteker met randaarde (VDE), dan dient
deze ook op een stopcontact met randaarde te worden aangesloten. Dit is belangrijk voor
een goede werking en verhoogt de veiligheid.
12. Aansluitkabels dienen zo te worden gelegd dat men er niet over kan struikelen. Voorkom
dat kabels geknikt worden of bekneld raken. Sluit de stekers alleen aan op de daarvoor
bedoelde aansluitingen.
13. Indien een buitenantenne direct of indirect op het apparaat is aangesloten, dient u de
voorschriften voor het plaatsen en aarden van antennes op te volgen. Dit ter voorkoming
van blikseminslag. Plaats nooit een buitenantenne in de buurt van hoogspanningsmasten
of hoogspanningskabels.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 5
14. Trek bij onweer de netsteker uit het stopcontact om het apparaat voor stroompieken op
het net te beveiligen. Een blikseminslag op het lichtnet zal het apparaat naar alle
waarschijnlijkheid beschadigen.
15. Voorkom overbelasting van de elektriciteitsgroep. Overbelasting kan brandgevaar tot
gevolg hebben.
16. Zorg dat geen voorwerpen en of vloeistoffen in het apparaat komen om kortsluiting of
elektrische schokken te voorkomen.
17. Onderhoud - De gebruiker mag geen reparaties of onderhoud uitvoeren, tenzij dit in de
gebruikershandleiding is aangegeven. Alle overige verrichtingen dienen door hiervoor
gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Bij zichtbare schade aan het apparaat
dient u de netsteker uit het stopcontact te verwijderen en het apparaat bij de
servicedienst ter reparatie aan te bieden.
Het apparaat moet ook in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht:
• Kabel of steker zijn beschadigd.
• Vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen.
• Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
• Het apparaat functioneert niet, of niet volgens de gebruiksaanwijzing.
18. Gebruik alleen originele onderdelen of onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
De garantie vervalt indien er geen originele onderdelen worden gebruikt.
Serienummer en typenummer van dit apparaat staan op de achterkant. Noteer dit nummer
hier en bewaar deze notities.
Typenummer……………………………………………………………………………………………
Serienummer……………………………………………………………………………………………
Aankoop:
Aankoopdatum…………………………………………………………………………………………
Dealer…………………………………………………………………………………………………..
Adres dealer……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer dealer………………………………………………………………………………
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 6
Galaxian Gem IR
Veiligheidsvoorschriften Laser
WAARCHUWING NIET-VERGRENDELDE BEHUIZING
De Galaxian Gem IR bevat krachtige laser units. OPEN NOOIT de behuizing van de laser
vanwege de potentiële blootstelling aan een onveilig niveau laserstraling. Bij een geopend
apparaat kan het niveau van de laserstraling onmiddellijke blindheid, verbranding van de
huid of brand veroorzaken.
LEES EERST DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN
GEBRUIKERSVOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK VAN
LASERAPPARATUUR
De van dit apparaat afkomstige lichtbron kan, bij onjuiste installatie en/of gebruik, oogletsel
veroorzaken. De van een laser afkomstige lichtbron verschilt van alle andere lichtbronnen
waarmee u mogelijk vertrouwd bent. Het licht van een laser is vele duizenden keren sterker
en geconcentreerder dan het licht van iedere andere soort lichtbron. Deze lichtconcentratie
kan onmiddellijk oogletsel veroorzaken, voornamelijk door verbranding van het netvlies (de
achterkant van de oogbal waar zich de lichtgevoelige cellen bevinden). Zelfs als de “hitte”
van een laserstraat niet voelbaar is, kan deze toch blindheid veroorzaken of verwondingen
toebrengen aan u of uw publiek. Zelfs een kleine hoeveelheid straling van een laserlamp is
potentieel gevaarlijk, ook op lange afstand. Oogletsel veroorzaakt door laser kan sneller
worden opgelopen dan het knipperen met je oog.
Denk NIET dat een individuele laserstraal, deze laser splitst de straal in honderden stralen,
of de hoge snelheid waarmee de laserstraal wordt gescand geen schade toebrengt aan het
oog. Deze laser gebruikt tientallen milliwatt aan laservermogen (class 3B level intern)
voordat de laserstraat gesplitst wordt in meerdere stralen (class 3R levels). Veel individuele
stralen kunnen potentieel gevaarlijk zijn voor de ogen.
Denk NIET dat de laserstraal veilig is omdat deze beweegt. Bovendien beweegt de
laserstraal niet voortdurend. Aangezien oogletsel onmiddellijk veroorzaakt kan worden is het
van het allergrootste belang dat zelfs de kleinste kans op directe blootstelling van het oog
aan de laserstraal wordt vermeden. Een class 3R laser mag NOOIT gericht worden op
gebieden waar mensen mogelijk aan de laserstralen worden blootgesteld. Dit geldt ook als
de laserstraal niet op ooghoogte maar bijvoorbeeld op een dansvloer is gericht.
Lees voor de ingebruikname van de laser alle veiligheidsinstructies en de technische
gegevens van deze handleiding zorgvuldig en grondig door.
Installeer alle lasereffecten dusdanig dat alle laserlicht zich tenminste 3 meter boven het
vloeroppervlak waarop het publiek staat bevindt. Na de installatie en voor de openbare
ingebruikname, dient de laser getest te worden om een betrouwbaar functioneren van het
apparaat te garanderen. GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NIET VOLGENS DE
GEBRUIKSAANWIJZING FUNCTIONEERT. Gebruik het apparaat niet als er slechts een of
twee laserstralen worden uitgestraald, in plaats van enkele tientallen of honderden
laserstralen. Mogelijk is er schade aan de optiek van het diffractierooster en kan daardoor
emissie van een hoger laserlevel plaatsvinden dan het toegestane class 3R level.
Richt NOOIT een laserstraal op mensen of dieren. Kijk nooit in de laseropening of
laserstralen.
Richt de laserstraal NOOIT op gebieden waar mensen mogelijk blootgesteld kunnen worden
aan de laserstraal, bijvoorbeeld hoger gelegen balkons etc.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 7
Richt de laserstraal NOOIT op reflecterende oppervlaktes zoals ramen, spiegels of
glimmende materialen. Ook gereflecteerde laserstralen kunnen gevaarlijk zijn.
Richt de laserstraal NOOIT op een vliegtuig, dit is een misdrijf.
Richt NOOIT onbegrensde laserstralen hemelwaarts.
Breng de laseropening niet in aanraking met chemische schoonmaakmiddelen.
Gebruik de laser NOOIT als er maar een of twee laserstralen worden uitgestraald.
Gebruik de laser NOOIT als de behuizing is beschadigd, als de behuizing is geopend of als
de optiek op enige wijze beschadigd lijkt.
Open NOOIT de behuizing van de laser. Het krachtige laserniveau in de beschermende
behuizing kan direct brand, huidverbranding of oogletsel veroorzaken.
Laat het apparaat NOOIT onbeheerd functioneren.
De bediening van een class 3R laser show dient alleen plaats te vinden door een deskundige
en ervaren operator, die vertrouwd is met alle instructies uit deze handleiding.
De wettelijke vereisten voor het gebruik van laserapparatuur verschillen per land. De
gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de wettelijke vereisten zoals die in het
betreffende land/regio gelden.
Gebruik altijd de juiste veiligheidskabels als lichtapparatuur boven hoofden van publiek wordt
gehangen.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 8
Galaxian Gem IR
Waarschuwingslabels Laser
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 9
Galaxian Gem IR
Installatie
Stroomvoorziening: De Galaxian Gem IR is uitgevoerd met een elektronische ballast die
zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de Galaxian Gem IR op de
netspanning wordt aangesloten. Met deze elektronische ballast kan het apparaat overal
direct worden aangesloten en worden gebruikt, ongeacht de hoogte van de netspanning.
DMX-512: DMX is de afkorting van Digital Multiplex en is een universeel internationaal
protocol voor communicatie tussen intelligente effecten en controllers. Een DMX controller
stuurt data instructies naar het aangesloten effect. DMX data wordt serieel van lichteffect
naar lichteffect doorgekoppeld via de DATA “IN” en DATA “OUT” XLR aansluitingen op alle
DMX apparaten (de meeste controllers hebben alleen een DATA “OUT” aansluiting).
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 10
DMX Linking: DMX is een taal waarmee alle merken en modellen van verschillende
fabrikanten, indien ze DMX compatibel zijn, met elkaar verbonden, en door één
besturingsorgaan bediend kunnen worden. Om gegarandeerd te zijn van correcte DMX data
transmissie dient u steeds de kortst mogelijke kabel te gebruiken. De volgorde waarin de
lichteffecten zijn aangesloten op een DMX leiding heeft geen invloed op de DMX
adressering. Bijv.: een lichteffect met DMX adres 1 kan willekeurig op de DMX lijn worden
aangesloten, in het midden, in het begin of op het einde. Indien een lichteffect
geprogrammeerd is met adres 1, zal de controller alle data gericht aan adres 1 naar het
specifieke apparaat zenden, ongeacht de positie in de DMX lijn.
DATA KABEL (DMX kabel) productvereisten (voor DMX en Master/Slave toepassing):
De Galaxian Gem IR kan via het DMX-512 protocol gestuurd worden
en beschikt over 5 DMX kanalen. Het DMX adres wordt elektronisch
ingevoerd op het achterpaneel van de Galaxian Gem IR. Zowel het
apparaat als de DMX controller moeten een 3-polige XLR connector
voor data-ingang en data-uitgang hebben (zie fig. 1). Indien u uw
eigen kabels maakt dient u erop te letten 2-aderige afgeschermde
kabel te gebruiken (te verkrijgen bij de professionele licht- en
geluidsvakhandel). De kabels moeten voorzien zijn van een
mannelijke en vrouwelijke XLR connector. Let er ook op dat de DMX
kabel in serie en niet parallel wordt aangesloten.
Fig. 1
OPMERKING: Volg figuur twee en drie, indien u uw eigen kabel maakt. Gebruik de aardlip
van de XLR connector niet. De afscherming van de DMX kabel wordt niet op de aardlip of
op de behuizing van de XLR connector aangesloten. Dit kan kortsluiting veroorzaken of
onberekenbaar functioneren ten gevolge hebben.
Fig. 2
XLR Pinbezetting
Pin 1 = massa
Pin 2 = - signaal
Pin 3 = + signaal
Fig. 3
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 11
EXTRA AANWIJZING: Afsluitweerstand. Indien langere stukken kabel worden gebruikt,
wordt het aanbevolen om een afsluitweerstand te gebruiken op het laatste apparaat teneinde
storingen te voorkomen. Een afsluitweerstand is een 120 ohm ¼ watt weerstand die is
verbonden tussen pin 2 en 3 van een mannelijke XLR connector (DATA + en DATA -). Deze
afsluitweerstand wordt op de vrouwelijke XLR connector aangesloten van het laatste
apparaat in de DMX keten en dient als eindstop van het circuit. Het gebruik van een
afsluitweerstand (ADJ onderdeel nummer 1613000030) verkleint de kans op storingen.
Een afsluitweerstand verkleint de kans op signaalstoringen
en voorkomt interferentie- en signaaloverdrachtproblemen.
Het is altijd raadzaam een DMX afsluitweerstand (120 Ohm
/ ¼W) tussen Pin 2 (DMX-) en Pin 3 (DMX+) van het laatste
apparaat in de DMX keten aan te sluiten.
Fig. 4
5-POLIGE XLR DMX CONNECTORS. Sommige fabrikanten gebruiken 5-polige XLR
connectoren voor DATA transmissie in plaats van 3-polige. 5-Polige XLR apparaten kunnen
worden geïmplementeerd in een 3-polige XLR DMX lijn. Wanneer 5-polige XLR connectoren
worden gebruikt in een 3-polige DMX lijn, moet er een kabeladapter worden gebruikt. Deze
adapters zijn verkrijgbaar in de professionele vakhandel. Onderstaande tabel geeft de details
voor de juiste kabelconversie.
3-polige XLR naar 5-polige XLR Kabelconversie
Geleider
3-polige XLR Female (Uit) 5-polige XLR Male (In)
Massa / Afscherming
Pin 1
Pin 1
Data (- signaal)
Pin 2
Pin 2
Data (+ signaal)
Pin 3
Pin 3
Niet gebruikt
Pin 4 – Niet gebruiken
Niet gebruikt
Pin 5 – Niet gebruiken
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 12
Galaxian Gem IR
Galaxian Gem LED
Systeemmenu Tabel
Systeemmenu
Systeemmenu: Gewijzigde instellingen kunnen bevestigd worden door de ENTER
toets in te drukken en daarna de MENU toets gedurende tenminste 3 seconden
ingedrukt te houden. Druk op de MENU toets om het programma te verlaten zonder
gewijzigde instellingen.
– DMX adressering.
1. Druk zo vaak op de MENU, UP of DOWN toetsen totdat “ADDR” in het display
verschijnt. Druk op de ENTER toets.
2. Het actuele adres wordt nu knipperend in het display weergegeven. Druk op de UP of
DOWN toetsen om het gewenste adres te vinden. Druk op ENTER ter bevestiging.
– Hiermee wordt het apparaat in de Master of de Slave modus van de
Master/Slave configuratie gezet.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt. Druk op
ENTER. “MSTR”, “SL 1” of “SL 2” verschijnt in het display.
2. Druk op de UP of DOWN toets tot de gewenste instelling in het display staat en druk
op ENTER ter bevestiging en om het menu te verlaten.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 13
LET OP: In een Master/Slave configuratie kan een apparaat als Master worden
aangewezen en het volgende apparaat als “SL2” worden geprogrammeerd. De
bewegingen van beide apparaten zijn nu ten opzichte van elkaar geïnverteerd.
– Show modi 0 – 8 (Fabrieksprogramma’s). Tijdens de show
modus kan de sound active modus zowel in- als uitgeschakeld zijn.
1. Druk op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. “Sh X” verschijnt in het display. “X” vertegenwoordigt een nummer tussen 0-8.
Programma 1-8 zijn op de fabriek voorgeprogrammeerde shows en “Sh 0” is een
random modus. Druk op de UP of DOWN toets om te kiezen uit een van de 8
showprogramma’s.
3. Selecteer het gewenste programma door op de ENTER toets te drukken en de
MENU toets gedurende tenminste 3 seconden in te drukken ter bevestiging.
– Het apparaat reageert op geluid.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt, druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Druk op de UP of DOWN toets om met “ON”
de sound-active modus te activeren of om met “OFF”de sound-active modus uit te
schakelen. Druk op ENTER en houd de MENU toets gedurende tenminste 3
seconden ingedrukt ter bevestiging.
– Met deze functie kan de geluidsgevoeligheid worden ingesteld. 0 is het minst
gevoelig, 100 is het meest gevoelig.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SENS” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de geluidsgevoeligheid naar wens in te
stellen.
3. Druk op ENTER ter bevestiging.
– Black-out of Stand by modus.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “BLND” in het display verschijnt en druk op
ENTER. In het display verschijnt Yes of No.
2. Om black-out te activeren moet de UP of DOWN toets worden ingedrukt totdat “YES”
in het display verschijnt en druk op ENTER ter bevestiging. Het apparaat staat nu in de
black-out modus. Om de black-out modus te deactiveren moet “NO” geselecteerd
worden en met ENTER bevestigd worden.
– Met deze functie kan de verlichting van het display bediend worden via het
ingebouwde bedieningspaneel.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “LED” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. In het display verschijnt “ON” of “OFF”. Selecteer met de UP of DOWN toets “ON” om
de LED verlichting altijd te laten branden, of “OFF” om de LED verlichting uit te
schakelen na 10 seconden.
3. Druk op ENTER ter bevestiging en het menu te verlaten.
– Deze functie inverteert het display 180°.
1. Druk op de MENU toets totdat “DISP” in het display verschijnt. Druk op ENTER.
2. In het display verschijnt “DISP” of “DSIP”. Selecteer met de UP of DOWN toetsen
“DISP” om het display normaal te laten of “DSIP” om het display te keren.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 14
3. Druk op ENTER als de gewenste instelling is bereikt en houd de MENU toets
gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt ter bevestiging.
– In deze functie doorloopt het apparaat een zelftestprogramma.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “TEST” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het apparaat doorloopt nu een zelftestprogramma.
– Met deze functie kan het aantal bedrijfsuren van het apparaat worden
weergegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “FHRS” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Het aantal bedrijfsuren verschijnt in het display. Druk op MENU om het menu te
verlaten.
– Met deze functie kan de softwareversie van het apparaat worden
weergegeven.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “VER” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. De softwareversie wordt nu in het display weergegeven. Druk op MENU om het menu
te verlaten.
Galaxian Gem IR
Bediening
ATTENTIE, BELANGRIJK! Let op bij het installeren van deze projector. Zorg ervoor dat
de projector dusdanig wordt gemonteerd dat het publiek nooit rechtstreeks in de
laserstraal kan kijken en dat de laserstraal niet op het publiek is gericht.
Bedieningsmogelijkheden: De Galaxian Gem IR kan op drie verschillende manieren
bediend worden. In iedere modus kan het apparaat als stand-alone apparaat of in
Master/Slave configuratie gebruikt worden. De drie mogelijkheden zullen hierna gedetailleerd
toegelicht worden.
• Show Mode – Selecteer een van de 8 voorgeprogrammeerde shows.
• Sound Active Mode – Het apparaat reageert op geluid.
• DMX Control Mode – Met deze functie kunnen de eigenschappen van ieder
apparaat afzonderlijk bediend/gecontroleerd worden met een standaard DMX-512
controller.
SHOW MODE: Met deze functie doorloopt het apparaat een van de 8 voorgeprogrammeerde
shows.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SHND” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
2. Druk op de UP of DOWN toets totdat het gewenste showprogramma in het display
verschijnt en druk op ENTER. (kijk voor meer details pagina 14). Houd vervolgens de
MENU toets minimaal 3 seconden ingedrukt om te bevestigen.
SOUND ACTIVE MODE: Met deze functie kan een enkel apparaat, of meerdere aan elkaar
gekoppelde apparaten, functioneren op de beat van de muziek.
1. Druk zo vaak op de MENU toets totdat “SOUN” in het display verschijnt en druk op
ENTER.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 15
2. Druk op de UP of DOWN toets om “ON” te selecteren en druk op ENTER en houd de
MENU toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt.
3. De geluidsgevoeligheid kan worden ingesteld door op de MENU toets te drukken
totdat “SENS” in het display verschijnt. Druk op ENTER. Gebruik de UP en DOWN
toetsen om de geluidsgevoeligheid in te stellen. 1 is het minst gevoelig, 100 is het
meest gevoelig.
UNIVERSAL DMX CONTROL: Met deze functie kan een universele DMX-512 controller
worden gebruikt om alle afzonderlijke functies te bewerken. Met de DMX controller kunnen
unieke, op ieders persoonlijke wensen toegesneden programma’s worden gecreëerd.
1. De Galaxian Gem IR heeft 5 DMX kanalen. Zie de tabel op pagina 18 voor
gedetailleerde beschrijving van de DMX kenmerken.
2. Volg de installatieprocedure van pagina 10 t/m 12 voor het gebruik van het apparaat
in de DMX modus. Volg tevens de installatieprocedure volgens de specificaties van
de DMX controller.
3. Gebruik de faders op de controller om de DMX waarden in te stellen.
4. Dit maakt het mogelijk om een eigen programma te creëren.
5. Volg de instructies van pagina 13 voor het instellen van een DMX adres.
6. Gebruik een eindweerstand op het laatste apparaat in de keten bij het gebruik van
langere stukken kabel.
7. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw DMX controller voor hulp of vragen als
apparaat in DMX modus werkt.
Galaxian Gem IR
Master-Slave Configuratie
MASTER/SLAVE : met deze functie kunnen tot 16 apparaten met elkaar verbonden worden
en zonder controller functioneren. De apparaten reageren op geluid. In de Master/Slave
functie stuurt een apparaat het programma aan en de andere apparaten reageren hierop. Elk
willekeurig apparaat kan zowel Master als Slave zijn.
1. Gebruik standaard XLR DMX kabel, verbind de apparaten met elkaar via de XLR
connector aan de achterkant van de apparaten. De mannelijke XLR connector is de
input en de vrouwelijke XLR connector is de output. Het eerste apparaat in de keten
(Master) gebruikt alleen de vrouwelijke connector. Het laatste apparaat in de keten
gebruikt alleen de mannelijke connector. Indien langere stukken kabel worden
gebruikt is het raadzaam een eindweerstand te gebruiken bij het laatste apparaat.
2. Kies een apparaat dat als Master functioneert. Druk op de MENU toets totdat “SLND”
in het display verschijnt en druk op ENTER. Kies “MAST” en druk op ENTER.
3. Selecteer op het Master apparaat de gewenste bedieningsmodus.
4. Druk bij de Slave apparaten op de MENU toets totdat “SLND” in het display verschijnt
en druk op ENTER. Kies “SL1” of “SL2” en druk op ENTER. Zie pagina 13 voor meer
informatie.
5. De Slave apparaten volgen nu het Master apparaat.
Galaxian Gem IR
Doorlussen netspanning
Met deze optie kunt u de apparaten met elkaar doorlussen, gebruik makend van de IEC
netstekers. Het maximum aantal apparaten dat op elkaar aangesloten kan worden bedraagt
21 apparaten bij 120V en 33 apparaten bij 240V. Bij een groter aantal moet er op een nieuwe
spanningsgroep worden aangesloten. Kies voor het doorlussen ALLEEN apparaten van
hetzelfde type.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 16
Galaxian Gem IR
UC IR afstandsbediening
De UC IR draadloze infrarood afstandsbediening (optioneel leverbaar) biedt de mogelijkheid
om de Galaxian Gem IR op afstand te bedienen. De afstandsbediening moet op de voorkant
van het te bedienen apparaat worden gericht en de afstand tot het te bedienen apparaat mag
maximaal 9 meter bedragen.
De Galaxian Gem IR wordt geleverd met een zender voor de Airstream IR. De Airstream IR
van ADJ is een universele App voor infrarood afstandsbediening voor het bedienen van een
groot aantal UC IR compatibele apparaten. U kunt de Airstream IR App downloaden in de
iOS App store. De zender wordt aangesloten op de ingang voor de koptelefoon van de iOS
telefoon of tablet. De App heeft een 3 bedienpagina’s, afhankelijk van het te bedienen IR
apparaat. Extra Airstream IR zenders zijn leverbaar via uw ADJ dealer.
Werkt met App pagina 1!
STAND BY – Het indrukken van deze toets dooft de lichtbron.
FULL ON – Druk op deze toets voor maximale lichtoutput. Laat de toets los om naar de
vorige instelling te gaan.
FADE/GOBO – Deze toets heeft geen functie bij de Galaxian Gem IR.
“DIMMER+” EN “DIMMER-“ – Deze toetsen hebben geen functie bij de Galaxian Gem IR.
STROBE – Hou deze toets ingedrukt om strobe te activeren.
COLOR – Druk op deze toets om de color modus te activeren. Gebruik toets 1-9 om een
kleur te selecteren.
1 – 9 – Gebruik deze toetsen bij de geactiveerde color modus om een kleur te selecteren. Bij
een geactiveerde show modus kan met deze toetsen een show geselecteerd worden.
SOUND ON & OFF – Gebruik deze toetsen om de sound active modus te activeren of
deactiveren.
SHOW 0 – Deze toets activeert de show modus. Gebruik de toetsen 1 – 9 om de gewenste
show te selecteren.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 17
Galaxian Gem IR
Kanaal
1
DMX kenmerken
Waarde
0–7
8 – 15
16 – 239
240 – 247
248 – 255
2
0–9
10 – 120
121 – 134
135 – 245
246 – 255
3
0–7
8 – 37
38 – 67
68 – 97
98 – 127
128 – 157
158 – 187
188 – 217
218 – 247
248 – 255
4
0 – 255
5
0–7
8 – 247
248 – 255
Galaxian Gem IR
Functie
LASER AAN/UIT
LASER UIT
LASER AAN
LASER STROBE LANGZAAM – SNEL
LASER SOUND ACTIVE
LASER AAN
LASER ROTATIE
GEEN ROTATIE
MET DE KLOK MEE SNEL- LANGZAAM
GEEN ROTATIE
TEGEN DE KLOK IN LANGZAAM - SNEL
GEEN ROTATIE
LED CHASES
BLACKOUT
CHASE 1
CHASE 2
CHASE 3
CHASE 4
CHASE 5
CHASE 6
CHASE 7
CHASE 8
SOUND ACTIVE
LED CHASE SNELHEID
LANGZAAM - SNEL
LED STROBE
GEEN FUNCTIE
STROBE LANGZAAM – SNEL
STROBE SOUND ACTIVE
Vervangen zekering
Verwijder de netkabel uit het apparaat. De zekeringhouder bevindt zich boven de ingang van
de netkabel. Verwijder de zekeringhouder voorzichtig met een platte schroevendraaier en
verwijder de defecte zekering. Vervang de zekering door een gelijkwaardige nieuwe
zekering. Plaats de zekeringhouder terug.
Galaxian Gem IR
Onderhoud
Schoonmaken apparaat: voor een optimaal lichteffect dient zowel de interne als de externe
optische lens regelmatig gereinigd te worden en te worden ontdaan van aanslag ontstaan
door nevel, rook en stof. De schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin
het apparaat wordt gebruikt. Bij veelvuldig gebruik in een club adviseren we het apparaat
maandelijks te reinigen. Regelmatig onderhoud garandeert een lange levensduur en een
scherpe heldere output.
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 18
1.
2.
3.
4.
Gebruik normale glasreiniger en een zachte doek om de behuizing te reinigen.
Maak met een zachte borstel de ventilatieopeningen schoon.
Reinig de externe optiek iedere 20 dagen met glasreiniger en een zachte doek.
Zorg dat alle onderdelen en de behuizing volledig droog zijn alvorens het apparaat
weer op de netspanning aan te sluiten.
Galaxian Gem IR
Problemen oplossen
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen.
Apparaat doet niets:
1. Controleer of het apparaat correct op de netspanning is aangesloten.
2. Controleer vervolgens de externe zekering. De zekering is op het achterpaneel van
het apparaat gemonteerd.
3. Controleer of de zekeringhouder compleet en juist is gemonteerd.
Apparaat reageert niet op geluid:
1. Het apparaat reageert alleen op lage frequenties. Zachte en hoge tonen activeren het
apparaat niet, evenals zachtjes tikken tegen de microfoon.
Neem bij alle andere problemen contact op met uw American DJ® dealer.
Galaxian Gem IR
Model:
Netspanning:
Opgenomen vermogen:
LEDs:
Lasers:
Zekering:
Doorlussen netspanning:
Afmetingen:
Gewicht:
DMX kanalen:
Stralingshoek:
Sound Active:
Kleuren:
Werkcyclus (duty cycle):
Bedrijfslocatie:
Technische gegevens
GALAXIAN GEM IR
100V~240V / 50~60Hz
19W
92 x 5mm RGBW LEDs (32 rode, 20 groene, 20 blauwe
& 20 witte)
30mW groene laserdiode
1A
max. 21 app. bij 120V, max. 33 app.bij 230V
308mm (L) x 324mm (B) x 201mm (H)
3,5kg
5
82°
ja
RGBW en groene laser
geen (apparaat kan continu zonder tussenpauzen
worden gebruikt
Iedere gewenste veilige positie
Automatische netspanning instelling: De Galaxian Gem IR is uitgevoerd met een
elektronische ballast die zich automatisch instelt op de juiste netspanning wanneer de
Galaxian Gem IR op de netspanning wordt aangesloten.
ATTENTIE:
voorbehoud.
Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 19
ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een
veel besproken thema in de elektronica branche.
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden:
Lood (Pb), kwikzilver (Hg), zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende
vlamvertragers (PBB en PBDE).
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken.
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en
ELATION professional zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden. Reeds 2 jaar
voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar alternatieve,
milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de ingangsdatum van de
ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van het Europees Parlement
geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests vergewissen we ons dat de
toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat de producten zo vriendelijk
mogelijk worden geproduceerd.
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen.
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
Jaarlijks
worden
er
wereldwijd
duizenden
tonnen
milieuverontreinigende
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld.
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage.
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu.
A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
service@adjgroup.eu / www.americandj.eu
American DJ - www.americandj.eu - Galaxian Gem IR - Gebruikershandleiding pagina 20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising