Sony | ILCE-6000 | Sony ILCE-6000 Návod na používanie

Sony ILCE-6000 Návod na používanie
4-532-056-31(1)
Digitální fotoaparát s
výměnnými objektivy
Návod k obsluze
E-mount
ILCE-6000
Česky
Jak se dozvědět o fotoaparátu více („Příručka“)
„Příručka“ je internetová příručka. Naleznete v ní
detailní instrukce o veškerých funkcích fotoaparátu.
1 Najděte si stránku podpory Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Vyberte si svoji zemi nebo oblast.
3 Na stránce podpory si vyhledejte název modelu
vašeho fotoaparátu.
• Název modelu najdete na spodní straně
fotoaparátu.
Prohlížení nápovědy
Tento fotoaparát je vybaven zabudovaným návodem k použití.
MENU
C2
Nápov. k fotoaparátu
Fotoaparát zobrazí vysvětlení položek MENU a hodnot nastavení.
1 Stiskněte tlačítko MENU nebo tlačítko Fn (Funkce).
2 Vyberte požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko C2.
CZ
2
Tip pro snímání
Fotoaparát zobrazí tipy pro snímání pro vybraný režim snímání.
1 V režimu snímání stiskněte tlačítko C2.
2 Vyberte požadovaný tip pro snímání a pak stiskněte z na řídicím
kolečku.
Zobrazí se tip pro snímání.
• Obrazovkou můžete rolovat pomocí v/V a tipy pro snímání můžete
měnit pomocí b/B.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
-TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ
ŘIĎTE SE TĚMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE
OMEZILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
UPOZORNĚNÍ
[ Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem akumulátoru může dojít k výbuchu, zapálení
ohně nebo dokonce chemickému popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným
upozorněním.
• Nerozebírejte jej.
• Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte působení síly
nebo nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo šlapání na něj.
• Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by neměly přijít do styku s kovovými
předměty.
• Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší než 60 °C, např. na přímém slunci
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
• Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
• Nepoužívejte poškozené nebo vytékající lithium-iontové akumulátory.
• Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí značkové nabíječky Sony nebo pomocí
zařízení určeného k nabíjení akumulátoru.
• Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu malých dětí.
• Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
• Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo ekvivalentní typ doporučený
společností Sony.
• Použité moduly akumulátoru urychleně zlikvidujte v souladu s pokyny.
CZ
3
[ Síťový adaptér
Při používání síťového adaptéru využijte nejbližší síťové zásuvky. Pokud se při
používání přístroje vyskytne nějaký problém, okamžitě síťový adaptér ze síťové
zásuvky vytáhněte.
Síťova šňůra, pokud je přiložena, je určena pouze pro použití speciálně s tímto
fotoaparátem a neměla by se používat s jiným elektrickým zařízením.
Pro zákazníky v Evropě
[ Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze
získat na následující
URL: http://www.compliance.sony.de/
[ Upozornění
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu dat
v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační kabel (kabel
USB apod.).
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že splňuje omezení stanovená předpisy
EMC pro používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk
tohoto přístroje.
CZ
4
[ Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo
elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž
by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje
trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje
pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci
své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.
Pro zákazníky, kteří si fotoaparát zakoupili v
obchodě pro turisty v Japonsku.
[ Poznámka
Některé certifikační značky týkající se standardů podporovaných fotoaparátem lze
potvrdit na obrazovce fotoaparátu.
Zvolte MENU t
(Nastavení) 6 t [Certifikační logo].
Pokud není zobrazení možné například z důvodu poškození fotoaparátu, obraťte se
na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní centrum Sony.
CZ
5
Obsah
Příprava fotoaparátu
–
–
–
–
–
–
–
Krok 1
str. 7
Krok 2
str. 22
Krok 3
str. 23
Krok 4
str. 24
Přiložené komponenty
Popis součástí
Vkládání bloku akumulátorů
Nabíjení bloku akumulátorů
Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)
Nasazení/sejmutí objektivu
Nastavení hodin
Základní činnost
– Pořizování fotografií/videa
Funkce přehrávání
– Prohlížení snímků
Funkce nahrávání
– Uvedení dalších funkcí
Importování snímků do počítače
str. 32
– Funkce aplikace PlayMemories Home™
Přidávání funkcí do fotoaparátu
str. 34
– Přidávání funkcí do fotoaparátu
Ostatní
str. 35
– Počet fotografií a doba nahrávání videa
– Poznámky k používání fotoaparátu
– Specifikace
Tato příručka popisuje několik modelů dodávaných s různými objektivy.
Název modelu se liší podle dodávaného objektivu. Dostupný model se liší
podle zemí/regionů.
CZ
6
Název modelu
Objektiv
ILCE-6000
Nedodáván
ILCE-6000L
E16 – 50 mm
ILCE-6000Y
E55 – 210 mm a E16 – 50 mm
Přiložené komponenty
Nejprve se podívejte na název modelu vašeho fotoaparátu (str. 6).
Přiložené příslušenství se liší podle modelu.
Číslo v závorce udává množství.
x Přiloženo ke všem
modelům
• Fotoaparát (1)
• Síťová šňůra (1)* (v USA
a Kanadě nepřiložena)
* K fotoaparátu může být
přiloženo více napájecích šňůr.
Použijte tu, která je vhodná pro
vaši zemi nebo region.
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FW50 (1)
• Očnice (1)
• Návod k obsluze (tato příručka)
(1)
• Wi-Fi Connection/One-touch
(NFC) Guide (1)
Tato nápověda vysvětluje
funkce, které vyžadují připojení
Wi-Fi.
x ILCE-6000
• Kryt otvoru pro objektiv (1)
(přiložen k fotoaparátu)
x ILCE-6000L
• Kabel mikro USB (1)
• Objektiv se zoomem
E16 – 50 mm (1) (připevněn
k fotoaparátu)/přední kryt na
objektiv (1) (připevněn
k objektivu)
x ILCE-6000Y
• Síťový adaptér AC-UB10C/
UB10D (1)
• Ramenní popruh (1)
• Objektiv se zoomem
E16 – 50 mm (1) (připevněn
k fotoaparátu)/přední kryt na
objektiv (1) (připevněn
k objektivu)
• Objektiv se zoomem
E55 – 210 mm (1)/přední kryt na
objektiv (1)/zadní kryt na
objektiv (1)/sluneční clona (1)
CZ
7
Popis součástí
H
I
J
K
1)
2)
Při sejmutém objektivu
A
B
C
D
E
Tlačítko spouště
Tlačítko C1 (vlastní 1)
Dálkový snímač
Přepínač ON/OFF (napájení)
Kontrolka samospouště/
iluminátor AF
F Tlačítko k uvolnění objektivu
G Mikrofon1)
CZ
8
Objektiv
Bajonet
Snímač obrazu2)
Kontakty na objektivu2)
Při nahrávání videa tuto část
nezakrývejte.
Této části se nedotýkejte přímo.
G Otočný ovladač
H Kontrolka nabíjení
I Multifunkční terminál/
terminál mikro USB 1)
• Podporuje zařízení
kompatibilní s mikro USB.
J Mikro konektor HDMI
1)
Podrobnosti o kompatibilních
doplňcích pro vícefunkční sáňky
a multifunkční terminál/terminál
mikro USB viz webové stránky
Sony nebo se obraťte na prodejce
Sony nebo místní autorizovaný
servis Sony. Můžete také použít
doplňky, které jsou kompatibilní
se sáňkami. Činnost s doplňky od
jiných výrobců není zaručena.
A Vícefunkční sáňky 1)
B
Značka polohy snímače
obrazu
C Úchyt pro ramenní popruh
D Čidlo Wi-Fi (vestavěné)
E Blesk
• Pro použití blesku stiskněte
tlačítko (uvolnění blesku).
Blesk se nevysunuje
automaticky.
• Pokud nepoužíváte blesk,
zatlačte jej zpět do těla
fotoaparátu.
F Volič režimů
(Inteligentní auto)/
(Super auto)/
(Program auto)/
(Priorita clony)/
(Priorita závěrky)/
(Ruční expozice)/
(Vyvolat paměť)/
(Video)/
(Plynulé
panoráma)/
(Volba scény)
CZ
9
N LCD displej
• Displej můžete natočit do
takového úhlu, abyste na něj
dobře viděli, a snímat
z jakékoli polohy.
K Oční senzor
L Hledáček
M Očnice
• Není k fotoaparátu z výroby
přiložena. Pokud chcete
používat hledáček, doporučuje
se nasazení očnice.
Nasazení/sundání očnice
• Při nasazování doplňku
(prodává se samostatně) do
vícefunkčních sáněk sundejte
očnici.
CZ
10
O Ovladač nastavení dioptrické
korekce
• Ovladač nastavení dioptrické
korekce nastavte podle svého
zraku tak, aby zobrazení v
hledáčku bylo zřetelné. Pokud
se ovladačem nastavení
dioptrické korekce špatně
otáčí, sundejte očnici a pak
ovladač nastavte.
P Tlačítko (uvolnění blesku)
Q Tlačítko MENU
R Pořizování snímků: Tlačítko
AEL
K prohlížení: Zoom při
přehrávání
S Tlačítko MOVIE (video)
T Pořizování snímků:
Tlačítko Fn (Funkce)
K prohlížení:
Tlačítko
(Odeslat do
smartph.)
• Obrazovku pro [Odeslat do
smartph.] můžete zobrazit
stisknutím tlačítka
(Odeslat
do smartph.).
B Kryt spojovací destičky
• Použijte, když budete používat
síťový adaptér AC-PW20
(prodává se samostatně).
Vložte spojovací destičku do
prostoru pro akumulátor a pak
protáhněte šňůru krytem
spojovací destičky, jak je to
vidět na obrázku.
U Řídicí kolečko
V Tlačítko C2 (vlastní 2) /
(vymazat)
W Tlačítko
(přehrávání)
• Při zavírání krytu dejte pozor,
abyste šňůru nepřiskřípli.
C Otvor pro stativ
• Používejte stativ se šroubem
kratším než 5,5 mm. Jinak
nepůjde fotoaparát dobře
připevnit a může dojít k jeho
poškození.
A
(značka N)
• Když připojujete fotoaparát ke
smartphonu vybavenému
funkcí NFC, dotkněte se této
značky.
• NFC (Near Field
Communication) je
mezinárodní standard
technologie bezdrátové
komunikace na krátkou
vzdálenost.
D Reproduktor
E Kontrolka přístupu
F Kryt akumulátoru/paměťové
karty
G Prostor pro paměťovou kartu
H Prostor pro vložení
akumulátoru
I Páčka k vysunutí akumulátoru
CZ
11
x Objektiv
Viz str. 43 ve specifikacích
objektivů.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3
OSS (součást dodávky
ILCE-6000Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (součást dodávky
ILCE-6000L/ILCE-6000Y)
A Kroužek zoomu/Ostřicí
kroužek
B Páčka zoomu
C Značka bajonetu
D Kontakty na objektivu1)
1)
Této části se nedotýkejte přímo.
A Ostřicí kroužek
B Kroužek zoomu
C Stupnice ohniskové
vzdálenosti
D Značka ohniskové vzdálenosti
E Kontakty na objektivu1)
F Značka bajonetu
1)
CZ
12
Této části se nedotýkejte přímo.
Vkládání bloku akumulátorů
Páčka k vysunutí akumulátoru
1 Otevřete kryt.
2 Vložte blok akumulátorů.
• Blok akumulátorů vložte podle ilustrace při stisknuté páčce
k vysunutí akumulátoru. Ujistěte se, že po vložení je páčka pro
vysunutí akumulátoru zacvaknuta.
• Zavírání krytu s nesprávně vloženým akumulátorem může
fotoaparát poškodit.
CZ
13
Nabíjení bloku akumulátorů
Pro zákazníky v USA a
Kanadě
Síťová šňůra
Pro zákazníky v jiných
zemích nebo oblastech než
v USA a Kanadě
Kontrolka nabíjení
Rozsvíceno: Nabíjení
Vypnuto: Nabíjení skončeno
Blikání:
Chyba nabíjení nebo dočasné
pozastavení nabíjení, protože fotoaparát
se nenachází ve správném teplotním
rozsahu
fotoaparát k síťovému adaptéru (přiložen)
1 Připojte
kabelem mikro USB (přiložen).
síťový adaptér do síťové zásuvky.
2 Připojte
Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a nabíjení začne.
• Při nabíjení akumulátoru vypněte fotoaparát.
• Blok akumulátorů můžete nabíjet, i když je částečně nabitý.
• Když kontrolka nabíjení bliká a nabíjení není dokončeno, blok
akumulátorů vyjměte a znovu vložte.
Poznámky
CZ
14
• Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér
připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení se dočasně pozastavilo,
protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota opět dostane
do vhodného rozsahu, nabíjení se opět spustí. Doporučujeme nabíjet blok
akumulátorů za okolní teploty v rozsahu od 10°C do 30°C.
• Blok akumulátorů nemusí být efektivně nabit, pokud je část s konektory
ušpiněná. V takovém případě lehce otřete prach měkkým hadříkem nebo
vatou, abyste konektory akumulátoru vyčistili.
• Připojte síťový adaptér (přiložen) do nejbližší síťové zásuvky. Pokud dojde
při používání síťového adaptéru k poruchám, ihned vytáhněte šňůru ze
zásuvky, abyste odpojili zdroj napájení.
• Když se nabíjení ukončí, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
• Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabel mikro USB (přiložen)
a síťový adaptér (přiložen) značky Sony.
• Pokud je při snímání/přehrávání fotoaparát připojen k síťové zásuvce
přiloženým síťovým adaptérem, napájení se nedodává. Pro dodávání
napájení fotoaparátu při snímání a nebo přehrávání použijte síťový adaptér
AC-PW20 (prodává se samostatně).
x Doba nabíjení (plné nabití)
Doba nabíjení při používání síťového adaptéru (přiložen) je asi
310 minut.
Poznámky
• Výše uvedená doba nabíjení platí pro nabíjení zcela vybitého bloku
akumulátorů při teplotě 25°C. Nabíjení může trvat déle. Záleží na
podmínkách použití a okolnostech.
x Nabíjení připojením k počítači
Blok akumulátorů lze nabíjet připojením
fotoaparátu k počítači kabelem mikro
USB.
Poznámky
Do konektoru
USB
• Při nabíjení přes počítač zkontrolujte
následující:
– Když je fotoaparát připojen k laptopu,
který není připojen ke zdroji napájení, akumulátor laptopu se bude
vybíjet. Nenabíjejte po delší dobu.
– Když došlo k vytvoření USB spojení mezi počítačem a fotoaparátem,
nezapínejte, nevypínejte ani nerestartujte počítač, ani jej nebuďte z režimu
spánku. To může způsobit poruchu fotoaparátu. Před zapnutím a nebo
vypnutím počítače, restartováním nebo buzením z režimu spánku odpojte
fotoaparát a počítač.
– Pro nabíjení při použití zákaznicky sestaveného počítače nebo
modifikovaného počítače neposkytujeme záruky.
CZ
15
x Životnost akumulátoru a počet snímků, které lze
nahrát a přehrát
Životnost
akumulátoru
Počet snímků
Snímání
(fotografie)
Displej
Asi 180 min.
Asi 360 snímků
Hledáček
Asi 155 min.
Asi 310 snímků
Běžné snímání
videa
Displej
Asi 60 min.
—
Hledáček
Asi 60 min.
—
Nepřetržité
snímání videa
Displej
Asi 90 min.
—
Hledáček
Asi 90 min.
—
Asi 275 min.
Asi 5500 snímků
Prohlížení (fotografií)
Poznámky
CZ
16
• Výše uvedený počet snímků platí, když je blok akumulátorů plně nabitý.
Počet snímků se může snížit. Záleží na podmínkách používání.
• Počet snímků, které lze nahrát, platí pro snímání za následujících podmínek:
– Používání Sony Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) (prodává se
samostatně).
– Když je nasazen objektiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Blok akumulátorů se používá při okolní teplotě 25°C.
– [Jas hledáčku]: [Manuál] [±0]
– [Jas displeje]: [Manuál] [±0]
• Počet ve „Snímání (fotografie)“ je založen na standardu CIPA a platí pro
snímání za následujících podmínek:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP je nastaven na [Zobraz. všech inf.].
– [Režim ostření]: [Automatické AF]
– Snímání jednou za 30 sekund.
– Blesk se použije jednou za dva snímky.
– Napájení se zapíná a vypíná jednou za deset snímků.
• Počet minut pro snímání videa je založen na standardu CIPA a platí pro
snímání za následujících podmínek:
–[
Nast. záznamu]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Běžné snímání videa: Životnost akumulátoru založena na opakovaném
spouštění a ukončování snímání, transfokování, zapínání a vypínání atd.
– Nepřetržité snímání videa: Životnost akumulátoru založena na snímání
bez přerušení až po dosažení limitu (29 minut) a pak pokračování
opětovným stisknutím tlačítka MOVIE. S dalšími funkcemi, například
transfokací, se nepočítá.
Vložení paměťové karty (prodává se
samostatně)
Zkontrolujte, že
zkosený roh směřuje
správně.
1 Otevřete kryt (str. 13).
2 Vložte paměťovou kartu (prodává se samostatně).
• Vložte paměťovou kartu se zkoseným rohem směřujícím podle
obrázku nadoraz, až zaklapne na místo.
3 Zavřete kryt.
x Paměťové karty, které lze použít
Paměťová karta
Pro fotografie
Pro video
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo™
(pouze Mark2)
Memory Stick PRO-HG
Duo™
B
Paměťová karta SD
(třída 4 nebo
vyšší)
Paměťová karta SDHC
(třída 4 nebo
vyšší)
Paměťová karta SDXC
(třída 4 nebo
vyšší)
• V této příručce se produktům z tabulky říká společně následovně:
A: Memory Stick PRO Duo
B: Karta SD
CZ
17
x Vyjímání paměťové karty/bloku akumulátorů
Paměťová karta: Zatlačte jednou na paměťovou kartu, abyste ji vysunuli.
Blok akumulátorů: Posuňte páčku pro vysunutí akumulátoru. Dávejte
pozor, abyste blok akumulátorů neupustili.
Poznámky
• Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu/blok akumulátorů, když svítí kontrolka
přístupu (str. 11). To může poškodit data na paměťové kartě.
CZ
18
Nasazení/sejmutí objektivu
Před nasazováním nebo sundáváním objektivu nastavte přepínač
napájení fotoaparátu na OFF.
1
Pokud je na fotoaparátu nebo objektivu připevněn kryt
nebo přepravní víčko, sundejte je.
• Rychle vyměňte objektiv někde, kde není prašno, aby se dovnitř
fotoaparátu nedostal prach nebo částice.
2
Objektiv nasaďte tak, že vyrovnáte bílé značky na
objektivu a na fotoaparátu.
• Držte fotoaparát směrem dolů, aby se do něj nedostal prach.
3
Objektiv tlačte mírně směrem k fotoaparátu a otáčejte
jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne
do aretované polohy.
• Objektiv upevněte rovně.
Poznámky
• Při nasazování objektivu netiskněte tlačítko k uvolnění objektivu.
• Při připevňování objektivu nepoužívejte sílu.
• Pokud chcete používat objektiv A-mount (prodává se samostatně), je třeba
adaptér pro bajonet (prodává se samostatně). Podrobnosti viz návod
k použití přiložený k adaptéru pro bajonet.
• Pokud používáte objektiv vybavený otvorem pro stativ, připojte otvor
objektivu ke stativu pro udržení rovnováhy.
CZ
19
x Sejmutí objektivu
Tlačítko k uvolnění objektivu
1
Zcela zatlačte tlačítko pro uvolnění objektivu a otáčejte
objektivem proti směru hodinových ručiček, dokud se
nezastaví.
Poznámky
• Pokud se do fotoaparátu při výměně objektivu dostane prach nebo částice
a přilepí se na povrch snímače obrazu (část, která převádí zdroj světla na
digitální signál), může se to podle prostředí snímání projevit jako tmavé
skvrny na snímku. Fotoaparát při vypnutí jemně vibruje díky protiprachové
funkci, která brání prachu v ulpívání na povrchu snímače obrazu. Objektiv
však sundávejte nebo nasazujte rychle někde, kde není prašno.
• Pokud se cizí částice přilepí na snímač obrazu, sfoukněte je pomocí
ofukovacího balónku.
• Neponechávejte fotoaparát s vyjmutým objektivem.
• Pokud chcete používat kryty otvoru pro objektiv nebo zadní kryty na
objektiv, kupte si ALC-B1EM (kryt otvoru pro objektiv) nebo ALC-R1EM
(zadní kryt na objektiv) (prodává se samostatně).
• Pokud používáte objektiv s funkcí motorického zoomu, nastavte přepínač
napájení fotoaparátu na OFF a před výměnou objektivů zkontrolujte, že
objektiv je zcela zasunutý. Pokud se objektiv nezasunul, netlačte na něj
násilím.
• Když fotoaparát připojujete na stativ, dávejte pozor, abyste se omylem
nedotkli kroužku zoomu/ostřicího kroužku.
CZ
20
Nastavení hodin
Řídicí kolečko
ON/OFF (Napájení)
Vyberte položky: v/V/b/B/ /
Nastavte: z
1 Nastavte přepínač ON/OFF (napájení) na ON.
Když fotoaparát poprvé zapnete, zobrazí se nastavení data a času.
• Může chvíli trvat, než se zapne napájení a bude možné
s fotoaparátem pracovat.
2 Zkontrolujte, že je na displeji vybráno [Zadat] a pak
stiskněte z na řídicím kolečku.
3 Vyberte požadovanou zeměpisnou oblast podle
instrukcí na displeji a pak stiskněte z.
4 Nastavte [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data] a pak
stiskněte z.
• Při nastavování [Datum/čas] je půlnoc 12:00 AM a poledne
12:00 PM.
5 Zkontrolujte, že je vybráno [Zadat] a pak stiskněte z.
CZ
21
Pořizování fotografií/videa
Tlačítko spouště
MOVIE
Snímání fotografií
1 Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.
Když je snímek zaostřen, zazní pípnutí a rozsvítí se indikátor z
nebo
.
2 Stisknutím tlačítka spouště zcela pořídíte snímek.
Snímání videa
1 Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.
• Při používání objektivu s páčkou zoomu: Posuňte páčku zoomu.
Při používání objektivu s kroužkem zoomu: Otočte kroužkem
zoomu.
2 Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka
MOVIE.
Poznámky
CZ
22
• Blesk nevytahujte ručně. Mohlo by dojít k poruše.
• Při používání funkce zoomu při snímání videa se nahraje zvuk činnosti
fotoaparátu. Při ukončení nahrávání videa se také může nahrát zvuk
činnosti tlačítka MOVIE.
• Dobu nepřetržitého nahrávání videa naleznete v části „Počet fotografií
a doba nahrávání videa“ (str. 35). Když je nahrávání videa ukončeno,
můžete nahrávání restartovat opětovným stisknutím tlačítka MOVIE. Podle
okolní teploty může být nahrávání ukončeno na ochranu fotoaparátu.
Prohlížení snímků
: Přiblížení
Nastavte: otočením řídicího
kolečka
Řídicí kolečko
(Přehrávání)
(Vymazat)
1 Stiskněte tlačítko
Vyberte snímky:
B (následující)/b (předchozí)
nebo otočte řídicím kolečkem
Nastavte: z
(Přehrávání).
x Výběr následujícího/předchozího snímku
Vyberte snímek stisknutím B (následující)/b (předchozí) na řídicím
kolečku nebo otočením řídicího kolečka. K prohlížení videa stiskněte z
ve středu řídicího kolečka.
x Vymazání snímku
1 Stiskněte tlačítko (vymazat).
2 Vyberte [Vymazat] pomocí v na řídicím kolečku a pak stiskněte z.
x Návrat ke snímání
Stiskněte tlačítko spouště napůl.
CZ
23
Uvedení dalších funkcí
MENU
Řídicí kolečko
x Řídicí kolečko
DISP (Zobrazit obsah): Umožňuje změnit zobrazení na displeji.
ISO (ISO): Umožňuje nastavit citlivost založenou na jasu.
(Přehled snímků): Umožňuje prohlížení několika snímků naráz na
obrazovce jednoho snímku.
(Kreativní fotografie): Umožňuje ovládat fotoaparát intuitivně
a snadno pořizovat kreativní snímky.
(Komp.expozice): Umožňuje kompenzovat expozici a jas pro celý
snímek.
(Režim pohonu): Umožňuje přepínat mezi způsoby snímání,
například snímání po jednom snímku, nepřetržité snímání nebo snímání
řady.
z (Standard): Tomuto tlačítku je ve výchozím nastavení přiřazeno
[Zamknutý AF].
x Tlačítko Fn (Funkce)
Umožňuje registrovat 12 funkcí a vyvolávat tyto funkce při snímání.
1 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
2 Nastavte požadovanou funkci stisknutím v/V/b/B na řídicím
kolečku.
3 Vyberte hodnotu nastavení otočením řídicího kolečka.
x Otočný ovladač
Vhodné nastavení pro každý režim snímání můžete okamžitě změnit
pouhým otočením otočného ovladače.
CZ
24
x Položky menu
(Nastavení snímání)
Velik. snímku
Vybere velikost fotografií.
Poměr stran
Vybere poměr stran pro fotografie.
Kvalita
Nastaví obrazovou kvalitu pro fotografie.
Panoráma: Velikost
Vybere velikost panoramatických snímků.
Panoráma: Směr
Nastaví směr snímání pro panoramatické snímky.
Formát souboru
Vybere formát souboru videa.
Nast. záznamu
Vybere velikost nahraného snímku videa.
Režim pohonu
Nastaví režim pohonu, například pro nepřetržité
snímání.
Režim blesku
Nastaví nastavení blesku.
Kompenz.blesku
Upraví intenzitu výstupu blesku.
Bez červ.očí
Redukuje jev červených očí při použití blesku.
Režim ostření
Vybere způsob ostření.
Oblast ostření
Vybere oblast zaostření.
Iluminátor AF
Nastaví iluminátor AF, který poskytuje světlo pro
tmavé scény, aby šlo lépe zaostřit.
Rychlost AF
Při používání automatického ostření v režimu
videa přepíná rychlost ostření.
Doba sled. AF
Nastaví dobu trvání sledování AF v režimu videa.
Komp.expozice
Kompenzuje jas celého snímku.
Krok expozice
Vybere velikost kroku pro rychlost závěrky, clonu
a expozici.
ISO
Upraví světelnou citlivost.
Režim měření
Vybere režim měření, který nastaví, jaká část
objektu se bude měřit pro určení expozice.
Vyvážení bílé
Upraví barevné tóny snímku.
DRO/Auto HDR
Automaticky kompenzuje jas a kontrast.
Kreativní styl
Vybere požadované zpracování snímku.
Obrazový efekt
Vybere požadovaný filtr efektu pro umělečtější
a působivější výraz.
CZ
25
CZ
26
Zoom
Nastaví měřítko zoomu pro zoom s jasným
obrazem a digitální zoom.
Lupa zaostření
Před pořízením zvětší snímek, abyste mohli
zkontrolovat zaostření v detailu.
RŠ u dl.exp.
Nastaví zpracování redukce šumu pro snímky
s rychlostí závěrky 1 sekunda nebo delší.
RŠ při vys.ISO
Nastaví zpracování redukce šumu pro snímání
s vysokou citlivostí.
Zamknutý AF
Nastaví funkci sledování objektu a pokračuje
v ostření.
Úsměvu/Det.obličej.
Vybere detekci obličejů a různá nastavení upraví
automaticky. Nastaví automatické uvolnění
závěrky při detekci úsměvu.
Efekt hladké pleti
Nastaví efekt hladké pleti a úroveň efektu.
Auto. rámování
Při snímání obličejů, blízkých objektů nebo
objektů sledovaných funkcí uzamčení AF
analyzuje scénu a automaticky ořeže a uloží další
kopii snímku s působivější kompozicí.
Volba scény
Vybere přednastavení, která odpovídají
podmínkám různých scén.
Video
Vybere režim expozice vhodný pro daný objekt
nebo efekt.
SteadyShot
Nastaví SteadyShot pro snímání fotografií
a videa. Redukuje rozmazání vlivem chvění
fotoaparátu při snímání, když držíte fotoaparát
v rukou.
Barevný prostor
Změní rozsah reprodukovaných barev.
Auto. pom. závěr.
V režimu videa nastaví funkci, která automaticky
upraví rychlost závěrky podle jasu okolí.
Nahrávání zvuku
Nastaví, zda se bude při snímání videa nahrávat
zvuk.
Redukce zvuku větru
Redukuje šum větru při snímání videa.
Sezn. tipů ke sním.
Zobrazí seznam tipů pro snímání.
Vyvolat paměť
Pořizuje snímky s registrovanými nastaveními.
Paměť
Zaregistruje požadované režimy nebo nastavení
fotoaparátu.
(Uživatelská nastavení)
Zebra
Asistent MF
Zobrazí pruhy pro nastavení jasu.
Při ručním ostření zobrazí zvětšený snímek.
Doba zvětš. ostření
Nastaví dobu, po kterou bude snímek zobrazen
jako zvětšený.
R. Mřížky
Nastaví zobrazení řádků mřížky pro usnadnění
srovnání s obrysy struktury.
Auto prohlíž.
Nastaví automatické prohlížení pro zobrazení
nahraného snímku po snímání.
Tlačítko DISP
Nastaví režimy zobrazení na displeji, které lze
vybrat stisknutím DISP na řídicím kolečku.
Úroveň obrysů
Při ručním ostření zvýrazní obrysy zaostřených
oblastí specifickou barvou.
Barva obrysů
Nastaví barvu použitou pro funkci obrysů.
Průvod. nast. expoz.
Nastaví vodítko, které se zobrazí, když změníte
nastavení expozice na obrazovce snímání.
Displej živ. náhledu
Nastaví, zda se odrazí nastavení jako kompenzace
expozice na zobrazení na displeji.
Zobr. obl. průb. AF
Nastaví, zda se v režimu [Průběžné AF] zobrazí
oblast ostření.
Před-AF
Nastavení zoomu
Eye-Start AF
Nastaví, zda se provede automatické zaostření
před stisknutím spouště napůl.
Nastaví, zda se při transfokaci použije zoom
s jasným obrazem a digitální zoom.
Nastaví, zda se použije automatické ostření při
nasazeném adaptéru pro bajonet LA-EA2/LAEA4 (prodává se samostatně), když se díváte přes
hledáček.
FINDER/MONITOR
Nastaví způsob přepínání mezi hledáčkem
a displejem LCD.
Uvol.bez obj.
Nastaví, zda se uvolní závěrka, když je fotoaparát
bez objektivu.
AF se spouští
Nastaví, zda se provede automatické zaostření při
napůl stisknutém tlačítku spouště. To je užitečné,
když chcete nastavit zaostření a expozici zvlášť.
CZ
27
AEL se závěrkou
CZ
28
Nastaví, zda se provede AEL při stlačení tlačítka
spouště napůl.
Sp. s el. př. lamelou
Nastaví, zda se použije funkce elektronické
přední centrální závěrky.
Poř. sním. při S. auto
Když je režim snímání nastaven na [Super auto]
a fotoaparát rozpozná scénu, která se má snímat
několikrát, nastaví, zda se automaticky vytáhne
jeden snímek a uloží se.
Komp.exp.
Nastaví, zda se hodnota kompenzace expozice
odrazí v kompenzaci blesku.
Směr or.exp.
Nastaví pořadí snímání pro stupňovanou expozici
a stupňované vyvážení bílé.
Registrace obličeje
Registruje nebo mění osobu, která bude mít
prioritu při zaostřování.
Nastavení AF
Při používání adaptéru pro bajonet LA-EA2
nebo LA-EA4 (prodává se samostatně) jemně
dolaďuje zaostření oblasti provedené
automaticky.
Kompenz. objektivu
Vybere typ kompenzace objektivu.
Nast. nabídky funkcí
Uživatelsky nastaví funkce zobrazené při
stisknutí tlačítka Fn (Funkce).
Vlastní nast. kláves
Přiřadí tlačítku požadovanou funkci.
Nast. ovlad./kolečka
Nastaví funkci otočného ovladače a řídicího
kolečka, když je režim expozice nastaven na M.
Tímto nastavením můžete upravit rychlost
závěrky nebo clonu.
Komp. Ev ovlad./kol.
Upraví kompenzaci expozice otočným ovladačem
nebo řídicím kolečkem.
Tlačítko MOVIE
Nastaví, zda se bude vždy aktivovat tlačítko
MOVIE.
Zámek ovlad./koleč.
Nastaví, zda se pomocí tlačítka Fn při snímání
dočasně zakáže otočný ovladač a řídicí kolečko.
Otočný ovladač a řídicí kolečko můžete zakázat/
povolit stisknutím a přidržením tlačítka Fn.
(Bezdrátové)
Odeslat do smartph.
Přenese snímky pro zobrazení na smartphonu.
Poslat do počítače
Zálohuje snímky přenosem do počítače
připojeného k síti.
Zobr. na televizoru
Můžete si snímky prohlížet na televizoru
s přístupem k síti.
Jed. dotykem(NFC)
Přiřadí aplikaci k jedním dotykem (NFC). Při
snímání můžete aplikaci vyvolat tak, že se
smartphonem s funkcí NFC dotknete
fotoaparátu.
Režim letadlo
Můžete nastavit toto zařízení tak, aby
neprovádělo bezdrátové komunikace.
Stisk WPS
Jednoduchým stisknutím tlačítka WPS můžete
registrovat přístupový bod do fotoaparátu.
Nastav. příst. bodu
Přístupový bod můžete registrovat ručně.
Uprav. Název zaříz.
Název zařízení můžete změnit v Wi-Fi Direct atd.
Zobr. adresu MAC
Zobrazí adresu MAC fotoaparátu.
Reset SSID/Hesla
Resetuje SSID a heslo pro připojení smartphonu.
Reset síťových nast.
Resetuje všechna síťová nastavení.
(Aplikace)
Seznam aplikací
Zobrazí seznam aplikací. Můžete si vybrat
aplikaci, kterou chcete použít.
Představení
Zobrazí instrukce k používání aplikace.
(Přehrávání)
Vymazat
Vymaže snímek.
Režim prohlížení
Nastaví způsob, kterým budou snímky seskupeny
k přehrávání.
Přehled snímků
Zobrazí více snímků najednou.
Natočení displeje
Nastaví směr přehrávání nahraného snímku.
Prezentace
Zobrazí prezentaci.
Otočit
Otočí snímek.
CZ
29
Zvětšit
Zvětší přehrávané snímky.
Přehráv. fotografií 4K
Předává fotografie v rozlišení 4K do připojeného
televizoru HDMI, který podporuje 4K.
Chránit
Chrání snímky.
Specifikace tisku
Dodá značku tisku na fotografii.
(Nastavení)
CZ
30
Jas displeje
Nastaví jas displeje.
Jas hledáčku
Při používání elektronického hledáčku nastaví jas
elektronického hledáčku.
Tepl. barvy hledáčku
Nastaví teplotu barvy hledáčku.
Nastavení hlasitosti
Nastaví hlasitost přehrávání videa.
Zvukové signály
Nastaví zvuk činnosti na zapnut/vypnut, když je
snímek zaostřen nebo když je spuštěna
samospoušť.
Nastavení nahrátí
Při použití karty Eye-Fi nastaví funkci odesílání
fotoaparátu.
Nabídka Dlaždice
Nastaví, zda se zobrazí menu dlaždice při každém
stisknutí tlačítka MENU.
Průvod. ovl. režimů
Zapne nebo vypne nápovědu k voliči režimů
(vysvětlivky ke každému režimu snímání).
Vymaz.potvrzení
Nastaví, zda bude nastaveno vymazat nebo zrušit
jako předvolba na obrazovce potvrzení vymazání.
Zaháj. úsp. energie
Nastaví časové intervaly, po kterých se
automaticky přepne do režimu úspory energie.
Volič PAL/NTSC*
Změnou televizního formátu zařízení bude
možné snímat v jiném formátu videa.
Režim čištění
Spustí režim čištění pro vyčištění snímače obrazu.
Režim demo
Nastaví přehrávání demonstrace videa na
zapnuto nebo vypnuto.
Dálkové ovládaní
Nastaví, zda se použije infračervené dálkové
ovládání.
Rozlišení HDMI
Nastaví rozlišení, když je fotoaparát připojen
k televizoru HDMI.
OVLÁDÁNÍ HDMI
Ovládá fotoaparát z televizoru, který podporuje
BRAVIA™ Sync.
Zobraz. info. HDMI
Vybere, zda se při připojení k televizoru
kompatibilnímu s HDMI zobrazí informace do
televizoru.
Spojení USB
Nastaví způsob připojení USB.
Nastavení USB LUN
Zvyšuje kompatibilitu omezením funkcí připojení
USB.
Jazyk
Vybere jazyk.
Nast.data/času
Nastaví datum a čas a letní čas.
Nastavení oblasti
Nastaví místo používání.
Formátovat
Zformátuje paměťovou kartu.
Číslo souboru
Nastaví způsob, jakým se přiřazují čísla souboru
pro fotografie a videa.
Výběr složky zázn.
Změní vybranou složku pro ukládání snímků.
Nová složka
Vytvoří novou složku pro ukládání fotografií
a videozáznamů (MP4).
Název složky
Nastaví název složky pro fotografie.
Obnovit DB snímků
Obnoví soubor databáze obrazů a umožní
nahrávání a přehrávání.
Zobr. info o médiu.
Zobrazí zbývající dobu nahrávání videa a počet
fotografií, které lze na paměťovou kartu nahrát.
Verze
Zobrazí verzi aplikace fotoaparátu.
Certifikační logo**
Certifikace může být zobrazena na fotoaparátu.
Reset nastavení
Obnoví nastavení na výchozí.
* Pouze pro modely kompatibilní s 1080 50i
Pokud tento volič přepnete, bude vyžadováno formátování paměťové karty
v nastavení kompatibilním buď se systémem PAL, nebo NTSC. Možná také
nepůjde přehrávat videa nahraná v systému NTSC na televizoru se
systémem PAL.
**Pouze zámořský model.
CZ
31
Funkce aplikace PlayMemories Home™
Aplikace PlayMemories Home umožňuje importovat fotografie a videa
do počítače a používat je. Pro importování videa AVCHD do počítače je
třeba PlayMemories Home.
Přehrávání
importovaných snímků
Importování snímků z fotoaparátu
Pro Windows jsou také k dispozici následující
funkce.
Sdílení snímků na
PlayMemories Online™
Prohlížení
snímků
v kalendáři
Tvorba
videodisků
Odesílání snímků
do síťových služeb
• Pomocí následujícího postupu si můžete stáhnout Image Data
Converter (aplikaci pro editaci snímků RAW) nebo Remote Camera
Control atd.: Připojte fotoaparát k počítači t spusťte PlayMemories
Home t klepněte na [Notifications].
Poznámky
• Pro instalaci PlayMemories Home je třeba internetové připojení.
• K používání PlayMemories Online nebo jiných síťových služeb je třeba
internetové připojení. V některých zemích nebo regionech nemusí být
PlayMemories Online nebo jiné síťové služby k dispozici.
• Pro aplikace Mac použijte následující adresu URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Pokud již máte aplikaci PMB (Picture Motion Browser) dodávanou
s modely prodávanými před rokem 2011 nainstalovanou v počítači, při
instalaci bude přepsána aplikací PlayMemories Home. Použijte
PlayMemories Home, aplikaci následující po PMB.
CZ
32
x Systémové požadavky
Systémové požadavky pro aplikace naleznete na následujících adresách
URL:
www.sony.net/pcenv/
x Instalace PlayMemories Home do počítače
internetového prohlížeče ve svém počítači
1 Pomocí
vyhledejte následující adresu URL a pak nainstalujte
PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Podrobnosti o PlayMemories Home viz následující stránka
podpory PlayMemories Home (pouze anglicky):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• Když je instalace dokončena, spustí se PlayMemories Home.
2
Připojte fotoaparát k počítači kabelem mikro USB
(přiložen).
• V PlayMemories Home mohou být instalovány nové funkce.
Připojte fotoaparát k počítači, i kdy již máte aplikaci
PlayMemories Home nainstalovánu v počítači.
Poznámky
• Když je zobrazena obrazovka činnosti nebo přístupu, neodpojujte kabel
mikro USB (přiložen) od fotoaparátu. Pokud byste to udělali, mohli byste
poškodit data.
• Pro odpojení fotoaparátu od počítače, klepněte na
na hlavním panelu
a pak klepněte na
(ikona odpojení). Pro Windows Vista klepněte na
na hlavním panelu.
CZ
33
Přidávání funkcí do fotoaparátu
Požadované funkce můžete do fotoaparátu přidávat, když se přes
internet připojíte k webové stránce pro stahování aplikací
(PlayMemories Camera Apps™).
http://www.sony.net/pmca
• Když máte aplikaci nainstalovánu, můžete ji vyvolat, když se
smartphonem s Androidem a technologií NFC dotknete značky
na fotoaparátu a použijete funkci [Jed. dotykem(NFC)].
(N)
Poznámky
• Funkce stahování aplikací nemusí být k dispozici v některých zemích
a regionech. Podrobnosti viz webové stránky pro stahování aplikací uvedené
výše.
CZ
34
Počet fotografií a doba nahrávání videa
Počet fotografií a doba nahrávání se liší podle podmínek snímání
a paměťové karty.
x Statické snímky
[
Velik. snímku]: [L: 24M]
Když je [
Poměr stran] nastaven na [3:2]*
Kapacita
Kvalita
2 GB
Standard
330 snímků
Jemné
200 snímků
RAW & JPEG
54 snímků
RAW
74 snímků
* Když je [
Poměr stran] nastaven na něco jiného než [3:2], můžete nahrát
více snímků, než je uvedeno výše. (Kromě situace, když je [
Kvalita]
nastavena na [RAW].)
x Videoklipy
Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné maximální doby nahrávání.
Jedná se o celkovou dobu pro všechny soubory videoklipů. Nepřetržité
snímání je možné po dobu asi 29 minut (omezení specifikace přístroje).
Maximální doba nepřetržitého nahrávání videa formátu MP4 (12M) je
asi 20 minut (dáno omezením velikosti souboru 2 GB).
(h (hodiny), m (minuty))
Kapacita
Nast. záznamu
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440×1080 12M
VGA 3M
20 m
1 h 10 m
CZ
35
• Doba nahrávání videa se liší, protože fotoaparát je vybaven funkcí VBR
(proměnlivou bitovou rychlostí), která automaticky upravuje kvalitu snímku
podle scény snímání. Když nahráváte rychle se pohybující objekt, je snímek
jasnější, ale doba pro nahrávání se zkrátí, protože pro záznam je třeba více
paměti. Doba nahrávání se také liší podle podmínek snímání, objektu nebo
nastavení kvality/velikosti snímání.
Poznámky k používání fotoaparátu
Funkce zabudované do tohoto fotoaparátu
• Tato příručka popisuje zařízení kompatibilní s 1080 60i a 1080 50i.
Pokud chcete zjistit, zda je fotoaparát zařízení kompatibilní s 1080 60i nebo
1080 50i, podívejte se, zda na spodní straně fotoaparátu nejsou následující
značky.
Zařízení kompatibilní s 1080 60i: 60i
Zařízení kompatibilní s 1080 50i: 50i
• Tento fotoaparát je kompatibilní s videem formátu 1080 60p nebo 50p. Na
rozdíl od standardních nahrávacích režimů, které nahrávají pomocí metody
prokládání, tento fotoaparát používá při nahrávání progresivní metodu. Tím
se zvyšuje rozlišení a poskytuje hladší a realističtější obraz.
Používání a péče
S přístrojem nezacházejte hrubě, nerozmontovávejte jej, nemodifikujte jej,
nevystavujte jej otřesům nebo úderům, nárazům při pádu a dávejte pozor, aby
na něj někdo nešlápl. Zejména buďte opatrní na objektiv.
Poznámky k nahrávání/přehrávání
• Před tím, než začnete nahrávat, udělejte zkušební záběry, abyste se ujistili,
že fotoaparát pracuje správně.
• Tento fotoaparát není odolný proti prachu, stříkající vodě ani ponoření do
vody.
• Nedívejte se přes sejmutý objektiv do slunce nebo do silného světla. Mohlo
by dojít k nevratnému poškození zraku. Nebo to může způsobit závadu
objektivu.
• Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti, před použitím fotoaparátu ji odstraňte.
• Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům. Může to způsobit poruchu
a možná byste nemohli nahrávat snímky. Navíc by mohlo být nahrávací
médium nepoužitelné nebo by se mohla poškodit obrazová data.
Nepoužívejte ani neukládejte fotoaparát na následujících místech
• Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě
Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může deformovat
tělo fotoaparátu a to může způsobit jeho poruchu.
CZ
36
• Na přímém slunci nebo v blízkosti topného tělesa
Tělo fotoaparátu se může zbarvit nebo deformovat a to může způsobit
poruchu.
• Na místě, kde dochází k otřesům nebo vibracím
• V blízkosti místa, které vytváří silné radiové vlny, vydává záření nebo je
silně magnetické.
Na takových místech možná nebude fotoaparát správně nahrávat nebo
přehrávat snímky.
• Na písčitých nebo prašných místech
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek nebo prach. Může dojít k poruše
funkčnosti, v některých případech neopravitelné.
Skladování
Pokud fotoaparát nepoužíváte, připevněte přední kryt na objektiv.
Poznámky o displeji, elektronickém hledáčku a objektivu
• Displej a elektronický hledáček se vyrábějí za použití extrémně přesné
technologie a více než 99,99% pixelů je efektivních k použití. Na displeji
a elektronickém hledáčku se však mohou objevovat malé černé a nebo jasné
(bílé, červené, modré nebo zelené) tečky. Tyto tečky jsou normálním
výsledkem výrobního procesu a neovlivňují nahrávání.
• Když objektiv pracuje, dávejte pozor, aby se vám do něj nedostal prst.
O magnetu
Na oblasti kolem blesku je připevněn magnet. Nepokládejte předměty, které
jsou ovlivnitelné magnetickým pólem, například diskety nebo kreditní karty,
na displej nebo tělo fotoaparátu.
O použití objektivů a příslušenství
Doporučuje se používat objektivy/příslušenství Sony, které vyhovují
charakteristikám fotoaparátu.
Použití produktů jiných výrobců může způsobit nedostatečné, náhodné či
chybné funkce fotoaparátu.
Poznámky o snímání s hledáčkem
Při snímání s hledáčkem můžete pociťovat napětí v očích, únavu, zvedání
žaludku nebo nevolnost. Doporučujeme, abyste při snímání s hledáčkem
dělali pravidelné přestávky.
Požadovaná délka nebo frekvence přestávek se může lišit a je individuální,
takže se zařiďte podle vlastního uvážení. V případě, že se nebudete cítit dobře,
přestaňte používat hledáček, dokud se vám neudělá lépe, a pokud je to nutné,
vyhledejte lékaře.
CZ
37
Poznámky k blesku
• Nenoste fotoaparát za blesk ani nepoužívejte přílišnou sílu.
• Pokud se do otevřeného blesku dostane voda, prach nebo písek, může to
způsobit poruchu.
• Když zavíráte blesk, dávejte si pozor na prsty.
Teplota fotoaparátu
Při nepřetržitém používání se může fotoaparát a akumulátor zahřát. Nejedná
se o závadu.
Ochrana před přehřátím
Na fotoaparátu a teplotě akumulátoru záleží, zda bude možno nahrávat videa
nebo zda se na ochranu fotoaparátu automaticky vypne napájení.
Předtím, než se vypne napájení, zobrazí se na displeji hlášení. Nebo nebudete
moci dále nahrávat videa. V takovém případě ponechejte napájení vypnuté
a počkejte, dokud teplota fotoaparátu a akumulátoru neklesne. Pokud
zapnete napájení, aniž byste ponechali fotoaparát a akumulátor dostatečně
vychladnout, může se napájení vypnout znovu nebo nebudete moci nahrávat
videa.
Nabíjení akumulátoru
Pokud nabíjíte akumulátor, který se delší dobu nepoužíval, možná jej nepůjde
nabít na správnou kapacitu.
To závisí na charakteristice akumulátoru. Nabijte akumulátor znovu.
Varování k autorským právům
Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být
v rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu autorských práv.
Žádná záruka pro případ poškozeného obsahu nebo selhání
nahrávání
Společnost Sony nemůže poskytnout žádnou záruku pro případ selhání
nahrávání nebo ztráty nebo poškození nahraného obsahu vlivem špatné
funkce fotoaparátu nebo nahrávacího média atd.
Čištění povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu čistěte měkkým, jemně navlhčeným hadříkem a pak
povrch otřete do sucha. Jak zabránit poškození povrchu nebo pouzdra:
– Na fotoaparát nepoužívejte chemikálie typu ředidel, benzínu, alkoholu,
jednorázových čisticích ubrousků, repelentů, opalovacích krémů nebo
insekticidů.
CZ
38
Údržba displeje
• Pokud ponecháte na displeji krém na ruce nebo zvlhčovací emulzi, může
dojít k rozpuštění ochranné vrstvy. Pokud se na displej něco z těchto látek
dostane, okamžitě to otřete.
• Násilné otírání ubrouskem nebo jinými materiály může ochrannou vrstvu
poškodit.
• Pokud na displeji ulpí otisky prstů nebo špína, doporučujeme, abyste je
jemně odstranili a displej očistili měkkým hadříkem.
Poznámky k bezdrátové síti LAN
Neneseme žádnou zodpovědnost za poškození způsobená neautorizovaným
přístupem nebo neautorizovaným používáním destinací načtených do
fotoaparátu vlivem ztráty nebo krádeže.
CZ
39
Specifikace
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Digitální
fotoaparát s výměnnými
objektivy
Objektiv: Objektiv E-mount
[Snímač obrazu]
Snímač obrazu: Formát APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm) snímač
obrazu CMOS
Celkový počet pixelů snímače
obrazu: Asi 24 700 000 pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Asi 24 300 000 pixelů
[Protiprachový]
Systém: Ochranná vrstva proti
statickému výboji na optickém
filtru a ultrasonický vibrační
mechanismus
[Systém automatického
zaostřování]
Systém: Systém detekce fáze/systém
detekce kontrastu
Rozsah citlivosti: EV0 až EV20 (při
ekvivalentu ISO 100,
s objektivem F2.8)
[Řízení expozice]
Způsob měření: 1 200 segmentové
měření snímačem obrazu
Rozsah měření: EV0 až EV20 (při
ekvivalentu ISO 100,
s objektivem F2.8)
CZ
40
Citlivost ISO (doporučený index
expozice):
Statické snímky: AUTO,
ISO 100 – ISO 25 600
Videa: AUTO, ekvivalentní
ISO 100 – ISO 12 800
Kompenzace expozice: ±5,0 EV
(přepíná mezi kroky 1/3 a
1/2 EV)
[Závěrka]
Typ: Typ elektronicky řízené,
vertikálně-příčné s ohniskovou
rovinou
Rozsah rychlosti:
Statické snímky: 1/4 000 sekundy
až 30 sekund, BULB
Videa: 1/4 000 sekundy až
1/4 sekundy (krok 1/3 EV),
Zařízení kompatibilní s 1080 60i
až 1/60 sekundy v režimu AUTO
(až 1/30 sekundy v režimu
[Auto. pom. závěr.])
Zařízení kompatibilní s 1080 50i
až 1/50 sekundy v režimu AUTO
(až 1/25 sekundy v režimu
[Auto. pom. závěr.])
Rychlost synchronizace blesku:
1/160 sekundy
[Záznamová média]
Karta Memory Stick PRO Duo,
Karta SD
[Displej LCD]
Panel LCD: Široký, 7,5 cm (typ 3,0)
podsvícení TFT
Celkový počet bodů: 921 600 bodů
[Hledáček]
[Ostatní]
Typ: Elektronický hledáček
Celkový počet bodů: 1 440 000 bodů
Pokrytí rámečku: 100%
Zvětšení:
Asi 1,07 ×
Asi 0,70 × (ekvivalentní formátu
35 mm) s objektivem 50 mm na
nekonečno, –1 m–1 (dioptrie)
Oční bod: Asi 23 mm od okuláru,
21,4 mm od očnice při –1 m–1
Dioptrická korekce:
–4,0 m–1 až +3,0 m–1
Exif Print: Kompatibilní
PRINT Image Matching III:
Kompatibilní
DPOF: Kompatibilní
Rozměry (vyhovující CIPA) (asi):
120,0 mm × 66,9 mm × 45,1 mm
(š/v/h)
Hmotnost (vyhovující CIPA) (asi):
344 g (včetně akumulátoru
a Memory Stick PRO Duo)
285 g (pouze fotoaparát)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Formát souboru:
Fotografie: Vyhovující formátu
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW
(formát Sony ARW 2.3)
Video (formát AVCHD):
Kompatibilní s formátem
AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2 kanály
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobeno podle licence
společnosti Dolby
Laboratories.
Video (formát MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC
2 kanály
Spojení USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Konektory vstup/výstup]
Multifunkční terminál/Terminál
mikro USB*:
Spojení USB
HDMI: Mikro konektor HDMI
typ D
* Podporuje zařízení
kompatibilní s mikro USB.
[Napájení]
Typ akumulátoru: Dobíjecí blok
akumulátorů NP-FW50
[Spotřeba]
Při používání objektivu E PZ 16 –
50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
Při používání hledáčku:
Asi 2,8 W
Při používání displeje LCD:
Asi 2,4 W
* součást dodávky ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
CZ
41
[Blesk]
Směrné číslo blesku: 6 (v metrech
při ISO 100)
Nabíjecí čas: Asi 4 sekundy
Pokrytí blesku: Pokrytí objektivu
16 mm (ohnisková vzdálenost,
kterou určuje objektiv)
Kompenzace blesku: ±3,0 EV
(přepíná mezi kroky 1/3 a
1/2 EV)
[Bezdrátová LAN]
Podporovaný formát:
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
Podporované bezpečnostní
protokoly: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Způsob konfigurace: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Ruční
Způsob přístupu: Režim
infrastruktury
NFC: Vyhovující standardu NFC
Forum Type 3 Tag
Síťový adaptér AC-UB10C/
UB10D
Požadavky napájení: AC 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Výstupní napětí: DC 5 V, 0,5 A
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Skladovací teplota: –20 °C až +60 °C
Rozměry (asi):
50 mm × 22 mm × 54 mm (š/v/h)
CZ
42
Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FW50
Typ akumulátoru: Lithium-iontové
akumulátory
Maximální napětí: DC 8,4 V
Jmenovité napětí: DC 7,2 V
Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC
Maximální nabíjecí proud: 1,02 A
Kapacita: Typická 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimální 7,3 Wh (1 020 mAh)
Objektiv
Objektiv
Objektiv
se zoomem
E16 – 50 mm1)
Objektiv se
zoomem
E55 – 210 mm
Fotoaparát
ILCE-6000L/
ILCE-6000Y
ILCE-6000Y
Ekvivalentní k formátu
ohniskové vzdálenosti 35 mm2)
(mm)
Skupiny/prvky objektivu
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Zorný úhel2)
83° – 32°
28,2° – 7,8°
Minimální zaostření3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
Maximální zvětšení (×)
Minimální clona
Průměr filtru (mm)
Rozměry (max. průměr × výška)
(asi mm)
Hmotnost (asi g)
SteadyShot
1)
2)
3)
116
345
K dispozici
K dispozici
Motorický zoom.
Hodnoty pro zorný úhel a ohniskovou vzdálenost ekvivalentní formátu
35 mm jsou založeny na digitálním fotoaparátu se snímačem obrazu
velikosti APS-C.
Minimální zaostření je nejkratší vzdálenost od snímače obrazu k objektu.
Změna provedení a parametrů bez upozornění je vyhrazena.
Ohnisková vzdálenost
Zorný úhel tohoto fotoaparátu je užší než fotoaparátu formátu 35 mm.
Můžete najít přibližný ekvivalent ohniskové vzdálenosti fotoaparátu
formátu 35 mm a snímat se stejným zorným úhlem, když zvětšíte
ohniskovou vzdálenosti objektivu o polovinu.
Například použitím objektivu 50 mm můžete získat přibližný ekvivalent
objektivu 75 mm fotoaparátu formátu 35 mm.
CZ
43
Ochranné známky
• Memory Stick a
jsou
ochranné známky či registrované
ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive“ a
logo „AVCHD Progressive“ jsou
ochranné známky Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky Dolby
Laboratories.
• Termíny HDMI a HDMI HighDefinition Multimedia Interface
a logo HDMI jsou ochranné
známky nebo registrované
ochranné známky HDMI
Licensing LLC v USA a dalších
zemích.
• Windows je registrovaná ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation v USA a dalších
zemích.
• Mac je registrovaná ochranná
známka společnosti Apple Inc.
v USA a dalších zemích.
• iOS je registrovaná ochranná
známka společnosti Cisco Systems,
Inc.
• iPhone a iPad jsou registrované
ochranné známky společnosti
Apple Inc. v USA a dalších
zemích.
• Logo SDXC je ochrannou
známkou SD-3C, LLC.
• Android, Google Play jsou
ochranné známky Google Inc.
• Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi
PROTECTED SET-UP jsou
registrované ochranné známky
Wi-Fi Alliance.
CZ
44
• Značka N je ochranná nebo
registrovaná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a jiných
zemích.
• DLNA a DLNA CERTIFIED
jsou ochranné známky Digital
Living Network Alliance.
• Facebook a logo „f“ jsou ochranné
známky nebo registrované
ochranné známky Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube jsou
ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
Google Inc.
• Eye-Fi je ochranná známka
společnosti Eye-Fi, Inc.
• Tento návod obsahuje dále názvy
systémů a produktů, které jsou
většinou ochrannými nebo
registrovanými ochrannými
známkami svých autorů či
výrobců. Značky ™ nebo®nejsou
však v této příručce použity ve
všech případech.
CZ
45
CZ
46
CZ
47
Další informace o produktu a odpovědi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
© 2014 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising