Sony D-193 Handleiding
Om
Druk
zAndere handelingen
Het begin van het
huidige muziekstuk
te zoeken (AMS*)
eenmaal op de
=
De weergavestand kiezen
Het begin van vorige
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de =**
Het begin van het
volgende muziekstuk
te zoeken (AMS)
eenmaal op de
+
Het begin van
volgende
muziekstukken te
zoeken (AMS)
herhaaldelijk op
de +***
Snel vooruit te gaan
Blijf drukken op
de +
Snel achteruit te gaan
Blijf drukken op
de =
3-867-858-41 (1)
Meteen een CD
afspelen!
Compact Disc
Compact Player
Om meteen een CD af te spelen, kunt u het toestel laten werken op
netstroom. Andere mogelijkheden zijn: droge batterijen (zie
“Spanningsbronnen” op de achterkant) en een autobatterij.
1
Gebruiksaanwijzing
Aansluiting
naar een
stopcontact
Betreffende de landcode
De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket
met de streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en
raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde toebehoren” achterin deze
handleiding.
Met oortelefoon
Netspanningsadapter
* AMS = Automatic Music Sensor
** Met =: vorig muziekstuk n vorig
muziekstuk ...... eerste muziekstuk n
laatste muziekstuk ......
*** Met +: volgend muziekstuk n volgend
muziekstuk ...... laatste muziekstuk n
eerste muziekstuk n tweede muziekstuk
......
De CD verwijderen
DC IN 4.5 V
Druk op de steun en verwijder de CD.
De volgende weergavemogelijkheden zijn
beschikbaar:
“Normale weergave”, “Herhaalde weergave
— alle muziekstukken”, “Weergave
muziekstuk” “Herhaalde weergave —
muziekstuk” en “Herhaalde willekeurige
weergave”.
Andere functies
Lage tonen versterken
(Sound functie)
U kan genieten van een extra vol bass-geluid.
U kunt een CD beluisteren via een andere
stereo-installatie of een CD opnemen op
cassette. Meer details hierover vindt u in de
gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie.
Zet alle toestellen af alvorens ze aan te sluiten.
PHONES
MENU
Druk op MENU tijdens de weergave.
Bij elke druk op de toets verandert de
weergavestand-indicatie in het uitleesvenster
als volgt:
Weergavestand-indicatie
Links (wit)
Rechts (rood)
LINE IN of
REC IN
Opmerking
• Als het geluid vervormd is bij het versterken
van lage tonen, moet u het volume lager zetten.
De toetsen vergrendelen
.
Verbindingskabel
RK-G129HG
Zet MEGA BASS op ON.
“BASS” verschijnt in het uitleesvenster.
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder,
enz.
Opmerkingen
Geen indicatie (Normale weergave)
• Vooraleer u de CD-weergave start, moet u het
volume van de aangesloten apparatuur
helemaal dicht draaien om beschadiging van de
aangesloten luidsprekers te voorkomen.
• Als u andere apparatuur aansluit op PHONES
van dit toestel, moet u het volume regelen op
de aangesloten apparatuur.
• Als u het volume hoger dan “
“ zet, kan het
geluid vervormd zijn.
Alle muziekstukken op de CD worden
eenmaal afgespeeld.
.
Oortelefoon
of
hoofdtelefoon*
Aansluiting op een andere
stereo-installatie
“REPEAT” (Herhaalde weergave —
alle muziekstukken)
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld.
.
“1” (Weergave muziekstuk)
Een geselecteerd muziekstuk wordt
eenmaal afgespeeld.
D-193
Sony Corporation 1999 Printed in China
Welkom!
Dank u voor de aankoop van deze
Sony Compact Disc Compact Player.
Lees, voordat u de CD-speler in
gebruik neemt, deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Bewaar de gebruiksaanwijzing voor
eventuele latere naslag.
.
* Meegeleverd met
U2 model
WAARSCHUWING
PHONES
Opmerkingen betreffende het
uitleesvenster
Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.
2
Plaats een CD
Stel het apparaat niet
bloot aan regen of
vocht, om gevaar voor
brand of een elektrische
schok te vermijden.
• Wanneer u op ( drukt, verschijnen het
totale aantal muziekstukken op de CD en de
totale speelduur.
• Tijdens de weergave verschijnen het
muziekstuknummer en de verstreken
speelduur van het huidige muziekstuk.
• Tussen de muziekstukken in verschijnt de
tijd tot aan het begin van het volgende
muziekstuk samen met de indicatie “–”.
• Neem een CD altijd vast aan de rand en raak
nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
• Stel de CD niet bloot aan directe
zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen
CD’s achter in een auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
OPEN
De optische instrumenten waarmee dit toestel
is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de
ogen.
Het merkteken
op het toestel geldt
uitsluitend voor producten voor de Poolse
markt.
Voor klanten buiten Rusland
Dit merkteken op het toestel en de
verpakking geldt enkel voor
producten die worden
gecommercialiseerd in Rusland.
.
“REPEAT SHUFFLE “ (Herhaalde
willekeurige weergave)
Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.
Uw gehoor beschermen (AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter System)
functie beperkt het maximum volume om uw
gehoor te beschermen.
Alle muziekstukken op de CD worden
herhaaldelijk afgespeeld in willekeurige
volgorde.
MENU
Hou MENU ingedrukt tot “AVLS” verschijnt
in het uitleesvenster.
Als u het volume verhoogt tot “ ”, kan het
volume niet hoger worden gezet.
Voor klanten buiten Polen
De CE-aanduiding op het apparaat
geldt alleen voor producten die in
de Europese Unie verhandeld
worden.
Een geselecteerd muziekstuk wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
Opmerkingen betreffende het omgaan
met CD’s
OPGELET
Voor klanten buiten Europa
“REPEAT 1” (Herhaalde weergave —
muziekstuk)
Schuif HOLD in de richting van het pijltje.
Als u nu op een toets drukt, verschijnt
“Hold” in het uitleesvenster en kan het
toestel niet worden bediend.
Label naar boven
1 Druk op OPEN om het deksel te openen.
Als u het volume verhoogt tot meer dan
“ ”, hou dan MENU ingedrukt tot “AVLS”
verdwijnt in het uitleesvenster.
2 Plaats de CD op de steun.
3 Sluit het deskel.
Note
3
Afspelen
Niet zo
1 Druk op (.
2 Regel het volume.
Druk op p om het afspelen te stoppen.
Opmerking
Als u op p drukt, wordt de volume-instelling
geannuleerd. Stel telkens wanneer u een CD
afspeelt, het volume opnieuw in door op VOL
+ of – te drukken.
• Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie
tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn
vervormd. Zet in dat geval het volume lager.
Vervolg op de achterkant m
Een CD afspelen in de auto
U kunt het toestel gebruiken in de auto zoals
hieronder staat afgebeeld.
zAanvullende informatie
zSpanningsbronnen
Gebruik van oplaadbare
batterijen
Gebruik van droge
batterijen
1
Voorzorgsmaatregelen
Open het deksel van de batterijhouder.
Laad oplaadbare batterijen op alvorens ze
voor het eerst te gebruiken.
Gebruik uitsluitend NC-DMAA oplaadbare
batterijen voor deze speler. Gebruik geen
andere oplaadbare batterijen.
1
(achterkant)
Open het deksel van de batterijhouder.
2
Om het toestel aan te sluiten op een
radiocassettespeler, hebt u volgende
toebehoren nodig:
• Auto-aansluitset
• Autobatterijkabel
of,
• Montageset CPM-300PC (bevestigingsplaat
+ auto-aansluitset + autobatterijkabel)
• Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing
van elk toebehoren.
2
Plaats 2 oplaadbare batterijen en hou
daarbij rekening met de aanduidingen ‘
en ’ in de batterijhouder. Sluit het
deksel.
• Plaats het toestel niet op het dashboard.
• Laat het toestel niet achter in een auto die in
volle zon geparkeerd staat.
• Zet MEGA BASS op OFF wanneer het geluid is
vervormd.
• Gebruik een Sony auto-aansluitset om ruis te
onderdrukken.
• Gebruik uitsluitend de autobatterijkabel die
vermeld staat in de lijst van optionele
toebehoren. Als u een andere autobatterijkabel
gebruikt, kan dat rookvorming, brand of
defecten tot gevolg hebben.
Netspanningsadapter
• Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.
Betreffende droge en oplaadbare
batterijen
Droge batterijen verwijderen.
Deze speler kan om veiligheidsredenen geen
andere oplaadbare batterijen noch droge
batterijen opladen.
Trek aan de ‘ zijde van de batterij zoals de
afbeelding laat zien.
3
Meegeleverde oplaadbare batterijen (NCDMAA)
Sluit de netspanningsadapter aan.
“CHG” licht op. Laad de batterijen
gedurende ongeveer 3,5 uur.
Vervang de oplaadbare batterijen uitsluitend
door NC-DMAA oplaadbare batterijen.
Wanneer droge batterijen
vervangen
DC IN 4.5 V
Met deze functie wordt het toestel
automatisch uitgeschakeld wanneer de motor
wordt afgezet. (Deze functie werkt niet met
alle wagens.)
Als i gedurende in het uitleesvenster
verschijnt en het geluid wegvalt, moeten alle
batterijen door nieuwe worden vervangen
omdat ze bijna leeg zijn.
Netspanningsadapter
Opmerkingen
naar een stopcontact
4
“CHG” verdwijnt wanneer de batterijen
volledig zijn opgeladen.
Koppel de netspanningsadapter los.
Wanneer de oplaadbare batterijen
vervangen
Als i gedurende in het uitleesvenster
verschijnt en het geluid wegvalt, moeten de
oplaadbare batterijen worden geladen.
Om de originele batterijcapaciteit zo lang
mogelijk te behouden, moet u wachten tot de
batterijen helemaal leeg zijn alvorens ze op te
laden.
Opmerkingen
• De laadduur hangt af van de
gebruiksomstandigheden.
• Als de batterij nieuw is of gedurende lange tijd
niet werd gebruikt, kan ze eventueel pas
helemaal worden opgeladen nadat ze
verscheidene keren werd opgeladen en
ontladen.
• Als de levensduur van de batterij ongeveer is
gehalveerd, moet u die vervangen door een
Sony NC-DMAA oplaadbare batterij. Gebruik
geen andere oplaadbare batterij.
• Neem ongebruikte batterijen mee in het
meegeleverde tasje om kortsluiting of
oververhitting te voorkomen.
Als het probleem na het uitvoeren van
onderstaande controles blijft bestaan, neem dan
contact op met uw plaatselijke Sony dealer.
CD-speler
Maak de lens schoon met een lensreinigingsset
KK-DM1.
Lens
De behuizing reinigen
Reinig de behuizing van de speler met een zachte
vochtige doek, eventueel met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol,
benzine of thinner.
De CD speelt niet of “no dlSC”
verschijnt in het uitleesvenster
terwijl er een CD in het toestel zit.
m De CD is vuil of defect.
m Plaats de CD met het label naar boven
gericht.
m Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is
verdampt.
m De lens is vuil.
m Sluit het deksel van de batterijhouder
stevig.
m Controleer of de batterijen correct zijn
ingebracht.
m Steek de stekker van de
netspanningsadapter stevig in een
stopcontact.
m De oplaadbare batterijen zijn leeg. Sluit de
netspanningsadapter aan en laad de
batterijen op.
m Droge batterijen zijn leeg. Vervang droge
batterijen door nieuwe.
Als u op ( drukt, verschijnt “00”
even in het uitleesvenster en
verdwijnt dan weer. De CD speelt
niet.
m De oplaadbare batterijen zijn leeg. Sluit de
netspanningsadapter aan en laad de
batterijen op.
m Droge batterijen zijn leeg. Vervang droge
batterijen door nieuwe.
Geen geluid noch ruis.
m Sluit de stekkers stevig aan.
m De stekkers zijn vuil. Reinig de stekkers
regelmatig met een zachte droge doek.
Andere oplaadbare batterijen of droge
batterijen
Contactschakelfunctie (bij gebruik
van de autobatterijkabel)
De lens reinigen
• Koppel alle spanningsbronnen los wanneer u
het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Trek voor het verwijderen van het snoer van de
adapter altijd aan de stekker zelf en nooit aan
het snoer.
Sluit de bevestigingsadapter aan op de
CPM-300PC/300P vooraleer het toestel te
installeren.
Technische gegevens
Spanningsbronnen
Polariteit van de stekker
Opmerking
Verhelpen van storingen
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in een
van de componenten terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en laat
het toestel eerst door een deskundige nakijken
alvorens het weer in gebruik te nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN
4.5 V (externe voedingsaansluiting).
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter. Als er geen bij het toestel
is geleverd, gebruik dan de AC-E45HG
netspanningsadapter. Gebruik geen andere
netspanningsadapter.
(achterkant)
Bij gebruik van de CPM-300PC
montageset/CPM-300P
bevestigingsplaat
Opmerkingen
Plaats twee LR6 (AA) alkalinebatterijen
en hou daarbij rekening met de ‘ en ’
merktekens op de binnenkant van de
batterijhouder. Sluit het deksel.
Veiligheid
Optionele toebehoren
Onderhoud
• Laad geen droge batterijen op.
• Gebruik geen nieuwe batterijen samen met
oude.
• Gebruik geen verschillende batterijtypes
samen.
• Wanneer de recorder langere tijd niet gebruikt
gaat worden, verwijder dan de batterijen.
• Mocht er toch batterijlekkage optreden, maakt
u de batterijhouder voorzichtig helemaal
schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.
Levensduur batterijen (bij
benadering in uren)(EIAJ*)
De levensduur van de batterijen hangt af van
de gebruiksomstandigheden.
NC-DMAA (ongeveer
3,5 uur opgeladen)
3,5
Twee Sony
alkalinebatterijen LR6SG
10
*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic Industries
Association of Japan)
(met het toestel op een effen en stevige
ondergrond)
Het deksel van de batterijhouder
aanbrengen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Steek geen batterijen samen met munten of
andere metalen voorwerpen in uw zak. Daarbij
kan immers warmte ontstaan wanneer de
positieve en negatieve klemmen van de batterij
per ongeluk in contact komen met een metalen
voorwerp.
• Gebruik geen oplaadbare batterijen samen met
droge batterijen.
Het toestel
• Hou de lens van het toestel schoon en raak ze
niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens
beschadigd en de werking van het toestel
verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op het toestel.
Het toestel en de CD kunnen daardoor worden
beschadigd.
• Zet het toestel niet op een plek waar het is
blootgesteld aan directe zonnestraling,
overdreven stof of zand, vocht, regen,
schokken, oneffenheden of in een auto met
gesloten vensters.
• Als het toestel de radio- of televisie-ontvangst
stoort, moet u het afzetten en verder van de
radio of de televisie af zetten.
• Wikkel het toestel tijdens het spelen niet in een
doek of deken omdat dit defecten of ernstige
ongevallen tot gevolg kan hebben.
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Veiligheid in het verkeer
Draag geen hoofdtelefoon/oortelefoon als u een
auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin
op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk
verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn uw
toestel met een hoog volume te laten spelen als u
zich op straat bevindt, vooral op
oversteekplaatsen. Zet in potentieel gevaarlijke
situaties altijd het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek op de hoofdtelefoon/oortelefoon
niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het
voortdurend en zonder onderbreking beluisteren
van harde muziek. Hoort u een hoog geluid in
uw oren, draai dan het volume omlaag of zet de
speler uit.
Denk om anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U
kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen
terwijl u tegelijkertijd ermee rekening houdt
overdreven geluidsdruk te voorkomen.
“Hl dc ln” verschijnt in het
uitleesvenster.
m Gebruik uitsluitend de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter AC-E45HG (niet
meegeleverd).
“Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u op een toets
drukt.
m De toetsen zijn vergrendeld. Schuif HOLD
terug.
De i indicatie verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u een toets
indrukt.
m De oplaadbare batterijen zijn leeg. Sluit de
netspanningsadapter aan en laad de
batterijen op.
m De droge batterijen zijn leeg. Vervang ze
door nieuwe.
De batterijen gaan niet lang mee.
m U gebruikt mangaanbatterijen. Gebruik
alkalinebatterijen.
m Vervang de batterijen door nieuwe.
Het volume is begrensd.
m De AVLS functie beperkt het volume. Hou
MENU ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt in
het uitleesvenster.
De AMS-functie is niet beschikbaar
en u kan evenmin gebruik maken
van weergavemogelijkheden als
REPEAT 1, REPEAT en REPEAT
SHUFFLE.
m Bij gebruik van de volgende discs kan dat
evenzeer het geval zijn:
— een CD met zeer korte pauzes tussen
muziekstukken
— een CD met slechts één muziekstuk
— een CD met meer dan 95
muziekstukken
De =/+ toetsen zijn niet
beschikbaar.
m Na het begin van de weergave kan u deze
toetsen bedienen tot de verstreken tijd
verschijnt in het uitleesvenster. Druk erop
nadat de tijd in het uitleesvenster is
verschenen.
De weergave start niet meteen.
m Een CD waarop veel muziekstukken staan
kan eventueel niet meteen beginnen
spelen. Wacht een tijdje.
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Uitgangsvermogen laser: maximaal 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
diafragma van 7 mm).
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed
Solomon Code
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz +1
–3 dB (volgens EIAJ CP-307)
Uitgangsvermogen (bij ingangsvermogen van
4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo ministekker)
Ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 ohm
(ong. 2 mW + 2 mW bij 16 ohm*)
* Alleen voor klanten in Frankrijk
Algemeen
Voeding
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
• Sony NC-DMAA oplaadbare batterij:
2,4 V DC, Ni-Cd, 700 mAh
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U2/CA2/E92/MX2 model: 120 V, 60 Hz
CED/CEX/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/
CE7 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK model: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3 model: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
CN2/AR1 model: 220 V, 50 Hz
• Sony CPM-300P bevestigingsplaat voor
gebruik met autobatterij: 4,5 V DC
Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende
onderdelen en bedieningselementen)
Ong. 131 × 28 × 148 mm
Gewicht (zonder oplaadbare batterijen)
Ong. 220 g
Bedrijfstemperatuur
5°C – 35°C
Meegeleverde toebehoren
Controleer de landcode in de linker bovenhoek
van de streepjescode op de verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)*1
Oortelefoon (1)*2
Oplaadbare batterijen (2)
Verbindingskabel (tulpstekker × 2 ↔ stereo
ministekker) (1)*2
Verloopstekker (1)*3
Batterijtas (1)
*1 Meegeleverd met U2 model
*2 Niet meegeleverd met U2 model
*3 Geleverd bij model E33, E13 en EA3
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Bevestigingsplaat CPM-300P
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitset CPA-9
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E26CP
Autobatterijkabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41,
SRS-A71
Oplaadbare batterij NC-DMAA (2P)
Verbindingskabel RK-G129HG, RK-G136HG
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-A44L,
MDR-301LP, MDR-E848LP, MDR-35*
* Gebruik uitsluitend een hoofdtelefoon met
stereo ministekker. Een hoofdtelefoon met
microstekker is niet geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle genoemde
onderdelen levert. Vraag uw dealer om meer
informatie over de ter plaatse leverbare
onderdelen.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising