MP3 prehrávač FunBeat EM 265 Užívateľský

MP3 prehrávač FunBeat EM 265 Užívateľský
MP3 prehrávač FunBeat EM 265
Užívateľský manuál
UPOZORNENIE
Odporúčame vám čo najpodrobnejšie preštudovať tento návod na obsluhu, aby ste sa vyvarovali prípadným
budúcim ťažkostiam, ktoré vznikli nesprávnym používaním prístroja. Nikdy nevystavujte prístroj teplotám
vyšším ako +40 ° C ani ho Neuschovávajte priestoroch, kde by sa tieto teploty mohli vyskytovať.
Nepoužívajte prístroj v prašnom alebo vlhkom prostredí, ani tam kde môžu teploty dosahovať vysoké
hodnoty. Chráňte prístroj pred pádom na zem a iné tvrdé podložky, hrozí trvalé poškodenie prístroja.
Vyvarujte sa hlasné hudobnú produkciu, hrozí trvalé poškodenie vášho sluchu. Nikdy sa nepokúšajte
svojpomocne opravovať ani nijako upravovať prístroj, v opačnom prípade bude prístroj vyňatý zo záruky.
Nepoužívajte prístroj v prostredí kde je to zakázané, (napr. lietadlo, benzínová stanica ,...). Neobsluhujte
prístroj v prípade riadenia motorového vozidla či iného dopravného prostriedku. Všetky špecifikácie a dizajn
prístroja môžu byť vecou zmeny, bez predchádzajúceho upozornenia.
INFORMÁCIA o použitom akumulátore
Tento prístroj je vybavený výmenným Li-Ion akumulátorom, ktorý vyžaduje dodržiavanie určitých zásad.
Dĺžka nabíjacieho cyklu sa môže pohybovať medzi 3 až 5 hodinami.
Upozornenie: Nenabíjajte batériu dlhšie ako 5 hodín, hrozí jej poškodenie a zníženie kapacity!
ŠPECIFIKÁCIA
‡ Reprodukcia hudby s podporou formátu: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV. ADPCM a AMR.
Digitálny záznam zvuku pomocou integrovaného mikrofónu do formátu typu *. WAV.
‡ LCD displej s podporou viacerých jazykových mutácií.
‡ FM stereo rádio s funkciou automatického aj manuálneho vyhľadávanie a ukladaním rozhlasových staníc.
‡ Ekvalizér s 8 režimy nastavenia: Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ
‡ Prehrávač s možnosťou prehrávania: normal, opakovať skladbu, opakovať všetko, náhodný výber a výber
skladby.
‡ Podpora USB 2.0 rozhranie a Mass Storage
‡ Podpora operačných systémov MS Windows 98 ME, SE, 2000, XP, Vista a MacOS X, Linux 2.4.2
‡ Funkcia prenosného disku
‡ Slot na pamäťovú kartu (MMC a SD až 2 GB)
‡ Záznam hudby z FM rádia
‡ Priložené CD obsahuje softvare pre MP3 prehrávač
‡ Pre dosiahnutie kvalitnejšieho počúvania hudby odporúčame zakúpiť kvalitnejšie slúchadlá k tomuto MP4
prehrávaču.
ZAČÍNAME
Zapnutie / vypnutie prístroja:
Prístroj zapíname ručne, vypnutie prístroja môže byť automatické alebo ručné.
Ručné zapnutie / vypnutie prístroja:
‡ Zapnutie vykonáme stlačením a podržaním tlačidla
POWER po dobu 3 sekúnd dôjde k vlastnému zapnutiu prístroja.
‡ Prístroj vypneme tiež stlačením tlačidla POWER po dobu
3 sekúnd. Prístroj sa aj automaticky vypne ak je akumulátor úplne vybitý.
Automatické zapnutie prístroja:
Ak prístroj pripojíme k počítaču pomocou USB kábla dôjde k automatickému zapnutiu. Prístroj je potom v
režime Mass Storage (prenosného disku). Prístroj môžeme v tomto režime spustiť aj stlačením POWER.
Ovládanie hlasitosti
V priebehu prehrávania hudby, videa, záznamu hlasu alebo pri počúvaní FM rádia je možné ovládať
hlasitosť prístroja. Stlačením tlačidla + alebo - po dobu 3 sekúnd ovládate hlasitosť. Ak je aktivované
ovládanie hlasitosti, úroveň nastavenie je zobrazená červenou farbou.
Upozornenie: trvalý počúvanie príliš hlasnej hudby môže viesť k dočasnému alebo trvalému poškodeniu
Vášho sluchu!
Akumulátor
Tento prístroj je vybavený akumulátorom Lithium- Iónového typu. Ikona zobrazená na displeji informuje o
aktuálnej úrovni nabitia akumulátora. V prípade vybitia akumulátora pod určitú hranicu dôjde k zobrazeniu
správy "low battery" a automatickému vypnutiu prístroja. Akumulátor prístroja možno nabiť pripojením k USB
portu počítača, sieťovému
adaptéru alebo k cestovnej nabíjačke (voliteľná súčasť dodávky prístroja).
‡ Priebeh nabíjania akumulátora je zobrazovaný ikonou. V prípade plného nabitia je ikona batérie plne
vyfarbená.
‡ Maximálny čas prehrávania na jedno nabitie je závislý na úrovni nastavenie hlasitosti, typu reprodukcie,
nastavenie šetriča obrazovky, atď.
Navigácia v rôznych režimoch menu
‡ Návrat do hlavnej ponuky: stlačením a podržaním tlačidla
[HOME] z akéhokoľvek menu / ponuky.
‡ Navigácia v ponuke sa vykonáva pomocou tlačidiel doľava a doprava, slúži na výber rôznych režimov.
‡ Odchod a uloženie nastavení sa vykonáva stlačením tlačidla [HOME].
Music Player: prehrávanie hudobných skladieb
Audio Player: prehrávanie nahraných zvukov z diktafónu
FM Radio: počúvanie vstavaného FM rádia
Recorder: záznam zvuku - diktafón
Setup: nastavenie parametrov prístroja
Video - prehrávanie video súborov
‡ Tento prístroj môže prehrávať video súbory prevedené do formátu *. AVI (max.320x240 bodov).
Prehrať / Zastaviť
‡ Stlačením tlačidla [START] spustíte prehrávanie videa.
‡ Stlačením tlačidla [START] pozastavíte prehrávanie video súboru.
Výber video súboru
‡ Stlačením tlačidla doprava posuniete prehrávania o jeden súbor vpred.
‡ Stlačením tlačidla doľava posuniete prehrávania o jeden súbor vzad.
Music - prehrávanie hudby
Prehrať / Pauza / Stop
‡ Jedným stlačením tlačidla [START] pustíte skladbu.
‡ Stlačením tlačidla [START] pozastavíte prehrávanie.
Výber hudobného súboru
‡ Stlačením tlačidla doľava posuniete prehrávania o jeden súbor vpred.
‡ Stlačením tlačidla doprava posuniete prehrávania o jeden súbor vzad.
‡ Stlačením tlačidla [HOME] vyvoláte zoznam hudobných súborov.
Prehrávanie vybranej časti skladby A-B
‡ Po stlačení tlačidla [A] vyberiete tlačidlami + a – funkciu AB a stlačením tlačidla [B] označíte počiatočný
bod (A) a opätovný stlačením tl. [B] označíte koncový bod (B).
Po tej začne prehrávanie vybraného úseku. Opätovným stlačením [B] prehrávanie v tomto režime ukončíte.
Ponukové podmenu pre prehrávanie hudby nájdete v Settings / Music
Lyrics
Tento prístroj podporuje formát *. LRC - lyrics. V prípade zapnutia tejto funkcie bude na displeji prístroja
zobrazovaný text "lyrics" súboru zhodného názvu uložený v rovnakom adresári ako prehrávaný súbor. ‡ Ak
je ku skladbe priradený textový súbor, začne sa automaticky zobrazovať. Ak súbor nie je, na display sa
zobrazuje grafický equalizér.
Radio - FM rádio
Zapnutie FM rádia sa vykonáva vstupe cez výberové menu prehrávača.
Menu FM rádia je možné vyvolať stlačením tlačidla [A].
• add to favourite - uloží stanicu ako obľúbenú
• clear favourite - zmaže obľúbenú stanicu
• search channels - nájdenie všetkých dostupných staníc
• shift to japan band - preskočí do systému japonských staníc alebo naspäť do normálnych staníc FM siete
• return - návrat do prehrávania rádio staníc
Automatické a ručné vyhľadávanie staníc
Automatické ladenie rádia spustíte po vstupe do menu rádia, po zvolení "search channels", zvolením tejto
ponuky začne automatické vyhľadávanie a uloženie staníc do pamäte prístroja.
Ručné vyhľadávanie zahájite pomôcť prepnutí tlačidla START do ponuky "ALL FREQUENCY", ktorá sa
zobrazí na monitore prehrávača a krátkym stlačením tlačidiel doľava a doprava sa presúvate po jednotlivých
frekvenciách.
Stanica potom uložíte stlačením tlačidla [A] a zvolením add to favourite z ponuky podmenu rádia.
Prepína medzi stanicami uloženými v pamäti
‡ V prípade viacerých naladených rozhlasových staníc v pamäti sa prepínanie medzi jednotlivými stanicami
vykonáva stlačením tlačidiel doľava alebo doprava pri počúvaní rádia po prepnutí tlačidlom START na "my
favourite".
Upozornenie:
Do prístroja môže byť uložených maximálne 20 nájdených staníc!
Bez pripojených slúchadiel nemusia byť stanice nájdené (slúchadlá slúžia ako anténa)!
Record (diktafón)
‡ Vstup do režimu cez hlavné ponukové menu cez tlačidlo [START]
‡ Stlačením tlačidla [START] spustíte nahrávanie.
‡ Stlačením tlačidla [START] pozastavíte nahrávanie.
‡ Záznam je uložený automaticky do pamäte prehrávača, ukončenie diktafónu vykonáte stlačením tlačidla
[HOME].
Na prehrávanie záznamu zvuku použite Audio Player - prehrávanie audio záznamu z diktafónu
‡ V priebehu reprodukcie záznamu môžete stlačením tlačidla doprava preskočiť na ďalší záznam. Stlačením
a pridržaním tlačidla doľava aktivujete rýchle pretáčanie záznamu vpred.
‡ V priebehu reprodukcie záznamu môžete stlačením tlačidla doľava preskočiť na predchádzajúci záznam.
Stlačením a pridržaním tlačidla doľava aktivujete rýchle pretáčanie záznamu vzad.
Setup - Systémové nastavenie
Do ponuky systémových nastavení vstúpite cez hlavné menu. Pre navigáciu použite tlačidlá + alebo -,
potvrdenie výberu vykonáte stlačením tlačidla [START].
Obsah nastavenia:
o Blank screen
o Language
o Power off
o Memory
o Firmware version (fw. Ver.)
o Main disk
Blank screen
nastavenie aktívnej činnosti display v rôznych intervaloch od 10 sekúnd až po stály chod diplay.
Language
Výber jazyka
Power off
nastavenie doby aktívnej činnosti prehrávača od 15 minút až po stály chod prehrávača.
Memory
Zobrazuje aktuálny stav pamäte a celkovú pamäť prehrávača a veľkosť a zaplnenie pamäťovej karty.
Firmware version (fw. ver)
Zobrazenie aktuálnej verzie operačného systému prehrávača.
Main disk
Výber používané pamäte, delený je na Flash (interná pamäť) a SD card (pamäťová karta).
Inštalácia firmware - poznámka:
‡ Aktualizáciu firmvéru zverte do rúk skúsenému servisu, prípadne osobe znalej roblematiky.
‡ Pred vlastnou aktualizáciou firmvéru si pozorne preštudujte inštrukcie. Po ukončení aktualizácie
nezabudnite vykonať naformátovanie výmenného disku.
‡ V prípade vyskytujúcich sa chýb po aktualizácii firmvéru, urobte opätovné nahranie firmvéru.
Použitie MP4 prehrávače ako USB Flash Disk
Tento prístroj štandardu "USB Mass Storage Device" a ako taký môže byť využitý ako výmenný disk bez
nutnosti inštalácie dodatočných ovládačov.
‡ Po pripojení prehrávača k počítaču dôjde k jeho identifikáciu ako štandardný USB disk. Tento systém je
podporovaný operačnými systémami: MS Windows 98 SE (Nutná inštalácia ovládača), MS Windows 2000 a
vyššej verzie, Mac OS 10.3, Linux Redhat 8.0 a vyššej (Bez nutnosti inštalácie ovládača).
‡ Po pripojení prehrávača k počítaču sa automaticky začne dobíjať vstavaný akumulátor.
Rozšírenie pamäte pomocou MMC a SD karty
Vo vrchnej časti prístroja je umiestnený slot na pamäťovú kartu MMC alebo SD. Správne vloženie karty je
sprevádzané charakteristickým zvukom "zaklapnutím", karta nepresahuje okraj prehrávače, pokiaľ tomu tak
nie je karta je vložená nesprávne. Pre vybratie karty ju zatlačte smerom dovnútra a karta sa uvoľní.
Nepoužívajte neprimeranú silu. S kartou
manipulujte len ak je prístroj vypnutý. Ďalšie informácie k tomuto produktu, odpovede na
najčastejšie otázky, manuály a kontakt na servisné stredisko nájdete na adrese www.funbeat.cz
Technická špecifikácia EM265
VŠEOBECNÉ DÁTA
- Malý, ľahký, kompaktný, modrý odtieň
- Technológia SAMSUNG flash
- Multijazyčné menu
- Rozlíšenie displeja: 96x 26 px
- Nabíjanie z akumulátora
- 7 farieb podsvietenia
- Rozmery: 87mm/30mm/24mm
MP3 PREHRÁVAČ
- Prehrávanie súborov: MP3, WMA, WAV
- Equalizer: normal, rock, pop, classic, soft, jazz, DBB
- Režim prehrávania: normal, repeat, náhodne, zopakuj časť (užitočné pre učenie sa cudzích jazykov)
- Anti-shock (odolný voči otrasom)
- Zrýchlenie alebo spomalenie skladby bez deformácie tonusu
- Podporuje tagy ID3: názov skladby, interpret, čas skladby, text skladby (lyrics karaoke)
Digitálny diktafón
- Vstavaný digitálny diktafón
- Nahrávanie hlasu
- Dva systémy zápisu súborov (wav)
- Čas zápisu záleží na kapacite
USB FLASH DISK:
- Pamäť Samsung
- Kompatibilné s rýchlym portom USB 2.0 a 1.1
- Možnosť zabezpečenia dát
- Informuje o stave batérie (bez nutnosti pripojenia k PC)
- Zmazanie dát (bez nutnosti pripojenia k PC)
Toto zariadenie je elektroodpad a nepatrí do domového odpadu. Takto označené nefunkčné
zariadenie môžete odovzdať u Vášho predajcu alebo v špecializovanej zberni!
Dovozca do SR:
SWS Distribution a.s.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Tel: +421 2 48 200 500, E-mail: sales@swsd.sk, Web: www.swsd.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising