TIMO 2014B INTERNET.cdr
R
electronics
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ
2014
TERRESTRIAL
Digital Audio Broadcasting
AN19Ulog
ANEL 12
Êåñáßá Åóùôåñéêïý ×þñïõ
PS-GL
TV-2
TV-1
36dB
33
30
27
24
21
19
16
13
10
07
electro
nics
Low
CH21
CH33
CH45
CH60
CH69
LTE
Pas
sF
ilte
r 5-
790
-1
MH
z
ÊÝñäïò êåñáßáò (dB)
AN19U
Green Line
Ößëôñï
LTE-1 (4G) ãåíéêÞò ÷ñÞóçò
ÐÅÑÉÏ×ÏÌÅÍÁ
1
ÊÅÑÁÉÅÓ TV - ÊÁÔÏÐÔÑÁ
2
ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ ÉÓÔÏÕ - ÔÑÏÖÏÄÏÔÉÊÁ
3
ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ - ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ ÃÑÁÌÌÇÓ
4
ÄÉÁÌÏÑÖÙÔÅÓ - ÊÉÍÏ - ÁÐÏÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÔÅÓ - LNB
5
ÄÉÁÊËÁÄÙÔÅÓ - ÕÐÏÊËÏÐÅÉÓ
6
ÌÉÊÔÅÓ - ÖÉËÔÑÁ - DiSEqC - LTE ößëôñá
7
ÐÑÉÆÅÓ TV, SAT, TEL, DATA, STEREO
8
ÊÁËÙÄÉÁ TV - ÊÁËÙÄÉÁ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁÓ
9
ÖÉÓ - CONNECTORS
10
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÊÅÑÁÉÅÓ TV - ÊÁÔÏÐÔÑÁ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
01-285-0587
AN 10U LOG
Êåñáßá UHF 10 óôïé÷åßùí
19,70
24,23
01-039-0039
AN 19U LOG
Êåñáßá UHF 19 óôïé÷åßùí
26,70
32,84
NETO
*
Êåñáßá UHF 4 óôïé÷åßùí (ðëÝãìá)
18,90
23,25
Êåñáßá UHF 10 óôïé÷åßùí, ìå åíóùìáôùìÝíï ößëôñï LTE
25,00
30,75
Êåñáßá UHF åóùôåñéêïý ÷þñïõ, åéäéêÞ ãéá ôá øçöéáêÜ êáíÜëéá
NETO
*
*
*
*
AN 19U Green Line Êåñáßá UHF 19 óôïé÷åßùí, ìå åíóùìáôùìÝíï ðñïåíéó÷õôÞ
01-039-0040
01-290-0592
AM- 4
01-317-0620
AN 10U- LTE
01-039-0041
ANEL- 12
11-028-0367
KM- 60
ÊÜôïðôñï offset, 60 cm
NETO
11-026-0365
KM- 80
ÊÜôïðôñï offset, 80 cm
NETO
11-027-0366
KM-100
ÊÜôïðôñï offset, 100 cm
NETO
01-042-0042
MTU
ÐñïóáñìïóôÞò UHF (240Ù óå 75Ù)
0,89
1,09
01-041-0041
MTV
ÐñïóáñìïóôÞò VHF (240Ù óå 75Ù)
0,89
1,09
25-021-0009
DU-GL
Äßðïëï UHF, ìå åíóùìáôùìÝíï åíéó÷õôÞ (Green Line)
NETO
*
TERRESTRIAL
ANEL-12
Êåñáßá åóùôåñéêïý ÷þñïõ
AM-4
PS-GL
TV-2
TV-1
AN19ULog
GREEN LINE
36dB
33
30
27
24
21
19
16
13
10
07
AN19ULog
36dB
33
30
27
24
21
19
16
13
10
07
CH21
CH33
CH45
CH60
ÊÝñäïò êåñáßáò (dB)
CH69
AN10U-LTE
12dB
10
05
00
-05
-10
-15
-20
-25
-30
-35
CH21
CH33
CH45
CH60
CH69
ÊÝñäïò êåñáßáò (dB)
CH21
CH33
CH45
CH60
CH69
ÊÝñäïò êåñáßáò (dB)
R
DU-GL
KM - ÊÜôïðôñï
Ì/Ô
ÐñïóáñìïóôÞò
1
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ
ÉÓÔÏÕ
R
electronics
ÓÕÍÄÅÓÇ ÊÅÑÁÉÙÍ óå ÅÍÉÓ×ÕÔÇ ìå (F)
Êåñáßá UHF
1 ìÝôñï
Êåñáßá UHF
1 ìÝôñï
Êåñáßá VHF
GV2U 32RS/F
electronics
106dBìV
UHF
UHF
OUT
VHF III
0,6 ìÝôñá
R
Power Supply
PS1/F
electronics
POWER
INDOOR USE ONLY
230V AC
50Hz-3VA max.
FUSE 32mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
IN
OUT1
OUT2
ðñüò TV
áðü ôéò Êåñáßåò
Ôñïöïäïôéêü
R
GV2U 32RS/F
electronics
UHF
VHF III
Êåñáßá UHF
Êåñáßá UHF
Êåñáßá VHF
106dBìV
UHF
OUT
R
Power Supply
PS1/F
electronics
POWER
INDOOR USE ONLY
230V AC
50Hz-3VA max.
FUSE 32mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
IN
Ðñüò ôï
ôñïöïäïôéêü
OUT1
OUT2
Ôñïöïäïôéêü
ÓÕÍÄÅÓÇ ÔÑÏÖÏÄÏÔÉÊÏÕ - ÑÕÈÌÉÓÅÉÓ ÅÍÉÓ×ÕÔÇ
8mm 5mm 10mm
Ôï ðñüâëçìá äéïñèþíåôáé áí ìåéþóïõìå ôçí åíßó÷õóç ôïõ
åíéó÷õôÞ. Ãé áõôü óôñÝöïõìå ôï áíôßóôïé÷ï trimmer áñéóôåñüóôñïöá, ìÝ÷ñé íÜ êáèáñßóåé ç åéêüíá.
Óå êáíïíéêÝò óõíèÞêåò ôá trimmer ðñÝðåé íá åßíáé ôåëåßùò
äåîéÜ (ìåãßóôç åíßó÷õóç).
3mm
¼ôáí ðáñáôçñÞóïõìå óôçí ôçëåüñáóç üôé ï Ýíáò óôáèìüò
“ìðáßíåé” ìÝóá óôïí Üëëï Þ üôé õðÜñ÷åé ìßá êáôáêüñõöç
ìðÜñá ðïõ ìåôáêéíåßôáé, áõôü óçìáßíåé üôé ï åíéó÷õôÞò
õðåñïäçãåßôáé.
1
2
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ ÉÓÔÏÕ - ÔÑÏÖÏÄÏÔÉÊÁ
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 24dB
24,85
30,57
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 34dB
29,30
36,04
GV2U28RS
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 26dB
28,00
34,44
01-004-0004
GV2U32RS
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 30dB
31,18
38,35
01-168-0463
GVU34log
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 34dB, ëïãáñéèìéêüò
32,00
39,36
01-163-0452
GVU15RS/F
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 15dB, óõíäÝóåéò F
31,52
38,77
01-189-0490
GVU34RS/F
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 34dB, óõíäÝóåéò F
34,64
42,61
01-190-0491
GV2U28RS/F
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 28dB, óõíäÝóåéò F
34,02
41,84
01-191-0492
GV2U32RS/F
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 32dB, óõíäÝóåéò F
37,80
46,49
01-230-0532
GVU45RS/F
Åíéó÷õôÞò éóôïý, VHF & UHF, êÝñäïò 45dB, óõíäÝóåéò F
40,50
49,82
01-103-0239
PS1
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 22Vdc, ãéá ôïõò åíéó÷õôÝò GVU24,34,28
16,85
20,73
01-200-0501
PS1/F
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 12Vdc, óõíäÝóåéò F, ãéá ôïõò åíéó÷õôÝò F
17,64
21,70
01-070-0206
PS1/32
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 12Vdc, ìüíï ãéá ôïí åíéó÷õôÞ GV2U32RS
16,85
20,73
01-200-0502
PS1/GL
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 12Vdc, ìüíï ãéá ôçí êåñáßá AN19U/Green Line
16,00
19,68
20-004-0018
SA-125
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 18Vdc, ãéá ôïõò ðïëõäéáêüðôåò
28,00
34,44
01-060-0192
PS10-2/24
Ðáëìïôñïöïäïôéêü 230 óå 24Vdc, ãéá ôïõò åíéó÷õôÝò GVU....
12,50
15,38
01-201-0502
PS10-2/12
Ðáëìïôñïöïäïôéêü 230 óå 12Vdc, ãéá ôïõò åíéó÷õôÝò GVU....
12,50
15,38
09-081-0384
PAC-12V
9,00
11,07
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-001-0001
GVU24RS
01-002-0002
GVU34RS
01-003-0003
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Ôñïöïäïôéêü 230 óå 12Vdc, ìüíï ãéá ôçí êåñáßá ANEL-12
GVU34RS
electronics
GU15-LTE
R
GV2U 32RS/F
electronics
UHF
VHF
OUT
106dBìV
UHF
cs
troni
elec
102dBìV
OUT
VHF III
UHF
UHF
OUT
electronics
PS1/F
PS10-2/12
electronics
POWER
INDOOR USE ONLY
230V AC
50Hz-3VA max.
FUSE 32mA(FAST BLOW)
INDOOR USE ONLY
230V AC
50Hz-3VA max.
FUSE 32mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
IN
GU15-LTE
GV2U32RS/F
PS1 - PS1/32
OUT1
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
OUT 1
OUT 2
IN
OUT2
PS1/F
PS10-2/12
GVU34RS
SA125
PAC12
2
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÏÉ
ÐÏËÕÄÉÁÊÏÐÔÅÓ
R
electronics
Ó÷Ýäéá ÄïñõöïñéêÞò ÅãêáôÜóôáóçò
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Rec.
1
R
electronics
MS 54D
H,Lo
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
SAT A
V,Lo
H,Hi
Rec.
2
Multiswitch
MS54D
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
H,Lo
SAT B
Rec.
1
Rec.
2
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
H,Hi
Rec.
4
DiSEqC 2,0
Multiswitch
R
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
electronics
SAT A
H,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Rec.
2
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
Rec.
1
R
electronics
Rec.
1
Rec.
2
Multiswitch
MS 54D
H,Lo
SAT B
Rec.
2
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
SAT A
MS54D
Rec.
4
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Multiswitch
R
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
electronics
SAT A
H,Hi
V,Lo
V,Hi
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
Terr.TV
V,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
V,Lo
H,Hi
H,Lo
18V
DC
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
R
electronics
Terr.TV
R
electronics
SDA 922P
Satellite Distribution Amplifier
Slope
V,Hi
14V
V,Lo
14V
H,Hi
18V
H,Lo
18V
SDA 522
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
SDA 522
Satellite Distribution Amplifier
SDA 922P
Slope
Gain
INDOOR
USE
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
ONLY
18V
DC
Off
On
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Gain
INDOOR
USE
ONLY
230V AC
50Hz-25VA max.
FUSE 150mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
14V
DC
18V
DC
Off
On
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
14V
V,Lo
14V
H,Hi
18V
H,Lo
18V
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Rec.
1
R
electronics
V,Hi
V,Lo
H,Hi
Rec.
1
Rec.
2
Multiswitch
MS 54D
H,Lo
SAT B
Rec.
2
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
Terr.TV
SAT A
MS54D
Rec.
4
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Multiswitch
R
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
electronics
SAT A
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
H,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
Rec.
1
R
electronics
Rec.
1
Rec.
2
Multiswitch
MS 54D
H,Lo
SAT B
Rec.
2
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
SAT A
MS54D
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
DiSEqC 2,0
Multiswitch
R
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
electronics
SAT A
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
4 x SAT3
H,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Rec.
4
SAT B
H,Lo
Rec.
4
Rec.
2
V,Hi
V,Lo
H,Hi
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
Rec.
1
R
electronics
H,Lo
Rec.
1
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
SAT A
H,Hi
V,Lo
V,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
Rec.
4
4 x SAT3
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
H,Lo
H,Lo
H,Hi
Rec.
1
R
H,Lo
electronics
SAT B
Rec.
1
Rec.
2
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
Terr.TV
SAT A
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
SAT B
H,Lo
Rec.
2
MS54D
Rec.
2
Multiswitch
R
electronics
Multiswitch
MS 54D
SAT B
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
SAT A
MS 54T
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Multiswitch
R
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS94D
electronics
SAT A
H,Hi
V,Lo
V,Hi
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
Terr.TV
MS54T
4 x SAT3
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
V,Hi
14V
V,Lo
14V
H,Hi
18V
H,Lo
18V
Rec.
2
4 x SAT3
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
18V
+
Rec.
4
SAT B
H,Lo
Multiswitch
SA-125
Terr.TV
R
electronics
SDA 922
Satellite Distribution Amplifier
Slope
SDA 922
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
×ñÞóç Äïñõöïñéêïý Ðñïåíéó÷õôÞ
Gain
INDOOR
USE
ONLY
18V
DC
Off
On
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Rec.
2
V,Lo
14V
H,Hi
18V
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
18V
H,Lo
SAT B
CATV
Rec.
1
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Multiswitch
R
MS94D
electronics
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
SAT A
H,Hi
V,Lo
V,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Lo
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
Rec.
3
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Lo
Rec.
4
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
Rec.
2
Rec.
3
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
V,Hi
V,Hi
V,Lo
H,Hi
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
Rec.
4
V,Lo
H,Hi
H,Lo
H,Lo
H,Lo
SAT B
Rec.
1
DiSEqC 2,0
Rec.
2
Multiswitch
R
Rec.
4
H,Hi
SAT B
Terr.TV
SAT A
MS94D
electronics
Rec.
3
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Position A/B
V,Lo
SAT A
V,Lo
Rec.
3
V,Hi
H,Lo
Rec.
1
H,Hi
Rec.
2
Terr.TV
H,Hi
MS94D
Hi/Lo band
V,Hi
V,Lo
SAT B
H,Lo
Rec.
1
V,Lo
SAT A
SAT A
Rec.
2
electronics
Multiswitch
MS94T
SAT TV 950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
2
Rec.
3
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
V,Lo
H,Hi
H,Lo
4 x SAT3
18V
V,Hi
Terr.TV
V,Hi
SAT A
V,Lo
H,Hi
H,Lo
SAT B
Rec.
1
DiSEqC 2,0
R
electronics
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
MS 94T
Rec.
2
+
Hi/Lo band
Rec.
4
Rec.
1
Rec.
4
Position A/B
V,Lo
DiSEqC 2,0
R
Rec.
3
H,Hi
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
Rec.
1
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94T
H,Hi
V,Hi
DiSEqC 2,0
Multiswitch
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
4 x SAT3
MS 94D
H,Lo
Terr.TV
electronics
Position A/B
Rec.
4
Position A/B
Rec.
3
Rec.
3
SAT B
V,Lo
V,Hi
R
Rec.
3
Rec.
2
SAT A
V,Lo
SAT A
Rec.
2
MS94D
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
H,Hi
Rec.
2
DiSEqC 2,0
Multiswitch
R
H,Hi
Hi/Lo band
Rec.
1
Rec.
1
electronics
H,Lo
MS 94D
H,Lo
SAT B
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
SAT A
LAF 15
Rec.
2
MS94D
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
SAT A
LINE
Rec.
1
Hi/Lo band
Rec.
2
AMPLIFIER
SAT B
DiSEqC 2,0
Multiswitch
R
electronics
SATELLITE
SAT A
4 x SAT3
Rec.
4
SAT B
H,Lo
Rec.
1
MS 94D
Terr.TV
V,Hi
14V
SAT A
Hi/Lo band
Rec.
1
MS 94D
Terr.TV
Multiswitch
MS94T
SAT TV
950-2300MHz
Terrestrial TV 5-862MHz
Rec.
2
Rec.
3
4 x SAT3
Rec.
4
18V
+
SA-125
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ - ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ ÃÑÁÌÌÇÓ
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-181-0482
CA224R
CA422-2UR
CA426-2UR
CA434-2UR
CA530-2UR
CA540-2UR
SDA922P
SDA522P
GPU12
GPV12
AT120
GL15A
GL22A
GL10-120
GL34-117
GL34-122
LAF15
SDA922
SDA522
01-009-0009
01-010-0010
01-011-0011
01-124-0288
01-123-0287
50-555-0009
01-136-0300
01-013-0013
01-012-0012
01-052-0052
01-005-0005
01-121-0285
01-007-0007
01-130-0294
01-131-0295
01-006-0006
01-139-0303
01-137-0301
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF, êÝñäïò 24dB, 105dBìV x 2, ìå F
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 22dB, 114dBìV
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 26dB, 114dBìV
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 34dB, 121dBìV
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 30dB, 115dBìV, ìå F
Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò VHF & UHF & UHF, êÝñäïò 40dB, 115dBìV, ìå F
Äïñõöïñéêüò Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò, ìå ôñïöïäïôéêü, 9 åéóüäùí, 114dBìV, ìå F
Äïñõöïñéêüò Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò, ìå ôñïöïäïôéêü, 5 åéóüäùí, 114dBìV, ìå F
Ðñïåíéó÷õôÞò UHF, êÝñäïò 12dB, ãéá ôçí óåéñÜ CA422, CA426, CA434
Ðñïåíéó÷õôÞò VHF, êÝñäïò 12dB, ãéá ôçí óåéñÜ CA422, CA426, CA434
ÅîáóèåíçôÞò 75Ù, ñõèìéæüìåíïò 20dB
Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 18-20dB, Ýîïäïò 2x98dBìV
Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 22dB, Ýîïäïò 2x101dBìV
Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 10dB, Ýîïäïò 121dBìV
Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 34dB, Ýîïäïò 117dBìV
Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 34dB, Ýîïäïò 122dBìV
Äïñõöïñéêüò Eíéó÷õôÞò ÃñáììÞò, êÝñäïò 15dB, ìå F
Äïñõöïñéêüò Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò, 9 åéóüäùí, 114dBìV, ìå F
Äïñõöïñéêüò Êåíôñéêüò åíéó÷õôÞò, 5 åéóüäùí, 114dBìV, ìå F
I - FM
IV - V
IV - V
III
12V
TEST
-30dB
+
34
34
34
34
470-862MHz
AL
USE ONLY CENTR
INDOOR
230V AC
VA
50 Hz - 5,4
(FAST BLOW)
FUSE 63mA
OPENING COVER
POWER
47-400MHz
+12V
Preamp.
DISCONNECT
INDOOR USE ONLY
AMPLIFIER
CA 434 - 2UR
MAINS BEFORE
RF OUT2
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
Terr.TV
V,Hi
14V
H,Hi
18V
H,Lo
H,Hi
V,Hi
14V
V,Lo
V,Hi
CA530-2UR
Terr.TV
R
USE
SDA 522
GPU12
UHF
RANGE :
12 dB
GAIN :
NOISE : < 1,4 dB
POWER : 15V/11mA
Slope
AT
120
dB
0
-20
ONLY
INDOOR
18V
DC
V,Lo
14V
VHF I
Off +12V for preamplifiers
electronics
Satellite Distribution Amplifier
230V AC
50Hz-25VA max.
FUSE 150mA(FAST BLOW)
H,Hi
18V
ONLY
FM
H,Lo
18V
USE
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
ONLY
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
H,Lo
18V
USE
230V AC
50Hz-9VA max.
FUSE 63mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
VHF III
Gain
INDOOR
On
INDOOR
IV-V
OUT
Slope
Gain
Off
OUT
CA 530-2UR
Frequency range
47 - 862MHz
_
Gain
> 30dB
External DC consumption 12V/0,1A max.
IN
SDA 922P
V,Lo
14V
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
R
electronics
14V
DC
121 dBìV
CA434-2UR
18V
DC
H,Lo
18V
47,97
84,87
97,17
135,30
98,40
104,55
243,54
195,57
15,18
15,18
9,10
31,66
41,94
84,51
75,65
228,78
14,11
205,41
119,37
RF OUT1
CA224R
Satellite Distribution Amplifier
OUT
On
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
VHF
39,00
69,00
79,00
110,00
80,00
85,00
198,00
159,00
12,34
12,34
7,40
25,74
34,10
68,71
61,50
186,00
11,47
167,00
97,00
R
IV-V
230V AC
50Hz-6VA max.
FUSE T375mA(SLOW BLOW)
UHF
Ìå Ö.Ð.Á.
electronics
Central Amplifier
CA224R
R
electronics
On
×ùñßò Ö.Ð.Á.
115dBìV
R
electronics
Off
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
Terr.TV
V,Hi
14V
V,Lo
14V
H,Hi
18V
H,Lo
18V
18V
DC
Off
SDA922P
H,Lo
On
H,Hi
V,Lo
V,Hi
Terr.TV
SDA522P
GPU12
AT120
LINE AMPLIFIER
GL10-120
electronics
Line Amplifier
R
GL34-122
electronics
Gain (47-862MHz)
INDOOR
IN
INDOOR USE ONLY
230V AC
50 Hz - 10 VA max.
FUSE 63mA (FAST BLOW)
TEST
-30dB
USE
34dB
122dBìV
ONLY
230V AC
50Hz-13VA max.
FUSE 63mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
TEST
-30dB
OUT
OUTPUT
121 dB
dBìV
ìV
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
electron
ics
Gain
R
GL34-117
electronics
Slope
Line Amplifier
Frequency range 47 - 862MHz
Gain
34dB
INDOOR
IN
GL10-120
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
Terr.TV
Satellite Distribution Amplifier
SDA 922
V,Hi
14V
V,Lo
14V
117dBìV
ONLY
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
TEST
-30dB
OUT
GL34-117
H,Hi
18V
H,Lo
18V
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
R
electronics
USE
230V AC
50Hz-6VA max.
FUSE 63mA(FAST BLOW)
Slope
18V
DC
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
GL34-122
Terr.TV
LAF15
UHF
B
-20d F
VH
R
electronics
Satellite Distribution Amplifier
SDA 522
cs
troni
elec
Slope
R
Gain
Gain
INDOOR
INDOOR
USE
On
H,Lo
18V
H,Hi
18V
V,Lo
14V
V,Hi
14V
Terr.TV
V,Hi
14V
V,Lo
14V
H,Hi
18V
H,Lo
18V
18V
DC
Line Amplifier
GL22A
electronics
Frequency range SAT TV
950 - 2400MHz
Gain
14 - 22dB
Frequency range Terrestrial TV 47 - 862MHz
Gain
17dB
External DC consumption
18V/1A max.
14V/0,6A max.
ONLY
ONLY
18V
DC
Off
USE
470-862 MHz
ele
ctr
on
ics
POWER
47-400 MHz
INDOOR USE ONLY
Off
On
H,Lo
H,Hi
V,Lo
V,Hi
230V AC
50Hz-3VA max.
FUSE 32mA(FAST BLOW)
Terr.TV
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
on
ctr
ele
SDA922
SDA522
ics
GL15A
IN
OUT1
OUT2
GL22A
3
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
ÁÐÏÄÉÁÌÏÑÖÙÔÇ
ÊÉÍÏ
R
electronics
ÄïñõöïñéêÞ óõíäåóìïëïãßá
ÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÔÇÓ
R
electronics
VE 01-K
RGB to VIDEO encoder + TV Modulator
S03...S10 + CH5...12 + S11...S20
RF OUTPUT
100 dBìV max.
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÏÓ ÄÅÊÔÇÓ
ÅÐÉËÏÃÇ
ÊÁÍÁËÉÏÕ
PLL
81
electronics
3500
Fast Hellas S.A.
8 4 2 1 LOCKED
DSR2800
Media
Cast
ÔÇËÅÏÐÔÉÊÏ ÊÁÍÁËÉ
Ðñïò ôéò ôçëåïñÜóåéò Þ ðñïò
ôçí åßóïäï ôçò õðÜñ÷ïõóáò
êåíôñéêÞò åãêáôÜóôáóçò.
ÓÕÓÊÅÕÇ ÏÐÁÐ
Åðßãåéá óõíäåóìïëïãßá
ÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÔÇÓ
Ôçëåïðôéêü ÓÞìá áðü
áôïìéêÞ Þ
ïìáäéêÞ åãêáôÜóôáóç
R
electronics
VE 01-K
RGB to VIDEO encoder + TV Modulator
S03...S10 + CH5...12 + S11...S20
RF OUTPUT
100 dBìV max.
Fast Hellas S.A.
Media
Cast
ÅÐÉËÏÃÇ
ÊÁÍÁËÉÏÕ
PLL
81
8 4 2 1 LOCKED
ÓÕÓÊÅÕÇ ÏÐÁÐ
ÔÇËÅÏÐÔÉÊÏ ÊÁÍÁËÉ
Ðñïò ôéò ôçëåïñÜóåéò Þ ðñïò
ôçí åßóïäï ôçò õðÜñ÷ïõóáò
êåíôñéêÞò åãêáôÜóôáóçò.
Ï êùäéêïðïéçôÞò VE01-K,
ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé, äåí
áðáéôåß åîôñÜ óýíäåóç
ìå Üëëç ôçëåüñáóç Þ äÝêôç.
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÄÉÁÌÏÑÖÙÔÅÓ - ÊÉÍÏ - ÁÐÏÊÙÄÉÊÏÐÏÉÇÔÅÓ - LNB
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
ÄéáìïñöùôÞò VHF-UHF & Band S
65,00
79,95
ÊùäéêïðïéçôÞò Video, êáôÜëëçëïò ãéá ôï ÊÉÍÏ
NETO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
MW 05-69
0
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
01-173-0476
VE 01K
09-369-0374
STAR-HD
Åðßãåéïò Øçöéáêüò ÄÝêôçò êáé HD
NETO
09-369-0373
STAR-SD
Åðßãåéïò Øçöéáêüò ÄÝêôçò
NETO
09-391-0395
SINGLE
Ìïíü LNB
NETO
09-374-0378
TWIN
Äéðëü LNB (äýï áíåîÜñôçôá LNB, óôï ßäéï êÝëõöïò)
NETO
06-070-0540
QUATTRO
LNB ôåóóÜñùí åîüäùí (VerLow - VerHigh - HorLow - HorHigh)
NETO
06-069-0539
QUAD
Ôåôñáðëü LNB (ôÝóóåñá áíåîÜñôçôá LNB, óôï ßäéï êÝëõöïò)
NETO
11-030-0369
MF-2
ÂÜóç Universal LNB
NETO
09-399-0403
Single Rocket
LNB Rocket
NETO
AUDIO
R
AUDIO
L
0,25...0,5VRMS
VIDEO
C
CHANNELS
S
MW05-69
R
electronics
VE 01-K
R
electronics
UP
DOWN
INDOOR USE ONLY
230V
50Hz - 3,5VA
RGB to VIDEO encoder + TV Modulator
S03...S10 + CH5...12 + S11...S20
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
RF OUTPUT
100 dBìV max.
CHANNELS: E05 ... E12
S03 ... S41
C21 ... C69
ÅÐÉËÏÃÇ
ÊÁÍÁËÉÏÕ
PLL
OUT
81
8 4 2 1 LOCKED
98 dBìV (max.)
MW 05-69
KINO
STAR-HD
SINGLE
TWIN
QUATTRO
QUAD
STAR-D
4
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
×ÑÇÓÇÓ
ÄÉÁÊËÁÄÙÔÙÍ
R
electronics
ÅÍÉÓ×ÕÔÇÓ ÉÓÔÏÕ
IN
MS 204
IN
OUT
OUT IN OUT
+
Ôñïöïäüôçóç ìßáò åðéðëÝïí ðáñï÷Þò,
ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ MS204 (ôï êáëþäéï
ðåñíÜ Ýîù áðü ôï óðßôé).
OUT OUT IN
ÅÍÉÓ×ÕÔÇÓ ÉÓÔÏÕ
IN
MS 306
Ôñïöïäüôçóç äýï åðéðëÝïí ðáñï÷þí,
ìå ôçí âïÞèåéá ôïõ MS306 (ôá êáëþäéá
ðåñíïýí Ýîù áðü ôï óðßôé).
IN
OUT IN
OUT OUT IN
OUT
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÄÉÁÊËÁÄÙÔÅÓ - ÕÐÏÊËÏÐÅÉÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-105-0261
SF204
SF306
SF408
SF612
SF814
SPL204
SPL306
SPL408
SPL612
SU204
SU306
TF110
TF210
TU110
TU210
GLS802
GLS404
GLS106
GLF802
GLF404
GLF106
MS204
MS306
MS204/F
MS306/F
01-106-0262
01-107-0263
01-108-0264
01-109-0265
01-017-0017
01-018-0018
01-019-0019
01-020-0020
01-021-0021
01-022-0022
01-110-0266
01-112-0268
01-023-0023
01-024-0024
01-014-0014
01-015-0015
01-016-0016
01-014-0015
01-015-0016
01-016-0017
01-025-0025
01-208-0510
01-016-0011
01-016-0012
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
ÄéáêëáäùôÞò äïñõöïñéêüò 2ðëüò, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò äïñõöïñéêüò 3ðëüò, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò äïñõöïñéêüò 4ðëüò, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò äïñõöïñéêüò 6ðëüò, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò äïñõöïñéêüò 8ðëüò, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò 2ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò 3ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò 4ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò 6ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò 2ðëüò, ÷ùíåõôüò óå êõôßï
ÄéáêëáäùôÞò 3ðëüò, ÷ùíåõôüò óå êõôßï
ÕðïêëïðÝáò äïñõöïñéêüò ìïíüò, ìå F
ÕðïêëïðÝáò äïñõöïñéêüò äéðëüò, ìå F
ÕðïêëïðÝáò äïñõöïñéêüò ìïíüò
ÕðïêëïðÝáò äïñõöïñéêüò äéðëüò
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 8dB, Ýîïäïé 2
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 4dB, Ýîïäïé 4
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 1dB, Ýîïäïé 6
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 8dB, Ýîïäïé 2, ìå F
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 4dB, Ýîïäïé 4, ìå F
Åíåñãüò äéáêëáäùôÞò, êÝñäïò 1dB, Ýîïäïé 6, ìå F
ÄéáêëáäùôÞò éóôïý, 2ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò éóôïý, 3ðëüò
ÄéáêëáäùôÞò éóôïý, 2ðëüò, ìå F, èùñáêéóìÝíïò
ÄéáêëáäùôÞò éóôïý, 3ðëüò, ìå F, èùñáêéóìÝíïò
SP
L2
04
ÊÙÄÉÊÏÓ
IN
2 WAY SPLITTER
ALL PORTS D.C.
4,50
6,50
8,50
11,50
14,00
7,00
8,00
9,00
14,00
6,00
6,50
5,00
7,00
6,50
7,00
25,00
30,00
33,00
35,00
42,00
48,00
5,77
7,88
7,00
8,5
5,53
7,99
10,45
14,14
17,22
8,61
9,84
11,07
17,22
7,38
7,99
6,15
8,61
7,99
8,61
30,75
36,90
40,59
43,05
51,66
59,04
7,10
9,69
8,61
10,45
-4
IN
OU
LO T
RE SS
T.
LO
SS
-4
SF 814
5 - 2350 MHz
Ìå Ö.Ð.Á.
:
: 75
: 6x Ù
: > 12 dB75 Ù
11
dB
12
SF 204
5 - 2350 MHz
×ùñßò Ö.Ð.Á.
L6
SP
dB
IN
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
8 WAY SPLITTER
ALL PORTS D.C.
SF204
SF814
SPL204
SPL612
INPUT
GLS404
electronics
SU306
OUT IN OUT OUT
SU306
MAX. INPUT :
MAX. OUTPUT:
100dBìV
4 x 104dBìV
OUT1
OUT2
OUT3
OUT4
GLS404
GLF612
R
electronics
MS204
MS306
MS 306/F
MS306/F
5
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ×ÑÇÓÇÓ
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÙÍ
ÄÉÁÊÏÐÔÙÍ DiSEqC
R
electronics
SAT1
SAT2
DS21P1
R
electronics
DiSEqC switch
2 IN x 1 OUT
950 - 2300
SAT1
MHz
OUT
DiSEqC 2,0
SAT2
13V/18V, 22KHz
13V/18V, 22KHz
13V/18V
22KHz
DiSEqC
FSCI-5100 ULTRA
SAT4
SAT1
R
DiSEqC switch
electronics
SAT2
DS41P2
4 IN x 1 OUT
950 - 2300
SAT1
SAT2
OUT
MHz
DiSEqC 2,0
SAT3
SAT4
SAT3
R
electronics
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÌÉÊÔÅÓ - ÖÉËÔÑÁ - DiSEqC - LTE ößëôñá
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
Ìßêôçò éóôïý VHF & UHF
5,07
6,24
Ìßêôçò éóôïý UHF & UHF
5,72
7,04
AM2UV
Ìßêôçò éóôïý VHF & UHF & UHF
9,93
12,21
01-051-0005
AST75
Ìßêôçò éóôïý Åðßãåéá & SAT (ìå äéÝëåõóç ôÜóçò)
5,85
7,20
01-146-0335
DS21P1
DiSEqC äéðëü
7,30
8,98
01-145-0334
DS41P2
DiSEqC ôåôñáðëü
8,70
10,70
01-043-0043
FR2KM
Ößëôñï ìå 2 ìåôáâëçôÝò âõèßóåéò, èùñáêéóìÝíï
8,00
9,84
01-044-0044
FR4KM
Ößëôñï ìå 4 ìåôáâëçôÝò âõèßóåéò, èùñáêéóìÝíï
12,00
14,76
01-045-0045
FR2KP
Ößëôñï ìå 2 ìåôáâëçôÝò âõèßóåéò, èùñáêéóìÝíï, ãéá éóôü
8,00
9,84
01-046-0046
FR4KP
Ößëôñï ìå 4 ìåôáâëçôÝò âõèßóåéò, èùñáêéóìÝíï, ãéá éóôü
12,00
14,76
01-315-618
LTE1
Ößëôñï LTE, èùñáêéóìÝíï, ðáñåìâÜëåôáé óôï êáëþäéï
10,00
12,30
01-316-618
LTE2
Ößëôñï LTE, èùñáêéóìÝíï, ãéá éóôü
12,00
14,76
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-048-0048
AVU75
01-049-0049
AM2U
01-050-0050
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
AM-2UV
TERR
SAT
AST75F
OUT
AVU75
AM2UV
DS21P1
R
DS41P2
R
electronics
DiSEqC switch
2 IN x 1 OUT
950 - 2300
SAT1
MHz
OUT
DiSEqC switch
electronics
4 IN x 1 OUT
DiSEqC 2,0
950 - 2300
SAT2
SAT1
DS21P1
AST75
SAT2
OUT
MHz
DiSEqC 2,0
SAT3
SAT4
FR 4KM
UHF H FILTER
E NOTC 75 Ù
VARIABL OUT
dB
Zo IN - ATION 13 - 15
ATTENU
DS41P2
FR4KM
LTE-1
LTE-2
FR 4KP
FR4KP
6
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ
ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ
R
electronics
Ó÷Ýäéï êáé Õðïëïãéóìüò ÊåíôñéêÞò ÅãêáôÜóôáóçò
FM
UHF
UHF
VHF
-20
dB
0
AT120
AT120
12V
TEST
-30dB
+
OUT
115dBìV
R
electronics
Central Amplifier
CA 530-2UR
INDOOR
Frequency range
47 - 862MHz
_
Gain
> 30dB
External DC consumption 12V/0,1A max.
IV-V
On
IV-V
USE
ONLY
230V AC
50Hz-9VA max.
FUSE 63mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
VHF III
FM
VHF I
Off +12V for preamplifiers
93
IN
SF 306
5 - 2350 MHz
3 WAY SPLITTER
ALL PORTS D.C.
89
MOD114
85,8
MOD207
82,6
MOD207
Áðþëåéá äéáêëáäùôÞ SPL306 .................. 6 dB
Áðþëåéá äéåëåýóåùò 5 ðñéæþí ...............
10 dB
Áðïìüíùóç ðñßæáò äéåëåýóåùò ...............
7 dB
Áðþëåéá êáëùäßïõ 25 ìÝôñùí ................
79,4
MOD207
10 dB
Áðáßôçóç óÞìáôïò óôÞí TV ....................
76,2
66 dB
MOD207
ÓÕÍÏËÏ ..........................................
99,00 dB
ÕÐÏ×ÑÅÙÔÉÊÇ ÓÔÁÈÌÇ ÅÎÏÄÏÕ ÅÍÉÓ×ÕÔÇ
73,00
99,00 dBìV
66,00
MOD207
67,8
MOT102
69,8
Áðþëåéá êáëùäßïõ 40dB/100m. Áðüóôáóç ìåôáîý ôùí ðñéæþí
3m. Áðüóôáóç êåíôñéêïý åíéó÷õôÞ áðü ðñþôç ðñßæá 10m.
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÐÑÉÆÅÓ TV, SAT, TEL, DATA, STEREO
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
ÊÙÄÉÊÏÓ
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
01-030-0030
MOD207
Ðñßæá TV & R, äéåëåýóåùò
6,00
7,38
01-031-0031
MOD114
Ðñßæá TV & R, äéåëåýóåùò
6,50
7,99
01-032-0032
MOT102
Ðñßæá TV & R, ôåñìáôéêÞ
5,50
6,76
01-058-0190
Ä
Ðñßæá TV & R, äéåëåýóåùò áðëÞ
5,00
6,15
01-064-0195
T
Ðñßæá TV & R, ôåñìáôéêÞ áðëÞ
4,50
5,53
01-157-0367
SAD3
Ðñßæá TV & R & SAT, äéåëåýóåùò
7,50
9,22
01-036-0036
SAT3
Ðñßæá TV & R & SAT, ôåñìáôéêÞ
7,00
8,61
01-062-0193
TM
Ðñßæá ôçëåöþíïõ, ìïíÞ
6,50
7,99
01-063-0194
TÄ
Ðñßæá ôçëåöþíïõ, äéðëÞ
7,50
9,22
01-065-0196
CAT6
Ðñßæá DATA ( êáôçãïñßá 6), ìïíÞ
7,00
8,61
01-066-0196
CAT6-CAT6
Ðñßæá DATA ( êáôçãïñßá 6), äéðëÞ
8,00
9,84
01-211-0513
STEREO M
Ðñßæá ãéá ìåãÜöùíï, ìïíÞ
6,70
8,24
01-307-0609
STEREO Ä
Ðñßæá ãéá ìåãÜöùíï, äéðëÞ
7,70
9,47
01-037-0037
FOP
Ðëáßóéï åîùôåñéêÞò ðñßæáò
1,00
1,23
01-142-0321
VTR
Ðëáóôéêü êáðÜêé ðñßæáò TV - R
0,90
1,10
01-143-0322
VTR-SAT
Ðëáóôéêü êáðÜêé ðñßæáò TV - R - SAT
0,90
1,10
01-069-0201
Standard Cover
Áðëü ðëáóôéêü êáðÜêé ðñßæáò TV - R
0,70
0,86
CAT-5
CAT-5
CAT-5
MOD207 Þ Ä
SAT3
TM
CAT6
CAT6-CAT6
TÄ
TÄ
TM
FOP
VTR
VTR-SAT
Standard Cover
7
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÙÍ ÐÑÉÆÙÍ
R
electronics
UHF
FM
UHF
VHF
12V
TEST
-30dB
+
OUT
115dBìV
R
electronics
Central Amplifier
ÅðåêôÜóéìç ÁôïìéêÞ ÄïñõöïñéêÞ êáé Åðßãåéá åãêáôÜóôáóç ìå ôñåßò ðáñï÷Ýò. Ìüíï Ýíáò äïñõöïñéêüò äÝêôçò ìðïñåß íá Ý÷åé ðñüóâáóç óôá äïñõöïñéêÜ êáíÜëéá.
IV-V
On
SAD 3
IV-V
INDOOR
USE
ONLY
230V AC
50Hz-9VA max.
FUSE 63mA(FAST BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
VHF III
FM
VHF I
Off +12V for preamplifiers
TERR
SAT
SAT 3
CA 530-2UR
Frequency range
47 - 862MHz
_
Gain
> 30dB
External DC consumption 12V/0,1A max.
SAD 3
AST75F
OUT
DSR2800
3500
AMP
ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏÓ
ÄÅÊÔÇÓ
HXEIA
AMP
ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏÓ
ÄÅÊÔÇÓ
HXEIA
AMP
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÏÓ
ÄÅÊÔÇÓ
ÑÁÄÉÏÖÙÍÉÊÏÓ
ÄÅÊÔÇÓ
HXEIA
TERR
SAT
8mm 5mm 10mm
AST75F
Ìßîç åðéãåßùí êáé
äïñõöïñéêþí êáíáëéþí
óå áôïìéêÞ åãêáôÜóôáóç.
OUT
ÄÏÑÕÖÏÑÉÊÏÓ
ÄÅÊÔÇÓ
OUT
AST75F
3500
1
2
DSR2800
Óå êëßìáêá 1 ðñüò 1.
SAT
TERR
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÊÁËÙÄÉÁ TV - ÊÁËÙÄÉÁ ÓÕÍÄÅÓÌÏËÏÃÉÁÓ
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
Êáëþäéï 75Ù, åðé÷áëêùìÝíï, 36dB óôïõò 800MHz
NETO
Êáëþäéï 75Ù, äéðëÞò èùñÜêéóçò, ÷áëêüò, 30dB óôïõò 800MHz
NETO
Êáëþäéï ðñïÝêôáóç áñóåíéêü ößò TV óå èçëõêü ößò TV
NETO
Êáëþäéï SCART óå SCART
NETO
S-2S
Êáëþäéï SCART óå 2 SCART
NETO
01-154-0350
S-3S
Êáëþäéï SCART óå 3 SCART
NETO
06-016-0190
2R-2F
Êáëþäéï ðñïÝêôáóç 2 RCA áñóåíéêÜ óå 2 RCA èçëõêÜ
NETO
06-014-0140
2R-2R
Êáëþäéï ðñïÝêôáóç 2 RCA áñóåíéêÜ óå 2 RCA áñóåíéêÜ
NETO
06-013-0139
K-2R
Êáëþäéï ðñïÝêôáóç JACK áñóåíéêü óå 2 RCA áñóåíéêÜ
NETO
06-010-0136
S-6R
Êáëþäéï SCART óå 6 RCA áñóåíéêÜ
NETO
06-009-0135
S-4R
Êáëþäéï SCART óå 4 RCA áñóåíéêÜ
NETO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-102-0238
TV-75
01-102-0240
115N1
06-015-0141
F75-M75
06-008-0134
S-S
01-155-0351
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
High Quality Satellite Cable
.Cable
.Cable
R
.Cable
Êáëþäéï TV 115N1
F75-M75
Êáëþäéï TV-75
S-S
S-2S
2R-2F
2R-2R
S-6R
S3S
K-2R
S-4R
8
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÐÁÑÁÄÅÉÃÌÁ
ÊÅÍÔÑÉÊÏÉ
ÅÍÉÓ×ÕÔÅÓ
R
electronics
77dBìV
ÄéáíïìÞ ôçëåïðôéêïý
óÞìáôïò óå 16 ðñßæåò.
CA224R
R
electronics
470-862MHz
POWER
47-400MHz
INDOOR USE ONLY
230V AC
50Hz-6VA max.
FUSE T375mA(SLOW BLOW)
DISCONNECT MAINS BEFORE OPENING COVER
UHF
VHF
RF OUT2
AN19ULOG
RF OUT1
99dBìV
MOT102
MOT102
MOT102
TAP
TAP
MOT102
IN
TAP
TAP
IN
TF416
TAP
TAP
TF416
OUT
TAP
TAP
OUT
MOT102
MOT102
83dBìV
83dBìV
MOT102
MOT102
MOT102
MOT102
MOT102
TAP
TAP
MOT102
IN
TAP
TAP
IN
TF412
TAP
TAP
TF412
OUT
TAP
TAP
OUT
MOT102
75 Ù
83dBìV
MOT102
MOT102
75 Ù
83dBìV
MOT102
Óôï ðáñáðÜíù ðáñÜäåéãìá ç äéáíïìÞ ãßíåôáé óå 2 ïñüöïõò êáé óå 8 óçìåßá óå êÜèå üñïöï,
ôï ìÞêïò ôçò ãñáììÞò (êáëþäéïõ) óôçí ÷åéñüôåñç ðåñßðôùóç èá åßíáé ðåñßðïõ 3ì/üñïöï êáé
2 ïñüöïé ðåñßðïõ 6ì, êáé 12ì áðü ôéò Üêñåò, 20ì êáëþäéï óõíïëéêÜ óôçí ÷åéñïôåñç ðåñßðôùóç óå
êÜèå ìßá áðü ôéò 2 ãñáììÝò ìåôáöïñÜò.×ñçóéìïðïéþíôáò êáëþäéï ÂÊ210 ïé áðþëåéåò
èá åßíáé 6dB. ÅðïìÝíùò óôçí ôåëåõôáßá ôåñìáôéêÞ ðñßæá ç óôÜèìç èá åßíáé 76dBìV
ðïõ åßíáé éêáíïðïéçôéêÞ óôÜèìç áí ëÜâïõìå õðüøéí üôé ï ôçëåïðôéêüò äÝêôçò áðáéôåß
66dBìV.Ïé óôÜèìåò óÞìáôïò ðïõ õðïëïãßæïíôáé óôï ðáñáðÜíù ó÷Þìá åßíáé ÷ùñßò ôéò áðþëåéåò
ôïõ êáëùäßïõ, áöïñïýí ìüíï óôéò áðþëåéåò áðï äéÝëåõóç.
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÖÉÓ - CONNECTORS
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
01-026-0026
OS 204M
ÔÜö äéáêëÜäùóçò ìå 2 ößò èçëõêÜ êáé 1 áñóåíéêü
1,10
1,35
01-027-0027
OS 204F
ÔÜö äéáêëÜäùóçò ìå 2 ößò áñóåíéêÜ êáé 1 èçëõêü
1,10
1,35
04-013-0109
Metal M
ÔÜö äéáêëÜäùóçò ìå 2 ößò èçëõêÜ êáé 1 áñóåíéêü (èùñáêéóìÝíï)
1,10
1,35
04-012-0108
Metal F
ÔÜö äéáêëÜäùóçò ìå 2 ößò áñóåíéêÜ êáé 1 èçëõêü (èùñáêéóìÝíï)
1,10
1,35
01-028-0028
PM 75
Áñóåíéêü ößò TV
0,40
0,49
01-029-0029
PF 75
Èçëõêü ößò TV
0,40
0,49
06-082-0553
RG 6U
Áñóåíéêü ößò ôýðïõ F (ãéá êáëþäéï ðÜ÷ïõò 6mm)
0,20
0,24
06-082-0553
RG 6US
Áñóåíéêü ößò ôýðïõ F, ìå ëáóôé÷Üêé áñßóôçò ðïéüôçôáò
0,31
0,38
06-071-0541
RG 6UQ
Áñóåíéêü ößò ôýðïõ F (ãéá êáëþäéï ðÜ÷ïõò 6mm), QUICK
0,40
0,49
06-022-0464
RG 6UQQ
Ößò ôýðïõ F, áñóåíéêü-áñóåíéêü, QUICK-QUICK
0,76
0,93
06-006-0132
2FF
Ößò ôýðïõ F, èçëõêü-èçëõêü
0,35
0,43
06-004-0130
FM
ÌåôáôñïðÝáò áñóåíéêü ößò F óå áñóåíéêü ößò TV
0,38
0,46
06-003-0129
FF
ÌåôáôñïðÝáò áñóåíéêü ößò F óå èçëõêü ößò TV
0,38
0,46
OS204M
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
OS204F
PM75
RG6UQ
2FF
metal - M
PF75
RG6UQQ
FM
metal - F
RG6U
RG6US
FF
9
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
ÃÑÁÖÅÉÁ
: Ðïëõôå÷íåßïõ 24 - 546 25 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ : 5,5 ÷ëì. Ïäïý ÙñáéêÜóôñïõ - 564 30 Èåóóáëïíßêç - ôçë/fax 2310 683 081
ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ : http://www.matel-export.com
E-MAIL
: matel-electronics@live.com - export.sales@matel-export.com
R
electronics
ÔÉÌÏÊÁÔÁËÏÃÏÓ 2014
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ ÓÔÇÑÉÎÇÓ
10
×ÑÏÍÉÁÉÊÇÓ
ÄÕÍÁÌ
ÓÉÁÓ
ÐÁÑÏÕ
30
ËÉÁÍÉÊÇ ÔÉÌÇ
×ùñßò Ö.Ð.Á.
Ìå Ö.Ð.Á.
ÂÜóç óôÞñéîçò åäÜöïõò Þ ãùíéáêÞ
NETO
B 090
ÂÜóç óôÞñéîçò åäÜöïõò ãéá êÜôïðôñï ìÝ÷ñé 90cm
NETO
18-038-0038
21078
ÂÜóç óôÞñéîçò ãùíéáêÞ, ãéá ôïß÷ï
NETO
18-027-0027
21532
ÂÜóç óôÞñéîçò ãùíéáêÞ, ãéá êÜãêåëï
NETO
18-022-0022
ÉÓ-Ì
Éóôüò ãáëâáíéæÝ Ö38mm (óÝô 3 ôåìá÷ßùí)
NETO
18-028-0028
21311
ÁðïóôÜôåò ãéá ôïß÷ï (óÝô 2 ôåìá÷ßùí)
NETO
18-029-0029
21037
Æõãêß ìéêñü
NETO
18-030-0030
21038
Æõãêß ìåãÜëï
NETO
18-031-0031
21689
ÂÜóç åäÜöïõò ãéá éóôü
NETO
18-024-0024
A3
Áóôåñßáò
NETO
20-001-0023
WSO
Óõñìáôüó÷ïéíï 50m
NETO
18-046-0046
BT -1
ÂÜóç ôïß÷ïõ áðëÞ
NETO
20-005-0000
ÉÓ-ÁË
Éóôüò áëïõìéíßïõ Ö41mm, 3x1,5m (óÝô 3 ôåìá÷ßùí)
NETO
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ÊÙÄÉÊÏÓ
ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
18-003-0003
BS 1
18-001-0001
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
BS-1
B-090
21078
21532
ÉÓ-Ì
21311
21037
21038
21689
WSO
BT - 1
Á3
Ïé ôéìÝò êáé ïé ðñïäéáãñáöÝò ôùí ðñïúüíôùí, ìðïñåß íá áëëÜîïõí ÷ùñßò ðñïåéäïðïßçóç
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising