Sony | CDX-S2250 | Sony CDX-S2250 Návod na používanie

Sony CDX-S2250 Návod na používanie
2-348-467-21(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Návod k obsluze
Popis instalace a připojení naleznete v připojeném návodu k instalaci
a připojení.
CDX-S2250S
CDX-S2250
© 2005 Sony Corporation
Vítejte!
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto
autorádio Sony s CD přehrávačem. Můžete si
užívat vaší jízdy a používat následující funkce.
• Přehrávání disků CD
Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*),
CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi
Session (s více sekcemi)(strana 11)) a ATRAC
CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus
(strana 11)).
Typy disků
Varování v případě, že skříňka
zapalování vašeho automobilu nemá
polohu ACC
Po vypnutÌ zapalov·nÌ nezapomeÚte stisknout
a podrûet tlaËÌtko (OFF), dokud displej
p¯Ìstroje nezhasne.
V opaËnÈm p¯ÌpadÏ nedojde k vypnutÌ
displeje, coû zp˘sobuje vybÌjenÌ baterie.
Štítek na disku
CD-DA
Tento ötÌtek je umÌstÏn na spodnÌ
stranÏ p¯Ìstroje.
MP3
ATRAC CD
• Příjem rozhlasového vysílání:
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– Funkce BTM (uložení nejsilnějších stanic):
přístroj vybere stanice s nejsilnějším
signálem a uloží je.
• Služby RDS:
U stanic FM můžete využívat funkci systému
pro přenos datových informací - Radio Data
System (RDS).
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
2CZ
SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná
loga jsou obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
OBSAH
Začínáme
Další funkce
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasazení čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 4
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava zvukových charakteristik
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava ekvalizačního frekvenčního průběhu
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Úprava položek nastavení — SET . . . . . . . . . . 9
Používání volitelného dálkového ovládání . . . . 9
Kartový dálkový ovladač RM-X114 . . . . . . 9
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CD
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . 6
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . . 6
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení AF (automatické přeladění) a TA/
TP (informace dopravního hlášení/identifikace
dopravního programu) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení CT (časový signál) . . . . . . . . . . . . 8
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . .
O souborech MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/Zprávy . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
13
13
15
3CZ
Začínáme
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte čelní panel přístroje a špičatým
předmětem, například kuličkovým perem,
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko
RESET
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení
hodin a některé uložené údaje.
Sundání předního panelu
Čelní panel přístroje můžete oddělit jako
prevenci před ukradením.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte
čelní panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání
vestavěného zesilovače.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte , a vytáhněte panel ven
směrem k sobě.
Nastavení hodin
(OFF)
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24-hodinovém
formátu.
1
Stiskněte a podržte tlačítko (SEL).
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko (SEL),
až se zobrazí „CLOCK-ADJ”.
3 Stiskněte tlačítko (DSPL).
Začne blikat indikace hodin.
4 Stiskněte tlačítko hlasitosti +/– pro
nastavení hodin a minut.
Pro přepínání mezi číslicemi, stiskněte
tlačítko (DSPL).
5 Stiskněte tlačítko (SEL).
Hodiny začnou jít a zobrazí se další nabídka
nastavení.
6 Stiskněte a podržte tlačítko (SEL).
Nastavení je dokončeno.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL).
Stiskněte tlačítko (DSPL) znovu pro návrat
k předchozímu zobrazení.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání
neupustili a na panel a okénko displeje netlačte
silou.
• Nevystavujte čelní panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte čelní panel na
palubní desce nebo zadním panelu vozu.
Rada
Při přenášení čelního panelu použijte dodávané
pouzdro.
Nasazení čelního panelu
Nasaďte část A čelního panelu k části B na
přístroji (tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte
levou část na místo tak, aby správně zapadla.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky
prostřednictvím služby RDS (strana 8).
Pomocí kartového dálkového ovládání
V krocích 2 a 4 stiskněte pro výběr položky nebo
nastavení tlačítko M nebo m. V kroku 4 pro posun
číslic stiskněte tlačítko < nebo ,.
A
DEMO režim
4CZ
Když je přístroj zapnutý, zobrazí se nejprve
hodiny a potom demonstrační režim (DEMO)
spustí předvádění funkcí.
Pro zrušení DEMO režimu nastavte položku
„DEMO-OFF” v nabídce nastavení (strana 9),
zatímco je přístroj vypnutý.
B
Poznámka
Nepokládejte žádné předměty na vnitřní stranu
čelního panelu.
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
1
2 34
5
6
7 8 9
0
SEL
SOURCE MODE
qa
ATT
DIM
BTM
DSPL
SENS
qs qd
– GROUP +
1
2
qf
REP
SHUF
3
4
qg
5
6
PTY
AF/TA
EQ3
SEEK
OFF
qh qj qk
CDX-S2250S
CDX-S2250
ql
Podrobné informace najdete na uvedených stránkách.
a Tlačítko hlasitosti +/–
Nastavte hlasitost.
b Tlačítko SEL (výběr) 4, 8, 9
Volba položky.
c Tlačítko SOURCE
Pro zapnutí/změnu zdroje (Radiopřijímač/
CD).
d Tlačítko MODE 6
Volba vlnového rozsahu (FM/MW/LW).
e Štěrbina pro vkládání disku
Vložte disk (potištěnou stranou nahoru),
spustí se přehrávání.
f Okénko displeje
g Tlačítko ATT (ztlumení)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
h Tlačítko EQ3 (ekvalizér) 8
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM nebo OFF).
i Tlačítko Z (vysunutí disku)
Vysunutí disku z přehrávače.
j Tlačítko SEEK +/– (vyhledávání)
Radiopřijímač:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
pro ruční naladění stanice (stiskněte
a podržte).
CD:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); pro
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte,
a pak během 1 sekundy stiskněte znovu
a podržte); rychlý posun ve skladbě dopředu/
dozadu (stiskněte a podržte).
k Tlačítko
(odejmutí čel. panelu) 4
l Tlačítko DSPL (displej)/DIM (tlumení
jasu) 4, 6, 7
Pro změnu zobrazení na displeji (stiskněte);
pro změnu jasu displeje (stiskněte a podržte).
m Tlačítko SENS/BTM 6
Pro zlepšení slabého příjmu: LOCAL/
MONO (místní/mono)(stiskněte); zapnutí
funkce BTM (stiskněte a podržte).
n Tlačítko RESET (umístěné za čelním
panelem) 4
o Číselná tlačítka
Radiopřijímač:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
CD:
(1)/(2): GROUP* –/+
Pro přeskočení skupiny (stiskněte);
pro souvislé přeskakování skupin (stiskněte
a podržte).
(3): REP 6
(4): SHUF 6
p Tlačítko PTY (typ programu) 8
Pro volbu PTY při příjmu stanice s RDS.
q Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Identifikace dopravního
hlášení) 7
Pro nastavení AF a TA/TP u stanic s RDS.
r Tlačítko OFF
Vypnutí přístroje/zdroje.
s Přijímač signálu kartového
dálkového ovladače 9
* Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
5CZ
CD
Radiopřijímač
Ukládání a příjem stanic
Zobrazované položky
A
B
A Zdroj
B Číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání, jméno disku/umělce,
číslo skupiny*1, jméno skupiny,
jméno skladby, textové informace*2,
hodiny
*1 Číslo skupiny je zobrazeno pouze při změně
skupiny.
*2 Při přehrávání MP3 se zobrazují tagy ID3 a při
přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové
informace zapsané programem SonicStage
apod.
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
(SOURCE), až se zobrazí „TUNER”.
Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
Stiskněte a podržte tlačítko (BTM),
až začne blikat „BTM”.
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Pro změnu zobrazení na displeji B, stiskněte
tlačítko (DSPL).
Rada
Zobrazované informace se liší v závislosti na typu
disku a formátu záznamu. Pro podrobnosti o MP3,
viz strana 11; ATRAC CD, viz strana 11.
Ruční ukládání
1
Opakované a náhodné
přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně (3) (REP) nebo (4)
(SHUF), až se objeví požadované
nastavení.
Zvolte
Pro přehrávání
Pokud přijímáte stanici, kterou
chcete uložit, stiskněte a podržte
číselné tlačítko ((1)(6)), až se objeví
„MEM”.
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko
uložit další stanici, bude dříve uložená stanice
nahrazena.
Rada
Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 7).
REP-TRACK skladeb opakovaně.
REP-GP*
skupin opakovaně.
SHUF-GP*
skupin v náhodném pořadí.
SHUF-DISC
disků v náhodném pořadí.
* Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte „REP-OFF” nebo „SHUF-OFF.”
Příjem uložených stanic
1
Zvolte vlnové pásmo, a pak stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
Pomocí kartového dálkového ovládání
Pro volbu uložené stanice, stiskněte M nebo m.
Automatické ladění
1
6CZ
Zvolte vlnové pásmo, a pak stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– pro vyhledání
stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/–
pro vyhledání podobné frekvence, a pak stiskněte
opakovaně tlačítko (SEEK) +/– pro jemné doladění
požadované frekvence (ruční ladění).
RDS
Nastavení AF a TA/TP
1
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované položky
A
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice
nevysílá RDS informace.
B
C
Stiskněte opakovaně (AF/TA), až se
zobrazí požadované nastavení.
Zvolte
Funkce
AF-ON
zapnuto AF a vypnuto TA.
TA-ON
zapnuto TA a vypnuto AF.
AF, TA-ON
zapnuto současně AF a TA.
AF, TA-OFF
vypnuto současně AF a TA.
Ukládání stanic s RDS
s nastavením AF a TA
A Vlnové pásmo, funkce
B Frekvence*1 (jméno stanice), hodiny,
RDS informace
C TA/TP*2
*1 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „*”.
*2 Pří příjmu dopravního hlášení bliká „TA”. Pokud
je přijímána stanice s dopravními informacemi,
rozsvítí se „TP”.
Stanice s RDS můžete ukládat společně
s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM, uloží se pouze stanice s RDS se stejným
nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit
stanice s RDS a bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
1 Nastavte AF/TA, a pak uložte stanici pomocí
BTM nebo ručně.
Pro změnu zobrazení na displeji B, stiskněte
tlačítko (DSPL).
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Služby RDS
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit, a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (alternativní Vybere a přeladí na příjem
frekvence)
stanice s nejsilnějším signálem
v síti. Při používání této funkce
můžete neustále poslouchat
stejný program během jízdy na
velkou vzdálenost, bez toho, že
byste museli ručně ladit
stejnou stanici.
TA (dopravní
informace)
TP (dopravní
program)
Identifikace dopravního
programu pro motoristy. Při
příjmu jakékoliv dopravní
informace se přeruší aktuálně
vybraný zdroj zvuku.
PTY (typ
programu)
Zobrazuje se aktuálně
přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání
vybraného typu programu.
CT (časový
signál)
Signál CT vysílaný stanicí
s RDS, pro automatické
nastavení hodin přístroje.
1 Stiskněte opakovaně tlačítko hlasitosti +/–
pro nastavení požadované úrovně hlasitosti.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA), až se
objeví „TA”.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA, přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte „REG-OFF” v nastavení (strana 9).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
7CZ
Funkce Local Link
(pouze Velká Británie)
Funkce umožňuje zvolit jinou lokální stanici
v oblasti, i když není uložena v paměti přístroje.
1 Během příjmu FM stiskněte číselné tlačítko
předvolby ((1) až (6)), pod kterou je uložena
lokální stanice.
2 Do pěti sekund stiskněte číselné tlačítko
lokální stanice znovu.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
příjem lokální stanice.
Výběr typu programu - PTY
1 Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
Další funkce
Změna nastavení zvuku
Úprava zvukových
charakteristik
— BAL/FAD/SUB
Můžete nastavit vyvážení kanálů, posun kanálů
dopředu/dozadu a hlasitost subwooferu.
1
stanice v pásmu FM.
2
3
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
Stiskněte opakovaně tlačítko (PTY),
až se zobrazí požadovaný typ
programu.
Stiskněte tlačítko (SEEK) +/–.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Pomocí kartového dálkového ovládání
V kroku 2 pro výběr typu programu stiskněte tlačítko
M nebo m.
Typy programů
NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější události),
INFO (informace), SPORT (sport), EDUCATE
(vzdělávání), DRAMA (dramatická tvorba),
CULTURE (kultura), SCIENCE (věda), VARIED
(různé), POP M (populární hudba), ROCK M
(rocková hudba), EASY M (pohodová hudba),
LIGHT M (lehká klasická hudba), CLASSICS
(klasická hudba), OTHER M (jiné hudební styly),
WEATHER (počasí), FINANCE (finance),
CHILDREN (dětské programy), SOCIAL A
(společenské události), RELIGION (náboženství),
PHONE IN (programy s voláním), TRAVEL
(cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ (jazzová
hudba), COUNTRY (country hudby), NATION M
(národní hudba), OLDIES (oblíbená starší hudba),
FOLK M (lidová hudba), DOCUMENT
(dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení CT (časový signál)
1 Nastavte „CT-ON” v nastavení
(strana 9).
8CZ
Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce
CT a skutečným časem může být určitá odchylka.
Stiskněte opakovaně tlačítko (SEL),
až se zobrazí „BAL,” „FAD” nebo
„SUB”.
Položka se změní následovně:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (levý-pravý) t FAD (přední-zadní) t
SUB (hlasitost subwooferu)*2
*1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3) (strana 8).
*2 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB”
(strana 9).
Při nejnižším nastavení se zobrazuje „ATT”
a může být nastavena v 20 krocích.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
hlasitosti +/– pro nastavení zvolené
položky.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Poznámka
Nastavte do 3 sekund po vybrání položky.
Pomocí kartového dálkového ovládání
V kroku 2 pro nastavení vybraných položek stiskněte
<, M, , nebo m.
Úprava ekvalizačního
frekvenčního průběhu — EQ3
Parametry ekvalizační křivky můžete upravit
a uložit pro různé tónové rozsahy.
1
2
3
Vyberte zdroj, a pak opakovaně
stiskněte tlačítko (EQ3) pro výběr
typu ekvalizéru.
Stiskněte opakovaně tlačítko (SEL),
až se zobrazí „LOW,” „MID” nebo
„HI”.
Stiskněte opakovaně tlačítko
hlasitosti +/– pro nastavení zvolené
položky.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby stiskněte a podržte tlačítko (SEL)
před dokončením nastavení.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Pomocí kartového dálkového ovládání
V kroku 3 pro nastavení vybraných položek stiskněte
<, M, , nebo m.
Úprava položek nastavení
— SET
1
2
3
4
Stiskněte a podržte tlačítko (SEL).
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
Stiskněte opakovaně tlačítko (SEL),
až se objeví požadovaná položka.
Stiskněte tlačítko hlasitosti +/–
pro výběr nastavení (například „ON”
nebo „OFF”).
Stiskněte a podržte tlačítko (SEL).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Pomocí kartového dálkového ovládání
V kroku 2 stiskněte pro výběr položky pro nastavení
tlačítko M nebo m. V kroku 3 pro výběr nastavení
stiskněte tlačítko < nebo ,.
Je možné nastavit následující položky
(podrobnosti naleznete na referenční stránce):
„z” indikuje výchozí nastavení.
CLOCK-ADJ (strana 4)
(nastavení hodin)
CT (časový
signál)
Zapnutí „CT-ON” nebo vypnutí
„CT-OFF” (z) (strana 7, 8).
REG*2
(regionální)
Zapnutí „REG-ON” (z) nebo
vypnutí „REG-OFF” (strana 7).
LPF*3 (Dolní
propust)
Pro nastavení frekvence,
nad kterou je zvuk zeslaben
„78HZ,” „125HZ” nebo „OFF”
(z).
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Když je přijímán signál FM.
*3 Pokud je výstup zvuku nastaven na „SUB”.
Používání volitelného
dálkového ovládání
Kartový dálkový ovladač
RM-X114
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST*
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
BEEP (zvukový Zapnutí „BEEP-ON” (z) nebo
vypnutí „BEEP-OFF.”
signál)
SUB/REAR*1
Přepínání zvukového výstupu.
– „SUB” (z): pro výstup
do subwooferu.
– „REAR”: pro výstup
do výkonového zesilovače.
DIM (snížení
jasu)
Pro nastavení jasu displeje.
– „DIM-ON”: pro ztmavnutí
displeje.
– „DIM-OFF” (z): pro vypnutí
snižování jasu.
DEMO*1
(demonstrační
režim)
Zapnutí „DEMO-ON” (z) nebo
vypnutí „DEMO-OFF”
(strana 4).
A.SCRL
(automatický
posun textu)
Pro automatický posun textu
zobrazovaných položek při
změně skupiny/skladby.
– „A.SCRL-ON”: pro zapnutí.
– „A.SCRL-OFF” (z): vypnutí
posunu.
Následující tlačítka na kartovém dálkovém
ovladači mají také různé funkce než na přístroji.
• </, Tlačítka (SEEK –/+)
Pro ovládání radiopřijímače/CD stejná funkce
jako (SEEK) +/– na přístroji. (Podrobnosti
o dalším ovládání viz „Pomocí kartového
dálkového ovládání” na jednotlivých
stránkách.)
• Tlačítko SOUND
Stejná funkce jako (SEL) na přístroji.
• Tlačítka M/m (DISC*/PRESET +/–)
Pro ovládání CD stejná funkce jako (1)/(2)
–/+ na přístroji. (Podrobnosti o dalším ovládání
viz „Pomocí kartového dálkového ovládání” na
jednotlivých stránkách.)
* Není pro tento přístroj dostupné
9CZ
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem,
dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji,
nebo přístroj neaktivujete vložením disku.
Výměna lithiové baterie
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost
může být v závislosti na podmínkách používání
kratší.)
Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
kartového dálkového ovladače. Nahraďte baterii
novou lithiovou baterií CR2025. Při použití
jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že
na něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte
přístroj před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech
se může na optických součástech uvnitř přístroje
a na displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud
tato situace nastane, nebude přístroj správně
pracovat. V takovém případě vyjměte disk
a počkejte přibližně jednu hodinu, dokud se
vlhkost nevypaří.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje
nebo disků džusem nebo jinými nealkoholickými
nápoji.
x
stranou +
nahoru
Poznámky k používání lithiových baterií
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby
nedošlo ke zkratu.
Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho
povrchu. Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je
do pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo
zadním panelu vozu zaparkovaného na přímém
slunci.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet
a způsobit tak poruchu nebo zničení disku.
VAROVÁNÍ
V p¯ÌpadÏ öpatnÈho zach·zenÌ m˘ûe baterie
explodovat.
NenabÌjejte baterii, nerozebÌrejte baterii ani
neh·zejte baterii do ohnÏ.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými
štítky nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data
(např. přeskakování při přehrávání nebo
neschopnost přehrávat) z důvodu scvrknutí
štítku nebo nálepky vlivem tepla, v jehož
důsledku dojde ke zkroucení disku.
10CZ
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec, hvězda). V opačném případě může
dojít k poškození přístroje. Nepoužívejte
takové disky.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
CD o průměru 8 cm.
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně
dostupnou čistící utěrkou.
Povrch disku otírejte od
středu směrem ven. K čištění
nepoužívejte rozpouštědla
jako je benzín, ředidlo, běžně
dostupné čisticí prostředky
ani antistatické spreje, určené pro čištění
klasických analogových desek.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na
tomto přístroji podařit přehrát (záleží na
záznamovém zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které
nejsou uzavřeny.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků,
které jsou v souladu s normou Compact Disc
(CD). V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
Pořadí přehrávání souborů MP3
MP3
Složka
(skupina)
Soubor
MP3
(skladba)
Poznámky
• Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před
používáním v přístroji.
• Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.mp3”.
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým
datovým tokem (jako je například 320 kbps), může
docházet k výpadkům zvuku.
• Při přehrávání souborů MP3 s VBR (proměnný
datový tok), nebo při rychlém posunu dopředu/
dozadu. se nemusí zobrazovat správně doba
přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán jako Multi Session
(s více sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze
formát první skladby v první sekci (další formáty
jsou přeskočeny). Priorita formátů je v pořadí
CD-DA, ATRAC CD a MP3.
– Pokud je první skladba CD-DA, budou
přehrávány pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první skladba není CD-DA, budou
přehrávány sekce ATRAC CD nebo MP3. Pokud
nejsou na disku žádné data v těchto formátech,
zobrazí se „NO MUSIC”.
O ATRAC CD
O souborech MP3
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3,
je standard pro kompresi hudebního souboru.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
• Přístroj je kompatibilní s formáty ISO 9660
level 1/level 2, rozšířeným formátem, tagy ID3
ve verzi 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4, a Multi Session
(s více sekcemi).
• Maximální počet:
– složek (skupin): 150 (včetně kořenové
a prázdných složek).
– souborů MP3 (skladeb) a složek obsažených
na disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, má být tento počet
nižší než 300).
– zobrazitelných znaků pro název složky/
souboru je 32 (Joliet), nebo 32/64 (Romeo);
tagů ID3 15/30 znaků (1.0, 1.1, 2.2 a 2.3),
nebo 63/126 znaků (2.4).
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3” znamená „Adaptive
Transform Acoustic Coding3”, což je
technologie komprese zvuku. Umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně
1/10 původní velikosti. ATRAC3plus je
rozšířený formát ATRAC3, který umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně
1/20 původní velikosti. Přístroj podporuje oba
formáty ATRAC3 a ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD,
která jsou komprimována do formátu ATRAC3
nebo ATRAC3plus pomocí autorizovaného
softwaru, jako je SonicStage 2.0 nebo novější,
nebo SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255
– souborů (skladeb): 999
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
11CZ
Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu
k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple
Burner.
Poznámka
Ujistěte se, že ATRAC CD vytváříte pomocí
autorizovaného softwaru SonicStage 2.0 nebo
novější, nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo
1.1, které jsou dodávány s výrobky Sony Network.
Vyjmutí přístroje
1
Sundejte ochranný rámeček.
1 Odejměte čelní panel (strana 4).
2 Zahákněte uvolňovací klíče za ochranný
rámeček.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se Vašeho přístroje, na které nenajdete
odpověď v této příručce, se prosím obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Uvolňovací klíče natočte
podle obrázku.
3 Tahem za uvolňovací klíče odejměte
ochranný rámeček.
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejnou proudovou hodnotou,
jaká je uvedena na originální
pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky,
zkontrolujte připojení
napájení a vyměňte pojistku.
V případě, že se pojistka po
výměně opět přetaví, může jít Pojistka (10 A)
o vnitřní závadu. V takovém
případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a čelním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte čelní panel (strana 4)
a očistěte konektory vatovým tampónem
namočeným v alkoholu. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození konektorů.
Vlastní přístroj
Vyjměte přístroj ven.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně, až
správně zapadnou.
Háčky směřují
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
Zadní plocha čelního
panelu
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů motor vozidla a vyjměte klíček
ze spínací skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
12CZ
2
3 Vysuňte přístroj částečně ven z místa
upevnění.
Technické údaje
Část přehrávače disků CD
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část radiopřijímače
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Užitná citlivost: 9 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 - 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
• Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka. (více
než 80 %)
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Pro výplně v balení není používána polystyrénová
pěna.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet,
prosím zkontrolujte zapojení přístroje a provozní
postupy.
Všeobecné údaje
Do přístroje není přiváděno žádné
napájecí napětí.
Výstupy: Výstupy pro reproduktory
(konektory s pojistkou)
Impedance reprosoustav: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 50 W × 4 (při 4 Ohmech)
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže
je všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Všeobecné údaje
Nevysouvá se automatická (motorová)
anténa.
Část výkonového zesilovače
Výstupy:
Výstupní audio konektor (přepínatelný subwoofer/
zesilovač)
Zdířka pro ovládání automatické (motorové)
antény
Zdířka pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Zdířka pro ovládání telefonu (ATT)
Vstupní konektor pro anténu
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Nízké: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Střední: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Vysoké: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Napájení: Autobaterie 12 V stejnosměrné
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: Přibližně 178 × 50 × 178 mm (š/v/h)
Montážní rozměry:
Přibližně 182 × 53 × 161 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Pouzdro na čelní panel (1)
Doplňkové příslušenství:
Kartový dálkový ovladač RM-X114
AmerickÈ a zahraniËnÌ patenty licencovanÈ
spoleËnostÌ Dolby Laboratories
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo
Telephone ATT (ztlumení při příjmu
telefonního hovoru, když je připojen kabel
rozhraní telefonu v automobilu do zdířky ATT).
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních
kanálů (FAD) není nastavena pro systém se
dvěma reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta
(strana 9).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
13CZ
Jsou vymazány uložené stanice
a nastavení hodin.
Pojistka je přepálená.
Při přepínání klíče zapalování vzniká
hluk.
Kabely autorádia nejsou připojeny správně
ke konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na
displeji nic neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto
- „DIM-ON”(strana 9).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej
zhasne.
t Opět stiskněte a podržte tlačítko (OFF), až
se displej rozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 12).
Přehrávání disku CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo špatně.
Disk se nepřehrává.
• Znečištěný nebo vadný disk.
• Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro
poslech hudby (strana 11).
Nelze přehrávat soubory MP3.
Disk není v odpovídajícím formátu a verzi MP3
(strana 11).
U souborů MP3 trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě
při zahájení přehrávání.
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session
(s více sekcemi).
– disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem,
jako je SonicStage nebo SonicStage Simple
Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách,
není možné přehrávat.
Informace na displeji se neposunují.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech
je to možné.
• „A.SCRL” není nastaveno na vypnuto.
t Nastavte „A.SCRL-ON” (strana 9).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Instalujte přístroj pod úhlem menším než
45° do pevné části automobilu.
• Znečištěný nebo vadný disk.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
14CZ
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Zapojte napájecí vodič motorové antény
(modrý) nebo napájecí vodič elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače ve voze (pouze
tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno
vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním
nebo bočním skle).
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
Není možné naladění stanic na
předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné automatické ladění stanic.
• Není správné nastavení režimu vyhledávání
lokálních stanic.
t Ladění se zastavuje příliš často:
Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví
„LOCAL-ON”.
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Stiskněte opakovaně tlačítko (SENS), až se
objeví „MONO-ON” nebo „MONO-OFF”
(FM), nebo „LOCAL-OFF” (MW/LW).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor
„ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Stiskněte tlačítko (SENS) pro nastavení
monofonního příjmu - „MONO-ON.”
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví
„MONO-OFF”.
RDS
Po několika sekundách poslechu se
spustí vyhledávání SEEK.
Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý
signál.
t Vypněte TA (strana 7).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (strana 7).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
V režimu PTY se zobrazí indikace
„- - - - - - - -.”
• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Chybová hlášení/zprávy
RESET
Přístroj není možno z důvodu nějakého problému
ovládat.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
„
„
ERROR
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
FAILURE
Není správné připojení reproduktorů/zesilovače.
t Podívejte se do dodávané instalační příručky
tohoto přístroje a zkontrolujte zapojení.
” nebo „
”
Při rychlém posunu ve skladbě dopředu nebo
dozadu jste dosáhli začátku nebo konce disku
a není možno pokračovat dále.
”
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci
zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste disk, který
jste používali při vzniku problému sebou.
L.SEEK +/–
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF
Aktuální naladěná stanice nemá žádné
alternativní frekvence.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) +/–, když bliká
jméno stanice. Přístroj zahájí vyhledávání
jiné frekvence se stejnými daty PI
(Identifikace Programu) (zobrazuje se
„PI SEEK”).
NO ID3
V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace
v ID3.
NO INFO
V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nejsou
zapsány žádné textové informace.
NO MUSIC
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte hudební CD.
NO NAME
Ve skladbě nejsou zapsány názvy skladby/
skupiny/disku.
NO TP
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem.
OFFSET
Mohlo dojít k výskytu interní závady.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud
je nadále na displeji zobrazena indikace
chyby, obraťte se na nejbližšího prodejce
Sony.
READ
Přístroj načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se
spustí automaticky. Může to trvat až jednu
minutu v závislosti na struktuře disku.
15CZ
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising