Portable MiniDisc Recorder
3-868-000-33(1)
Portable MiniDisc Recorder MZ-B50
Portable
MiniDisc Recorder
NL
Gebruiksaanwijzing _________________________
SE
Bruksanvisning _____________________________
FI
Käyttöohjeet _______________________________
RU
________________
MZ-B50
©2000 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of vocht, om brand en
elektrische schokken te
voorkomen.
Maak de behuizing niet open, om
elektrische schokken te vermijden.
Laat onderhoud en reparaties
alleen verrichten door vaklui.
Let op!
Wanneer u dit apparaat gebruikt in
combinatie met optische instrumenten,
loopt de kans op oogbeschadiging toe.
LET OP! — ONZICHTBARE
LASERSTRALING INDIEN GEOPEND
VERMIJD CONTACT MET DE
LASERSTRAAL
Informatie
DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL
GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR
ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE
SCHADE VAN WELKE AARD DAN
OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN
OF ONKOSTEN DIE WORDEN
VEROORZAAKT DOOR EEN
DEFECT APPARAAT OF DOOR
HET GEBRUIK VAN WELK
PRODUCT DAN OOK.
Opmerking
Deze recorder ondersteunt de LP2/LP4stereomodus niet. Het is dus niet mogelijk om
op deze recorder muziekstukken of discs af te
spelen of te bewerken die zijn opgenomen in de
LP-modus.
2-NL
NL
3-NL
Inhoudsopgave
Stroombron voorbereiden ................................. 6
Meteen een MD opnemen! ................................ 8
Meteen een MD afspelen! ............................... 11
Verschillende manieren van opnemen ........... 13
VOR (Voice Operated Recording) .......................................................13
Opnemen via een microfoon .................................................................14
Opnemen via extern aangesloten apparatuur ........................................15
Opnemen via een digitale (optische) ingang
(optische kabel vereist) ....................................................16
Opnemen met een analoge (lijn) ingang (lijnkabel vereist) ...........17
De opname synchroon met de bronspeler starten en stoppen
(Synchroopname) ............................................................................18
Een mono-opname maken voor het verdubbelen van de opnametijd ...19
De klok instellen om de opnametijd vast te leggen ..............................19
De resterende tijd of de opnamepositie controleren .............................20
Verschillende manieren van afspelen ............ 22
De zuiverheid tijdens het afspelen verbeteren (Voice Up) ...................22
Snel een punt zoeken (Easy Search) .....................................................22
Afluisteren met hoge snelheid (Fast Playback) ....................................23
Opnames herhaald afspelen ..................................................................23
Extra bas (DIGITAL MEGA BASS) ....................................................24
De resterende afspeeltijd en de afspeelpositie controleren ...................24
De bediening vergrendelen (HOLD) ....................................................25
4-NL
Opgenomen opnames bewerken .................... 26
Een opnamemarkering toevoegen ........................................................ 26
Opnamemarkering om een opname in te delen ............................. 26
Opnamemarkering van belangrijke punten .................................... 26
Een opnamemarkering wissen ............................................................. 27
Opnames wissen ................................................................................... 28
Een opname wissen ........................................................................ 28
Het hele schijfje wissen ................................................................. 28
Opgenomen opnames verplaatsen ........................................................ 29
Opnames benoemen ............................................................................. 29
Stroombronnen ............................................... 32
De batterijen vervangen ....................................................................... 32
Lichtnet gebruiken ............................................................................... 32
Aanvullende informatie .................................. 33
Voorzorgsmaatregelen ......................................................................... 33
Verhelpen van storingen ...................................................................... 35
Systeembeperkingen ............................................................................ 37
Meldingen ............................................................................................ 38
Technische gegevens ............................................................................ 40
Wat is een MD? .................................................................................... 41
De bediening ........................................................................................ 43
5-NL
Stroombron voorbereiden
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u de recorder voorbereidt voor
de werking op batterijen. Voor informatie over het aansluiten van de
recorder op een netspanningsstopcontact raadpleegt u pagina 32.
1 Plaatsen van batterijen.
Achterkant van de recorder
E e
Druk op het deksel van het
batterijcompartiment en
schuif dit zoals getoond in
de illustratie.
Plaats twee LR6 (grootte AA)
alkalinebatterijen
(niet meegeleverd).
Sluit het deksel.
Opmerkingen
• Gebruik geen mangaanbatterijen Als u dit wel doet, kan het onmogelijk zijn
om opnamen te maken.
• Plaats de e en E polen van de batterijen op de juiste wijze, zoals dit op de
recorder wordt aangegeven.
2 De bediening ontgrendelen.
HOLD
HOLD
Schuif HOLD in de richting van de pijl in de illustratie.
6-NL
De ingebouwde batterij voor de klok opladen
Als u de recorder voor het eerst na lange tijd weer gebruikt, moet u de ingebouwde batterij
voor de klok opladen. Nadat u de klok hebt ingesteld, laat u de batterijen meer dan twee uur
zitten zodat de ingebouwde batterij automatisch wordt opgeladen. Tijdens het opladen kunt
u de recorder gewoon gebruiken. Denk eraan dat verschillende instellingen, zoals de klok,
de fabrieksinstelling weer aannemen als u de batterijen eruit neemt om te worden
opgeladen. Als de batterijen zijn opgeladen en aangesloten, laadt de recorder automatisch
de ingebouwde batterij op. Wanneer de ingebouwde batterij is opgeladen, blijven de
instellingen, zoals klok, ongeveer een maand nadat de batterijen zijn uitgenomen, geldig.
Voor nadere gegevens over het instellen van een klok raadpleegt u pagina 19.
7-NL
Meteen een MD opnemen!
Gebruik de ingebouwde microfoons voor opnames in stereo. Let erop
dat het beveiligingsnokje tegen opnemen op het schijfje gesloten is
(pagina 42). Het gebruik van de nieuwe alkalinebatterijen wordt
aanbevolen. Het maken van opnamen kan onmogelijk zijn bij gebruik
van mangaanbatterijen.
1 Plaats een onbespeelde MD.
1
Schuif OPEN om het deksel te openen.
2
Plaats een onbespeelde MD met het
etiket naar boven en druk stevig op het
deksel (in het midden van de voorste
rand, zoals hierboven wordt getoond)
om het goed te sluiten.
2 Selecteer de
microfoongevoeligheid.
1
Schuif MIC SENS naar H of L.
MIC SENS
Bij
H (high)
opnemen van een zacht
geluid of een geluid in
de verte (bijvoorbeeld
het opnemen van een
vergadering).
L (low)
opnemen van een hard
geluid of een geluid
dichtbij (bijvoorbeeld
het opnemen van een
toespraak via een
microfoon).
MIC SENS
8-NL
3 Selecteer de opnamestand.
1
Schuif REC MODE naar STEREO.
Als u de knop REC MODE instelt op MONO, wordt in
mono opgenomen, maar de is de opnametijd tweemaal
zolang als bij opnamen in stereo.
Let erop dat u tijdens het opnemen de opnamestand niet
wijzigt.
REC MODE
4 Een MD opnemen.
1
ingebouwde
microfoons
xSTOP
Stevig
aandrukken
REC indicator
naar i
zREC
Druk op zREC.
“REC” en “STEREO” verschijnen,
REC-indicator licht op, waarna de
opname start.
U kunt de opname-instellingen, zoals de
opnamestand controleren, op het display
of de REC-indicator (pagina 20).
Als het schijfje leeg is, start de
opname bij het begin. Als het
schijfje gedeeltelijk is
opgenomen, start het opnemen
automatisch aan het eind van het
bestaande materiaal.
Druk op xSTOP om de opname te
beëindigen.
x
naar i
Nadat u op de xSTOP-toets hebt gedrukt,
schakelt de recorder automatisch na ongeveer
30 seconden uit.
Stevig aandrukken
Het geluid tijdens het opnemen controleren.
Sluit de meegeleverde koptelefoon/oortelefoon met afstandsbediening aan op de aansluiting i. U kunt
het volume regelen door aan de VOL-toets te draaien. Deze afstelling is niet van invloed op de
opnameniveau omdat dit niveau automatisch wordt geregeld.
Voor
Druk op
Opnemen vanaf een bepaald punt in NPLAY, >CUE/AMS of .REVIEW/AMS
de vorige opname
om het begin te zoeken van het materiaal dat moet
worden opgenomen, druk op XPAUSE en
vervolgens op zREC. De recorder wijzigt naar het
opnemen naar een pauze. Druk nogmaals op
XPAUSE om de opname te beginnen.
9-NL
Voor
Druk op
Pauze1)
XPAUSE tijdens het opnemen.
Druk nogmaals op XPAUSE om de opname te
hervatten.
Uitnemen van de MD
xSTOP om de opname te stoppen en het deksel te
openen. (Het deksel gaat niet open wanneer “TOC
Edit” op het display knippert.)
1) De
REC-indicator knippert tijdens het opnemen van een pauze. Er worden geen opnamemarkeringen
toegevoegd bij opnamen met de microfoon, ook niet als tussen de opnamen wordt gepauzeerd.
Wanneer het opnemen niet begint
• Zorg ervoor dat de recorder niet is vergrendeld
(pagina 25).
• Zorg ervoor dat de MD niet is beveiligd tegen
opnemen (pagina 42).
• Bij voorbespeelde MD's is het niet mogelijk
om over de oude opnames op te nemen.
Opmerkingen
• Voor lange opnamen is het raadzaam dat u de
recorder aansluit op het lichtnet met behulp
van de optionele netstroomadapter ACE30HG (pagina 32).
• Het deksel gaat niet open tijdens het opnemen
of totdat “TOC Edit” van het display
verdwijnt nadat het opnemen is voltooid.
• Als de stroomvoorziening wordt onderbroken
(bijvoorbeeld wanneer de batterijen worden
uitgenomen of leegraken, of wanneer de
optionele netspanningadapter wordt
losgehaald) tijdens het opnemen of wanneer
“TOC Edit” op het display verschijnt, is het
niet mogelijk het deksel te openen totdat de
stroomtoevoer is hersteld.
• “Data Save” of “TOC Edit” knippert terwijl de
gegevens van de opname (de begin- en
eindpunten van de opname en dergelijke)
worden opgeslagen. Beweeg de recorder niet,
stoot er niet tegenaan en schakel ook de
stroomvoorziening niet uit zolang de indicator
op het display knippert. Als u dat wel doet,
wordt het materiaal dat tot dan toe is
opgenomen, niet op het schijfje opgeslagen.
• Als u opneemt via de ingebouwde microfoon,
zullen de geluiden die door de recorder
worden gemaakt ook worden opgenomen.
• Sluit geen optionele netadapter aan tijdens het
opnemen als de recorder stroom krijgt van
batterijen. Als u dat wel doet, wordt het
materiaal dat tot dan toe is opgenomen, niet
op het schijfje opgeslagen.
10-NL
• De ingebouwde microfoons functioneren niet
wanneer een optionele microfoon is
aangesloten op de aansluiting MIC (PLUG IN
POWER) op de recorder.
• De ingebouwde microfoons functioneren niet
wanneer een optische kabel of lijnkabel wordt
aangesloten op de aansluiting LINE IN
(OPTICAL) op de recorder.
• Let erop dat u tijdens het opnemen de
opnamestand niet wijzigt. Als u dat wel doet,
kan het zijn dat er niets wordt opgenomen.
Meteen een MD afspelen!
U kunt onbespeelde MD's of voorbespeelde MD's afspelen. Het geluid
wordt via de ingebouwde speaker in mono weergegeven, maar
afluisteren in stereo is mogelijk via de meegeleverde koptelefoon/
oortelefoon met afstandsbediening.
1 Plaats een MD.
1
Schuif OPEN om het deksel te openen.
2
Plaats een MD met het etiket naar
boven en druk stevig op het deksel (in
het midden van de voorste rand, zoals
hierboven wordt getoond) om het goed
te sluiten.
2 Een MD afspelen.
speaker
1
Druk op NPLAY.
2
Draai aan VOL om het volume te
regelen.
Het volume wordt op het display
weergegeven.
xSTOP
Stevig
aandrukken
VOL
naar i
NPLAY
VOL
>N
x
Om het afspelen te stoppen, drukt u
op xSTOP.
Het afspelen begint vanaf het punt waar u het
laatst met afspelen bent opgehouden.
Nadat u op de xSTOP-toets hebt gedrukt,
schakelt de recorder automatisch na ongeveer
30 seconden uit.
naar i
Stevig aandrukken
11-NL
Luisteren in stereo
Sluit de meegeleverde koptelefoon/oortelefoon met afstandsbediening aan op de aansluiting i op de
recorder. Gebruik op de afstandsbediening de >N-toets om het afspelen te beginnen, de xSTOPtoets om de recorder te stoppen en de VOL-bedieningsknop om het volume af te stellen. Als u
gebruikmaakt van de afstandsbediening krijgt u korte pieptonen te horen wanneer u drukt op de
>N-toets en een lange pieptoon wanneer u drukt op de xSTOP-toets.
Om
Druk (pieptonen in de koptelefoon/oortelefoon)
Het begin van het huidige .REVIEW/AMS eenmaal (duw de bedieningsknop op de
opname vinden
afstandsbediening in de richting van .). (drie korte
pieptonen)
Het begin van de
>CUE/AMS eenmaal (duw de bedieningsknop op de
volgende opname vinden afstandsbediening in de richting van >N). (twee korte
pieptonen)
Pauze
XPAUSE (Druk op X op de afstandsbediening). (continu
korte pieptonen) Druk opnieuw op XPAUSE om het afspelen
te hervatten.
Achteruit spoelen tijdens houd .REVIEW/AMS ingedrukt (Druk de
het afspelen1)
bedieningsknop op de afstandsbediening in en houd deze
ingedrukt in de richting van .).
Vooruitspoelen tijdens het houd >CUE/AMS ingedrukt (Druk de bedieningsknop op
afspelen1)
de afstandsbediening in en houd deze ingedrukt in de richting
van >N).
Uitnemen van de MD
xSTOP (x op de afstandsbediening ) en open het deksel.2)
u snel vooruit of achteruit wilt spoelen zonder af te luisteren, drukt u op XPAUSE (X op de
afstandsbediening) en houdt u .REVIEW/AMS of >CUE/AMS ingedrukt (bedieningsknop
ingedrukt houden in de richting van . of >N op de afstandsbediening).
2) Zodra u de deksel opent, wordt het startpunt voor afspelen gewijzigd in het begin van het eerste opname.
1) Als
Wanneer het afspelen niet begint
z
Zorg ervoor dat de recorder niet is vergrendeld
(pagina 25).
Afhankelijk van de geluidsbron schakelt de
afspeelstand automatisch tussen stereo en
mono.
Een punt snel zoeken
Gebruik de toetsen EASY SEARCH +/–
(pagina 22).
Bij gebruik van de optionele
koptelefoon/oortelefoon
Gebruik alleen de koptelefoon/oortelefoon met de
stereo-ministekker. U kunt de koptelefoon/
oortelefoon niet met een microstekker gebruiken.
Stereoministekker
12-NL
Microstekker
Opmerkingen
• Wanneer de recorder wordt blootgesteld aan
voortdurende trillingen, bijvoorbeeld tijdens
het hardlopen, kan het geluid tijdens het
afspelen overslaan.
• Als de voeding wordt onderbroken
(bijvoorbeeld wanneer de batterijen worden
uitgenomen of leeg raken, of de optionele
netspanningsadapter wordt losgehaald) terwijl
de recorder functioneert, kan het deksel niet
worden geopend totdat de stroomvoorziening
is hersteld.
Verschillende manieren van opnemen
z
VOR (Voice Operated
Recording)
VOR zorgt ervoor dat de recorder
automatisch opneemt als er geluid is, en
pauzeert als er geen geluid is. Hierdoor
kunt u opnemen zonder op toetsen te
moeten drukken.
ingebouwde
microfoons
MIC SENS
REC MODE
VORindicator
VOR
VOR gaat automatisch uit wanneer u drukt op
de toets xSTOP om het opnemen te stoppen.
Opmerkingen
• U kunt niet opnemen met de ingebouwde
microfoons wanneer een optionele microfoon
is aangesloten op de aansluiting MIC (PLUG
IN POWER) of wanneer een optische kabel
(niet meegeleverd) is aangesloten op de
aansluiting LINE IN (OPTICAL).
• VOR is gevoelig voor geluiden in de
omgeving. Stel de schakelaar MIC SENS in
op H of L al naar gelang de omstandigheden.
Als u niet de gewenste opnameresultaten
krijgt, annuleert u VOR en neemt u op in de
handmatige stand.
• Er wordt stroom van de batterijen gebruikt
zolang VOR aan is, zelfs wanneer er niet
wordt opgenomen (bijvoorbeeld wanneer
“VOR” en de VOR-indicator knipperen.)
zREC
1
Schuif MIC SENS naar H (high) of L
(low).
2
Schuif REC MODE naar STEREO.
Als u de knop REC MODE instelt op
MONO, wordt in mono opgenomen,
maar de is de opnametijd tweemaal
zolang als bij opnamen in stereo.
3
Plaats een onbespeelde MD en druk
op zREC.
4
Druk op VOR.
VOR gaat aan.
“VOR” verschijnt op het display en
de VOR-indicator licht op wanneer de
recorder opneemt. Zowel “VOR” als
de VOR-indicator knipperen wanneer
de recorder niet opneemt.
Als u wilt annuleren VOR tijdens het
opnemen, drukt u opnieuw op VOR.
“VOR” en de VOR-indicator gaan uit en de
recorder keert terug naar de normale
opnamestand.
13-NL
z
Opnemen via een
microfoon
Sluit een stereomicrofoon aan (ECM717, enz.; niet meegeleverd) op de
aansluiting MIC (PLUG IN POWER).
De recorderingang schakelt automatisch
naar de extern aangesloten
microfooningang.
Stereomicrofoon
(niet
meegeleverd)
REC MODE
naar MIC (PLUG IN
POWER)
MIC SENS
1
Schuif MIC SENS naar H (high) of L
(low).
2
3
Schuif REC MODE naar STEREO.
14-NL
Plaats een onbespeelde MD en druk
op zREC.
Voor overige bedieningen bij het
opnemen raadpleegt u “Meteen een
MD opnemen!” (pagina 8).
• Als u in mono opneemt, kunt u tweemaal zo
veel opnemen als in stereo (pagina 19).
• Als u een microfoon gebruikt die wordt
aangesloten op de stroomvoorziening van de
recorder, hebt u geen batterijen nodig omdat
de stroom wordt geleverd door de recorder.
Als u de optionele stereomicrofoon ECM-717
gebruikt, moet u de knop op microfoon op
OFF instellen zodat de recorder de microfoon
van stroom kan voorzien.
Opmerkingen
• U kunt niet opnemen via de extern
aangesloten microfoon wanneer een optische
kabel is aangesloten op de aansluiting LINE
IN (OPTICAL). De recorder selecteert
automatisch de recorderingang in de volgende
volgorde van belangrijkheid; optische ingang,
extern aangesloten microfooningang, analoge
(lijn) ingang, en ingang van ingebouwde
microfoons.
• De microfoon zou bedieningsgeluiden van de
recorder zelf op kunnen nemen. Houd in zo’n
geval de microfoon weg van de recorder.
Opnemen via extern aangesloten apparatuur
De ingang van deze recorder werkt zowel digitaal als analoog. Sluit de recorder aan op een
CD-speler of een cassettedeck via de digitale (optische) ingang of de analoge (lijn) ingang.
Voor het opnemen raadpleegt u “Opnemen via een digitale (optische) ingang (optische
kabel vereist)” (pagina 16) voor het opnemen met gebruik van digitale (optische) invoer en
“Opnemen met een analoge (lijn) ingang (lijnkabel vereist)” (pagina 17) voor het opnemen
met gebruik van analoge (lijn) ingang invoer.
LINE IN (OPTICAL)-aansluiting is geschikt voor zowel digitale als analoge invoer.
De recorder herkent automatisch het gebruikte kabeltype en schakelt over op digitale of analoge invoer.
Het verschil tussen digitale (optische) en analoge (lijn) ingangen
Verschil
Aansluitbron
Geschikte
aansluitkabel
Signaal van de
bron
Opgenomen
opnamenummers
Opgenomen
geluidsniveau
1) Alleen
Digitale (optische) ingang
Apparatuur met een digitale
(optische) uitgang
Optische kabel (met een optische
stekker of een optische
ministekker) (pagina 16)
Digitaal
Analoge (lijn) ingang
Apparatuur met een analoge (lijn)
uitgang
Lijnkabel (met 2 audiostekkers of
een stereoministekker) (pagina 17)
Analoog
Zelfs als een digitale bron (zoals
een CD) hierop is aangesloten,
wordt er een analoogsignaal naar
de recorder verzonden.
Worden automatisch gemarkeerd
Worden automatisch gemarkeerd
(gekopieerd)
• Als er meer dan 2 seconden geen
• Op dezelfde posities als de bron.
signaal wordt doorgegeven of bij
een segment met laag
• Als er meer dan 2 seconden geen
opnameniveau.
signaal wordt doorgegeven of bij
een segment met laag
• Als de recorder pauzeert tijdens
opnameniveau1).
het opnemen.
• Als de recorder pauzeert tijdens Na het opnemen kunt u overbodige
markeringen verwijderen (“Een
het opnemen.
Na het opnemen kunt u onnodige opnamemarkering wissen”,
pagina 27).
markeringen wissen. (“Een
opnamemarkering wissen”,
pagina 27).
Gelijk aan de bron.
Automatisch geregeld.
tijdens synchroonopnames (pagina 18).
Opmerking
Opnamemarkeringen kunnen foutief worden gekopieerd:
• Wanneer u opneemt van bepaalde CD-spelers of multidisc-spelers met gebruikmaking van de digitale
(optische) ingang.
• Wanneer de bron gebruikmaakt van de Shuffle- of de Program Play-stand tijdens het opnemen via de
digitale (optische) ingang. Speel in dat geval af in de afspeelstand Normal.
• Wanneer er BS- of CS-programma's worden opgenomen via de digitale (optische) ingang.
15-NL
Opnemen via een digitale
(optische) ingang (optische
kabel vereist)
Aansluiten op een digitale bron met gebruik
van een optische kabel (niet meegeleverd)
voor het maken van digitale opnames. Het
is zelfs mogelijk digitale opnames te maken
van digitale apparatuur die werkt met een
andere aftastsnelheid, zoals een DATrecorder of een BS-tuner, dankzij de
ingebouwde sampling rate-converter.
CD-speler, MDspeler, digitale
versterker enz.
Draagbare CDspeler enz.
Optische
ministekker
Optische
stekker
POC-15B enz.
(niet
meegeleverd)
POC-15AB
enz. (niet
meegeleverd)
REC MODE
RECindicator
naar LINE IN
(OPTICAL)
1
2
16-NL
zREC
Schuif REC MODE naar STEREO.
Plaats een onbespeelde MD en druk
op zREC.
“REC” verschijnt op het display, de
REC-indicator licht op en het
opnemen begint.
3
Speel de geluidsbron af.
Voor overige bedieningen bij het
opnemen raadpleegt u “Meteen een
MD opnemen!” (pagina 8).
z
• Als u in mono opneemt, kunt u tweemaal zo
veel opnemen als in stereo (pagina 19).
• Bij het opnemen vanaf digitale media worden
opnamemarkeringen op het origineel
automatisch gekopieerd naar de MD.
Opmerkingen
• U kunt alleen digitale opnames maken vanaf
een optische uitgang.
• Als u opneemt van een draagbare CD-speler,
gebruik dan de netspanning en schakel de
anti-overslagfunctie (zoals ESP*) uit.
• Als u opneemt van een draagbare CD-speler,
laat u de CD-speler pauzeren voordat u gaat
opnemen.
• Bij sommige CD-spelers wordt het digitale
uitvoersignaal uitgeschakeld als de speler
geen gebruik maakt van de netspanning.
• Een opnamemarkering wordt toegevoegd aan
het punt waarop u opnieuw drukt op de toets
XPAUSE om het opnemen te hervatten,
terwijl een pauze wordt opgenomen; hierdoor
wordt de rest van de opname als een nieuwe
opname beschouwd.
∗ Electronic Shock Protection (elektronische
bescherming tegen schokken)
Opnemen met een analoge
(lijn) ingang (lijnkabel vereist)
Sluit de recorder aan via een lijnkabel
(niet meegeleverd) voor het maken van
analoge opnames. Het geluid wordt
verzonden van de aangesloten apparatuur
als analoog signaal, maar wordt digitaal
op het schijfje opgenomen.
Speel de geluidsbron af.
Voor overige bedieningen bij het
opnemen raadpleegt u “Meteen een
MD opnemen!” (pagina 8).
z
Als u in mono opneemt, kunt u tweemaal zo
veel opnemen als in stereo (pagina 19).
Opmerking
Een opnamemarkering wordt toegevoegd aan
het punt waarop u opnieuw drukt op de toets
XPAUSE om het opnemen te hervatten, terwijl
een pauze wordt opgenomen; hierdoor wordt de
rest van de opname als een nieuwe opname
beschouwd.
CD-speler,
cassetterecorder,
enz. (bron)
naar LINE OUT
L (wit)
3
R (rood)
Lijnkabel (RK-G129HG,
niet meegeleverd)*
REC MODE
REC-indicator
naar LINE IN
(OPTICAL)
zREC
∗ Gebruik de aansluitsnoeren zonder een
signaalverzwakker. Gebruik het RKG136HG-snoer (niet meegeleverd) om
een draagbare CD-speler aan te sluiten via
de aansluiting voor stereoministekkers.
1
2
Schuif REC MODE naar STEREO.
Plaats een onbespeelde MD en druk
op zREC.
“REC” verschijnt op het display, de
REC-indicator licht op en het
opnemen begint.
17-NL
De opname synchroon
met de bronspeler
starten en stoppen
(Synchroopname)
Het is eenvoudig om digitale opnamesop
een MD te maken vanaf een digitale bron.
Voordat u met de synchroonopname
begint, sluit u de recorder via een digitale
kabel aan op een digitale bron, en plaats u
een onbespeelde MD.
CD-spelers
enz.
REC MODE
zREC
SYNCHRO REC
OFF
1
2
ON
Schuif REC MODE naar STEREO.
Schuif SYNCHRO REC naar ON.
“SYNC” op het display.
E nd ¢¢7
Indicatie synchroonopname
“SYNC” verschijnt niet wanneer de
optische kabel niet is aangesloten op
de aansluiting LINE IN (OPTICAL)
op de recorder.
18-NL
3
Druk op zREC.
De recorder is nu gereed voor het
opnemen.
4
Speel de geluidsbron af.
De recorder begint met opnemen
zodra deze het afgespeelde geluid
ontvangt.
Druk op xSTOP om de opname te
beëindigen.
z
• Als u in mono opneemt, kunt u tweemaal zo
veel opnemen als in stereo (pagina 19).
• Tijdens de synchroonopname is het niet
mogelijk om handmatig een pauze in te
lassen.
• Wanneer er tijdens de synchroonopname meer
dan 3 seconden geen geluid wordt ontvangen,
schakelt de recorder automatisch over naar de
wachtstand. Zodra de speler weer geluid
produceert, hervat de recorder de
synchroonopname. Als de recorder 5 minuten
of langer in de wachtstand staat, stopt de
recorder automatisch.
Opmerkingen
• Verander niet de stand van de SYNCHRO
REC-schakelaar na stap 4. De opname kan
dan mislukken.
• De instelling REC MODE kan niet worden
gewijzigd tijdens de synchroonopname.
• Zelfs wanneer de geluidsbron geen
opgenomen geluid meer produceert, kan het
zijn dat er tijdens de synchroonopname niet
automatisch wordt gepauzeerd als gevolg van
ruis die door de geluidsbron wordt
uitgezonden.
• Wanneer er tijdens de synchroonopname
gedurende 2 seconden of langer een
geluidloos stuk wordt gedetecteerd, wordt er
automatisch een nieuw opnamemarkering
toegevoegd op het punt waar het geluidloze
gedeelte stopt.
• Een synchroonopname kan niet worden
uitgevoerd wanneer de aansluitkabel geen
optische kabel is, of wanneer de kabel is
aangesloten op de aansluiting MIC (PLUG IN
POWER).
Een mono-opname
maken voor het
verdubbelen van de
opnametijd
U kunt langere opnames maken door op te
nemen in mono. De opnametijd wordt in
dat geval verdubbeld.
De klok instellen om de
opnametijd vast te
leggen
Voordat u de datum en de tijd op de MD
kunt vastleggen tijdens de opname, moet
u de klok instellen.
./>
xSTOP
zREC
1
2
REC MODE
Schuif REC MODE naar MONO.
NPLAY
1
Plaats een onbespeelde MD en druk
op zREC.
Voor de overige bedieningen bij het
opnemen raadpleegt u “Meteen een
MD opnemen!” (pagina 8).
Druk op xSTOP om de opname te
beëindigen.
Schakel het display in door op
xSTOP te drukken en druk
vervolgens op CLOCK SET bij de
recorderknop.
Gebruik een puntig voorwerp.
De cijfers van het jaar gaan
knipperen.
¢¢y 1m 1d
Opmerkingen
• Als u een mono-opname maakt van een
stereobron, worden de geluiden van links en
rechts gemengd.
• Het kan zijn dat u niet in mono kunt opnemen
wanneer de SYNCHRO REC-schakelaar naar
ON is geschoven. Als u een digitale invoer
opneemt, zorg er dan voor om de SYNCHRO
REC-schakelaar naar OFF te schuiven voordat
u met het opnemen begint.
• De MD's die in mono zijn opgenomen,
kunnen alleen worden afgespeeld met een
MD-speler/recorder die is voorzien van de
mono-afspeelfunctie.
• Geluid dat is opgenomen via digitale (optische)
invoer kan in stereo worden beluisterd door de
koptelefoon/oortelefoon, enz.
CLOCK SET
(onderkant)
U moet het display eerst inschakelen
om de tijd in te stellen. Dit geldt ook
als u op CLOCK SET drukt.
2
Verander het huidige jaar door .
of > in te drukken.
Om de cijfers snel te veranderen,
houdt u . of > ingedrukt.
3
Druk op NPLAY om het jaar in te
voeren.
Het cijfer van de maand gaat
knipperen.
wordt vervolgd
19-NL
4
Herhaal stap 2 en 3 voor het invoeren
van de huidige maand, datum, uur en
minuten.
Wanneer u op NPLAY drukt om de
minuten in te voeren, begint de klok
te lopen.
Als u een fout maakt tijdens
het instellen van de klok
Druk op xSTOP en stel de klok opnieuw
in vanaf stap 1. U kunt een stap overslaan
door te drukken op NPLAY.
De huidige tijd weergeven
Druk wanneer de recorder niet wordt
bediend of tijdens het opnemen
herhaaldelijk op DISPLAY totdat de
huidige tijd op het display verschijnt.
De resterende tijd of de
opnamepositie
controleren
Tijdens het opnemen of als het opnemen
is gestopt, kunt u de resterende tijd, het
opnamenummer enz. controleren.
DISPLAY
REC-indicator
1
De tijd weergeven volgens het
24-uurssysteem
Druk op XPAUSE terwijl u de klok
instelt. Druk opnieuw op XPAUSE om de
tijd weer volgens het 12-uurssysteem
weer te geven.
Druk op DISPLAY wanneer de
recorder opneemt of gestopt is.
Telkens als u op de toets drukt,
verandert het display als volgt.
A
B
Tijdens het opnemen
A
B
Opnamenummer Verstreken tijd
Opnamenummer Resterende
opnametijd
Huidige datum1) Huidige tijd1)
1) Verschijnt
alleen als de klok is ingesteld.
Als u de datum en de tijd van de opnames wilt
vastleggen, stelt u de klok van te voren in.
20-NL
Stopstand
A
B
Opnamenummer Verstreken tijd
Benoeming
opname1)
Resterende
opnametijd
Schijfnaam1)
Resterende tijd na de
huidige positie
Huidige datum2) Huidige tijd2)
1) Verschijnt
2) Verschijnt
alleen als de opname benoemd is.
alleen als de klok is ingesteld.
De opname-instelling
achterhalen
De REC-indicator licht op of knippert,
afhankelijk van de opname-instelling.
Opnameinstelling
REC-indicator
Tijdens het
opnemen
licht op
Opname in
wachtstand
knippert
Minder dan 3
minuten
opnametijd
beschikbaar
knippert langzaam
Opnamemarkering gaat kortstondig uit
is toegevoegd
(wanneer alleen de
recorder wordt
gecontroleerd)
z
Zie pagina 24 wanneer u tijdens het afspelen de
afspeelpositie of de naam van de opname wilt
zien.
21-NL
Verschillende manieren van afspelen
De zuiverheid tijdens
het afspelen verbeteren
(Voice Up)
Tijdens het afspelen in stereo kunt u met
de functie Voice Up de individuele
stemmen aan de linker- en rechterkant
naar voren halen, waardoor deze beter zijn
te onderscheiden en te beluisteren. Deze
functie is vooral nuttig bij gebruik van de
meegeleverde koptelefoon/oortelefoon
voor het luisteren naar stereo-opnames bij
vergaderingen en dergelijke.
Snel een punt zoeken
(Easy Search)
Gebruik de functie Easy Search om een
bepaald punt snel te zoeken.
EASY SEARCH +/–
1
V-UP
1
Druk op V-UP op de
afstandsbediening.
“V-UP” verschijnt op het display.
Druk op EASY SEARCH + of –
terwijl de recorder speelt of is
gestopt.
Elke keer dat u op de + toets drukt,
wordt het afspeelpunt ongeveer een
minuut vooruit gezet. Elke keer dat u
drukt op de – toets wordt het
afspeelpunt ongeveer een minuut
vervroegd.
¢¢2
Indicatie Voice Up
¢¢3
Als de + toets eenmaal is ingedrukt.
(De afspeelpositie wordt één minuut
vooruit gezet.)
Als u de functie Voice Up wilt
annuleren, drukt u weer op V-UP.
¢¢2
“V-UP” verdwijnt van het display.
Opmerkingen
• Het gebruik van de functie Voice Up wordt
niet aanbevolen bij het afspelen van een
muziekdiskette.
• De functie Voice Up wordt automatisch
uitgeschakeld wanneer een mono-opname
wordt afgespeeld.
Als de – toets eenmaal is ingedrukt.
(De afspeelpositie wordt één minuut
teruggezet.)
z
• De + en – toetsen kunnen allebei maximaal 20
keer worden ingedrukt.
22-NL
• Als u aan het begin komt van het schijfje
terwijl u de functie Easy Search gebruikt,
begint de recorder automatisch met afspelen.
Als u aan het eind komt van het schijfje terwijl
u de functie Easy Search gebruikt, verschijnt
“END” op het display. Als dit gebeurt, drukt u
op de xSTOP-toets om de recorder te
stoppen.
Opnames herhaald
afspelen
U kunt opnames herhaald afspelen of
twee manieren — allemaal herhalen en
één herhalen.
Afluisteren met hoge
snelheid (Fast Playback)
U kunt de afluistertijd verminderen door
gebruik te maken van de functie Fast
Playback. De afspeelsnelheid kan tot 1,6
maal zo snel als normaal afspelen worden
ingesteld.
PLAY MODE
1
Druk op PLAY MODE terwijl de
recorder afspeelt of is gestopt.
Telkens als u op deze toets drukt,
verandert de afspeelstand als volgt.
Indicatie afspeelstand
¢¢4
FAST PB
1
Druk op FAST PB.
“FAST” verschijnt op het display en
de recorder begint met afspelen met
een snelheid die 1,6 maal sneller is
dan normaal.
Indicatie Fast Playback
Indicatie
synchroonopname
Afspeelstand
—
Alle opnames
worden één maal
afgespeeld.
¢¢3
Alle opnames
worden herhaald
afgespeeld.
1
Als u wilt overschakelen naar
normaal afspelen, drukt u op
NPLAY.
Eén enkel opname
wordt herhaald
afgespeeld.
z
U kunt pauzeren of opnamemarkeringen zoeken
door te drukken op de toets XPAUSE,
.REVIEW/AMS of >CUE/AMS tijdens
Fast Playback.
23-NL
Extra bas (DIGITAL
MEGA BASS)
De functie Mega Bass benadrukt de lagere
frequenties om zo een rijkere
kwaliteitsweergave van het geluid te
verkrijgen. Dit is alleen van invloed op de
geluidskwaliteit van de koptelefoon/
oortelefoon.
De resterende
afspeeltijd en de
afspeelpositie
controleren
Tijdens het afspelen kunt u de naam van
de opname, de naam van het schijfje enz.
controleren.
DISPLAY
MEGA BASS
1
1
Druk op MEGA BASS terwijl de
recorder afspeelt.
Elke keer dat u op de toets drukt,
wijzigt de indicatie als volgt.
Druk op DISPLAY terwijl de recorder
afspeelt.
Telkens als u op de toets drukt,
verandert het display als volgt.
A
¢¢4
B
Indicatie Mega Bass
A
B
Opnamenummer
Verstreken tijd
Benoeming
opname1)
Resterende tijd van
het huidige
opname
Indicatie
Afspeelstand
—
Normaal afspelen
BASS
Mega Bass (mild
effect)
Benoeming
schijfje1)
Resterende tijd na
de huidige positie
BASS
Mega Bass (sterk
effect)
Opnamedatum2)
Opnametijd2)
Opmerkingen
• Als er geluidsvervorming optreedt wanneer u
het volume omhoog draait waarbij de bas
wordt benadrukt, draait u het volume terug of
drukt u op de toets MEGA BASS om over te
schakelen naar een andere afspeelstand.
• De functie Mega Bass heeft geen invloed op
het geluid dat wordt opgenomen.
24-NL
1) Verschijnt
alleen als de opname benoemd is.
alleen wanneer de opnamedatum
en -tijd zijn vastgelegd.
2) Verschijnt
z
Raadpleeg pagina 20 als u wilt zien hoeveel
opnametijd er nog over is of wat de huidige
positie is tijdens het opnemen of in de
stopstand.
De bediening
vergrendelen (HOLD)
Deze functie gebruikt u om te voorkomen
dat de toetsen per ongeluk worden
bediend als u de recorder vervoert.
HOLD
HOLD
1
Schuif HOLD in de riching van de
..
Schuif HOLD op de recorder om de
bediening van de recorder te
vergrendelen. Schuif HOLD op de
afstandsbediening om de bediening
van de afstandsbediening te
vergrendelen.
Schuif HOLD in tegengestelde
richting van de pijl om de bediening
te ontgrendelen.
25-NL
Opgenomen opnames bewerken
U kunt uw opnames bewerken door het
toevoegen of verwijderen van
opnamemarkeringen of door het benoemen
van opnames en MD's. Voorbespeelde
MD's kunnen niet worden bewerkt.
Opmerkingen over het bewerken
• Zorg dat u de recorder niet beweegt of
aanstoot als “TOC Edit”* op het display
knippert. Als u dit wel doet, worden de
bewerkingsresultaten niet op het schijfje
opgeslagen.
• Het het deksel gaat niet open tijdens het
bewerken of wanneer “TOC Edit” op het
display verschijnt.
• U kunt geen opname bewerken op een MD die
beveiligd is tegen opnemen. Sluit voordat u
opnames gaat bewerken het wispreventienokje
aan de zijkant van de MD (pagina 42).
• Als u een montagebewerking uitvoert tijdens
het afspelen, zorg er dan voor dat de
netspanning niet wordt uitgeschakeld totdat
“TOC Edit” uit het display verdwijnt.
∗ TOC = Table of Contents (Inhoudsopgave)
Een opnamemarkering
toevoegen
U kunt twee soorten opnamemarkeringen
toevoegen: gewone opnamemarkeringen
en speciale opnamemarkeringen. Er
kunnen in totaal 254 opnamemarkeringen
op één diskette worden toegevoegd.
TRACK MARK
Opnamemarkering om een
opname in te delen
U kunt opnamemarkeringen toevoegen
zodat het gedeelte na de nieuwe
markering wordt aangemerkt als een
nieuw opname.
De opnamenummers zullen als volgt
worden verhoogd.
1
2
3
4
Opnamemarkering
1
2
3
4
5
Opnamenummers worden verhoogd
1
Tijdens het opnemen, afspelen of
pauzeren van een MD drukt u op
TRACK MARK op het punt dat u
wilt markeren.
“MARK ON” verschijnt op het
display en er wordt een
opnamemarkering toegevoegd. Het
opnamenummer wordt met één
verhoogd.
Opnamemarkering van
belangrijke punten
Bij het opnemen kunt u niet alleen
gewone opnamemarkeringen toevoegen,
maar ook speciale opnamemarkeringen
(“TT”), om de positie van belangrijke
punten aan te geven.
1
2
3
4
5
6
7 8
TRACK MARK
Speciale
Gewone
opnameopnamemarkeringen markeringen
26-NL
1
Druk tijdens het opnemen op TRACK
MARK op de afstandsbediening
gedurende 2 seconden of langer op
het gewenste punt.
Een speciale opnamemarkering wordt
toegevoegd en het opnamenummer
wordt met één verhoogd. “!MARK
ON!” verschijnt in het display en
“TT” wordt automatisch toegevoegd
aan het begin van de naam van elke
opname.
Een opnamemarkering
wissen
Als u een gewone opnamemarkering of
een speciale opnamemarkering wist,
wijzigen de opnamenummers als volgt.
Voorbeeld
1
2
3
4
Wis een opnamemarkering
Opmerking
Let erop dat u 2 seconden of langer drukt op de
toets TRACK MARK, als u dat niet doet, wordt
een gewone opnamemarkering toegevoegd.
1
2
Speciale opnamemarkeringen zoeken
tijdens het afspelen
TRACK MARK
Terwijl u VOR ingedrukt houdt, drukt u
kortstondig op .REVIEW/AMS of
>CUE/AMS.
Het opnamenummer verschijnt na de speciale
indicatie voor de opnamemarkering (“TT”).
Speciale indicatie opnamemarkering
XPAUSE
.REVIEW/AMS
1
:T T
2
Druk herhaaldelijk op .REVIEW/AMS om
naar de vorige speciale opnamemarkeringen te
gaan. Druk herhaaldelijk op >CUE/AMS om
naar de volgende speciale opnamemarkeringen
te gaan.
Ga als volgt te werk om een gewone
opnamemarkering te wijzigen in een
speciale opnamemarkering
Voeg nadat u een opname hebt gemaakt “TT”
toe aan het begin van de naam van de opname
die u wilt wijzigen.
3
Ga als volgt te werk om een speciale
opnamemarkering te wijzigen in een
gewone opnamemarkering
Wis nadat u een opname hebt voltooid “TT” aan
het begin van de naam van de opname of wijzig
de naam van de opname.
3
Het aantal opnamenummers wordt
verminderd
Speel de opname af waarin zich de
opnamemarkering bevindt die u wilt
wissen. Druk vervolgens op
XPAUSE om te pauzeren.
Zoek de opnamemarkering op door
zachtjes op .REVIEW/AMS te
drukken.
Als u bijvoorbeeld de derde
opnamemarkering wilt wissen, zoekt
u het begin op van het derde opname.
“00:00” verschijnt op het display.
Gedurende 2 seconden verschijnt
“MARK” op het display.
Druk op TRACK MARK om de
markering te wissen.
“MARK OFF” verschijnt op het
display. De opnamemarkering wordt
gewist en de twee opnames worden
samengevoegd.
z
Als u een opnamemarkering wist, worden ook
de datum, de tijd en de benaming voor die
markering gewist.
27-NL
Opmerkingen
• U kunt geen opnamemarkering wissen die is
aangebracht tussen een opname die is
opgenomen in stereo en een opname die is
opgenomen in mono. Als u een dergelijke
opnamemarkering probeert te wissen,
verschijnt “SORRY” op het display.
• U kunt geen opnamemarkering wissen die is
aangebracht tussen een opname die is
opgenomen via een digitale verbinding en een
opname die is opgenomen via een analoge
verbinding. Als u een dergelijke
opnamemarkering probeert te wissen,
verschijnt “SORRY” op het display.
Opnames wissen
Een opname wissen
Een klein gedeelte van een opname
wissen
Het afspelen pauzeren op het punt waar u
het wissen wilt laten beginnen. Volg
hiertoe de stappen 1 en 2.
Een deel van een opname wissen
Voeg opnamemarkeringen toe aan het
begin en aan het eind van het gedeelte dat
u wilt wissen. Wis vervolgens het
betreffende deel.
Het hele schijfje wissen
Denk eraan dat wanneer een opname
eenmaal is gewist, deze niet meer is terug
te halen. Controleer de inhoud van het
schijfje dat u wilt wissen.
EDIT/ENTER
Denk eraan dat wanneer een opname
eenmaal is gewist, deze niet meer is terug
te halen. Controleer de inhoud van de
opname die u wilt wissen.
xSTOP
EDIT/ENTER
ERASE
ERASE
1
2
U speelt de opname die u wilt wissen
af en u drukt daarbij op ERASE.
“Erase OK?” en “PushENTER”
verschijnen om beurten op het display
en de recorder speelt de geselecteerde
opname herhaaldelijk af.
Druk op EDIT/ENTER.
De opname wordt gewist en de
recorder begint de volgende opname
af te spelen. Alle opnames die volgen
op de gewiste opname worden
automatisch hernummerd.
Als u het wissen wilt annuleren, drukt
u op xSTOP of TRACK MARK.
28-NL
1
Speel de disk die u wilt wissen af,
controleer de inhoud en druk op
xSTOP.
2
Als de recorder is gestopt, drukt u op
ERASE.
Afwisselend verschijnen “All Erase?”
en “PushENTER” op het display.
3
Druk op EDIT/ENTER.
“TOC Edit” gaat knipperen op het
display en alle opnames worden
gewist.
Als de MD volledig is gewist,
verschijnt “BLANKDISC” in het
display.
Als u het wissen wilt annuleren, drukt
u op xSTOP of TRACK MARK.
Opgenomen opnames
verplaatsen
U kunt de volgorde van de opgenomen
opnames wijzigen.
Voorbeeld
Verplaats opname C van de derde naar de
tweede positie.
A
B
C
D
A
C
B
D
Na het verplaatsen
EDIT/ENTER
1
2
3
4
Druk nogmaals op EDIT/ENTER.
De opname wordt verplaatst naar de
gekozen doelopname.
U kunt de verplaatsing annuleren
door op xSTOP of op TRACK MARK
te drukken.
Opnames benoemen
Voor het verplaatsen
.REVIEW/AMS/
>CUE/AMS
5
TRACK MARK
Speel de opname die u wilt
verplaatsen af en druk daarbij op
EDIT/ENTER.
“
: Name” knippert op het display
en de recorder speelt de gekozen
opname herhaaldelijk af.
Tijdens het afspelen kunt opnames
benoemen en tijdens het stoppen kunt u
een schijfje benoemen. Tijdens het
opnemen kunt u zowel opnames als
schijfjes benoemen. Elke naam kan
maximaal 200 letters bevatten.
Op elk schijfje kunnen maximaal 1700
alfanumerieke tekens worden opgeslagen
tijdens het afspelen of het stoppen.
U kunt ongeveer 500 alfanumerieke
tekens en symbolen invoeren tijdens het
opnemen van elke opname
Beschikbare tekens
• De hoofd- en kleine letters van het
Nederlandse alfabet
• De cijfers 0 t/m 9
! " # $ % & ( ) * .;< = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (spatie)
PLAY MODE
DISPLAY
Druk op .REVIEW/AMS of op
>CUE/AMS totdat “
: Move”
op het display gaat knipperen.
.>
Druk nogmaals op EDIT/ENTER.
In het bovenstaand voorbeeld verschijnt
“MV 003 t 003” op het display.
xSTOP
Druk herhaaldelijk op .REVIEW/
AMS of op >CUE/AMS om het
gewenste opnamenummer te selecteren.
In het bovenstaand voorbeeld verschijnt
“MV 003 t 002” op het display.
EDIT/ENTER
TRACK
MARK
N
X
EASY SEARCH +/–
29-NL
Een schijfje benoemen tijdens
het stoppen
1
Plaats een schijfje.
Als er al een schijfje is geplaatst, let
er dan op dat de recorder is gestopt.
2
Druk op EDIT/ENTER.
“
: Name” knippert op het
display.
3
Druk nogmaals op EDIT/ENTER.
Het schijfje kan nu worden benoemd.
4
Druk herhaaldelijk op . of >
om een letter te selecteren en druk op
N om in te voeren.
De gekozen letter houdt op met
knipperen en de cursor verplaatst naar
de volgende invoerpositie.
5
30-NL
6
Druk op EDIT/ENTER.
De opname of het schijfje is nu
benoemt.
Een opname benoemen tijdens
het afspelen
1
Plaats een MD en speel de opname af
die u wilt benoemen.
2
Druk op EDIT/ENTER.
“
: Name” knippert op het display
en de recorder speelt de gekozen
opname herhaaldelijk af.
3
Druk nogmaals op EDIT/ENTER.
De opname is gereed om te worden
benoemd.
4
Volg de stappen 4 tot 6 van “Een
schijfje benoemen tijdens het
stoppen”.
Druk op
Voor
X
Wisselen tussen
hoofdletters, kleine
letters en markeringen
/ cijfers.
Een opname of schijfje
benoemen tijdens het
opnemen
./>
Verschuif de letter één
naar links / rechts.
1
EASY
SEARCH
+/–
De cursor naar links of
rechts verplaatsen.
Druk tijdens het opnemen op EDIT/
ENTER.
“
: Name” knippert op het display.
2
DISPLAY
Een spatie invoegen
om een nieuwe letter
te typen.
PLAY
MODE
Wis een letter zodat
alle daaropvolgende
letters terug naar links
schuiven.
xSTOP
Benaming annuleren.
Als u een opname wilt benoemen,
drukt u nogmaals op EDIT/ENTER.
Om een naam aan een disc toe te
kennen drukt u herhaaldelijk op .
of op > totdat “
: Name” op
het display gaat knipperen. Druk
vervolgens op EDIT/ENTER.
De opname of het schijfje is gereed
om te worden benoemd.
TRACK
MARK
Benaming annuleren.
3
Volg de stappen 4 tot 6 van “Een
schijfje benoemen tijdens het
stoppen”.
Herhaal stap 4 en voer alle tekens van
de benaming in.
Druk op xSTOP of op TRACK
MARK om de benamingen te
annuleren.
Druk op xSTOP of op TRACK MARK
om het toekennen van namen te
annuleren.
Opnames opnieuw benoemen
Volg de stappen die overeenkomen met de
methode voor het benoemen tot het
schijfje of de opname gereed is om te
worden benoemd. Voer een nieuw teken is
over het teken dat u wilt wijzigen en druk
vervolgens op de toets EDIT/ENTER.
Opmerkingen
• Als de opname tijdens het benoemen van een
opname of een schijfje stopt, of wanneer
tijdens het benoemen van een opname de
volgende opname wordt afgespeeld, wordt de
informatie automatisch op dat punt ingevoerd.
• Bij opnamen via de ingebouwde microfoons
wordt ook het geluid van handelingen met
recorder opgenomen, zoals het indrukken van
de knoppen. Als u dit wilt vermijden, moet u
een disk of een opname van labels voorzien na
het voltooien van de opname.
• U kunt geen MD's benoemen waaraan
parameters zijn toegekend of MD's benoemen
waarop niet is opgenomen.
• De recorder is in staat om Japanse
“Katakana”-tekens weer te geven, maar u kunt
deze niet gebruiken bij het benoemen.
• De recorder kan geen nieuwe naam van meer
dan 200 letters aan een schijfje of opname
toekennen, wanneer deze op een ander
apparaat is gemaakt.
31-NL
Stroombronnen
U kunt de recorder niet alleen met droge
alkalinebatterijen (niet meegeleverd) van
stroom voorzien, maar ook met
netstroom. Gebruik echter geen
mangaanbatterijen.
De batterijen
vervangen
U kunt de toestand van de batterij
controleren via de batterij-indicatie die
wordt weergegeven tijdens het gebruik van
de speler. De batterij-indicator verandert
volgens onderstaande tabel afhankelijk van
de toestand van de batterij.
De indicatie van de batterijlading is niet
exact.
Batterijindicator
Conditie
t
Batterijstroom neemt af.
r
(knippert)
Laag niveau.
e
(knippert)
De batterij is leeg. “LOW
BATT” knippert op het
display op de
afstandsbediening en de
stroom valt uit.
5) Bij
het afspelen met gebruik van de
ingebouwde speaker.
Opmerkingen
• Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen
tezamen. Gebruik geen verschillende typen
batterijen.
• Stop de recorder voordat u de batterijen
vervangt.
• Als u de batterijen vervangt, vervang dan
beide batterijen door een nieuwe.
• Een optionele netadapter wordt aanbevolen
voor langdurige opnames.
Lichtnet gebruiken
1
Sluit de netspanningsadapter
AC-E30HG (niet meegeleverd) aan
op DC IN 3V.
2
Sluit de netspanningsadapter (niet
meegeleverd) aan op het stopcontact.
naar stopcontact
Netspanningsadapter
Levensduur van de batterij1) (EIAJ2))
Batterijen Opnemen4) Afspelen5)
Twee LR6 Ongeveer
(grootte
6 uur
AA) Sony
alkalinebatterijen3)
1) De
levensduur van de batterij kan korter zijn
afhankelijk van de mate van bediening, de
omgevingstemperatuur en het soort batterij.
2) Gemeten in overeenstemming met de EIAJstandaard (Electronic Industries Association of
Japan).
3) Bij gebruik van LR6 (SG) Sony “STAMINA”
alkalinebatterijen (vervaardigd in Japan).
4) Als u wilt voorkomen dat het opnemen wordt
onderbroken vanwege lege batterijen, gebruik
dan nieuwe batterijen bij het opnemen.
32-NL
naar DC IN 3V
Ongeveer
18 uur
Opmerkingen
• Voor gebruik in huis: Gebruik de
netstroomadapter AC-E30HG (niet
meegeleverd). Gebruik geen andere netadapter,
omdat de recorder dan defect kan raken.
Polariteit van de
stekker
• Er bestaan regionale verschillen in de ACE30HG-specificaties. Om deze reden moet u
bij aanschaf van de recorder controleren of de
stroomvereisten en de stekkers overeenkomen
met uw locatie.
Aanvullende informatie
Koptelefoon/oortelefoon
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
Stop geen vreemde objecten in de aansluiting
DC IN 3V.
Voedingsbronnen
• Gebruik LR6 (grootte AA) batterijen,
netspanning of een auto-accu.
• De recorder moet niet worden losgehaald van
de netspanning zolang deze op het stopcontact
is aangesloten, zelfs niet als de recorder is
uitgeschakeld.
• Als u deze recorder langere tijd niet gaat
gebruiken, let er dan op dat u de voeding
loshaalt (een optionele netadapter, batterijen
of accusnoer). Als u de netadapter wilt
loshalen (niet meegeleverd) van het
stopcontact pakt u de adaptorstekker vast; trek
nooit aan het snoer.
Warmtevorming
Wanneer de recorder lange tijd achter elkaar
wordt gebruikt, kan zich warmte ophopen in het
apparaat. Zet de recorder in dat geval uit tot
deze is afgekoeld.
Verkeersveiligheid
Maak geen gebruik van de koptelefoon/
oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen of het
bedienen van een gemotoriseerd voertuig.
Hierdoor kunnen verkeersongevallen ontstaan.
Bovendien is het in veel landen verboden om in
het verkeer een koptelefoon te dragen. Verder kan
het gevaarlijk zijn om tijdens het lopen uw
recorder met een hoog geluidsvolume af te spelen,
met name bij voetgangersoversteekplaatsen. U
dient in deze gevallen uiterste voorzichtigheid te
betrachten of de recorder te stoppen bij situaties
die gevaar op kunnen leveren.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Gebruik de koptelefoon/oortelefoon niet met
het hoogste geluidsvolume. Gehoorexperts
raden het af om vaak gedurende lange tijd naar
harde muziek te luisteren. Als u merkt dat uw
oren gaan suizen, stel dan het geluidsvolume
lager in of stop met luisteren.
Rekening houden met anderen
Houd het geluid op een gematigd
volumeniveau. U bent dan in staat om geluiden
van buiten op te vangen en u houdt u rekening
met andere mensen.
Opstelling
• Gebruik de recorder niet onder
omstandigheden met extreem veel licht,
warmte, vocht of trillingen.
• Wikkel de recorder nooit ergens in wanneer
deze wordt gebruikt met de netadapter (niet
meegeleverd). Er hoopt zich dan warmte op
waardoor er storingen of schade kunnen
ontstaan.
• Plaats de recorder nooit met een hard object in
de meegeleverde draagtas. Door wrijving met
het object kan het gelakte oppervlak van de
recorder worden beschadigd.
De MiniDisc-behuizing
• Wanneer u een MiniDisc vervoert of opbergt,
doe hem dan in het daarvoor bestemde doosje.
• Verbreek de sluiting van de behuizing niet.
• Leg de MiniDisc niet op plaatsen waar deze
wordt blootgesteld aan licht, extreme hitte,
vocht of stof.
• Bevestig het meegeleverde MD-etiket
uitsluitend op de daarvoor bestemde plaats op
de MD. Plak het niet op enig ander deel van de
disc.
Reinigen
• Reinig de behuizing van de recorder met een
zachte doek die licht is bevochtigd met water of
een oplossing met een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen enkel type schuurspons,
schuurpoeder of oplossingen met alcohol of
benzeen, aangezien hierdoor de afwerking van
de behuizing kan worden aangetast.
• Verwijder vuil van de MiniDisc-behuizing met
een droge doek.
33-NL
• Stof op de lens kan het goed functioneren van
het apparaat belemmeren. Zorg er daarom
voor dat u het deksel van het schijfgedeelte
sluit als u er een MD in hebt gedaan of eruit
hebt gehaald.
Opmerkingen over de
batterijen
Bij onjuist gebruik van de batterijen kan er
lekkage van batterijvloeistof ontstaan of kunnen
de batterijen barsten. Om dit te voorkomen,
dient u de volgende voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen:
• Plaats de + en – polen van de batterijen op de
juiste wijze.
• Probeer niet de batterijen op te laden.
• Verwijder de batterijen als de recorder
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
• Als er een batterijlek is, veegt u de
batterijvloeistof voorzichtig en grondig uit de
batterijbehuizing, voordat u nieuwe batterijen
plaatst.
Het deksel van het
batterijcompartiment
Het deksel van het batterijcompartiment is
zodanig ontworpen, dat deze van het apparaat
loslaat als deze grote druk moet weerstaan. Om
het deksel weer te bevestigen, gaat u als volgt te
werk:
1
2
1 Steek de uitstekende delen op het PUSH
OPEN-lipje een voor een stevig in de
gleufjes op de recorder.
Opmerking over mechanische
bijgeluiden
Als de recorder in werking is, worden er
mechanische bijgeluiden geproduceerd. Deze
worden veroorzaakt door het
energiebesparingssysteem van de recorder en
vormen geen probleem.
Gleufjes
Uitstekende
delen
1
2
2 Steek de uitstekende delen op het deksel in
één keer stevig in de gleufjes op het PUSH
OPEN-lipje.
34-NL
Verhelpen van storingen
Als een probleem zich blijft voordoen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd,
raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Probleem
Oorzaak/Oplossing
De recorder doet
het niet of matig.
• De audiobronnen zijn wellicht niet goed aangesloten.
, Ontkoppel de audiobronnen en sluit ze opnieuw aan (pagina's
16, 17).
• De functie HOLD is ingeschakeld (als u op een functietoets op de
recorder drukt, verschijnt “HOLD” op het display).
, Schakel HOLD uit door de schakelaar HOLD te schuiven in de
richting van de pijl (pagina 25).
• Er is vochtcondensatie in de recorder opgetreden.
, Haal de MD eruit en laat de recorder enkele uren op een warme
plaats liggen totdat het vocht is verdampt.
• De batterijen zijn bijna leeg (r or “LOW BATT” knippert).
, Vervang de batterijen (pagina's 6, 32).
• De batterijen zijn foutief geplaatst.
, Plaats de batterijen op de juiste wijze (pagina 6).
• U hebt op een toets gedrukt terwijl de schijfindicatie snel
ronddraaide.
, Wacht totdat de indicatie langzaam draait.
• U hebt bij het opnemen vanaf een draagbare CD-speler geen
gebruikgemaakt van netstroom of u hebt de anti-overslagfunctie,
zoals ESP, niet uitgeschakeld (pagina 16).
• De analoge opname is gemaakt via een aansluitsnoer met een
signaalverzwakker.
, Gebruik een aansluitsnoer zonder signaalverzwakker
(pagina 17).
• De netadapter (niet meegeleverd) is losgehaald tijdens het
opnemen of er heeft een stroomuitval plaatsgevonden.
• De recorder heeft tijdens het opnemen een mechanische schok
ondergaan of last gehad van te veel statische storing, abnormale
spanning ten gevolge van bliksem, enz.
, Begin als volgt opnieuw met opnemen.
1 Neem de batterijen eruit of haal alle stroombronnen los.
2 Laat de recorder ongeveer 30 minuten met rust.
3 Plaats de batterijen of sluit de stroombron aan.
• De schijf is beschadigd of bevat niet de juiste opname- of
bewerkingsgegevens.
, Plaats het schijfje opnieuw. Als dit niet lukt, neem dan
opnieuw op.
• Het deksel is niet goed gesloten.
, Open het deksel en sluit het nogmaals door er stevig op te
drukken zodat het goed sluit.
35-NL
Probleem
Oorzaak/Oplossing
Het deksel gaat
niet open.
• De batterijen zijn leeg of de stroombronnen zijn losgehaald tijdens
het opnemen of bewerken.
, Vervang de lege batterijen door nieuwe of sluit de stroombron
weer aan.
Er komt geen
geluid uit de
koptelefoon/
oortelefoon.
• De stekker van de koptelefoon/oortelefoon is niet goed aangedrukt.
, Sluit de stekker van de koptelefoon/oortelefoon goed aan op de
afstandsbediening. Sluit de stekker van de afstandsbediening
goed aan op i.
• Het volume is te laag.
, Regel het volume door te draaien aan VOL.
• Stekkers zijn vuil.
, Reinig de stekker aan het snoeruiteinde van de koptelefoon/
oortelefoon en de stekker aan het snoeruiteinde van de
afstandsbediening.
Een MD wordt
niet afgespeeld
vanaf de eerste
opname.
• Het afspelen van het schijfje is gestopt voordat de laatste opname
is bereikt.
, Druk herhaaldelijk op .REVIEW/AMS of doe het deksel
eenmaal open en dicht om terug te gaan naar het begin van het
schijfje. Speel daarna het schijfje opnieuw af nadat u het
opnamenummer op het display hebt gecontroleerd.
De recorder speelt
niet normaal af.
• Herhaaldelijk afspelen is geselecteerd.
, Druk herhaaldelijk op PLAY MODE totdat de
het display verdwijnt.
Het geluid slaat
over bij het
afspelen.
• De recorder is ergens geplaatst waar hij voortdurend blootstaat aan
trillingen.
, Zet de recorder op een stabiele plaats.
• Een zeer kort opname kan er voor zorgen dat het geluid overslaat.
Het geluid bevat
veel statische ruis.
• Sterke magnetische velden van een televisietoestel e.d. verstoren
de werking van de recorder.
, Houd de recorder verwijderd van een bron met sterke
magnetische velden.
Kan geen
opnamemarkering
en vinden.
• U hebt XPAUSE ingedrukt na .REVIEW/AMS of >CUE/
AMS.
, Druk op XPAUSE voordat u drukt op .REVIEW/AMS of
>CUE/AMS.
De klok loopt
achter of het
display knippert.
De opnamedatum
is niet op het
schijfje
vastgelegd.
• De ingebouwde batterij voor de klok is bijna leeg. Denk eraan dat
onder normale omstandigheden de klok ongeveer 2 minuten per
maand voor of achter kan lopen.
, Plaats nieuwe batterijen en laat deze meer dan twee uur zitten
om de ingebouwde batterij op te laden. Stel na het opladen de
klok opnieuw in (pagina 19).
• De klok is niet ingesteld.
, Stel de klok in (pagina 19).
36-NL
indicatie van
Systeembeperkingen
Het opneemsysteem van uw MiniDisc-recorder verschilt aanzienlijk van die van cassetteen DAT-recorders. Een en ander wordt gekenmerkt door de hieronder beschreven
beperkingen. Deze beperkingen zijn overigens inherent aan het MD-opneemsysteem en
hebben geen mechanische oorzaak.
Probleem
Oorzaak
“TR FULL” verschijnt
zelfs voordat het
schijfje de maximale
opnametijd (60, 74, of
80 minuten) heeft
bereikt.
Als er 254 opnames op het schijfje zijn opgenomen, verschijnt
“TR FULL”, ongeacht de verstreken opnametijd. Er kunnen niet
meer dan 254 opnames op het schijfje worden opgenomen. Als u
door wilt gaan met opnemen, moet u overbodige opnames
wissen.
“TR FULL” verschijnt
nog voordat het
schijfje het maximale
aantal opnames of de
maximale opnametijd
heeft bereikt.
Herhaaldelijk opnemen en wissen kan fragmentatie en
verspreiding van gegevens tot gevolg hebben. Hoewel deze
verspreide gegevens kunnen worden gelezen, wordt ieder
fragment aangemerkt als een opname. Op deze manier kan het
aantal van 254 opnames worden bereikt, waardoor verder
opnemen niet mogelijk is. Als u door wilt gaan met opnemen,
moet u overbodige opnames wissen.
Opnamemarkeringen
kunnen niet worden
gewist.
Hoewel er vele korte
opnames zijn gewist,
neemt de resterende
opnametijd niet toe.
Wanneer de gegevens van een opname zijn gefragmenteerd, is
het niet mogelijk om een opnamemarkering te verwijderen van
een fragment dat korter duurt dan 12 seconden. Het is niet
mogelijk om een opname die in stereo is opgenomen samen te
voegen met een opname die in mono is opgenomen. Het is ook
niet mogelijk om een opname die is opgenomen met een digitale
verbinding, samen te voegen met een opname die met een
analoge verbinding is opgenomen.
Opnames die korter duren dan 12 seconden, worden niet
meegeteld, zodat het wissen ervan niet resulteert in een toename
van de resterende opnametijd.
De totale opnametijd
en resterende
opnametijd tezamen
blijven onder de
maximale opnametijd
van het schijfje (van
60, 74 of 80 minuten).
Normaal gesproken wordt er opgenomen in minimale eenheden
van ongeveer 2 seconden. Wanneer de opname stopt, verbruikt
de laatst opgenomen eenheid altijd deze complete eenheid van
2 seconden, ook al duurt de daadwerkelijke opname minder
lang. Ook wanneer de opname na een stop wordt hervat, zal de
recorder automatisch een lege ruimte van 2 seconden invoegen
voordat de nieuwe opname begint. (Dit wordt gedaan om te
voorkomen dat een voorgaande opname per ongeluk wordt
gewist wanneer er een nieuwe opname wordt gestart). Telkens
wanneer een opname wordt gestopt, zal de werkelijke
opnametijd dus afnemen; bij elke stop kan de potentiële
opnametijd met maximaal 6 seconden afnemen.
Tijdens het zoeken kan Door de fragmentatie van gegevens kan er tijdens het zoeken
geluidsuitval optreden, omdat de opnames dan op een hogere
er bij de bewerkte
opnames geluidsuitval snelheid worden afgespeeld dan normaal.
optreden.
37-NL
Meldingen
Als de volgende foutmeldingen op het display knipperen, raadpleeg dan onderstaand
overzicht.
Foutmelding
BLANKDISC
Betekenis/Oplossing
• Er is een lege MD geplaatst.
, Plaats een opgenomen MD.
BUSY
• U hebt geprobeerd de recorder te bedienen terwijl deze bezig was
de opgenomen gegevens te lezen.
, Wacht tot de melding weer verdwijnt (in zeldzame gevallen kan
dit 2–3 minuten vergen).
• De MD-speler is bezig om informatie (geluiden) vanuit het
geheugen op het schijfje op te nemen.
, Wacht totdat dit proces is voltooid. Zorg ervoor dat de speler
niet bloot staat aan fysieke schokken en dat de
stroomvoorziening niet wordt onderbroken.
• De schijf is beschadigd of bevat niet de juiste opname- of
bewerkingsgegevens.
, Plaats het schijfje opnieuw. Als dit niet lukt, neem dan
opnieuw op.
• Het schijfje heeft geen ruimte meer voor opnames (er is minder dan
12 seconden beschikbaar).
, Vervang het schijfje.
• U hebt een toets op de recorder ingedrukt terwijl u bewerkingen
uitvoerde op de afstandsbediening.
• De spanning van de voeding is te hoog (de aanbevolen netadapter
of het aanbevolen accusnoer is niet gebruikt).
, Gebruik de aanbevolen netadapter (niet meegeleverd) of het
accusnoer (niet meegeleverd).
• De recorder is vergrendeld.
, Ontgrendel de recorder door HOLD tegen de richting van de
pijl te schuiven (pagina 25).
• De batterijen zijn bijna leeg.
, Vervang de batterijen (pagina's 6, 32).
• U heeft geprobeerd op te nemen terwijl de recorder zich op een
plaats bevond waar deze continu aan trillingen stond blootgesteld.
, Zet de recorder op een stabiele plaats en begin opnieuw met
opnemen.
• U hebt een toets op de afstandsbediening ingedrukt terwijl u op de
recorder een menu hebt geselecteerd.
• U hebt geprobeerd een benaming van meer dan 200 tekens in te
voeren voor één opname of schijfje.
• U hebt geprobeerd tijdens het afspelen of stoppen in totaal meer
dan 1700 tekens in te voeren voor de benaming van een opname of
een schijfje.
, Houd het aantal tekens dat u invoert binnen de limiet.
Data Save
DISC ERR
DISC FULL
EDITING
Hi DC in
HOLD
LOW BATT
MEM OVER
MENU
NAME FULL
38-NL
Foutmelding
NO COPY
NO DISC
NO SIGNAL
P/B ONLY
PROTECTED
SORRY
TEMP OVER
TOC Edit
TR FULL
TrPROTECT
Betekenis/Oplossing
• U hebt geprobeerd op te nemen van een schijfje dat is beveiligd
door het Serial Copy Management System. Het is niet mogelijk te
kopiëren van een digitaal aangesloten bron die zelf is opgenomen
via een digitale aansluiting.
, Gebruik een analoge aansluiting in plaats van een digitale
(pagina 17).
• U hebt geprobeerd af te spelen of op te nemen zonder dat er een
schijfje in de recorder zat.
, Plaats een MD.
• De recorder heeft geen digitale invoersignalen kunnen waarnemen.
, Zorg dat de bron goed is aangesloten (pagina 16).
• U heeft geprobeerd op een voorbespeelde MD (P/B staat voor
“playback”) op te nemen of deze te bewerken.
, Plaats een onbespeelde MD.
• U hebt geprobeerd op te nemen op een MD die tegen opnemen is
beveiligd of u hebt geprobeerd deze MD te bewerken (pagina 42).
, Duw het wispreventienokje terug.
• U hebt geprobeerd een opnamemarkering aan het begin van de
eerste opname te wissen.
• U hebt geprobeerd een opnamemarkering te wissen waardoor
onverenigbare opnames zouden worden samengevoegd
(bijvoorbeeld een stereo- en een mono-opname).
• U hebt geprobeerd om tijdens een synchroonopname op XPAUSE
of TRACK MARK te drukken.
• Er heeft zich te veel warmte in de recorder opgehoopt.
, Laat de recorder afkoelen.
• De MD-speler is bezig om informatie (begin- en eindpunten van
opnames) vanuit het geheugen op het schijfje op te nemen.
, Wacht totdat dit proces is voltooid. Zorg ervoor dat de speler
niet bloot staat aan fysieke schokken en dat de
stroomvoorziening niet wordt onderbroken.
• Er is geen ruimte meer voor nieuwe gegevens als u de MD bewerkt.
, Verwijder overbodige opnames (pagina 28).
• U hebt geprobeerd een opname op te nemen of te bewerken die
tegen wissen is beveiligd.
, Neem op over een andere opname of voer de bewerking uit op
een andere opname.
• Het muziekstuk dat u hebt geprobeerd te bewerken, is opgenomen
in de stereostand LP2/LP4.1)
1) In
de stereostand LP2/LP4 hebt u 2 of 4 keer zoveel tijd als normaal voor opnemen of afspelen. Het
opnemen, afspelen of bewerken van muziekstukken in deze stand is alleen mogelijk op componenten
die de stereostand LP2/LP4 ondersteunen. Deze recorder ondersteunt de LP2/LP4-stereomodus niet.
39-NL
Uitgangen
Technische gegevens
Systeem
Audio-afspeelsysteem
Digitaal audio-systeem MiniDisc
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 790 nm
Emissieduur: continu
Laservermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde is gemeten op een afstand van
200 mm van het lensoppervlak op het optisch
pickup-blok met een opening van 7 mm.)
Opname- en afspeelduur
Maximaal 80 minuten (MDW-80, stereo-opname)
Maximaal 160 minuten (MDW-80, monoopname)
Maximaal 74 minuten (MDW-74, stereo-opname)
Maximaal 148 minuten (MDW-74, monoopname)
Omwentelingen
400 tot 1800 omw./min. (constante lineaire
snelheid)
Foutcorrectie
Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code (ACIRC)
Aftastfrequentie
44,1 kHz
Aftastsnelheid converter
Invoer: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Codering
Adaptive TRansform Acoustic Coding
(ATRAC)
Modulatiesysteem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Aantal kanalen
2 stereokanalen
1 monokanaal
Luidspreker
28 mm diameter.
Weergavefrequentie
20 tot 20.000 Hz ± 3 dB
Wow en Flutter
Onder de meetbare limiet
Ingangen
Microfoon: stereo-ministekker, 0,35–1,38 mV
Lijningang: stereo-ministekker, 69–194 mV
Optische (digitale) ingang: optische (digitale)
ministekker
40-NL
i: Stereo-ministekker
Hoofdtelefoon/oortelefoon: 5 mW + 5 mW
Luidspreker: 300 mW
Algemeen
Voeding
DC 3V
Twee droge LR6-alkalinebatterijen (grootte
AA) (niet meegeleverd)
Levensduur batterij
Zie “Levensduur van de batterij (EIAJ)”
(pagina 32)
Afmetingen
Ongeveer 88,0 × 28,0 × 121,4 mm (b/h/d)
excl. uitstekende delen en bedieningen.
Gewicht
Ongeveer 240 g
Meegeleverde accessoires
Koptelefoon/oortelefoon met een
afstandsbediening (1)
Draagetui met riemclip (behalve het model voor
de V.S.) (1)
Handriem (1)
Verkrijgbare accessoires
Netadapter AC-E30HG
Optische kabel POC-15B, POC-15AB
Lijnkabel RK-G129HG, RK-G136HG
Stereomicrofoon ECM-717
Onbespeelde MD's MDW-serie
Voetbedieningseenheid FS-85B50
Het is mogelijk dat uw dealer enkele van de
genoemde accessoires niet kan leveren.
Raadpleeg uw dealer voor uitgebreide
informatie over de accessoires die in uw land
verkrijgbaar zijn.
Amerikaanse en andere octrooien in licentie
van Dolby Laboratories.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Wat is een MD?
De werking van een MiniDisc
De MiniDisc (MD) is er in twee typen:
voorbespeeld en onbespeeld (leeg). Een
voorbespeelde MD, opgenomen in een
muziekstudio, kan vrijwel oneindig vaak
worden afgespeeld. Het is echter niet mogelijk
een voorbespeelde MD voor eigen opnames te
gebruiken, zoals bij muziekcassettes het geval
is. Voor eigen opnames moet u een
“onbespeelde” MD gebruiken.
Voorbespeelde MD's
Voorbespeelde MD's worden opgenomen en
afgespeeld als gewone CD's. Een laserstraal
richt zich op de putjes in het oppervlak van de
MD en stuurt de gereflecteerde gegevens naar
de lens in de recorder. De recorder interpreteert
de signalen en speelt deze af als muziek.
Onbespeelde MD's
Onbespeelde MD's maken gebruik van
magnetisch-optische technologie (MO) en
kunnen steeds weer opnieuw worden
opgenomen. De laser in de recorder verhit de
MD, waardoor de magnetische laag op de
MD wordt gedemagnetiseerd. Vervolgens
legt de recorder een magnetisch veld over de
laag. Dit magnetisch veld komt exact
overeen met de audiosignalen die door de
aangesloten bron worden gegenereerd. (De
polariteit van de noord- en zuidpool komen
overeen met de digitale “1” en “0”.) De
gedemagnetiseerde MD neemt de polariteit
van het magnetische veld over, met als
resultaat een opgenomen MD.
Waarom een MiniDisc zo klein
kan zijn
De 2,5-inch-MiniDisc zit in een plastic
behuizing die lijkt op een 3,5-inch-diskette
(zie de afbeelding in de linkerkolom) en
maakt gebruik van een nieuwe digitale
audiocompressietechnologie: ATRAC
(Adaptive TRansform Acoustic Coding).
Om meer geluid op minder ruimte te kunnen
opslaan, onttrekt en codeert ATRAC alleen
die frequentiecomponenten die feitelijk
hoorbaar zijn voor het menselijk oor.
Snelle toegang tot gegevens
Net als bij CD's, bieden MD's direct toegang
tot het begin van elke opname. Voorbespeelde
MD's worden opgenomen met een
adressering voor ieder muziekgedeelte.
Onbespeelde MD's worden gemaakt met een
“User TOC Area” (Inhoudsopgave) die de
volgorde van de muziekgedeelten bevat. Het
TOC-systeem (Table of Contents Inhoudsopgave) lijkt op het “directorymanagementsysteem” van gewone diskettes.
Dat wil zeggen dat het begin- en eindadres
van alle opgenomen opnames die zich op het
schijfje bevinden, in dit gebied worden
opgeslagen. Hierdoor hebt u direct toegang
tot het begin van elke opname, zodra u het
opnamenummer hebt ingevoerd (AMS). U
kunt ook direct een opname benoemen, net
als bij een bestand op een diskette.
User TOC Area
(Inhoudsopgave)
Muziekgegevens
Bevat de volgorde en de begin-/
eindpunten van de muziek.
41-NL
Schokbestendig geheugen
Een groot nadeel van optische
aftastsystemen is dat deze kunnen overslaan
of uitvallen wanneer ze blootstaan aan
trillingen. Het MD-systeem lost dit
probleem op met behulp van een
buffergeheugen voor audiogegevens.
Voorbespeelde software zoals CD's of
MD's.
Digitaal opnemen
Een opgenomen MD beveiligen
Open het schuifje aan de zijkant van de MD om
een MD tegen opnemen te beveiligen. In deze
stand kan er op de MD niet worden opgenomen.
Als u weer wilt opnemen, zet u het schuifje
terug zodat dit weer zichtbaar is.
Als de disk tegen opnemen is beveiligd
Schuifje
Achterzijde van
de MD
Beveiligd tegen
opnemen
Opmerking over digitaal
opnemen
Deze recorder maakt gebruik van het Serial
Copy Management System, waardoor er alleen
digitale opnames gemaakt kunnen worden van
voorbespeelde MD's. Wanneer u een zelf
opgenomen MD kopieert, kan dat alleen via de
analoge aansluiting (line out).
Niet
Onbespeelde
Zelf
MD
opgenomen digitaal
opnemen
MD
Microfoon, platenspeler, tuner enz. (met
analoge uitgangen).
Analoog opnemen
Zelf opgenomen MD
Digitaal opnemen
Onbespeelde Niet
MD
digitaal
opnemen
Onbespeelde
MD
Als u vragen of problemen hebt met betrekking
tot uw recorder, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer. (Als het probleem
zich heeft voorgedaan terwijl schijfje zich in
recorder bevond, raden we u aan om schijfje in
het apparaat te laten zitten wanneer u de Sonydealer raadpleegt. Zodoende kan de oorzaak
van het probleem beter worden achterhaald.)
42-NL
De bediening
Raadpleeg de pagina's in ( ) voor meer informatie.
Voorkant van de recorder
1
qd
2
qf
3
qg
4
qh
5
qj
6
qk
7
ql
8
w;
9
wa
0
ws
qa
wd
qs
wf
A EASY SEARCH +/– toetsen (22)(30)
B VOR -indicator (13)
C PLAY MODE -toets (23)(30)
D DISPLAY -toets (20)(24)(30)
E .REVIEW/AMS/>CUE/AMStoets (zoeken /AMS)
(9)(12)(19)(27)(30)
F FAST PB -toets (23)
G xSTOP -toets (9)(11)(18)(30)
H i (koptelefoon/oortelefoon)
aansluiting (9)(11)
I OPEN -schakelaar (8)(11)
J NPLAY (afspelen)-toets
(9)(11)(19)(23)(30)
K XPAUSE -toets (10)(12)(27)(30)
L HOLD -schakelaar (6)(25)
M Displayvenster (18)(22)(27)
N Microfoons (9)(13)
O Speaker (11)
P EDIT/ENTER -toets (29)
Q DC IN 3V -aansluiting (32)
R TRACK MARK -toets (26)(30)
S ERASE -toets (28)
T REC MODE -schakelaar (9)(14)(19)
U VOR -toets (13)
V VOL -bedieningsknop (11)
W REC -indicator (9)(21)
X zREC -toets (9)(13)
43-NL
Achterkant van de recorder
1
4
2
5
6
3
7
A Batterijcompartiment (6)
B CLOCK SET -toets (19)
C SYNCHRO REC -schakelaar
(synchroonopname) (18)
D MIC (PLUG IN POWER)
-aansluiting (14)
E LINE IN (OPTICAL) -aansluiting
(16)(17)
F MIC SENS -schakelaar (8)
G MEGA BASS -toets (24)
Het displayvenster
A
J
B
C
D
E
F
G
K
H
I
P
A V-UP -indicatie (22)
B Fast Playback-indicatie (23)
C Schijfindicatie
Geeft aan of het schijfje draait voor
het opnemen, afspelen of bewerken
van een MD.
D STEREO (stereo)/MONO (mono)indicatie
E Afspeelstand-indicatie (23)
44-NL
L
M
N
O
Q
F REC -indicatie (9)
Licht op tijdens het opnemen. Als
deze indicatie knippert, is de recorder
in de wachtstand.
G Pauze-indicatie
H SYNC (synchroonopname)indicatie (18)
I VOR -indicatie
J Mega Bass-indicatie (24)
K Display voor informatietekens
(20)(24)
Geeft de schijf- en opnamebenamingen,
de datum, foutberichten,
opnamenummer, enz. weer.
L Batterij-indicatie (32)
M REMAIN -indicatie (resterende tijd/
opnames) (20)(24)
Licht op als de resterende tijd van de
opname, de resterende tijd op de MD
of het resterende aantal opnames
wordt weergegeven.
N REC DATE (opgenomen/huidige
datum)-indicatie (24)
Licht op tezamen met de datum en de
tijd dat de MD is opgenomen.
Wanneer alleen “DATE” oplicht,
worden de huidige datum en tijd
weergegeven.
O Tijd-display (20)(24)
P Niveaumeter
Toont het geluidsvolume van de MD
die wordt afgespeeld of opgenomen.
Q AM/PM-indicatie (20)
De koptelefoon/oortelefoon met een afstandsbediening
A
F
B
C
D
G
E
H
I
J
A Stereoministekker
B V-UP -toets (22)
C TRACK MARK -toets (26)(27)
D HOLD -schakelaar (6)(25)
Verschuif deze schakelaar om de
afstandsbediening te vergrendelen.
E X (pauze)-toets (12)
F Hoofdtelefoon/oortelefoon
G x (stop)-toets (11)
H >N -toetsen (12)
I .REVIEW/AMS (12)
J VOL -bedieningsknop (11)
45-NL
VARNING
Utsätt inte denna apparaten för
regn och fukt för att undvika
riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Du riskerar då att
utsättas för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Att observera
Att använda optiska instrument
tillsammans med produkten kan orsaka
ögonskador.
VARNING! — ÖPPEN KAMERA
AVGER OSYNLIG
LASERSTRÅLNING.
UTSÄTT DIG INTE FÖR
STRÅLNINGEN!
Information
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR
EVENTUELLA DIREKTA, ELLER
INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT
SLAG, ELLER FÖRLUSTER ELLER
KOSTNADER SOM UPPSTÅR PGA.
DEFEKT PRODUKT ELLER
ANVÄNDNING AV DEN.
OBS!
Spelaren fungerar inte i stereolägena LP2/LP4.
Det går inte att spela in, spela upp eller redigera
spår och skivor som spelats in i LP-läge.
2-SE
SE
3-SE
Innehåll
Strömförsörjning ............................................... 6
Spela in en MD-skiva direkt! ............................. 8
Spela upp en MD-skiva direkt! ........................ 11
Olika sätt att spela in ..................................... 13
Röststyrd inspelning - VOR (Voice Operated Recording) ...................13
Spela in med mikrofon ..........................................................................14
Spela in från externt ansluten utrustning ..............................................15
Spela in med digital (optisk) ingång (optisk kabel krävs) ..............16
Spela in med analog ingång (anslutningskabel krävs) ...................17
Påbörja/avbryta inspelning som synkroniserats med källspelaren
(Synkroniserad-inspelning) .............................................................18
Spela in med enkanaligt ljud så att dubbelt så mycket
ryms på en MD-skiva ......................................................................19
Ställa klockan så att det går att märka en inspelning med tid ...............19
Kontrollera återstående tid och spårnummer under inspelning ............20
Olika typer av uppspelning ............................. 22
Förbättrad ljudkvalitet under uppspelning (Voice Up) .........................22
Snabbsökning (Easy Search) ................................................................22
Avlyssna vid hög hastighet (Fast Playback) .........................................23
Spela spår flera gånger ..........................................................................23
Framhäva basen (DIGITAL MEGA BASS) .........................................24
Kontrollera återstående tid och spårnummer under uppspelning .........24
Låsa knappar och kontroller (HOLD) ...................................................25
4-SE
Redigera inspelade spår ................................. 26
Lägga till spårmarkering ...................................................................... 26
Markera spår i avsikt att dela inspelning ....................................... 26
Markera viktiga punkter på spår .................................................... 26
Radera en spårmarkering ..................................................................... 27
Radera spår ........................................................................................... 28
Så här raderar du ett spår ............................................................... 28
Radera en hel MD-skiva ................................................................ 28
Flytta inspelade spår ............................................................................. 29
Ange titlar på skivor och spår .............................................................. 29
Strömkällor ..................................................... 32
När ska batterierna bytas ut? ................................................................ 32
Använda elnätet .................................................................................... 32
Ytterligare information ................................... 33
Att observera ........................................................................................ 33
Felsökning ............................................................................................ 35
Funktionsbegränsningar ....................................................................... 37
Meddelanden ........................................................................................ 38
Tekniska data ....................................................................................... 40
Vad är en MD-skiva? ........................................................................... 41
Kontroller ............................................................................................. 43
5-SE
Strömförsörjning
I det här avsnittet beskrivs hur du förbereder spelaren för batteridrift.
Hur du ansluter spelaren till ett strömuttag beskrivs på sidan 32.
1 Sätta i batterier
Spelarens baksida
E e
Tryck på och skjut
batterifackets lock så
som på bilden.
Sätt i två alkaliska
torrbatterier (LR6, size AA)
(ingår ej).
Stäng locket.
OBS!
• Använd inte torrbatterier med mangan. Om du gör det, går det kanske inte
att spela in.
• Se till att batteriets poler, e och E, hamnar rätt när du sätter i batterierna.
2 Låsa upp kontrollen
HOLD
HOLD
Skjut knappen HOLD i den riktning som pilen på bilden visar.
6-SE
Ladda det inbyggda klockbatteriet
När du använder spelaren första gången efter det att den inte använts på länge bör du ladda
det inbyggda klockbatteriet. När du ställt klocka låter du torrbatterierna sitta kvar i spelaren
i mer än två timmar så att det inbyggda batteriet automatiskt laddas. Du kan använda
spelaren under tiden som det inbyggda batteriet laddas. Observera att inställningarna för en
del funktioner, t.ex. för klockan, återgår till fabriksinställningarna om du tar ut
torrbatterierna medan du laddar det inbyggda batteriet. När det inbyggda batteriet en gång
laddats kommer spelaren att automatiskt ladda det när torrbatterierna används. Olika
inställningar, t.ex. den för klockan, bibehålls sedan i ca en månad efter det att
torrbatterierna tagits ut. Hur du ställer klockan beskrivs på sidan 19.
7-SE
Spela in en MD-skiva direkt!
Använd de inbygga mikrofonerna när du ska spela in i stereo.
Kontrollera att skivans skyddsknapp för inspelning är stängd
(sidan 42). Du bör använda nya alkaliska torrbatterier. Det går kanske
inte att spela in om du använder torrbatterier med mangan.
1 Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
1
Skjut OPEN åt sidan för att öppna
luckan.
2
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva med
etiketten uppåt och stäng luckan genom
att tryck ned locket hårt så att det
stängs ordentligt (mitt på framkanten,
vilket framgår av bilden).
2 Välj mikrofoninställning
1
MIC SENS
8-SE
Skjut knappen MIC SENS till läget H
eller L.
MIC SENS
När du ska
H (högt)
spela in svaga eller
avlägsna ljud (t.ex. vid
sammanträden).
L (lågt)
spela in höga eller nära
ljud (t.ex. vid tal direkt
in i mikrofonen).
3 Ange inspelningsläge
1
Skjut knappen REC MODE till läget STEREO.
När du placerar omkopplaren REC MODE i läget
MONO, sker inspelningen enkanaligt,
men inspelningstiden blir dubbelt så lång som i stereo.
Var noga med att inte byta inspelningsläge under
pågående inspelning.
REC MODE
4 Spela in en MD-skiva
1
inbyggda
mikrofoner
xSTOP
Anslut
ordentligt
RECindikering
till i
zREC
Tryck på zREC.
"REC" och "STEREO" visas, RECindikeringen tänds och inspelningen
startar.
I teckenfönstret och med RECindikatorn (sidan 20) kan du se vilka
inspelningsförhållanden som gäller,
t.ex. spårnummer.
Om skivan är tom börjar
inspelningen från början. Om det
finns inspelat material på skivan
börjar inspelningen där det
inspelade materialet slutar.
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på xSTOP.
x
Efter det att du tryckt på knappen xSTOP
kommer spelaren att automatiskt stängas av
efter ca 30 sekunder.
till i
Anslut ordentligt
Kontrollera ljudet under inspelning
Anslut de medföljande hörlurarna med fjärrkontroll till uttaget i. Du justerar ljudvolymen genom att
vrida på VOL. Inspelningsvolymen påverkas inte av detta då den justeras automatiskt.
För att
Tryck på
spela in med början någonstans i
föregående inspelning
NPLAY, >CUE/AMS eller .REVIEW/
AMS för att hitta början på det material som ska
spelas in. Tryck därefter på XPAUSE och sedan på
zREC. Spelaren ändrar till inspelningspaus. Tryck
på XPAUSE igen för att starta inspelningen.
ta paus1)
XPAUSE under inspelning.
Tryck på XPAUSE igen för att återuppta
inspelningen.
9-SE
För att
Tryck på
ta ut MD-skivan
xSTOP så att inspelningen avbryts och öppna
locket. (Det går inte att öppna locket när "TOC
Edit" blinkar i teckenfönstret.)
1) REC-indikeringen blinkar under inspelningspausen. Spårmarkeringar läggs inte till när inspelning sker
med mikrofon, även om inspelningen tar paus.
Om inspelningen inte startar
• Kontrollera att MD-spelaren inte är låst
(sidan 25).
• Kontrollera att MD-skivan inte är
inspelningsskyddad (sidan 42).
• Förinspelade MD-skivor kan inte spelas över.
OBS!
• Om du ska spela in under en lång
sammanhängande tid, bör du ansluta spelaren
till elnätet med tillvalsadaptern AC-E30HG
(sidan 32).
• Det går inte att öppna locket under inspelning
och inte förrän "TOC Edit" försvinner från
teckenfönstret efter avslutad inspelning.
• Om strömtillförseln avbryts (t.ex. därför att
batterierna tas eller laddas ur eller därför att
nätadaptern kopplas från elnätet) under
inspelning, eller om "TOC Edit" visas i
teckenfönstret går det inte att öppna locket
förrän strömtillförseln återupprättats.
• "Data Save" eller "TOC Edit" blinkar medan
data om inspelningen (spårets start- och
slutpunkter etc.) spelas in. Medan något av
dessa meddelanden blinkar i teckenfönstret är
det viktigt att MD-spelaren inte flyttas, skakas
eller att strömmen kopplas från. Om så sker
kommer det inspelade materialet fram till den
punkten inte att sparas på skivan.
• När du spelar in via mikrofonerna kommer
också ljudet från själva spelaren spelas in.
• Anslut inte nätadaptern under pågående
inspelning när du spelar in med batterierna
som strömkälla. Om så sker kommer det
inspelade materialet fram till den punkten inte
att sparas på skivan.
• De inbyggda mikrofonerna fungerar inte om
en annan mikrofon ansluts till uttaget MIC
(PLUG IN POWER) på spelaren.
• De inbyggda mikrofonerna fungerar inte om
en optisk kabel eller anslutningskabel ansluts
till uttaget LINE IN (OPTICAL) på spelaren.
• Växla aldrig inspelningsläge medan
inspelning pågår. Om du gör det kan
inspelningen misslyckas.
10-SE
Spela upp en MD-skiva direkt!
Du kan spela upp inspelningsbara MD-skivor och sådana som är
förinspelade. Det utgående ljudet från den inbyggda högtalaren är
enkanaligt, men det går att avlyssna i stereo med medföjande
hörlurarna som har fjärrkontroll.
1 Sätta i en MD-skiva
1
Öppna locket genom att skjuta OPEN åt
sidan.
2
Sätt i en MD-skiva med etiketten uppåt
och stäng luckan genom att tryck ned
locket hårt så att det stängs ordentligt
(mitt på framkanten, vilket framgår av
bilden).
2 Spela en MD-skiva
högtalare
1
Tryck på NPLAY.
2
Vrid på VOL till önskad ljudvolym.
Volymen visas i teckenfönstret.
xSTOP
Om du vill avbryta uppspelningen
trycker du på xSTOP.
Anslut
ordentligt
VOL
till i
NPLAY
Uppspelningen återtas från den punkt där du
senast avbröt den.
Efter det att du tryckt på knappen xSTOP
kommer spelaren att automatiskt stängas av
efter ca 30 sekunder.
VOL
>N
x
till i
Anslut ordentligt
11-SE
Lyssna i stereo
Anslut de hörlurar med fjärrkontroll som följer med spelaren till uttaget i på spelaren. Använd
knappen >N på fjärrkontrollen så att uppspelningen börjar. Använd knappen xSTOP när du ska
stänga av spelaren och VOL-kontrollen när du ska ändra ljudvolymen. När du använder fjärrkontrollen
hörs ett kort pip varje gång du trycker på knappen >N och ett långt pip när du trycker på knappen
xSTOP.
För att
Trycker du på (pip i hörlurarna)
Hoppa till början på aktuellt
spår
.REVIEW/AMS en gång (Tryck kontrollen mot
.). (Tre korta pipljud)
Hoppa till början på nästa
spår
>CUE/AMS en gång (Tryck kontrollen mot >N).
(Två korta pipljud)
Göra paus
XPAUSE (Tryck på X på fjärrkontrollen). (Ihållande
korta pipsignaler)
Tryck på XPAUSE igen för att återta uppspelningen.
Gå bakåt med samtidig
uppspelning1)
och håll .REVIEW/AMS nedtryckt (Tryck på och håll
kontrollen mot . på fjärrkontrollen)
Gå framåt med samtidig
uppspelning1)
och håll >CUE/AMS nedtryckt (Tryck på och håll
kontrollen mot >N på fjärrkontrollen)
Ta ut MD-skivan
xSTOP (x på fjärrkontrollen) och öppna locket.2)
snabbt gå tillbaka eller framåt utan att lyssna gör du genom att trycka XPAUSE (X på
fjärrkontrollen) och fortsätta att trycka på .REVIEW/AMS eller >CUE/AMS (tryck på och
håll ned knappen mot . eller >N på fjärrkontrollen).
2) När du öppnar luckan ändras platsen på skivan varifrån uppspelning kan ske till början av det första
spåret.
1) Att
Om uppspelningen inte startar
z
Kontrollera att MD-spelaren inte är låst
(sidan 25).
Uppspelningen ändras automatiskt från och till
stereo och mono beroende på ljudkällan.
Snabbt hitta en punkt
OBS!
Använd knapparna EASY SEARCH +/–
(sidan 22).
• Ljudet kan ibland hoppa över en bit vid
uppspelning om MD-spelaren utsätts för
upprepade skakningar, exempelvis vid
joggning.
• Om strömtillförseln avbryts (t.ex. därför att
batterierna tas eller laddas ur eller därför att
nätadaptern kopplas från elnätet) under
inspelning, går det inte att öppna locket förrän
strömtillförseln återupprättats.
När andra hörlurar används
Använd bara hörlurar med stereominikontakter.
Du kan inte använda hörlurar med
mikrokontakter.
Stereominikontakt
12-SE
Mikrokontakt
Olika sätt att spela in
Röststyrd inspelning VOR (Voice Operated
Recording)
Röststyrd inspelning - VOR-inspelning
innebär att spelaren automatiskt spelar in
när ett ljud hörs och tar paus när det är
tyst. Det betyder att du kan spela in utan
krångliga knappkommandon.
inbyggda
mikrofoner
MIC SENS
REC MODE
VORindikering
VOR
zREC
1
Skjut MIC SENS till läget H (högt)
eller L (lågt).
2
Skjut REC MODE till läget
STEREO.
När du placerar omkopplaren REC
MODE i läget MONO, sker
inspelningen enkanaligt,
men inspelningstiden blir dubbelt så
lång som i stereo.
3
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
och tryck på zREC.
4
Tryck på VOR.
VOR-funktionen aktiveras.
"VOR" visas i teckenfönstret och
VOR-indikatorn lyser när inspelning
pågår. Både "VOR" och VORindikatorn blinkar om ingen
inspelning pågår.
Avbryta VOR-funktionen när
inspelning pågår genom att åter
trycka på VOR.
"VOR"-funktionen inaktiveras och VORindikatorn släcks och spelaren återgår till
normalt inspelningsläge.
z
VOR-funktionen stängs automatiskt av när du
trycker på knappen xSTOP för att avbryta
inspelningen.
OBS!
• Du kan inte spela in med de inbyggda
mikrofonerna när en extern mikrofon är
ansluten till uttaget MIC (PLUG IN POWER)
eller då en optisk kabel (ingår ej) är ansluten
till uttaget LINE IN (OPTICAL).
• VOR-funktionen är känslig för gällande
ljudförhållanden. Sätt omkopplaren MIC
SENS i läget H eller L allt efter vad som
passar de aktuella ljudförhållandena. Om
inspelningskvaliteten inte blir som du önskar,
avbryter du VOR-funktionen och spelar in i
manuellt läge.
• Ström förbrukas från batteriet så länge VORfunktionen är aktiv, även om ingen inspelning
pågår (t.ex. när "VOR" och VOR-indikatorn
blinkar).
13-SE
OBS!
Spela in med mikrofon
Anslut en stereomikrofon (ECM-717 osv.,
medföljer ej) till MIC (PLUG IN
POWER)-uttaget. Spelaren växlar
automatiskt till den externa mikrofonens
ingång.
Stereomikrofon
(ingår ej)
REC MODE
till MIC (PLUG IN
POWER)
MIC SENS
1
Skjut MIC SENS till läget H (högt)
eller L (lågt).
2
Skjut REC MODE till läget
STEREO.
3
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
och tryck på zREC.
Andra inspelningsfunktioner beskrivs
i avsnittet "Spela in en MD-skiva
direkt!" (sidan 8).
z
• När du spelar in enkanaligt kan du spela in
dubbelt så mycket som i stereo (sidan 19).
• Om du använder en ansluten mikrofon som
går på ström, behövs inga batterier till den då
den får sin ström från spelaren. Om du
använder tillvalsmikrofonen ECM-717
placerar du omkopplaren i läget OFF så att
mikrofonen får mer ström från spelaren.
14-SE
• Du kan inte spela in med en externt ansluten
mikrofon om en optisk kabel är ansluten till
uttaget LINE IN (OPTICAL). Spelaren väljer
i följande ordning automatiskt via vilken
ingång ljudet ska spelas in: optisk ingång,
ingång för externt ansluten mikrofon, analog
ingång eller inbyggd mikrofon.
• Mikrofonen kan fånga upp driftljudet från
själva MD-spelaren. I sådana fall bör
mikrofonen placeras en bit ifrån MD-spelaren.
Spela in från externt ansluten utrustning
Ljudingången på spelaren fungerar både som digital och analog ingång. Anslut spelaren till
en CD-spelare eller kassettbandspelare med antingen en digital (optisk) ingång eller analog
(linje) ingång. Hur du spelar in med digital (optisk) ingång beskrivs i avsnittet "Spela in
med digital (optisk) ingång (optisk kabel krävs)" (sidan 16) och hur du spelar in med
analog ingång beskrivs i avsnittet "Spela in med analog ingång (anslutningskabel krävs)"
(sidan 17).
LINE IN (OPTICAL)-uttaget är till för både digitala och analoga insignaler.
Spelaren känner automatiskt igen typen av anslutningskabel och anpassar sig till digitala eller analoga
insignaler.
Skillnad mellan digital (optisk) och analog (linje) ingång
Skillnad
Digital (optisk) ingång
Analog ingång (linje)
Anslutningsbar Utrustning med en digital (optisk)
källa
utgångskontakt
Utrustning med analogt uttag
(linje)
Rekommenderad kabel
Optisk kabel (med en optisk
kontakt eller en optisk minikontakt (sidan 16)
Linjekabel (med 2 phonokontakter
eller en stereominikontakt)
(sidan 17)
Signal från
källan
Digital
Analog
Även då en digital källa (exempelvis
en CD-spelare) är ansluten till MDspelaren är den signal som skickas
till spelaren analog.
Lagrade
spårnummer
Markeras (kopieras) automatiskt
• på samma ställe som i källan.
• när ett tomt segment eller ett
lågnivåsegment är två sekunder
eller längre1).
• när spelaren är i pausläge under
inspelning.
Onödiga markeringar kan tas bort
när inspelningen är färdig
("Radera en spårmarkering",
sidan 27).
Markeras automatiskt
• när ett tomt segment eller ett
lågnivåsegment är två sekunder
eller längre.
• när spelaren är i pausläge under
inspelning.
Du kan ta bort onödiga
markeringar efter en inspelning
("Radera en spårmarkering",
sidan 27).
Ljudnivå vid
inspelning
Samma som för källan.
Justeras automatiskt.
1) Endast
under synkroniserad inspelning (sidan 18).
OBS!
Spårmarkeringar kan kopieras felaktigt:
• när du spelar in från vissa CD-spelare eller multi-diskspelare med digital (optiskt) ingång.
• när källan är i slumpmässigt eller programuppspelningsläge vid inspelning med digital (optisk)
ingång. Spela i sådana fall upp källan i normalt uppspelningsläge.
• när du spelar in BS- eller CS-program via den digitala (optiska) ingången.
15-SE
z
Spela in med digital (optisk)
ingång (optisk kabel krävs)
När du ska spela in digitalt ansluter du till
en digital källa med en optisk kabel (ingår
ej). Det går även bra att göra digitala
inspelningar från utrustning med andra
samplingsfrekvenser, exempelvis ett DATsystem eller en BS-tuner, med hjälp av
den inbyggda samplingskonverteraren.
CD-spelare, MDspelare, digital
förstärkare osv.
Bärbar CDspelare osv.
Optisk
minikontakt
Optisk
kontakt
POC-15B etc.
(ingår ej)
POC-15AB etc.
(ingår ej)
REC MODE
RECindikering
till LINE IN
(OPTICAL)
zREC
1
Skjut REC MODE till läget
STEREO.
2
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
och tryck på zREC.
"REC" visas i teckenfönstret, RECindikatorn tänds och inspelningen
startar.
3
Spela upp källjudet.
Andra inspelningsfunktioner beskrivs
i avsnittet "Spela in en MD-skiva
direkt!" (sidan 8).
16-SE
• När du spelar in enkanaligt kan du spela in
dubbelt så mycket som i stereo (sidan 19).
• När du spelar in från digitala medier kopieras
automatiskt originalets spårmarkeringar till
MD-skivan.
OBS!
• Det går endast att göra digitala inspelningar
från uttag av optisk typ.
• När du spelar in från en bärbar CD-spelare bör
du köra den på nätström och inaktivera
stötskyddsfunktionen (t.ex. ESP*).
• När du spelar in från en bärbar CD-spelare
sätter du CD-spelaren i pausläge innan du
startar inspelningen.
• Digitala utsignaler kan vara inaktiverade på
vissa bärbara CD-spelare om de inte körs på
nätström.
• En spårmarkering läggs till på den plats när du
åter trycker på knappen XPAUSE när du ska
återuppta inspelningen efter en paus, vilket
gör att resten av spåret räknas som ett nytt
spår.
∗ Electronic Shock Protection (elektroniskt
stötskydd)
Spela in med analog ingång
(anslutningskabel krävs)
Anslut spelaren med en anslutningskabel
(ingår ej) när du ska spela in analogt.
Ljudet skickas från den anslutna
utrustningen som analoga signaler, men
spelas sedan upp som digitala signaler
från MD-skivan.
3
Spela upp källjudet.
Andra inspelningsfunktioner beskrivs
i avsnittet "Spela in en MD-skiva
direkt!" (sidan 8).
z
När du spelar in enkanaligt kan du spela in
dubbelt så mycket som i stereo (sidan 19).
OBS!
En spårmarkering läggs till på den plats när du
åter trycker på knappen XPAUSE när du ska
återuppta inspelningen efter en paus, vilket gör
att resten av spåret räknas som ett nytt spår.
CD-spelare,
kassettbandspelare
etc. (källa)
till LINE OUT
V (vit)
R (röd)
Anslutningskabel
(RK-G129HG, ingår
ej)*
REC MODE
RECindikering
till LINE IN
(OPTICAL)
zREC
∗ Använd anslutningskablarna utan
dämpsats. Om du vill ansluta till en bärbar
CD-spelare som har ett stereominiuttag,
använder du anslutningskabeln RKG136HG (medföljer inte).
1
Skjut REC MODE till läget
STEREO.
2
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
och tryck på zREC.
"REC" visas i teckenfönstret, RECindikatorn tänds och inspelningen
startar.
17-SE
Påbörja/avbryta
inspelning som
synkroniserats med
källspelaren
(Synkroniseradinspelning)
På en MD-skiva kan du enkelt spela in
digitalt ljud från en digital ljudkälla.
Innan du startar en synkroniserad
inspelning måste du ansluta den digitala
källan med en digitalkabel och sätta i en
inspelningsbar MD-skiva i MD-spelaren.
CD-spelare
osv.
REC MODE
zREC
"SYNC" visas inte om en optisk kabel
är ansluten till uttaget LINE IN
(OPTICAL) på spelaren.
3
Tryck på zREC.
MD-spelaren är nu i vänteläge för
inspelning.
4
Spela upp källjudet.
Spelaren startar inspelningen när den
tar emot det ljud som spelas upp.
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på xSTOP.
z
• När du spelar in enkanaligt kan du spela in
dubbelt så mycket som i stereo (sidan 19).
• Under en synkroniserad inspelning kan du inte
göra paus manuellt.
• Om det inte förekommer något ljud under
minst tre sekunder under en synkroniserad
inspelning, försätts spelaren automatiskt i
vänteläge. När ljud åter kommer från
källspelaren, återupptas inspelningen. Om
spelaren har varit i vänteläge i mer än fem
minuter avslutas inspelningen automatiskt.
OBS!
SYNCHRO REC
OFF
ON
1
Skjut REC MODE till läget
STEREO.
2
Skjut SYNCHRO REC till läget ON.
"SYNC" visas i teckenfönstret.
E nd ¢¢7
Indikering för synkroniserad
inspelning
18-SE
• Vrid inte på omkopplaren SYNCHRO REC
efter steg 4. Inspelningen kan då bli felaktig.
• Inställningen REC MODE kan inte ändras
under synkroniserad inspelning.
• Även om det inte spelas upp något ljud från
ljudkällan, kan det finnas tillfällen när
inspelningen inte automatiskt gör uppehåll
under en synkroniserad inspelning, beroende
på den brusnivå som utgår från ljudkällan.
• Om ett tyst avsnitt som är 2 sekunder eller
längre identifieras under synkroniserad
inspelning läggs en ny markering automatiskt
till vid punkten där det tysta avsnittet slutar.
• Det går inte att spela in synkront om inte en
optisk anslutningskabel används eller om
kabeln är ansluten till uttaget MIC (PLUG IN
POWER).
Spela in med
enkanaligt ljud så att
dubbelt så mycket ryms
på en MD-skiva
Välj inspelning med enkanaligt ljud för
längre inspelningar. Du får plats med
dubbelt så mycket som vid normal
inspelning.
Ställa klockan så att
det går att märka en
inspelning med tid
För att kunna ange datum och tid på MDspelaren när du spelar in måste du först
ställa klockan.
./>
xSTOP
zREC
1
2
NPLAY
REC MODE
1
Skjut REC MODE till läget MONO.
Sätt i en inspelningsbar MD-skiva
och tryck på zREC.
Andra inspelningsfunktioner beskrivs
i avsnittet "Spela in en MD-skiva
direkt!" (sidan 8).
CLOCK SET (på
undersidan)
Tänd teckenfönstret genom att trycka
på xSTOP och tryck sedan på
knappen CLOCK SET på spelaren.
Använd ett spetsigt föremål.
Siffrorna för år blinkar.
¢¢y 1m 1d
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på xSTOP.
OBS!
• Om du spelar in en stereokälla med enkanaligt
ljud sammanförs ljuden från båda kanalerna
(vänster och höger).
• Det går kanske inte att spela in enkanaligt om
omkopplaren SYNCHRO REC är placerad i
läget ON. Om du spelar in digitala insignaler
kontrollerar du att omkopplaren SYNCHRO
REC är placerad i läge OFF innan du börjar
spela in.
• MD-skivor som spelats in med enkanaligt ljud
kan endast spelas upp på en MD-spelare som
har uppspelningsfunktion för enkanaligt ljud.
• Ljud som spelas in med digitala insignaler kan
kontrolleras i stereo via hörlurar osv.
Om du inte först tänder
teckenfönstret, kommer du inte att
kunna ställa tiden trots att du trycker
på CLOCK SET.
2
Ändra året genom att trycka på .
eller >.
Om du vill ändra siffrorna snabbt
håller du . eller > intryckt.
3
Tryck på NPLAY för att ange år.
Siffran för månad blinkar.
forts.
19-SE
4
Upprepa steg 2 och 3 så att du kan
ange aktuell månad, dag, timme och
minut.
När du trycker på NPLAY för att
ange minut börjar klockan att gå.
Om du gör fel när du ställer
klockan
Tryck på xSTOP och ställ klockan igen
från steg 1. Du kan hoppa över ett steg
genom att trycka på NPLAY.
Kontrollera
återstående tid och
spårnummer under
inspelning
Du kan kontrollera den inspelningstid
som återstår, spårnummer osv. under
inspelningen och i stoppläge.
DISPLAY
Så här visar du aktuell tid
När spelaren inte är i funktion eller när
inspelning pågår trycker du flera gånger
på DISPLAY tills önskad tidpunkt visas.
Så här visar du tid med
24-timmarsklocka
När du ställer klockan trycker du på
XPAUSE. Om du vill visa tiden med 12timmarsklockan trycker du en gång till
på XPAUSE.
REC-indikering
1
Tryck på DISPLAY medan inspelning
pågår eller när den är avslutad.
Varje gång du trycker på knappen
ändras teckenfönstret på följande sätt.
A
B
Under inspelning
A
B
Spårnummer
Tid som förflutit
Spårnummer
Återstående
inspelningstid
Aktuellt datum1) Aktuellt klockslag1)
1) Visas
bara om klockan har ställts.
Om du vill att datum och tidpunkt för
inspelningen också ska spelas in ställer du in
klockan innan inspelningen börjar.
20-SE
I stoppläge
A
B
Spårnummer
Tid som förflutit
Spårtitel1)
Återstående
inspelningstid
Skivnamn1)
Återstående tid efter
aktuell plats
Aktuellt datum2) Aktuellt klockslag2)
1) Visas
2) Visas
bara om en titel för spåret har angivits.
bara om klockan har ställts.
Inspelningsförhållanden
REC-indikatorn lyser eller blinkar på
olika sätt för att ange olika
inspelningsförhållanden.
Inspelningsförh REC-indikering
ållande
Under inspelning
tänds
Vänteläge för
inspelning
blinkar
Mindre än tre
minuter kvar på
MD-skivan
blinkar sakta
En spårmarkering
har lagts till
(endast när du
kontrollerar med
spelaren)
slocknar en kort
stund
z
Hur du kontrollerar spårnummer eller spårtitel
under uppspelning beskrivs på sidan 24.
21-SE
Olika typer av uppspelning
Förbättrad ljudkvalitet
under uppspelning
(Voice Up)
Under stereouppspelning framhäver Voice
Up-funktionen enskilda rösters placering
från vänster till höger så att det är lättare
att särskilja och höra dem. Funktionen är
praktisk om du använder hörlurar när du
avlyssnar stereoinspelningar från t.ex.
möten och konferenser.
Snabbsökning (Easy
Search)
Använd snabbsökningsfunktionen när du
snabbt behöver komma till en bestämd
punkt.
EASY SEARCH +/–
1
V-UP
1
Tryck på V-UP på fjärrkontrollen.
"V-UP" visas i teckenfönstret.
Voice Up-indikering
Tryck på EASY SEARCH + eller –
medan uppspelning pågår eller har
avbrutits.
Varje tryckning på plusknappen (+)
flyttar fram uppspelningen ungefär en
minut. Varje tryckning på
minusknappen (–) flyttar tillbaka
uppspelningen ungefär en minut.
¢¢2
¢¢3
När plusknappen (+) tryckts ned en
gång. (Uppspelningsläget flyttas fram
en minut.)
Du avbryter Voice Up-funktionen
genom att åter trycka på V-UP.
"V-UP" försvinner från teckenfönstret.
OBS!
¢¢2
• Du bör inte använda Voice Up-funktionen när
du spelar upp en skiva med musik.
• Voice Up-funktionen stängs automatiskt av
när du spelar upp ett enkanaligt spår.
När minusknappen (–) tryckts ned en
gång. (Uppspelningsläget flyttas
tillbaka en minut.)
z
• Du kan trycka upp till 20 gånger på plus- och
minusknapparna (+ och –).
22-SE
• Om du kommer till skivans början när du
använder snabbsökningsfunktionen, börjar
spelaren automatiskt att spela upp. Om du
kommer till slutet av skivan när du använder
snabbsökningsfunktionen visas "END" i
teckenfönstret. Om så sker, trycker du på
knappen xSTOP så att spelaren stängs av.
Spela spår flera gånger
Du kan repetera uppspelning av spår på
två sätt — antingen genom att repetera
alla spår eller ett enskilt spår.
Avlyssna vid hög
hastighet (Fast
Playback)
Du kan korta ned avlyssningstiden med
hjälp av funktionen Fast Playback.
Uppspelningen kan ske upp till 1,6 gånger
så snabbt som vid normal uppspelning.
PLAY MODE
1
Tryck på PLAY MODE medan
spelaren spelar upp eller är i
stoppläge.
Av följande tabell framgår hur
indikeringen för uppspelningssätt
ändras i teckenfönstret varje gång du
trycker på knappen.
FAST PB
1
Indikering för uppspelningssätt
¢¢4
Tryck på FAST PB.
"FAST" visas i teckenfönstret och
spelaren börjar spela upp med en
hastighet som är 1,6 gånger snabbare
än normalt.
Fast Playback-indikering
Indikering
Uppspelningsläge
—
Alla spåren spelas en
gång.
¢¢3
Alla spåren spelas
kontinuerligt.
1
Ett spår spelas
kontinuerligt.
Du återgår till normal uppspelningshastighet genom att trycka på
NPLAY.
z
Du kan ta paus eller söka efter spårmarkeringar
genom att trycka på XPAUSE, .REVIEW/
AMS eller >CUE/AMS när Fast Playbackuppspelning pågår.
23-SE
Framhäva basen
(DIGITAL MEGA BASS)
Mega Bass-funktionen intensifierar
lågfrekvent ljud så att kvaliteten på
ljudåtergivningen blir fylligare.
Funktionen påverkar bara ljud i hörlurar.
Kontrollera
återstående tid och
spårnummer under
uppspelning
Under uppspelningen kan du kontrollera
titlar på spår och skivor osv.
DISPLAY
MEGA BASS
1
Tryck på MEGA BASS med
uppspelning pågår.
Varje gång du trycker på knappen
ändras indikeringen på följande sätt.
1
Tryck på DISPLAY med uppspelning
pågår.
Varje gång du trycker på knappen
ändras teckenfönstret på följande sätt.
¢¢4
A
B
Mega Bass-indikering
A
B
Spårnummer
Tid som förflutit
Spårtitel1)
Återstående tid för
aktuellt spår
Indikering
Uppspelningsläge
—
Normal uppspelning
BASS
Mega Bass (måttlig
effekt)
Skivnamn1)
Återstående tid
efter aktuell plats
BASS
Mega Bass (stark
effekt)
Inspelat datum2)
Inspelat
klockslag2)
OBS!
• Om ljudet störs när du vrider upp volymen
medan basen framhävs, vrider du åter ned
ljudet och trycker på knappen MEGA BASS
och byter till ett annat uppspelningsläge.
• Mega Bass-funktionen påverkar inte det ljud
som spelas in.
24-SE
1) Visas
2) Visar
bara om en titel för spåret har angivits.
bara då datum och tidpunkt spelats in.
z
Hur du kontrollerar inspelningsplatsen under
inspelning eller i stoppläge beskrivs på
sidan 20.
Låsa knappar och
kontroller (HOLD)
Med den här funktionen kan du se till att
knapparna inte oavsiktligt sätter igång en
funktion när du bär på spelaren.
HOLD
HOLD
1
Skjut HOLD i pilens riktning ..
På MD-spelaren skjuter du HOLD åt
sidan så att knappar och kontroller
låses. På fjärrkontrollen skjuter du
också HOLD åt sidan så att dess
knappar och kontroller låses.
Skjut HOLD i motsatt riktning som
pilen visar när du ska låsa upp
knappar och kontroller.
25-SE
Redigera inspelade spår
Du kan redigera inspelningarna genom att
lägga till och radera markeringar och titlar
på spår och MD-skivor. Förinspelade
MD-skivor kan dock inte redigeras.
Tips vid redigering
• Flytta inte MD-spelaren och utsätt den inte för
"TOC Edit"* blinkar i teckenfönstret. Om du
gör det kommer ändringarna inte att sparas på
skivan.
• Locket öppnas inte medan redigering pågår
eller då "TOC Edit" visas i teckenfönstret.
• Du kan inte redigera spåren på en MD-skiva
som är inspelningsskyddad. Innan du kan
redigera spåren måste du skjuta igen fliken på
MD-skivans sida (sidan 42).
• Om du redigerar samtidigt som du spelar upp
måste du se till att du inte stänger av
strömmen förrän "TOC Edit" försvinner från
teckenfönstret.
∗ TOC = Table of Contents
(Innehållsförteckning)
Lägga till
spårmarkering
Du kan lägga till två olika slags
spårmarkeringar: vanliga och speciella
spårmarkeringar. Det går att lägga till
sammanlagt 254 spårmarkeringar på en
skiva.
Markera spår i avsikt att dela
inspelning
Du kan lägga till spårmarkeringar så att
den del som ligger efter en ny
spårmarkering räknas som ett nytt spår.
Spårnumreringen ökar på följande sätt.
1
2
3
4
4
5
Spårmarkering
1
2
3
Spårnumreringen ökar
1
Under inspelning, uppspelning och
paus trycker du på TRACK MARK
vid den punkt du önskar markera.
"MARK ON" visas i teckenfönstret
och en spårmarkering läggs till. De
efterföljande spårnumren ökar med ett.
Markera viktiga punkter på
spår
Medan inspelning pågår kan du inte bara
lägga till vanliga spårmarkeringar utan
också specialmarkeringar ("TT") för att
markera viktiga punkter.
1
2
3
4
5
6
7 8
TRACK MARK
TRACK MARK
26-SE
Vanliga
spårmarkeringar
Speciella
spårmarkeringar
1
Tryck under inspelning vid önskad
punkt i minst två sekunder på
TRACK MARK på fjärrkontrollen.
En speciell spårmarkering läggs till
och spårnumreringen ökar med ett.
"!MARK ON!" visas i teckenfönstret
och "TT" läggs automatiskt till i
början av namnet.
Radera en
spårmarkering
När du tar bort en spårmarkering (vanlig
eller speciell) ändras spårnumreringen på
följande sätt.
Exempel
OBS!
1
Se till att trycka på knappen TRACK MARK i
minst två sekunder. Om du inte gör det läggs en
vanlig spårmarkering till i stället.
2
3
4
Radera en spårmarkering
1
Söka efter speciella spårmarkeringar
under uppspelning
2
3
Spårnumreringen ändras
Medan du trycker ned VOR trycker du kort ned
.REVIEW/AMS eller >CUE/AMS.
Spårnumret visas efter indikeringen för den
speciella spårmarkeringen ("TT").
TRACK MARK
Indikering för speciell spårmarkering
XPAUSE
:T T
Tryck flera gånger på .REVIEW/AMS om
du ska gå till föregående speciella markeringar.
Tryck flera gånger på >CUE/AMS om du
ska gå till kommande speciella markeringar.
.REVIEW/AMS
1
Tryck på XPAUSE när spåret med
spårmarkeringen du vill ta bort spelas
upp.
2
Gå till spårmarkeringen genom att
trycka lätt på .REVIEW/AMS.
Om du t.ex. ska radera den tredje
spårmarkeringen, går du till det tredje
spårets början. "00:00" visas i
teckenfönstret.
"MARK" visas under 2 sekunder i
teckenfönstret.
3
Tryck på TRACK MARK så att
markeringen raderas.
"MARK OFF" visas i teckenfönstret.
Spårmarkeringen raderas och de två
spåren slås samman.
Så här ändrar du en vanlig
spårmarkering till en speciell.
När inspelningen är klar lägger du till "TT" i
början på namnet på den markering
du ska ändra.
Så här ändrar du en speciell
spårmarkering till en vanlig.
När inspelningen är klar tar du bort "TT" i
början på namnet på den markering du
ska ändra.
z
När du raderar en spårmarkering, raderas också
de uppgifter om datum och klockslag som hör
till markeringen.
27-SE
OBS!
Radera ett mindre avsnitt av ett spår
• Du kan inte radera en spårmarkering som har
skrivits mellan ett spår som spelats in i stereo
och ett som spelats in enkanaligt. Om du
försöker radera en sådan markering visas
"SORRY" i teckenfönstret.
• Du kan inte radera en spårmarkering som har
skrivits mellan ett spår som spelats in via en
digital anslutning och ett som spelats in med
analog anslutning. Om du försöker radera en
sådan markering visas "SORRY" i
teckenfönstret.
Ta paus i uppspelningen vid den punkt där
du vill starta raderingen. Utför sedan
stegen 1 och 2.
Radera en del av ett spår
Lägg till spårmarkeringar efter den del du
vill radera och radera sedan.
Radera en hel MD-skiva
Observera att ett spår som raderats inte
kan återskapas. Kontrollera innehållet på
skivan innan du raderar det, så att du inte
raderar fel skiva.
Radera spår
EDIT/ENTER
Så här raderar du ett spår
xSTOP
Observera att ett spår som raderats inte
kan återskapas. Kontrollera därför
innehållet på ett spår innan du raderar det.
EDIT/ENTER
ERASE
ERASE
1
2
Medan du spelar upp det spår du ska
radera trycker du på ERASE.
"Erase OK?" eller "PushENTER"
visas i teckenfönstret och det
markerade spåret spelas upp flera
gånger.
Tryck på EDIT/ENTER.
Spåret raderas och nästa spår spelas
upp. Alla spår efter det raderade
spåret numreras om automatiskt.
Om du vill avbryta raderingen trycker
du på xSTOP eller TRACK MARK.
28-SE
1
Spela den skiva du ska radera,
kontrollera innehållet och tryck sedan
på xSTOP.
2
Medan inspelningen är avbruten
trycker du på ERASE.
"All Erase?" och "PushENTER" visas
omväxlande i teckenfönstret.
3
Tryck på EDIT/ENTER.
"TOC Edit" blinkar i teckenfönstret
och alla spår raderas.
När raderingen är färdig visas
"BLANKDISC" i teckenfönstret.
Om du vill avbryta raderingen trycker
du på xSTOP eller TRACK MARK.
Flytta inspelade spår
Du kan ändra ordningen på de inspelade
spåren.
Exempel
Flytta spår C från tredje plats till andra.
Före flytten
A
A
B
C
C
B
D
D
Efter flytten
EDIT/ENTER
.REVIEW/AMS/
>CUE/AMS
1
TRACK MARK
Medan du spelar upp det spår du ska
ta bort trycker du på EDIT/ENTER.
"
: Name" blinkar i teckenfönstret
och MD-spelaren spelar upp det valda
spåret upprepade gånger.
5
Tryck på EDIT/ENTER igen.
Spåret flyttas till det valda
spårnumret.
Om du vill avbryta flyttningen trycker
du på xSTOP eller TRACK MARK.
Ange titlar på skivor
och spår
Du kan ange titlar för spår under
uppspelning, för skivor i stoppläge och för
båda under inspelning. Varje titel kan
innehålla upp till 200 tecken.
Varje skiva rymmer upp till 1700
alfanumeriska tecken under uppspelning
och i stoppläge.
Du kan skriva ca 500 alfanumeriska
tecken och symboler under inspelning av
varje spår.
Tillgängliga tecken
• Små och stora bokstäver i det engelska
alfabetet
• Siffrorna 0 t.o.m. 9
! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (blanksteg)
PLAY MODE
DISPLAY
2
Tryck på .REVIEW/AMS eller
>CUE/AMS tills "
: Move"
visas i teckenfönstret.
./>
3
Tryck på EDIT/ENTER igen.
I ovanstående exempel visas "MV 003
t 003" i teckenfönstret.
xSTOP
4
Tryck på .REVIEW/AMS eller
>CUE/AMS upprepade gånger för
att välja det spårnummer som du vill
flytta till.
I ovanstående exempel visas "MV 003
t 002" i teckenfönstret.
EDIT/ENTER
TRACK
MARK
N
X
EASY SEARCH +/–
29-SE
5
Sätt i en MD-skiva.
Om en skiva redan är isatt
kontrollerar du att spelaren är
avstängd.
Upprepa steg 4 och ange alla tecken i
titeln.
Om du vill avbryta namngivningen
trycker du på xSTOP eller TRACK
MARK.
6
Tryck på EDIT/ENTER.
Spårets eller skivans titel lagras.
Tryck på EDIT/ENTER.
"
: Name" blinkar i
teckenfönstret.
Ange titel för ett spår under
uppspelning
Ange titel för en skiva i
stoppläge
1
2
3
Tryck på EDIT/ENTER igen.
Du kan nu ange en titel för skivan.
1
Sätt i en MD-skiva och spela upp det
spår du vill ge en titel.
4
Tryck på . eller > tills önskat
tecken visas och tryck sedan på N så
att det skrivs.
Det markerade tecknet slutar blinka
och markören flyttas till nästa
teckenposition.
2
Tryck på EDIT/ENTER.
"
: Name" blinkar i teckenfönstret
och MD-spelaren spelar upp det valda
spåret upprepade gånger.
3
Tryck på EDIT/ENTER igen.
Nu kan du namnge spåret.
4
Följ stegen 4 t.o.m. 6 i avsnittet
"Ange titel för en skiva i stoppläge".
Tryck på
För att
X
Växlar mellan
VERSALER, gemener
och symboler/siffror.
./>
Byter till föregående
eller nästa tecken.
Ange titel för ett spår eller en
skiva under inspelning
EASY
SEARCH
+/–
Flyttar markören åt
vänster eller höger.
1
DISPLAY
Infogar ett blanksteg
när du ska skriva ett
nytt tecken.
Under inspelning trycker du på EDIT/
ENTER.
"
: Name" blinkar i teckenfönstret.
2
Om du vill ange titel för ett spår
trycker du på EDIT/ENTER igen.
Om du vill ange titel för en skiva
trycker du på . eller >
upprepade gånger tills "
: Name"
blinkar i teckenfönstret. Tryck sedan
på EDIT/ENTER.
Nu kan du namnge spåret eller skivan.
3
Följ stegen 4 t.o.m. 6 i avsnittet
"Ange titel för en skiva i stoppläge".
PLAY
MODE
Tar bort ett tecken och
flyttar alla följande
tecken ett steg åt
vänster.
xSTOP
Avbryter
namngivning.
TRACK
MARK
Avbryter
namngivning.
Om du vill avbryta namngivningen
trycker du på xSTOP eller TRACK
MARK.
30-SE
Namnge inspelningar
Följ stegen för den metod du ska använda
tills det går att ange en titel för skivan
eller spåret. Ange ett nytt tecken ovanpå
det du ska ändra och tryck sedan på
knappen EDIT/ENTER.
OBS!
• Om en inspelning avbryts medan ett spår eller
en skiva namnges, eller om en uppspelning
flyttar över till nästa spår när ett spår
namnges, sparas automatiskt det du angivit.
• När du spelar in med de inbyggda
mikrofonerna, spelas också ljud från
självaspelaren in, t.ex. knapptryckningar. Du
kan undvika det genom att lägga till namn på en
skiva eller ett spår efter slutförd inspelning.
• Du kan inte ändra namn på förinspelade MDskivor och inte heller namnge oinspelade skivor.
• MD-spelaren kan visa japanska "Katakana"tecken, men du kan inte använda dem för att
ange titlar.
• Du kan inte skriva om en spår- eller skivtitel
som innehåller fler än 200 tecken om spåret
eller skivan skapats med en annan enhet.
31-SE
Strömkällor
Du måste inte använda alkaliska
torrbatterier (ingår ej), då spelaren
också kan anslutas till det vanliga elnätet.
Du kan däremot inte använda torrbatterier
med mangan.
4) Du
undviker att inspelningen avbryts p.g.a.
dåliga batterier genom att använda nya när du
ska spela in.
5) När uppspelningen görs med den inbyggda
högtalaren.
OBS!
När ska batterierna
bytas ut?
Du kan kontrollera batteriets laddning
med hjälp av batteriindikeringen som
visas när spelaren används.
Batteriindikeringen ändras i förhållande
till batteriets kondition på det sätt som
framgår av följande tabell.
Indikatorn för batterinivå är ungefärlig.
• Använd inte ett nytt torrbatteri tillsammans
med ett gammalt. Använd inte två torrbatterier
av olika slag.
• Stäng av spelaren innan du byter batterier.
• När du byter torrbatterier bör du alltid byta ut
båda mot nya.
• Du bör använda nätadaptern (tillval) om du
ska göra långa inspelningar.
Använda elnätet
Batteri
indikator
Kondition
1
Anslut nätadaptern AC-E30HG (ingår
ej) till DC IN 3V.
t
Batteriets laddning
minskar.
2
Anslut nätadaptern (ingår ej) till
elnätet.
r
(blinkar)
Svagt batteri.
e
(blinkar)
Batteriet är slut. "LOW
BATT" blinkar i
fjärrkontrollens
teckenfönster och
strömmen bryts.
till elnätet
Nätadapter
Batterilivslängd1) (EIAJ2))
Batteri
Inspelning4) Uppspelning5)
Två LR6
(size AA)
Sonys
alkaliska
torrbatterier3)
1) Batteriets
ca.
6 timmar
ca.
18 timmar
livslängd kan vara kortare beroende
på hur och under vilka förhållanden spelaren
används, t.ex. den omgivande temperaturen,
och vilka slags batterier som används.
2) Uppmätt enligt standarden EIAJ (Electronic
Industries Association of Japan).
3) När LR6 (SG) Sonys alkaliska "STAMINA"torrbatterier, LR6 SG, används (tillverkade i
Japan).
32-SE
till DC IN 3V
OBS!
• För inomhusbruk: Använd nätadaptern ACE30HG (tillbehör, ingår ej). Använd ingen
annan nätadapter eftersom spelaren då kanske
inte fungerar som den ska.
Kontaktens poler
• Det förekommer regionala skillnader i ACE30HG-specificationerna. Du bör därför
kontrollera att spelarens ströminställning och
nätkabel är avsedd för användning i det land
där du tänker använda den.
Ytterligare information
Förhindra hörselskador
Att observera
Säkerhet
Placera aldrig främmande föremål i DC IN 3Vuttaget.
Undvik att använda hög ljudvolym när du
lyssnar med hörlurar. Hörselexperter varnar för
oavbruten, långvarig avlyssning på hög volym.
Om du får ringningar i öronen, bör du minska
ljudvolymen eller avbryta avlyssningen.
Omsorg om andra
Strömkällor
• Använd LR6-batterier (size AA), elnätet eller
bilbatteri.
• Spelaren är inte frånkopplad från
nätströmmen så länge den är ansluten till ett
vägguttag, trots att själva MD-spelaren är
avstängd.
• Om du inte tänker använda spelaren under en
längre tid, bör du koppla från strömkällan
(nätadaptern (tillval), torrbatterier eller
bilbatteri). När du tar bort nätadaptern (ingår
ej) från elnätet ska du gripa tag i själva
kontakten. Dra aldrig i sladden.
Spela inte för högt. Då hör du ljud utifrån,
samtidigt som du tar hänsyn till folk i din
omgivning.
MD-skivans fodral
• När du bär eller förvarar en MD-skiva bör den
alltid ligga i sitt fodral.
• Bryt inte upp fodralet.
• Placera aldrig fodralet där det kan utsättas för
ljus, extrema temperaturer, fukt eller damm.
• Klistra fast den medföljande MD-etiketten på
skivan. Se till att den bara hamnar på därför
avsedd plats och inte någon annan stans.
Överhettad MD-spelare
Viktigt vid rengöring
Spelaren kan gradvis bli överhettad om den
används under en längre tid. Då bör du stänga
av spelaren och låta den svalna innan du åter
använder den.
• Rengör spelarens fodral med en mjuk duk som
är lätt fuktad med vatten eller milt
rengöringsmedel. Använd inte något slags
rengöringsmaterial som innehåller slipmedel,
skurpulver eller något lösningsmedel som
innehåller sprit eller bensen då fodralets yta
kan fördärvas.
• Torka av damm och smuts på skivfodralet med
en torr duk.
• Damm på linserna kan förhindra att enheten
fungerar som den ska. Kontrollera att
skivfackets lucka är stängd när en MD-skiva
satts i eller matats ut.
Vid installation
• Använd aldrig spelaren så att den utsätts för
extremt ljus, extrem temperatur, fukt eller
vibrationer.
• Svep inte in spelaren i något när den används
tillsammans med en nätadapter (ingår ej).
Överhettning kan skada MD-spelaren eller
påverka funktionaliteten.
• Förvara aldrig spelaren tillsammans med
något annat hårt föremål i det fodral som
följer med spelaren. Friktionen kan då repa
och skada spelarens yta.
Hörlurar
Säkerhet under resa
Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar eller
kör något annat motorfordon. Det kan utgöra en
trafikfara och kan också vara olagligt. Det kan
dessutom vara riskfyllt att spela upp med hög
volym när du går, t.ex. när du ska korsa en gata.
Du bör vara ytterst försiktig eller stänga av
spelaren i särskilt riskfyllda situationer.
33-SE
Batterier
På batterifackets lock
Om batterierna inte används på rätt sätt kan det
resultera i läckage av batterisyra eller att
batterierna går sönder. Vidtag följande
säkerhetsåtgärder för att undvika sådana
olyckshändelser.
• Sätt i batteriernas plus- och minuspoler (+, –)
korrekt.
• Försök aldrig att ladda torrbatterier.
• Ta ur batterierna när spelaren inte ska
användas under en längre tid.
• Om du upptäcker att ett batteri läcker, bör du
noggrant och försiktigt torka bort all
batterivätska i batterifacket innan du sätter i
ett nytt batteri.
Batterifacket lock är konstruerat så att de
lossnar om den utsätts för stor kraft. Så här
sätter du tillbaka locket.
Viktigt om mekaniska ljud
Från spelaren hörs ett mekaniskt ljud när den är
igång. Ljudet orsakas av energisparfunktionen
och utgör inget problem.
1
2
1 Passa ordentligt in de utskjutande piggarna
på PUSH OPEN så att de hamnar på plats
en i taget.
Spåren
Fästen
1
2
2 Passa ordentligt in en av lockets piggar i
taget så att de hamnar på plats på fliken
PUSH OPEN.
34-SE
Felsökning
Skulle ett fel kvarstå när du har utfört följande kontroller, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Symtom
Orsak och åtgärder
Spelaren fungerar
dåligt eller inte
alls.
• Ljudkällan är kanske inte ordentligt ansluten.
, Koppla från ljudkällan helt och anslut den på nytt (sidorna 16
och 17).
• Funktionen HOLD är aktiv ("HOLD" visas i teckenfönstret när du
trycker på en av MD-spelarens funktionsknappar).
, Inaktivera HOLD genom att skjuta omkopplaren HOLD i
pilens motsatta riktning (sidan 25).
• Det finns kondens inuti spelaren.
, Ta ur MD-skivan och låt spelaren ligga där det är varmt i flera
timmar tills fukten har dunstat.
• Torrbatterierna är svaga (r eller "LOW BATT" blinkar).
, Byt torrbatterierna (sidorna 6 och 32).
• Torrbatterierna har satts i fel.
, Sätt i batterierna rätt (sidan 6).
• Du tryckte på en knapp medan skivindikeringen roterade snabbt.
, Vänta tills indikeringen roterar långsamt.
• När du spelade in digitalt från en bärbar CD-spelare, använde du
inte nätström eller inaktiverade inte stötskyddsfunktionen (t.ex.
ESP) (sidan 16).
• Den analoga inspelningen utfördes med hjälp av en
anslutningskabel som är försedd med dämpsats.
, Använd en anslutningskabel utan dämpsats (sidan 17).
• Nätadaptern (ingår ej) har dragits ur under inspelning eller det har
varit strömavbrott.
• När spelaren arbetade fick den en mekanisk stöt, för mycket statisk
elektricitet, spänningsöverslag (orsakat av t.ex. åska) osv.
, Starta om på följande sätt:
1 Ta ur batterierna eller koppla från alla strömkällor.
2 Låt spelaren vara under ca. 30 sekunder.
3 Sätt i batterierna eller anslut till en annan strömkälla.
• Skivan är skadad eller innehåller inte korrekta inspelningar eller
korrekt redigerad information.
, Sätt tillbaka skivan. Om det inte lyckas startar du om
inspelningen.
• Locket är inte stängt ordentligt.
, Öppna locket och stäng det sedan ordentligt genom att trycka
hårt på det.
Det går inte att
öppna luckan.
• Batterierna har laddats ur eller anslutningen till strömkällan har
avbrutits under inspelning eller redigering.
, Byt ut de tomma batterierna mot nya eller anslut åter till
strömkällan.
35-SE
Symtom
Orsak och åtgärder
Det hörs inget i
hörlurarna.
• Hörlurarna är inte ordentligt anslutna.
, Stick in hörlurarnas kontakt ordentligt i fjärrkontrollen. Stick
in fjärrkontrollens kontakt ordentligt i i.
• Volymen är för låg.
, Ändra volymen genom att vrida VOL.
• Smutsiga kontakter.
, Rengör både hörlurarnas och fjärrkontrollens kontakter.
• Uppspelningen avbröts innan den kom till sista spåret.
En MD-skiva
spelas inte från det
, Tryck upprepade gånger på .REVIEW/AMS eller öppna
första spåret.
och stäng luckan en gång så att du kommer tillbaka till början
av skivan och starta om uppspelningen när du har kontrollerat
spårets nummer i teckenfönstret.
Spelaren spelar
inte upp på
normalt sätt.
• Upprepad uppspelning är vald.
, Tryck på PLAY MODE upprepade gånger tills
indikeringen försvinner från teckenfönstret.
Delar av det
uppspelade ljudet
hoppas över.
• Spelaren är placerad så att den utsätts för vibrationer.
, Placera spelaren på ett stadigt underlag.
• Ett mycket kort spår kan göra att ljud hoppas över.
-
Ljudet påverkas av • Stark magnetism från t.ex. en tv-apparat stör spelaren.
statisk elektricitet.
, Flytta bort spelaren från den källa som avger den starka
magnetismen.
Det går inte att
hitta spårmarkeringarna.
• Du tryckte på XPAUSE när du hade tryckt på .REVIEW/AMS
eller >CUE/AMS.
, Tryck på XPAUSE innan du trycker på .REVIEW/AMS
eller >CUE/AMS.
Klockan drar sig
eller
teckenfönstret
blinkar.
Inspelningsdatumet har inte
spelats in på
skivan.
• Det inbyggda klockbatteriet är svagt. Tänk på att det är normalt att
klockan kan gå för fort eller dra sig ca. två minuter per månad.
, Sätt i nya torrbatterier och låt dem sitta kvar i mer än två
timmar så att det inbyggda batteriet laddas. När batteriet är
laddat, kan du åter sätta klockan (sidan 19).
• Du har inte ställt klockan.
, Ställ klockan (sidan 19).
36-SE
Funktionsbegränsningar
Den metod som din MD-spelare använder för att spela in ljud skiljer sig väsentligt från dem
som används av kassettbandspelare och DAT-spelare. Skillnaderna framgår av
nedanstående funktionsbegränsningar. Begränsningarna beror emellertid på själva metoden
som MD-spelaren använder och har inte mekaniska orsaker.
Symtom
Orsak
"TR FULL" visas även
innan skivans maximala inspelningstid
uppnåtts (60, 74 eller
80 minuter).
När 254 spår har spelats in på skivan, visas "TR FULL" oavsett
hur lång den sammanlagda tiden är. Det går inte att spela in fler
än 254 spår på skivan. Ska du fortsätta spela in, måste du först
radera ett eller flera spår.
"TR FULL" visas även
innan maximalt antal
spår har spelats in eller
maximal inspelningstid uppnåtts.
Upprepade inspelningar och raderingar kan orsaka att
informationen fragmenteras eller sprids ut. Även om det går att
läsa utspridd information, räknas varje fragment som ett eget
spår. I sådana fall kan antalet inspelade spår uppfattas som 254,
varför det inte går att spela in mer. Ska du fortsätta spela in,
måste du först radera ett eller flera spår.
Det går inte att radera
en spårmarkering.
Den återstående
inspelningstiden ökar
inte efter det att ett
antal korta spår
raderats.
När informationen på ett spår är fragmenterad, går det inte att
radera en spårmarkering för ett fragment som är kortare än tolv
sekunder. Du kan inte sammanföra ett spår som spelats in i
stereo med ett som spelats med en kanal (mono). Du kan inte
heller sammanföra ett spår som inspelats med digital anslutning
med ett som inspelats med analog.
Spår som är kortare än tolv sekunder räknas inte, varför
inspelningstiden inte ökar när de raderas.
Den tid som använts
till inspelning och den
inspelningstid som
återstår motsvarar kanske inte den maximala
inspelningstiden (60,
74 eller 80 minuter).
Normalt sker inspelningen i minimienheter om ca. två sekunder.
När inspelningen stoppas använder den senaste
inspelningsenheten denna enhet om två sekunder även om den
verkliga inspelningstiden är kortare. När en inspelning återupptas
efter ett stopp infogas automatiskt ett tomt utrymme om ca. två
sekunder före nästa inspelning. (Denna funktion förhindrar att det
föregående spåret oavsiktligt raderas när en ny inspelning startar.)
Därför minskar den verkliga inspelningstiden så fort en inspelning
stoppas med maximalt 6 sekunder för varje stopp.
Redigerade spår
uppvisar ljudförluster
under sökning.
Fragmenterad information kan orsaka ljudförluster under
sökning då spåren spelas upp med högre hastighet än vid normal
uppspelning.
37-SE
Meddelanden
Om något av följande meddelanden blinkar i teckenfönstret bör du ta hjälp av följande
tabell.
Felmeddelande
Betydelse/Åtgärd
BLANKDISC
• En tom MD-skiva har satts i.
, Sätt i en inspelad MD-skiva.
BUSY
• Du försökte köra MD-spelaren medan den bearbetade lagrad
information.
, Vänta tills meddelandet försvinner (i sällsynta fall kan det ta
2–3 minuter).
Data Save
• MD-spelaren spelar in information (ljud) från minnet till skivan.
, Vänta tills processen är avslutad. Utsätt inte MD-spelaren för
stötar och avbryt inte strömförsörjningen.
DISC ERR
• Skivan är skadad eller innehåller inte korrekta inspelningar eller
korrekt redigerad information.
, Sätt tillbaka skivan. Om det inte lyckas startar du om
inspelningen.
DISC FULL
• Det finns inte mer utrymme att spela in på (mindre än tolv
sekunder återstår).
, Byt ut skivan.
EDITING
• Du tryckte på en knapp på spelaren medan du höll på att redigera
med fjärrkontrollen.
Hi DC in
• Strömförsörjningens spänning är för hög. (Den nätadapter eller
batterikabel som rekommenderas används inte.)
, Använd rekommenderad nätadapter (ingår ej) eller batterikabel
(ingår ej).
HOLD
• Spelaren är låst.
, Skjut HOLD mot pilen så att MD-spelaren låses upp
(sidan 25).
LOW BATT
• Batteriet är svagt.
, Byt torrbatterierna (sidorna 6 och 32).
MEM OVER
• Du försökte spela in på spelaren trots att den utsätts för ihållande
vibrationer.
, Placera spelaren på ett stadigt underlag och starta om
inspelningen.
MENU
• Du tryckte på en knapp på fjärrkontrollen medan du valde en meny
på spelaren.
38-SE
Felmeddelande
Betydelse/Åtgärd
NAME FULL
• Du försökte ange mer än 200 tecken i titeln på ett spår eller en
skiva.
• Du försökte ange mer än totalt 1700 tecken i titlarna på spår eller
skivor under uppspelning eller i stoppläge.
, Ange endast tillåtet antal tecken.
NO COPY
• Du försökte göra en kopia av en MD-skiva som skyddas av Serial
Copy Management System. Du kan inte kopiera från en digitalt
ansluten källa som i sin tur är inspelad med en digital anslutning.
, Använd i stället analog anslutning (sidan 17).
NO DISC
• Du försökte spela upp/in utan att någon skiva fanns i MD-spelaren.
, Sätta i en MD-skiva.
NO SIGNAL
• MD-spelaren kunde inte upptäcka några digitala insignaler.
, Kontrollera att källan är ordentligt ansluten (sidan 16).
P/B ONLY
• Du försökte spela in eller redigera en förinspelad MD-skiva. (P/B
står för "playback - uppspelning").
, Sätt i en inspelningsbar MD-skiva.
PROTECTED
• Du försökte spela in eller redigera en MD-skiva med fliken i
inspelningsskyddat läge (sidan 42).
, Skjut tillbaka fliken.
SORRY
• Du försökte radera spårmarkeringen i början på det första spåret.
• Du försökte radera en spårmarkering i avsikt att slå samman spår
som spelaren inte kan slå samman (ett stereoinspelat spår med ett
monoinspelat).
• Du försökte trycka på XPAUSE eller TRACK MARK under
synkroniserad inspelning.
TEMP OVER
• MD-spelaren är överhettad.
, Låt spelaren svalna.
TOC Edit
• MD-spelaren spelar in information (spårets start- och slutpunkt)
från minnet till skivan.
, Vänta tills processen är avslutad. Utsätt inte MD-spelaren för
stötar och avbryt inte strömförsörjningen.
TR FULL
• Det finns inget mer utrymme för ny information när du redigerar
MD-skivan.
, Radera sådana spår du inte vill ha kvar (sidan 28).
TrPROTECT
• Du försökte spela in eller redigera ett spår som är
raderingsskyddat.
, Spela in eller redigera andra spår.
• Det spår du försökte redigera var inspelat i LP2/LP4-stereoläge.1)
1) I
LP2/LP4-stereoläge kan du spela in och upp två respektive fyra gånger längre än normalt. Spår som
spelats in i detta läge går bara att spela in, spela upp och redigera på enheter som fungerar tillsammans
med stereolägena LP2/LP4. Spelaren fungerar inte i stereolägena LP2/LP4.
39-SE
Utgångar
Tekniska data
System
Ljudsystem
Digitalt ljudsystem för MD-skiva
Laserdiod
Material: GaAlAs
Våglängd: λ = 790 nm
Emission: kontinuerlig
Laseruteffekt: mindre än 44,6 µW
(Uteffekten avser det värde som uppmätts vid
ett avstånd om 200 mm från linsytan på den
optiska pickupen med 7 mm öppning.)
In- och uppspelningstid
i: Stereominikontakt
Hörlurar: 5 mW + 5 mW
Högtalare: 300 mW
Allmänt
Strömförsörjning
DC 3V
Två alkaliska torrbatterier LR6 (size AA)
(ingår ej)
Batterikapacitet
Se "Batterilivslängd (EIAJ)" (sidan 32)
Mått
ca. 88 × 28,0 × 121,4 mm (b/h/d)
exkl. utskjutande delar och kontroller.
Maximalt 80 minuter (MDW-80,
stereoinspelning)
Maximalt 160 minuter (MDW-80,
monoinspelning)
Maximalt 74 minuter (MDW-74,
stereoinspelning)
Maximum 148 minuter (MDW-74,
monoinspelning)
Vikt
Spelhastighet
Tillbehör som ej ingår
400 till 1800 varv per minut (CLV)
Felkorrigering
Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code (ACIRC)
Samplingsfrekvens
44,1 kHz
Samplingsfrekvensomvandlare
Ingång: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Kodning
Adaptive TRansform Acoustic Coding
(ATRAC)
ca. 240 g
Medföljande tillbehör
Hörlurar med fjärrkontroll (1)
Fodral/bärväska med bältesklämma (utom
modell för USA) (1)
Handrem (1)
Nätadapter AC-E30HG
Optisk kabel POC-15B, POC-15AB
Anslutningskabel: RK-G129HG, RK-G136HG
Stereomikrofoner: ECM-717
Inspelningsbara MD-skivor: MDW-serien
Fotkontroll FS-85B50
Din återförsäljare för kanske inte alla
ovanstående tillbehör. Denne kan emellertid
informera dig om vilka tillbehör som finns
tillgängliga i Sverige.
Moduleringssystem
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Antal kanaler
2 stereokanaler
1 monokanal
Högtalare
28 mm diameter.
Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz ± 3 dB
Svaj och vibration
Under mätbar gräns
Ingångar
Mikrofon: stereominiuttag, 0,35–1,38 mV
Ljudingång: stereominiuttag, 69–194 mV
Optisk ingång (digital): optiskt miniuttag
(digitalt)
40-SE
Amerikanska och utländska patent licensieras
av Dolby Laboratories.
Rätt till ändringar utan föregående meddelande
förbehålles.
Därför är MD-skivor så små
Vad är en MD-skiva?
Hur fungerar MD-skivor
Det finns två slags MD-skivor: förinspelade
och inspelningsbara (tomma). Förinspelade
MD-skivor som spelats in i inspelningsstudior, kan spelas upp praktiskt taget hur
många gånger som helst. Det går däremot
inte att spela över innehållet på dem, som på
ett kassettband. När du ska spela in något
måste du använda en "inspelningsbar MDskiva".
Förinspelade MD-skivor
Förinspelade MD-skivor är inspelade och
spelas upp som vanliga CD-skivor. En
laserstråle riktas mot luckorna i MD-skivans
yta och reflekterar informationen till linsen i
spelaren. Spelaren avkodar signalerna och
spelar upp dem som musik.
Inspelningsbara MD-skivor
Det går att upprepade gånger spela in nytt
material på inspelningsbara MD-skivor som
använder magnetoptisk (MO) teknik. Lasern
inuti spelaren använder värme för att
avmagnetisera det magnetiska skiktet på
MD-skivan. Därefter applicerar spelaren ett
magnetfält på skiktet. Detta magnetfält
motsvarar exakt ljussignalerna från den
anslutna källan. (De magnetiska nord- och
sydpolerna motsvarar digitala "1" och "0".)
Den avmagnetiserade MD-skivan får det
magnetiska fältets polaritet, vilket resulterar
i en inspelad MD-skiva.
Den 2,5 tum stora MD-skivan ligger i ett
plasthölje som liknar en datadiskett (se
bilden i den vänstra spalten) och en ny
digital ljudkomprimeringsteknik som kallas
ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic
Coding) används. ATRAC-tekniken kan
lagra mer ljud på mindre yta tack vare att
tekniken extraherar och kodar endast de
frekvensområden som kan uppfattas av det
mänskliga örat.
Quick Random Access
Liksom på vanliga CD-skivor går det att
omedelbart komma åt vilket musikspår som
helst på en MD-skiva. På förinspelade MDskivor finns inspelade adresser till varje
enskilt spår.
Förinspelade MD-skivor innehåller ett
"User TOC-område" (område för
användarinformation) som anger ordningen
mellan musikstyckena. TOC-förteckningen,
dvs. innehållsförteckningen, liknar
"kataloghanteringssystemet" hos disketter. I
detta område lagras start- och slutadresser
för skivans alla musikstycken. Det innebär
dels att du kan komma till början på vilket
spår som helst så fort du anger spårets
nummer (AMS), dels att du kan namnge
platsen med en spårtitel på samma sätt som
du namnger filer på en diskett.
User toc-område
Musikdata
Innehåller ordningen mellan
musikspåren och adresserna till
spårens början och slut.
41-SE
Stöttåligt minne
En av de största nackdelarna med optiska
avläsningssystem är att de kan hoppa eller
tystna om du utsätts för vibrationer eller
stötar. MD-spelaren löser detta problem med
hjälp av en minnesbuffert som lagrar
ljudinformation.
Skydda inspelad MD-skiva
Du kan inspelningsskydda en MD-skiva genom
att skjuta fliken på skivans ena sida till låst läge.
I detta läge går det inte att spela in på skivan.
När du ska spela in på den igen, skjuter du
tillbaka fliken så att den syns.
När skivan är skrivskyddad
Flik
Baksidan på en
MD-skiva
Inspelningsskydd
Viktigt vid digital inspelning
Spelaren använder ett seriellt
kopieringshanteringssystem (Serial Copy
Management System) vilket gör att det bara går
att kopiera digitala s.k. förstagenerationskopior
från förinspelade skivor och band. Ska du kopiera
från en heminspelad MD-skiva måste du använda
analog anslutning och analog ljudutgång.
Förinspelade medier, t.ex. CD- och MDskivor.
Digital inspelning
Inspelning
Heminspelade Ingen
digital
sbar MDMD-skivor
inspelning skiva
Mikrofon, skivspelare, tuner osv. (med
analoga ljudutgångar).
Analog inspelning
Heminspelade MD-skivor
Digital inspelning
Inspelningsbar Ingen
Inspelningsbar
MD-skiva
MD-skiva
digital
inspelning
Om du har frågor om eller problem med din
spelare, bör du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare. (Om fel uppstår när en skiva
finns i MD-spelaren, bör du låta skivan vara
kvar i MD-spelaren när du tar kontakt, så att det
går lättare att finna orsaken till felet.)
42-SE
Kontroller
Siffrorna inom parentes ( ) hänvisar till sidor med ytterligare information.
Spelarens framsida
1
qd
2
qf
3
qg
4
qh
5
qj
6
qk
7
ql
8
w;
9
wa
0
ws
qa
wd
qs
wf
A EASY SEARCH +/–-knappar
(22)(30)
B VOR-indikering (13)
C PLAY MODE-knappen (23)(30)
D DISPLAY-knappen (20)(24)(30)
E .REVIEW/AMS/>CUE/AMS
sök/AMS-knapp (9)(12)(19)(27)(30)
F FAST PB-knappen (23)
G xSTOP-knappen (9)(11)(18)(30)
H i-uttag (hörlurar) (9)(11)
I OPEN-knapp (8)(11)
J NPLAY (uppspelning), knapp
(9)(11)(19)(23)(30)
K XPAUSE-knappen (9)(12)(27)(30)
L HOLD-knapp (6)(25)
M Teckenfönster (18)(22)(27)
N Mikrofoner (9)(13)
O Högtalare (11)
P EDIT/ENTER-knappen (29)
Q DC IN 3V-uttag (32)
R TRACK MARK-knappen (26)(30)
S ERASE-knappen (28)
T REC MODE-knapp (9)(14)(19)
U VOR-knappen (13)
V VOL, volymkontroll (11)
W REC-indikering (9)(21)
X zREC-knappen (9)(13)
43-SE
Spelarens baksida
1
4
2
5
6
3
7
A Batterifack (6)
B CLOCK SET-knappen (19)
C SYNCHRO REC, inspelningsknapp
(18)
D
E
F
G
MIC (PLUG IN POWER)-uttag (14)
LINE IN (OPTICAL)-uttag (16)(17)
MIC SENS-knapp (8)
MEGA BASS-knappen (24)
Teckenfönstret
A
J
B
C
D
E
F
G
K
H
I
P
A V-UP-indikering (22)
B Indikator för snabbuppspelning (Fast
Playback) (23)
C Skivindikering.
Visar att skivan snurrar när du ska
spela upp, spela in eller redigera en
MD-skiva.
D Indikering för STEREO (stereo)/
MONO (enkanalig)
E Indikering för uppspelningsläge (23)
44-SE
L
M
N
O
Q
F REC-indikering (9)
Lyser när inspelning pågår. När den
blinkar befinner sig spelaren i
vänteläge.
G Pausindikering
H SYNC-indikering (18)
I VOR-indikering
J Mega Bass-indikering (24)
K Teckenfönster för information
(20)(24)
Visar titlar, spår, datum,
felmeddelanden, spårnummer osv.
L Batteriindikering (32)
M REMAIN, indikering för återstående
tid/antal spår (20)(24)
Visar återstående tid för spåret eller
skivan, eller återstående antal spår.
N REC DATE-indikering för
inspelningsdatum/aktuellt datum (24)
Visar datum och tidpunkt för när MDskivan spelades in. När endast
"DATE" visas innebär det att det är
dagens datum och aktuell tid som
visas.
O Digital klocka (20)(24)
P Nivåmätare
Visar med vilken ljudvolym MD-skivan
spelar upp eller in.
Q AM/PM-indikering (20)
Hörlurar med fjärrkontroll
A
F
B
C
D
G
E
H
I
J
A Stereominikontakt
B V-UP-knappen (22)
C TRACK MARK-knappen (26)(27)
D HOLD-knapp (6)(25)
Skjut knappen så att fjärrkontrollens
knappar och kontroller låses.
E X pausknapp (12)
F Hörlurar
G x stoppknapp (11)
H >N knappar (12)
I .REVIEW/AMS (12)
J VOL, volymkontroll (11)
45-SE
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi älä saata laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa
laitteen suojakantta. Jätä huolto
siihen koulutetuille henkilöille.
Varoitus
Tässä tuotteessa olevien optisten
laitteiden käyttäminen lisää silmien
vahingoittumisen riskiä.
VAROITUS — NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYÄ KANNEN
OLLESSA AUKI
VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEILYLLE
Tiedoksi
MYYJÄ EI MISSÄÄN
TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN
VIALLISESTA TUOTTEESTA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ
AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ,
SATUNNAISISTA TAI
VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,
MENETYKSISTÄ TAI KULUISTA.
Huomautus
Tämä nauhuri ei tue LP2/LP4-stereotilaa.
LP-tilassa nauhoitettujen raitojen tai levyjen
äänitys, toisto tai muokkaus tällä nauhurilla ei
siten ole mahdollista.
2-FI
FI
3-FI
Sisällysluettelo
Virtalähteen valmisteleminen .......................... 6
Minilevyn nauhoittaminen heti! ........................ 8
Minilevyn toistaminen heti! ............................ 11
Useita nauhoitustapoja .................................. 13
VOR (ääniohjattu nauhoitus) ................................................................13
Nauhoittaminen mikrofonista ...............................................................14
Nauhoittaminen ulkoisesti liitetystä laitteesta ......................................15
Nauhoittaminen digitaalista (optista) tuloa käyttäen
(vaatii optisen kaapelin käyttämistä) ...............................16
Nauhoittaminen analogista tuloa (linjatuloa) käyttäen
(vaatii linjakaapelin käyttämistä) ....................................17
Nauhoituksen aloittaminen/lopettaminen samaan aikaan
lähdesoittimen kanssa (tahdistettu nauhoittaminen) ........................18
Mononauhoittaminen normaalin nauhoitusajan
kaksinkertaistamiseksi .....................................................................19
Päivämäärän ja ajan asettaminen äänitysajan tallentamiseksi ..............19
Jäljellä olevan ajan tai nauhoituskohdan tarkastaminen .......................20
Useita toistotapoja ......................................... 22
Äänen kirkkauden parantaminen toiston aikana (Puheen korostus) .....22
Tietyn kohdan etsiminen nopeasti (Easy Search) .................................22
Suurella nopeudella kuunteleminen (Fast Playback) ............................23
Raitojen jatkuva toistaminen ................................................................23
Bassoäänien korostaminen (DIGITAL MEGA BASS) ........................24
Jäljellä olevan ajan tai nauhoituskohdan tarkastaminen .......................24
Ohjaimien lukitseminen (HOLD) .........................................................25
4-FI
Nauhoitettujen raitojen editoiminen .............. 26
Raitatunnisteen lisääminen .................................................................. 26
Nauhoituksen jakaminen merkitsemällä raita ................................ 26
Raidan merkitseminen, tärkeää ...................................................... 26
Raitatunnisteen poistaminen ................................................................ 27
Raitojen poistaminen ............................................................................ 28
Raidan poistaminen ........................................................................ 28
Koko levyn tyhjentäminen ............................................................. 28
Nauhoitettujen raitojen siirtäminen ...................................................... 29
Nauhoituksien nimeäminen .................................................................. 29
Virtalähteet ..................................................... 32
Milloin paristot tulisi vaihtaa? ............................................................. 32
Verkkovirran käyttäminen ................................................................... 32
Lisätietoja ....................................................... 33
Varotoimet ........................................................................................... 33
Vianmääritys ........................................................................................ 35
Järjestelmän rajoitukset ........................................................................ 37
Viestit ................................................................................................... 38
Tekniset tiedot ...................................................................................... 40
Mikä on minilevy? ............................................................................... 41
Tutustuminen ohjaimiin ....................................................................... 43
5-FI
Virtalähteen valmisteleminen
Tässä osassa on selostettu, miten soitin valmistellaan paristokäyttöön.
Katso lisätietoja soittimen yhdistämisestä vaihtovirtapistokkeeseen
sivulta 32.
1 Pane kuivaparistot laitteeseen.
Soittimen takapuoli
E e
Paina paristolokeron kantta
ja liu'uta se ulos kuvan
mukaisesti.
Pane kaksi LR6alkalikuivaparistoa
(koko AA) laitteeseen
(ei toimiteta laitteen
mukana).
Sulje kansi.
Huomautuksia
• Älä käytä mangaanikuivaparistoja. Mangaanikuivaparistoja käytettäessä
nauhoittaminen ei ehkä ole mahdollista.
• Varmista, että paristot ovat oikein päin laitteessa (e- ja E-navat ovat
kuvan mukaisessa asennossa).
2 Poista ohjaimen lukitus.
HOLD
HOLD
Liu'uta HOLD-kytkintä nuolen osoittamaan suuntaan (katso kuva).
6-FI
Kellon akun lataaminen
Kun käytät soitinta ensimmäistä kertaa tai pidemmän ajan kuluttua edellisestä
käyttökerrasta, lataa soittimen kellon akku. Kun olet asettanut ajan, jätä paristot laitteeseen
reiluksi kahdeksi tunniksi. Näin kellon akku latautuu automaattisesti. Soitinta voi käyttää
latautumisen aikana. Huomaa, että erilaiset asetukset, kuten kellon asetukset, palautuvat
alkuperäisten tehdasasetusten mukaisiksi, jos otat paristot laitteesta latautumisen aikana.
Sen jälkeen, kun akku on ladattu, soitin lataa kiinteän akun automaattisesti, kun paristot
ovat paikoillaan. Kun kiinteä akku on ladattu, esimerkiksi kellon asetukset säilyvät
laitteessa noin kuukauden ajan siitä, kun paristot otetaan laitteesta. Katso lisätietoja kellon
asetusten määrittämisestä sivulta 19.
7-FI
Minilevyn nauhoittaminen heti!
Käytä kiinteitä mikrofoneja, kun teet stereonauhoituksen. Varmista,
että levyn suojauskieleke on suljettu (sivulta 42). Uusien
alkalikuivaparistojen käyttäminen on suositeltavaa. Nauhoitus ei ehkä
ole mahdollista, jos käytetään mangaanikuivaparistoja.
1 Pane nauhoitettava minilevy
soittimeen.
1
Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2
Aseta tyhjä minilevy soittimeen
etikettipuoli ylöspäin ja sulje paina
kansi lujasti kiinni (etureunan keskeltä
yllä olevan kuvan osoittamalla tavalla).
2 Valitse mikrofonin herkkyys.
1
MIC SENS
8-FI
Liu'uta MIC SENS H- tai L-asentoon.
MIC SENS
Kun
H (korkea)
nauhoitat pehmeää tai
etäällä olevaa ääntä
(esimerkiksi
kokouksessa).
L (matala)
nauhoitat voimakasta
tai lähellä olevaa ääntä
(esimerkiksi puhetta
mikrofonin kautta).
3 Valitse nauhoitustila.
1
Liu'uta REC MODE-kytkin STEREO-asentoon.
Kun REC MODE -kytkin asetetaan MONO-asentoon,
nauhoitus on mono mutta nauhoitusaika on kaksi kertaa
niin pitkä kuin stereonauhoituksen aika.
Älä vaihda nauhoitustilaa nauhoitettaessa.
REC MODE
4 Nauhoita minilevy.
1
kiinteät
mikrofonit
xSTOP
Yhdistä
lujasti
REC ilmaisin
izREC
liitäntään
Paina zREC-kytkintä.
Näyttöön tulevat merkinnät REC ja
STEREO, REC-ilmaisin syttyy ja
nauhoitus alkaa.
Nauhoitusolosuhteita, kuten
nauhoituskohtaa, voi seurata näytöltä tai
REC-ilmaisimesta (sivulta 20).
Jos levy on tyhjä, nauhoitus alkaa
levyn alusta. Jos levylle on jo
nauhoitettu, nauhoitus alkaa
automaattisesti aiemman
materiaalin lopusta.
Lopeta nauhoitus painamalla xSTOP.
x
iliitäntään
Kun olet painanut xSTOP-painiketta, soittimen
virta kytkeytyy automaattisesti pois noin 30
sekunnin kuluttua.
Yhdistä lujasti
Äänen tarkkaileminen nauhoituksen aikana.
Yhdistä laitteen mukana toimitetut kauko-ohjainkuulokkeet i-liitäntään. Voit säätää
äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL-säädintä. Tämä säätö ei vaikuta nauhoitustasoon, koska se
määrittyy automaattisesti.
Jos haluat tehdä seuraavaa:
Paina
Nauhoittaa osittain edellisen
nauhoituksen päälle
NPLAY, >CUE/AMS tai .REVIEW/AMS
(nauhoitettavan materiaalin alkukohdan etsiminen),
paina XPAUSE ja sen jälkeen zREC. Soitin siirtyy
nauhoituksen keskeytystilaan. Aloita
nauhoittaminen painamalla XPAUSE-painiketta
uudelleen.
9-FI
Jos haluat tehdä seuraavaa:
Paina
Keskeyttää toiston1)
XPAUSE nauhoituksen aikana.
Jatka nauhoittamista painamalla XPAUSEpainiketta uudelleen.
Poistaa minilevyn
xSTOP (pysäyttää nauhoituksen ja avaa kannen).
(Kansi ei avaudu, kun TOC Edit vilkkuu näytössä.)
1) REC-ilmaisin
vilkkuu nauhoituksen keskeytyksen aikana. Laite ei lisää raitatunnisteita mikrofoneilla
nauhoitettaessa, vaikka soitin pysähtyy.
Jos nauhoitus ei ala
• Varmista, että soitin ei ole lukittu (sivulta 25).
• Varmista, että minilevy ei ole
nauhoitussuojattu (sivulta 42).
• Teollisesti nauhoitettujen minilevyjen päälle
ei voida nauhoittaa.
Huomautuksia
• Pitkissä nauhoituksissa suositellaan
käytettäväksi virtalähteenä verkkovirtaa
valinnaisen AC-E30HG-vaihtovirtamuuntajan
kautta (sivulta 32).
• Kansi ei avaudu nauhoituksen aikana eikä
ennen kuin TOC Edit häviää näytöstä
nauhoituksen loputtua.
• Jos virransyöttö katkeaa (esimerkiksi paristot
poistetaan tai tyhjentyvät tai
vaihtovirtamuuntaja kytketään irti)
nauhoituksen aikana tai TOC Edit-merkinnän
näkyessä näytössä, kansi ei avaudu, ennen
kuin virransyöttö palautuu normaaliksi.
• Näytössä vilkkuu Data Save tai TOC Edit
nauhoituksen tietojen (raitojen alku- ja
loppukohtien jne). nauhoituksen aikana. Älä
liikuta tai tönäise soitinta äläkä irrota
virtalähdettä, kun merkki vilkkuu näytössä.
Muussa tapauksessa siihen mennessä
nauhoitettu materiaali ei tallennu levylle.
• Kun nauhoitat mikrofonien kautta, myös
jotkin nauhurista lähtevät äänet tallentuvat
nauhalle.
• Älä yhdistä laitetta vaihtovirtamuuntajaan
nauhoituksen aikana, jos käytät soitinta
paristoilla. Muussa tapauksessa siihen
mennessä nauhoitettu materiaali ei tallennu
levylle.
• Kiinteät mikrofonit eivät toimi, jos
lisämikrofoni on kytketty soittimen MIC
(PLUG IN POWER) -liitäntään.
• Kiinteät mikrofonit eivät toimi, jos optinen
kaapeli tai linjakaapeli on kytketty soittimen
LINE IN (OPTICAL) -liitäntään.
10-FI
• Älä missään tapauksessa vaihda
nauhoitustapaa nauhoituksen aikana, sillä
siinä tapauksessa nauhoitus saattaa
epäonnistua.
Minilevyn toistaminen heti!
Soittimessa voi toistaa nauhoitettavia ja valmiiksi nauhoitettuja
minilevyjä. Kiinteän kaiuttimen äänilähtöliitäntä on mono, mutta
stereokuuntelu on mahdollista laitteen mukana toimitettujen kaukoohjainkuulokkeiden avulla.
1 Pane minilevy soittimeen.
1
Avaa kansi liu'uttamalla OPEN-kytkintä.
2
Aseta minilevy soittimeen etikettipuoli
ylöspäin ja sulje paina kansi lujasti
kiinni (etureunan keskeltä yllä olevan
kuvan osoittamalla tavalla).
1
Paina NPLAY-painiketta.
2
Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä
VOL-säädintä.
Äänenvoimakkuuden aste näkyy
näytössä.
2 Toista minilevy.
kaiutin
xSTOP
Yhdistä
lujasti
VOL
iliitäntään
NPLAY
VOL
>N
x
iliitäntään
Pysäytä toisto painamalla xSTOPpainiketta.
Toisto alkaa kohdasta, johon sen viimeksi
lopetit.
Kun olet painanut xSTOP-painiketta,
soittimen virta kytkeytyy automaattisesti pois
noin 30 sekunnin kuluttua.
Yhdistä lujasti
11-FI
Stereokuuntelu
Kytke laitteen mukana toimitetut kauko-ohjainkuulokkeet soittimen i-liitäntään. Aloita toisto
painamalla kauko-ohjaimen >N-painiketta, pysäytä toisto xSTOP-painikkeella ja säädä
äänenvoimakkuutta VOL-painikkeella. Jos käytät kauko-ohjainta, kuulet lyhyitä äänimerkkejä aina,
kun painat >N-painiketta ja pitkän äänimerkin aina, kun painat xSTOP-painiketta.
Jos haluat tehdä
seuraavaa:
Siirtyä toistettavan raidan
alkuun
Siirtyä seuraavan raidan
alkuun
Keskeyttää toiston
Siirtyä taaksepäin raidan
soidessa1)
Siirtyä eteenpäin raidan
soidessa1)
Poistaa minilevyn
Paina (kuulokkeista kuuluvat äänimerkit)
.REVIEW/AMS kerran (paina kauko-ohjaimen
ohjainta .-merkin suuntaan). (Kolme lyhyttä
signaalia.)
>CUE/AMS kerran (paina kauko-ohjaimen ohjainta
>N-merkin suuntaan). (Kaksi lyhyttä signaalia.)
XPAUSE (paina kauko-ohjaimen X-painiketta). (Jatkuvat
lyhyet signaalit.) Jatka toistoa painamalla uudelleen
XPAUSE-painiketta.
Pidä .REVIEW/AMS-painike painettuna (pidä
kaukosäätimen ohjainta painettuna .-merkinnän
suuntaan).
Pidä >CUE/AMS-painike painettuna (pidä
kaukosäätimen ohjainta painettuna >N-merkinnän
suuntaan).
xSTOP (kauko-ohjaimessa x) ja avaa kansi.2)
haluat siirtyä nopeasti taakse- tai eteenpäin kuuntelematta, paina XPAUSE-painiketta (kaukoohjaimessa X-painiketta) ja pidä .REVIEW/AMS tai >CUE/AMS -painike painettuna
(kauko-ohjaimessa pidä ohjainta painettuna . tai >N -merkinnän suuntaan).
2) Kun avaat kannen, toiston aloituksen merkki siirtyy ensimmäisen raidan alkuun.
1) Jos
Jos levy ei ala soida
z
Varmista, että soitin ei ole lukittu (sivulta 25).
Toisto on äänilähteen mukaan automaattisesti
stereo tai mono.
Tietyn kohdan etsiminen nopeasti
Käytä EASY SEARCH +/– -painikkeita
(sivulta 22).
Lisäkuulokkeiden käyttäminen
Käytä vain sellaisia kuulokkeita, joissa on
stereominipistoke. Kuulokkeita, joissa on
mikroliitinpistoke, ei voi käyttää.
Stereominipistoke
12-FI
Mikroliitinpistoke
Huomautuksia
• Ääni voi katkeilla toiston aikana, jos soitin
altistuu jatkuvasti tärinälle, esimerkiksi
hölkätessä.
• Jos virransyöttö katkeaa (esimerkiksi jos
paristot poistetaan tai tyhjenevät tai jos
vaihtovirtamuuntaja kytketään irti), soittimen
ollessa toiminnassa, kansi ei ehkä aukea,
ennen kuin virransyöttö palautuu normaaliksi.
Useita nauhoitustapoja
Jos haluat peruuttaa VOR-tilan
nauhoituksen aikana, paina VORpainiketta uudelleen.
VOR (ääniohjattu
nauhoitus)
VOR -toiminto aloittaa nauhoituksen
automaattisesti, kun lähteestä kuuluu
ääntä ja lopettaa, kun ääntä ei kuulu.
Nauhoituksen aikana ei tarvitse sormeilla
painikkeita.
kiinteät
mikrofonit
MIC SENS
REC MODE
VOR ilmaisin
VOR
zREC
1
Liu'uta MIC SENS-kytkin H
(korkea)- tai L (matala) -asentoon.
2
Liu'uta REC MODE-kytkin
STEREO-asentoon.
Kun REC MODE -kytkin asetetaan
MONO-asentoon, nauhoitus on mono
mutta nauhoitusaika on kaksi kertaa
niin pitkä kuin stereonauhoituksen
aika.
3
Aseta nauhoitettava minilevy
laitteeseen ja paina zREC-painiketta.
4
Paina VOR-painiketta.
VOR -toiminto kytkeytyy toimintaan.
VOR-merkintä näkyy näytössä ja
VOR-ilmaisin syttyy, kun soitin
nauhoittaa. Sekä VOR-merkintä että
VOR-ilmaisin vilkkuvat, kun soitin ei
nauhoita.
VOR-merkintä ja VOR-ilmaisin sammuvat ja
soitin siirtyy tavalliseen nauhoitustilaan.
z
VOR-tila kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta, kun nauhoitus lopetetaan
painamalla xSTOP -painiketta.
Huomautuksia
• Kiinteillä mikrofoneilla ei voi nauhoittaa, jos
lisämikrofoni on kytketty MIC (PLUG IN
POWER) -liitäntään tai jos optinen kaapeli (ei
toimiteta laitteen mukana) on kytketty LINE
IN (OPTICAL) -liitäntään.
• VOR on herkkä ympäröivien ääniolosuhteiden
suhteen. Aseta MIC SENS -kytkin H- tai Lasentoon olosuhteiden mukaan. Jos tulokset
eivät ole tyydyttäviä, peruuta VOR-tila ja
nauhoita manuaalisessa tilassa.
• Paristojen virtaa kuluu niin kauan kuin VORtila on toiminnassa, vaikka soitin ei
nauhoittaisikaan (esimerkiksi, kun VORmerkintä ja VOR-ilmaisin vilkkuvat).
13-FI
z
Nauhoittaminen
mikrofonista
Liitä stereomikrofoni (ECM-717 jne.; ei
kuulu vakiovarusteisiin) MIC (PLUG IN
POWER) -liitäntään. Soittimen tulo
vaihtuu automaattisesti ulkoisesti
liitetyksi mikrofonituloksi.
Stereomikrofoni
(ei kuulu
vakiovarusteisiin)
REC MODE
MIC (PLUG IN
POWER) -liitäntään
MIC SENS
1
Liu'uta MIC SENS-kytkin H
(korkea)- tai L (matala) -asentoon.
2
Liu'uta REC MODE-kytkin
STEREO-asentoon.
3
Aseta nauhoitettava minilevy
laitteeseen ja paina zREC-painiketta.
Katso lisätietoja muista
nauhoittamiseen liittyvistä
toimenpiteistä kohdasta Minilevyn
nauhoittaminen heti! (sivu 8).
14-FI
• Kun nauhoitat monona, voit nauhoittaa kaksi
kertaa niin paljon kuin stereona (sivu 19).
• Kun käytetään sellaista mikrofonia, joka ottaa
virran soittimesta, mikrofoniin ei tarvita
paristoa.
Jos käytät valinnaista ECM-717stereomikrofonia, aseta mikrofonin kytkin
OFF-asentoon, jotta mikrofoni ottaa virran
soittimesta.
Huomautuksia
• Ulkoisesti liitetyn mikrofonin kautta ei voi
nauhoittaa, jos optinen kaapeli on liitetty
LINE IN (OPTICAL) -liitäntään. Soitin
valitsee automaattisesti tulon seuraavan
järjestyksen mukaisesti: optinen tulo,
ulkoisesti liitetyn mikrofonin tulo, analoginen
tulo (linjatulo) ja kiinteän mikrofonin tulo.
• Mikrofoni saattaa napata nauhurin
toimintaäänen. Tällaisissa tapauksissa käytä
mikrofonia etäällä nauhurista.
Nauhoittaminen ulkoisesti liitetystä laitteesta
Tämän laitteen tuloliitännät toimivat sekä digitaalisina että analogisina liitäntöinä. Kytke
soitin CD- tai kasettisoittimeen joko digitaalisen (optisen) tai analogisen tulon (linjatulon)
kautta. Kun haluat nauhoittaa digitaalista (optista) tuloa käyttäen, katso ohjeita kohdasta
Nauhoittaminen digitaalista (optista) tuloa käyttäen (vaatii optisen kaapelin käyttämistä)
(sivu 16) ja kun haluat nauhoittaa analogista tuloa (linjatuloa) käyttäen, katso ohjeita
kohdasta Nauhoittaminen analogista tuloa (linjatuloa) käyttäen (vaatii linjakaapelin
käyttämistä) (sivu 17).
LINE IN (OPTICAL) -liitäntä on sekä digitaalista että analogista äänituloa varten.
Soitin tunnistaa automaattisesti linjakaapelin tyypin ja siirtyy digitaaliseen tai analogiseen
tuloliitäntään.
Digitaalisen (optisen) ja analogisen äänitulon (linjatulon) erot
Eroavuus
Yhdistettävä
lähde
Käytettävä
johto
Lähteestä
tuleva signaali
Tallennetut
raitanumerot
Nauhoitettu
äänen taso
1) Ainoastaan
Digitaalinen (optinen)
äänitulo
Laite, jossa on digitaalisen
äänitulon liitäntä.
Optinen kaapeli (jossa on optinen
liitin tai optinen miniliitin)
(sivu 16).
Digitaalinen.
Analoginen äänitulo
(linjatulo)
Laite, jossa on analogisen
äänitulon (linjatulon) liitäntä.
Linjakaapeli (2 audioliitintä tai
stereominiliitin) (sivu 17).
Merkitään (kopioidaan)
automaattisesti
• samassa kohdassa kuin lähteessä
• yli kahden sekunnin tyhjän tai
heikkoäänisen segmentin
jälkeen1)
• kun soitin on keskeytetty kesken
nauhoittamisen.
Voit poistaa tarpeettomat merkit
nauhoittamisen jälkeen
(“Raitatunnisteen poistaminen”,
sivu 27).
Sama kuin lähteessä.
Merkitään automaattisesti
• yli kahden sekunnin tyhjän tai
heikkoäänisen segmentin jälkeen
• kun soitin on keskeytetty kesken
nauhoittamisen.
Voit poistaa tarpeettomat tunnisteet
nauhoittamisen jälkeen
(“Raitatunnisteen poistaminen”,
sivu 27).
Analoginen.
Vaikka digitaalinen lähde (kuten
CD-soitin) on kytketty, soittimeen
lähetettävä signaali on analoginen.
Säädetään automaattisesti.
tahdistetun nauhoituksen aikana (sivu 18).
Huomautus
Raitatunnisteet saattavat kopioitua väärin:
• joistakin digitaalista (optista) äänituloa käyttävistä CD-soittimista tai monen levyn soittimista
nauhoitettaessa.
• kun lähde on digitaalista (optista) äänituloa käyttäen nauhoitettaessa hajasoittotilassa tai ohjelmoidun
soiton tilassa. Käytä siinä tapauksessa äänentoistossa normaalia toistotilaa.
• nauhoitettaessa BS- tai CS-ohjelmia digitaalista (optista) äänituloa käyttäen.
15-FI
Nauhoittaminen digitaalista
(optista) tuloa käyttäen (vaatii
optisen kaapelin käyttämistä)
Muodosta yhteys digitaaliseen, optista
kaapelia (ei kuulu vakiovarusteisiin)
käyttävään lähteeseen, kun haluat tehdä
digitaalisia nauhoituksia. Digitaalinen
nauhoittaminen on mahdollista myös
sellaisista digitaalisista lähteistä, joissa on
eri näytteenottotaajuus, kuten DATdekistä tai BS-virittimestä, käyttämällä
sisäänrakennettua näytteenottotaajuuden
muunninta.
CD-soitin, MDsoitin, digitaalinen
vahvistin jne.
Kannettava
CD-soitin jne.
Optinen
minipistoke
Optinen
pistoke
POC-15B jne.
(ei tuotteen
mukana)
POC-15AB jne.
(ei tuotteen
mukana)
3
Toista lähdeääni.
Katso lisätietoja muista
nauhoittamiseen liittyvistä
toimenpiteistä kohdasta Minilevyn
nauhoittaminen heti! (sivu 8).
z
• Kun nauhoitat monona, voit nauhoittaa kaksi
kertaa niin paljon kuin stereona (sivu 19).
• Kun nauhoitat digitaalisesta lähteestä,
alkuperäiset raitatunnisteet kopioituvat
automaattisesti minilevylle.
Huomautuksia
• Voit tehdä digitaalisia nauhoituksia ainoastaan
optisista tuloliitännöistä.
• Kun nauhoitat kannettavasta CD-soittimesta,
toista sitä vaihtovirralla ja poista anti-skiptoiminto (kuten ESP*) käytöstä.
• Kun nauhoitat kannettavasta CD-soittimesta,
pysäytä CD-soitin ennen nauhoittamisen
aloittamista.
• Joidenkin kannettavien CD-soittimien
digitaalinen tuloliitäntä ei välttämättä toimi,
jos soitinta ei ole yhdistetty
vaihtovirtalähteeseen.
• Laite lisää raitatunnisteen siihen kohtaan,
jossa painat XPAUSE -painiketta uudelleen
nauhoituksen jatkamiseksi sen keskeydyttyä;
raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
∗ Electronic Shock Protection
(sähköiskusuojaus)
REC MODE
REC ilmaisin
LINE IN
(OPTICAL)
-liitäntään
zREC
1
Liu'uta REC MODE -kytkin
STEREO-asentoon.
2
Aseta nauhoitettava minilevy
laitteeseen ja paina zREC-painiketta.
REC-merkintä näkyy näytössä, RECilmaisin syttyy ja nauhoitus alkaa.
16-FI
Nauhoittaminen analogista
tuloa (linjatuloa) käyttäen
(vaatii linjakaapelin
käyttämistä)
Yhdistä soitin linjakaapeliin (ei kuulu
vakiovarusteisiin). Ääni tulee liitetystä
laitteesta analogisena signaalina mutta
välittyy nauhoitettuna levylle
digitaalisessa muodossa.
CD-soitin,
kasettisoitin jne.
(lähde)
3
Toista lähdeääni.
Katso lisätietoja muista
nauhoittamiseen liittyvistä
toimenpiteistä kohdasta Minilevyn
nauhoittaminen heti! (sivu 8).
z
Kun nauhoitat monona, voit nauhoittaa kaksi
kertaa niin paljon kuin stereona (sivu 19).
Huomautus
Laite lisää raitatunnisteen siihen kohtaan, jossa
painat XPAUSE -painiketta uudelleen
nauhoituksen jatkamiseksi sen keskeydyttyä;
raidan loppuosa lasketaan uudeksi raidaksi.
LINE OUT -liitäntään
L
(valkoinen)
R
(punainen)
Linjakaapeli (RKG129HG, ei kuulu
vakiovarusteisiin)*
REC MODE
REC -ilmaisin
LINE IN
(OPTICAL)
-liitäntään
zREC
∗ Käytä liitäntäjohtoja, joissa ei ole
vaimentajaa. Käytä RK-G136HGliitäntäjohtoa (ei tuotteen mukana)
sellaisen kannettavan CD-soittimen
liittämiseen, jossa on stereominiliitäntä.
1
Liu'uta REC MODE -kytkin
STEREO-asentoon.
2
Aseta nauhoitettava minilevy
laitteeseen ja paina zREC-painiketta.
REC-merkintä näkyy näytössä, RECilmaisin syttyy ja nauhoitus alkaa.
17-FI
SYNC-merkintä ei tule näyttöön, jos
soittimen LINE IN (OPTICAL) liitäntään ei ole kytketty optista
kaapelia.
Nauhoituksen
aloittaminen/
lopettaminen samaan
aikaan lähdesoittimen
kanssa
(tahdistettu
nauhoittaminen)
3
Paina zREC-painiketta.
Soitin on valmiina nauhoitukseen.
4
Minilevylle on helppo tehdä digitaalisia
nauhoituksia digitaalisesta lähteestä.
Luo ennen tahdistettua nauhoittamista
yhteys digitaaliseen lähteeseen
digitaalisella kaapelilla ja pane
nauhoitettava minilevy laitteeseen.
Toista lähdeääni.
Soitin aloittaa nauhoittamisen
vastaanottaessaan toistetun äänen.
Lopeta nauhoitus painamalla xSTOPpainiketta.
CD-soittimet
jne.
REC MODE
zREC
z
• Kun nauhoitat monona, voit nauhoittaa kaksi
kertaa niin paljon kuin stereona (sivu 19).
• Nauhoitusta ei voi keskeyttää manuaalisesti
kesken tahdistetun nauhoituksen.
• Jos lähdesoittimesta ei kuulu ääntä kolmeen
sekuntiin tahdistetun nauhoituksen aikana,
nauhoittava soitin siirtyy automaattisesti
valmiustilaan. Kun soittimesta tulee jälleen
ääntä, nauhuri jatkaa tahdistettua nauhoitusta.
Jos nauhuri on valmiustilassa viisi minuuttia
tai pitempään, se pysähtyy automaattisesti.
Huomautuksia
SYNCHRO REC
OFF
ON
1
Liu'uta REC MODE -kytkin
STEREO-asentoon.
2
Liu'uta SYNCHRO REC -kytkin ONasentoon.
Näyttöön tulee SYNC-merkintä.
E nd ¢¢7
Tahdistetun nauhoituksen ilmaisin
18-FI
• Älä muuta SYNCHRO REC -kytkimen
asentoa vaiheen 4 jälkeen. Nauhoittaminen ei
ehkä onnistu asianmukaisesti.
• REC MODE -asetusta ei voi muuttaa
tahdistetun nauhoituksen aikana.
• Vaikka äänilähteessä ei olisikaan nauhoitettua
ääntä, saattaa olla tilanteita, joissa
nauhoittaminen ei keskeydy automaattisesti
tahdistetun nauhoituksen aikana äänilähteestä
lähtevän kohinan vuoksi.
• Jos tahdistetun nauhoituksen aikana on
vähintään kahden sekunnin äänetön osa, laite
lisää automaattisesti uuden raitatunnisteen
siihen kohtaan, mihin äänetön osa loppuu.
• Tahdistettu nauhoitus ei ole mahdollinen, jos
liitosjohto ei ole optinen kaapeli tai jos kaapeli
on kytketty MIC (PLUG IN POWER) liitäntään.
Mononauhoittaminen
normaalin
nauhoitusajan
kaksinkertaistamiseksi
Päivämäärän ja ajan
asettaminen
äänitysajan
tallentamiseksi
Valitse pitempiä nauhoituksia varten
mononauhoitus. Nauhoitusaika
kaksinkertaistuu.
Ennen kuin äänityspäivämäärä ja -aika
voidaan tallentaa minilevylle, on
määritettävä kellon asetukset.
./>
zREC
REC MODE
xSTOP
NPLAY
1
2
Liu'uta REC MODE -kytkin MONOasentoon.
1
Aseta nauhoitettava minilevy
laitteeseen ja paina zREC-painiketta.
Katso lisätietoja muista
nauhoittamiseen liittyvistä
toimenpiteistä kohdasta Minilevyn
nauhoittaminen heti! (sivu 8).
Lopeta nauhoitus painamalla xSTOPpainiketta.
CLOCK SET
(pohjassa)
Ota näyttö käyttöön painamalla
xSTOP-painiketta ja paina sen
jälkeen soittimen pohjassa olevaa
CLOCK SET -painiketta.
Käytä teräväkärkistä esinettä.
Vuosilukua osoittavat numerot
alkavat vilkkua.
¢¢y 1m 1d
Huomautuksia
• Jos nauhoitat stereolähteen monona,
vasemmalta ja oikealta tulevat äänet
sekoittuvat.
• Mononauhoitus ei ole mahdollinen, jos
SYNCHRO REC -kytkin on ON-asennossa.
Jos nauhoitat digitaalista tuloa käyttäen,
varmista, että SYNCHRO REC -kytkin on
OFF-asennossa, ennen kuin aloitat
nauhoittamisen.
• Monofonisesti nauhoitettuja minilevyjä voi
toistaa ainoastaan MD-soittimella/-nauhurilla,
jossa on monofoninen toistotoiminto.
• Digitaalisen (optisen) tulon kautta
nauhoitettua ääntä voidaan tarkkailla stereona
esimerkiksi kuulokkeiden kautta.
Jos et ensin kytke näyttöä toimintaan,
et näe aikaa, vaikka painaisit CLOCK
SET -painiketta.
2
Muuta vuosilukua painamalla .tai >-painiketta.
Kun pidät .- tai >-painikkeen
painettuna, numerot vaihtuvat
nopeasti.
3
Hyväksy vuosiluku painamalla
NPLAY-painiketta.
Kuukautta osoittavat numerot alkavat
vilkkua.
jatkuu
19-FI
4
Aseta kuukausi, päivämäärä ja
kellonaika toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Kello alkaa käydä, kun hyväksyt
määritetyt minuutit painamalla
NPLAY-painiketta.
Jos päivämäärä tai kellonaika
on virheellinen
Paina xSTOP-painiketta ja määritä
kellon asetukset uudelleen (vaiheesta 1
alkaen). Jos haluat hypätä jonkin vaiheen
yli, paina NPLAY.
Ajan näyttäminen
Jos soitin ei ole toiminnassa tai jos
nauhoitus on käynnissä, paina DISPLAYpainiketta toistuvasti, kunnes kellonaika
näkyy näytössä.
Jäljellä olevan ajan tai
nauhoituskohdan
tarkastaminen
Voit tarkastaa jäljellä olevan ajan, raidan
numeron jne. kesken nauhoituksen tai
tauon aikana.
DISPLAY
REC -ilmaisin
1
Ajan näyttäminen 24 tunnin
järjestelmän mukaisesti
Asettaessasi kelloa paina XPAUSEpainiketta. Kun haluat kellonajan
näyttöön 12 tunnin järjestelmän
mukaisesti, paina uudelleen XPAUSEpainiketta.
Paina DISPLAY-painiketta soittimen
nauhoittaessa tai sen ollessa
pysähdyksissä.
Joka kerta, kun painat kytkintä, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
A
B
Nauhoituksen aikana
A
B
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan numero
Nauhoitukseen vielä
käytettävissä oleva
aika
Nykyinen
päivämäärä1)
Nykyinen
kellonaika1)
1) Näkyy
vain, jos kellonaika on asetettu.
Jos haluat nauhoitukseen päivämäärä- ja
kellonaikamerkinnät, määritä kellon asetukset
ennen nauhoitusta.
20-FI
Pysäytystilassa
A
B
Raidan numero
Kulunut aika
Raidan nimi1)
Nauhoitukseen vielä
käytettävissä oleva
aika
Levyn nimi1)
Jäljellä oleva aika
kyseisen kohdan
jälkeen
Nykyinen
päivämäärä2)
Nykyinen
kellonaika2)
1) Näkyy
2) Näkyy
vain, jos raita on nimetty.
vain, jos kellonaika on asetettu.
Nauhoitusolosuhteiden
selvittäminen
REC-ilmaisin syttyy tai vilkkuu
nauhoitusolosuhteiden mukaan.
Nauhoitusolosuhteet
REC-ilmaisin
Nauhoituksen
aikana
syttyy
Nauhoittaminen
odotustilassa
vilkkuu
Nauhoitusaikaa on vilkkuu hitaasti
jäljellä alle kolme
minuuttia
menee
Raitatunnisteen
lisääminen (ohjaus väliaikaisesti pois
päältä
ainoastaan
soittimesta)
z
Jos haluat tarkistaa toistokohdan tai raidan
nimen kesken toiston, katso sivua 24.
21-FI
Useita toistotapoja
Äänen kirkkauden
parantaminen toiston
aikana (Puheen
korostus)
Stereotoiston aikana puheen
korostustoiminto painottaa yksittäisten
ihmisäänien vasen-oikea-suuntausta,
jolloin ne on helpompi erottaa toisistaan
ja niiden kuuluvuus paranee. Tämä
ominaisuus on hyödyllinen, kun
esimerkiksi kokouksissa ja
konferensseissa tehtyjen
stereonauhoitusten kuuntelemiseen
käytetään laitteen mukana toimitettuja
kuulokkeita.
Tietyn kohdan
etsiminen nopeasti
(Easy Search)
Easy Search -toiminnolla löydät
haluamasi kohdan nopeasti.
EASY SEARCH +/–
1
V-UP
1
Paina painikkeita EASY SEARCH +
tai – soittimen toistaessa tai ollessa
pysähdyksissä.
Jokainen painikkeen + painallus
siirtää toistokohtaa eteenpäin noin
minuutilla. Jokainen painikkeen –
painallus siirtää toistokohtaa
taaksepäin noin minuutilla.
¢¢2
Paina kauko-ohjaimen V-UPpainiketta.
Näyttöön tulee V-UP-merkintä.
Puheen korostuksen ilmaisin
Painiketta + on painettu kerran.
(Toistokohta siirtyy eteenpäin noin
minuutilla.)
¢¢3
¢¢2
Puheen korostustoiminto peruutetaan
painamalla uudelleen V-UP-painiketta.
V-UP-merkintä häviää näytöstä.
Painiketta – on painettu kerran.
(Toistokohta siirtyy taaksepäin noin
minuutilla.)
Huomautuksia
• Puheen korostustoiminnon käyttämistä ei
suositella musiikkilevyn toistamisen aikana.
• Puheen korostustoiminto kytkeytyy
automaattisesti toiminnasta, jos toistettava
nauha on mono.
22-FI
z
• Painikkeita + ja – voidaan painaa enintään 20
kertaa kutakin.
• Jos Easy Search -toimintoa käytettäessä
tullaan levyn alkuun, soitin aloittaa toiston
automaattisesti. Jos Easy Search -toimintoa
käytettäessä tullaan levyn loppuun, näyttöön
tulee END-merkintä. Jos näin käy, pysäytä
soitin painamalla xSTOP-painiketta.
Raitojen jatkuva
toistaminen
Voit toistaa raitoja jatkuvasti kahdella
tavalla — toistamalla kaikki raidat ja
toistamalla yhden raidan.
Suurella nopeudella
kuunteleminen (Fast
Playback)
Kuunteluaikaa voi lyhentää Fast Playback
-toiminnolla. Toistonopeus voidaan
määrittää 1,6-kertaiseksi tavalliseen
toistonopeuteen verrattuna.
PLAY MODE
1
Paina PLAY MODE -painiketta
soittimen toistaessa tai ollessa
pysäytettynä.
Joka kerta, kun painat kytkintä,
toistotapa muuttuu seuraavasti:
Soittotavan ilmaisin
FAST PB
1
¢¢4
Paina FAST PB -painiketta.
Näyttöön tulee FAST-merkintä ja
soitin aloittaa toiston 1,6-kertaisella
nopeudella tavalliseen
toistonopeuteen verrattuna.
Nopean toiston ilmaisin
Ilmaisin
Soittotapa
—
Kaikki raidat
toistetaan kerran.
¢¢3
Kaikkia raitoja
toistetaan
jatkuvasti.
1
Siirry normaaliin toistonopeuteen
painamalla NPLAY-painiketta.
Yhtä raitaa
toistetaan
jatkuvasti.
z
Voit keskeyttää toiston tai etsiä raitatunnisteita
painamalla XPAUSE, .REVIEW/AMS tai
>CUE/AMS -painiketta nopean toiston
aikana.
23-FI
Bassoäänien
korostaminen (DIGITAL
MEGA BASS)
Jäljellä olevan ajan tai
nauhoituskohdan
tarkastaminen
Mega Bass -toiminto tehostaa
matalataajuuksisia ääniä parempaa
äänenlaadun kopioimista varten. Se
vaikuttaa ainoastaan kuulokkeista
tulevaan ääneen.
Voit tarkistaa raidan nimen, levyn nimen
jne. kesken toiston.
DISPLAY
1
MEGA BASS
1
Paina MEGA BASS -painiketta
soittimen toistaessa.
Joka kerta, kun painat painiketta,
ilmaisin muuttuu seuraavasti:
Paina DISPLAY-painiketta soittimen
toistaessa.
Joka kerta, kun painat kytkintä, näyttö
vaihtuu seuraavasti:
A
¢¢4
B
A
Mega Bass -ilmaisin
Raidan
Ilmaisin
Soittotapa
—
Normaali toisto
BASS
BASS
Mega Bass
(keskinkertainen
vaikutus)
Mega Bass (vahva
vaikutus)
Huomautuksia
• Jos ääni säröilee, kun lisäät
äänenvoimakkuutta, kun basson
vahvistustoiminto on käytössä, pienennä
äänenvoimakkuutta tai siirry johonkin
muuhun soittotapaan painamalla MEGA
BASS -painiketta.
• Mega Bass -toiminto ei vaikuta
nauhoitettavaan ääneen.
24-FI
B
Raidan numero
nimi1)
Kulunut aika
Nykyisen raidan
jäljellä oleva aika
Levyn nimi1)
Jäljellä oleva aika
kyseisen kohdan
jälkeen
Tallennettu
päivämäärä2)
Tallennettu
kellonaika2)
1) Näkyy
vain, jos raita on nimetty.
vain, jos nauhoituspäivämäärä ja -aika
on tallennettu levylle.
2) Näkyy
z
Jos haluat tarkastaa jäljellä olevan ajan tai
nauhoituskohdan kesken nauhoittamisen tai
pysäytystilassa, katso sivua 20.
Ohjaimien lukitseminen
(HOLD)
Käytä tätä toimintoa, kun haluat
varmistaa, että et käytä kytkimiä
vahingossa, kun kannat soitinta.
HOLD
HOLD
1
Liu'uta HOLD-kytkintä .-merkin
suuntaan.
Lukitse soittimen ohjaimet HOLDkytkimellä. Lukitse kaukosäätimen
ohjaimet kaukosäätimen HOLDkytkimellä.
Poista ohjainten lukitus liu'uttamalla
HOLD-kytkintä nuolen vastakkaiseen
suuntaan.
25-FI
Nauhoitettujen raitojen editoiminen
Voit editoida nauhoituksiasi lisäämällä/
poistamalla raitatunnisteita tai
nimeämällä raitoja ja minilevyjä.
Valmiiksi nauhoitettuja minilevyjä ei
voida editoida.
Huomautuksia editoimisesta
• Älä siirrä tai tönäise nauhoittavaa soitinta, kun
TOC Edit* vilkkuu näytössä. Muussa
tapauksessa editoimisen tulokset eivät
tallennu levylle.
• Kansi ei avaudu editoimisen aikana eikä
silloin, kun TOC Edit -merkintä näkyy
näytössä.
• Nauhoitussuojatun minilevyn raitoja ei voi
editoida. Sulje ennen raitojen editoimista
minilevyn sivulla oleva suojauskieleke
(sivu 42).
• Varmista toiston aikana editoidessasi, että et
katkaise virtaa, ennen kuin TOC Edit on
hävinnyt näytöstä.
∗ TOC = Table of Contents (sisällysluettelo)
Raitatunnisteen
lisääminen
Levyihin voi lisätä kahdenlaisia
raitatunnisteita: tavallisia raitatunnisteita
ja erikoisraitatunnisteita. Yhdelle levylle
voidaan lisätä yhteensä 254
raitatunnistetta.
Nauhoituksen jakaminen
merkitsemällä raita
Voit lisätä raitatunnisteita niin, että
raitatunnisteen jälkeinen osa merkitään
uudeksi raidaksi.
Raitojen määrä lisääntyy seuraavasti.
1
2
3
4
4
5
Raitatunniste
1
2
3
Raitojen määrä lisääntyy
1
Paina nauhoituksen, toiston tai
pysäytyksen aikana TRACK MARK painiketta siinä kohdassa, jonka
haluat merkitä.
MARK ON -merkintä tulee näyttöön
ja raitatunniste on lisätty. Raitojen
määrä lisääntyy yhdellä.
Raidan merkitseminen,
tärkeää
Nauhoituksen aikana voidaan lisätä
tavallisten raitatunnisteiden lisäksi
erikoisraitatunnisteita (TT), joilla
merkitään tärkeitä paikkoja.
1
2
3
4
5
6
7 8
TRACK MARK
TRACK MARK
26-FI
Tavalliset
raitatunnisteet
Erikoisraitatunnisteet
1
Paina nauhoituksen aikana kaukoohjaimen TRACK MARK -painiketta
vähintään kahden sekunnin ajan siinä
kohdassa, johon haluat lisätä
raitatunnisteen.
Erikoisraitatunniste tallentuu levylle
ja raitojen määrä lisääntyy yhdellä.
Näyttöön tulee !MARK ON! merkintä ja laite lisää automaattisesti
raidan nimen alkuun TT-merkinnän.
Raitatunnisteen
poistaminen
Kun tavallinen raitatunniste tai
erikoisraitatunniste poistetaan, raitojen
numerointi muuttuu seuraavasti:
Esimerkki
1
2
3
4
Poista raitatunniste
Huomautus
Varmista, että paina TRACK MARK painiketta vähintään kahden sekunnin ajan,
muussa tapauksessa levylle tallentuu tavallinen
raitatunniste.
1
2
Erikoisraitatunnisteiden etsiminen
toiston aikana
TRACK MARK
Pidä VOR-painiketta painettuna ja paina
lyhyesti .REVIEW/AMS- tai >CUE/
AMS-painiketta.
Raidan numero näkyy erikoisraitatunnisteen
merkinnän jälkeen (TT).
Erikoisraitatunnisteen ilmaisin
:T T
XPAUSE
.REVIEW/AMS
1
Toistaessasi raitaa, jonka
raitatunnisteen haluat poistaa,
keskeytä toisto väliaikaisesti
painamalla XPAUSE-painiketta.
2
Etsi raitatunniste painamalla
.REVIEW/AMS-painiketta
kevyesti.
Jos haluat poistaa esimerkiksi
kolmannen raitatunnisteen, etsi
kolmannen raidan alku. Näyttöön
tulee 00:00 -merkintä.
MARK-merkintä tulee näyttöön
kahdeksi sekunniksi.
3
Poista merkki painamalla TRACK
MARK -painiketta.
MARK OFF -merkintä ilmestyy
näyttöön. Raitatunniste on poistettu ja
kaksi raitaa on yhdistetty.
Siirry edellisiin erikoisraitatunnisteisiin
painamalla toistuvasti .REVIEW/AMSpainiketta. Siirry seuraaviin
erikoisraitatunnisteisiin painamalla toistuvasti
>CUE/AMS-painiketta.
Tavallisen raitatunnisteen
muuttaminen erikoisraitatunnisteeksi
Lisää nauhoituksen päätyttyä muutettavan
raidan nimen alkuun TT-merkintä.
3
Raitojen määrä pienenee
Erikoisraitatunnisteen muuttaminen
tavalliseksi raitatunnisteeksi
Poista nauhoituksen päätyttyä TT-merkintä
raidan nimen alusta tai muuta raidan nimeä.
z
Kun poistat raitatunnisteen, päivämäärä,
kellonaika ja tunnisteen nimi pyyhkiytyvät
samalla.
27-FI
Huomautuksia
Pienen osan poistaminen raidasta
• Stereona nauhoitetun raidan ja monona
nauhoitetun raidan väliin kirjoitettua
raitatunnistetta ei voi poistaa. Jos yrität
poistaa sellaisen raitatunnisteen, näyttöön
tulee SORRY-merkintä.
• Digitaalisen liitännän kautta nauhoitetun
raidan ja analogisen liitännän kautta
nauhoitetun raidan väliin kirjoitettua
raitatunnistetta ei voi poistaa. Jos yrität
poistaa sellaisen raitatunnisteen, näyttöön
tulee SORRY-merkintä.
Keskeytä toisto siinä kohdassa, josta
haluat aloittaa poistamisen. Käy sitten
läpi vaiheet 1 ja 2.
Raitojen poistaminen
Raidan osan poistaminen
Lisää raitatunnisteet sen osan alkuun ja
loppuun, jonka haluat poistaa, ja poista
osa.
Koko levyn tyhjentäminen
Huomaa, että kun nauhoitus on poistettu
levyltä, sitä ei voi saada takaisin. Tarkasta
levyn sisältö ennen sen poistamista.
EDIT/ENTER
Raidan poistaminen
xSTOP
Huomaa, että kun raita on poistettu, sitä ei
voi saada takaisin. Tarkasta raidan sisältö
ennen sen poistamista.
EDIT/ENTER
ERASE
ERASE
1
2
Paina poistettavaa raitaa toistaessasi
ERASE-painiketta.
Erase OK?- ja PushENTERmerkinnät vuorottelevat näytössä ja
soitin toistaa valittua raitaa
toistuvasti.
Paina EDIT/ENTER-painiketta.
Raita on poistettu ja seuraavan raidan
toisto alkaa. Poistetun raidan jälkeiset
raidat numeroidaan automaattisesti
uudelleen.
Peruuta poistaminen painamalla
xSTOP- tai TRACK MARK -painiketta.
28-FI
1
Toista tyhjennettävä levy ja varmistu
sen sisällöstä. Paina sitten xSTOPpainiketta.
2
Paina ERASE-painiketta soittimen
ollessa pysähdyksissä.
All Erase?- ja PushENTERmerkinnät vuorottelevat näytössä.
3
Paina EDIT/ENTER-painiketta.
TOC Edit vilkkuu näytössä ja kaikki
raidat poistetaan.
Kun poisto on suoritettu, näyttöön
tulee BLANKDISC-merkintä.
Peruuta poistaminen painamalla
xSTOP- tai TRACK MARK -painiketta.
Nauhoitettujen raitojen
siirtäminen
Voit vaihtaa nauhoitettujen raitojen
järjestystä.
Esimerkki
Raidan C siirtäminen kolmannesta raidasta
toiseksi raidaksi.
Ennen siirtämistä
A
B
C
D
A
C
B
D
Siirtämisen jälkeen
EDIT/ENTER
.REVIEW/AMS/
>CUE/AMS
1
TRACK MARK
Paina EDIT/ENTER-painiketta
siirrettävän raidan toistamisen aikana.
: Name vilkkuu näytössä ja
nauhoittava soitin toistaa valittua
raitaa toistuvasti.
5
Paina EDIT/ENTER-painiketta
uudelleen.
Raita siirtyy valittuun kohtaan.
Peruuta siirtäminen painamalla
xSTOP- tai TRACK MARK -painiketta.
Nauhoituksien
nimeäminen
Voit nimetä raitoja toiston aikana, levyjä
pysäytystilassa ja molempia nauhoituksen
aikana. Jokainen nimi voi olla enintään
200 kirjainta pitkä.
Jokaiselle levylle mahtuu toiston aikana
tai pysäytystilassa enintään 1700
aakkosnumeerista merkkiä.
Kunkin raidan nauhoittamisen aikana voit
tallentaa levylle noin 500
aakkosnumeerista merkkiä ja symbolia.
Mahdolliset kirjainmerkit
• Englannin aakkosten isot ja pienet
kirjaimet
• Numerot 0 - 9
• !" # $ % & ( ) * .;< = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (välilyönti)
PLAY MODE
DISPLAY
2
Paina .REVIEW/AMS- tai
>CUE/AMS -painiketta,
kunnes
: Move-merkintä.
./>
3
Paina EDIT/ENTER-painiketta
uudelleen.
Yllä olevassa esimerkissä näyttöön
tulee MV 003 t 003 -merkintä.
xSTOP
4
Valitse uusi raidan paikka painamalla
.REVIEW/AMS- tai >CUE/
AMS-painiketta toistuvasti.
Yllä olevassa esimerkissä näyttöön
tulee MV 003 t 002 -merkintä.
EDIT/ENTER
TRACK
MARK
N
X
EASY SEARCH +/–
29-FI
Levyn nimeäminen
pysäytystilassa
Raidan nimeäminen toiston
aikana
1
Aseta minilevy soittimeen.
Kun levy on soittimessa, varmista,
että soitin on pysähdyksissä.
1
Aseta levy ja toista raita, jonka haluat
nimetä.
2
2
Paina EDIT/ENTER-painiketta.
: Name vilkkuu näytössä.
3
Paina EDIT/ENTER-painiketta.
: Name -merkintä vilkkuu
näytössä ja soitin toistaa valittua
raitaa toistuvasti.
Paina EDIT/ENTER-painiketta
uudelleen.
Levy on valmis nimeämistä varten.
3
4
Paina EDIT/ENTER-painiketta
uudelleen.
Raita on valmis nimeämistä varten.
Valitse kirjain painamalla toistuvasti
. tai > -painiketta ja kirjoita se
painamalla N -painiketta.
Valittu kirjain lopettaa vilkkumisen ja
kohdistin siirtyy seuraavaan
syöttökohtaan.
4
Käy läpi vaiheet 4 - 6 kohdasta Levyn
nimeäminen pysäytystilassa.
5
6
30-FI
Paina
Toiminto
X
Valitsee isot ja pienet
kirjaimet, merkit tai
numerot.
./>
Vaihtaa kirjaimen
edelliseen/seuraavaan.
EASY
SEARCH
+/–
Siirtää kohdistinta
oikealle tai
vasemmalle.
DISPLAY
Lisää tyhjän tilan
uudelle kirjaimelle.
PLAY
MODE
Poistaa kirjaimen ja
siirtää seuraavia
kirjaimia vasemmalle.
xSTOP
Peruuttaa nimeämisen.
TRACK
MARK
Peruuttaa nimeämisen.
Toista vaihe 4 ja näppäile kaikki
nimessä olevat merkit.
Peruuta nimeäminen painamalla
xSTOP- tai TRACK MARK painiketta.
Paina EDIT/ENTER-painiketta.
Raita tai levy on nimetty.
Raidan tai levyn nimeäminen
nauhoittamisen aikana
1
Paina nauhoituksen aikana EDIT/
ENTER-painiketta.
: Name -merkintä vilkkuu
näytössä.
2
Nimeä raita painamalla EDIT/
ENTER-painiketta uudelleen.
Nimeä levy painamalla . tai >
-painiketta toistuvasti,
kunnes
: Name vilkkuu näytössä,
ja paina sitten EDIT/ENTERpainiketta.
Raita tai levy on valmis nimeämistä
varten.
3
Käy läpi vaiheet 4 - 6 kohdasta Levyn
nimeäminen pysäytystilassa.
Peruuta nimeäminen painamalla
xSTOP- tai TRACK MARK -painiketta.
Nauhoitusten uudelleen nimeäminen
Seuraa nimeämistapaa vastaavia vaiheita,
kunnes levy tai raita on valmis
nimeämistä varten. Kirjoita uusi merkki
sen merkin päälle, jonka haluat muuttaa ja
paina sitten EDIT/ENTER-painiketta.
Huomautuksia
• Kun nauhoitus pysäytetään kesken raidan tai
levyn nimeämisen tai kun toisto siirtyy
seuraavaan raitaan kesken nimeämisen, teksti,
joka on kirjoitettu siihen mennessä, tallentuu
automaattisesti.
• Sisäänrakennetuilla mikrofoneilla
nauhoitettaessa myös soittimen käyttämisestä,
esimerkiksi painikkeiden painamisesta,
aiheutuvat äänet nauhoittuvat. Tämän
ehkäisemiseksi levy tai raita tulisi nimetä
nauhoituksen päätyttyä.
• Parametrisoituja tai nauhoittamattomia
minilevyjä ei voi nimetä uudelleen.
• Soitin pystyy näyttämään, mutta ei pysty
kirjoittamaan japanilaisia Katakanakirjainmerkkejä.
• Soitin ei pysty kirjoittamaan uudelleen
sellaisen levyn tai raidan nimeä, jonka yli 200
merkkiä pitkä nimi on luotu jollakin muulla
laitteella.
31-FI
Virtalähteet
Soittimen virtalähteenä voi käyttää
alkalikuivaparistojen (ei toimiteta laitteen
mukana) lisäksi myös verkkovirtaa.
Mangaanikuivaparistoja ei kuitenkaan voi
käyttää.
Milloin paristot tulisi
vaihtaa?
Paristojen varaustaso voidaan tarkastaa
pariston ilmaisimesta, joka on näkyvissä,
kun soitinta käytetään. Pariston ilmaisin
muuttuu alla olevan taulukon mukaisesti
paristojen varaustason mukaan.
Paristojen varaustason ilmaisin ei ole tarkka.
Pariston
ilmaisin
Tila
t
Paristojen virta vähenee.
r
(vilkkuu)
Paristot lähes tyhjät.
e
(vilkkuu)
Paristo on tyhjentynyt.
Kauko-ohjaimen näytössä
vilkkuu LOW BATT merkintä ja virta kytkeytyy
pois päältä.
Huomautuksia
• Älä käytä uutta ja vanhaa kuivaparistoa
yhdessä. Älä käytä erityyppisiä paristoja
yhdessä.
• Pysäytä soitin ennen paristojen vaihtamista.
• Kun vaihdat paristoja, vaihda molemmat
paristot uusiin samalla kertaa.
• Pitkissä nauhoituksissa suositellaan
vaihtovirtamuuntajan käyttämistä.
Verkkovirran
käyttäminen
1
Liitä AC-E30HGvaihtovirtamuuntaja (ei kuulu
vakiovarusteisiin) DC IN 3V liitäntään.
2
Liitä vaihtovirtamuuntaja (ei kuulu
vakiovarusteisiin) seinäpistorasiaan.
seinäpistorasiaan
vaihtovirtamuuntaja
Pariston käyttöikä1) (EIAJ2))
Paristot NauhoitToistataminen4)
minen5)
Kaksi LR6 Noin
Sony 6 tuntia
alkalikuivaparistoa
(koko
AA)3)
1) Paristojen
Noin
18 tuntia
käyttöikä voi vaihdella
käyttöolosuhteiden, sijaintipaikan lämpötilan
ja eri paristolaatujen mukaan.
2) Mitattu EIAJ (Electronic Industries
Association of Japan) -standardin mukaisesti.
3) Käytettäessä LR6 (SG) Sony “STAMINA” alkalikuivaparistoja (valmistettu Japanissa).
4) Käytä nauhoittaessasi aina uusia paristoja, jotta
nauhoitus ei keskeytyisi tyhjentyneiden
paristojen vuoksi.
5) Toistettaessa kiinteää kaiutinta käyttäen.
32-FI
DC IN 3V liitäntään
Huomautus
• Kotikäyttö: käytä AC-E30HGvaihtovirtamuuntajaa (ei toimiteta laitteen
mukana). Älä käytä muita
vaihtovirtamuuntajia, koska ne saattavat
aiheuttaa soittimessa toimintahäiriön.
Liittimen
polaarisuus
• AC-E30HG-määräyksissä on alueellisia eroja.
Tästä syystä ennen soittimen ostamista olisi
varmistuttava siitä, että virtavaatimukset ja
pistoke ovat alueellisten määräysten mukaisia.
Lisätietoja
Kuulokkeet/nappikuulokkeet
Varotoimet
Turvallisuus
Älä pane DC IN 3V -liittimeen mitään
vierasesineitä.
Virtalähteet
• Käytä LR6-paristoja (koko AA), tavallista
verkkovirtaa tai auton akkua.
• Soitinta ei ole irrotettu vaihtovirtalähteestä
(pistorasia) niin kauan, kun se on kiinnitettynä
seinäpistokkeeseen, vaikka soitin olisikin
kytketty pois päältä.
• Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan,
varmista, että kytket sen irti virtalähteestä
(vaihtovirtamuuntajasta, kuivaparistoista tai
auton akun johdosta). Irrota
vaihtovirtamuuntaja (ei kuulu
vakiovarusteisiin) seinäpistorasiasta
tarttumalla suoraan muuntajan pistokkeeseen.
Älä koskaan vedä johdosta.
Kuumuuden kerääntyminen
Soitin saattaa kuumeta, jos sitä käytetään pitkään
yhdellä kerralla. Kytke siinä tapauksessa soitin
pois toiminnasta, kunnes se jäähtyy.
Asentaminen
• Älä koskaan käytä soitinta, kun se on
altistettuna kirkkaalle valolle, korkealle
lämpötilalle, suurelle kosteudelle tai tärinälle.
• Älä koskaan kääri soitinta minkään sisälle,
kun sitä käytetään vaihtovirtamuuntajan (ei
kuulu vakiovarusteisiin) kanssa. Kuumuuden
kerääntyminen soittimessa saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön tai vahinkoa.
• Älä milloinkaan soitinta kuljettaessasi pane
soittimen kantopussiin soittimen lisäksi
mitään kovaa esinettä. Laitteen
hankautuminen esinettä vasten saattaa
aiheuttaa soittimen maalattuun pintaan
hankaumia tai naarmuja.
Matkaturvallisuus
Älä käytä kuulokkeita autolla ajaessasi,
pyöräillessäsi tai moottoriajoneuvoa
käyttäessäsi. Se on lainvastaista monilla alueilla
ja saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Saattaa olla
myös vaarallista kävellessä kuunnella soitinta
suurella äänenvoimakkuudella, varsinkin
risteysalueilla. Noudata varovaisuutta äläkä
käytä soitinta mahdollisissa vaaratilanteissa.
Kuulovammojen estäminen
Älä kuuntele kuulokkeilla suurella
äänenvoimakkuudella. Asiantuntijat eivät
suosittele jatkuvaa suurella
äänenvoimakkuudella kuuntelemista. Jos
korvissasi soi, pienennä äänenvoimakkuutta tai
lopeta kuuntelu.
Muiden huomioon ottaminen
Pidä äänenvoimakkuus kohtuullisena. Tämä
mahdollistaa ulkopuolisten äänten kuulemisen
ja muiden ihmisten huomioon ottamisen.
MiniDisc-levy (minilevy)
• Pidä minilevyä kotelossa kuljetuksen tai
säilytyksen aikana.
• Älä hajota suljinta.
• Älä aseta levyä paikkaan, jossa se altistuu
valolle, korkealle lämpötilalle, kosteudelle tai
pölylle.
• Kiinnitä mukana toimitettu minilevyn etiketti
ainoastaan sille varattuun kohtaan. Älä
kiinnitä sitä muuhun kohtaan levyä.
Puhdistaminen
• Puhdista soittimen kotelo pehmeällä
kankaalla, jota on hieman kostutettu vedellä
tai miedolla puhdistusaineella. Älä käytä
minkäänlaista karkeaa sientä, hankausjauhetta
tai liuotinainetta (kuten alkoholia tai
bensiiniä), koska ne saattavat vahingoittaa
kotelon pintaa.
• Poista lika pyyhkimällä levy kuivalla
kankaalla.
• Linssissä oleva pöly saattaa estää laitetta
toimimasta kunnolla. Muista sulkea
levylokeron kansi minilevyn asettamisen ja
poistamisen jälkeen.
33-FI
Huomautuksia paristoista
Akkulokeron kansi
Paristojen vääränlainen käyttö saattaa johtaa
paristonesteiden vuotamiseen tai paristojen
särkymiseen. Tällaisten tapaturmien
estämiseksi noudata seuraavia varotoimia:
• Aseta pariston plus– ja miinusnavat oikein.
• Älä yritä ladata kuivaparistoja.
• Kun soitinta ei käytetä pitkään aikaan, muista
poistaa paristot.
• Jos paristovuoto tapahtuu, pyyhi varovaisesti
ja perusteellisesti paristonesteet
paristokotelosta ennen uusien paristojen
asettamista.
Akkulokeron kansi on suunniteltu siten, että se
irtoaa nauhurista, kun sitä käsitellään
voimakkain ottein. Kiinnitä kansi uudelleen
seuraavalla tavalla.
1
2
Huomautuksia mekaanisesta
äänestä
Soittimesta kuuluu mekaanista ääntä, kun se on
toiminnassa. Äänen aiheuttaa
virransäästöjärjestelmä, eikä kyse ole viasta.
1 Aseta PUSH OPEN -kielekkeen ulokkeet
napakasti nauhurin aukkoihin yksi
kerrallaan.
Aukot
Ulokkeet
1
2
2 Aseta kannen ulokkeet PUSH OPEN
-kielekkeen aukkoihin yksi kerrallaan.
34-FI
Vianmääritys
Jos ongelmat jatkuvat tehtyäsi nämä tarkastukset, ota yhteyttä lähimpään Sonykauppiaaseen.
Oire
Syy/Ratkaisu
Soitin ei toimi tai
toimii huonosti.
• Äänilähteitä ei ehkä ole yhdistetty kunnolla.
, Kytke äänilähteet irti ja yhdistä ne uudelleen (sivut 16 ja 17).
• HOLD-toiminto on päällä (HOLD-merkintä tulee näyttöön, kun
painat soittimen toimintopainiketta).
, Ota HOLD-toiminto pois käytöstä liu'uttamalla HOLD-kytkin
nuolen vastaiseen suuntaan (sivu 25).
• Kosteutta on tiivistynyt soittimen sisälle.
, Ota minilevy ulos ja jätä soitin lämpimään paikkaan useaksi
tunniksi, kunnes kosteus haihtuu.
• Kuivaparistojen varaustaso on heikko (r tai LOW BATT merkintä vilkkuu).
, Vaihda paristot uusiin (sivut 6 ja 32).
• Paristot eivät ole oikein paikoillaan.
, Pane paristot oikein paikoilleen (sivu 6).
• Painoit kytkintä levymerkin pyöriessä nopeasti.
, Odota, kunnes merkki pyörii hitaasti.
• Nauhoittaessasi kannettavasta CD-soittimesta digitaalisesti et
käyttänyt vaihtovirtaa tai et poistanut tärinänestotoimintoa, kuten
ESP-toimintoa (sivu 16).
• Analoginen nauhoitus tapahtui liitäntäjohdolla, jossa on
vaimennin.
, Käytä liitäntäjohtoa, jossa ei ole vaimenninta (sivu 17).
• Vaihtovirtamuuntaja (ei kuulu vakiovarusteisiin) kytkettiin irti
nauhoituksen aikana tai tapahtui virtakatkos.
• Soitin kärsi mekaanisen sähköiskun kesken toiminnan (liikaa
sähköisyyttä, salaman aiheuttama epänormaali jännite jne.).
, Käynnistä toiminta uudelleen seuraavasti:
1 Ota paristot laitteesta tai kytke kaikki virtalähteet irti.
2 Anna soittimen olla koskematta 30 sekunnin ajan.
3 Pane paristot takaisin laitteeseen tai kytke virtalähde.
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista nauhoitus- tai
editointimateriaalia.
, Aseta levy uudelleen soittimeen. Jos tämä ei onnistu, nauhoita
sisältö uudelleen.
• Kansi on suljettu huonosti.
, Avaa kansi ja sulje se uudelleen. Paina kantta alaspäin lujasti,
jotta se sulkeutuu tiiviisti.
Kansi ei aukea.
• Paristot ovat tyhjentyneet tai virtalähteet on kytketty irti
nauhoituksen tai editoimisen aikana.
, Vaihda paristot uusiin tai kytke virtalähde uudelleen.
35-FI
Oire
Syy/Ratkaisu
Kuulokkeista ei
tule ääntä.
• Kuulokkeiden pistoke ei ole kunnolla kiinni.
, Paina kuulokkeiden pistoke kunnolla kiinni kauko-ohjaimeen.
Kytke kauko-ohjaimen pistoke kunnolla kiinni i -liitäntään.
• Äänenvoimakkuus on liian alhainen.
, Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOL-säädintä.
• Likaiset pistokkeet.
, Puhdista kuulokkeiden johdon ja kauko-ohjaimen johdon
päissä olevat pistokkeet.
Minilevyn toisto ei • Levyn toistaminen keskeytyi ennen viimeistä raitaa.
ala ensimmäisestä
, Palaa levyn alkuun painamalla .REVIEW/AMS-painiketta
raidasta.
toistuvasti tai avaamalla ja sulkemalla kansi, ja käynnistä toisto
uudelleen oikeasta kohdasta.
Soitin ei toista
normaalisti.
• Jatkuva toisto on valittuna.
, Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
häviää näytöstä.
Toistoääni hyppii.
• Soitin on asetettu paikkaan, jossa se altistuu jatkuvalle tärinälle.
, Aseta soitin tukevalle alustalle.
• Erittäin lyhyt raita saattaa aiheuttaa äänen hyppimisen.
Äänessä on paljon
staattisuutta.
• Television tai muun vastaavan laitteen magneettisuus saattaa
häiritä laitteen toimintaa.
, Siirrä soitin kauemmas magneettisuuden aiheuttajasta.
Raitatunnisteita ei
löydy.
• Olet painanut XPAUSE-painiketta .REVIEW/AMS- tai
>CUE/AMS-painikkeiden painamisen jälkeen.
, Paina XPAUSE-painiketta ennen .REVIEW/AMS- tai
>CUE/AMS-painikkeiden painamista.
Kellosta katoaa
aika tai näyttö
vilkkuu.
Nauhoituspäivämäärää ei ole
merkitty levylle.
• Kellon sisäänrakennettu akku on heikko. Huomaa, että kello
saattaa normaalioloissa edistää tai jätättää noin kaksi minuuttia
kuukaudessa.
, Vaihda laitteeseen uudet paristot ja jätä ne siihen reiluksi
kahdeksi tunniksi, jotta kiinteä akku latautuu. Aseta kellonaika
uudelleen lataamisen jälkeen (sivu 19).
• Kellonaikaa ei ole asetettu.
, Aseta kellonaika (sivu 19).
36-FI
-merkintä
Järjestelmän rajoitukset
MiniDisc-nauhurin nauhoitusjärjestelmä on merkittävästi erilainen, kuin kasetti- ja DATdekeissä käytetyt järjestelmät, ja siinä on seuraavat rajoitukset. Huomaa kuitenkin, että
nämä rajoitukset johtuvat minilevyjen nauhoitusjärjestelmästä itsestään eivätkä
mekaanisista syistä.
Oire
Syy
TR FULL -merkintä
tulee näyttöön jo ennen
kuin levyn
enimmäisnauhoitusaika (60, 74 tai 80
minuuttia) on käytetty.
Kun levylle on nauhoitettu 254 raitaa, TR FULL -merkintä tulee
näyttöön raitojen kestosta riippumatta. Levylle ei voi nauhoittaa
enempää kuin 254 raitaa. Poista tarpeettomat raidat
nauhoittamisen jatkamiseksi.
TR FULL -merkintä
tulee näyttöön, vaikka
levy ei ole vielä täynnä
eikä levyllä ole vielä
enimmäismäärää
raitoja.
Toistuva nauhoittaminen ja tyhjentäminen saattaa aiheuttaa
pirstoutumista ja tietojen hajaantumista. Vaikka hajaantuneita
tietoja voidaan lukea, jokainen pirstale lasketaan yhdeksi
raidaksi. Tässä tapauksessa raitojen määrä saattaa nousta
254:een ja nauhoittaminen ei enää ole mahdollista. Poista
tarpeettomat raidat nauhoittamisen jatkamiseksi.
Raitatunnisteita ei
voida poistaa.
Nauhoitukseen jäljellä
oleva aika ei lisäänny,
vaikka useita lyhyitä
raitoja poistetaan.
Kun levyn tiedot ovat hajaantuneet, alle 12 sekunnin pirstaleen
raitatunnistetta ei voida poistaa. Stereo- ja monofonisia raitoja ei
voida yhdistää. Myöskään digitaalisia ja analogisia nauhoituksia
ei voida yhdistää.
Alle 12 sekuntia pitkiä raitoja ei lasketa, joten niiden
poistaminen ei välttämättä lisää nauhoitukseen kelpaavaa tilaa.
Nauhoitettu materiaali
ja nauhoitukseen
jäljellä oleva aika
yhdessä eivät voi
ylittää levyn
kapasiteettia (60, 74 tai
80 minuuttia).
Normaalisti nauhoittaminen tapahtuu pienimmillään noin
kahden sekunnin yksiköissä. Kun nauhoittaminen keskeytetään,
nauhoituksen viimeinen yksikkö käyttää aina tämän kaksi
sekuntia, vaikka nauhoitus olisi lyhyempi. Myös silloin, kun
nauhoittaminen aloitetaan pysäyttämisen jälkeen uudelleen,
nauhuri lisää kahden sekunnin tyhjän kohdan automaattisesti
ennen seuraavaa nauhoitusta. (Tämä estää edellisen raidan
poistamisen vahingossa, kun uusi nauhoittaminen aloitetaan.)
Tämän johdosta varsinainen nauhoittamiseen käytössä oleva
aika lyhenee aina, kun nauhoitus pysäytetään - korkeintaan
kuusi sekuntia jokaista pysäytystä kohden.
Etsintätoimintojen
aikana editoidut raidat
saattavat osittaa
merkkejä äänenlaadun
heikkenemisestä.
Tietojen pirstoutuminen saattaa aiheuttaa äänenlaadun
heikkenemistä etsinnän aikana, koska raitoja toistetaan
nopeammin kuin normaalissa toistossa.
37-FI
Viestit
Jos seuraavat virheilmoitukset vilkkuvat näyttöruudulla, tarkista ne alla olevan taulukon
mukaan.
Virheilmoitus
Merkitys/Apu
BLANKDISC
• Tyhjä minilevy on asetettu laitteeseen.
, Aseta laitteeseen minilevy, jossa on nauhoitusta.
BUSY
• Soitinta yritettiin käyttää sen ollessa käsittelemässä tallennettua
tietoa.
, Odota, kunnes viesti katoaa (joskus harvoin se saattaa kestää
jopa 2 – 3 minuuttia).
Data Save
• MD-soitin on tallentamassa tietoa (ääniä) muistista levylle.
, Odota, kunnes prosessi on valmis. Älä altista soitinta fyysisille
iskuille äläkä häiritse laitteen virransaantia.
DISC ERR
• Levy on vahingoittunut tai ei sisällä oikeanlaista nauhoitus- tai
editointimateriaalia.
, Aseta levy uudelleen soittimeen. Jos tämä ei onnistu, nauhoita
sisältö uudelleen.
DISC FULL
• Levyllä ei ole enää nauhoitustilaa (alle 12 sekuntia jäljellä).
, Vaihda levy.
EDITING
• Painoit soittimen kytkintä kesken kaukosäätimen avulla tapahtuvan
editoimisen.
Hi DC in
• Virran jännite on liian korkea (suositeltu vaihtovirtamuuntaja tai
auton akun johto ei ole käytössä).
, Käytä suositeltua vaihtovirtamuuntajaa tai auton akun johtoa
(eivät kuulu vakiovarusteisiin).
HOLD
• Soitin on lukittu.
, Avaa soitin liu'uttamalla HOLD-kytkin nuolen vastaiseen
suuntaan (sivu 25).
LOW BATT
• Paristot ovat heikot.
, Vaihda paristot uusiin (sivut 6 ja 32).
MEM OVER
• Yritit nauhoittaa, kun soitin on paikassa, jossa se on alttiina
jatkuvalle tärinälle.
, Aseta nauhuri tukevalle alustalle ja aloita nauhoittaminen
uudelleen.
MENU
• Painoit kaukosäätimen kytkintä, kun olit valinnut soittimesta
valikon.
NAME FULL
• Yritit syöttää enemmän kuin 200 kirjainta raidan tai levyn nimeen.
• Yritit syöttää yhteensä enemmän kuin 1700 kirjainta raitojen ja
levyn nimiin toiston aikana tai laitteen ollessa pysäytystilassa.
, Syötä rajoitusten sallima määrä kirjainmerkkejä.
38-FI
Virheilmoitus
Merkitys/Apu
NO COPY
• Yritit kopioida levyä, joka on suojattu Serial Copy Management järjestelmällä. Digitaalisesti nauhoitetusta lähteestä ei voida ottaa
kopioita digitaalista liitäntää käyttämällä.
, Käytä sen sijaan analogista liitäntää (sivu 17).
NO DISC
• Yritit toistaa tai nauhoittaa, vaikka soittimessa ei ole levyä.
, Pane minilevy soittimeen.
NO SIGNAL
• Soitin ei havainnut digitaalisia signaaleja.
, Varmista, että lähde on kunnolla yhdistetty (sivu 16).
P/B ONLY
• Yritit nauhoittaa tai editoida valmiiksi nauhoitettua minilevyä (P/B
tarkoittaa toistoa).
, Pane nauhoitettava minilevy soittimeen.
PROTECTED
• Yritit nauhoittaa tai editoida minilevyä, jonka kieleke on
nauhoituksenestoasennossa (sivu 42).
, Liu'uta suojauskieleke takaisin.
SORRY
• Yritit poistaa ensimmäisen raidan raitatunnisteen.
• Yritit poistaa raitatunnisteen yhdistääksesi kaksi raitaa, joita
nauhuri ei voi yhdistää (esimerkiksi stereo- ja monoraidat).
• Yritit painaa XPAUSE- tai TRACK MARK -painiketta
tahdistetun nauhoituksen aikana.
TEMP OVER
• Soitin on kuumentunut.
, Anna soittimen jäähtyä.
TOC Edit
• MD-soitin on tallentamassa tietoa (raidan aloitus- ja lopetuskohta)
muistista levylle.
, Odota, kunnes prosessi on valmis. Älä altista soitinta fyysisille
iskuille äläkä häiritse laitteen virransaantia.
TR FULL
• Levyllä ei ole tilaa uudelle materiaalille editoidessasi minilevyä.
, Poista tarpeettomat raidat (sivu 28).
TrPROTECT
• Yritit nauhoittaa suojatulle raidalle tai editoida sellaista.
, Nauhoita muille raidoille tai editoi niitä.
• Raita, jota yritit muokata, on nauhoitettu LP2/LP4-stereotilassa.1)
1) LP2/LP4-stereotila voi kaksin- tai nelinkertaistaa nauhoitus- tai soittoajan. Tässä tilassa nauhoitettujen
raitojen nauhoittaminen, soittaminen tai muokkaaminen on mahdollista ainoastaan komponenteilla,
jotka tukevat LP2/LP4-stereotilaa. Tämä nauhuri ei tue LP2/LP4-stereotilaa.
39-FI
Lähtöliitännät
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Audio-toistojärjestelmä
MiniDisc digitaalinen audiojärjestelmä
Laserdiodiominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aaltopituus: λ = 790 nm
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW
(Tämä teho on mitattu 200 millimetrin päästä
linssin pinnasta optisella mittauskappaleella,
jossa on 7 millimetrin aukko.)
Nauhoittamiseen ja toistoon
käytettävissä oleva aika
Enintään 80 minuuttia (MDW-80,
stereonauhoitus)
Enintään 160 minuuttia (MDW-80,
mononauhoitus)
Enintään 74 minuuttia (MDW-74,
stereonauhoitus)
Enintään 148 minuuttia (MDW-74,
mononauhoitus)
i: stereominiliitin
Kuulokkeet/nappikuulokkeet: 5 mW + 5 mW
Kaiutin: 300 mW
Yleistä
Virtavaatimukset
DC 3V
Kaksi LR6-alkalikuivaparistoa (koko AA)
(ei toimiteta laitteen mukana)
Pariston toiminta-aika
Katso kohtaa Pariston käyttöikä (EIAJ)
(sivu 32)
Mitat
Noin 88,0 × 28,0 × 121,4 mm (leveys/korkeus/
syvyys)
ei sisällä ulkonevia osia eikä ohjaimia.
Paino
Noin 240 g
Vakiovarusteet
Kauko-ohjainkuulokkeet, -nappikuulokkeet (1)
Kuljetuspussi/kantokotelo, jossa vyölenkki (ei
Yhdysvaltojen mallissa) (1)
Ranneke (1)
Pyörimisnopeus
400 - 1800 kierrosta minuutissa (CLV)
Vaihtoehtoiset lisälaitteet
Virheenkorjaus
AC-E30HG-vaihtovirtamuuntaja
Optinen kaapeli POC-15B, POC-15AB
Linjakaapeli RK-G129HG, RK-G136HG
Stereomikrofonit ECM-717
Tyhjät minilevyt MDW-sarja
FS-85B50-jalkakytkin
Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code (ACIRC)
Näytteistystaajuus
44,1 kHz
Näytteistystasonmuunnin
Syöttö: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Koodaus
Adaptive TRansform Acoustic Coding
(ATRAC)
Modulointijärjestelmä
EFM (Eight to Fourteen Modulation)
Kanavien määrä
2 stereokanavaa
1 monofoninen kanava
Kaiutin
läpimitta: 28 mm
Taajuusherkkyys
20 - 20 000 Hz ± 3 dB
Huojunta ja värähtely
Mittausrajojen alapuolella
Liitännät
Mikrofoni: stereominiliitäntä, 0,35–1,38 mV
Linja sisään: stereominiliitäntä, 69–194 mV
Optinen (digitaalinen) sisään: optinen
(digitaalinen) minipistoke
40-FI
Kauppiaallasi ei välttämättä ole kaikkia yllä
mainittuja varusteita. Pyydä kauppiaalta
tarkempaa tietoa omassa maassasi myytävistä
varusteista.
US ja ulkomaiset patentit ovat Dolby
Laboratories lisensöimiä.
Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta
pidätetään.
Mikä on minilevy?
Kuinka minilevy toimii?
On olemassa kahdenlaisia minilevyjä (MD):
esikäsiteltyjä (valmiiksi nauhoitettuja) ja
tyhjiä (nauhoitettavia). Esikäsiteltyjä
minilevyjä, jotka ovat musiikkistudioilla
nauhoitettuja, voidaan toistaa lähes
loputtomiin. Kuitenkaan niiden päälle ei
voida nauhoittaa, kuten tavallisille
musiikkikaseteille. Käytä nauhoittamiseen
nauhoitettavia minilevyjä.
Esikäsitellyt minilevyt
Esikäsitellyt minilevyt on nauhoitettu ja niitä
toistetaan aivan kuten tavallisia CD-levyjä.
Lasersäde kohdistuu minilevyn pinnalla
oleviin syvennyksiin ja heijastaa tiedot takaisin
soittimen linssiin. Tämän jälkeen soitin
tulkitsee signaalit ja toistaa ne musiikkina.
Tyhjät minilevyt
Tyhjille minilevyille, jotka käyttävät
magneto-optista (MO) teknologiaa, voidaan
nauhoittaa yhä uudelleen. Soittimen sisällä
oleva laser kuumentaa minilevyä ja poistaa
magnetisoinnin minilevyn magneettisesta
pinnasta. Tämän jälkeen soitin luo pintaan
magneettikentän. Tämä magneettikenttä
vastaa täsmälleen niitä audiosignaaleja, joita
laitteeseen yhdistetty lähde lähettää.
(Pohjois- ja eteläpolaarisuudet vastaavat
digitaalisia merkkejä 1 ja 0.) Minilevy, josta
magnetisointi on poistettu, omaksuu
magneettikentän polaarisuuden ja luo
nauhoitetun minilevyn.
Kuinka minilevystä tuli niin
pieni?
2,5-tuumainen minilevy, joka on koteloitu
muoviseen 3,5-tuumaiselta levykkeeltä
näyttävään kasettiin (katso vasemmassa
sarakkeessa olevaa kuvaa), käyttää uutta
digitaalista äänenpakkaustekniikkaa, jota
kutsutaan nimellä ATRAC (Adaptive
TRansform Acoustic Coding).
Varastoidakseen enemmän ääntä pienempään
tilaan ATRAC poimii ja muuntaa ainoastaan
ne taajuuskomponentit, jotka ihmiskorva
pystyy kuulemaan.
Quick Random Access (nopea
kappaleen valinta)
Kuten CD-levy, myös minilevy tarjoaa
välittömän pääsyn minkä tahansa kappaleen
alkuun. Esikäsitellyille minilevyille on
tallennettu jokaista kappaletta vastaavat
paikkamerkinnät.
Tyhjät minilevyt on valmistettu User
TOC Area -järjestelmällä, jotta
musiikkikappaleiden järjestys pystyttäisiin
tallentamaan. TOC-järjestelmä
(sisällysluettelo) on samanlainen kuin
levykkeiden directory management järjestelmä. Toisin sanoen, kaikkien
nauhoitettujen musiikkikappaleiden aloitusja lopetuskohdat tallennetaan tälle alueelle.
Tämä mahdollistaa pääsyn minkä tahansa
raidan alkuun heti, kun olet syöttänyt raidan
numeron (AMS), kuten myös raidan sijainnin
ja nimen tallentamisen samalla tavalla kuin
minkä tahansa tiedoston levykkeellä.
Käyttäjän TOC-alue
Musiikkialue
Sisältää musiikin järjestyksen ja
aloitus-/lopetuskohdat.
41-FI
Sähköiskun kestävä muisti
Yksi optisten lukujärjestelmien haittapuoli
on, että ne saattavat hyppiä tai hiljentyä niiden
joutuessa alttiiksi tärinälle. MD-järjestelmä
ratkaisee tämän ongelman käyttämällä
puskurimuistia, joka tallentaa ääntä.
Valmiiksi nauhoitettu lähde, kuten CDtai minilevy.
Digitaalinen
nauhoittaminen
Nauhoitetun minilevyn
suojaaminen
Suojaa minilevy nauhoitukselta liu'uttamalla
sen kyljessä oleva kieleke auki. Kielekkeen
ollessa tässä asennossa levylle ei voida
nauhoittaa. Li'uta kieleke takaisin näkyviin, kun
haluat jälleen nauhoittaa.
Kun levy on äänityssuojattu
Kieleke
Minilevyn
takapuoli
Tyhjä
Itsenauhoi- Muu kuin
tettu mini- digitaalinen minilevy
nauhoitus
levy
Mikrofoni, levysoitin, viritinvahvistin jne.
(analogisilla tuloliitännöillä).
Analoginen
nauhoittaminen
Nauhoitussuojaus
Itsenauhoitettu minilevy
Huomautus digitaalisesta
nauhoittamisesta
Tämä nauhoittava soitin käyttää Serial Copy
Management -järjestelmää, joka sallii
ainoastaan ensimmäisen vaiheen digitaalisten
kopioiden tekemisen esikäsitellyistä
ohjelmistoista. Itsenauhoitetuista minilevyistä
voit tehdä kopioita ainoastaan analogisia
liittimiä (line out -liittimiä) käyttäen.
Digitaalinen
nauhoittaminen
Tyhjä
minilevy
Tyhjä
Muu kuin
digitaalinen minilevy
nauhoitus
Jos sinulla on kysymyksiä tai ongelmia, jotka
koskevat soitintasi, ota yhteyttä lähimpään
Sony-kauppiaaseen. (Jos ongelma on ilmennyt
levyn ollessa soittimessa, ongelman syy on
helpommin selvitettävissä, kun levy jätetään
soittimeen siihen asti, kun otat yhteyttä Sonykauppiaaseen.)
42-FI
Tutustuminen ohjaimiin
Katso lisätietoja sulkeissa mainituilta sivuilta.
Soittimen etupuoli
1
qd
2
qf
3
qg
4
qh
5
qj
6
qk
7
ql
8
w;
9
wa
0
ws
qa
wd
qs
wf
A EASY SEARCH +/– -painikkeet
(22)(30)
B VOR -ilmaisin (13)
C PLAY MODE -painike (23)(30)
D DISPLAY -painike (20)(24)(30)
E .REVIEW/AMS/>CUE/AMS
(search /AMS) -painike
(9)(12)(19)(27)(30)
F FAST PB -painike (23)
G xSTOP -painike (9)(11)(18)(30)
H i (kuulokkeet) -liitäntä (9)(11)
I OPEN -kytkin (8)(11)
J NPLAY (toisto) -painike
(9)(11)(19)(23)(30)
K XPAUSE -painike (10)(12)(27)(30)
L HOLD -kytkin (6)(25)
M Näyttöruutu (18)(22)(27)
N Mikrofonit (9)(13)
O Kaiutin (11)
P EDIT/ENTER -painike (29)
Q DC IN 3V -liitin (32)
R TRACK MARK -painike (26)(30)
S ERASE -painike (28)
T REC MODE -kytkin (9)(14)(19)
U VOR -painike (13)
V VOL -ohjain (11)
W REC -ilmaisin (9)(21)
X zREC -painike (9)(13)
43-FI
Soittimen takapuoli
1
4
2
5
6
3
7
A Paristolokero (6)
B CLOCK SET -painike (19)
C SYNCHRO REC (tahdistettu
nauhoitus) -kytkin (18)
D
E
F
G
MIC (PLUG IN POWER) -liitin (14)
LINE IN (OPTICAL) -liitin (16)(17)
MIC SENS -kytkin (8)
MEGA BASS -painike (24)
Näyttöruutu
A
J
B
C
D
E
F
G
K
H
I
P
A V-UP -ilmaisin (22)
B Fast Playback -toiminnon ilmaisin
(23)
C Levyn ilmaisin
Näyttää, että levy pyörii
nauhoittamista, toistamista tai
editointia varten.
D STEREO (stereo)/MONO (monoääni)
-ilmaisin
E Toistotavan ilmaisin (23)
F REC -ilmaisin (9)
Syttyy nauhoitettaessa. Kun se
vilkkuu, soitin on valmiustilassa.
44-FI
L
M
N
O
Q
G Tauko-ilmaisin
H SYNC (tahdistettu nauhoitus) ilmaisin (18)
I VOR -ilmaisin
J Mega Bass -ilmaisin (24)
K Tietojen näyttö (20)(24)
Näyttää levyn ja raitojen nimet,
päivämäärän, virheilmoitukset,
raitojen numerot jne.
L Pariston ilmaisin (32)
M REMAIN (jäljellä oleva aika/raidat) ilmaisin (20)(24)
Syttyy yhdessä raidasta tai
minilevystä jäljellä olevan ajan tai
jäljellä olevien raitojen määrän
kanssa.
N REC DATE (tallennettu/nykyinen
päivämäärä) -ilmaisin (24)
Syttyy yhdessä minilevyn
nauhoituspäivämäärän ja -ajan kanssa.
Kun ainoastaan DATE-merkintä
syttyy, nykyinen päivämäärä ja
kellonaika näkyvät näytössä.
O Ajan näyttö (20)(24)
P Tasomittari
Näyttää toistettavan tai nauhoitettavan
minilevyn äänenvoimakkuuden.
Q AM/PM-ilmaisin (20)
Kauko-ohjainkuulokkeet ja -nappikuulokkeet
A
F
B
C
D
G
E
H
I
J
A Stereominipistoke
B V-UP -painike (22)
C TRACK MARK -painike (26)(27)
D HOLD -kytkin (6)(25)
Lukitsee kaukosäätimen painikkeet.
E X (tauko) -painike (12)
F Kuulokkeet/nappikuulokkeet
G x (pysäytys) -painike (11)
H >N -painikkeet (12)
I .REVIEW/AMS (12)
J VOL -ohjain (11)
45-FI
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения опасности
шока или возникновения пожара,
предохраняйте аппарат от
воздействия дождя и влаги.
Во избежание электрошока не
вскрывайте корпус. Поручайте
обслуживание только
квалифицированному персоналу.
Меры предосторожности
Использование с данным изделием
оптических инструментов увеличивает
опасность для глаз.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ —
В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ
ИМЕЕТ МЕСТО НЕВИДИМОЕ
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ИЗБЕГАЙТЕ ЛУЧЕВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ
Информация
ПРОДАВЕЦ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ,
КАК ПРЯМЫЕ, ТАК
И КОСВЕННЫЕ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПРИЧИНЕННЫЕ ЛИБО
СВЯЗАННЫЕ С КАКИМ-ЛИБО
ДЕФЕКТНЫМ ИЗДЕЛИЕМ,
ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАКОГО-ЛИБО ИЗДЕЛИЯ.
Портативный плейер мини-дисков
с функцией записи
Примечание
Данный проигрыватель не поддерживает
стерео режим LP2/LP4. Следовательно,
на этом проигрывателе невозможно
производить запись, воспроизведение
или редактирование дорожек или дисков,
записанных в режиме LP.
2-RU
RU
3-RU
Содержание
Подготовка источника питания ................................. 6
Запись на минидиск прямо сейчас! .......................... 8
Прослушайте минидиск прямо сейчас! .................. 11
Различные способы записи ...................................... 13
VOR (Управляемая голосом запись) ...........................................13
Запись с микрофона .........................................................................14
Запись от внешнего подсоединенного оборудования ..............15
Запись через цифровой (оптический) вход
(необходим оптический кабель) .............................................16
Запись через аналоговый (линейный) вход
(необходим линейный кабель) ................................................17
Для синхронизации с исходным проигрывателем
начала/остановки записи (Синхро-запись) .................................18
Запись в моно режиме вдвое дольше обычной ..........................19
Установка часов для отображения времени
с начала записи ..................................................................................19
Проверка оставшегося времени или позиции записи ...............20
Различные способы воспроизведения .................. 22
Повышение четкости голоса при воспроизведении
(Выделение голоса) .........................................................................22
Быстрое нахождение нужного места (Легкий поиск) ..............22
Прослушивание на высокой скорости
(Быстрое воспроизведение) ...........................................................23
Многократное проигрывание дорожек .......................................23
Усилитель низких частот (DIGITAL MEGA BASS) ...............24
Проверка оставшегося времени или позиции
проигрывания ....................................................................................24
Блокирование управления (HOLD) .............................................25
4-RU
Редактирование записанных дорожек .................. 26
Добавление меток дорожек ........................................................... 26
Разметка дорожки для разделения записи ........................... 26
Разметка дорожки в важных местах ..................................... 26
Удаление метки дорожки ............................................................... 27
Удаление дорожек ........................................................................... 28
Для удаления дорожки ............................................................. 28
Для очистки всего диска .......................................................... 28
Перемещение записанных дорожек ............................................ 29
Ввод информации о записи ............................................................ 29
Источники питания ..................................................... 32
Когда заменять батареи ................................................................. 32
Использование бытовой электросети ......................................... 32
Дополнительная информация ................................. 33
Предостережения ............................................................................ 33
Устранение неполадок .................................................................... 35
Ограничения системы ..................................................................... 37
Сообщения ........................................................................................ 38
Технические характеристики ........................................................ 40
Что такое минидиск? ...................................................................... 41
Обзор управления ............................................................................ 43
5-RU
Подготовка источника питания
Этот раздел объясняет, как подготовить проигрыватель
к работе с питанием от батарей. Для получения информации
по подсоединению проигрывателя к розетке питания
переменного тока, см. стр. 32.
1 Вставьте сухие батареи.
Задняя часть проигрывателя
E e
Нажмите и поверните крышку Вставьте две сухие щелочные Закройте крышку.
батарейного отделения как
батареи LR6 (размера AA)
показано на иллюстрации.
(не прилагаются)
Примечания
• Не используйте сухие марганцевые батареи. В противном
случае запись может быть не возможна.
• Устанавливайте полюса e и E батарей правильно, как
показано на проигрывателе.
2 Разблокируйте кнопки управления.
HOLD
HOLD
Поверните HOLD в направлении, указанном стрелкой на иллюстрации.
6-RU
Зарядка встроенного элемента питания для часов
При первом использовании проигрывателя или после продолжительного
периода простоя, зарядите встроенную батарею питания для часов. После
установки часов, оставьте сухие батареи вставленными еще чуть больше двух
часов для автоматической подзарядки встроенной батареи питания. Вы
можете использовать проигрыватель во время подзарядки. Обратите
внимание, что различные установки, такие как часы, вернутся к заводским
установкам, если вы удалите сухие батареи во время зарядки. Заряженный
проигрыватель автоматически будет заряжать встроенную батарею при
подсоединении сухих батарей. При заряженной встроенной батареи питания
такие установки, как часы, будут сохраняться в течение около одного месяца
после удаления сухих батарей. Для получения подробной информации по
установке часов, см. стр. 19.
7-RU
Запись на минидиск прямо сейчас!
Используйте встроенные микрофоны для записи в стерео
режиме. Убедитесь, что защелка защиты от записи закрыта
(стр. 42). Рекомендуется использовать новые сухие
щелочные батареи. Запись может не получиться, если вы
будете использовать сухие марганцевые батареи.
1 Вставьте минидиск для записи.
1
Поверните OPEN для открытия
крышки.
2
Вставьте минидиск для записи
этикеткой кверху, и сильно надавите на
крышку (на центр переднего края, как
показано выше), чтобы плотно
закрыть ее.
2 Выберите уровень чувствительности
микрофона.
1
MIC SENS
8-RU
Поверните MIC SENS к H или L.
MIC SENS
Когда
H
(высокий)
Запись приглушенных
звуков или на
большом расстоянии
(например, запись
собрания).
L (низкий) Запись громких
звуков или на
небольшом
расстоянии
(например, запись
речи через
микрофон).
3 Выберите режим записи.
1
REC MODE
Поверните REC MODE к STEREO.
При установке переключателя REC
MODE в положение MONO, запись
будет производиться в моно фоническом
режиме, но продолжительность записи
будет в два раза дольше, чем в стерео
фоническом режиме.
Ни в коем случае не выключайте режим
записи во время записи.
4 Произведите запись на минидиск.
1
встроенные
микрофоны
xSTOP
Надежно
подключите
Индикатор
REC
кi
zREC
x
кi
Надежно подключите
Нажмите zREC.
Появится “REC” и “STEREO”,
загорится индикатор REC,
и начнется запись.
Вы можете осуществлять текущий
контроль за состоянием процесса
записи, например, за положением
записи, с помощью дисплея или
индикатора REC (стр. 20).
Если диск чистый, запись
начнется с начала. Если диск
частично заполнен, запись
автоматически начнется
с конца существующего
материала.
Для прекращения записи нажмите
xSTOP.
После нажатия кнопки xSTOP,
проигрыватель автоматически
выключится приблизительно через
30 секунд.
Для слежения за звуком во время записи.
Подсоедините прилагаемые наушники с дистанционным управлением к гнезду i . Вы
можете отрегулировать громкость, повернув кнопку управления VOL. Эта регулировка
не влияет на уровень записи, поскольку он устанавливается автоматически.
Чтобы
Записать частично по
предыдущей записи
Нажмите
NPLAY, >CUE/AMS или
.REVIEW/AMS чтобы найти начало
записываемого материала, нажмите XPAUSE,
а затем нажмите zREC. Проигрыватель
переходит в режим паузы записи. Снова нажмите
XPAUSE, чтобы начать запись.
9-RU
Чтобы
Пауза1)
Вынуть минидиск
Нажмите
XPAUSE во время записи.
Чтобы продолжить запись, повторно нажмите
XPAUSE.
xSTOP остановить запись и открыть крышку.
(Крышка не откроется, пока
“TOC Edit” мигает на дисплее.)
1) Индикатор
REC мигает во время паузы записи. Метки дорожек не добавляются при
записи через микрофоны, даже во время паузы.
Если запись не начинается
• Проверьте, не закрыт ли
проигрыватель (стр. 25).
• Проверьте, не защищен ли минидиск от
записи (стр. 42).
• Нельзя записывать на готовые
оригинальные минидиски.
Примечания
• Для продолжительной записи
рекомендуется обеспечивать питание
проигрывателя от бытовой
электросети, используя не входящий
в основной комплект адаптер
переменного тока AC-E30HG (стр. 32).
• Крышка не откроется во время записи
или пока “TOC Edit” не исчезнет
с дисплея после завершения записи.
• Если нарушено электропитание
(т.е. батареи вынуты или разряжены,
либо произвольный адаптер
переменного тока отсоединен) во время
записи или в то время как на дисплее
горит индикатор “TOC Edit ”, крышка
открываться не будет до тех пор, пока
не возобновится подача
электропитания.
• “Data Save” или “TOC Edit” мигает во
время записи данных (места начала
и конца дорожки и т.д.). Не двигайте
и не трясите проигрыватель, а также не
отключайте питание, пока индикатор
мигает на дисплее. В противном случае
материал, записанный вплоть до этого
момента, не будет сохранен на диске.
• При записи с микрофона будут
записаны различные звуки, издаваемые
проигрывателем.
10-RU
• Не подсоединяйте произвольный
адаптер переменного тока во время
записи, если в этот момент
проигрыватель работает от батарей.
В противном случае материал,
записанный вплоть до этого момента,
не будет сохранен на диске.
• Встроенные микрофоны не работают
при присоединении микрофона к гнезду
MIC (PLUG IN POWER)
проигрывателя.
• Встроенные микрофоны не работают
при присоединении оптического кабеля
или линейного кабеля к гнезду LINE IN
(OPTICAL) проигрывателя.
• Не переключайте режим при записи.
В противном случае запись может не
произойти.
Прослушайте минидиск прямо сейчас!
Вы можете проигрывать перезаписываемые минидиски или
минидиски с готовой записью. Встроенный
громкоговоритель обеспечивает моно фоническое звучание,
а стерео фоническое прослушивание возможно при помощи
прилагаемых наушников с дистанционным управлением.
1 Вставьте минидиск.
1
2
Поверните OPEN для открытия
крышки.
Вставьте минидиск этикеткой кверху,
и сильно надавите на крышку (на центр
переднего края, как показано выше),
чтобы плотно закрыть ее.
2 Начните проигрывание минидиска.
xSTOP
1
Нажмите NPLAY.
2
Поверните VOL, чтобы отрегулировать
громкость.
Уровень громкости будет показан
на дисплее.
громкоговоритель
Надежно
подключите
VOL
кi
Для прекращения проигрывания
нажмите xSTOP.
Проигрывание начнется с места, на
котором вы остановились в прошлый
раз.
После нажатия кнопки xSTOP,
проигрыватель автоматически
выключится приблизительно через
30 секунд.
NPLAY
VOL
>N
x
кi
Надежно подключите
11-RU
Для прослушивания в стерео режиме
Подсоедините прилагаемые наушники с дистанционным управлением к гнезду i
проигрывателя. На пульте дистанционного управления используйте кнопку >N для
начала проигрывания, кнопку xSTOP для остановки проигрывателя, и кнопку
управления VOL для регулировки громкости. Если вы используете дистанционное
управление, то вы будете слышать короткие сигналы каждый раз при нажатии кнопки
>N, и длинные сигналы каждый раз при нажатии кнопки xSTOP.
Чтобы
Нажмите (Сигналы в наушниках)
Найдите начало текущей .REVIEW/AMS один раз (Нажмите кнопку управления по
дорожки
направлению к . на пульте дистанционного управления).
(Три коротких сигнала)
Найдите начало
>CUE/AMS один раз (Нажмите кнопку управления по
следующей дрожки
направлению к >N на пульте дистанционного
управления). (Два коротких сигнала)
Приостановить
XPAUSE (Нажмите X на пульте дистанционного управления).
воспроизведение
(Продолжительные короткие сигналы) Повторно нажмите
XPAUSE, чтобы продолжить проигрывание.
Переместиться назад во держите нажатой .REVIEW/AMS (Нажмите
время проигрывания1)
и удерживайте кнопку управления по направлению к . на
пульте дистанционного управления).
Переместиться вперед во держите нажатой >CUE/AMS (Нажмите и удерживайте
кнопку управления по направлению к >N на пульте
время проигрывания1)
дистанционного управления).
Вынуть минидиск
xSTOP (x на пульте дистанционного управления) и открыть
крышку.2)
1) Чтобы
быстро переместиться назад или вперед без прослушивания записи, нажмите
XPAUSE (X на пульте дистанционного управления) и держите нажатой
.REVIEW/AMS или >CUE/AMS (поверните и удерживайте ручку управления по
направлению к . или >N на пульте дистанционного управления).
2) Как
только вы откроете крышку, метка начала проигрывания переместится на начало
первой дорожки.
Если воспроизведение не
начинается
Проверьте, не закрыт ли проигрыватель
(стр. 25).
Для быстрого нахождения нужного
места
Используйте EASY SEARCH кнопки +/–
(стр. 22).
При использовании произвольных
наушников
Используйте только наушники со стерео
мини-разъемами. Нельзя использовать
наушники с микро-разъемами.
Стерео мини-разъем
12-RU
Микро-разъем
z
Воспроизведение переключается
автоматически между моно и стерео
режимами в соответствии с источником
звука.
Примечания
• Когда проигрыватель подвергается
продолжительной вибрации, например,
во время бега, звучание может
прерываться во время воспроизведения.
• Если нарушено электропитание
(т.е. батареи вынуты или разряжены,
либо произвольный адаптер
переменного тока отсоединен) во время
работы проигрывателя, то крышка
открываться не будет до тех пор, пока
не возобновится подача
электропитания.
Различные способы записи
VOR (Управляемая
голосом запись)
VOR позволяет проигрывателю
автоматически производить запись
при наличии звука
и приостанавливать запись при
отсутствии звука. Это дает
возможность производить запись
без излишних операций с кнопками.
встроенные
микрофоны
MIC SENS
REC MODE
Индикатор
VOR
VOR
zREC
1
Поверните MIC SENS к H
(высокий) или L (низкий).
2
Поверните REC MODE
к STEREO.
При установке переключателя
REC MODE в положение MONO,
запись будет производиться
в моно фоническом режиме, но
продолжительность записи будет
в два раза дольше, чем в стерео
фоническом режиме.
3
Вставьте минидиск для записи
и нажмите zREC.
4
Нажмите VOR.
VOR включается.
“VOR” появится на дисплее
и загорится индикатор VOR,
когда проигрыватель будет
записывать. Когда
проигрыватель не записывает,
мигают “VOR”, и индикатор
VOR.
Для отмены VOR во время записи,
повторно нажмите VOR.
“VOR” и индикатор VOR выключится,
а проигрыватель вернется в нормальный
режим записи.
z
VOR автоматически выключается при
нажатии кнопки xSTOP для остановки
записи.
Примечания
• Вы не сможете производить запись при
помощи встроенных микрофонов, если
произвольный микрофон подключен
к гнезду MIC (PLUG IN POWER) или
оптический кабель (не прилагается)
подключен к гнезду LINE IN
(OPTICAL).
• VOR чувствителен к внешним
звуковым условиям. В зависимости от
условий установите переключатель
MIC SENS в положение H или L. Если
вам не удалось достичь желаемых
результатов записи, отмените VOR
и записывайте в ручном режиме.
• Питание от батарей потребляется все
время, пока включен VOR, даже если
запись не производится (т.е., когда
мигают “VOR” и индикатор VOR).
13-RU
Примечания
Запись с микрофона
Подсоедините стерео микрофон
(ECM-717, и т.п.; не прилагается)
к гнезду MIC (PLUG IN POWER).
Вход проигрывателя автоматически
переключится на внешний
подключенный микрофон.
Стерео
микрофон (не
прилагается)
REC MODE
к MIC (PLUG IN
POWER)
MIC SENS
1
Поверните MIC SENS к H
(высокий) или L (низкий).
2
Поверните REC MODE
к STEREO.
3
Вставьте минидиск для записи
и нажмите zREC.
Для других операций записи,
см. “Запись на минидиск прямо
сейчас!” (страница 8).
z
• При записи в моно фоническом режиме
вы можете записать в два раза больше,
чем в стерео режиме (стр. 19).
• Если используется микрофон с внешним
питанием, то для него не требуется
батарея, поскольку его электропитание
осуществляется от проигрывателя. Если
вы используете не входящий в основной
комплект стерео фонический микрофон
ECM-717, установите переключатель на
микрофоне в положение OFF, чтобы
позволить проигрывателю осуществлять
электропитание микрофона.
14-RU
• Нельзя производить запись с внешнего
подключенного микрофона, если
к гнезду LINE IN (OPTICAL)
подключен оптический кабель.
Проигрыватель автоматически
выбирает вход записи в соответствии со
следующим порядком приоритетности:
оптический вход, вход внешнего
подключенного микрофона,
аналоговый (линейный) вход, вход
встроенных микрофонов.
• Микрофон может записывать звук
работы самого проигрывателя. В таких
случаях используйте микрофон вдали
от проигрывателя.
Запись от внешнего подсоединенного оборудования
Входное гнездо данного проигрывателя работает как в цифровом, так
и в аналоговом режиме. Подключите проигрыватель к проигрывателю
компакт-дисков либо кассетному магнитофону, используя цифровой
(оптический) или аналоговый (линейный) вход. Для записи, см. “Запись через
цифровой (оптический) вход (необходим оптический кабель)” (страница 16)
для записи с использованием цифрового (оптического) входа и “Запись через
аналоговый (линейный) вход (необходим линейный кабель)” (страница 17) для
записи с использованием аналогового (линейного) входа.
LINE IN (OPTICAL) гнездо, как для цифрового, так и аналогового входа.
Проигрыватель автоматически распознает тип линейного кабеля и переключается на
цифровой или аналоговый вход.
Разница между цифровым (оптическим) и аналоговым (линейным)
входом
Различие
Подсоединяющийся
источник
Используемый
кабель
Сигнал от
источника
Номера
записанных
дорожек
Уровень
записанного звука
1) Когда
Цифровой (оптический) вход
Устройство с цифровым
(оптическим) выходным гнездом
Оптический кабель (с оптическим
разъемом или оптическим миниразъемом) (стр. 16)
Цифровой
Аналоговый (линейный) вход
Устройство с аналоговым
(линейным) выходным гнездом
Линейный кабель (с 2 фоноразъемами или стерео миниразъемом) (стр. 17)
Аналоговый
Даже если подсоединен цифровой
источник (такой как
проигрыватель компакт-дисков),
сигнал, посланный на
проигрыватель, будет
аналоговым.
Отмечены (скопированы)
Отмечено автоматически
автоматически
• после более чем 2-х секундного
• в тех же позициях, что
пустого, либо низкоуровневого
и источник.
сегмента.
• после более чем 2-х секундного • когда во время записи действие
пустого, либо низкоуровневого
проигрывателя приостановлено.
сегмента1).
Вы можете стереть ненужные
• когда во время записи действие метки после завершения записи
(“Удаление метки дорожки”,
проигрывателя
страница 27).
приостановлено.
Вы можете стереть ненужные
метки после завершения записи.
(“Удаление метки дорожки”,
страница 27).
Такой же, как у источника.
Регулируется автоматически.
во время синхро-записи только (стр. 18).
Примечание
Метки дорожек могут быть скопированы неправильно:
• когда вы записываете с некоторых CD-проигрывателей или мультидисковых
проигрывателей, используя цифровой (оптический) вход.
• когда источник находится в режиме проигрывания вразброс или в программном режиме
при записи через цифровой (оптический) вход. В этом случае, источник должен
воспроизводить в нормальном режиме проигрывания.
• при записи BS либо CS программ через цифровой (оптический) вход.
15-RU
Запись через цифровой
(оптический) вход
(необходим оптический
кабель)
Для цифровой записи подсоедините
цифровой источник, используя
оптический кабель (не прилагается).
Цифровая запись возможна даже
с цифрового устройства
с отличающейся частотой
семплирования, такого как DAT-дека
или BS-тюнер при использовании
встроенного преобразователя
частоты семплирования.
Проигрыватель компактдисков, проигрыватель
минидисков, цифровой
усилитель и т.д.
Портативный
проигрыватель
компакт-дисков и т.п.
Оптический
мини-разъем
Оптический
разъем
POC-15B и т.д.
(не прилагается)
POC-15AB
и т.д. (не
прилагается)
REC MODE
Индикатор REC
к LINE IN
(OPTICAL)
zREC
1
Поверните REC MODE
к STEREO.
2
Вставьте минидиск для записи
и нажмите zREC.
“REC” появится на дисплее,
загорится индикатор REC,
и проигрыватель начнет
записывать.
16-RU
3
Начните воспроизведение на
исходном проигрывателе.
Для других операций записи,
см. “Запись на минидиск прямо
сейчас!” (страница 8).
z
• При записи в моно фоническом режиме
вы можете записать в два раза больше,
чем в стерео режиме (стр. 19).
• При записи из цифрового источника,
метки дорожек оригинала
автоматически копируются на
минидиск.
Примечания
• Вы можете выполнять цифровую
запись только через оптический выход.
• При записи с портативного
проигрывателя компакт-дисков,
подключите его к источнику
переменного тока и блокируйте
функцию anti-skip (такую как ESP*).
• При записи с портативного
проигрывателя компакт-дисков,
поставьте проигрыватель компактдисков на паузу перед началом
процедуры записи.
• На некоторых портативных
проигрывателях компакт дисков
цифровой выход может быть
блокирован, если они питаются не
переменным током.
• Метка дорожки ставится в том месте,
где при приостановке записи вы
повторно нажмете кнопку XPAUSE для
продолжения записи; таким образом
оставшаяся часть дорожки будет
считаться новой дорожкой.
∗ Elektronic Shock Protection
(Защита от электрошока)
Запись через аналоговый
(линейный) вход
(необходим линейный
кабель)
Для проведения аналоговой записи
подсоедините проигрыватель через
линейный кабель (не прилагается).
Звук будет послан
с подсоединенного устройства
в виде аналогового сигнала, но
будет записан на диск как цифровой.
Вставьте минидиск для записи
и нажмите zREC.
“REC” появится на дисплее,
загорится индикатор REC,
и проигрыватель начнет
записывать.
3
Начните воспроизведение на
исходном проигрывателе.
Для других операций записи,
см. “Запись на минидиск прямо
сейчас!” (страница 8).
z
При записи в моно фоническом режиме
вы можете записать в два раза больше,
чем в стерео режиме (стр. 19).
Проигрыватель компактдисков, кассетный
магнитофон и т.п.
(источник)
Примечание
к LINE OUT
L (белый)
2
R (красный)
Линейный кабель
(RK-G129HG, не прилагается)*
Метка дорожки ставится в том месте, где
при приостановке записи вы повторно
нажмете кнопку XPAUSE для
продолжения записи; таким образом
оставшаяся часть дорожки будет
считаться новой дорожкой.
REC MODE
Индикатор REC
к LINE IN
(OPTICAL)
zREC
∗ Используйте соединительные
шнуры без аттенюатора. Для
подключения портативного
проигрывателя компакт-дисков,
имеющего стерео мини-выход,
используйте соединительный шнур
RK-G136HG (не прилагается).
1
Поверните REC MODE
к STEREO.
17-RU
Для синхронизации
с исходным
проигрывателем начала/
остановки записи
(Синхро-запись)
Вы можете легко произвести
цифровую запись с цифрового
источника на минидиск.
Перед синхро-записью подключитесь
к цифровому источнику при помощи
цифрового кабеля и вставьте
минидиск для записи.
Проигрыватели
компакт-дисков
и т.п.
REC MODE
zREC
SYNCHRO REC
OFF
ON
1
Поверните REC MODE
к STEREO.
2
Поверните SYNCHRO REC к ON.
“SYNC” появляется на дисплее.
E nd ¢¢7
Индикация синхро-записи
“SYNC” не появляется, если
оптический кабель не
подсоединен к гнезду LINE IN
(OPTICAL) проигрывателя.
18-RU
3
Нажмите zREC.
Проигрыватель готов к записи.
4
Начните воспроизведение на
исходном проигрывателе.
Проигрыватель начинает запись
при получении сигнала.
Для прекращения записи нажмите
xSTOP.
z
• При записи в моно фоническом режиме
вы можете записать в два раза больше,
чем в стерео режиме (стр. 19).
• Во время синхро-записи вы не можете
войти в режим паузы.
• Если в течении более 3-х секунд не
слышно звука из проигрывателя
в процессе синхро-записи,
проигрыватель автоматически
переключается в режим паузы. Когда
звук из источника появится снова,
проигрыватель возобновит синхрозапись. Если проигрыватель находится
в режиме паузы 5 минут или дольше,
проигрыватель автоматически
останавливается.
Примечания
• Не переключайте переключатель
SYNCHRO REC после шага 4. Запись
не может быть произведена должным
образом.
• Установка REC MODE не может быть
изменена во время синхро-записи.
• Даже если из источника не поступает
звук, возможны случаи, когда процесс
синхро-записи не приостанавливается
автоматически вследствие шума,
исходящего из источника.
• Если во время синхро-записи
встречается фрагмент тишины длиной
в 2 секунды и более, то в конец этого
фрагмента автоматически вставляется
метка новой дорожки.
• Если подключение осуществлялось не
с помощью оптического кабеля, или
кабель подключен к гнезду
MIC (PLUG IN POWER), синхро-запись
не может быть выполнена.
Запись в моно режиме
вдвое дольше обычной
Для более продолжительной записи
используйте моно режим.
Продолжительность записи
становится вдвое больше обычной.
Установка часов для
отображения времени
с начала записи
Для отображения даты и времени на
минидиске во время записи,
необходимо сначала установить часы.
./>
xSTOP
zREC
REC MODE
1
Поверните REC MODE
к MONO.
2
Вставьте минидиск для записи
и нажмите zREC.
Для других операций записи,
см. “Запись на минидиск прямо
сейчас!” (страница 8).
NPLAY
1
CLOCK SET
(нижняя часть)
Включите дисплей, нажав
xSTOP, а затем нажмите
CLOCK SET кнопки
проигрывателя.
Используйте указанный предмет.
Цифры года начнут мигать.
¢¢y 1m 1d
Для прекращения записи нажмите
xSTOP.
Примечания
• При записи стерео источника в моно
фоническом режиме, звуки из правого
и левого канала будут смешиваться.
• Вы не сможете записывать в моно
фоническом режиме, если
переключатель SYNCHRO REC
повернут к ON. Перед тем, как начать
запись с цифрового входа, убедитесь,
что переключатель SYNCHRO REC
повернут к OFF.
• Минидиски, записанные в режиме моно,
могут проигрываться только на
проигрывателях минидисков, имеющих
данную функцию.
• Звук, записанный через цифровой
(оптический) вход, может быть
проверен в стерео режиме при помощи
наушников, и т.д.
Если вы предварительно не
включили дисплей, вы не
сможете произвести установку
времени, даже если нажмете
CLOCK SET.
2
Поменяйте текущий год, нажав
. или >.
Для быстрой смены цифр,
держите нажатой . или >.
3
Нажмите NPLAY для введения
года.
Цифра месяца начнет мигать.
4
Повторите шаг и 3, чтобы
ввести текущие месяц, дату, час
и минуты.
Когда вы нажмете NPLAY,
чтобы ввести минуты, часы
начнут работать.
19-RU
Если вы допустили ошибку при
установке часов
Нажмите xSTOP, и заново
установите часы, начиная с шага 1.
Вы можете пропустить шаг, нажав
NPLAY.
Для отображения текущего
времени
При записи, или когда
проигрыватель не работает,
несколько раз нажмите DISPLAY,
пока текущее время не появится на
дисплее.
Для отображения времени
в 24-часовой системе
При установке часов нажмите
XPAUSE. Для отображения
времени в 12-часовой системе, снова
нажмите XPAUSE.
Проверка оставшегося
времени или позиции
записи
Проверить оставшееся время, номер
дорожки и т.д. можно во время
записи либо остановки.
DISPLAY
Индикатор REC
1
Нажмите DISPLAY, когда
проигрыватель записывает или
остановлен.
При каждом нажатии кнопки на
дисплее происходят следующие
изменения.
A
B
Во время записи
A
B
Номер
дорожки
Прошедшее время
Номер
дорожки
Оставшееся время
записи
Текущая
дата1)
Текущее время1)
1) Появляется
только при установленных
часах.
Если вы хотите зафиксировать дату
и время записи, заранее установите
часы.
20-RU
В режиме ОСТАНОВКА
A
B
Номер
дорожки
Прошедшее время
Название
дорожки1)
Оставшееся время
записи
Название
диска1)
Оставшееся после
текущей позиции
время
Текущая
дата2)
Текущее время2)
1) Появляется
только при помеченной
дорожке.
2) Появляется
только при установленных
часах.
Чтобы узнать состояние записи
Индикатор REC загорается или
мигает в соответствии с состоянием
процесса записи.
Состояние
процесса
записи
REC
индикатор
Во время записи
загорается
Состояние
ожидания записи
мигает
Остается менее
3-х минут для
записи
изредка мигает
мгновенно
Установлена
выключается
метка дорожки
(только при
управлении
проигрывателем)
z
Для проверки положения проигрывателя
или названия дорожки при
воспроизведении, см. стр. 24.
21-RU
Различные способы воспроизведения
Повышение четкости
голоса при
воспроизведении
(Выделение голоса)
Во время стерео воспроизведения
функция Выделения голоса
подчеркивает право-левую
ориентацию отдельных голосов,
делая их более легкими для
распознавания и прослушивания.
Эта функция эффективна при
использовании прилагаемых
наушников для прослушивания
стерео записей собраний,
конференций и т.п.
Быстрое нахождение
нужного места (Легкий
поиск)
Используйте функцию Легкого
поиска для быстрого нахождения
нужного места.
EASY SEARCH +/–
1
V-UP
1
Нажмите V-UP на пульте
дистанционного управления.
“V-UP” появится на дисплее.
Нажмите EASY SEARCH
+ или –, когда проигрыватель
воспроизводит запись или
остановлен.
Каждое нажатие на кнопку +
продвигает воспроизведение
вперед приблизительно на одну
минуту. Каждое нажатие на
кнопку – продвигает
воспроизведение назад
приблизительно на одну минуту.
¢¢2
Индикация функции
Выделения голоса
¢¢3
При однократном нажатии на кнопку +.
(Воспроизведение продвигается на одну
минуту вперед.)
Для отмены функции Выделения
голоса, повторно нажмите V-UP.
¢¢2
“V-UP” исчезнет с экрана.
Примечания
• Использование функции Выделения
голоса не рекомендуется при
проигрывании музыкального диска.
• Функция Выделения голоса
автоматически выключается при
проигрывании моно фонической
дорожки.
22-RU
При однократном нажатии на кнопку –.
(Воспроизведение продвигается на одну
минуту назад.)
z
• Кнопки + и – могут быть нажаты до 20
раз каждая.
• Если, используя функцию Легкого
поиска, вы достигнете начала диска,
проигрыватель автоматически начнет
воспроизведение. Если, используя
функцию Легкого поиска, вы достигнете
конца диска, то на дисплее появится
“END”. В этом случае нажмите кнопку
xSTOP для остановки проигрывателя.
Многократное
проигрывание дорожек
Многократное проигрывание
дорожек возможно двумя способами
— повторение всех дорожек
и повторение одной дорожки.
Прослушивание на
высокой скорости
(Быстрое
воспроизведение)
Вы можете сократить время
прослушивания, используя функцию
Быстрого воспроизведения. Скорость
воспроизведения может быть
увеличена в 1,6 раза по сравнению
с обычным воспроизведением.
PLAY MODE
1
FAST PB
1
Нажмите PLAY MODE когда
проигрыватель воспроизводит
или остановлен.
Каждый раз при нажатии
кнопки, индикация режима
проигрывания изменяется
следующим образом.
Индикация режима
проигрывания
Нажмите FAST PB.
“FAST” появляется на дисплее
и проигрыватель начинает
воспроизведение со скоростью
в 1,6 раза выше, чем при
обычном воспроизведении.
¢¢4
Индикация функции
Быстрого воспроизведения
¢¢3
Индикация
Режим
проигрывания
—
Все дорожки
проигрываются
один раз.
Все дорожки
проигрываются
многократно.
Для переключения в режим
обычного воспроизведения,
нажмите NPLAY.
z
Вы можете приостановить
воспроизведение или найти метки
дорожек, нажав XPAUSE, .REVIEW/
AMS или >CUE/AMS кнопку во время
Быстрого воспроизведения.
1
Одна дорожка
проигрывается
многократно.
23-RU
Усилитель низких частот
(DIGITAL MEGA BASS)
Функция Mega Bass усиливает
низкочастотный звук для более
насыщенного звучания. Она влияет
только на звук, исходящий из
наушников.
Проверка оставшегося
времени или позиции
проигрывания
Во время воспроизведения вы
можете проверить название
дорожки, название диска и т.п.
DISPLAY
MEGA BASS
1
1
Нажмите MEGA BASS, когда
проигрыватель воспроизводит.
При каждом нажатии кнопки,
происходят следующие
изменения индикации.
Нажмите DISPLAY, когда
проигрыватель воспроизводит.
При каждом нажатии кнопки на
дисплее происходят следующие
изменения.
A
¢¢4
B
Индикация Mega Bass
Индикация Режим
проигрывания
—
Обычное
воспроизведение
A
Номер дорожки
Название
дорожки1)
BASS
Mega Bass
(умеренный эффект)
Название
диска1)
BASS
Mega Bass (сильный
эффект)
Дата записи2)
Примечания
• Если имеет место искажение звука,
когда вы увеличиваете громкость при
усилении низких частот, уменьшите
громкость снова или нажмите кнопку
MEGA BASS для переключения на
другой режим воспроизведения.
• Функция Mega Bass не влияет на
записываемый звук.
24-RU
1) Появляется
B
Прошедшее
время
Оставшееся
время для
текущей
дорожки
Оставшееся
после текущей
позиции время
Время записи2)
только при помеченной
дорожке.
2) Появляется
только, когда
зафиксированы дата и время записи.
z
Если во время записи или в режиме
остановка вы хотите проверить
оставшееся время или положение записи,
см. стр. 20.
Блокирование
управления (HOLD)
Используйте эту функцию для
предотвращения случайного
нажатия кнопки при переноске
проигрывателя.
HOLD
HOLD
1
Поверните HOLD
в направлении ..
На проигрывателе, поверните
HOLD для блокирования
управления проигрывателем.
На пульте дистанционного
управления, поверните HOLD
для блокирования кнопок пульта
дистанционного управления.
Поверните HOLD
противоположно направлению
стрелки для разблокирования
управления.
25-RU
Редактирование записанных дорожек
Можно редактировать ваши записи
добавляя/удаляя метки дорожек или
вводя информацию о дорожках
и минидисках. Оригинальные
минидиски с готовой записью не
редактируются.
Примечания относительно
редактирования
• Не двигайте и не толкайте
проигрыватель, в то время как
“TOC Edit”* мигает на дисплее.
В противном случае результаты
редактирования не будут сохранены на
диске.
• Крышка не откроется во время
операции редактирования или пока
“TOC Edit” находится на дисплее.
• Нельзя редактировать на минидиске
дорожки, защищенные от записи. Перед
редактированием дорожек сдвиньте
предохранитель на минидиске (стр. 42).
• Если вы выполняете операцию
редактирования во время
воспроизведения, не отключайте
питание, пока “TOC Edit” не исчезнет
с экрана.
∗ TOC = Table of Contents (Содержание)
Добавление меток
дорожек
Можно добавить два вида меток
дорожек: обычные метки дорожек
и специальные метки дорожек. На
один диск может быть добавлено
в целом до 254 меток дорожек.
Разметка дорожки для
разделения записи
После добавления новой метки
дорожки, фрагмент дорожки будет
считаеться новой дорожкой.
Номера дорожек увеличиваются
следующим образом.
1
2
3
4
Разметка дорожки
1
2
3
4
5
Увеличение номеров дорожек
1
Во время записи, проигрывания
минидиска или в режиме паузы
нажмите TRACK MARK
в месте, где вы хотите добавить
метку.
“MARK ON” появится на
дисплее, и будет добавлена
метка дорожки. Номер дорожки
увеличивается на единицу.
Разметка дорожки
в важных местах
При записи вы можете добавлять не
только обычные метки дорожек, но
также и специальные метки
дорожек (“TT”), чтобы отмечать
положение важных мест.
1
2
3
4
5
6
7 8
TRACK MARK
TRACK MARK
26-RU
Обычные метки Специальные
метки дорожек
дрожек
1
Нажмите TRACK MARK на
пульте дистанционного
управления на 2 или более
секунды в нужном месте во
время записи.
Добавится специальная метка,
а номер дорожки увеличится на
единицу. На экране дисплея
появится “MARK ON”, и в начало
названия дорожки будет
автоматически добавлено “TT”.
Удаление метки дорожки
При удалении обычной метки
дорожки или специальной метки
дорожки, номера дорожек будут
меняться следующим образом.
Пример
1
2
3
4
Удалите метку дорожки
Примечание
1
Обязательно нажмите кнопку TRACK
MARK на 2 или более секунды, иначе
будет добавлена обычная метка
дорожки.
2
Номера дорожек уменьшатся
TRACK MARK
Для нахождения специальных
меток дорожек во время
воспроизведения
При нажатой VOR, быстро нажмите
.REVIEW/AMS или >CUE/AMS.
Появится номер дорожки после индикации
специальной метки дорожки (“TT”).
Индикация специальной
метки дорожки
XPAUSE
.REVIEW/AMS
1
При прослушивании дорожки
с меткой, которую вы хотите
удалить, приостановите
воспроизведение, нажав
XPAUSE.
2
Найдите метку дорожки, слегка
нажав .REVIEW/AMS.
Например, для удаления метки
третьей дорожки, найдите
начало третьей дорожки. “00:00”
появляется на дисплее.
“MARK” появляется на дисплее
на 2 секунды.
3
Для удаления метки нажмите
TRACK MARK.
“MARK OFF” появляется на
дисплее. Теперь метка дорожки
удалена, и две дорожки
объединены.
:T T
Несколько раз нажмите .REVIEW/
AMS для перехода к предыдущим
специальным меткам дорожек.
Несколько раз нажмите >CUE/AMS
для перехода к последующим
специальным меткам дорожек.
Чтобы заменить обычную метку
дорожки специальной меткой
дорожки.
3
После завершения записи, добавьте
“TT” в начало названия дорожки,
которую вы хотите изменить.
Чтобы заменить специальную
метку дорожки обычной меткой
дорожки.
z
После завершения записи, удалите “TT”
в начале названия дорожки или измените
название дорожки.
При удалении метки дорожки удаляются
также относящиеся к метке дата, время
и название.
27-RU
Примечания
• Нельзя удалить метку дорожки,
установленную между дорожкой,
записанной в стерео фоническом
режиме и дорожкой, записанной в моно
фоническом режиме. Если вы
попытаетесь удалить такую метку
дорожки, то на дисплее появится
“SORRY”.
• Нельзя удалить метку дорожки,
установленную между дорожкой,
записанной через цифровое соединение
и дорожкой, записанной через
аналоговое соединение. Если вы
попытаетесь удалить такую метку
дорожки, то на дисплее появится
“SORRY”.
Удаление дорожек
Для удаления дорожки
Обратите внимание, что после
удаления записи ее невозможно
восстановить. Проверьте
содержимое дорожки, которую вы
хотите удалить.
Чтобы отменить удаление,
нажмите xSTOP или TRACK MARK.
Для удаления части дорожки
Приостановите воспроизведение
в месте, где вы хотите начать
удаление. Затем выполните шаги
1 и 2.
Для удаления части дорожки
Добавьте метки дорожки в начало
и в конец части, которую вы хотите
удалить, затем удалите эту часть.
Для очистки всего диска
Обратите внимание, что после
удаления записи ее невозможно
восстановить. Проверьте
содержимое диска, который вы
хотите очистить.
EDIT/ENTER
xSTOP
EDIT/ENTER
ERASE
1
Проиграйте диск, который вы
хотите очистить, проверьте его
содержимое, а затем нажмите
xSTOP.
2
Когда проигрыватель
остановлен, нажмите ERASE.
“All Erase?” и “PushENTER”
попеременно появятся на
дисплее.
3
Нажмите EDIT/ENTER.
На дисплее начнет мигать
“TOC Edit”, и все дорожки будут
удалены.
После завершения удаления на
дисплее появится “BLANKDISC”.
ERASE
1
2
28-RU
Во время проигрывания
дорожки, которую вы хотите
удалить, нажмите ERASE.
“Erase OK?” и “PushENTER”
попеременно появляются на
дисплее, и проигрыватель
многократно воспроизводит
выбранную дорожку.
Нажмите EDIT/ENTER.
Дорожка удаляется, и начинается
воспроизведение следующей
дорожки. После того, как одна
дорожка удалена, остальные
дорожки автоматически
перенумеровываются.
Чтобы отменить удаление,
нажмите xSTOP или TRACK MARK.
Перемещение
записанных дорожек
5
Нажмите EDIT/ENTER снова.
Дорожка перемещается
в заданную позицию.
Вы можете изменить порядок
записанных дорожек.
Чтобы отменить перемещение,
нажмите xSTOP или TRACK MARK.
Пример
Переместите дорожку С с третьего места на
второе.
Перед перемещением
Ввод информации
о записи
A
B
C
D
A
C
B
D
После перемещения
EDIT/ENTER
.REVIEW/AMS/
>CUE/AMS
1
TRACK MARK
Во время проигрывания
дорожки, которую вы хотите
переместить, нажмите EDIT/
ENTER.
“
: Name” мигает на дисплее,
и проигрыватель многократно
воспроизводит выбранную
дорожку.
2
Нажмите .REVIEW/AMS
или >CUE/AMS пока на
дисплее не начнет мигать “
:
Move”.
3
Нажмите EDIT/ENTER снова.
В вышеприведенном примере на
дисплее появится “MV 003 t 003”.
4
Несколько раз нажмите
.REVIEW/AMS или
>CUE/AMS для выбора
номера заданной дорожки.
В вышеприведенном примере на
дисплее появится “MV 002 t 003”.
Вы можете именовать дорожки во
время проигрывания, диски —
в режиме останова, а также то
и другое — во время записи. Каждое
название может состоять из 200
символов.
Каждый диск может вмещать
вплоть до 1700 буквенно-цифровых
символов во время проигрывания
или останова.
Вы можете ввести около 500
буквенных знаков и символов во
время записи каждой дорожки.
Имеющиеся в наличии символы
• Прописные и строчные буквы
английского алфавита
• Цифры от 0 до 9
•! " # $ % & ( ) * . ; < = > ?
@ _ ` + – ' , / : _ (пробел)
PLAY MODE
DISPLAY
EDIT/ENTER
./>
xSTOP
TRACK
MARK
N
X
EASY SEARCH +/–
29-RU
Ввод информации о диске
в режиме останова
Ввод информации о дорожке во
время проигрывания
1
Вставьте диск.
Когда диск вставлен, убедитесь,
что проигрыватель остановлен.
1
2
Нажмите EDIT/ENTER.
“
: Name” мигает на дисплее.
Вставьте диск и начните
проигрывание дорожки,
информацию о которой вы
хотите ввести.
2
3
Нажмите EDIT/ENTER снова.
Диск готов для ввода
информации.
Нажмите EDIT/ENTER.
“
: Name” мигает на дисплее,
и проигрыватель многократно
воспроизводит выбранную
дорожку.
4
Несколько раз нажмите .
или > для выбора символа
и нажмите N для ввода.
Выбранный символ перестает
мигать, и курсор перемещается
к следующей позиции для ввода.
3
Нажмите EDIT/ENTER снова.
Дорожка подготовлена ко вводу
информации.
4
Выполните шаги 4-6 в разделе
“Ввод информации о диске
в режиме останова”.
Нажмите
X
./>
EASY
SEARCH
+/–
DISPLAY
PLAY
MODE
xSTOP
TRACK
MARK
Чтобы
Переключение
между прописными,
строчными буквами
и метками/номерами.
Измените символ на
предыдущий/
следующий.
Передвиньте курсор
влево или вправо.
Вставьте пробел,
чтобы ввести другой
символ.
Удалите символ
и передвиньте все
последующие буквы
влево.
Отменить ввод
информации.
Отменить ввод
информации.
5
Повторите шаг 4 и введите все
символы наименования.
Чтобы отменить введенную
информацию, нажмите xSTOP
или TRACK MARK.
6
Нажмите EDIT/ENTER.
Информация о дорожке или
диске введена.
30-RU
Ввод информации о дорожке
или диске во время записи
1
Во время записи нажмите
EDIT/ENTER.
“
: Name” мигает на дисплее.
2
Чтобы ввести информацию
о дорожке, снова нажмите
EDIT/ENTER.
Чтобы ввести информацию
о диске, несколько раз нажмите
. или > пока на дисплее не
начнет мигать “
: Name”,
затем нажмите EDIT/ENTER.
Дорожка или диск подготовлены
ко вводу информации.
3
Выполните шаги 4-6 в разделе
“Ввод информации о диске
в режиме останова”.
Чтобы отменить введенную
информацию, нажмите xSTOP или
TRACK MARK.
Для повторного ввода информации
Выполняйте шаги, соответствующие
способу ввода информации, до тех
пор, пока диск или дорожка не будет
готов ко вводу информации. Введите
новый знак поверх того, который вы
хотите заменить, затем нажмите
кнопку EDIT/ENTER.
Примечания
• Когда во время ввода информации
о дорожке или диске процесс записи
прекращается, либо когда во время
ввода информации о дорожке
начинается воспроизведение
следующей дорожки, ввод в этом месте
осуществляется автоматически.
• При записи через встроенные
микрофоны, звуки операций
проигрывателя, такие как звуки
нажатия кнопок, также будут записаны.
Чтобы избежать этого, вам следует
ввести информацию о диске или
дорожке после завершения записи.
• Нельзя повторно вводить информацию
на параметризованные минидиски или
на минидиски, на которых не была
произведена запись.
• Проигрыватель может отображать
символы японского алфавита
“Катакана”, но не может использовать
их при вводе.
• Проигрыватель не может переписать
название диска или дорожки из более
чем 200 символов, которое было
создано другим устройством.
31-RU
Источники питания
Питание проигрывателя может
осуществляться не только от
сухих щелочных батарей
(не прилагаются), но и от бытовой
электросети. Однако нельзя
использовать сухие марганцевые
батареи.
Когда заменять батареи
Состояние батареи можно
контролировать по индикации
батареи, которая отображается на
дисплее во время использования
проигрывателя. В зависимости от
состояния батареи индикатор
батареи изменяется, как показано
в нижеприведенной таблице.
Индикатор емкости батареи
представляет приблизительные
значения.
Индикатор Условия
батареи
t
Уменьшение мощности
батареи.
r
Батарея имеет слабый
(мигает)
заряд.
e
Батарея разряжена. “LOW
(мигает)
BATT” мигает на дисплее
пульта дистанционного
управления,
и электропитание
прекращается.
Примечания
• Не используйте новую сухую батарею
вместе со старой. Не смешивайте
разные типы сухих батарей.
• Остановите проигрыватель перед
заменой батарей.
• Заменяйте обе сухие батареи новыми.
• Для продолжительной записи
рекомендуется использовать адаптер
переменного тока.
Использование бытовой
электросети
1
Подсоедините адаптер
переменного тока AC-E30HG
(не прилагается) к DC IN 3V.
2
Подсоедините адаптер
переменного тока (не
прилагается) к стенной розетке.
к стенной розетке
адаптер переменного тока
Длительность работы батареи1)
(EIAJ2))
Батареи
Две LR6
(размера AA)
Сухие
щелочные
батареи Sony3)
1)
Запись4) Воспроиз
ведение5)
Приблиз. Приблиз.
6 часов
18 часов
Время работы батарей может быть короче
вследствие условий работы, окружающей
температуры и типа батарей.
2) Измерено в соответствии со стандартом
EIAJ (Electronic Industries Association of
Japan), (Японской ассоциации электронной
промышленности).
3) При использовании сухих щелочных
батарей LR6 (SG) Sony “STAMINA”
(изготовленных в Японии).
4) Для предотвращения прерывания записи
из-за разрядки батарей, для операций
записи используйте новые батареи.
5) При воспроизведении при помощи
встроенного громкоговорителя.
32-RU
к DC IN 3V
Примечания
• Для использования в домашних
условиях: Используйте адаптер
переменного тока AC-E30HG (не
прилагается). Не используйте какойлибо другой адаптер, поскольку это
может негативно отразиться на работе
проигрывателя.
Полярность
разъема
• Ниже представлены региональные
отличия в технических характеристиках
AC-E30HG. По этой причине перед
приобретением проигрывателя вам
следует проверить, чтобы требования
к питанию и форма штепсельной вилки
соответствовали принятым в вашем
регионе.
Дополнительная информация
Предостережения
По безопасности
Не вставляйте никакие посторонние
предметы в гнездо DC IN 3V.
По источникам питания
• Используйте батареи LR6 (размера
AA), бытовую электросеть или
автомобильный аккумулятор.
• Проигрыватель подключен
к переменному току до тех пор, пока он
подсоединен к стенной розетке, даже
если сам проигрыватель выключен.
• Если вы не собираетесь использовать
проигрыватель на протяжении долгого
времени, отсоедините его от источника
электроэнергии (адаптера переменного
тока, сухих батарей, или провода
автомобильного аккумулятора). При
отсоединения адаптера (не прилагается)
от розетки, беритесь за вилку; но ни
в коем случае не тяните за шнур.
По нагреванию
При использовании проигрывателя
в течение длительного времени, он
нагревается. В этом случае выключите
проигрыватель, пока он не охладится.
По установке
• Не подвергайте проигрыватель
сильному воздействию света,
температуры, влаги или вибрации.
• Не заворачивайте во что-либо
проигрыватель при его работе от
адаптера переменного тока (не
прилагается). Нагревание проигрывателя
может негативно сказаться на его работе
или привести к повреждениям.
• Не переносите проигрыватель вместе
с какими бы то ни было твердыми
предметами в прилагаемой коробке для
переноски. Трение с такими предметами
может привести к отслаиванию или
царапанию окрашенной поверхности
проигрывателя.
По наушникам
Безопасность в дороге
Не используйте наушники во время езды
на автомобиле, велосипеде либо при
управлении каким-либо иным
транспортом. Это может привести
к аварийной ситуации, и запрещено во
многих регионах. Потенциально опасно
также прослушивать проигрыватель на
высокой громкости во время ходьбы,
особенно на пешеходных переходах. Вам
необходимо быть предельно осторожными
или прекратить использование
в потенциально опасных ситуациях.
Предотвращение нанесения вреда
слуху
Избегайте прослушивания в наушниках
на высокой громкости. Специалисты не
рекомендуют частое, на большой
громкости и длительное прослушивание.
Если вы услышите звон в ушах,
уменьшите громкость или прекратите
прослушивание.
Забота о других
Слушайте проигрыватель на умеренной
громкости. Это позволит вам слышать
окружающие звуки и быть
внимательным к людям вокруг вас.
По картриджу для минидисков
• При переноске или хранении
минидисков держите их в футляре.
• Не открывайте крышку силой.
• Не храните картридж в местах, где он
будет подвергаться воздействию света,
температур, влаги или пыли.
• Прикрепите прилагающуюся этикетку
минидиска только в обозначенном на
диске месте. Не приклеивайте ее ни
в каком другом месте на поверхности
диска.
По чистке
• Протирайте корпус проигрывателя
мягкой тканью, слегка смоченной водой
или слабым раствором моющего
средства. Не используйте каких-либо
абразивов, чистящих порошков или
растворителей, таких как спирт или
бензин, поскольку они могут испортить
отделку корпуса.
• Для удаления пыли с поверхности
картриджа диска, вытирайте его сухой
тканью.
• Пыль на линзе может вызвать сбои
в работе аппарата. Закрывайте крышку
отделения для диска после того, как
вставите или удалите минидиск.
33-RU
Примечания о элементах
питания
На крышке батарейного
отделения
Неправильное использование батарей
может привести к протечке или
разрушению батарей. Для
предотвращения подобных случаев
соблюдайте следующие меры
предосторожности:
• Правильно устанавливайте полюса
+ и – батарей.
• Не пытайтесь перезаряжать сухие
батареи.
• Вынимайте батареи, если
проигрыватель не используется
длительное время.
• Если произойдет протечка батареи,
осторожно и тщательно вытрите
батарейное отделение перед тем, как
вставить новые батареи.
Крышка батарейного отделения
сконструирована так, чтобы при
приложении большой силы, она
отделялась от проигрывателя.
Чтобы установить крышку назад
выполните следующие шаги.
Примечание по механическому
шуму
1
2
1. По очереди плотно вставьте выступы
защелки PUSH OPEN в пазы
проигрывателя.
Во время работы проигрыватель
производит механический шум,
вызываемый системой сохранения
энергии проигрывателя, что не является
проблемой.
Пазы
Выступы
1
2
2. По очереди плотно вставьте выступы
крышки в пазы защелки PUSH OPEN.
34-RU
Устранение неполадок
Если после использования приведенных советов, неполадка не устранена,
обратитесь к ближайшему торговому представителю Sony.
Внешний признак Причина/Решение
Проигрыватель не • Возможно, плохо подсоединены аудио источники.
работает или
, Отсоедините аудио источники и подключите их вновь
работает плохо.
(стр. 16, 17).
• Функция HOLD включена (на дисплее появляется “HOLD”
при нажатии кнопки на проигрывателе).
, Разблокируйте HOLD, повернув переключатель HOLD
противоположно направлению стрелки (стр. 25).
• Внутри проигрывателя скопилась влага.
, Выньте минидиск и оставьте проигрыватель в теплом
месте в течение нескольких часов до тех пор, пока влага
не испарится.
• Сухие батареи имеют слабый заряд (r или “LOW BATT”
мигает).
, Замените сухие батареи (страницы 6, 32).
• Сухие батареи вставлены неправильно.
, Вставьте батареи правильно (стр. 6).
• Вы нажали кнопку во время быстрой смены информации
о диске.
, Подождите, пока индикация диска будет сменяться
медленно.
• При цифровой записи с портативного проигрывателя
компакт-дисков вы не использовали питание переменного
тока или не блокировали функцию анти-пропуск, такую как
ESP (стр. 16).
• Аналоговая запись была произведена при помощи
соединительного шнура с аттенюатором.
, Используйте соединительные шнуры без аттенюатора
(стр. 17).
• Во время записи был отключен адаптер переменного тока
(не прилагается), либо произошло отключение
электропитания.
• Во время работы проигрыватель подвергся толчкам, было
слишком много помех, бросок напряжения из-за молнии и т.д.
, Начните с начала, как указано ниже.
1 Удалите батареи или отсоедините все источники
питания.
2 Оставьте проигрыватель в покое примерно на
30 секунд.
3 Вставьте батареи или подсоедините источник
питания.
• Диск поврежден либо не содержит надлежащих записей или
данных для редактирования.
, Повторно вставьте диск. Если это не поможет, сделайте
перезапись.
• Крышка закрыта не плотно.
, Откройте крышку и закройте ее снова, сильно нажав на
крышку, чтобы она плотно закрылась.
35-RU
Внешний признак Причина/Решение
Крышка не
• Во время записи или редактирования разрядились батареи
открывается.
или были отсоединены источники питания.
, Замените разряженные батареи новыми или снова
подсоедините источник питания.
В наушниках не
• Разъем наушников плохо подсоединен.
слышно звука.
, Подключите должным образом разъем наушников
к пульту дистанционного управления. Подключите
должным образом разъем пульта дистанционного
управления к i.
• Громкость слишком низкая.
, Отрегулируйте громкость поворачивая VOL.
• Разъемы загрязнены.
, Очистите разъем на конце шнура наушников и разъем
на конце шнура пульта дистанционного управления.
Минидиск не
• Проигрывание диска остановилось перед началом
проигрывается
последней дорожки.
с первой дорожки.
, Несколько раз нажмите .REVIEW/AMS или один
раз откройте и снова закройте крышку для перехода на
начало диска, и возобновите проигрывание после того,
как проверите номер дорожки на дисплее.
Проигрыватель не • Выбран повтор воспроизведения.
воспроизводит
, Несколько раз нажмите PLAY MODE, пока индикация
должным образом.
не исчезнет с дисплея.
При проигрывании • Проигрыватель подвергается постоянной вибрации.
происходит пропуск , Установите проигрыватель в устойчивое место.
звука.
• Очень короткая дорожка может вызвать пропуск звука.
В звуке много
• Сильное магнитное влияние телевизора или подобного
помех.
устройства вносит помехи в работу.
, Отодвиньте проигрыватель от источника сильного
магнитного влияния.
Невозможно найти • Вы нажали XPAUSE после нажатия .REVIEW/AMS или
метки дорожек.
>CUE/AMS.
, Нажмите XPAUSE перед нажатием .REVIEW/AMS
или >CUE/AMS.
Часы отстают или • Заряд встроенной батареи для часов заканчивается.
мигает дисплей.
Обратите внимание, что часы в нормальных условиях могут
Дата записи не была спешить или отставать приблизительно на 2 минуты
зафиксирована на
в месяц.
диске.
, Вставьте новые сухие батареи и оставьте их чуть больше
двух часов для зарядки встроенной батареи для часов.
После зарядки снова установите часы (стр. 19).
• Часы не установлены.
, Установите часы (стр. 19).
36-RU
Ограничения системы
Система записи в вашем проигрывателе минидисков радикально отличается от
систем, используемых в кассетных и DAT-деках, и имеет ограничения,
описанные ниже. Заметьте, что эти ограничения присущи самой системе
записи минидисков и не являются следствием механических причин.
Внешний признак
Причина
“TR FULL”
появляется даже
перед тем, как время
записи достигло
максимума
(60, 74 или 80 минут).
Если на диск было записано 254 дорожки, то появляется
“TR FULL”, независимо от записанного времени. На диске
не может быть записано больше, чем 254 дорожки. Для
продолжения записи удалите ненужные дорожки.
“TR FULL”
появляется даже до
того, как количество
дорожек или время
записи на диск
достигло максимума.
Многократная перезапись и удаление могут вызвать
фрагментацию и разброс данных. Хотя эти разбросанные
данные могут считываться, каждый фрагмент
рассматривается как дорожка. В этом случае количество
дорожек может достигнуть 254, и дальнейшая запись
станет невозможной. Для продолжения записи удалите
ненужные дорожки.
Метки дорожек не
могут быть удалены.
Время, остающееся
для записи, не
увеличивается даже
после удаления
многих коротких
дорожек.
Если данные дорожки фрагментированы, то метка
дорожки фрагмента меньшего, чем 12 секунд, не может
быть удалена. Нельзя объединять дорожку, записанную
в стерео фоническом режиме с дорожкой, записанной
в моно фоническом режиме; а также нельзя объединять
дорожку, записанную через цифровое соединение
с дорожкой, записанной через аналоговое соединение.
Дорожки продолжительностью менее 12 секунд не
учитываются, и поэтому их удаление не приведет
к увеличению времени для записи.
Общее время записи
и общее остающееся
время на диске могут
не равняться
максимальному
времени для записи
(60, 74 или 80 минут).
Обычно запись производится небольшими порциями
приблизительно по 2 секунды. Когда запись прекращается,
последняя порция записи всегда использует эти 2 секунды,
даже если на самом деле записанная дорожка короче.
Более того, когда после остановки запись возобновляется,
проигрыватель автоматически вставляет пробел
приблизительно за 2 секунды до следующей записи. (Это
необходимо для того, чтобы предотвратить случайное
стирание предыдущей дорожки, в какой бы момент ни
началась новая запись.) Таким образом, реальное время
записи будет уменьшаться с каждой остановкой; максимум
на 6 секунд при каждой остановке по сравнению
с потенциальным временем записи.
При редактировании Фрагментация данных может вызвать при поиске
дорожек возможно
пропадание звука, поскольку дорожки проигрываются на
пропадание звука
большей скорости, чем при обычном воспроизведении.
при поисковых
операциях.
37-RU
Сообщения
Если данные сообщения об ошибках появляются на дисплее, просмотрите
таблицу внизу.
Сообщение об
ошибке
BLANKDISC
BUSY
Data Save
DISC ERR
DISC FULL
EDITING
Hi DC in
HOLD
LOW BATT
MEM OVER
MENU
NAME FULL
38-RU
Значение/Устранение неполадки
• Вставлен минидиск без записи.
, Вставьте минидиск с записью.
• Вы пытались использовать проигрыватель во время
осуществления доступа к записанным данным.
, Подождите, пока не пропадет сообщение (в отдельных
случаях это может занять 2-3 минуты).
• Проигрыватель минидисков записывает информацию (звук)
из памяти на диск.
, Дождитесь окончания процесса. Не подвергайте
проигрыватель каким-либо толчкам, а также не
отключайте питание.
• Диск поврежден либо не содержит надлежащих записей или
данных для редактирования.
, Повторно вставьте диск. Если это не поможет, выполните
перезапись.
• Недостаточно места на диске для записи (доступно менее 12
секунд).
, Замените диск.
• Вы нажали кнопку на проигрывателе во время
редактирования с дистанционного пульта.
• Напряжение питания слишком высокое (Не используется
рекомендуемый адаптер переменного тока или
рекомендуемый провод от автомобильного аккумулятора).
, Используйте рекомендуемый адаптер переменного тока
(не прилагается) или провод от автомобильного
аккумулятора (не прилагается).
• Проигрыватель блокирован.
, Поверните HOLD против стрелки для разблокирования
проигрывателя (стр. 25).
• Заряд в батареях на исходе.
, Замените сухие батареи (страницы 6, 32).
• Вы пытались записывать в таком месте, где проигрыватель
подвержен постоянным вибрациям.
, Поставьте проигрыватель в устойчивое место, начните
запись снова.
• Вы нажали клавишу на пульте дистанционного управления,
когда выбирали в меню на проигрывателе.
• Вы попытались ввести более 200 символов для обозначения
отдельной дорожки или диска.
• Вы пытались ввести всего более 1700 символов для названий
дорожек или диска во время воспроизведения или останова.
, Введите символы в пределах нормы.
Сообщение об
ошибке
NO COPY
NO DISC
NO SIGNAL
P/B ONLY
PROTECTED
SORRY
TEMP OVER
TOC Edit
TR FULL
TrPROTECT
Значение/Устранение неполадки
• Вы попытались осуществить запись с диска, защищенного
системой управления серийным копированием. Невозможно
сделать цифровую запись с подключенного источника,
который сам был записан при использовании цифрового
соединения.
, Используйте вместо этого аналоговое соединение
(стр. 17).
• Вы пытались использовать проигрыватель без минидиска в
нем.
, Вставьте минидиск.
• Проигрыватель не смог обнаружить цифровой входной
сигнал.
, Убедитесь, что источник надежно подключен (стр. 16).
• Вы попытались осуществить запись или редактирование
оригинального минидиска, который нельзя перезаписывать
(P/B означает “воспроизведение”).
, Вставьте минидиск для записи.
• Вы попытались осуществить запись на минидиск, когда
защелка находилась в позиции защиты от записи (стр. 42).
, Поверните защелку назад.
• Вы попытались удалить метку в начале первой дорожки.
• Вы попытались удалить метку для объединения дорожек,
которые не могут быть объединены (например, дорожки
записанные в стерео и моно).
• Вы пытались нажать XPAUSE или TRACK MARK во время
синхро-записи.
• Проигрыватель нагрелся.
, Подождите, пока проигрыватель остынет.
• Проигрыватель минидисков записывает информацию
(положение начала и конца дорожки) из памяти на диск.
, Дождитесь окончания процесса. Не подвергайте
проигрыватель каким-либо толчкам, а также не
отключайте питание.
• Больше нет места для новых данных при редактировании
минидиска.
, Удалите ненужные дорожки (стр. 28).
• Вы попытались перезаписать или редактировать дорожку,
защищенную от записи.
, Записывайте или редактируйте на другие дорожки.
• Дорожка, которую вы пытались редактировать, записана в стерео
режиме LP2/LP4.1)
1) Стерео
режим LP2/LP4 дает возможность записывать или воспроизводить в 2 или 4 раза
дольше по сравнению с обычной продолжительностью записи или воспроизведения.
Запись, воспроизведение или редактирование дорожек, записанных в этом режиме
возможно только на аппаратуре, которая поддерживает стерео режим LP2/LP4.
Данный проигрыватель не поддерживает стерео режим LP2/LP4.
39-RU
Общая информация
Технические
характеристики
Система
Аудиосистема
Цифровая аудиосистема с минидиском
Свойства лазерного диода
Материал: GaAlAs
Длина волны λ = 790 нм
Продолжительность эмиссии:
длительная
Мощность лазера: менее 44,6 мкВт
(Данная мощность - это значение,
измеренное на расстоянии 200 мм от
поверхности линзы оптическим блоком
с апертурой 7 мм.)
Время записи и воспроизведения
Максимум 80 минуты (MDW-80, стерео
запись)
Максимум 160 минуты (MDW-80, моно
запись)
Максимум 74 минуты (MDW-74, стерео
запись)
Максимум 148 минуты (MDW-74, моно
запись)
Число оборотов
400-1800 об./мин. (CLV)
Корректировка ошибок
Advanced Cross Interleave Reed Solomon
Code (ACIRC)
Частота семплирования
44,1 кГц
Преобразователь частоты
семплирования
Мощность: 32 кГц/44,1 кГц/48 кГц
Кодирование
Система ATRAC
Система модуляции
EFM (от восьми до четырнадцати
модуляций)
Количество каналов
2 стерео канала
1 моно канал
Динамик диаметром 28 мм
Частотная характеристика
20-20000 Гц ± 3 дБ
Детонация
В пределах нормы
Входы
Микрофон: стерео мини-гнездо,
0,35–1,38 мВ
Линейный вход: стерео мини-гнездо,
69-194 мВ
Оптический (цифровой) вход:
оптическое (цифровое) мини-гнездо
Выходы
i: стерео мини-гнездо
Наушники: 5 мВт + 5 мВт
Динамик: 300 мВт
40-RU
Требования к питанию
DC 3 V
Две сухие щелочные батареи LR6
(размер AA) (не прилагаются)
Время работы батарей
См. “Длительность работы батареи”
(страница 32)
Размеры
Приблизит. 88,0 × 28,0 × 121,4 мм
(дл/выс/шир)
не считая выступающих частей и органов
управления.
Масса
Приблизит. 240 г
Приложения, имеющиеся
в комплекте
Наушники с пультом дистанционного
управления (1)
Коробка для переноски/контейнер для
переноски c фиксатором для ремня
(кроме модели для США) (1)
Ручной ремень (1)
Оптические принадлежности
Адаптер переменного тока AC-E30HG
Оптический кабель POC-15B, POC-15AB
Линейный кабель RK-G129HG,
RK-G136HG
Стерео микрофоны ECM-717
Чистые минидиски серии MDW
Блок управления на основании FS-85B50
У вашего торгового представителя может
не быть некоторых принадлежностей,
перечисленных выше. Обратитесь
к торговому представителю за более
детальной информацией на предмет
наличия принадлежностей в вашей стране.
Патенты США и других стран
приобретены по лицензии фирмы Dolby
Laboratories.
Дизайн и технические характеристики
могут быть изменены без
предупреждения.
Почему минидиск такой маленький
Что такое минидиск?
Как работает минидиск
Минидиски (MD) бывают двух типов:
минидиски с готовой записью, которую
невозможно стереть, и чистые.
Минидиски с готовой записью,
произведенной на музыкальных студиях,
можно прослушивать почти бесконечно.
Однако на них нельзя делать запись
и перезапись, как на кассетах. Для записи
вам нужно использовать
“перезаписываемый минидиск”.
Минидиски с готовой записью
Минидиски с готовой записью
записываются и прослушиваются как
обычные компакт-диски. Лазерный луч
фокусируется на углублениях
в поверхности минидиска и передает
информацию обратно на линзу
проигрывателя. Проигрыватель
расшифровывает сигналы
и проигрывает их в виде музыки.
Перезаписываемые минидиски
Перезаписываемые минидиски
используют магнитно-оптическую (МО)
технологию и могут перезаписываться
вновь и вновь. Лазер внутри
проигрывателя осуществляет тепловое
воздействие на минидиск, размагничивая
магнитный слой минидиска. Затем
проигрыватель воздействует магнитным
полем на этот слой. Магнитное поле
в точности соответствует звуковым
сигналам, производимым подключенным
источником. (Положительный
и отрицательный полюса
приравниваются к цифровым “1” и “0”.)
Размагниченный минидиск перенимает
полярность магнитного поля,
и производится запись.
2,5-дюймовый минидиск, заключенный
в пластмассовый картридж и имеющий
вид 3,5-дюймовой дискеты
(см. иллюстрацию в левой колонке),
использует новую технологию
аудиокомпрессии ATRAC (Адаптивное
трансформирующее акустическое
кодирование). Для хранения большого
количества звуковой информации на
меньшем пространстве ATRAC
извлекает и кодирует лишь те частотные
компоненты, которые обычно слышит
человеческое ухо.
Быстрый произвольный доступ
Как и компакт-диски, минидиски
обеспечивают мгновенный,
произвольный доступ к началу любой
дорожки. Минидиски с готовой записью
записываются с адресами
местоположения соответствующими
каждому музыкальному отрывку.
Перезаписываемые минидиски
изготавливаются с “Областью
TOC пользователя” для хранения
порядка записей. Система TOC
(Содержание) подобна “системе
управления каталогами” дискет. Другими
словами, в этой области записываются
метки начала и конца всех дорожек,
записанных на диске. Это позволяет
в любом порядке перемещать на начало
любой дорожки, как только вы вводите
номер дорожки (AMS), а также
именовать дорожку как файл на дискете.
Область TOC
пользователя
Музыкальные
данные
Содержит последовательность дорожек и метки
начала/конца музыки.
41-RU
Противоударный буфер
Главным недостатком систем
оптического считывания является то, что
они могут пропускать или не
проигрывать звук при вибрации.
МД-система решает эту проблему,
используя буфер, в котором хранятся
аудио данные.
Микрофон, проигрыватель, тюнер и т.д.
(с аналоговыми выходными гнездами).
Аналоговая запись
Для защиты минидисков, на
которые произведена запись
Для защиты минидисков, на которые
произведена запись, сдвиньте
предохранительную защелку на краю
минидиска. В этом положении
невозможно будет произвести запись на
минидиск. Для перезаписи, сдвиньте
предохранительную защелку обратно,
чтобы она была видна.
Записанный в домашних
условиях минидиск
Цифровая запись
Когда диск защищен от записи.
Защелка
Задняя часть
минидиска
Защита от записи
Особенности цифровой записи.
Данный проигрыватель использует
систему управления серийным
копированием, которая позволяет делать
цифровые копии только один раз. Копии
можно делать только с записанного
в домашних условиях минидиска,
используя аналоговые (линейные)
соединения.
Программы предварительной подготовки
компакт-дисков или минидисков.
Цифровая запись
Записанный
в домашних
условиях
минидиск
42-RU
Нет
цифровой
записи
Перезаписываемый
минидиск
Перезаписываемый
минидиск
Нет
цифровой
записи
Перезаписываемый
минидиск
Если у вас имеются какие-либо вопросы
или проблемы касательно вашего
проигрывателя, обратитесь
к ближайшему торговому представителю
Sony. (Если неисправность возникла,
когда диск находился в проигрывателе,
мы рекомендуем оставить диск
в проигрывателе, чтобы, когда вы будете
консультироваться у торгового
представителя Sony, причина
неисправности могла быть легче
обнаружена.)
Обзор управления
См. страницы в ( ) для дополнительной информации.
Передняя часть проигрывателя
1
qd
2
qf
3
qg
4
qh
5
qj
6
qk
7
ql
8
w;
9
wa
0
ws
qa
wd
qs
wf
A EASY SEARCH кнопки +/–
(22)(30)
B VOR индикатор (13)
C PLAY MODE кнопка (23)(30)
D DISPLAY кнопка (20)(24)(30)
E .REVIEW/AMS/>CUE/
AMS кнопка (поиск/AMS)
(9)(12)(19)(27)(30)
F FAST PB кнопка (23)
G xSTOP кнопка (9)(11)(18)(30)
H i гнездо (наушники) (9)(11)
I OPEN переключатель (8)(11)
J NPLAY кнопка
(воспроизведение)
(9)(11)(19)(23)(30)
K XPAUSE кнопка (10)(12)(27)(30)
L HOLD переключатель (6)(25)
M Окно дисплея (18)(22)(27)
N Микрофоны (9)(13)
O Громкоговоритель (11)
P EDIT/ENTER кнопка (29)
Q DC IN 3V гнездо (32)
R TRACK MARK кнопка (26)(30)
S ERASE кнопка (28)
T REC MODE переключатель
(9)(14)(19)
U VOR кнопка (13)
V VOL кнопка управления (11)
W REC индикатор (9)(21)
X zREC кнопка (9)(13)
43-RU
Задняя часть проигрывателя
1
4
2
5
6
3
7
A Батарейное отделение (6)
B CLOCK SET кнопка (19)
C SYNCHRO REC переключатель
(синхро-записи) (18)
D MIC (PLUG IN POWER) гнездо
(14)
Окно дисплея
A
G MEGA BASS кнопка (24)
J
B
C
D
E
F
G
K
H
I
P
A V-UP индикация (22)
B Индикация функции Быстрого
воспроизведения (23)
C Индикация диска
Показывает, что диск вращается
при записи, проигрывании или
редактировании.
D STEREO (стерео)/MONO
(моно) индикация
E Индикация режима
проигрывания (23)
F REC индикация (9)
Загорается во время записи. При
мигании проигрыватель находится
в режиме ожидания записи.
44-RU
E LINE IN (OPTICAL) гнездо
(16)(17)
F MIC SENS переключатель (8)
L
M
N
O
Q
G Индикация паузы
H SYNC индикация (синхрозаписи) (18)
I VOR индикация
J индикация Mega Bass (24)
K Показ информации о символах
(20)(24)
Показывает названия диска
и дорожек, дату, сообщения об
ошибках, номера дорожек и т.д.
L Индикация батарей (32)
M REMAIN индикация
(остающееся время/дорожки)
(20)(24)
Появляется совместно
с информацией об остающемся
времени проигрывания дорожки
и всего минидиска или об
остающемся количестве
дорожек.
O Отображение времени (20)(24)
P Индикация уровня
При записи или проигрывании
минидиска показывает
громкость.
Q Индикация AM/PM (20)
N REC DATE индикация
(записанная/текущая дата) (24)
Появляется вместе с датой
и временем, когда была
произведена запись. Когда
загорается только “DATE”, то
отображаются текущие дата
и время.
Наушники с пультом дистанционного управления
A
F
B
C
D
G
E
H
I
J
A Стерео мини-разъем
B V-UP кнопка (22)
C TRACK MARK кнопка (26)(27)
D HOLD переключатель (6)(25)
Передвиньте для блокирования
управления пульта
дистанционного управления.
E X кнопка (пауза) (12)
F Наушники
G x кнопка (остановка) (11)
H >N кнопки (12)
I .REVIEW/AMS (12)
J VOL кнопка управления (11)
45-RU
Sony Corporation Printed in Japan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising