Avent | SCF247/00 | Avent SCF247/00 Benutzerhandbuch

Avent SCF247/00 Benutzerhandbuch
Register your product and get support at
www.philips.com/AVENT
DA
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Af hensyn til dit barns sundhed og sikkerhed skal barnet overvåges, når
det bruger tudekoppen.
• Før ibrugtagning skal alle dele adskilles og steriliseres.
• Inspicer tudekoppen før hver brug. Hvis du konstaterer nogen former
for skader eller revner, skal brug af tudekoppen øjeblikkeligt stoppes.
SCF246
SCF247
SCF248
Advarsel:
• Lad ikke dit barn løbe eller gå, samtidig med at det drikker.
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
Für die Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes ist die Aufsicht eines
Erwachsenen erforderlich, wenn Ihr Kind den Trinkschnabelbecher
verwendet.
• Zerlegen Sie den Becher vor dem ersten Gebrauch in seine
Einzelteile, und sterilisieren Sie diese.
• Überprüfen Sie den Trinkschnabelbecher vor jedem Gebrauch.
Wenn Sie Beschädigungen oder Risse feststellen, verwenden Sie den
Trinkschnabelbecher nicht mehr.
Warnung:
• Hindern Sie Ihr Kind während des Trinkens am Laufen oder Gehen.
EN
Important safety instructions
For the safety and health of your child, adult supervision is required when
your child uses the spout cup.
• Before the fi rst use, disassemble all parts and sterilize them.
• Before each use, check the spout cup. If any damage or crack is
detected, stop using the spout cup immediately.
Warning:
• Prevent your child from running or walking while drinking.
ES
Instrucciones de seguridad importantes
Para la salud y seguridad de su hijo, se requiere la supervisión de un adulto
siempre que el niño utilice la boquilla.
• Antes del primer uso, desmonte todas las piezas y esterilícelas.
• Antes de cada uso, compruebe el vaso con boquilla. Si detecta
cualquier daño o grieta, deje de utilizar el vaso con boquilla
inmediatamente.
Advertencia:
• Evite que su hijo corra o ande mientras bebe.
FR
Consignes de sécurité importantes
Pour la sécurité et la santé de votre enfant, il ne doit utiliser la tasse à bec
que sous la surveillance d’un adulte.
• Avant la première utilisation, démonter toutes les pièces et
stérilisez-les.
• Avant chaque utilisation, contrôlez la tasse à bec. Si vous remarquez
quelque dégradation ou fissure que ce soit, arrêtez d’utiliser cette
tasse à bec immédiatement.
Avertissement :
• Empêchez votre enfant de courir ou de marcher lorsqu’il boit.
IT
Philips AVENT, a business of Philips Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XH
Trademarks owned by the Philips Group.
©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.
3140 035 27251
3140 035 27331
3140 035 27411
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Per la sicurezza e la salute del vostro bambino, è richiesta la supervisione
di un adulto durante l’uso della tazza con beccuccio.
• Al primo utilizzo disassemblare tutte le parti e sterilizzarle.
• Prima di ogni utilizzo verifi care l’integrità della tazza con beccuccio. In
caso di danni o rotture, non utilizzare più la tazza.
Avvertenza
• Evitare che il bambino corra o cammini mentre sta bevendo dalla tazza.
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
Wanneer uw kind de beker met drinktuit gebruikt, is supervisie van een
volwassene nodig voor de veiligheid en gezondheid van uw kind.
• Haal alle onderdelen uit elkaar en steriliseer deze voordat u de beker
voor het eerst gebruikt.
• Controleer de beker met drinktuit voor elk gebruik. Als de beker met
drinktuit is beschadigd of er zitten barsten in, moet u onmiddellijk
stoppen met het gebruik van deze beker.
Waarschuwing:
SCF246_SCF247_SCF248_WEU_V1.0
• Voorkom dat uw kind tijdens het drinken loopt of rent.
NO
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Med tanke på barnets helse og sikkerhet må en voksen alltid være til stede
når barnet bruker denne tutekoppen.
• Ta fra hverandre alle delene og steriliser dem før første gangs bruk.
• Kontroller tutekoppen før hver bruk. Hvis det oppdages skader eller
sprekker, må du umiddelbart slutte å bruke tutekoppen.
Advarsel:
• Unngå at barnet løper eller går mens han/hun drikker.
PT
Instruções de segurança importantes
Para a segurança e saúde da sua criança, é necessária a supervisão de um
adulto enquanto a criança utiliza o copo com bico.
• Antes da primeira utilização, desmonte todas as peças e esterilize-as.
• Antes de cada utilização, verifi que o copo com bico. Se detectar
danos ou fissuras, pare de utilizar o copo com bico de imediato.
Aviso:
• Não permita que a criança corra ou caminhe enquanto bebe.
SV
Viktiga säkerhetsinstruktioner
För ditt barns säkerhet och hälsa bör pipmuggen endast användas under
vuxens tillsyn.
• Innan du använder muggen för första gången tar du isär alla delar och
steriliserar dem.
• Kontrollera pipmuggen innan varje användning. Sluta använda
pipmuggen omedelbart om du upptäcker någon skada eller spricka.
Varning!
• Se till att barnet inte springer eller går och dricker samtidigt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising