Sony | HVL-F20AM | Sony HVL-F20AM Istruzioni per l'uso

Sony HVL-F20AM Istruzioni per l'uso
4-150-867-61 (1)

5
Wanneer u de fotoapparatuur gebruikt, moet u altijd rekening
houden met algemene veiligheidsvoorschriften, waaronder de
volgende:
U moet alle instructies doorlezen en begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
U moet goed opletten als een apparaat door of in de buurt van
kinderen wordt gebruikt. Laat het apparaat niet onbeheerd achter
terwijl dit wordt gebruikt.
Wees voorzichtig omdat het aanraken van hete onderdelen van
het apparaat tot brandwonden kan leiden.
U moet een apparaat met een beschadigd snoer of een apparaat
dat is gevallen of beschadigd, niet gebruiken. Laat het eerst
nakijken door een bevoegde onderhoudsmonteur.
Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u dit opbergt. Wikkel
het snoer losjes om het apparaat wanneer u dit opbergt.
Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Zo kunt u het risico op elektrische schokken verkleinen.
Haal het apparaat niet uit elkaar, maar laat het nakijken door een
bevoegde onderhoudsmonteur als het apparaat moet worden
onderhouden of gerepareerd. Zo kunt u het risico op elektrische
schokken verkleinen. Als het apparaat op onjuiste wijze weer
in elkaar wordt gezet, kan dit tot elektrische schokken leiden
wanneer het apparaat weer wordt gebruikt.
Het gebruik van een accessoire dat niet wordt aanbevolen door
de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel
veroorzaken.
Door onjuist gebruik kunnen batterijen heet worden of
exploderen.
Gebruik alleen de batterijen die in deze gebruiksaanwijzing
worden vermeld.
Plaats de batterijen met de polen (+/-) op de juiste plaats.
Stel batterijen niet bloot aan vuur of hoge temperaturen.
Probeer batterijen niet op te laden (met uitzondering van
oplaadbare batterijen), kort te sluiten of te openen.
Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type en hetzelfde merk.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.

Flash
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções


HVL-F20AM
© 2009 Sony Corporation

Printed in China

VOORZICHTIG
Raak tijdens het gebruik de lamp van de flitser niet aan. Deze kan heet worden
wanneer er wordt geflitst.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen
met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat
dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt
worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke
bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
2
3
4
1
BOUNCE
Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen
van toepassing zijn
5
6
A
7
8
9

1
A

2
B
Telepositie
Teleposition

1
Nederlands
De HVL-F20AM is een flitser voor uitsluitend gebruik met een digitale
spiegelreflexcamera van Sony (hierna verwezen als "camera").
Voordat u het product gebruikt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig
doorlezen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze later als
referentiemateriaal nodig hebt.
WAARSCHUWING
3
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet
worden blootgesteld aan regen of vocht.
Plak de contacten van een lithiumbatterij af met plakband om kortsluiting te
voorkomen wanneer u de batterij weggooit. Houd u aan de plaatselijke regels voor het
wegwerpen van batterijen.
Houd batterijen en andere voorwerpen die ingeslikt kunnen worden uit de buurt van
jonge kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een voorwerp per ongeluk wordt
ingeslikt.

Verwijder de batterijen onmiddellijk en gebruik het apparaat niet meerals...
 het product is gevallen of blootgesteld aan een schok waarbij het inwendige
zichtbaar is geworden.
 het product een vreemde geur, hitte of rook afgeeft.
Demonteer het apparaat niet. U kunt een elektrische schok krijgen wanneer u in het
product een circuit met een hoog voltage aanraakt.
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Batterijen controleren
De POWER-lamp van dit apparaat brandt rood wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
 Wanneer de POWER-lamp rood brandt, raadt Sony u aan de batterijen te
vervangen. Als de CHG-lamp amberkleurig brandt, kan de flitser nog steeds flitsen,
zelfs wanneer de POWER-lamp rood is. Het opladen duurt echter langer dan
gebruikelijk.
 Als de CHG-lamp noch de POWER-lamp gaat branden wanneer de schoen
POWER-schakelaar op [ON] staat, controleer dan of de batterijen op de juiste
manier geplaatst zijn. Als de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, maar de
lampen nog steeds niet gaan branden, vervang dan de batterijen.
 Als de POWER-lamp uit gaat, kort nadat deze gaat branden, vervang dan de
batterijen.
Dit apparaat op uw camera bevestigen en aanzetten (zie
afbeelding )
1 Zorg dat de schoen POWER-schakelaar van dit apparaat op [OFF]
staat.
Zo niet, zet deze dan op [OFF].
(Zie stap 5 voor het aan- en uitzetten van dit apparaat.)
2 Zorg ervoor dat de ingebouwde flitser van uw camera in
ingeklapte positie is.
Als uw camera een ingebouwde flitser heeft en de flitser is uitgeklapt, klap deze dan
weer in.
3 Schuif de montagevoet van dit apparaat in de bijbehorende
schoen van uw camera in de richting van de pijl totdat het
blokkeert.
Wanneer dit apparaat op de juiste manier op de schoen wordt bevestigd, blokkeert
het automatisch.
Druk op de ontgrendelknop van de montagevoet en schuif de montagevoet
in tegengestelde richting van de bevestigingsprocedure om dit apparaat te
verwijderen. (zie afbeelding -3-)
4 Zet uw camera aan.
5 Zet dit apparaat aan.
Wanneer u dit apparaat omhoog klapt totdat het klikt, gaat het aan en gaat de
POWER-lamp aan.
Klap dit apparaatnaar beneden om het uit te zetten. (zie afbeelding -5-)
Als u uw camera of dit apparaat meer dan 1 minuut niet bedient nadat uw camera in
de stroomspaarstand gaat, gaat dit apparaat automatisch uit in de stroomspaarstand,
en gaan de POWER-lamp en CHG-lamp uit.
Dit apparaat gaat ook in de stroomspaarstand wanneer u de POWER-schakelaar
van uw camera op [OFF] zet (met alle Sony digitale spiegelreflexcamera’s, met
uitzondering van de DSLR-A100).
Om de stroomspaarstand te verlaten, moet dit apparaat worden aangezet of uw
camera worden bediend.
Opnames maken
1 Zorg ervoor dat uw camera en dit apparaat zijn aangezet.
2 Stel uw camera in op de gewenste opnamestand.
Raadpleeg de bedieningsinstructies van uw camera voor opnamestanden.
Wanneer u uw camera instelt op sluitersnelheidstand (S) of manuele
belichtingsstand (M), kunt u geen belichtingssnelheid selecteren die sneller is dan
de sync-snelheid* van de flitser.
* De sync-snelheid van de flitser is de maximale sluitertijd die u met een flitser
kunt gebruiken.
3 Nadat het opladen van dit apparaat gereed is, drukt u op de
sluiterknop om een opname van een voorwerp te maken.
Wanneer het opladen gereed is, kleurt de CHG-lamp van dit apparaat amber.
Wanneer de juiste belichting na de opname opnieuw verkregen kan worden,
knippert de CHG-lamp amberkleurig.
Opmerkingen
Voor gebruik
Bescherming tegen oververhitting
 Eenvoudige, compacte externe flitser met 24 mm slanke vormgeving.
 ON/OFF-schakelaar geïntegreerd in de montagevoet. Door dit apparaat in te
klappen wordt het uitgeschakeld en kan het veilig worden meegedragen terwijl het
op uw camera bevestigd blijft.
 Met de unieke functie voor het terugkaatsen van de flits kunt u de richting van het
licht door een omschakeling van een schakelaar van richting veranderen.
 Kan gebruikt worden met geschikte lenzen om ADI (Advanced Distance
Integration) flitsmeting mogelijk te maken, wat niet beïnvloed wordt door de
reflectiesnelheid van de achtergrond of het voorwerp.
 Corrigeert automatisch de witbalans met behulp van de informatie van de
kleurtemperatuur (met alle Sony digitale spiegelreflexcamera’s, met uitzondering
van de DSLR-A100)
 Stroomspaarfunctie brengt dit apparaat in een slaapstand wanneer de camera wordt
uitgezet.
 Rode ogen reductie flitsvermogen (met alle Sony digitale spiegelreflexcamera’s,
met uitzondering van de DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350,
DSLR-A700 en camera’s zonder ingebouwde flitser)
 TELE-schakelaar met [Telepositie] waarmee de flitser verder kan reiken. U kunt op
ongeveer 5 meter afstand een opname met voldoende belichting van een voorwerp
maken (ISO100 • m, F4).
 Met de draadloze bedieningsfunctie kunt u een losse flitser via dit apparaat bedienen
die bevestigd is op een compatibele camera. (Instellen van de belichtingsverhouding
is niet beschikbaar.)
 Overzicht van de onderdelen
B
Zorg ervoor dat uw vingers niet beklemd raken bij het openen en sluiten van het
klepje van het batterijcompartiment. Onzorgvuldigheid kan tot verwondingen leiden.
 Als u een opname maakt voordat het opladen gereed is, krijgt u mogelijk
onvoldoende belichting (onderbelichting).
 Wanneer u de flitser gebruikt bij self-timer opnames, zorgt u er dan voor dat het
opladen gereed is voordat u op de sluiterknop drukt.
 Wanneer uw camera in de automatische flitsstand staat, flitst de flitser mogelijk niet
afhankelijk van de belichtingsomstandigheden.
Kenmerken
Standaardpositie
Standardposition
Opmerkingen
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid
is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor
kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke
service- en garantiedocumenten gebruiken.
Nadere bijzonderheden vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw camera.
Dit apparaat is niet stofbestendig, spatbestendig of waterbestendig.
Plaats dit apparaat niet op de volgende plaatsen
Plaats dit apparaat niet op een van de volgende locaties, ongeacht of dit apparaat in
gebruik is of in opslag. Het nalaten hiervan kan tot storingen leiden.
 plaatsing van dit apparaat waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, zoals op
dashboards of in de buurt van een verwarming kan het apparaat doen vervormen of
leiden tot storing.
 plaatsen met overmatige trilling
 plaatsen met sterke elektromagnetische velden
 plaatsen met overmatige aanwezigheid van zand
Op plaatsen zoals aan de kust of overige zanderige gebieden of waar stofwolken
voorkomen moet dit apparaat daartegen beschermd worden. Nalaten hiervan kan tot
storingen leiden.
DIRECT
Voer de omgekeerde procedure uit om de klep te openen.
Stroomspaarstand
BEWAAR DEZE
INSTRUCTIES
1
3 Sluit de klep.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POWER-lamp
Tijdens het opladen
Uit
Groen licht
Wanneer het opladen gereed is
Aan
Groen licht
Wanneer de juiste belichting na de
opname is bereikt
Knippert
Groen licht
Wanneer de batterijen bijna leeg zijn
Uit
Rood licht
Wanneer dit apparaat oververhit is
Uit
Rood knipperend licht
Als de camera-instelling
uit]
Uit
Groen licht
[Flitser
Als u rechtstreeks op een voorwerp flitst dat vlak voor een muur staat, verschijnen er
harde schaduwen op de muur (zie afbeelding -)
Wanneer u opnames maakt in een ruimte met een laag plafond, kunt u deze
schaduwen verzachten door de BOUNCE-schakelaar op [BOUNCE] te zetten zodat
de flitsbuis van dit apparaat naar boven wordt gelift en het plafond belicht. Licht
reflecteert vanaf het plafond en verlicht het voorwerp om een zacht beeld te maken
(zie afbeelding -).
Tijdens buitenopnames, zorgt de instelling van de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT]
dat u een voorwerp belicht op een afstand die een ingebouwde flitser niet kan
bereiken.
 BOUNCE: De flitsbuis is ingesteld op 75 graden naar boven (indirecte flits)
 DIRECT: De flitsbuis is ingesteld op 0 graden (rechtstreekse flits)
Schuif de BOUNCE-schakelaar in de gewenste positie (zie afbeelding
-1).
Opmerkingen
 Zorg ervoor dat u de BOUNCE-schakelaar schuift totdat het A-teken gelijk is aan
het gewenste positieteken.
 Het plafond of de muur die het flitslicht reflecteert, dient wit of erg flets van kleur
te zijn. Als het een kleur heeft, kan dat de opname beïnvloeden. Het reflecterende
oppervlak mag geen hoog plafond of glaswerk zijn.
 Wanneer [BOUNCE] is ingesteld, wordt het flistbereik gereduceerd. Als een
opname onderbelicht is (de opname ziet er donker uit), ga dan dichter bij het
voorwerp staan, verhoog dan de ISO-gevoeligheid of open de lensopening meer.
 TELE-schakelaar
Als bij een buitenopname het voorwerp te ver weg van de camera is om door de
flits vanaf dit apparaat bereikt te kunnen worden (het voorwerp bevindt zich buiten
het flitsbereik), zet de TELE-schakelaar van dit apparaat dan in de [Telepositie] (zie
afbeelding ). De flits vanaf dit apparaat heeft nu een verder bereik.
 Zet de TELE-schakelaar op [Standaardpositie] voor regelmatige opnames.
 Draai de TELE-schakelaar bij het instellen stevig totdat het B-teken in lijn is met de
gewenste positie.
 Als de hoek van de lens breder is dan de geselecteerde hoek van de flitser, kunnen
de buitengedeelten van de opname donker worden. Zie "Zoom flitsbereik" voor het
flitsbereik van elke positie.
 De TELE-schakelaar is alleen ingeschakeld wanneer de BOUNCE-schakelaar op
[DIRECT] is ingesteld.
 Als dit apparaat bevestigd is op een camera met ingebouwde flitser die als een AF
illuminator werkt, kan de nauwkeurigheid van AF tijdens nachtopnames enorm
verminderen.
De status van de CHG-lamp en POWER-lamp verandert op de volgende manier in
overeenstemming met de conditie van dit apparaat:
CHG-lamp
 BOUNCE -schakelaar
Opmerkingen
Flitsbuis
BOUNCE-schakelaar (standaard: BOUNCE)
Montagevoet ontgrendelknop
Montagevoet
TELE-schakelaar (standaard: Standaardpositie)
Deksel van het batterijcompartiment
CHG-lamp
POWER-lamp
Schoen POWER-schakelaar
Conditie van het apparaat
Bescherming tegen oververhitting is een functie om dit apparaat tegen oververhitting
te beschermen. Als dit apparaat warm wordt wanneer het constant met flitser, of in
een warme omgeving wordt gebruikt, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
 Wanneer oververhitting wordt gedetecteerd, knippert de POWER-lamp rood in
intervallen van één seconde.
 Het flitsen kan niet worden ingeschakeld totdat dit apparaat is afgekoeld.
 Wanneer dit apparaat oververhit is, laat het dan gedurende 10 minuten afkoelen
zonder ervan gebruik te maken.
Voorbereiding
Plaatsen van de batterijen (Zie afbeelding )
Plaats de batterijen in dit apparaat en bevestig dit apparaat op uw camera.
Gebruik een van de volgende batterijencombinaties:
 Twee AAA alkaline-batterijen
 Twee AAA nickel-metaalhydride (Ni-MH) batterijen*
*Laad de Ni-MH batterijen voor gebruik met een speciale batterijoplader op.
Batterijen niet inbegrepen.
1 Druk op de klep van het batterijencompartiment in de richting
zoals afgebeeld om deze te openen.
2 Plaats de batterijen in het batterijencompartiment zoals
aangegeven aan de binnenkant.
Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn.
Draadloze bediening
U kunt dit apparaat bevestigen aan een compatibele camera en gebruiken als een
draadloze bediening voor een losse flitser. Een losse flitser betekent een flitser die uit
de buurt is gericht van de camera die wordt gebruikt voor het maken van opnamen.
In deze handleiding wordt een flitser die op de camera bevestigd is verwezen als
bediening en een flitser die afzonderlijk van de camera wordt gebruikt, verwezen als
een losse flitser. Een draadloze flitser kan ook een externe flitser worden genoemd.
1 Bevestig dit apparaat op uw camera en zet de stroomschakelaars
van uw camera, de draadloze flitser en dit apparaat op [ON].
2 Stel de stand van uw camera en draadloze flitser op de volgende
manier in:
Camera:
Zet de stand op [Draadloos].
Raadpleeg voor meer informatie de bedieningsinstructies van uw camera.
Draadloze flitser:
Stel de draadloze flitser in op de stand [Draadloos extern] en het draadloze kanaal
op [CH1]. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningsinstructies van uw losse
flitser.
3 Instellen van uw camera en draadloze flitser.
Raadpleeg de bedieningsinstructies voor het instellen van uw draadloze flitser.
4 Zorg ervoor dat de draadloze flitser en dit apparaat volledig
opgeladen zijn.
5 Voer een proefflits uit om de draadloze flitser te controleren.
 De flitstest verschilt afhankelijk van de camera. Raadpleeg de
bedieningsinstructies van uw camera.
 Als uw draadloze flitser niet flitst, wijzig dan de positie van uw camera, draadloze
flitser en het voorwerp en voer opnieuw een flitstest uit.
6 Zorg ervoor dat dit apparaat en uw draadloze flitser volledig zijn
opgeladen, en druk de sluiterknop volledig in om een opname te
maken.
Opmerkingen
 Dit apparaat kan niet als draadloze flitser worden gebruikt.
 Instellen van de belichtingsverhouding (RATIO) is niet beschikbaar.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du
till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Automatische WB-aanpassing met
Kleurtemperatuurinfo
Witbalans wordt automatisch afgesteld op basis van informatie over de
kleurtemperatuur die door dit apparaat wordt verstuurd wanneer er geflitst wordt
(met alle Sony digitale spiegelreflexcamera’s, met uitzondering van de DSLR-A100).
 De functie werkt in TTL-flitsstand met behulp van de klemaansluiting aan uw
camera.
Onderhoud
Verwijder dit apparaat van uw camera en veeg het af met een droge zachte doek.
Blaas eventueel aanwezig zand zachtjes van dit apparaat. Door dit apparaat stevig
af te vegen voordat het zand eraf geblazen is, kunnen krassen op dit apparaat
ontstaan. Wrijf eventuele vlekken af met een doek dat licht bevochtigd is met een
mild reinigingsmiddel, en veeg het apparaat schoon met een droge zachte doek.
Gebruik nooit sterke oplosmiddelen als tinner of benzine, omdat deze middelen de
afwerkingslaag beschadigen.
Compatibiliteit
Kijk voor informatie over digitale spiegelreflexcamera’s die geschikt zijn voor dit
apparaat op onze website:
http://www.sony.net/
Opmerkingen bij gebruik
Tijdens de opnames
 Flits niet rechtstreeks in iemand’s ogen. Het produceert sterk licht.
 Flits niet meer dan 20 keer achter elkaar. Hierdoor kan dit apparaat en de batterijen
oververhit raken en slechter gaan functioneren.
Als u een aantal keren achter elkaar flitst, laat u de flitser dan op natuurlijke wijze
minimaal 10 minuten afkoelen.
 Draag uw camera niet door het aan dit apparaat vast te houden als deze bevestigd is.
Houd altijd de camera zelf vast.
 Wanneer de schoen POWER-schakelaar in de [OFF]-positie wordt gezet, wees
dan voorzichtig dat uw vinger niet in het scharnier vast komt te zitten. Dit kan tot
verwondingen leiden.
Batterijen
 Het weergegeven batterijenniveau kan afhankelijk van de temperatuur en de
opslagomstandigheden lager zijn dan de feitelijke capaciteit van de batterijen. Het
weergegeven niveau wordt meestal nauwkeuriger nadat u dit apparaat een aantal
keren hebt gebruikt.
 Het vermogen van Nickel-metal hydride batterijen zakt plotseling wanneer de
batterijen bijna leeg zijn. U kunt dit apparaat mogelijk niet gebruiken kort nadat de
POWER-lamp rood wordt.
 De frequentie en het aantal flitsen van dit apparaat kan afwijken van de gegevens in
de tabel met specificaties, zelfs wanneer nieuwe batterijen geplaatst zijn, afhankelijk
van hun productiedatum.
 Zet de stroom uit en wacht enkele minuten voordat u de batterijen verwijdert.
Wees voorzichtig met het aanraken van de batterijen omdat deze heet kunnen zijn,
afhankelijk van het type batterij en de gebruiksomstandigheden.
 Verwijder de batterijen en berg deze op als u van plan bent om dit apparaat voor
een langere tijd niet te gebruiken.
Temperatuur
 De bedrijfstemperatuur van dit apparaat ligt tussen de 0 °C en 40 °C.
 Stel dit apparaat niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht
aan de binnenkant van een auto, of aan hoge vochtigheid.
 Een drastische temperatuurverandering kan condensvorming aan de binnenkant
van dit apparaat veroorzaken. Wanneer u dit apparaat van een koude omgeving,
zoals een skihelling, naar een warme omgeving vervoert, plaats het apparaat dan
eerst in een plastic zak, verwijder de lucht uit de zak en sluit deze af. Laat het in
de warme omgeving een tijd acclimatiseren totdat het de kamertemperatuur heeft
bereikt, en haal het apparaat dan pas uit de zak.
 De batterijcapaciteit neemt af naarmate de temperatuur afneemt. Gebruik
nieuwe batterijen bij gebruik in een koude omgeving of gebruik warm gehouden
reservebatterijen en gebruik deze afwisselend met een ander paar. De POWERlamp brandt in een koude omgeving mogelijk tijdelijk rood, zelfs wanneer de
batterijen voldoende capaciteit over hebben. Als de capaciteit van de batterijen als
gevolg van lage temperatuur afneemt, laat de batterijen dan binnen totdat deze de
kamertemperatuur hebben bereikt. De capaciteit van de batterijen keert vervolgens
terug naar normaal.
 Dit apparaat is niet waterbestendig. Hou dit apparaat bij gebruik aan het strand uit
de buurt van zand of water. Resten van water, zand, stof of zout in dit apparaat kan
tot storing leiden.
Svenska
HVL-F20AM är en blixt avsedd att användas endast med en Sony digital
systemkamera (nedan kallad ”kamera”).
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna produkten och hur du använder
den. Spara sedan bruksanvisningen – du kan behöva den som referens i framtiden.
VARNING!
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller
elstötar.
Tejpa över kontakterna på litiumbatterier för att undvika kortslutning när du kastar
dem, var dessutom noga med att följa de regler som gäller för kassering av batterier.
Håll batterier och andra delar, som kan sväljas borta från småbarn. Om någon råkar
svälja ett föremål måste läkare omedelbart kontaktas.
Ta genast ut batterierna och avbryt användandet om...
 du tappar produkten eller om den utsätts för en mekanisk stöt som gör att höljet
öppnas.
 produkten avger en egendomlig lukt, värme eller rök.
Plocka inte isär. Det finns risk att du får en elstöt om du vidrör en högspänningskrets
inne i produkten.
VIKTIGA
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
När du använder fotoutrustningen måste du följa de
grundläggande säkerhetsföreskrifterna, inklusive dessa:
Innan du använder den här utrustningen måste du läsa och förstå
alla instruktioner.
Noga övervakning krävs när utrustning används av barn eller i
närheten av barn. Lämna inte utrustningen oövervakad när du
använder den.
Var försiktig så att du inte kommer i kontakt med heta delar och
bränner dig.
Om kabeln till utrustningen är skadad eller om du har råkat tappa
eller skada utrustningen, får du inte använda den innan du har
låtit en behörig servicetekniker undersöka den.
Låt utrustningen svalna ordentligt innan du lägger undan den.
Förvara kabeln genom att linda den löst kring utrustningen.
Doppa inte utrustningen i vatten eller andra vätskor – det ökar
risken för elstötar.
Plocka inte isär enheten, det ökar risken för elstötar, överlåt
istället service och reparation till en behörig servicetekniker.
Felaktig hopsättning kan orsaka elstötar när utrustningen sedan
används.
Om du monterar ett tillbehör som inte rekommenderats av
tillverkaren kan risken för brand, elstötar eller personskador öka.
Batterierna kan bli varma eller explodera om de används på fel
sätt.
Använd bara de batterier som anges i den härbruksanvisningen.
Sätt inte i batterierna med omvänd polaritet (+/-).
Utsätt inte batterierna för eld eller höga temperaturer.
Försök inte att ladda upp (gäller ej uppladdningsbara batterier),
kortsluta eller öppna batterierna.
Blanda inte olika batterityper, batterier från olika tillverkare eller
batterier som är olika gamla.
SPARA DESSA
ANVISNINGAR
VARNING!
Vidrör inte blixtlampan under användning, eftersom den kan bli het när blixten
utlöses.
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata
servicerespektive garantidokumenten.
Före användning
Vi hänvisar till bruksanvisningen som medföljde kameran för närmare information.
Enheten är inte dammskyddad, stänkskyddad eller vattentät.
Placera inte enheten på någon av följande platser
Oavsett om denna enhet används eller ligger i fodralet, ska den inte placeras på någon
av följande platser. Det kan leda till funktionsfel.
 Om denna enhet läggs på platser utsatta för direkt solljus, som t.ex. på
instrumentbrädan, eller nära ett värmeelement, kan det orsaka att enheten
deformeras eller får funktionsfel.
 Platser med kraftiga vibrationer
 Platser med stark elektromagnetism
 Platser med mycket sand
Skydda enheten från sand och damm, t.ex. på en sandstrand eller på platser där
dammoln bildas. Det kan leda till funktionsfel.
Egenskaper
 Enkel, kompakt extern blixt med slimmad design 24 mm tjock.
 ON/OFF-omkopplare integrerad i monteringsfoten. När enheten fälls ner, stängs
den av så att den säkert kan tas med medan den sitter monterad på kameran.
 Unik studsblixtfunktion som gör det möjligt att ändra belysningens riktning med
en enkel vridning.
 Kan användas med kompatibla objektiv för att möjliggöra ADI (Advanced Distance
Integration), en typ av blixtmätning som inte påverkas av reflexer från bakgrunden
eller motivet.
 Korrigerar vitbalansen automatiskt med hjälp av färgtemperaturinformationen
(med alla Sony digitala systemkameror utom DSLR-A100)
 Batterisparfunktion ställer enheten i viloläge när kameran stängs av.
 Kan användas som blixt för reducering av röda ögon (med alla Sony digitala
systemkameror utom DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350,
DSLR-A700 och kameror som saknar inbyggd blixt)
 TELE-omkopplare med [Teleposition] där blixten kan nå längre. Du kan
fotografera ett motiv som är cirka 5 m bort med tillräckligt ljus (ISO100 • m, F4).
 Den trådlösa styrfunktionen ger möjlighet att styra en fristående blixt via denna
enhet monterad på en kompatibel kamera. (Inställning för styrning av ljusvärde
inte tillgängligt.)
 Delarnas namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Blixtrör
BOUNCE-omkopplare (grundinställning: BOUNCE)
Monteringsfotens utlösningsknapp
Monteringsfot
TELE-omkopplare (grundinställning: Standardposition)
Batterilucka
CHG-lampa
POWER-lampa
Sko POWER-omkopplare
CHG-lampa
POWER-lampa
Av
Lyser grönt
När laddning är klar
På
Lyser grönt
När korrekt exponering har uppnåtts efter
tagning
Blinkar
Lyser grönt
När batterierna är svaga
Av
Lyser rött
När denna enhet är överhettad
Av
Blinkar rött
Av
Lyser grönt
[Blixten av]
Förberedelser
Sätta i batterier (se illustration )
Sätt i batterier i denna enhet och montera sedan denna enhet på kameran.
Använd endera av följande par batterier:
 Två alkaliska batterier av storlek AAA
 Två nickelmetallhydridbatterier (Ni-MH) av storlek AAA*
* Ni-MH-batterier ska alltid fulladdas med avsedd laddare före användning.
Batterier medföljer ej.
1 Tryck på batteriluckan i riktningen som visas för att öppna den.
2 Sätt i batterierna i batterifacket enligt markeringarna på insidan.
Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
3 Stäng luckan.
Tillvägagångssättet som användes för att öppna luckan kastas om.
Observera
Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du öppnar och stänger
batteriluckan. Oaktsam hantering kan orsaka skada.
Kontrollera batterierna
POWER-lampan på denna enhet lyser rött när batterierna är svaga.
 När POWER-lampan lyser rött, rekommenderar Sony att batterierna byts ut. Om
CHG-lampan lyser gult, går det fortfarande att avfyra blixten även när POWERlampan är röd. Laddningen tar emellertid längre tid än vanligt.
 Om varken CHG-lampan eller POWER-lampan lyser när sko POWERomkopplaren ställs på [ON], kontrollera att batterierna isatta på rätt sätt. Om
batterierna är isatta på rätt sätt men lampan ändå inte tänds, ska batterierna bytas
ut.
 Om POWER-lampan slocknar strax efter att den tänts, ska batterierna bytas ut.
Sätta fast denna enhet på kameran och slå på den (se
illustration )
6 Kontrollera att denna enhet och den fristående blixten är laddade,
och tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.
Observera
 Denna enhet kan inte användas som en fristående blixt.
 Inställning för styrning av ljusvärde (RATIO) inte tillgängligt.
 BOUNCE-omkopplare
Vitbalansen justeras automatiskt baserat på färgtemperaturinformation som skickas
av denna enhet när blixten avfyras (med alla Sony digitala systemkameror utom
DSLR-A100).
 Denna funktion fungerar i TTL-blixtläget tillsammans med kamerans snabbfäste.
Om du avfyrar en blixt direkt mot ett motiv strax framför en vägg, kommer hårda
skuggor att synas på väggen (se illustration -).
Vid fotografering i ett rum med lågt i tak, kan du mjuka upp skuggorna genom att
ställa BOUNCE-omkopplaren på [BOUNCE] så att blixtröret på denna enhet vänds
uppåt och ljuset skickas mot taket. Ljuset reflekteras mot taket och lyser upp motivet.
Resultatet blir en mjukt upplyst bild (se illustration -).
Vid tagning utomhus, kan BOUNCE-omkopplaren ställas på [DIRECT] för att så
kunna belysa ett motiv på ett avstånd som en inbyggd blixt inte kan nå.
 BOUNCE: blixtröret är inställt på 75 grader uppåt (studsblixt)
 DIRECT: blixtröret är inställt på 0 grader (direktblixt)
Skjut BOUNCE-omkopplaren till önskad position (se illustration 
-1).
Observera
 Se till att skjuta BOUNCE-omkopplaren ända tills markeringen A når önskad
positionsmarkering.
 Taket eller väggen som reflekterar blixtljuset bör vara vit eller ha en ljusblek färg.
Om ytan är färgad, kan färgen påverka bilden. Den reflekterande ytan ska inte vara
ett högt tak eller glas.
 När [BOUNCE] är valt, reduceras blixtens räckvidd. Om en bild är underexponerad
(den tagna bilden ser mörk ut), gå närmare motivet, öka ISO-känsligheten eller öka
bländaröppningen.
 TELE-omkopplare
Om motivet vid tagning utomhus är för långt bort från kameran för att nås av blixten
från denna enhet (motivet är utanför blixtens räckvidd), ställ TELE-omkopplaren på
denna enhet på [Teleposition] (se illustration ). Blixten från denna enhet får då
ökad räckvidd.
Observera
 Ställ TELE-omkopplaren på [Standardposition] för vanlig fotografering.
 När TELE-omkopplaren ställs in, vrid den tills markering B når önskad position.
 Om objektivvinkeln är bredare än den valda blixtvinkeln, kan bildens ytterkanter bli
mörka. Se ”Zoomblixtens täckning” angående blixtens täckning för varje position.
 TELE-omkopplaren kan endast användas när BOUNCE-omkopplaren står på
[DIRECT].
 Om denna enhet är monterad på en kamera med en inbyggd blixt som fungerar
som AF-belysning, kan det påverka AF-precisionen vid fotografering i kvällsljus.
Trådlös styrning
Du kan montera denna enhet på en kompatibel kamera och använda den som en
trådlös styrenhet för en fristående blixt. Med fristående blixt menas en blixt placerad
bort från kameran som används för fotografering.
I denna manual avser en blixt monterad på kameran en styrenhet och en blixt som
används separat från kameran avser en fristående blixt. En fristående blixt kan också
kallas för en fjärrblixt.
Kamera:
Ställ in läget på [Trådlös blixt].
Vi hänvisar till kamerans bruksanvisning för närmare information.
Fristående blixt:
Ställ in den fristående blixten på [Trådlöst fjärrläge] och den trådlösa kanalen
på [CH1]. Vi hänvisar till den fristående blixtens bruksanvisning för närmare
information.
3 Gör lämpliga inställningar på kameran och den fristående blixten.
Vi hänvisar till den fristående blixtens bruksanvisning för information hur den ska
ställas in.
4 Kontrollera att den fristående blixten och denna enhet är
fulladdade.
Automatisk vitbalansjustering med
färgtemperaturinfo
Underhåll
Ta av denna enhet från kameran och torka av den med en torr mjuk torkduk. Blås
försiktigt bort sand från enheten. Om du torkar hårt med torkduken innan du blåst
bort sanden, kan det bli repor på ytan på denna enhet. Torka bort fläckar med en
torkduk som fuktats lätt med en mild rengöringsmedelslösning, och torka sedan rent
med en torr mjuk torkduk. Använd aldrig starka lösningsmedel som thinner eller
rengöringsbensin, eftersom det kan skada ytbehandlingen.
Kompatibilitet
För information om digital systemkameror kompatibla med denna enhet, besök vår
webbplats:
http://www.sony.net/
Att tänka på vid användning
Vid fotografering
 Avfyra inte blixten direkt framför ögonen på någon. Den avger ett starkt ljus.
 Avfyra inte blixten mer än 20 gånger i rad. Den kan leda till överhettning och slitage
av denna enhet och batterierna.
Om blixten avfyras ett flertal gånger i rad, bör man låta den få svalna i minst 10
minuter.
 Bär inte kameran genom att hålla i denna enhet när den är påsatt. Håll alltid i själva
kameran.
 När sko POWER-omkopplaren ställs i [OFF]-position, var försiktig så att du inte
fastnar med fingrarna i gångjärnet. Du kan skada dig.
Batterier
 Den visade batterinivån kan vara lägre än verklig batterikapacitet beroende på
temperatur och förvaringsförhållanden. Den visade batterinivån blir vanligtvis
tillförlitlig när enheten har använts några gånger.
 Kraften i nickelmetallhydridbatterier sjunker plötsligt när batterierna blir svaga.
Det är möjligt att enheten inte kan användas strax efter att POWER-lampan börjat
lysa rött.
 Frekvensen och antalet blixtar för denna enhet kan skilja sig från vad som visas
i specifikationstabellen även när nya batterier används, beroende på batteriernas
tillverkningsdatum.
 Slå av strömmen och vänta några minuter innan batterierna tas ur. Var försiktig när
du tar i batterierna eftersom de kan vara mycket varma, beroende på batteritypen
och hur de har använts.
 Ta ur och förvara batterierna om du inte har för avsikt att använda denna enhet
under en längre tid.
Temperatur
 Arbetstemperaturen för denna enhet är mellan 0 °C och 40 °C.
 Utsätt inte denna enhet för extremt höga temperaturer (t.ex. i direkt solljus i ett
fordon) eller hög luftfuktighet.
 En kraftig temperaturförändring kan orsaka kondens inuti denna enhet. När
denna enhet tas in i rumsvärmen efter att ha varit ute i kylan, ska man först lägga
den i en plastpåse, pressa ur luften ur påsen och tillsluta den. När den tagits in i
rumsvärmen, ska den ligga en stund tills den når rumstemperatur. Därefter kan
den tas ut ur påsen.
 Batterikraften sjunker allteftersom temperaturen sjunker. När du använder
enheten då det är kallt ute, bör du använda nya batterier, eller ha extra batterier
till hands som hålls varma och används omväxlande med en annan uppsättning
batterier. Det är möjligt att POWER-lampan tillfälligt börjar lysa rött då det är
kallt även om det finns ström kvar i batterierna. Om batterikraften sjunker på
grund av låg temperatur, låt batterierna ligga inomhus tills de når rumstemperatur.
Batterikraften återgår till normal nivå.
 Denna enhet är inte vattentät. När denna enhet används på stranden, se till att
hålla den borta från vatten och sand. Vatten, sand, damm eller salt som finns kvar i
denna enhet kan orsaka funktionsfel.
5 Avfyra en testblixt för att kontrollera den fristående blixten.
 Blixttestet varierar beroende på kameran. Vi hänvisar till kamerans
bruksanvisning.
Nederlands
Technische gegevens
Zoomflitsbereik
Flitsinterval/Aantal flitsen
Standaardpositie
Alkaline batterijen
APS-C formaat: gelijk aan de 18 mm focale lengte reeks
35 mm-formaat: gelijk aan de 27 mm focale lengte reeks
Telepositie
APS-C formaat: gelijk aan de 35 mm focale lengte reeks
35 mm-formaat: gelijk aan de 50 mm focale lengte reeks
Gidsnummer
Flitsinterval (sec)
Ongeveer 0,1-5
Ongeveer 0,1-4
Aantal flitsen (keren)
Ongeveer 90 of meer
Ongeveer 150 of meer
Flitsbediening
Afmetingen
Gewicht
Aanbevolen batterijen
Bijgeleverd toebehoren
Standaardpositie: 14
Telepositie: 20
*ISO100
Standaardpositie
Opening (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-5
1-7
1-10
1-14
4
1-3,5
1-5
1-7
1-10
5,6
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
8
1-1,5
1-2,5
1-3,5
1-5
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat
Ni-MH batterijen (930 mAH)
 Het aantal flitsen verwijst naar het aantal keren dat dit apparaat met volle
batterijen kan flitsen totdat deze leeg raken.
Flitslengte reeks
flitslichtmeting vooraf, TTL directe flitsbediening
Ongeveer 62 × 94,6 × 24 mm (b/h/d)
Ongeveer 98 g (zonder batterijen)
AAA alkaline batterijen, AAA Ni-MH batterijen
Flitser (1), Case (1), Handleiding en documentatie
De waarden van de functies in deze bedieningsinstructies zijn gebaseerd op testen
die zijn uitgevoerd door Sony.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder kennisgeving.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
(apparaat: m)
Telepositie
Opening (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-7
1-10
1-14
1-20
4
1-5
1-7
1-10
1-14
5,6
1-3,5
1-5
1-7
1-10
8
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
1 Kontrollera att sko POWER-omkopplaren på denna enhet står på
[OFF].
Om inte, ställ den på [OFF].
(Se steg 5 för hur man slår på och av denna enhet.)
 Om den fristående blixten inte avfyras, ändra positionen för kameran, den
fristående blixten och motivet och försök att avfyra en testblixt igen.
Överhettningsskyddet är en funktion för att skydda denna enhet från överhettning.
Om denna enhet blir varm när den används i läget för kontinuerlig blixttagning eller i
en mycket varm miljö, inaktiveras blixtavfyrningen automatiskt.
 När blixten blir överhettad, blinkar POWER-lampan rött en gång i sekunden.
 Det går inte avfyra blixten igen förrän enheten har svalnat.
 När denna enhet har blivit överhettad, låt den vila i 10 minuter så att den svalnar.
2 Ställ in läget på kameran och den fristående blixten enligt
följande.
Under laddning
När kamerainställningen är
Överhettningsskydd
1 Anslut denna enhet till kameran, och ställ strömbrytaren på
kameran, den fristående blixten och denna enhet på [ON].
Status för CHG-lampan och POWER-lampan ändras såsom följer i enlighet med
enhetens tillstånd:
Enhetens tillstånd
 När blixten används för tagning med självutlösare, kontrollera att laddningen är
klar innan du trycker på avtryckaren.
 När läget automatisk blixt är valt på kameran, är det möjligt att blixten inte avfyras
beroende på ljusförhållandena.
* Wanneer de BOUNCE-schakelaar op [DIRECT] staat
(apparaat: m)
2 Kontrollera att kamerans inbyggda blixt är nedfälld.
Om kameran har en inbyggd blixt och blixten är uppfälld, ska den fällas ner.
3 Skjut in monteringsfoten på denna enhet i kamerans tillbehörssko
i pilens riktning tills den låses fast.
När denna enhet sätts fast på skon på rätt sätt, låses den automatiskt.
Då denna enhet ska tas av, tryck in monteringsfotens utlösningsknapp och skjut
monteringsfoten i motsatt riktning mot tillvägagångssättet vid fastsättning. (se
illustration -3-)
4 Slå på kameran.
5 Slå på denna enhet.
När du fäller upp denna enhet tills det klickar till, slås den på och POWER-lampan
tänds.
För att slå av enheten, fäll ner den. (se illustration -5-)
Batterisparfunktion
Om du inte använder kameran eller denna enhet på 1 minut efter att kameran har gått
in i batterisparläget, stängs denna enhet av automatiskt för att spara på batterierna,
och POWER-lampan och CHG-lampan släcks.
Denna enhet går även in i batterisparläget när kamerans POWER-omkopplare ställs
på [OFF] (med alla Sony digitala systemkameror utom DSLR-A100).
För att gå ur batterisparläget, slå på denna enhet igen eller använd kameran.
Fotografering
1 Kontrollera att kameran och denna enhet är påslagna.
2 Ställ in önskat tagningsläge på kameran.
Vi hänvisar till kamerans bruksanvisning för tagningslägen.
När du ställer kameran i läget för slutartidsprioritet (S) eller i läget för
manuell exponering (M), går det inte att välja en slutartid som är snabbare än
blixtsynkroniseringstiden*.
*Blixtsynkroniseringstiden är den maximala slutartid som kan användas med en
blixt.
3 När enheten har laddats, tryck på avtryckaren för att ta en bild av
ett motiv.
När laddningen är klar, lyser CHG-lampan på denna enhet gult.
När korrekt exponering åter kan erhållas efter tagning, blinkar CHG-lampan gult.
Observera
 Om du tar en bild innan laddningen är klar, kan det hända att ljuset inte är
tillräckligt (underexponering).
Svenska
Specifikationer
Zoomblixtens täckning
Blixtintervall/Antal blixtar
Standardposition
Alkaliska batterier
APS-C-format: motsvarande 18 mm brännvidd
35 mm-format: motsvarande 27 mm brännvidd
Teleposition
APS-C-format: motsvarande 35 mm brännvidd
35 mm-format: motsvarande 50 mm brännvidd
Ledtal
Standardposition: 14
Teleposition: 20
*ISO100
Standardposition
Bländare (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-5
1-7
1-10
1-14
4
1-3,5
1-5
1-7
1-10
5,6
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
8
1-1,5
1-2,5
1-3,5
1-5
(enhet: m)
Teleposition
Bländare (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-7
1-10
1-14
1-20
4
1-5
1-7
1-10
1-14
5,6
1-3,5
1-5
1-7
1-10
8
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT]
Blixtintervall (sek)
Ca. 0,1-5
Ca. 0,1-4
Antal blixtar (gånger)
Ca. 90 eller mer
Ca. 150 eller mer
 Antalet blixtar syftar på hur många gånger denna enhet kan avfyra en blixt med
nya batterier tills de är slut.
Blixtens räckvidd
* När BOUNCE-omkopplaren står på [DIRECT]
Ni-MH-batterier (930 mAH)
(enhet: m)
Blixtkontroll
Storlek
Vikt
Rekommenderade
batterier
Inkluderade artiklar
Ljusmätning med förblixt, direkt TTL blixtkontroll
Ca. 62 × 94,6 × 24 mm (b/h/d)
Ca. 98 g (utan batterier)
alkaliska batterier storlek AAA, Ni-MH-batterier storlek
AAA
Blixt (1), Fodral (1), Uppsättning tryckt dokumentation
Uppmätta värden för funktioner i denna bruksanvisning grundar sig på tester
utförda av Sony.
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

1


Se utilizzate in modo improprio, le pile potrebbero surriscaldarsi
o esplodere.
Utilizzare solo i tipi di pila specificati in questo manuale delle
istruzioni.
Assicurarsi di non installare le pile con la polarità (+/-) invertita.
Non esporre le pile al fuoco o a temperature elevate.
Non tentare di ricaricare (ad eccezione delle pile ricaricabili),
cortocircuitare o smontare le pile.
Non utilizzare contemporaneamente pile usate e nuove né tipi o
marche di pila diversi.
2

CONSERVARE LE PRESENTI
ISTRUZIONI
3
4
ATTENZIONE
Durante l’uso, assicurarsi di non toccare il lampeggiatore a scarica poiché potrebbe
surriscaldarsi all’attivazione del flash.
Per i clienti in Europa
Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita
(applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in altri paesi
europei con sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto
non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma
deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per
il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo
prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che
potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.
Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o
elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla
normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
5
6
7
8
1
Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le
direttive UE
BOUNCE
9
Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive
EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa alľassistenza o alla
garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

1
Prima dell’uso
A
Per informazioni particolareggiate si prega di consultare le istruzioni per l’uso fornite
con la fotocamera.
Questo flash non è resistente né alla polvere né agli spruzzi d’acqua, né è ad
essa impermeabile.
Non si deve usare né conservare il flash nelle condizioni qui oltre riportate.
Che lo si usi o no, il flash non deve essere esposto alle seguenti situazioni
potenzialmente dannose. In caso contrario potrebbe cessare di funzionare
regolarmente:
 In luoghi esposti alla luce solare diretta, ad esempio sul cruscotto di un veicolo,
oppure nelle immediate vicinanze di sorgenti di calore, come un termosifone, ove
potrebbe deformarsi o guastarsi.
 In presenza di forti vibrazioni.
 In presenza di forti campi elettromagnetici.
 Vicino alla sabbia.
Il flash deve essere protetto dalla sabbia e dalla polvere, in particolare nelle zone
marine o in altre zone sabbiose, oppure ove si potrebbero formare accumuli di polvere.
Queste condizioni potrebbero infatti divenire causa di malfunzionamenti.
DIRECT
A
2
Caratteristiche

Posizione standard
Posição normal
B

Posizione tele
Posição Tele
1
 Identificazione delle parti
B
3
Italiano
Il flash HVL-F20AM è destinato esclusivamente alle fotocamere reflex digitali Sony (di
seguito semplicemente chiamate “fotocamere”).
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo
per eventuali riferimenti futuri.

AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Prima di procedere allo smaltimento, applicare del nastro adesivo sui contatti delle
pile al litio per evitare eventuali cortocircuiti e assicurarsi di rispettare le norme locali
per lo smaltimento delle pile.
Tenere le pile o altri oggetti che potrebbero venire ingeriti lontano dalla portata dei
bambini. Se un oggetto viene ingerito accidentalmente, consultare immediatamente
un medico.
5
Rimuovere immediatamente le pile e non utilizzarle nei seguenti casi:
 se il prodotto cade o subisce un urto che causa l’esposizione delle parti interne.
 se il prodotto emette odore, calore o fumo anomali.
Non smontare il prodotto. Se un circuito ad alta tensione al relativo interno viene
toccato, potrebbero verificarsi scosse elettriche.
ISTRUZIONI IMPORTANTI
PER LA SICUREZZA

 Flash di tipo esterno semplice da usare e compatto spesso solo 24 mm.
 Tasto ON/OFF integrato nella base di montaggio. Piegandolo lo si spegne ed è
inoltre pratico e sicuro da trasportare mentre è montato sulla fotocamera.
 Capacità d’illuminazione a rimbalzo cambiando la direzione della luce alla semplice
rotazione di un selettore.
 Utilizzabile con gli obbiettivi compatibili con la funzione di misura ADI
(integrazione avanzata della distanza) del flash, la quale non è influenzata dal
riflesso dello sfondo o dal soggetto.
 Bilanciamento automatico del bianco attraverso l’informazione di temperatura
del colore (con tutte le fotocamere reflex digitali Sony ad eccezione del modello
DSLR-A100).
 Funzione di risparmio energetico per disattivarsi automaticamente quando si
spegne la fotocamera.
 Riduzione dell’effetto “occhi rossi” (con tutte le fotocamere reflex digitali Sony
ad eccezione dei modelli DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350 e
DSLR-A700 e quelle non provviste di flash integrato)
 Selettore TELE con [Posizione tele] per aumentare la portata illuminante. In tal
modo in condizione di luce sufficiente (ISO100 • m e F4) è possibile riprendere un
soggetto posto a 5 metri di distanza.
 Telecomando senza filo per flash remoto quando montato su una fotocamera
compatibile. (in tal caso senza possibilità d’impostazione dell’intensità luminosa).
Durante l’uso dell’apparecchio fotografico, si raccomanda di
seguire sempre le precauzioni per la sicurezza di base, incluse
quelle riportate di seguito.
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le
istruzioni.
Se l’apparecchio viene utilizzato da bambini o in presenza di
bambini, si raccomanda di esercitare uno stretto controllo. Non
lasciare l’apparecchio incustodito durante l’uso.
Fare attenzione a non toccare le parti surriscaldate onde evitare
ustioni.
Non utilizzare l’apparecchio con un cavo danneggiato o se
l’apparecchio stesso è caduto o danneggiato, fino a quando non
sia stato esaminato da personale tecnico qualificato.
Prima di riporre l’apparecchio, lasciarlo raffreddare
completamente. Avvolgere il cavo attorno all’apparecchio
evitando di stringere prima di riporlo.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere il
presente apparecchio in acqua o in altri liquidi.
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare
l’apparecchio. Nel caso in cui l’apparecchio necessiti di assistenza
tecnica o riparazioni, rivolgersi a personale tecnico qualificato.
Se viene riassemblato in modo errato, l’apparecchio potrebbe
causare scosse elettriche al successivo uso.
L’uso di accessori non approvati dal produttore potrebbe causare
il rischio di incendi, scosse elettriche o ferite alle persone.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tubo del flash
Selettore BOUNCE (impostazione predefinita: BOUNCE)
Pulsante di sblocco della base di montaggio
Base di montaggio
Selettore TELE (impostazione predefinita: posizione standard)
Coperchio del vano portabatterie
Spia CHG
Spia POWER
Interruttore POWER sulla base di montaggio
Lo stato delle spie CHG e POWER cambia in base alle seguenti condizioni del flash:
Condizione del flash
Spia CHG
Spia POWER
Durante la ricarica
Spenta
Luce verde
Al completamento della ricarica
Accesa
Luce verde
Raggiungimento della corretta
esposizione dopo lo scatto
Lampeggiante
Luce verde
Batterie scariche
Spenta
Luce rossa
Surriscaldamento
Spenta
Luce rossa lampeggiante
Quando la fotocamera
è impostata su [Flash
disattivato]
Spenta
Luce verde
Preparazione
Inserimento delle batterie (vedere la figura )
Prima di montare il flash sulla fotocamera occorre inserirvi le batterie.
Si possono usare i seguenti tipi di batteria:
 Due batterie alcaline AAA
 Due batterie al nichel-metallo idruro (Ni-MH) AAA*
*Prima di usare il flash si raccomanda di caricare completamente queste batterie
usando il carica-batterie specificato.
Le batterie non sono fornite in dotazione.
Se la fotocamera è provvista di flash integrato e questo è rialzato lo si deve
abbassare.
3 Innestare la base di montaggio del flash nel pattino per accessori
della fotocamera facendola scorrere nella direzione della freccia
sino a udirne lo scatto in posizione.
Quando il flash è correttamente montato sul pattino della fotocamera vi si blocca
automaticamente.
Per rimuoverlo occorre premere il pulsante di sblocco della base di montaggio e
farla scorrere in direzione opposta come mostra la figura -3-.
4 Accendere la fotocamera.
5 Accendere il flash.
Quando si apre completamente il flash ruotandolo sino a udirne lo scatto esso si
accende insieme alla spia POWER.
Per spegnerlo è sufficiente richiuderlo come mostra la figura -5-.
Risparmio energetico
Se non si usa il flash entro 1 minuto dall’istante in cui la fotocamera accede alla
condizione di risparmio energetico, esso si spegne automaticamente insieme alle spie
CHG e POWER in modo da risparmiare energia.
Il flash accede alla condizione di risparmio energetico anche quando s’imposta su
[OFF] l’interruttore POWER della fotocamera (con tutte le fotocamere reflex digitali
Sony ad eccezione del modello DSLR-A100).
Per uscire da questa condizione è sufficiente riaccendere il flash o utilizzare in qualche
modo la fotocamera.
Riprese
1 Accendere la fotocamera e il flash.
2 Impostare la fotocamera nella modalità di ripresa desiderata.
Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di consultare le
istruzioni per l’uso della fotocamera.
Quando s’imposta la fotocamera nella modalità priorità otturatore (S) o
esposizione manuale (M) non è possibile selezionare una velocità di scatto
superiore a quella di sincronizzazione del flash*.
* La velocità di sincronizzazione del flash è la velocità di scatto massima con esso
utilizzabile.
3 Non appena il flash si è caricato premere il pulsante di scatto.
La condizione di carica completa del flash è indicata dall’accensione di colore
ambra della spia CHG.
Quando subito dopo lo scatto di una foto il flash ottiene nuovamente la corretta
esposizione la spia CHG inizia a lampeggiare di colore ambra.
Note
 Se si scatta la foto prima che il flash si sia completamente caricato la quantità
d’illuminazione ottenuta potrebbe essere insufficiente (condizione di
sottoesposizione).
 Prima di usare il flash con l’autoscatto occorre accertarsi che si sia completamente
caricato.
 Quando la fotocamera è impostata affinché usi automaticamente il flash, a seconda
delle effettive condizioni di luce esso potrebbe non generare il lampo
d’illuminazione.
Protezione da surriscaldamento
Questa funzione impedisce che il flash si surriscaldi. Se esso si scalda eccessivamente a
causa dell’uso continuo oppure quando lo si sta usando in un ambiente molto caldo la
funzione d’illuminazione si disabilita.
 Non appena il flash rileva questa condizione la spia POWER inizia a lampeggiare di
colore rosso a intervalli di un secondo.
 L’uso del flash rimane disabilitato sino a quando si raffredda.
 Quando il flash si surriscalda lo si deve lasciar raffreddare senza usarlo per 10
minuti.
 Selettore BOUNCE
Quando si usa il flash su un soggetto posto direttamente davanti a una parete, su di
essa appare un’ombra molto netta (come mostra la figura -).
Negli ambienti chiusi e con soffitto basso si può riuscire ad ammorbidire
quest’ombra facendo scorrere il selettore BOUNCE nella posizione [BOUNCE ] in
modo da orientare il tubo del flash, e quindi la luce, verso l’alto. La luce si riflette
quindi sul soffitto illuminando di rimbalzo il soggetto che apparirà così più morbido
(come mostra la figura -).
Negli esterni si dovrà invece selezionare la posizione [DIRECT] per illuminare il
soggetto a una distanza che il flash integrato non può raggiungere.
 BOUNCE: il tubo del flash è orientato a 75° verso l’alto (flash a rimbalzo).
 DIRECT: il tubo del flash è orientato a 0° (flash diretto).
Fare scorrere il selettore BOUNCE nella posizione desiderata (vedere
la figura -1).
Note
 Il selettore BOUNCE deve essere fatto scorrere sino a quando il riferimento A si
allinea con quello relativo alla posizione desiderata.
 Il soffitto o la parete contro cui far riflettere la luce del flash deve essere bianco o di
un colore pallido. Le superfici colorate possono infatti influenzare la resa cromatica
dell’immagine. La superficie riflettente inoltre non deve essere troppo alta né di
vetro.
 Quando si seleziona [BOUNCE] la portata del flash si riduce. Se l’immagine è
sottoesposta (appare scura) ci si deve avvicinare al soggetto oppure aumentare la
sensibilità ISO o aprire maggiormente il diaframma.
 Selettore TELE
Se nelle fotografie all’esterno il soggetto è troppo distante dalla fotocamera, e quindi
non può essere raggiunto dalla luce del flash (soggetto fuori portata), si può provare
a regolare il selettore TELE nella [Posizione tele] (come mostra la figura ). In tal
modo la luce del flash può raggiungere una distanza maggiore.
Note
 Nelle normali riprese si suggerisce di regolare il selettore TELE nella [Posizione
standard].
 Quando si ruota il selettore TELE ci si deve accertare che il riferimento B si allinei
effettivamente con la posizione desiderata.
 Se l’angolo dell’obbiettivo è maggiore di quello d’illuminazione del flash le zone
periferiche dell’immagine potrebbero apparire scure. Per informazioni sulla portata
del flash in ciascuna delle due posizioni si prega di vedere la sezione “Portata del
flash con lo zoom”.
 Il selettore TELE opera soltanto quando il selettore BOUNCE è impostato su
[DIRECT].
 Quando si usa questo flash con una fotocamera provvista di flash integrato che
opera come illuminatore AF, nelle riprese notturne la precisione della funzione di
messa a fuoco automatica potrebbe ridursi considerevolmente.
Telecomando senza filo
Si può montare questo flash su una fotocamera compatibile e usarlo come
telecomando senza filo per un flash remoto. Un flash remoto è un flash posto lontano
dalla fotocamera usata per scattare.
Nel corso di questo manuale il flash montato sulla fotocamera è l’unità di telecomando,
mentre quello usato separatamente da essa è quello posto a distanza. Quest’ultimo può
essere quindi altresì definito flash remoto.
1 Collegare questo flash alla fotocamera e impostare quindi su [ON]
l’interruttore di accensione sia di questi due apparecchi sia del
flash remoto.
2 Impostare così fotocamera e flash remoto:
Fotocamera:
impostare su [Senza cavo].
Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di consultare le
istruzioni per l’uso della fotocamera.
Flash remoto:
impostare questo su [Modalità telecomando senza cavo] e il canale di telecomando
senza cavo su [CH1]. Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega
di consultare le istruzioni per l’uso del flash remoto.
3 Impostare la fotocamera e il flash remoto.
Per informazioni particolareggiate a questo riguardo si prega di consultare le
istruzioni per l’uso del flash remoto.
1 Aprire il coperchio del vano portabatterie premendolo nella
direzione mostrata in figura.
4 Accertarsi che entrambi i flash siano completamente carichi.
2 Inserire le batterie rispettando le polarità indicate all’interno del
vano.
5 Scattare una foto di prova per verificare il corretto funzionamento
del flash remoto.
È necessario accertarsi che le batterie siano inserite correttamente.
3 Richiudere il coperchio.
Per richiuderlo si deve procedere in modo contrario all’apertura.
Note
Quando si apre e si chiude il coperchio del vano portabatterie occorre fare attenzione
a non lasciarsi intrappolare le dita. Se maneggiato in modo non appropriato esso
potrebbe infatti divenire causa di lesioni.
Controllo di carica delle batterie
Quando le batterie sono scariche la spia POWER del flash si accende di luce rossa.
 Quando la spia POWER si accende di luce rossa Sony raccomanda di sostituire le
batterie. Quando la spia CHG si accende di luce ambra il flash è utilizzabile anche
quando la spia POWER è rossa. La carica del flash richiede tuttavia più tempo.
 Se quando s’imposta l’interruttore POWER della base di montaggio su [ON] né la
spia CHG né la spia POWER si accendono si suggerisce di verificare che le batterie
siano correttamente inserite. Se non lo sono e, dopo averle correttamente inserite,
le due spie ancora non si accendono, occorre sostituirle.
 Le batterie devono essere sostituite anche quando la spia POWER si spegne
immediatamente dopo essersi accesa.
Montaggio del flash sulla fotocamera e accensione
(vedere la figura ).
1 Verificare che l’interruttore POWER della base di montaggio del
flash sia impostato su [OFF].
Prima di montare il flash sulla fotocamera è necessario che tale interruttore si trovi
su [OFF].
(Per istruzioni sull’accensione e lo spegnimento del flash si prega di vedere il
successivo passo 5.)
2 Accertarsi che il flash integrato della fotocamera sia abbassato.
 La prova del flash varia secondo la fotocamera in uso. Per informazioni
particolareggiate a questo riguardo si prega di consultare le istruzioni per l’uso
della fotocamera.
 Se il flash remoto non lampeggia, prima di eseguire una nuova prova si
suggerisce di cambiarne la posizione insieme a quella della fotocamera nonché,
eventualmente, quella del soggetto.
6 Accertarsi che entrambi i flash si siano caricati e scattare una
nuova foto di prova premendo completamente il pulsante di
scatto.
Note
 Questo flash non è utilizzabile come flash remoto.
 La funzione d’impostazione dell’intensità luminosa (RATIO) non è disponibile.
Bilanciamento automatico del bianco
attraverso l’informazione di temperatura
del colore
La fotocamera esegue automaticamente il bilanciamento del bianco in base
all’informazione di temperatura del colore inviata da questo flash nel momento stesso
in cui si scatta la foto (con tutte le fotocamere reflex digitali Sony ad eccezione del
modello DSLR-A100).
 Questa funzione opera nel modo flash TTL usando il collegamento diretto con la
fotocamera.
Manutenzione
Rimuovere il flash dalla fotocamera e strofinarlo con un panno morbido e asciutto.
Con un soffiatore rimuovere delicatamente qualsiasi traccia di sabbia. Se lo si
strofina prima ancora di aver rimosso qualsiasi traccia di sabbia se ne potrebbe
graffiare la superficie. Per rimuovere la macchie è sufficiente strofinarlo con
un panno leggermente inumidito con un detergente blando e, quindi, con uno
morbido e asciutto. Non si devono usare né solventi né diluenti o benzina, i quali ne
danneggerebbero la finitura superficiale.
Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità con le fotocamere reflex digitali si prega di
visitare il sito:
http://www.sony.net/
Note sull’uso
Quando si scattano foto
 Non usare il flash direttamente negli occhi delle persone. La luce emessa è infatti
molto intensa.
 Non usare il flash 20 volte o più in successione. Si potrebbe infatti surriscaldare e
deteriorare, comprese le batterie.
Qualora sia necessario usarlo un certo numero di volte in successione si
raccomanda di lasciarlo poi raffreddare in modo naturale per almeno 10 minuti.
 Non trasportare la fotocamera afferrandola per il flash mentre vi è montato. La si
deve sempre afferrare direttamente per il corpo principale.
 Quando s’imposta l’interruttore POWER nella posizione [OFF] si raccomanda
di fare attenzione a non lasciarsi intrappolare il dito nella cerniera. Ci si potrebbe
infatti ferire.
Batterie
 A seconda delle condizione di conservazione delle batterie il livello di carica
visualizzato potrebbe essere inferiore a quello effettivo. Quello indicato
normalmente diviene più preciso dopo alcuni minuti d’uso del flash.
 Quando le batterie al nichel-metallo idruro si scaricano considerevolmente l’energia
fornita si riduce improvvisamente. Non appena la spia POWER diviene rossa il
flash potrebbe quindi non essere più utilizzabile.
 A seconda della data di produzione delle batterie, anche se sono nuove la frequenza
e il numero di lampi prodotti dal flash potrebbero differire da quelli mostrati nella
tabella delle caratteristiche tecniche.
 Prima di rimuovere le batterie si deve spegnere il flash e attendere alcuni minuti.
Una volta rimosse, a seconda del tipo in uso e delle condizioni d’uso vi si deve fare
attenzione perché potrebbero essere molto calde.
 Qualora non s’intenda usare il flash per lungo tempo si raccomanda di rimuovere le
batterie.
Temperatura
 La temperatura d’uso del flash è compresa tra 0 e 40°C.
 Non si deve conservare il flash né all’alta temperatura (ad esempio lasciandolo
esposto alla luce solare diretta in un veicolo) né all’alta umidità.
 Le variazioni repentine di temperatura potrebbero determinare la formazione di
condensa nel flash. In caso di passaggio da un luogo freddo a uno più caldo, ad
esempio durante una discesa con gli sci, si raccomanda innanzi tutto d’inserire il
flash in un sacchetto di plastica rimuovendovi quindi l’aria e sigillandolo. Una volta
giunto nel luogo più caldo lo si deve quindi lasciare per un certo tempo alla nuova
temperatura ambiente, e solo dopo lo si può estrarre dal sacchetto.
 L’energia fornita dalle batterie diminuisce al diminuire della temperatura. Se
s’intende usare il flash in un luogo freddo si suggerisce d’installarvi batterie nuove,
oppure di predisporre almeno due gruppi di batterie di riserva che dovranno
tuttavia essere conservate al caldo ed usate alternatamente. Al freddo la spia
POWER potrebbe provvisoriamente accendersi di rosso anche se la batterie
dispongono di una certa capacità residua. Qualora questa si riduca notevolmente
a causa della bassa temperatura si suggerisce di lasciarle in un ambiente caldo
sino a quando raggiungono la medesima temperatura. La loro capacità quindi si
ripristinerà.
 Questo flash non è impermeabile. Se lo si usa sulla spiaggia non lo si deve avvicinare
all’acqua né alla sabbia. Tracce di acqua, sabbia, polvere o sale che rimanessero sulle
sue superfici potrebbero causarne il malfunzionamento.
Português
O HVL-F20AM é um flash destinado a ser utilizado exclusivamente com uma câmara
digital SLR da Sony (referida abaixo como “máquina”).
Antes de utilizar o produto, leia este manual até ao fim e guarde-o para consultas
futuras.
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva
ou à humidade.
Protecção contra sobreaquecimento
Antes de utilizar
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com a sua máquina.
Esta unidade não é à prova de poeira, salpicos ou água.
Não coloque esta unidade nos seguintes locais
Independentemente de esta unidade estar a ser utilizada ou armazenada, não a
coloque nos seguintes locais. Se o fizer, pode dar origem a uma avaria.
 Se colocar esta unidade em locais sujeitos à luz directa do sol, por exemplo, nos
tabliers dos carros ou próximo de um aparelho de aquecimento, pode causar uma
deformação ou avaria na unidade.
 Locais com vibração excessiva
 Locais com forte electromagnetismo
 Locais com areia excessiva
Em locais como à beira-mar e outras áreas arenosas ou onde ocorram nuvens de pó,
proteja esta unidade contra areia e pó. Se não o fizer, pode dar origem a uma avaria.
Características
 Flash externo compacto e simples, com uma espessura de 24 mm.
 Interruptor ON/OFF integrado no pé de fixação. Se baixar esta unidade, a unidade
fica desligada, sendo seguro transportá-la enquanto estiver montada na máquina.
 A característica única do flash reflectido permite-lhe alterar a direcção da luz com
um simples toque no interruptor.
 Pode ser utilizado com lentes compatíveis para permitir a medição por flash ADI
(Advanced Distance Integration), que não é afectada pela taxa de reflexo do cenário
de fundo ou do motivo.
 Corrige o equilíbrio de brancos automaticamente utilizando a informação
da temperatura de cor (com todas as câmaras digitais SLR da Sony, excepto a
DSLR-A100).
 A função de poupança de energia coloca esta unidade em suspensão quando a
máquina for desligada.
 Capacidade de redução dos olhos vermelhos do flash (com todas as câmaras digitais
SLR da Sony, excepto a DSLR-A100, DSLR-A200, DSLR-A300, DSLR-A350,
DSLR-A700 e as máquinas que não tenham flash incorporado).
 Interruptor TELE com [Posição Tele] através da qual o flash pode chegar mais
longe. Pode tirar uma fotografia de um motivo a cerca de 5 m com iluminação
suficiente (ISO100 • m, F4).
 A função de controlo sem fios permite-lhe controlar um flash separado da máquina
através desta unidade montada numa máquina compatível. (A definição de controlo
da relação da iluminação não está disponível.)
 Identificação das peças
1
2
3
4
5
6
7
8
9
O estado da luz CHG e da luz POWER muda do seguinte modo, consoante o estado
desta unidade:
Luz CHG
Luz POWER
Durante o carregamento
Apagada
Luz verde
Terminado o carregamento
Acesa
Luz verde
Quando atingir a exposição adequada
após o disparo
Pisca
Luz verde
Quando as pilhas estão com pouca carga
Apagada
Luz vermelha
Quando a unidade está sobreaquecida
Apagada
Luz vermelha a piscar
Quando a definição da câmara for
[Flash Desligado]
Apagada
Luz verde
Preparação
Quando deitar fora as pilhas, coloque fita adesiva nos terminais das pilhas de lítio para
evitar que entrem em curto-circuito e cumpra os regulamentos locais aplicáveis.
Introduzir pilhas (ver Ilustração )
Não deixe as pilhas ou objectos que possam ser engolidos ao alcance das crianças.
Em caso de ingestão, contacte imediatamente um médico.
Utilize um dos seguintes pares de pilhas:
 Duas pilhas alcalinas AAA
 Duas pilhas de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) AAA*
*Carregue sempre as pilhas de Ni-MH até ao máximo com um carregador de pilhas
especificado, antes de as utilizar.
Pilhas não incluídas.
Retire imediatamente as pilhas e deixe de utilizar se...
 flash cair ou for submetido a um choque que deixe a descoberto os componentes
internos.
 flash deitar um cheiro estranho, fumo ou aquecer demais.
Não desmonte. Pode receber uma descarga eléctrica se tocar num dos circuitos de alta
tensão do interior do aparelho.
INSTRUÇÕES
DE SEGURANÇA
IMPORTANTES
Quando utilizar equipamento fotográfico deve cumprir as
precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes:
Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o
equipamento.
Se o equipamento for utilizado por crianças ou perto delas, tem
de as vigiar atentamente. Não deixe o equipamento sozinho
enquanto estiver a utilizá-lo.
Tome cuidado pois pode queimar-se se tocar nas peças quentes.
Não utilize o equipamento com um cabo danificado ou se o tiver
deixado cair sem ter sido previamente examinado por um técnico
qualificado.
Antes de guardar o aparelho deixe-o arrefecer. Guarde o aparelho
com o cabo enrolado à sua volta sem o esticar.
Para reduzir o risco de choque eléctrico não ponha o aparelho
dentro de água ou outro líquido.
Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o
aparelho: se precisar de ser reparado leve-o a um técnico
qualificado ou aos serviços de assistência técnica. Se oaparelho
for incorrectamente montado pode provocar um choque eléctrico
quando voltar a utilizá-lo.
A utilização de um acessório não recomendado pelo fabricante
pode provocar um incêndio, choque eléctrico ou ferimentos.
As pilhas podem aquecer ou explodir se forem utilizadas
incorrectamente.
Utilize apenas as pilhas especificadas neste manual de instruções.
Não instale as pilhas com a polaridade (+/-) invertida.
Não queime nem exponha as pilhas a temperaturas muito altas.
Não tente recarregá-las (excepto se forem pilhas recarregáveis),
pô-las em curto-circuito ou desmontá-las.
Não misture pilhas de tipos, marcas ou antiguidades diferentes.
GUARDE ESTE MANUAL DE
INSTRUÇÕES
ATENÇÃO
Não toque no tubo do flash durante a utilização pois pode estar quente quando o flash
dispara.
Para os clientes na Europa
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus
com sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica
que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado.
Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos
de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que
este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que
de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes
produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação
dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside,
os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o
produto.
Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas
da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto é a
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stuttgart, Germany. Para
questões acerca de serviço e acerca da garantia, consulte as moradas fornecidas em
separado, nos documentos de serviço e garantia.
 Interruptor BOUNCE
Se disparar um flash directamente sobre um motivo junto a uma parede, aparecem
sombras acentuadas na parede (veja a Ilustração -).
Quando disparar numa sala com um tecto baixo, pode suavizar estas sombras
colocando o interruptor BOUNCE na posição [BOUNCE], de modo a que o elemento
emissor do flash desta unidade fique inclinado para cima e emita luz para o tecto. A
luz reflecte-se no tecto e ilumina o motivo para produzir uma imagem suavemente
iluminada (veja a Ilustração -).
Ao fotografar no exterior, se colocar o interruptor BOUNCE na posição [DIRECT],
pode iluminar um motivo a uma distância a que o flash incorporado não consegue
chegar.
 BOUNCE: O elemento emissor do flash está definido 75 graus para cima (flash
reflectido)
 DIRECT: O elemento emissor do flash está definido nos 0 graus (flash directo)
Faça deslizar o interruptor BOUNCE até à posição pretendida (veja a
Ilustração -1).
Notas
 Certifique-se de que faz deslizar o interruptor BOUNCE até a marca A ficar
alinhada com a marca de posição pretendida.
 O tecto ou a parede que reflecte a luz do flash deve ser branco ou muito pálido. Se
for de cor, a cor pode afectar a imagem. A superfície reflectora não deve ser um
tecto alto nem uma clarabóia.
 Quando a opção [BOUNCE] for definida, o alcance do flash fica reduzido. Se uma
imagem estiver subexposta (a foto parece escura), aproxime-se do motivo, aumente
a sensibilidade ISO ou abra mais a abertura.
 Interruptor TELE
Instale as pilhas nesta unidade e depois fixe a unidade na máquina.
1 Pressione a tampa do compartimento das pilhas no sentido
ilustrado para abrir a tampa.
2 Introduza as pilhas no compartimento, conforme as marcações no
interior do mesmo.
 O teste do flash difere consoante a máquina. Consulte o manual de instruções da
máquina.
 Se o flash separado da máquina não disparar, mude a posição da máquina, do
flash separado da máquina e do motivo e repita o teste do flash.
6 Certifique-se de que esta unidade e o flash separado da máquina
estão carregados e prima o botão do obturador até ao máximo
para tirar uma foto.
Notas
 Esta unidade não pode ser utilizada como flash separado da máquina.
 A definição de controlo da relação da iluminação (RATIO) não está disponível.
Ajustamento WB automático com
informações sobre a temperatura da cor
O equilíbrio de brancos é automaticamente regulado em função dos dados da
temperatura de cor enviados por esta unidade quando o flash é disparado (com todas
as câmaras digitais SLR da Sony, excepto a DSLR-A100).
 Esta função funciona no modo de flash TTL utilizando-se o elemento de ligação à
máquina.
Manutenção
Retire esta unidade da máquina e limpe-a com um pano macio seco. Sopre levemente
qualquer areia que esteja na unidade. Se esfregar esta unidade antes de soprar a areia,
pode riscar a superfície da unidade. Para remover manchas, limpe-as com um pano
ligeiramente humedecido com um detergente suave e depois passe um pano macio
seco pela unidade. Nunca utilize solventes fortes, por exemplo, diluente ou benzina,
pois o acabamento da superfície pode ficar danificado.
Compatibilidade
Para obter informações sobre câmaras digital SLR compatíveis com esta unidade,
visite o nosso Web site:
http://www.sony.net/
Notas de utilização
Durante o disparo de fotos
Notas
 Não dispare o flash directamente diante dos olhos de uma pessoa. O flash produz
uma luz forte.
 Não dispare o flash 20 ou mais vezes consecutivamente. Se o fizer, pode provocar o
sobreaquecimento e deterioração desta unidade e respectivas pilhas.
Se disparar o flash um determinado número de vezes consecutivamente, deixe-o
arrefecer naturalmente durante pelo menos 10 minutos.
 Não transporte a máquina segurando nesta unidade quando ela estiver fixa. Segure
sempre na máquina propriamente dita.
 Quando passar o interruptor POWER da sapata para a posição [OFF], tenha
cuidado para não entalar o dedo na dobradiça. Pode magoar-se.
Controlo sem fios
 O nível de carga das pilhas indicado pode ser inferior à capacidade real das pilhas,
dependendo da temperatura e das condições de armazenamento. Normalmente, o
nível indicado torna-se exacto depois de ter utilizado esta unidade algumas vezes.
 A capacidade das pilhas de níquel-hidreto metálico baixa abruptamente quando a
carga estiver reduzida. Poderá não ser capaz de utilizar esta unidade pouco tempo
depois de a luz POWER ficar vermelha.
 A frequência e o número de flashes desta unidade podem ser diferentes dos valores
indicados na tabela das características técnicas, mesmo quando instalar pilhas
novas, dependendo da data de produção das mesmas.
 Desligue a corrente e aguarde alguns minutos antes de retirar as pilhas. Tenha
cuidado quando tocar nas pilhas porque podem estar quentes, dependendo do tipo
de pilha e das condições de utilização.
 Retire e guarde as pilhas, se não pretender utilizar esta unidade a curto prazo.
Ao disparar no exterior, se um motivo estiver demasiado longe da máquina para ser
alcançado pelo flash desta unidade (o motivo está fora do alcance do flash), coloque o
interruptor TELE desta unidade na [Posição Tele] (veja a Ilustração ). Deste modo,
o flash desta unidade pode chegar mais longe.
Elemento emissor do flash
Interruptor BOUNCE (predefinição: BOUNCE)
Botão de libertação do pé de fixação
Pé de fixação
Interruptor TELE (predefinição: posição normal)
Tampa do compartimento das pilhas
Luz CHG
Luz POWER
Interruptor POWER da sapata
Estado da unidade
A protecção contra sobreaquecimento é uma função que protege esta unidade
contra o sobreaquecimento. Se esta unidade aquecer quando utilizada no modo de
flash contínuo ou num ambiente quente, o disparo do flash fica automaticamente
desactivado.
 Quando for detectado um sobreaquecimento, a luz POWER pisca a vermelho com
intervalos de um segundo.
 Só é possível voltar a activar o disparo do flash quando a unidade tiver arrefecido.
 Quando esta unidade estiver num estado de sobreaquecimento, deixe-a totalmente
desactivada durante 10 minutos para arrefecer.
5 Faça disparar um flash de teste para verificar o flash separado da
máquina.
 Coloque o interruptor TELE na [Posição normal] para disparar normalmente.
 Quando quiser definir o interruptor TELE, rode-o firmemente até a marca B estar
alinhada com a posição pretendida.
 Se o ângulo da objectiva for maior do que o ângulo do flash seleccionado, as áreas
externas da imagem pode ficar escuras. Consulte “Alcance do flash em zoom” para
o alcance do flash em cada posição.
 O interruptor TELE só está activado quando o interruptor BOUNCE estiver na
posição [DIRECT].
 Se esta unidade for fixa numa máquina com flash incorporado que funciona como
iluminador AF, a exactidão AF pode ser grandemente reduzida no modo de disparo
nocturno.
Pode fixar esta unidade numa máquina compatível e utilizá-la como controlador sem
fios para um flash separado da máquina. Um flash separado da máquina significa um
flash que está afastado da máquina a ser utilizada.
Neste manual, um flash fixo na máquina é referido como um controlador e um flash
utilizado separadamente da máquina é referido como um flash separado da máquina.
Um flash separado da máquina também pode ser referido como um flash remoto.
1 Ligue esta unidade à sua máquina e coloque os interruptores
de corrente da máquina, do flash separado da máquina e desta
unidade na posição [ON].
2 Defina o modo da máquina e do flash separado da máquina do
seguinte modo.
Máquina:
Defina o modo como [Sem fios].
Consulte o manual de instruções da máquina para obter mais detalhes.
Flash separado da máquina:
Defina o flash separado da máquina com o [modo remoto sem fios] e o canal sem
fios como [CH1]. Consulte o manual de instruções do flash separado da máquina
para obter mais detalhes.
3 Defina a máquina e o flash separado da máquina.
Consulte o manual de instruções do flash separado da máquina para saber como
defini-lo.
4 Certifique-se de que o flash separado da máquina e esta unidade
estão totalmente carregados.
Pilhas
Temperatura
 O intervalo da temperatura de funcionamento desta unidade situa-se entre 0 °C e
40 °C.
 Não exponha esta unidade a temperaturas extremamente elevadas (p. ex., à luz
directa do sol no interior de um veículo) nem a humidade elevada.
 Uma mudança de temperatura drástica pode provocar condensação no interior
desta unidade. Quando trouxer esta unidade de um local frio, como uma encosta de
esqui, para um local quente, coloque-a primeiro num saco de plástico, retire o ar do
saco e depois vede o saco. Depois de a ter trazido para um local quente, deixe-a um
pouco até atingir a temperatura ambiente e depois retire-a do saco.
 A capacidade das pilhas diminui à medida que a temperatura vai baixando. Quando
utilizar a unidade num ambiente frio, utilize pilhas novas ou prepare pilhas
sobresselentes mantidas quentes e utilize-as alternadamente com outro conjunto.
A luz POWER pode ficar vermelha temporariamente num ambiente frio, mesmo
que as pilhas ainda tenham capacidade. Se a capacidade das pilhas ficar reduzida
devida a baixas temperaturas, deixe as pilhas num local interior até atingirem a
temperatura ambiente. A capacidade das pilhas volta ao normal.
 Esta unidade não é à prova de água. Quando utilizar esta unidade numa praia,
certifique-se de que a mantém longe da água e da areia. Qualquer água, areia, poeira
ou sal que se instale nesta unidade pode causar uma avaria.
Certifique-se de que as pilhas estão correctamente instaladas.
3 Feche a tampa.
Para abrir a tampa, faça o procedimento inverso.
Notas
Tenha cuidado para não entalar os dedos quando abrir e fechar a tampa do
compartimento das pilhas. Um manuseamento desatento pode causar ferimentos.
Verificar as pilhas
A luz POWER desta unidade acende-se a vermelho quando a carga das pilhas estiver
fraca.
 Quando a luz POWER ficar vermelha, a Sony recomenda que substitua as pilhas. Se
a luz CHG ficar da cor âmbar, o flash pode na mesma ser disparado, ainda que a luz
POWER esteja vermelha. Contudo, o carregamento demora mais do que o normal.
 Se nenhuma das luzes CHG ou POWER se acender quando o interruptor POWER
da sapata for colocado na posição [ON], verifique se as pilhas está correctamente
instaladas. Se as pilhas estiverem correctamente instaladas, mas as luzes continuam
a não se acender, substitua as pilhas.
 Se a luz POWER se apagar pouco tempo depois de se acender, substitua as pilhas.
Fixar esta unidade na máquina e ligá-la (ver Ilustração
)
1 Certifique-se de que o interruptor POWER da sapata desta unidade
está na posição [OFF].
Se não estiver, coloque-o na posição [OFF].
(Consulte o passo 5 para saber como ligar e desligar esta unidade.)
2 Certifique-se de que o flash incorporado da máquina está na
posição para baixo.
Se a máquina tiver um flash incorporado e o flash estiver na posição para cima,
coloque-o na posição para baixo.
3 Faça deslizar o pé de fixação desta unidade para a sapata de
acessórios da máquina, no sentido da seta, até ficar engatado.
Quando esta unidade estiver devidamente fixa na sapata, ela fica automaticamente
engatada.
Para retirar esta unidade, pressione o botão de libertação do pé de fixação e faça
deslizar o pé de fixação no sentido contrário ao do procedimento de fixação (veja a
Ilustração -3-).
4 Ligue a máquina.
5 Ligue esta unidade.
Quando levantar esta unidade até fazer um estalido, ela fica ligada e a luz POWER
acende-se.
Para desligar esta unidade, baixe-a (veja a Ilustração -5-).
Poupança de energia
Se não utilizar a máquina ou esta unidade durante mais de 1 minuto depois de a
máquina ter entrado no estado de poupança de energia, esta unidade desliga-se
automaticamente para poupar energia e a luz POWER e a luz CHG apagam-se.
Esta unidade também entra no estado de poupança de energia quando se coloca o
interruptor POWER da máquina na posição [OFF] (com todas as câmaras digitais SLR
da Sony, excepto a DSLR-A100).
Para sair do estado de poupança de energia, volte a ligar esta unidade ou utilize a
máquina.
Tirar fotografias
Italiano
Caratteristiche tecniche
Portata del flash con lo zoom
Formato APS-C: equivalente alla focale di 18 mm
Formato 35 mm: equivalente alla focale di 27 mm
Posizione tele
Formato APS-C: equivalente alla focale di 35 mm
Formato 35 mm: equivalente alla focale di 50 mm
Numero guida
Posizione standard: 14
Posizione tele: 20
*ISO100
Posizione standard
Apertura (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-5
1-7
1-10
1-14
4
1-3,5
1-5
1-7
1-10
5,6
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
8
1-1,5
1-2,5
1-3,5
1-5
* Con selettore BOUNCE impostato su [DIRECT]
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-7
1-10
1-14
1-20
4
1-5
1-7
1-10
1-14
5,6
1-3,5
1-5
1-7
1-10
8
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
* Con selettore BOUNCE impostato su [DIRECT]
Notas
Circa 0,1-5
Circa 0,1-4
Numero di lampi
Circa 90 o più
Circa 150 o più
Controllo del flash
Dimensioni
Peso
Tipi di batterie
raccomandati
Accessori inclusi
misura pre-flash dell’esposizione, controllo diretto TTL
Circa 62 × 94,6 × 24 mm (l/a/p)
Circa 98 g (batterie escluse)
Alcaline AAA o Ni-MH AAA
Flash (1), custodia (1), corredo di documentazione stampata
I valori delle funzioni indicati in queste istruzioni per l’uso sono il risultato delle
prove condotte da Sony.
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
(unità: m)
Português
Características técnicas
Alcance do flash em zoom
Intervalo do flash/número de flashes
Posição normal
Pilhas alcalinas
Formato APS-C: equivalente à distância focal de 18 mm
Formato de 35 mm: equivalente à distância focal de 27 mm
Posição Tele
Formato APS-C: equivalente à distância focal de 35 mm
Formato de 35 mm: equivalente à distância focal de 50 mm
Número-guia
 Se disparar antes de o carregamento estar concluído, poderá não conseguir ter
suficiente iluminação (subexposição).
 Quando utilizar o flash no modo de disparo com autotemporizador, certifique-se de
que o carregamento está concluído antes de premir o botão do obturador.
 Quando a máquina estiver no modo de flash automático, o flash poderá não
disparar, consoante as condições de iluminação.
Intervallo tra i lampi
(sec)
(unità: m)
Opening (F)
2 Defina a máquina com o modo de disparo pretendido.
Quando o carregamento estiver concluído, a luz CHG desta unidade fica da cor
âmbar.
Quando for possível voltar a obter a exposição adequada depois do disparo, a luz
CHG pisca da cor âmbar.
Con batterie Ni-MH (930 mAH)
Posizione tele
Distância de alcance do flash
3 Terminado o carregamento desta unidade, prima o botão do
obturador para tirar uma fotografia de um motivo.
Con batterie alcaline
 Il numero di lampi indica quante volte il flash è utilizzabile prima che batterie
nuove si scarichino completamente.
Portata del flash
1 Certifique-se de que a máquina e esta unidade estão ligadas.
Consulte o manual de instruções da máquina para os modos de disparo.
Quando definir a máquina com o modo de prioridade da velocidade do obturador
(S) ou com o modo de exposição manual (M), não pode seleccionar uma
velocidade do obturador mais rápida do que a velocidade de sincronização do
flash*.
*A velocidade de sincronização do flash corresponde à máxima velocidade do
obturador que é possível utilizar com um flash.
Intervallo tra i lampi/numero di lampi
Posizione standard
Pilhas de Ni-MH (930 mAH)
Intervalo do flash (s)
Aprox. 0,1-5
Aprox. 0,1-4
Número de flashes (vezes)
Aprox. 90 ou mais
Aprox. 150 ou mais
 O número de flashes refere-se à quantidade de vezes que esta unidade consegue
disparar o flash com novas pilhas até estas ficarem sem carga.
Medição de luz pré-flash, controlo directo do flash TTL
Controlo do flash
Aprox. 62 × 94,6 × 24 mm (l/a/p)
Dimensões
Aprox. 98 g (sem pilhas)
Peso
Pilhas recomendadas Pilhas alcalinas AAA, pilhas de Ni-MH AAA
Flash (1), Caixa (1), Documentos impressos
Itens incluídos
Posição normal: 14
Posição Tele: 20
* ISO100
Posição normal
Abertura (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-5
1-7
1-10
1-14
4
1-3,5
1-5
1-7
1-10
5,6
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
8
1-1,5
1-2,5
1-3,5
1-5
* Quando o interruptor BOUNCE estiver na posição [DIRECT]
(unidade: m)
Posição Tele
Abertura (F)
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
2,8
1-7
1-10
1-14
1-20
4
1-5
1-7
1-10
1-14
5,6
1-3,5
1-5
1-7
1-10
8
1-2,5
1-3,5
1-5
1-7
* Quando o interruptor BOUNCE estiver na posição [DIRECT]
(unidade: m)
Os valores das funções indicados neste manual de instruções baseiam-se nas
experiências realizadas pela Sony.
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
é uma marca comercial da Sony Corporation.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising