NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K POUŽITÍ
Přenosný přehrávač CD / MP3
PCD 245I3
Umístění ovládacích prvků
Podrobnosti viz stránky v závorkách.
1. Průhled displeje
2. Vstupní zdířka pro stejnosměrné
napájení
3. Indikátor nabíjení baterií
4. Tlačítko ESP / Menu (
funkční pouze pro CD s mp3)
5. Kryt baterií
6. Tlačítko Play/Pause/Enter
(Přehrávání/ Pauza/Potvrzení)
(pouze pro CD s MP3)
7. Tlačítko Skip/Search/Next
(Přeskakování/Prohledávání /Další)
(pouze pro CD s MP3)
8. Tlačítko programování
9. Zdířka pro linkový výstup
10. Tlačítko otevírání víka
11. Tlačítko Hold (Zablokování tlačítek)
12. Zdířka pro sluchátka
13. Tlačítko Mode/Display (Režim/Displej) (pouze pro CD s MP3)
14. Tlačítko ovládání hlasitosti
15. Tlačítko Skip/Search/Back) (Přeskakování/ Prohledávání /Předchozí) (pouze pro CD s MP3)
16. Tlačítko Stop/Delete (Zastavení/Vymazání) (pouze pro CD s MP3)
17. Tlačítko ekvalizéru EQ
Přehrávání CD
1. Zapojení
Poznámka
1. Podrobnosti o používání baterií viz “Zdroje napájení”
2. Konektor sluchátek zastrčte na doraz. Nedostatečně zasunutý konektor může způsobit
elektrostatické rušení během přehrávání.
2. Vložení CD
1. Tlačítkem OPEN otevřete víko.
2. Nasa te CD na trn potištěnou
stranou nahoru a víko zavřete.
2
Projev
Příčina
Řešení
CD přehrávač
se nezapne
Vybité nebo slabé baterie.
Vyměňte baterie.
Adaptér střídavého proudu
je nesprávně zapojen.
Překontrolujte připojení adaptéru.
Přepínač HOLD je
v poloze ON.
Přepněte přepínač HOLD do polohy
OFF.
Nesprávně vložený disk.
Vložte disk znovu potištěnou stranou
nahoru.
Vadný kompaktní disk.
Zkuste jiný kompaktní disk.
Prostor pro CD není uzavřen.
Dovřete víko.
Uvnitř CD prostoru
zkondenzovala vlhkost.
Vyjměte CD a ponechejte prostor
pro CD asi hodinu otevřený, aby se
zkondenzovaná vlhkost odpařila.
Disk nehraje
Ze sluchátek
nevychází
zvuk.
Zvuk
přeskakuje.
Sluchátka nejsou správně
připojena.
Připojte konektor sluchátek do
zdířky sluchátek.
Příliš nízká hlasitost.
Zvyšte hlasitost.
Slabé baterie.
Nahra te novými bateriemi
nebo použijte sí ový adaptér.
Vadný kompaktní disk
Zkuste jiný kompaktní disk.
Kompaktní disk nebo čočka
jsou znečištěny.
Vyčistěte nebo vyměňte kompaktní
disk nebo očistěte snímací čočku.
Silné vibrace.
Položte CD přehrávač na rovnou
plochu, která je stabilní (bez vibrací).
3. Přehrávání CD
Přístroj přehrává: CD, CD-ROM (MP3), DISK VYPÁLENÝ V NĚKOLIKA RELACÍCH
(MULTISESSION DISK), CD-R, CD-RW (MP3 a CD bez ESP) - (8cm a 12cm CD)
Upozornění: Před přehráváním CD se sluchátky nastavte hlasitost na nejnižší úroveň. Chráníte
tak svůj sluch.
1. Stiskněte tlačítko PLAY
. CD
přehrávač se automaticky zapne
a na displeji se rozbliká “READING”.
Poté se zobrazí aktuální číslo stopy
a začne se přehrávat stopa číslo 1.
Zároveň se na displeji zobrazí
uplynulý čas.
2. Nastavte hlasitost na úroveň, která vám vyhovuje.
3. Přehrávání CD se automaticky zastaví na konci poslední stopy na CD. Pokud chcete CD
přehrávač zastavit během přehrávání, stiskněte tlačítko . Přehrávání se zastaví, displej
ukáže celkový počet stop a celkovou délku CD po dobu asi 60 vteřin. Pak se CD přehrávač
automaticky vypne. Pokud jej chcete vypnout dříve, stiskněte ještě jednou tlačítko .
4. Pokud chcete vyjmout CD disk, přesvědčte se, že se disk již netočí a pak otevřete víko
prostoru pro CD. Opatrně vyjměte disk a zavřete víko.
Další funkce
Přeskakování stop
Během přehrávání stiskněte:
vzad
vpřed
Pokud se chcete dostat na začátek předchozí
stopy, stiskněte tlačítko
dvakrát.
Pokud chcete zastavit přehrávání,
stiskněte tlačítko STOP .
Prohledávání stop
Během přehrávání stiskněte a podržte:
vzad
vpřed
Vyjmutí CD
Při vyjímání CD zatlačte na středový trn.
Přehrávání stop opakovaně (opakované přehrávání)
Stopy lze opakovaně přehrávat v režimu Normal, Repeat One
(opakování jedné stopy), Repeat All (opakování všech stop),
ALBUM (pouze pro MP3), INTRO (začátky stop)
nebo RANDOM (náhodný výběr stop).
10
3
Další funkce
Nabíjecí baterie s kovovou čepičkou
musí být vložena dle obrázku
Opakování jedné stopy
Při přehrávání stopy, kterou chcete opakovat, stiskněte tlačítko MODE.
Nabíjecí kontakt
Na displeji se objeví indikátor “
Kovová čepička
·
·
1”.
Pokud chcete opakovat jinou stopu, stiskněte
tlačítko
nebo
Skip/Search.
Opakované přehrávání zrušíte tak, že čtyřikrát
stisknete tlačítko MODE.
Opakování všech stop
Během přehrávání stiskněte dvakrát tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “
ALL”.
·
·
Budou se nepřetržitě opakovat všechny stopy.
Opakované přehrávání zrušíte tak, že třikrát stisknete tlačítko MODE.
Přehrání začátků stop (INTRO)
Přehraje prvních 10 vteřin každé stopy.
1. V režimu Stop stiskněte třikrát tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “INTRO”.
2. Přehrávání začátků stop začne po stisknutí tlačítka PLAY. Přehraje se vždy prvních 10 vteřin
každé stopy.
3. Přehrávání začátků stop ukončíte a do normálního režimu přehrávání se vrátíte dvojím stiskem
tlačítka MODE nebo stisknutím tlačítka STOP.
Náhodné přehrávání
1. V režimu Stop stiskněte čtyřikrát tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “RAND”. Stopy se
začnou přehrávat v náhodném pořadí.
2. Tlačítkem PLAY začne přehrávání stop.
Důležité: I. Aby nabíjení probíhalo správně, musí být jedna z nabíjených baterií osazena
kovovým zakončení dle obrázku.
II. Přiložené kovové zakončení uschovejte pro pozdější použití.
4. Zavřete kryt bateriového prostoru.
5. Zasuňte konektor adaptéru do vstupní zdířky DC na přístroji. Při dobíjení svítí indikátor nabíjení
na displeji.
6. Po 15 hodinách nabíjení adaptér odpojte.
Upozornění:
· Nekombinujte nabíjecí (nikl-kadmiové) nebo NIMH baterie s obyčejnými (uhlíkovo-zinkovými)
bateriemi.
· Nedobíjejte baterie nepřetržitě 24 hodin či déle, jinak se sníží jejich výkon.
Poznámky:
· Pokud používáte nabíjecí nikl-kadmiové baterie poprvé, trvá přibližně 15 hodin, než se plně
dobijí.
· Pokud se doba použitelnosti nabíjecích nikl-kadmiových baterií výrazně sníží i po jejich správném
dobití, poři te si novou sadu baterií.
Pokud chcete náhodné přehrávání zrušit, stiskněte jednou tlačítko MODE nebo tlačítko STOP.
nebo
Poznámka: Při náhodném přehrávání se nelze vrátit k předchozí stopě tlačítkem
SKIP.
Naprogramované přehrávání
Lze naprogramovat až 64 stop, které se budou přehrávat v určeném pořadí.
1. V režimu Stop podržte tlačítko PROG, dokud se na displeji
neobjeví indikátor “PROG”. Displej
ukáže číslo stopy a pořadové číslo jejího přehrání.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte požadovanou stopu.
3. Stopu naprogramujete stisknutím tlačítka PROG.
4. Další stopy naprogramujte opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskněte tlačítko
PLAY/PAUSE.
Vybrané stopy se přehrají ve stanoveném pořadí.
Programované přehrávání zrušíte tlačítkem
nebo otevřením víka.
4
9
POZNÁMKY:
·
Před přehráváním CD snižte hlasitost připojeného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození.
·
Úroveň výstupního signálu se ovládá hlasitostí.
·
Pokud chcete, aby byl na výstupu původní neupravený zvuk, nastavte ekvalizér na “FLAT”.
Použití baterií
1. Odklopte kryt bateriového prostoru.
2. Vložte 2 alkalické baterie velikosti “AA” (UM-3)
s dodržením polarity + a - dle schématu uvnitř
bateriového prostoru a zavřete kryt.
(Baterie nejsou součástí výrobku).
Opakovaně tiskněte tlačítko EQ
Poznámka: Pokud je při zvýraznění
basů zvuk zkreslený, snižte hlasitost.
Poznámka: Při provozu na baterie musí být adaptér střídavého proudu odpojen ze zdířky
DC IN.
Kdy vyměnit baterie
Pokud jsou baterie vybité, na displeji začne blikat symbol vybité baterie.
Nabití baterií se snižuje
Ovládání ekvalizéru (EQ)
Pomocí funkce ovládání vlastností
zvuku “Equalizer” můžete nastavit
poslech dle vlastního vkusu.
Zdroje napájení
Baterie jsou zcela nabité
Používání dalších funkcí
Baterie jsou vybité
Vyměňte všechny baterie za nové alkalické baterie.
Poznámka: Nekombinujte staré baterie s novými. Nepoužívejte současně různé typy baterií.
Zdroje napájení
Použití adaptéru na střídavý proud
(volitelné příslušenství)
Prevence přeskakování při přehrávání (systém Anti Skip)
Pokud je zapnuta funkce ESP, na LCD displeji se objeví indikátor “ASP”. To znamená, že funkce
ESP je aktivní. Funkce ESP je určena pouze pro zvuková CD. Funkce ESP se automaticky
aktivuje, kdykoliv začnete na přehrávači přehrávat CD se soubory MP3.
· Doba ESP u CD je asi 45 vteřin
· Doba ESP u MP3 je asi 120 vteřin.
· Pokud chcete funkci ESP zrušit (pouze u CD), stiskněte tlačítko ESP.
POZNÁMKY:
1. Při použití funkce ANTI SHOCK (ochrana proti otřesům) se zvyšuje spotřeba energie, protože
disk se otáčí rychleji než obvykle a je aktivována dynamická pamě .
2. Funkce ANTI SHOCK umožňuje nepřerušovaný zvukový výstup, i když je přístroj vystaven
otřesům a vibracím, avšak neopravuje chyby vzniklé v důsledku vadných, poškrábaných
nebo znečištěných disků.
3. Pokud je přístroj napájen z baterií, zapínejte funkci ANTI SHOCK jen tehdy, pokud je to nutné.
Prodloužíte tak životnost baterií.
Funkce HOLD (Zablokování tlačítek)
Pokud chcete zabránit tomu, aby se CD přehrávač náhodně nespustil, když se nepoužívá, aby
se náhodně nevypnul při přehrávání nebo aby se nezměnila stopa, kterou právě posloucháte,
posuňte přepínač HOLD do polohy ON (zapnuto) (na displeji se objeví indikátor “HOLD”).
1. Zasuňte konektor adaptéru do zdířky
vstupu DC na přístroji.
2. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
3. Pokud adaptér nepoužíváte,
vytáhněte jej ze zásuvky.
Poznámka: Používejte pouze adaptér na 4,5V stejnosměrného proudu, 600 mA
Nabíjení a používání nabíjecích baterií
1. Pokud je k přístroji připojen adaptér na střídavý/stejnosměrný proud, vytáhněte
jej ze zásuvky.
2. Otevřete kryt bateriového prostoru jak je popsáno výše.
3. Vložte 2 nabíjecí baterie (1,2V 800mA) (nejsou přiloženy). Dodržte polaritu dle schématu na
přístroji.
Kovové zakončení
8
Ovládání odblokujete přesunutím přepínače HOLD do polohy OFF (vypnuto)
Nastavení hlasitosti
+ Zvýšení hlasitosti
- Snížení hlasitosti
Rozsah hlasitosti je 0-30.
(Pokud chcete měnit hlasitost plynule, tlačítko podržte).
5
Používání CD s MP3
Opakování jedné stopy
Při přehrávání stopy, kterou chcete opakovat, stiskněte tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “
·
·
1”.
Pokud chcete opakovat jinou stopu, stiskněte tlačítko
nebo
Skip/Search.
Opakované přehrávání zrušíte tak, že pětkrát stisknete tlačítko MODE.
3. Stiskem a podržením tlačítka BACK (Předchozí) nebo NEXT (Další) po dobu 1 vteřiny se
dostanete do další nabídky (ikona ” ” přestane blikat).
4. Pomocí tlačítek BACK (Předchozí) nebo NEXT (Další) vyberte název požadované
skladby. (Pokud se chcete vrátit do předchozího adresáře, stiskněte a 1 vteřinu podržte
tlačítko BACK (Předchozí) nebo NEXT (Další) (na displeji se rozbliká ikona ” ”).
5. Prohledávání spustíte stiskem tlačítka Play (Přehrávání).
6. Pomocí tlačítek
a
SKIP navolte další počáteční písmeno požadovaného názvu (2).
(Režim vyhledávání opustíte stiskem tlačítka Delete).
Funkce režimu vyhledávání se vymaže stiskem tlačítka STOP.
Používání CD s MP3 a další funkce
Funkce adresáře (pouze pro MP3 disk s více adresáři)
1. Stiskněte dvakrát tlačítko Menu.
2. Na displeji se objeví název adresáře nebo číslo adresáře.
3. Tlačítky BACK a NEXT vyberte požadované číslo adresáře.
4. Přehrávání spustíte tlačítkem ENTER.
Opakování adresáře
Opakovaně tiskněte tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “
ALBUM”
· Opakované přehrávání zrušíte tak, že čtyřikrát stisknete tlačítko MODE
Opakování všech stop
Během přehrávání stiskněte třikrát tlačítko MODE.
Na displeji se objeví indikátor “
ALL”.
Režim displeje
Volbu režimu displeje mezi zobrazením čísla stopy a názvu stopy provedete stisknutím a podržením
tlačítka “DISPLAY” po dobu delší než 2 vteřiny.
· Budou se nepřetržitě opakovat všechny stopy.
· Opakované přehrávání zrušíte tak,
že třikrát stisknete tlačítko MODE.
Další funkce
Přehrání začátků stop a náhodné přehrávání - viz strana 4.
Naprogramované přehrávání
Lze naprogramovat až 64 stop, které se budou přehrávat v určeném pořadí.
1. V režimu Stop podržte tlačítko PROG, dokud se na displeji neobjeví indikátor “PROG”. Displej
ukáže číslo stopy a pořadové číslo jejího přehrání.
2. Pomocí tlačítek
a
vyberte číslo adresáře.
3. Stiskněte jedenkrát tlačítko PROG.
4. Pomocí tlačítek
a
vyberte stopu.
5. Stisknutím tlačítka PROG stopu naprogramujte.
6. Další stopy naprogramujte opakováním kroků 2, 3 a 4.
7. Stiskněte tlačítko
PLAY/PAUSE.
Vybrané stopy se přehrají ve stanoveném pořadí.
Programované přehrávání zrušíte
tlačítkem
nebo otevřením víka.
Zacházení s CD disky
· Při manipulaci držte disk za okraje. Nedotýkejte se povrchu.
· Na disk nelepte samolepky ani lepící pásku.
·
Nevystavujte CD disk přímému slunečnímu světlu ani zdrojům tepla, jako je např. horkovzdušné
potrubí. Nenechávejte CD v automobilu zaparkovaném na přímém slunci.
Používání dalších funkcí
Připojení k jinému stereofonnímu zařízení
CD můžete poslouchat i přes jiné stereofonní zařízení nebo si CD nahrát na kazetu. Podrobnosti
viz návod k obsluze příslušného zařízení. Před připojením zařízení vypněte.
Kontrola programu
Při přehrávání naprogramované stopy stiskněte tlačítko SKIP. Na displeji se objeví číslo následující
naprogramované stopy. Podržením tlačítka SKIP můžete zkontrolovat naprogramované pořadí
stop.
Režim vyhledávání
1. Během přehrávání stiskněte jednou tlačítko ESP.
2. Pomocí tlačítek
a
SKIP navolte první písmeno
titulu (např. A). (na displeji se rozbliká ikona ” ”).
6
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising