INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
RADIOODTWARZACZA
STEREOFONICZNEGO
Z CD/MP3/USB/SD/SDHC
model CD98USB LILA
AUDIOX
ul. Narcyzowa 2a, 86-005 Lipniki k/Bydgoszczy
www.eltra.pl
www.audiox.com.pl
UWAGI WSTĘPNE
 Dziękujemy za zakup naszego radioodtwarzacza i życzymy wielu
przyjemności podczas korzystania z niego.
 Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z
treścią niniejszej instrukcji.
 Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, które mogą nie
być uwidocznione w instrukcji, przy czym zasadnicze cechy odbiornika
zostaną zachowane.
 Wszelkie samodzielne naprawy radioodtwarzacza, zerwanie plomby
oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują
nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną
pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem
elektrycznym.
 Zamoknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem
elektrycznym.
 Nie należy wystawiać odbiornika na bezpośrednie działanie źródeł
ciepła, takich jak promienie słoneczne, grzejniki itp.
 Należy zachować 10 cm odległości pomiędzy produktem a innymi
obiektami (np. ściany). Pozwoli to zapewnić odpowiednią wentylację.
Niestosowanie się do zalecenia może spowodować pożar lub problemy
z produktem związane z wyższą temperatura w jego wnętrzu.
Ostrzeżenia na radioodtwarzaczu:
 Używanie ustawień czy wykonywanie procedur innych niż podane w
niniejszej instrukcji może spowodować ryzykowną ekspozycję na
promieniowanie.
 Ostrzeżenie: niewidoczne promieniowanie laserowe. W przypadku
otwarcia i skasowania blokad unikaj naświetlenia wiązką.
ELEMENTY REGULACYJNE I MIEJSCA PRZYŁĄCZENIOWE
1)
gniazdo zasilania sieciowego 230V ~50Hz
2)
przełącznik funkcji
3)
wskaźnik zasilania (włączenia radioodtwarzacza)
4)
pokrętło regulacji głośności
5)
pokrętło strojenia radia
6)
antena teleskopowa FM
7)
wskaźnik stereo FM
8)
złącze USB
9)
slot kart SD / SDHC
10)
miejsce otwierania pokrywy CD
11)
wyświetlacz LCD odtwarzacza CD/USB/MP3/CARD
12)
przycisk powtarzania utworów lub folderów / przycisk programowania
13)
zmiana lub przewijanie utworów do tyłu
14)
przycisk stop odtwarzania
15)
przycisk PLAY/PAUSE odtwarzania CD/USB/SD
16)
zmiana lub przewijanie utworów do przodu
17)
przycisk wyboru źródła odtwarzania CD/MP3/USB/CARD
18)
gniazdo słuchawkowe
19)
gniazdo wejścia AUX
20)
głośnik
21)
rączka do przenoszenia
22)
pojemnik baterii (spód radioodtwarzacza)
ZASILANIE
Zasilanie sieciowe
Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego
radioodtwarzacza (1), co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim
do gniazda domowej instalacji elektrycznej.
Radioodtwarzacz jest wyłączony w pozycji OFF przełącznika funkcji (2).
Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu
sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.
Przed demontażem jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy
bezwzględnie odłączyć radioodtwarzacz od sieci 230 V.
Podczas burzy należy odłączyć kabel zasilania z gniazdka dla ochrony
radioodtwarzacza.
Zasilanie bateryjne
Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka oraz
odłączyć od radioodtwarzacza.
Otworzyć pojemnik baterii (22) i włożyć do niego 6 baterii LR14 zgodnie z
oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem
wewnątrz) i zamknąć.
Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i
korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia baterii.
Nie wolno mieszać różnych rodzajów baterii, np. alkalicznych z węglowymi.
W zestawie wolno używać wyłącznie takich samych baterii.
Przy wymianie baterii nie wolno mieszać baterii starych z nowymi.
Przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy wyjąć baterie z
radioodtwarzacza, gdyż ewentualne wycieki elektrolitu mogą spowodować
jego uszkodzenie.
ODTWARZACZ CD MP3 USB SD
Urządzenie zostało zaprojektowane do odtwarzania płyt typu: Audio CD,
CD-R, CD-RW.
Mogą być odtwarzane płyty o średnicy 12cm lub 8cm.
W przypadku płyt CD-R (nagrywanych) nagranych w formacie Audio CD, płyt
CD-RW (zapisywalnych) odtwarzanie będzie wykonywane tylko przy
zakończonym statusie nagrywania płyty. Odtwarzacz może nie odtwarzać płyt
w zależności od charakterystyki tej płyty. Powierzchnia płyty CD-RW ma w
porównaniu z płytą CD mniejszy współczynnik odbicia promienia lasera, co
powoduje opóźnienie czytania płyty.
ODTWARZANIE PŁYTY CD LUB CD/MP3
1. Ustaw przełącznik funkcji (2) USB/CARD/CD/MP3/AUX w pozycji CD.
2. Otwórz kieszeń CD.
Włóż płytę CD nadrukiem do góry i zamknij kieszeń odtwarzacza.
3. Po wczytaniu płyty nastąpi automatyczny start odtwarzania CD.
4. Możesz wybrać żądany utwór naciskając przyciski PREV/NEXT
.
5. Aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE
.
6. Aby wznowić odtwarzanie naciśnij ponownie przycisk PLAY/PAUSE.
7. Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij przycisk STOP (po zatrzymaniu
odtwarzania zostanie wyświetlona informacja o ilości utworów, plików mp3
na płycie CD).
ODTWARZANIE ZE ZŁĄCZA USB / SD
1. Ustaw przełącznik funkcji (2) w pozycji USB/CARD.
2. Do złącza USB podłącz pamięć USB
lub
do złącza SD wsuń kartę SD / SDHC.
3. Przyciskiem wyboru źródła odtwarzania (17) wybierz odpowiednio USB
lub CARD.
Nastąpi automatyczne odtwarzanie plików mp3.
Wybór utworów i zatrzymywanie odtwarzania - tak jak dla płyty CD.
Złącze USB nie jest przeznaczone do ładowania telefonu lub
bezpośredniej komunikacji z komputerem. Producent nie jest odpowiedzialny
za współpracę pamięci USB, kart SD / SDHC lub odtwarzacza MP3
spowodowaną warunkami nagrania, pojemnością, zgodnością interfejsu, itp.
Ze względu na stosowanie różnych formatów, niektóre pamięci USB, karty
SD / SDHC lub odtwarzacze MP3 mogą nie być obsługiwane lub wymagać
dłuższego czasu na wczytanie zawartych danych.
FUNKCJA POWTARZANIA ODTWARZANIA
1. Aby włączyć funkcję powtarzania naciskaj przycisk powtarzania (12).
Zmiana trybu powtarzania po kolejnych naciśnięciach przycisku REP.:
POWTARZANIE UTWORU (PLIKU)
POWTARZANIE CAŁOŚCI
POWTARZANIE FOLDERU (DLA MP3)
ODTWARZANIE LOSOWE
FUNKCJI
BRAK
PROGRAMOWANIE ODTWARZANIA
Odtwarzacz CD lub USB musi być w trybie STOP.
1. Naciśnij przycisk PROG (12).
2. Następnie naciskaj przyciski PREV/NEXT
aby wybrać żądany
utwór.
3. Naciśnij przycisk PROG, aby potwierdzić wprowadzenie utworu do
pamięci.
Powtórz kroki 2 i 3 dla kolejnych utworów, które mają być zapamiętane.
Do pamięci odtwarzacza można wprowadzić maksymalnie 99 utworów.
W celu rozpoczęcia odtwarzania zaprogramowanych utworów naciśnij
przycisk PLAY/PAUSE.
Aby zatrzymać odtwarzanie naciśnij przycisk STOP.
Skasowanie programu odtwarzania następuje poprzez dwukrotne
naciśnięcie przycisku STOP lub wyłączenie zasilania odtwarzacza.
WEJŚCIE AUX
Radioodtwarzacz posiada możliwość podłączenia zewnętrznego źródła
dźwięku poprzez gniazdo AUX – może to być np. przenośny odtwarzacz mp3,
komputer lub inne, podobne zewnętrzne źródło.
Aby skorzystać z wejścia AUX (19):
1. Podłącz kabel audio do gniazda słuchawkowego lub wyjścia liniowego
(LINE OUT) przenośnego odtwarzacza mp3, komputera lub innego,
podobnego urządzenia – drugi koniec kabla wyposażony we wtyczkę typu
Jack 3,5mmm podłącz do wejścia AUX radioodtwarzacza CD98USB.
2. Przełącznik funkcji (2) ustaw w pozycji AUX.
3. Dźwięk pojawia się automatycznie.
4. W razie konieczności ustaw odpowiednią głośność pokrętłem VOLUME
radioodtwarzacza.
Uwaga:
W przypadku korzystania w podłączonym do CD98USB urządzeniu z wyjścia
słuchawkowego może wystąpić konieczność ustawienia głośności
(dopasowanie poziomu sygnału dla wejścia AUX).
RADIO
1.
2.
3.
4.

Ustaw przełącznik funkcji (2) w pozycji RADIO.
Dostrojenie do stacji radiowych umożliwia pokrętło strojenia TUNING.
Pokrętłem regulacji głośności (4) ustaw żądaną siłę głosu.
Dla odbioru fal FM należy wyciągnąć antenę teleskopową.
można zoptymalizować jakość odbioru poprzez obrócenie anteny FM i
skierowanie jej w kierunku stacji nadawczej.
WYPOSAŻENIE
 Instrukcja obsługi
 Przewód sieciowy
 Karta gwarancyjna
SPECYFIKACJA
Zasilanie
Sieć prądu przemiennego
Baterie
Wymiary gabarytowe
Waga
Środowisko pracy
Zakres fal
230V ~ 50Hz 9W
(9V) 6 szt. LR14
210 x 200 x 105 mm
ok.1,2 kg
od 5 ºC do +40 ºC (bez skraplania)
FM 87.5 – 108 MHz
Wzmacniacz mocy
Moc wyjściowa
Głośniki
RMS 2 W x 2 kanały
3” 4 OHM
Odtwarzacz CD
Konwerter
Przetwornik optyczny
Pasmo przenoszenia
1 bit D/A
3 – Beam laser
125 Hz – 22 kHz
Odtwarzacz USB / SD
Wsparcie dla USB
Wsparcie dla kart SD SDHC
do 32GB
do 32GB
GWARANCJA
Okres gwarancji producenta wynosi 1 rok od chwili zakupu. W tym czasie
przysługuje nabywcy prawo uzyskania bezpłatnej naprawy uszkodzenia.
Szczegółowe warunki gwarancji podano w karcie gwarancyjnej. Uszkodzenia
mechaniczne powstałe na skutek upadku lub niewłaściwej obsługi, mogą być
usunięte tylko na koszt użytkownika. Adresy placówek serwisowych znajdują
się w karcie gwarancyjnej i w internecie na stronie www.eltra.pl. Naruszenie
przez użytkownika plomby powoduje utratę gwarancji.
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
Ważne wskazówki
 Dla prawidłowej pracy odtwarzacz CD należy umieścić na płaskiej i
twardej powierzchni.
 Nie wolno narażać radioodtwarzacza, płyt CD i baterii na działanie wilgoci,
kropli deszczu, piasku, bezpośrednich promieni słonecznych ani
umieszczać w pobliżu silnych źródeł ciepła.
 Nie wolno zakrywać radioodtwarzacza. Urządzenie wydziela ciepło, które
musi się swobodnie rozchodzić, dlatego należy zapewnić przynajmniej
10cm przestrzeni wokół otworów wentylacyjnych.
 Części mechaniczne radioodtwarzacza zaopatrzone są w powierzchnie
samosmarujące, dlatego nie wolno ich smarować!
Obudowę radioodtwarzacza można czyścić miękką, wilgotną ściereczką
irchową. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących zawierających
alkohol, spirytus, amoniak ani środków ściernych, które mogą uszkodzić
obudowę.
Obsługa odtwarzacza CD i płyt
 Nigdy nie wolno dotykać soczewki odtwarzacza CD!
 Nagła zmiana temperatury otoczenia może spowodować
skroplenie wilgoci na soczewce odtwarzacza CD.
Odtwarzacz przez chwilę nie będzie działał. Nie wolno
czyścić soczewki, należy pozostawić radioodtwarzacz na
pewien czas, aż normalne odtwarzanie stanie się możliwe.
 Pokrywę odtwarzacza CD należy zawsze zamykać po
włożeniu lub wyjęciu płyty CD, aby zapobiec osadzaniu się
kurzu.
 Płytę CD należy zawsze chwytać za krawędzie i odkładać
do pudełka po użyciu dla uniknięcia zarysowań i zabrudzeń.
 Płytę CD należy czyścić miękką, niepylącą ściereczką
ruchem od środka ku brzegom.
 Nie wolno robić notatek ani przyklejać nalepek na płycie CD.
USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
 Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol
kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty
dyrektywą 2002/96/EC.
 Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być
utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem
przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe
władze.
 Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i
środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego
sprzętu.
 W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem,
w którym został zakupiony ten produkt.
WSPARCIE TECHNICZNE
e-mail: serwis@eltra.pl
Pełny wykaz punktów serwisowych dostępny jest na stronie internetowej
www.eltra.pl, w zakładce Wsparcie techniczne.
Eltra zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby minimalizować wpływ
działania firmy oraz swoich produktów na środowisko naturalne.
Producent nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
062016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising