Bluetooth Keyboard with Touchpad
English
Bluetooth Keyboard
with Touchpad
Operating instructions
Batteries
Art.no 18-8427, 38-6917, 38-6940 Model HB087
Please read the entire instruction manual before using the product and then save
it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any
necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or
other queries, please contact our Customer Services.
Safety
•
•
•
•
•
Use the buttons beneath the touchpad for left- and right-click respectively. You can
even click directly on the touchpad:
Never subject the keyboard to high temperatures, dust, heavy vibration,
impacts, humidity or moisture.
Never place any heavy objects on top of the keyboard.
Do not place the keyboard where there is a risk that it may fall into water or
other liquids.
Do not place the keyboard close to a strong heat source or expose it to
direct sunlight for prolonged periods.
Never attempt to tamper with, repair or modify the keyboard in any way.
Buttons and functions
3 4 5
1. Remove the cover over the battery holder on the back of the keyboard by
sliding it out in the direction of the arrow.
2. Insert 2 × AAA/LR03 batteries (sold separately). Note the polarity markings on
the bottom of the battery holder to ensure correct insertion.
3. Slide the cover back on.
Establishing a Bluetooth connection with
a computer, tablet or mobile phone
1. Set the [ ON/OFF ] switch on the keyboard to the ON position. The Power On
indicator (5) will light for a few seconds and then flash once every 10 seconds
as long as the keyboard has power.
2. Press [ Fn ]+[ C ] to activate Bluetooth and make the keyboard detectable for
other Bluetooth devices. The Bluetooth indicator (4) will flash.
-- Activate Bluetooth on the device you intend to connect to the keyboard.
Refer to the instruction manual of your device for further clarification if
you are unsure.
-- The keyboard will now appear on your device as Bluetooth 3.0
Keyboard, select it.
-- A password will now appear on your device. Write the password on
the keyboard and press [ ENTER ].
3. The devices are now paired.
Note:
•
•
1
2
6
7
8
The keyboard can only be paired with one device at a time.
If, for example, you have the keyboard paired with your iPad and then
decide to pair it with your mobile phone or computer instead, you can’t
just reactivate the previous connection to your iPad. You will have to delete
the keyboard (Bluetooth 3.0 Keyboard) from the list of Bluetooth devices
connected to your iPad and then carry out a new Bluetooth device search to
re-establish the connection.
Power save mode
•
•
The keyboard will enter power save mode if it is switched on but has been
inactive for more than 15 minutes.
Holding down any button for 3 seconds will wake the keyboard again.
How to use the touchpad
Use one finger to move
the mouse cursor
To scroll
One finger, once to select
One finger, twice to double-click
Two fingers, once to right-click
Care and maintenance
Clean the keyboard carefully by wiping it with a soft damp cloth. Use only mild
cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
Troubleshooting guide
The keyboard
won’t turn on.
The batteries may be flat. Change batteries if necessary.
The keyboard
doesn’t work.
•
•
•
•
Certain special
character keys
do not work.
Make sure that a Bluetooth connection has been
properly established.
Make sure that no other wireless devices are
interfering with the wireless keyboard connection.
If the device that you are attempting to connect
the keyboard to is already connected to another
Bluetooth device, this may impair or prevent
the keyboard from pairing with the device.
Disconnect the other (disrupting) wireless device.
If the any of the keys do not seem to work when
using the keyboard, it could mean that the settings
in your smartphone or tablet are not correctly set.
Check that the language setting is correct, e.g.
English UK. Refer to the instruction manual of
the device if you are unsure how to change
the language.
Disposal
This product should be disposed of in accordance with local regulations.
If you are unsure how to proceed, contact your local council.
Specifications
Bluetooth
3.0
Batteries
2 × AAA/LR03 (sold separately)
Max range
10 m
Size
35.5 × 13 × 0.5 cm (1.5 cm on the rear edge)
Weight
405 g
To zoom
GREAT BRITAIN - CUSTOMER SERVICE contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.co.uk
Ver. 20150312
1. [ Fn ]+[ C ] Activates Bluetooth and makes the keyboard detectable for other
Bluetooth devices.
2. [ ] Switches the touchpad on or off.
3. Caps Lock indicator
4. Bluetooth indicator
5. Flashing keyboard Power On indicator
6. [ ON/OFF ] On/off switch
7. Battery holder (the figure shows the battery holder with the cover removed)
8. USB receiver storage slot (this model does not come with a USB receiver
since it has a Bluetooth function)
•
•
•
Svenska
Bluetooth-tangentbord
med touchplatta
Art.nr 18-8427, 38-6917, 38-6940
Användning
Batterier
Modell HB087
Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan
för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av
tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.
Säkerhet
•
•
•
•
•
Använd knapparna nedanför touchplattan för vänster- respektive högerklick.
Du kan även klicka direkt på touchplattan:
Utsätt aldrig tangentbordet för höga temperaturer, dammig miljö, starka
vibrationer, stötar, fukt eller väta.
Ställ aldrig ett tungt föremål på tangentbordet.
Placera inte tangentbordet så att det kan falla ner i vatten eller annan vätska.
Placera inte tangentbordet nära någon stark värmekälla,
lägg det inte heller i ihållande solsken under en längre period.
Försök inte ta isär, reparera eller modifiera tangentbordet på något sätt.
Knappar och funktioner
3 4 5
1. Öppna locket över batterihållaren på tangentbordets baksida genom att
skjuta ut det från tangentbordet i pilens riktning.
2. Sätt i batterier, 2 × AAA/LR03 (säljs separat). Se märkningen i botten på
batterihållaren så att polariteten blir rätt.
3. Skjut tillbaka locket.
Bluetooth-anslutning till dator, surfplatta
eller mobiltelefon
1. Ställ [ ON/OFF ] på tangentbordet i läge ON. Indikatorn (5) tänds några
sekunder och blinkar sedan en gång ungefär var 10:e sekund.
2. Tryck [ Fn ]+[ C ] samtidigt för att göra tangentbordet upptäckbart för andra
Bluetooth-enheter. Bluetooth-indikatorn (4) blinkar.
-- Aktivera Bluetooth på den enhet som du avser att ansluta till
tangentbordet. Se bruksanvisningen för din enhet om du är osäker.
-- När tangentbordet visas på din enhet, det heter Bluetooth 3.0
Keyboard, så väljer du det.
-- Ett lösenord visas på din enhet. Skriv lösenordet på tangentbordet,
avsluta med [ ENTER ].
3. Enheterna är nu ihopparade.
•
•
•
Ett finger en gång för att markera
Ett finger två gånger för att dubbelklicka
Två fingrar en gång för att högerklicka
Skötsel och underhåll
Torka försiktigt av tangentbordet med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt
rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
Felsökningsschema
Tangentbordet
går inte att
slå på.
Tangentbordets batterier kan vara förbrukade, byt batterier
vid behov.
Tangentbordet
fungerar inte.
•
•
•
Obs!
•
•
Tangentbordet kan endast vara anslutet till en enhet i taget.
Om du t.ex. haft tangentbordet anslutet till din iPad och sedan väljer
att ansluta det till en mobiltelefon eller dator så kan du inte automatiskt
återansluta till din iPad igen. Du måste ta bort tangentbordet (Bluetooth 3.0
Keyboard) från anslutna Bluetooth-enheter i din iPad, göra en ny sökning
efter Bluetooth-enheter och sedan ansluta tangentbordet på nytt.
Energisparläge
1
2
6
7
8
•
•
Tangentbordet går ner i energisparläge om det är påslaget men inaktivt mer
än 15 min.
Tryck valfri tangent och vänta i 3 sek för att väcka tangentbordet igen.
Scrolla
SVERIGE - KUNDTJÄNST tel: 0247/445 00 fax: 0247/445 09 e-post: kundservice@clasohlson.se internet: www.clasohlson.se
Om knapparna Å, Ä, Ö, Æ, Ø inte fungerar när
tangentbordet används till en surfplatta eller
telefon beror det på att tangentbordsspråket
inte är korrekt inställt i surfplattan eller telefonen.
Se bruksanvisningen till din enhet om du är osäker på
hur du gör för att ställa om språket.
Avfallshantering
När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.
Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.
Bluetooth
3.0
Batterier
2 × AAA/LR03 (säljs separat)
Räckvidd
Max 10 m
Mått
35,5 × 13 × 0,5 cm (1,5 cm i bakkant)
Vikt
405 g
Zooma
Ver. 20150312
Använd ett finger för
att röra muspekaren
•
Specifikationer
Hur du använder touchplattan
1. [ Fn ]+[ C ] Aktiverar Bluetooth och gör tangentbordet upptäckbart för andra
Bluetooth-enheter.
2. [ ] Slå på eller av touchplattan.
3. Caps Lock-indikator
4. Bluetooth-indikator
5. Indikator som blinkar när tangentbordet är påslaget.
6. [ ON/OFF ] På/av
7. Batterihållare (bilden visar batterihållaren med locket borttaget)
8. Plats för USB-mottagare (ingen mottagare levereras till denna modell då
Bluetooth-funktionen ersätter denna)
Å, Ä, Ö, Æ, Ø
fungerar inte.
Försäkra dig om att Bluetooth-anslutningen är korrekt
utförd.
Kontrollera att ingen annan trådlös utrustning stör
tangentbordets anslutning.
Om den enhet som du försöker ansluta tangentbordet
till redan är ansluten till någon annan Bluetooth-enhet
kan detta störa eller omöjliggöra att tangentbordet
kan anslutas. Koppla från ev. annan trådlös utrustning.
Norsk
Bluetooth-tastatur
med touchplate
Bruk
Batterier
Art.nr. 18-8427, 38-6917, 38-6940 Modell HB087
Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for
framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer
av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt
kundesenter.
Sikkerhet
•
•
•
•
•
Bruk tastene nedenfor touchplaten til venstre- og høyreklikking.
Du kan også klikke direkte på touchplaten:
Utsett aldri produktet for høye temperaturer, fuktighet, støvete omgivelser,
sterke vibrasjoner eller støt.
Plasser aldri tunge gjenstander oppå tastaturet.
Plasser ikke tastaturet slik at det kan falle ned i vann eller annen væske.
Tastaturet må ikke plasseres nær sterk varme. Det må heller ikke stå lenge
i vedvarende solskinn.
Produktet må ikke modifiseres eller endres på.
Knapper og funksjoner
3 4 5
1. Åpne lokket til batteriholderen som sitter på tastaturets bakside, ved å skyve
det fra tastaturet i pilens retning.
2. Sett i 2 × AAA/LR03-batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet
i bunnen av batteriholderen.
3. Sett lokket på plass igjen.
1. Sett [ ON/OFF ] på tastaturet på ON. Indikatoren (5) tennes i noen sekunder
og blinker deretter en gang omtrent hvert 10. sekund.
2. Trykk [ Fn ]+[ C ] samtidig for å gjøre at tastaturet kan oppdages av andre
Bluetooth-enheter. Bluetooth-indikatoren (4) blinker.
-- Aktiver Bluetooth på den enheten du skal koble tastaturet til.
Les bruksanvisningen til enheten din hvis du er usikker.
-- Når tastaturet vises på enheten din, heter den Bluetooth 3.0 Keyboard.
Velg denne.
-- Det kommer opp et passord på enheten. Skriv inn passordet på
tastaturet og avslutt med [ ENTER ].
3. Enhetene er nå koblet opp mot hverandre.
Obs!
Tastaturet kan kun være tilkoblet en enhet av gangen.
Hvis du f.eks. har hatt tastaturet koblet til en iPad og deretter vil koble det
opp mot en mobiltelefon eller datamaskin, så kan du ikke automatisk koble
det tilbake til iPaden igjen. Tastaturet (Bluetooth 3.0 Keyboard) må da kobles
fra Bluetooth-enheten i iPaden og et nytt søk etter Bluetooth-enheten må
foretas. Deretter må tastaturet kobles opp mot enheten på nytt.
Energisparemodus
•
1
2
6
7
8
•
Tastaturet går over i energisparemodus hvis det er skrudd på og inaktivt i mer
enn 15 minutter.
Trykk valgfri tast og vent i 3 sekunder for å vekke tastaturet igjen.
Hvordan skal touchplaten brukes
Bruk en finger for
å bevege musepekeren
Scrolle
NORGE - KUNDESENTER tel: 23 21 40 00 fax: 23 21 40 80 e-post: kundesenter@clasohlson.no internett: www.clasohlson.no
Stell og vedlikehold
Feilsøking
Det går ikke
å skru på
tastaturet.
Batteriene kan være utbrukt. Skift dem ved behov.
Knappene/
tastene
fungerer ikke.
•
•
•
Å, Ä, Ö, Æ, Ø
virker ikke.
•
Påse at Bluetooth-koblingene er riktig utført.
Kontroller at det ikke er andre trådløse enheter som
forstyrrer.
Hvis enheten som du prøver å koble til tastaturet allerede
er koblet til annen Bluetooth-enhet kan dette forstyrre
eller umuliggjøre at tastaturet kan kobles til. Koble fra ev.
annet trådløst utstyr.
Hvis ikke tastene Å, Ä, Ö, Æ, Ø virker når tastaturet
brukes med et nettbrett eller en telefon kan årsaken
være at tastaturspråket på telefonen/nettbretter ikke er
riktig innstilt. Se i bruksanvisningen til enheten hvis du er
usikker på hvordan du skal gjøre for å stille om språket.
Avfallshåndtering
Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter.
Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.
Spesifikasjoner
Bluetooth
3.0
Batteri
2 × AAA/LR03-batteri (selges separat)
Maks rekkevidde
10 m
Mål
35,5 × 13 × 0,5 cm (1,5 cm i bakkant)
Vekt
405 g
Zoome
Ver. 20150312
1. [ Fn ]+[ C ] Aktiverer Bluetooth og at tastaturet kan oppdages av andre
Bluetooth-enheter.
2. [ ] Aktiver eller deaktiver touchplaten.
3. Caps Lock-indikator
4. Bluetooth-indikator
5. Indikator som blinker når tastaturet er skrudd på.
6. [ ON/OFF ] På/av
7. Batteriholderen (bildet viser batteriholderen uten lokk).
8. Plass til USB-mottaker (ingen mottaker leveres til denne modellen fordi
Bluetooth-funksjonen erstatter denne).
En finger en gang for å markere
En finger to ganger for å dobbeltklikke
To fingre en gang for å høyreklikke
Rengjør forsiktig med en myk og lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel,
aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
Bluetooth-tilkoblingen til nettbrett/
mobiltelefon/pc etc.
•
•
•
•
•
Suomi
Bluetooth-näppäimistö,
jossa kosketuslevy
Tuotenro 18-8427, 38-6917, 38-6940
Käyttö
Paristot
Malli HB087
Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista
teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys
myymälään tai asiakaspalveluun.
Turvallisuus
•
•
•
•
•
Kosketuslevyn alla olevat painikkeet toimivat hiiren vasempana ja oikeana
painikkeena. Voit myös napsauttaa suoraan kosketuslevyä:
Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, pölylle, tärinälle, iskuille, kosteudelle
tai vedelle.
Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
Älä sijoita laitetta paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä sijoita laitetta voimakkaan lämmönlähteen lähelle äläkä jätä sitä jatkuvaan
auringonvaloon.
Älä pura, korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
Painikkeet ja toiminnot
3 4 5
1. Avaa näppäimistön takana oleva paristolokero työntämällä sitä poispäin
näppäimistöstä nuolen suuntaan.
2. Aseta paristolokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen). Noudata
paristolokeron pohjan napaisuusmerkintöjä.
3. Työnnä kansi takaisin paikalleen.
Bluetooth-liitännän muodostaminen
tietokoneeseen, tablettiin tai matkapuhelimeen
1. Laita [ ON/OFF ] näppäimistössä asentoon ON. Merkkivalo (5) syttyy
muutaman sekunnin ajaksi ja vilkkuu sen jälkeen 10 sekunnin välein.
2. Aseta näppäimistö Bluetooth-laitteiden hakutilaan painamalla samanaikaisesti
[ Fn ]+[ C ]. Bluetooth-merkkivalo (4) vilkkuu.
-- Aktivoi näppäimistöön liitettävän laitteen Bluetooth. Jos olet epävarma,
katso laitteen käyttöohje.
-- Näppäimistö näkyy laitteessasi nimellä Bluetooth 3.0 Keyboard.
Valitse se.
-- Salasana näkyy liitettävässä laitteessa. Syötä näppäimistön salasana ja
paina lopuksi [ ENTER ].
3. Laitteet on nyt liitetty toisiinsa.
Obs!
•
•
Näppäimistön voi liittää vain yhteen laitteeseen kerrallaan.
Jos olet liittänyt näppäimistön esim. iPadiin, ja liität näppäimistön sen jälkeen
matkapuhelimeen tai tietokoneeseen, et voi liittää iPadia tämän jälkeen
automaattisesti. Näppäimistö (Bluetooth 3.0 keyboard) pitää poistaa iPadin
liitetyistä Bluetooth-laitteista, ja tehdä uusi Bluetooth-laitteiden haku, jonka
jälkeen näppäimistön voi liittää uudelleen.
1
2
6
7
8
•
Näppäimistö menee virransäästötilaan, jos se on päällä, mutta käyttämättä yli
15 minuutin ajan.
Käynnistä näppäimistö uudelleen painamalla mitä tahansa painiketta ja odota
kolme sekuntia.
Kosketuslevyn käyttäminen
Liikuta hiiren osoitinta
yhdellä sormella
Huolto ja puhdistaminen
Pyyhi näppäimistö varoen kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa
puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
Vianhakutaulukko
Näppäimistö ei
mene päälle.
Tarkista, ovatko näppäimistön paristot lopussa.
Vaihda ne tarvittaessa.
Näppäimistö ei
toimi.
•
•
•
Å, Ä, Ö, Æ ja Ø
eivät toimi.
•
Varmista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein.
Varmista, että muut langattomat laitteet eivät häiritse
näppäimistön toimintaa.
Jos näppäimistöön liitettävä laite on jo liitetty toiseen
Bluetooth-laitteeseen, uusi Bluetooth-liitäntä ei
välttämättä toimi hyvin. Kytke pois mahdolliset
aiemmat liitännät.
Jos painikkeet Å, Ä, Ö, Æ ja Ø eivät toimi, kun
näppäimistöä käytetään tabletin tai puhelimen
kanssa, näppäimistön kieltä ei ole valittu oikein
tabletilta tai puhelimelta. Katso lisää liitettävän laitteen
käyttöohjeesta, jos olet epävarma.
Kierrätys
Rullaaminen
SUOMI - ASIAKASPALVELU puh: 020 111 2222 sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu: www.clasohlson.fi
Zoomaaminen
Tekniset tiedot
Bluetooth 3.0
Paristot
2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)
Kantama
Jopa 10 m
Mitat
35,5 × 13 × 0,5 cm (takareuna 1,5 cm)
Paino
405 g
Ver. 20150312
1. [ Fn ]+[ C ] Aktivoi Bluetoothin ja asettaa näppäimistön Bluetooth-laitteiden
hakutilaan.
2. [ ] Touchpadin käynnistäminen ja sammuttaminen.
3. Caps Lock -merkkivalo
4. Bluetooth-merkkivalo
5. Merkkivalo, joka vilkkuu näppäimistön ollessa päällä.
6. [ ON/OFF ] Virtakytkin
7. Paristolokero (kuvassa paristolokeron kansi on poissa)
8. Paikka USB-vastaanottimelle (tässä mallissa ei ole vastaanotinta, koska
Bluetooth-toiminto korvaa sen)
Tee valinta napsauttamalla kerran yhdellä sormella.
Tee kaksoisnapsautus napsauttamalla yhdellä sormella kaksi kertaa.
Tee kaksoisnapsautus napsauttamalla kerran kahdella sormella.
Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.
Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.
Virransäästötila
•
•
•
•
Deutsch
Bluetooth-Tastatur
mit Touchpad
Art.Nr. 18-8427, 38-6917, 38-6940
Bedienung
Batterien
Modell HB087
Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für
künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen
behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich
unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.
Sicherheit
•
•
•
•
•
Die Tasten unter dem Touchpad für Links- bzw. Rechtsklick benutzen.
Alternativ direkt auf das Touchpad klicken:
Das Gerät niemals hohen Temperaturen, staubigen Umgebungen, starken
Erschütterungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
Niemals schwere Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
Das Produkt immer so aufstellen, dass es nicht in Wasser oder andere
Flüssigkeiten fallen kann.
Das Produkt von starken Hitzequellen fernhalten und nicht längere Zeit für
direkte Sonneneinstrahlung aussetzen.
Niemals versuchen, das Produkt auseinanderzunehmen oder umzubauen.
Tasten und Funktionen
3 4 5
1. Zum Öffnen der Abdeckung über dem Batteriefach an der Geräterückseite
diese in Pfeilrichtung herausschieben.
2. Batterien einsetzen, 2 × AAA/LR03 (separat erhältlich). Die Abbildung unten
im Batteriefach zeigt die korrekte Ausrichtung der Batterien an.
3. Den Deckel wieder zurückschieben.
Einrichten der Bluetooth-Verbindung mit
einem Computer, Tablet oder Mobiltelefon
1. Den Schalter [ ON/OFF ] an der Tastatur auf ON stellen. Die Indikatorlampe (5)
leuchtet einige Sekunden lang und blinkt dann ungefähr alle 10 Sekunden.
2. Auf [ Fn ]+[ C ]drücken um das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar
zu machen. Die Bluetooth-Indikatorlampe (4) blinkt.
-- Die Bluetooth-Funktion am anzuschließenden Gerät aktivieren.
Für weitere Informationen in der Bedienungsanleitung des
anzuschließenden Gerätes nachschauen.
-- Auf dem anzuschließenden Gerät wird die Tastatur unter dem Namen
Bluetooth 3.0 Keyboard angezeigt. Dieses auswählen und anschließen.
-- Es wird ein Passwort angezeigt. Das Passwort auf der Tastatur eingeben
und mit [ ENTER ] bestätigen.
3. Die Geräte sind jetzt miteinander verbunden.
Die Tastatur kann nur an ein Gerät auf einmal angeschlossen sein.
Wenn die Tastatur z. B. an ein iPad angeschlossen war und dann
an ein Handy angeschlossen wird, schließt sie nicht automatisch wieder
an das iPad an. Die Tastatur (Bluetooth 3.0 Keyboard) muss im iPad aus den
angeschlossenen Geräten zuerst entfernt werden. Dann muss eine neue
Suche nach Bluetooth-Geräten gestartet werden um dann die Geräte erneut
miteinander zu verbinden.
Energiesparmodus
2
6
7
8
Einmal mit einem Finger um zu markieren.
Zweimal mit einem Finger um doppelt zu klicken.
Einmal mit zwei Fingern um zu rechts zu klicken.
Pflege und Wartung
Das Gerät vorsichtig mit einem leicht befeuchteten Tuch abwischen.
Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder
Reinigungslösungen.
Fehlersuche
Das Gerät
lässt sich nicht
einschalten.
Die Batterien im Gerät können leer sein. Bei Bedarf
die Batterien wechseln.
Das Gerät
funktioniert nicht.
•
•
•
Hinweis:
•
•
1
•
•
•
•
•
Das Gerät geht in den Energiesparmodus über wenn es eingeschaltet,
aber mehr als 15 min inaktiv ist.
Eine wahlfreie Taste drücken und 3 Sek. warten, um das Gerät wieder
zu aktivieren.
Benutzung des Touchpads
Ä, Ö, Ü, ß,
funktionieren nicht.
•
Sicherstellen, dass die Bluetooth-Verbindung besteht.
Sicherstellen, dass keine andere Funkausrüstung
die Bluetooth-Verbindung der Tastatur stört.
Wenn das Gerät, an das die Tastatur angeschlossen
werden soll, schon mit einem anderen BluetoothGerät verbunden ist, kann diese die Verbindung
mit der Tastatur behindern oder sogar verhindern.
Bei Bedarf die andere Bluetooth-Verbindung
auflösen.
Funktionieren die Tasten Ä, Ö, Ü, ß nicht, wenn
die Tastatur mit einem Tablet oder Telefon benutzt
wird, liegt dies möglicherweise an der nicht korrekt
eingestellten Spracheinstellung am Tablet/Telefon.
Wenn nicht klar ist, wie die Sprache umgestellt wird,
die Bedienungsanleitung des angeschlossenen
Geräts konsultieren.
Hinweise zur Entsorgung
Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen
Entsorgungsbetrieben erhältlich.
Technische Daten
Bluetooth-Version 3.0
Mit einem Finger den
Mauszeiger bewegen
Scrollen
DEUTSCHLAND - KUNDENSERVICE Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.
Zoomen
Batterien
2 × AAA/LR03 (separat erhältlich)
Reichweite
Max. 10 m
Maße
35,5 × 13 × 0,5 cm (1,5 cm an der Hinterkante)
Gewicht
405 g
Ver. 20150312
1. [ Fn ]+[ C ] Aktiviert Bluetooth und macht das Gerät für andere
Bluetooth‑Geräte sichtbar.
2. [ ] Das Touchpad ein- oder ausschalten.
3. Umschaltsperren-Indikatorlampe (Caps Lock)
4. Indikatorlampe
5. Die Indikatorlampe leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
6. [ ON/OFF ] Ein/Aus
7. Batteriehalterung (die Abb. zeigt die Batteriehaltung ohne Deckel)
8. Steckplatz für USB-Empfänger (a es sich bei diesem Modell um eine Variante
mit Bluetooth handelt, wird es ohne Empfänger geliefert)
Declaration of Conformity
Hereby, Clas Ohlson AB declares that following product(s):
18-8427, 38-6917, 38-6940
HB087
is/are in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC and 2006/95/EC.
Article 3.1a (Safety):
EN 60950-1
Article 3.1b (EMC):
EN 301489-1
EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):
EN 300328
0700
Insjön, Sweden, Mars 2015
Klas Balkow
President
Ver. 20150312
Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising