MC-26 USB--UM
SRPSKI
PRENOSNI AM/FM STEREO RADIO CD, MP3,
KASETOFON, USB PLEJER
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MC-26 USB
Molimo vas da pre po č etka upotrebe dobro prou ć ite ova uputstva. Spremite ova uputstva za eventualne
budu ć e potrebe.
SRPSKI
BEZBEDNOSNI SAVETI
Molimo Vas da obratite pažnju na sledeće:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ureñaj koristi naizmeničnu struju 230 V, 50 Hz.
Nemojte izlagati ureñaj visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
Omogućite dobro provetravanje.
Zaštitite ureñaj od prašine, vlage i vode.
Izbegavajte smeštaj u blizini jakih magnetnih polja (npr. TV ili zvučnici).
Ne čistite ureñaj hemijskim rastvorima.
Ne podmazujte mehaničke delove ureñaja. CD reproduktor ne zahteva održavanje.
Popravak ureñaja poverite ovlašćenom servisu.
Simbol munje u trouglu
upozorava korisnika na
postojanje neizolovanih područja
u ureñaju koji mogu da izazovu
strujni udar u korisnika.
POZOR: RADI OPASNOSI OD STRUJNOG UDARA, NE
OTVARAJTE UREÐ AJ. NE SERVISIRAJTE UREÐ AJ SAMI. ZA
SERVIS SE OBRATITE KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Simbol uzvičnika u trouglu
upozorava korisnika na
postojanje važnih uputstava i
objašnjenja u priloženoj
dokumentaciji.
UPOZORENJE
ZA ZAŠTITU OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA NE IZLAŽITE UREÐ AJ KIŠI ILI VELIKOJ VLAZI.
Ova oznaka znači da je ureñaj dvostruko izolovan i nije potrebno uzemljenje.
VAŽNO:
UREðAJ KLASE 1 LASERA
LASER
Ureñaj koristi laserske zrake. Popravak je dopušten
samo u ovlašćenom servisu.
Kontrole, podešavanja i procedure
koje nisu opisane u uputstvima
mogu da dovedu do izlaganja
radijaciji.
OPASNOST: NEVIDLJIVA LASERSKA
RADIJACIJA JE PRISUTNA UKOLIKO JE
POKLOPAC OTVOREN. IZBJEGAVAJTE
DIREKTNO IZLAGANJE ZRAKAMA.
UPOZORENJE: UKOLIKO JE POKLOPAC
OTVOREN POSTOJI OPASNOST OD
ŠTETNE LASERSKE RADIJACIJE.
ČIŠĆENJE: Isključite ureñaj iz struje izvlačenjem utikača iz zidne utičnice pre samog čišćenja. Ne
koristite tečna i/ili areosolna sredstva za čišćenje. Koristite čistu krpu za čišćenje.
1
SRPSKI
KONTROLE I FUNKCIJE
2
SRPSKI
OSNOVNE FUNKCIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
VRATA PRETINCA ZA CD
17.
FM ANTENA
18.
19.
OKRETNI TASTER ZA KONTROLU
20.
JAČINE ZVUKA
OKRETNI TASTER ZA PODEŠAVANJE
RADIO STANICA
21.
FM/AM PREKIDAČ
22.
TASTER ZA PAUZU REPRODUKCIJE
KASETE
23.
TASTER ZA ZAUSTAVLJANJE
24.
REPRODUKCIJE KASETE
25.
TASTER ZA PREMOTAVANJE
26.
27.
KASETE NAPRED
TASTER ZA PREMOTAVANJE
28.
KASETE NAZAD
TASTER ZA REPRODUKCIJU KASETE 29.
TASTER ZA SNIMANJE NA KASETU 30.
LEVI ZVUČNIK
31.
DESNI ZVUČNIK
SKIP/SEARCH
TASTER
(PRESKOČI/PRETRAŽI NAZAD)
SKIP SEARCH
TASTER
(PRESKOČI/PRETRAŽI NAPRED)
PLAY/PAUSE TASTER
(REPRODUKCIJA/PAUZA)
STOP TASTER
LCD DISPLEJ
FM STEREO LED INDIKATOR
TASTER ZA ODABIR NAČINA .
(MODE)
CD/USB FUNKCIJSKI TASTER
TASTER ZA ODABIR ALBUMA
MP3 ZAPISA
PROGRAM TASTER
VRATA PRETINCA ZA KASETE
PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
PREKIDAČ ZA FUNKCIJE
PREKIDAČ ZA IZRAŽENIJI BAS
ZVUK
AUX IN PRIKLJUČAK
AC PRIKLJUČAK NAPAJANJA
VRATA PRETINCA ZA BATERIJE
USB ULAZ
IZVORI NAPAJANJA
Pre prvog korišćenja proverite odgovara li vrednost napona na ureñaju radnoj vrednosti.
Odmotajte kabl električne mreže, jedan kraj stavite u AC priključak za napajanje na ureñaju, a
drugi kraj u utičnicu.
Napomene: 1) U slučaju nepravilnosti u radu ureñaja usled elektrostatičkog pražnjenja
(ESD), vratite ureñaj na prvotne postavke na način da ga isključite, pa
zatim ponovno uključite na napajanje.
2) Ako ne koristite ureñaj - ištekajte strujni kabl s napajanja.
RAD NA BATERIJE
Ištekajte kabl iz električne mreže, napajanja i ureñaja. Otvorite vrata pretinca za baterije i
stavite 8 baterija veličine UM-2/"C". Pazite na indikatore polariteta baterija. (baterije nisu
priložene).
RADIO
Postavite FUNKCIJSKI TASTER NA "RADIO" položaj. Zatim sklopkom FM/AM odaberite
želeno područje. Okrenite TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO STANICA na želenu stanicu.
Podesite jačinu zvuka okrećući TASTER JAČINE ZVUKA. Kako biste radio isključili
jednostavno namestite FUNKCIJSKI TASTER na "OFF" poziciju. Napomena: Na LCD
displeju se prikazuje radio frekvencija.
3
SRPSKI
OSNOVNE FUNKCIJE
ANTENE
Za najbolji prijem FM stanica potpuno razvucite FM ANTENU. Za prijem AM stanica ureñaj
ima ugrañenu antenu, prijem podesite promenom pozicije ureñaja.
IZRAŽENIJI BAS ZVUK (BASS BOOST)
Kako biste pojačali bas pritisnite taster POJAČANI BAS (DBBS) u "ON" poziciju, tonovi niske
frekvencije će da budu pojačani zbog naglašavanja bas zvuka.
Da bi isključili super bas jednostavno pritisnite taster u "OFF" poziciju.
RAD SA KASETAMA
Reprodukcija kaseta
Pritisnite STOP/EJECT taster kako biste otvorili poklopac ležišta kasete. Za zatvaranje,
pritisnite ga ponovno. Pomaknite FUNKCIJSKI TASTER u položaj TAPE. Za reprodukciju
pritisnite taster PLAY. Namestite želenu jačinu zvuka pomoću OKRETNOG TASTERA
JAČINE ZVUKA. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite taster STOP/EJECT.
Brzo premotavnje prema napred ili prema natrag
Kasetu možete da premotavate brzo unapred ili unatrag pritiskom na taster za BRZO
PREMOTAVANJE UNAPRED (FFW) ili UNAZAD (REW)
Privremeno zaustavljanje reprodukcije
Za vreme reprodukcije ili snimanja kasete možete da privremeno zaustavite reprodukciju
pritiskom na taster PAUSE. Za nastavak reprodukcije ili snimanja ponovno pritisnite taster
PAUSE.
Sistem automatskog zaustavljanja
Kada traka kasete doñe do kraja reprodukcija će se autoamski zaustaviti.
Oprez
Kako biste izbegli oštećenje kasetnog mehanizma ili trake uvek izmeñu dve funkcije pristisnite
taster za zaustavljanje STOP/EJECT!
Snimanje sa radio stanice
1.
2.
3.
4.
Odaberite radijsku stanicuna način opisan u delu OSNOVNE FUNKCIJE-RADIO.
Umetnite praznu kasetu u PRETINAC ZA KASETE.
Pritisnite taster za privremeno zaustavljanje (PAUSE).
Istovremeno pritisnite taster za snimanje (REC) i taster za reprodukciju (PLAY).
Otpustitre taster za privremeno zaustavlajnje (PAUSE) kako biste počeli snimanje.
Pomoću ugrañenog sistema za automatsko podešavanje jačine zvuka (ALC), kvaliteta i
jačina signala snimke je automatski podešena. Promena jačine zvuka neće da ima utecaja
na snimku.
5. Za privremeno zaustavljanje snimanja pritisnite taster PAUSE. Za nastavak snimanja
ponovo pritisnite isti taster.
6. Snimanje zaustavljate pritiskom taster STOP/EJECT.
7. Kada traka kasete doñe do kraja, snimanje se automatski zaustavlja.
4
SRPSKI
CD REPRODUKCIJA
EKSTERNI IZVOR (AUX) MOD
1. Za uključenje eksternog audio izvora preklopite klizni
taster FUNCTION u poziciju “AUX”.
2. Priključite audio kabl sa utikačem standarda kao za
slušalice (3.5 mm) izmeñu eksternog MP3 ili MD
reproduktora i AUX-IN ulaza na zadnjoj strani ureñaja
(Audio kabl nije u kompletu sa ureñajem).
3. Pokrenite reprodukciju eksternog ureñaja. Muziku sa eksternog ureñaja možete da
slušate preko zvučnika na ureñaju.
STEREO PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE
Za individualno slušanje preko slušalica, umetnite kabl u PRIKLJUČAK ZA SLUŠALICE i
prilagodite jačinu zvuka. Za vreme upotrebe slušalica zvučnici se automatski isključuju.
Reprodukcija CD-a (CD-R/RW) - Priprema
Napomena: U slučaju da želite preskočiti zapise, pokušajte smanjiti jačinu zvuka. Dok
traje reprodukcija CD-a, ne otvarajte poklopac CD-a.
1. Otvorite poklopac CD-a tako da ga podignete. Stavite CD u pretinac i zatvorite
poklopac. Namestite FUNKCIJSKI TASTER na “CD”.
Napomena: Proverite je li poklopac CD-a pravilno zatvoren.
2. Kada je poklopac CD-a zatvoren i CD postavljen na LCD
displeju će se pokazati ukupan broj zapisa i ureñaj će preći u
stanju pripravnosti. (Pr. ukupni broj pesama na CD-u je 17).
Tekom reprodukcije CD-a na LCD displeju uvek će biti indikator
“DISC”.
3. Ukoliko u pretincu nema CD-a na displeju se ispisuje “
reprodukcija je automatski zaustavljena.
Ukupan broj zapisa
”i
4. Ukoliko poklopac nije zatvoren na displeju će se pokazati “- - -”
Reprodukcija/Pauza
1. Kada pritisnite taster PLAY/PAUSE za vreme zaustavljene
reprodukcije, prvi zapis započinje sa reprodukcijom. Na displeju
se pojavljuje pokazatelj reprodukcije “ ” i broj zapisa.
2. Jednim pritiskom na taster PLAY/PAUSE za vreme
reprodukcije, privremeno zaustavljate reprodukciju. Pokazatelj
reprodukcije “ ” na displeju neprestano treperi.
5
Oznaka reprodukcije Prvi zapis
SRPSKI
CD REPRODUKCIJA
Prvi zapis
3. Iako je zvuk zaustavljen, CD disk i dalje će se okretati. Za
ponovu reprodukciju opet pritisnite taster PLAY/PAUSE.
Reprodukcija se nastavlja sa mesta na kojem je zaustavljena.
4. Za zaustavljanje reprodukcije pritisnite taster STOP. Na
displeju ponovo će se pokazati ukupan broj zapisa na CD-u.
5. Kako biste isključili ureñaj pomaknite FUNKCIJSKI TASTER na "OFF” položaj.
Funkcija preskakanje i traženje
1. Ako za vreme reprodukcije ili privremeno zaustavljene reprodukcije pritisnete taster za
preskakanje i traženje CD SKIP/SEARCH
ili CD SKIP/SEARCH
reprodukcija
prelazi na sledeći zapis, odnosno vraća se na početak trenutnog.
2. Ako želite ubrzano pretraživati zapise unapred ili unazad za vreme reprodukcije,
pritisnete i zadržite taster CD SKIP/SEARCH
odnosno CD SKIP/SEARCH .
Funkcija ponavljanje
Zapis 8 će biti ponovljen
1. Ponavljanje trenutnog zapisa: Za ponavljanje trenutnog zapisa
pritisnite taster MODE. Na displeju će se pojaviti pokazatelj
“REPEAT“.
2. Ponavljanje svih zapisa: Ako želite da ponovo reproducirate celi
disk, dvaput pritisnite taster MODE. Na displeju će se pokazati
"REPEAT ALL".
3. Kako biste isključili ponavljanje pritišćite taster MODE sve dok
pokazatelj “REPEAT“ ne nestane sa displeja.
Oznaka ponavljanja svih zapisa
Način slučajnog odabira reprodukcije (Random)
Ova osobina omogućava reprodukciju zapisa slučajnim odabirom.
1. Kod zaustavljene reprodukcije pritisnite taster MODE tri puta. Na displeju će se pojaviti
pokazatelj “
“, a sva muzika će se automatski reprodukovati po slučajnim
odabirom.
2. Kako biste isključili slučajno biranje zapisa ponovo pritisnite taster MODE,
pokazatelj "
“ će nestati sa displeja.
Programisanje
1. Kod zaustavljene reprodukcije pritisnite taster PROGRAM.
Pokazatelj “ PROGRAM " i broj zapisa koji će biti memorisan
počevši od prvog “
“ će biti osvetljeni i treperiće na
displeju. Pritišćite taster CD SKIP/SEARCH
ili CD
dok ne doñete do željenog zapisa. Na
SKIP/SEARCH
displeju ćete videti broj zapisa. Pritisnite taster PROGRAM kako biste sačuvali zapis u
memoriju.
6
SRPSKI
REPRODUKCIJA MP3 DISKOVA
2. Ponovite ovaj postupak sve dok ne programisate sve željene
zapise. U memoriju možete da sačuvate do 20 zapisa.
Napomene:
Svaki put kada pritisnete taster CD SKIP/SEARCH napred ili
nazad prvo će se pokazati zadnji programisani zapis. Nakon završenog programisanja
na displeju će se prikazati "PROGRAM---" i neprestano će treperiti.
3. Pritiskom na taster CD PLAY/PAUSE počinje reprodukcija programisanih zapisa, a na
displeju će svetiti pokazatelj " " .
4. Kako biste pregledali programisane zapise nakon završenog
programisanja, kod zaustavljene reprodukcije pritisnite taster
CD PROGRAM, zatim pritisnite taster CD SKIP/ SEARCH
(PRESKOČI/PRETRAŽI NAPRED). Na displeju će se pokazati
broj prvog programisanog zapisa. Ponovite ovaj postupak kako biste pregledali sve
programisane zapise.
5. Za brisanje programisanih zapisa:
Za vreme zaustavljene reprodukcije jednom pritisnite taster CD STOP
ILI
otvorite CD POKLOPAC.
Pokazatelj programa će nestati sa displeja.
REPRODUKCIJA MP3 DISKOVA
Priprema
Napomena: U slučaju preskakanja zapisa za vreme reprodukcije MP3 CD-a pokušajte
smanjiti jačinu zvuka. Za vreme reprodukcije MP3-a ne otvarajte poklopac CD-a.
1. Otvorite poklopac CD-a tako da ga podignete. Postavite MP3 CD u pretinac i zatvorite
poklopac. Namestite FUNKCIJSKI taster na "CD".
Napomena: Proverite da li je poklopac CD-a pravilno zatvoren.
2. Kada je poklopac CD-a zatvoren i MP3 CD ubačen na LCD
displeju će se pokazati ukupan broj zapisa na disku i
automatski će započeti reprodukcija.
3. Ukoliko u pretincu nema CD-a, na displeju se ispisuje “
i reprodukcija je automatski zaustavljena.
Ukupan broj zapisa
“
4. Ukoliko poklopac nije zatvoren, na displeju će se pokazati “----".
Reprodukcija/Pauza
1. Kada pritisnite taster PLAY/PAUSE za vreme zaustavljene
reprodukcije prvi zapis započinje sa reprodukcijom. Na displeju
se pojavljuje pokazatelj “ “. MP3 pokazatelj upućuje na
reprodukciju MP3 CD. Na displeju se ispisuje broj trenutnog
zapisa.
7
SRPSKi
REPRODUKCIJA MP3 DISKOVA
68 zapisa
2. Za odabir odreñenog zapisa unutar
MP3 CD-a:
Zapisi mogu da budu snimljeni na CD
unutar foldera ili ne, zavisno od načina
na koji je snimljen MP3 CD.
a. Ako zapisi nisu podeljeni u mape (foldere), na displeju će se pokazati ukupan broj
zapisa. Broj albuma
će biti celo vreme prisutan na displeju i nakon pritiska na
taster FOLDER (MAPA).
b. Ako su zapisi podeljeni u mape, prvo treba da odberete odreñeni broj albuma pritiskom
na taster FOLDER GORE/DOLE (+/-); nakon toga pritiskom na CD SKIP/SEARCH
NAPRED ili NAZAD odabirete odreñeni broj zapisa unutar tog
albuma.
Primer: Odabir Albuma #4, zapisa #3.
KORAK - 1: Pritisnite TASTER FOLDER (+/-) kako
biste odabrali Album #4.
KORAK - 2: Pritisnite TASTER CD CKIP/SEARCH
NAPRED ili NAZAD kako biste odabrali zapis #3
unutar albuma #4.
3. Za privremeno zaustavljanje reprodukcije za vreme rada jednom pritisnite taster CD
PLAY/PAUSE. Na displeju će neprestano treperiti pokazatelj za reprodukciju .
4. Iako je zvuk zaustavljen CD će se i dalje okretati. Za ponovnu reprodukciju ponovo
pritisnite taster PLAY/PAUSE. Reprodukcija CD-a se nastavlja sa mesta na kojem je
zaustavljena.
5. Za zaustavljanje reprodukcije MP3 CD-a pritisnite taster STOP bez obzira da li je
reprodukcija privremeno zaustavljena ili ne.
6. Kako biste isključili ureñaj pomaknite FUNKCIJSKI taster na "OFF” položaj.
Funkcija ponavljanja
1. Ponavljanje trenutnog zapisa:
Za ponavljanje trenutnog zapisa jednom pritisnite taster
MODE. Na displeju se pojavljuje pokazatelj “REPEAT".
2. Ponavljanje foldera:
Kada dvaput pritisnete taster MODE na displeju će
". Ova odreñena ponovno će
se pojaviti "REPEAT“ i "
se reprodukovati.
Napomena: Broj mape i broj zapisa sa albuma menjaće se
svakih 2 sekundi.
8
SRPSKI
REPRODUKCIJA MP3 DISKOVA
3. Ponavljanje svih zapisa:
Kada triput pritisnete taster MODE na displeju će se pojaviti
pokazatelj "REPEAT ALL". Celi disk će se ponovno
reprodukovati.
4. Kako biste isključili ponavljanje pritišćite taster MODE sve dok indikator ne nestane sa
displeja.
Način slučajnog odabira reprodukcije (Random)
Ova opcija omogućava reprodukciju zapisa slučajnim odabirom.
1. Kod zaustavljene reprodukcije pritisnite taster MODE četiri puta.
Na displeju će se pojaviti pokazatelj “
“ i svi muzički
zapisi automatski će se reproducirati po slučajnim odabirom.
2. Kako biste isključili slučajno biranje zapisa ponovo pritisnite taster MODE, pokazatelj
“
“ će nestati sa displeja.
Funkcija preskakanje i traženje
1. Ako za vreme reprodukcije ili privremeno zaustavljene reprodukcije jednom pritisnete
taster za preskakanje i traženje CD SKIP/SEARCH
(napred) ili CD SKIP/SEARCH
(nazad), preći će na sledeći zapis, odnosno vratiće se na početak trenutnog.
2. Ako želite da brzo preskaćete zapis unapred ili unazad za vreme reprodukcije pritisnete i
zadržite taster CD SKIP/SEARCH
odnosno CD SKIP/SEARCH .
Programisanje
1. Kod zaustavljene reprodukcije pritisnite TASTER PROGRAM. Pokazatelj “PROGRAM “ i
broj zapisa koji će biti memorisan počevši od prvog "
“ će biti osvetljeni i treperiće
na displeju. Pritisnite taster FOLDER (+/-) (MAPA), zatim CD
SKIP/SEARCH (preskoči/pretraži NAPRED ili NAZAD) dok ne
doñete do željenog zapisa. Na displeju ćete videti broj zapisa
odreñenog albuma koji će biti programisan.
Pritisnite taster PROGRAM kako biste sačuvali zapis u
memoriju.
2. Ponovite ovaj postupak sve dok ne programisate sve željenje zapise.
Napomene: Svaki put kada pritisnete taster FOLDER (MAPA) prvo će se pokazati
zadnji programisani zapis.
U memoriju možete da sačuvate do 20 zapisa. Nakon završenog programisanja na
displeju će se pokazati " ---- " koji će neprestano treperiti.
3. Pritiskom na taster CD PLAY/PAUSE započinjete reprodukciju programisanih zapisa, a
na displeju će se pojaviti pokazatelj “ ", "PROGRAM“ i broj albuma.
9
SRPSKI
USB REPRODUKCIJA
Primer: Album #3, zapis #2.
Pritisnite taster
FOLDER
za čitanje albuma
Album 3
Zapis 2
4. Kako biste pregledali programisane zapise nakon završenog programisanja, kod
zaustavljene reprodukcije jednom pritisnite taster PROGRAM. Na displeju će se
pojaviti "
" i neprestano će treperiti. Pritisnite taster FOLDER (+/-) (MAPA), zatim
pritisnite taster CD SKIP/ SEARCH (PRESKOČI/PRETRAŽI NAPRED ili NAZAD) kako
biste pročitali broj albuma. Ponovo pritisnite taster PROGRAM i na displeju će se
pokazati “
“ koji će neprestano treperiti. Ponovite ovaj postupak kako biste
pogledali sve programisane zapise.
5. Za brisanje programisanih zapisa:
• Za vreme zaustavljene reprodukcije jednom pritisnite taster CD STOP.
?
ili
? • Za vreme zaustavljene reprodukcije otvorite CD POKLOPAC.
Pokazatelj programa " PROGRAM " će nestati sa displeja.
USB REPRODUKCIJA
VAŽNA NAPOMENA
Ureñaj podržava većinu standardnih MP3 zapisa, ali ne možemo garantirati 100%
kompatibilnost ureñaja sa svim vrstama MP3 zapisa jer se na tržištu može naći više
različitih načina i algoritama snimanja MP3 zapisa.
1. Preklopite klizni taster FUNCTION u poziciju za CD reprodukciju.
2. Pritisnite taster CD/USB dva puta. Na LCD displeju se prikazuje indikator “USB”.
Napomena: Ukoliko u slotu za USB nema MP3 reproduktora ili USB spoljne memorije
na LCD displeju se ispisuje “no”.
3. Postavite USB spoljnu memoriju ili spoljni MP3 reproduktor u
USB slot na ureñaju. Na LCD displeju se ispisuje ukupan broj
muzičkih zapisa.
4. Pritisnite taster CD PLAY/PAUSE kako bi započeli reprodukciju
sa USB spoljne memorije ili eksternog MP3 reproduktora.
5. Sve funkcije i metode rada sa reprodukcijom zapisa sa USB spoljne memorije ili
ekstergnog MP3 reproduktora iste su kao i za rad sa MP3
diskovima. Molimo vas da za detaljnija objašnjenja pogledate
poglavlje “REPRODUKCIJA MP3 DISKOVA”.
6. Za prekid reprodukcije sa USB spoljne memorije ili eksternog
MP3 reproduktora, pritisnite taster CD/USB. Vraćate se na CD
Ukupan broj zapisa
reprodukciju.
10
SRPSKI
KARAKTERISTIKE
CD & MP3 PLEJER
• CD reproduktor sa gornje strane ureñaja
• MP3 & CD-R/RW reprodukcija
• LCD displej sa pozadinskim osvetlenjem
• Funkcija ponavljanja (jedan zapis/cela mapa (folder)/svi zapisi)
• Programska memorija za 20 CD/MP3 zapisa
• Funkcija preskakanja & pretraživanja
• Pretraživanje MP3 zapisa unutar mape (foldera)
RADIO
• AM/FM/FM stereo
• FM stereo oznaka
• Teleskopska FM antena
• 3.5mm stereo ulaz za slušalice
• AUX spoljni ulaz sa AUX funkcijom
• Bass boost sistem zvuka
USB
•
USB čitač
KASETA
Snimanje jednim tasterom
ALC automatsko podešavanje nivoa snimanja
DC BIAS MAGNETIC brisanje trake
Mekano otvaranje vrata za kasetu
OPŠTE KARAKTERISTIKE
• Napajanje: 230V/50Hz ili baterijsko DC 12V (UM - 2x8)
• Izlazna snaga: 2 x 3W RMS/CHANNEL
• Dimenzije ureñaja: 422 (Š) x 248 (D) x 170 (V) mm
Quadro ne prihvaća nikakvu odgovornost za štete koje bi bile posledica pogrešne upotrebe ureñaja ili
njegovih nestručnih popravaka.
Quadro pridr ž ava pravo izmene ureñaja i/ili njegovih karakteristika bez pre thodne najave.
U pojedinim zemljama nije moguće nabaviti sve prikazane modele.
Prijateljski odnos prema okolini
Prema EU Direktivi: 2002/96/EC za proizvode na kojima je prikazan znak precrtane kante za otpatke,
skrećemo pažnju da taj proizvod ne sme da se tretira kao standardni kućni otpad. Pravilnim postupanjem,
zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i
okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda. Za više informacija
o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molimo da kontaktirate vaš lokalni centar za zbrinjavanje opasnog
otpada ili vašu prodavaonicu gde ste kupili proizvod.
Stari i istrošeni ureñaj ne sme da se baca sa ostalim kućnim ñubretom. Ovaj proizvod treba da se odbaci u
posebno namenjena i pripremljena reciklažna dvorišta ili mesta za sakupljanje opasnog i električnog i
elektronskog otpada.
11
Electronic
Supplied by:
HK
Limited
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising