Sony | NWZ-A864 | Sony NWZ-A864 Instrukcja obsługi

Sony NWZ-A864 Instrukcja obsługi
Połączenia Bluetooth
— informator
Słuchanie dźwięku
z wykorzystaniem
łącza Bluetooth
Aby słuchać dźwięku z urządzenia
Bluetooth audio, należy najpierw
sparować urządzenie Bluetooth
audio i odtwarzacz „WALKMAN”.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth
można słuchać dźwięku. Informacji
o parowaniu z urządzeniem
Bluetooth audio należy szukać
w jego instrukcji obsługi.
1 Połączenie Bluetooth
1-(A)
Pierwsze połączenie
z urządzeniem
Bluetooth
1-(B)
Połączenie Bluetooth
z wcześniej sparo­wa­
nym urządzeniem
©2011 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
2 Słuchanie dźwięku
z odtwarzacza
„WALKMAN”
Procedura odtwarzania
dźwięku z wykorzystaniem
łącza Bluetooth
1-(A)
Pierwsze połączenie
z urządzeniem
Bluetooth
Aby urządzenia Bluetooth audio mogły ze
sobą współpracować, trzeba je „sparować”.
Parowanie wykonuje się jeden raz – nie
trzeba go powtarzać.
 Połóż odtwarzacz „WALKMAN”
i urządzenie Bluetooth audio
w odległości 1 metra.
 Włącz urządzenie Bluetooth
audio i przygotuj je do
parowania. Informacji
o przygotowywaniu urządzenia
Bluetooth audio należy szukać
w jego instrukcji obsługi.
 Włącz odtwarzacz „WALKMAN”,
naciskając na nim dowolny
przycisk. Jeśli u góry ekranu
pojawia się wskaźnik
,
przesuń przełącznik HOLD.
 Z menu Home odtwarzacza
„WALKMAN” wybierz kolejno
warianty [Bluetooth]  [Add
Device (Pairing)].
Pojawi się ekran z informacją o procesie
parowania. Wybierz żądane urządzenie
Bluetooth audio.
NWZ-A86x_Flyer_PL.indd 1
11-07-23 09:02
NWZ-S763 4-295-752-PL(1)

Wyświetlenie odpowiedniego urządzenia
Bluetooth może nastąpić z pewnym
opóźnieniem.
 Jeśli pojawi się ekran wprowadzania
hasła (*1), wprowadź hasło.
(*1) Hasłem dla wszystkich produktów Sony jest „0000”.
Hasło może być określane mianem „kod PIN”,
„numer PIN”, „Password” itp. Odpowiedniej nazwy
lub numeru należy szukać w instrukcji obsługi.
1-(B)
Połączenie Bluetooth
z wcześniej sparo­wa­
nym urządzeniem
 Włącz urządzenie Bluetooth
audio i przygotuj je do połączenia
Bluetooth.
 Z menu Home odtwarzacza
„WALKMAN” wybierz kolejno
warianty [Bluetooth] 
[Connect to Audio Device].
Po zakończeniu parowania następuje
automatyczne nawiązanie połączenia
Bluetooth i można słuchać muzyki
z odtwarzacza „WALKMAN” przez
słuchawki Bluetooth.
2Słuchanie dźwięku
z odtwarzacza
„WALKMAN”
 Włącz odtwarzanie dźwięku
w odtwarzaczu „WALKMAN”.
Jeśli użycie funkcji na urządzeniu
Bluetooth audio nie powoduje rozpoczęcia
odtwarzania dźwięku, wybierz materiał
audio do odtworzenia w odtwarzaczu
„WALKMAN”.
 Wybierz żądane urządzenie.
Pojawi się ekran z informacją o łączeniu.
 Wskazówka
Kiedy odtwarzacz „WALKMAN” utrzy­mu­
je połączenie Bluetooth bez odtwarzania
dźwięku, wskaźnik Bluetooth miga wolno
przez cały czas. Odtwarzacz „WALKMAN”
utrzymuje ten stan przez mniej więcej
1 dzień. Czas, przez który odtwarzacz
może pozostawać w tym stanie, zależy od
podłączonego urządzenia.
Możliwe jest automatyczne podłączanie
urządzenia Bluetooth audio w momencie
włączenia odtwarzacza „WALKMAN”.
Z menu Home wybierz kolejno warianty
[Settings]  [Bluetooth Settings] 
[Autoconnect at Startup]  [Last
Connected Device].
NWZ-A86x_Flyer_PL.indd 2
11-07-23 09:02
NWZ-S763 4-295-752-PL(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising