X−1G/2G/4G SK
X−1G/2G/4G
SK
Návod na obsluhu
MP3/WMA prehrávač
1SK
2SK
Informácia
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením prenosného prehrávača Orava.
Pred používaní tohto zariadenia si pozorne prečítajte nasledovné bezpečnostné upozornenia.
Právo na zmeny v návode vyhradené.
Bezpečnostné upozornenia
"
Zariadenie svojpomocne nerozoberajte. V prípade poruchy nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
"
Povrch zariadenia nepoškriabte.
"
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne
prašné miesta, miesta podliehajúce nadmerným mechanickým vibráciám alebo otrasom.
"
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné rúry alebo veľké reproduktory.
"
Zariadenie nesmie navlhnúť. Dávajte pozor, aby zariadenie nezmoklo.
"
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti horľavých látok.
"
Naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát zapríčinenú poruchou zariadenia.
"
Nepočúvajte zvuk cez slúchadlá pri nadmernej hlasitosti. Môže dôjsť k poškodeniu sluchu.
"
Zariadenie čistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako lieh, benzín a riedidlá ani čistiace prostriedky.
"
Ovládacie prvky sú v aktívnom režime Hold zablokované. Prepínač Hold musíte odblokovať.
"
Počas bicyklovania, jazde na motorke ani počas riadenia motorového vozidla nepočúvajte hudbu cez slúchadlá. Predídete tak
možnej dopravnej nehode.
Pri odpájaní slúchadiel ťahajte za konektor, nikdy nie za samotný kábel.
Pri používaní zariadenia ako USB zálohovacej jednotky používajte zariadenie v zmysle postupov zaužívaných pri vašom OS v PC.
Póly batérie neskratujte kovovým predmetom.
Zariadenie neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet (kreditné karty). Karty sa môžu poškodiť.
"
"
"
"
Upozornenie k ochrane autorských práv
·
MP3, WMA, JPEG, BMP, AMV, ACT a WAV súbory (vyprodukované či stiahnuté) digitálnym zariadením je možné používať len
pri domácom použití. Súbory nie je možné používať na komerčné účely.
Zmeny, úpravy, preklady tohto návodu ani softvéru pre prehrávač nie sú možné bez prvotného písomného súhlasu spoločnosti.
Neautorizovaným kopírovaním materiálov sa môžete dopustiť porušenia zákonov o autorských právach.
·
·
Charakteristické vlastnosti
•
Prehrávanie MP3, WMA, JPEG, BMP, AMV, ACT a WAV súborov, USB jednotka, vstavaný FM tuner (len niektoré modely)
•
Funkcia prehliadania súborov JPEG.
•
Podpora pre synchronizované zobrazovanie textu skladby
•
Možnosť aktualizácie firmvéru.
•
1,8” TFT displej so 65000 farbami
•
Režim rozdelenia disku a ochrany určitej časti disku.
•
7 predvolieb ekvalizéra EQ
•
Podpora USB HDD bootovacej funkcie.
•
Opakované prehrávanie úseku A – B a viacero režimov opakovaného prehrávania
(Normal, Repeat One, Folder, Repeat Folder, Repeat All, Random, Intro).
Správa súborov: Jednoduché odstraňovanie súborov.
Viacjazyčné rozhranie.
Vstavaná nabíjateľná lítiová batéria
Podpora automatického inteligentného nabíjania
Vstavaný reproduktor, možnosť núdzového prehrávania aj bez slúchadiel.
•
•
•
•
•
Odpad z elektrických a elektronických zariadení − Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného
zberu odpadu
Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane
a k zlepšeniu životného prostredia.
Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom
vybavení (WEEE).Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej oddôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu
a Elektronického vybavenia.
3SK
4SK
1.1
1.2
1.3
1.4
Pripojenie k PC ....................................................................................... 9
Inštalácia aplikácií .................................................................................. 9
Prenos dát .............................................................................................. 9
Odpojenie ............................................................................................... 9
POUŽÍVANIE S PC ...................................................................................... 9
Ovládacie prvky ...................................................................................... 6
Konektory/Porty ...................................................................................... 6
Displej ..................................................................................................... 8
Obsah balenia ........................................................................................ 8
ÚVOD ............................................................................................................ 6
Obsah
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
AKUMULÁTOR .......................................................................................... 10
4
HLAVNÉ MENU ......................................................................................... 12
ZAPNUTIE ZARIADENIA ........................................................................... 11
3
5
REŽIM MUSIC (HUDBA) ........................................................................... 14
Indikátor stavu akumulátora ................................................................. 10
Životnosť akumulátora .......................................................................... 10
6
REŽIM VIDEO (VIDEO) .............................................................................. 16
3.1
3.2
7
REŽIM RECORD (ZÁZNAM) / REŽIM RECORDING(PREHRANIE ZÁZNAMU)
REŽIM RADIO (RÁDIO) ............................................................................. 18
.................................................................................................................... 17
8
9
15
14
13
12
11
10
TECHNICKÉ ÚDAJE .................................................................................. 24
USB VYMENITEĽNÁ JEDNOTKA ............................................................ 23
FUNKCIA ZOBRAZOVANIA TEXTOV PIESNÍ ......................................... 22
REŽIM GAME (HRY) .................................................................................. 21
REŽIM SETUP (NASTAVENIA) ................................................................ 20
REŽIM PHOTO (FOTO) ............................................................................. 19
ZÁRUKA ..................................................................................................... 25
ZÁRUČNÝ LIST .......................................................................................... 26
5SK
6SK
1
Úvod
•
•
•
•
•
•
•
Mini USB: Rozhranie pre prepojenie s USB konektorom na PC
Konektor pre slúchadlá
Vstavaný mikrofón
Konektory/Porty
Napájanie ON/OFF: Zapnutie/vypnutie zariadenia.
Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie: prehrávanie, pozastavenie, zastavenie (tento prvok bude ďalej uvádzaný ako tlačidlo u)
M (MODE − Režim): Stláčaním prepínate režimy a ponuky Menu
> (Nasledujúce): Prepnutie na nasledujúcu skladbu, hlasový záznam alebo zrýchlený posuv vpred/ladenie/prepínanie predvolieb.
< (Predchádzajúce): Prepnutie na predchádzajúcu skladbu, hlasový záznam alebo zrýchlený posuv vzad/ladenie/prepínanie
predvolieb.
+: Zvyšovanie hlasitosti
−: Znižovanie hlasitosti
Ovládacie prvky:
Návod je určený pre viacero modelov MP3 prehrávačov. Ak sú niektoré časti určené výhradne len pre niektoré modely, bude to vyznačené
v texte.
1.1
1.2
•
•
•
M (Režim)
Prehrávanie/Pozastavenie/Zastavenie (u)
Konektor pre slúchadlá
Mikrofón
USB konektor
Pohľad sprava
ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)
Pohľad spredu
Nasledujúce (>)
Predchádzajúce (<)
Pohľad zhora
Očko
na popruh
Pohľad odspodu
+/− (Nastavenie hlasitosti)
7SK
8SK
1.3
Displej
TFT displej zobrazuje dôležité informácie vzťahujúce sa na prevádzkový stav prenosného prehrávača. Zobrazované informácie sú:
Obsah balenia
Stav prehrávania,
Dátový tok,
Číslo skladby/Počet skladieb,
Celkový čas skladby,
Ekvalizér,
Indikátor stavu akumulátora,
Opakovanie A−B,
Prehrávací čas skladby,
Text/Informácie o skladbe,
Hlasitosť,
Formát skladby,
Režim prehrávania
1.4
Po rozbalení skontrolujte, či ste obrdžali všetko uvedené príslušenstvo:
Prehrávač 1
Slúchadlá 1
USB kábel 1
Návod na obsluhu 1
AC adaptér/Nabíjačka 1
CD−ROM disk (ovládač pre WIn 98 a softvérové aplikácie)
2
Používanie s PC
2.1
Pripojenie k PC
Prehrávač pripojte k PC USB káblom. Veľký USB konektor pripojte k PC a Mini USB konektor pripojte k prehrávaču.
Podporované OS sú: Windows98 (nutný ovládač), Windows 2K/XP a novšie verzie (ovládač nie je potrebný), Mac OS 10.3 a novšie verzie,
Linux Redhat 8.0 a novšie verzie.
Upozornenie:
Uvedený postup a zobrazované okná na monitore PC a hlásenia na displeji prehrávača sa môžu v skutočnosti odlišovať od uvedených,
v závislosti od používaného OS, konfigurácie PC, aktualizácie firmvéru a pod.
2.2
Inštalácia aplikácií
Prehrávač sa dodáva s aplikáciami uľahčujúcimi jeho používanie. Nájdete ich na dodávanom CD disku. Medzi aplikáciami je ovládač pre WIn 98
a aplikácie AMV Converter na konverziu do formátu AMV, AMV Player na prehrávanie AMV súborov v PC, Media Manager na konverziu súborov ACT
do formátu WAV, MP3 Player Disk Manager na správu prehrávača s nástrojom MP3 Player Firmware Upgrade Tool na aktualizáciu firmvéru.
Pri inštalácii postupujte nasledovne:
1) Vložte inštalačný CD disk do mechaniky PC.
2) Dvakrát kliknite na inštalačný súbor “Setup.exe” na inštalačnom CD disku. Aplikácie by sa mali nainštalovať automaticky.
3) Po dokončení inštalácie sa bude aplikácia nachádzať v ponuke “Start/Programs”.
2.3
Prenos dát
1) Zapnite PC aj prehrávač a pripojte prehrávač k PC.
2) Na displeji sa po zavedení prepojenia zobrazí hlásenie o prepojení. Pri prepojení je prehrávač v troch režimoch: pohotovostný režim, režim
sťahovania a režim prenosu do PC.
3) Pod OS Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 (napr. Windows 2000): Dvakrát kliknite na “My Computer” a nájdite novú ikonu s názvom
“Removable Disk” (Vymeniteľná jednotka), zodpovedajúcu MP3 prehrávaču.
V Mac OS 10.2 alebo novšou verziou (napr. Mac OS 10.3.2): Na pracovnej ploche sa zobrazí nová ikona “Untitled” zodpovedajúca prehrávaču.
Pod OS Linux 2.4.2 alebo novšou verziou: Prihláste sa do systému pod vaším ID “root” a napíšte: “mount /dev/sda /mnt”.
Tento príkaz vytvorí priečinok, do ktorého sa vloží MP3 prehrávač.
4) Teraz môžete bežným postupom prenosu medzi diskmi (myšou medzi oknami a pod.) prenášať dáta do prehrávača z pevného disku PC.
5) Počas kopírovania z PC do prehrávača sa na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie o zápise a počas kopírovania z prehrávača do PC sa
na displeji prehrávača zobrazuje hlásenie o čítaní. Počas prenosu neodpájajte prehrávač od PC. Môže dôjsť k poškodeniu alebo strate dát.
2.4
Odpojenie
1) OS Windows 98: Po dokončení prenosu sa na displeji zobrazí “READY”, Potom môžete prehrávač odpojiť od PC.
2) OS Windows Me/2000/XP/Server 2003 (napr. Windows 2000): Kliknite na ikonu na lište úloh a potom na “Stop USB Mass Storage Device −
Driver”. Vo vyskakovacom Menu kliknite na “OK”. Zobrazí sa hlásenie “The ‘USB Mass Storage Device’ device can now be safely
removed from the system”. Teraz môžete bezpečne odpojiť prehrávač od PC.
3) OS Mac OS 10.2 alebo novšia verzia (napr. Mac OS 10.3.2): Zvoľte ikonu zodpovedajúcu MP3 prehrávaču a kliknutím na “File” zvoľte
“Exit Untitled”. Teraz môžete bezpečne odpojiť prehrávač od PC. Najskôr ale presuňte ikonu MP3 prehrávača na ikonu koša.
4) OS Linux 2.4.2 alebo novšia verzia: Zadajte príkaz “umount /mnt”, až potom odpojte prehrávač od PC. Inak sa môžu dáta z prehrávača stratiť.
9SK
10SK
3
Akumulátor
Zariadenie má vstavaný nabíjateľný akmulátor. Nabíja sa automaticky cez USB konektor počas pripojenia k PC, ak jeho napätie poklesne pod
3,5 V. Akumulátor je tiež možné nabíjať cez AC adaptér po pripojení prehrávača k adaptéru pomocou USB kábla a pripojení adaptéra do
elektrickej zásuvky.
NABÍJANIE AKUMULÁTORA
•Pred nabíjaním z AC adaptéra prehrávač zapnite.
FAREBNÝ REŽIM LED DIODY NA AC ADAPTERI PRI NABÍJANÍ CEZ ADAPTÉR
Pri nabíjaní cez adaptér svieti trvale len červená LED dioda.
Akumulátor je nabitý na plnú kapacitu za cca 3 hodiny. Výdrž akumulátora pri prehrávaní Mp3/WMA súborov je viac ako 15 hodín.
·
t
Polovičná kapacita
Indikátor stavu akumulátora
r
Slabý akumulátor
y
Dostatočná kapacita
u
Plná kapacita
Poznámky
·
Pri prvom používaní zariadenia akumulátor minimálne trikrát úplne nabite a úplne vybite používaním zariadenia. Takto získa
optimálne vlastnosti.
Maximálne nabitý akumulátor vydrží prehrávať cca 7 hodín hudby cez slúchadlá pri primeranej úrovni hlasitosti.
3.1
E
Nabiť (bliká)
3.2
Životnosť akumulátora
Po skončení životnosti zlikvidujte zariadenie podľa predpisov o likvidácii odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
4
Zapnutie zariadenia
Posuňte prepínač ON/OFF doprava do polohy ON. Zariadenie sa zapne. Aktivuje sa režim Music.
Ak je zariadenie v režime Music, stlačením M sprístupníte režim Music. Stlačením u spustíte prehrávanie zvolenej skladby. Stlačením u
počas prehrávania pozastavíte prehrávanie, zatlačením a pridržaním u počas prehrávania zastavíte prehrávanie.
Zatlačením a pridržaním u počas zastavenia prehrávania zariadenie vypnete. Rovnako ho môžete s prepínačom ON/OFF v zapnutej polohe
aj opäť zapnúť. Stláčaním +/− nastavíte hlasitosť v slúchadlách.
11SK
12SK
5
Hlavné Menu
MUSIC (Hudba)
VIDEO (Video)
RECORD (Záznam)
RADIO (Rádio)
Save (Uložiť)
Delete (Odstrániť)
Delete All (Odstrániť všetko)
Normal Band (Štand. krok ladenia − Štandardný rozsah ladenia)
Japan Band (Jap. krok ladenia − Rozsah ladenia používaný v Ázii)
Fine REC (Vysoká kvalita)
Long REC (Dlhý záznam)
Fine REC (Vysoká kvalita)
Long REC (Dlhý záznam)
Fine alebo Long VOR (Reakcia na hlas − Kvalitný VOR/Dlhý VOR)
Exit (Koniec − Vypnutie príslušného Menu)
V režime pozastavenia prehrávania alebo prehrávania audio súborov zatlačte a pridržte M. Zobrazí sa hlavné Menu.
Poznámka: Zariadenie môže byť vybavené ponukou Menu v slovenskom jazyku (len niektoré modely). Ak chcete pri zariadení vybavenom
ponukou Menu v slovenskom jazyku zobrazovať ponuku Menu v slovenskom jazyku, nastavte v nastaveniach ako jazyk slovenčinu. Menu sa
od uvedeného môže líšiť. Je to spôsobené neustálymi aktualizáciami firmvéru a výroby.
Menu obsahuje nasledovné režimy a jeho štruktúra je nasledovná:
Menu
PHOTO (Foto)
SETUP (Nastavenie)
GAME (Hry)
Clock (Hodiny)
LCD Set (Nast. LCD)
Language (Jazyk)
Power Off (Vypnutie)
Replay Mode (Režim opakovania)
Online Mode (Online režim)
Memory Info (Info o pamäti)
Firmware Version (Ver. firmvéru)
Firmware Upgrade (Aktualizovať firmvér)
Exit (Koniec)
V hlavnom Menu sa pohybujete stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)”. Po výbere príslušnej položky alebo ďalšieho
podmenu stlačením M výber potvrdíte. Menu vypnete dlhým zatlačením M.
Upozornenie:
Názvy režimov ako aj podponuky Menu a tiež názvy jednotlivých položiek (či už v anglickom alebo slovenskom jazyku) sa môžu v zobrazení
na displeji mierne odlišovať (môžu byť skrátené) oproti názvom uvádzaným v tomto návode, z dôvodu úspory miesta na displeji.
13SK
14SK
6
Režim Music (Hudba)
V hlavnom Menu stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte Music, potom stlačením M sprístupnite ponuku Music.
Stlačením u spustíte prehrávanie zvolenej skladby. Stlačením u počas prehrávania pozastavíte prehrávanie. Zatlačením a pridržaním u
počas prehrávania vypnete zariadenie.
Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” prepínate na ďalšie alebo predošlé skladby. Zatlačením a pridržaním
“> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” počas prehrávania realizujete zrýchlený posuv v skladbe vpred/vzad.
Stlačením M počas prehrávania sprístupníte nasledovnú podponuku Menu:
Equalizer (Ekvalizér)
Repeat (Opakovať)
Random (Náhodne)
Intro (Úvody)
Podponuky Menu v rámci režimu Music
Počas prehrávania súboru stlačením M zobrazíte podponuky Menu v režime Music. Štruktúra je nasledovná:
Menu v režime Music
Natural (Naturálny)
Rock
Pop
Classic (Klasika)
Soft (Jemný)
Jazz
DBB (Zvýraznenie basov)
Tempo Rate (Rýchlosť)
Replay (Opakovať)
Replay times (Počet opakovaní)
Replay gape (Prestávka v opakovaní)
Exit (Koniec)
Repeat (Opakovať)
Dostupné sú voľby Random a Intro. Po zvolení Random sa skladby prehrávajú v náhodnom poradí, po zvolení Intro sa prehrávajú len úvody
skladieb.
Equalizer (Ekvalizér)
Stláčaním ““> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte predvolenú krivku ekvalizéra. Zvoliť môžete nasledovné predvoľby:
Natural, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB (Zvýraznenie basov)
Poznámka: Pri niektorých modeloch je k diispozícii aj užívateľské nastavenie ekvalizéra (ak ste nastavili konfiguračný súbor CFG).
Tempo Rate (Rýchlosť)
Stláčaním ““> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte požadovanú vyššiu alebo nižšiu rýchlosť prehrávania. Zvoliť môžete rýchlosť
v rozsahu −8 až +8 (hodnoty sa môžu v závislosti od firmvéru líšiť).
Replay (Opakovať)
Stláčaním ““> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte položku Replay. Potom stlačením M obnovíte prehrávanie. Bliká A
v označení opakovaní úseku A−B. Stlačením u nastavíte koncový bod úseku a zvolený úsek sa bude opakovane prehrávať.
Replay times (Počet opakovaní)
Stláčaním ““> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte počet opakovaní pri opakovanom prehrávaní. Nastaviť môžete hodnotu
1 až 10 (hodnoty sa môžu v závislosti od firmvéru líšiť).
Replay gap (Prestávka v opakovaní)
Stláčaním ““> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte prestávku pri opakovanom prehrávaní. Nastaviť môžete hodnotu 1 až 10
(hodnoty sa môžu v závislosti od firmvéru líšiť).
Počas zastavenia prehrávania je podponuka Menu nasledovná:
Local folder (Lokálny priečinok)
Zobrazenie štruktúry priečinkov v pamäti.
Delete (Odstrániť)
Odstránenie zvoleného súboru. Zvoľte Delete a následne súbor, ktorý chcete odstrániť. Potom zvoľte Yes (Áno) pre odstránenie zvoleného
súboru, Delete All, ak chcete odstrániť všetky súbory alebo No (Nie), ak chcete zrušiť odstránenie.
Repeat (Opakovať)
Dostupné sú voľby Random a Intro. Po zvolení Random sa skladby prehrávajú v náhodnom poradí, po zvolení Intro sa prehrávajú len úvody
skladieb.
15SK
16SK
7
Režim Video (Video)
V hlavnom Menu stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte Movie, potom stlačením M sprístupnite ponuku Video.
Stlačením u spustíte prehrávanie zvoleného video súboru. Stlačením u počas prehrávania pozastavíte prehrávanie. Zatlačením
a pridržaním u počas prehrávania vypnete zariadenie.
Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” prepínate na ďalšie alebo predošlé video súbory. Zatlačením a pridržaním
“> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” počas prehrávania realizujete zrýchlený posuv vo video súbore vpred/vzad.
Aby bolo možné prehrávať video súbory v prehrávači, musí byť súbor vo formáte AMV. Video súbory si do formátu AMV môžete skontvertovať
v PC pomocou dodávanej aplikácie AMV Converter (Programy\MP3 Player Utilities 4.13\AMV Converter).
Okno na konverziu je veľmi prehľadné a ovládanie je jednoduché a intuitívne.
Upozornenie:
Funkcia Video nemusí byť dostupná, alebo nemusí v závislosti od formátu a stavu video súboru fungovať vôbec.
8
Režim Record (Záznam)
Režim Record umožňuje nahrávanie cez vstavaný mikrofón. Pred nahrávaním je potrebné vykonať nastavenia nahrávania cez Menu Setup.
V režime Record stlačením u spustíte nahrávanie. Ďalším stlačením u nahrávanie pozastavíte, ak chcete pokračovať, stlačte u znova.
Nahrávanie zastavíte zatlačením a pridržanímu.
Podponuka Menu nasledovná:
Local folder (Lokálny priečinok)
Zobrazenie štruktúry priečinkov nahraných záznamov v pamäti.
Rec Type (Typ záznamu)
Zvoľte režim Record a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte Rec Type.
Potom stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte typ nahrávania. K dispozícii sú možnosti:
Fine REC (Vysoká kvalita − Záznam vo vysokej kvalite), Long REC (Dlhý záznam − Záznam v nižšej kvalite), Fine alebo Long VOR (Kvalitný
VOR alebo Dlhý VOR − Reakcia na hlas − vyššia, nižšia kvalita).
Delete (Odstrániť)
Odstránenie zvoleného súboru. Zvoľte Delete a následne súbor, ktorý chcete odstrániť. Potom zvoľte Yes (Áno) pre odstránenie zvoleného
súboru, Delete All, ak chcete odstrániť všetky súbory alebo No (Nie), ak chcete zrušiť odstránenie.
Konverzia nahraných súborov vo formáte ACT do formátu WAV
Nahrané súbory vo formáte ACT je možné skonvertovať do formátu WAV pomocou nainštalovaného dodávaného softvéru.
Spustite v PC aplikáciu "Media Manager" a skonvertujte súbory do potrebného formátu.
Režim RECORDING umožňuje prehrávanie zvukových záznamov vykonaných cez mikrofón alebo z FM rádia (mono).
1.)
Aktivujte hlavne Menu
2.)
Stláčaním > (nasledujúce) zvoľte režim RECORDING
3.)
Stláčaním M aktivujte zobrazenie pre režim RECORDING
4.)
Opätovným stláčaním M je ponuka Menu nasledovná:
•
Lokálny adresár – výber jednotlivých WAV súborov
•
Odstrániť – odstránenie zvoleného súboru
•
Odstrániť všetko – odstránenie všetkých súborov
•
Koniec – výstup z ponúk MENU
Spustenie prehrávania zvoleného súboru vykonajte tlačidlom >I .
17SK
18SK
9
Režim Radio (Rádio)
Japan Band (Jap. krok ladenia − Rozsah ladenia používaný v Ázii)
Normal Band (Štand. krok ladenia − Štandardný rozsah ladenia)
Delete All (Odstrániť všetko)
Delete (Odstrániť)
Save (Uložiť)
Zvoľte Menu a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte režim RADIO.
Po zvolení FM môžete stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” prepínať predvoľby v pásme FM (ak sú nejaké uložené).
Prehrávač dokáže uložiť až 40 staníc.
Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” môžete ladiť predvoľby nahor/nadol, ak “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)”
zatlačíte, bude ladenie pokračovať, kým sa nenaladí nejaká stanica.
Ak zvolíte SAVE, stlačením “> (Nasledujúce)” spustíte automatické ladenie a ukladanie staníc do pamäte.
Podponuka Menu nasledovná:
Menu v režime Radio
Fine REC (Vysoká kvalita)
Long REC (Dlhý záznam)
Exit (Koniec)
Save (Uložiť)
Uloženie naladených staníc.
Delete (Odstrániť)
Odstránenie zvolenej uloženej stanice. Zvoľte Delete a následne stanicu, ktorú chcete odstrániť..
Delete All (Odstrániť všetko)
Odstránenie všetkých uložených staníc. Zvoľte Delete All. Všetky uložené stanice sa vymažú z pamäte.
Normal Band (Štand. krok ladenia − Štandardný rozsah ladenia)
Nastavenie normálneho rozsahu ladenia a kroku ladenia používaného v Európe.
JapanBand (Jap. krok ladenia − Rozsah ladenia používaný v Ázii)
Nastavenie rozsahu ladenia a kroku ladenia používaného v Japonsku a Ázii.
Režim Photo (Foto)
Fine Rec (Vysoká kvalita − Záznam vo vysokej kvalite)
Nastavenie nahrávania z rádia a vytvorenie záznamu vo vysokej kvalite.
Long Rec (Dlhý záznam − Záznam v nižšej kvalite)
Nastavenie nahrávania z rádia a vytvorenie dlhšieho záznamu v nižšej kvalite.
10
Zvoľte Menu a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte režim PHOTO.
Po zvolení PHOTO sa zobrazí zoznam uložených obrazových súborov. Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte
želaný súbor a stlačením u obrázok zobrazíte. Keď je obrázok zobrazený, môžete stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)”
obrázky prepínať.
Podponuka Menu je nasledovná:
Local folder (Lokálny priečinok)
Zobrazenie štruktúry priečinkov uložených obrázkov v pamäti.
Play Set (Nast. prehrávania)
Nastavenie spôsobu prehrávania uložených obrázkov v pamäti. Zvoliť môžete Manual play (Manuálne prehr.) pre manuálne prepínanie
zobrazených obrázkov, alebo Auto play (Auto prehr.) pre automatické prehranie všetkých uložených obrázkov formou prezentácie.
Delete (Odstrániť)
Odstránenie zvoleného súboru. Zvoľte Delete a následne súbor, ktorý chcete odstrániť. Potom zvoľte Yes (Áno) pre odstránenie zvoleného
súboru, Delete All, ak chcete odstrániť všetky súbory alebo No (Nie), ak chcete zrušiť odstránenie.
19SK
20SK
11
Režim Setup (Nastavenie)
Zvoľte Menu a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte režim Setup.
Po zvolení Setup sa zobrazí podponuka Menu. Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)”
zvoľte želanú voľbu: Podponuka Menu je nasledovná:
Clock (Hodiny)
Zvoľte položku Clock a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” nastavte aktuálny dátum a čas.
LCD Set (Nast. LCD)
V menu Setup zvoľte položku “LCD Set” a stlačte M. Zobrazia sa voľby Screen Savers (Šetriče) a Black (Čierny). Voľba Screen Savers
umožňuje zvoliť režim šetriča. Voľba Black umožňuje zvoliť požadovaný čas, po ktorom sa má displej vypnúť, ak nevykonáte žiadnu operáciu:
0, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 sekúnd (hodnoty sa môžu v závislosti od firmvéru líšiť).
Po zvolení času stlačte M.
Language (Jazyk)
V menu Setup zvoľte položku “Language” a stlačte M. Potom stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” nastavte požadovaný
jazyk. Stlačením M nastavenie potvrďte.
Power Off (Vypnutie)
V menu Setup zvoľte položku “Power Off” a stlačte M. Potom stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte voľbu Off Time
(Čas vypnutia) alebo Sleep Time (Vypínací časovač). Voľba Off Time umožňuje nastaviť dĺžku trvania, po ktorej sa prehrávač automaticky
vypne, ak sa neprehráva a nevykonáte žiadnu operáciu: 0 (prehrávač sa nevypína) až 60 sekúnd s 10−sekundovým krokom. Stlačením M
nastavenie potvrďte.
Voľba Sleep Time umožňuje nastaviť čas, po ktorom sa prehrávač automaticky vypne: 0 (prehrávač sa nevypína) až 120. Stlačením M
nastavenie potvrďte (hodnoty sa môžu v závislosti od firmvéru líšiť).
Poznámka:
Prehrávač sa automaticky nevypína počas prehrávania.
Replay Mode (Režim opakovania)
V menu Setup zvoľte položku “Replaymode” a stlačte M. Potom stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte požadovaný
režim opakovaného prehrávania. Môžete zvoliť Manual Replay (Manuálne opakovanie) alebo Auto Replay (Auto opakovanie).
Online Mode (Režim Online)
V menu Setup zvoľte položku “Online Mode” a stlačte M. Potom stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte požadovanú
voľbu, ako sa má zariadenie správať pri pripojení k PC. Môžete zvoliť Multi Drive (Multi jednotka) (zariadenie funguje ako pamäťová jednotka),
Normal only (Len normálne) (zariadenie funguje štandardne) a Encrypted only (Len kódované) (dodávanou aplikáciou môžete nastaviť partíciu
časti pamäte, ktorá bude po pripojení k PC dostupná len po zadaní hesla). Po zvolení voľby stlačte M.
Memory Info (Info o pamäti)
Zvoľte režim Setup a v ňom položku Memory Info. Zobrazí sa stav pamäte prehrávača a jej obsadenie v percentuálnom vyjadrení.
Reálny čas a dátum je zalohovaný len v pohotovostnom stave STANDBY.
Režim Game (Hry)
Firmware Version (Ver. firmvéru)
Zvoľte režim Setup. Stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte položku Firmware Version. Po stlačení M priamo nadol
sa zobrazí aktuálna verzia firmvéru.
Firmware Upgrade (Aktualizovať firmvér)
Zvoľte režim Setup a v ňom položku Firmware Upgrade. Táto položka sa používa pri aktualizácii firmvéru. Po zvolení tejto položky pripojte
prehrávač k PC.
V PC spustite proces aktualizácie:
1. Kliknite na "MP3 Player Update".
2. Kliknite na aktualizačný softvér z CD disku alebo z HDD.
3. Kliknutím na "Begin upgrade" spustite aktualizáciu.
Pozor: Postup aktualizácie sa môže pri každom modeli odlišovať. Informujte sa v autorizovanom servisnom stredisku.
12
Zvoľte Menu a stláčaním “> (Nasledujúce)” alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte režim GAME.
Po zvolení GAME sa zobrazí zoznam dostupných hier. K dispozícii je hra RusBlock (Tetris), Puzzle a Sudoku. Stláčaním “> (Nasledujúce)”
alebo “< (Predchádzajúce)” zvoľte želanú hru a stlačením u hru zobrazíte. Keď je hra zvolená, vyberte Start (Štart) pre spustenie hry. V hre
Tetris je možné nastaviť rýchlosť (1 − 5) a v hre Sudoku obtiažnosť (Option (Voľby) − Level 1 − Level 3). Ak chcete ukončiť hru, zvoľte Exit
(Koniec).
Poznámka: DOstupné hry sa môžu v závislosti od verzie firmvéru líšiť.
21SK
22SK
13
Funkcia zobrazovania textov piesní
Prehrávač podporuje funkciu zobrazovania textov piesní. Text zobrazíte zatlačením a pridržaním M na 2 seknudy počas prehrávania skladby.
Ak chcete vypnúť zobrazovanie textu, krátko stlačte M.
1) Do prehrávača stiahnite MP3/WMA súbory spolu s textovými súbormi obsahujúcimi text skladieb (textový súbor musí mať príponu .LRC).
2) MP3/WMA súbor musí mať rovnaký názov, ako názov textového súboru.
3) Počas prehrávania skladby sa v oblasti pre informácie o skladbe na displeji bude zobrazovať text príslušnej skladby.
Text želanej skladby si vyhľadajte a stiahnite z Internetu. Ak súbor nemá príponu .LRC, uložte v PC súbor s príponou .LRC. Potom tento
súbor pomenujte rovnakým názvom, ako je názov súboru mp3 a uložte ho do toho istého priečinka v prehrávači.
Poznámky:
− Prehrávač podporuje formát textových súborov LRC V2.0
− Text skladby je možné zobrazovať, len ak existuje súbor s textom skladby, s rovnakým názvom ako je názov skladby a uložený
v rovnakom priečinku.
− Celková veľkosť textového súboru nesmie presiahnuť 1000 bytov.
14
USB vymeniteľná jednotka
Po pripojení zariadenia do USB konektora v PC sa bude zariadenie správať ako USB vymeniteľná jednotka.
Upozornenie: Zariadenie nepripájajte do USB konektora PC, keď sa prehráva hudba.
Počas prenosu dát zariadenie neodpájajte od PC.
Podporované OS:
Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003, Mac OS 10.2 alebo novšie verzie, Linux 2.4.2 alebo novšie verzie
WIN98 USB GDD BOOT (Pod OS Win98 môžete zariadenie použiť aj ako bootovaciu jednotku)
23SK
24SK
15
Ladiaci rozsah tunera
Konektor pre slúchadlá
Odstup signál − šum
Hmotnosť
Rozmery (cca)
Displej
Výdrž akumulátora
Napájanie
Formát súborov
Pamäť
20 + 20
76 − 96 MHz/87 − 108 MHz
9 mW + 9 mW: 32 Ohm
85 dB
cca 28 g
70,0 mm x 47,0 mm x 12,0 mm
1,8” TFT displej (65 000 farieb)
cca 15 hodín
Vstavaný nabíjateľný akumulátor/nabíjanie cez USB prepojenie alebo AC adaptér
MP3, WMA, AMV, ACT, WAV
1 GB − 2 GB − 4GB
Technické údaje
Počet predvolieb tunera
Dátový tok pri MP3
Dátový tok pri WMA
ACT a WAV
8 kb/s – 320 kb/s
5 kb/s – 384 kb/s
Vzorkovacia frekvencia pri zázname 8 kHz
Hlasový záznam (formát súboru)
AMV (rozlíšenie 160 x 120)
Podporovaný formát video súborov
Rýchlosť zápisu
Rýchlosť čítania
Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003, Mac OS 10.2 alebo novšie verzie, Linux 2.4.2 alebo
USB 2.0
700 kB/s (závicí od konfigurácie PC)
800 kB/s (závicí od konfigurácie PC)
JPEG, BMP a GIF
Podporovaný formát obrazových súborov
USB špecifikácia
−5°C − +40°C
novšie verzie
Podporované OS
Prevádzková teplota
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising