Nederlands
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Clarion-product.
∗ Gelieve deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel door te lezen alvorens het apparaat te bedienen.
∗ Nadat u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen, adviseren wij u deze op een handige plaats te
bewaren (bijv. in het handschoenenkastje).
∗ Controleer de informatie op de bijgeleverde garantiekaart en bewaar deze tezamen met deze
gebruiksaanwijzing.
∗ Deze gebruiksaanwijzing bevat tevens de bedieningsprocedures voor de CD-wisselaar, DAB en TVtuner, die u aansluit met behulp van een CeNET-kabel. De CD-wisselaar en TV-tuner hebben ieder
hun eigen gebruiksaanwijzing, maar hierin worden geen bedieningsinstructies gegeven.
Nederlands
258
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
258
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
Inhoud
259
260
260
261
262
262
263
264
265
266
267
267
268
269
269
273
276
281
286
288
299
309
309
312
315
318
320
321
1. VOORZORGSMAATREGELEN
1. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor
wegvoertuigen met 4 wielen. Het is niet
geschikt voor gebruik in een trekker,
vorkheftruck, bulldozer, terreinvoertuig,
motorfiets met twee of drie wielen, boot, of
ander gespecialiseerd voertuig.
2. Als het binnenin de auto erg koud is en de
cd-speler kort nadat de verwarming is
aangezet wordt gebruikt, kan zich condens
vormen op de disk of op de optische
onderdelen van de cd-speler, waardoor
normaal weergeven niet mogelijk is. Als zich
condens op de disk heeft gevormd, veegt u
dit af met een zachte doek. Als zich condens
heeft gevormd op de optische onderdelen
van de cd-speler, mag u deze gedurende
ongeveer een uur niet gebruiken. De
condens zal vanzelf verdwijnen, waarna
normale bediening weer mogelijk is.
3. Als u op een bijzonder hobbelige weg rijdt,
kan door de sterke trillingen het geluid
overslaan.
INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS:
HET ZONDER TOESTEMMING VAN DE
FABRIKANT VERANDEREN OF WIJZIGEN
VAN DIT APPARAAT MAAKT DE GARANTIE
ONGELDIG.
WAARSCHUWING
Voor uw eigen veiligheid mag u tijdens het rijden niet naar het aanraakscherm kijken of dit bedienen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
259
259
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
Nederlands
1. VOORZORGSMAATREGELEN ..................................................................................................
Kantelend bedieningspaneel .......................................................................................................
Omgaan met compact discs ........................................................................................................
2. BEDIENINGSELEMENTEN ........................................................................................................
3. BEDIENINGSPANEEL ................................................................................................................
De namen en functies van de bedieningselementen ...................................................................
Functies in geval externe apparatuur is aangesloten op dit apparaat .........................................
Raaktoetsen van het bedieningspaneel ......................................................................................
Raaktoetsbediening .....................................................................................................................
4. AFNEEMBAAR VOORPANEEL .................................................................................................
5. AFSTANDSBEDIENING .............................................................................................................
De batterij plaatsen ......................................................................................................................
Functies van de toetsen op de afstandsbediening ......................................................................
6. BEDIENING .................................................................................................................................
Basisbediening ............................................................................................................................
Bediening van de radio ................................................................................................................
Bediening van RDS .....................................................................................................................
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler .....................................................................................
De MUSIC CATCHER bedienen ..................................................................................................
Het geluid instellen ......................................................................................................................
Gemeenschappelijke bedieningen ..............................................................................................
7. BEDIENING VAN ACCESSOIRES .............................................................................................
Bediening van de CD-wisselaar ..................................................................................................
Bediening van de TV ...................................................................................................................
Bediening van de digitale radio / DAB .........................................................................................
8. PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................................................
9. FOUTMELDINGEN .....................................................................................................................
10. TECHNISCHE GEGEVENS ........................................................................................................
Kantelend bedieningspaneel
Dit apparaat is uitgerust met een KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL zodat groter display kon
worden toegepast.
Als u het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
wilt bedienen, moet u het eerst sluiten.
LET OP
WEES VOORZICHTIG DAT UW VINGERS NIET
BEKNELD RAKEN BIJ HET OPENEN EN SLUITEN
VAN HET KANTELEND BEDIENINGSPANEEL.
1. Om veiligheidsredenen moet u het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL altijd sluiten
voordat u het apparaat lange tijd niet gebruikt
of met de contactsleutel de stroom onderbreekt.
Als u met de contactsleutel de stroom
onderbreekt terwijl het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL open staat, wordt het
KANTELEND BEDIENINGSPANEEL niet
gesloten.
Omgaan met compact discs
Nederlands
Gebruik uitsluitend compact discs waarop het
of
logo staat.
Plaats geen hartvormige of achthoekige disks, of
andere disk met een speciale vorm in het
apparaat.
Het is mogelijk dat sommige CD’s opgenomen in
de CD-R/CD-RW-functie niet bruikbaar zijn.
Disks hanteren
• In vergelijking met gewone CD-da-disks
(muziek-cd’s), zijn zowel CD-R-disks als CDRW-disks gevoelig voor hoge temperatuur en
luchtvochtigheid, en kan bij sommige CD-Rdisks en CD-RW-disks weergave onmogelijk
zijn. Laat ze daarom niet te lang in de auto
liggen.
• Het is mogelijk
Balpen
dat een nieuwe
disk ruwe randen
Ruwe randen
heeft. Als u een
dergelijke disk plaatst,
werkt de cd-speler mogelijk
niet of slaat het geluid over.
Gebruik een balpen of iets
dergelijks om de ruwe randen
van de disk glad te maken.
• Plak nooit stickers op de compact discs en
schrijf er nooit op met een potlood of balpen.
• Plaats nooit een compact disc met plakband of
lijmresten of waarvan het etiket begint los te
laten in het apparaat. Als u een dergelijke disk
in het apparaat plaatst, is het mogelijk dat u
deze niet meer uit de CD-speler kunt verwijderen of dat de CD-speler beschadigd wordt.
260
2. Bij het sluiten van het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL kunt u een krakend
geluid horen van het beveiligingsmechanisme.
Dit is echter normaal.
3. Als u het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
met de hand beweegt, kan de weergave
beginnen. Om de weergave te stoppen, drukt
u, terwijl het apparaat is ingeschakeld, op de
Q] toets zodat het KANTELEND
[Q
BEDIENINGSPANEEL wordt gesloten.
4. Nadat een disk is uitgeworpen, keert het
KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
automatisch terug naar de geopende of
gesloten stand. Bij de geringste tegendruk
tijdens het sluiten van het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL, zal een beveiligingsmechanisme in werking treden en zal het
KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
terugkeren naar de geopende stand. Als dit
gebeurt, heft u de oorzaak op en drukt u
Q] toets.
vervolgens op de [Q
5. Om te voorkomen dat de 12-cm of 8-cm CD
bij het plaatsen en verwijderen bekrast wordt,
moet u deze horizontaal houden.
• Gebruik geen disks met diepe krassen,
misvormingen, barsten, etc. Het gebruik van
dergelijke disks kan de bediening van de
speler beïnvloeden of het apparaat beschadigen.
• Als u een compact disc uit het doosje wilt
halen, drukt u op het midden van het doosje en
tilt u de disk voorzichtig met uw vingers aan de
randen op.
• Gebruik geen CD-beschermhoezen die in de
handel verkrijgbaar zijn of disks die zijn
uitgerust met een stabilisator, etc. Deze
kunnen de disk beschadigen of het interne
mechanisme onbruikbaar maken.
Disks bewaren
• Stel compact discs niet bloot aan rechtstreeks
zonlicht of een warmtebron.
• Stel compact discs niet bloot aan hoge
vochtigheid of veel stof.
• Stel compact discs niet bloot aan rechtstreekse
warmtestraling van verwarmingsapparatuur.
Reinigen
• Als u vingerafdrukken of stof van de compact
disc wilt verwijderen, gebruikt u een zachte
doek en veegt u vanuit het midden van de disk
in een rechte lijn naar de buitenrand.
• Gebruik geen oplosmiddelen, zoals in de
handel verkrijgbare diskreinigers, antistatische
spray of spiritus om compact discs schoon te
maken.
• Na gebruik van een speciale
compactdiskreiniger, moet u de disk goed laten
drogen voordat u deze in het apparaat plaatst.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
260
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
2. BEDIENINGSELEMENTEN
Hoofdtoestel
[Q] (OPENEN/
UITWERPEN)
Lichtsensor
[ADJ]
Infraroodontvanger
[MODE]
[ROTARY]
[ ] (GELUID)
[SRC]
[TA]
Display (aanraakscherm)
Nederlands
Met het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL in de geopende
stand
[CD SLOT]
DCP-verwijderknop
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
261
261
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
3. BEDIENINGSPANEEL
De namen en functies van de bedieningselementen
Infraroodontvanger
[ROTARY] knop
• Ontvanger voor afstandsbedieningsignalen.
(Bedieningsbereik: 30° in alle richtingen)
• Druk op deze knop om het apparaat in te
schakelen.
• Druk op deze knop om het apparaat uit te
schakelen.
• Draai aan de knop om het volume af te stellen.
[ADJ] toets
• Druk op deze toets om diverse instellingen te
maken in de instelfunctie.
[Q] (OPENEN/UITWERPEN) toets
• Druk op deze toets om het bedieningspaneel
te openen of sluiten.
Open voor het uitwerpen van een disk eerst
het bedieningspaneel en druk vervolgens
nogmaals op deze toets.
Lichtsensor
Nederlands
• Deze sensor meet de lichtsterkte in uw auto.
Als de automatische displaydimmer is
ingesteld op “AUTO”, wordt de helderheid van
het display gedimd afhankelijk van de
lichtsterkte gemeten door deze sensor.
[MODE] toets
[CD SLOT]
• CD-invoersleuf.
DCP-verwijderknop
• Met deze knop verwijdert u het afneembare
voorpaneel (DCP).
Display (aanraakscherm)
• Hierop wordt de informatie afgebeeld die de
bedieningstoestand van het apparaat aangeeft,
zoals aanduidingen voor afstemmen/weergeven en hun indicators.
• U bedient het display door aanraking of door
het aanraken van het
oppervlak. (zie
pagina 265)
• Met deze toets kunt u kiezen voor afspelen in
de scan-, herhaal- of willekeurige weergavemodus.
• Houd deze toets 2 seconden of langer
ingedrukt om te schakelen tussen standaard
en eenvoudige bedieningsdisplays.
[
] (GELUID) toets
• Druk op deze toets om diverse instellingen te
maken, zoals audioruimte.
[TA] toets
• Met deze toets schakelt u TA (Traffic
Announcement = Verkeersinformatie) in en uit.
[SRC] toets
• Met deze toets schakelt u tussen de volgende
geluidsbronnen.
Radio ➜ (DAB) ➜ CD/MP3 ➜
M. CATCHER ➜ (CD-wisselaar) ➜ (DVDwisselaar) ➜ (TV) ➜ AUX ➜ Radio...
Opmerking:
Externe apparatuur die niet is aangesloten met behulp van een CeNET-kabel, wordt niet afgebeeld.
262
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
262
05.1.26, 6:10 PM
280-8180-00
Functies in geval externe apparatuur is aangesloten op dit apparaat
● Wanneer een CD- of DVDwisselaar is aangesloten
∗ Voor verdere informatie, zie de paragraaf
“Bediening van de CD-wisselaar” (zie
pagina 309). Voor de DVD-wisselaar,
raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de
DVD-wisselaar werd geleverd.
● Wanneer een TV of DAB is aangesloten
∗ Voor verdere informatie, zie paragraaf
“Bediening van de TV” (zie pagina 312) of
“Bediening van de digitale radio / DAB”
(zie pagina 315).
Nederlands
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
263
263
05.1.26, 7:54 PM
280-8180-00
Raaktoetsen van het bedieningspaneel
●Standaardbedieningsdisplay
Linker schuifknop
Rechter
schuifknop
● Eenvoudige bedieningsdisplay
(Houd de [MODE] toets 2 seconden of langer
ingedrukt als u wilt overgaan op de eenvoudige
bedieningsdisplay.)
Linker toets
98.10
FM1
Rechter toets
P3
P.CH
SEEK
PRESET
BAND
2:45 CT
DISP
PS/AS
FM1
P.CH
SEEK
98.10
Subknoppen
PRESET
Linker schuifknop
BAND
PS/AS
2:45 CT
DISP
P3
Subknoppen
• Gebruik deze toets om omhoog/omlaag te
zoeken of de vorige/volgende track te zoeken.
• Houd deze toets ingedrukt als u vooruit of
achteruit wilt spoelen.
Rechter schuifknop
• Druk op deze toets om voorkeurszenders
omhoog/omlaag, map omhoog/omlaag en disk
omhoog/omlaag te zoeken.
Subknoppen
Nederlands
• Geeft functies weer die in een bepaalde
context beschikbaar zijn.
Linker toets
• Gebruik deze toets om omlaag te zoeken of
naar de volgende track te gaan.
• Houd deze toets ingedrukt als u achteruit wilt
spoelen.
Rechter toets
• Gebruik deze toets om omhoog te zoeken of
naar de vorige track te gaan.
• Houd deze toets ingedrukt als u vooruit wilt
spoelen.
Subknoppen
• Geeft functies weer die in een bepaalde
context beschikbaar zijn.
264
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
264
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
Raaktoetsbediening
Het display op dit apparaat is een aanraakscherm. U kunt dit display bedienen door het met
uw vingertoppen aan te raken. Op het display
kunt u de volgende vier bedieningsmethoden
uitvoeren:
Aanraken kort
Raak met uw vingertop het display aan en laat
dit binnen 1 seconde weer los. Dit is de
eenvoudigste bedieningsmethode van het
display.
Aanraken
Raak met uw vingertop het display aan en
beweeg uw vinger omhoog ( ) of omlaag ( )
terwijl uw vingertop nog steeds het display
aanraakt, en houd uw vinger op het display.
Deze bediening wordt voortgezet zolang u uw
vingertop op het display houdt. Met deze
bediening kunt u bijvoorbeeld tracks snel vooruit/achteruitspoelen.
Aanraken lang
Raak met uw vingertop het display aan en houd
deze gedurende 1 of 2 seconden of langer op
het display. Beweeg uw vinger niet terwijl u het
display aanraakt.
Aanraken
P.CH
2:45 CT
DISP
Nederlands
Raak met uw vingertop het display aan en
beweeg uw vinger omhoog ( ) of omlaag ( )
terwijl uw vingertop nog steeds het display
aanraakt, en laat binnen 1 seconden het display
los. U gebruikt deze bediening bijvoorbeeld
wanneer u tracks of disks selecteert.
P3
FM1
98.10
MANU
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
265
265
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
4. AFNEEMBAAR VOORPANEEL
Het voorpaneel kan worden verwijderd om
diefstal van het apparaat te voorkomen. Nadat u
het voorpaneel (DCP = Detachable Control
Panel) heeft verwijderd, bewaart u deze in de
voorpaneelhoes om te voorkomen dat er krassen
op komen.
Wij adviseren u het DCP mee te nemen wanneer
u uit de auto stapt.
Het DCP verwijderen
1. Schakel het apparaat uit.
2. Druk op de [Q] toets om het DCP te
ontgrendelen.
3. Zet de DCP-verwijderschuifknop op
“RELEASE”.
• LET OP! Deze DCP is uitgerust met hoog
geavanceerde techniek. Om zeker te zijn
dat deze naar tevredenheid werkt moet de
DCP worden afgesteld, samen met het
toestel, door een Clarion servicedienst.
Het DCP bevestigen
1. Plaats het DCP op het KANTELEND
BEDIENINGSPANEEL, waarbij u de metalen
aansluitingen van de DCP past op die van
het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL.
2. Druk op het DCP totdat het zich met een klik
vastgrijpt op het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL.
Nederlands
\
4. Druk op het DCP en schuif het omhoog om
het te verwijderen.
LET OP
∗ Het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
zonder het DCP sluit automatisch na een
paar seconden.
LET OP
• Probeer het DCP niet tijdens het rijden te
verwijderen of te bevestigen.
• Het kan gemakkelijk door schokken worden
beschadigd. Nadat u het DCP heeft
verwijderd, moet u voorzichtig zijn het niet
te laten vallen of aan heftige schokken
bloot te stellen.
266
• Als u de schuifknop op [RELEASE] heeft
gezet en het voorpaneel klikt niet op zijn
plaats, kan het door de trillingen van het
voertuig eraf vallen. Hierdoor kan het DCP
kapot gaan. Het is dus belangrijk het DCP,
nadat u het heeft verwijderd, in de DCPhoes op te bergen of weer te bevestigen op
het apparaat.
• De aansluiting waarmee het DCP op het
apparaat is aangesloten is een bijzonder
belangrijk onderdeel. Wees voorzichtig dat
u deze niet beschadigt door erop te
drukken met uw vingernagel, een
schroevendraaier, enz.
Opmerking:
• Als het DCP vuil is, veeg het alleen schoon met
een zachte, droge doek.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
266
05.1.26, 6:11 PM
280-8180-00
5. AFSTANDSBEDIENING
Ontvanger voor afstandsbediening
Bedieningsbereik: 30° in alle richtingen
Signaalzender
Afstandsbediening
[SRC]
[BND]
[
]
[ ], [ ]
[a], [d]
[TA]
[PS/AS]
[DISP]
Nederlands
[MUTE]
[PTY]
[AF]
De batterij plaatsen
1. Draai de afstandsbediening om en schuif het
deksel in de aangegeven pijlrichting.
2. Plaats de batterij (CR2025) in de plaatsingssleuven, met de afgedrukte (+) kant naar boven.
3. Druk de batterij in de aangegeven pijlrichting zodat
deze in het compartiment schuift.
1
Plaatsingshandleiding
3
2
CR202
5
4. Plaats het deksel terug en schuif het totdat het op
zijn plaats klikt.
Opmerkingen:
Oneigenlijk gebruik kan leiden tot breuk van de batterij,
kan lekkage veroorzaken en leiden tot persoonlijk letsel of
tot schade aan nabijgelegen materialen. Volg altijd deze
veiligheidsvoorschriften:
• Gebruik alleen de aangegeven batterij.
• Wanneer u de batterij vervangt, plaats het op de juiste
manier, met de +/– polen in de juiste richting.
• Stel de batterij niet bloot aan hitte en gooi het niet weg in
vuur of in water. Probeer niet de batterij uit elkaar te halen.
• Lever de batterijen in als kca.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
267
267
05.1.25, 4:33 PM
280-8180-00
Functies van de toetsen op de afstandsbediening
Functie
Radio (RDS) / DAB
Toets
CD/MP3/WMA/
M.CATCHER
CD-wisselaar
DVD-wisselaar
TV
[SRC]
Schakelt om tussen radio, DAB-tuner, CD/MP3/WMA, MC, CD-wisselaar, DVD-wisselaar,
TV en AUX.
[BND]
Schakelt de
frequentieband om.
Keert terug naar de
eerste track.
Gaat naar de
volgende disk in
oplopende volgorde.
Schakelt de
frequentieband om.
[
],[
]
Verhoogt en verlaagt het volumeniveau (in alle functies).
[
],[
]
Gaat naar de vorige
en volgende
voorkeurzender.
Gaat naar de vorige en volgende track.
Indien ingedrukt gehouden gedurende 1
seconde of langer: snel vooruit-en
achteruitspoelen.
Gaat naar de vorige
en volgende
voorkeurzender.
Geen functie.
Schakelt tussen weergave en pauze.
Geen functie.
[
]
[MUTE]
[TA]
Nederlands
[DISP]
Schakelt de geluidsonderbreking in en uit.
Schakelt TA in en uit.
Druk op deze toets om een verkeersinformatiemelding te beëindigen
tijdens een TA-onderbreking.
Geen functie.
Schakelt om titeldisplay en Spectrumanalysatordisplay.
[PS/AS]
Voorkeurzender
scannen.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
2 seconden of
langer:
Voorkeurzenders
automatisch opslaan.
Scanweergave.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
1 seconde of langer:
Map scanweergave
(MP3/WMA-disk, MCmodus).
Scanweergave.
Indien ingedrukt
gehouden
gedurende 1
seconde of langer:
Diskscanweergave.
Voorkeurzender
scannen.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
2 seconden of langer:
Voorkeurzenders
automatisch opslaan.
[AF]
Schakelt de AFfunctie in en uit.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
1 seconde of langer:
Schakelt de REGfunctie in en uit.
Herhaalde weergave.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
1 seconde of langer:
Herhaalde
mapweergave
(MP3/WMA-disk, MCmodus).
Herhaalde
weergave.
Indien ingedrukt
gehouden
gedurende 1
seconde of langer:
Herhaalde
diskweergave.
Geen functie.
Druk op deze toets om een nooduitzending te onderbreken tijdens
een Alarmonderbreking.
Geen functie.
[PTY]
Schakelt PTY in en
uit.
Willekeurige
weergave.
Indien ingedrukt
gehouden gedurende
1 seconde of langer:
Willekeurige
mapweergave
(MP3/WMA-disk, MCmodus).
Willekeurige
weergave.
Indien ingedrukt
gehouden
gedurende 1
seconde of langer:
Willekeurige
diskweergave.
Druk op deze toets om een PTY-uitzending te beëindigen tijdens een
PTY-onderbreking.
Schakelt om tussen
TV en VTR.
Geen functie.
∗ Sommige van de toetsen op het apparaat en de afstandsbediening die overeenkomen hebben
verschillende functies.
268
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-258-Net.p65
268
05.1.26, 6:11 PM
280-8180-00
6. BEDIENING
Basisbediening
Luidsprekersysteem
LET OP
Vergeet niet het volumeniveau te verlagen
voordat u het apparaat uitschakelt of met de
contactsleutel de stroom onderbreekt. Het
apparaat onthoudt de laatste volumeinstelling. Als u de stroom uitschakelt op
een hoog volumeniveau, kan de eerstvolgende keer dat u het apparaat inschakelt het
hoge volumeniveau uw gehoor pijn doen en
het apparaat beschadigen.
● 3-WEGS luidsprekersysteem
Hoog 2k, Mid 2k en Subwoofer 2k
Voor optimaal gebruik van Dolby Pro Logic II op
dit product, raden wij aan een 5.1 luidsprekersysteem te installeren.
Als dit systeem niet beschikbaar is, kunt u ook
kiezen voor een 4-kanaals luidspreker- en
woofersysteem waarvan de geluidsweergave
dicht in de buurt komt van dat van het 5.1
systeem.
Voorluidspreker
(rechts)
Tweeter
(rechts)
Tweeter
(links)
Voorluidspreker
(links)
Voorluidspreker
(rechts)
Achter
luidspreker
(links)
Achterluidspreker
(rechts)
Subwoofer
● PL II (5.1k) luidsprekersysteem
Voor 2k, Surround 2k, Midden en Subwoofer
Voorluidspreker
(links)
Voorluidspreker
(rechts)
Center
speaker
Surroundluidspreker
(rechts)
Surroundluidspreker
(links)
● NORMAAL-luidsprekersysteem
Voor 2k, Achter 2k en Subwoofer 2k
Voorluidspreker
(links)
Voorluidspreker
(rechts)
Achter
luidspreker
(links)
Achterluidspreker
(rechts)
Subwoofer
Subwoofer
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
269
269
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
Voorluidspreker
(links)
Luidsprekerconfiguraties
Hoog 2k
Mid 2k
Subwoofer 2k
Hoog 2k
Mid 2k
Achter 2k
Voor 2k
Surround 2k Midden + Subwoofer
Voor 2k
Achter 2k Subwoofer 2k
● 2-WEGS luidsprekersysteem
Hoog 2k, Mid 2k en Achter 2k
Tweeter
(rechts)
Tweeter
(links)
Luidsprekersysteem
3-WEGS
2-WEGS
Dolby PL II 5.1k
NORMAAL
Basisbediening
Een luidsprekersysteem selecteren
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer
aanzet, kunt een luidsprekersysteem kiezen.
Kies uw systeem in het scherm “SPEAKER
SELECT” volgens onderstaande procedure.
1. Raak het luidsprekersysteem aan dat het
meest geschikt is voor uw auto.
CODEMATIC-functie
Wanneer “CODEMATIC” is ingesteld op “ON”,
en het apparaat wordt ingeschakeld met de
DCP erop bevestigd, wordt het
aanraakcodedisplay afgebeeld. Raak het
display aan in de volgorde die werd ingesteld in
de instelfunctie.
ADJ SETTING
CODEMATIC
OFF
SPEAKER SELECT
3 WAY
2 WAY
Dolby
PL
NORMAL
2. Raak [OK] aan om uw keuze te bevestigen.
3 WAY ?
OK
Nederlands
Voer als u van luidsprekersysteem verandert
terwijl het apparaat is ingeschakeld de SYSTEM
CHECK-functie uit om het scherm SPEAKER
SELECT weer te geven en het gewenste
luidsprekersysteem nogmaals te selecteren.
Voor verdere informatie, zie bladzijde 307.
LET OP
Selecteer het luidsprekersysteem dat het
meest geschikt is voor uw luidsprekerconfiguratie. Als u dit niet doet, kunt u uw
luidsprekers beschadigen.
Het apparaat in- en uitschakelen
Inschakelen
Opmerking:
• Wees voorzichtig wanneer u dit apparaat lange
tijd gebruikt zonder dat de motor heeft gelopen.
Als de accu van de auto te ver leeg raakt, kunt u
de motor mogelijk niet starten waardoor de levensduur van de accu terugloopt.
Druk op de [ROTARY] knop.
De functie die de laatste keer werd gebruikt
wordt afgebeeld.
1. Druk op de [SRC] toets om de bedieningsmodus te veranderen.
2. Met iedere druk op de [SRC] toets verandert
de bedieningsmodus in de onderstaande
volgorde:
Radio ➜ (DAB) ➜ CD/MP3 ➜
M. CATCHER ➜ (CD-wisselaar) ➜ (DVDwisselaar) ➜ (TV) ➜ AUX ➜ Radio...
∗ Externe apparatuur die niet is aangesloten
met behulp van een CeNET-kabel, wordt
niet afgebeeld.
Het volumeniveau instellen
1. Draai de [ROTARY] knop rechtsom om het
volumeniveau te verhogen, en linksom om
het volumeniveau te verlagen.
∗ Het volumeniveau kan worden ingesteld
tussen 0 (minimum) en 33 (maximum).
De bedieningsdisplayfunctie
omschakelen
Er zijn twee basisbedieningsdisplays:
standaardbedienings- en eenvoudige
bedieningsdisplay.
1. Houdt de [MODE] toetst gedurende 2
seconden of langer ingedrukt om naar het
bedieningsdisplay over te schakelen.
FM1
1. Druk op de [ROTARY] knop.
P.CH
SEEK
98.10
Uitschakelen
270
Voor verdere informatie over de CODEMATICfunctie, raadpleeg “De beveiligingsfunctie
gebruiken” (zie pagina 307).
Een modus kiezen
CANCEL
SYSTEM CHECK (Systeemcontrole-)-functie
1
RTN
PRESET
BAND
PS/AS
2:45 CT
DISP
P3
In het eenvoudige bedieningsdisplay, hoeft u
in de radio- of CD-modusweergavescherm niet aan te raken.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
270
05.1.25, 6:49 PM
280-8180-00
Basisbediening
De beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing
zijn hoofdzakelijk voor het
standaardbedieningsdisplay. Voor beschrijvingen van bedieningen in de eenvoudige
bedieningsfunctie, raadpleegt u de beschrijvingen van de weergaves in de radio- en cdfuncties.
De achtergrond veranderen
1. Raak [DISP] aan.
DISPLAY EDIT
P
<<
05
BGV
TITLE
SP/ANA
D-BLUE
AUTO
COLOR
SCROLL
RTN
∗ De [COLOR] verschijnt wanneer u de
achtergrond kiest van P05 tot P12.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies [DAY] of [NIGHT].
COLOR SELECT
98.10
FM1
NIGHT
P3
DARK BLUE
P.CH
SEEK
PRESET
BAND
2:45 CT
DISP
PS/AS
RTN
∗ Het scherm DISPLAY EDIT verschijnt.
2. Raak
aan links van het display voor
het kiezen van een achtergrond.
DISPLAY EDIT
02
<<
BGV
TITLE
P
2. Raak [COLOR] aan.
RTN
SP/ANA
3. Raak [RTN] aan.
■ Voor het veranderen van de
achtergrondkleur
U kunt de achtergrondkleuren veranderen (van
P05 tot P12).
• U kunt deze in zowel de “DAY” als de
“NIGHT”-modus instellen.
1. Raak [DISP] aan.
De spectrumanalysator instellen
1. Raak [DISP] aan.
HQ
01
Don
,
t Stop Be
TRACK
01:01
REC
2:45 CT
DISP
TOP
∗ De display-bewerkingsmodus verschijnt.
2. Raak [SP/ANA] aan.
DISPLAY EDIT
P
<<
05
BGV
TITLE
D-BLUE
SP/ANA
COLOR
INPUT
RTN
∗ Het display toont de spectrumanalysatormodus.
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies de spectrumanalysator
die u wilt instellen.
DISPLAY EDIT
P
1
05
BGV
TITLE
SPE/ANA
D-BLUE
MID
COLOR
SENS
RTN
• U kunt kiezen uit vier soorten.
• Wanneer u [SCAN] heeft geselecteerd, wordt
iedere soort ongeveer 10 seconden getoond.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
271
271
05.1.26, 6:13 PM
280-8180-00
Nederlands
∗ De achtergrond bevat 12 achtergrondafbeeldingen en 2 bewegende beelden.
∗ Kies [SCAN] om de achtergrond automatisch weer te geven.
● Achtergrond
M01: WRC
M02: Liggend
P01: Auto en zwart-wit geblokte vlag
P02: 307WRC van Twee gezichtspunten
P03: Rally-coureur
P04: Rij-opname
P05: Blok
P06: Bel
P07: Luidspreker
P08: Digitale afbeelding1 (Disk media)
P09: Digitale afbeelding2 (Zendmedia zoals
een satelliet)
P10: Mixer
P11: LP-draaitafel
P12: Meter
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies de kleur die u wilt
instellen.
● KLEUR
• DONKER BLAUW
• BRUIN
• WIJNROOD
• LICHT BLAUW
• GROEN
Basisbediening
●CD-modus (MP3/WMA)
4. Raak [SENS] aan om de gevoeligheid te
selecteren.
DISPLAY EDIT
P
1
05
BGV
TITLE
D-BLUE
LOW
COLOR
SENS
SPE/ANA
RTN
• U kunt kiezen tussen [HIGH], [MID] of [LOW].
5. Raak [RTN] aan.
Het titeldisplay omschakelen
U kunt opgeslagen informatie weergeven, zoals
disktitels of tracktitels, wanneer u muziek
afspeelt in de modi CD, CD-wisselaar of MUSIC
CATCHER.
Maptitel (wanneer u een map gebruikt) ➜
Afspeellijst (wanneer u een afspeellijst
gebruikt) ➜ Tracktitel ➜ Album TAG ➜
Artiest TAG ➜ Titel TAG ➜ Maptitel
(wanneer u een map gebruikt)...
●MUSIC CATHCHER-modus
Maptitel ➜ Tracktitel ➜ Maptitel...
Opmerkingen:
• Mp3 ondersteunt ID3-tags V2.3 / 2.2 / 1.1 / 1.0.
• De tag-displays geven voorrang aan V2.3 / 2.2.
• In het geval van albumtags voor WMA wordt de
informatie afgebeeld die in de extensie is opgenomen.
• Alleen ASCII-tekens kunnen worden afgebeeld in
tags.
1. Raak [DISP] aan wanneer de titel verschijnt.
HQ
CT-functie (kloktijdfunctie)
01
TRACK
02:53
REC
2:45 CT
TOP
DISP
Nederlands
∗ De display-bewerkingsmodus verschijnt.
2. Raak [TITLE] aan.
DISPLAY EDIT
P
1
05
BGV
TITLE
D-BLUE
LOW
COLOR
SENS
SPE/ANA
RTN
∗ De titel-bewerkingsmodus verschijnt.
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies het soort titel dat u wilt
tonen.
De CT-functie stelt u in staat CT-informatie te
ontvangen vanaf een RDS-zender en de tijd af
te beelden. Raak het midden van het display
aan om het CT-display af te beelden.
• Als geen CT-informatie wordt ontvangen,
wordt “--:-- CT” afgebeeld op het display.
Opmerking:
• In sommige landen en door sommige zenders
wordt geen CT-informatie uitgezonden. Bovendien is het mogelijk dat in sommige gebieden de
CT-informatie niet juist wordt weergegeven.
DISPLAY EDIT
P
05
<<
TRACK
BGV
TITLE
SP/ANA
D-BLUE
AUTO
COLOR
SCROLL
RTN
∗ Uw titel verschijnt vervolgens. Als het niet
op het display past, rol het automatisch
naar beneden.
4. Raak [SCROLL] aan.
• Selecteer [AUTO] om de titel meerdere
malen af te rollen.
• Selecteer [ONCE] om de titel één keer af
te rollen.
Opmerking:
• U kunt de rolopties niet instellen in de Gebruikerstitel en MUSIC CATCHER-modi.
5. Raak [RTN] aan
272
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
272
05.1.26, 6:13 PM
280-8180-00
Bediening van de radio
De displays in de radiofunctie
● Standaardbedieningsdisplay
De standaardbedieningsdisplay verschijnt
wanneer u op de knop [SRC] drukt en de
radiomodus selecteert.
Titeldisplay Voorkeurnummerdisplay
Frequentiedisplay
Frequentiebanddisplay
98.10
FM1
P3
PS/AS
Als u deze toets aanraakt, start het voorkeurzender-scannen.
Als u deze toets twee seconden of langer houdt
ingedrukt, start de automatische opslag.
Als u deze toets indrukt tijdens de
voorkeurscan/autoscan, stopt de bewerking.
DISP
U kunt de inhoud van het display wijzigen.
P.CH
SEEK
PRESET
BAND
PRESET
SEEK/MANU
(ZOEK/HAND)-display
2:45 CT
DISP
PS/AS
DISP
PS/AS
BAND
● Eenvoudige bedieningsdisplay
Houdt de [MODE] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om naar de eenvoudige
bedieningsdisplay over te schakelen.
P.CH
PRESET
BAND
2:45 CT
DISP
PS/AS
Luisteren naar de radio
1. Druk op de [SRC] knop om de radiomodus
te kiezen.
Met iedere druk op de [SRC] knop,
verandert de functie als volgt:
FM1
SEEK
a/d (alleen op het eenvoudige
bedieningsdisplay)
Door deze toetsen aan te raken kunt u
zoekafstemmen of stap-afstemmen (in de
handmatige afstemfunctie).
Door deze toetsen aan te raken en aangeraakt
te houden kunt u snel-afstemmen (in de
handmatige afstemfunctie).
P3
Frequentiedisplay
De frequentie die op dat moment wordt
ontvangen wordt afgebeeld.
Wanneer u
of
aanraakt op de
linker schuifknop in de
standaardbedieningsdisplay kunt u via de
zoekfunctie of handmatig afstemmen.
Voorkeurnummerdisplay
Wanneer u
aanraakt op de rechter
schuifknop in de standaardbedieningsdisplay
selecteert u een voorkeurgeheugen.
Titeldisplay
Hierop wordt de naam afgebeeld van de zender
die op dat moment wordt ontvangen.
Frequentiebanddisplay
AM: AM-frequentiebandnaam
FM1: FM-frequentiebandnaam
PRESET
Wanneer u deze toets aanraakt, verschijnt een
lijst met voorkeurgeheugennummers.
BAND
Door dit aan te raken wordt de frequentieband
omgeschakeld. Als u deze toets gedurende 1
Radio ➜ (DAB) ➜ CD/MP3 ➜
M. CATCHER ➜ (CD-wisselaar) ➜ (DVDwisselaar) ➜ (TV) ➜ AUX ➜ Radio...
∗ De functie van een apparaat dat niet is
aangesloten wordt niet afgebeeld.
2. Raak [BAND] aan om de frequentieband te
veranderen. Met iedere aanraking van
[BAND], verandert de frequentieband als
volgt:
FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜
FM1...
Afstemmen
Er zijn drie manieren waarop u kunt afstemmen:
zoekafstemmen, handmatig afstemmen en
voorkeurzender-afstemmen.
Zoekafstemmen
Er zijn twee manieren voor zoekafstemmen: DX
SEEK en LOCAL SEEK.
Met DX SEEK stemt u automatisch af op alle
zenders die ontvangen kunnen worden, terwijl u
met LOCAL SEEK alleen afstemt op zenders
met een goede ontvangstkwaliteit.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
273
273
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
a/d
98.10
seconde of langer aanraakt, schakelt u tussen
de handmatige afstemfunctie en de zoekafstemfunctie.
Bediening van de radio
Nederlands
1. Raak [BAND] aan om de gewenste
frequentieband te kiezen (FM of AM (MW of
LW)).
2. Afstemmen op een zender.
∗ Als “MANU” wordt afgebeeld, raakt u
[BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer.
U kunt handmatig afstemmen als “SEEK”
wordt afgebeeld.
∗ Als “TA” verschijnt op het display, zoekt het
apparaat automatisch naar TP-zenders.
DX SEEK
Als u
aanraakt op het frequentiedisplay,
begint het automatisch zoekafstemmen.
Wanneer u
aanraakt, wordt een zender
gezocht in de richting van hogere frequenties,
terwijl wanneer u
aanraakt, een zender
wordt gezocht in de richting van lagere
frequenties.
∗ Wanneer u met zoekafstemmen begint,
verschijnt “DX SEEK” op het display.
LOCAL SEEK
Als u
aanraakt op het frequentiedisplay,
wordt plaatselijk zoekafstemmen uitgevoerd. Er
wordt alleen afgestemd op zenders met een
goede ontvangstkwaliteit.
∗ Wanneer het plaatselijke zoekafstemmen
start, wordt “LO SEEK” afgebeeld op het
display.
Handmatig afstemmen
Er zijn 2 manieren waarop u handmatig kunt
afstemmen: snel-afstemmen en stap-afstemmen.
In de stap-afstemfunctie verandert de frequentie
stap voor stap. In de snel-afstemfunctie kunt u
snel afstemmen op de gewenste frequentie.
1. Raak [BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer terwijl “SEEK” wordt afgebeeld.
U kunt handmatig afstemmen wanneer
“MANU” wordt afgebeeld.
2. Bedien het frequentiedisplay en stem af op
een frequentie waarop wordt uitgezonden.
● Stap-afstemmen
Raak
aan op het frequentiedisplay.
● Snel-afstemmen
Raak
aan op het frequentiedisplay. Het
afstemmen stopt zodra u uw vinger van het
display afhaalt.
Een voorkeurzender oproepen
Het oproepen van een voorkeurzender is een
bediening voor zenders die van tevoren in het
geheugen zijn opgeslagen.
274
1. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
2. Raak het voorkeurgeheugennummer aan.
∗ U kunt ook in het standaardbedieningsdisplay op het voorkeurnummer afstemmen door
aan te raken.
■ Het afstemmen annuleren
1. Raak [RTN] aan.
Voorkeurzenders opslaan
In totaal kunt u in het geheugen 24 afzonderlijke
voorkeurzenders opslaan (6-FM1, 6-FM2, 6FM3, 6-AM).
1. Raak [BAND] aan om de frequentieband te
veranderen.
2. Gebruik het frequentiedisplay om af te
stemmen op een zender voor opslag.
3. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
4. Raak het voorkeurnummer waaronder u de
zender wilt opslaan gedurende 2 seconden
of langer aan.
U hoort een lange pieptoon en de zender
wordt in het geheugen opgeslagen.
Voorkeurzenders automatisch
opslaan
U kunt automatisch één voor één afstemmen op
maximaal 6 zenders en deze automatisch opslaan.
1. Raak [PS/AS] gedurende 2 seconden of
langer aan.
“A-STORE” verschijnt.
∗ Zenders met een goede ontvangstkwaliteit
worden automatisch gezocht en opgeslagen in het voorkeurgeheugen (onder
voorkeurnummers 1 t/m 6) in oplopende
volgorde vanaf de zender met de laagste
frequentie.
Opmerkingen:
• Wanneer u automatisch voorkeurzenders opslaat,
worden eerder opgeslagen zenders gewist.
• Als er minder dan zes zenders met een goede
ontvangstkwaliteit worden gevonden in de LOCAL
SEEK-afstemfunctie, keert het apparaat automatisch terug naar de laagste frequentie en wordt
het automatisch opslaan nogmaals uitgevoerd in
de DX SEEK-afstemfunctie. Als daarna nog
steeds minder dan zes zenders worden gevonden, blijven de eerder opgeslagen zenders in het
geheugen.
• Als het automatisch opslaan wordt uitgevoerd op
de FM-banden, worden de zenders opgeslagen in
FM3, zelfs als FM1 of FM2 werd gekozen om de
zenders in op te slaan.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
274
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van de radio
Scannen van voorkeurzenders
Met voorkeurzender-scannen kunt u de
voorkeurzenders één voor één controleren in de
volgorde waarin ze in het geheugen zijn
opgeslagen.
1. Raak [PS/AS] aan.
“P-SCAN” verschijnt.
∗ De huidig opgeslagen voorkeurzenders
worden één voor één op volgorde
ontvangen gedurende 7 seconden of
langer elk.
Zenders met een slechte ontvangst
worden overgeslagen en de volgende
zender wordt ontvangen.
■ Het voorkeurzender-scannen annuleren
1. Raak [PS/AS] aan.
Het “P-SCAN”-display verdwijnt en de
zenders die werden ontvangen voordat u op
[PS/AS] drukte, worden vervolgens
ontvangen.
Nederlands
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-269-Net.p65
275
275
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van RDS
Nederlands
RDS (radio-informatiesysteem)
De AF-functie
Dit apparaat is uitgerust met een ingebouwd
RDS-decodeersysteem zodat u gebruik kunt
maken van de RDS-informatie die sommige
zenders uitzenden.
Dit systeem kan de naam afbeelden van de
zender die wordt ontvangen (PS) en kan
automatisch overschakelen naar de zender met
de beste ontvangstkwaliteit wanneer u grote
afstanden aflegt.
Als verkeersinformatie of een
verkeersprogramma wordt uitgezonden door
een RDS-zender, kan automatisch overgeschakeld worden naar deze uitzending, ongeacht
welke functie in werking is.
Bovendien, als EON-informatie wordt ontvangen, kan automatisch worden overgeschakeld
naar andere voorkeurzenders op hetzelfde
netwerk, zodat de zender die wordt ontvangen
kan worden onderbroken door het
verkeersprogramma van andere zenders (TP).
Deze functie is niet overal beschikbaar.
Als u de RDS-functie wilt gebruiken, moet u
altijd de radio eerst in de FM-ontvangstfunctie
zetten.
• AF : Alternatieve frequentie
• PS : Zendernaam
• PTY : Programmatype
• EON : Verbeterde overige netwerken
• TP : Verkeersprogramma
• PI :
Programma-identificatie
• TA : Verkeersinformatie
∗ De RDS-onderbreking werkt niet in de AMontvangstfunctie.
∗ Als dit apparaat een RDS-signaal ontvangt
en de PS-informatie erin kan lezen, wordt
de zendernaam op het display afgebeeld.
De AF-functie schakelt over naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk om een zo goed
mogelijke ontvangstkwaliteit te verkrijgen.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
• Wanneer de AF-functie op ON staat, licht “AF”
op in het display.
■ De AF-functie in-/uitschakelen
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [AF] aan.
“AF” verdwijnt van het display.
Voor het inschakelen van de AF-functie,
herhaal de stappen 1 en 2.
∗ Als de ontvangstkwaliteit van de huidige
zender achteruit gaat, wordt “SEARCH” op
het display afgebeeld en zoekt de radio
naar hetzelfde radioprogramma op een
andere frequentie.
■ AF-functie tussen RDS en DAB
Als hetzelfde programma wordt uitgezonden
door RDS en DAB, en deze functie is ingeschakeld, schakelt dit apparaat automatisch over
zodat de uitzending met de beste ontvangstkwaliteit wordt ontvangen.
• Deze functie werkt alleen als de DAB-eenheid
DAH923 of DAH913 (optioneel) is aangesloten op het apparaat.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [TUNER] aan.
3. Raak
de linkerkant van het display
aan om “LINK ACT” te selecteren.
ADJ TUNER
LINK ACT
ON
RTN
4. Raak
de rechterkant van het display
aan om “ON” of “OFF” te selecteren.
ON:
Het AF-overschakelen tussen DAB en RDS
is ingeschakeld.
OFF:
Het AF-overschakelen tussen DAB en RDS
is uitgeschakeld.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
276
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
276
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van RDS
REG (regionaal programma)functie
Als de REG-functie is ingeschakeld, kunt u
automatisch afstemmen op de regionale zender
met de beste ontvangstkwaliteit. Als deze
functie is ingeschakeld en u tijdens het rijden
het gebied van een andere regionale zender
binnengaat, stemt het apparaat automatisch af
op de zender met de beste ontvangstkwaliteit in
die regio.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
Opmerkingen:
• Deze functie is uitgeschakeld wanneer een nationale zender, zoals BBC R2, wordt ontvangen.
• De REG-functie ON/OFF-instelling is alleen van
invloed als de AF-functie is ingeschakeld.
■ De REG-functie in-/uitschakelen
1. Druk op de [MODE] toets.
Handmatig op een regionale
zender in hetzelfde netwerk
afstemmen
• Deze functie werkt alleen als de AF-functie is
ingeschakeld.
• De bediening verschilt afhankelijk van de ON/
OFF-instelling van de REG-functie. Als de
REG-functie is ingesteld op ON, kunnen
uitzendingen met een exact overeenkomende
PI-code worden ontvangen. Als de REGfunctie is ingesteld op OFF, kunnen uitzendingen met hetzelfde soort PI-code worden
ontvangen.
Opmerkingen:
• Deze functie kunt u gebruiken wanneer u een regionale uitzending van hetzelfde netwerk ontvangt.
• De PI-code is een coderingssysteem dat een
unieke code toekent aan iedere zender.
1. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
Als een uitzending met verkeersinformatie
begint in de TA-standbyfunctie, wordt die
uitzending met voorrang ontvangen, ongeacht
de functie die in werking is, zodat u naar de
verkeersinformatie kunt luisteren. Het is tevens
mogelijk automatisch op een
verkeersprogramma (TP) af te stemmen.
• Deze functie kan alleen worden gebruikt als
“TP” op het display wordt afgebeeld. Als “TP”
verschijnt, betekent dit dat de RDS-zender die
op dat moment wordt ontvangen programma’s
met verkeersinformatie uitzendt.
■ De TA-standbyfunctie instellen
Als u op de [TA] toets drukt terwijl alleen “TP” op
het display wordt afgebeeld, worden zowel “TP”
als “TA” op het display afgebeeld en wordt het
apparaat in de TA-standbyfunctie gezet totdat
een uitzending met verkeersinformatie begint.
Zodra een uitzending met verkeersinformatie
begint, verschijnt “TRA INFO” op het display. Als
u op de [TA] toets drukt terwijl een uitzending
met verkeersinformatie wordt ontvangen, stopt
de ontvangst van de uitzending met verkeersinformatie en keert het apparaat terug naar de TAstandbyfunctie.
■ De TA-standbyfunctie annuleren
Terwijl “TP” en “TA” op het display worden
afgebeeld, drukt u op de [TA] toets. Op het
display gaat “TA” uit en de TA-standbyfunctie is
geannuleerd.
• Als “TP” niet wordt afgebeeld, zal door op de
[TA] toets te drukken de radio gaan zoeken
naar een TP-zender.
■ Een TP-zender zoeken
Als u op de [TA] toets drukt terwijl “TP” niet op
het display wordt afgebeeld, wordt “TA” op het
display afgebeeld en ontvangt het apparaat
automatisch een TP-zender.
Opmerking:
• Als een TP-zender niet kan worden ontvangen,
wordt “TP SEEK” afgebeeld en wordt het zoeken
naar een TP-zender voortgezet. Als u nogmaals
op de [TA] toets drukt, gaan “TA” en “TP SEEK”
uit op het display en wordt het zoeken naar een
TP-zender geannuleerd.
2. Raak het voorkeurnummer aan van de
voorkeurzender die u wilt ontvangen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
277
277
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
2. Raak [REG] aan.
“REG” verschijnt in het display.
Voor het uitschakelen van de REG-functie,
herhaal de stappen 1 en 2.
TA (verkeersinformatie)
Bediening van RDS
Automatisch opslaan van TPzenders als voorkeurzenders
U kunt automatisch maximaal zes TP-zenders in
het voorkeurgeheugen opslaan. Als er minder
dan zes TP-zenders kunnen worden ontvangen,
zullen de zenders die eerder in het geheugen
opgeslagen werden gehandhaafd blijven.
■ Een PTY-onderbrekingsuitzending
annuleren
Druk tijdens een PTY-onderbrekingsuitzending
op de [TA] toets. De PTY-onderbrekingsuitzending wordt geannuleerd en het apparaat
keert terug naar de PTY-standbyfunctie.
1. Zorg ervoor dat “TA” wordt weergegeven.
Als “TA” niet wordt weergegeven, drukt u op
de [TA] toets zodat “TA” verschijnt.
PTY selecteren
2. Raak [PS/AS] gedurende 2 seconden of
langer aan.
“A-STORE” verschijnt en het voorkeurnummer van het automatisch opslaan wordt
op het voorkeurnummerdisplay afgebeeld.
• TP-zenders met een goede ontvangstkwaliteit
worden in het voorkeurgeheugen opgeslagen.
• Zelfs als u FM1 of FM2 hebt gekozen, wordt
een TP-zender opgeslagen in het FM3geheugen.
2. Raak [PTY SELECT] aan.
Nederlands
PTY
Met deze functie kunt u naar een uitzending van
het gewenste programmatype luisteren, zelfs
als het apparaat in een andere bedieningsfunctie staat dan de radio.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
• In sommige landen zijn PTY-uitzendingen nog
niet beschikbaar.
• In de TA-standbyfunctie, heeft een TP-zender
voorrang boven een PTY-zender.
1. Druk op de [MODE] toets.
3. Raak
de rechterkant van het display
aan om PTY te selecteren.
∗ Hieronder staan de fabrieksinstellingen die
zijn opgeslagen:
Voorkeurnummer
P1
P2
P3
P4
P5
P6
PTY-onderdeel
ENGLISH Inhoud
News
Nieuws
Info
Informatie
Pop M
Popmuziek
Sport
Sport
Classics
Zwaarklassieke muziek
Easy M
Lichte luistermuziek
4. De PTY-keuzefunctie wordt automatisch na
7 seconden geannuleerd, of nadat u op
[RTN] heeft gedrukt.
■ De PTY-standbyfunctie instellen
Een PTY (programmatype)
zoeken
1. Druk op de [MODE] toets.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [PTY] aan.
“PTY” verschijnt op het display en de PTYstandby-modus schakelt in.
Zodra een uitzending van het gekozen
programmatype begint, wordt de naam van
het programmatype op het display afgebeeld.
2. Raak [PTY SELECT] aan.
■ De PTY-standbyfunctie annuleren
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [PTY] aan.
Op het display gaat “PTY” uit en de PTYstandbyfunctie is geannuleerd.
278
3. Raak
aan de rechterkant van het
display of raak [PTY–]/[PTY+] aan en kies
een programmatype.
4. Raak
aan de linkerkant van het
display aan.
Wanneer u
aanraakt, zoekt het
apparaat met oplopende frequentie naar een
PTY-uitzending, en wanneer u
aanraakt, zoekt het apparaat met aflopende
frequentie naar een PTY-uitzending.
∗ Als geen zender wordt gevonden met de
gekozen PTY-uitzending, keert het
apparaat terug naar de voorgaande
functie.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
278
05.1.25, 6:50 PM
280-8180-00
Bediening van RDS
DEUTSCH
Nachrich
Aktuell
Service
Sport
Bildung
Hör + Lit
Kultur
Wissen
Unterh
Pop
Rock
U-Musik
L-Musik
E-Musik
- - Musik
Wetter
Wirtsch
Kinder
Soziales
Religion
Anruf
Reise
Freizeit
Jazz
Country
Landes M
Oldies
Folklore
Feature
PTY-onderdeel
SVENSKA
Nyheter
Aktuellt
Info
Sport
Utbildn
Teater
Kultur
Vetenskp
Underh
Pop
Rock
Lättlyss
L klass
Klassisk
Övrig m
Väder
Ekonomi
För barn
Socialt
Andligt
Telefon
Resor
Fritid
Jazz
Country
Nation m
Oldies
Folkm
Dokument
Het PTY-voorkeurgeheugen
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [PTY SELECT] aan.
3. Raak [PTY–]/[PTY+] aan om het gewenste
programmatype te selecteren.
U kunt kiezen uit de 29 programmatypen in
de volgende tabel.
4. Raak [PRESET] aan.
De PTY-voorkeurgeheugenlijst wordt
afgebeeld.
FRANÇAIS
Infos
Magazine
Services
Sport
Educatif
Fiction
Culture
Sciences
Divers
M Pop
M Rock
Chansons
M Cl Lég
Classiq
Autre M
Météo
Economie
Enfants
Société
Religion
Forum
Voyages
Loisirs
Jazz
Country
Ch pays
Rétro
Folklore
Document
Inhoud
Nieuws
Gebeurtenissen vandaag
Informatie
Sport
Onderwijs
Theater
Cultuur
Wetenschap
variété
Popmuziek
Rockmuziek
Easy muziek
Lichte muziek
Classics
Andere muziek
Weer
Financieel nieuws
Voor kinderen
Maatschappelijk
Godsdienst
Inbellen
Reizen
Vrije tijd
Jazz
Country
Wereldmuziek
Oldies
Folkmuziek
Documentaires
Nooduitzending
Als een nooduitzending wordt ontvangen,
worden alle functiebedieningen afgebroken,
wordt “ALARM” op het display afgebeeld, en
wordt de nooduitzending ontvangen en
weergegeven.
■ De nooduitzending annuleren
Als u op de [TA] toets drukt, wordt de nooduitzending geannuleerd.
5. Raak het voorkeurnummer waaronder u het
programmatype wilt opslaan gedurende 2
seconden of langer aan.
U hoort een lange pieptoon en het gekozen
programmatype wordt in het PTY-voorkeurgeheugen opgeslagen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
279
279
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
ENGLISH
News
Affairs
Info
Sport
Educate
Drama
Culture
Science
Varied
Pop M
Rock M
Easy M
Light M
Classics
Other M
Weather
Finance
Children
Social
Religion
Phone In
Travel
Leisure
Jazz
Country
Nation M
Oldies
Folk M
Document
Bediening van RDS
De taal van het PTY-display
veranderen
U kunt een taal kiezen uit vier beschikbare talen
(Engels, Duits, Zweeds of Frans) waarin het
programmatype op het display kan worden
afgebeeld.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [TUNER] aan.
3. Raak
de linkerkant van het display
aan om “LANGUAGE” te selecteren.
ADJ TUNER
LANGUAGE
ENGLISH
RTN
Nederlands
4. Raak
de rechterkant van het display
aan om de gewenste taal te selecteren.
∗ Kies een taal uit ENGLISH (Engels),
DEUTSCH (Duits), SVENSKA (Zweeds)
en FRANÇAIS (Frans).
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Volume-instelling van TA,
nooduitzending (ALARM) en
PTY
Het volume van de TA-, ALARM- en PTYonderbrekingsuitzendingen kan worden
ingesteld tijdens de TA-, ALARM- en PTYonderbrekingsuitzendingen.
• De fabrieksinstelling is “15”.
Tijdens een TA-, ALARM- of PTYonderbrekingsuitzending, draait u de [ROTARY]
knop rechtsom of linksom en stelt u het volume
in op het gewenste niveau (0 t/m 33).
• Als de TA-, ALARM- of PTY-onderbrekingsuitzending is afgelopen, keert het volume
terug naar het niveau dat was ingesteld vóór
de onderbrekingsuitzending.
280
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
280
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
De displays in de CD/MP3functie
DISP
U kunt de inhoud van het display wijzigen.
● Standaardbedieningsdisplay
De standaardbedieningsdisplay verschijnt
wanneer u op de knop [SRC] drukt en de CD/
MP3/ WMA-functie selecteert.
Tracknummerdisplay Titeldisplay
MP3 (WMA)
Mapnummerdisplay
MP3
01
Don
,
01
t Stop Be
TRACK
/
(verschijnt alleen in de MP3/
WMA-disks/ MUSIC CATCHER-functie en
eenvoudige bedieningsdisplay)
Door deze toetsen aan te raken kunt u de map
kiezen die u wilt afspelen.
FOLDER
01:01
REC
2:45 CT
DISP
TOP
DISP
REC
TOP
Afspeeltijddisplay
a/d
Don
,
t Stop Be
TRACK
01:26
REC
2:45 CT
DISP
TOP
Afspeeltijddisplay
Î00: 01: De afspeeltijd verschijnt.
Tracknummerdisplay
Wanneer u
of
aanraakt, kunt u
een track selecteren om af te spelen of snel
vooruit of achteruit te spoelen.
Titeldisplay
De geselecteerde titel verschijnt.
Mapnummerdisplay (in het geval van MP3/WMA)
Raak
aan om een map te selecteren.
REC (in het geval van CD-DA)
Druk hierop om de huidige track op te nemen.
Als u deze toets 2 seconden of langer ingedrukt
houdt, neemt het apparaat alle tracks op.
Druk hierop tijdens de opname om de opname
te annuleren.
TOP
Door dit aan te raken begint de weergave vanaf
de eerste track op de disk of in de map die
wordt weergegeven.
Druk hierop om het afspelen te onderbreken of
te hervatten.
MP3/WMA
Wat is MP3?
MP3 is een audiocompressiemethode die is
geclassificeerd als audiolaag 3 van de MPEGnorm. Deze audiocompressiemethode is
populair geworden bij computergebruikers en
uitgegroeid tot de standaardnorm.
MP3 heeft als eigenschap de originele
audiodata tot ongeveer 10% van de oorspronkelijke grootte te comprimeren terwijl de hoge
geluidskwaliteit behouden blijft. Dit betekent dat
ongeveer 10 muziek-CD’s kunnen worden
opgenomen op een CD-R-disk of CD-RW-disk,
waardoor lang naar muziek geluisterd kan
worden zonder dat de CD moet worden
verwisseld.
Wat is WMA?
WMA is de afkorting van Windows Media Audio:
een audiobestandsformaat ontwikkeld door
Microsoft Corporation.
Opmerkingen:
• Als u een bestand weergeeft met DRM (Digital
Rights Management = Digitale-rechtenbeheer) ingeschakeld voor wma, wordt er geen geluid uitgevoerd. (De DRM-indicatie knippert.)
• Windows Media™ en het Windows®-logo zijn
handelsmerken of wettig geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
● Uitschakelen van DRM (Digital Rights
Management):
1. In het programma Windows Media Player 8,
klik op het EXTRA ➜ OPTIES ➜ MUZIEK
KOPIËREN-tabblad, en klik vervolgens
onder INSTELLINGEN KOPIËREN in het
selectievakje INHOUD BEVEILIGEN om het
vinkje te verwijderen.
Bouw vervolgens de bestanden opnieuw op.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
281
281
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
● Eenvoudige bedieningsdisplay
Houdt de [MODE] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om naar het eenvoudige
bedieningsdisplay over te schakelen.
01
a/d (alleen op het eenvoudige
bedieningsdisplay)
Door deze toetsen aan te raken kunt u de track
kiezen die u wilt weergeven. Door deze toetsen
ingedrukt te houden kunt u de tracks vooruit-/
achteruitspoelen.
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
2. In het programma Windows Media Player 9,
klik op het EXTRA ➜ OPTIES ➜ MUZIEK
KOPIËREN-tabblad, en klik vervolgens
onder Opname instellingen in het selectievakje BESCHERMDE MUZIEK OPNEMEN
om het vinkje te verwijderen. Bouw
vervolgens de bestanden opnieuw op.
Gebruik door uzelf opgebouwde WMAbestanden voor eigen verantwoording.
2. Tracks worden afgespeeld in de volgorde
waarin ze zijn opgenomen op de disk.
(Tracks spelen niet altijd in de volgorde
waarin ze worden weergegeven op de PC.)
3. Enige ruis kan optreden afhankelijk van het
type codeersoftware dat voor de opname
werd gebruikt.
Multi-sessiefunctie
Nederlands
Voorzorgsmaatregelen voor
het creëren van een MP3-disk
of WMA-disk
Wanneer een disk zowel tracks bevat van het
normale CD-DA-type als van het MP3/WMAtype, kunt u kiezen welk type van de opgenomen tracks u wilt afspelen.
● Bruikbare bemonsteringssnelheden en
overdrachtsnelheden:
1. MP3: Bemonsteringssnelheid 11,025 kHz-48
kHz, overdrachtssnelheid: 8 kbps t/m -320
kbps / VBR
2. WMA: Overdrachtsnelheid: 48 kbps t/m -192
kbps
● Bestandsextensies
1. Voeg altijd een bestandsextensie “.MP3” of
“.WMA” toe aan een MP3- of WMA-bestand
met behulp van enkelbyte letters. Als u een
andere dan de gespecificeerde
bestandsextensie toevoegt, of vergeet een
bestandsextensie toe te voegen, kan het
bestand niet worden weergegeven.
2. Bestanden die geen MP3/WMA-data
bevatten kunnen niet worden weergegeven.
De aanduiding “––:––” wordt op het
afspeeltijddisplay afgebeeld als u probeert
bestanden af te spelen die geen mp3/wmadata bevatten.
● Logisch formaat (bestandssysteem)
1. Bij het schrijven van een MP3/WMA-bestand
op een CD-R-disk of CD-RW-disk, moet u
“ISO9660 niveau 1, 2 of JOLIET of Romeo”
kiezen als formaat van de schrijfsoftware.
Normale weergave is niet mogelijk als de
disk is opgenomen in een ander formaat.
2. De mapnaam en de bestandsnaam kunnen
worden afgebeeld als de titel in het geval van
MP3/WMA-weergave, maar de titel moet
korter zijn dan 128 enkelbyte alfanumerieke
tekens (inclusief de bestandsextensie).
3. Geef een bestand niet dezelfde naam als de
map waarin deze zich bevindt.
● Mapstructuur
1. Een disk mag een mapstructuur van
maximaal 8 hiërarchische niveaus hebben.
● Aantal bestanden of mappen
1. Maximaal 255 bestanden kunnen per map
worden herkend. Maximaal 500 bestanden
kunnen worden afgespeeld.
● De standaardwaarde is “CD”.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende
pagina te gaan.
3. Raak [MULTI SESS] aan.
Met iedere aanraking van MULTI SESS
wisselt het MULTI SESS-display tussen
“CD” (CD-DA-weergave) en “MP3/WMA”
(MP3/WMA-weergave).
282
Disk
Instelling Instellen op CD Set to MP3/WMA
Gemengde CD- en MP3/
CD afspelen MP3/WMA afspelen
WMA-type tracks
CD-DA
CD afspelen CD afspelen
MP3/WMA-disk
MP3/WMA afspelen MP3/WMA afspelen
∗ De instelling voor het kiezen van multisessies
wordt de volgende keer dat u een CD in het
apparaat plaatst weergegeven.
Opmerking:
• Als u een CCCD (Copy Control CD) afspeelt, stelt
u de instelling in op het CD-type. Als dit is ingesteld op het MP3/WMA-type, kan in sommige gevallen de CD niet normaal worden weergegeven.
Een CD plaatsen
1. Druk op de [Q] toets.
Het bedieningspaneel gaat open.
2. Plaats de disk in de disksleuf.
Nadat de disk is geplaatst gaat het
bedieningspaneel na enkele seconden
automatisch dicht en begint met afspelen.
Opmerkingen:
• Steek nooit vreemde voorwerpen in de disksleuf.
• Als de CD niet gemakkelijk kan worden geplaatst,
kan het zijn dat er reeds een andere CD in de
disksleuf zit, of dat het apparaat moet worden gerepareerd.
• Disks zonder het
of
logo en CDROM’s kunnen niet door dit apparaat worden
weergegeven.
• Het is mogelijk dat sommige CD’s opgenomen in
de CD-R/CD-RW-functie niet bruikbaar zijn.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
282
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
De weergave pauzeren
Een 8-cm cd plaatsen
∗ U heeft geen adapterring nodig om een 8-cm
CD weer te geven.
∗ Plaats de 8-cm CD in het midden van de
disksleuf.
1. Raak [
■ De weergave hervatten
1. Raak [
Backup-uitwerpfunctie
U kunt een cd uitwerpen door op de [Q] toets te
drukken, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld
of met de contactsleutel de stroom is onderbroken.
LET OP
Nadat de disk is uitgeworpen, drukt u op de
[Q] toets om het bedieningspaneel te
sluiten. Als u het bedieningspaneel open laat
staan, hoort u een dubbele pieptoon en gaat
het bedieningspaneel automatisch dicht.
1. Druk op de [Q] toets.
Het bedieningspaneel gaat open.
LET OP
• Wees voorzichtig dat uw hand of vingers
niet bekneld raken bij het openen en
sluiten van het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL.
• Probeer niet uw hand of vinger in de
disksleuf te steken. Steek ook nooit
vreemde voorwerpen in de disksleuf.
• Plaats nooit disks in de disksleuf waarop
lijmresten onder plakband of verhuurstickers uitkomen, of disks waarop nog
restanten van plakband of verhuurstickers
zitten. Dergelijke disks kunnen mogelijk
niet meer uit het apparaat worden verwijderd en ze kunnen tot storing leiden.
] nogmaals aan.
Kiezen van een track
Als een CD-R of CD-RW is geplaatst waarop
een MP3-bestand of WMA-bestand is opgenomen, kunt u alleen tracks kiezen die in dezelfde
map zijn opgenomen door
op het
trackdisplay aan te raken.
1. Als u naar de volgende track wilt luisteren,
raak
op het trackdisplay aan.
2. Als u naar de voorgaande track wilt
luisteren, raak
op het trackdisplay
tweemaal aan.
Raak
aan om de volgende track weer te
geven. Als u
vaker aanraakt, verspringt
de track hetzelfde aantal keren vooruit als u
heeft aangeraakt, waarna de weergave
van die track begint.
Raak
aan om de voorgaande track
weer te geven. Als u
vaker aanraakt,
verspringt de track hetzelfde aantal keren
achteruit als u
heeft aangeraakt,
waarna de weergave van die track begint.
∗ Als u
op het trackdisplay tweemaal
aanraakt terwijl het begin van een track
wordt weergegeven, springt het apparaat
soms twee tracks achteruit en begint de
weergave van die track.
■ Een map kiezen
Raak
aan de rechterkant van de
mapdisplay aan om een andere map te kiezen.
Afspeellijstmodus
Gebruik deze functie om tracks af te spelen
door de afspeellijstinformatie te lezen die op de
disk is geschreven, tot maximaal de laatste 5
tijdsweergaves.
1. Druk op de [MODE] toets.
Een disk beluisteren die al in
het apparaat is geplaatst
1. Druk op de [SRC] toets om de CD/MP3modus te kiezen.
∗ De weergave begint automatisch nadat de
functie is veranderd naar de CD/MP3functie.
2. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende
pagina te gaan.
3. Druk op [PLAY LIST].
MODE 2 2
MULTI
SESS
PLAY
LIST
MP3 WMA
RTN
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
283
283
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Nederlands
2. Druk op de [Q] toets.
De disk wordt uitgeworpen.
Opmerking:
• Sluit het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL altijd nadat u het heeft geopend of de CD heeft uitgeworpen.
] aan.
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
De bediening voor het kiezen van de
afspeellijst of tracks op de afspeellijst is
dezelfde als die voor het kiezen van een
map of tracks in een map.
∗ Het weergeven van de afspeellijst is alleen
mogelijk wanneer de CD-R/RW een
bestand bevat met de extensie “.M3U”.
∗ Het apparaat kan maximaal 5 afspeellijsten herkennen en 255 bestanden per
afspeellijst.
■ De weergave van de afspeellijst stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende
pagina te gaan.
3. Druk op [PLAY LIST].
Opmerkingen:
• U kunt de SCN/RPT/RDM-functies niet gebruiken
terwijl het apparaat in de afspeellijstmodus staat.
• De titel verandert van mapnaam tot afspeellijstnaam.
Nederlands
Een afspeellijst aanmaken
1. Schrijf u favoriete tracks naar een CD-R/RW,
etc. Gebruik hierbij alfanumerieke /ASCIItekens voor alle bestandsnamen.
2. Maak een afspeellijst aan met behulp van
een multimedia afspeelapparaat en sla de
informatie op. Het bestandsformaat moet
M3U zijn.
3. Schrijf de afspeellijst nogmaals naar de CDR/RW, etc.
Opmerkingen:
• Gebruik wanneer u naar een CD-R/RW schrijft
alfanumerieke/ASCII-tekens.
• Het apparaat kan maximaal 5 niveaus herkennen
als een afspeellijst. Voor het schrijven van
afspeellijsten herkent het apparaat de laatste 5
lijsten in de volgorde waarin ze zijn geschreven.
• Schakel wanneer u naar een CD-R/RW schrijft de
Disk At Once (Direct Disk) functie uit.
• Wanneer u een afspeellijst toevoegt, kunt u het
beter schrijven naar de “Root-”map.
Snel achter- en vooruitspoelen
1. Raak
op het trackdisplay aan om snel
vooruit te spoelen.
2. Raak
op het trackdisplay aan om snel
achteruit te spoelen.
284
Beginfunctie
De beginfunctie doet de CD-speler terugkeren
naar het begin van de eerste track op de CD.
1. Raak [TOP] aan.
De weergave begint vanaf de eerste track
(tracknummer 1).
Scanweergave
Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden
van iedere track op de disk weergeven.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK SCAN] aan.
∗ De scanweergave begint vanaf de track
die volgt op de track die op dat moment
wordt weergegeven.
■ De scanweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Mapscanweergave
Met deze functie kunt u de eerste 10 seconden
weergeven van de eerste track in iedere map
opgenomen op een disk.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [FOLDER SCAN] aan.
∗ De mapscanweergave begint vanaf de
map die volgt op de map die op dat
moment wordt weergegeven.
■ De mapscanweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Herhaalde weergave
Met deze functie kunt u de huidige track
herhaaldelijk weergeven.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK RPT] aan.
■ De herhaalde weergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Herhaalde mapweergave
Met deze functie kunt u de huidige map
herhaaldelijk weergeven.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [FOLDER RPT] aan.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
284
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Bediening van de CD/MP3/WMA-speler
■ De herhaalde mapweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Willekeurige weergave
Gebruik deze functie om alle tracks op een disk
in willekeurige volgorde af te spelen.
Als de disk twee of meer mappen bevat, worden
alle tracks in de map in willekeurige volgorde
weergegeven, gevolgd door alle tracks in de
volgende map. Dit proces herhaalt zich voor alle
mappen.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK RDM] aan.
■ De willekeurige weergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Willekeurige mapweergave
Nederlands
Gebruik deze functie om alle mappen op een
disk in willekeurige volgorde af te spelen.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [FOLDER RDM] aan.
■ De willekeurige mapweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
MUSIC CATCHER
Wanneer het apparaat in de M.CATCHERmodus staat, speelt het de bestanden die in het
ingebouwde flashgeheugen staan af. De
bediening voor het luisteren naar een opname
die is gemaakt met behulp van MUSIC
CATCHER is dezelfde als de “Bediening van
de CD/MP3/WMA-speler”. Voor het bedienen
van opnames met behulp van MUSIC
CATCHER, raadpleeg de paragraaf “De MUSIC
CATCHER bedienen”.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
285
285
05.1.26, 6:15 PM
280-8180-00
De MUSIC CATCHER bedienen
Met de MUSIC CATCHER-functie kunt u CD-DA’s
opnemen in het ingebouwde flashgeheugen.
REC MODE
HQ
01
Don
,
t Stop Be
TRACK
01:01
REC
2:45 CT
DISP
TOP
REC
Een opnamemodus instellen
U kunt de MUSIC CATCHER gebruiken in 2
opnamemodi:
• HQ (Hoge kwaliteit) MODUS: ongeveer 266
minuten
• LP (Lange speeltijd) MODUS: ongeveer 354
minuten
• De fabrieksinstelling is “HQ”.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak de [REC MODE] toets aan om “HQ” of
“LP” te selecteren.
MODE 1 1
Nederlands
TRACK
SCAN
TRACK
RPT
TRACK
RDM
MULTI
SESS
REC
MODE
MP3 WMA
HQ
RTN
Instellen van RDS-onderbreking tijdens opnames
U kunt de RDS- of DAB-onderbrekingsfunctie inof uitschakelen tijdens opnames met de MUSIC
CATCHER.
∗ De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de [ADJ] toets om naar de
instelfunctie over te schakelen.
2. Raak [TUNER] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “RDS-IN REC”.
ADJ TUNER
RDS-IN REC
OFF
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
● ON:
Wanneer u “ON” heeft geselecteerd, wordt
de opname uitgesteld bij een RDSonderbreking tijdens de opname. (De uitvoer
schakelt over naar RDS-audio.)
● OFF:
Wanneer u “OFF” heeft geselecteerd, wordt
de opname voortgezet, zelfs bij een RDS-
286
onderbreking tijdens de opname. (RDSaudio is niet ingeschakeld.)
Opmerkingen:
• Wanneer zich een nooduitzending (alarmonderbreking) voordoet, wordt de opname zelfs
uitgesteld wanneer de RDS-onderbreking is ingesteld op “OFF”.
• Wanneer TEL-onderbreking op “ON” staat, wordt
de opname uitgesteld zelfs als de RDS-onderbreking is ingesteld op “OFF”. Zet om dit te vermijden de “TEL-SWITCH”-instelling op “OFF” of haal
de mobiele telefoonaansluiting uit het apparaat.
* Voor meer gegevens over “Instelling voor
mobiele telefoononderbreking”, raadpleeg de
paragraaf “Gemeenschappelijke bedieningen”
van iedere gebruikershandleiding.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Opmerkingen over opnemen
met behulp van de MUSIC
CATCHER:
• Voer opnames uit in de CD/MP3/WMA-modus.
• Opnamemedia zijn alleen CD-DA’s.
• Disks (CD-R/CD-RW) die zijn gemaakt door
kopiëren op een opnameapparaat kunnen niet
worden opgenomen.
• MP3/WMA-disks kunnen niet worden opgenomen.
• Sommige CD‘s kunnen een afwijkende tijdsaanduiding vertonen in de ruimte tussen de
tracks wanneer u deze afspeelt. De ruimtes
tussen de tracks worden in dergelijke CD’s
niet opgenomen.
• Wanneer u de MUSIC CATCHER gebruikt bij
opnames, laat het apparaat een stille ruimte
open tussen de tracks.
• Als de disk tracks bevat die eerder zijn opgenomen, worden de andere tracks opgenomen.
• Map- en tracknamen worden tijdens de opname automatisch toegevoegd. U kunt de namen van mappen veranderen.
• Als de disk eerder opgenomen tracks bevat,
verschijnt “INCLUDED” op het display.
• Als er geen lege map beschikbaar is, verschijnt “FOLDER FULL” op het display.
• Wanneer de geheugenruimte is opgebruikt,
verschijnt “MEMORY FULL” op het display en
wordt de opname stopgezet.
• U kunt geen opnames maken tijdens SCN,
RPT en RDM. In dergelijke gevallen verschijnt
“BUSY” op het display.
• Wanneer u een opname heeft stopgezet, verwijdert het apparaat de track die niet geheel is
opgenomen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
286
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
De MUSIC CATCHER bedienen
Opnamebediening (REC-functie)
Opnames met behulp van de MUSIC CATCHER
voert u uit in de CD/MP3-modus. De volgende 2
opnamefuncties zijn beschikbaar: “TRACK REC”
voor het opnemen van de track die op dat moment speelt en “DISC REC” voor het opnemen
van alle tracks op een CD.
●TRACK REC
1. Druk op de [SRC] toets om de CD/MP3-modus te kiezen.
2. Speel een track af die u wilt opnemen en
druk op de [REC] toets om de opname te beginnen.
Het “T-REC” lampje licht op in het display.
∗ Wanneer de opname is voltooid, verschijnt
“REC DONE” op het display.
∗ Wanneer de opname is voltooid, verschijnt
“REC DONE” op het display.
Een opname stoppen
1. Druk op [REC] om een opname te stoppen.
Het display toont vervolgens “CANCELED”
en het apparaat gaat door met de weergave
van de CD.
Opmerkingen:
• U kunt opnames ook annuleren door op de [SRC]
of [Q] toets te drukken.
• Wanneer u een opname heeft stopgezet, verwijdert het apparaat de track die niet geheel is opgenomen.
FOLDER ERASE ?
OK
CANCEL
AVIL.
240:40
253:49
RTN
∗ Een scherm als “FOLDER ERASE?”
verschijnt.
5. Druk op [OK] om uw keuze te wissen.
∗ Een “ERASING”-bericht verschijnt op het
display en de track, map of inhoud van het
flashgeheugen die u heeft geselecteerd
wordt gewist.
Opmerkingen:
• Wanneer u een bepaalde track of map wist, toont
het apparaat de geschatte opnametijd (de getoonde opnametijd varieert afhankelijk van de ingestelde opnamemodus).
• Schakel het apparaat niet uit en wissel niet van
bedieningsfunctie tijdens het wissen van opnames.
Resterende geheugenruimte
Druk op [DISP] in de M.CATCHER-modus om
de resterende ruimte van het flashgeheugen
weer te geven, hetgeen als een geschatte beschikbare opnametijd wordt getoond in “MM
(minuten): SS (seconden)”. Bijvoorbeeld,
“AVIL. 123:45”.
Opmerking:
• De beschikbare opnametijd op het display kan variëren afhankelijk van de ingestelde opnamemodus.
Wissen van bewerking
(ERASE-functie)
De MUSIC CATCHER heeft 3 verschillende manieren waarop u bestanden uit het geheugen
kunt wissen.
“TRACK ERASE” : wissen van één track.
“FOLDER ERASE” : wissen van een hele
map.
“ALL ERASE”
: wissen van alle inhoud
uit het flashgeheugen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-276-Net.p65
287
287
05.1.26, 6:16 PM
280-8180-00
Nederlands
●DISC REC
1. Druk op de [SRC] toets om de CD/MP3-modus te kiezen.
2. Speel een CD af die u wilt opnemen en druk
op de [REC] toets gedurende 2 seconden of
langer om de opname te beginnen.
Het “D-REC” lampje licht op in het display.
1. Druk op de [SRC] toets om de M.CATCHERmodus te kiezen.
2. Druk op de [MODE] toets tijdens het afspelen.
3. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende pagina te gaan.
4. Druk op [TRACK ERASE], [FOLDER
ERASE], of [ALL ERASE].
Het geluid instellen
Instelitems
U kunt een geluidseffect of toonweergave naar
uw voorkeur instellen. Tijdens de luidsprekerselectieprocedure (raadpleeg pagina 270) wordt
een luidsprekersysteem geselecteerd wanneer
het apparaat voor de eerste keer wordt
ingeschakeld.
Het in te stellen item hangt af van het
luidsprekersysteem.
Nederlands
● 3-WEGS
ADF (antivervormingsfilter) .............. Pagina 288
INSTELLING
Parametrische equalizer (P.EQ) ... Pagina 289
Crossover (X-OVER) .................... Pagina 290
Tijdsinstelling (TIME ALIGN) ........ Pagina 291
Luidsprekerversterking (SP GAIN) .. Pagina 291
Instelling voor alle stoelen (ALL SEAT) .. Pagina 292
Geluidssterkte van de subwoofer
(SW VOLUME) ............................ Pagina 292
Basinstelling (BASS) ........................ Pagina 293
Hoge tonen (TREBLE) ..................... Pagina 293
Balans (BALANCE) .......................... Pagina 293
● 2-WEGS
ADF (antivervormingsfilter) .............. Pagina 288
INSTELLING
Parametrische equalizer (P.EQ) ... Pagina 289
Crossover (X-OVER) .................... Pagina 290
Tijdsinstelling (TIME ALIGN) ........ Pagina 291
Luidsprekerversterking (SP GAIN) .. Pagina 291
Instelling voor alle stoelen (ALL SEAT) .. Pagina 292
Basinstelling (BASS) ........................ Pagina 293
Hoge tonen (TREBLE) ..................... Pagina 293
Balans (BALANCE) .......................... Pagina 293
Fader (FADER) ................................ Pagina 293
● Dolby PLII
ADF (antivervormingsfilter) .............. Pagina 288
Geluidssterkte van de subwoofer
(SW VOLUME) ............................ Pagina 292
Geluidssterkte middelste luidspreker
(CTR VOLUME) .......................... Pagina 292
Balans (BALANCE) .......................... Pagina 293
Fader (FADER) ................................ Pagina 293
Dolby-modus (Dolby PL II) ............... Pagina 296
Luidsprekerversterking (SP GAIN) ... Pagina 296
Filter (FILTER) .................................. Pagina 297
Muziekmodusinstelling (PL II CONT) .. Pagina 297
Vertragingstijd van de
achterluidsprekers (PL II DELAY) .. Pagina 298
● NORMAAL
ADF (antivervormingsfilter) .............. Pagina 288
Geluidssterkte van de subwoofer
(SW VOLUME) ............................ Pagina 292
Basinstelling (BASS) ........................ Pagina 293
Hoge tonen (TREBLE) ..................... Pagina 293
Balans (BALANCE) .......................... Pagina 293
Fader (FADER) ................................ Pagina 293
288
Vergroten van virtuele ruimte (VSE) .. Pagina 293
Parametrische equalizer (P.EQ) ....... Pagina 294
Filter (FILTER) .................................. Pagina 297
De ADF instellen
• ADF is de afkorting van Anti Distortion Filter
(antivervormingsfilter).
De ingestelde functies “Liveliness
Enhancement Filter (Geluidverbeteringsfilter)” en “Sound Tone Compensation
(Geluidscompensatie)” maken een goed
gemoduleerde en realistische weergave
mogelijk, zonder de eigenschappen van het
oorspronkelijke geluid aan te tasten.
Dit apparaat is uitgerust met 4 verschillende
geluidseffecten, die zijn opgeslagen in het
geheugen. Kies het gewenste geluidseffect.
ADF-1 : Geschikt voor de standaardluidsprekers.
ADF-2 : Geschikt voor afzonderlijke luidsprekers.
ADF-3 : Geschikt voor coaxiale luidsprekers.
USER : Deze instelling kan door de gebruiker
zelf worden aangepast aan zijn of haar
persoonlijke voorkeuren.
OFF :
Geen geluidseffect.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
Opmerkingen:
• Aangezien het volumeniveau verandert wanneer
het ADF wordt in- of uitgeschakeld, schakelt u het
ADF in of uit terwijl het volumeniveau en “SW VOLUME” (subwoofer) en “CTR VOLUME” (middenluidspreker) zo laag mogelijk zijn ingesteld.
• Op sommige luidsprekersystemen kan het effect
onvoldoende zijn. Stel wanneer dit gebeurt het
volume bij.
• Als het ADF is ingesteld op “USER”, “1”, “2” of “3”,
zijn bij EQ-SELECT de functies VSE en BASS/
TREB uitgeschakeld.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Druk op [ADF].
SOUND 1 1
ADF
OFF
SETTING
SW
VOLUME
BALANCE
0
0
RTN
3. Raak
op de rechterkant van het
display aan om de ADF-functie te kiezen.
ADF MODE
ADF 1
1
RTN
∗ Kies een instelling uit “USER”, “1”, “2”, “3”,
of “OFF”.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
288
05.1.25, 6:52 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
4. Als u de afzonderlijke items van de ADFinstelling wilt veranderen, drukt u op de
[ADJ] toets.
5. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw item te kiezen.
Met iedere aanraking op
, doorloopt u
het instelitemdisplay als volgt:
●Instelitem (als USER is gekozen in stap 3)
BASS (BAS) ➜ TREBLE (HOGE TONEN)
➜ COMP ➜ BASS...
●Instelitem (als 1, 2 of 3 is gekozen in stap 3)
LEVEL (NIVEAU) ➜ COMP ➜ LEVEL
(NIVEAU)...
SETTING (INSTEL-) items (alleen voor 3-WEGS en 2-WEGS)
U kunt de items die zijn opgenomen in de
SETTING-secties alleen instellen wanneer u “3
WAY” of “2 WAY” selecteert in “SPEAKER
SELECT”. De items die u kunt instellen zijn
“P.EQ”, “X-OVER”, “TIME ALIGN”, “SP GAIN”
en “ALL SEAT”.
SETTING - P.EQ
P.EQ (Parametrische Equalizer) stelt u in staat
het gehele frequentiebereik nauwkeurig te
compenseren tot een vloeiende curve met
behulp van frequentiecompensatie overeenkomstig het type auto dat u hebt.
“P.EQ” kunt u alleen bijstellen wanneer de
“SPEAKER SELECT” op “3WAY” of “2WAY”
staat en “EQ SELECT“ op “P.EQ” (raadpleeg
pagina 304).
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak [P.EQ] aan.
SETTING
P.EQ
X-OVER
TIME
ALIGN
SP
GAIN
ALL
SEAT
OFF
RTN
PRESET
P.EQ MODE
FREQUENCY
500Hz
LEFT
1
OFF
L/R
BAND
ON/OFF
RTN
5. Raak [L/R] aan om “LEFT” of “RIGHT” te
kiezen.
6. Raak [BAND] aan.
∗Dit item kan worden ingesteld binnen het
bereik van 1 t/m 3.
7. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw item te kiezen.
Met iedere aanraking van
worden de
instelitems als volgt doorlopen:
FREQUENCY (FREQUENTIE) ➜ Q ➜
GAIN (VERSTERKING) ➜ FREQUENCY...
8. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en verander de instelling van het
item.
∗ “FREQUENCY” kan worden ingesteld
binnen het bereik van 20 Hz t/m 20 kHz.
∗ “Q” kan worden ingesteld binnen het
bereik van 1, 3, 5, 7 en 20.
∗ “GAIN” kan worden ingesteld binnen het
bereik van –12 dB t/m +12 dB.
9. Herhaal de stappen 5 t/m 8 om ieder item in
te stellen.
∗ Houd [L/R] gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt om de instelling te
kopiëren van de ene kant (links of rechts)
naar de andere kant.
10. Nadat u klaar bent met het instellen van
ieder item, raakt u [RTN] aan.
∗ U kunt de instellingen opslaan. Voor meer
informatie, raadpleeg “De SETTINGinstellingen opslaan en oproepen”
(pagina 292).
■ De P.EQ instellen
De instellingen die kunnen worden veranderd op
het P.EQ-menu zijn de volgende: de middenfrequentie, versterking en Q-curve kunnen worden
opgeslagen in combinatie met een kanaal/band.
Bijvoorbeeld: middenfrequentie “250Hz”,
versterking “–8dB” en Q-curve “3” kunnen worden
opgeslagen op band 1 op het rechter kanaal.
LEFT/RIGHT (kanaalkeuze)
Hiermee kiest u het kanaal (links of rechts) dat u
wilt instellen.
BAND (keuze van de frequentieband)
Hiermee kiest u de frequentieband (1 t/m 3) die
u wilt instellen. Stel de middenfrequentie
(FREQUENCY), versterking (GAIN) en Q-curve
(Q) in voor iedere frequentieband.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
289
289
05.1.26, 6:20 PM
280-8180-00
Nederlands
6. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en verander de instelling van het
item.
∗ “BASS” en “TREBLE” kunnen worden
ingesteld binnen het bereik van 1 t/m 13.
∗ “LEVEL” kan worden ingesteld binnen het
bereik van –3 t/m +3.
∗ Kies voor “COMP” “ON” of “OFF”.
7. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
4. Raak [ON/OFF] aan.
Het P.EQ-effect wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld.
Het geluid instellen
Nederlands
FREQUENCY (keuze van de middenfrequentie)
Hiermee kiest u de frequentie die moet worden
gebruikt als het midden van de frequentieband
die u wilt compenseren in het bereik van 20 Hz
t/m 20 kHz.
(in stappen van 1/3 octaaf, 31 punten)
GAIN (instelling van de versterking)
Hiermee stelt u de versterking (uitgangsniveau)
in binnen het bereik van –12 dB t/m +12 dB.
(in stappen van 1 dB, 25 punten)
Q (keuze van de Q-curve)
Hiermee stelt u de scherpte van de Q-curve in
op 1, 3, 5, 7 of 20.
● Compensatie
Het is niet nodig de frequentiekarakteristieken te
compenseren als deze vlak blijken (geen pieken
of dalen) na meting van de frequentiekarakteristieken met een meetapparaat.
Het gebeurt echter soms dat de frequentiekarakteristieken op bepaalde plaatsen omhoog
lopen of omlaag vallen. Als dat het geval is,
moeten de frequentiekarakteristieken worden
gecompenseerd. Creëer een frequentiecurve
met karakteristieken die het tegenovergestelde
zijn van de middenfrequenties van de delen
waar de karakteristieken omhoog lopen en
omlaag vallen om deze pieken en dalen op te
heffen en de frequentiekarakteristieken zo vlak
mogelijk te maken.
Het zo vlak mogelijk maken van de frequentiekarakteristieken wordt “compenseren”
genoemd.
Op dit apparaat kunnen de frequentiekarakteristieken worden gecompenseerd met
behulp van P.EQ (Parametrische Equalizer).
● Compensatie van frequentiekarakteristieken
Onderstaande figuur laat de verhouding zien
tussen de middenfrequentie, versterking en Qcurve.
Q-curv (Q)
Niveau
(dB)
Q=
F
f
3dB
Versterking (G)
f
Frequentiecurve
Middenfrequentie (F)
Frequentie
(Hz)
● Q-curve
De Q-curve wordt scherper als de numerieke
waarde hoger wordt, en wordt ronder als de
numerieke waarde lager wordt.
290
Vlakke frequentiekarakteristieken kunnen
worden verkregen door een Q-curve te kiezen
die het tegenovergestelde is van de curve die u
wilt compenseren.
Q-curve: (Q)
Q-curve: 20
Q-curve: 1
SETTING - X-OVER
U gebruikt deze functie om de luidsprekerinstelling aan te passen, zoals vastgestelde
frequenties of een kromming ingesteld naar de
luidsprekers die u op dat moment gebruikt.
(Crossover)
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak [X-OVER] aan.
X OVER MODE
LPF
80Hz
REAR
SP
RTN
4. Raak [SP] aan en kies uw luidspreker. Met
iedere aanraking van [SP] worden de
instelitems als volgt doorlopen:
HIGH (HOOG) ➜ MID ➜ SUB-W (in het
geval van 3-WEG) ➜ REAR (ACHTER) (in
het geval van 2-WEG) ➜ HIGH...
5. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw item te kiezen.
Met iedere aanraking van
worden de
instelitems als volgt doorlopen:
LPF* ➜ LPF SLOPE (CURVE)* ➜ HPF ➜
HPF SLOPE ➜ PHASE ➜ LPF...
* Dit item verschijnt niet wanneer u de
luidspreker selecteert op “HIGH” in stap 4.
6. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en wijzig de instelling van het
item.
●“LPF”
• Het instellingenbereik van “MID” is
THROUGH (door), 630Hz t/m 10 kHz. (De
fabrieksinstelling is “2kHz”.)
• Het instellingenbereik van “SUB-W” (in het
geval van 3-WEG) of “REAR” (in het geval
van 2-WEG) is THROUGH, 25Hz t/m 10
kHz. (De fabrieksinstelling is “80Hz”.)
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
290
05.1.25, 4:34 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
●“HPF”
• Het instellingenbereik van “HIGH” is van
630Hz t/m 20 kHz. (De fabrieksinstelling is
“2kHz”.)
• Het instellingenbereik van “MID” is
THROUGH, 25Hz t/m 10 kHz. (De
fabrieksinstelling is “THROUGH”.)
• Het instellingenbereik van “SUB-W” (in het
geval van 3-WEG) of “REAR” (in het geval
van 2-WEG) is THROUGH, 16Hz t/m 250
Hz. (De fabrieksinstelling is “THROUGH”.)
●“LPF SLOPE” en “HPF SLOPE”
• Het instellingenbereik is –6dB/OCT,
–12dB/OCT, –18dB/OCT. (De fabrieksinstelling is “–12dB/OCT”.)
●“PHASE”
• Het instellingenbereik is NORMAL/
REVERSE (NORMAAL/OMGEKEERD).
(De fabrieksinstelling is “NORMAL”.)
7. Herhaal de stappen 4 t/m 6 om ieder item in
te stellen.
5. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en wijzig de instelling van het
item.
∗ Het instellingenbereik is 0cm t/m 501,4cm
in stappen van 2,3cm.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 om ieder item in
te stellen.
7. Raak [RTN] aan.
∗ U kunt de instellingen opslaan. Voor meer
informatie, raadpleeg “De SETTINGinstellingen opslaan en oproepen”
(pagina 292).
SETTING - SP GAIN
Gebruik deze functie om het uitgangsniveau van
de luidspreker in te stellen. Stel het uitgangsniveau zodanig in dat de uitvoer uit iedere
luidspreker evenredig is. (Luidsprekerversterking)
1. Druk op de [SOUND] toets.
Nederlands
8. Raak [RTN] aan.
∗ U kunt de instellingen opslaan. Voor meer
informatie, raadpleeg “De SETTINGinstellingen opslaan en oproepen”
(pagina 292).
*2 Dit verschijnt wanneer de “SPEAKERSELECT” op “2WAY” staat.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak [SP GAIN] aan.
SP GAIN MODE
SETTING - TIME ALIGN
De afstand van de luisteraar tot iedere
luidspreker kan worden ingevoerd in stappen
van 2,3 cm, en de benodigde tijdsduur voor het
geluid om de luisteraar te bereiken kan worden
ingesteld. (Tijdregeling)
• De fabrieksinstelling is “0,0 cm”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak [TIME ALIGN] aan.
TIME ALIGN
HIGH L SP
0.0cm
RTN
4. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw luidspreker te kiezen.
Met iedere aanraking van
worden de
instelitems als volgt doorlopen:
HIGH (HOOG) L SP (LS) ➜ HIGH R SP ➜
MID L SP ➜ MID R SP ➜ SUB-W L SP*1 ➜
SUB-W R SP*1 ➜ REAR (ACHTER) L SP*2
➜ REAR R SP*2 ➜ HIGH L SP...
*1 Dit verschijnt wanneer de “SPEAKERSELECT” op “3WAY” staat.
HIGH L SP
0dB
RTN
4. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw luidspreker te kiezen.
∗ Met iedere aanraking van
worden
de instelitems als volgt doorlopen:
HIGH (HOOG) L SP (LS) ➜ HIGH R SP ➜
MID L SP ➜ MID R SP ➜ SUB-W L SP*1 ➜
SUB-W R SP*1 ➜ REAR (ACHTER) L SP*2
➜ REAR R SP*2 ➜ HIGH L SP...
*1 Dit verschijnt wanneer de “SPEAKER
SELECT” op “3WAY” staat.
*2 Dit verschijnt wanneer de “SPEAKER
SELECT” op “2WAY” staat.
5. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en wijzig de instelling van het
item.
∗ Het instellingenbereik is –20dB t/m 0dB.
6. Herhaal de stappen 4 en 5 om ieder item in
te stellen.
7. Raak [RTN] aan.
∗ U kunt de instellingen opslaan. Voor meer
informatie, raadpleeg “De SETTINGinstellingen opslaan en oproepen”
(pagina 292).
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
291
291
05.1.26, 6:20 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
SETTING - ALL SEAT
■ De instellingen activeren
De instelling van “TIME ALIGN” en “SP GAIN”
wordt tijdelijk teruggezet naar de fabrieksinstelling. Wanneer de instelling die is ingesteld
voor de chauffeurskant wordt teruggezet naar
de fabrieksinstelling, geven de luidsprekers een
geluid weer die voor alle stoelen geschikt is.
U kunt de instellingen activeren voor SETTINGitems.
1. Druk op de [SOUND] toets.
■ De instellingen voor SETTING-items
oproepen
2. Raak [SETTING] aan.
1. Raak [SETTING] aan.
2. Raak [INITIAL] aan.
Alle instellingen worden geactiveerd.
U kunt de instellingen oproepen voor SETTINGitems.
3. Raak [ALL SEAT] aan.
SETTING
P.EQ
X-OVER
TIME
ALIGN
SP
GAIN
1. Druk op de [SOUND] toets.
ALL
SEAT
ON
2. Raak [SETTING] aan.
ALL
RTN
PRESET
3. Raak [PRESET] aan.
“ALL” verschijnt op het display en de
instelling van “TIME ALIGN” en “SP GAIN”
wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling.
■ De instelling ALL SEAT uitschakelen
1. Raak [ALL SEAT] nogmaals aan.
Nederlands
De SETTING-instellingen opslaan en oproepen
Als u een “3 WAY” of “2 WAY” luidsprekersysteem heeft, kunt u maximaal drie instellingen
opslaan en oproepen voor “P.EQ”, “X-OVER”,
“TIME ALIGN”, “SP GAIN”.
1. Stel één van de items in in SETTING.
2. Toon het scherm [SETTING].
∗ Om dit scherm te tonen vanaf het begin,
druk op de [SOUND] toets en vervolgens
op [SETTING].
3. Raak [PRESET] aan.
SETTING
P.EQ
X-OVER
TIME
ALIGN
SP
GAIN
ALL
SEAT
X-OVER
TIME
ALIGN
SP
GAIN
ALL
SEAT
OFF
RTN
PRESET
4. Raak één van de volgende aan: [LOAD 1],
[LOAD 2] en [LOAD 3] om de opgeslagen
instelling op te roepen.
De subwoofer en middenluidspreker instellen
• “SW VOLUME” (subwoofer) kunt u alleen
bijstellen wanneer de “SPEAKER SELECT”
op “3WAY”, “Dolby PL II” of “NORMAL” staat
en “SUBWOOFER“ op “ON” (raadpleeg
pagina 304).
• “CTR VOLUME” (middenluidspreker) kunt u
alleen bijstellen wanneer de “SPEAKER
SELECT” op “Dolby PL II” staat en “CENTER-SP” op “ON” (raadpleeg pagina 304).
• De fabrieksinstelling van SW VOLUME is “0”
en van CTR VOLUME is “0”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
OFF
2. Raak [SW VOLUME] of [CTR VOLUME] aan.
RTN
PRESET
SETTING
P.EQ
SW VOLUME
4. Raak één van de volgende aan: [SAVE 1],
[SAVE 2] en [SAVE 3].
0
RTN
SETTING PRESET
LOAD
1
LOAD
2
LOAD
3
SAVE
1
SAVE
2
SAVE
3
RTN
INITIAL
∗ Als u [LOAD] of [INITIAL] aanraakt
voordat u [SAVE] aanraakt, worden uw
instellingen niet opgeslagen.
∗ Als u “Dolby PLII” heeft geselecteerd, druk
op [Å]/[Î] om naar de volgende pagina te
gaan.
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel het item naar wens in.
∗ Dit item kan worden ingesteld binnen het
bereik van –5 t/m +5.
4. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
292
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
292
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
De hoge en lage tonen instellen
Het VSE-menu kiezen
De hoge/lage-tonenfunctie kunt u alleen
instellen wanneer “SPEAKER SELECT” op “3
WAY”, “2 WAY” of “NORMAL” staat (zie pagina
270) en “EQ SELECT” staat op “BASS/TREB”
(zie pagina 304).
• De fabrieksinstelling is “0”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
Met VSE (Virtual Space Enhancer) bent u in
staat de geluidsdrukbalans in uw auto te
compenseren zodat hetzelfde geluidseffect
wordt verkregen, ongeacht op welke stoel u zit,
zoals aangetoond met compensatiesimulaties.
• De fabrieksinstelling van VSE is “OFF” en op
het VSE-basismenu is deze “FLAT”.
2. Raak [BASS] of [TREBLE] aan.
■ Het VSE-basismenu
Deze functie is voorgeprogrammeerd met zes
basismenu’s. Kies het basismenu overeenkomstig uw voorkeuren.
BASS
0
RTN
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel het item naar wens in.
∗ Dit item kan worden ingesteld binnen het
bereik van –6 t/m +6.
4. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
BALANCE:
Hiermee stelt u de balans van het volumeniveau
in tussen de linker en rechter luidsprekers.
FADER:
Hiermee stelt u de balans van het volumeniveau
in tussen de voor- en achterluidsprekers.
• De fabrieksinstelling van BALANCE is “0” en
van FADER “0”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [BALANCE] of [FADER] aan.
2. Raak [VSE] aan.
SOUND 1 2
ADF
VSE
P.EQ
OFF
OFF
OFF
FILTER
SW
VOLUME
BALANCE
0
0
RTN
3. Raak [ON/OFF] aan.
Het VSE-effect wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld.
VSE MODE
FLAT
P1
PRESET
OFF
PRESET
ON/OFF
RTN
Wanneer VSE is ingesteld op “OFF”, heeft
de VSE-instelling geen invloed op de
geluidsbron. Hiermee is de VSE-instelling
voltooid. Druk op de [SOUND] toets om
terug te keren naar de oorspronkelijke
functie.
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en selecteer één van de VSEbasismenu’s.
BALANCE
0
RTN
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel het item naar wens in.
∗ “BALANCE” kan worden ingesteld binnen
het bereik van L13 (linker kanalen
versterkt) t/m R13 (rechter kanalen
versterkt).
∗ “FADER” kan worden ingesteld binnen het
bereik van R12 (achterkanalen versterkt) t/
m F12 (voorkanalen versterkt).
4. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
De VSE-basismenu’s
Nr. Functienaam Beschrijving
Vlakke niveauregeling
1
FLAT
van de geluidsbron.
2
BASS BOOST Lage tonen versterkt.
Midden- en hoge tonen
3
HIGH BOOST
versterkt.
Lage en hoge tonen
4
IMPACT
versterkt.
Middentonen (menselijke
5
ACOUSTICAL
stem) versterkt.
6
USER
Gebruikersvoorkeur
5. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
293
293
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Nederlands
De balans/fader instellen
1. Druk op de [SOUND] toets.
Het geluid instellen
VSE instellen en opslaan
(gebruikersgeheugen)
Instelitems
● DIFFUSE
Hiermee stelt u de afwijking van de verspreide
geluidsdruk in.
● CAR WIDTH
Hiermee stelt u de afwijking van de geluidsdruk
in de breedterichting van de auto in.
● CAR LENGTH
Hiermee stelt u de afwijking van de geluidsdruk
in de lengterichting van de auto in.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [VSE] aan.
SOUND 1 2
ADF
VSE
P.EQ
OFF
OFF
OFF
FILTER
SW
VOLUME
BALANCE
0
0
Nederlands
3. Raak [ON/OFF] aan om deze in te schakelen.
Het VSE-effect wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld.
VSE MODE
P1
PRESET
OFF
PRESET
RTN
ON/OFF
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en selecteer één van de VSEbasismenu’s.
5. Druk op de [ADJ] toets.
6. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies [DIFFUSE], [CAR
WIDTH] of [CAR LENGTH].
11. Houd [USER] gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt.
U hoort een lange pieptoon en de waarden
die u tot en met stap 9 hebt ingesteld, worden
opgeslagen in het VSE-gebruikersmenu.
Als u een korte pieptoon hoort, worden de
instelwaarden tot en met stap 9 gewist. Stel
deze waarden opnieuw in, indien gewenst.
12. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
P.EQ (Parametrische Equalizer) stelt u in staat
het gehele frequentiebereik nauwkeurig te
compenseren tot een vloeiende curve met behulp
van frequentiecompensatie overeenkomstig het
type auto dat u hebt. Het P.EQ-menu kunt u
alleen instellen wanneer “SPEAKER SELECT”
op “NORMAL” staat (zie pagina 270) en “EQ
SELECT” staat op “P.EQ” (zie pagina 304).
• De fabrieksinstelling van P.EQ is “OFF” en
van het P.EQ-basismenu is deze “SEDAN-1”.
■ Het P.EQ basismenu
Deze functie is voorgeprogrammeerd met zes
types P.EQ-basismenu, overeenkomstig het
type auto dat u hebt en de montageposities van
de luidsprekers. Kies het basismenu overeenkomstig uw type auto.
1. Druk op de [SOUND] toets.
VSE EDIT
DIFFUSE
10. Raak [PRESET] aan om de VSE-menulijst
weer te geven.
Het P.EQ-menu kiezen
RTN
FLAT
Opmerkingen:
• Het scherm dat in stap 3 werd getoond verschijnt,
met de aanvullende titelaanduiding “✓”.
Met deze bediening is het instellen van de VSE
voltooid. Om verder te gaan met het opslaan van
de instelwaarden in het VSE-gebruikersmenu,
voert u de volgende stappen uit.
2. Raak [P.EQ] aan.
5
SETTING
OFF
ON/OFF
RTN
7. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en verander de instelling van het
item.
Met iedere aanraking, verhoogt u de waarde
van 1 t/m 10.
P.EQ
X-OVER
TIME
ALIGN
SP
GAIN
ALL
SEAT
OFF
RTN
PRESET
3. Raak [ON/OFF] aan.
Het P.EQ-effect wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld.
P.EQ MODE
8. Herhaal de stappen 6 en 7 om het gewenste
item in te stellen.
SEDAN-1
P1
PRESET
9. Nadat u klaar bent met het instellen van
ieder item, raakt u [RTN] aan.
294
OFF
PRESET
ON/OFF
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en selecteer één van de P.EQmenu’s.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
294
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
Het P.EQ basismenu
1
Naam op het
display
SEDAN-1
2
SEDAN-2
3
MINI VAN-1
Nr.
4
MINI VAN-2
5
WAGON
6
USER
Montagepositie van
de luidsprekers
Voorin: Voorportier
Achterin: Hoedenplank
Voorin: Voorportier
Achterin: Achterportier
Voorin: Voorportier
Achterin: Zijkant bagageruimte
Voorin: Voorportier
Achterin: Achterportier
Voorin: Voorportier
Achterin: Zijkant bagageruimte
Gebruikersvoorkeur
P.EQ instellen en opslaan
(gebruikersgeheugen)
1. Druk op de [SOUND] toets.
SETTING
TIME
ALIGN
SP
GAIN
ALL
SEAT
OFF
RTN
PRESET
3. Raak [ON/OFF] aan om deze in te schakelen.
Het P.EQ-effect wordt beurtelings in- en
uitgeschakeld.
P.EQ MODE
SEDAN-1
P1
PRESET
OFF
PRESET
RTN
ON/OFF
6. Raak [F/R] aan en selecteer [FRONT] of
[REAR].
P.EQ EDIT
FREQUENCY
250Hz
FRONT
1
OFF
F/R
BAND
ON/OFF
RTN
7. Raak [BAND] aan en selecteer de waarde
die u wilt instellen. Met iedere aanraking,
verhoogt u de waarde van 1 t/m 3.
9. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en verander de instelling van het
item.
∗ “FREQUENCY” kan worden ingesteld
binnen het bereik van 20 Hz t/m 20 kHz.
∗ “Q” kan worden ingesteld door te kiezen
binnen het bereik van 1, 3, 5, 7 en 20.
∗ “GAIN” kan worden ingesteld binnen het
bereik van –12 dB t/m +12 dB.
10. Herhaal de stappen 6 t/m 9 om het
gewenste item in te stellen.
11. Nadat u klaar bent met het instellen van
ieder item, raakt u [RTN] aan.
Instelwaarden voor het P.EQ-basismenu F: Middenfrequentie, Q: Q-curve, G: Versterking (uitgangsniveau)
Nr.
(type auto)
Kanaal
1
(SEDAN-1)
2
(SEDAN-2)
3
(MINI VAN-1)
4
(MINI VAN-2)
5
(WAGON)
6
(USER)
Voor
Achter
Voor
Achter
Voor
Achter
Voor
Achter
Voor
Achter
Voor
Achter
(Standaard) parameters van de parametrische equalizer
Band 1
Band 2
Band 3
F
Q
G
F
Q
G
F
Q
G
250 Hz 3
-8 dB
2 kHz 1
-4 dB
5 kHz 1
-4 dB
250 Hz 3 -10 dB 1.25 kHz 5
0 dB
8 kHz 5
0 dB
250 Hz 7 -10 dB
800 Hz 3
-4 dB
8 kHz 1
-5 dB
80 Hz 7
+3 dB
125 Hz 5 -12 dB 1.25 kHz 5
0 dB
125 Hz 5
-4 dB 1.25 kHz 3
-4 dB
2 kHz 7
+3 dB
250 Hz 1
-6 dB
630 Hz 3
-4 dB
8 kHz 5
0 dB
250 Hz 3
-4 dB 1.25 Hz 3
-8 dB
80 Hz 3
+3 dB
250 Hz 3
-8 dB
500 Hz 5
-5 dB
8 kHz 5
0 dB
250 Hz 3
-8 dB
1 kHz 3
-8 dB
10 kHz 1
-6 dB
250 Hz 3
-8 dB
800 Hz 1
-8 dB
8 kHz 5
0 dB
500 Hz 1
0 dB
1 kHz 1
0 dB
5 kHz 1
0 dB
500 Hz 1
0 dB
1 kHz 1
0 dB
5 kHz 1
0 dB
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
295
295
05.1.26, 6:21 PM
280-8180-00
Nederlands
2. Raak [P.EQ] aan.
X-OVER
5. Druk op de [ADJ] toets.
8. Raak
op de linkerkant van het display
aan en selecteer ieder instelitem.
Met iedere aanraking worden de instelitems
als volgt doorlopen:
●Instelitems
FREQUENCY (FREQUENTIE) ➜ Q ➜
GAIN (VERSTERKING) ➜ FREQUENCY...
5. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
P.EQ
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en selecteer één van de P.EQmenu’s.
Het geluid instellen
Opmerkingen:
• Het scherm dat in stap 3 werd getoond, verschijnt
met de aanvullende titelaanduiding “✓”.
Met deze bediening is het instellen van de P.EQ
voltooid. Om verder te gaan met het opslaan van
de instelwaarde in het P.EQ-gebruikersmenu,
voert u de volgende stappen uit.
12. Raak [PRESET] aan om de P.EQ-menulijst
weer te geven.
13. Houd [USER] gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt.
U hoort een lange pieptoon en de waarden
die u tot en met stap 10 hebt ingesteld,
worden opgeslagen in het P.EQ-menu.
Als u een korte pieptoon hoort, worden de
instelwaarden tot en met stap 10 gewist. Stel
deze waarden opnieuw in, indien gewenst.
14. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
• Deze functie is geschikt voor stereogeluidsbronnen, zoals CD’s.
• Een andere instelfunctie (PL II CONT)
waarmee u meer gedetailleerde instellingen
kunt maken, is ook beschikbaar omdat het
geluidsveld zich anders gedraagt afhankelijk
van de toestand van de opgenomen muziekbron. (Zie pagina 297)
■ MATRIX (matrixfunctie)
• Deze functie is geschikt voor geluidsbronnen
zoals AM/FM-radio.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [Dolby PLII] aan.
SOUND 1 2
ADF
Dolby
PL
OFF
MUSIC
SP
GAIN
FILTER
BALANCE
FADER
0
0
RTN
De functiedisplays worden als volgt
doorlopen:
Dolby Pro Logic II
Nederlands
Dolby Pro Logic II is een matrix-decodeertechnologie waarin verbeterde, digitale
matrixtechnologie is toegepast en waarmee
Dolby Pro Logic verder werd verbeterd. Dolby
Pro Logic II geeft uitstekende 5.1-kanalen
reproductie van zowel Dolby-surroundbronnen
als stereogeluidsbronnen, zoals CD’s, waarbij
het surroundkanaal over het volledige
frequentiebereik (20 Hz t/m 20 kHz) krijgt en
stereo wordt. Hierdoor kunt u naar iedere
stereobron luisteren met het dynamische geluid
van 5.1 kanalen. U kunt de muziekfunctie of
matrixfunctie kiezen overeenkomstig de bron
die u wilt weergeven.
Dit product is gemaakt onder licentie van Dolby
Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” en het
dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van
Dolby Laboratories.
Het Dolby Pro Logic II-menu
kiezen
Dit menu is beschikbaar wanneer het
luidsprekersysteem op “Dolby PLII” staat.
Kies de MUSIC-functie of de MATRIX-functie
overeenkomstig de bron die u wilt weergeven in
de Dolby Pro Logic II-functie.
• De fabrieksinstelling is “MUSIC”.
296
■ MUSIC (muziekfunctie)
MUSIC (muziekfunctie) ➜ MATRIX
(matrixfunctie) ➜ MUSIC (muziekfunctie)...
3. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
* Voor verdere informatie over het instellen
van het volumeniveau van de middenluidspreker/subwoofer, zie pagina 292.
Het versterkingsniveau van
de luidspreker instellen
Gebruik de ingebouwde testtoonfunctie zodat
de versterkingsniveaus van alle luidsprekers
dezelfde zijn.
• Het SP GAIN-menu kan alleen worden
ingesteld als de Dolby Pro Logic II-functie is
ingesteld op “MUSIC” of “MATRIX”.
• De fabrieksinstelling is “0dB”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [SP GAIN] aan.
SP GAIN MODE
FRONT - L
0dB
RTN
3. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw item te kiezen.
Met iedere aanraking worden de instelitems
als volgt doorlopen:
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
296
05.1.26, 6:21 PM
280-8180-00
Het geluid instellen
Filterfrequentie
De muziekfunctie instellen
Stel een filterfrequentie in die het best overeenkomt met uw luidsprekers.
• De filters (HPF of SUB-W LPF) die u kunt
instellen verschillen afhankelijk van de
SPEAKER SELECT-instellingen. In onderstaande tabel verwijst “JA” naar het item dat u
kunt instellen en “NEE” naar het item dat u
niet kunt instellen.
SPEAKER
SELECT
Dolby PL II
NORMAL
HPF
Nee
Ja
FILTER
SUB-W LPF*
Ja
Ja
* Dit item kan alleen worden ingesteld als
“SUB-WOOFER” op “ON” staat.
• De fabrieksinstelling voor FILTER is
“THROUGH”.
Filterinstelling
● HPF (instelling van hoogdoorlaatfilter)
Dit filter stopt de signalen onder de geselecteerde frequentiewaarde.
Met iedere aanraking wordt de frequentiewaarde als volgt doorlopen:
THROUGH ➜ 50Hz ➜ 80Hz ➜ 120Hz ➜
THROUGH...
Selecteer de frequentie die bij uw luidspreker
past wanneer u luidsprekers heeft geïnstalleerd
met een kleinere doorsnede.
Zet de waarde op “THROUGH” als u luidsprekers gebruikt die lage frequenties kunnen
weergeven.
MUSIC-functie
Als u Dolby Pro Logic II op “MUSIC” instelt, kunt
u de MUSIC-functie verder instellen.
• Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u
“MUSIC” heeft geselecteerd.
• De fabrieksinstellingen zijn “NO” voor
“PANORAMA”, “3” voor “DIMENSION” en “3”
voor “CTR WIDTH”.
Instelitems
● PANORAMA (instelling van panoramaregeling)
Breidt het voorste geluidsveld naar de achterluidsprekers uit. Zet deze instelling op “YES” als
u denkt dat het surround-effect niet voldoende is.
● DIMENSION (instelling van dimensie)
Verplaatst het geluidsveld naar voren of naar
achter. Stel dit item in als het geluidsveld is
verbreed naar de voor- of achterkant.
De waarde voor de middeninstelling is 3.
Selecteer van 0 t/m 2 voor weging aan de
achterkant. Selecteer van 4 t/m 6 voor weging
aan de voorkant.
● CTR WIDTH (instelling van de middenbreedte)*
Verspreidt een gedeelte van het geluid van de
middenluidspreker naar de voorste luidsprekers
(links en rechts).
Door het middengeluid te verspreiden naar de
voorste luidsprekers, ofwel het gehele geluidsveld te bestrijken, bemerkt u de natuurlijke
uitbreiding van het geluidsveld.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
297
297
05.1.26, 6:21 PM
280-8180-00
Nederlands
De filterfrequentie instellen
● SUB-W LPF (Subwoofer laagdoorlaatfilter)
Dit filter stopt de signalen boven de geselecteerde frequentiewaarde.
Met iedere aanraking wordt de frequentiewaarde als volgt doorlopen:
THROUGH ➜ 50Hz ➜ 80Hz ➜ 120Hz ➜
THROUGH...
Selecteer de frequentie die past bij uw
subwoofer. Set de waarde op “THROUGH” als u
versterkte subwoofers gebruikt met ingebouwde
laagdoorlaatfilters.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Raak [FILTER] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies [HPF] of [SUB-W LPF].
4. Raak
op de rechterkant van het
display aan om de frequentiewaarde te
kiezen.
• Kies een instelling uit THROUGH, 50Hz,
80Hz of 120Hz.
5. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
●Instelitems
FRONT-L (Links voor) ➜ CENTER*1 ➜
FRONT-R (Rechts voor) ➜ SURROUND-R
(Surround rechts) ➜ SURROUND-L
(Surround links) ➜ SUB-WOOFER*2 ➜
FRONT-L...
*1 “CENTER” verschijnt alleen als “CENTER-SP” (pagina 304) op “ON” staat.
*2 “SUB-WOOFER” verschijnt alleen als
“SUB-WOOFER” (pagina 304) op “ON”
staat.
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en verander het versterkingsniveau.
• “SP-GAIN” kan worden ingesteld binnen
het bereik van –10dB t/m 10dB.
5. Herhaal de stappen 3 t/m 4 om het
gewenste item in te stellen.
6. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
Het geluid instellen
Zet de waarde op “0” om al het middengeluid
weer te geven met de middenluidspreker.
Zet de waarde op “7” om al het middengeluid
over de linker en rechter voorluidsprekers te
verspreiden zoals bij een normaal stereosysteem.
* “CTR WIDTH” verschijnt alleen als “CENTERSP” op “ON” staat.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende
pagina te gaan.
3. Raak [Dolby PLII CONT] aan.
• De instelitems zijn “PANORAMA”,
“DIMENSION” en “CTR WIDTH”.
3. Raak [SRD DELAY] aan.
SRD DELAY
SRD SP
0ms
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel de vertragingstijd in.
• “SRD-SP” kan worden ingesteld binnen
het bereik van 0ms t/m 15ms.
5. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
4. Raak
op de linkerkant van het display
aan om uw item te kiezen.
Dolby PL
PANORAMA
CONT
NO
RTN
Nederlands
5. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel de waarden in.
• Kies voor “PANORAMA” de instelling
“YES” of “NO”.
• “DIMENSION” kan worden ingesteld
binnen het bereik van 0 t/m 6.
• “CTR WIDTH” kan worden ingesteld
binnen het bereik van 0 t/m 7.
6. Druk op de [SOUND] toets om terug te
keren naar de oorspronkelijke functie.
De vertragingstijd van de
achterluidspreker instellen
Vertragingstijd
De tijd die geluid nodig heeft om van de
luidsprekers een luisteraar te bereiken hangt af
van de plaats van de luidspreker of de grootte
van de auto. Door de vertragingstijd in te stellen
voor iedere luidspreker, kunt u het geluid van de
voorste luidsprekers en dat van de andere
luidsprekers tegelijkertijd horen.
• Dit item kan alleen worden ingesteld als
“SPEAKER SELECT” op “Dolby PL II” staat.
• De fabrieksinstelling is “0ms”.
1. Druk op de [SOUND] toets.
2. Druk op [Å]/[Î] om naar de volgende
pagina te gaan.
298
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
298
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
De displays in de TITLE INPUT
Het scherm “TITLE INPUT” verschijnt wanneer
u een titel invoert.
TEXT
FONT (LETTERTYPE)-display Titeldisplay (TEKST)-display
TITLE INPUT
Me I o d y
a
a-Z
FONT
TEXT
/
RTN
2. Raak [DISP] aan.
3. Raak [INPUT] aan.
DISPLAY EDIT
P
<<
FOLDER00002
05
BGV
TITLE
AVIL.208:43
SP/ANA
FONT (LETTERTYPE)-display
A : Hoofdletters
a : Kleine letters
1 : Cijfers
U: Symbolen
Ā : Trema
Aantal titels
100 titels
100 titels
50 titels
1. Ontvang de TV-zender of geef een CD of
MUSIC CATCHER-bestand weer waarvan u
de titel wilt invoeren.
RTN
MEMO
MEMO
CD-wisselaarfunctie
DCZ628 aangesloten
CDC655Tz aangesloten
CDC1255z aangesloten
L-BLUE
COLOR
INPUT
RTN
Het scherm TITLE INPUT verschijnt.
4. Raak [ ]/[ ] aan om de cursor te verplaatsen naar de invoerpositie.
TITLE INPUT
A
A-Z
FONT
TEXT (TEKST)-display
Raak
aan en selecteer het teken dat u
wilt invoeren.
RTN
MEMO
∗ U kunt maximaal 10 tekens invoeren.
LET OP
/
Raak deze toetsen aan om de cursor te
bewegen over invoerposities.
Door op de resettoets te drukken, wist u alle
inhoud, waaronder de titels, uit de
gebruikersgeheugens van dit apparaat.
RTN
Door dit aan te raken wordt het invoeren van
titels geannuleerd en keert het apparaat terug
naar het oorspronkelijke display.
5. Raak
aan op [FONT] en selecteer de
tekstsoort.
Met iedere aanraking van
verandert
het teksttype als volgt:
Hoofdletters
(spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q
RSTUVWXYZ
Kleine letters
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Cijfers
0123456789
Symbolen
MEMO
Door dit aan te raken wordt de ingevoerde titel
opgeslagen en keert het apparaat terug naar
het oorspronkelijke display.
Titels invoeren
U kunt TV-stations, CD’s en MUSIC CATCHERbestanden een titel geven van maximaal 10
tekens lang. Deze titels kunnen worden
weergegeven wanneer het apparaat uitzendingen ontvangt of tijdens het afspelen van CD’s.
Het aantal titels dat u kunt invoeren is als volgt:
Functie
CD-functie
TV-functie
MUSIC CATHCHERfunctie
Aantal titels
50 titels
20 titels
64 titels
(alleen voor mapnamen)
Trema
ÅÄËÉEÊÏÆØåäëéeêïöüæø
6. Raak
aan op [TEXT] om de in te
voeren tekens te specificeren.
7. Herhaal de stappen 4 t/m 6 om de hele titel
in te voeren.
8. Raak [MEMO] aan.
U hoort een lange pieptoon en de titel wordt
in het geheugen opgeslagen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
299
299
05.1.26, 6:22 PM
280-8180-00
Nederlands
Titeldisplay
De huidig ingevoerde titel wordt afgebeeld.
TEXT
Gemeenschappelijke bedieningen
Titels wissen
De instellingen veranderen
1. Ontvang de TV-zender of geef een CD of
MUSIC CATCHER-bestand weer waarvan u
de titel wilt wissen.
De instelitems kiezen
2. Raak [DISP] aan.
1. Druk op de [ADJ] toets.
De functie verandert naar de instelfunctie.
ADJ 1 1
3. Raak [INPUT] aan.
4. Houd [RTN] gedurende 2 seconden of
langer ingedrukt om de titel te wissen.
5. Raak [MEMO] aan.
∗ Wissen gebeurt door de titel te overschrijven met een lege titel.
Geluidsonderbreking voor
mobiele telefoon
Nederlands
Dit apparaat heeft een speciale verbinding
nodig om het geluidssignaal te onderbreken
wanneer een mobiele telefoon afgaat in de auto.
∗ Deze functie is niet compatibel met alle mobiele
telefoons. Neem contact op met uw plaatselijke
Clarion dealer voor informatie over de juiste
installatie en compatibiliteit.
APPEARANCE
SOUND
TUNER
SETTING
RECENT
RTN
2. Raak [APPEARANCE], [SOUND], [TUNER]
of [SETTING] aan.
3. Raak
op de linkerkant van het display
aan om het in te stellen item te kiezen.
4. Als op de rechterkant van het display “ENT”
wordt afgebeeld, raakt u [ENT] aan om te
schakelen naar het instellingendisplay.
aan de rechterkant van het
5. Raak
display en stel de gegevens in.
■ Terugkeren naar de oorspronkelijke
functie
1. Druk nogmaals op de [ADJ] toets.
■ Oproepen van het laatst gebruikte
item
1. Raak [RECENT] aan.
300
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
300
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
● Instelitems
Hoofditem
APPEARANCE
(WEERGAVE)
SOUND
SETTING
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
301
301
05.1.26, 6:22 PM
280-8180-00
Nederlands
TUNER
Subitem
MSG INFO
• Het berichtendisplay in-/uitschakelen (zie pagina 302)
MSG INPUT
• Berichtinformatie-invoer (zie pagina 302)
DIMMER IN
• De automatische dimmer instellen (zie pagina 302)
DMR LEVEL
• Het dimmerniveau instellen (zie pagina 303)
BRIGHT
• Het displaycontrast instellen (zie pagina 303)
BLINK LED
• De LED laten knipperen wanneer de DCP wordt verwijderd (zie pagina 303)
BEEP
• De pieptoon instellen (zie pagina 303)
SCROLL SPD
• De doorloopsnelheid instellen (zie pagina 304)
SRC ICON
• De weergave van het bronpictogram instellen (zie pagina 304)
EQ SELECT (wanneer NORMAL, 3WAY of 2WAY zijn geselecteerd.)
• P.EQ of BASS/TREB instellen (zie pagina 304)
CENTER SP (wanneer PL II is geselecteerd.)
• De middenluidspreker in-/uitschakelen (zie pagina 304)
SUB WOOFER (wanneer NORMAL, 3WAY of PL II zijn geselecteerd.)
• De subwoofer in-/uitschakelen (zie pagina 304)
AMP CANCEL
• De ingebouwde versterker in-/uitschakelen (zie pagina 305)
RDS-IN REC
• De RDS/DAB-onderbreking instellen terwijl de MUSIC CATCHER-functie
actief is. (zie pagina 286)
LINK ACT
• De AF-functie tussen RDS en DAB instellen (zie blz. 276)
LANGUAGE
• De taal van het PTY-display instellen (zie pagina 280)
TV AREA
• Het TV-zendergebied instellen (zie pagina 314)
TV DIVER
• De TV-diversiteit instellen (zie pagina 314)
AUX / TEL
• AUX en TEL instellen (zie pagina 305)
AUX SENS
• Het ingangsniveau van de draagbare audio (AUX) instellen (zie pagina 305)
TEL-SP
• De autoluidsprekeruitgang voor de mobiele telefoon (TEL-002, optioneel)
instellen (zie pagina 305)
TEL-SWITCH
• De mobiele-telefoononderbreking instellen (zie pagina 306)
CALIBRATE
• De automatische volumeregeling instellen (zie pagina 306)
SYSTEM CHECK
• Een systeemcontrole uitvoeren (zie pagina 307)
CODEMATIC
• De veiligheidsfunctie instellen (zie pagina 307)
SLIDE CONT
• De schuifrichting van de schuifknoppen instellen (zie pagina 308)
Gemeenschappelijke bedieningen
Berichten weergeven (MSG
INFO)
Gebruik deze functie om een bericht weer te
geven wanneer er binnen 30 seconden geen
bewerking is uitgevoerd.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
6. Raak
aan op [FONT] en selecteer de
tekstsoort.
Met iedere aanraking van
verandert
het teksttype. Voor verdere informatie, zie
bladzijde 299.
aan op [TEXT] om het in te
7. Raak
voeren teken te specificeren.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
8. Herhaal de stappen 5 t/m 7 om het bericht in
te voeren.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
9. Raak [MEMO] aan.
U hoort een lange pieptoon en het bericht
wordt in het geheugen opgeslagen.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “MSG INFO”.
10.Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
ADJ APPEARANCE
MSG
INFO
OFF
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
De automatische
displaydimmer instellen
(DIMMER IN)
Nederlands
2. Raak [APPEARANCE] aan.
Met deze functie kunt u de displayverlichting
verzwakken overeenkomstig de verlichting of
helderheid in uw auto.
Stel de automatische displaydimmer in op
“AUTO” (gekoppeld aan de helderheid in uw
auto) of “ILLUMI” (gekoppeld aan de verlichting
in uw auto).
• Als de automatische displaydimmer is
ingesteld op “AUTO”, wordt de helderheid van
het display gedimd afhankelijk van de
lichtsterkte gemeten door deze sensor.
• Stel vervolgens het niveau van de
displaydimmer in op DMR LEVEL.
• De fabrieksinstelling is “AUTO”.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “MSG INPUT”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
Berichten invoeren om af te
beelden als berichtinformatie
(MSG INPUT)
• U kunt maximaal 30 tekens invoeren.
• De fabrieksinstelling is “Active Matrix
Control System”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
ADJ-APPEARANCE
2. Raak [APPEARANCE] aan.
MSG INPUT
[ENT]
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “DIMMER IN”.
RTN
ADJ APPEARANCE
4. Raak [ENT] aan.
De functie verandert naar de berichtinvoerfunctie.
5. Raak [ ]/[ ] aan en kies de invoerpositie.
MESSAGE INPUT
Active Mat
A
A-Z
FONT
TEXT
IN
AUTO
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “AUTO” of “ILLUMI”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
RTN
MEMO
302
D I MMER
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
302
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
Het niveau van de
displaydimmer instellen (DMR
LEVEL)
De LED laten knipperen wanneer de DCP wordt verwijderd
(BLINK LED)
Met deze functie kunt u instellen hoeveel de
weergaven op het display moeten worden
gedimd.
• De fabrieksinstelling is “3”.
Met deze functie kunt u de LED van dit apparaat
laten knipperen wanneer de DCP wordt
verwijderd.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “DMR LEVEL”.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “BLINK LED”.
ADJ APPEARANCE
ADJ APPEARANCE
DMR L E V E L
3
BL INK LED
OFF
RTN
RTN
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
De helderheid van het display
instellen (BRIGHT)
Met deze functie kunt u het contrast van het
display instellen afhankelijk van de hoek
waaronder het apparaat is gemonteerd.
• De fabrieksinstelling is “5”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “BRIGHT”.
ADJ APPEARANCE
BRIGHT
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
De pieptoon instellen voor
wanneer de toetsen worden
bediend (BEEP)
Met deze functie kunt u de korte en lange hoge
pieptonen (“BEEP” genoemd) instellen die u
hoort wanneer een toets wordt bediend.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “BEEP”.
ADJ APPEARANCE
BEEP
OFF
5
RTN
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel het contrast in.
∗ Dit item kan worden ingesteld binnen het
bereik van 1 t/m 12.
Stel het item in terwijl u kijkt hoe het
display verandert.
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
303
303
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Nederlands
4. Raak
aan de rechterkant van het
display en stel het dimmerniveau in.
∗ Kies een instelling uit OFF (displaydimmer
uitgeschakeld, helder) en 1 (licht gedimd)
t/m 5 (donker).
Gemeenschappelijke bedieningen
De doorloopsnelheid van het
display instellen (SCROLL
SPD)
Met deze functie kunt u de doorloopsnelheid
verlagen als de tekst te snel over het display
loopt waardoor u deze niet kunt lezen.
• De fabrieksinstelling is “SPEED 1”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “SCROLL SPD”.
De equalizer selecteren (EQ
SELECT)
U kunt de equalizer wijzigen waarmee u de
geluidskwaliteit regelt.
• De fabrieksinstelling is “P.EQ”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SOUND] aan.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies [EQ SELECT].
ADJ SOUND
EQ SELECT
P. E Q
ADJ APPEARANCE
SCROLL SPD
RTN
1
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en stel de gevoeligheid in.
∗ Dit item kan worden ingesteld binnen het
bereik van SPEED 1 t/m SPEED 4.
Nederlands
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Het bronpictogram instellen
(SRC ICON)
U kunt het bronpictogram wijzigen dat in het
display wordt gebruikt.
• De fabrieksinstelling is “ICON”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [APPEARANCE] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “SRC ICON”.
I CON
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
De luidsprekers in-/uitschakelen (CENTER-SP/
SUBWOOFER)
Met deze functie kunt u de middenluidspreker
(CENTER-SP) en de subwoofer
(SUBWOOFER) in- en uitschakelen.
Zorg ervoor dat deze instelling op “OFF” staat
als er geen middenluidspreker of subwoofer is
aangesloten.
• De fabrieksinstelling is “ON” of “ST”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SOUND] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “CENTER-SP” of
“SUBWOOFER”.
ADJ APPEARANCE
SRC
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies [EQ SELECT] of [BASS/
TREB].
I CON
RTN
ADJ SOUND
SUB
WOOFER
ST
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ICON” of “SPE/ANA”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON”, “ST”, “MONO” of
“OFF”.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
304
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
304
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
De ingebouwde versterker in-/
uitschakelen (AMP CANCEL)
Met deze functie kunt u de ingebouwde
versterker in- en uitschakelen, al naar gelang
een externe versterker wordt gebruikt.
Stel AMP CANCEL in op “ON” (ingebouwde
versterker uitgeschakeld) als een externe
versterker is aangesloten en de ingebouwde
versterker niet wordt gebruikt.
• De fabrieksinstelling is “OFF” (ingebouwde
versterker ingeschakeld).
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SOUND] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “AMP CANCEL”.
ADJ SOUND
AMP CANCEL
OFF
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “AUX” of “TEL”.
AUX:
De AUX/TEL-ingangskabel is voor de
geluidsinvoer vanaf een extern apparaat.
TEL:
De AUX/TEL-ingangskabel is voor de
geluidsinvoer vanaf een mobiele telefoon.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Het ingangsniveau van draagbare audio (AUX-functie) instellen (AUX SENS)
Met deze functie kunt u het ingangsniveau
instellen van optionele externe apparaten die
zijn aangesloten op dit apparaat.
• De fabrieksinstelling is “MID”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “AUX SENS”.
ADJ SETTING
AUX SENS
MID
De AUX-functie
RTN
Dit systeem is uitgerust met een tulpingang
zodat u kunt luisteren naar geluid en muziek
van externe apparaten aangesloten op dit
apparaat.
Kiezen van AUX / TEL
U kunt via de luidsprekers luisteren naar geluid
en muziek van externe apparaten, of naar uw
telefoongesprekken, indien deze zijn aangesloten op dit apparaat.
Als TEL INT of een extern apparaat is aangesloten op dit apparaat, kunt u de TEL-functie of de
AUX-functie kiezen.
• De fabrieksinstelling is “AUX”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “AUX/TEL”.
ADJ SETTING
AUX/TEL
4. Raak
aan de rechterkant van het
display en stel het ingangsniveau in.
∗ Kies een instelling uit LOW, MID of HIGH.
Opmerkingen:
• Wanneer het ingangsniveau wordt overschreden,
verschijnt “OVERLOAD” op het display. Stel AUX
SENS of het ingangsniveau bij zodat
“OVERLOAD” van het display verdwijnt.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Instellen van de autoluidsprekeruitgang voor de
mobiele telefoon (TEL-002,
optioneel)
• Stel de mobiele telefoon in als u telefoongesprekken wilt uitvoeren.
• De fabrieksinstelling is “RIGHT”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
AUX
RTN
2. Raak [SETTING] aan.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
Nederlands
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
305
305
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “TEL-SP”.
ADJ SETTING
TEL-SP
RIGHT
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “LEFT” of “RIGHT”.
LEFT:
De telefoongesprekken kunnen worden
gehoord via de linker voorluidspreker die is
aangesloten op dit apparaat.
RIGHT:
De telefoongesprekken kunnen worden
gehoord via de rechter voorluidspreker die is
aangesloten op dit apparaat.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
Instellen van de mobieletelefoononderbreking
Nederlands
Als u dit apparaat en uw mobiele telefoon
aansluit op een unit (TEL-002, optioneel), kunt u
luisteren naar uw telefoongesprekken via de
luidsprekers in uw auto.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “TEL-SWITCH”.
ADJ SETTING
TEL-SWITCH
OFF
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan.
Bij iedere aanraking, verandert de instelling
als volgt:
OFF ➜ ON ➜ MUTE (GELUIDSONDERBREKING) ➜ OFF...
OFF:
Het apparaat blijf normaal werken, zelfs als
de mobiele telefoon wordt gebruikt.
Opmerking:
• Als u een handsfree-set aansluit, zorgt u ervoor deze instelling op ON te zetten om het
geluid van de mobiele telefoon via het systeem te ontvangen.
ON:
U kunt naar uw telefoongesprekken luisteren
via de luidsprekers die zijn aangesloten op
dit apparaat.
306
∗ Wanneer u naar uw telefoongesprekken
luistert via de luidsprekers van uw auto,
kunt u het volumeniveau instellen door de
[ROTARY] knop te draaien.
MUTE (GELUIDSONDERBREKING):
Het weergavengeluid van dit apparaat wordt
onderbroken tijdens telefoongesprekken.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
De automatische volumeregeling instellen
(CALIBRATE/A-VOL SENS)
U kunt het volumeniveau automatisch veranderen aan de hand van de rijsnelheid van uw auto.
• De fabrieksinstelling is “LOW”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “CALIBRATE”.
ADJ SETTING
CALIBRATE
[START]
RTN
4. Versnel tot een snelheid van 50 km/h.
5. Als u 50 km/h rijdt, drukt u op [START].
Het kalibreren wordt uitgevoerd.
Na 2 seconden of langer hoort u een lange
pieptoon, en op het display wordt
“SUCCESSFUL” afgebeeld.
Als u een korte pieptoon hoort, is het
kalibreren mislukt. Herhaal de procedure
vanaf stap 4.
6. Stel vervolgens de gevoeligheid in. Raak
[SETTING] aan.
7. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “A-VOL SENS”.
ADJ SETTING
A-VOL SENS
LOW
RTN
8. Raak
aan de rechterkant van het
display aan.
Bij iedere aanraking, verandert de instelling
als volgt:
OFF (geen volumeverandering) ➜ LOW
(volumeverandering: gering) ➜ MID-LOW ➜
MID ➜ MID-HIGH ➜ HIGH (volumeverandering: groot) ...
9. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
306
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Gemeenschappelijke bedieningen
Een systeemcontrole uitvoeren (SYSTEM CHECK)
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
Gebruik deze functie om een systeemcontrole
uit te voeren wanneer u externe apparatuur
heeft aangesloten op dit apparaat of de
“SPEAKER SELECT” heeft veranderd.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “CODEMATIC”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
ADJ SETTING
CODEMAT I C
OFF
RTN
2. Raak [SETTING] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “SYSTEM CHECK”.
ADJ SETTING
SYSTEM CHECK
[START]
RTN
4. Raak [START] aan.
Het bevestigingsdisplay verschijnt.
5. Raak [OK] aan.
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
5. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “CODEMATIC”.
ADJ SETTING
OK
Er worden twee typen instelitems afgebeeld
bij “CODEMATIC”: items waarvoor aan de
rechterkant van het display “ON” of “OFF”
wordt afgebeeld, en items waarvoor aan de
rechterkant van het display “INPUT” wordt
afgebeeld. Kies hier een item waarvoor aan
de rechterkant van het display “ON” of “OFF”
wordt afgebeeld.
CANCEL
Het scherm “SPEAKER SELECT” verschijnt
wanneer de systeemcontrole is voltooid.
Selecteer het luidsprekersysteem. Voor
verdere informatie over het luidsprekersysteem, raadpleeg “Een luidsprekersysteem selecteren” (zie pagina 270). Na
deze bewerking keert het display terug naar
de oorspronkelijke functie.
De beveiligingsfunctie gebruiken (CODEMATIC)
Met deze functie kunt u voorkomen dat
personen die de juiste aanraakvolgorde niet
kennen dit apparaat gemakkelijk kunnen
bedienen. Het aanraakcodedisplay wordt
afgebeeld wanneer het DCP wordt bevestigd en
het apparaat wordt ingeschakeld terwijl
“CODEMATIC” is ingesteld op “ON”.
Als u het display op de juiste locaties in de
vooraf bepaalde volgorde aanraakt, wordt
“SUCCESSFUL” afgebeeld en wordt het
apparaat uitgeschakeld.
De volgende keer dat het apparaat wordt
ingeschakeld, wordt het aanraakcodedisplay
niet afgebeeld, maar wordt het hoofddisplay van
de radiofunctie of cd-functie afgebeeld.
• De fabrieksinstelling is “OFF”.
INPUT
RTN
Kies hier een item waarvoor aan de
rechterkant van het display “INPUT” wordt
afgebeeld.
6. Raak [INPUT] aan.
Het aanraakcodedisplay gaat uit.
7. Voer de aanraakcode in.
∗ Raak [1] t/m [4] aan in willekeurige
volgorde onderaan in het display. U kunt
ook hetzelfde nummer meerdere keren
aanraken.
CODE MATIC
1
2
3
4
Nadat u vier keer een nummer heeft
aangeraakt, en 4 lampjes gaan branden,
hoort u een lange pieptoon en keert het
apparaat terug naar de oorspronkelijke
functie.
■ CODEMATIC annuleren
Als u de aanraakvolgorde bent vergeten, raakt u
[4], [1], [3] en vervolgens [2] in die volgorde aan,
of drukt u op [SCN] op de afstandsbediening.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
307
307
05.1.26, 6:23 PM
280-8180-00
Nederlands
ADJ SETTING
CODEMATIC
Gemeenschappelijke bedieningen
De schuifrichting instellen
van de schuifknoppen (SLIDE
CONT)
Gebruik deze functie om de richting in te stellen
voor de linker en rechter schuifknoppen.
• De fabrieksinstelling is “UP ➜ +”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [SETTING] aan.
aan de linkerkant van het
3. Raak
display aan en kies “SLIDE CONT”.
ADJ SETTING
SLIDE CONT
UP
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “UP ➜ +” of “DOWN ➜
+”.
Nederlands
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
308
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-288-Net.p65
308
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
7. BEDIENING VAN ACCESSOIRES
Bediening van de CD-wisselaar
CD-wisselaar
Als een optionele CD-wisselaar is aangesloten
met behulp van een CeNET-kabel, kan dit
apparaat de functies van de CD-wisselaar
bedienen. Dit apparaat kan op maximaal twee,
met behulp van een CeNET-kabel aangesloten,
CD-wisselaars worden aangesloten.
■ Als twee CD-wisselaars zijn aangesloten
De displays in de wisselaarfunctie
● Standaardbedieningsdisplay
The standard operation display appears by
pressing the [SRC] button to select changer
modes.
Tracknummerdisplay Titeldisplay Disknummerdisplay
01
1
TELL ME
TRACK
DISC
2:45 CT
DISP
03:09
Afspeeltijddisplay
DISP
s
Tracknummerdisplay
Wanneer u
of
aanraakt, kunt u
een track selecteren om af te spelen of tracks
snel vooruit of achteruit te spoelen.
Titeldisplay
De geselecteerde titel verschijnt.
Disknummerdisplay
Raak
aan om een disk te selecteren.
s
Druk hierop om het afspelen te onderbreken of
te hervatten.
DISP
U kunt de inhoud van het display wijzigen.
a/d (alleen op het eenvoudige
bedieningsdisplay)
Door deze aan te raken kunt u de track kiezen
die u wilt weergeven.
Door deze ingedrukt te houden kunt u tracks
vooruit-/achteruitspoelen.
/
(alleen op het eenvoudige
bedieningsdisplay)
Door deze toetsen aan te raken kunt u de disk
kiezen die u wilt weergeven.
LET OP
Niet iedere CD-wisselaar kan CD-ROM’s
weergegeven. Dit is afhankelijk van het
model.
Opmerking:
• Het is mogelijk dat sommige CD’s opgenomen in
de CD-R/CD-RW-functie niet bruikbaar zijn.
● Eenvoudige bedieningsdisplay
Houdt de [MODE] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om naar het eenvoudige
bedieningsdisplay over te schakelen.
a/d
TELL ME
TRACK
01
DISC
2:45 CT
DISP
03:29
1
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
309
309
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Nederlands
Druk op de [SRC] knop en kies een cdwisselaar die op dit apparaat is aangesloten.
(Met iedere druk op de [SRC] knop verandert de
cd-wisselaar.)
• Als de CD-wisselaar geen magazijn bevat,
wordt “NO MAG” afgebeeld, en als het
magazijn geen CD bevat, wordt “NO
MAGAZINE” afgebeeld.
• Voor verdere informatie over het titeldisplay,
raadpleegt u “Het titeldisplay omschakelen”
(zie pagina 272).
Afspeeltijddisplay
Î00:01: De afspeeltijd verschijnt.
Bediening van de CD-wisselaar
De wisselaarfunctie kiezen
Snel achter- en vooruitspoelen
1. Druk op de [SRC] toets om de wisselaarfunctie te kiezen.
∗ Met iedere druk op de [SRC] toets
verandert het display in de onderstaande
volgorde:
Radio ➜ (DAB) ➜ CD/MP3 ➜
M. CATCHER ➜ (CD-wisselaar) ➜ (DVDwisselaar) ➜ (TV) ➜ AUX ➜ Radio...
1. Raak
op het trackdisplay aan om snel
vooruit te spoelen.
∗ De functie van een apparaat dat niet is
aangesloten wordt niet afgebeeld.
De weergave begint automatisch nadat de
functie is veranderd naar de wisselaarfunctie.
Het afspelen onderbreken
1. Raak [s] aan.
■ De weergave hervatten
2. Raak
op het trackdisplay aan om snel
achteruit te spoelen.
Scanweergave
In de scanweergave worden de eerste 10
seconden van iedere track op een disk
automatisch weergegeven. Deze functie blijft
doorgaan totdat deze wordt uitgeschakeld.
Scanweergave is handig wanneer u een
bepaalde track zoekt.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK-SCAN] aan.
∗ De scanweergave begint vanaf de track
die volgt op de track die op dat moment
wordt weergegeven.
■ De scanweergave stoppen
1. Raak [s] nogmaals aan.
Nederlands
1. Druk op de [MODE] toets.
Een CD kiezen
1. Raak
aan op het disknummerdisplay
en kies een CD.
De weergave begint.
∗ Als de gekozen disk niet in het magazijn
zit, wordt het disknummer niet afgebeeld.
Een track kiezen
1. Als u naar de volgende track wilt luisteren,
raak
op het trackdisplay aan.
2. Als u naar de voorgaande track wilt
luisteren, raak
op het trackdisplay
tweemaal aan.
Raak
aan om de volgende track weer te
geven. Als u
vaker aanraakt, verspringt
de track hetzelfde aantal keren vooruit als u
heeft aangeraakt, waarna de weergave
van die track begint.
Raak
aan om de voorgaande track
weer te geven. Als u
vaker aanraakt,
verspringt de track hetzelfde aantal keren
achteruit als u
heeft aangeraakt,
waarna de weergave van die track begint.
∗ Als u
op het trackdisplay tweemaal
aanraakt terwijl het begin van een track
wordt weergegeven, springt het apparaat
soms twee tracks achteruit en begint de
weergave van die track.
Diskscanweergave
In de diskscanweergave worden de eerste 10
seconden van de eerste track op iedere disk in
de huidig gekozen wisselaar automatisch
weergegeven. Deze functie blijft doorgaan
totdat deze wordt uitgeschakeld.
Diskscanweergave is handig wanneer u een
bepaalde CD zoekt.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [DISC SCAN] aan.
∗ De diskscanweergave begint vanaf de disk
die volgt op de disk die op dat moment
wordt weergegeven.
■ De diskscanweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Herhaalde weergave
In de herhaalde weergave wordt de track die op
dat moment wordt weergegeven continu
herhaald. Deze functie blijft doorgaan totdat
deze wordt uitgeschakeld.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK RPT] aan.
■ De herhaalde weergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
310
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
310
05.1.26, 6:25 PM
280-8180-00
Bediening van de CD-wisselaar
Herhaalde diskweergave
In de herhaalde diskweergave wordt, nadat alle
tracks op de huidige disk zijn weergegeven, de
disk opnieuw vanaf de eerste track weergegeven. Deze functie blijft doorgaan totdat deze
wordt uitgeschakeld.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [DISC RPT] aan.
■ De herhaalde diskweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Willekeurige weergave
In de willekeurige weergave worden de
afzonderlijke tracks op de disk automatisch
willekeurig gekozen en weergegeven. Deze
functie blijft doorgaan totdat deze wordt
uitgeschakeld.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TRACK RDM] aan.
Nederlands
■ De willekeurige weergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
Willekeurige diskweergave
In de willekeurige diskweergave worden de
afzonderlijke tracks of disks automatisch
willekeurig gekozen en weergegeven. Deze
functie blijft doorgaan totdat deze wordt
uitgeschakeld.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [DISC RDM] aan.
■ De willekeurige diskweergave stoppen
1. Druk op de [MODE] toets.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
311
311
05.1.26, 6:25 PM
280-8180-00
Bediening van de TV
TV-tuner
Als een optionele TV-tuner is aangesloten met
behulp van een CeNET-kabel, kan dit apparaat
alle functies van de TV-tuner bedienen. Als u
een TV-uitzending wilt bekijken, hebt u een TVtuner en een tv-monitor nodig.
De displays in de TV-functie
● Standaardbedieningsdisplay
De standaardbedieningsdisplay verschijnt
wanneer u op de knop [SRC] drukt en de TVfunctie selecteert.
Kanaaldisplay
Frequentiebanddisplay
Titeldisplay
Voorkeurnummerdisplay
TV1
3ch
MANU
2:45 CT
PRESET
BAND
PS AS
Nederlands
PRESET
(VOORKEUR)
SEEK/MANU (ZOEK/ BAND
HAND)-indicator
P1
P.CH
DISP
DISP
PS/AS
● Eenvoudige bedieningsdisplay
Houdt de [MODE] toetst gedurende 2 seconden
of langer ingedrukt om naar het eenvoudige
bedieningsdisplay over te schakelen.
a/d
TV1
2:45 CT
3ch
BAND
Voorkeurnummerdisplay
Wanneer u
aanraakt op de rechter
schuifknop in de standaardbedieningsdisplay
selecteert u een voorkeurgeheugen.
Wanneer u [PRESET] aanraakt, verschijnt de
voorkeurgeheugenlijst.
PS/AS
Als u deze toets aanraakt, start het voorkeurzender-scannen.
Als u deze toets twee seconden of langer houdt
ingedrukt, start de automatische opslag.
Als u deze toets indrukt tijdens de
voorkeurscan/autoscan, stopt de bewerking.
BAND
Door dit aan te raken wordt de frequentieband
omgeschakeld.
Als u dit gedurende 1 seconde of langer
aanraakt, schakelt de zoekfunctie beurtelings
tussen de handmatige afstemfunctie en de
zoek-afstemfunctie.
a/d (alleen op het eenvoudige
bedieningsdisplay)
Door deze toetsen aan te raken kunt u
zoekafstemmen of stap-afstemmen (in de
handmatige afstemfunctie).
Door deze toetsen ingedrukt te houden kunt u
snel-afstemmen (in de handmatige afstemfunctie).
DISP
U kunt de inhoud van het display wijzigen.
MANU
PRESET
Frequentiebanddisplay
TV1 : Frequentiebandnaam
PS AS
DISP
P.CH
P1
Kanaaldisplay
3k : het kanaal dat op dat moment wordt
ontvangen wordt afgebeeld.
Als u
of
op het
standaardbedieningsdisplay aanraakt, kunt u
zoekafstemmen of handmatig afstemmen
uitvoeren.
Titeldisplay
De naam van de zender die op dat moment
wordt ontvangen wordt afgebeeld.
VTR : In de videofunctie
Als u deze aanraakt, wordt het display omgeschakeld.
De TV-functie kiezen
1. Druk op de [SRC] toets om de TV-functie te
kiezen.
Met iedere druk op de [SRC] knop,
verandert de functie als volgt:
Radio ➜ (DAB) ➜ CD/MP3 ➜
M. CATCHER ➜ (CD-wisselaar) ➜ (DVDwisselaar) ➜ (TV) ➜ AUX ➜ Radio...
∗ De functie van een apparaat dat niet is
aangesloten wordt niet afgebeeld.
De frequentieband wisselen
1. Raak [BAND] aan om de frequentieband te
veranderen.
Met iedere aanraking van [BAND] verandert
de frequentieband in onderstaande
volgorde.
TV1 ➜ TV2 ➜ TV1...
312
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
312
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Bediening van de TV
Zoekafstemmen
Voorkeurzenders opslaan
Met zoekafstemmen kunt u automatisch
afstemmen op zenders met een goede
ontvangstkwaliteit.
U kunt maximaal 12 TV-zenders opslaan (6-TV1
en 6-TV2). Hiermee kunt u uw favoriete TVzenders in het geheugen opslaan en later weer
oproepen.
1. Raak [BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer terwijl “MANU” wordt afgebeeld.
U kunt automatisch afstemmen wanneer
“SEEK” wordt afgebeeld.
2. Raak
aan op het kanaaldisplay.
“SEEK UP/SEEK DOWN” wordt afgebeeld
en het afstemmen begint.
Het afstemmen stopt automatisch bij
zenders met een goede ontvangstkwaliteit.
■ Het afstemmen annuleren
1. Raak
aan.
op het kanaaldisplay nogmaals
Handmatig afstemmen
Voorkeurzenders automatisch
opslaan
U kunt automatisch 6 TV-zenders in het
voorkeurgeheugen opslaan.
Een voorkeurzender oproepen
1. Raak [PS/AS] gedurende 2 seconden of
langer aan.
“A-STORE” verschijnt op het display.
∗ Zenders met een goede ontvangstkwaliteit
worden automatisch gezocht en opgeslagen in het voorkeurgeheugen (onder
voorkeurnummers 1 t/m 6) in oplopende
volgorde vanaf de zender met de laagste
frequentie.
Opmerkingen:
• Wanneer u automatisch voorkeurzenders opslaat,
worden eerder opgeslagen zenders gewist.
• Als er minder dan zes zenders met een goede
ontvangstkwaliteit worden gevonden, keert het
apparaat automatisch terug naar de laagste frequentie en wordt het automatisch opslaan nogmaals uitgevoerd. Als daarna nog steeds minder
dan zes zenders worden gevonden, blijven de
eerder opgeslagen zenders in het geheugen.
Gebruik deze functie om een voorkeurzender te
selecteren.
Scannen van voorkeurzenders
1. Raak [BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer terwijl “SEEK” wordt afgebeeld.
U kunt handmatig afstemmen wanneer
“MANU” wordt afgebeeld.
2. Bedien het kanaaldisplay en stem af op een
kanaal waarop wordt uitgezonden.
● Stap-afstemmen
aan op het kanaaldisplay.
Raak
● Snel-afstemmen
Raak
aan op het kanaaldisplay. Het
afstemmen stopt zodra u uw vinger van het
display afhaalt.
1. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
2. Raak het voorkeurgeheugennummer aan.
∗ U kunt ook op de zender afstemmen door
aan te raken in het
standaardbedieningsdisplay.
■ Het afstemmen annuleren
1. Raak [RTN] aan.
Met voorkeurzender-scannen kunt u de
voorkeurzenders één voor één controleren in de
volgorde waarin ze in het geheugen zijn
opgeslagen.
1. Raak [PS/AS] aan.
“P-SCAN” verschijnt op het display.
∗ De huidig opgeslagen voorkeurzenders
worden één voor één op volgorde ontvangen gedurende 7 seconden of langer.
Zenders met een slechte ontvangst worden
overgeslagen en de volgende zender wordt
ontvangen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
313
313
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Nederlands
Er zijn 2 manieren waarop u handmatig kunt
afstemmen: snel-afstemmen en stap-afstemmen.
In de stap-afstemfunctie verandert de frequentie
stap voor stap. In de snel-afstemfunctie kunt u
snel afstemmen op de gewenste frequentie.
1. Raak [BAND] aan om de frequentieband te
veranderen.
2. Bedien het kanaaldisplay en kies de zender
die u wilt opslaan.
3. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
4. Raak het voorkeurnummer waaronder u de
zender wilt opslaan gedurende 2 seconden
of langer aan.
U hoort een lange pieptoon en de zender
wordt in het geheugen opgeslagen.
Bediening van de TV
■ Het voorkeurzender-scannen annuleren
1. Raak [PS/AS] aan.
“P-SCAN” verdwijnt en de zenders die
werden ontvangen voordat u op [PS/AS]
drukte, worden vervolgens ontvangen.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [TUNER] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies [TV DIVER].
ADJ TUNER
Video kijken
TV D I V E R
De TV-tuner is uitgerust met een VTRingangsaansluiting waarop u één extern
apparaat kunt aansluiten. Sluit een 12-volt
videocassettespeler (VCP) of videocassetterecorder (VCR) aan op de ingangsaansluiting van de TV-tuner.
ON
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies [ON] of [OFF].
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de oorspronkelijke functie.
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [TV/VTR] aan.
∗ Met iedere aanraking wisselt de functie
beurtelings tussen TV en VTR.
Nederlands
Het TV-zendergebied instellen
(TV AREA)
Als u het TV-zendergebied (waarin het tvsignaal kan worden ontvangen) instelt,
verandert de gebiedsinstelling van de TV-tuner.
• De fabrieksinstelling is “GERMANY”.
1. Druk op de [ADJ] toets om de instelfunctie
op te roepen.
2. Raak [TUNER] aan.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en kies “TV AREA”.
ADJ TUNER
TV AREA
GERMANY
RTN
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en selecteer het zendergebied.
5. Druk op de [ADJ] toets om terug te keren
naar de voorgaande modus.
De TV-diversiteit instellen
U kunt de ontvangstinstelling van de TVantenne die op de TV-tuner is aangesloten
instellen.
• Stel dit item in op “OFF” als u geen TVantenne voor meervoudige ontvangst
gebruikt.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
314
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
314
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Bediening van de digitale radio / DAB
De DAB-bedieningsfunctie
Als een DAB (optioneel, DAH913 of DAH923) is
aangesloten met behulp van een CeNET-kabel,
kan dit apparaat alle functies van de DAB
bedienen.
Naar een DAB-zender luisteren
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
Opmerkingen:
• Het display dat wordt afgebeeld wanneer een
DAB-zender wordt ontvangen is hetzelfde als dat
wanneer een zender handmatig wordt ontvangen
of een voorkeurzender wordt ontvangen.
• Het aantal programma’s en de uitzendtijden verschillen per DAB-zender.
• Als het DAB-signaal zwak is, wordt de geluidsuitvoer onderbroken.
Zoekafstemmen
Handmatig afstemmen
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
2. Raak [BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer terwijl “SEEK” wordt afgebeeld.
U kunt handmatig afstemmen wanneer
“MANU” wordt afgebeeld.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan en stem af op de zender.
∗ Als gedurende 7 seconden of langer geen
bewerking wordt uitgevoerd, wordt het
handmatig afstemmen beëindigd en keert
het display terug naar de zoekafstemfunctie.
Wisselen tussen programma’s
Programma-scannen
Met deze functie kunt u ieder ontvangbaar
programma van de DAB-zender die u ontvangt
één voor één gedurende 10 seconden elk
scannen. Dit is handig wanneer u naar een
bepaald programma wilt zoeken.
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
2. Raak [S-SCAN] aan.
“S-SCAN” wordt afgebeeld en het apparaat
begint de programma’s één voor één
gedurende 10 seconden elk te scannen.
Van ieder programma dat het apparaat scant
wordt de naam op het display afgebeeld.
3. Als u het scannen wilt stoppen wanneer het
gewenste programma is gevonden, raakt u
[S-SCAN] aan.
Handmatig opslaan in het geheugen
U kunt op het apparaat DAB-programma’s
handmatig in het geheugen opslaan. Maximaal
18 programma’s kunnen onder de voorkeurtoetsen (6 programma’s elk) worden opgeslagen.
[M1], [M2] en [M3]
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
2. Raak [BAND] aan en kies één van bovenstaande voorkeurtoetsen.
3. Raak [PRESET] aan.
De voorkeurgeheugenlijst wordt afgebeeld.
4. Raak het voorkeurnummer dat u wilt opslaan
gedurende 2 seconden of langer aan.
U hoort een lange pieptoon en de zender
wordt in het geheugen opgeslagen.
Als u een korte pieptoon hoort, is de zender
niet in het geheugen opgeslagen. Herhaal
de procedure vanaf stap 1.
Opmerking:
• Onderbrekingsprogramma’s (PTY of INFO) kunnen niet handmatig in het geheugen opgeslagen
worden opgeslagen.
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
315
315
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
Nederlands
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
2. Raak [BAND] aan gedurende 1 seconde of
langer terwijl “MANU” wordt afgebeeld.
U kunt zoekafstemmen als “SEEK” wordt
afgebeeld.
3. Raak
aan de linkerkant van het
display aan. Als het apparaat een DABzender ontvangt, wordt “DAB” afgebeeld op
het display.
∗ Het apparaat stopt het zoekafstemmen als
het geen DAB-zender kan vinden. Het
display keert terug naar de voorgaande
functie.
2. Raak
aan de linkerkant van het
display aan om tussen de programma’s van
de DAB-zender te wisselen.
Opmerking:
• De programmanaam kan dezelfde zijn, afhankelijk van de DAB-zender.
Bediening van de digitale radio / DAB
Een voorkeurprogramma oproepen
1. Druk op de [SRC] toets om de DAB-modus
te kiezen.
2. Raak [BAND] aan.
Met iedere aanraking van [BAND] verandert
het display in de onderstaande volgorde.
M1 ➜ M2 ➜ M3 ➜ M1...
3. Raak
aan de rechterkant van het
display aan om een voorkeurprogramma op
te roepen.
De AF-functie
Nederlands
De AF-functie schakelt over naar een andere
frequentie op hetzelfde netwerk om een zo goed
mogelijke ontvangstkwaliteit te verkrijgen.
• De fabrieksinstelling is “ON”.
• Als de ontvangstkwaliteit van de huidige
zender achteruit gaat, wordt “SEARCH” op
het display afgebeeld en zoekt de radio naar
hetzelfde radioprogramma op een andere
frequentie.
• Voor verdere informatie raadpleegt u de “De
AF-functie” (zie pagina 276) in de paragraaf
“Bediening van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.
● De AF-functie inschakelen
● De AF-functie uitschakelen
● AF-functie tussen RDS en DAB
Als hetzelfde programma wordt uitgezonden
door RDS en DAB, en deze functie is ingeschakeld, schakelt dit apparaat automatisch over
zodat de uitzending met de beste ontvangstkwaliteit wordt ontvangen.
TA (verkeersinformatie)
Als een uitzending met verkeersinformatie begint
in de TA-standbyfunctie, wordt die uitzending met
voorrang ontvangen, ongeacht de functie die in
werking is. Het is tevens mogelijk automatisch op
een verkeersprogramma (TP) af te stemmen.
• Deze functie kan alleen worden gebruikt als
“TP” op het display wordt afgebeeld. Als “TP”
wordt afgebeeld betekent dit dat de DAB- of
RDS-zender die op dat moment wordt
ontvangen programma’s met verkeersinformatie uitzendt.
• Voor verdere informatie over de “TA” (zie
pagina 277), raadpleeg de paragraaf
“Bediening van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.
316
● De TA-standbyfunctie instellen
● De TA-standbyfunctie annuleren
● Een TP-zender zoeken
Opmerkingen:
• Als een TP-zender niet kan worden ontvangen,
stopt het apparaat met zoeken.
• “TP” kan op het display worden afgebeeld wanneer een verkeersprogramma wordt uitgezonden
door een RDS-zender. Druk in dat geval op de
[TA] toets om TP-zoekafstemmen uit te voeren.
Druk nogmaals op de [TA] toets om terug te keren naar de voorgaande functie.
INFO (aankondiging)
In de INFO-standbyfunctie schakelt het
apparaat automatisch over naar het gekozen
aankondigingsprogramma zodra dit begint.
● De INFO-standbyfunctie instellen
Als u gedurende 1 seconde of langer de [TA]
toets ingedrukt houdt, wordt “INFO” op het
display afgebeeld en wordt het apparaat in de
INFO-standbyfunctie gezet totdat de gekozen
aankondiging wordt uitgezonden.
Zodra de gekozen aankondigingsuitzending
begint, wordt de naam van de aankondiging op
het display afgebeeld. Als u gedurende 1
seconde of langer de [TA] toets ingedrukt houdt
terwijl de gekozen aankondigingsuitzending
wordt ontvangen, stopt de ontvangst van de
gekozen aankondigingsuitzending en keert het
apparaat terug naar de INFO-standbyfunctie.
● De INFO-standbyfunctie annuleren
Als u de INFO-standby-modus wilt annuleren,
houdt u gedurende 1 seconde of langer de [TA]
toets ingedrukt.
● Informatiekeuze
Met deze functie kunt u INFORMATIE AAN of
UIT kiezen in de informatie-onderbrekingsfunctie.
U kunt maximaal zes informatie-items op ON
instellen.
U kunt kiezen uit de onderstaande 6 informatieonderdelen:
ENGLISH
Travel
Warning
News
Weather
Event
Special
Informatie-onderdeel
Inhoud
Vervoersbericht
Waarschuwing/Service
Nieuwsbericht
Regionaal weerbericht
Evenementenaankondiging
Speciaal evenement
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
316
05.1.26, 7:55 PM
280-8180-00
Bediening van de digitale radio / DAB
1. Druk op de [MODE] toets.
2. Raak [INFO SELECT] aan om de “INFO
SELECT” functie op te roepen.
3. Raak
de linkerkant van het display
aan om een informatie-onderdeel te
selecteren.
U kunt kiezen uit zes informatie-onderdelen:
Travel (reizen) ➜ Warning (waarschuwing) ➜ News (nieuws) ➜ Weather
(weerbericht) ➜ Event (evenementen) ➜
Special (speciaal) ➜ Travel (reizen)...
4. Raak
aan de rechterkant van het
display aan en kies “ON” of “OFF”.
5. Raak [RTN] aan.
PTY
Wisselen tussen PTY- en
INFO-displaytalen
U kunt een taal kiezen uit de 4 beschikbare
talen (Engels, Duits, Zweeds of Frans) waarin
het programmatype en de informatie op het
display kan worden weergegeven.
• De fabrieksinstelling is “ENGLISH”.
• Voor verdere informatie over “De taal van het
PTY-display veranderen” (zie pagina 280),
raadpleegt u het gedeelte over “De RDS
bedienen” in de betreffende gebruiksaanwijzing.
Volume-instelling van TA,
INFO, nooduitzending
(ALARM) en PTY
Het volume van de TA-, INFO-, ALARM- en
PTY-onderbrekingsuitzendingen kan worden
ingesteld tijdens de TA-, INFO-, ALARM- en
PTY-onderbrekingsuitzendingen. Voer de
volgende bewerking uit, afhankelijk van het
aangesloten model.
• De fabrieksinstelling is “15”.
Tijdens een TA-, INFO-, ALARM- of PTYonderbrekingsuitzending, draait u de [ROTARY]
knop rechtsom of linksom en stelt u het volume
in op het gewenste niveau (0 t/m 33).
• Als de TA-, INFO-, ALARM- of PTYonderbrekingsuitzending is afgelopen, keert
het volume terug naar het niveau dat was
ingesteld vóór de onderbrekingsuitzending.
Nooduitzending
Als een nooduitzending wordt ontvangen,
worden alle functiebedieningen afgebroken,
wordt “ALARM” op het display afgebeeld, en
wordt de nooduitzending ontvangen en
weergegeven.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
317
317
05.1.26, 6:27 PM
280-8180-00
Nederlands
Met deze functie kunt u naar het gekozen
programmatype luisteren, ongeacht de functie
die in werking is.
• U kunt een gemeenschappelijke PTY kiezen
voor DAB en RDS.
• Van de DAB-PTY en de RDS-PTY krijgt de
PTY die het eerst wordt ontvangen voorrang
boven de andere.
• PTY-uitzendingen zijn nog niet in alle landen
beschikbaar.
• In de INFO-standbyfunctie hebben INFOzenders voorrang boven andere PTY-zenders.
• In de TA-standbyfunctie hebben TP-zenders
voorrang boven andere PTY-zenders.
• Voor verdere informatie over de “PTY” (zie
pagina 278), raadpleeg de paragraaf
“Bediening van RDS” van de betreffende
gebruiksaanwijzing.
● De PTY-standbyfunctie instellen
● De PTY-standbyfunctie annuleren
● Een PTY-onderbrekingsuitzending
annuleren
● Een programmatype kiezen
● Een PTY (programmatype) zoeken
● Het PTY-voorkeurgeheugen
• Voor verdere informatie over “Nooduitzending” (zie pagina 279), raadpleeg de
paragraaf “Bediening van RDS” van de
betreffende gebruiksaanwijzing.
● De nooduitzending annuleren
8. PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Algemeen
Het apparaat
schakelt niet in.
(Er wordt geen
geluid voortgebracht.)
CD/MP3/WMA
Nederlands
318
Oorzaak
Oplossing
De zekering is doorgebrand.
Vervang de zekering door een nieuwe van dezelfde
sterkte. Als de zekering weer doorbrandt, neem
contact op met de winkel waar u het apparaat hebt
gekocht.
Onjuiste bedrading.
Neem contact op met de winkel waar u het apparaat
hebt gekocht.
Er is geen geluid
bij bediening van
het apparaat met
versterkers.
De versterkerkabel is
kortgesloten naar massa of
een te hoge stroomsterkte is
nodig voor het inschakelen
van de versterker.
Schakel het apparaat uit en controleer iedere draad
voor een mogelijke korstsluiting. Als de versterkerkabel kortsluit, isoleer het met isolatietape.
Als op de toetsen
wordt gedrukt,
gebeurt er niets.
De microprocessor
functioneert slecht door ruis,
enz.
Schakel de stroom uit en verwijder
vervolgens het DCP volgens de
informatie in paragraaf “Het DCP
verwijderen” (zie pagina 266).
Druk gedurende ongeveer 2
seconden met een dun ijzerdraadje op de resetknop.
Het display geeft
verkeerde
informatie aan.
De aansluiting tussen het
voorpaneel en het apparaat
is vuil.
De aansluiting tussen het voorpaneel en het apparaat
is vuil.
Er is geen geluid
hoorbaar.
De beveiligingsschakeling
van de luidspreker is
ingeschakeld.
1. Controleer de luidsprekeraansluiting.
2. Verlaag het volumeniveau. De juiste werking kan ook
worden hersteld door het apparaat uit en weer in te
schakelen.
3. Als het geluid weer wordt onderbroken, neem contact
op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
Er is geen geluid
hoorbaar.
Een ongeschikte disk (geen
compact disc) of een vreemd
voorwerp bevindt zich in het
apparaat.
Houd met het KANTELEND BEDIENINGSPANEEL
geopend de [Q] toets gedurende 3 seconden of
langer ingedrukt.
Het vreemde voorwerp wordt gedwongen uitgeworpen.
Er staan geen MP3/WMAbestanden op de disk.
Schrijf MP3/WMA-bestanden op de juiste manier
naar de disk.
De bestanden worden niet
herkend als MP3/WMAbestanden.
Zorg ervoor dat de mp3/wma-bestanden op de juiste
manier zijn gecodeerd.
Het bestandssysteem is niet
juist.
Gebruik het bestandsysteem ISO9660 niveau 1, 2, of
JOLIET of Romeo.
Resetknop
Het geluid slaat
De disk is vuil.
over of bevat veel
ruis.
De disk is ernstig bekrast of
verbogen.
Maak de disk schoon met een zachte doek.
Het geluid wordt
onderbroken of
slaat over. Er
treedt ruis op of
de ruis is
vermengd met
het geluid.
Zorg ervoor dat de mp3/wma-bestanden op de juiste
manier zijn gecodeerd.
De mp3/wma-bestanden zijn
niet op de juiste manier
gecodeerd.
Vervang de disk door een disk zonder krassen.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
318
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
CD/MP3/WMA
Probleem
Oorzaak
De geluidskwaliteit is slecht
onmiddellijk
nadat het
apparaat is
ingeschakeld.
Er kan zich condens vormen
op de lens in het apparaat
wanneer u de auto op een
vochtige plaats heeft
geparkeerd.
Schakel het apparaat in en laat het ongeveer 1 uur
drogen.
De bestandsnamen zijn
verkeerd.
Het bestandssysteem is niet
juist.
Gebruik het bestandsysteem ISO9660 niveau 1, 2, of
JOLIET of Romeo.
De afspeellijst
kan niet worden
weergegeven.
De bestandsnamen of de
afspeellijst-extensie zijn niet
juist.
Gebruik alleen alfanumerieke of ASCII-tekens voor
de namen van MP3/WMA-bestanden.
Gebruik voor de afspeellijst de extensie “.M3U”.
Oplossing
Nederlands
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
319
319
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
9. FOUTMELDINGEN
Als zich een probleem voordoet, wordt één van de volgende foutmeldingen afgebeeld.
Volg onderstaande instructies om het probleem op te lossen.
Oorzaak
Oplossing
FOUT 2
Een disk is in de CD-speler vastgelopen en
kan niet worden uitgeworpen.
Dit is een storing van het mechanisme in de
CD-speler. Neem contact op met de winkel
waar u het apparaat hebt gekocht.
FOUT 3
Een disk in de DVD-wisselaar is bekrast,
enz., en kan niet worden weergegeven.
Vervang de disk door een disk zonder krassen en die niet verbogen is.
FOUT 6
Een disk is ondersteboven in de cd-speler
geplaatst en kan niet worden weergegeven.
Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.
FOUT 7
Het formaat of het flashgeheugen zijn beschadigd.
Voer de functie ALL ERASE (ALLES WISSEN) uit voor het flashgeheugen om het probleem op te lossen.
FOUT 8
Er is een fout opgetreden in het flashgeheugen.
Schakel POWER/ACC uit en vervolgens
weer in om het probleem op te lossen.
FOUT 9
Er is een fout opgetreden tijdens de opname, de disk is bekrast, of er is een fout
opgetreden doordat het geluid overslaat.
Schakel POWER/ACC uit en vervolgens
weer in of werp de CD uit. Het probleem is
opgelost.
FOUT 2
Een disk binnenin de CD-wisselaar wordt
niet in positie gebracht voor weergave.
Dit is een storing van het mechanisme in de
CD-wisselaar. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
FOUT 3
Een disk in de CD-wisselaar is bekrast,
enz., en kan niet worden weergegeven.
Vervang de disk door een disk zonder krassen en die niet verbogen is.
FOUT 6
Een disk is ondersteboven in de CDwisselaar geplaatst en kan niet worden
weergegeven.
Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.
FOUT 2
Een disk in de DVD-wisselaar kan niet worden weergegeven.
Dit is een storing van het mechanisme in de
DVD-wisselaar. Neem contact op met de
winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
FOUT 3
Een disk in de DVD-wisselaar is bekrast,
enz., en kan niet worden weergegeven.
Probeer opnieuw of vervang de disk door
een onbeschadigde disk.
FOUT 6
Een disk is ondersteboven in de DVDwisselaar geplaatst en kan niet worden
weergegeven.
Werp de disk uit en plaats deze vervolgens
op de juiste manier.
FOUT P
Foutief kinderslotniveau.
Stel het juiste kinderslotniveau in.
FOUT R
Foutieve regiocode
Werp de disk uit en plaats een disk met de
juiste regiocode.
AMP GUARD
De beveiligingsschakeling van de
luidspreker is in werking getreden.
Als tijdens deze bediening het
volumeniveau wordt veranderd, wordt “AMP
GUARD” op het display afgebeeld.
“AMP GUARD” treedt soms in werking
wanneer speciale testsignalen worden
gebruikt.
1. Verlaag het volumeniveau. De juiste werking kan ook worden hersteld door het
apparaat uit en weer in te schakelen.
(Wanneer de beveiligingsschakeling van
de luidspreker in werking treedt, wordt automatisch het volumeniveau van de luidsprekers verlaagd.)
2. Als het volumeniveau weer wordt verlaagd, neemt u contact op met onze
serviceafdeling.
Algemeen
DVD-wisselaar
Nederlands
CD-wisselaar
M. CATCHER
CD/MP3/WMA
Foutmelding
Als een andere foutmelding dan die hierboven worden beschreven wordt afgebeeld, drukt u op de
resettoets. Als het probleem aanhoudt, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met de
winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
320
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
320
05.1.25, 4:35 PM
280-8180-00
10. TECHNISCHE GEGEVENS
Radio
Audio
Afstemsysteem: PLL-synthesizertuner
Ontvangstfrequenties:
FM : 87,5 t/m 108 MHz (in stappen van
0.05 MHz)
MW : 531 t/m 1602 kHz (in stappen van
9 kHz)
LW : 153 t/m 279 kHz (in stappen van
3 kHz)
Uitgangsvermogen:
4 × 31 W (DIN 45324, +B=14,4 V)
Gemiddeld continu vermogen:
18 W × 4, in 4 Ω, 20 Hz t/m 20 kHz, 1%THD
Basregeling (50 Hz):
±12 dB
Hoge-tonenregeling (12,5 kHz):
±12 dB
Lijnvermogen (CD 1 kHz):
4 V/F 2k + 4V/R 2k
4 V/SUB WOOFER 2k
CD-speler
MC-modus
HQ:
Ongeveer 266 minuten, 66 tracks
(4 minuten per track)
LP:
Ongeveer 354 minuten, 88 tracks
(4 minuten per track)
Algemeen
Voedingsspanning:
14,4 V gelijkstroom (10,8 t/m 15,6 V toegestaan), negatieve massa
Huidig verbruik:
Minder dan 15 A, 3A
Luidsprekerimpedantie:
4 Ω (4 Ω t/m 8 Ω toelaatbaar)
Gewicht / Hoofdtoestel:
1,7 kg
Gewicht / Afstandsbediening
40 g (inclusief batterij)
Afmetingen / Hoofdtoestel:
178 (B) × 50 (H) × 160 (D) mm
Afmetingen / Afstandsbediening
44 (B) × 113 (H) × 13 (D) mm
Opmerking:
• De technische gegevens en het ontwerp zijn onderhevig aan veranderingen ten behoeve van
productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.
DXZ958RMC
+DXZ958RMC_05-309-Net.p65
321
321
05.1.25, 6:54 PM
280-8180-00
Nederlands
Systeem:
Digitaal audiosysteem voor compact discs
Bruikbare disks:
Compact disc
Frequentierespons (±1 dB):
5 Hz t/m 20 kHz
Signaal-ruisverhouding (1 kHz):
100 dB
Dynamisch bereik (1 kHz):
96 dB
Harmonische vervorming:
0.005%
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising