på sidan 18
W1400
Digital projektor
Hemmabioserien
Användarhandbok
Innehåll
Viktiga säkerhetsinstruktioner.....3
Översikt............................................6
Förpackningens innehåll .......................... 6
Standardtillbehör ........................................... 6
Valfria tillbehör............................................... 6
Byta batterier i fjärrkontrollen.............. 7
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd....... 7
Projektorns funktioner............................ 9
Projektorns utsida ..................................10
Kontroller och funktioner....................11
Kontrollpanel................................................ 11
Fjärrkontroll.................................................. 12
Installera projektorn ................... 13
Välja placering..........................................13
Ställa in önskad storlek på den
projicerade bilden...................................14
Hur du avgör projektorns placering
för en given skärmstorlek.......................... 14
Hur du avgör rekommenderad
skärmstorlek för ett givet avstånd........... 14
Projektionsmått............................................ 15
Flytta projektorlinsen vertikalt ................. 17
Ansluta med videoutrustning.... 18
Förberedelser ............................................... 18
Ansluta HDMI-enheter............................... 19
Ansluta komponentvideoenheter ............ 19
Ansluta S-video eller videoenheter ......... 20
Ansluta en dator .......................................... 20
Använda projektorn.................... 21
Sätta på projektorn ................................21
Välja en ingångskälla ...............................22
Finjustera bildstorlek och skärpa........22
Använda menyerna.................................23
Säkra projektorn.....................................23
Använda ett säkerhetskabellås.................. 23
Använda lösenordsfunktionen .................. 24
Justera den projicerade bilden.............26
Justera projiceringsvinkeln ........................ 26
2
Innehåll
Korrigera bildskevhet..................................26
Använda lägena förinställning och
användare................................................. 27
Finjustering av bildkvalitet.................... 28
Kontroller av avancerad bildkvalitet.. 30
Justera ljudet ........................................... 33
Välja bildförhållande............................... 34
Frysa bilden.............................................. 35
Använda testmönstret .......................... 35
Förstora och söka efter detaljer ........ 35
Användning vid hög höjd ...................... 36
Visa mer än en bildkälla samtidigt. ..... 37
Se på 3D-innehåll ................................... 38
Anpassa projektorns menyvisning...... 39
Låsa kontrolltangenter.......................... 39
Stänga av projektorn ............................. 39
Skärmmenyer (OSD)............................. 40
Ytterligare information ...............49
Skötsel ...................................................... 49
Information om lampan ........................ 50
Ta reda på lamptimmar...............................50
Förlängt lampliv.............................................50
Tidpunkt för byte av lampa ........................51
Byta lampa......................................................51
Indikatorer............................................... 54
Felsökning ................................................ 55
Specifikationer ........................................ 56
Information om garanti och
copyright ........................................63
Tack för att du har köpt denna videoprojektor med hög kvalitet från BenQ! Den har utformats för att ge
dig en trivsam hemmabioupplevelse. För bästa resultat, läs igenom denna manual noggrant eftersom det
är din guide till kontrollmenyerna och hanteringen.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Projektorn är utformad och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för
informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa
de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på produkten.
1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. 4. Placera inte projektorn i någon av följande
miljöer:
Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida
referens.
- i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen.
Tillåt minst 50 cm fritt utrymme från väggar
och fritt luftflöde runt projektorn;
- platser där temperaturerna kan blir väldigt
höga, såsom inuti en bil med alla fönster
stängda;
- platser med väldigt hög luftfuktighet,
mycket damm eller cigarettrök kan
förorena optiska komponenter, förkorta
2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid
projektorns livslängd och göra skärmen
användning.
mörk;
- Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller
bord då den kan falla och skadas;
- Placera inte lättantändliga ämnen när projektorn;
- Använd inte projektorn om den lutar mer än 10
grader åt vänster eller höger eller mer än 15 grader
framåt eller bakåt.
3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det
kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra
skador.
- platser nära brandlarm;
- platser med en omgivande temperatur över
35°C/95°F;
- platser som ligger högre än 1500 meter/
4920 fot över havsnivå.
49209840 fot
Viktiga säkerhetsinstruktioner
3
5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är
igång (gäller även i standby-läge):
9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den
används. Din syn kan skadas.
- Täck inte över projektorn med något föremål;
- Placera inte projektorn på en filt, säng eller
annan mjuk yta.
6. I områden där nätspänningen varierar med ±10
10. Du bör inte använda projektorlampan längre än
volt bör du ansluta projektorn via en
angiven livslängd. Om du använder lampan längre
spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller
än den angivna livslängden finns det en viss risk att
en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS).
den exploderar.
7. Kliv inte på projektorn och placera inte några
föremål ovanpå den.
11. Lampan blir mycket varm när projektorn används.
Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter
innan du tar bort lampmonteringen för att byta
lampa.
8. Placera inte vätska i närheten av projektorn.
12. Med den här projektorn kan du visa omvända
Garantin upphävs om du spiller vätska i
bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s
projektorn. Om projektorn blir blöt drar du ut
takmonteringssats för montering.
sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ för att
få den reparerad.
4
Viktiga säkerhetsinstruktioner
13. Försök aldrig byta lampmonteringen förrän
projektorn har svalnat och du har dragit ut
nätsladden ur vägguttaget.
Fuktkondens
14. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad
tekniker när den behöver servas eller repareras.
Undvik flyktiga vätskor
15. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan
finns högspänning som är livsfarlig om du råkar
beröra ledande delar. Den enda komponent som
kan servas av användaren är lampan som har en
egen löstagbar lucka. Se sidan 51.
Du får inte på några villkor lossa eller ta bort
några andra höljen. Servicearbete får endast
utföras av därtill kvalificerad servicepersonal.
Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat
den från en kall plats till en varm plats. När
projektorn exponeras för en sådan
temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de
kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn
från möjlig skada, ska den inte används på minst 2
timmar när det förekommer en plötslig
temperaturförändring.
Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel
eller vissa sorters rengöringsmedel, nära
projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter
vidröra projektorn under en längre tid. De
kommer att lämna märken på ytan. Se till att följa
säkerhetsinstruktionerna för rengöringsprodukten
om du gör rent med ett kemiskt behandlat tyg.
Kassering
Denna produkt innehåller följande material som är
skadliga för människokroppen och miljön.
•
Bly, som finns i lödmetall.
•
Kvicksilver, som används i lampan.
För att kassera produkten eller använda lampor,
rådfråga din lokala miljömyndighet för regler.
Meddelande
Behåll originalförpackningen för eventuella framtida
transporter. Om du måste packa ner din projektor
efter användning, justerar du projektorlinsen till en
lämplig position, sätter på linsdynan runt linsen och
fäster samman linsdynan och projektordynan för att
förhindra skada vid transportering.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
5
Översikt
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns
eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället.
Standardtillbehör
En del tillbehör kan variera från plats till plats. Du kan få mer information av din återförsäljare.
*Garantisedeln medföljer bara i vissa områden.
**VGA-kabeln stöds inte i europeiska regioner.
Projektor
Fjärrkontroll
Batterier
Garantisedel*
Cd-skiva med
användarhandbok
Snabbstartsguide
Nätsladd
VGA-kabel**
Bärväska
Valfria tillbehör
1. Paket med reservlampa
2. RS232-kabel
6
Översikt
3. Universell takmonteringssats
Byta batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid
fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av.
2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till
batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till
positiv och negativ pol (-) till negativ.
3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett
klickljud sitter den på plats.
•
Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu,
solarium eller i stängda bilar.
•
Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av
batteritillverkaren.
•
Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och
återvinningsföreskrifter.
•
Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera.
•
Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut
batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att
den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter
(~ 26 fot).
Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn
som kan blockera den infraröda strålen.
•
Kontrollera projektorn från framsidan
•
Kontrollera projektorn från ovansidan
Cirka +15°
Cir
ka
+
15°
Översikt
7
Montera projektorn i taket
Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för
att undvika skada på personer och egendom.
Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats
från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt.
Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla
ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd.
Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och
fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta
fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet.
8
Översikt
Projektorns funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Helt HD-kompatibel
Projektorn är kompatibel med formaten Standard Definition TV (SDTV) 576i, Enhanced Definition
television (EDTV) 480p, 576p och High Definition TV (HDTV) 720p, 1080i/p 60Hz med formatet
1080p som ger en äkta 1:1 bildåtergivning.
Hög bildkvalitet
Projektorn ger utmärkt bildkvalitet på grund av dess höga upplösning, utmärka hemmabioljusstyrka,
extremt hög kontrast, återgivning i livfull färg och rik gråskala.
Livfull färgåtergivning
Projektorn har ett färghjul i 6 segment för att producera verklighetstroget färgdjup och -skala som är
ouppnåeligt med färghjul med färre segment.
Rik gråskala
När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen bilder med utmärkt gråskala som
avslöjar detaljer i skuggor och på natten eller mörka scener.
Brett utbud av ingångar och videoformat
Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video och PC, inklusive
komponentvideo, S-video och kompositvideo, samt dubbla HDMI-ingångar, PC och utgångsutlösare
för anslutning till automatiserad skärm och system för omgivningsljus.
ISF-certifierad kalibreringskontroll
För att nå högre standard på prestandan, införlivar projektorn ISF NIGHT och ISF DAY på dess OSDmeny, vilka kräver professionell kalibreringsservice från auktoriserade ISF-installatörer.
3D-funktion
För ökad närvarokänsla i film, video och idrottsevenemang i 3D via djupvisning i bilderna via HDMIgränssnittet.
2D-3D-konvertering
Med funktionen 2D-3D-konvertering kan du konvertera 2D-innehåll till 3D-bilder för att få en 3Deffekt.
CEC
När du ansluter projektorn till HDMI CEC-kompatibla enheter, t.ex. DVD-spelare, gör aktivering av
CEC-funktionen att du kan slå på och av båda enheterna med en och samma fjärrkontroll.
Eftersom utformningen av HDMI CEC skiljer sig från enhet till enhet kanske inte vissa enheter fungerar
som avsett.
•
•
•
•
Raminterpolation
Med rörelseuppskattnings- och rörelsekompenseringsteknik för jämnare filmuppspelning och tydligare
bild.
Inbyggda högtalare
Inbyggd(a) högtalare som ger blandat monoljud när en ljudingång är inkopplad.
Intuitiv linsförskjutning
Den intuitiva styrningen av linsförskjutningsspaken ger ökad flexibilitet vid installationen av
projektorn.
SmartEco
Tekniken SmartEco™ minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % beroende på innehållets
ljusstyrkenivå när läget SmartEco är valt.
Översikt
9
Projektorns utsida
Framsida och övresida
1. Kontrollpanel (se "Kontrollpanel" på
sidan 11 för detaljer.)
2
5
2. Lamphölje
3
3. Ventilation
6
4. Linsskydd
7
5. Linsförskjutningsskydd
8
6. Fokus- och zoomningsring
7. Ventilation
8. Främre IR-sensor
9. Projektorlins
4
10. HDMI-portar
9
11. Mini USB-port
(Används vid underhåll)
12.
RS-232-kontrollport
Baksida och undersida
Används som gränssnitt mot en dator
Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 18 för mer
eller ett system för hembiostyrning/
information om anslutning.
automatisering.
13. Insignalsuttag för RGB (dator)/
komponentvideo (YPbPr/YCbCr)
14. Komponentvideoingångar (RCA)
10
11 12 13 14 15 16 17
giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller Y/
CB/CR
15. S-videoingång (mini-DIN med 4 stift)
Kompositvideoingång (RCA)
19
18
16. Ljud- (L/R) ingångsuttag
17. Ljudingångsuttag
Ljudutgångsuttag
18. Likströmsuttag på 12 V
20
Det används för att starta externa
21
enheter som t.ex. en elektrisk skärm
21
22
eller ljuskontroller. Kontakta din
återförsäljare för information om hur
22
22
du ansluter dessa enheter.
21
19. Anslutning för nätsladd
21
20. Kensingtonlås
21. Justeringsfötter
22. Takmonteringshål
1
10
Översikt
Kontroller och funktioner
Kontrollpanel
1
2
3
4
9
10
11
7
12
13
14
15
16
8
12
5
6
1. Fokusring
12. Knapparna Keystone/pil ( / upp,
/ ned)
Justerar den projicerade bildens skärpa.
2. Zoomring
Manuell korrigering av bildförvrängning som
uppstår på grund av projiceringsvinkeln.
Justerar bildstorleken.
3. Linsförskjutningsskydd
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
4. IR-sensor för fjärrkontroll (ovansida)
knapparna #7, #12 och #15 som
5. MENU/EXIT
riktningsknappar för att välja menyalternativ
och göra justeringar.
Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna
avslutas och sparas och föregående skärm visas 13. AUTO
igen.
Använder automatiskt bästa
uppdateringsfrekvens för den bild som visas.
6.
STRÖM
14. MODE/ENTER
Slår av och på vänteläget på projektorn.
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ.
7.
Vänster/
Aktiverar det valda menyalternativet på
Sänker projektorns ljudvolym.
skärmvisningsmenyn.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda 15. Höger/
knapparna #7, #12 och #15 som
Höjer projektorns ljudvolym.
riktningsknappar för att välja menyalternativ
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
och göra justeringar.
knapparna #7, #12 och #15 som
8. ECO BLANK
riktningsknappar för att välja menyalternativ
Används för att tömma skärmen.
och göra justeringar.
9. POWER (POWER-indikatorlampa)
16. SOURCE
Tänds eller blinkar när projektorn är i gång.
Fältet för val av källa visas.
10. TEMP (TEMPeraturvarningslampa)
Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för
varm.
11. LAMP (LAMPindikator)
Anger lampans status. Tänds eller blinkar när
det är problem med lampan.
Översikt
11
Fjärrkontroll
10. FINE TUNE
Visar menyn ”Finjustering av
färgtemperatur”. Se "Välja en färgtemperatur
2
med en annan färg" på sidan 30 för mer
15
16
3
information.
4
17
5
11. 3D/INVERT
18
6
15
7
Leder direkt in i menyn "3D" och används för
19
8
att slå av och på inverteringsfunktionen.
9
12. MUTE
Slår av och på projektorns ljud.
10
11
20
13.
FREEZE
12
13
Fryser den projicerade bilden.
14. LIGHT
När du trycker på en knapp på fjärrkontrollen
tänds led-bakgrundsbelysningen i cirka 10
Power ON/OFF (Slå PÅ/AV)
sekunder. Om du trycker på någon annan knapp
Slår av och på projektorn.
inom dessa 10 sekunder stängs ledTangenter för källval
bakgrundsbelysningen av.
Väljer en ingångskälla som ska visas.
15. Knapparna Keystone/Pil ( / upp,
(WIRELESS är inte tillgänglig)
/ ned)
MENU/EXIT
Manuell korrigering av bildförvrängning som
Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna
uppstår på grund av projiceringsvinkeln.
avslutas och sparas och föregående skärm visas
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
igen.
knapparna #4, #15 och #17 som
Vänster
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
göra justeringar.
Sänker projektorns ljudvolym.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda 16. AUTO
Använder automatiskt bästa
knapparna #4, #15 och #17 som
uppdateringsfrekvens för den bild som visas.
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
göra justeringar.
17. Höger
MODE/ENTER
Höjer projektorns ljudvolym.
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
Aktiverar det valda menyalternativet på
knapparna #4, #15 och #17 som
skärmvisningsmenyn.
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
ECO BLANK
göra justeringar.
18. SOURCE
Används för att tömma skärmen.
PIP
Fältet för val av källa visas. (WIRELESS är inte
tillgänglig)
Visar PIP-menyn (Picture In Picture).
19. SRS
ASPECT
Aktiverar eller stänger av SRS-funktionen.
Väljer det bildförhållande som ska användas för
20. TEST
visning.
Knappar för justering av bildkvalitet
Visar testmönstret.
Dessa funktionstangenter utför de funktioner
som anges i skärmmenyn. Se "Finjustering av
bildkvalitet" på sidan 28 för mer information.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12
Översikt
14
Installera projektorn
Välja placering
Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt.
Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på
skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och
övrig utrustning.
1. Fram:
3. Bak:
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det
här är den vanligaste placeringen, och den gör att
det går snabbt att installera och plocka undan
projektorn.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen.
Då behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
*Ställ in Bak efter att du har satt på projektorn.
2. Takmont. fram.:
4. Takmont. bakom:
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket framför skärmen.
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket, bakom skärmen.
Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en För den här installationen behöver du en särskild
takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. skärm för bakprojicering och en takmonteringssats
från BenQ.
*Ställ in Takmont. fram. efter att du har satt på
*Ställ in Takmont. bakom efter att du har satt på
projektorn.
projektorn.
*För att ställa in projektorposition:
1.
Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på
2.
Tryck på
/
för att markera Projektorplacering och tryck på
/
/
tills Systeminställning-menyn markeras.
tills korrekt position är vald.
Installera projektorn
13
Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden
Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen,
zoominställningen och videoformatet.
Projektorn bör alltid placeras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90° rät vinkel) mot
skärmen. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad
yta). Om projektorn är monterad i taket, måste den monteras uppochner.
Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala
förskjutningen ökar också proportionerligt.
När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade
bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet.
Denna projektor har en rörlig lins. Se "Flytta projektorlinsen vertikalt" på sidan 17 för mer information.
Du kan se diagram på sidan 15 och 16 för de vertikala avståndsvärdena i tabellen över storlekar som har
mätts när linsen är helt förskjuten upp eller ner.
Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek
1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3?
2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med
namnet "Skärmdimensioner". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar
motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel" Detta är
projiceringsavståndet.
3. Välj projektorns exakta position baserat på skärmens position och den justerbara linsförskjutningen.
<Exempel>
Om du har en 120-tums skärm med bildförhållandet 4:3, se "Skärmens bildförhållande är 4:3 och den
projicerade bilden är också 16:9". Det genomsnittliga projiceringsavståndet är 3 409 mm.
Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd
Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek
som skulle passa för ditt rum.
Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet.
1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3?
2. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet.
3. Titta i tabellen och hitta det närmast överensstämmande avståndet för medelavstånd till skärmen i
kolumnen "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala
avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida.
4. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal.
Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet.
<Exempel>
Om du exempelvis har en skärm med bildförhållandet 16:9 och det uppmätta projiceringsavståndet är
4 000 mm, se "Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9". Det närmaste
värdet i kolumnen "Medel" är 4 024 mm. Om du tittar till höger på raden ser du att du behöver en skärm
på 130 tum.
Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden i kolumnerna "Projiceringsavstånd
<D> [mm]" på sidan 15 ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4 000 mm passar även för
skärmarna på 120 och 140 tum. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika
skärmstorlekar på det projiceringsavståndet. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika
förskjutningsvärden.
14
Installera projektorn
Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller
nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera
förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera bildskevhet" på sidan 26 för mer
information.
Projektionsmått
Installera en skärm med bildförhållandet 16:9
Takmontering
Installation på golvet
<B>
<A>
<F>
<A>
<G>
<C>
<F>: Skärm
<D>
<E>
<B>
<E>
<G>
<D>
<F>
<C>
<F>: Skärm
<G>: Linsens mitt
<G>: Linsens mitt
Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Bredd
<C>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Min. avstånd
(med max.
zoom)
Höjd
<B>
[mm]
42 (1067)
523
930
1000
1300
1600
26
50 (1270)
623
1107
1190
1548
1905
31
60 (1524)
747
1328
1429
1857
2286
37
70 (1778)
872
1550
1667
2167
2667
44
80 (2032)
996
1771
1905
2476
3048
50
84 (2134)
1046
1860
2000
2600
3200
52
90 (2286)
1121
1992
2143
2786
3429
56
100 (2540)
1245
2214
2381
3095
3810
62
110 (2794)
1370
2435
2619
3405
4190
68
120 (3048)
1494
2657
2857
3714
4571
75
130 (3302)
1619
2878
3095
4024
4952
81
140 (3556)
1743
3099
3333
4333
5333
87
150 (3810)
1868
3321
3571
4643
5714
93
160 (4064)
1992
3542
3810
4952
6095
100
170 (4318)
2117
3763
4048
5262
6476
106
180 (4572)
2241
3985
4286
5571
6857
112
190 (4826)
2366
4206
4524
5881
7238
118
200 (5080)
2491
4428
4762
6190
7619
125
250 (6350)
3113
5535
5952
7738
9524
156
Medel
Max. avstånd
(med min.
zoom)
Lägsta/högsta
linsposition
<E> [mm]
Diagonalt
<A> [tum
(mm)]
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
Installera projektorn
15
Installera en skärm med bildförhållandet 4:3
Bilderna och tabellen nedan är för de användare som redan har skärmar med 4:3 bildförhållande eller
avser att köpa sådana för att se projicerade bilder i förhållandet 16:9.
Installation på golvet
<A>
<H>
Takmontering
<A>
<B>
<H>
<F>
<D>
<E>
<G>
<G>
<C>
<F>: Skärm
<E>
<F>
<D>
<B>
<C>
<G>: Linsens mitt
<F>: Skärm
<G>: Linsens mitt
Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Diagonalt
<A> [tum
(mm)]
Höjd
<B>
[mm]
Bredd
<C>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Min.
avstånd
Medel
(med max.
zoom)
Max.
avstånd
(med min.
zoom)
Lägsta/
högsta
linsposition
<E>
[mm]
Bildens
höjd
<H>
[mm]
50 (1270)
762
1016
1093
1421
1748
29
572
60 (1524)
914
1219
1311
1705
2098
34
686
70 (1778)
1067
1422
1530
1989
2448
40
800
80 (2032)
1219
1626
1748
2273
2797
46
914
90 (2286)
1372
1829
1967
2557
3147
51
1029
100 (2540)
1524
2032
2185
2841
3497
57
1143
110 (2794)
1676
2235
2404
3125
3846
63
1257
120 (3048)
1829
2438
2623
3409
4196
69
1372
130 (3302)
1981
2642
2841
3693
4546
74
1486
140 (3556)
2134
2845
3060
3977
4895
80
1600
150 (3810)
2286
3048
3278
4262
5245
86
1715
160 (4064)
2438
3251
3497
4546
5595
91
1829
170 (4318)
2591
3454
3715
4830
5944
97
1943
180 (4572)
2743
3658
3934
5114
6294
103
2057
190 (4826)
2896
3861
4152
5398
6644
109
2172
200 (5080)
3048
4064
4371
5682
6993
114
2286
230 (5842)
3505
4674
5026
6534
8042
131
2629
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
16
Installera projektorn
Flytta projektorlinsen vertikalt
Kontrollen för vertikal linsförskjutning ger flexibilitet vid installation av din projektor. Den gör att
projektorn kan placeras något ovanför eller under överkanten på de projicerade bilderna.
Linsförskjutningen uttrycks som ett procenttal av den projicerade bildens höjd. Den mäts som en
förskjutning från den projicerade bildens vertikala mitt. Du kan använda spaken för att förskjuta
projektionslinsen uppåt eller nedåt inom det tillåtna området beroende på önskad bildposition.
Använda linsförskjutningsspaken:
1. Vrid spaken moturs för att frigöra den.
2. Flytta spaken för att justera projiceringsbildens position.
3. Vrid spaken medurs för att låsa den.
•
Vid fast skärmposition
Skärm
1
2
100%
30%
10%
Projektor
•
Vid fast projektorposition
130%
1
120%
2
110%
•
Dra inte åt spaken för hårt.
•
Bildkvaliteten försämras inte av att justera linsförskjutningen. I sällsynta fall kan bilden bli förvrängd, se
"Justera den projicerade bilden" på sidan 26 för mer information.
Installera projektorn
17
Ansluta med videoutrustning
Du kan ansluta projektorn till alla sorters videoutrustning, t.ex. en videobandspelare, dvd-spelare, Bluray-spelare, digital mottagare, kabel eller satellitdekoder, tv-spelkonsol eller digitalkamera. Du kan även
ansluta den till en stationär eller bärbar dator eller ett Apple Macintosh-system. Det räcker om du
kopplar projektorn till källenheten med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet.
Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn
och videokällan enligt vad som beskrivs nedan:
Uttagets namn
Uttagets utseende
Referens
Bildkvalitet
HDMI
"Ansluta HDMI-enheter" på sidan 19
Bäst
Komponentvideo
"Ansluta komponentvideoenheter" på
sidan 19
Bättre
S-Video
"Ansluta S-video eller videoenheter" på
sidan 20
God
Video
"Ansluta S-video eller videoenheter" på
sidan 20
Normal
"Ansluta en dator" på sidan 20
Bättre
PC (D-SUB)
Förberedelser
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
1. stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
2. Använd endast rätt sorts kablar till respektive källa med lämplig kontakt.
3. Se till att alla kabelkontakter sitter ordentligt i utrustningsuttagen.
Observera att alla kablar som visas i följande anslutningsdiagram inte levereras med projektorn (se
"Förpackningens innehåll" på sidan 6 för information). De flesta kablar finns att köpa i butiker som säljer
elektronikutrustning.
18
Ansluta med videoutrustning
Ansluta HDMI-enheter
•
Ansluta HDMI-enheter till projektorn med HDMI-kablar
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan
kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare, Blu-ray-spelare och visningen sker med hjälp
av en enda kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Använd en HDMI-kabel när du gör
anslutningar mellan projektorn och HDMI-enheter.
HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv.
Läs "HDMI-inställningar" på sidan 46 för att
försäkra dig om att du väljer rätt sorts
ingångskälla för HDMI-signalen.
HDMI-kabel
Ansluta komponentvideoenheter
Se till att matcha motsvarande färger mellan kablarna och terminalerna. Komponentvideokontakter av
RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata
ljudkabeln till en passande ljudförstärkare.
AV-utrustning: Dvd-spelare,
digitalmottagare osv.
Från
ljudingångskontakter
Till
ljudingångskontakter
Komponentvideokabel
Ansluta med videoutrustning
19
Ansluta S-video eller videoenheter
Anslut antingen en S-videokabel eller en kompositvideokabel från samma enhet, men aldrig båda kablarna
på samma gång. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare.
AV-utrustning
Från
Till ljudingångskontakter
ljudingångskontakt
er
S-videokabel
eller
Videokabel
•
Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och videokällan behöver du inte
ansluta enheten med en S-video- eller kompositvideokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig
andra anslutning av sämre bildkvalitet. Du behöver bara ansluta med en kompositvideokabel om varken
komponentvideo eller S-video finns på videokällan (t.ex. vissa analoga videokameror).
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla
kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit
signalkablarna på rätt sätt.
Ansluta en dator
Ansluta projektorn till en dator med en VGA-kabel.
Bärbar eller stationär dator
Till
Från
ljudingångskontakter
ljudutgångskontakt
VGA-kabel
En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan
du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp
en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den
bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Se din bärbara dators dokumentation för att
ta reda på datorns tangentkombination.
20
Ansluta med videoutrustning
Använda projektorn
Förberedelser
1. Sätt i kontakten och sätt på all ansluten utrustning.
2. Om inte den medföljande elkabeln inte redan är isatt ska den sättas in i
uttaget på baksidan av projektorn.
3. Sätt i elkabeln i ett eluttag och slå på väggströmbrytaren
(i förekommande fall).
Använd endast originaltillbehören (t.ex. nätsladden) med enheten för att
undvika risker som t.ex. stötar och brand.
Sätta på projektorn
Följ stegen nedan.
1. Kontrollera att strömlampan lyser orange efter att strömmen har slagits på.
2. Tryck och håll nere STRÖM ( ) på projektorn eller
fjärrkontrollen för att sätta på projektorn.
Så snart som lampan tänds hörs en "Strömbrytarton". POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar
med grönt sken och lyser med konstant grönt sken när projektorn är på.
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för information om hur du slår av
signalen.
3. Fläktarna börjar fungera och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan den värms
upp.
Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp.
4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna till att skriva ett sexsiffrigt
lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 24 för mer information.
5. “Sökning av källa…” kommer att visas på skärmen innan projektorn identifierar ingångskällan. Detta
meddelande kommer att förbli på skärmen tills en giltig signal spåras. Se "Välja en ingångskälla" på
sidan 22 för mer information.
6. Om den horisontella frekvensen på ingångskällan överstiger projektorns frekvensområde kommer
meddelandet "Ingen signal" att visas på skärmen. Detta meddelande kommer vara kvar på skärmen
tills du ändrar ingångskällan till en som stöds.
Använda projektorn
21
Välja en ingångskälla
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. När projektorn först
sätts på kommer den att försöka återansluta med ingångskällan som
användes när projektorn sist stängdes av.
HDMI 1
HDMI 2
Video
OBS! Vid
automatisk
sökning efter en
giltig ingångskälla
söker projektorn
igenom tillgängliga
signaler i ordning
uppifrån och ned
som visas på fältet
för val av källa.
Att välja videokälla:
• Använda fjärrkontrollen eller projektorn
1. Tryck på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. Ett fält för val
av källa visas.
2. Tryck på / tills önskad signal är markerad och tryck därefter på
MODE/ENTER.
• Använda skärmvisningsmenyn
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Systeminställning menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera Ingångskälla och tryck på MODE/ENTER. Källvalsribban visas.
3. Tryck på / flera gånger tills önskad signal är vald och tryck på MODE/ENTER.
När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i sekunder. Om det finns flera
enheter anslutna till projektorn kan du gå tillbaka till källvalsribban igen för att söka efter andra
signaler.
Du kan även byta namn på källan:
S-Video
Component 1
Component 2
PC
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Systeminställning menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera Byt källnamn och tryck på MODE/ENTER. Sidan Byt källnamn
visas.
3. Tryck på / / / flera gånger tills önskat tecken är valt, och tryck på MODE/ENTER.
•
Om du vill att projektorn söker efter signalerna automatiskt väljer du På i Systeminställning >
Automatisk källsökning menyn.
Finjustera bildstorlek och skärpa
1. Ställ in den storlek som du vill ha på den
projicerade bilden med hjälp av
zoomningsringen.
22
Använda projektorn
2. Ställ in bilden genom att vrida på
fokusringen.
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med flerspråkiga skärmmenyer för inställning och justering.
Nedan visas en översikt av skärmmenyn.
Ikon på huvudmenyn
Huvudmeny
Bild – enkel
Bio
Förinställn.
Markering
Hantera användarläge
Undermeny
Ljusstyrka
50
Kontrast
50
Färg
50
Färgton
50
Skärpa
2
Hudton
3
Färgtemperatur
Raminterpolation
Lampa på/av
Status
Inbyggd lampa
Av
Gå tillbaka till föregående
sida eller avsluta genom
att trycka på MENU/
EXIT.
ekonomiläge
Avancerat..
Återställ bildinställningar
Aktuell ingångskälla
Tillb.
S-Video
Ställ in skärmvisningsmenyn till önskat språk innan du börjar använda skärmvisningsmenyerna.
1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU/
EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen.
Förinställn.
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
Hudton
Färgtemperatur
Raminterpolation
Lampa på/av
Avancerat..
50
50
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
50
2
3
Inbyggd lampa
Avaktivera
Automatisk källsökning
Av
Av
ekonomiläge
Tillb.
Systeminställning
Välkomstskärm
Projektorplacering
Autoavstängning
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
Automatisk källsökning
BenQ
Fram
Avaktivera
Projektorplacering
Autoavstängning
för att markera Systeminställning
Språk
svenska
Välkomstskärm
50
Återställ bildinställningar
/
för att markera Språk och
för att välja önskat språk.
Språk
Bio
S-Video
2. Använd
menyn.
/
Systeminställning
Bild – enkel
Hantera användarläge
Ljusstyrka
3. Tryck på
tryck på
svenska
BenQ
Fram
Avaktivera
Avaktivera
S-Video
S-Video
Tillb.
4. Tryck på MENU/EXIT två gånger* på
projektorn eller fjärrkontrollen för att
lämna och spara inställningarna.
*Den första tryckningen tar dig tillbaka till
huvudmenyn och den andra stänger
skärmmenyn.
Av
Tillb.
Säkra projektorn
Använda ett säkerhetskabellås
Projektorn måste installeras på en säker plats för att undvika att den stjäls. Om inte kan du köpa ett lås,
t.ex. ett Kensingtonlås, för att säkra projektorn. Lokalisera öppningen för Kensingtonlås som finns på
projektorn. Se punkt 20 på sidan 10 för information.
En Kensington säkerhetskabel är vanligtvis en kombination av nyckel/nycklar och lås. En bruksanvisning
ingår i dokumentationen som medföljer låset.
Använda projektorn
23
Använda lösenordsfunktionen
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för
projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. När lösenordet är inställt och funktionen aktiverad
är projektorn lösenordsskyddad. Användare som inte vet det rätta lösenordet kan inte använda
projektorn.
Om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att använda
projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i
handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den.
Ställa in ett lösenord
Om du ställer in ett lösenord och aktiverar det måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat
fall går det inte att använda projektorn.
1. Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck
Ange Nytt Lösenord
sedan på / tills Avancerade inställningar-menyn markeras.
2. Tryck på för att markera Lösenord och tryck på MODE/
ENTER. Sidan Lösenord visas.
3. Markera Ändra lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Ange lösenord visas.
4. Såsom bilden anger, representerar de fyra piltangenterna ( , , ,
) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Enligt det lösenord du vill ställa in, trycker du
på piltangenterna på fjärrkontrollen eller projektorn för att ange sex siffror som lösenord.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
När du har angett lösenordet visas sidan Lösenord igen.
Tillb.
VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
5. Markera Strömbrytarlås och tryck sedan på / för att välja På.
6. Bekräfta det aktuella lösenordet.
7. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT.
Om du glömmer bort lösenordet
Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att
ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på
projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel
lösenord (se bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet Ange
lösenord. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt
lösenord. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och inte kan
komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se "Procedur för
återställning av lösenordet" på sidan 25 för mer information.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn
automatiskt av efter en liten stund.
24
Använda projektorn
Lösenordsfel
Försök igen.
Procedur för återställning av lösenordet
1. Försäkra dig om att sidan Ange lösenord visas på skärmen. Håll ned
AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn
kommer att visa ett kodat nummer på skärmen.
"XXXX" som visas på bilden till höger representerar siffror som
varierar mellan olika modeller.
Återställa lösenord
Skriv ned återställningskoden,
och kontakta BenQs kundtjänst.
Återställningskod:
XXX XXX XXX XXX
2. Skriv ned numret och stäng av projektorn.
3. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter.
Du kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på att det är du som är ägaren.
Avsluta
Ändra lösenordet
1. Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills Avancerade
inställningar-menyn markeras.
2. Tryck på / för att markera Lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan Lösenord visas.
3. Markera Ändra lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan Ange aktuellt lösenord visas.
4. Ange det gamla lösenordet.
•
•
Om lösenordet är korrekt, visas meddelandet "Ange Nytt Lösenord".
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet "Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på
MENU/EXIT för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
5. Ange ett nytt lösenord.
VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara handboken på ett säkert ställe.
6. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
7. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång
du startar projektorn.
8. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT.
Avaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordskyddet går du tillbaka till menyn Avancerade inställningar > Lösenord.
Markera Strömbrytarlås och tryck sedan på / för att välja Av. Meddelandet "Ange aktuellt
lösenord" visas. Ange det aktuella lösenordet.
•
Om lösenordet stämmer visas sidan Lösenord igen och "Av" visas i raden för
Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn.
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet "Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på
MENU/EXIT för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle
behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
Använda projektorn
25
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Det finns fyra justeringsfötter undertill på projektorn.
Dessa kan användas om du måste ändra projiceringsvinkeln.
Skruva foten in eller ut efter behov för att rikta in och
stabilisera projiceringsvinkeln.
Om skärmen och projektorn inte är vinkelräta mot varandra
blir den projicerade bilden vertikalt trapetsoid. Information
om hur du åtgärdar detta problem finns i "Korrigera
bildskevhet" på sidan 26.
Korrigera bildskevhet
Keystone-förvrängning inträffar när projektorn inte är vinkelrät mot skärmen och uppträder där den
projicerade bilden visas som en trapetsoid form som något av följande:
•
•
Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är
märkbart bredare än den andra.
Inga parallella sidor.
Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar.
1. Justera projiceringsvinkeln. Placera projektorn mitt framför skärmens mitt med mitten av objektivet i
nivå med skärmen.
2. Om bilden fortfarande är förvrängd eller om projektorn inte kan placeras såsom beskrivits ovan,
måste du korrigera bilden manuellt.
• Använda fjärrkontrollen eller projektorn
i. Tryck på en av pilknapparna/Keystone-knapparna på fjärrkontrollen eller projektorn (upp / ,
ned / ) för att visa sidan Keystone.
ii. Se stegen iii nedan för vidare hantering.
• Använda skärmvisningsmenyn
i. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
ii. Tryck på för att markera Keystone och tryck på MODE/ENTER. Korrigeringssidan för
keystone visas.
iii. Tryck på den tangent vars keystone-ikon har motsatt form jämfört med den projicerade bilden.
Fortsätt trycka på samma tangent eller tryck på andra tangenter tills du är nöjd med formen.
Värdena längst ned på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du efter flera
knapptryckningar når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan
inte justera bilden mer i den riktningen.
Tryck på
/
26
Använda projektorn
.
Tryck på
/ .
Använda lägena förinställning och användare
Välja förinställningsläge
Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda bildlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och
typ av videokälla.
För att välja ett förval som passar dina behov:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan /
2. Tryck på för att markera Förinställn.
3. Tryck på / tills önskat läge har valts.
tills Bild – enkel menyn är markerad.
Dessa lägen består av förinställda värden som passar olika projiceringssituationer enligt vad som beskrivs
nedan:
•
Bio: Den väl balanserade färgmättnaden och kontrasten i kombination med låg ljusstyrka är bäst
lämpad för att se på filmer i en helt mörklagd miljö (som i en biosalong).
•
Dynamisk: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar
där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum.
•
standard: Inställningen är något ljusare än Bio och är lämplig för miljöer med begränsad belysning.
•
3D: Den är optimerad för att förstärka 3D-effekter vid visning av 3D-innehåll.
Detta läge är bara tillgängligt när 3D-funktionen är aktiverad.
•
Användare 1/Användare 2/Användare 3: Kommer ihåg anpassade inställningar. Se "Ställa in läget
Användare 1/Användare 2/Användare 3" på sidan 27 för mer information.
Finjustera valt bildläge
De fördefinierade bildlägesinställningarna kan ändras via de tillgängliga föremålen som visas i menyerna
Bild – enkel.
För att finjustera bildläget:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Bild – enkel menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera den post du vill justera och tryck på / för att ställa in önskat värde.
Ditt val lagras automatiskt i projektorn och associeras med denna ingångskälla.
Se "Finjustering av bildkvalitet" på sidan 28 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 30 för
mer information.
Varje gång du ändrar bildläge, ändrar även projektorn inställningen till den som senast ställts in för detta
speciella bildläge på denna speciella ingång. Om du ändrar ingångskälla, kommer senast använda bildläge
och inställningar för denna ingång och upplösning lagras.
Ställa in läget Användare 1/Användare 2/Användare 3
Du kan välja mellan tre användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov.
Du kan använda ett av bildlägena (utom det valda användarläget) som en startpunk och anpassa
inställningarna.
1. I menyn Bild – enkel markerar du Förinställn. och trycker
Användare 2, eller Användare 3.
2. Tryck
för att markera Hantera användarläge.
/
för att välja läget Användare 1,
Denna funktion är endast tillgänglig när läget Användare 1, Användare 2, eller Användare 3 väljs i
Förinställn. posten undermeny.
3. Tryck MODE/ENTER för att visa sidan Hantera användarläge.
4. Tryck på för att markera Referensläge och tryck på MODE/ENTER.
Använda projektorn
27
5. Tryck för att markera ett bildläge som är närmast det du vill ha och tryck MODE/ENTER och
MENU/EXIT för att återgå till sidan Hantera användarläge.
6. För att ändra namn på Användare 1, Användare 2 eller Användare 3 trycker du på eller Byt
namn på användarläget och trycker sedan på MODE/ENTER. Sidan Byt namn på
användarläget visas.
7. Tryck på / / / flera gånger tills önskat tecken är valt, och tryck på MODE/ENTER.
8. Tryck på MENU/EXIT för att återgå till huvudmenyn när du är klar.
9. Tryck för att välja en undermenypost som ska ändras och justera värdet med / . Se
"Finjustering av bildkvalitet" på sidan 28 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 30 för mer
information.
10. När alla inställningar har gjorts trycker du MENU/EXIT för att spara och lämna inställningarna.
Ställa om bildläget
Alla justeringarna som du gjort i menyerna Bild – enkel kan återställas till fabriksinställningar med ett
tangenttryck på markeringen av Återst.
För att återställa bildläget till förinställda fabriksvärden:
1. I menyn Bild – enkel marekrar du Förinställn. och trycker / för att välja det bildläge (inklusive
Användare 1, Användare 2, eller Användare 3) som du vill återställa.
2. Tryck för att markera Återställ bildinställningar och tryck MODE/ENTER.
Bekräftelsemeddelandet visas.
3. Tryck / för att markera Återst och tryck MODE/ENTER. Bildläget kommer att återgå till de
förinställda fabriksinställningarna.
4. Repetera stegen 1-3 om du vill återställa andra bildlägen.
Bland inte ihop funktionen Återställ bildinställningar här med Återst. alla inst. i menyn Avancerade
inställningar. Funktionen Återst. alla inst. återställer de flesta inställningarna till fabriksinställningar över
hela systemet. Se "Återst. alla inst." på sidan 47 för mer information.
Finjustering av bildkvalitet
Oavsett vilket bildläge du har valt, kan du finjustera dess inställningar att passa alla presentationssyften.
Dessa justeringar kommer att sparas i förinställningsläget du befinner dig vid när du går ur
skärmvisningsmenyn.
Justera Ljusstyrka
Markera Ljusstyrka i menyn Bild – enkel och justera
värdena genom att trycka på / på projektorn eller
fjärrkontrollen.
30
50
30
50
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet
är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen så att
svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena.
70
Justera Kontrast
Markera Kontrast i menyn Bild – enkel och justera
värdena genom att trycka på / på projektorn eller
fjärrkontrollen.
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den
här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör
det efter att du har justerat Ljusstyrka efter din källa och omgivning.
28
Använda projektorn
70
Justera Färg
Markera Färg i menyn Bild – enkel och justera värdena genom att trycka på
fjärrkontrollen.
/
på projektorn eller
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade och med det lägsta värdet blir bilden svartvit. Om
inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Justera Färgton
Markera Färgton i menyn Bild – enkel och justera värdena genom att trycka på
eller fjärrkontrollen.
/
på projektorn
Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden.
Justera Skärpa
Markera Skärpa i menyn Bild – enkel och justera värdena
genom att trycka på / på projektorn eller
fjärrkontrollen.
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde,
desto mjukare blir bilden.
0
1
2
Funktionerna Ljusstyrka, Färg, Kontrast, Skärpa och Färgton kan också kommas åt genom att
trycka Färgton, BRIGHTNESS, COLOR, CONTRAST, SHARP och TINT på fjärrkontrollen för
att visa justeringsribban, och sedan kan du trycka på / för att justera värdena.
Justera Hudton
Den här funktionen justerar till korrekta primärfärger, vilket ger naturliga hudtoner med utmärkt
färgmättnad.
Markera Hudton i menyn Bild – enkel och justera värdena genom att trycka på
eller fjärrkontrollen.
/
på projektorn
Ju högre värdet är, desto rödare blir hudtonerna i bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir hudtonerna
i bilden.
Välja färgtemperatur*
Markera Färgtemperatur i menyn Bild – enkel eller tryck på COLOR TEMP på fjärrkontrollen för
att välja önskad inställning genom att trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen.
Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur.
1. Inbyggd lampa: Med lampans ursprungliga färgtemperatur och högre ljusstyrka. Denna inställning är
lämplig för miljöer där hög ljusstyrka krävs, såsom vid projicering av bilder i ljusa rum.
2. Varm:Ger en rödaktig bild.
3. Normal:Bibehåller normala nyanser för vit.
4. Kall:Ger en blåaktig bild.
*Om färgtemperaturer:
Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". Ett vanligt återgivningssätt för
vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög
färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig.
Använda projektorn
29
Kontroller av avancerad bildkvalitet
Det finns fler avancerade funktioner i menyerna Bild – enkel > Avancerat.. och Visning som du kan
justera enligt dina önskemål. För att spara inställningarna trycker du på MENU/EXIT för att gå ur
skärmvisningsmenyn.
Inställning Svartnivå
Markera Svartnivå i menyn Bild – enkel > Avancerat.. och tryck på
fjärrkontrollen för att välja 0 IRE eller 7,5 IRE.
/
på projektorn eller
Videosignalen i gråskala mäts i IRE-enheter. I vissa områden som har NTSC TV-standarden mäts gråskalan
från 7,5 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). I andra områden som har PAL-utrustning eller japansk NTSCstandard mäts gråskalan från 0 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). Vi rekommenderar att du kontrollerar om
ingångskällan är 0 IRE eller 7,5 IRE och väljer därefter.
Kontrollera bildklarhet
Du kan få bilder som är statiska eller med störningar projicerade.
För att få bättre bildkvalitet:
1. Markera Skärpekontroll i menyn Bild – enkel > Avancerat.. och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller fjärrkontrollen för att visa sidan Skärpekontroll.
2. Tryck på / för att välja den post du vill justera och tryck på / för att ställa in önskat värde.
•
•
Brusreducering: Reducerar elektrisk bildstörning orsakad av olika mediaspelare. Ju högre
inställning, desto mindre brus.
Detaljförbättring: Skärper bilden. Ju högre inställning, desto detaljrikare blir bilden.
Välja en färgtemperatur med en annan färg
Att ställa in en föredragen färgtemperatur:
1. Markera Färgtemperatur i menyn Bild – enkel eller tryck på COLOR TEMP på fjärrkontrollen
för att välja Inbyggd lampa, Varm, Normal eller Kall genom att trycka på / på projektorn
eller fjärrkontrollen.
2. Markera Finjustering av färgtemperatur i menyn Bild – enkel > Avancerat.. och tryck på
MODE/ENTER eller tryck på FINE TUNE på fjärrkontrollen. Sidan Finjustering av
färgtemperatur visas.
3. Tryck på / för att markera posten du vill ändra och justera värdena genom att trycka på / .
•
•
Röd gain/Grön gain/Blå gain: Justerar kontrastnivån av rött, grönt och blått.
Röd-förskjutning/Grön-förskjutning/Blå-förskjutning: Justerar ljusstyrkan av rött, grönt
och blått.
4. För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU/EXIT.
30
Använda projektorn
Välja en gammainställning
Markera Val av gamma i menyn Bild – enkel > Avancerat.. och välj önskad inställning genom att
trycka på / på projektorn eller på fjärrkontrollen.
Gamma avser relationen mellan ingångsgälla och bildens ljusstyrka.
•
Gamma 1,6/1,8/2,0/BenQ
Välj dessa värden enligt dina önskemål.
•
Gamma 2,2
Ökar den genomsnittliga ljusstyrkan på bilden. Bäst för en upplyst miljö, mötesrum eller familjerum.
•
Gamma 2,4/2,5
Bäst för att titta på filmer i en mörklagd miljö.
•
Gamma 2,6/2,8
Bäst för visning av filmer som mest består av mörka scener.
Hög ljusstyrka
Låg kontrast
1,6
1,8
Låg ljusstyrka
Hög kontrast
2,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,8
Justera Brilliant Color
Markera Brilliant Color i menyn Bild > Avancerat.. och välj På genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att
möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. När den är inställd på
"Av", inaktiveras Brilliant Color.
Färghantering
I de flesta installationssituationer är inte färghantering nödvändig, t.ex. i klassrum, sammanträdesrum eller
sällskapsrum där ljuset förblir tänt, eller där det kommer in dagsljus genom fönstren.
Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer, t.ex. i
styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan du finjustera så att
färgåtergivningen blir tydligare.
Riktig färghantering kan endast uppnås vid kontrollerade och återgivningsbara visningsförhållanden. Du
måste använda en kulörmätare och ange ett antal passande källbilder för att mäta färgåtergivningen. Dessa
verktyg medföljer inte projektorn, men återförsäljaren av projektorn eller en kvalificerad installatör bör
kunna hjälpa dig.
Färghantering ger sex uppsättningar (RGBCMY) av färger som kan justeras till favoritfärger. När du ska
välja färg kan du oberoende justera dess färgintervall och mättnad enligt önskemål.
Använda projektorn
31
För att justera och lagra inställningarna:
1. I menyn Bild – enkel > Avancerat.. markerar du Färghantering
och trycker på MODE/ENTER. Sidan Färghantering visas.
2. Markera Primär färg och tryck på / för att välja en färg bland
Röd, Grön, Blå, Cyan, Magenta och Gul.
3. Tryck på för att markera Nyans och tryck på / för att välja
Gul
Röd
önskat område. Om du utökar området inkluderas färger som består av fler
proportioner av dess två bredvidliggande färger.
Grön
Cyan
Magenta
Blå
Se bilden till höger för information om hur färgerna relaterar till
varandra. Om du till exempel väljer Röd och ställer in dess intervall
till 0, väljs endast ren röd. Genom att öka dess intervall kommer både
den röda färgen angränsande till gult och till magenta inkluderas.
4. Tryck på för att markera Gain och tryck på / för att justera värdena till önskad nivå.
Kontrastnivån hos den valda primärfärgen påverkas. Varje justering du gör syns direkt på bilden.
5. Tryck på för att markera Mättnad och tryck på / för att justera värdena till önskad nivå.
Varje justering du gör syns direkt på bilden.
Om du t.ex. väljer Röd och ställer in dess värde till 0, kommer endast mättnaden av ren röd att
påverkas.
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade färger; en
inställning på “0” tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli
dominant och orealistisk.
6. För att lämna och spara inställningarna, trycker du på MENU/EXIT.
Inställning Filmläge
Markera Filmläge i menyn Visning och välj På genom att trycka på
fjärrkontrollen.
/
på projektorn eller
Den här funktionen hjälper till att förbättra bildkvaliteten när du projicerar en komposit- eller S-videobild
från en dvd-skiva eller Blu-ray-skiva med film.
Inställning 3D-kombinationsfilter
Markera 3D-kombinationsfilter i menyn Visning och välj På genom att trycka på
projektorn eller fjärrkontrollen.
/
på
Den här funktionen skiljer på kompositsignalen till signalerna Y (ljusstyrka) och C (färg) och kan hjälpa till
att ge klarare och skarpare bilder med korrekta färger.
Den här funktionen är bara tillgänglig när en kompositsignal är vald.
32
Använda projektorn
Justera ljudet
Ljudjusteringar enligt nedan inverkar på projektorns högtalare. Kontrollera att du har gjort en korrekt
anslutning till projektorns ljudingång. Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 18 för information om
hur ljudingången ansluts.
Stänga av ljudet
Så här stänger du av ljudet tillfälligt:
1. Tryck du på MENU/EXIT och därefter på / tills menyn Ljudkonfig. markeras.
2. Tryck på för att markera Tyst och tryck på / för att välja På.
Om tillgängligt kan du även trycka på MUTE på fjärrkontrollen för att slå av och på ljudet från projektorn.
Justera ljudnivån
Du kan justera ljudnivån genom att trycka på
/
1. Upprepa steg 1 ovan.
2. Tryck på för att markera Volym och tryck på
på projektorn eller fjärrkontrollen, eller:
/
för att välja önskad ljudnivå.
Byta vänster/höger ljudkanaler
1. Upprepa steg 1 ovan.
2. Tryck på för att markera V/H-brytare och tryck på / för att välja På för att byta
ljudutmatning mellan vänster och höger högtalare, eller välj Auto för att automatiskt växla mellan
vänster och höger ljudkanaler medan projektionsriktningen ändras.
Stänga av Signal för påslagning/avstängning
Stäng av signalen:
1. Upprepa steg 1 ovan.
2. Tryck på för att markera Signal för påslagning/avstängning och tryck på
/
för att välja Av.
Enda sättet att ändra Signal för påslagning/avstängning är att ange På eller Av här. Om du ställer in ljudet på tyst eller ändrar
ljudnivån påverkar inte Signal för påslagning/avstängning.
Använda projektorn
33
Välja bildförhållande
Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och bildhöjd. Digital-TV har normalt förhållandet 16:9
som är standarden för denna projektor, och de flesta analoga TV-signaler och DVD har förhållandet 4:3.
Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt
sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Bilder
kan sträckas ut linjärt så att hela bilden sträcks ut jämnt eller icke-linjärt, vilket gör bilden skev.
För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilken bildkvot källan har):
• Använd fjärrkontrollen
1. Tryck på ASPECT för att visa aktuell inställning.
2. Tryck på ASPECT upprepade gånger för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens
format och dina visningskrav.
•
1.
2.
3.
Använda skärmvisningsmenyn
Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
Tryck på för att markera Bildförhållande
Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina
visningskrav.
Om bildförhållandet
1. Auto: Anpassar en bild proportionellt efter projektorns ursprungliga
upplösning i dess horisontella eller vertikala bredd. Det är lämpligt när
den inkommande bilden varken har bildförhållandet 4:3 eller 16:9 och
du vill utnyttja så mycket som möjligt av skärmen utan att ändra
bildförhållandet för bilden.
2. Verklig: Denna inställning visar bilden i en exakt pixelavbildning utan
att bilden förändras eller ändrar storlek i mitten av projiceringen. Detta
passar bäst att användas med dator-ingångskällor.
15:9-bild
4:3-bild
3. 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med
bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till
exempel datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer i 4:3-format,
eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet.
4. Vidvinkel: Sträcker ut bilden horisontalt på ett icke-linjärt vis, d.v.s.
kanterna på bilden sträcks mer än mitten av den för att förhindra
skevhet av den centrala delen av bilden. Det här passar för tillfällen då
du vill sträcka ut en bild i 4:3-formatet till 16:9-formatet. Höjden
förändras inte. Vissa bredbildsfilmer har producerats med
bildförhållandet nedpressat till 4:3-formatet och ses bäst när de sträcks
ut till originalformatet med inställningen Vidvinkel.
5. Anamorfisk: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen
med bildförhållandet 16:9. Med inställningen sträcks bilden ut och
ändrar storlek linjärt förutom att de vertikala och horisontala
dimensionerna behandlas oberoende. Källbildens höjd sträcks ut tills
den når full höjd och dess bredd sträcks ut tills den når full bredd.
Detta kan förändra projektionsförhållandet beroende på källbildens
ursprungliga förhållande. Anamorfisk passar bäst för bilder som redan
har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst TV (HDTV), eftersom
bilden då visas utan förändring av bildförhållandet.
34
Använda projektorn
4:3-bild
4:3-bild
16:9-bild
6. Brevlåda: Anpassar en bild att passa till projektorns ursprungliga
upplösning i dess horisontella bredd och återställer bildens höjd till 3/
4 av projektorns bredd. Detta kan ge en bild som är för hög för att
kunna visas så den försvinner (visas inte) utmed kanterna längst upp
och längst ned. Det här passar för filmer som visas i brevlådeformat
(med svarta fält längst upp och längst ned).
16:9-bild
•
De svarta delarna är inaktiva områden och de vita delarna är aktiva
områden.
Bild i
brevlådeformat
•
Skärmvisningsmenyer kan visas på de oanvända svarta områdena.
Frysa bilden
Frys bilden genom att trycka på FREEZE på fjärrkontrollen. Ordet "FREEZE" visas i det nedre högra
hörnet av skärmen.
Även om bilden på skärmen är frusen så rullar filmen vidare på enheten där bilderna spelas upp. Om den
inkopplade enheten även sänder ut ljud kommer ljudet att höras även om bilden är frusen på skärmen.
Använda testmönstret
Projektorn kan visa ett testrutmönster. Det hjälper dig att justera bildens storlek och fokus, och försäkra
dig om att den projicerade bilden inte förvrängs.
För att visa testmönstret öppnar du skärmmenyn och går till Avancerade inställningar >
Testmönster och trycker på / för att välja På eller trycker på TEST på fjärrkontrollen.
Förstora och söka efter detaljer
Om du behöver leta efter detaljer på den projicerade bilden kan du förstora den. Använd pilknapparna
för att navigera på bilden.
1.
2.
3.
4.
Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
Tryck på för att markera Digital zoom och tryck på MODE/ENTER. Fältet Zoom visas.
Tryck på upprepade gånger för att förstora bilden till önskad storlek.
Navigera på bilden genom att trycka på MODE/ENTER för att byta till läget för panorering och
tryck på pilknapparna ( , , , ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden.
5. För att minska bildstorleken trycker du på MODE/ENTER för att växla tillbaka till funktionen
zooma in/zooma ut. Du kan även trycka på
upprepade gånger tills bilden visas i den ursprungliga
storleken.
Det går bara att navigera på bilden efter att den har förstorats. Bilden kan förstoras ytterligare när du letar efter detaljer.
Använda projektorn
35
Användning vid hög höjd
Vi rekommenderar att du aktiverar Höghöjdsläge när du befinner dig högre än 1500 meter (runt 4920
fot) ovanför havsnivå, eller när projektorn kommer att användas under längre tidsperioder (>10 timmar)
utan att stängas av.
Att aktivera Höghöjdsläge:
1.
2.
3.
4.
Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Avancerade inställningar menyn är markerad.
Tryck på för att markera Höghöjdsläge
Tryck på / för att välja På. En bekräftelse visas.
Markera Ja och tryck på MODE/ENTER.
Hantering i Höghöjdsläge kan orsaka högre decibel av brus eftersom ökad fläkthastighet krävs för att
förbättra den genomsnittliga systemavkylning och prestandan.
Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom ovanstående) kan den
automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot överhettning. I sådana fall byter du till
Höghöjdsläge för att bli av med symptomen. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera
under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden.
36
Använda projektorn
Visa mer än en bildkälla samtidigt.
Projektorn kan visa bilder från två olika källor samtidigt. Den här funktionen kan du använda till att
förhöja din presentation på ett intressant sätt. Se till att signalerna du vill visa är korrekt anslutna till
projektorn.
För att visa PIP-fönstret:
• Använd fjärrkontrollen
Tryck på PIP för att visa sidan PIP och utför justeringar genom
följande steg, med start från steg 3 i avsnittet "Använda
skärmvisningsmenyn" nedan.
• Använda skärmvisningsmenyn
1. Tryck MODE/ENTER och tryck sedan / tills Visning menyn
är markerad.
2. Tryck på för att markera PIP och tryck på MODE/ENTER.
Sidan PIP visas.
3. Markera PIP och tryck på / för att välja På.
Projektorn kommer att välja två för närvarande aktiva signaler att visa
och den sista visade bilden kommer att visas på skärmen som en
huvudkälla.
PIP-funktionen är effektiv vid nedanstående källkombinationer.
Källa 1/2
HDMI 1/ HDMI 2
Dator
V
Video
V
S-Video
V
Komponent 1/2
V
4. För att ändra Huvudkälla eller andra källan trycker du på för att markera Huvudkälla eller
andra källan och trycker sedan på MODE/ENTER. Källvalsribban visas.
5. Använd / för att markera den källa du vill visa i huvudfönstret (det stora) eller det andra (det
mindre) fönstret och tryck på MODE/ENTER för att spara inställningen och gå tillbaka till sidan
PIP.
6. För att göra skärmvisningsinställningarna till en av de två källorna (huvud eller andra), markerar du
Aktivt fönster och trycker på / för att välja den källa till vilken du vill göra justeringar.
Inställningarna gjorda på skärmvisningsmenyn kommer endast ha effekt på det aktiva fönstret.
7. För att ändra position för den mindre bilden, markerar du Position och trycker upprepade gånger på
/ tills en lämplig position har valts.
8. För att återställa den mindre bilden marekrar du Storlek och trycker på / för att ställa in PIPstorlek bland Liten eller stor.
9. Spara inställningarna genom att trycka på MENU/EXIT för att lämna skärmmenyn.
Använda projektorn
37
Se på 3D-innehåll
Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt innehåll (3D) över D-sub, komponent, hdmi,
video och S-video. Men du behöver fortfarande den nödvändiga kompatibla hårdvaran och mjukvaran för
att kunna spela upp 3D-innehåll på en BenQ-projektor.
Ansluta 3D-videoenheter
•
•
•
•
PlayStation-spel
i. Kontrollera att du har uppdaterat din konsol till den senaste programversionen i PlayStation 3.
ii. Sätt i en 3D-spelskiva, eller, som alternativ, ladda ned spel via PlayStation-nätverket.
iii. Starta spelet och välj Spela som 3D i spelets meny.
Blu-ray 3D-spelare
i. Kontrollera att din spelare stöder 3D Blu-ray-skivor och att 3D-utmatning är aktiverat.
ii. Spela upp 3D Blu-ray-skivan.
3D TV (t.ex. SKY 3D, DirecTV)
i. Kontrollera din leverantör av tv-tjänster om du vill aktivera 3D-kanaler i ditt kanalpaket.
ii. Byt till 3D-kanalen.
3D-enheter (t.ex. 3D DV/DC)
Slå på 3D-enheten och projicera 3D-innehållet.
För korrekt visning av 3D-video, kontrollera att Auto är valt i menyn Visning > 3D > 3D-läge. Om 3D-innehåll
fortfarande inte går att visa korrekt väljer du korrekt format i menyn Visning > 3D > 3D-läge.
När du har anslutit 3D-videoenheterna till projektorn ska du kontrollera att strömmen till BenQs 3Dglasögon är på. Sätt på dig BenQs 3D-glasögon och njut av 3D-upplevelsen!
Använda 3D-menyerna
1. Tryck på MENU/EXIT och gå till menyn Visning > 3D och tryck på MODE/ENTER. Alternativt
kan du trycka på knappen 3D på fjärrkontrollen. Sidan 3D visas.
2. Markera 3D-läge och tryck på MODE/ENTER. Sidan 3D-läge visas.
3. Tryck på / för att markera önskat 3D-format och tryck på MODE/ENTER. Projektorn
upptäcker automatiskt videons format när du väljer Auto. Om inte måste du utgå från videons 3Dformat och göra motsvarande inställning i menyn 3D-läge.
4. Tryck på MENU/EXIT för att återgå till sidan 3D.
5. Tryck på / för att markera Justera 3D-djup och tryck på / för att ställa in önskat värde för
3D-bilddjup. Ju högre värdet är, desto djupare blir 3D-djupet.
6. Tryck på MENU/EXIT för att återgå till sidan 3D.
7. Tryck på / för att markera 3D-synkroniseringsomvandling och tryck på / för att välja
Omvänd och växla mellan bilderna för vänster och höger öga, vilket ger en naturligare visning. Du
kan även växla den här funktionen mellan Omvänd och Avaktivera genom att trycka på Invert på
fjärrkontrollen.
38
•
Använd korrigerande glasögon eller liknande metoder för att justera din syn om du är närsynt, långsynt,
astigmatiker eller ser olika väl på vänster och höger öga, innan du sätter på dig 3D-glasögon för att titta
på 3D-innehåll.
•
När projektorn börjar att projicera 3D-bilder kan bilden verka felplacerad, men detta innebär inte att
produkten är defekten.
•
Ta regelbundna pauser när du tittar på 3D-innehåll.
•
Sluta att titta på 3D-innehåll om du känner av trötthet eller obehag.
•
Sitt på cirka tre gånger så långt avstånd från skärmen som skärmens effektiva höjd när du ser på 3Dinnehåll.
•
Barn, och människor som överkänsliga för ljus, lider av hjärtproblem eller lider av andra medicinska
åkommor bör inte se på 3D-innehåll.
Använda projektorn
Anpassa projektorns menyvisning
Skärmmenyerna kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte projektorns
inställningar, drift eller prestanda.
•
Tid för menyvisning på menyn Systeminställning > Menyinställningar ställer in tidslängden
som skärmvisningsmenyn kommer att vara aktiv efter din sista knapptryckning. Använd / för att
välja en lämplig tidslängd.
•
Menyplacering i menyn Systeminställning > Menyinställningar ställer in skärvisningens
position på fem platser. Använd / för att välja en föredragen position.
•
Tomt påminnelsemeddelande i menyn Systeminställning > Menyinställningar visar ett
påminnelsemeddelande om tom skärm medan den projicerade bilden på skärmen är dold.
•
Språk i menyn Systeminställning ställer in ditt språk för skärmvisningsmenyerna (OSD). Se
"Använda menyerna" på sidan 23 för mer information.
•
Välkomstskärm i menyn Systeminställning ställer in en föredragen logotypskärm som visas
under projektorns uppstartning.
Låsa kontrolltangenter
Med kontrolltangenterna på fjärrkontrollen och projektorn låst kan du förebygga att projektorns
inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Knapplås är på, kommer inga kontrolltangenter på
fjärrkontrollen och projektorn fungera utom STRÖM och .
För att låsa tangenterna:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Avancerade inställningar menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera Knapplås och tryck på / för att välja På. Ett varningsmeddelande
visas. Välj Ja och tryck på MODE/ENTER. Kontrolltangenterna låses.
För att låsa upp tangenterna trycker du och håller nere
sekunder.
på projektorn eller fjärrkontrollen under 3
Stänga av projektorn
För att stänga av projektorn trycker du på STRÖM
projektorn eller
på fjärrkontrollen, så visas ett
varningsmeddelande. Tryck på knappen igen.
•
på
POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar orange och fläktarna
kör ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn
kommer inte att svara på några kommandon förrän
avkylningsprocessen är färdig. När avkylningsprocessen är färdig
hörs en "Avstängningston".
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för information om hur du slår av signalen.
•
Sedan lyser POWER (POWER-indikatorlampa) med fast sken när nedkylningen är klar och fläkten
stannar.
•
När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur elsladden från
eluttaget.
•
I syfte att skydda lampan reagerar projektorn inte på kommandon medan den svalnar.
Lamptiden kan variera beroende på olika miljöförhållanden och användning.
Använda projektorn
39
Skärmmenyer (OSD)
Skärmmenyernas struktur
Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald.
Huvudmeny
Undermeny
Förinställn.
Alternativ
Bio/Dynamisk/standard/Användare 1/Användare 2/Användare 3/3D/
ISF Day/ISF Night
Hantera användarläge
Bild – enkel
Ljusstyrka
0–100
Kontrast
0–100
Färg
0–100
Färgton
0–100
Skärpa
0/1/2
Hudton
0–5
Färgtemperatur
Normal/Kall/Inbyggd lampa/Varm
Raminterpolation
Av/Låg/Medel/Hög
Lampa på/av
Normal/ekonomiläge/SmartEco
Svartnivå
Avancerat..
0 IRE/7,5 IRE
Skärpekontroll
Brusreducering/Detaljförbättring
Finjustering av
färgtemperatur
Röd gain/Grön gain/Blå gain/Röd-förskjutning/
Grön-förskjutning/Blå-förskjutning
Val av gamma
1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,5/2,6/2,8/BenQ
Brilliant Color
På/Av
Färghantering
Primär färg/Nyans/Gain/Mättnad
Återställ bildinställningar
SRS
Ljudkonfig.
40
På/Av
Tyst
På/Av
Volym
0–10
Diskant
0–10
Bas
0–10
V/H-brytare
Auto/På/Av
Signal för påslagning/avstängning
På/Av
Använda projektorn
Auto/Verklig/4:3/Vidvinkel/Anamorfisk/
Brevlåda
Bildförhållande
Keystone
Position
Justering av överskanning
På/Av
Huvudkälla
HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/
Component 1/Component 2/PC
andra källan
PIP
Visning
Tuning dator och
komponent
0/1/2/3
PIP
Aktivt fönster
Huvudsaklig/PIP
Position
Överst till höger/Nederst till vänster/
Nederst till höger/Överst till vänster
Storlek
stor/Liten
H- Storlek
Fas
Auto
Digital zoom
Filmläge
På/Av
3D-kombinationsfilter
3D
På/Av
3D-läge
Auto/Av/På/Bildruteväxling/Frame
Packing/Överst-Nederst/Sida vid sida/
2D-3D-konvertering
Justera 3D-djup
-10-10
3DAvaktivera/Omvänd
synkroniseringsomvandling
Språk
Systeminställning
Välkomstskärm
BenQ/Svart/Blå
Projektorplacering
Fram/Takmont. fram./Bak/Takmont.
bakom
Autoavstängning
Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/
25 min/30 min
Viloläge
Avaktivera/30 min/60 min/90 min/
120 min/150 min/180 min
Menyinställningar
Ingångskälla
Tid för menyvisning
5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/25 sek/30 sek/
Alltid på
Menyplacering
I mitten/Överst till vänster/Överst till
höger/Nederst till höger/Nederst till
vänster
Tomt
påminnelsemeddelande
På/Av
HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/
Component 1/Component 2/PC
Byt källnamn
Automatisk källsökning
På/Av
Använda projektorn
41
Lampinställningar
Återställa lamptimer
Motsvarande lamptimmar
Auto
HDMI-inställningar
HDMI-format
PC-signal
CEC
På/Av
Videosignal
Dataöverföringshastighet
Avancerade
inställningar
2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
Testmönster
Textning
Aktivera textning
Textningsversion
Snabbkylning
CC1/CC2/CC3/CC4
På/Av
Höghöjdsläge
Lösenord
På/Av
På/Av
Ändra lösenord
Strömbrytarlås
Knapplås
På/Av (anger aktuellt lösenord)
På/Av
Återst. alla inst.
ISF
(anger lösenord)
Källa
Förinställn.
Upplösning
Information
Färgsystem
Motsvarande lamptimmar
3D-format
Fast programversion
Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen utrustning är
ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal menyalternativ tillgängliga.
42
Använda projektorn
Bild – enkel meny
Funktion
Beskrivning
Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera inställningarna för
den projicerade bilden utifrån programtyp. Se "Välja förinställningsläge" på
Förinställn.
sidan 27 för mer information.
Väljer ett förinställt läge som är bäst lämpat för dina behov för bildkvalitet och
Hantera användarläge finjusterar vidare bilden baserad på valen listade nedan. Se "Ställa in läget
Användare 1/Användare 2/Användare 3" på sidan 27 för mer information.
Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 28 för mer
Ljusstyrka
information.
Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se "Justera Kontrast" på
Kontrast
sidan 28 för mer information.
Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje färg i en
Färg
videobild. Se "Justera Färg" på sidan 29 för mer information.
Används för justering av färgtonerna i bilden. Se "Justera Färgton" på sidan 29
Färgton
för mer information.
Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se "Justera Skärpa" på
Skärpa
sidan 29 för mer information.
Hudton
Färgtemperatur
Raminterpolation
Lampa på/av
Se "Justera Hudton" på sidan 29 för mer information.
Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur. Se "Välja
färgtemperatur*" på sidan 29 för mer information.
Använder rörelseuppskattnings- och rörelsekompenseringsteknik för jämnare
filmuppspelning och tydligare bild. Du kan även manuellt trycka på / för att
hitta önskad nivå.
Ställer in läget för projektorlampström på Normal, ekonomiläge eller
SmartEco. Se "Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco" på
sidan 50 för mer information.
Svartnivå
Ställer in bildens gråskala som 0 IRE eller 7,5 IRE. Se "Inställning Svartnivå" på
sidan 30 för mer information.
Skärpekontroll
Justerar bildens klarhet. Se "Kontrollera bildklarhet" på sidan 30 för mer
information.
Finjustering av färgtemperatur
Avancerat..
Se "För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU/EXIT." på
sidan 30 för mer information.
Val av gamma
Se "För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU/EXIT." på
sidan 30 för mer information.
Brilliant Color
Se "Justera Brilliant Color" på sidan 31 för mer information.
Färghantering
Återställ
bildinställningar
Se "Färghantering" på sidan 31 för mer information.
Återställer alla inställningar i menyn Bild – enkel till de värden som
förinställdes på fabriken. Se "Ställa om bildläget" på sidan 28 för mer
information.
Använda projektorn
43
Ljudkonfig. meny
Funktion
SRS
Tyst
Se "Stänga av ljudet" på sidan 33 för mer information.
Volym
Se "Justera ljudet" på sidan 33 för mer information.
Diskant
Bas
44
Beskrivning
Aktiverar eller stänger av SRS-funktionen. Välja På för att aktivera
surroundljud.
Justerar de höga frekvenserna från ljudkällan via projektorn. Ju högre värdet är,
desto mer diskant.
Justerar de låga frekvenserna från ljudkällan via projektorn. Ju högre värdet är,
desto mer bas.
V/H-brytare
Se "Byta vänster/höger ljudkanaler" på sidan 33 för mer information.
Signal för påslagning/
avstängning
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för mer information.
Använda projektorn
Visning meny
Funktion
Bildförhållande
Keystone
Position
Beskrivning
Det finns flera alternativ för att ställa in bildens bildförhållande beroende på din
ingångskälla. Se "Välja bildförhållande" på sidan 34 för mer information.
Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se "Korrigera bildskevhet"
på sidan 26 för mer information.
Sidan för justering av position visas. För att flytta den projicerade bilden,
använder du piltangenterna. De värden som visas längst ned på skärmen ändras
varje gång du trycker på en knapp tills ett största eller minsta värde nås.
Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
Justering av
överskanning
PIP
Tuning dator och
komponent
Döljer dålig bildkvalitet i de fyra hörnen. Du kan även manuellt trycka på /
för att avgöra hur mycket som ska döljas. Inställning 0 betyder att bilden visas
till 100 %. Ju större värde, desto större del av bilden döljs medan skärmen
förblir fylld och geometriskt korrekt.
Sätter på eller stänger av PIP-fönstret och gör relaterade justeringar. Se "Visa
mer än en bildkälla samtidigt." på sidan 37 för mer information.
H- Storlek
Justerar den horisontella bredden på bilden.
Fas
Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen
för att minska bildförvrängningen.
Auto
Justerar fas och frekvens automatiskt.
De här funktionerna är bara tillgänglig när signalen Component 1,
Component 2 eller PC är vald.
Digital zoom
Se "Förstora och söka efter detaljer" på sidan 35 för mer information.
Filmläge
Se "Inställning Filmläge" på sidan 32 för mer information.
3D-kombinationsfilter Se "Inställning 3D-kombinationsfilter" på sidan 32 för mer information.
3D-läge
Den här projektorn stöder 3D-funktionalitet som gör att du kan se 3D-filmer,
videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup.
För att se på 3D-film och bilder krävs 3D-glasögon.
När funktionen 3D-läge är aktiverad:
• Den projicerade bildens ljusstyrkenivå minskar.
• Förinställn. går inte att justera.
3D
• Keystone kan bara justeras inom begränsade grader.
Justera 3D-djup
Justerar djupnivån för 3D-bilder på skärmen så att du uppfattar en mer naturlig
och behaglig effekt i 3D-innehåll.
3D-synkroniseringsomvandling
När 3D-bilden är förvrängd kan du aktivera den här funktionen för att växla
mellan vänster ögas och höger ögas bilder för en bekvämare visning av 3Dinnehåll.
Se "Visa mer än en bildkälla samtidigt." på sidan 37 för mer information.
Använda projektorn
45
Systeminställning meny
Funktion
Språk
Välkomstskärm
Projektorplacering
Autoavstängning
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
Automatisk källsökning
Beskrivning
Används för att ange språket för skärmmenyerna. Se "Använda menyerna"
på sidan 23 för mer information.
Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på. Du
kan välja skärmen med BenQ-logotypen, Blå skärm eller Svart skärm.
Du kan installera projektorn i taket eller bakom en skärm, eller med en
eller flera speglar. Se "Välja placering" på sidan 13 för mer information.
Förhindrar onödig projektion när ingen signal spåras under en lång tid. Se
"Inställning Autoavstängning" på sidan 50 för mer information.
Används till att ställa in timer för automatisk avstängning. Timern kan
ställas in på ett värde mellan 30 minuter och 3 timmar.
Tid för menyvisning
Används för att ställa in hur länge skärmvisningen ska vara aktiv efter det
att du har tryckt på en knapp.
Menyplacering
Används för att ange skärmmenyns placering.
Tomt påminnelsemeddelande
Ställer in om påminnelsen om tom skärm ska visas av projektorn när
bilden är dold.
Väljer en ingångskälla som ska projiceras. Se "Välja en ingångskälla" på
sidan 22 för mer information.
Byter namn på källan till önskad beteckning. Se "Välja en ingångskälla" på
sidan 22 för mer information.
Anger om projektorn automatiskt ska söka efter indatakällor. När
funktionen källsökning är inställd på På söker projektorn tills den tar emot
en ingångskälla. Om funktionen inte är aktiverad används den senast
använda ingångskällan.
Avancerade inställningar meny
Funktion
Lampinställningar
Beskrivning
Återställa lamptimer
När du byter ut lampan återställer du lamptimern till "0" genom att trycka
på Återst. Se "Ställa om lamptimern" på sidan 53 för mer information.
Motsvarande lamptimmar
Visar information om lamptimmar. Se "Ta reda på lamptimmar" på sidan 50
för mer information.
HDMI-format
Väljer en typ av ingångskälla för HDMI-signalen. Du kan även välja källtypen
manuellt. De olika källtyperna har olika standarder för ljusstyrka.
HDMI-format är bara tillgängligt när hdmi-signalen är vald.
HDMI-inställningar
CEC
Aktiverar eller stänger av CEC-funktionen. När du ansluter en HDMI
CEC-kompatibel enhet till projektorn med en HDMI-kabel slås på
projektorn på automatiskt när du slår på den HDMI CEC-kompatibla
enheten, och projektorn slås även automatiskt av när du stänger av den
HDMI CEC-kompatibla enheten.
46
Använda projektorn
Väljer en baudhastighet som är identisk med din dator så att du kan ansluta
projektorn med en passande RS-232-kabel och uppdatera eller hämta
Dataöverföringshastighet
projektorns fasta program. Den här funktionen är avsedd för behörig
servicepersonal.
Visa rutnätstestmönstret genom att trycka på ENTER. Det hjälper dig att
justera bildstorlek och fokus och kontrollera att den projicerade bilden är
fri från störningar.
Testmönster
Denna funktion är endast tillgänglig när projektorn inte upptäcker
någon ingångssignal.
Aktivera textning
Aktivera funktionen genom att välja På när den valda insignalen har
textning av typen "Closed Caption".
Textning
Snabbkylning
Höghöjdsläge
Lösenord
Knapplås
Captions (textning): Textning på skärmen av dialogen,
berättandet och ljudeffekterna i TV-program och videofilmer som
har closed captions (vanligen markerat som "CC" i TV-tablåer).
Textningsversion
Väljer önskat läge för closed captions. Du kan se closed captions genom
att välja CC1, CC2, CC3 eller CC4 (CC1 visar closed captions på det
primära språket i ditt område).
Aktiverar eller stänger av Snabbkylning-funktionen.
Om du väljer På aktiveras funktionen och avkylningstiden kortas ned från
de normala 90 sekunderna till ungefär 5 Sekunder.
Ett läge för användning vid hög höjd eller hög temperatur. Se "Användning
vid hög höjd" på sidan 36 för mer information.
Ändra lösenord
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. Se
"Använda lösenordsfunktionen" på sidan 24 för mer information.
Strömbrytarlås
Endast de personer som känner till lösenordet kan använda projektorn. Se
"Använda lösenordsfunktionen" på sidan 24 för mer information.
Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 39 för mer information.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Återst. alla inst.
ISF
Följande inställningar ändras inte: Keystone, Språk,
Projektorplacering, Höghöjdsläge, Lösenord, Knapplås och ISF.
Menyn för ISF-kalibrering är lösenordsskyddad och kan endast tillträdas av
auktoriserade ISF-kalibratorer. ISF (Imaging Science Foundation) har
utvecklat noggrant utformade erkända normer för optimal videoprestanda
och har implementerat ett träningsprogram för tekniker och installatörer
för att använda dessa normer för att uppnå optimal bildkvalitet från
videovisningsenheter från BenQ. Således rekommenderar vi att inställning
och kalibrering utförs av en ISF-certifierad installatör.
För vidare information, besök www.imagingscience.com eller
kontakta den plats där du köpte projektorn.
Använda projektorn
47
Information meny
I den här menyn visas projektorns aktuella driftstatus.
En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångskällor används. De justeringar som inte kan göras
visas inte på skärmen.
Funktion
Källa
Här visas den aktuella signalkällan.
Förinställn.
Här visas det läge som du har valt på Bild – enkel > Förinställn. menyn.
Upplösning
Här visas ingångskällans upplösning.
Färgsystem
Visar systemformat för inmatning: NTSC, PAL, SECAM, YUV eller RGB.
Motsvarande
lamptimmar
Visar den totala använda lamptiden.
3D-format
Fast programversion
48
Beskrivning
Använda projektorn
Här visas det aktuella 3D-läget.
3D-format är bara tillgängligt när 3D-läge-funktionen är aktiverad.
Visar versionen av firmware (det fasta programmet) i projektorn.
Ytterligare information
Skötsel
Den här projektorn kräver inte mycket underhåll. Det enda du behöver göra regelbundet är att rengöra
linsen. Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Kontakta din återförsäljare eller lokala
kundtjänst om projektorn inte fungerar som väntat.
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Innan du börjar rengöra
linsen ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt.
1. Ta bort damm med hjälp av tryckluft. (Finns att köpa på byggvaruhus eller i fotoaffärer.)
2. Om det finns smuts eller fläckar som är svåra att ta bort kan du använda en riktig fotolinsborste eller
fukta en ren mjuk linstrasa med linsrengöringsmedel och torka av linsens yta.
3. Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver eller
flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel. Användning av sådana
material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan resultera i skada på projektorns yta
och höljets material.
Rör aldrig vid linsen med fingret och torka aldrig av linsen med något strävt eller slipande material. Till och
med pappersdukar kan skada beläggningen på linsen. Använd endast en riktig linsborste, duk och
rengöringslösning som är avsedd för fotoprodukter. Försök inte rengöra linsen medan projektorn är på eller
fortfarande är varm.
Rengöra höljet
Innan du börjar rengöra höljet ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt.
1. För att avlägsna smuts eller damm, torkar du höljet med en mjuk och torr trasa som inte fäller.
2. Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt neutralt
rengöringsmedel. Torka sedan av höljet.
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid ska du:
1. Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom rekommenderade
gränser. För mer information om de gränserna, se sidan Spec. eller fråga din försäljare.
2. Fäll in justeringsfoten.
3. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen.
4. Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
Transport
Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller
motsvarande.
Ytterligare information
49
Information om lampan
Ta reda på lamptimmar
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en
inbyggd timer.
Se "Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco" nedan för information om läget ekonomiläge.
För att skaffa information om lamptimmar:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Avancerade inställningar menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Lampinställningar visas.
3. Informationen om lamptimmar visas i raden Motsvarande lamptimmar.
4. För att gå ur menyn trycker du på MENU/EXIT.
Förlängt lampliv
Projektorlampan är en förbrukningsartikel. Du kan göra följande inställningar via skärmmenyn för att
lampan ska hålla så länge som möjligt.
• Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco
I läget ekonomiläge minskas brusnivån från projektorn och strömförbrukningen med 30%. I läget
SmartEco minskas brusnivån från projektorn och lampans strömförbrukning med upp till 70%. Om du
väljer läget ekonomiläge eller SmartEco blir ljusstyrkan mindre och den projicerade bilden mörkare
I läget ekonomiläge eller SmartEco förlängs även lampans livslängd. Om du vill ställa in läget
ekonomiläge eller SmartEco går du till menyn Bild – enkel > Lampa på/av och trycker på MODE/
ENTER. Sidan Lampa på/av visas. Tryck sedan flera gånger på / tills önskat läge är valt och tryck på
MODE/ENTER.
Lampläge
Normal
ekonomiläge
SmartEco
Beskrivning
100 % lampljusstyrka
Sparar 30 % av lampans strömförbrukning
Sparar upp till 70 % av lampans strömförbrukning beroende på innehållets ljusstyrkenivå
• Inställning Autoavstängning
Med den här funktionen stängs projektorn på automatiskt om den inte känner av någon inkälla under en
viss tidsperiod.
För att ställa in Autoavstängning går du till menyn Systeminställning > Autoavstängning och
trycker på / för att välja en tidsperiod. Du kan ange en tidsperiod på mellan 5 och 30 minuter i steg
om 5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du Avaktivera. Projektorn
stängs inte av automatiskt efter en viss tidsperiod.
50
Ytterligare information
Tidpunkt för byte av lampa
När lampindikatorn lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du
installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn
sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera. Gå till http://lamp.BenQ.com för att skaffa en
projektorlampa för utbyte.
Om lampan blir för varm lyser lamp- och temperaturindikatorerna. Stäng på strömmen och låt
projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och temperaturindikatorerna fortfarande lyser efter att du har
satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" på sidan 54 för mer
information.
Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan.
Status
Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om projektorn
normalt används med ekonomiläge valt (läs "Ta reda på
lamptimmar" på sidan 50) kan du fortsätta använda projektorn tills
nästa varning om användning visas.
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
Meddelande
VARNING
Obs! Beställ utbyteslampa
Lampa > XXXX hrs
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
OK
Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget.
Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka minskar ju
längre den används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta ut
lampan när du lägger märke till att ljusstyrkan har försämrats
påtagligt.
VARNING
Obs! Byt lampa
Lampa > XXXX hrs
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn
som vanligt.
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
OK
VARNING
Obs! Byt lampa nu
Lampa > XXXX hrs
Lampans användningstid har överskridits
Byt lampa (se användarhandboken)
Återställ sedan lamptimern.
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
OK
"XXXX" i ovanstående meddelanden representerar siffror som varierar mellan olika modeller.
Byta lampa
•
För att undvika stötar ska du alltid stänga på projektorn och dra ur nätsladden innan du byter lampa.
•
För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45 minuter innan
du byter ut lampan.
•
För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar
bort glassplitter från en trasig lampa.
•
För att minska risken för skador på fingrar och/eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört
linsen ska du inte röra vid det tomma lamputrymmet när lampan är borttagen.
•
Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns information om
hur du kasserar lampan på rätt sätt.
•
För att garantera optimal prestanda från projektorn rekommenderar vi att du köper en kvalificerad
projektorlampa för lamputbyte.
Ytterligare information
51
•
Om lampan byts medan projektorn hänger upp och ned i taket måste du kontrollera att det inte står
någon under lamputtaget för att undvika att skada någon eller ögonen på grund av en trasig lampa.
•
Sörj för god ventilation vid hantering av trasiga lampor. Vi rekommenderar att du använder
andningsskydd, säkerhetsglasögon, skyddsglasögon eller ansiktsmask samt skyddskläder som t.ex.
handskar.
1. Stäng av strömmen och dra ut projektorns nätsladd ur vägguttaget. Om lampan är varm ska du
vänta i ungefär 45 minuter tills den har svalnat för att undvika brännskador.
2. Lossa skruven som håller fast lampluckan på båda sidorna om
projektorn tills lampluckan lossnar.
3. Ta bort projektorns lamplucka.
•
Slå inte på strömmen när lampluckan är borttagen.
•
För inte in fingrarna mellan lampan och projektorn. De vassa
kanterna inuti projektorn kan orsaka skador.
1
2
4. Lossa skruven som håller fast lampan.
5. Lyft handtaget uppåt.
6. Vrid lamphöljet en aning åt vänster för att ge utrymme åt hela
lamphöljet som på bilden.
•
1
2
Dra inte ut hela lamphöljet förrän du instrueras att göra det.
3
7. Dra lamphöljet försiktigt ur projektorn med hjälp av
handtaget.
•
Om du lyfter ur det för snabbt kan lampan gå sönder och då kan
det komma glassplitter i projektorn.
•
Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan komma i
kontakt med vatten eller lättantändliga material eller där barn
kan komma åt den.
•
Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit bort
lampan. Om du kommer åt de optiska komponenterna inuti kan
du orsaka färgojämnheter och förvrängning i den projicerade
bilden.
2
2
1
8. Sänk försiktigt ned det nya lamphöljet och för in det från
vänster till höger i lampfacket som på bilden.
•
Var försiktig så att du inte skadar sidorna på det nya lamphöljet
medan du sänker ned hela monteringen.
1
1
2
52
Ytterligare information
9. Dra åt skruven som håller fast lampan.
10. Kontrollera att handtaget ligger ned och är fixerat i läge.
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan leda till
att projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruven för hårt.
2
3
1
11. Sätt tillbaka projektorns lamplucka.
Observera att till följd av produktförändringar medföljer inte
skyddsfilm med utbyteslampan. Om du vill sätta in ny skyddsfilm i
lampfacket efter att du har satt i den nya lampan måste
skyddsfilmen köpas separat.
12. Dra åt skruven som håller fast lampluckan.
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan leda till
att projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruven för hårt.
13. Anslut strömmen och starta om projektorn.
Ställa om lamptimern
Återställ inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel.
14. Efter startlogotypen trycker du på MENU/EXIT och sedan på / tills menyn Avancerade
inställningar markeras.
15. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Lampinställningar visas.
16. Markera Återställa lamptimer och tryck på MODE/ENTER. Ett varningsmeddelande visas där
du får en uppmaning om att ange om du vill återställa lamptimern. Markera Återställ och tryck på
MODE/ENTER. Lamptiden återställs till "0".
Ytterligare information
53
Indikatorer
Det finns tre indikatorer som visar projektorns status. Kontrollera följande för information om
indikatorlamporna. Stäng på projektorn och kontakta din återförsäljare om något är fel.
När projektorn är i normalt läge
Power
Temp
Lamp
Orange
Av
Av
Viloläge
Status och beskrivning
Grön
Blinkande
Av
Av
Projektorn startas
Grön
Av
Av
Normal drift
Orange
Blinkande
Av
Av
Normal avsvalning vid avstängning
När projektorn är i ett onormalt läge
Power
Temp
Lamp
Av
Av
Röd
Av
Av
Röd
Blinkande
Röd
Röd
Av
Röd
Röd
Blinkande
Av
Röd
Grön
Av
Röd
Grön
Blinkande
Av
Status och beskrivning
•
Lampan har skadats. Kontakta din lokala BenQ kundtjänst för
att köpa en ny lampa.
•
Lampan är inte korrekt fäst.
•
Lampan har skadats. Kontakta din lokala BenQ kundtjänst för
att köpa en ny lampa.
Fläktarna fungerar inte.
Projektorn har stängts av automatiskt.
Om du försöker starta om projektorn
kommer den att stängas av igen. Be
återförsäljaren om hjälp.
Temperaturen i projektorn är för hög.
Grön
54
Röd
Ytterligare information
Av
•
Intagsventilationen eller uttagsventilationen är blockerad.
•
Projektorn kan vara på en dåligt ventilerad plats.
•
Den omgivande temperaturen kan vara för hög.
Felsökning
Problem
Det går inte att sätta
på projektorn.
Ingen bild.
Bilden är ostabil
Bilden är suddig.
Fjärrkontrollen
fungerar inte korrekt.
3D innehåll visas inte
korrekt
Orsak
Lösning
Det kommer ingen ström via
strömsladden.
Sätt i elkontakten i uttaget på projektorns
baksidan och sätt i kabeln i eluttaget. Om det
finns en strömbrytare på vägguttaget ser du
till att den är påslagen. (Se sidan 21.)
Du försöker sätta på projektorn
medan den håller på att svalna.
Vänta tills den har svalnat.
Lamphöljet är inte säkert fäst.
Fäst lamphöljet korrekt. (Se sidan 51.)
Videokällan är inte på eller har inte
anslutits på rätt sätt.
Slå på videokällan och kontrollera att
signalkabeln är ansluten på rätt sätt. (Se sidan
18.)
Projektorn är inte ansluten på rätt
sätt till ingångskällan.
Kontrollera anslutningen. (Se sidan 18.)
Ingångssignalen har inte valts på rätt
sätt.
Välj korrekt ingångskälla med källknapparna
på fjärrkontrollen eller SOURCE på
projektorn. (Se sidan 22.)
Anslutningskablarna är inte säkert
fästa till projektorn eller signalkällan.
Anslut kablarna korrekt till lämpliga
terminaler. (Se sidan 18.)
Projektorlinsen är inte rätt fokuserad.
Justera linsens skärpa med hjälp av
fokusringen. (Se sidan 22.)
Projektorn och skärmen är inte rätt
inriktade.
Justera projiceringsvinkel och riktning samt
projektorns höjd om det behövs. (Se sidan
26.)
Batterierna är slut.
Byt ut båda batterierna med nya. (Se sidan 7.)
Någonting blockerar vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Ta bort det som blockerar strålen. (Se sidan
7.)
Du befinner dig för långt från
projektorn.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter
(26,2 fot) från projektorn. (Se sidan 7.)
Slut på batterierna i 3D-glasögonen.
Ladda 3D-glasögonen.
Inställningarna i menyn 3D är inte
korrekt inställda.
Ställ in korrekta inställningar i menyn 3D.
(Se sidan 37.)
Din Blu-ray-skiva är inte i 3Dformat.
Använd en 3D Blu-ray-skiva och försök igen.
Ingångssignalen har inte valts på rätt
sätt.
Välj korrekt källa med källknapparna på
fjärrkontrollen eller SOURCE på
projektorn. (Se sidan 22.)
Ytterligare information
55
Specifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Optik
Kontroll
Upplösning
1920 (H) x 1080 (V)
Visningssystem
DLPTM-system med enkel krets
Linsens f-nummer
F = 2,45 till 3,07, f = 15,78 till 25,12 mm
Lampa
Osram P-VIP 240 W/0.8 E20.9n
RS-232-seriekontroll
9 stift x 1
IR-mottagare x 2
USB av typ Mini B x 1 (Används vid underhåll)
El
Strömtillförsel
AC 100–240 V, 3,60 A, 50–60 Hz
(automatiskt)
Strömförbrukning
422 W (max); < 0,5 W (viloläge)
Mekanik
Vikt
4,5 Kg (9,9 lbs)
Uttag
Högtalare
(Stereo) 10 watt x 2
Ljudsignalsutgång
3,5 mm monoljuds minijack x 1
56
Ytterligare information
Ingångskontakter
Datoringång
RGB-ingång
D-Sub (hona) med 15 stift x 1
Videosignalingång
S-VIDEO
4-stifts mini-DIN-port x 1
VIDEO
RCA-jack x 1
SD/HDTV-signalingång
Analogt - komponent-RCA-jack x 1
(via RGB-ingång)
Digital - HDMI x 2
Ljudsignalingång
Ljudingång
RCA-ljuduttag (L/R) x 2
3,5 mm stereoljuds minijack x 1
Miljökrav
Driftstemperatur
0°C–40°C vid havsnivå
Relativ luftfuktighet vid drift
10%–90% (icke-kondenserande)
Driftshöjd
0–1499 meter vid 0°C–35°C
1500–3000 meter vid 0°C–30°C
(med Höghöjdsläge på)
Mått
339 mm (B) x 120,2 mm (H) x 284,8 mm (D)
Enhet: mm
339
284,8
120,2
Takmontering
Takmonteringsskruv: M4
(Max L = 8 mm)
Enhet: mm
Ytterligare information
57
Frekvenstabell
Giltig frekvens för PC-insignal
Upplösning
Läge
Uppdateringsfrekvens (Hz)
H.-frek. (KHz)
Klockfrekvens
(MHz)
720 x 400
720 x 400
70,087
31,469
28,3221
VGA_60
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_56
56,250
35,156
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
XGA_60
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
1024 x 576
BenQ Notebook
Timing
60,0
35,820
46,966
1024 x 600
BenQ Notebook
Timing
64,995
41,467
51,419
1280 x 768
1280 x 768_60
59,870
47,776
79,5
WXGA_60
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
SXGA_60
60,020
63,981
108,000
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960_60
60,000
60,000
108
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA
60,000
75,000
162,000
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
58
Ytterligare information
1920 x 1080
1920 x 1080_60
59,939/60
67,432/67,5
148,35/148,5
640 x 480@67Hz
MAC13
66,667
35,000
30,240
832 x 624@75Hz
MAC16
74,546
49,722
57,280
1024 x 768@75Hz
MAC19
74,93
60,241
80,000
1152 x 870@75Hz
MAC21
75,06
68,68
100,00
Upplösning
Läge
Uppdateringsfrekvens (Hz)
H.-frek. (KHz)
Klockfrekvens
(MHz)
720 x 480
480i
59,94
15,73
13,5
720 x 480
480p
59,94
31,47
27
720 x 576
576i
50
15,63
13,5
720 x 576
576p
50
31,25
27
1280 x 720
720/50p
50
37,5
74,25
1280 x 720
720/60p
60
45,00
74,25
1920 x 1080
1080/24P
24
27
74,25
1920 x 1080
1080/25P
25
28,13
74,25
1920 x 1080
1080/30P
30
33,75
74,25
1920 x 1080
1080/50i
50
28,13
74,25
1920 x 1080
1080/60i
60
33,75
74,25
1920 x 1080
1080/50P
50
56,25
148,5
1920 x 1080
1080/60P
60
67,5
148,5
Ytterligare information
59
Giltig frekvens för HDMI-insignal (HDCP)
Läge
Uppdateringsfrekvens (Hz)
H.-frek. (KHz)
Klockfrekvens
(MHz)
VGA_60
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
720 x 400
70,087
31,469
28,3221
SVGA_60
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
XGA_60
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120*
(Reduce Blanking)
119,989
97,551
115,500
1024 x 576
BenQ Notebook
Timing
60,00
35,820
46,996
1024 x 600
BenQ Notebook
Timing
64,995
41,467
51,419
1280 x 720_60
60
45,000
74,250
1280 x 720_120*
120
90,000
148,500
1280 x 768_60
59,870
47,776
79,5
WXGA_60
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
SXGA_60
60,020
63,981
108,000
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
1280 x 960_60
60,000
60,000
108
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60
59,887
55,935
106,500
Upplösning
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 960
60
Ytterligare information
1400 x 1050
SXGA+_60
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA
60,000
75,000
162,000
1920 x 1080
1920 x1080_60
(CEA-861)
59,939/60
67,432/67,5
148,35/148,5
640 x 480@67Hz
MAC13
66,667
35,000
30,240
832 x 624@75Hz
MAC16
74,546
49,722
57,280
1024 x 768@75Hz
MAC19
75,020
60,241
80,000
1152 x 870@75Hz
MAC21
75,06
68,68
100,00
•
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
•
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidssynkroniseringar inte går att välja.
Frekvens
Upplösning
Vert. frekvens
(Hz)
Hori. frekvens
(KHz)
Pixel-frekvens
(MHz)
480i
720 (1440) x 480
59,94
15,73
27
480p
720 x 480
59,94
31,47
27
576i
720 (1440) x 576
50
15,63
27
576p
720 x 576
50
31,25
27
720/50p *
1280 x 720
50
37,5
74,25
720/59 *
1280 x 720
59,94
44,955
74,175
720/60p *
1280 x 720
60
45,00
74,25
1080/23P *
1920 x 1080
23,98
26,973
74,176
1080/24P *
1920 x 1080
24
27
74,25
1080/25P
1920 x 1080
25
28,13
74,25
1080/30P
1920 x 1080
30
33,75
74,25
1080/50i ***
1920 x 1080
50
28,13
74,25
1080/59i ***
1920 x 1080
59,94
33,716
74,175
1080/60i ***
1920 x 1080
60
33,75
74,25
1080/50P **
1920 x 1080
50
56,25
148,5
1080/60P **
1920 x 1080
60
67,5
148,5
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Frame Packing och Överst-Nederst-format.
**Tidsfrekvens som stöds för 3D-signal med formaten Sida vid sida och Överst-Nederst.
***Tidssynkronisering för 3D-signal med Sida vid sida-format.
Ytterligare information
61
Stödd tidssynkronisering för EDTV och HDTV (via komponent 1/komponent 2-ingångarna)
Upplösning
Läge
Uppdateringsfrekvens (Hz)
Hori. frekvens
(KHz)
Klockfrekvens
(MHz)
720 x 480
480i
59,94
15,73
13,5
720 x 480
480p
59,94
31,47
27
720 x 576
576i
50
15,63
13,5
720 x 576
576p
50
31,25
27
1280 x 720
720/50p
50
37,5
74,25
1280 x 720
720/60p
60
45,00
74,25
1920 x 1080
1080/24P
24
27
74,25
1920 x 1080
1080/25P
25
28,13
74,25
1920 x 1080
1080/30P
30
33,75
74,25
1920 x 1080
1080/50i
50
28,13
74,25
1920 x 1080
1080/60i
60
33,75
74,25
1920 x 1080
1080/50P
50
56,25
148,5
1920 x 1080
1080/60P
60
67,5
148,5
Giltig frekvens för video och S-video-indata
Hori. frekvens
(KHz)
Vert. frekvens (Hz)
NTSC
15,73
60
3,58
PAL
15,63
50
4,43
Videoläge
62
Bärvågsfrekvens (MHz)
SECAM
15,63
50
4,25 eller 4,41
PAL-M
15,73
60
3,58
PAL-N
15,63
50
3,58
PAL -60
15,73
60
4,43
NTSC4,43
15,73
60
4,43
Ytterligare information
Information om garanti och copyright
Garanti
BenQ garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under normal användning och
förvaring.
Eventuella garantianspråk skall medföljas av bevis på inköpsdatum. Om det visar sig inom garantiperioden
att produkten har defekter är BenQ:s enda åtagande, och kundens enda kompensation, att felaktiga delar
byts ut (inklusive arbete). Vid behov av garantiservice skall återförsäljaren från vilken produkten köptes
omedelbart meddelas om aktuella fel.
Viktigt! Ovanstående garanti upphävs om kunden underlåter att använda produkten i enlighet med
BenQ:s skriftliga anvisningar. I synnerhet måste luftfuktigheten vara mellan 10 och 90%, temperaturen
mellan 0°C och 35°C och höjden över havet lägre än 3000 meter. Projektorn bör inte användas i
dammiga miljöer. Genom denna garanti fastställs särskilda juridiska rättigheter. I respektive land kan också
finnas andra rättigheter.
Mer information finns på www.BenQ.com.
Copyright
Copyright © 2013 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får
återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller
datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt,
manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation.
Alla varumärken är registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare.
Ansvarsfriskrivning
BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med
hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för
specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när
som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar.
Patent
är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW HD-tekniken används under licens från SRS Labs,
Inc.
WOW HD™ förbättrar signifikant uppspelningskvaliteten för ljud och ger en dynamisk
3D-underhållningsupplevelse med djup, rik bas och högfrekvent klarhet för skarpa detaljer.
Information om garanti och copyright
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising