Tiny Audio M2
Tiny Audio M2
Bærbar DAB+/FM-RDS-radio
Brukerveiledning
Innhold Tilbehør .............................................................................................................................................. 1 Bruke strømadapteren ........................................................................................................................ 1 Bruke batteriet .................................................................................................................................... 1 Advarsel: ............................................................................................................................................. 1 Hurtigoppsett (installering) ................................................................................................................. 1 Oversikt over kontroller og uttak ........................................................................................................ 2 Frontpanel ................................................................................................................................ 2 Sidepanel .................................................................................................................................. 2 Kontrollpanel ............................................................................................................................ 3 Symboler på skjermen .............................................................................................................. 4 Bruke radioen ...................................................................................................................................... 5 Slå på/av radioen ...................................................................................................................... 5 Bytte til DAB‐ eller FM‐modus .................................................................................................. 5 Søke etter DAB/DAB +‐tjenester ............................................................................................... 5 Lytte til DAB/DAB+‐tjenester .................................................................................................... 5 Lytte til FM‐radio ...................................................................................................................... 6 Endre stasjonsinformasjonen for DAB/FM .......................................................................................... 7 DAB‐stasjonsinformasjon .......................................................................................................... 7 FM‐stasjonsinformasjon ........................................................................................................... 7 Bruke ekstern lydenhet ....................................................................................................................... 8 Bruke lyd ut ......................................................................................................................................... 8 Bruke menyvalgene ............................................................................................................................. 9 Oppdatere klokken automatisk ................................................................................................ 9 Angi tid/dato manuelt .............................................................................................................. 9 Endre datoformatet som vises på skjermen ........................................................................... 10 Tilbakestille DAB‐/FM‐systemet ............................................................................................. 10 Tilbakestille til fabrikkinnstillingene ....................................................................................... 11 Utføre manuelt søk ................................................................................................................. 11 Oppgradere programvaren ..................................................................................................... 12 Vise programvareversjonen .................................................................................................... 12 Bruke alarmer, hvilemodus og tidsinnstilling .................................................................................... 13 Angi en alarm ......................................................................................................................... 13 Avbryte en alarm når den lyder .............................................................................................. 15 Utsette en alarm ..................................................................................................................... 15 Avbryte en alarm du har utsatt .............................................................................................. 15 Angi tidsinnstilling for sovemodus .......................................................................................... 15 Angi tidsinnstilling for nedtelling ............................................................................................ 16 Avbryte tidsinnstillingstonen når den lyder ............................................................................ 16 Endre lysstyrken på skjermen ................................................................................................. 16 Sikkerhetsadvarsel ............................................................................................................................ 17 Avhende gammelt utstyr ................................................................................................................... 17 Feilsøking .......................................................................................................................................... 17 Tilbehør
1.
2.
12 V DC strømadapter
Brukerveiledning
Bruke strømadapteren
1.
2.
Bruk kun den medfølgende strømadapteren. Andre adaptere kan skade
enheten.
Når du plugger inn strømadapteren, kobles de interne batteriene fra
automatisk.
Bruke batteriet
1.
2.
Før du setter inn batteriet, sørg for at PR100+ er koblet fra stikkontakten. Fjern
lokket bak på PR100+ ved å løsne skruen.
Sett inn seks «C»-batterier eller tilsvarende i batteriholderen og sett lokket på
plass igjen.
Advarsel:
1.
2.
3.
Sørg for at batteriene sitter i riktig.
Ikke bland gamle og nye batterier.
Bruk kun 1,5 V «C» LR14-batterier.
Hurtigoppsett (installering)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Koble den medfølgende strømadapteren til DC-pluggen på siden av enheten.
Sett strømadapteren i stikkontakten.
Trykk på
for å slå på PR100+.
PR100+ vil prøve å angi kokkslettet. Meldingen《 Clock updating; Please
wait …》vises på skjermen.
Hvis klokkeslettet ikke angis, vil tidspunktet 12:00 blinke på skjermbildet for å
minne deg om at du ikke har angitt klokkeslettet.
PR100+ starter et fullstendig søk automatisk når du slår på DAB-modus.
Det kan være nødvendig å justere antennen for å få best mulig signal til
DAB/FM-radioen.
1
Tiny Audio M2
Oversikt over kontroller og uttak
Frontpanel
1.
2.
3.
4.
LCD-skjerm
Høyttaler
Kontrollknapper
Volumknapp – justere volumet
Sidepanel
1.
2.
3.
4.
Lyd inn
Lyd ut
DC in 12 V – strøminntak for medfølgende strømadapter
For programvareoppdatering
2
Tiny Audio M2
Kontrollpanel
Nr.
Tast
1
Snooze
2
Menu
3
Sleep
4
5
Timer
Alarm
Bruk
 Utsette en alarm.
 Angi lysstyrken på LCD-skjermen.
 Gå inn i Options-menyen, bruk ◄ eller ►og velg Select/Info
for å navigere og angi innstillinger.
 Angi tidsinnstilling for sovemodus. Da vil radioen gå i
standby-modus når angitt tid utløper.
 Angi tidsinnstillingen for nedtelling. Du vil høre en pipelyd når
tidsinnstillingen utløper.
 Angi alarmen og parameterne. Den bytter til Buzzer, DAB eller
FM når alarmen starter.
 Trykk på denne knappen for å utføre et lokalt søk etter
DAB-stasjoner på kanalfrekvensene 9A til 13F.
6
Scan
 Trykk på denne knappen for å utføre et fullstendig søk etter
DAB-stasjoner på kanalfrekvensene 5A til 13F.
 Autosøk opp eller ned for en FM-stasjon i FM-modus.
7
8,10
Modus
 Velg en av tre lyttemoduser, DAB, FM og AUX.
◄, ►
 Velg opp eller ned i en liste.
 Bekreft valget.
9
Select/Info
 Bla gjennom informasjonen for DAB/FM-radioen du lytter til
11
1~5
 Lagre og hent opp 15 DAB-stasjoner og 15 FM-stasjoner.
12
for øyeblikket.
 Angi standby/radio på.
3
Tiny Audio M2
Symboler på skjermen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Signalstyrke
Alarmindikatorer
Radiomodusindikator
Melding
Klokke
Volumnivå
Tidsinnstillingsindikator
Soveindikator
4
Tiny Audio M2
Bruke radioen
Slå på/av radioen
Trykk på
for å slå på radioen eller sette radioen i standby-modus når PR100+ får
strøm via strømadapteren.
Service Name
DLS TEXT
Systemet slås av når du trykker på
bruker batteri.
for å slå av radioen hvis PR100+ kun
Bytte til DAB- eller FM-modus
Trykk på Mode gjentatte ganger for å velge DAB- eller FM-modus.
Søke etter DAB/DAB +-tjenester
1.
I DAB-modus, trykk på Scan for å utføre et lokalt søk (fra kanalfrekvens 9A til
13F) for DAB/DAB+-tjenester.
Scanning...
9A
2.
0
Trykk på og hold inne Scan for å utføre et lokalt søk (fra kanalfrekvens 5A til
13F) for DAB/DAB+-tjenester.
Det vil ta noen minutter å utføre søket.
Når det pågår et søk, kan du trykke på Scan eller Select/Info når som helst for
å stoppe søket og gå tilbake til å lytte til valgt tjeneste.
Lytte til DAB/DAB+-tjenester
1.
Trykk på ◄ eller ► flere ganger for å velge ønsket tjeneste. På skjermen vil
linje nummer to vise navnet på valgt tjeneste.
Service Name
< Service List >
2.
Trykk på Select/Info for å stille inn valgt tjeneste.
5
Tiny Audio M2
Lytte til FM-radio
Autosøk
1.
2.
Trykk på ◄ eller ►for å velge å søke oppover eller nedover.
Trykk på Scan for å søke automatisk etter neste (►) eller forrige (◄)
tilgjengelige stasjon.
87.50 MHz
< Service Name
88.15 MHz
Scanning...
>
Hvis du ikke trykker på ◄ eller ►før du trykker på Scan, utfører PR100+
autosøk ved å søke oppover eller nedover, alt etter hvilken retning som ble
valgt sist.
Manuelt søk
1.
2.
3.
Trykk på ◄ eller ► for å søke i trinn på 50 KHz.
Trykk på og hold inne ◄ eller ►for å endre frekvensen raskt.
Gjenta trinnene ovenfor til du finner ønsket radiokanal.
Hvis stasjonen støtter stereolyd, spiller PR100+ automatisk lyden av i stereo
eller mono etter signalstyrken.
89.3 MHz
ST
< Service Name >
Lagre en forhåndsinnstilt radiostasjon
Du kan lagre opptil 15 DAB- og 15 FM-stasjoner på de fem knappene slik at de er lett
tilgjengelige. Hver knapp kan lagre tre radiostasjoner.
1.
I DAB- eller FM-modus, still inn radiostasjonen du vil lagre.
2.
Trykk på X (X fra 1 til 5) flere ganger til ønsket kode 《Preset X-Y》(Y fra 1 til 3)
vises. Den andre linjen på skjermen viser meldingene 《 Empty 》 eller
《 Service Name 》.
Preset 1-1
Empty
3.
Preset 1-3
BBC News
Trykk på og hold inne X til meldingen 《Station Saved》vises på skjermen.
Hente opp en forhåndsinnstilt stasjon
1.
I DAB- eller FM-modus, trykk på X flere ganger til ønsket stasjon spilles av.
6
Tiny Audio M2
2.
Systemet vil begynne å søke etter fire sekunder. Du kan også trykke på
Select/Info for å starte søket umiddelbart.
Endre stasjonsinformasjonen for DAB/FM
Du kan trykke på Select/Info flere ganger for å bla gjennom informasjonen som vises
på skjermbildet mens du hører på radio. Den andre linjen på skjermen viser gjeldende
informasjon.
DAB-stasjonsinformasjon
《 Long DLS info 》 Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen.
《 DLS text 》
Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen.
《 DL Plus info 》
Tilleggsinformasjon som kringkastes av stasjonene
(kun tilgjengelig hvis stasjonen kringkaster informasjon).
《 Programme Type 》 Programtype.
Meldingen [NoPTY] vises hvis informasjonen ikke er tilgjengelig.
《 Ensamble Name 》 Multipleksernavn.
《 Time & Date 》
Kringkastingstid og –dato fra stasjonen
(for eksempel 9:10 PM 15-6-2012).
《 id frequency 》
Multiplekser-ID og frekvensen
(for eksempel 10C 213.360MHz).
《 bit-rate / format 》 Datahastighet og format
(for eksempel 128 kbps / DAB).
《 Signal strength: x 》Signalstyrkenivå x.
FM-stasjonsinformasjon
Når du hører på en FM-stasjon, vises frekvensen og meldingen «No radio Text»
på skjermen hvis ingen RDS-informasjon er tilgjengelig. Hvis RDS-informasjon
er tilgjengelig, vises stasjonsnavnet og annen «Radio Text»-informasjon i
stedet.
《 RDS Service Name 》
Stasjonsnavn (for eksempel BBC News).
《 Radio Text 》
Bla gjennom tekstinformasjon fra stasjonen.
《 Programme Type 》
Programtype (for eksempel nyheter).
《 Time & Date 》
Kringkastingstid og -dato fra stasjonen
(for eksempel 9:10 PM 15-6-2012).
《 Signal strength: x 》
Signalstyrkenivå x.
7
Tiny Audio M2
Bruke ekstern lydenhet
Du kan koble en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller, til PR100+.
1.
Koble den eksterne lydenheten til «Audio in»-porten på PR100+ med en
lydkabel.
2.
Trykk på Mode for å bytte til AUX-modus.
Hvis du vil bytte tilbake til DAB- eller FM-radio, trykk på Mode en gang til.
Bruke lyd ut
Signalet fra PR100+ kan kobles til en annen lydenhet via 3,5 mm lydutgangen på
høyre side av PR100+.
Signalnivået fra lydutgangen kan justeres med volumknappen.
8
Tiny Audio M2
Bruke menyvalgene
Oppdatere klokken automatisk
Enheten har alternativer for å angi tid og dato manuelt, eller oppdatere tid og dato
automatisk fra DAB-/FM-signalet.
1.
Trykk på Menu for å gå inn i menylisten.
2.
Trykk på ◄ eller ►for å finne 《Time & Date》. Trykk deretter på Select/Info for
å bekrefte.
Menu
< Time & Date
3.
Trykk på ◄ eller ►for å finne 《Time & Date》. Trykk deretter på Select/Info for
å bekrefte.
Time & Date
< Auto Update
4.
>
>
Trykk på ◄ eller ► for å velge ønsket innstilling for enten 《Update from Any》,
《Update from DAB》, 《Update from FM》 eller 《No Update》. Trykk deretter
på Select/Info for å bekrefte på hvilken måte klokken skal oppdateres
automatisk.
Når Auto Update er angitt til enten 《Update from Any》, 《Update from DAB》
eller《Update from FM》, er det ikke mulig å angi tid og dato manuelt (se delen
Angi tid/dato manuelt) til Auto Update er angitt til 《No Update》.
Standardinnstillingen er «No Update».
Angi tid/dato manuelt
Hvis du slår av Auto Update (når Auto Update er satt til «No Update»), kan du angi tid
og dato manuelt.
1.
Trykk på Menu for å gå inn i menylisten.
2.
Trykk på ◄ eller ►for å finne 《Time & Date》. Trykk deretter på Select/Info for
å velge innstilling for klokke.
3.
Trykk på ◄ eller ► til 《Set Time/Date》vises, og trykk deretter på Select/Info
for å bekrefte.
Time & Date
< Set Time/Date >
9
Tiny Audio M2
4.
Klokkeslettet vises som hh:mm AM/PM. Når hh blinker, kan du trykke på ◄ eller
► for å justere timene, og deretter trykke på Select/Info for å angi. Da blinker
de neste tallene (mm). Angi minuttene og AM/PM på samme måte mens de
blinker, og gjør det samme for innstilling av dato.
Set Time
12 : 00 AM
5.
Set Date
00-00-0000
Etter at du har stilt inn datoen og du har trykket på Select/Info for siste gang,
vises meldingen “Time/Date Saved” på skjermen.
Datoen vises som dd-mm-yyyy eller mm-dd-yyyy avhengig av formatet du angir
i Endre datoformatet som vises på skjermen nedenfor.
Hvis du går ut av innstillingen for tid/dato før den er fullført, vises meldingen
«Time/Date No saved».
Når du angir tid/dato og du ikke trykker på ◄ eller ► eller Select/Info innen 60
sekunder, utløper muligheten for å stille inn, og meldingen “Time/Date No
saved” vises.
Endre datoformatet som vises på skjermen
Det er tre formater for datovisning tilgjengelig - DD-MM-YYYY (standard) og
MM-DD-YYYY. YYYY står for år, MM står for måned, DD står for dato.
1.
Trykk på Menu for å gå inn i menylisten.
2.
Trykk på ◄ eller ►for å finne 《Time & Date》. Trykk deretter på Select/Info for
å velge innstilling for klokke.
3.
Trykk på ◄ eller ► til 《Set Date Format》, og trykk på Select/Info for å angi
datoformatet.
Time & Date
<Set Date Format>
4.
Trykk på ◄ eller ► for å velge ønsket datoformat, og trykk deretter på
Select/Info for å bekrefte.
Tilbakestille DAB-/FM-systemet
Trykk på Menu for å gå inn i menyen.
10
Tiny Audio M2
1.
Trykk på ◄ eller ► for å finne 《DAB FM Reset》, og trykk deretter på
Select/Info for å velge System Reset. Skjermbildet viser 《Press Select to
confirm reset …》.
Press SELECT to
Confirm reset...
2.
Trykk på Select/Info en gang til for å bekrefte. Tilbakestillingen sletter alle
forhåndsinnstilte radiostasjoner og servicelister og starter systemet på nytt.
Tilbakestille til fabrikkinnstillingene
1.
2.
3.
Trykk på Menu for å gå inn i menyen.
Trykk på ◄ eller ► for å finne 《Factory Reset》. Trykk deretter på Select/Info
for å utføre tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Skjermbildet viser 《Press
Select to confirm reset …》.
Trykk på Select/Info en gang til for å bekrefte. Tilbakestilling til
fabrikkinnstillingene sletter alle innstillingene i systemet og starter systemet på
nytt.
Utføre manuelt søk
Ved å bruke denne funksjonen kan du stille inn en spesifikk DAB-kanalfrekvens
manuelt for å oppdatere stasjonslisten. Dette kan være nyttig hvis du vil justere
plasseringen til DAB-antennen i henhold til signalstyrken for å oppnå best mulig
mottak.
1.
I DAB-modus, trykk på Menu for å gå inn i menyen.
2.
Trykk på ◄ eller ►for å finne 《Manual Tune》, og trykk deretter på Select/Info
for å utføre et manuelt søk.. Den andre linjen på skjermen viser en radiostasjon
og frekvensen.
Manual Tune
<5A 174.928 MHz>
3.
4.
5.
Trykk på ◄ eller ► flere ganger, eller trykk og hold inne ◄ eller ►for å bla raskt
til ønsket frekvens vises.
Trykk på Select/Info for å begynne det kontinuerlige søket for valgt frekvens.
For å gå ut av det kontinuerlige søket for valgt kanalfrekvens, gjør følgende:

Trykk på ◄ eller ►for å velge neste ønskede kanalfrekvens, og trykk på
Select/Info for å begynne å søke etter en annen frekvens, eller

Trykk på Select/Info for å stoppe søket.
11
Tiny Audio M2
8B
■■
197.648 MHz
□
Under søket, vises meldingen 《 channel frequency 》på den første linjen på
skjermen, der channel frequency er valgt kanal og frekvens. Den andre linjen
viser signalstyrken. Se på signalstyrken mens du justerer antennen. Da oppnår
du best mulig mottak.
Et litt større rektangel vises på skjermen for signalstyrke. Denne representerer
signalgrensen. Hvis signalstyrken (indikert av de mindre, fylte rektanglene) er
under grensen, blir lydkvaliteten dårlig.
Etter søket oppdateres stasjonslisten med eventuelle nye stasjoner som er
funnet på frekvensen. For å høre på radiostasjonene som ble funnet, gå tilbake
til skjermen som vises under avspilling, og velg ønsket stasjon fra stasjonslisten
som vanlig.
Oppgradere programvaren
Denne funksjonen brukes kun av vedlikeholdspersonell for å oppgradere den
eksisterende PR100+-programvaren til en ny versjon.
Vise programvareversjonen
1.
2.
Trykk på Menu for å gå inn i menyen.
Trykk på ◄ eller ► for å finne 《Software Version》, og trykk deretter på
Select/Info for å bekrefte.
Skjermen vil vise gjeldende programvare versjonsnummer《x.x.x.x》.
12
Tiny Audio M2
Bruke alarmer, hvilemodus og tidsinnstilling
Angi en alarm
Du kan angi opptil tre ulike alarmer for ulike tidspunkter som enten DAB, FM eller
buzzerlyd. DAB- og FM-alarmer slår på radioen din og setter på en forhåndsinnstilt
DAB- eller FM-stasjon når alarmen starter. Buzzeralarmer spiller av en alarmtone.
Hvis klokken ikke er angitt, vil du bli bedt om å angi dato og klokkeslett når du trykker
på Alarm. Se Angi tid/dato manuelt.
For å angi alarmen, gjør følgende:
1.
Fortsett å trykke på Alarm for å velge enten alarm 1, alarm 2 eller alarm 3, og
trykk på Select/Info for å bekrefte.
2.
Trykk på ◄ eller ► for å velge alarmbryteren – på eller av, og trykk på
Select/Info for å bekrefte.
3.
Trykk på ◄ eller ► for å velge vekkingsalarmen – timer og minutter, og trykk
deretter på Select/Info for å bekrefte.
4.
Trykk på ◄ eller ►for å velge varigheten på vekkingen. Når alarmen lyder og
den ikke avbrytes før den er slutt, går PR100+ tilbake til standby. Varigheten
kan være 15, 30, 45, 60, eller 90 minutter. Trykk på Select/Info for å bekrefte.
5.
Trykk på ◄ eller ► for å velge vekkingsalarmen – buzzer, DAB eller FM, og
trykk deretter på Select/Info for å bekrefte.
13
Tiny Audio M2
6.
Hvis du velger DAB eller FM som oppvåkningslyd, kan du angi at radioen skal
spille av stasjonen du hørte på sist, eller en forhåndsinnstilt stasjon. Trykk på ◄
eller ► for å velge, og trykk deretter på Select/Info for å bekrefte.
7.
Trykk på ◄ eller ► for å velge alarmfrekvensen (se alternativet nedenfor), og
trykk deretter på Select/Info for å bekrefte.
Følgende alternativer er tilgjengelige for alarmfrekvens:
Frekvens
Beskrivelse
En gang
Valgt dato og tid
Daglig
Hver dag
Helg
Hver helg
Man – fre
Mandag til fredag hver uke
Man – lør
Mandag til lørdag hver uke
Søndag
Hver søndag
Mandag
Hver mandag
Tirsdag
Hver tirsdag
Onsdag
Hver onsdag
Torsdag
Hver torsdag
Fredag
Hver fredag
Lørdag
Hver lørdag
14
Tiny Audio M2
8.
Trykk på ◄ eller ► for å velge volum på alarmen, og trykk deretter på
Select/Info for å bekrefte. Hvis alarmen er en busser, kan ikke lyden være
høyere enn 30.
Du kan se hvilke alarmer som er på ved å se på de nummererte
alarmklokkeikonene på skjermen, i enten aktiv- eller standby-modus.
Du kan endre en eksisterende alarm ved å trykke på Alarm, velge
alarmnummer og endre innstillingene som beskrevet ovenfor.
Du kan slå av en eksisterende alarm ved å angi alarmkilden til av.
Avbryte en alarm når den lyder
Trykk på
eller Alarm for å avbryte en alarm. Hvis den ikke avbrytes stopper den
når tiden har utløpt.
Utsette en alarm
For å stoppe en alarm midlertidig:
1.
Trykk på Snooze. På skjermen vises den opprinnelige utsettelsesperioden på
fem minutter.
2.
Du kan endre utsettelsesperioden ved å trykke på Snooze flere ganger.
Utsettelsesperiodene er 5, 10, 15, 30 og 45 minutter. Radioen går tilbake til
standby. En tidsinnstilling for utsettelsesperioden vises på skjermen. Når
tidsinnstillingen for nedtellingen når 0 (null) starter alarmen igjen.
Avbryte en alarm du har utsatt
Trykk på
eller Alarm for å avbryte en alarm som er utsatt.
Angi tidsinnstilling for sovemodus
Tidsinnstillingen for sovemodus gjør at radioen går i standby etter at et gitt antall
minutter har utløpt. For å angi sovemodus mens radioen spiller av, gjør følgende:
1.
Trykk på Sleep for å gå inn i menyen for tidsinnstilling for sovemods.
15
Tiny Audio M2
2.
Verdien for tidsinnstilling for sovemodus begynner å blinke. Trykk på ◄ eller ►
for å velge varigheten på tidsinnstillingen for sovemodus fra 15 til 90 minutter,
og trykk deretter på Select/Info for å aktivere. Sovemodusindikatoren lyser når
tidsinnstillingen for sovemodus er aktivert.
Du kan endre en eksisterende tidsinnstilling for sovemodus ved å trykke på
Sleep, velge en ny varighetstid som beskrevet ovenfor, eller velge 《Sleep Off》,
og deretter trykke på Select/Info for å slå av tidsinnstilling for sovemodus.
Angi tidsinnstilling for nedtelling
Du kan angi tidsinnstillingen for nedtelling slik at du hører en tone etter at et gitt antall
minutter har utløpt.
1.
Trykk på Timer for å gå inn i menyen for tidsinnstilling.
2.
Trykk på ◄ eller ► for å velge tidsinnstilling for nedtelling fra 1 til 99 minutter,
og trykk deretter på Select/Info for å aktivere og starte nedtellingen.
Tidsinnstillingsindikatoren lyser når tidsinnstillingen er aktivert.
Under nedtelling kan du endre tidsinnstillingen for nedtelling ved å trykke på
Timer for å gå inn i tidsinnstillingsmenyen igjen. Tidsinnstillingsverdien viser
gjenværende nedtellingstid. Angi en ny verdi som beskrevet ovenfor, eller angi
den til null og trykk deretter på Select/Info for å deaktivere tidsinnstillingen.
Avbryte tidsinnstillingstonen når den lyder
Trykk på en tilfeldig tast for å avbryte en tidsinnstillingstone.
Tidsinnstillingstonen vil stoppe automatisk etter at det har gått fem minutter.
Endre lysstyrken på skjermen
Trykk på Snooze for å endre lysstyrken på skjermen.
Det er tre lysstyrkenivåer for skjermen: Av, lav og høy.
16
Tiny Audio M2
Sikkerhetsadvarsel
1.
2.
3.
4.
Bruk kun den medfølgende strømadapteren.
Hold radioen unna varme.
Ikke la objekter eller væske komme inn i radioen.
Ikke fjern skruer eller åpne radioen.
Avhende gammelt utstyr
1.
2.
3.
Produktet er designet og produsert av kvalitetsmaterialer og
komponenter, som kan resirkuleres og gjenbrukes. Ikke avhend
gamle produkter i husholdningsavfallet.
Ved å avhende dette produktet på riktig måte, hjelper du til med
å forhindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og
helse.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, ta kontakt
med en gjenbruksstasjon eller butikken der du kjøpte produktet.
Feilsøking
Les denne veiledningen nøye før du bruker PR100+. Hvis du fortsatt har problemer
med å bruke denne enheten, vil du mest sannsynlig finne en løsning ved å lese
denne delen.

Radioen har ikke strøm.
- Sikre at strømmen er riktig koblet til.

Det er ingen lyd.
- Juster volumet.
- Hvis stasjonen ikke fungerer, vent til den kommer tilbake, eller still inn en
annen stasjon.

Signalstyrken er for lav.
- Prøv å sette radioen et annet sted. For DAB kan du også utføre et manuelt
søk.

Finner ingen DAB-stasjoner.
- Sjekk om det er DAB-dekning i ditt område. Gå til www.worlddab.org eller
www.digitalradionow.com for å sjekke DAB-dekningen.
- Prøv å sette radioen et annet sted, eller juster antennen.
www.ttmicro.no
17
Tiny Audio M2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising