LG | HT902TB-D0 | Odbiornik DVD Instrukcja użytkownika

Odbiornik DVD Instrukcja użytkownika
HT902TB-D0.BPOLLLK_POL_5847
Odbiornik DVD
Instrukcja użytkownika
MODEL: HT902TB
HT902TB-D0
SH92TB-S
SH92TB-C
SH92TB-W
R
USB
Przed podłączeniem, użyciem lub regulacją produktu
prosimy uważnie przeczytać całą broszurę z instrukcjami.
UWAGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
UWAGA: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE USUWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI)
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ
BYĆ NAPARAWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
POZOSTAWIĆ CZYNNOŚCI SERWISOWE
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISOWEMU.
Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz
trójkąta równobocznego ma ostrzegać użytkownika,
że wewnątrz obudowy urządzenia znajdują się nie
izolowane przewodniki napięcia o niebezpiecznej
wysokości, które mogą spowodować poważne
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma
informować użytkownika o ważnych informacjach
odnośnie używania i konserwacji (serwisowania)
urządzenia, zawartych w dokumentacji
dołączonej do urządzenia.
OSTRZEŻENIE: ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO
POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
NIE WYSTAWIAJ TEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.
OSTRZEŻENIE: Nie instaluj tego urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki lub regały.
UWAGA:
Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Należy
zainstalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Otwory znajdujące się w obudowie zostały wykonane dla
zapewnienia wentylacji, prawidłowego działania i
zabezpieczenia przed przegrzaniem.
Otwory te nie mogą być zasłaniane przez położenie
urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na podobnej
powierzchni. Urządzenie to nie wolno umieszczać w
powierzchni zabudowanej np. półkach na książki lub w
szafkach chyba, że zapewniona jest właściwa wentylacja
lub przestrzegane są zalecenia producenta.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
UWAGA: Urządzenie zawiera system laserowy.
Aby właściwie używać produkt, prosimy dokładnie
przeczytać i zachować na przyszłość instrukcję obsługi.
Jeżeli urządzeni wymaga naprawy, prosimy skontaktować się
z autoryzowanym centrum serwisowym.
Używanie urządzeń sterujących lub nastawczych lub
wykonywanie czynności innych niż opisane w instrukcji może
narazić użytkownika na działanie niebezpiecznego
promieniowania.
Aby uniknąć bezpośredniego narażenia się na
promieniowanie lasera, nie wolno próbować otwierać
obudowy. Po otwarciu widoczny promień lasera. NIE WOLNO
PATRZYĆ W KIERUNKU PROMIENIA.
2
UWAGA: Urządzenie nie powinno być wystawiane na
działanie wody (kapanie lub zachlapanie) i nie wolno
stawiać na urządzeniu żadnych naczyń z wodą, takich jak na
przykład flakony.
UWAGA dotycząca kabla zasilania
Zaleca się podłączanie większości urządzeń do
wydzielonego obwodu;
Oznacza to, ze pojedyncze gniazdko elektryczne zasilające
tylko to urządzenie nie posiada dodatkowych wejść lub
rozgałęźników.
Aby upewnić się prośże przejrzeć stronę ze specyfikacja w
instrukcji obsługi.
Nie przeciążać ściennych gniazdek elektrycznych.
Przeciążone gniazdka elektryczne, poluzowane lub
uszkodzone gniazdka, przedłużacze, pęknięte
przewody zasilania lub uszkodzone izolacje przewodów są
niebezpieczne. Każdy z tych przypadków może spowodować
porażenie prądem lub pożar. Co jakiś czas sprawdzaj
przewody podłączone do urządzenia i w razie zauważenia
uszkodzeń lub zużycia odłącz je od urządzenia i zastąp
identycznym przewodem dostarczonym
przez autoryzowany serwis.
Chroń przewód przed fizycznymi i mechanicznymi
działaniami, takimi jak wykręcanie, zapętlanie, ściskanie,
przytrząśniecie przez drzwi lub deptanie. Zwróć szczególna
uwagę na wtyczki, gniazdka elektryczne i miejsce gdzie
przewód wychodzi z urządzenia.
Aby odłączyć zasilanie należy wyciągnąć wtyczkę z
gniazdka. Podczas instalacji urządzenia należy zapewnić
swobodny dostęp do wtyczki zasilania.
Utylizacja starych urządzeń
1. Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy
przekreślony symbol kołowego pojemnika na
śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą
2002/96/EC.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty
powinny być utylizowane niezależnie od odpadów
miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do
tego miejsc składowania wskazanych przez rząd
lub miejscowe władze.
3. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia
pomoże zapobiec potencjalnie negatywnemu
wpływowi na zdrowie i środowisko.
4. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach
utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować się
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem
zajmującym się utylizacją odpadów lub sklepem, w
którym produkt został kupiony.
Urządzenie to zostało wyprodukowane
zgodnie z dyrektywami EWG DIRECTIVE
2004/108/WE oraz 2006/95/WE.
Wstęp
Utrzymanie i konserwacja . . .
Przed rozpoczęciem obsługi
Panel przedni/Panel tylny . . .
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.3
.4
.5
.6
Instalacja i przygotowanie
Podłączenie do odbiornika TV . . . . . . . . . . . . .7
Podłączenie opcjonalnych urządze . . . . . . . . .8
Podłączanie ante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Montaż i podłączenie głośnikó . . . . . . . . . . .9
Podłączanie zestawu głośników . . . . . . . . . .9
Połączenie HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Wyświetlanie informacji o płycie na ekranie .11
Ustawienia początkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Czynności ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14
JĘZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
POKAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5.1 Konfiguracja głośników . . . . . . . . . . . . .13
Ustawienia blokady (nadzór rodzicielski) . . . .14
INNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Obsług
Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Funkcje dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Obsługa telewizora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Odtwarzanie Audio CD lub pliku MP3/WMA . .17
Odtwarzanie programowane . . . . . . . . . . . . .17
Odtwarzanie płyt JPEG . . . . . . . . . . . . . . . .18
Odtwarzanie płyty DivX . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Prowadzanie stacji radiowych do pamięci . . .20
Słuchanie radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Funkcja RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Automatyczne wyłączanie
(funkcja “SLEEP TIMER”) . . . . . . . . . . . . . . . .22
ŚCIEMNIACZ (DIMMER) . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
WYCISZENIE (MUTE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Wybór źródła sygnału wejściowego . . . . . .22
Dźwięk XTS/XTS pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Dźwięk VIRTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tryb Dźwiękowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Pomoc
Kody języków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Kody kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . .24-25
Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Utrzymanie i konserwacja
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w tym
rozdziale przed skontaktowaniem się z technikiem
serwisowym.
Obchodzenie się z urządzeniem
Podczas transportu urządzenia
Prosimy o zachowanie oryginalnego pudełka i
materiałów opakunkowych. Jeśli potrzebujesz
przetransportować urządzenie, dla maksymalnej
ochrony zapakuj je tak, jak było oryginalnie
zapakowane w fabryce.
Utrzymywanie powierzchni zewnętrznych w
czystości
Nie używaj lotnych cieczy, takich jak środki
owadobójcze, w pobliżu urządzenia.
Nie pozostawiaj gumowych lub plastikowych
produktów w kontakcie z urządzeniem na dłuższy
czas, ponieważ pozostawiają one ślady na
powierzchni.
Czyszczenie urządzenia
Do czyszczenia odtwarzacza używaj miękkiej i suchej
szmatki. Jeśli powierzchnie są bardzo zabrudzone
użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze
łagodnego detergentu.
Nie używaj mocnych rozpuszczalników takich jak
alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, gdyż mogą one
uszkodzić powierzchnię urządzenia.
Konserwacja urządzenia
Odtwarzacz DVD/CD jest nowoczesnym i
precyzyjnym urządzeniem. Jeśli soczewka głowicy
optycznej i elementy napędu płyty będą brudne lub
zużyte może zmniejszyć się jakość obrazu.
W zależności od środowiska w jakim urządzenie jest
używane zaleca się regularne kontrole i konserwację co
każde 1,000 godzin użytkowania.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.
3
Wstęp
Przed rozpoczęciem obsługi
DVD
(płyta 8 cm / 12 cm)
Niniejsza instrukcja obsługi dostarcza informacji o
obsłudze i konserwacji Twojego odtwarzacza
DVD/CD. W przypadku, gdyby któraś z części
wymagała naprawy należy skontaktować się z
autoryzowaną stacją serwisową.
Audio CD
(płyta 8 cm / 12 cm)
O wyświetlaniu symbolu
Podczas obsługi urządzenia na ekranie telewizora
może pojawić się symbol “
” Oznacza on, że
funkcja wymieniona w instrukcji obsługi nie jest
dostępna na danej płycie DVD wideo.
Symbole użyte w niniejszej instrukcji
Uwagi:
Oznacza specjalne uwagi i funkcje dotyczące
obsługi.
Wskazówka:
Oznacza wskazówki i porady ułatwiające
wykonywanie poszczególnych zadań.
Fragment, którego tytuł posiada jeden z poniższych
symboli, odnosi się tylko do płyt oznaczonych na
symbolu.
DVD
DVD
VCD
Płyty CD wideo
ACD
Płyty CD audio
MP3
Płyty MP3
WMA
Płyty WMA
JPEG
Płyty JPEG
DivX
Płyty DivX
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" i symbol dwóch D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories. Poufne Prace
Niepublikowane. Prawa autorskie 1992 – 1997 Dolby
Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano na licencji Digital Theater Systems, Inc.,
numery patentów USA 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; oraz inne patenty
amerykańskie i innych krajów , wydane i w przygotowaniu.
„DTS” i „DTS DIgital Surround” są zarejestrowanymi
znakami Digital Theater Systems, Inc. Copyright 1996, 2003
Digital Theater Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
4
Typy odtwarzanych pły
Aby zapewnić właściwe użytkowanie niniejszego
produktu prosimy uważnie przeczytać poniższe
instrukcje i zachować je w celu późniejszego
odwołania się do nich.
Video CD (VCD)
(płyta 8 cm / 12 cm)
Dodatkowo, niniejsze urządzenie odtwarza płyty pliki
DivX, DVD±R, DVD±RW, SVCD, CD-R / CD-RW z
nagraniami audio, MP3, WMA, i/lub pliki JPEG.
Uwaga:
W zależności od możliwości nagraniowych sprzętu
lub samych płyt CD-R/RW (lub DVD -R, DVD +R,
DVD -RW, DVD +RW), niektóre płyty CD-R/RW (lub
DVD -R, DVD +R, DVD -RW, DVD +RW) mogą nie
zostać odtworzone przez niniejsze urządzenie.
Nie przymocowuj żadnych naklejek lub znaczków
do żadnej (tej z etykietą lub z nagraniem) ze stron
p ł y t y.
Nie używaj płyt CD o nieregularnych kształtach
(na przykład w kształcie serca lub ośmiokąta)
ponieważ może to spowodować wadliwe działanie.
Kod regionu
Urządzenie to ma przypisany kod regionu, który jest
podany na etykiecie znajdującej się z tyłu.
Urządzenie to może odtwarzać tylko płyty DVD
oznaczone tym samym kodem lub „ALL”.
Uwagi dotyczące kodów regionalnych
Większość płyt DVD ma umieszczony na
okładce globus z wyraźnie widocznym jednym
(lub więcej) numerem. Numer ten musi się zgadzać
z kodem regionalnym Twojego odtwarzacza DVD.
W przeciwnym wypadku płyta nie zostanie
odtworzona.
Jeśli będziesz próbował odtworzyć płytę DVD o
innym kodzie regionalnym niż kod Twojego
odtwarzacza, na ekranie telewizora pojawi się napis
"Sprawdź Kod Regionu".
Czym jest SIMPLINK?
Niektóre funkcje tego urządzenia można
kontrolować przy pomocy pilota telewizora, jeżeli
urządzenie to oraz telewizor LG z funkcją
SIMPLINK połączone są przy pomocy HDMI.
Funkcje możliwe do sterowania przy pomocy pilota
telewizora LG: Odtwarzanie, pauza, skanowanie,
pomijania, zatrzymanie, wyłączenie zasilania itp.
Szczegóły na temat funkcji SIMPLINK patrz
instrukcja obsługi telewizora.
Telewizor LG z funkcją SIMPLINK oznaczony jest
powyższym logo.
Panel przedni/Panel tylny
POWER (ZASILANIE)
Szuflade
Wyświetlacz
Wstęp
Pokrętło VOLUME
STROJENIE(-/+)/
PRZESKAKIWANIE/
./>
>)
SZUKANIE(.
STOP (x)
Wejście AUDIO IN
PAUZA (X)/MONO/
STEREO (ST.)
Portu USB
Podłącz do portu USB urządzenie
multimedialne (pamięć USB, itp.)
FUNC.(-)/PLAY(B)
Naciśnij i przytrzymaj ten
przycisk przez około 3
sekundy, następnie naciskaj,
aby wybrać inną funkcję.
OPEN/CLOSE
Czujnik zdalnego sterowania
Przewód
połączeniow
Gniazda SPEAKER
Gniazdo anteny koncentrycznej FM
Złącza AUX
AUDIO (L/R)
Gniazdo wyjściowe
(do TV) EURO AV
Połącz z gniazdem
SCART telewizora.
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
Wentylator
Gniazdo OPTICAL IN
Gniazdo anteny AM
Gniazda MONITOR OUT
WYJŚCIE COMPONENT VIDEO OUT
Podłącz do telewizora z gniazdami wejściowymi Y PB PR.
Przełącznik wyjścia wideo - VIDEO OUT SELECTOR
HDMI OUT
Wyjście HDMI to wysokiej jakości transmisja
cyfrowego dźwięku i obrazu.
Nie należy dotykać bolców znajdujących się w gniazdach wyjścia oraz na tylnym panelu. Dotykanie ich
może spowodować spięcie, a w rezultacie trwałe uszkodzenie urządzenia.
5
Pilot
POWER
TUNER
Uruchamia tuner systemowy (pasmo FM
i AM).
AUX
Wybiera sygnał wejścia.
USB
Odtwarzanie plików multimedialnych.
Z)
OPEN/CLOSE (Z
Otwiera lub zamyka szufladkę.
TUNER
OPEN/CLOSE
POWER
AUX
DVD
USB
PROG./MEMO.
AUDIO
Wybór języka ścieżki dźwiękowej (DVD)
lub kanału audio (CD).
DIMMER
SOUND
S-TITLE
CLEAR
REPEAT A-B
MARKER
SEARCH
AUDIO
+
SCAN +
Usuwa ścieżkę z menu programu lub
zaznacza w menu MARKER SEARCH.
PLAY
PAUSE/STEP
MARKER
SKIP
STOP
TITLE
ZOOM
SETUP
MENU
DISPLAY
RETURN
Powtarzanie rozdziału, ścieżki, tytułu,
całości.
Zaznacza dowolne miejsce podczas
odtwarzania.
SEARCH
Wyświetla menu przeszukiwania
według znaczników.
SCAN/SLOW(bb/BB)
REPEAT A-B
Przeglądanie do tyłu lub do przodu.
Odtwarzanie w zwolnionym tempie w
przód/ w tył.
ENTER
Powtarzanie sekwencji.
MENU
REVERSE/FORWARD SKIP
./>
>)
(.
TITLE
Dostęp do menu na płycie DVD.
ZOOM
SETUP
SLEEP
Udostępnia lub usuwa menu ustawień.
VOL
DISPLAY
RETURN
Usuwa menu.
b/B/v/V (w lewo/w prawo/w górę/w dół)
Do wyboru opcji w menu.
ENTER
Potwierdzenie wyboru w menu.
PTY/HDMI
Wyświetla menu tytułu płyty, jeśli
dostępne.
x)
STOP (x
PLAY (B)
X)
PAUSE/STEP (X
VSM
XTS pro
MUTE
Udostępnia wyświetlanie funkcji na ekranie.
RDS/RESOL.
Dostarcza bardziej naturalny i
realistyczny dźwięk. Dostarcza
wspaniały efekt dźwiękowy.
SLEEP
Wybór programu radiowego.
Ustawia automatyczne wyłączenie
systemu w określonym czasie.
TUN. (-/+)
Dostrajanie stacji radiowej.
MUTE
VOLUME (-/+)
0-9 przyciski numeryczne
Wybierz funkcję, bezpośredni numer
programu lub numerowane funkcje w
menu.
Wybór języka napisów (DVD).
CLEAR
SCAN
Wybiera tryb dźwięku.
PRESET (-/+)
Udostępnia lub usuwa menu programu.
Wprowadza częstotliwość stacji
radiowych do pamięci tunera.
S-TITLE
REPEAT
SOUND
REPEAT
Wybiera źródło wyjścia (CD/DVD)
lub dostęp.
PROG./MEMO.
DIMMER
Zmiana jasności wyświetlacza znajdującego
się na przednim panelu, podczas gdy
urządzenie jest włączone.
DVD
POWER
PR
INPUT
PTY
Rozpoczyna wyszukiwanie określonego
typu PTY.
HDMI
Przełączania trybu HDMI na aktywny
(HDMI) i nieaktywny (OFF).
Zasięg pilota
Pilot należy nakierować na czujnik, a następnie wcisnąć
żądany przycisk.
Odległość: Ok. 7 m od czujnika.
Kąt nachylenia: Ok. 30 stopni w każdym kierunku
(od prostej pomiędzy pilotem a czujnikiem)
VOL
Regulacja poziomu głośności.
RDS
Wyświetlanie różnych opcji RDS.
RESOL.
Zmiana rozdzielczości w zależności
od telewizora.
TV
Sterowanie funkcjami telewizora.
(Tylko telewizory LG). (Patrz strona 16)
Montaż baterii w pilocie
Należy otworzyć klapkę znajdującą się w
tylnej ściance pilota i włożyć dwie baterie R06
(AA), pamiętając o ustawieniu biegunów baterii
zgodnie z oznaczeniami
i .
Ostrzeżenie
Nie należy stosować dwóch baterii odmiennych pod względem typu (standardowe, alkaliczne, itd.).
6
Instalacja i przygotowanie
Podłączenie do odbiornika TV
Porady:
W zależności od rodzaju odbiornika TV i innych
urządzeń jakie chcesz podłączyć, istnieje kilka
sposobów podłączania odtwarzacza. Zastosuj
jedno z podłączeń opisanych poniżej.
Żeby zastosować najlepsze podłączenie, porównaj
co na ten temat mówią instrukcje Twojego
odbiornika TV, magnetowidu, Systemu Stereo czy
innych urządzeń.
Uwaga
Sprawdź, czy odbiornika DVD/CD jest podłączony
bezpośrednio do odbiornika TV. Wybierz
właściwe wejście AVP w odbiorniku TV.
Nie przyłączaj odbiornika DVD/CD do telewizora
za pośrednictwem magnetowidu. Obraz DVD może
ulec zniekształceniu przez układ zabezpieczenia
przed nielegalnym kopiowaniem.
Połączenie wide
Połącz gniazdo MONITOR OUT odbiornika DVD/CD
z gniazdem wejścia wideo odbiornika TV przy pomocy
przewodu wideo znajdującego się w zestawie (V).
Podłączenie Component Video
Połącz gniazda COMPONENT VIDEO OUT w
odtwarzaczu DVD/CD z odpowiadającymi im
gniazdami w telewizorze, używając kabla Y PB PR (C).
Podłączenie SCART
Podłączyć gniazdo wyjściowe EURO AV (do
telewizora) na odbiornika DVD/CD do odpowiadającego
mu gniazda w odbiorniku TV przy pomocy kabla
SCART (T).
Tylna plyta odbiornika DVD/CD
MONITOR
Instalacja i przygotowanie
Podłącz na jeden z następujących sposobów, w
zależności od możliwości sprzętu jakim dysponujesz.
Jeżeli telewizor jest wysokiej rozdzielczości „highdefinition” lub typu “digital ready” możesz korzystać
z wyjścia skanowania progresywnego DVD/CD i
uzyskać najwyższą możliwą rozdzielczość obrazu.
Jeżeli telewizor nie obsługuje danego ustawienia
rozdzielczości, na ekranie pojawia się zakłócony
obraz. Należy przeczytać instrukcję obsługi
telewizora a następnie ustawić odpowiednią
Uwaga:
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Tryb HDMI musi być wyłączony (OFF) dla złącz VIDEO
OUT oraz składowej video.
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
Obraz pochodzący z wejścia scart nie jest obsługiwany.
Uwaga
WYBÓR WYJŚCIA VIDEO Przełącznik
V
VIDEO
INPUT
C
T
SCART INPUT
COMPONENT VIDEO /
PROGRESSIVE SCAN INPUT
Y
Przy wyłączonym urządzeniu, wybierz
sygnał COMPONENT VIDEO OUT
(PROGRESSIVE SCAN) lub SCART dla
gniazda EURO AV TO TV w zależności od
tego jak urządzenie jest podłączone do
telewizora.
L
Tylna Êcianka TV
7
Podłączenie opcjonalnych urządze
Urządzenie
pomocnicze
Odtwarzacz DVD
(lub urządzenie
cyfrowe itp.)
OUT
IN
VIDEO
AUDIO (L)
U
AUDIO (R)
OPTICAL
OUT
Do złącza AUDIO OUT (L/R)
Pamięć USB, odtwarzacz MP3 lub
czytnik kart pamięci, itp.)
A
Do złącza AV IN AUDIO (L/R)
O
MONITOR
Połączenie OPTICAL IN (O)
Podłącz wyjście optyczne odtwarzacza DVD (lub
innego urządzenia cyfrowego itp.) do gniazda
OPTICAL IN.
Połączenie AUDIO IN (D)
Podłącz wyjście urządzenia przenośnego (MP3 lub
PMP itp.) do gniazda AUDIO.
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
Tylna plyta odbiornika DVD/CD
Do gniazda AUDIO IN
Połączenie USB (U)
Podłącz port USB pamięci USB (lub odtwarzacza
MP3, itp.) do wejścia USB portu z przodu urządzenia.
Aby usunąć USB z urządzenia
1. Wybierz inny tryb działania lub naciśnij dwa razy
przycisk STOP(x)
2. Usunąć USB z urządzenia.
Uwaga:
Nie wyjmuj urządzenia USB podczas działania.
Można odtwarzać pliki muzyczne (MP3/WMA),
obrazy (JPEG) oraz pliki wideo.
Urządzenie to nie może korzystać z HUB USB.
Zalecane karty pamięci: Compact Flash
Compact Flash Card (CFC), Micro Drive (MD),
Smart Media Card (SMC), Memory Stick (MS),
Secure Digital Card (SD), Multi Media Card (MMC),
Memory Stick Pro (MS-Pro)
- Zgodne z: FAT16, 32
- Używać tylko zalecanych kart pamięci.
Urządzenia wymagające instalacji dodatkowego
oprogramowania nie będą obsługiwane.
W przypadku USB HDD, upewnij się aby
podłączyć dodatkowy kabel zasilania do USB
HDD. Obsługiwane są cztery pierwotne partycje
dysku. Jeżeli są jakieś rozszerzone partyjce, nie
będą obsługiwane.
Jeżeli napędów urządzenia USB jest dwa lub więcej,
na ekranie pojawia się ich katalog. Jeżeli chcesz
przejść do poprzedniego menu po wybraniu
katalogu, naciśnij RETURN.
Aparaty cyfrowe i telefony komórkowe nia są
obsługiwane.
Połączenie AUX IN (A)
Podłączy wyjście urządzenia pomocniczego do
gniazda AUX AUDIO (L/R).
8
D
Urządzenie przenośne Do gniazda AUDIO OUT
Podłączanie ante
Aby móc korzystać z tunera, należy podłączyć
anteny FM/AM dostarczone w wyposażeniu.
Podłączyć antenę ramową AM do gniazda anteny
AM.
Podłączyć antenę sznurową FM do gniazda
anteny koncentrycznej FM.
Uwaga:
Aby uniknąć odbioru zakłóceń i szumów, należy
ustawić antenę ramową AM z dala od odbiornika
DVD/CD i innych urządzeń.
Antenę sznurową FM należy w pełni rozwinąć.
Po podłączeniu, antenę sznurową FM należy
ułożyć poziomo.
Antena ramowa AM (w
wyposażeniu)
Antena sznurowa FM
(w wyposażeniu)
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
Przednie i tylnie głośniki są zdejmowane ze
stojaków. Podłącz kable i zamontuj na stojakach
przednie i
tylnie głośniki, tak jak pokazano na ilustracji.
1. Podłącz kable głośników do odpowiednich
złączy znajdujących się na dole każdego
przedniego i tylniego głośnika.
2. Podłącz przedni i tylny głośnik do stojaków,
obracając śrubę.
Podłączanie zestawu
głośników
Głośniki należy podłączyć za pomocą przewodów
głośnikowych dostarczonych w wyposażeniu,
właściwie dopasowując ich zakończenia do kolorów
gniazd.
Aby uzyskać najlepszy efekt otoczenia dźwiękiem,
należy określić parametry pracy głośników
(odległość, poziom itp.).
Głośnik przedni
(prawy)
Głośnik tylny
(prawy)
Głośnik przedni
(lewy)
Głośnikśrodkow
Głośnik tylny
(lewy)
Subwoofer
Uwaga:
Przy podłączaniu należy bezwzględnie zachować
właściwe ułożenie biegunów (przewód oznaczony "+"
do gniazda oznaczonego "+", przewód "-" do gniazda
oznaczonego "-").W przeciwnym razie dźwięk bęvdzie
zniekształcony i pozbawiony tonów niskich.
W przypadku podłączenia głośników przednich o
niskiej wartości znamionowej wejścia, należy ostrożnie
regulować głośników; nagłe zwiększenie głośności
może spowodować uszkodzenie głośników.
9
Instalacja i przygotowanie
Montaż i podłączenie głośnikó
Połączenie HDMI
Informacje o HDMI
HDMI (High Definition Multimedia Interface – Interfejs
multimedialny o wysokiej rozdzielczości) obsługuje
zarówno audio i wideo w pojedynczym złączy cyfrowym
dla łatwiejszego całościowego połączenia do
telewizora HDMI lub wyposażonego w DVI.
Podłączenie do telewizora HDMI wymaga użycia
kabla HDMI, natomiast podłączenie do telewizora
wyposażonego w DVI wymaga użycia oprócz kabla
HDMI także adaptera DVI.
HDMI ma możliwości obsługi sygnału wideo
standardowego, polepszonego oraz wysokiej
rozdzielczości oraz sygnałów audio standardowych
do wielokanałowych surround. HDMI to także
nieskompresowany sygnał cyfrowy wideo, pasmo do
5 gigabajtów na sekundę, jedno złącze (zamiast kilku
osobnych kabli i złącz): komunikacja pomiędzy
źródłem audio-wideo oraz urządzeniem audio-wideo
takim jak telewizory cyfrowe.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia
Interface są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi
znakami handlowymi firmy HDMI licensing LLC.
Jeżeli posiadasz telewizor lub monitor HDMI
możesz podłączyć go do odtwarzacza przy
pomocy kabla HDMI.
1. Podłącz gniazdo HDMI OUT odtwarzacza z
gniazdem HDMI, telewizora lub monitora zgodnego
z HDMI (H).
2. Ustaw źródło sygnału telewizora na HDMI (patrz
instrukcja obsługi telewizora).
3. W trybie zatrzymania, przez naciśnięcie przycisku
HDMI, wybierz tryb HDMI.Naciskaj przycisk
RESOL, aby ustawić rozdzielczość.
Uwaga:
Strzałka znajdująca się na złączu kabla powinna
być skierowana do góry dla właściwego
ustawienia w odtwarzaczu.
Jeżeli kabel HDMI nie jest podłączony, przycisk
HDMI nie będzie działał.
Jeżeli występują zakłócenia
lub linie na ekranie, proszę
sprawdzić kabel HDMI.
Nie wszystkie urządzenia
DVI kompatybilne z HDCP
będą działać z tym
odtwarzaczem DVD.
Jeżeli telewizor nie obsługuje HDCP, na ekranie
powstają zakłócenia, lub obraz może wibrować.
Wskazówka:
Gdy korzystasz z połączenia HDMI, możesz zmienić
rozdzielczość (480p lub 576p, 720p, 1080i) dla
wyjścia HDMI, naciskając przycisk RESOL.
znajdujący się na pilocie.
Ważna uwaga
Jeżeli podczas odtwarzania wyłączysz telewizor lub
odłączysz kabel HDMI, odtwarzanie zatrzyma się.
Należy nacisnąć przycisk odtwarzania ‘Play’, aby je
wznowić.
Dla niektórych telewizorów sytuacja taka może się
również zdarzyć po zmianie trybu TV.
10
Tylna plyta odbiornika DVD/CD
MONITOR
INPUT
L - AUX - R
HDMI OUT
Y
COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN)
OUT PUT
H
(wyposażenie dodatkowe)
Telewizor zgodny z HDMI
HDMI
Ustawienie rozdzielczości
Przez naciśnięcie przycisku RESOL. na pilocie, można
zmieniać rozdzielczość dla wyjścia COMPONENT
VIDEO OUT. Poniżej podane są dostępne ustawienia
rozdzielczości.
POŁĄCZENIE
WYJŚCIOWE
HDMI
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO OUT
Dostępne rozdzielczości
PAL
NTSC
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1280 x 720p
1280 x 720p
720 x 576p
720 x 480p
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1280 x 720p
1280 x 720p
720 x 576p
720 x 480p
720 x 576i
720 x 480i
720 x 576i
720 x 480i
720 x 576i
-
MONITOR OUT
SCART
Uwaga:
Jeśli zdjęcie nie pojawi się na ekranie z
analogowym podłączeniem wideo, należy zmienić
rozdzielczość na 480i (lub 576i).
Dla rozdzielczości 720p oraz 1080i dla wyjścia
składowej wideo, mogą być odtwarzane tylko
płyty nie zabezpieczone przed kopiowaniem.
Jeżeli płyta jest zabezpieczona przed
kopiowaniem, będzie odtwarzana w rozdzielczości
576p(PAL) lub 480p(NTSC).
Rozdzielczości 1080i, 720p, 576p oraz 480p nie
działają przy połączeniach analogowych wideo
(MONITOR OUT).
Dla składowej (Y/PB/PR) w trybie RGB będzie
wyświetlany czarny obraz.
Jeżeli zmienisz rozdzielczość, wyświetlenie MENU
(MP3/JPEG/DivX) również zmieni się.
Jeżeli telewizor nie akceptuje ustawionej
rozdzielczości, na ekranie pojawia się zakłócony
obraz. Prosimy przeczytać instrukcję obsługi
telewizora, a następnie ustawić odpowiednią dla
niego rozdzielczość.
Uwaga
Zmiana rozdzielczości, gdy urządzenie DVD/CD jest
podłączone przy pomocy złącza HDMI może
powodować wadliwe działanie. Aby rozwiązać
problem, wyłącz DVD/CD i włącz go ponownie.
Na ekranie możesz wyświetlać różne informacje o
płycie włożonej do nagrywar
1. Naciśnij DISPLAY, aby wyświetlić informacje o
odtwarzaniu.
Wyświetlane elementy różnią się w zależności od
typu płyt lub statusu odtwarzania.
2. Przy użyciu przycisków v / V możesz wybierać
elementy, zmieniać lub wybierać ustawienia
używając przycisków b / B.
Szczegóły dotyczące każdego elementu
znajdziesz w nawiasach.
Tytuł (Numer tytułu)- Wskazuje bieżący numer
tytułu (lub ścieżki)/całkowita ilość tytułów
(lub ścieżek)
Rozdział (Numer rozdziału)- Wskazuje
bieżący numer rozdziału/całkowita ilość
rozdziałów
Czas - Pokazuje czas, jaki minął od początku
odtwarzania
Audio (Kanał audio) - Pokazuje wybrany język
audio (tylko DVD VIDEO) lub kanał audio
NAPISY (Język napisów) - Pokazuje wybrany
język napisów
kąt - Pokazuje aktualny numer kąta/ całkowitą
ilość kątów
dźwięk - Pokazuje wybrany tryb dźwięku
Czynności ogólne
1. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA). Pojawi się menu
ustawień.
2. Używając przycisków v / Vwybierz żądaną opcję, a
następnie naciśnij B, aby przejść do drugiego
poziomu. Na ekranie pokazane zostanie bieżące
ustawienie oraz ustawienie(-a) alternatywne.
3. Używając przycisków v / Vwybierz drugą żądaną
opcję, a następnie naciśnij B, aby przejść do
trzeciego poziomu.
4. Używając przycisków v / V wybierz żądane
ustawienie, a następnie naciśnij ENTER
(WPROWADŹ), aby potwierdzić wybór. Niektóre
pozycje wymagają dodatkowych kroków.
5. Naciśnij SETUP (USTAWIENIA), lub PLAY
(ODTWARZANIE), aby wyjść z menu ustawień.
Instalacja i przygotowanie
Wyświetlanie informacji o
płycie na ekranie
JĘZYK
angielski
Dysk Audio
Dysk Napisy
.
Dysk Menu
Wybierz
Uwagi:
Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez
kilka sekund, wyświetlacz zgaśnie.
Ustawienia początkowe
Używając menu ustawień możesz w wieloraki sposób
ustawić pozycje takie jak obraz i dźwięk. Między innymi
możesz również wybrać język napisów i menu
ustawień. W celu uzyskania szczegółowych
informacji dotyczących każdej z pozycji menu
ustawień zobacz strony od 11 do 14.
Aby wyświetlić i opuścić Menu:
Naciśnij SETUP (USTAWIENIA) aby wyświetlić menu.
Powtórne naciśnięcie przycisku SETUP
(USTAWIENIA) spowoduje powrót do ekranu
początkowego.
OSD
Wybierz język dla menu ustawień i wyświetlacza ekranowego.
Dysk Audio / Napisy / Menu
Wybierz język, który preferujesz dla ścieżek audio
(dysk audio), napisy i menu płyt
Oryginał:Odnosi się do oryginalnego języka, w
jakim została nagrana pły
Inn: Aby wybrać inny język, należy wprowadzić
przy pomocy przycisków numerycznych
czterocyfrowy kod odpowiadający żądanemu
językowi (lista kodów znajduje się na str. 23 W
razie wprowadzenia błędnego kodu należy
wyczyścić pole wciskając przycisk CLEAR.
Aby przejść do kolejnego poziomu:
Naciśnij B na pilocie zdalnego sterowania.
Aby cofnąć się do poprzedniego poziomu:
Naciśnij b na pilocie zdalnego sterowania.
11
POKAZ
16 : 9
Widescreen
Progressive Scan
.
Ruch
Format wyświetlania
4:3 – Wybierz gdy do urządzenia podłączony jest
standardowy telewizor 4:3.
16:9 – Wybierz gdy do urządzenia podłączony jest
szerokoekranowy telewizor 16:9.
Tryb wyświetlania
Ustawienie trybu wyświetlania działa tylko wtedy,
gdy współczynnik kształtu telewizora jest ustawiony
na tryb "4:3".
Letterbox : Wyświetla szeroki obraz z paskami w
górnej i dolnej części ekranu.
Panscan : Automatycznie wyświetla szeroki obraz
na całym ekranie ucinając części, które się nie
mieszczą.
12
AUDIO
5.1 Konfiguracja głośników
Każda płyta DVD umożliwia wyboru różnorodnych
opcji wyjścia audio. Ustaw opcje AUDIO odtwarzacza
zgodnie z typem systemu audio jaki używasz.
Wykonaj następujące ustawienia dla wbudowanego
dekodera surround kanał 5.1.
1. Naciśnij ENTER i pojawia się menu konfiguracji
5.1.
AUDIO
5.1 Ustawienie M wcy
AUDIO
Wybierz
DRC
Wokalny
HD AV Sync
0ms
0
dB
0
m
Test
Wybierz
Wybierz
DRC (System kontroli zakresu)
DVD*1 est formatem umożliwiającym odtwarzanie
ścieżki dźwiękowej bardzo dokładnie i realistycznie
dzięki technologii digital audio. Można jednak
zmniejszyć zakres obsługiwanych danych audio
(czyli zmniejszyć rozpiętość skali od
najgłośniejszego do najcichszego dźwięku). Pozwala
to na odtwarzanie cichszego, ale nie gorszego
jakościowo dźwięku. Aby uruchomić tę opcję, należy
ustawić DRC jako “Wł” (Włączone).
*1: Tylko do Dolby Digital
Vocal
Opcję Vocal należy włączyć wyłącznie w przypadku,
gdy odtwarzana jest wielokanałowa płyta typu
karaoke. Źródła dźwięku zostaną dzięki temu scalone
w jednolity dźwięk stereo.
HD AV Sync
Podczas używania telewizora cyfrowego - Digital TV
Czasem sygnał AV nie może być wysyłany
jednocześnie z powodu późniejszej transmisji
sygnału wideo w porównaniu do sygnału audio.
Ponieważ konwersja sygnału analogowego wideo na
sygnał cyfrowy zajmuje trochę czasu.
Oznacza to, że obraz i dźwięk będą przesunięte w
czasie nawet, gdy jest to ta sama scena.
W menu HD AV Sync, można ustawić czas opóźnienia
dla sygnału audio, dla jednoczesnej transmisji
sygnału AV.
Czas opóźnienia można ustawiać w skokach, co
10msec. (0 ~ 300ms)
Czas opóźnienia jest inny dla każdej marki
telewizora. Tak, więc należy ustawić optymalny czas
opóźnienia dla danego telewizora.
Enter
2. Przy pomocy b / B wybierz odpowiedni głośnik.
Instalacja i przygotowanie
Ruch
3. Wyreguluj dostępne opcje przy pomocy przycisków
v / V / b / B.
4. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić. Powrót do
poprzedniego menu.
Wybór głośnika
Wybierz głośnik który zamierzasz ustawić. (Przednie
głośniki (Front L), Przednie głośniki (Front R),
Głośnik środkowy (Center), Subwoofer
(SubWoofer), Tylnie głośniki (Rear L), Tylnie
głośniki (Rear R) lub SubWoofer)
Uwaga:
Niektóre ustawienia głośników są zabronione
zgodnie z umową licencyjną z Dolby Digital.
Wielkość
Ponieważ ustawienia głośnika są stałe, nie zmienia
się tu żadnych ustawień.
Głośność
Naciskając przyciski 1 / 2 wyreguluj poziom na
wyjściu wybranego głośnik(-5dB ~ 5dB)
Distance (odległość)
Jeżeli podłączone zostały głośniki do odbiornika
DVD/CD, dzięki ustawieniu odległości urządzenie ma
zapisane jaka jest odległość którą musi pokonać
dźwięk zanim dotrze do słuchacza. Pozwala to na to,
aby dźwięk z każdego głośnika docierał do
słuchacza w tym samym czasie.
Naciskaj b / B aby ustawić odległość do wybranego
głośnika.(nie można dokonać regulacji głośników
przednich/ niskotonowych)
Test
Naciśnij b / B, aby włączyć sygnały testowe
każdego głośnika. Wyreguluj głośność tak, aby
dopasować ją do sygnałów testowych zapisanych w
systemie.
Przedni lewy (Front L) → Środkowy → Przedni prawy
(Front R) → Tylni prawy (Rear R) → Tylni lewy (Rear
L) → SubWoofer
13
Ustawienia blokady (nadzór rodzicielski)
Kategoria
Odblokuj
Kod kraju
CZ
US
Kod kraju
Na podstawie listy kodów ze strony 23, wprowadź kod
regionu, według którego została nagrana płyta
DVD.
BLOKADA
****
1. Wybierz "Kod Kraju" z menu BLOKADA, a
następnie naciśnij B.
2. Wykonaj krok 2 z poprzedniego paragrafu(Ocena).
Wybierz
Ocena
Odtwarzanie bloków stopniowanych płyt DVD na
podstawie ich zawartości. Nie wszystkie płyty są
stopniowane.
1. Wybierz opcję "Kategoria" na menu BLOKADA, a
następnie naciśnij przycisk B.
3. Wybierz pierwszy znak używając przycisków v / V.
4. Naciśnij B i wybierz drugi znak używając
przycisków v / V.
5. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór kodu
regionu.
INNE
2. Aby uzyskać dostęp do opcji LOCK, musisz
wprowadzić ustalone hasło. Jeżeli hasło nie
zostało wprowadzony, należy teraz to zrobić.
PBC
Rejestracja DivX(R)
Wybierz
Wprowadź hasło i naciśnij ENTER. Wprowadź je
ponownie, aby potwierdzić i naciśnij ENTER. Jeżeli
popełnisz błąd przed naciśnięciem ENTER,
naciśnij CLEAR.
3. Wybierz ocenę od 1 do 8 używając przycisków v / V.
PBC
Hasło
Rejestracja DivX(R)
Można ustalić lub zmienić hasło.
1. W menu LOCK wybierz opcję Password i naciśnij B.
2. Wykonać krok 2 z powyższej procedury (Rating).
Aby zmienić hasło naciśnij ENTER, gdy wybrana
jest opcja zmiany “Change”. Wprowadź stare
hasło a następnie wpisz i potwierdź nowe.
3. Naciśnij SETUP, aby wyjść z menu.
Jeżeli zapomnisz hasła
Jeżeli zapomnisz hasła, możesz je skasować w
następujący sposób:
1. Naciśnij SETUP, aby wyświetlić menu
konfiguracyjne.
2. Wprowadź 6-cyfrowy numer “210499” i naciśnij
ENTER. Hasło zostanie skasowane.
14
Wybierz
Kategoria 1-8: Ocena jeden (1) jest najbardziej
restrykcyjną, a osiem (8) najmniej.
Odblokuj
Jeśli wybierzesz odblokowanie, funkcja nadzoru
rodzicielskiego przestanie być aktywna i płyta
zostanie odtworzona w całości.
4. Naciśnij ENTER (WPROWADŹ), aby potwierdzić
wybór oceny, a następnie naciśnij USTAWIENIA
(SETUP), aby wyjść z menu.
Ustaw sterowanie odtwarzaniem (PBC) w pozycji
włączonej lub.
W ł . : Płyty CD wideo z PBC są odtwarzane
zgodnie z PBC.
Wy ł . : Płyty CD wideo z PBC są odtwarzane w
ten sam sposób co płyty CD audio.
Dostarczamy kod rejestracyjny DivX® VOD (Video On
Demand), który pozwala pożyczać i kupować filmy
wideo w serwisie DivX® VOD. Więcej informacji
znajduje się na stronie www.divx.com/vod.
1. Wybierz opcję “Rejestracja DivX(R) ” i naciśnij B.
2. Naciśnij ENTER gdy wybrana jest opcja “Select”,
wówczas pojawi się kod rejestracyjny.
Używaj tego kodu rejestracyjnego do kupowania i
pożyczania filmów wideo w serwisie DivX® VOD
www.divx.com/vod. Podążaj za instrukcjami i
ściągnij film wideo na dysk do późniejszego
odtwarzania na tym urządzeniu.
3. Naciśnij ENTER, aby wyjść.
Uwaga:
Wszystkie pobrane filmy z DivX® VOD mogą być
odtwarzane tylko na tym urządzeniu.
Obsług
Informacje ogólne
Przyciski
Działanie
Z (OPEN / CLOSE)
Otwieranie lub zamykanie podajnika płyt.
ALL
X (PAUSE)
Podczas odtwarzania, naciśnij X aby chwilowo je
zatrzymać.
ALL
Naciskaj X aby odtwarzać klatka po klatce.
DVD
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk SKIP (. lub
>) aby przejść do następnego rozdziału/ścieżki lub
powrócić do początku aktualnego rozdziału/ścieżki.
ALL
SKIP (. / >)
Płyty
VCD
DivX
SCAN (m / M)
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk SCAN (m lub
M) aby wybrać odpowiednią prędkość skanowania.
DVD : bb, bbb, bbbb, bbbbb, bbbbbb lub
BB, BBB, BBBB, BBBBB, BBBBBB
DivX disc, Video CD : bb, bbb, bbbb, bbbbb lub
BB, BBB, BBBB, BBBBB
WMA/MP3, Audio CD : m (X2, X4, X8) lub M (X2, X4, X8)
DVD
VCD
DivX
ACD
MP3
WMA
REPEAT
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk, aby wybrać
odpowiedni tryb powtarzania.
Płyty DVD Video: Chapter/Title/Off (rozdział/tytuł/wył.
P ł y t y Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA:
Track/All/Off (ścieżka/wszystko/wył.)
ALL
REPEAT A-B
Podczas odtwarzania pierwsze naciśnięcie przycisku
REPEAT A-B powoduje zaznaczenie punktu A, drugie
punktu B i powtarzanie sekwencji od punktu A(punkt
początkowy) do punktu B (punkt końcowy).
Naciśnij REPEAT A-B aby wyjść.
DVD
VCD
ZOOM
Podczas odtwarzania lub pauzy, naciśnij przycisk ZOOM,
aby powiększyć obraz (3 kroki).Można poruszać się po
powiększonym obrazie używając przycisków b B v V.
DVD
VCD
TITLE
Jeżeli włożona płyta DVD posiada menu, przycisk ten
powoduje jego wywołanie na ekran. W przeciwnym
wypadku pojawia się menu płyty.
DVD MENU
DVD
Na ekranie pojawia się menu płyty.
DVD
(SUBTITLE)
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk S-TITLE, aby
wybrać odpowiedni język napisów.
DVD
DivX
(Język AUDIO)
Podczas odtwarzania naciskaj przycisk AUDIO aby
zmieniać języki lub ścieżkę audio.
DVD
DivX
( Ka n a ł AUDIO)
Wielokrotnie naciśnij przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, aby usłyszeć różne kanały audio (Stereo,
Lewy lub Prawy).
VCD
Tryb pauzy; naciśnij SCAN (m lub M) aby wybrać
żądaną prędkość.
DVD : t (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) lub T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
Video CD : T (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
DVD
SLOW
Obsług
Naciśnij krótko dwa razy przycisk SKIP . aby przejść
do poprzedniego rozdziału/ścieżki.
VCD
15
Uwagi dot. podstawowych funkcji:
Funkcja powiększania może nie działać z
niektórymi płytami DVD.
Funkcja powtarzania A-B dostępna jest tylko w
obrębie aktualnego tytułu.
Wygaszacz ekranu
Wygaszacz ekranu pojawi się, gdy pozostawisz
odtwarzacz DVD w trybie zatrzymania na około pięć
minut.
Pamięć ostatniej sceny
Funkcje dodatkowe
Odtwarzanie 1,5 raza
DVD
VCD
ACD
MP3
WMA
Można odtwarzać z prędkością 1,5 raza większą od
normalnej.
Prędkość 1.5 pozwala na oglądanie filmów i
słuchanie muzyki szybciej niż przy zwykłej
prędkości odtwarzania.
1. Podczas odtwarzania naciśnij PLAY(B), aby
zwiększyć prędkość do 1,5 raza. Na ekranie
pojawia się “BX1.5”.
2. Naciśnij ponownie PLAY(B), aby powrócić do
zwykłego odtwarzania.
Wyszukiwanie według czasu DVD
VCD
DivX
Służy do rozpoczęcia odtwarzania od dowolnego
wybranego miejsca na płycie (określanego poprzez
wskazanie czasu):
1. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk DISPLAY
(WYŚWIETLANIE). Ramka przeszukiwania według
czasu pokazuje odtworzony czas nagrania.
2. Naciśnij przycisk v / V, aby wybrać ikonę zegara,
na ekranie pojawi się “-:--:--”.
3. Wprowadź żądany czas w godzinach, minutach i
sekundach, od lewej do prawej. Jeśli wprowadziłeś
złe dane, naciśnij przycisk CLEAR (USUŃ), aby je
usunąć, a następnie wprowadź nowe dane.
4. Naciśnij przycisk ENTER, aby potwierdzić
ustawienia. Odtwarzanie rozpocznie się od
wskazanego momentu czasowego.
Przeszukiwanie według znaczników
DVD
VCD
DivX
Wstawianie znacznika
Możesz rozpocząć odtwarzanie od maksymalnie
dziewięciu wprowadzonych miejsc. Aby wstawić
znacznik naciśnij MARKER (ZNACZNIK) w
pożądanym miejscu na płycie. Ikona znacznika
pojawi się na krótko na ekranie telewizora. Powtórz tę
czynność, aby wprowadzić do dziewięciu znaczników.
Przywoływanie lub czyszczenie znaczników scen
1. Podczas odtwarzania płyty naciśnij SEARCH
(PRZESZUKIWANIE). Menu przeszukiwania
według znaczników pojawi się na ekranie.
2. W przeciągu 10 sekund naciśnij przycisk b / B ,
aby wybrać numer znacznika, który chcesz
przywołać lub wyczyścić.
3. Naciśnij ENTER (WPROWADŹ). Odtwarzanie
rozpocznie się od zaznaczonej sceny. Lub naciśnij
CLEAR (WYCZYŚĆ), aby wymazać numer
znacznika z listy.
4. Możesz odtworzyć scenę rozpoczynającą się od
dowolnego znacznika, wprowadzając jego numer
w menu przeszukiwania według znaczników.
16
DVD
Niniejszy odtwarzacz zapamiętuje ostatnią scenę z
ostatnio oglądanej płyty. Scena ta pozostaje w
pamięci nawet jeśli usuniesz płytę z odtwarzacza lub
wyłączysz go. Jeśli włożysz płytę, której scena jest
zapamiętana, scena ta zostanie automatycznie
przywołana.
Uwaga:
Niniejszy odtwarzacz nie zapamięta sceny z płyty
jeśli wyłączysz go przed rozpoczęciem odtwarzania
tej płyty.
Wybór systemu
Musisz wybrać odpowiedni system dostosowany do
Twojego telewizora. Jeśli w oknie wyświetlacza
pojawia się napis NO DISC (brak płyty),aby móc
wybrać system (PAL, NTSC), naciśnij i przytrzymaj X
na przednim panelu lub PAUSE/STEP (X) na pilocie
przez ponad 5 sekund.
Jeśli wybrany system nie odpowiada systemowi w
twoim telewizorze, może nie wyświetlać się obraz o
normalnych kolorach.
NTSC: wybierz ten system, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do telewizora z systemem
NTSC
PAL:
wybierz ten system, jeśli odtwarzacz jest
podłączony do telewizora z systemem PAL
Obsługa telewizora
Za pomocą dołączonego pilota możesz obsługiwać
odtwarzacz DVD/CD jak również niektóre funkcje telewizora
LG.
Aby obsługiwać telewizor LG zastosuj się do poniższych
instrukcji.
Ustawianie kodów pilota dla telewizora LG
1. Przytrzymaj przycisk POWER (TV) i naciśnij kilkakrotnie
PR (-/+) aż telewizor włączy się lub wyłączy.
2. Przyciski POWER (TV), PR (-/+), VOL (-/+), oraz INPUT
na pilocie służą do obsługi telewizora LG.
Uwaga:
Jeżeli pilot nie obsługuje danego telewizora spróbuj
wprowadzić inny kod lub używaj oryginalnego pilota
dostarczonego z telewizorem LG.
Z powodu wielości kodów używanych przez producentów
telewizorów, NASZA FIRMA nie gwarantuje, że pilot
będzie obsługiwał każdy model telewizora LG.
Urządzenie to może odtwarzać Audio CD lub pliki
MP3/WMA.
MP3/ WMA/ Audio CD
Po włożeniu nośnika zawierającego nagrane pliki
MP3/WMA lub płytę Audio CD, na ekranie telewizora
pojawia się menu.
Przy pomocy v / V wybierz ścieżkę/plik i naciśnij
PLAY lub ENTER, aby rozpocząć jego odtwarzanie.
Możesz skorzystać z różnych funkcji odtwarzania.
Patrz strony 15.
ID3 TAG (Etykieta ID3)
Podczas odtwarzania plików zawierających informacje
takie jak tytuły utworów, możesz je wyświetlić przez
naciśnięcie DISPLAY. (utwór, artysta, album, typ
muzyki, komentarz)
Wskazówki:
Wciśnij przycisk MENU, aby przejść na następną
stronę.
Na płytach CD zawierających zarówno pliki
MP3/WMA jak i pliki JPEG możesz przełączać się
pomiędzy menu MP3/WMA i JPEG. Naciśnij TITLE
(TYTUŁ) a zostanie podświetlone słowo MUSIC
lub PHOTO na górze menu.
Kompatybilność płyt MP3 / WMA z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący sposób:
• Częstotliwość próbkowania: w zakresach 32 - 48 kHz (MP3),
oraz w zakresie 24 - 48 kHz (WMA)
• Szybkość transmisji bitów: w zakresach 32 - 320 kbps
(MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
• Odtwarzacz nie może czytać plików MP3/WMA o innym
rozszerzeniu niż ".mp3" / ".wma".
• Format fizyczny płyt CD-R powinien być zgodny z ISO
9660
• Jeśli nagrywasz pliki MP3 / WMA używając
oprogramowania, które nie może utworzyć systemu plików
(np. Direct-CD), odtworzenie tych plików nie jest możliwe.
Zalecamy użycie oprogramowania Easy-CD Creator, które
tworzy system plików ISO 9660.
• Nazwy plików muszą składać się z maksimum 8 liter i
muszą zawierać rozszerzenie .mp3 lub .wma.
• Nie powinny one zawierać znaków specjalnych takich jak / ?
* : " < > l itp.
• Całkowita liczba plików na dysku powinna być mniejsza niż
999.
Aby osiągnąć optymalną jakość odtwarzania niniejszy
odtwarzacz DVD/CD wymaga płyt i nagrań spełniających
pewne standardy techniczne. Wcześniej nagrane płyty
DVD są automatycznie ustawione według tych standardów.
Jest wiele różnych typów formatów płyt do nagrywania
(wliczając CD-R zawierające pliki MP3 lub WMA) i
wymagają one pewnych warunków początkowych (zobacz
powyżej), aby zapewnić kompatybilne odtwarzanie.
Klienci powinni zwrócić uwagę na fakt, iż aby pobrać
pliki MP3 / WMA i muzykę z internetu wymagane jest
odpowiednie pozwolenie. Nasza firma nie posiada prawa
do udzielania takiego pozwolenia. O pozwolenie takie
należy się zwrócić do właściciela praw autorskich.
Odtwarzanie programowane
Funkcja programowania pozwala na zapisanie w
pamięci odtwarzacza ulubionych utworów z dowolnego
dysku. Program może zawierać 300 utworów.
1. Włóż płytę.
P ł y t y Audio CD lub płyty MP3/WMA:
2. Wybierz utwór z listy “List”, następnie naciśnij
PROG. ub wybierz ikonę “
(dodaj)” i naciśnij
ENTER, aby umieścić wybrany utwór na liście
“Program”.
Uwagi :
Możesz dodać wszystkie utwory z płyty. Wybierz ikonę “
(dodaj wszystkie)” i naciśnij ENTER.
3. Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć z listy
“Program”. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść
do następnej strony.
4. Naciśnij PLAY lub ENTER, aby rozpocząć.
Odtwarzanie rozpoczyna się w kolejności, która
została zaprogramowana. Odtwarzanie
zatrzymuje się po odtworzeniu wszystkich utworów
“Programu”.
5. Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wybierz
utwór z listy AUDIO CD (lub MP3/WMA) i naciśnij
PLAY.
Powtarzanie odtwarzania
zaprogramowanych utworów
1. Naciśnij REPEAT (POWTÓRZ) podczas
odtwarzania dysku. Pojawia się ikona powtarzania.
2. Naciśnij REPEAT, aby wybrać tryb powtarzania.
Obsług
Odtwarzanie Audio CD lub pliku
MP3/WMA
Ścieżka: powtarza aktualny utwór
C a ł y: Powtarza wszystkie utwory na
zaprogramowanej liście.
Wy ł .(Brak wyświetlenia): nie powtarza
odtwarzania.
Kasowanie utworu z listy “Program”
1. Używając przycisków v V wybierz utwór, który
chcesz skasować z listy Program.
2. Naciśnij CLEAR.Lub wybierz ikonę “
(kasuj)” i
naciśnij ENTER, aby umieścić wybrany utwór na
liście programu. Powtórz tą czynność, aby
wymazać inne nagrania z listy.
Kasowanie całej listy programu
Używając przycisków v / V wybierz “
(Skasuj
wszystko)” , następnie naciśnij ENTER.
Uwagi
Programy są kasowane również po wyjęciu płyty.
17
Odtwarzanie płyt JPEG
JPEG
To urządzenie pozwala na oglądanie plików JPEG
zapisanych na płytach. Zanim rozpoczniesz
odtwarzanie plików JPEG, przeczytaj uwagi dotyczące
plików JPEG w tabelce po prawej stronie.
1. Włóż płytę i zamknij szufladkę.
Menu PHOTO pojawi się na ekranie telewizora.
PHOTO
Przechodzenie do innego pliku
Naciśnij przycisk SKIP (. lub >) podczas
oglądania obrazu, aby przejść do następnego lub
poprzedniego pliku.
Obracanie obrazu
Podczas oglądania zdjęć naciśnij przycisk v V b B,
aby obrócić obraz – odpowiednio – w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara albo w
kierunku przeciwnym.
Lista
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
Kompatybilność płyt JPEG z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący
sposób:
JPEG Folder 8
2. Naciśnij v / V aby wybrać katalog i naciśnij
ENTER (WPROWADŹ).
Pojawi się lista plików znajdujących się w katalogu.
Aby z listy plików powrócić do listy katalogów użyj
przycisków v / V na pilocie zdalnego sterowania,
aby podświetlić
po czym naciśnij ENTER
(WPROWADŹ).
3. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny plik naciśnij
v / V, aby go podświetlić i naciśnij przycisk
ENTER (WPROWADŹ), aby go odtworzyć.
Podczas oglądania pliku możesz nacisnąć STOP,
aby cofnąć się do poprzedniego menu (JPEG
menu).
Uwagi:
Podczas oglądania pliku JPEG, jeżeli rozdzielczość
jest ustawiona na 1080i, zostaje zmieniona na 480p
lub 576p. Można dokonywać zmiany rozdzielczości na
720p, 576p lub 480p.
Wskazówka:
Dostępne są cztery opcje prędkości pokazu slajdów:
>(wolna) >> (normalna), >>> (szybka), oraz II
(wyłączona).
Przy pomocy v V b B zaznacz Speed (prędkość).
Następnie użyj b / B aby zaznaczyć opcję którą
zamierzasz użyć i naciśnij ENTER.
Jeżeli zaznaczysz Off, pokaz nie jest aktywowany.
Pokaz (Pokaz slajdów)
Używając przycisków v V b B podświetl opcję
(Pokaz Slajdów), a następnie naciśnij ENTER
(WPROWADŹ)(Nie można zmienić rozdzielczości).
Obraz nieruchomy
1. Naciśnij PAUSE/STEP (PAUZA/KROK) podczas
pokazu slajdów. Odtwarzacz przejdzie w tryb
PAUSE.
2. Aby powrócić do pokazu slajdów naciśnij PLAY
(ODTWARZANIE) lub ponownie PAUSE/STEP
(PAUZA/KROK).
18
• W zależności od rozmiaru i ilości plików JPEG,
może upłynąć dużo czasu, zanim odtwarzacz
DVD/CD przeczyta zawartość płyty. Jeśli po
kilku minutach nie rozpocznie się wyświetlanie na
ekranie, może to oznaczać, że niektóre pliki są
zbyt duże – wówczas zmniejsz rozdzielczość
plików JPEG do mniej niż 2 megapikseli (2760 x
2048 pikseli) i wypal nową płytę.
• Całkowita liczba plików i katalogów na dysku
powinna być mniejsza niż 999.
• Niektóre płyty mogą nie być kompatybilne z
powodu innego formatu nagrywania lub stanu
p ł y t y.
• Upewnij się, że wszystkie wybrane pliki posiadają
rozszerzenie ".jpg" przed skopiowaniem ich na
płytę CD.
• Jeśli pliki posiadają rozszerzenia ".jpe" lub ".jpeg"
prosimy zmienić je na pliki ".jpg".
• Pliki z rozszerzeniami innymi niż ".jpg" nie będą
mogły być odczytane przez niniejszy odtwarzacz
DVD/CD pomimo, że program windows explorer
pokaże je jako pliki JPEG.
Odtwarzanie płyty DivX
Przy użyciu odtwarzacza DVD/CD możesz
odtwarzać płyty DivX.
1. Włóż płytę i zamknij szufladkę. Menu
MOVIE pojawi się na ekranie telewizora.
MOVIE
0:00:00
Kompatybilność płyt DivX z niniejszym
odtwarzaczem jest ograniczona w następujący
sposób:
• Dostępna rozdzielczość pliku DivX wynosi poniżej
800x600 pikseli (szer. x wys.)
• Nazwa pliku z napisami DivX jest ograniczona do
45 znaków.
Lista
Movie Folder 1
Movie Folder 2
Movie Folder 3
Movie Folder 4
Movie Folder 5
Movie Folder 6
• Jeżeli plik DivX zawiera kod niemożliwy do
przedstawienia, na wyświetlaczu może być
wyświetlony jako znak ‘’_’’.
Movie Folder 7
2. Używając v / V wybierz folder i naciśnij
ENTER. Pojawi się lista plików w folderze.
Jeżeli chcesz wrócić z listy plików na listę
folderów, użyj klawiszy v / V na pilocie, aby
podświetlić
i naciśnij ENTER.
3. Jeśli chcesz zobaczyć konkretny plik naciśnij
v / V, aby go podświetlić i naciśnij przycisk
ENTER (WPROWADŹ), aby go odtworzyć.
4. Naciśnij STOP, aby wyjść.
Uwaga na temat wyświetlania napisów dla DivX
Jeżeli napisy nie są wyświetlane prawidłowo podczas
odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
S-TITLE, a następnie naciskaj S-TITLE, aby wybrać inny kod
językowy, dotąd aż napisy będą wyświetlane poprawnie.
Podpowiedź:
Naciśnij MENU, aby przejść do następnej strony.
Na płycie CD z plikami MP3/WMA, JPEG i MOVIE
możesz przełączać menu MUSIC, PHOTO i MOVIE.
Naciśnij TITLE i MUSIC, słowa PHOTO i MOVIE na
górze menu są podświetlane.
• Jeżeli liczba klatek na sekundę wynosi ponad
30, urządzenie może nie działać normalnie.
• Jeżeli struktura wideo i audio nagranego pliku
nie jest przeplatana, odtwarzane jest audio lub
wideo
Odtwarzane formaty kodowania
• ".avi ", ".mpg ", ".mpeg ", ".divx"
Obsługiwane formaty napisów
• SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)
Odtwarzane formaty kodowania
• "DIVX3.xx ", "DIVX4.xx ", "DIVX5.xx ",
"MP43 ", "3IVX ".
Odtwarzane formaty audio:
"AC3 ", "DTS ", "PCM ", "MP3 ", "WMA ".
• Częstotliwość samplowania: w zakresie 32 - 48
kHz (MP3), w zakresie 24 - 48kHz (WMA)
• Szybkość transmisji: w zakresie 32 - 320kbps
(MP3), 40 - 192kbps (WMA)
Obsług
Movie Folder 8
Uwaga:
Za każdym razem należy upewnić się czy wybrany jest tryb
"SUBTITLE ON" przed rozpoczęciem odtwarzania pliku
DivX, przez naciśnięcie przycisku ENTER.
Jeżeli napisy w pliku mają więcej niż dwa języki, dostępne
są tylko w wersji oryginalnej.
Nie można regulować trybu dźwięku oraz dźwięku
VIRTUAL podczas odtwarzania pliku DivX.
19
Prowadzanie stacji radiowych
do pamięci
Do pamięci można wprowadzić 50 stacji FM i AM.
Przed rozpoczęciem dostrajania należy maksymalnie
zredukować głośność.
1. Naciskać TUNER na płycie czołowej lub FM/AM
(MW) na pilcoie aż do pojawienia się wskaźnika FM
lub AM w oknie wyświetlacza.
2. Teraz, każdorazowe naciśnięcie jednego z ww.
przycisków przełącza między pasmem FM i
pasmem AM.
3. Naciśnij i przytrzymaj TUN.(-/+) przez ok. 2
sekundy, aż zmieni się wskaźnik częstotliwości,
następnie zwolnij przycisk.
Skanowanie jest wstrzymywane wówczas, gdy
odbiornika DVD/CD wychwyci stację.
4. Naciśnij PROG./MEMO. na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się numer.
5. Naciskaj PRESET (-/+) na pilocie, aby wybrać
numer dla stacji.
6. Naciśnij ponownie PROG./MEMO. na pilocie.
Stacja jest wprowadzona do pamięci.
7. Aby wprowadzić inne stacje, należy powtórzyć
czynności od 3 do 6.
Słuchanie radio
Najpierw zaprogramuj stacje radiowe w pamięci
odbiornika DVD/CD (Patrz "Programowanie stacji
radiowych do pamięci" po lewej).
1. Za pomocą przycisku TUNER wybrać pasmo
AM(MW) lub FM; na wyświetlaczu pojawi się
wskaźnik informujący o wybranym paśmie.
Dostrojona zostanie ostatnio słuchana stacja
2. Naciskać PRESET (-/+) w celu wyboru
poszukiwanej stacji wprowadzonej do pamięci.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wybór
jednej stacji spośród wprowadzonych do pamięci.
3. Ustaw głośność pokrętłem VOLUME na
ściance przedniej albo przyciskiem VOLUME + lub
- na nadajniku zdalnego sterowania.
Wyłączenie radia
Naciśnij wyłącznik główny (POWER), aby
wyłączyć odbiornika DVD/CD lub wybrać inny tryb
pracy (DVD/CD, AUX, USB).
Słuchanie stacji nie wprowadzonych do
pamięci
Przy czynności 2 zastosować dostrajanie amnualne
lub automatyczne.
Aby ustawić ręcznie, naciśnij TUN.(-/+) kilka razy.
Aby ustawić automatycznie, na przednim panelu
naciśnij i przytrzymaj TUN.(-/+) przez ok. 2
sekundy.
Dostrajanie stacji o słabym sygnale
Naciśnij TUN.(-/+) kilka razy, aby ustawić stację
ręcznie.
Usuwanie wszystkich stacji wprowadzonych
do pamięci
Nacisnąć i przytrzymać PROG./MEMO. przez mniej
więcej trzy sekundy, aż do pojawienia się komunikatu
“ERASE ALL” w oknie wyświetlacza; wówczas,
ponowne naciśnięcie PROG./MEMO. spowoduje
usunięcie wszystkich stacji wprowadzonych do pamięci.
Jeśli przypadkowo przeminą Państwo na funkcje
"ERASE ALL" a nie chcą Państwo zmazywać
pamięci, nie należy naciskać żadnego przycisku. Po
kilku sekundach informacja "ERASE ALL" sama
zniknie z ekranu i urządzenie wróci ponownie do
normalnego dział ania.
Uwagi
Jeź eli wszystkie numery pamięci są zajęte, w oknie
wyświetlacza na chwilę pojawi się komunikat "FULL", a
następnie numer kolejny pamięci zacznie błyskać.
Aby zmienić stację przypisaną do tego numeru, należy
wykonać czynności od 5 do 6 powyżej.
20
Bezpośredni wybór uprzednio
zaprogramowanej stacji radiowej
Bezpośredniego wyboru uprzednio zaprogramowanej
stacji radiowej można dokonać za pomocą przycisków
numerycznych na pilocie zdalnego sterowania.
Na przykład, aby słuchać stacji nr 4, naciśnij 4 na
pilocie. Aby słuchać stacji nr 19, naciśnij 1, a potem
9 (w przeciągu 3 sekund).
Informacja
Odbiór programu FM z dużymi zakłóceniami
Nacisnąć przycisk MONO/ST. na płycie
czołowej. Komunikat "STEREO" zniknie i program
nie będzie już odbierany z efektem stereofonicznym,
lecz jakość odbioru poprawi się. Aby przywrócić
efekt stereofoniczny, należy ponownie nacisnąć ten
przycisk.
Poprawianie jakości odbioru
Ukierunkuj antenę.
Funkcja RDS
Wyszukiwanie programów (PTY)
Niniejszej urządzenie jest wyposażone w system RDS
(Radio Data System), który dostarcza do
radioodbiornika FM szeroką gamę informacji. System
RDS, stosowany obecnie w wielu krajach, jest
systemem transmitującym znaki rozpoznawcze stacji,
informacje o sieci, opisy typów nadawanych
programów, opis rodzaju wybranej muzyki oraz
aktualny czas.
Główną zaletą funkcji RDS jest możliwość
zakodowania typów nadawanych programów za
pomocą kodu PTY. Poniższa lista przedstawia
skróty, których używa się do określenia typu
programu w kodzie PTY, wraz z opisem tego typu.
Po wybraniu stacji FM, która nadaje informacje RDS,
odbiornik automatycznie wyświetli znaki
rozpoznawcze tej stacji, a w okienku wyświetlacza
pojawi się napis RDS, a ponadto znak serwisu
programowego (PS), rozpoznawania typu programu
(PTY), radiotekstu (RT), oraz aktualny czas (CT), jeśli
te sygnały są nadawane przez daną stację.
OPCJE WYśWIETLANIA RDS
System RDS może przekazywać wiele różnych
informacji, a oprócz tego znaki rozpoznawcze
wybranej stacji, wyświetlane natychmiast po
dostrojeniu danej stacji. W normalnym trybie
działania RDS, w okienku wyświetlacza pojawia się
nazwa stacji, nazwa sieci lub numer telefonu. Poprzez
naciskanie przycisku RDS na nadajniku zdalnego
sterowania, można przechodzić do innych trybów
wyświetlania informacji w następującej kolejności:
(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)
PS (nazwa serwisu programowego) – w okienku
wyświetlacza podawana jest nazwa kanału.
PTY (rozpoznanie typu programu) – w okienku
wyświetlacza podawana jest nazwa typu programu.
RT (radiotekst) – w okienku wyświetlacza
podawany jest specjalny komunikat „tekstowy"
nadawany przez rozgłośnię. Tekst komunikatu
może się przewijać przez okienko wyświetlacza tak,
aby można było odczytać cały komunikat.
CT (aktualny czas, kontrolowany przez
rozgłośnię) – umożliwia odbieranie aktualnego
czasu i pokazywanie go w okienku wyświetlacza.
Uwaga
Niektóre stacje mogą nie obsługiwać niektórych
spośród wymienionych powyżej trybów działania
RDS. Jeśli informacje właściwe dla danego trybu nie
są nadawane przez daną rozgłośnię, w okienku
wyświetlacza pojawi się odpowiednio napis: „PTY
NONE" (BRAK PTY), „RT NONE" (BRAK RT), „CT
NONE" (BRAK CT) lub „PS NONE" (BRAK PS).
Wiadomości
Bieżące
Informacje
Sport
Edukacyjne
Dramat
Kultura
Nauka
Różne programy dyskusyjne
Muzyka popularna
Muzyka rockowa
Muzyka lekka
Muzyka klasyczna
Muzyka klasyczna – poważna
Inna muzyka
Informacje o pogodzie
Programy finansowe
Programy dla dzieci
Programy społeczne
Programy religijne
Programy z telefonicznym udziałem słuchaczy
Podróże i turystyka
Czas wolny, hobby
Muzyka jazzowa
Muzyka country
Muzyka ludowa
Stare przeboje
Muzyka folk
Programy dokumentalne
Alarm kontrolny ze stacji
Informacja o niebezpieczeństwie
Obsług
DOSTRAJANIE RDS
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM !
Możesz wyszukać konkretny typ programu (PTY)
następująco:
1. Naciśnij przycisk TUNER, aby wybrać zakres FM.
2. Naciśnij przycisk PTY na nadajniku zdalnego
sterowania – w okienku wyświetlacza pojawi się
ostatnio używany typ programu PTY.
3. Naciśnij kilkakrotnie przycisk PTY, aby wybrać
żądany typ PTY.
4. Jeśli wybrany jest kod PTY, naciśnij TUN.(-/+).
Urządzenie przestawi się w tryb automatycznego
wyszukiwania stacji. Po wyszukaniu i dostrojeniu stacji,
funkcja wyszukiwania zostanie zatrzymana.
21
Automatyczne wyłączanie
(funkcja “SLEEP TIMER”)
Po upływie zadanego czasu odbiornika/odtwarzacz
DVD/CD wyłączy się samoczynnie
1. Naciskać SLEEP w celu ustawienia czasu, po
którym urządzenie ma wyłączyć się
samoczynnie.
W oknie wyświetlacza pojawi się wskaźnik SLEEP oraz
zadany czas.
2. Wciskanie SLEEP zmienia ustawienia w
następującym porządku.
SLEEP 180 →150 →120→90 →80 → 70 → 60→ 50
→ 40 → 30 → 20 →10 →OFF (Brak wyświetlenia)
Uwagi:
Istnieje możliwość sprawdzenia czasu, jaki pozostał
do samoczynnego wyłączenia się odbiornika
DVD/CD, zanim urządzenie wyłączy się.
Nacisnąć SLEEP. Pozostały czas pojawi się w oknie
wyświetlacza.
ŚCIEMNIACZ (DIMMER)
Ta funkcja pokaże się na wyświetlaczu, a dioda LED
głośności pokaże stan zasilania
Każdorazowe naciskanie przycisku DIMMER pozwala
na przemian włączać i wyłączać tę opcję
Dźwięk XTS/XTS pro
Każde naciśnięcie przycisku XTS pro zmienia
ustawienie w następującej kolejności.
XTS ON → NORMAL → XTS-P ON...
XTS-P ON
Unikalna jakość dźwięku technologii LG tworzy dla
Ciebie optymalny dźwięk w celu osiągnięcia perfe
cyjnego odtwarzania oryginalnych dźwięków i
odczucia żywego źródła dźwięku.
XTS ON
Unikalna jakość dźwięku technologii LG tworzy dla
Ciebie optymalny dźwięk w celu osiągnięcia perfe
cyjnego odtwarzania oryginalnych dźwięków i
odczucia żywego źródła dźwięku.
W trybie 2 CH BYPASS tworzy obrazowy efekt
przez odtwarzanie dźwięków przez
tylnie głośniki na tym samym poziomie co przez
przednie głośniki.
Uwagi:
Tryb XTS- jest tymczasowo wyłączany przy zmianie z
2.1 CH na 5.1 CH i jest włączany po zmianie na 2.1 CH.
Dźwięk VIRTUAL
Naciśnij VSM, aby uruchomić dźwięk VIRTUAL.
Źródło
2.1 kan
5.1 kan
WYCISZENIE (MUTE)
Naciśnij przycisk MUTE żeby wyciszyć urządzenie.
Możesz wyciszyć urządzenie, żeby np. odebrać telefon
– wówczas wskaźnik "MUTE" pulsuje w okienku
wyświetlacza.
AUX : sygnał analogowy ze złącza AUX AUDIO (L/R)
AUX OPT: cyfrowy sygnał optyczny ze złącza OPTICAL IN.
TV-AUDIO: w celu wybrania sygnału TV audio z gniazda
SCART.
AUDIO IN: sygnał analogowy ze złącza AUDIO IN.
Uwagi:
Funkcja wejścia optycznego jest dostępna tylko
wtedy, gdy częstotliwość próbkowania urządzenia
zewnętrznego wynosi 32 - 96kHz.
Możesz również wybrać źródło sygnału
wejściowego naciskając przycisk FUNC. na płycie
przedniej. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez
około 3 sekundy, a następnie naciśnij go
ponownie, aby wybrać źródło sygnału wejściowe
22
Wyświetlacz Efekt
VIRTUAL
3D STEREO
VIRTUAL
Dźwięk wielokanałowy
3D STEREO
Technologia pozycyjnego dźwięku 3D dla źródeł
stereo, zoptymalizowana dla głośników stereo.
Słuchacze maja wrażenie wspaniałego
wirtualnego efektu otaczania (surround) podczas
słuchania na odtwarzaczach multimedialnych.
Dźwięk wielokanałowy (Vitual surround)
W Multichannel urządzenie zmienia tryb dźwięku
5.1 kanału na tryb wirtualny 10.1 kanału i dzięki
temu powstaje wrażenie jakby dźwięk wydobywał
się jednocześnie z prawego, lewego i środkowego
głośnika.
Wybór źródła sygnału
wejściowego
Można korzystać z magnetowidów lub innych
urządzeń podłączonych do gniazd AV IN, EURO AV
lub optycznego (Optical). Więcej informacji znajdziesz
w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia
Naciskaj przyciski AUX na pilocie, aby wybrać
żądane źródło sygnału
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku powoduje
przełączenie na inne źródło w następującej
kolejności
NORMAL
Wyłączenie trybów XTS-P i XTS.
Tryb Dźwiękowy
Efekt otaczania dźwiękiem (surround) można
wykorzystywać po prostu wybierając jedno z
uprzednio zaprogramowanych pól akustycznych
zgodnie z programem, którego chcesz słuchać.
(tylko dźwięk 2 kan.)
Naciskaj przycisk SOUND.
BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL
→ THEATER 1 → CHURCH → PL ll MOVIE
→ PL ll MUSIC → PL ll MTRX → BYPASS...
Uwagi:
Pierwotny tryb dźwięku to BYPASS.
Pomoc
Kody języków
Przy pomocy tej listy wprowadź pożądany przez Ciebie język obsługi dla następujących ustawień początkowych:
Dysk Audio, Napisy, Menu.
Język
Kod
abchaski
6566
afarski
6565
afrikaans
6570
albański
8381
amharski
6577
arabski
6582
armeński
7289
assamski
6583
ajmara
6588
azerbajdżańskii
6590
baszkirski
6665
baskijski
6985
bengalski
6678
bhutański
6890
biharski
6672
bretoński
6682
bułgarski
6671
burmański
7789
białoruski
6669
kambodżański
7577
kataloński
6765
chiński
9072
korsykański
6779
chorwacki
7282
czeski
6783
duński
6865
niderlandzki
7876
angielski
6978
esperanto
6979
estoński
6984
farerski (z Wysp Owczych)7079
Język
Fidżi
fiński
francuski
fryzyjski
galicyjski
gruziński
niemiecki
grecki
grenlandzki
guarani
gudżarati
hausa
hebrajski
hindi
węgierski
islandzki
indonezyjski
interlingua
irlandzki
włoski
japoński
jawajski
kanadyjski
kaszmirski
kazachski
kirgiski
koreański
kurdyjski
laotański
łacina
łotewski
Kod
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Język
lingala
litewski
macedoński
malgaski
malajski
malayalam
maltański
maoryski
marathi
mołdawski
mongolski
nauru
nepalski
norweski
oriya
pendżabski
pasztu
perski
polski
portugalski
keczua
retoromański
rumuński
rosyjski
samoański
sanskryt
szkocko-galijski
serbski
serbo-chorwacki
szona
sindhi
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
Kod
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
GL
Kraj
Malezja
Malediwy
Meksyk
Monako
Mongolia
Maroko
Nepal
Holandia
Antyle
Holenderskie
Nowa Zelandia
Nigeria
Norwegia
Oman
Pakistan
Panama
Paragwaj
Filipiny
Polska
Portugalia
Rumunia
Federacja Rosyjska
Kod
MY
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
Język
syngalezyjski
słowacki
słoweński
somalijski
hiszpański
sudański
suahili
szwedzki
tagalog
tadżycki
tamilski
tatrski
telugu
tajski
tybetański
tigrinia
tonga
turecki
turkmeński
twi
ukraiński
urdu
uzbecki
wietnamski
volapük
walijski
wolof
xhosa
jidisz
juruba
zuluski
Kod
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Kody kraju
Użyj tej listy aby wprowadzić kod Twojego kraju.
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
Kraj
Etiopia
Fidżi
Finlandia
Francja
Niemcy
Wielka Brytania
Grecja
Grenlandia
Wyspy Herald i
McDonald
Hongkong
Węgry
Indie
Indonezja
Izrael
Włochy
Jamajka
Japonia
Kenia
Kuwejt
Libia
Luksemburg
HM
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
PY
PH
PL
PT
RO
RU
Kraj
Kod
Arabia Saudyjska
SA
Senegal
SN
Singapur
SG
Słowacja
SK
Słowenia
SI
Republika Południowej
Afryki
ZA
Korea Południowa KR
Hiszpania
ES
Sri Lanka
LK
Szwecja
SE
SSzwajcaria
CH
Tawan
TW
Tajlandia
TH
Turcja
TR
Uganda
UG
Ukraina
UA
Stany Zjednoczone (USA) US
Urugwaj
UY
Uzbekistan
UZ
Wietnam
VN
Zimbabwe
ZW
Pomoc
Kraj
Afganistan
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Bhutan
Boliwia
Brazylia
Kambodża
Kanada
Chile
Chiny
Kolumbia
Kongo
Kostaryka
Chorwacja
Republika
Czeska
Dania
Ekwador
Egipt
Salwador
23
Rozwiązywanie problemów
Przed skontaktowaniem się z serwisem należy sprawdzić, czy przyczyna i sposób korekcji problemu nie zostały opisane w
poponiższej tabeli.
Objaw
Brak zasilania.
Przyczyna
• Odłączony przewód przyłączowy
zasilania.
Zasilanie jest włączone, • Nie włożono płyty.
lecz odbiornik DVD/CD
nie pracuje.
Dźwięk nie jest
emitowany lub jest
bardzo cichy.
Dźwięk nie jest
emitowany lub jest
bardzo cichy
• Włożyć płytę. (Sprawdzić, czy wskaźnik
płyty DVD/płyty kompaktowej audio na
wyświetlaczu DVD jest zapalony.)
• Telewizor nie został nastawiony na
odbiór sygnału wyjścia DVD.
• W telewizorze wybrać ten tryb
wejścia wizji, przy którym na ekranie
telewizora pojawi się obraz z odbiornika
DVD/CD.
• Kabel wizyjny jest niewłaściwie
podłączony.
• Prawidłowo podłączyć kabel
wizyjny do gniazdek.
• Zasilanie podłączonego telewizora jest wyłączone.
• Włączyć telewizor.
• Urządzenie podłączone do kabla audio
nie jest nastawione na odbiór sygnału
wyjścia DVD.
• Wybrać ten tryb wejścia odbiornika
audio, przy którym dźwięk z odbiornika
DVD/CD jest dobrze słyszalny.
• Kable audio są podłączone
nieprawidłowo.
• Prawidłowo podłączyć kabel audio
do gniazdek.
• Wyłączone zasilanie urządzenia
podłączonego za pomocą kabla audio.
• Włączyć urządzenie podłączone za
pomocą kabla audio.
• Uszkodzony przewód połączeniowy audio
• Wymienić przewód połączeniowy audio.
Odtwarzany obraz jest
niskiej jakości.
• Płyta jest zabrudzona.
• Oczyścić płytę.
odbiornika DVD/CD nie
rozpoczyna
odtwarzania.
• Nie włożono płyty.
• Włożyć płytę. (Sprawdzić, czy wskaźnik
płyty DVD/płyty kompaktowej audio na
wyświetlaczu DVD jest zapalony.)
• Włożono płytę nie nadającą się do
odtwarzania.
• Włożyć płytę nadającą się do
odtwarzania. (Sprawdzić rodzaj płyty,
system kolorów i kod regionalny.)
• Płytę włożono odwrotną stroną.
• Umieścić płytę na tacce na płyty
stroną, na której znajdują się
odtwarzane utwory, do dołu.
• Umieścić płytę na tacce na płyty
we właściwej prowadnicy.
• Płyta nie została ułożona w prowadnicy.
Emitowane jest
głośne buczenie lub
hałas.
24
Sposób korekcji
• Prawidłowo podłączyć przewód
przyłączowy zasilania do gniazda ściennego.
• Płyta jest zabrudzona.
• Oczyścić płytę.
• Na ekranie telewizora jest wyświetlone
menu.
• Nacisnąć przycisk SETUP w celu
wyłączenia ekranu menu.
• Ustawiono poziom zabezpieczenia.
• Zabrudzona płyta.
• Anulować funkcję poziomu
zabezpieczenia lub zmienić poziom
zabezpieczenia.
• Oczyścić płytę.
• Niewłaściwie podłączone głośniki i
urządzenia współpracujące.
• Właściwie podłączyć głośniki i
urządzenia współpracujące.
• odbiornika DVD/CD znajduje się zbyt
blisko telewizora.
• Przesunąć telewizor od urządzeń
audio.
Objaw
Nie można dostroić
stacji radiowych.
Przyczyna
Sposób korekcji
• Anteny są źle ustawione albo źle
podłączone.y.
• Właściwie podłączyć anteny.
• Słaby sygnał wyszukiwanych stacji
• Dostroić stację manualnie.
• Wyregulować anteny, a w razie potrzeby
podłączyć antenę zewnętrzną.
(przy dostrajaniu automatycznym).
Nie udaje się
zmieniać Trybu
dźwiękowego lub
trybu Pro Logic II.
Wyświetlacz na
płycie przedniej jest
zbyt przyciemniony.
• Wprowadzić stacje do pamięci
(patrz strona 20).
• Pilot nie został skierowany na czujnik
zdalnego sterowania na odbiornika
DVD/CD.
• Skierować pilota na czujnik zdalnego
sterowania na odbiornika DVD/CD.
• Pilot jest nadmiernie oddalony od
odbiornika DVD/CD.
• Używać pilota w odległości do około
23 stóp (7 metrów).
• Pomiędzy pilotem a odbiornika DVD/CD
znajduje się przeszkoda.
• Usunąć przeszkodę.
• Baterie pilota są zużyte.
• Wymienić baterie na nowe.
• Nie można zmieniać systemu podczas
odtwarzania płyt MP3 ani WMA.
• Włóż odpowiednią płytę DVD
.
• Na wyświetlaczu na płycie przedniej
nie jest wyświetlany żaden symbol.
• Naciśnij przycisk DIMMER
(przyciemnianie) na nadajniku zdalnego
sterowania.
Pomoc
Pilot nie funkcjonuje
prawidłowo.
• Do pamięci nie wprowadzono żadnych
stacji lub usunięto stacje z pamięci (przy
dostrajaniu w trybie przeszukiwania
stacji wprowadzonych do pamięci).
25
Specyfikacje
FM
AM
[MW]
Sekcja gł ośników
Sekcja
wzmacniacza
Sekcja tunera
Video
CD/DVD
Sekcja ogólna
śródło zasila
Pobór mocy
Ciężar netto
Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość x głębokoś
Warunki pracy
Wilgotność robocza
Laser
System sygnałow
Zakres częstotliwości (audio)
Stosunek sygnału do szumu (audio)
❋
Patrz główna etykieta
Patrz główna etykieta
3.9 kg
430 x 70 x 310 mm
Temperatura: 5°C do 35°C, Położenie do pracy: poziom
5% do 85%
Laser półprzewodnikowy, długość 650 nm
PAL 625/50, NTSC 525/60
200 Hz do 18 kHz
Powyżej 75 dB (1 kHz, NOP -6dB, 20 kHz filtr
dolnoprzepustowy/filtr A)
Zakres dynamiki (audio)
Powyżej 70 dB
Zniekształcenia harmoniczne (audio) 0.5 % (1 kHz, przy położeni1W position) (20 kHz filtr
dolnoprzepustowy)
Wejście video
1.0 V (p-p), 75 Ω, synchronizacja negatywna, RCA jack x 1
Wyjście video
1.0 V (p-p), 75 Ω, synchronizacja negatywna, RCA jack x 1/
SCART (TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, synchronizacja negatywna,gniazdo, Mini DIN 4-pin x 1
(PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1
Zakres strojenia
87.5 - 108.0 MHz lub 65.0 - 74.0 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
Częstotliwość pośrednia
10.7 MHz
Stosunek sygnału do szum
60 dB (Mono)
Charakterystyka częstotliwościowa 140 - 10,000 Hz
Zakres strojenia
522 - 1,620 kHz lub 520 - 1,720 kHz
Częstotliwość pośrednia
450 kHz
Tryb stereofoniczny
155 W + 155 W (4Ω przy 1 kHz, THD 10 %)
Tryb surround
Głośniki przednie: 155 W + 155 W (THD 10 %)
(*Niekiedy, w zależności od
Głośnik środkowy*: 155 W
ustawieĖ trybu dźwięku i rodzaju
G ł o ś n i k iSurround*: 155 W + 155 W
źródła, dźwięk może w ogóle nie
(4Ω przy 1 kHz, THD 10 %)
być emitowany.)
Subwoofer*: 225 W (3Ω przy 30 Hz, THD 10 %)
Wejścia
AUDIO IN, OPTICAL IN
Wyjścia
MONITOR OUT, HDMI OUT, EURO AV (TO TV) OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Type
Impedancja
Charakterystyka częstotliwościowa
Poziom ciśnienia akustycznego
Znamionowa moc pobierana
Maksymalna moc pobierana
Wymiary netto (szerokość x wysokość x głębokość)
Ciężar netto
Głośnik przedni/tylny
Głośnik środkow
(SH92TB-S)
(SH92TB-C)
Głośnik basowny
bierny (Subwoofer)
Głośnik 3 Way 2
4Ω
80 - 18000 Hz
83 dB/W (1m)
155 W
310 W
280 x 1201 x 280 mm
4.4 kg
Głośnik 3 Way 2
4Ω
80 -18000 Hz
83 dB/W (1m)
155 W
310 W
450 x 161 x 102 mm
1.8 kg
(SH92TB-W)
Głośnik 1 Way 1
3Ω
40 - 1500 Hz
82 dB/W (1m)
225 W
450 W
258 x 440 x 401 mm
6.8 kg
Ze względu na proces ciągłego doskonalenia produktu, konstrukcja i parametry techniczne urządzenia
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
P/NO : MFL40275847
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising