stereo radio atskaņotājs ar cd
PORTATĪVAIS STEREO FM/FMSTEREO
RADIO ATSKAŅOTĀJS AR CD/ CDR/CD-RW/ MP3 ATSKAŅOŠANAS
IESPĒJU, USB / AUX-IN.
CDR-265U
Lietošanas pamācība
Bedienungsanleitung
Manuel d‟instructions
Manuale d‟istruzioni
Manual de instrucciones
Manual de instruções
ir reģistrēta Roadstar S.A. – Switzerland tirdzniecības zīme. Visas tiesības aizsargātas.
CDR-265U
SATURS
Latviešu valodā
Deutsch
Français
Italiano
Español
Portuguès
•
•
Seite
Page
Pagina
Página
Pagina
1
9
17
25
33
41
Jūsu jaunā ierīce ir ražota un montēta saskaņā ar •
stingru ROADSTAR kvalitātes kontroli.
Paldies, ka mūzikas baudīšanai iegādājāties mūsu
produktu.
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo
lietošanas pamācību. Saglabājiet to viegli pieejamu
arī turpmākām vajadzībām.
Ihr neues Gerät wurde unter Beachtung der strengen
ROADSTAR-Qualitätsvorschriften gefertigt.
Votre nouvel appareil a été fabriqué et monté en •
étant soumis aux nombreaux tests ROADSTAR.
Nous espérons que cet appareil vous donnera
entière sat-isfaction.
Il vostro nuovo apparecchio é stato prodotto ed
assemblato sotto lo stretto controllo di qualità
ROADSTAR.
Vi ringraziamo di aver acquistato un nostro
prodotto per il vostro piacere d‟ascolto.
Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio,
leggete attentamente il manuale d‟istruzioni e
tenetelo sempre a portata di mano per futuri
riferimenti.
Avant de vous adonner à ces activités, veuillez lire
attentivement ce manuel d‟instructions. Conservezle à
portée de main à fin de référence ultérieure.
•
Lapaspuse
Vuestro nuevo sistema ha sido construido según las
normas estrictas de control de calidad ROADSTAR.
Le felicitamos y le damos las gracias por su elección
• de este aparado. Por favor leer el manual antes de
poner en funcionamiento el equipo y guardar esta
documentación en case de que se necesite
nuevamente.
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produktes
und wünschen Ihnen optimalen Hörgenuss. Bitte
lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, und
heben Sie sie auf, um jederzeit darin
nachschlagen zu können.
Seu novo aparelho foi construido e montado sob o
estrito controle de qualidade da ROADSTAR.
Agradecemos por ter comprado nosso produto
para a sua diversão.
Antes de usar esta unidade é necessário ler com
atençâo este manual de instruções pare que possa
ser usada apropriadamente; mantenha o manual
ao seu alcance para outras informações.
Latviešu valodā
1
BRĪDINĀJUMI
2
Latviešu valodā
CDR-265U
Trīsstūrī esoša izsaukuma zīme ir brīdinājuma zīme, kas brīdina lietotāju
par svarīgām produkta norādēm.
Portatīvais Stereo Radio-atskaņotājs ar CD/CD-R/CD-RW/MP3 atskaņošanas
iespēju, USB / AUX-IN
Trīsstūrī esošs zibens simbols ar bultu galā ir brīdinājuma zīme, kas
brīdina lietotāju par bīstamu spriegumu ierīces iekšpusē.
Lai samazinātu elektriskā šoka risku, neatveriet ietvaru. Ierīces iekšpusē
neatrodas lietotājam derīgas detaļas. Uzticiet tehnisko apkopi
kvalificētam personālam.
LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
Šī ierīce izmanto lāzeru. Noņemt ierīces ietvaru un veikt ierīces apkopi
drīkst tikai kvalificēta persona, jo pastāv risks iegūt acu traumas.
Kad ierīce vai tās ietvars ir atvērti, darbojas neredzams lāzera
starojums. Izvairieties no saskarsmes ar lāzera staru. Vadības rīku
izmantošanas, regulējumu vai citu darbību veikšana savādāk, kā
norādīts šajā lietošanas pamācībā, var radīt bīstamu radiācijas
iedarbību.
Šī ierīce darbojas ar 230V~ 50Hz. Ja ierīce netiek lietota ilgu
laika periodu, atvienojiet kontaktdakšu no AC strāvas.
Šo ierīci nedrīkst novietot mitrumā vai lietū.
Pirms ierīces lietošanas pārliecinieties, vai ir pareizi veikti visi
savienojumi.
Šī ierīce jānovieto tā, lai tā tiktu atbilstoši vēdināta. Nenovietojiet to,
piemēram, aizkaru tuvumā, uz paklāja vai iebūvētās instalācijās, kā,
piemēram, grāmatu plauktos.
Nenovietojiet šo ierīci tiešos saules staros vai karstumu izstarojošu avotu
tuvumā.
Pārliecinieties, vai visas baterijas tiek ievietotas atbilstoši to polaritātei.
Nejauciet kopā vecas baterijas ar jaunām.
Ja ierīce netiek lietota ilgu laika periodu (vairāk kā 1 mēnesi), izņemiet
baterijas no to nodalījuma, lai novērstu iespējamo bateriju noplūdi.
Pareiza atbrīvošanās no produkta
(Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)
Šis marķējums, kas norādīts uz produkta vai tā pavaddokumentiem,
norāda, ka ierīci pēc tam, kad tā pārstāj darboties, nedrīkst izmest kopā
ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Lai novērstu iespējamo
apdraudējumu videi vai cilvēku veselībai, kas var rasties no
nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzu, atdaliet šo ierīci no citiem
atkritumu veidiem un šķirojiet to atbildīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu
materiālu resursu otrreizēju izmantošanu.
Mājsaimniecības lietotājiem ir jāsazinās ar izplatītāju, pie kura produkts ticis
iegādāts, vai ar vietējo pašvaldību, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kur un kā
var nogādāt šo ierīci videi draudzīgai pārstrādei. Uzņēmumiem ir jāsazinās ar to
piegādātājiem un jāpārbauda pirkuma līguma noteikumi un nosacījumi. Šo
produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un iepazīstiet savu jauno Radio / CD / USB /
MP3 atskaņotāju pirms lietojat šo ierīci pirmo reizi. Lūdzu, saglabājiet šo pamācību arī
turpmākām vajadzībām.
VADĪBAS RĪKU NOVIETOJUMS
1 FM Antena
2 Gaidstāves poga (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis)
3 USB ieeja
4 Skaļruņi
5 Programmēšanas vadība
6 CD atvēršanas / aizvēršanas stūrītis
7 Rokturis
8 Skaļuma kontrole
9 Funkciju slēdzis (RADIO/USB/CD/AUX)
10 AUX-IN ieeja
11 CD P-MODE poga
12 Programmu poga
13 CD/USB Patīšanas uz priekšu / meklēšanas poga ( )
14 CD/USB patīšanas atpakaļ / meklēšanas poga ( )
15 LCD ekrāns
16 AC 230V kontaktligzda
17 CD/USB atskaņošanas / apturēšanas poga
18 Mapes +/+10 un mapes -/-10 poga
19 CD/USB apturēšanas poga
20 Bateriju nodalījums
21 CD nodalījums
22 Austiņu ieeja
23 Gaidstāves indikators
Latviešu valodā
3
4
Latviešu valodā
SAVIENOŠANA AR STRĀVU
RADIO DARBĪBA
Pirms ierīces ieslēgšanas pārliecinieties, ka jūsu elektroapgādes spriegums ir tāds pats, kā
norādīts uz datu plāksnītes.
Pirms ierīces savienošanas ar strāvu savai drošībai rūpīgi izlasiet zemāk esošos
1. Nospiediet funkciju slēdzi (9) un iestatiet radio funkciju. Izvēlieties programmētāja
funkciju.
2. Ieprogrammējiet nepieciešamo radio staciju, pagriežot
programmēšanas vadības rīku (5).
3. Noregulējiet skaļumu (8) uz nepieciešamo līmeni.
4. Lai izslēgtu radio, nospiediet gaidstāves pogu (2).
norādījumus.
STRĀVAS (AC) DARBĪBA
Šī ierīce ir veidota, lai darbotos tikai AC 230V 50Hz. Ierīces savienošana ar citiem
strāvas avotiem var to bojāt.
Antena
FM uztveršanai ir iebūvēta teleskopiskā FM antena (1) ierīces aizmugurē. Pagariniet
antenu un pagroziet to labākai uztveršanai.
Pašierakstītu CD atskaņošana Roadstar CD ierīcēs.
Uzmanību
Lai novērstu elektriskā šoka risku, pirms ietvara noņemšanas, atvienojiet ierīci no strāvas.
CD-R/CD-RW CD-DA un MP3 formātā atskaņot ir iespējams. Taču var gadīties,
ka pašierakstītus kompaktdiskus nav iespējams nolasīt mediju atšķirīgās
kvalitātes un ieraksta iezīmju dēļ.
Šādā gadījumā tas nenorāda par
atskaņošanas ierīces nepareizu darbību.
Ierīces iekšpusē neatrodas lietotājam derīgas detaļas. Uzticiet tehnisko apkopi kvalificētam
personālam.
Drošības norādījumi
Nenovietojiet šo ierīci lietū vai mitrumā.
Strāva: tikai AC230 Volti / 50Hz - AC
Šis simbols nozīmē, ka šai ierīcei ir dubultā izolācija. Nav nepieciešama
sazemēšana.
KOMPAKTDISKA DARBĪBA
•
Lai izņemtu disku no tā vāciņiem, piespiediet vāciņa vidu un uzmanīgi izceliet disku,
turot to aiz malām.
ENERĢIJAS PADEVE
•
•
Uzmanīgi izņemiet stereo atskaņotāju no kastes, saglabājiet iepakojumu turpmākām
vajadzībām.
Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet šos norādījumus.
AC strāvas darbība
•
Savienojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas vadu ar kontaktligzdu ierīces
aizmugurējā daļā. Savienojiet maiņstrāvas vadu ar jūsu AC strāvas padevi un
ieslēdziet strāvas padevi. Pārliecinieties, vai spriegums ir saderīgs.
Bateriju darbība
•
Lai darbotos baterijas, atvienojiet strāvas vadu no elektropadeves tīkla.
•
Atveriet bateriju nodalījumu (20) ierīces aizmugurē un ievietojiet 6 UM-2 baterijas,
ievērojot baterijas nodalījumā esošās norādes par polaritāti.
•
Ja ierīce kādu laiku netiek lietota, baterijas no nodalījuma ir jāizņem.
•
Baterijas, kuras vairs nedarbojas, ir jāizņem, lai novērstu to noplūdi.
•
•
Pirkstu nospiedumi un putekļi no diska ieraksta virsmas ir jānotīra ar mīkstu drānu.
Kompaktdiskiem nav rievas, kurās var uzkrāties putekļi un mikroskopiskas daļiņas,
tādēļ, noslaukot tos ar mīkstu drānu, tiek noņemtas visas liekās daļiņas. Slaukiet taisnā
līnijā no diska iekšpuses uz ārpusi. Mazas putekļu daļiņas un gaismas laukumi nekādā
veidā neietekmēs reprodukcijas kvalitāti.
Nekad kompaktdiska tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskus līdzekļus, piemēram, tīrīšanas
aerosolus,
antistatiķus,
benzīnu
neatgriezeniski bojāt diska virsmu.
vai
šķīdinātājus.
Šādi
ķīmiskie
līdzekļi
var
Latviešu valodā
•
•
•
5
Pēc lietošanas diski ir jānovieto atpakaļ to vāciņos. Tas novērš nopietnus skrāpējumus,
kas var radīt traucējumus, atskaņojot disku.
Nenovietojiet diskus uz ilgu laiku tiešos saules staros, mitrumā vai augstā temperatūrā.
Ilga diska pakļaušana augstai temperatūrai var ielocīt disku.
Nelīmējiet papīra lapiņas un nerakstiet neko ar pildspalvu uz diska marķējuma puses.
CD/MP3/USB ATSKAŅOŠANA
Kompaktdisku ievietošana un izņemšana
1. Nospiediet funkciju izvēlni (9) un izvēlieties CD funkciju.
2. Atveriet disku nodalījumu, nospiežot diska nodalījuma atvēršanas stūrīti (6).
3. Kad tas ir atvērts, izņemiet disku no tā vāciņiem un uzmanīgi ielieciet to nodalījumā ar
marķējuma pusi uz augšu. Novietojiet uz nodalījuma centrālās vārpstas 3” diskus.
4. Aizveriet nodalījumu, nospiežot CD nodalījuma aizvēršanas stūrīti.
Uz ekrāna parādīsies kopējais ierakstu skaits: Nospiežot pogu ATSKAŅOT/APTURĒT
(II) (17) atskaņošanas laikā, parādīsies esošais ieraksts.
Noregulējiet nepieciešamo skaļuma līmeni.
Lai uz laiku apturētu atskaņošanu, nospiediet pogu ATSKAŅOT/APTURĒT ( II ) (17)
vienu reizi. Uz ekrāna mirgos atskaņošanas indikators. Vēlreiz nospiediet pogu
ATSKAŅOT / APTURĒT ( II ) , lai atsāktu atskaņošanu.
7. Lai pārtrauktu atskaņošanu, vienu reizi nospiediet pogu PĀRTRAUKT ( ) (19).
8. Lai izslēgtu ierīci, nospiediet gaidstāves pogu (2).
5.
6.
6
Latviešu valodā
KONKRĒTA IERAKSTA VAI IERAKSTA PUNKTA ATRAŠANA
1.
Nospiediet pogu patīt atpakaļ ( )(14) vienu reizi, lai pārietu uz esošā ieraksta sākumu.
Vairākas reizes nospiediet pogu patīt atpakaļ, lai atgrieztos uz iepriekšējiem
ierakstiem.
3. Vairākas reizes nospiediet pogu patīt uz priekšu ( )(13), lai pārietu uz nākošajiem
ierakstiem.
4. Nospiediet un paturiet pogas patīt uz priekšu vai patīt atpakaļ, lai meklētu uz priekšu
vai atpakaļ lielā ātrumā konkrētu ieraksta punktu.
Piezīme: Meklēšanas laikā būs dzirdams pieklusināts audio, lai palīdzētu atrast pareizo
2.
ieraksta punktu.
Pašierakstītu CD atskaņošana Roadstar CD ierīcēs.
CD-R/CD-RW CD-DA un MP3 formātā atskaņot ir iespējams. Taču var
gadīties, ka pašierakstītus kompaktdiskus nav iespējams nolasīt mediju
atšķirīgās kvalitātes un ieraksta iezīmju dēļ. Šādā gadījumā tas nenorāda par
atskaņošanas ierīces nepareizu darbību.
Attiecībā uz kompaktdiskiem
Ar šo atskaņotāju var tikt lietoti tikai tie kompaktdiski, kas
atzīmēti ar šo marķējumu.
ATKĀRTOT ATSKAŅOŠANU AR CD / USB - MP3
Piezīmes:
• Ja atskaņošanas laikā nejauši tiek atvērts CD nodalījums, uz ekrāna parādīsies vārds
“ATVĒRTS”/"OPEN".
•
Pirms diska nodalījuma (21) atvēršanas pagaidiet, līdz disks ir pilnībā apstājies.
• Šī ierīce var atskaņot 3" (8cm) vienkāršos CD bez adaptera.
1. Nospiediet pogu ATSKAŅOT / APTURĒT (17).
2. Lai atkārtotu to pašu ierakstu, vienu reizi nospiediet pogu P-MODE(11). Uz
ekrāna parādīsies indikators „
.
CD sāks ieraksta atskaņošanu, līdz tiek piespiesta poga APTURĒT (19). Nospiediet
pogu P-MODE (11) vēl 4 reizes, lai atceltu ieraksta atkārtošanu. Indikators pazudīs no
ekrāna.
MP3 failu ielādēšana no USB zibatmiņas
3. Lai atkārtotu visu mapi, nospiediet pogu P-MODE (11) divas reizes.
uz
ekrāna parādīsies MAPES indikators (tikai MP3 režīmā).
Nospiediet pogu P-MODE (11) vēl 3 reizes, lai atceltu visa diska atkārtošanu. Mapes
indikators pazudīs no ekrāna.
4. Lai atkārtotu visu disku, nospiediet pogu P-MODE (11) 3 reizes. Uz ekrāna
1.
Nospiediet funkciju slēdzi (9), lai izvēlētos USB.
2.
Nospiediet pogu ATSKAŅOT/APTURĒT/USB (17) un paturiet to dažas sekundes, līdz
ekrānā parādās „USB‟.
3.
Savienojiet MP3 atskaņotāju ar USB ieeju, lai to ieslēgtu.
4.
Kad tas tiek atskaņots USB MP3 ieraksti var tikt izvēlēti tādā pašā veidā kā
CD ieraksti.
parādīsies
.
Lai atceltu visa diska atkārtošanu, nospiediet atkārtoti pogu P-MODE, līdz
indikators
pazūd no ekrāna.
Latviešu valodā
ATSKAŅOŠANA JAUKTĀ SECĪBĀ AR CD / USB
1. Nospiediet pogu P-MODE (11) 4 reizes, lai atvērtu jauktas secības režīmu. Uz
ekrāna parādās “RAND”, nospiediet pogu ATSKAŅOT/APTURĒT (17), lai sāktu
atskaņošanu jauktā secībā.
2. Nospiediet pogu patīt uz priekšu (13), lai pārietu uz nākošo jauktās secības
ierakstu.
3. Lai atgrieztos normālas atskaņošanas režīmā, nospiediet pogu P-MODE
atkārtoti, līdz “RAND” pazūd no ekrāna.
IEPROGRAMMĒTA CD/USB ATSKAŅOŠANA
7
Latviešu valodā
8
•
Ja atskaņotājs saņem triecienu ilgāk kā 8 sekundes bez pārtraukuma CD
atskaņošanas laikā vai 30 sekundes MP3 atskaņošanas laikā, uz neilgu laiku var
apklust skaņa, tā atgriezīsies, kad atskaņotājs pēc šoka būs stabilizējies.
Piezīmes:
•
Prettrieciena funkcija nelabos kļūmes, kas rodas no disku ar skrāpējumiem vai netīru
disku izmantošanas.
•
SVARĪGI! CD/MP3 atskaņošanas laikā prettrieciena funkcija vienmēr ir
IESLĒGTA, un to nav iespējams atiestatīt.
AUX-IN
Uzstādiet funkciju izvēlni (9) uz CD/MP3/USB/AUX pozīciju.
Avotam ir jābūt ar 3.5mm diametra stereo vadu. Kad audio ir pievienots (10), to var
dzirdēt no skaļruņiem (citi avoti automātiski tiks atvienoti).
AUSTIŅU IZEJA
CD
Nospiediet pogu ATSKAŅOT/APTURĒT (17) un pēc 5 sekundēm pogu PĀRTRAUKT (19).
Nospiediet programmēšanas pogu (12). Uz ekrāna parādīsies ieraksta numurs
“P01” un “P”, norādot pirmo izvēli.
3. Nospiediet pogu patīt atpakaļ ( ) vai patīt uz priekšu ( ) , lai izvēlētos programmēšanai
nepieciešamo ierakstu. Ieraksta, kurš tiks ieprogrammēts, numurs parādās uz ekrāna.
4. Vienu reizi nospiediet programmēšanas pogu (11), lai saglabātu ierakstu atmiņā.
Parādīsies “P02”.
1.
2.
5.
6.
7.
Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai ieprogrammētu līdz 20 CD ierakstiem vai līdz 99 MP3 ierakstiem.
Nospiediet vienu reizi pogu ATSKAŅOT/APTURĒT (II) (10), lai sāktu ieprogrammēto
atskaņošanu.
Lai atceltu ieprogrammēto atskaņošanu, nospiediet pogu PĀRTRAUKT (19) divas reizes.
Piezīme:
Ja vēlaties atkārtot visu ieprogrammēto atskaņošanu, tās
atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu P-MODE (11), līdz ekrānā
parādās indikators
.
(18) MAPE + / +10 un MAPE - / - 10 FUNKCIJAS
Lai izvēlētos dziesmu/ierakstu, kuras numurs pārsniedz 10, nospiediet pogu
MAPE/10+, lai pārslēgtu 10 ierakstus uz priekšu, pēc tam nospiediet pogu ( ), lai
izvēlētos nepieciešamo ierakstu. Lai izvēlētos nepieciešamo mapi, nospiediet un
paturiet pogu MAPE/10+, lai pārslēgtu uz priekšu mapes, pēc tam nospiediet pogu ( ),
lai izvēlētos nepieciešamo ierakstu.
PRETTRIECIENA FUNKCIJA
•
Lietošanas laikā atskaņotājs var saņemt triecienus vai vibrācijas (piemēram, ejot
vai pārvietojoties transporta līdzeklī), prettrieciena funkcija ir aktivizēta, lai
nodrošinātu nepārtrauktu atskaņošanu, kad atskaņotājs ir ieslēgts.
Izmantojiet šo izeju (22), lai pievienotu austiņas.
SVARĪGI
Tā kā CD mehānisms var izraisīt traucējumus tuvumā esošajos radio uztvērējos,
izslēdziet šo ierīci, ja darbojas citas radio ierīces.
Šis produkts izmanto lāzeru.
Bīstami – Kad ierīces ietvars tiek atvērts, darbojas neredzams lāzera starojums.
Izvairieties no tiešas saskarsmes ar staru.
Uzmanību – Vadības rīku, pielāgojumu vai procedūru, kas nav uzskaitītas šajā
rokasgrāmatā, izmantošana var izraisīt bīstama starojuma iedarbību.
SPECIFIKĀCIJA
AC:
230V ~ 50Hz
Baterijas:
6 x UM-2
Radio frekvences pārklājums FM: 87.5 108 MHz
AUX-IN:
CD atskaņotājs
Nolasīšana:
Kodēšana:
3.5mm stereo
3-staru pusvadītāja lāzers
16-Bit Lineāra
Piezīme: Specifikācijas un dizains var tikt uzlaboti un mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising