Umístění ovladačů (vpředu)

Umístění ovladačů (vpředu)
Umístění ovladačů (vpředu)
POHLED ZPŘEDU
1
4
5
2
3
1
2
3
ANTÉNA
DISPLEJ (pozitivní LCD)
REPRODUKTOR (vlevo)
6
4
5
6
DVÍŘKA CD
OTEVÍRÁNÍ
REPRODUKTOR (vpravo)
OVLÁDACÍ PANEL
1
2
5
6
3
7
4
1
2
3
4
KONTROLKA NAPÁJENÍ
TLAČÍTKO PROG./REPEAT
(program/opakovat)
TLAČÍTKO BASS (basy)
TLAČÍTKO FOLDER+ (složka)
TLAČÍTKO 10+
5
6
7
8
CZ - 1
8
FM ST. INDIKÁTOR
TLAČÍTKO STOP (zastavit)
TLAČÍTKO PLAY/PAUSE (přehrát/přerušit)
(VÝBĚR REŽIMU CD / USB)
TLAČÍTKA SKIP (přeskočení)
Umístění ovladačů (vzadu a vlevo a vpravo)
POHLED ZEZADU
1
3
2
4
1
2
DRŽADLO
PROSTOR PRO BATERIE
3
4
EL. ZÁSUVKA
NAPÁJECÍ KABEL
POHLED ZLEVA
1
2
1
3
2
4
OVLADAČ HLASITOSTI
KONEKTOR AUX IN (EXTERNÍ VSTUP)
3
4
FUNKČNÍ TLAČÍTKO RADIO.-CD/USB/AUX
– OFF (vypnout)
USB KONEKTOR
POHLED ZPRAVA
2
1
1
PŘEPÍNAČ PÁSMA
FM ST.-FM –AM
2
CZ - 2
OVLADAČ LADĚNÍ
Připojení ke zdroji energie
Připojení elektrického napájení
Zapojte malý konec napájecího kabelu do zdířky vzadu na zařízení a napájecí kabel zapojte do
standardní elektrické zásuvky.
Upozornění:
Zařízení je určeno pro napájení střídavým elektrickým proudem 230 V ~ 50 Hz. Pokud
zástrčka napájecího kabelu nepasuje řádně do zásuvky, zkuste ji otočit a potom znovu zapojit.
Nepoužívejte sílu.
Pokud zařízení nebudete delší dobu používat. Zařízení vypněte přepnutím přepínače FUNCTION
do polohy OFF a odpojte ho od zdroje energie.
AC (střídavý proud)
EL.
ZÁSUVKA
230V 50Hz
Napájení z baterií
Před vložením baterií (nejsou součástí příslušenství) zkontrolujte, že zařízení není zapojené do
zásuvky. Ve spodní části zařízení otevřete kryt prostoru pro baterie zdvihnutím dvou oček na krytu.
Potom můžete kryt otevřít. Vložte dovnitř 8 ks 1,5V baterií (UM2) (nejsou součástí příslušenství)
podle označené polarity a kryt opět zavřete.
Pokud chcete zařízení provozovat pomocí baterií, odpojte ho nejdřív ze zásuvky a potom napájecí
kabel odpojte ze zdířky vzadu na zařízení.
Upozornění:
V případě chybného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterie vyměňte pouze za nové baterie stejného typu a značky.Pokud zařízení nebudete delší
dobu používat, přepněte přepínač FUNCTION (funkce) do polohy OFF (vypnuto) a ze zařízení
vyjměte baterie.
CZ - 3
Základní ovládání
Před prvním použitím
Zařízení zapojte do zásuvky nebo do něj vložte baterie podle pokynů v předchozí kapitole Připojení
ke zdroji energie. Zařízení zapněte přepnutím přepínače FUNCTION do polohy RADIO nebo CD/
USB/AUX. Indikátor POWER (NAPÁJENÍ) se rozsvítí.
Přepínání mezi jednotlivými zdroji (Radio / CD / USB / AUX)
Po zapnutí zařízení zvolte požadovaný zdroj přepnutím přepínače FUNCTION
Nastavení hlasitosti
Po zapnutí zařízení nastavíte hlasitost otočením ovladače VOLUME.
Nastavení antény
Abyste si zajistili lepší příjem obou FM rádiových režimů, anténu vysuňte. Možná budete muset
upravit umístění zařízení anebo polohu antény, abyste zachytili co nejlepší signál.
Zesílení basů
Během přehrávání můžete pomocí tlačítka BASS vypnout/zapnout zesilovač basů a basy tak
zdůraznit.
CZ - 4
Ovládání CD přehrávače
Zařízení je také určeno pro přehrávání normálních
hudebních CD disků nebo MP3 disků nesoucích
správné identifikační logo. Pokud disk neodpovídá
standardům, nemusí být řádně přehrán.
Upozornění:
• Přehrávání CD-R/CD-RW závisí na podmínkách záznamu.
• Na žádnou stranu CD-R/RW disku (stranu s potiskem ani stranu se záznamem) nelepte žádné
nálepky či štítky.
• Nevkládejte prázdný CD-R/RW disk. Disk se načte asi za 1 minutu. Pokud se během načítání
disku pokusíte otevřít dvířka CD přehrávače, mohl by se disk poškodit.
• Zařízení nepřečte CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ani počítačové CD disky.
Vložení disku
Zařízení zapněte přepnutím přepínače FUNCTION do polohy CD/USB/AUX.
Otevřete dvířka CD přehrávače pomocí OTEVÍRÁNÍ.
Po otevření dvířek CD disk uchopte za jeho okraje potištěnou stranou vzhůru a vložte ho do
přehrávače. Zkontrolujte, že je CD disk potiskem nahoru.
Zavřete dvířka CD přehrávače a zkontrolujte, že v konektoru AUX není nic zapojeno.
Přehrávání CD disku
Po vložení disku se disk začne otáčet a na displeji se zobrazí celkový počet skladeb na disku.
Jednou stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE, začne se přehrávat první skladba/soubor na CD disku. (Při
přehrávání/čtení MP3 disku se zobrazí ikona „MP3“.)
Poznámka:
• Pokud v zařízení není vloženo žádné CD, na displeji se zobrazí „NO“ nebo „ERR“.
• Pokud CD disk zařízení neumí přečíst, na displeji se zobrazí „NO“ nebo „ERR“.
Přehrávání/pauza
Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. Přehrávání hudby se přeruší, na
displeji se zobrazí aktuálně přehraná skladba a rozbliká se ikona přehrávání. Přehrávání obnovíte
opět stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE.
Zastavení přehrávání
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP na zařízení. Na displeji se zobrazí celkový počet
skladeb na disku.
Přeskočení skladby
Během přehrávání můžete přepnout na následující nebo předchozí skladby stisknutím tlačítek SKIP.
Rychlé vyhledávání hudby
Během přehrávání můžete stisknutím a podržením tlačítka SKIP velmi rychle přepnout/hledat
v rámci aktuální skladby ve směru dopředu i dozadu. Po uvolnění tlačítka SKIP se ihned obnoví
normální rychlost přehrávání.
CZ - 5
Ovládání CD přehrávače - pokračování
Tlačítko 10+ / folder+ (pouze pro MP3 disky)
Stisknutím a podržením tlačítka 10+ / FOLDER+ posunete vyhledávání o 10 skladeb.
Jedním stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ přepnete na další složku na MP3 disku.
Poznámka:
10+/FOLDER+ --- tato funkce není dostupná pro normální hudební CD. (Pouze pro MP3 disky /
MP3 soubory na USB flash disku.)
Režimy opakovaného přehrávání (Repeat 1 / Repeat all / Repeat Folder)
Opakované přehrávání aktuální skladby
Během přehrávání můžete zvolit opakované přehrávání aktuální skladby/souboru stisknutím
tlačítka PROGRAM / REPEAT, až se na displeji zobrazí ikona
. Zvolená skladba/soubor bude
přehrávána dokola.
Opakované přehrávání složky (pouze pro MP3 disky)
Během přehrávání stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se na displeji zobrazí ikona
a ikona “FOLDER”. Všechny skladby/soubory uvnitř zvolené složky budou přehrávány dokola.
Poznámka:
REPEAT FOLDER (opakované přehrávání složky) – tato funkce není dostupná pro normální
hudební CD. (Pouze pro MP3 disky / MP3 soubory na USB flash disku.)
Opakované přehrávání všech skladeb
Během přehrávání stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se zobrazí ikona
Všechny skladby/soubory na disku budou přehrávány dokola.
.
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se zobrazí indikátor NO. Obnoví se normální
přehrávání.
Naprogramované přehrávání CD
Toto zařízení umí v režimu přehrávání CD disku naprogramovat až 20 skladeb/souborů. Do CD
přehrávače vložte hudební CD/MP3 disk (nemačkejte tlačítko PLAY/PAUSE)
1. Na zastaveném přehrávači stiskněte jednou tlačítko PROGRAM / REPEAT. Na displeji se zobrazí
„P01“ a začne blikat.
2. Nejdřív zvolte stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ požadovanou složku (pouze pro MP3 disky).
3. Pomocí tlačítek SKIP zvolte požadovanou skladbu, kterou chcete naprogramovat.
4. Stisknutím tlačítka PROGRAM / REPEAT uložte zvolenou skladbu/soubor.
5. Opakováním kroků 2-4 takto naprogramujte až 20 skladeb/souborů.
6. Po dokončení programování zapněte přehrávání naprogramovaných skladeb stisknutím tlačítka
PLAY/PAUSE. Během přehrávání naprogramovaných skladeb je zobrazena ikona “PROG”.
7. Program vymažete a obnovíte normální přehrávání dvojím stisknutím tlačítka STOP, otevřením
dvířek CD přehrávače nebo přepnutím na RÁDIO.
Poznámka:
Zařízení uloží v programovatelné paměti až 20 skladeb/souborů. Během naprogramovaného
přehrávání si také můžete zvolit funkce „repeat 1 / repeat all“ (opakování 1 skladby / opakování
všech skladeb).
CZ - 6
Ovládání USB
Zařízení je určeno pro přehrávání MP3 souborů na USB flash
disku. Pokud soubory v USB paměti neodpovídají standardům,
nemusí být řádně přehrány.
1) USB flash disk zasuňte do USB konektoru na zařízení. Zkontrolujte, že není nic zapojené do
konektoru AUX-IN.
2) Zařízení zapněte přepnutím přepínače FUNCTION do polohy CD/USB/AUX.
3) Pokud je zařízení přepnuté v režimu CD přehrávače, přepněte ho do USB režimu stisknutím
a podržením tlačítka PLAY / PAUSE na déle než 1 sekundu. Na obrazovce se zobrazí ikona
„USB“. (Zpět do CD režimu přepnete opět stisknutím a podržením tlačítka PLAY/PAUSE na déle
než 1 sekundu. Ikona „USB“ zmizí.)
4) Po načtení USB flash disku zařízení zobrazí celkový počet souborů na flash disku.
Přehrávání USB
Po načtení USB flash disku jednou stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE, spustí se přehrávání první
skladby/souboru na USB flash disku. Během přehrávání je zobrazena ikona “MP3”.
Přehrávání/pauza
Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE. Přehrávání hudby se přeruší, na
displeji se zobrazí aktuálně přehraná skladba a rozbliká se ikona přehrávání. Přehrávání obnovíte
opět stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE.
Zastavení přehrávání
Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP na zařízení. Zobrazí se celkový počet skladeb/
souborů na USB flash disku.
Přeskočení skladby
Během přehrávání můžete přepnout na následující nebo předchozí skladby/soubory stisknutím
tlačítek SKIP.
Rychlé vyhledávání hudby
Během přehrávání můžete stisknutím a podržením tlačítka SKIP velmi rychle přepnout/hledat
v rámci aktuální skladby/souboru ve směru dopředu i dozadu. Po uvolnění tlačítka SKIP se ihned
obnoví normální rychlost přehrávání.
Tlačítko 10+ / folder+
Stisknutím a podržením tlačítka 10+ / FOLDER+ posunete vyhledávání o 10 skladeb.
Jedním stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ přepnete na další složku na USB flash disku.
CZ - 7
Ovládání USB - pokračování
Režimy opakovaného přehrávání (Repeat 1 / Repeat all / Repeat Folder)
Opakované přehrávání aktuální skladby
Během přehrávání můžete zvolit opakované přehrávání aktuální skladby/souboru stisknutím
tlačítka PROGRAM / REPEAT, až se na displeji zobrazí ikona
. Zvolená skladba/soubor bude
přehrávána dokola.
Opakované přehrávání složky
Během přehrávání stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se na displeji zobrazí ikona
a ikona “FOLDER”. Všechny skladby/soubory uvnitř zvolené složky budou přehrávány dokola.
Opakované přehrávání všech skladeb
Během přehrávání stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se zobrazí ikona
Všechny skladby/soubory na USB flash disku budou přehrávány dokola.
.
Obnovení normálního přehrávání
Stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT, až se zobrazí indikátor NO. Obnoví se normální
přehrávání.
Naprogramované přehrávání USB
Toto zařízení umí v USB režimu naprogramovat až 20 skladeb/souborů. Zasuňte flash disk
(nemačkejte tlačítko PLAY/PAUSE)
1. Na zastaveném přehrávači stiskněte jednou tlačítko PROGRAM / REPEAT. Na displeji se zobrazí
„P01“ a začne blikat.
2. Nejdřív zvolte stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ požadovanou složku.
3. Pomocí tlačítek SKIP zvolte požadovanou skladbu, kterou chcete naprogramovat.
4. Stisknutím tlačítka PROGRAM / REPEAT uložte zvolenou skladbu/soubor.
5. Opakováním kroků 2-4 takto naprogramujte až 20 skladeb/souborů.
6. Po dokončení programování zapněte přehrávání naprogramovaných skladeb stisknutím tlačítka
PLAY/PAUSE. Během přehrávání naprogramovaných skladeb je zobrazena ikona “PROG”.
7. Program vymažete a obnovíte normální přehrávání dvojím stisknutím tlačítka STOP nebo
přepnutím na RÁDIO.
Poznámka:
Zařízení uloží v programovatelné paměti až 20 skladeb/souborů. Během naprogramovaného
přehrávání si také můžete zvolit funkce „repeat 1 / repeat all“ (opakování 1 skladby / opakování
všech skladeb).
CZ - 8
Ovládání RÁDIA
Toto zařízení je určeno k přijímání rozhlasových stanic v rozsahu FM Stereo / FM a AM.
1. Přepnutím přepínače FUNCTION na boku zařízení zvolte režim RADIO.
2. Přepnutím přepínače BAND na boku zařízení zvolte pásmo FM ST , FM nebo AM.
3. Pomocí ovladače TUNING na boku zařízení nalaďte požadovanou rozhlasovou stanici.
4. Naladěná frekvence se zobrazí na LCD displeji.
5. Pokud chcete FM stereo režim, přepněte přepínač BAND na FM ST. Pokud bude přijímaný signál
silný, rozsvítí se indikátor FM ST.
6. Pokud chcete FM mono režim, přepněte přepínač BAND na FM. Indikátor FM ST zhasne.
7. Pokud chcete AM režim, přepněte přepínač BAND na AM.
Poznámka:
Zařízení má vestavěnou AM feritovou anténu, která na většině míst zajistí odpovídající příjem.
Pokud by byl AM příjem slabý, pokuste se zlepšit příjem upravením umístění zařízení nebo
zařízení zcela přemístěte. Pokud by byl FM příjem slabý, pokuste se zlepšit příjem upravením
délky a úhlu FM antény.
Použití AUX-IN
Nastavení připojení (AUX-IN)
Konektor AUX-IN vám umožňuje připojit k zařízení externí hudební přehrávač nebo externí zdroj
zvuku.
1. 3,5mm audio kabel (není součást příslušenství) zapojte do vašeho externího hudebního
přehrávače a druhý konec kabelu (3,5mm konektor) do konektoru AUX- IN na boku zařízení.
2. Zkontrolujte, že je externí hudební přehrávač zapnutý.
3. Přepněte přepínač FUNCTION do polohy CD/USB/AUX.
4. Spusťte přehrávání na vašem externím hudebním přehrávači.
5. Upravte hlasitost přehrávání z reproduktorů zařízení pomocí ovladače VOLUME.
CZ - 9
Technické údaje
Výstupní výkon
Reproduktory
CD disk - průměr disku
USB
Napájení z elektrické sítě
Typ baterií
Frekvence rádia
Rozměry (V x Š x H)
Hmotnost
1,8 W RMS x 2
4 ohmy 3“ x 2
120 mm / 80 mm
Podporuje USB flash paměť, do 8 GB
střídavé 230 V ~ 50 Hz
UM-2 nebo 8 ks baterie typu C
FM: 87.5 – 108 MHz, AM: 520 - 1620 kHz
135 mm x 330 mm x 230 mm
1,80 kg
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité
elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.
Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete
vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od
svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte
si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého
prodejce.
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.
CZ - 10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising