Instrukcja PSS250DVDkopia
WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH LDM ELECTRONIC
BIELSKO-BIA£A
“ELPA” Leszek Pietraszko; tel. 0505 900 565, (033) 812-62-58
43-300 Bielsko-Bia³a; ul. Wzgórze 14
KIELCE
“MUSIC - TECHNICS” Audio Video Service; tel. (041) 342-72-22
25-539 Kielce; ul. Dêbowa 9
KONIN
Zak³ad Elektroniczny “Lemar”; tel. (063) 241-42-12
62-500 Konin; ul. Klonowa 11
KRAKÓW
“AJL” mgr Halina Lebiedowicz ; tel. (012) 637-61-46
30-134 Kraków; ul. Zarzecze 18
LUBLIN
PPHU “ELEKTRONIK” ; tel. (081) 532-06-75
20-122 Lublin; ul. Cyrulicza 1
MOGILANY k. Krakowa
Firma “Service”; tel. (012) 277-20-20, 0502 252 560
32-031 Mogilany; ul. Cegielniana 2
OLSZTYN
“ELKA” Dariusz Adamiec; tel. (089) 523-73-59
10-539 Olsztyn; ul. D¹browszczaków 6
OPOLE
“RAGTIME” Przedsiêbiorstwo Handlowo Us³ugowe; tel. (077) 454-66-24
45-068 Opole; ul. 1-ego Maja 19 of.
POZNAÑ
“Music Center”; tel. (061) 875-16-14
61-126 Poznañ; ul. Rynek Œródecki 13/14
RADOM
Przedsiêbiorstwo Handlowe “KONCERT”; tel. (048) 363-60-75
26-600 Radom; ul. Focha 12
SIEDLCE
Zak³ad Us³ugowy RTV Zabielski S³awomir; tel. (025) 644-39-16
08-110 Siedlce; ul. B³onie 8
SZCZECIN
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “ImpET”; tel. 0601 919 309, skype: pwimpet
70-392 Szczecin; ul. Wawrzyniaka 7 A
TARNÓW
Serwis RTV; tel. (0-14) 626-01-39
33-100 Tarnów; ul. Rogoyskiego 8
TCZEW
Alarm & Audio “Victor” Witold Politowicz; tel. (0-58) 532-26-84
83-110 Tczew; ul. Sobieskiego 2
WARSZAWA
LDM Electronic - Salon Firmowy; tel. (022) 741-16-10, 0502 102 757
03-838 Warszawa; ul. Grochowska 342
W£OC£AWEK
“Music Joker”; tel. 0502 515 217
87-800 W³oc³awek; ul. Starodêbska 10
¯UROMIN
LDM Electronic Sp. z o.o.; tel. (023) 657-32-42, 0505 958 645
09-300 ¯uromin; ul. Olszewska 35
Instrukcja obs³ugi
Przenoœny system nag³oœnieniowy z odbiornikiem mikrofonu
bezprzewodowego i odtwarzaczem p³yt DVD/MP3
PSS - 250
Przed wys³aniem sprzêtu do Serwisu prosimy o kontakt telefoniczny- w celu ustalenia szczegó³ów wysy³ki.
Szanownym Klientom ¿yczymy
zadowolenia z naszego wyrobu .
LDM Electronic
Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeñ szczegó³owe dane techniczne
oraz konstrukcja urz¹dzenia mog¹ ulec zmianie.
Producent: LDM Electronic
ul. Olszewska 35, 09 - 300 ¯uromin
tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37
E-mail:handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.ldm.com.pl
12
www.ldm.com.pl
INSTRUKCJA BEZPIECZEÑSTWA
W celu zachowania bezpieczeñstwa podczas
instalacji i u¿ytkowania sprzêtu nale¿y
stosowaæ siê do zasad zawartych w instrukcji
bezpieczeñstwa.
25
28 27
26
22
21
30
20
19
WIRELESS
MIC 1
B
HIGH
18
17
MID
MIC 2
2
MIC TO
AUDIO CH
1
1
MUTE
LOW
LONG
3
6. PARAMETRY TECHNICZNE
Wzmacniacz
23
24
29
XLR-MIC 2
BAL INPUT
JACK-LINE
INPUT
5. W sytuacji uszkodzenia urz¹dzenia lub jego
awarii oddaæ urz¹dzenie do
wykwalifikowanego serwisu.
UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA
PR¥DEM LUB PO¯ARU NIE WYSTAWIAÆ
URZ¥DZENIA NA DZIA£ANIE DESZCZU I
WILGOCI. NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE
DOTYKAÆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW
WEWNÊTRZNYCH URZ¥DZENIA. NAPRAWA
URZ¥DZENIA MO¯E BYÆ DOKONANA JEDYNIE
PRZEZ SERWIS.
16
Moc wyjœciowa:.................. 2 x 50 WMAX
2 x 36 WRMS
Pasmo przenoszenia:......... 60 - 20000 Hz
Wejœcia
Mic2:.............................. 3mV(XLR, sym)
Line2, mono:.................. 30mV(6,3mm, sym)
Line3, stereo:................. 150mV(chinch,
niesymetryczne)
Korektor
2 x tony niskie................ ± 12dB/40Hz
2 x tony œrednie............. ± 8dB/1,2 kHz
2 x tony wysokie............ ± 12dB/15kHz
Odbiornik wewnêtrzny
Czêstotliwoœæ odbioru:........ 863,05MHz lub
864,8MHz
Zasiêg:................................ oko³o 30m
SHORT
2
15
MUTE TIME
AUDIO VOL
STEREO INPUT
OK >75%
TAPE PLAY, CD
LO <25%
3
LOW
ON
CHARGE
OFF
4
ON
CLIP
AMP ON
R
L
14
DECK
POWER
SURROUND
13
MIX OUTPUT
TAPE REC, LINK
5
12
6
LDM Electronic
MADE IN EU
11
7
RIGHT
SPEAKER
10
8
T 630mA
MIN 4 Ohm
Rys. 1
2
Odbiornik zewnêtrzny
BATT
HIGH
CAUTION:
REPLACE WITH
THE SAME TYPE
FUSE AND RATING.
UWAGA:
W CELU ZREDUKOWANIA RYZYKA PORA¯ENIA
PR¥DEM NIE ZDEJMOWAÆ OBUDOWY. NIE
DOTYKAÆ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW
WEWNÊTRZNYCH URZ¥DZENIA.
UWAGA:
PRZED ZDJÊCIEM OBUDOWY URZ¥DZENIA
WYJ¥Æ WTYCZKÊ Z SIECI.
UZIEMIENIE
Je¿eli urz¹dzenie wymaga zasilania z sieci to
musi zostaæ pod³¹czone do uziemionego
gniazda z wykorzystaniem przewodu
dostarczonego przez producenta.
Niew³aœciwie uziemione pod³¹czenie mo¿e
byæ przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem.
9
selektywnych kana³ów UHF 48
zakres czêstotliwoœci
460-970 Mhz
Informacje ogólne
Zasilanie
Odbiornik i
wzmacniacz:.................. przez zintegrowany
akumulator
£adowarka:.................... 230V~/50Hz/45VA
Typ akumulatora:............. bezobs³ugowy,
¿elowo-o³owiowy
12V/12Ah
Czas pracy
akumulatora:.................... min. 3 godzin przy
maksymalnej mocy
Dopuszczalna
temperatura pracy:..............0 - 40°C
Wymiary:............................. 240 x 405 x 340 mm
Ciê¿ar:................................ 11,5 kg
INSTALACJA SPRZÊTU
Podczas instalacji sprzêtu nale¿y stosowaæ
siê do nastêpuj¹cych zasad bezpieczeñstwa:
1. Przed przyst¹pieniem do instalacji
dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi.
2. Urz¹dzenia nie mo¿e byæ nara¿one na
krople i bryzgi wody.
3. Urz¹dzenie powinno byæ u¿ytkowane z dala
od Ÿróde³ ciep³a.
4. Do pod³¹czenie urz¹dzenia do sieci u¿ywaæ
jedynie kabla sieciowego dostarczonego
przez producenta.
11
- aby rozpocz¹æ odtwarzanie od pierwszego
utworu wciœnij przycisk PLAY/PAUSE (27).
Aby rozpocz¹æ odtwarzanie od innego
utworu, patrz rozdz. 4.5.2 “Wybór
utworów”,
- podczas odtwarzania wyœwietlany jest
numer utworu oraz czas jaki up³yn¹³ od
pocz¹tku utworu,
- g³oœnoœæ odtwarzania ustawiana jest za
pomoc¹ regulatora AUDIO VOL (6),
- przyciskiem PLAY/PAUSE w³¹cza siê
odtwarzanie oraz pauzê. Podczas pauzy
na wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy
napis PAUSE,
- aby przerwaæ odtwarzanie, wcisn¹æ
przycisk STOP (25), aby wyj¹æ p³ytê wciœnij
przycisk EJECT (23). Na wyœwietlaczu
poka¿e siê napis OPEN, co oznacza, ¿e
p³yta wysunê³a siê z napêdu i mo¿e zostaæ
wyjêta. Tym samym przyciskiem mo¿na
p³ytê ponownie wsun¹æ do napêdu.
4.5.2 Wybór utworów
Odtwarzacz DVD
Wciskaj¹c przycisk UP/CUE (26) powoduje
przewiniêcie o jeden utwór do przodu, ci¹g³e
wciœniecie tego przycisku lub przycisku
DOWN/REV powoduje przewijanie utworu do
przodu lub odpowiednio do ty³u. Wciœniêcie
przycisku DOWN/REV powoduje powrót do
pocz¹tku aktualnie wybranego utworu.
Ka¿dorazowe wciœniêcie tego przycisku
powoduje zawsze cofniêcie o jeden utwór.
4.5.4 Programowanie sekwencji utworów
Programowanie polega na wybraniu w
dowolnej kolejnoœci dowolnych utworów na
p³ycie audio oraz odtwarzanie ich dowoln¹
iloϾ razy:
- Wciœnij przycisk PROG (46) aby
aktywowaæ tryb programowania, na
wyœwietlaczu pojawi siê napis:
W przypadku p³yty CD bez plików Mp3
MEM
Tr00 P.-01 CD
W przypadku p³yty CD z plikami MP3
MEM
000 000 P..-01 MP3
- Wpisz z klawiatury na pilocie lub wybierz
za pomoc¹ przycisków DOWN/REV i
UP/CUE ¿¹dany numer utworu, który
zostanie zapisany w kolejce odtwarzania,
w przypadku plików MP3 nale¿y najpierw
wybraæ numer folderu, w którym znajduje
siê utwór.
10
- Wybór zatwierdŸ przyciskiem ENTER
(36), wciœnij przycisk PLAY/PAUSE aby
odtwarzaæ zaprogramowan¹ listê utworów,
- Aby wybieraæ utwory z zaprogramowanej
listy wciskaj cyklicznie przyciski
DOWN/REV i UP/CUE,
- Programowanie jest skasowane je¿eli
lista utworów zostanie odtworzona do
koñca powsta³o na skutek upuszczenia
urz¹dzenia lub innego wypadku, nale¿
nie uruchamiaæ lub natychmiast wy³¹czyæ
g³ówn¹ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego.
19
25
27
22
32
49
5. INFORMACJE DOTYCZ¥CE
BEZPIECZEÑSTWA
48
33
34
47
35
- Urz¹dzenie jest przeznaczone tylko do
u¿ytku wewn¹trz pomieszczeñ. Chroniæ
przed wod¹, wysok¹ wilgotnoœci¹ i
temperatur¹ (dopuszczalny zakres
temperatur to 0 - 40°C).
- Nie nale¿y stawiaæ na urz¹dzeniu naczyñ
z p³ynami, np. szklanek z wod¹.
- Urz¹dzenie jest ch³odzone poprzez
odpowiedni¹ cyrkulacjê powietrza. Z tego
wzglêdu, wloty powietrza (7) nie powinny
byæ blokowane.
- Je¿eli urz¹dzenie nie dzia³a prawid³owo,
lub jeœli istnieje widoczne uszkodzenie
urz¹dzenia lub kabla zasilaj¹cego, które
powsta³o na skutek upuszczenia
urz¹dzenia lub innego wypadku, nale¿y
nie uruchamiaæ lub natychmiast wy³¹czyæ
g³ówn¹ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego.
Podczas wy³¹czania przewodu
zasilaj¹cego nie nale¿y ci¹gn¹æ za
przewód, zawsze chwytaæ za wtyczkê.
- Do czyszczenia obudowy nale¿y u¿ywaæ
suchej, miêkkiej szmatki. Nie stosowaæ
wody, ani œrodków czyszcz¹cych.
- Producent ani dostawca nie ponosi
odpowiedzialnoœci za wynik³e szkody
materialne, je¿eli urz¹dzenie nie by³o
u¿ywane zgodnie z przeznaczeniem,
zosta³o zainstalowane lub obs³ugiwane
nieprawid³owo lub poddawane
nieautoryzowanym naprawom.
24
36
37
46
38
45
39
44
40
41
43
42
rys. 2
Jeœli urz¹dzenie nie bêdzie ju¿ nigdy
wiêcej u¿ywane, wskazane jest
przekazanie go do miejsca utylizacji
odpadów, aby zosta³o zniszczone bez
szkody dla œrodowiska.
3
1. OPIS ELEMENTÓW SYSTEMU
1.1 Panel tylny systemu g³oœnikowego
1 Gniazdo wejœciowe mono dla kana³u 2
(gniazdo typu XLR/6,3 mm,
zbalansowane): z³¹cze XLR do pod³¹czenia
mikrofonu lub 6,3 mm dla pod³¹czenia
urz¹dzenia audio z wyjœciem liniowym
(tuner, magnetofon, itd.).
2 Wy³¹cznik on/off dla limitera, kiedy
przycisk jest wciœniêty nie dochodzi do
przesterowania wzmacniacza
ujawniaj¹cego siê przy wartoœciach
szczytowych sygna³u, a przy przycisku
œwieci siê.
3 Gniazda wejœciowe stereo (chinch) dla
kana³u 3 do pod³¹czenia urz¹dzenia audio
z wyjœciem liniowym.
Uwaga: U¿ywaj tego gniazda tylko wtedy gdy
odtwarzacz CD/DVD nie jest u¿ywany.
4 Gniazda wyjœcia (chinch) dla
zmiksowanego sygna³u przeznaczonego
nagrywania lub do pod³¹czenia
dodatkowego aktywnego systemu
g³oœnikowego.
5 Przycisk SURROUND do w³¹czania
dŸwiêku surround w trybie stereo; kiedy
przycisk jest wciœniêty funkcja jest
w³¹czona, a dioda przy przycisku œwieci
siê.
6 Regulator g³oœnoœci AUDIO VOL wspólny
dla odtwarzacza CD i kana³u 3.
7 Otwory wentylacyjne, nie nale¿y ich
zas³aniaæ, gdy¿ mo¿e dojœæ do przegrzania
urz¹dzenia!
8 Gniazdo SPEAKON RIGHT SPEAKER
do pracy w trybie stereo z dodatkowym
pasywnym systemem nag³oœnieniowym.
9 Bezpiecznik (nale¿y wymieniaæ tylko na
Bezpiecznik tego samego typu).
10 Gniazdo sieciowe do pod³¹czenia
urz¹dzenia do sieci (230 V~/50 Hz) za
pomoc¹ dostarczonego kabla sieciowego.
11 Regulatory tonów niskich LOW i wysokich
HIGH dla odtwarzacza i kana³u (3).
12 W³¹cznik on/off dla odtwarzacza CD.
13 W³¹cznik zasilania dla wzmacniacza.
Uwaga: £adowarka zawsze dzia³a, je¿eli
urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci
zasilaj¹cej przez gniazdo (10).
14 WskaŸniki:
OK > 75% akumulator jest na³adowany
w ponad 75%,
LO < 25% akumulator powinien zostaæ
ponownie na³adowany (poziom
na³adowania jest poni¿ej 25%),
4
CHARGE wskaŸnik na³adowania:
czerwony:akumulator jest ³adowany,
zielony:akumulator jest w pe³ni
na³adowany,
CLIP wskaŸnik przesterowania
wzmacniacza: je¿eli siê œwieci nale¿y
zmniejszyæ g³oœnoœæ,
AMP ON wskaŸnik zasilania.
15 Regulator MIC TO AUDIO CH MUTE
s³u¿y do ustawienia progu natê¿enia
dŸwiêku,
Przy którym w³¹cza siê automatyczne
t³umienie kana³u 3 w przypadku, gdy jest
u¿ywany mikrofon; je¿eli regulator jest
ustawiony na zero, t³umienie jest
wy³¹czone.
16 Przycisk MUTE TIME s³u¿y do
prze³¹czania pomiêdzy d³ugim i krótkim
czasem t³umienia sygna³u z kana³u 3 w
przypadku, gdy jest u¿ywany mikrofon.
17 Regulatory barwy dŸwiêku LOW, MID,
HIGH wspólne dla kana³ów 1 i 2.
18 Regulator MIC1 dla mikrofonu bezprzewodowego oraz regulator MIC2 dla
mikrofonu lub urz¹dzenia audio
pod³¹czonego do gniazda XLR typu chinch.
Dioda obok regulatora MIC1 œwieci siê
podczas gdy jest pod³¹czony mikrofon
bezprzewodowy.
19 FUNC - wybór Ÿród³a odtwarzania:
CD/DVD - USB,
20 USB - wejœcie do pod³¹czenia przenoœnej
pamiêci USB,
21 VIDEO - wyjœcie sygna³u VIDEO,
22 POWER - w³¹cznik zasilania odtwarzacza,
23 EJECT - przycisk do wysuwania p³yt,
24 REPEAT - funkcji powtarzania
utworów/p³yty.
25 STOP - funkcja zatrzymywania utworu.
26 DOWN - UP Przycisk UP: wciœniecie powoduje
opuszczenie aktualnie odtwarzanego
utworu i przejœcie do odtwarzania
nastêpnego utworu.
Przycisk DOWN: wciœniecie powoduje
opuszczenie aktualnie odtwarzanego
utworu i przejœcie do odtwarzania
poprzedniego utworu.
27 PLAY/PAUSE - przycisk do prze³¹czania
miêdzy pauz¹ i odtwarzaniem.
28 IR - czujnik podczerwieni do odbierania
sygna³u z pilota zdalnego sterowania. Pilot
nale¿y kierowaæ w kierunku czujnika.
29 Kieszeñ szuflady - p³ytê nale¿y wk³adaæ do
momentu, a¿ zostanie automatycznie
wci¹gniêta.
nadmiernego roz³adowania akumulatora tj.
kiedy napiêcie spadnie do wartoœci 10,6V.
Pe³ny proces ³adowania trwa ok. 8 godzin, a
przy jednoczesnym u¿ywaniu wzmacniacza
nawet do 10 godzin. Stan akumulatora
sygnalizuj¹ trzy diody LED.
UWAGA!:
Przed pierwszym u¿yciem nale¿ na³adowaæ
akumulator!
Jeœli urz¹dzenie nie jest przez d³u¿szy czas
pod³¹czane do sieci mo¿e nast¹piæ
samoroz³adowanie akumulatora i utrata
pojemnoœci! Aby tego unikn¹æ nale¿y po
ka¿dym u¿yciu na³adowaæ akumulator! Gdy
urz¹dzenie nie jest u¿ywane przez d³u¿szy
okres czasu nale¿y je ³adowaæ raz na miesi¹c.
W przypadku, gdy nast¹pi ca³kowite
roz³adowanie i akumulator wykazuje zerow¹
pojemnoœæ (przy ³adowaniu œwiec¹, na zielono,
kontrolki CHARGE i OK, ale nie ma
podtrzymania pracy wzmacniacza z
akumulatora lub jest ono bardzo krótkie)
mo¿na spróbowaæ reaktywowaæ akumulator
przez pozostawienie go w stanie ³adowania
przez ok. 24 godziny. Po kilkunastu minutach
kontrolka CHARGE powinna zmieniæ barwê na
czerwon¹ (akumulator zaczyna “przyjmowaæ”
coraz wiêcej pr¹du ³adowania), a po pewnym
czasie powinna tak¿e zgasn¹æ zielona dioda
OK. Po na³adowaniu obie kontrolki powinny
œwieciæ na zielono.
4.3 Mikrofon bezprzewodowy
W³¹czenie mikrofonu nastêpuje za pomoc¹
w³¹cznika znajduj¹cego siê na jego korpusie.
W ci¹gu jednej sekundy powinna zaœwieciæ siê
dioda LED obok w³¹cznika mikrofonu.
WskaŸnik ten po chwili powinien siê wy³¹czyæ,
aby oszczêdzaæ energiê baterii. Dioda LED
ponownie siê zaœwieci, gdy bateria w
mikrofonie bêdzie wymaga³a wymiany na
now¹. Mikrofon bezprzewodowy wymaga
u¿ycia typowej baterii 6F22 9V. Przed ka¿dym
u¿yciem mikrofonu nale¿y sprawdziæ stan
baterii. Jej ¿ywotnoœæ podczas eksploatacji
wynosi ok. 8 godzin. W czasie d³u¿szych
przerw w eksploatacji. urz¹dzenia bateria
powinna byæ bezwzglêdnie wyjêta z mikrofonu!
1. D³u¿sze przytrzymanie przycisku POWER
powoduje w³¹czenie i wy³¹czenie
mikrofonu, krótkie podwójne wciœniecie
POWER powoduje w³¹czenie i wy³¹czenie
funkcji wyciszenia.
2. D³u¿sze wciœniêcie przycisku UP powoduje
wejœcie do ustawieñ czêstotliwoœci. Krótkie
wciœniêcie przycisku DOWN powoduje
wybór kana³u.
D³u¿sze wciœniecie przycisku DOWN
powoduje zmianê zaprogramowanych
czêstotliwoœci i kana³u.
4.4 Odbiornik radiowy
1. W³¹czenie odbiornika nastêpuje po
d³u¿szym przyciœniêciu przycisku POWER.
2. Przyciskami góra dó³ ustawia siê kana³
dzia³ania odbiornika.
3. D³u¿sze wciœniêcie przycisku MANU
powoduje uruchomienie trybu ustawienia
kana³u po 3 sekundach operacja jest
skoñczona.
4. D³u¿sze wciœniêcie przycisku AUTO
powoduje uruchomienie automatycznego
trybu ustawienia kana³u. Po wyszukaniu
dostêpnego kana³u nastêpuje zapisanie
ustawieñ i wyjœcie z trybu.
W tym trybie konieczne jest w³¹czenie
mikrofonu.
4.5 Odtwarzacz DVD
Uwaga
-Istnieje mo¿liwoœæ odtwarzania p³yt z
plikami audio oraz mp3. W przypadku
odtwarzania p³yt z plikami mp3 funkcje:
ESP, PROG nie s¹ aktywne, odnosz¹ siê
one tylko do p³yt audio.
-Istnieje mo¿liwoœæ pod³¹czenia pamiêci
Flash lub odtwarzacza MP3 do wejœcia
USB i odtwarzania z nich utworów.
-Odtwarzacz DVD nie mo¿e byæ wystawiony
na dzia³anie silnych drgañ, w przeciwnym
wypadku odtwarzany sygna³ mo¿e zostaæ
zniekszta³cony lub przerwany.
-Odtwarzacz rezerwuje kana³ 3, co
oznacza, ¿e podczas odtwarzania nie
mo¿e byæ obecny ¿aden inny sygna³ na
gnieŸdzie STEREO INPUT (3).
4.5.1 Odtwarzanie p³yt CD/DVD
- w³¹czyæ zasilanie odtwarzacza za pomoc¹
przycisku DECK POWER (12) wyœwietl¹ siê
nastêpuj¹ce wskaŸniki (30):
LOAD NO DISC - je¿eli p³yta nie jest
w³o¿ona,
- w³ó¿ p³ytê nadrukiem ku górze do kieszeni
(29) do momentu a¿ p³yta zostanie
wci¹gniêta przez podajnik. Po wczytaniu
p³yty, wyœwietlacz poka¿e liczbê wszystkich
utworów na p³ycie,
9
niewielkie wymiary oraz ma³a waga czyni¹ go
bardzo porêcznym, a kompaktowa budowa
umo¿liwia natychmiastow¹ pracê - bez
zbêdnych po³¹czeñ i fachowej wiedzy. System
mo¿e byæ z powodzeniem stosowany podczas
ró¿nego rodzaju imprez, wyk³adów itp...
3. URUCHOMIENIE
- Pod³¹cz za pomoc¹ przewodu sieciowego
urz¹dzenie z sieci¹ energetyczn¹
230V/50Hz,
- Pod³¹cz dodatkow¹ kolumnê pasywn¹ o
impedancji 4 W (np. PSS-250P) za pomoc¹
przewodu kolumnowego wyposa¿onego w
koñcówki typu JACK. Kolumna PSS-250P
nie jest integraln¹ czêœci¹ urz¹dzenia i jest
traktowana jako dodatkowy element
wyposa¿enia, mo¿e to byæ dowolna
kolumna pasywna,
- Pod³¹cz mikrofony przy³¹czami typu XLR
(w przypadku gdy zestaw nie zawiera
mikrofonów bezprzewodowych), a inne
Ÿród³a dŸwiêku przy³¹czami typu JACK
lub CHINCH,
- W³¹cz zasilanie prze³¹cznikiem (13). Po
za³¹czeniu zasilania urz¹dzenie zaczyna
pracowaæ po up³ywie ok. 3 sekund,
- W celu odtworzenia œcie¿ki wideo pod³¹czamy
telewizor do wejœcia Video (21), œcie¿ka Audio
nagrania bêdzie odtwarzana przez urz¹dzenie
PSS250.
4. OBS£UGA
4.1 Wzmacniacz
wzmacniania lub wyciszania sygna³u
pod³¹czonego do wejœcia (1).
Za pomoc¹ regulatora AUDIO VOL (6)
ustaw g³oœnoœæ odtwarzacza DVD lub
urz¹dzenia zewnêtrznego, pod³¹czonego
do pozosta³ych kana³ów.
- Za pomoc¹ regulatorów LOW, MID,
HIGH (17) ustaw barwê dŸwiêku dla
sygna³ów mikrofonowych oraz za pomoc¹
regulatorów LOW, HIGH (11) dla
odtwarzacza DVD i sygna³ów zewnêtrznych
urz¹dzeñ pod³¹czonych do systemu.
- G³oœnoœæ kana³u 3 (odtwarzacz DVD, lub
urz¹dzenie pod³¹czone do wejœæ STEREO
INPUT) mo¿e byæ automatycznie
zredukowana podczas gdy u¿ywa siê
- mikrofonu na kanale 1 lub 2 ¿¹dan¹
g³êbokoœæ kompresji t³a muzycznego
ustawia siê potencjometrem (15) (w
po³o¿eniu “0” uk³ad jest wy³¹czony). Obok
niego zainstalowano zielon¹ kontrolkê LED,
której jasnoœæ œwiecenia symbolizuje si³ê
kompresji. Funkcja ta jest wygodna je¿eli
u¿ywamy mikrofonu (kana³y 1 i 2) z
wykorzystaniem t³a muzycznego (kana³3).
Gdy mówimy muzyka cichnie poprawiaj¹c
Zrozumia³oœæ mowy, im g³oœniej mówimy
tym bardziej dŸwiêk mikrofonu dominuje
nad muzyk¹.przyciskiem MUTE TIME (16)
prze³¹czamy pomiêdzy krótkim i d³ugim
czasem wyciszenia sygna³u muzycznego.
- Przyciskiem LIMITER za³¹czamy system
ochrony g³oœników przed nadmiernymi
wartoœciami sygna³ów. Dioda umieszczona
obok pali siê gdy system jest w³¹czony.
4.2 Akumulator
- Przed w³¹czeniem zasilania wzmacniacza
w³¹cznikiem (13), ustaw regulatory
g³oœnoœci mikrofonów bezprzewodowych
MIC1 i MIC2 (18) oraz regulatora AUDIO
VOL (6) w lewej skrajnej pozycji; uniknie
siê w ten sposób szkodliwych trzasków przy
w³¹czaniu.
- W³¹czenie zasilania sygnalizowane jest
œwieceniem siê ¿ó³tej lampki AMP ON
(14); mikrofony bezprzewodowe w³¹cza
siê w³¹cznikiem umieszczonym na ich
korpusach, sygnalizowane jest to
œwieceniem siê czerwonych lampek przy
regulatorach MIC1 i MIC2,
- Odtwarzacz CD/DVD nale¿y w³¹czyæ
przyciskiem POWER DECK (12).
Regulatory MIC1, MIC2 (18) s³u¿¹ Do
miksowania sygna³ów mikrofonowych,
dodatkowo regulator MIC2 s³u¿y do
8
W PSS- 250 zainstalowany jest bezobs³ugowy
akumulator ¿elowy 12V/12Ah. W pe³ni
na³adowany akumulator zapewnia dzia³anie
wzmacniacza z pe³na moc¹ ci¹g³¹ minimalnie
3 godziny. Przy typowym u¿ytkowaniu
(prelekcje itp.) czas ten mo¿e wyd³u¿yæ siê do
20 godzin. Automatyczna ³adowarka
wewnêtrzna (funkcjonuje zawsze, gdy
w³¹czymy urz¹dzenie do sieci) - zapewnia
pe³n¹ obs³ugê akumulatora. Nie s¹ wiêc
wymagane dodatkowe zabiegi konserwacyjne.
PSS -250 posiada automatyczne
zabezpieczenie umo¿liwiaj¹ce zakoñczenie
procesu ³adowania akumulatora w wypadku
osi¹gniêcia maksymalnego napiêcia (powy¿ej
13,9V ³adowarka przechodzi w stan
niskopr¹dowego formatowania) oraz
wy³¹czenie urz¹dzenia w wypadku
30 Wyœwietlacz.
31 REV - CUE - przyciski s³u¿¹ do
przewijania otworu w przód lub w ty³.
1.2 Zdalne sterowanie
Przyciski o numerach: 19,22,24,25,27 (patrz rys.
2) s¹ odpowiednikami takich samych przycisków
na panelu odtwarzacza.
32 SLOW - wciœniêcie przycisku powoduje
odtwarzanie filmu w zwolnionym tempie.
33 ZOOM - funkcja powiêkszania
wyœwietlanego obrazu.
34 SUB-T - funkcja pozwalaj¹ca podczas
trybu play na wybór innych podtytu³ów
znajduj¹cych siê na p³ycie DVD.
35 AUDIO - wciœniecie przycisku pozwala na
wybór innych œcie¿ek audio znajduj¹cych
siê na p³ycie DVD.
36 Przyciski nawiguj¹ce i przycisk
zatwierdzaj¹cy (ENTER).
37 SETUP - wciœniêcie powoduje wejœcie do
ustawieñ manualnych.
38 OSD - wciœniecie powoduje wyœwietlenie
informacji o dysku DVD na ekranie;
ponowne wciœniecie powoduje znikniecie
informacji.
39 N/P - wciœniêcie powoduje zmianê systemu
TV; PAL-AUTO-NTSC.
40 TITLE - po wciœniêciu wyœwietla siê tytu³
utworu.
41 Klawisze numeryczne 1 - 10 do wyboru
utworów od 1 do 10.
Przyk³ad
Nr utworu
Przyciski
2
2, PLAY/PAUSE
36
3,6,PLAY/PAUSE
123
1,2,3,PLAY/PAUSE
42 Vol-, Vol+ przyciski do regulacji g³oœnoœæ.
43 GOTO - funkja pozwalaj¹ca osiagnac
wyszukiwany tytu³ ,rozdzia³.
44 REV-SKIP-CUE - krótkie wciœniêcie
powoduje opuszczenie odtwarzanego
utworu i przejœcie do kolejnego; d³ugie
przytrzymanie spowoduje rozpoczêcie
wyszukiwania.
45 PBC - funkcja do p³yt nagranych w
formacie VCD.
46 PROG - przycisk do w³¹czenia trybu
programowania (tworzenia dowolnych
sekwencji utworów, filmów).
47 MUTE - wciœniêcie powoduje wyciszenie
œcie¿ki audio.
48 ANGLE - w³¹czenie funkcji multi -angle;
mo¿liwe tylko gdy dysk jest nagrany w
odpowiedni sposób.
49 RANDOM - funkcja pozwala na
odtwarzanie utworów w kolejnoœci
wybieranej losowo przez urz¹dzenie.
1.3 Odbiornik radiowy
50. W³¹cznik on/off dla odbiornika
51. WskaŸnik zasilania
52. Regulatory g³oœnoœci dla kana³ów A,B
53. Przycisk funkcyjny w dó³ dla kana³ów A,B
54. Przycisk funkcyjny w górê dla kana³ów A,B
55. Wyœwietlacz LCD
1.4 Mikrofon
56. Gril redukuje szum wywo³any wiatrem
57. Prze³¹cznik wyboru kana³ów
58. WskaŸnik roz³adowanej baterii
59. W³¹cznik on/off dla mikrofonu
61. Gniazdo baterii 2xAA(1.5V)
1.5 Odtwarzacz SD/MMC CARD,USB Mp3
Otwarzacz dostepny opcjonalnie zamiennie
za CD/MP3
62. Wejœcie USB do przenoœnej pamiêci USB
lub do pod³¹czenia dysku twardego.
63. Wyœwietlacz
64. Przycisk DEL - usuwanie plików z karty
lub pamiêci USB; przycisn¹æ DEL
nastêpnie u¿yæ NEXT albo BACK do
wybrania folderu wybraæ plik do usuniêcia
poprzez d³u¿sze przytrzymanie NEXT,
BACK, nastêpnie przyciskamy DEL
nastêpujê rozpoczêcie usuwania
65. Przycisk REC - zeby ustawiæ jakoœæ
nagrywania wciskamy d³u¿ej REC i za
pomoc¹ NEXT, BACK wybieramy jakoœæ
NORMAL (128Kbps), LOW (64Kbps),
HIGH (256Kbps).
Wcisn¹æ REC powoduje wejœcie do
ustawieñ kopiowania, wciœniêcie NEXT,
BACK wybieramy folder wciœniêcie REC
powoduje rozpoczêcie kopiowania do
folderu.
66. Przycisk FUNC - powoduje zmiane trybu
pracy USB - CARD - AUX.
67. Przycisk STOP do zatrzymania
odtwarzania.
5
54
52
51
54
55
53
53
52
50
57
56
58
59
60
77
78
79
64
63
62
65
80
66
67
68
69
70
85
84
81
82
83
76
6
75 74
73
72
71
68. Przyciski DOWN/REV s³u¿¹ do wyboru
oraz przewijania otworu w Ty³.Przycisk
DOWN/REV w trybie stop: wciœniêcie
powoduje cykliczne przechodzenie od
ostatniego utworu do pierwszego.Podczas
trybu PLAY pojedyncze wciœniecie
przycisku powoduje opuszczenie aktualnie
odtwarzanego utworu i przejœcie do
odtwarzania poprzedniego utworu.
69. Przycisk PLAY/PAUSE do prze³¹czania
miêdzy pauz¹ i odtwarzaniem.
70. Przyciski UP/CUE s³u¿¹ do wyboru oraz
przewijania otworu w przód
Przycisk UP/CUE w trybie stop:
wciœniêcie powoduje cykliczne
przechodzenie od pierwszego utworu do
ostatniego. Podczas trybu PLAY
pojedyncze wciœniecie przycisku
powoduje opuszczenie aktualnie
odtwarzanego utworu i przejœcie do
odtwarzania nastêpnego utworu.
71. Klawisze numeryczne 1 - 10 do wyboru
utworów od 1 do 10.
72. Przycisk FOLDER – wybieranie folderów
W trybie stop i w trybie programowania
wciœniêcie przycisku powoduje cykliczne
przechodzenie od pierwszego folderu do
ostatniego i odwrotnie w zale¿noœci od
wciskanego przycisku. W trybie PLAY
pojedyncze wciœniêcie przycisku powoduje
opuszczenie aktualnie odtwarzanego
utworu przejœcie do nastêpnego folderu i
odtwarzanie pierwszego utworu w tym
folderze lub przejœcie do folderu
poprzedzaj¹cego i odtwarzanie
pierwszego utworu.
73. Przyciski VOLUME - powoduj¹
zmniejszenie i zwiêkszenie poziomu
g³oœnoœci.
74. Przycisk POWER w³¹cznik zasilania dla
odtwarzacza.
75. Czujnik podczerwieni do odbierania
sygna³u z pilota zdalnego sterowania.
Pilot nale¿y kierowaæ w kierunku
czujnika.
76. Wejœcie na kartê SD/MMC.
77. Przycisk MUTE s³u¿y do wyciszenia
dŸwiêku.
78. Przycisk STOP do zatrzymania
odtwarzania.
79. Przycisk PROG do w³¹czenia trybu
programowania tworzenia dowolnych
sekwencji utworów.
80. Przycisk RANDOM - wciœniecie powoduje
przejœcie do trybu odtwarzania w którym
utwory wybierane s¹ losowo.
81. Przycisk INTRO - wciœniecie powoduje
¿e ka¿dy utwór bêdzie odtwarzany przez
10 sekund.
82. Przycisk PRE-DOWN - w trybie PLAY
Powoduje przerwanie odtwarzania
aktualnie granego utworu i rozpoczêcie
odtwarzania pierwszego utworu z
poprzedniego folderu;
W trybie Stop - opuszczenie folderu i
przejœcie do folderu poprzedniego.
83. Przycisk PRE-UP - w trybie PLAY
powoduje przerwanie odtwarzania
aktualnie granego utworu i rozpoczêcie
odtwarzania pierwszego utworu z
nastêpnego folderu;
W trybie Stop - opuszczenie folderu i
przejœcie do folderu nastêpnego.
84. Przycisk FIND pojedyncze wciœniêcie
przycisku powoduje przejœcie do trybu
szukania plików, podwójne wciœniecie
powoduje przejœcie do trybu szukania
albumów.
85. Przycisk REPEAT - powtarzanie utworow
powoduje zmiane trybu pracy.
Repeat off repeat (powtorzenie wy³¹czone)
- 1 track repeat (powtórzenie jednej
œcie¿ki) -1 file repeat (powtórzenie folderu)
- all track (powtórzenie wszystkich
utworów)
2. WYPOSA¯ENIE I PRZEZNACZENIE
PSS-250 jest przenoœnym systemem
nag³aœniaj¹cym, który mo¿e byæ wyposa¿ony
w:
- Odtwarzacz p³yt kompaktowych CD z pilotem
(opcja),
- Panelowy odbiornik mikrofonu
bezprzewodowego z obs³ug¹ dwóch
kana³ów i regulacj¹ czêstotliwoœci (opcja),
- Wbudowany odbiornik mikrofony
bezprzewodowego (opcja),
- Du¿ej pojemnoœci akumulator.
Urz¹dzenie produkowane jest w wersji stereo.
Do zasilania urz¹dzenia stosowany jest
wewnêtrzny akumulator, który mo¿e byæ
automatycznie ³adowany po pod³¹czeniu do
sieci zasilaj¹cej 230V/50Hz. Do pracy w trybie
stereo wymagany jest pasywny 4W system
g³oœnikowy pod³¹czony do wyjœcia RIGHT
SPEAKER (8) (np. pasywn¹ kolumnê
PSS250P).
7
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising