Sony | BDV-EF220 | Sony BDV-EF220 Kasutusjuhend

Sony BDV-EF220 Kasutusjuhend
4-418-860-91(1) (FI)
Blu-ray Disc™-/
DVD-kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
BDV-EF420/BDV-EF220
VAROITUS
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla
tai verhoilla, sillä siitä voi seurata
tulipalo. Älä myöskään aseta
avotulta, esimerkiksi palavaa
kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta ja
roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita
laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta
tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Älä altista paristoja tai laitetta,
jossa on paristo, kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle, tulelle
tai muulle vastaavalle.
Loukkaantumisvaaran takia laite
on kiinnitettävä tukevasti seinään
tai lattiaan asennusohjeiden
mukaisesti.
Vain sisäkäyttöön.
HUOMIO
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän tuotteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä Blu-ray
Disc/DVD-kotiteatterijärjestelmä
-järjestelmässä käytettävä lasersäde
vahingoittaa silmiä, joten älä yritä
avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tuote on LUOKAN 3R
LASERLAITE. Laserin
suojakotelon avaaminen voi altistaa
näkyvälle ja näkymättömälle
lasersäteilylle. Varo, ettei säteily osu
suoraan silmiin.
2FI
Tämä merkintä sijaitsee laitteen
sisällä olevan laserin
suojakotelossa.
Tämä tuote on LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä merkintä
on laitteen takapuolella.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japani. Sähkömagneettista
yhteensopivuutta ja
tuoteturvallisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja
on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja
takuuta koskevissa asioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä
erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Varotoimet
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen, kun käytössä on
enintään 3 metrin pituinen
liitäntäkaapeli.
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä
sähköverkkoon aina, kun
virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu laitteen
virtakytkimellä.
• Koska laite irrotetaan
virtalähteestä irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke
laite pistorasiaan, johon on
esteetön pääsy. Jos laite toimii
epänormaalisti, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
3D-videokuvan
katselemiseen liittyviä
seikkoja
Jotkut henkilöt voivat saada
fyysisiä oireita (silmien
rasittumista, väsymystä tai
pahoinvointia) 3D-videokuvan
katselusta. Sony suosittelee, että
kaikki katselijat pitävät säännöllisin
välein taukoja katsellessaan 3Dvideokuvaa. Taukojen pituuden ja
taajuuden tarve vaihtelee
henkilöittäin. Toimi itsellesi
parhaalla tavalla. Jos koet
epämiellyttäviä oireita, lopeta
3D-videokuvan katselu, kunnes
oireet häviävät. Ota tarvittaessa
yhteys lääkäriin. Tutustu myös
(i) muiden tämän laitteen kanssa
käytettävien laitteiden
käyttöohjeisiin ja/tai varoituksiin
tai tuotteen mukana toimitetun
Blu-ray Disc -levyn sisältöön
sekä (ii) Internet-sivustoomme
(http://esupport.sony.com/),
jossa on uusimmat tiedot aiheesta.
Pienten (erityisesti alle
kuusivuotiaiden) lasten näköaisti
on vielä kehitysvaiheessa.
Kysy lisätietoja lääkäriltä
(lastenlääkäriltä tai
silmälääkäriltä), ennen kuin annat
lasten katsoa 3D-videokuvaa.
Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan
ja varmistaa, että he noudattavat
edellä mainittuja suosituksia.
Kopiosuojaus
• Blu-ray Disc- ja DVD-levyissä
käytetään kehittyneitä
suojausjärjestelmiä. Nämä
järjestelmät, joita kutsutaan
AACS (Advanced Access Content
System) - ja CSS (Content
Scramble System) -järjestelmiksi,
saattavat sisältää toistoon,
analogiseen signaaliin ja muihin
vastaaviin toimintoihin liittyviä
rajoituksia. Tämän tuotteen
toiminta ja tuotteeseen asetetut
rajoitukset saattavat vaihdella
ostopäivämäärän mukaan, sillä
AACS:n hallintoelin saattaa
ostopäivämäärän jälkeen ottaa
käyttöön uusia tai muuttaa
olemassa olevia rajoitussääntöjä.
• Cinavia-tekniikkaa koskeva
huomautus
Tässä tuotteessa käytetään
Cinavia-tekniikkaa rajoittamaan
kaupalliseen käyttöön tuotettujen
elokuvien, videoiden ja niiden
äänisisällön luvattomien
kopioiden käyttöä. Jos järjestelmä
havaitsee, että käytössä on luvaton
kopio, näyttöön tulee ilmoitus, ja
toisto tai kopiointi keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta
on Cinavia Online Consumer
Information Center
-asiakaspalvelussa osoitteessa
http://www.cinavia.com.
Lisätietoja Cinaviasta voi
pyytää myös postitse lähettämällä
oman osoitteen sisältävän
postikortin osoitteeseen: Cinavia
Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• Tässä laitteessa käytetään Dolby*
Digital- ja DTS** Digital
Surround System -tekniikkaa.
* Valmistettu Dolby
Laboratories -yhtiön
lisenssillä.
Dolby ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien
Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden
lisenssien alaisena:
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567.
Lisäksi muita patentteja
on myönnetty ja haetaan
Yhdysvalloissa ja
maailmanlaajuisesti.
DTS-HD, symboli sekä
yhdistetty DTS-HD ja
symboli ovat DTS, Inc.
-yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tuote
sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
• Tässä laitteessa käytetään
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) -tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC
-yhtiön tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Java on Oraclen ja/tai sen
osakkuusyhtiöiden tavaramerkki.
• BD-LIVE ja BONUSVIEW
ovat Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• Blu-ray Disc on tavaramerkki.
3FI
• Blu-ray Disc-, DVD+RW-,
DVD-RW-, DVD+R-, DVD-R-,
DVD VIDEO- ja CD-logot ovat
tavaramerkkejä.
• Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D-logo
ovat Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• BRAVIA on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• AVCHD ja AVCHD-logo ovat
Panasonic Corporationin ja
Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• , XMB, ja xross media bar ovat
Sony Corporationin ja Sony
Computer Entertainment Inc.:n
tavaramerkkejä.
• PlayStation on Sony Computer
Entertainment Inc. -yhtiön
rekisteröity tavaramerkki.
• Musiikin ja videoiden
tunnistustekniikan ja liittyvät
tiedot tarjoaa Gracenote®.
Gracenote on musiikin
tunnistustekniikan ja liittyvän
sisällön toimituksen alan
standardi. Lisätietoja on
osoitteessa www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä
musiikki- ja videotiedot toimittaa
Gracenote, Inc., copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote.
Gracenote Ohjelmisto, copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote.
Tätä tuotetta ja palvelua koskee
yksi tai useampi patentti, jonka
omistaa Gracenote. Katso
Gracenote-sivustosta alustava
luettelo soveltuvista Gracenotepatenteista. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo ja -logotyyppi
sekä Powered by Gracenote -logo
ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
4FI
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
• WPA™, WPA2™ ja Wi-Fi
Protected Setup™ ovat Wi-Fi
Alliancen merkkejä.
• PhotoTV HD ja PhotoTV HDlogo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• MPEG Layer-3 äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer
IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• Tässä tuotteessa käytetään
lisenssillä Verance Corporationin
omistamaa tekniikkaa, joka on
suojattu Yhdysvaltojen patentilla
7,369,677 ja muilla Yhdysvalloissa
ja maailmanlaajuisesti
myönnetyillä ja haetuilla
patenteilla. Lisäksi tiettyjä
tällaisen tekniikan osa-alueita
suojaavat tekijänoikeudet ja
liikesalaisuudet. Cinavia on
Verance Corporationin
tavaramerkki. Copyright
2004-2010 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet.
Takaisinmallinnus ja purkaminen
on kielletty.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
• Made for iPod- ja Made for
iPhone -merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhonelaitteen kanssa ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn.
• Windows Media on
Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
Tässä tuotteessa on käytetty
tekniikkaa, joka on Microsoftin
aineetonta omaisuutta koskevien
oikeuksien alainen. Kyseisen
tekniikan käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman asianmukaista Microsoftin
myöntämää lupaa.
Sisällön omistajat suojaavat
aineetonta omaisuutta koskevia
oikeuksiaan, mukaan lukien
sisällön tekijänoikeuksia,
Microsoft® PlayReady™
-sisällönkäyttöteknologialla.
Tämä laite käyttää PlayReadysuojattua sisältöä ja/tai
WMDRM-suojattua sisältöä
PlayReady-tekniikan avulla.
Jos laite ei rajoita sisällön käyttöä
toivotulla tavalla, sisällön
omistaja voi pyytää Microsoftia
peruuttamaan laitteen kyvyn
käyttää PlayReady-suojattua
sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi
vaikuttaa suojaamattomaan
sisältöön eikä sisältöön, joka
on suojattu jollakin muulla
tekniikalla. Sisällön omistajat
voivat edellyttää, että päivität
PlayReadyn, ennen kuin voit
käyttää heidän sisältöään. Jos
kieltäydyt päivityksestä, et voi
käyttää päivitystä edellyttävää
sisältöä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA
CERTIFIED™ ovat Digital Living
Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä
tai sertifiointimerkkejä.
• Opera®-selaimen julkaisija on
Opera Software ASA. Copyright
1995–2010 Opera Software ASA.
Kaikki oikeudet pidätetään.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
• Muut järjestelmien tai tuotteiden
nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkintöjä ™ ja
® ei käytetä tässä asiakirjassa.
Loppukäyttäjän
käyttöoikeustiedot
Gracenote®-palvelun
loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus
Tämä sovellus tai laite sisältää
ohjelmiston, jonka valmistaja
on Gracenote, Inc., Emeryville,
Kalifornia (”Gracenote”).
Gracenoten ohjelmiston
(”Gracenote-ohjelmisto”) avulla
tämä sovellus voi tunnistaa levyn
ja/tai tiedoston ja hakea musiikkiin
liittyviä tietoja, kuten nimi-,
esittäjä-, kappale- ja nimiketietoja
(”Gracenote-tiedot”),
verkkopalvelimista tai upotetuista
tietokannoista (yhdessä
”Gracenote-palvelimet”) ja
suorittaa muita toimintoja.
Voit käyttää Gracenote-tietoja
ainoastaan tämän sovelluksen tai
laitteen tarkoitettujen
loppukäyttäjän toimintojen
puitteissa.
Suostut siihen, että käytät
Gracenote-tietoja, Gracenoteohjelmistoa ja Gracenotepalvelimia ainoastaan omaan
henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen
käyttöön. Hyväksyt, ettet luovuta,
kopioi, siirrä tai lähetä Gracenoteohjelmistoa tai mitään Gracenotetietoja kolmansille osapuolille.
HYVÄKSYT, ETTET KÄYTÄ
TAI HYÖDYNNÄ GRACENOTETIETOJA, GRACENOTEOHJELMISTOA TAI
GRACENOTE-PALVELIMIA
MUUTEN KUIN TÄSSÄ
NIMENOMAISESTI
SALLITUILLA TAVOILLA.
Hyväksyt, että ei-yksinomainen
Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston ja Gracenotepalvelimien käyttöoikeus päättyy,
jos et noudata näitä rajoituksia.
Jos käyttöoikeus päättyy, käyttäjän
on lopetettava Gracenote-tietojen,
Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelinten käyttö.
Gracenote pidättää kaikki oikeudet
Gracenote-tietoihin, Gracenoteohjelmistoon ja Gracenotepalvelimiin, mukaan lukien kaikki
omistusoikeudet. Gracenote ei
missään tapauksessa ole velvollinen
maksamaan korvausta käyttäjälle
mistään käyttäjän antamista
tiedoista. Hyväksyt, että Gracenote,
Inc. voi panna täytäntöön tässä
sopimuksessa määritettyjä
oikeuksiaan käyttäjää vastaan
omissa nimissään.
Gracenote-palvelu käyttää
yksilöivää tunnistetta kyselyjen
seurantaan tilastointia varten.
Satunnaisesti määritetyn
numeerisen tunnisteen avulla
Gracenote-palvelu voi laskea
kyselyt tunnistamatta, kuka ne on
lähettänyt. Lisätietoja Gracenotetietosuojakäytännöstä on
Gracenote-palvelun
verkkosivustossa.
Gracenote-ohjelmisto ja kaikki
Gracenote-tiedot on lisensoitu
käyttäjälle ”SELLAISENAAN”.
Gracenote ei anna mitään
nimenomaisia tai oletettuja
ilmoituksia tai takuita Gracenotepalvelinten Gracenote-tietojen
virheettömyydestä. Gracenote
pidättää oikeuden poistaa tietoja
Gracenote-palvelimista tai muuttaa
tietoluokkia Gracenoten
tarpeelliseksi katsomasta syystä.
Mitään takuita ei anneta
Gracenote-ohjelmiston
tai Gracenote-palvelinten
virheettömyydestä tai siitä,
että Gracenote-ohjelmisto tai
Gracenote-palvelimet toimivat
keskeytyksettä. Gracenote ei ole
velvollinen antamaan käyttäjälle
parannettuja tai uusia tietotyyppejä
tai -luokkia, joita Gracenote saattaa
tarjota tulevaisuudessa, ja voi
lopettaa palvelujen tarjoamisen
milloin tahansa.
GRACENOTE KIISTÄÄ KAIKKI
NIMENOMAISET JA OLETETUT
TAKUUT, MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA OLETETUT
TAKUUT TUOTTEEN
KAUPALLISTETTAVUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN,
OMISTUSOIKEUDESTA TAI
OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
GRACENOTE EI TAKAA
GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA
KÄYTTÄMÄLLÄ SAATUJA
TULOKSIA. GRACENOTE EI
MISSÄÄN TILANTEESSA
VASTAA MISTÄÄN
SYYSTÄ SATTUNEISTA
SEURAAMUKSELLISISTA
TAI SATUNNAISISTA
VAHINGOISTA TAI
VOITTOJEN TAI TULOJEN
MENETYKSESTÄ.
© Gracenote, Inc. 2009
5FI
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa
viitataan kaukosäätimessä
oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös laitteen
painikkeita, jos niiden nimet
ovat samat tai samantapaiset
kuin kaukosäätimen
painikkeiden nimet.
• Tässä käyttöohjeessa
käytetään BD-, DVD-,
Super Audio CD- ja
CD-levyistä yleisnimitystä
levy, ellei tekstissä tai kuvissa
ole muuta ilmaistu.
• Tämä käyttöohje on
tarkoitettu malleille
BDV-EF420 ja BDV-EF220.
Kuvissa on käytetty mallia
BDV-EF420. Tekstissä on
selvästi mainittu mahdolliset
toimintaerot, esimerkiksi
”vain BDV-EF420”.
• Osa kuvista on
havainnollistavia piirroksia,
jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
• Televisioruudussa näkyvät
kohteet voivat vaihdella
alueittain.
• Oletusasetus näkyy
alleviivattuna.
6FI
Sisällys
Tietoja tästä käyttöohjeesta....................... 6
Pakkauksen avaaminen ............................. 8
Osat ja painikkeet ..................................... 10
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: järjestelmän asentaminen .. 14
Vaihe 2: järjestelmän kytkeminen .. 14
Kaiuttimien kytkeminen ............... 14
Television kytkeminen ................. 15
Muiden laitteiden kytkeminen
(digisovitin jne.) ........................ 16
Antennin kytkeminen ................... 17
Vaihe 3: verkkoyhteyden
valmisteleminen......................... 17
Vaihe 4: Pika-asetus-toiminnon
käyttäminen ............................... 19
Vaihe 5: signaalilähteen
valitseminen ............................... 20
Vaihe 6: tilaäänen toistaminen ....... 20
Toisto
Levyn toistaminen .................................... 22
Toistaminen USB-laitteesta .................... 23
iPod-/iPhone-sisällön toistaminen ........ 23
Toistaminen verkosta............................... 25
Käytettävissä olevat asetukset ja
toiminnot ............................................ 27
Äänen säätäminen
Äänimuodon, monikielisten raitojen tai
kanavan valitseminen........................ 30
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen ................................... 30
Television ohjaaminen vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä............ 35
Etupaneelin näytön kirkkauden
muuttaminen ..................................... 35
Virransäästö valmiustilassa..................... 35
Verkkosivujen selaaminen ...................... 36
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen ..................... 38
[Verkkopäivitys]....................................... 38
[Näyttöasetukset] ..................................... 39
[Ääniasetukset]......................................... 40
[BD/DVD-katseluasetukset]................... 41
[Käytönvalvonta-asetukset] .................... 41
[Musiikkiasetukset].................................. 42
[Järjestelmäasetukset] .............................. 42
[Verkkoasetukset] .................................... 43
[Pika-asetus].............................................. 43
[Nollaus].................................................... 43
Lisätietoja
Varotoimet ................................................ 44
Tietoja levyistä .......................................... 45
Vianmääritys............................................. 46
Toistettavat levyt ...................................... 50
Toistettavat tiedostotyypit ...................... 51
Tuetut äänimuodot .................................. 52
Tekniset tiedot .......................................... 52
Kielikoodien luettelo................................ 54
Hakemisto ................................................. 55
Viritin
Radion kuunteleminen ............................ 31
Radio Data System (RDS)
-järjestelmän käyttäminen................ 32
Muut toiminnot
BRAVIA Syncin HDMI-ohjaustoiminnon
käyttäminen........................................ 33
Kaiuttimien asetukset .............................. 33
Uniajastimen käyttäminen...................... 34
Laitteen painikkeiden poistaminen
käytöstä ............................................... 35
7FI
Pakkauksen avaaminen
BDV-EF420
• Etukaiuttimet (2)
• Etukaiuttimien alaosat (2)
• iPod/iPhonetelakointiasema
(TDM-iP30) (1)
• USB-kaapeli (1)
• Ruuvit (8)
• Bassokaiutin (1)
• Videokaapeli (1)
• FM-johtoantenni (1)
tai
• Kaukosäädin (1)
• Kaiuttimien pohjasuojukset
(2)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Alustat (2)
8FI
• Pika-asennusopas
• Kaiuttimen asennusohje
• Viiteopas
BDV-EF220
• Etukaiuttimet (2)
• FM-johtoantenni (1)
tai
• Pika-asennusopas
• Kaiuttimen asennusohje
• Viiteopas
• Kaukosäädin (1)
• Bassokaiutin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Videokaapeli (1)
• Pehmusteet (2)
9FI
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
VOL
VOL
FUNCTION
Aukko
A "/1 (virta/valmiustila)
Kytkee laitteeseen virran tai kytkee laitteen
valmiustilaan.
B Levykelkka (sivu 22)
C Toistopainikkeet
Z (avaa/sulje)
N (toisto)
x (pysäytys)
VOL +/–
./> (edellinen/seuraava)
FUNCTION (sivu 20)
Valitsee toistettavan kohteen.
10FI
D
(USB) -liitäntä (sivu 23)
Avaa suojus työntämällä kynsi aukkoon.
E
(kaukosäätimen tunnistin)
F Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näytön ilmaisimet
A Palaa, kun toistuva toisto on käytössä.
B Palaa, kun stereolähetystä
vastaanotetaan. (vain radio)
C Palaa, kun järjestelmässä on käytössä
PARTY STREAMING -toiminto.
D Palaa, kun mykistys on käytössä.
E Palaa, kun HDMI (OUT) -liitäntä kytketään
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) -yhteensopivaan laitteeseen,
jossa on HDMI- tai DVI (Digital Visual
Interface) -tuloliitäntä.
F Näyttää järjestelmän tilan, kuten
radiotaajuuden.
Kun painat DISPLAY, suoratoiston tiedot
ja signaalin purun tila näkyvät näytössä, jos
toiminnon asetuksena on TV.
Suoratoiston tiedot ja signaalin purun tila
eivät välttämättä ole näkyvissä suoratoiston
tai purettavan kohteen mukaan.
Takapaneeli
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A SPEAKERS-liitännät (sivu 14)
E LAN (100) -liitäntä (sivu 17)
B TV (DIGITAL IN OPTICAL) -liitäntä (sivu 15)
F AUDIO (AUDIO IN L/R) -liitännät (sivu 16)
C VIDEO OUT -liitäntä (sivu 15)
G ANTENNA (FM COAXIAL 75) -liitäntä
(sivu 17)
D HDMI (OUT) -liitäntä (sivu 15)
11FI
"/1 (virta/valmiustila) (sivut 19, 31)
Kaukosäädin
Kytkee järjestelmään virran tai siirtää
järjestelmän valmiustilaan.
B Numeropainikkeet (sivut 31, 35)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
Syöttää esimerkiksi nimikkeiden ja jaksojen
numerot sekä asemien pikavalintanumerot.
BRAVIA Sync
AUDIO (sivu 30)
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valitsee äänimuodon ja -raidan.
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
3
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM- tai
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
SUBTITLE
0
C Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
6
Pikanäppäimet, joilla voi valita tiettyjä
BD-levyn valikkoja (tai käyttää BD-levyn
vuorovaikutteisia Java-toimintoja).
D TOP MENU
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
POP UP/MENU
DISPLAY
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn avattavan
valikon tai DVD-levyn valikon.
TV
TV
7
Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa
AUDIO, 2 + ja N on kosketuspiste.
Käytä kosketuspistettä apunasi, kun
käytät kaukosäädintä.
OPTIONS (sivut 20, 27, 36)
Tuo asetusvalikon televisioruutuun tai
etupaneelin näyttöön. (Sijainti vaihtelee
valitun toiminnon mukaan.)
RETURN
Palaa edelliseen näyttöön.
C/X/x/c
•
: television toiminnot
(Lisätietoja on kohdassa Television
ohjaaminen vakiovarusteena toimitetulla
kaukosäätimellä (sivu 35).)
Siirtää korostuksen näkyvissä olevaan
vaihtoehtoon.
(vahvistus)
Vahvistaa tehdyn valinnan.
E SOUND MODE +/– (sivu 20)
A Z (avaa/sulje)
HOME (sivut 19, 31, 33, 36, 38)
Valitsee, kuuluuko television ääni
järjestelmän kaiuttimista vai television
kaiuttimista. Tätä toiminto toimii vain,
jos [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on [Päällä]
(sivu 42).
Avaa tai sulkee järjestelmän päävalikon.
TV "/1 (virta/valmiustila) (sivu 35)
Kytkee televisioon virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
12FI
Valitsee äänitilan.
SPEAKERS TVyAUDIO
3D
Muuntaa 2D-sisällön simuloituun
3D-muotoon, kun 3D-yhteensopiva
laite on kytkettynä.
SEN
Avaa Sony Entertainment Network™
-verkkopalvelun.
F Toistopainikkeet
Lisätietoja on kohdassa Toisto (sivu 22).
./> (edellinen/seuraava)
Siirry edelliseen tai seuraavaan jaksoon,
raitaan tai tiedostoon.
m/M (nopeutus/hidastus/kuvan
pysäytys)
Pikasiirto taakse-/eteenpäin levyn toiston
aikana. Selausnopeus muuttuu aina, kun
painiketta painetaan.
Ottaa käyttöön hidastetun toiston, jos
painiketta painetaan yli sekunnin ajan
taukotilassa. Toistaa kuvan kerrallaan,
kun painiketta painetaan taukotilassa.
Huomautus
• Hidastettu toisto ja yksittäisen kehyksen toisto
eivät ole käytettävissä Blu-ray 3D Disc -levyjen
toiston aikana.
H DISPLAY (sivut 22, 25, 36)
Tuo toisto- ja verkkoselaustiedot näkyviin
televisioruutuun.
Tuo etupaneelin näyttöön esimerkiksi
esiviritetyn radioaseman ja taajuuden.
I DIMMER
Vaihtaa etupaneelin näytön kirkkautta
2 tasolla.
SLEEP (sivu 34)
Asettaa uniajastimen.
FUNCTION (sivut 20, 31)
Valitsee toistettavan kohteen.
ANGLE
Vaihtaa katselukulmaa, jos BD-ROM-/
DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita
katselukulmia.
N (toisto)
Aloittaa toiston tai jatkaa toistoa tauon
jälkeen (toiston jatkaminen).
Ottaa käyttöön Toisto yhdellä
painalluksella -toiminnon (sivu 33),
kun järjestelmään on kytketty virta
ja BD/DVD-toiminto on käytössä.
X (tauko)
Keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa.
x (pysäytys)
Pysäyttää toiston ja tallentaa
pysäytyskohdan (jatkokohdan) muistiin.
Nimikkeen tai raidan jatkokohta on
viimeinen toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
Radiopainikkeet
Lisätietoja on kohdassa Viritin (sivu 31).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(mykistys)
Mykistää äänen tilapäisesti.
2 (äänenvoimakkuus) +/– (sivu 31)
Säätää äänenvoimakkuutta.
TV 2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
TV t (TV-signaalilähde)
Television signaalilähteen vaihtaminen
television ja muiden lähteiden välillä.
13FI
Vaihe 2: järjestelmän
kytkeminen
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: järjestelmän
asentaminen
Älä kytke laitteen virtajohtoa pistorasiaan,
ennen kuin kaikki muut kytkennät ovat
valmiita.
Lisätietoja kaiuttimien asentamisesta on
mukana toimitetussa kaiuttimen
asennusohjeessa (vain BDV-EF420).
Järjestelmän sijoittaminen
Asenna järjestelmä alla olevan kuvan
mukaisesti.
A
Huomautus
B
C
D
• Jos kytket toisen laitteen, jossa on
äänenvoimakkuuden säädin, säädä sen
äänenvoimakkuus tasolle, jolla ääni kuuluu häiriöttä.
Kaiuttimien kytkeminen
Kytke kaiutinjohdot laitteen SPEAKERSliitäntöihin niin, että värit täsmäävät.
Kun kytket liittimen laitteeseen, työnnä liitin
liitäntään siten, että se napsahtaa.
A Etukaiutin (L (vasen))
B Etukaiutin (R (oikea))
C Bassokaiutin
D Laite
Järjestelmässä käytetään S-Force PRO Front
Surround* -tekniikkaa, joten voit nauttia
tilaäänestä kuuntelupaikan edessä olevista
kaiuttimista.
* S-Force PRO Front Surround 3D tuottaa
vakuuttavan etäisyyden ja tilan tunnun ja luo
todenmukaisen tilaäänikokemuksen, vaikka
järjestelmässä ei käytettäisi takakaiuttimia.
Huomautus
• Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai
kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi
vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, sillä ne
voivat aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
• Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, sillä kaiutin
voi tällöin kaatua.
Vihje
• Voit asentaa kaiuttimet seinälle. Lisätietoja on
mukana toimitetussa kaiuttimen asennusohjeessa.
14FI
Valkoinen
(vasen etukaiutin
(L))
Punainen
(oikea etukaiutin
(R))
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
Violetti
(bassokaiutin)
Television kytkeminen
Käytön aloittaminen
Valitse jokin seuraavista kytkentätavoista television tuloliitäntöjen mukaan.
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Videoyhteydet
A
Laadukas
OUT
ARC
HDMI -kaapeli1) (lisävaruste)
2)
tai
B
Videokaapeli
(vakiovarusteena vain mallissa
BDV-EF2203))
VIDEO OUT
Vakiolaatu
1)
High Speed HDMI -kaapeli
Jos television HDMI IN -liitäntä tukee ARC (Audio Return Channel) -toimintoa, HDMI-kaapeliyhteys voi lähettää
televisiosta myös digitaalisen äänisignaalin. Lisätietoja Audio Return Channel -toiminnon asetuksesta on kohdassa
[Audio Return Channel] (sivu 42).
3)
Mukana toimitettu videojohto on iPod-/iPhone-telakointiaseman kytkemistä varten. (BDV-EF420)
2)
Ääniyhteydet
Jos järjestelmää ei kytketä ARC-toimintoa tukevan television HDMI-liitäntään, valitse asianmukainen
ääniliitäntä, jotta voit kuunnella television ääntä järjestelmän kaiuttimista.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Laadukas
Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Äänikaapeli (lisävaruste)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Vakiolaatu
15FI
Käytön aloittaminen
Muiden laitteiden kytkeminen (digisovitin jne.)
Kytke järjestelmä niin, että järjestelmän ja muiden laitteiden videosignaalit lähetetään televisioon ja
laitteiden äänisignaalit lähetetään järjestelmään seuraavassa esitetyllä tavalla.
TV
Videolähtö
Laite
(Digisovitin, videonauhuri, PlayStation®
tai digitaalinen satelliittivastaanotin jne.)
Äänilähtö
Järjestelmä
Signaalin kulkusuunta
: videosignaali
: äänisignaali
Valitse jokin seuraavista kytkentätavoista laitteen liitäntätyypin mukaan.
ONLY FOR SS-TSB117
DIGITAL IN
OPTICAL
ONLY FOR
SS-WSB113
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
AUDIO IN
ANTENNA
B
Laadukas
DIGITAL IN
OPTICAL
Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
R
Äänikaapeli (lisävaruste)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Vakiolaatu
Huomautus
• Jos teet jommankumman edellä kuvatun kytkennän, valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdan [HDMI-asetukset]valikon [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Pois] (sivu 42).
• Voit kuunnella laitteen ääntä valitsemalla AUDIO-toiminnon, jos kytkentätapana on B.
16FI
Antennin kytkeminen
Laitteen takapaneeli
Vihje
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
tai
• Liitä järjestelmä verkkoon suorittamalla [Helpot
verkkoasetukset] -toiminto. Lisätietoja on
kohdassa Vaihe 4: Pika-asetus-toiminnon
käyttäminen (sivu 19).
Valitse yhteystapa käytössä olevan LANympäristön (lähiverkon) mukaan.
Laitteen etupaneeli
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
FUNCTION
Huomautus
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
1
2
Laajakaistareititin
LAN
Vihje
• Jos FM-radiovastaanotossa on häiriöitä, liitä laite
FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla
(lisävaruste).
Langaton USBlähiverkkosovitin
(lisävaruste)
LAN-kaapeli
(lisävaruste)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Laitteen takapaneeli
1 Kiinteä yhteys
Muodosta yhteys kytkemällä lähiverkkokaapeli
laitteen LAN (100) -liitäntään.
Vihje
• On suositeltavaa käyttää suoraa tai ristiinkytkettyä
suojattua liitäntäkaapelia (lähiverkkokaapelia).
2 USB Langaton yhteys
Muodosta langaton LAN-yhteys langattoman
USB-lähiverkkosovittimen avulla (vain Sony
UWA-BR100*).
17FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 3: verkkoyhteyden
valmisteleminen
Käytön aloittaminen
Langaton USB-lähiverkkosovitin ei välttämättä
ole saatavana joissakin maissa tai joillakin
alueilla.
* Marraskuusta 2011 alkaen.
Katkaise laitteen virta, ennen kuin kytket
jatkokaapelin tai langattoman USBlähiverkkosovittimen. Kun olet asettanut
langattoman USB-lähiverkkosovittimen
alustaan ja kytkenyt jatkokaapelin
(USB)
-liitäntään, kytke virta uudelleen laitteeseen.
Ennen verkkoasetusten määrittämistä
Jos langattoman lähiverkon reititin (tukiasema)
on Wi-Fi Protected Setup (WPS) -yhteensopiva,
voit määrittää verkkoasetukset helposti
WPS-painikkeen avulla.
Jos tukiasema ei tue kyseistä ominaisuutta,
selvitä seuraavat tiedot etukäteen ja kirjoita ne
alla varattuun tilaan.
• Verkon nimi (SSID*), jolla verkko**
tunnistetaan.
• Suojausavain (WEP-avain, WPA-avain), jos
langaton verkko on suojattu**.
* SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla
langattomat verkot ovat tunnistettavissa.
** Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen
asetukset, jotta saat SSID-nimen ja suojausavaimen
tiedot. Lisätietoja:
– lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa:
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
– lisätietoja on langattoman lähiverkon reitittimen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
– ota yhteyttä langattoman lähiverkon reitittimen
valmistajaan.
Langattoman LAN-yhteyden suojaus
Langattomassa LAN-yhteydessä tietoja
siirretään radioaalloilla. Niinpä langaton
signaali voi olla mahdollista kaapata. Tämä
järjestelmä tukee erilaisia langatonta
tiedonsiirtoa suojaavia toimintoja. Määritä
suojausasetukset oikein verkkoympäristösi
mukaisesti.
18FI
x Suojaamaton
Vaikka voit helposti määrittää asetuksia, kuka
tahansa voi kaapata langattomalla yhteydellä
lähetettäviä tietoja tai tunkeutua langattomaan
verkkoosi ilman erityisiä työkaluja. Muista, että
luvattoman käytön tai tietojen kaappauksen
riski on mahdollinen.
x WEP
WEP-tekniikka suojaa tiedonsiirtoa estämällä
ulkopuolisia kaappaamasta tietoja tai
käyttämästä langatonta verkkoa luvatta.
WEP on vanha suojaustekniikka, jolla voidaan
yhdistää myös vanhat laitteet, jotka eivät tue
TKIP/AES-salausta.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP-suojaustekniikka on kehitetty WEP:ssä
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. TKIPtekniikalla tietoturva on parempi kuin WEP:llä.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES-suojaustekniikka käyttää kehittynyttä
suojausmenetelmää, joka on erilainen kuin
WEP ja TKIP.
AES-tekniikalla tietoturva on parempi kuin
WEP:llä tai TKIP:llä.
C/X/x/c
Valitse seuraava asetus käytössä olevan
kytkentätavan (sivu 15) mukaan.
• HDMI-kaapeliyhteys: Noudata
televisioruudussa näytettyjä ohjeita.
• Videokaapeliyhteys: Valitse [16:9] tai
[4:3], jotta kuva näkyy ruudussa oikein.
Ennen vaiheen 4 suorittamista
Varmista, että kaikki yhteydet ovat turvallisia,
ja kytke vasta sitten virtajohto.
Seuraavien vaiheiden avulla voit määrittää
järjestelmän perusasetukset ja tarvittavat
verkkoasetukset.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
1
6
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
(vakiovaruste) paristolokeroon niin,
että niiden navat 3 ja # tulevat
oikeille puolille lokeron sisällä
olevien merkintöjen mukaisesti.
Helpot verkkoasetukset -näyttö tulee
näkyviin.
7
2
3
4
Seuraa näyttöön tulevia ohjeita
ja määritä verkkoasetukset
nuolipainikkeilla C/X/x/c ja
.
painikkeella
Jos järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä
verkkoon, katso kohtaa Verkkoyhteys
(sivu 49) tai Langaton LAN-yhteys
(sivu 49).
Kytke televisioon virta.
Paina [/1-painiketta.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Helppo alkuasennus -näytön tai Helpot
verkkoasetukset -näytön avaaminen
uudelleen
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
Näyttökielen pika-asetusnäyttö tulee
näkyviin.
2
5
Kun olet tehnyt [Helppo alkuasennus]
-toiminnon, tee [Helpot verkkoasetukset].
Valitse [Helpot verkkoasetukset]
painamalla C/X/x/c-painiketta ja paina
sitten .
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
3
Valitse [Pika-asetus] painamalla X/x
ja paina sitten
-painiketta.
4
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [Helppo alkuasennus]
• [Helpot verkkoasetukset]
Suorita [Helppo alkuasennus] -toiminto.
Tee perusasetukset nuolipainikkeilla
C/X/x/c- ja
-painikkeilla
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Helppo alkuasennus -näyttö tai Helpot
verkkoasetukset -näyttö tulee näkyviin.
19FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 4: Pika-asetustoiminnon käyttäminen
Käytön aloittaminen
Vaihe 5: signaalilähteen
valitseminen
Vaihe 6: tilaäänen
toistaminen
Voit valita toistolähteen.
Kun olet tehnyt edellä kuvatut vaiheet
ja aloittanut toiston, voit helposti valita
esiohjelmoituja, erilaisia äänilähteitä
varten räätälöityjä äänitiloja. Voit nauttia
elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
toiminto.
Kun painat FUNCTION-painiketta kerran,
nykyinen toiminto tulee näkyviin etupaneelin
näyttöön. Kun painat FUNCTION-painiketta
uudelleen, toiminto vaihtuu jokaisella
painalluksella seuraavasti.
BD/DVD t USB t FM t TV t AUDIO t
BD/DVD t …
Toiminto
Lähde
BD/DVD
Järjestelmässä toistettava levy tai
verkkolaite
USB
USB-laite tai iPod/iPhone, joka on
kytketty
(USB) -liitäntään
(sivu 10)
FM
FM-radio (sivu 31)
TV
Laite (televisio tms.), joka
on kytketty takapaneelin TV
(DIGITAL IN OPTICAL)
-liitäntään, tai Audio Return
Channel -toiminnon kanssa
yhteensopiva televisio, joka on
kytketty takapaneelin HDMI
(OUT) -liitäntään (sivu 15)
AUDIO
Laite, joka on kytketty
takapaneelin AUDIO (AUDIO IN
L/R) -liitäntöihin (sivu 16)
Vihje
Joitakin toimintoja voidaan vaihtaa TV-näytön kautta
painamalla FUNCTION, X/x ja .
Äänitilan valitseminen
Paina toiston aikana toistuvasti SOUND MODE
+/–, kunnes haluamasi tilan ilmaisin näkyy
etupaneelin näytössä tai TV-näytössä.
Voit valita seuraavat kohteet. Taulukon
kulmasulkeissa näkyvä teksti ([--]) näkyy TVnäytössä ja lainausmerkeissä kirjoitettu teksti
(”--”) näkyy etupaneelin näytössä.
Äänitila
Tehoste
[Auto]
(”AUTO”)
Järjestelmä valitsee [Movie]- tai
[Music]-tilan automaattisesti ja
tuottaa äänen levyn tai äänivirran
ominaisuuksien mukaan.
• 2-kanavainen lähde: Toistaa
2-kanavaisen äänen sellaisenaan.
• Monikanavainen lähde: Simuloi
7.1- tai 5.1-kanavaisen surroundäänentoiston kahdella
etukaiuttimella ja
bassokaiuttimella.
[Movie]
(”MOVIE”)
Järjestelmä tuottaa elokuvien
katselemiseen soveltuvan äänen.
[Music]
(”MUSIC”)
Järjestelmä tuottaa musiikin
kuuntelemiseen soveltuvan äänen.
[Audio Enhancer] Järjestelmä optimoi 2-kanavaisen
(”ENHANCER”) lähteen tehostamalla äänen
pakkauksessa menetettyjä ääniä.
[Sports]
(”SPORTS”)
20FI
Järjestelmä tuottaa
urheiluohjelmien katselemiseen
soveltuvan äänen.
Tehoste
[2ch Stereo]
(”2CH ST.”)
Järjestelmä toistaa äänen
etukaiuttimista ja
bassokaiuttimesta äänimuodosta
ja kanavien lukumäärästä
riippumatta.
Käytön aloittaminen
Äänitila
[Demo Sound] Järjestelmä tuottaa selkeän äänen,
(”DEMO SND”) joka soveltuu esimerkiksi
esitelmien esittämiseen.
Äänitilan valitseminen asetusvalikosta
1
2
Paina ensin OPTIONS ja valitse sitten
[Sound Mode] painamalla X/x. Paina
lopuksi
.
Valitse äänitila X/x-painikkeilla ja paina
sitten
-painiketta.
Huomautus
• Äänitila on valittavissa ainoastaan silloin, kun
[Äänitehoste]-asetuksena on [Sound Mode päällä]
(sivu 40). Jos [Äänitehoste]-asetuksena on muu kuin
[Sound Mode päällä], äänitilan asetus ei ole käytössä.
21FI
3
Aseta laitteeseen BONUSVIEW/BD-LIVEtoiminnolla varustettu BD-ROM-levy.
Toisto
Toiminta vaihtelee eri levyillä. Katso
lisätietoja levyn mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Levyn toistaminen
Lisätietoja levyistä, joita laitteilla voi toistaa,
on kohdassa Toistettavat levyt (sivu 50).
1
2
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Vihje
• Voit poistaa tietoja USB-muistista valitsemalla
[Video]-kohdassa [Pyyhi BD-tiedot] ja
painamalla sitten -painiketta. Kaikki BUDAkansioon tallennetut tiedot poistetaan.
Paina Z-painiketta ja aseta
levykelkkaan levy.
Blu-ray 3D -sisällön katseleminen
Voit toistaa Blu-ray 3D -levyjä, joissa on
3D-logo*.
*
1
3
BONUSVIEW-/BD-LIVE-sisällön
katseleminen
Joissakin BD-LIVE-logolla* varustetuissa
BD-ROM-levyissä on lisäsisältöä ja muita
tietoja, jotka voi ladata toistettavaksi
paikallisesti.
*
1
Kytke USB-laite
(sivu 10).
(USB) -liitäntään
Käytä paikallisena muistina vähintään
1 Gt:n USB-muistia.
2
Valmistele BD-LIVE-sisällön toisto (vain
BD-LIVE).
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
• Valitse [BD-Internet-yhteys]-asetukseksi
[Salli] (sivu 41).
22FI
• Liitä järjestelmä 3D-yhteensopivaan
televisioon High Speed HDMI -kaapelin
avulla (lisävaruste).
• Aseta [Näyttöasetukset]-kohdan [3Dlähtöasetus]- ja [TV:n ruutukokoasetus
3D:lle] -asetukset (sivu 39).
Sulje levykelkka painamalla Z.
Toisto käynnistyy.
Jos toisto ei käynnisty automaattisesti,
valitse
[Video]-,
[Musiikki]- tai
[Valokuva] -luokassa
ja paina painiketta.
Valmistele Blu-ray 3D -levyn toisto.
2
Aseta laitteeseen Blu-ray 3D -levy.
Toiminta vaihtelee eri levyillä. Lisätietoja
on levyn mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Vihje
• Tutustu myös 3D-yhteensopivan television
käyttöohjeisiin.
Toistotietojen tuominen
näkyviin
Esimerkki: BD-ROM-levyn toistaminen
Laitteella voi toistaa kytketyssä USB-laitteessa
olevia video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja.
Lisätietoja muista tiedostotyypeistä, joita
laitteella voi toistaa, on kohdassa Toistettavat
tiedostotyypit (sivu 51).
1
Kytke USB-laite
(sivu 10).
Toisto
Voit tarkistaa esimerkiksi toistoon liittyvät
tiedot painamalla DISPLAY.
Näkyviin tulevat tiedot vaihtelevat levyn tyypin
ja järjestelmän tilan mukaan.
Toistaminen USB-laitteesta
(USB) -liitäntään
Ennen kuin kytket USB-laitteen, katso sen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
2
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
4
A Lähtösignaalin tarkkuus, videotaajuus
B Nimikkeen numero tai nimi
C Valittuna oleva ääniasetus
D Käytettävissä olevat toiminnot (
kuvakulma,
ääni,
tekstitys)
E Toistotiedot
Näyttää toistotilan, toiston tilapalkin, levyn
tyypin, videon pakkauksen, bittinopeuden,
toistuvan toiston tyypin, toistoajan ja
kokonaistoistoajan
F Jakson numero
G Valittuna oleva kuvakulma
Valitse
[Video],
[Musiikki] tai
[Valokuva] painamalla C/cpainiketta.
Valitse
[USB-laite] painamalla X/x
ja paina sitten .
Huomautus
• Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen USB-laitteen
kytkemistä tai irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
iPod-/iPhone-sisällön
toistaminen
(vain BDV-EF420)
Järjestelmällä voi toistaa musiikkia, videoita
ja valokuvia iPod- ja iPhone-laitteista sekä
ladata näiden laitteiden akun.
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
Päivitä iPod-/iPhone-laitteeseen uusin
ohjelmisto, ennen kuin käytät laitetta tässä
järjestelmässä.
Yhteensopivat mallit: iPod touch 4th
generation, iPod touch 3rd generation, iPod
touch 2nd generation, iPod nano 6th generation,
iPod nano 5th generation (video camera), iPod
nano 4th generation (video), iPod nano 3rd
generation (video), iPod classic, iPhone 4S,
iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
23FI
x Jos valitsit [Valokuva] vaiheessa 3
iPod-/iPhone-sisällön toistaminen
järjestelmästä
1
Kytke iPod-/iPhone-telakointiasema
(USB) -liitäntään (sivu 10) ja aseta sitten
iPod tai iPhone iPod-/iPhonetelakointiasemaan.
Kun toistat video- tai valokuvatiedostoja,
kytke iPod-/iPhone-telakointiaseman
videolähtöliitäntä television
videotuloliitäntään videokaapelilla ennen
iPod- tai iPhone-laitteen asettamista
iPod-/iPhone-telakointiasemaan.
TV
Laitteen
(USB) -liitäntä
VIDEO IN
USB-kaapeli (vakiovaruste)
iPod-/iPhone-telakointiasema
(vakiovaruste)
V I D E O O UT
USB
Videokaapeli (vakiovaruste)
2
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
4
Valitse
[Video],
[Musiikki] tai
[Valokuva] painamalla C/c
-painiketta.
Valitse [iPod] painamalla X/x ja paina
sitten .
x Jos valitsit [Video] tai [Musiikki]
vaiheessa 3
Video- tai musiikkitiedostot näkyvät
televisioruudussa. Siirry seuraavaan
vaiheeseen.
24FI
Teksti [Vaihda TV:n tuloksi videotulo,
johon on...] näkyy televisioruudussa.
Valitse television ohjelmalähde niin, että
iPod- tai iPhone-laitteen signaali näkyy
television kuvaruudussa. Käynnistä sitten
diaesitys suoraan iPod- tai iPhone-laitteen
kautta.
5
Valitse toistettava tiedosto painamalla
C/X/x/c ja
-painikkeita.
Järjestelmä toistaa iPod- tai iPhone-laitteen
ääntä.
Kun toistat videotiedostoa, valitse
television ohjelmalähde niin, että iPod- tai
iPhone-laitteen signaali näkyy television
kuvaruudussa.
Voit ohjata iPod- tai iPhone-laitetta
mukana toimitetun kaukosäätimen
painikkeilla.
Lisätietoja iPod- tai iPhone-laitteen
käytöstä on iPod- tai iPhone-laitteen
käyttöohjeessa.
Huomautus
• Jos haluat muuttaa järjestelmäasetuksia (kuten
äänitila-asetusta), kun katselet kuvia iPod- tai
iPhone-laitteesta television kautta, valitse
järjestelmän ohjelmalähde televisiosta ennen
järjestelmän käyttämistä.
• iPod- tai iPhone-laite latautuu, kun se on kytketty
järjestelmään, jos järjestelmään on kytketty virta.
• Sony ei vastaa iPod-/iPhone-laitteeseen
tallennettujen tietojen mahdollisesta häviämisestä tai
vahingoittumisesta, kun iPod-/iPhone-laite on
kytketty tähän laitteeseen.
• Älä irrota iPod-/iPhone-laitetta toiston aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen iPod-/iPhonelaitteen kytkemistä tai irrottamista, sillä muutoin
iPod-/iPhone-laite tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
• Järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä, kun videotai valokuvatiedostoja toistetaan iPod- tai
iPhone-laitteesta.
• Järjestelmä tunnistaa enintään 5 000 tiedostoa
(mukaan lukien kansiot).
Toistaminen verkosta
C Verkkoyhteyden ilmaisin
Ilmaisee langattoman yhteyden
signaalinvoimakkuuden.
Ilmaisee kiinteää yhteyttä.
D Verkon yhteysnopeus
Sony Entertainment Network toimii Internetsisällön yhdyskäytävänä, jonka kautta voit tilata
laitteeseen erilaista viihdettä.
Vihje
• Osa Internet-sisällöstä edellyttää rekisteröitymistä
tietokoneen kautta, ennen kuin sitä voi toistaa.
Lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa:
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Joissakin maissa tai joillakin alueilla osa Internetsisällöstä ei ehkä ole käytettävissä.
1
Valmistele Sony Entertainment Network.
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
2
3
Paina SEN-painiketta.
Valitse Internet-sisältö tai tilauspalvelu
painamalla C/X/x/c-painiketta ja paina
sitten
.
Toisto
Sony Entertainment Network
(SEN) -palvelun käyttäminen
B Toiston tilapalkki
Tilapalkki, nykyisen toistokohdan osoitin,
toistoaika, videotiedoston kesto
E Seuraavan videotiedoston nimi
F Nykyisen valitun videotiedoston nimi
Kotiverkon tiedostojen
toistaminen (DLNA)
Voit toistaa video-, musiikki- ja
valokuvatiedostoja muista DLNA-hyväksytyistä
laitteista kytkemällä laitteet kotiverkkoon.
Tätä laitetta voi käyttää soittimena ja
muuntimena.
• Palvelin: tallentaa ja lähettää tiedostoja
• Soitin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta
• Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta ja on ohjattavissa toisen laitteen
kautta (ohjain)
• Ohjain: käyttää muunnin laitetta
Palvelin
Videon suoratoiston ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun
videotiedoston toisto käynnistyy. Näkyvissä
olevat kohteet voivat vaihdella Internetsisällöntarjoajan mukaan.
Voit palauttaa tiedot näkyviin painamalla
DISPLAY.
Soitin
(tämä järjestelmä)
Soitin
Valmistele DLNA-toiminnon käyttö.
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
• Valmistele muut DLNA-hyväksytyt laitteet.
Lisätietoja on näiden laitteiden käyttöohjeissa.
A Ohjausnäyttö
Paina C/X/x/c tai
, jos haluat
toistotoiminnot näkyviin.
25FI
DLNA-palvelimeen tallennettujen
tiedostojen toistaminen (DLNA-soitin)
Valitse DLNA-palvelinkuvake päävalikon
[Video]-, [Musiikki]- tai
[Valokuva]valikosta ja valitse sitten toistettava tiedosto.
Palvelin
Soitin
(tämä järjestelmä)
Etätiedostojen toistaminen
käyttämällä järjestelmää DLNAohjaimen (muuntimen) kautta
Voit käyttää järjestelmää DLNA-hyväksytyn
ohjaimen kanssa (kuten iPhone), kun toistat
DLNA-palvelimeen tallennettuja tiedostoja.
Saman musiikin toistaminen eri
huoneissa (PARTY STREAMING)
Voit toistaa samaa musiikkia samanaikaisesti
kaikkien PARTY STREAMING -toimintoa
tukevien ja kotiverkkoon liitettyjen Sonylaitteiden kautta.
[Musiikki] -valikon sisältöä ja FM- ja
AUDIO-toimintoja voidaan käyttää PARTY
STREAMING -toiminnon kanssa.
Saatavilla on kahdentyyppisiä PARTY
STREAMING -yhteensopivia laitteita.
• PARTY-isäntä: toistaa ja lähettää musiikkia.
• PARTY-vieras: toistaa PARTY-isännän
lähettämää musiikkia.
Tätä laitetta voi käyttää PARTY-isäntänä tai
PARTY-vieraana.
PARTY-isäntä
(tämä järjestelmä)
Palvelin
PARTY-vieras
PARTY-vieras
Ohjain
Muunnin
(tämä järjestelmä)
Ohjaa järjestelmää DLNA-ohjaimen avulla.
Lisätietoja toiminnon käyttämisestä on DLNAohjaimen käyttöohjeessa.
Huomautus
• Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä ja DLNA-ohjaimella
samanaikaisesti.
• Lisätietoja DLNA-ohjaimesta on DLNA-ohjaimen
käyttöohjeessa.
Vihje
• Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana
toimitettavan Windows Media® Player 12 -ohjelman
Play To -toiminnon kanssa.
26FI
Valmistele PARTY STREAMING.
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
• Varmista, että kytketty laite tukee PARTY
STREAMING -toimintoa.
Järjestelmän käyttäminen
PARTY-isäntänä
Valitse kappale
[Musiikki] -valikosta,
radioasema [Radio] -valikosta
[AUDIO]
[Tulo] -valikosta, paina OPTIONS ja
käynnistä toisto sitten valitsemalla
asetusvalikosta [Käynnistä PARTY].
Voit sulkea toiston painamalla OPTIONS
ja valitsemalla sitten asetusvalikosta
[Sulje PARTY].
Huomautus
• Jos toistettava sisältö ei ole yhteensopiva PARTY
STREAMING -toiminnon kanssa, järjestelmä
pysäyttää PARTY-toiston automaattisesti.
Valitse
[Musiikki] -valikosta
[PARTY]
ja valitse sitten PARTY-isäntälaitteen kuvake.
Voit poistua PARTY-toiminnosta painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitsemalla sitten
[Poistu PARTYSta].
Voit sulkea PARTY-toiminnon painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitsemalla sitten
[Sulje PARTY].
B [Toistohistoria]
Näyttää luettelon aiemmin toistetuista
BD-ROM-, DVD-ROM- ja CD-DA
(musiikki-CD) -levyjen nimikkeistä. Valitse
nimike, josta haluat hakea sisältötietoja.
Toisto
Järjestelmän käyttäminen PARTYvieraana
A Sisältötiedot
Näyttää sisältöön liittyviä tietoja, kuten
nimen, osajaon, raidan tai artistin.
C [Hakuhistoria]
Näyttää luettelon aiemmista [Videohaku]- tai
[Musiikkihaku]-toiminnolla tehdyistä hauista.
Lisätietojen hakeminen
Valitse kohde luetteloista ja valitse sitten
hakupalvelu.
Huomautus
• PARTY STREAMING -toiminnon kanssa
yhteensopivien tuotteiden valikoima ja saatavuus
vaihtelevat alueittain.
Video- ja musiikkitietojen
hakeminen
Voit vastaanottaa sisältötietoja Gracenotetekniikan avulla hakea sisältöön liittyviä tietoja.
1
2
4
Saat erilaisia asetuksia ja toistotoimintoja
näkyviin painamalla OPTIONS. Käytettävissä
olevat vaihtoehdot vaihtelevat tilanteen
mukaan.
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
Yleiset asetukset ja toiminnot
Aseta laitteeseen levy, jossa on sisältöä,
jota koskevia tietoja haluat hakea.
Toiminto
Tiedot
[Sound Mode]
Vaihtaa äänitilan asetusta
(sivu 20).
[Satunnaisasetus]
(vain iPod/iPhone)
(vain BDV-EF420)
Asettaa satunnaisen toiston.
[Toista asetus]
Asettaa toistuvan toiston.
[3D-valikko]
[Simuloitu 3D]: Säätää
simuloitua 3D-tehostetta.
[3D-syvyyden säätö]: Säätää
3D-kuvien syvyyttä.
[2D-toisto]: Vaihtaa toiston
2D-kuvaan.
[Toista/Lopeta]
Käynnistää tai pysäyttää
toiston.
[Toista alusta]
Toistaa kohteen alusta.
[Käynnistä PARTY]
Aloittaa Party-toiston
valitusta lähteestä.
Tämä vaihtoehto ei ehkä tule
näkyviin kaikkia äänilähteitä
käytettäessä.
Voit tehdä videohaun BD-ROM- tai
DVD-ROM-levyltä ja musiikkihaun
CD-DA-levyltä (musiikki-CD).
3
Käytettävissä olevat
asetukset ja toiminnot
Valitse
[Video] tai
[Musiikki]
C/c-painikkeiden avulla.
Valitse
[Videohaku] tai
[Musiikkihaku] X/x-painikkeiden
avulla.
Sisältötiedot tulevat näkyviin.
27FI
Toiminto
Tiedot
Toiminto
Tiedot
[Poistu PARTYsta]
Lopettaa Party-toiston, jossa
järjestelmä on osallisena.
PARTY STREAMING
-toiminto jatkuu muiden
siihen osallistuvien laitteiden
välillä.
[Kulma]
Vaihtaa kuvakulmaa, jos
BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
[Sulje PARTY]
PARTY-isäntä: Lopettaa
Party-toiston.
PARTY-vieras: Lopettaa
Party-toiston, jossa
järjestelmä on osallisena.
PARTY STREAMING
-toiminto kaikissa siihen
osallistuvissa laitteissa.
[IP-sisällön
kohinanpoisto]
Säätää Internet-sisällön
videolaatua.
[Videohaku]
Näyttää BD-ROM-, DVDROM-, CD-DA-levyn
(musiikki-CD-levyn) tiedot
Gracenote-tekniikan avulla.
Vain
[Musiikki]
Toiminto
Vain
[Video]
Toiminto
Tiedot
[A/V SYNC]
Säätää kuvan ja äänen
välistä viivettä. Lisätietoja
on kohdassa Kuvan ja äänen
välisen viiveen säätäminen
(sivu 29).
[3D-lähtöasetus]
Määrittää, lähettääkö laite
3D-videosignaalia
automaattisesti.
[Videoasetukset]
28FI
• [Kuvalaatutila]: Valitsee
kuva-asetukset eri
valaistusoloissa.
• [BNR]: Vähentää kuvan
pikselöitymishäiriöitä.
• [MNR]: Vähentää kuvien
ääriviivoissa ilmeneviä lieviä
häiriöitä (ääriviivakohinaa).
Tiedot
[Lisää diaes. taustam.] Tallentaa USB-muistin
musiikkitiedostot
diaesityksen taustamusiikiksi.
[Musiikkihaku]
Vain
Näyttää CD-äänilevyn
(CD-DA) tiedot Gracenotetekniikan avulla.
[Valokuva]
Toiminto
Tiedot
[Diaesitys]
Aloittaa diaesityksen.
[Diaesitysnopeus]
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
[Diaesit. tehoste]
Asettaa tehosteen diaesitystä
toistettaessa.
[Diaesit. taustam.]
• [Pois]: Poistaa toiminnon
käytöstä.
• [Musiikki USB:ltä]: Ottaa
käyttöön [Lisää diaes.
taustam.] -kohdassa
tallennetut
musiikkitiedostot.
• [Toista CD-äänilevyltä]:
Ottaa käyttöön CD-DAlevyjen (musiikki-CDlevyjen) raidat.
[Tauko]
Keskeyttää toiston.
[Päävalikko]
Tuo näkyviin BD- tai
DVD-levyn päävalikon.
[Valikko/Avattava
valikko]
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn avattavan valikon
tai DVD-levyn valikon.
[Nimikehaku]
Etsii halutun nimikkeen BDROM-/DVD VIDEO -levyltä
ja käynnistää toiston alusta.
[Vaihda näyttö]
[Jaksohaku]
Etsii jakson ja aloittaa sen
toiston alusta.
Vaihtaa [Ruudukkonäkymä]ja [Luettelonäkymä]näkymien välillä.
[Kierrä vasemm.]
[Ääni]
Valitsee äänimuodon ja
-raidan.
Kiertää valokuvaa 90 astetta
vastapäivään.
[Kierrä oikealle]
[Tekstitys]
Valitsee tekstityskielen, jos
BD-ROM- tai DVD VIDEO
-levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
Kiertää valokuvaa 90 astetta
myötäpäivään.
[Katso kuva]
Näyttää valitun kuvan.
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen
(A/V SYNC)
Toisto
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
Asetustapa vaihtelee toiminnon mukaan.
Kun käytössä on muu kuin FM- tai
TV-toiminto
1
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
Valitse X/x-painikkeilla [A/V SYNC] ja
paina sitten -painiketta.
Säädä kuvan ja äänen välistä viivettä
C/c-painikkeilla.
Viiveen voi säätää välille 0–300 ms 25 ms:n
välein.
4
Paina
-painiketta.
Asetus on tehty.
Kun käytössä on TV-toiminto
1
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin etupaneelin
näyttöön.
2
3
Paina X/x-painiketta toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä lukee A/V SYNC.
Paina sitten
- tai c-painiketta.
Säädä kuvan ja äänen välistä viivettä
X/x-painikkeilla.
Viiveen voi säätää välille 0–300 ms 25 ms:n
välein.
4
Paina
-painiketta.
Asetus on tehty.
5
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko katoaa etupaneelin näytöstä.
29FI
x CD
Äänen säätäminen
Äänimuodon, monikielisten
raitojen tai kanavan
valitseminen
Jos järjestelmässä toistettava BD-/DVD VIDEO
-levy on tallennettu useissa äänimuodoissa
(PCM, Dolby Digital, MPEG-audio tai DTS) tai
monikielisille raidoille, äänimuodon tai kielen
voi vaihtaa.
CD-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIO-painiketta.
Äänitiedot tulevat näkyviin television
kuvaruutuun.
x BD/DVD VIDEO
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat BD-/DVD
VIDEO -levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä 4-numeroisena koodina.
Kohdassa Kielikoodien luettelo (sivu 54) on
kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli
näkyy kaksi kertaa tai useammin, BD-/DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu useissa
äänimuodoissa.
x DVD-VR
Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen
tyypit.
Esimerkki:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ääni1)]
• [ Stereo (Ääni2)]
• [ Pää]
• [ 2-ääni]
• [ Pää/2-ääni]
Huomautus
• [ Stereo (Ääni1)] ja [ Stereo (Ääni2)] eivät tule
näkyviin, jos levylle on tallennettu vain yksi äänivirta.
30FI
• [ Stereo]: Normaali stereoääni.
• [ 1/V]: vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [ 2/O]: oikean kanavan ääni (monofoninen).
• [ L+R]: vasemman ja oikean kanavan ääni
lähetetään jokaisesta kaiuttimesta.
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
(DUAL MONO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä,
jos järjestelmä vastaanottaa tai toistaa
Dolby Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
Huomautus
• Dolby Digital -signaalin vastaanottaminen edellyttää,
että TV (DIGITAL IN OPTICAL) -liittimeen on
kytketty televisio tai jokin muu laite optisella
digitaalikaapelilla (sivut 15, 16). Jos television HDMI
IN -liitin tukee Audio Return Channel -toimintoa
(sivut 15, 42), Dolby Digital -signaali voidaan
vastaanottaa HDMI-kaapelin kautta.
Paina AUDIO-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä näkyy
haluamasi signaali.
• MAIN: ensisijaisen kielen ääni toistetaan.
• SUB: toissijaisen kielen ääni toistetaan.
• MAIN/SUB: ensisijaisen ja toissijaisen
kielen äänet toistetaan yhdessä.
Radioasemien esivirittäminen
Viritin
Radion kuunteleminen
Voit esivirittää enintään 20 asemaa. Varmista
ennen virittämistä, että äänenvoimakkuus on
säädetty minimiin.
1
1
2
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Valitse radiokanava.
2
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
[Automaattinen viritys] tulee näkyviin
television kuvaruutuun. Haku päättyy,
kun järjestelmä löytää aseman.
Voit poistaa automaattisen virityksen
käytöstä painamalla mitä tahansa painiketta
paitsi 2 +/–.
Manuaalinen viritys
Haku päättyy, kun järjestelmä löytää
aseman.
3
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
4
5
Paina toistuvasti TUNING +/– .
3
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
6
Valitse [Pikavalintamuisti]
X/x-painikkeiden avulla ja paina
sitten
-painiketta.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla ja paina sitten
-painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Pikavalintanumeron muuttaminen
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– ja tee sitten toimet
vaiheesta 3 eteenpäin.
1
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
Valitse [FM-tila] X/x-painikkeiden
avulla ja paina sitten
-painiketta.
3
Valitse [Monofoninen] painamalla X/x.
• [Stereo]: stereovastaanotto.
• [Monofoninen]: monovastaanotto.
4
Paina
-painiketta.
Asetus on tehty.
Vihje
Viritin
Automaattinen viritys
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Esiviritetyn aseman valitseminen
1
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Pikavalintanumero ja taajuus näkyvät
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
• Voit määrittää kunkin esiviritetyn aseman [FM-tila]asetuksen erikseen.
Vihje
Radion sammuttaminen
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
Paina "/1-painiketta.
31FI
Radio Data System (RDS)
-järjestelmän käyttäminen
Tietoja RDS (Radio Data System)
-järjestelmästä
Radio Data System (RDS) on järjestelmä,
jonka avulla radioasemat voivat lähettää
tavallisen ohjelmasignaalin mukana lisätietoja.
Tällä virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
Aseman nimi näkyy myös televisioruudussa.
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi
ei ehkä näy etupaneelin näytössä.
Huomautus
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos
asema ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali
on heikko.
• Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua eivätkä
samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole
sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta tietoja
alueesi RDS-palveluista.
Vihje
• Kun vastaanotat RDS-lähetystä, DISPLAY-painiketta
painamalla voit vaihtaa etupaneelin näytössä
näytettäviä tietoja seuraavasti:
Aseman nimi t Taajuus t Pikavalintanumero t
Aseman nimi t …
32FI
Muut toiminnot
BRAVIA Syncin HDMIohjaustoiminnon
käyttäminen
Huomautus
• Jos haluat käyttää BRAVIA Sync -toimintoa, kytke
virta järjestelmään ja kaikkiin järjestelmään
liitettyihin laitteisiin. Laitteet on liitettävä HDMIkaapelilla.
HDMI-ohjaus - Pika-asetus
Voit ottaa järjestelmän [HDMI-Ohjaus]toiminnon käyttöön automaattisesti ottamalla
vastaavan asetuksen käyttöön televisiossa.
Lisätietoja HDMI-ohjaustoiminnosta on
kohdassa [HDMI-asetukset] (sivu 42).
Järjestelmän virrankatkaisu
Voit katkaista järjestelmän virran television
virran katkaiseminen yhdessä.
Huomautus
• Järjestelmän virta ei katkea automaattisesti, jos
toistetaan musiikkia tai jos FM-toiminto on käytössä.
Audio Return Channel
Saat television äänen kuuluviin järjestelmästä
vain yhdellä HDMI-kaapelilla. Lisätietoja
asetuksesta on kohdassa [Audio Return
Channel] (sivu 42).
Kielen seuranta
Kun television kuvaruutunäytön kieli
vaihdetaan, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihtuu, kun
järjestelmästä ensin katkaistaan virta ja sen
jälkeen kytketään se uudelleen.
Kaiuttimien asetukset
[Kaiutinasetukset]
Saat parhaimman mahdollisen tilaäänen
määrittämällä kaiuttimien etäisyyden
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien tasapainoa testiäänen avulla.
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
Toisto yhdellä painalluksella
Kun painat kaukosäätimen N-painiketta,
järjestelmän ja television virta kytkeytyy ja
television tulosignaalin lähteeksi asetetaan
HDMI-tulo, johon järjestelmä on kytketty.
2
3
Valitse [Ääniasetukset] painamalla X/x
ja paina sitten
.
Järjestelmän äänenhallinta
4
Valitse [Kaiutinasetukset] painamalla X/x
ja paina sitten
.
Voit yksinkertaistaa television tai muiden
laitteiden äänen toistamista.
Voit käyttää järjestelmän äänenhallintaa
seuraavasti:
• Kun järjestelmään kytketään virta, television
tai muiden laitteiden ääni kuuluu järjestelmän
kaiuttimista.
Muut toiminnot
Tämä toiminto on käytettävissä BRAVIA Sync
-toiminnolla varustetuissa televisioissa.
Jos kytket HDMI-ohjaustoimintoa tukevat
Sony-laitteet HDMI-kaapelilla, laitteiden
käyttäminen helpottuu.
• Jos television tai muiden laitteiden ääni
kuuluu järjestelmän kaiuttimista, voit vaihtaa
kaiuttimia, joista television ääni toistetaan,
painamalla
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kun television tai muiden laitteiden ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista, voit säätää
järjestelmän äänenvoimakkuutta tai mykistää
sen television kautta.
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
[Kaiutinasetukset]-näyttö tulee esiin.
5
Valitse vaihtoehto X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Tarkista seuraavat asetukset.
33FI
7
x [Etäisyys]
Jos siirrät kaiuttimien paikkaa, muuta
etäisyysasetukset vastaamaan kuuntelupaikan ja
kaiuttimien välisiä etäisyyksiä.
Asetukset voivat olla 0,0–7,0 metriä.
[Etu Vas./Oik.] 3,0 m: määritä etukaiuttimen
etäisyys.
[Subwoofer] 3,0 m: määritä bassokaiuttimen
etäisyys.
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Asetukset voivat olla –6,0...+6,0 dB. Voit
helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[Testiääni]-asetukseksi [Päällä].
[Etu Vas./Oik.] 0,0 dB: määritä etukaiuttimien
äänenvoimakkuus.
[Subwoofer] 0,0 dB: määritä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus.
x [Testiääni]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [Taso]-asetuksen.
[Pois]: testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[Päällä]: testiääni kuuluu vuoronperään
kustakin kaiuttimesta, kun äänenvoimakkuutta
säädetään. Kun valitset jonkin
[Kaiutinasetukset]-vaihtoehdon, testiääni
kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
Säädä äänenvoimakkuudet seuraavasti.
34FI
Valitse [Testiääni]-asetukseksi [Päällä].
Valitse [Taso] painamalla X/x ja paina
sitten
.
3
Valitse haluamasi kaiutintyyppi X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
4
Valitse vasen tai oikea kaiutin C/cpainikkeilla ja säädä sitten
äänenvoimakkuus X/x-painikkeilla.
5
6
Paina
Järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.
8
Valitse [Testiääni] painamalla X/x ja
paina sitten
.
9
Valitse [Pois] painamalla X/x ja paina
sitten .
Huomautus
• Testiäänen signaalia ei lähetetä HDMI (OUT)
-liitännän kautta.
Vihje
x [Taso]
1
2
Paina RETURN-painiketta.
-painiketta.
Toista vaiheet 3–5.
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden yhdellä kertaa painamalla
2 +/–.
Uniajastimen käyttäminen
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
välein.
Paina SLEEP-painiketta.
Etupaneelin näytön minuuttinäyttö (jäljellä
oleva aika) muuttuu 10 minuutin välein kullakin
SLEEP-painikkeen painalluksella.
Kun asetat uniajastimen, jäljellä oleva aika tulee
näkyviin 5 minuutin välein.
Kun aikaa on jäljellä alle 2 minuuttia, SLEEP
vilkkuu etupaneelin näytössä.
Jäljellä olevan ajan tarkastaminen
Paina SLEEP-painiketta kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Valitse haluttu aika painamalla toistuvasti
SLEEP.
Laitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Lapsilukko)
Voit vähentää laitteen väärinkäytön vaaraa
erityisesti lasten kohdalla (lapsilukko)
poistamalla laitteen painikkeet käytöstä
("/1-painiketta lukuun ottamatta).
Paina laitteen x-painiketta yli 5 sekunnin
ajan.
Huomautus
• Jos laitteen painikkeita painetaan, kun lapsilukko
on käytössä, etupaneelin näytössä vilkkuu teksti
LOCKED.
Television ohjaaminen
vakiovarusteena
toimitetulla
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä, kun mukautat
sen signaalin.
Huomautus
• Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodi voi
palautua itsestään oletusasetukseksi (SONY).
Aseta asianmukainen koodinumero uudelleen.
Pidä TV "/1-painike painettuna ja anna
television valmistajan koodi (ks. taulukko)
numeropainikkeilla. Vapauta sitten
TV "/1-painike.
Jos asetuksen määrittäminen ei onnistu,
tallennettu koodi ei muutu. Anna koodinumero
uudelleen.
Ohjattavien televisioiden koodit
Jos luettelossa on useita koodeja, kokeile niitä
yksitellen, kunnes löydät televisioosi sopivan
koodin.
Valmistaja
Koodinumero
SONY
01 (oletus)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Muut toiminnot
Etupaneelin näytössä lukee LOCKED.
Lapsilukko otetaan käyttöön ja laitteen
painikkeet lukittuvat. (Järjestelmää voi
käyttää kaukosäätimellä.)
Voit poistaa lukituksen painamalla
x-painiketta yli 5 sekunnin ajan niin, että
etupaneelin näyttöön tulee näkyviin UNLOCK.
Kaukosäätimen valmisteleminen
television käyttöä varten
Etupaneelin näytön
kirkkauden muuttaminen
Paina DIMMER-painiketta.
Etupaneelin näytön kirkkaus muuttuu kullakin
DIMMER-painikkeen painalluksella.
Virransäästö valmiustilassa
Tarkista, että molemmat seuraavista asetuksista
on määritetty:
– [HDMI-asetukset]-kohdassa [HDMIOhjaus]-asetuksena on [Pois] (sivu 42).
– [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois]
(sivu 42).
35FI
Verkkosivujen selaaminen
1
Valmistele Internetin selaus.
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 17).
2
Paina HOME-painiketta.
Internet-selaimen näyttö
Voit tarkistaa verkkosivuston tiedot painamalla
DISPLAY-painiketta. Näkyviin tulevat tiedot
vaihtelevat verkkosivuston ja sivun tilan
mukaan.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
Valitse
[Verkko] painamalla C/cpainiketta.
4
Valitse X/x-painikkeilla [Internet-selain]
ja paina sitten
-painiketta.
[Internet-selain]-näyttö tulee näkyviin.
Huomautus
• Jotkin verkkosivustot eivät näy oikein tai niitä ei voi
näyttää.
A Sivun otsikko
Osoitteen kirjoittaminen
B Sivun osoite
Valitse asetusvalikosta [URL-syöte].
Kirjoita osoite ohjelmiston näppäimistöllä ja
valitse sitten [Enter].
Oletusaloitussivun asettaminen
C Osoitin
Siirrä osoitinta C/X/x/c-painikkeiden avulla.
Aseta osoitin avattavan linkin kohdalle ja
paina sitten -painiketta. Linkitetty
verkkosivusto tulee näkyviin.
Kun sivu, jonka haluat asettaa aloitussivuksi,
näkyy näytössä, valitse asetusvalikosta [Aseta
aloitussivuksi].
D SSL-kuvake
Tulee näkyviin, kun linkitetty osoite on
suojattu.
Palaaminen edelliselle sivulle
Valitse asetusvalikosta [Edellinen sivu].
Jos edellinen sivu ei tule näkyviin, vaikka valitset
[Edellinen sivu], valitse asetusvalikosta
[Ikkunaluettelo] ja valitse sitten luettelosta sivu,
johon haluat palata.
Internet-selaimen sulkeminen
Paina HOME-painiketta.
E Signaalinvoimakkuuden ilmaisin
Näkyy näytössä, kun järjestelmä on liitetty
langattomaan verkkoon.
F Edistymispalkki/latauskuvake
Näkyy näytössä, kun sivua luetaan tai kun
tiedostoa ladataan/siirretään.
G Tekstinsyöttökenttä
Paina -painiketta ja avaa sitten ohjelmiston
näppäimistö valitsemalla asetusvalikosta
[Tulo].
H Selauspalkki
Siirrä sivun näyttöä vasemmalle, ylös, alas tai
oikealle painamalla C/X/x/c-painikkeita.
36FI
Käytettävissä olevat asetukset
ja toiminnot
Saat erilaisia asetuksia ja toimintoja näkyviin
painamalla OPTIONS.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat
tilanteen mukaan.
Tiedot
[Selaimen asetukset]
Tuo näkyviin Internetselaimen asetukset.
• [Zoomaus]: Suurentaa tai
pienentää näytetyn sisällön
kokoa.
• [JavaScript-asetukset]:
Ottaa JavaScriptin käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
• [Evästeasetukset]:
Määrittää, hyväksytäänkö
selainevästeet.
• [SSL-hälytysnäyttö]: Ottaa
SSL:n käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
[Tulo]
Tuo näkyviin ohjelmiston
näppäimistön, jonka avulla
voi kirjoittaa merkkejä
verkkosivuston selaamisen
aikana.
[Katkaisu]
Siirtää kohdistimen
tekstinsyöttökentän
seuraavalle riville.
[Poista]
Poistaa yhden merkin
kohdistimen vasemmalta
puolelta tekstin syötön
aikana.
[Ikkunaluettelo]
Näyttää luettelon kaikista
avoimista verkkosivustoista.
Voit palata aiemmin
näytettyyn verkkosivustoon
valitsemalla ikkunan.
Tiedot
[Lataa uudelleen]
Lataa saman sivun uudelleen.
[Lisää kirjanmerkki]
Lisää näytössä näkyvän
verkkosivuston
kirjanmerkkiluetteloon.
[Aseta aloitussivuksi]
Asettaa näytössä näkyvän
verkkosivuston
oletusaloitussivuksi.
[Avaa uut. ikkunaan]
Avaa linkin uudessa
ikkunassa.
[Merkkikoodaus]
Asettaa merkkien koodin.
[Näytä sertifikaatti]
Näyttää SSL-yhteensopivien
sivujen lähettämät
palvelinsertifikaatit.
Muut toiminnot
Vaihtoehdot
Vaihtoehdot
[Kirjanmerkkiluettelo] Tuo kirjanmerkkiluettelon
näkyviin.
[URL-syöte]
Voit kirjoittaa osoitteen,
kun ohjelmiston näppäimistö
on näkyvissä.
[Edellinen sivu]
Siirtyy edelliseen näytettyyn
sivuun.
[Seuraava sivu]
Siirtyy aiemmin näytettyyn
seuraavaan sivuun.
[Peruuta lataus]
Keskeyttää sivun lataamisen.
37FI
Kuvake
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen
Selitys
[Pika-asetus] (sivu 43)
Suorittaa Pika-asetus-toiminnon
uudelleen ja tekee
perusasetukset.
[Nollaus] (sivu 43)
Voit muuttaa esimerkiksi kuva- ja ääniasetuksia.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Palauttaa järjestelmän asetukset
tehdasasetuksiksi.
Huomautus
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä
kuvatut toiminnot eivät välttämättä toimi.
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
Valitse asetusluokan kuvake X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Voit tehdä seuraavat asetukset.
Kuvake
Selitys
[Verkkopäivitys] (sivu 38)
Päivittää järjestelmän
ohjelmiston.
[Näyttöasetukset] (sivu 39)
Tekee näyttöasetukset liitännän
tyypin mukaan.
[Ääniasetukset] (sivu 40)
Tekee ääniasetukset liitännän
tyypin mukaan.
[BD/DVD-katseluasetukset]
(sivu 41)
Tekee BD-/DVD-toiston tarkat
asetukset.
[Käytönvalvonta-asetukset]
(sivu 41)
Tekee käytönvalvonnan tarkat
asetukset.
[Musiikkiasetukset] (sivu 42)
Tekee Super Audio CD -toiston
tarkat asetukset.
[Järjestelmäasetukset] (sivu 42)
Tekee järjestelmään liittyvät
asetukset.
[Verkkoasetukset] (sivu 43)
Tekee Internet- ja
verkkoasetukset.
38FI
[Verkkopäivitys]
Lisätietoja päivitystoiminnoista on seuraavassa
verkkosivustossa:
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
Ohjelmiston päivityksen aikana teksti
UPDATING näkyy etupaneelin näytössä. Kun
päivitys on valmis, päälaitteen virta katkeaa
automaattisesti. Odota, että ohjelmistopäivitys
on valmis. Älä katkaise päälaitteen virtaa äläkä
käytä päälaitetta tai televisiota.
[Näyttöasetukset]
x [3D-lähtöasetus]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[Pois]: Valitse tämä, jos haluat kaiken sisällön
näkyvän 2D-muotoisena.
x [TV:n ruutukokoasetus 3D:lle]
Määrittää 3D-yhteensopivan television näytön
koon.
x [TV:n tyyppi]
x [Näyttömuoto]
[Koko kuva]: Valitse tämä vaihtoehto, jos
käytössä on laajakuvatoiminnolla varustettu
televisio. 4:3-kuva näkyy 16:9-suhteisena myös
laajakuvatelevisiossa.
[Normaali]: Muuttaa kuvan kokoa siten, että se
mahtuu ruutuun alkuperäisessä kuvasuhteessa.
x [DVD:n kuvasuhde]
[Letterbox]: Näyttää kuvan laajakuvana siten,
että kuva ylä- ja alapuolella on musta alue.
x [Videokuvan esitysmuoto]
[HDMI]: Valitse normaalisti [Automaattinen].
Valitse [Alkuperäinen tarkkuus], jos haluat
käyttää levyyn tallennettua tarkkuutta. (Jos
tarkkuus on pienempi kuin vakiolaatu, se
skaalautuu ylöspäin vakiolaaduksi.)
[Video]: Asettaa pienimmän tarkkuuden
automaattisesti.
x [BD-ROM 24p -lähtö]
[Automaattinen]: 1920 × 1080p/24 Hz:n
videosignaalia lähetetään vain, kun 1080/24pyhteensopiva televisio on kytketty järjestelmään
HDMI (OUT) -liitännällä.
[Päällä]: Valitse tämä, jos televisio on
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
[Pois]: Valitse tämä, jos televisio ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
Asetukset ja säädöt
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3kuvasuhteen television, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
automaattisesti käyttöön sopivan
muunnosmenetelmän.
[Video]: Videoperäiselle materiaalille sopiva
muunnosmenetelmä valitaan aina
automaattisesti materiaalista riippumatta.
x [DVD-ROM 24p-lähtö]
[Automaattinen]: 1920 × 1080p/24 Hz:n
videosignaalia lähetetään vain, kun 1080/24pyhteensopiva televisio on kytketty järjestelmään
HDMI (OUT) -liitännällä.
[Pois]: Valitse tämä, jos televisio ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Pan & Scan]: Näyttää täysikorkuisen kuvan
koko kuvaruudussa niin, että osa kuvan sivuista
jää näkymättä.
[Automaattinen]: Tunnistaa ulkoisen laitteen
tyypin automaattisesti ja ottaa tarvittavan
väriasetuksen käyttöön.
[YCbCr (4:2:2)]: Lähettää YCbCr 4:2:2
-videosignaalia.
[YCbCr (4:4:4)]: Lähettää YCbCr 4:4:4
-videosignaalia.
[RGB]: Valitse tämä asetus, jos kytkettävässä
laitteessa on HDCP-yhteensopiva DVI-liitäntä.
x [HDMI-syvävärilähtö]
x [Elokuvamuunnostila]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Laite tunnistaa automaattisesti, onko materiaali
video- vai elokuvaperäistä, ja ottaa
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[16 bittiä], [12 bittiä], [10 bittiä]: Lähettää 16-,
12- tai 10-bittistä videosignaalia, jos kytketty
televisio tukee Deep Colour -signaalia.
[Pois]: Valitse tämä, jos kuva on epävakaa ja
värit vaikuttavat luonnottomilta.
39FI
x [Taukomuoto] (vain BD-/DVD VIDEO-,
DVD-R- ja DVD-RW-levyt)
[Automaattinen]: Kuva, mukaan lukien
liikkuvat kohteet, näkyy värinättömänä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
[Ruutu]: Kuva, mukaan lukien liikkumattomat
kohteet, näkyy suuritarkkuuksisena.
[Ääniasetukset]
[HDMI]: Ääni lähetetään vain HDMI (OUT)
-liitännästä. Äänen muoto määräytyy kytketyn
laitteen mukaan.
Huomautus
• Kun [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi valitaan [Päällä]
(sivu 42), [äänilähtö]-asetus muuttuu automaattisesti
[Kaiutin + HDMI]-asetukseksi eikä asetusta voi
muuttaa.
• Kun [äänilähtö]-asetuksena on [HDMI], TVtoiminnon lähtösignaalin muoto on 2-kanavainen
lineaarinen PCM-signaali.
x [Äänitehoste]
x [BD-äänen MIX-asetus]
[Päällä]: Lähettää äänisignaalin, joka on saatu
aikaan sekoittamalla vuorovaikutteinen
ääniraita ja toissijainen ääniraita pääääniraitaan.
[Pois]: Lähettää vain pää-ääniraidan.
x [Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[Automaattinen]: Toistaa äänen levyn
määrittämällä dynaamisella taajuusalueella
(vain BD-ROM).
[Päällä]: Järjestelmä toistaa ääniraidan sillä
dynamiikalla, jollaiseksi äänittäjä sen tarkoitti.
[Pois]: Dynamiikkaa ei pakata.
x [Vaimenna - AUDIO]
Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on
AUDIO (AUDIO IN L/R) -liitäntöihin kytketty
laite. Voit estää häiriöt vaimentamalla laitteen
äänenvoimakkuutta.
[Päällä]: Äänen tulotaso vaimennetaan.
Lähtötaso alentuu tällä asetuksella.
[Pois]: Normaali tulotaso.
x [Äänilähtö]
Voit valita äänisignaalin lähtöliitännän.
[Kaiutin]: Monikanavainen ääni toistetaan
vain järjestelmän kaiuttimista.
[Kaiutin + HDMI]: Monikanavainen
ääni toistetaan järjestelmän kaiuttimista
ja 2-kanavaiset lineaariset PCM-signaalit
lähetetään HDMI (OUT) -liitännästä.
40FI
Voit ottaa järjestelmän äänitehosteet (SOUND
MODE -asetus (sivu 20)) käyttöön tai poistaa ne
käytöstä.
[Sound Mode päällä]: Äänitilan tilaäänitehoste
otetaan käyttöön (sivu 20).
Näytteenottotaajuuden ylärajaksi on asetettu
48 kHz.
[Pois]: Äänitehosteet eivät ole käytössä. Kuulet
äänen sellaisena kuin se on tallennettu.
x [Kaiutinasetukset]
Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen
määrittämällä kaiuttimet. Lisätietoja on
kohdassa Kaiuttimien asetukset (sivu 33).
[Käytönvalvontaasetukset]
x [BD/DVD-valikon kieli]
x [Salasana]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
valikoiden oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 54) ja anna se.
Voit asettaa tai vaihtaa käytönvalvonnan
salasanan. Salasanalla voit rajoittaa BD-ROMtai DVD VIDEO -levyjen sekä Internetvideoiden toistamista. Voit tarvittaessa asettaa
BD-ROM- ja DVD VIDEO -levyille eri
rajoitustasot.
x [Audiokieli]
x [Käytönvalvonnan aluekoodi]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
ääniraidan oletuskielen.
Kun valitset [Alkuperäinen]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 54) ja anna se.
Joidenkin BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
toistaminen saattaa olla rajoitettu tietylle
maantieteelliselle alueelle. Kohtauksien katselu
voidaan estää tai kyseiset kohtaukset voidaan
korvata muilla kohtauksilla. Noudata näkyviin
tulevia ohjeita ja anna nelinumeroinen
salasanasi.
x [Tekstityskieli]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
tekstityksen oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 54) ja anna se.
x [BD-käytönvalvonta]/[DVDkäytönvalvonta]/[Internetvideoiden
käytönvalvonta]
Asetukset ja säädöt
[BD/DVDkatseluasetukset]
Kun käytönvalvonta otetaan käyttöön,
kohtauksien katselu voidaan estää tai kyseiset
kohtaukset voidaan korvata muilla kohtauksilla.
Noudata näkyviin tulevia ohjeita ja anna
nelinumeroinen salasanasi.
x [Luokittelematon internetvideo]
x [BD-hybridilevyn toistokerros]
[BD]: Toistaa BD-kerroksen.
[DVD/CD]: Toistaa DVD- tai CD-kerroksen.
[Salli]: Sallii luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
[Estä]: Estää luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
x [BD-Internet-yhteys]
[Salli]: Valitse normaalisti tämä.
[Älä salli]: Internet-yhteyttä ei sallita.
41FI
[Musiikkiasetukset]
x [Super Audio CD:n toistokerros]
[Super Audio CD]: Toistaa Super Audio CD
-kerroksen.
[CD]: Toistaa CD-kerroksen.
x [Automaattinen virrankatkaisu]
[Päällä]: Ottaa [Automaattinen virrankatkaisu]
-toiminnon käyttöön. Jos järjestelmää ei käytetä
30 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Autom. näyttö]
x [Super Audio CD:n toistokanavat]
[DSD 2ch]: Toistaa 2-kanavaisen alueen.
[DSD Multi]: Toistaa monikanavaisen alueen.
[Järjestelmäasetukset]
[Päällä]: Tiedot näkyvät automaattisesti
ruudulla, kun esimerkiksi katsottava nimike,
kuvatila tai äänisignaali vaihtuu.
[Pois]: Tiedot näkyvät vain, kun DISPLAYpainiketta painetaan.
x [Näytönsäästäjä]
[Päällä]: Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
[Pois]: Ei käytössä.
x [OSD-kieli]
Voit valita järjestelmän kuvaruutunäyttöjen
kielen.
x [HDMI-asetukset]
[HDMI-Ohjaus]
[Päällä]: Käytössä. HDMI-kaapelilla kytkettyjä
laitteita voi käyttää kummankin kytketyn
laitteen kautta.
[Pois]: Ei käytössä.
[Audio Return Channel]
Tämä toiminto on käytettävissä, jos järjestelmä
kytketään sellaisen TV:n HDMI IN-liitäntään,
joka tukee Audio Return Channel -toimintoa.
[Auto]: Järjestelmä voi vastaanottaa digitaalista
äänisignaalia televisiosta automaattisesti
HDMI-kaapelilla.
[Pois]: Ei käytössä.
Huomautus
• Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos [HDMI-Ohjaus]asetuksena on [Päällä].
x [Pikakäynnistystila]
[Päällä]: Lyhentää valmiustilasta
käynnistymiseen kuluvaa aikaa. Voit käyttää
järjestelmää nopeasti päälle kytkemisen jälkeen.
[Pois]: Oletusasetus.
42FI
x [Ohjelmiston päivitysilmoitus]
[Päällä]: Järjestelmä ilmoittaa saatavilla olevista
uusista ohjelmistopäivityksistä (sivu 38).
[Pois]: Ei käytössä.
x [Gracenote-asetukset]
[Automaattinen]: Lataa levyn tiedot
automaattisesti, kun pysäytät toiston.
Lataamisen edellytyksenä on, että järjestelmä
on yhdistetty Internetiin.
[Manuaalinen]: Lataa levyn tiedot, kun
[Videohaku] tai [Musiikkihaku] valitaan.
x [Järjestelmätiedot]
Saat näkyviin järjestelmän ohjelmistoversion ja
MAC-osoitteen.
x [Ohjelmistolisenssitiedot]
Voit tarkistaa ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
[Verkkoasetukset]
x [Renderer-käyttöoikeudet]
Määrittää, hyväksytäänkö DLNA-ohjaimilta
tulevat käskyt.
x [Internet-asetukset]
Kytke järjestelmä valmiiksi verkkoon.
Lisätietoja on kohdassa Vaihe 3:
verkkoyhteyden valmisteleminen (sivu 17).
Vihje
• Lisätietoja saat siirtymällä seuraavaan
verkkosivustoon ja tutustumalla usein kysyttyihin
kysymyksiin.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
[Päällä]: Aloittaa PARTY-toiston tai liittyy
olemassa olevaan PARTY-toistoon PARTY
STREAMING -toiminnon kanssa
yhteensopivan laitteen pyynnöstä.
[Pois]: Ei käytössä.
x [Media Remote -laitteen rekisteröinti]
Rekisteröi Media Remote -laitteen.
x [Rekisteröidyt Media Remote -laitteet]
Tuo näkyviin luettelon rekisteröidyistä Media
Remote -laitteista.
[Pika-asetus]
Asetukset ja säädöt
[Lankamääritykset]: Valitse tämä, jos yhdistät
järjestelmän laajakaistareitittimeen
lähiverkkokaapelin avulla.
[USB:n langattomat määritykset]: Valitse tämä,
jos langaton verkkoyhteys muodostetaan
langattoman USB-lähiverkkosovittimen avulla.
[Näytä verkon tila]: Näyttää verkon nykyisen
tilan.
x [PARTY-automaattikäynnistys]
x [Helppo alkuasennus]
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
Suorittaa [Helppo alkuasennus] -toiminnon ja
tekee perusasetukset. Noudata ruudulla näkyviä
ohjeita.
x [Verkkoyhteyden vianmääritys]
Suorittamalla verkkoyhteyden vianmäärityksen
voit tarkistaa, onko verkkoyhteys muodostettu
oikein.
x [Helpot verkkoasetukset]
Suorittaa [Helpot verkkoasetukset] -toiminnon
ja määrittää verkon perusasetukset. Noudata
ruudulla näkyviä ohjeita.
x [Yhteyspalvelimen asetukset]
Määrittää, näkyykö yhdistetty DLNA-palvelin.
x [Renderer-perusasetukset]
[Automaattinen käyttöoikeus]: Määrittää,
annetaanko uudelle havaitulle DLNAohjaimelle automaattisesti käyttöoikeus.
[Älykäs valinta]: Sony DLNA -ohjain voi löytää
järjestelmän laitteeksi, jota voi käyttää
infrapunasäteellä. Voit ottaa tämän toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[Renderer-nimi]: Näyttää järjestelmän nimen
sellaisena kuin se näkyy muiden verkossa
olevien DLNA-laitteiden luettelossa.
[Nollaus]
x [Palauta oletusasetukset]
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehdasasetuksiksi valitsemalla asetusten
ryhmän. Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
x [Alusta henkilökohtaiset tiedot]
Voit poistaa tallentamasi henkilökohtaiset
tiedot järjestelmästä.
43FI
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun vaaran takia järjestelmän
päälle ei saa asettaa maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä eikä järjestelmää saa sijoittaa lähelle
vettä, kuten kylpyammeen tai suihkun läheisyyteen.
Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä tai
nesteitä, keskeytä järjestelmän käyttö, irrota
virtajohto pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä koske virtajohtoon kostein käsin. Se saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
Virtalähteet
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita
se paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jossa ilmanvaihto ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä
voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle
sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka
voi tukkia laitteen ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita järjestelmää tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
44FI
• Älä aseta etupaneelin eteen metalliesineitä.
Ne voivat rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
• Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa käytetään
lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteellisiin laitteisiin
voi tulla toimintahäiriö.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä
tai laitteen valmistajalta ennen langattoman
LAN-toiminnon käyttöä.
Käyttäminen
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
järjestelmän sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta
noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä
laitteen käyttö, irrota virtajohto sähköverkosta ja
toimita laite huoltoon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Osien vaihtaminen
• Jos järjestelmää korjataan, korjatut osat voidaan
ottaa talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin
15–30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Huomio: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Laitteen siirtäminen
• Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Lisätietoja
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
45FI
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista
ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla,
ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos
ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Yleistä
Etupaneelin näytössä lukee vuorotellen PROTECT
ja PUSH PWR.
t Katkaise järjestelmästä virta painamalla
"/1-painiketta ja tarkista seuraavat asiat,
kun STANDBY-viesti katoaa näkyvistä.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat
ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmän virta. Jos et löydä ongelman
syytä, vaikka olet tarkastanut edellä
mainitut kohdat, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
Etupaneelin näytössä lukee LOCKED.
t Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
t Poista lapsilukko käytöstä (sivu 35).
Kaukosäädin ei toimi.
Etupaneelin näytössä lukee DEMO. LOCK.
t Kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys on
liian suuri.
t Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Etupaneelin näytössä lukee Exxxx.
Levykelkka ei avaudu eikä levyä voi poistaa,
vaikka painat Z.
t Kokeile seuraavaa:
1 Pidä laitteen N- ja Z-painikkeita
painettuna yli 5 sekunnin ajan,
jotta levykelkka avautuu.
2 Poista levy laitteesta.
3 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se
takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuunSony Sonyhuoltoon ja ilmoita virhekoodi.
näkyy television kuvaruudussa ilman viestejä.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kuva
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
t Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se
takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
Ilmoitukset
Kuvaa ei näy.
t Tarkista laitteen lähtösignaalin tyyppi
(sivu 15).
Kuvaa ei näy, kun HDMI-kaapeli on kytketty.
[Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Suorita
päivitys kohdasta ”Verkkopäivitys”.] -viesti näkyy
television kuvaruudussa.
t Laite on kytketty signaalilähteeseen, joka ei
ole HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) -yhteensopiva (etupaneelin
HDMI-ilmaisin ei pala) (sivu 15).
t Lisätietoja järjestelmän päivittämisestä
uudempaan ohjelmistoversioon on kohdassa
[Verkkopäivitys] (sivu 38).
Jos [Videokuvan esitysmuoto] -kohdassa valittu
videosignaalin tarkkuus on väärä, kuva ei näy.
t Palauta videon lähtötarkkuus pienimmäksi
mahdolliseksi pitämällä laitteen N- ja VOL –
-painikkeita painettuna yli 5 sekunnin ajan.
46FI
Kuvan tummat alueet ovat liian tummia tai kirkkaat
alueet liian kirkkaita.
Ääni
t Valitse [Kuvalaatutila]-asetukseksi [Normaali]
(oletus) (sivu 28).
Ääntä ei kuulu.
Kuva ei toistu oikein.
t Kaiutinjohtoja ei ole kytketty kunnolla.
t Tarkista kaiutinasetukset (sivu 33).
t Tarkista [Näyttöasetukset]-kohdasta
[Videokuvan esitysmuoto] -asetukset
(sivu 39).
t Jos analogista ja digitaalista signaalia
lähetetään samanaikaisesti, valitse
[Näyttöasetukset]-kohdassa [BD-ROM 24p
-lähtö] tai [DVD-ROM 24p -lähtö]
-asetukseksi [Pois] (sivu 39).
t Jos toistat BD-ROM-levyjä, tarkista
[Näyttöasetukset]-valikon [BD-ROM 24p
-lähtö] -asetukset (sivu 39).
Kuvassa on kohinaa.
Kuva ei näy täysikokoisena televisioruudussa.
t Valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdassa
[HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Päällä] (sivu 42). Valitse lisäksi
[Järjestelmäasetukset]-kohdassa [HDMIasetukset]-valikon [Audio Return Channel]
-asetukseksi [Auto] (sivu 42).
t Varmista, että televisio tukee Audio Return
Channel -toimintoa.
t Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty
sellaiseen television liitäntään, joka tukee
Audio Return Channel -toimintoa.
Järjestelmä ei toista TV-ohjelmien ääniä oikein,
kun se on kytketty digisovittimeen.
t Valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdassa
[HDMI-asetukset]-valikon [Audio Return
Channel] -asetukseksi [Pois] (sivu 42).
t Tarkista liitännät (sivu 16).
t Tarkista [Näyttöasetukset]-kohdan
[TV:n tyyppi] -asetukset (sivu 39).
t Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
Televisioruudussa näkyy värivirheitä.
Äänen stereofonisuus katoaa CD-levyä
kuunneltaessa.
t Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision
tai projektorin kanssa, sijoita kaiuttimet
vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
t Jos värivirheet eivät poistu, katkaise
televisiosta virta, odota 15–30 minuutin
ja kytke virta takaisin.
t Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole
magneettisia esineitä (esimerkiksi
televisiojalustan magneettisalpaa,
terveydenhoitolaitetta tai lelua).
Lisätietoja
t Puhdista levy.
t Jos järjestelmästä tuleva kuvasignaali kulkee
videonauhurin kautta televisioon, joihinkin
BD-/DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus
saattaa huonontaa kuvan laatua. Jos ongelmia
esiintyy yhä, vaikka kytket laitteen suoraan
televisioon, kytke laite johonkin toiseen
tuloliitäntään.
Television ääni ei kuulu HDMI (OUT) -liitännän
kautta, kun Audio Return Channel -toiminto on
käytössä.
t Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
t Puhdista levy.
t Valitse stereoääni painamalla AUDIO
(sivu 30).
Kytketyn laitteen äänentoistossa on häiriöitä.
t Alenna kytketyn laitteen äänenvoimakkuutta
valitsemalla [Vaimenna - AUDIO] (sivu 40).
Kuvaa ei näy iPod- tai iPhone-laitteen video- tai
valokuvatiedoston toistamisen jälkeen.
t Valitse televisiosta järjestelmän ohjelmalähde.
47FI
Viritin
Radioasemia ei voi virittää.
t Varmista, että antennijohto on kiinnitetty
kunnolla. Säädä antennia tai liitä ulkoinen
antenni tarvittaessa.
t Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä). Käytä
manuaalista viritystä.
Toistaminen
BD-ROM-levyllä olevaa bonussisältöä tai muita
tietoja ei voi toistaa.
t Kokeile seuraavaa:
1 Poista levy laitteesta.
2 Katkaise järjestelmästä virta.
3 Irrota USB-laite ja kytke se uudelleen
(sivu 23).
4 Kytke järjestelmään virta.
5 Aseta BONUSVIEW/BD-LIVEtoiminnolla varustettu BD-ROM-levy
laitteeseen.
USB-laite
Levyä ei voi toistaa.
t BD-/DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
järjestelmän aluekoodia.
t Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta, joka
voi vahingoittaa linssejä. Poista levy ja jätä
laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
t Järjestelmä ei voi toistaa levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein (sivu 50).
Tiedostojen nimet eivät näy oikein.
t Järjestelmä voi näyttää vain ISO 88591-yhteensopivia merkistöjä. Muut
merkkimuodot voivat näkyä väärin.
t Käytetystä kirjoitusohjelmistosta riippuen
jokin merkit saattavat näkyä väärin.
Levyn toisto ei ala alusta.
t Toiston jatkamistoiminto on valittuna. Valitse
[Toista alusta] painamalla OPTIONS ja paina
sitten .
Toisto ei jatku kohdasta, johon viimeksi pysäytit sen.
t Joissakin levyissä toiston jatkamiskohta voi
nollautua, jos
• levykelkka avataan
• USB-laite irrotetaan
• toistetaan muuta sisältöä
• laitteen virta katkaistaan.
Ääniraidan tai tekstityksen kieltä tai kuvakulmaa
ei voi muuttaa.
t Yritä muuttaa asetuksia BD- tai DVD-levyn
valikosta.
t Toistettavalle BD- tai DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielistä ääniraitaa tai
tekstitystä tai useita kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
48FI
Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta.
t Kokeile seuraavaa:
1 Katkaise järjestelmästä virta.
3 Irrota USB-laite ja kytke se uudelleen.
3 Kytke järjestelmään virta.
t Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla
(USB) -liitäntään.
t Tarkista, ettei USB-laite tai kaapeli ole
vioittunut.
t Tarkista, että USB-laitteen virta on kytketty.
t Jos USB-laite on kytketty USB-keskittimen
kautta, irrota se ja kytke USB-laite suoraan
tähän laitteeseen.
BRAVIA Internet Video
Kuvan-/äänenlaatu on huono/joidenkin ohjelmien,
erityisesti nopealiikkeisten tai tummia kohtauksia
sisältävien, yksityiskohdat eivät näy.
t Kuvan-/äänenlaatu voi olla huono Internetsisällöntarjoajasta johtuvista syistä.
t Kuvan-/äänenlaatu voi parantua, jos
yhteysnopeutta muutetaan. Sony suosittelee,
että vakiolaatuista videota katseltaessa
yhteysnopeus on vähintään 2,5 Mb/s ja
teräväpiirtovideota katseltaessa vähintään
10 Mb/s.
t Kaikki videot eivät sisällä ääntä.
Kuva on pieni.
t Zoomaa kuvaa painamalla X.
BRAVIA Sync ([HDMI-Ohjaus])
[HDMI-Ohjaus]-toiminto ei toimi (BRAVIA Sync).
t Tarkista, että [HDMI-Ohjaus]-toiminnon
asetuksena on [Päällä] (sivu 42).
t Jos vaihdat HDMI-kytkentää, katkaise
järjestelmästä virta ja kytke se uudelleen.
t Jos sähköt katkeavat, valitse [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Pois] ja valitse [HDMI-Ohjaus]asetukseksi sitten [Päällä] (sivu 42).
t Tarkista seuraavat asiat ja katso lisätietoja
laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Kytketty laite tukee [HDMI-Ohjaus]toimintoa.
• Kytketyn laitteen [HDMI-Ohjaus]toiminnon asetukset ovat oikein.
Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon.
t Tarkista verkkoyhteys (sivu 17) ja
verkkoasetukset (sivu 43).
Haluttu langaton reititin ei näy langattomien
verkkojen luettelossa.
t Palaa edelliseen näyttöön painamalla
RETURN ja valitse uudelleen [Langattomat
asetukset (sis.rak.)]/[USB:n langattomat
määritykset]. Jos järjestelmä ei edelleenkään
havaitse WLAN-reititintä, valitse [Manuaal.
rekisteröinti].
Lisätietoja
Verkkoyhteys
t 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävät laitteet,
kuten mikroaaltouunit, Bluetooth-laitteet tai
digitaaliset langattomat laitteet, voivat häiritä
tiedonsiirtoa. Siirrä laite kauemmas näistä
laitteista tai sammuta muiden laitteiden virta.
Langaton LAN-yhteys
Tietokoneella ei voi muodostaa Internet-yhteyttä,
kun [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] -toiminto on
suoritettu.
t Reitittimen langattoman yhteyden asetukset
voivat muuttua automaattisesti, jos Wi-Fi
Protected Setup -toimintoa käytetään ennen
reitittimen asetusten määrittämistä. Muuta
tällöin tietokoneen langattomia
yhteysasetuksia vastaavasti.
Järjestelmä ei voi muodostaa verkkoyhteyttä tai
verkkoyhteys on epävakaa.
t Tarkista, että langattoman LAN-reitittimen
virta on kytketty.
t Tarkista verkkoyhteys (sivu 17) ja
verkkoasetukset (sivu 43).
t Mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys saattaa olla
lyhyempi käyttöympäristön, kuten
seinämateriaalien, radioaaltojen vastaanottoolosuhteiden tai järjestelmän (tai langattoman
USB-lähiverkkosovittimen) ja langattoman
LAN-reitittimen välissä olevien esineiden tai
esteiden mukaan. Siirrä järjestelmä ja langaton
LAN-reititin lähemmäs toisiaan.
49FI
Toistettavat levyt
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musiikki-CD-levy)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia ja ne muuttuvat
nopeasti, joten kaikentyyppisiä ja -versioisia levyjä ei
ehkä voi toistaa. Äänentoisto vaihtelee äänilähteen,
lähtöliitännän ja valittujen ääniasetusten mukaan.
2)
BD-RE: versio 2.1
BD-R: versiot 1.1, 1.2, 1.3, mukaan lukien Organic
Pigment -tyyppiset BD-R-levyt (LTH-tyyppi)
Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi
toistaa, jos PostScript-tiedostot ovat tallennettavia.
3)
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Lisätietoja on tallennuslaitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Levyt, joita ei voi toistaa
• Lippaalliset BD-levyt
• BDXL-levyt
• DVD-RAM-levyt
• HD DVD -levyt
• DVD Audio -levyt
• PHOTO CD -levyt
• CD-Extra-levyjen dataosat
• Super VCD -levyt
• DualDisc-levyjen ääniaineiston puoli
Levyjä koskeva huomautus
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, sekä eräät muut
tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt, eivät ole Compact Disc (CD)
-standardin mukaisia. Tämän vuoksi nämä levyt
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän tuotteen
kanssa.
50FI
BD- ja DVD-levyjen toistamista koskeva
huomautus
Jotkin BD- tai DVD-levyn toisto-ominaisuudet
ovat ohjelmistokehittäjien varta vasten
määrittämiä. Koska tämä järjestelmä toistaa BDja DVD-levyt sen mukaan, mitä levylle on
tallennettu, kaikki toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Kaksikerroksisia BD-/DVD-levyjä
koskeva huomautus
Kuvan ja äänen toisto saattaa hetkeksi keskeytyä
kerrosten vaihtokohdassa.
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Järjestelmän aluekoodi on painettu laitteen
pohjaan. Järjestelmä toistaa BD-ROM-/DVD
VIDEO (vain toisto) -levyjä vain, jos niissä on
sama aluekoodi tai ALL .
Toistettavat tiedostotyypit
Video
Tiedostomuoto
Tiedostotunnisteet
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
.mpg, .mpeg, .m2ts, .mts
Xvid
.avi
MPEG4/AVC1)5)
.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts,
.mts
WMV91)5)
.wmv, .asf
AVCHD2)
3)5)
Musiikki
Tiedostotunnisteet
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC1)4)5)
.m4a
WMA9 Standard1)4)
.wma
LPCM
.wav
Valokuvat
Tiedostomuoto
Tiedostotunnisteet
JPEG
.jpg, .jpeg
GIF7)
.gif
PNG7)
.png
MPO8)
.mpo
Lisätietoja
Tiedostomuoto
Huomautus
• Tiedoston muoto, koodaus tai tallennustapa tai
DLNA-palvelimen tila saattaa estää tiedoston
toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja tiedostoja ei voi
ehkä toistaa.
• Järjestelmä tunnistaa BD-, DVD- ja CD-levyiltä sekä
USB-laitteista seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 9. tasolla olevat kansiot, mukaan lukien
pääkansio.
– enintään 500 tiedostoa/kansiota yhdessä
kerroksessa.
• Järjestelmä tunnistaa DLNA-palvelimesta seuraavat
tiedostot tai kansiot:
– enintään 19. tason kansiot
– enintään 999 tiedostoa/kansiota yhdessä
kerroksessa.
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa Mass Storage Class (MSC)
-massamuistilaitteet (esimerkiksi Flash-muistin tai
kiintolevyn), Still Image Capture -kuvansiirtolaitteet
(SICD) ja 101-näppäimiset näppäimistöt.
• Katkaise järjestelmästä virta ennen USB-muistin tai
muiden laitteiden kytkemistä tai irrottamista, jotta
USB-muisti ja muut laitteet tai niiden sisältämät
tiedot eivät vioitu.
• Järjestelmä ei ehkä toista tasaisesti DATA CD -levyllä
olevia videotiedostoja, joiden bittinopeus on suuri.
Bittinopeudeltaan suurten videotiedostojen
toistamista suositellaan DATA DVD tai
DATA BD -levyltä.
1)
Järjestelmällä ei voi toistaa DRM-koodattuja
tiedostoja.
2)AVCHD-versio 2.0 (AVCHD 3D/progressiivinen)
-yhteensopiva.
3)
Järjestelmällä voi toistaa AVCHD-muotoisia
tiedostoja, jotka on tallennettu esimerkiksi
digitaalisella videokameralla. AVCHD-muotoisten
tiedostojen katseleminen edellyttää, että
AVCHD-muotoisia tiedostoja sisältävä levy
on viimeistelty oikein.
4)Järjestelmällä ei voi toistaa Lossless-tekniikalla yms.
koodattuja tiedostoja.
5)
Järjestelmällä ei voi toistaa näitä tiedostoja
DLNA-toiminnon kautta.
6)
Järjestelmä toistaa vakiotarkkuudella vain
DLNA-toiminnon kautta.
7)Järjestelmällä ei voi toistaa animoituja PNG- tai
GIF-tiedostoja.
8)
Muista kuin 3D-muotoisista MPO-tiedostoista
näytetään vain pääkuva tai ensimmäinen kuva.
51FI
Tuetut äänimuodot
Tekniset tiedot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja:
Vahvistinosio
Muoto
BDV-EF420
Toiminto
BD/DVD
TV (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
a: Muotoa tuetaan.
–: Muotoa ei tueta.
Huomautus
• LPCM 2ch -muodon digitaalisen signaalin tuettu
näytteenottotaajuus on enintään 48 kHz, kun
käytössä on TV-toiminto.
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin: 75 W + 75 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen
särö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen etukaiutin/oikea etukaiutin:
100 W (kanavaa kohti
3 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin:
200 W (6 ohmia, 80 Hz)
Tuloliitännät (analogiset)
AUDIO (AUDIO IN)
Herkkyys: 1 V/400 mV
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Tuetut muodot: LPCM
2CH (enintään 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-EF220
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin: 40 W + 40 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen
särö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen etukaiutin/oikea etukaiutin:
40 W (kanavaa kohti
3 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin:
70 W (6 ohmia, 80 Hz)
Tuloliitännät (analogiset)
AUDIO (AUDIO IN)
Herkkyys: 2 V/700 mV
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Tuetut muodot: LPCM
2CH (enintään 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
Video-osio
Lähtösignaalit
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
HDMI-osio
Liitin
Tyyppi A (19-nastainen)
BD-/DVD-/Super Audio CD-/CD-järjestelmä
Signaalijärjestelmä
52FI
NTSC/PAL
USB-osio
(USB) -liitäntä:
Yleistä
Tyyppi A (USB-muistin,
muistikortin lukijan
sekä digitaalisen
valokuvakameran ja
videokameran
kytkemiseen)
100BASE-TX-liitäntä
FM-viritinosio
Järjestelmä
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
87,5–108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
Kaiuttimet
Etukaiutin (SS-TSB119) mallille BDV-EF420
Paino (noin)
95 mm × 680 mm × 71 mm
(l/k/s) (seinään
asennettava osa)
260 mm × 1 190 mm ×
260 mm (l/k/s)
(koko kaiutin)
1,2 kg
(seinään asennettava osa)
2,9 kg (kaiutinjohdon ja
jalustan kanssa)
Mitat (noin)
Paino (noin)
220–240 V AC,
50/60 Hz
Toiminnassa: 75 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
Toiminnassa: 60 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
430 mm × 50 mm × 275
mm (l/k/s) ulkonevat osat
mukaan lukien
2,7 kg
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
• Valmiustilan tehonkulutus on 0,3 W.
• Digitaalisella S-Master-vahvistimella saavutetaan yli
85 %:n hyötysuhde.
Lisätietoja
Mitat (noin)
Tehonkulutus
BDV-EF420
BDV-EF220
LAN-osio
LAN (100) -liitäntä
Käyttöjännite
Etukaiutin (SS-TSB117) mallille BDV-EF220
Mitat (noin)
Paino (noin)
91 mm × 148 mm × 87 mm
(l/k/s)
0,33 kg (kaiutinjohdon
kanssa)
Bassokaiutin (SS-WSB115) mallille BDV-EF420
Mitat (noin)
Paino (noin)
225 mm × 365 mm ×
320 mm (l/k/s)
6,1 kg (kaiutinjohdon
kanssa)
Bassokaiutin (SS-WSB113) mallille BDV-EF220
Mitat (noin)
Paino (noin)
177 mm × 280 mm ×
245 mm (l/k/s)
2,7 kg (kaiutinjohdon
kanssa)
53FI
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.
Koodi Kieli
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Koodi Kieli
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Koodi Kieli
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Koodi Kieli
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ei määritetty
Käytönvalvonnan koodien ja aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Hongkong
Intia
Indonesia
54FI
Koodi Alue
Irlanti
Italia
Itävalta
Japani
Kiina
Kolumbia
Korea
Kreikka
Luxemburg
Malesia
Meksiko
Koodi Alue
Norja
Pakistan
Puola
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Taiwan
Koodi Alue
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt
kuningaskunta
Hakemisto
Numerot
G
P
3D 22
3D-lähtöasetus 39
Gracenote-asetukset 42
Palauta oletusasetukset 43
PARTY-automaattikäynnistys 43
Pika-asetus 19, 43
Pikakäynnistystila 42
Päivitys 38
A
A/V SYNC 29
Aluekoodi 50
Alusta henkilökohtaiset
tiedot 43
Audio DRC 40
Audio Return Channel 42
Audiokieli 41
Autom. näyttö 42
Automaattinen
virrankatkaisu 42
B
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 39
HDMI-Ohjaus 33, 42
HDMI-syvävärilähtö 39
Helpot verkkoasetukset 43
Helppo alkuasennus 43
I
Internet-asetukset 43
Internet-sisältö 25
Internetvideoiden
käytönvalvonta 41
BD/DVD-katseluasetukset 41
BD/DVD-valikon kieli 41
BD-hybridilevyn
toistokerros 41
BD-Internet-yhteys 41
BD-käytönvalvonta 41
BD-LIVE 22
BD-ROM 24p -lähtö 39
BD-äänen MIX-asetus 40
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 33
J
C
L
CD 50
Lapsilukko 35
Luokittelematon
internetvideo 41
D
Diaesitys 28
DLNA 25, 43
Dolby Digital 30
DTS 30
DVD 50
DVD:n kuvasuhde 39
DVD-käytönvalvonta 41
DVD-ROM 24p-lähtö 39
E
Elokuvamuunnostila 39
Etupaneeli 10
Etupaneelin näyttö 11
F
FM-tila 31
Järjestelmätiedot 42
K
Kaiutinasetukset 33, 40
Etäisyys 34
Taso 34
Kaukosäädin 12
Kielikoodien luettelo 54
Käytönvalvonnan aluekoodi 41
Käytönvalvonta-asetukset 41
M
Media Remote -laitteen
rekisteröinti 43
Multiplex-lähetysääni 30
Musiikkiasetukset 42
N
Nollaus 43
Näyttöasetukset 39
Näyttömuoto 39
Näytönsäästäjä 42
O
Ohjelmistolisenssitiedot 42
OSD-kieli 42
R
RDS 32
Rekisteröidyt Media Remote
-laitteet 43
Renderer-käyttöoikeudet 43
Renderer-perusasetukset 43
S
Salasana 41
SLEEP 34
Super Audio CD:n
toistokanavat 42
Super Audio CD:n
toistokerros 42
T
Takapaneeli 11
Taukomuoto 40
Tekstityskieli 41
Testiääni 34
Toistettavat levyt 50
Toistotiedot 23
TV:n ruutukokoasetus 3D:lle 39
TV:n tyyppi 39
U
USB 23
V
Vaimenna - AUDIO 40
Verkkoasetukset 43
Verkkopäivitys 38
Verkkoyhteyden
vianmääritys 43
Videokuvan esitysmuoto 39
W
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
55FI
Y
Yhteyspalvelimen asetukset 43
Ä
Ääniasetukset 40
Äänilähtö 40
Äänitehoste 40
56FI
Järjestelmän ohjelmistoa saatetaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja saatavilla olevista
päivityksistä on seuraavassa osoitteessa.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising