MC-TPK1 manual all languages.indd

MC-TPK1 manual all languages.indd
MODECOM MC-TPK1
WIRELESS KEYBOARD
WITH TOUCHPAD
USER’S MANUAL
MODECOM
1
GB
WIRELESS KEYBOARD WITH
TOUCHPAD MC-TPK1 2.4 GHz
User’s guide
ATTENTION:
Due to safety reasons, please read the following
instruction before installing and using MC-TPK1
keyboard.
Installation and startup:
To properly install and run the MC-TPK1 keyboard
you should:
1. Turn the keyboard upside down, open the lid
and remove the 2.4 GHz Nano receiver.
2. Insert two AAA batteries as indicated in the
chamber and shown in the picture above. Close the
cover.
Warning:
For safety reasons, please pay attention to the
correct installation of positive and negative poles of
the battery. To avoid leakage or explosion, do not
mix different types of batteries and wasted batteries
2
www.modecom.eu
with new ones. If keyboard is not used for a long
time, remove the batteries and put them in a cool,
dry place, away from children. Batteries must not be
disposed of in the trash or burn. You have to hand
them to the designated collection point.
3. Place 2.4 GHz Nano receiver into USB port of
your computer.
4. Turn the switch to “on” position - the LED in the
battery icon will flash, then turn solid red light. After
a while goes off.
5. The keyboard is detected and installed automatically by the operating system.
6. If the operating system does not detect and install the keyboard automatically, press simultaneously the key combination Fn+Backspace. The installation will be confirmed by a blinking red light diode.
7. The keyboard is ready for use.
Status Display LED:
On the top of the keyboard there are three LEDs
installed and marked with symbols:
- “1” - indicates activation (blue light) or deactivation (no light) of numeric keypad Num Lock (numeric
panel features are indicated on the respective keys)
3
- „A” - indicates activation (blue light) or deactivation (no light) of Caps Lock function (capital letters)
- “battery” - LED indicates the correct detection
and connection of keyboard and - being in working
mode, it indicates voltage drop below 2V (eg. due to
battery discharge).
Function key combinations (Fn+):
4
Mute
Volume Down
Volume Up
Play / Pause
www.modecom.eu
Search
Share
switching between screens
Settings
Home
End
Page Up
Page Down
The touch panel functions:
Touch panel of MC-TPK1 keyboard can be turned
on or off by using the combination of Fn key and
space key.
When you turn on the touch panel you can use it
for typical mouse functions:
One finger click – left mouse
Drag: One finger clicks twice
Two finger click – right mouse
5
Three finger click – middle button
Two finger stretch – Zoom
Two finger slide – mouse wheel
Three fingers slide left/right –
back/ forward
Three fingers slide down – show/
hide desktop
Three fingers slide up – return
back to Windows start menu
Four fingers slide down/up - window minimize/maximize
System requirements:
MC-TPK1 Keyboard works with Windows versions
XP, Vista, 7, 8, Win10 and Android versions 4.0 &
compatible. The keyboard also works with Mac OS
X and Smart TV.
Depending on the version of the operating system special features of keyboard may not work. All
shortcuts, functions of the touch panel and function
keys work with Windows 10 and Windows 8 OS.
With previous releases of Windows, Mac OS and
the Smart TV keyboard works correctly, but without
some special functions.
6
www.modecom.eu
Terms of Use:
1. Do not open any part of the keyboard housing,
except for the battery and Nano receiver compartment. Do not attempt to repair the keyboard yourself.
2. Do not use the keyboard in wet or damp conditions - do not expose it to rain, do not immerse
or pour liquids on it, do not use in saunas, steam
chambers, swimming pools.
3. Do not use in very high or very low temperatures.
4. Do not expose to direct sunlight for long time.
5. Keep away from open flames (fireplace), candle’s flame, cooking appliances.
6. Do not use sharp objects to operate the keyboard - do not scratch the touch panel, keypad,
casing.
7. Replace old batteries on a regular basis to ensure long and trouble-free operation.
8. Use a dry cloth for cleaning.
Specification:
MC-TPK1 wireless keyboard is an external device, applicable to:
- PC computers
- notebook computers
- tablets
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Product size: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm
(L * W * H)
The touch panel size: 93.2 * 80.4 mm
Number of keys: 80 keys US layout
Key Mechanism: scissor type
Frequency Range: 2402-2483 MHz
Interface of Nano receiver: USB
Power Mode: two AAA batteries DC 1.5V
System requirements: Windows XP, Vista, 7,
8, Win10, Andriod 4.0 and compatible
Working Distance: up to 7 m
Operating temperature: -200 - 650
Operating Humidity: max 95%
Weight with batteries: 294g
Environment protection:
This symbol on our product nameplates proves its compatibility
with the EU Directive 2002/96 concerning proper disposal of
waste electric and electronic equipment (WEEE). By using the appropriate disposal systems you prevent the potential negative consequences of wrong product take-back that can pose risks to the environment and human health. The symbol indicates that this product
must not be disposed of with your other waste. You must hand it over
to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. The disposal of the product should obey all
the specific Community waste management legislations. Contact
your local city office, your waste disposal service or the place of purchase for more information on the collection.
Weight of the device: 294g (with batteries)
Hereby, MODECOM S.A., declares that this Radio-Frequency peripheral is in compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
8
www.modecom.eu
PL
BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA
Z PANELEM DOTYKOWYM
MC-TPK1 2.4 GHz
Instrukcja obsługi
UWAGA:
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją przed instalacją i używaniem klawiatury
MC-TPK1.
Instalacja i uruchomienie:
Aby prawidłowo zainstalować i uruchomić klawiaturę MC-TPK1 należy:
1. Obrócić klawiaturę, otworzyć pokrywę i wyjąć
odbiornik Nano 2,4 GHz.
2. W sposób oznaczony w komorze oraz pokazany w instrukcji włożyć dwie baterie AAA i zamknąć
pokrywę.
Uwaga:
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne zainstalowanie ujemnych i
9
dodatnich biegunów baterii. Aby uniknąć wycieku
elektrolitu lub wybuchu nie należy mieszać baterii
różnego typu oraz zużytych z nowymi. W przypadku
nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć baterie i umieścić je w chłodnym i suchym
miejscu, z dala od dzieci. Zużytych baterii nie wolno
wyrzucać do śmieci oraz wrzucać do ognia. Należy
oddać je do oznaczonego punktu zbiórki.
3.
Umieścić odbiornik Nano 2,4 GHz w porcie USB komputera.
4.
Przesunąć przełącznik w położenie „on”
– dioda pod ikoną baterii będzie migotać, następnie zaświeci się stałym światłem na czerwono, a po
chwili zgaśnie.
5.
Klawiatura zostanie wykryta i zainstalowana automatycznie przez system operacyjny.
6.
W przypadku, gdy system operacyjny nie
wykryje i nie zainstaluje klawiatury automatycznie,
należy jednocześnie wcisnąć kombinację klawiszy
Fn+Backspace. Instalacja będzie potwierdzona migającym czerwonym światłem diody.
7.
Klawiatura jest gotowa do użycia.
Panel informacyjny LED:
10
www.modecom.eu
Na obudowie klawiatury zainstalowane są trzy
diody LED oznaczone symbolami:
- „1” – wskazuje włączenie (niebieskie światło) lub
wyłączenie (brak światła) klawiatury numerycznej
NumLk (funkcje panelu numerycznego oznaczone
są na odpowiednich klawiszach)
- „A” - wskazuje włączenie (niebieskie światło) lub
wyłączenie (brak światła) funkcji wielkich liter Caps
Lock
- „bateria” – dioda sygnalizuje prawidłowe wykrycie i podłączenie klawiatury oraz - będąc w trybie
pracy spadek napięcia poniżej 2V (np. w wyniku
rozładowania baterii).
11
Kombinacje klawiszy funkcyjnych
(Fn+):
wyciszenie
ciszej
głośniej
Play / Pause
szukaj
Share
przełączanie
między
ekranami
ustawienia
początek
koniec
poprzednia
strona
następna
strona
Funkcje panelu dotykowego:
Panel dotykowy klawiatury MC-TPK1 można włączyć lub wyłączyć stosując kombinację klawisza
funkcyjnego Fn z przyciskiem spacji.
12
www.modecom.eu
Po włączeniu panelu dotykowego klawiatura uzyskuje funkcjonalności przypisane myszce komputerowej:
Kliknięcie jednym palcem - funkcja
lewego przycisku myszki.
Dwukrotnie kliknięcie jednym palcem, przytrzymanie i przesunięcie
- funkcja zaznaczenia i przeniesienia obiektu
kliknięcie dwoma palcami - funkcja
prawego przycisku myszki
kliknięcie trzema palcami - funkcja
środkowego przycisku myszki
rozciągnięcie dwoma palcami funkcja powiększenia
przesunięcie dwoma palcami funkcja rolki myszki
trzy palce przesunięte od środka w
lewo/ prawo - funkcja do przodu/
do tyłu
trzy palce przesunięte od środka
w dół - funkcja pokaż/ ukryj pulpit
trzy palce przesunięte od środka w
górę - funkcja Windows start menu
przesunięcie czterema palcami w
górę/ w dół - funkcja maksymalizacji/ minimalizacji
13
Wymagania systemowe:
Klawiatura MC-TPK1 współpracuje z systemami
operacyjnymi Windows w wersjach XP, Vista, 7, 8,
Win10 oraz Android w wersjach 4.0 i kompatybilne.
Klawiatura działa również z systemami Mac OS X
oraz Smart TV.
W zależności od wersji używanego systemu operacyjnego funkcje specjalne klawiatury mogą nie
działać. Z systemami Windows 10 oraz Windows 8
działają wszystkie skróty, funkcje panelu dotykowego i przyciski funkcyjne. Z wcześniejszymi wydaniami Windows, Mac OS oraz ze Smart TV klawiatura
działa prawidłowo, jednak bez niektórych funkcji
specjalnych.
Warunki użytkowania:
1. Nie otwierać żadnej części obudowy klawiatury,
oprócz schowka na baterie i odbiornik Nano. Nie
próbować naprawiać klawiatury samodzielnie.
2. Nie używać klawiatury w środowisku mokrym
lub wilgotnym – nie wystawiać na działanie deszczu, nie zanurzać lub wylewać na nią płynów, nie
używać w saunach, komorach parowych, na basenach.
3. Nie używać w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach.
4. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
5. Trzymać z dala od otwartego ognia (kominek),
płomienia świec, urządzeń do gotowania.
14
www.modecom.eu
6. Nie używać ostrych przedmiotów do operowania klawiaturą – nie drapać panelu dotykowego, klawiszy, obudowy.
7. Wymieniać na bieżąco zużyte baterie, aby zapewnić długie i bezproblemowe użytkowanie.
8. Czyścić suchą szmatką.
Specyfikacja:
Klawiatura MC-TPK1 jest urządzeniem zewnętrznym, mającym zastosowanie z:
- komputerami klasy PC
- notebookami
- tabletami
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymiary produktu: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm
(L * W * H)
Wymiar panelu dotykowego: 93.2 * 80.4 mm
Liczba klawiszy: 80 Klawiszy językowe US
Mechanizm klawiszy: typ nożycowy (laptopowy)
Zakres częstotliwości: 2402-2483 MHz
Interfejs odbiornika radiowego typu Nano:
USB
Tryb zasilania: dwie baterie AAA DC 1.5V
Wymagania systemowe: Windows XP, Vista,
7, 8, Win10, Andriod 4.0 i kompatybilne
Zasięg do nadajnika Nano: do 7 m
15
•
•
•
Temperatura pracy: -200 - 650
Wilgotność pracy: max 95% wilgotności
Waga: 294g (z bateriami)
Ochrona środowiska:
Niniejsze urządzenie oznakowane jest zgodnie z dyrektywą Unii
Europejskiej 2002/96/UE dotyczącą utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Zapewniając prawidłowe usuwanie tego produktu, zapobiegasz potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które
mogą zostać zagrożone z powodu niewłaściwego sposobu usuwania
tego produktu. Symbol umieszczony na produkcie wskazuje, że nie
można traktować go na równi z innymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Należy oddać go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwanie urządzenia musi odbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje dotyczące usuwania, odzysku i recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym nabyłeś niniejszy produkt. Masa sprzętu:
294g (z bateriami)
Niniejszym MODECOM S.A., oświadcza, że Zewnętrzne urządzenie
radiowe jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
16
www.modecom.eu
DE
DRAHTLOSE TASTATUR
MIT TOUCH-PANEL
MC-TPK1 2.4 GHz
Gebrauchsanleitung
WARNUNG:
Aus Gründen Ihrer Sicherheit machen Sie sich
vertraut mit dieser Anleitung bevor Sie die Tastatur
installieren und verwenden.
Installation und Betätigung:
Um die Tastatur MC-TPK1 richtig zu installieren
und zu betätigen:
1. Umdrehen Sie die Tastatur, öffnen Sie die Haube und ziehen den 2,4 GHz-Nano-Empfänger heraus.
2. Setzen Sie zwei AAA Batterien ein, wie es in
dem Batterienkammer und in der Anleitung gezeigt
ist, und schließen Sie die Haube.
WARNUNG:
Achten Sie darauf, dass die Batterien mit Plus17
und Minuspol korrekt eingelegt sind. Um das Austreten des Elektrolyts oder die Explosion zu vermeiden, mischen Sie verschiedene Batterietypen oder
neue Batterien mit den alten nicht. Im Fall, wenn
das Gerät lang nicht verwandt wird, ziehen Sie die
Batterien heraus und stellen Sie sie in kühlem und
trockenem Platz, der für Kinder unzugänglich ist.
Abgenutzte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll
weggeworfen oder ins Feuer geworfen werden. Sie
dürfen bei den Sammelstellen abgegeben werden.
3. Stecken Sie den 2,4 GHz-Nano-Empfänger in
die USB-Schnittstelle des Computers.
4. Verschieben Sie den Schalter auf die Position
„on” – die Diode unter der Batterie-Ikone wird blinken, rot leuchten, und erlöschen.
5. Die Tastatur befindet sich in dem Erkennungsmodus und wird automatisch installiert.
6. Im Fall, wenn das Betriebssystem die Tastatur automatisch nicht identifizieren und installieren
kann, drücken Sie gleichzeitig die Kombination der
Tasten: ESC+K. Wenn das Pairing Ihrer Tastatur mit
einem Gerät erfolgreich ist, blinkt die Diode rot.
7. Die Tastatur ist einsatzfähig.
LED Information-Panel:
18
www.modecom.eu
Auf dem Gehäuse der Tastatur gibt es drei Dioden
mit den folgenden Symbolen:
- „1” – signalisiert die Einschaltung (Blaulicht)
oder die Ausschaltung (Lichtmangel) des Ziffernblocks Num-Lock (Funktionen des Ziffernblocks
sind auf entsprechenden Tasten markiert.)
- „A” – signalisiert die Einschaltung (Blaulicht) oder
die Ausschaltung (Lichtmangel) der Funktion von
Großbuchstaben - Caps Lock.
- „Batterie” – die Diode signalisiert die richtige
Identifizierung der Tastatur und das korrekte Pairing. In der Arbeitsmodus signalisiert sie die Abnahme der Spannung unter 2V (z.B. wegen der Entladung der Batterie).
19
Kombinationen der Funktionstasten
(Fn+):
Ton aus
Leiser
Lauter
Play / Pause
Suche
Share
Bildschirm
umschalten
Einstellungen
Home
Ende
Bild auf
Bild ab
Funktionen des Touch-Panels:
Um den MC-TPK1 Touch-Panel einzuschalten/
auszuschalten, können Sie die Kombination der
Funktionstaste Fn und der Leertaste verwenden.
20
www.modecom.eu
Nach der Einschaltung des Touch-Panels hat die
Tastatur Funktionen der Maus:
Tippen Sie mit einem Finger –
Funktion der linken Maustaste
Doppeltippen Sie mit einem Finger, halten angetippt und verschieben
- Funktion der Markierung und
Verschiebung
Doppeltippen Sie mit zwei Fingern
– Funktion der rechten Maustaste
Tippen Sie mit drei Fingern –
Funktion der mittleren Maustaste
Spreizen Sie zwei Finger am
Touchpad auseinander - Vergrößern
Wischen Sie mit zwei Fingern zum
Auf-/ Abwärtsblättern – Funktion
des Rads
Wischen Sie mit drei Fingern von
der Mitte
links oder rechts - Vorwärts und
Zurück
Wischen Sie mit drei Fingern nach
Unten - um den Desktop anzuzeigen/ zu verstecken
Wischen Sie mit drei Fingern nach
oben - Windows Startmenü
21
Wischen Sie mit vier Fingern nach
oben/ unten – Funktion der Maximierung/ Minimierung
Systemanforderungen:
Die Tastatur MC-TPK1 arbeitet mit Windows XP
und neueren Versionen von Windows, sowie mit
Android (Android 4.0 und höher). Sie kann auch mit
Mac OS X und Smart TV verwandt werden.
In Abhängigkeit von der Version des Betriebssystems können Sonderfunktionen der Tastatur nicht
funktionieren. Alle Abkürzungen, Funktionen des
Touch-Panels und Funktionstasten funktionieren
mit Windows 10 und Windows 8. Mit älteren Versionen von Windows, sowie mit MacOS und Smart TV
funktioniert die Tastatur richtig, aber manche Sonderfunktionen sind nicht möglich.
Verwendungsbedingungen:
1. Öffnen Sie keine Hauben der Gehäuse – außer der Haube der Batterienkammer und des Nano-Empfängers. Versuchen Sie nicht, die Tastatur
selbstständig zu reparieren.
2. Verwenden Sie die Tastatur in einer nassen
oder feuchten Umgebung nicht. – Setzen Sie das
Gerät der Wirkung von dem Regen nicht aus, tauchen Sie es in keine Flüssigkeit, vergießen Sie
keine Flüssigkeit, verwenden Sie es auch nicht in
Saunen, Dampfkammern und in Schwimmbädern.
3. Die Tastatur darf nicht in sehr hohen oder sehr
22
www.modecom.eu
niedrigen Temperaturen benutzt werden.
4. Setzen Sie das Gerät der unmittelbaren, lang
dauernden Wirkung von Sonnenstrahlen nicht aus.
5. Halten Sie die Tastatur aus offenen Flammen
(einem Kamin), Kerzenflammen und Kocheinrichtungen heraus.
6. Benutzen Sie keine scharfen Objekte zur
Verwendung der Tastatur – kratzen Sie nicht den
Touch-Panel, Tasten und das Gehäuse.
7. Tauschen Sie regelmäßig abgenutzte Batterien
aus, um lang und problemlos das Gerät zu verwenden.
8. Reinigen Sie die Tastatur mit einem sauberen
Tuch.
Spezifikation:
MC-TPK1 ist die externe Tastatur, die mit folgenden Geräten kompatibel ist:
- Personal Computern
- Notebooks
- Tablets
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
Größe des Produkts: 329,6 * 110,0 * 17,9
mm (L * W * H)
Größe des Touch-Panels: 93.2 * 80.4 mm
Zahl der Tasten: 80 Tasten in der US-amerikanischen Tastaturbelegung
23
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tastentechnik: Scherentasten
Frequenzbereich: 2402-2483 MHz
Schnittstelle von dem Nano-Empfänger: USB
Energieversorgungsbetrieb: zwei Batterien
AAA DC 1.5V
Systemanforderungen: Windows XP und höher, Android 4.0 und höher
Entfernung: bis zum 7 Meter
Arbeitstemperatur: -20°C bis zum 65°C
Arbeitsfeuchtigkeit: max. 95%
Gewicht: 294g (zusammen mit Batterien)
Umgebung schutzen:
Diese Geräte sind gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EU über die
Entsorgung des Elektro- und Elektronikgeräts (ROHS) gekennzeichnet. Durch ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts beugen Sie den möglichen negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit, die durch ordnungswidrige Abfallentsorgung
gefährdet werden können, vor. Das auf dem Produkt angebrachte
Symbol ist ein Hinweis, dass das Gerät nicht wie sonstiger Hausmüll
zu handhaben ist. Es ist einer Rücknahmestelle für recycelbares Elektro- und Elektronikgerät abzugeben. Die Entsorgung des Geräts hat
gemäß den lokalen Umweltschutz- und Abfallentsorgungsvorschri
ften zu erfolgen. Die detaillierten Informationen zu der Entsorgung,
Verwertung und dem Recycling dieses Produkts sind bei der Stadtverwaltung, dem Entsorgungsträger bzw. in dem Laden, in dem Sie
das Gerät erworben haben, einzuholen. Masse des Geräts: 294g
Hiermit erklärt MODECOM S.A.,dass sich dieses Peripheriegerät mit
Funkfunktion in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
24
www.modecom.eu
RU
БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА С
СЕНСОРНЫМ ПЛАНШЕТОМ
MC-TPK1 2.4 ГГц
Руководство пользователя
ВНИМАНИЕ:
По соображениям безопасности пользователя,
рекомендуется прочитать это руководство пользователя до установки и пользования клавиатурой
MC-TPK1.
Установка и включение:
Чтобы правильно установить и включить клавиатуру MC-TPK1, надо:
1. Обратить клавиатуру, открыть корпус и вынимать приемник Nano 2,4 ГГц.
2. Вложить два аккумулятора AAA как показано в
руководствие и закрыть корпус.
ВНИМАНИЕ:
По соображениям безопасности пользователя,
25
рекомендуется обратить внимание на правильную
установку положительных и отрицательных полюсов. Чтобы избежать разлива электролита или
взрыва, нельзя смешивать аккумуляторы разного
типа либо новые с использованными. В случае подлинного перерыва в использовании, надо вынимать
аккумуляторы и оставить в холодном и сухом месте
подальше от детей. Использованные аккумуляторы
нельзя выбрасывать вместе с мусором либо сжигать. Их надо отдать в определенное место.
3. Вложить приемник Nano 2,4 ГГц в USB-порт в
компьютере.
4. Переместить переключатель в положение «on»
- диод под аккумулятором будет мелькать, а потом
будет светить постоянным красным цветом, а после
момента погаснет.
5. Клавиатура будет обнаружена и установлена автоматически операционной системой.
6. Если операционная система не обнаружит и
не установит клавиатуры автоматически, надо одновременно нажать Esc+K. Установка будет подтверждена моргающим красным цветом диода.
7. Клавиатура готова к использованию.
Информационная панель LED:
26
www.modecom.eu
На панели клавиатуры установлены три диода LED
определенные символами:
- «1» - определяет включение (голубой цвет) либо
выключение (нет цвета) цифрового блока клавиатуры NumLock (функции цифровой клавиатуры определенные относительными клавишами)
- «A» - определяет включение (голубой цвет) либо
выключение (нет цвета) функции прописных букв
CapsLock
- «аккумулятор» - диод определяет правильное
обнаружение и установку клавиатуры, а также, в
режиме работы, падение напряжения ниже 2V (нп.
в результате разряда аккумулятора).
27
Сочетания функциональной клавиши
(Fn+):
отключить
звук
уменьшить
громкость
увеличить
громкость
воспроизвести/
приостановить
поиск
делить
переключение на внешний монитор
настройки
в начало
строки
в конец
строки
в начало
страницы
в конец страницы
Функции сенсорного планшета:
Сенсорный планшет клавиатуры MC-TPK1 можно включить либо выключить нажимая сочетание
функциональной клавиши Fn и пробела.
28
www.modecom.eu
После включения сенсорного планшета, клавиатура получает функции компьютерной мыши:
один щелчок одним пальцем функция левой кнопки мыши
двойной щелчок одним пальцем,
удержание и сдвижение
- функция выделения и перемещения объекта
один щелчок двумя пальцами функция правой кнопки мыши
один щелчок тремя пальцами функция средней кнопки мыши
растяжение двух пальцев
функция увеличения
-
сдвиг двумя пальцами - функция
скролла мыши
сдвиг тремя пальцами от середины налево либо направо функция вперед либо назад
сдвиг тремя пальцами от середины вдоль - функция показания
либо скрытия экрана
сдвиг тремя пальцами от середины вверх - функция Windows
start menu
29
сдвиг четырьмя пальцами от
середины вверх либо вдоль функция максимизации/
минимизации
Требования к системе:
Клавиатура MC-TPK1 совместима с операционными системами Windows XP и позднейшими, а также
Android 4.0 и позднейшими. Клавиатура совместима
также с системами Mac OS X и Smart TV.
В зависимости от версии операционной системы,
специальные функции клавиатуры могут быть дезактивированы. С системами Windows 10 и Windows
8 все горячи клавиши, функции сенсорного планшета и функциональные клавиши активны. С прежними изданиями Windows, Mac OS, а также Smart TV,
клавиатура действует правильно, но бес некоторых
специальных функций.
Условия использования:
1. Не открывать никакой части корпуса клавиатуры, кроме тайника для аккумуляторов и приемника
Nano. Не пробовать ремонтировать клавиатуру самостоятельно.
2. Не использовать клавиатуры в мокрых или
влажных условиях - не подвергать воздействию
дождя, не погружать в жидкости и не поливать жидкостью, не использовать в сауне, в паровой камере
или в бассейне.
3. Не использовать при очень низкой и очень высокой температурах.
30
www.modecom.eu
4. Не подвергать непосредственному воздействию
солнечных лучи долгие время.
5. Держать от открытого огня (камин), зажигаемых
свеч, устройств предназначенных для изготовления.
6. Не использовать острых предметов при использовании клавиатуры - нельзя чесать сенсорный
планшет, клавиши и корпус.
7. Немедленно выменивать использованные аккумуляторы, чтобы обеспечить долгое и беспроблемное использование.
8. Чистить сухой тряпкой.
Технические характеристики:
Клавиатура MC-TPK1 - это внешнее устройство,
употребляемое с:
- компьютерами
- ноутбуками
- планшетами
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
•
•
Размер продукта: 329,6 * 110,0 * 17,9 мм (Д *
Ш * В)
Размер сенсорного планшета: 93.2 * 80.4 мм
Число клавиш: 80 символьных клавиш US
Механизм клавиш: ножничный тип (как в ноутбуках)
Диапазон: 2402-2483 МГц
31
•
•
•
•
•
•
•
32
Интерфейс радиоприемника типа Nano: USB
Способ питания: два аккумулятора AAA DC
1.5V
Требования к системе: Windows XP и высшие
версии, Andriod 4.0 и высшие версии
Досягаемость: до 7 м
Температура работы: -20°C - 65°C
Влажность работы: макс. 95% влажности
Вес: 294 г (с аккумуляторами)
www.modecom.eu
FR
CLAVIER SANS FIL AVEC
LE PANEL TACTIL
MC-TPK1 2.4 GHz
NOTICE:
Vu les questions de securit de l’utilisateur, nou sou
sprions de bien vouloir prendre connaissance avec
la notice ci-dessous Ann d’installer et d’utiliser le
clavier MC-TPK1.
Installation et mise en marche:
Afin de bien installer et mettre le clavier en marche
le clavier MC-TPK1 il faut:
1. Tourner le clavier, ouvrir le couvercle , sortir le
récepteur b Nano 2,4 GHz.
2. Mettre les piles AAQ de la façon indiquée sur la
chambre et la notice et fermer le couvercle.
Remarque:
Vu les questions de securit nous vous prions de
bien vouloir faire attention à bien installer les pôles
positifs et négatifs des piles. Afin d’éviter la fuite des
électrolytes ou d’explosion il ne faut pas mélanger
33
de différents types de pile ainsi que de nouvelles
piles avec les anciennes. Dans le cas où vous n’utilisez pas le dispositif pendant longtemps il faut sortir
les piles et les mettre dans un endroit frais et sec,
loi de la portée des enfants. Les piles consommées
ne peuvent pas être jetées à la poubelle ni au feu. Il
faut les jeter au point de collecte.
3. Mettre le récepteur Nano 2,4 GHz au port USB
de l’ordinateur.
4. Mettre le bouton en position „on” – la diode sous
l’icône de pile va mijoter ensuite elle va s’allumer de
rouge et va s’éteindre.
5. Le clavier sera détecté et automatiquement installé par le système opérationnel.
6. Dans le cas où le système opérationnel ne détecterait pas et n’installerait pas de clavier d’une
façon automatique, il faut appuyer en même temps
les claviers ESC+K. L’installation sera confirmée
par la diode rouge mijotant.
7. Le clavier est prêt à l’utilisation.
Panel informationnel LED:
Sur le clavier il ya trois diodes LED indiquée par
les symboles:
34
www.modecom.eu
- „1” – indique la mise en marche (la lumière bleue)
ou la mise hors circuit (pas de lumière) de clavier
numérique NumLk (les fonctions du panel numérique sont indiqués sur les claviers correspondant)
- „A” – indique la mise en marche (une lumière
bleu ) ou la mise hors circuit (pas de lumière) de la
fonction des majuscules Caps Lock
- „pile” – la diode signale la bonne détection et la
mise en marche de clavier et – au mode de travaille
– la baisse de tension au-dessous de 2V (p.ex.
dans le cas ou les piles sont à plat)
35
Les claviers fonctionnels (Fn+):
moins fort
Moins fort
Plus fort
play / pause
Cherche
share
Connextion
entre écrans
smises
Début
fin
Haut de la
page
Bas de la
page
Fonction du panel tactile:
Le panel tactile du clavier MC-TPK1 peut être
mise en marche ou hors cicruit en appuyant sur le
clavier fonctionnel Fn avec la pause.
36
www.modecom.eu
Une fois le pnal tactile du clvaier mise en marche,
me clavier a le sfonctions attribuées à la souris:
Clique – un doigt – la fonction de
l’appui gauche de la souris
Double clique, rétention et déplacement – la fonction de marque
et copie
Clique avec les deux doigts - la
fonction de l’appui droit de la
souris
Clique avec les trois doigts – la
fonction de la touche centrale de
la souris
Etirement des deux doigts – la
fonction d’agrandissement
La passage avec deus doigts – la
fonction de roller de la souris
Trois doigts déplacés à gauche /
à droite – fonction en avant / en
arrière
Trois doigts déplacés du centre
vers le bas – fonction montre/
cache le pupitre
Trois doigts déplacés du centre
vers le haut - fonction Windows
start menu
37
Quatre doigts déplacés en haut /
en bas – fonction de maximalisation/ Minimalisation
Exigences du système:
Le clavier MC-TPK1 travaille avec les systèmes
opérationnels Windows dans les versions XP i et
postérieures et Android dans les versions 4.0 postérieures. Le clavier marche également avec les
systèmes Mac OS X et Smart TV.
Dépendamment de la version du système opérationnel utilisé les fonctions particulières de clavier
peuvent ne pas marche. Aux systèmes Windows 10
et Windows 8 fonctionnent toutes les abréviations,
les fonctions du panel tactile et les touches fonctionnelles. Le clavie rmarche correctement avec le
séditions antérieurs de Windows, Mac OS et Smart
TV cependant sans certaines touches spéciales.
Conditions de l’utilisation:
1. N’ouvrir aucune partie de couvercle sauf la cachette des piles et le récpeteur Nano. Nne pas essayer de réparer chez soi le clavier.
2. Ne pas utiliser le clavier dans un environnement
mouillée ou humide – sous lapluie, ne pas plonger
ou verser les liquides, ne pas utiliser dans les saunas, chambres de vapeurs, à la piscine.
3. ne pas utiliser dans les températures très
basses ou très hautes.
4. Ne pas exposer aux rayons de soleil pendant
38
www.modecom.eu
une période plus longue.
5. Tenir loin de feu ouvert (la cheminé), les bougies, les ustensiles de cuisine.
6. Ne pas utiliser des objets aigues afin d’opérer
avec le clavier – ne pas gratter le panel, le clavier,
l’emboîtement.
7. Echanger les piles utilisées afin de garantir une
bonne et longue utilisation.
8. Nettoyer avec un chiffon sec.
Speécification:
La clavier MC-TPK1 est un dispositif extérieur,
utilisé avec:
- ordinateurs PC
- notebook
- tablette
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
Dimensions de produit: 329,6 * 110,0 * 17,9
mm (L * W * H)
•
Dimensions du clavier tactile: 93.2 * 80.4 mm
•
Nombre de claviers: 80 claviers linguistiques
US
•
Mécanisme de clavier: type ciseaux (laptop)
•
Fréquence: 2402-2483 MHz
•
Interface de récepteur de la radio type Nano:
USB
•
Mode d’alimentation: deux piles AAA DC
1.5V
39
•
•
•
•
•
Exigence de système: Windows XP et supérieur, Andriod 4.0 et supérieur
Distance de travail: jusqu’au 7 m
Température de travail: -20°C - 65°C
Humidité de travail: max 95% de l’humidité
Poids: 294g (avec les piles)
Protection de l`environnement:
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). En vous assurant que ce produit est
correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit. Le
symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité comme un
déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu’à un point de recyclage
des déchets électriques et électroniques. La collecte de ce produit
doit se faire en accord avec les réglementations environnementales
concernant la mise au rebut de ce type de déchets. Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce
produit, merci de contacter votre mairie, votre centre de traitement
des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit. Poids de
l’équipement: 294 g.
La société MODECOM S.A., déclare par le présent que le dispositif
externe radio est conforme aux exigences et autres décisions appropriées de la Directive 1999/5/EC.
40
www.modecom.eu
SK
BREZŽIČNA TIPKOVNICA S
SLEDILNO PLOŠČICO
MC-TPK1 2.4 GHz
POZOR:
Zaradi varnosti uporabnika, pred namestitvijo in
uporabo MC-TPK1 tipkovnice, pozorno preberite
uporabniški priročnik.
Namestitev in zagon:
Za pravilno namestitev in zagon MC-TPK1 tipkovnice, sledite spodnjim navodilom:
1. Obrnite tipkovnico, odprite pokrov predala za
baterije in odstranite sprejemnik Nano 2,4 GHz.
2. Vstavite dve bateriji AAA na način, ki je označen v predalu za baterije in prikazan v priročniku,
ter zaprite pokrov.
Pozor:
Iz varnostnih razlogov poskrbite, da so baterije pravilno vstavljene in polariteta ustrezna. Da bi
preprečili puščanje ali eksplozijo, ne mešajte baterij
različnih vrst ali starosti. V primeru daljše neupora41
be naprave odstranite baterije ter jih postavite na
hladno in suho mesto, izven dosega otrok. Odpadnih baterij ne zavrzite med komunalne odpadke in
ne mečite v ogenj. Le-te oddajte na ustreznem zbirnem mestu.
3. Vstavite sprejemnik Nano 2,4 GHz v USB vhod
na računalniku.
4. Preklopite stikalo v položaj „on” – lučka pod ikono z baterijo začne utripati, nato se ustavi in zasveti
rdeče ter čez nekaj trenutkov ugasne.
5. Operacijski sistem bo tipkovnico zaznal in namestil samodejno.
6. V primeru, ko operacijski sistem tipkovnice ne
zazna in namesti samodejno, pritisnite hkrati kombinacijo tipk ESC+K. Utripajoča rdeča lučka pomeni
uspešno namestitev.
7. Tipkovnica je pripravljena za uporabo.
Svetlobni indikatorji:
Na ohišju tipkovnice se nahajajo trije LED indikatorji, označeni s simboli:
- „1” – prikazuje stanje vklopa (modra lučka sveti)
ali izklopa (lučka ne sveti) številčne tipkovnice NumLk
(funkcije številčnice so označene na ustreznih tipkah),
42
www.modecom.eu
- „A” – prikazuje stanje vklopa (modra lučka sveti)
ali izklopa (lučka ne sveti) funkcije velikih črk Caps
Lock,
- „baterija” – prikazuje pravilno zaznavo in povezavo tipkovnice ter opozarja, ko med delovanjem pade
napetost pod 2V (npr. zaradi izpraznitve baterije).
43
Kombinacije funkcijskih tipk (Fn+):
izklop zvoka
znižanje
glasnosti
povečanje
glasnosti
play / pause
išči
deli
preklop med
zasloni
nastavitve
na začetek
na konec
stran navzgor
stran navzdol
Uporaba sledilne ploščice:
Sledilno ploščico na MC-TPK1 tipkovnici lahko
vključite ali izključite s pritiskom funkcijske tipke Fn
v kombinaciji s preslednico.
44
www.modecom.eu
Ko je sledilna ploščica vklopljena, ima tipkovnica
enake funkcije kot zunanja računalniška miška:
dotik z enim prstom – deluje kot
leva tipka zunanje miške
dvakratni dotik z enim prstom, ki
mu sledi pridržanje in premik
- funkcija označitve in prenosa
objekta
dotik z dvema prstoma – deluje
kot desna tipka zunanje miške
dotik s tremi prsti – deluje kot sredinska tipka zunanje miške
razmik dveh prstov - funkcija povečevanja
drsenje z dvema prstoma – deluje
kot drsno kolesce zunanje miške
drsenje s tremi prsti od sredine
proti levi/desni - funkcija naprej/
nazaj
drsenje s tremi prsti od sredine
navzdol - funkcija pokaži/skrij nadzorno ploščo
drsenje s tremi prsti od sredine
navzgor - funkcija Windows start
menu
45
drsenje s štirimi prsti navzgor/
navzdol - funkcija maksimiranja/
minimiziranja
Sistemske zahteve:
Tipkovnica MC-TPK1 je združljiva z operacijskim
sistemom Windows, od različice XP naprej, in Android, od različice 4.0 naprej. Tipkovnica je združljiva tudi s sistemi Mac OS X in Smart TV.
Pri nekaterih različicah operacijskega sistema je
mogoče, da posebne funkcije tipkovnice ne bodo
delovale. Pri sistemih Windows 10 in Windows 8
delujejo vse bližnjice, funkcije sledilne ploščice in
funkcijske tipke. Pri starejših različicah sistema
Windows, Mac OS in Smart TV tipkovnica deluje
pravilno, vendar brez nekaterih posebnih funkcij.
Navodila za uporabo:
1. Ne odpirajte ohišja tipkovnice, z izjemo predala
za baterije in Nano sprejemnik. Tipkovnice ne poskušajte popravljajti sami.
2. Tipkovnice ne uporabljate v mokrem ali vlažnem
okolju – ne izpostavljajte je dežju, ne potapljajte je v
tekočine, ne polivajte je s tekočinami, ne uporabljajte je v savnah, parnih komorah in na bazenih.
3. Tipkovnice ne izpostavljajte vročini ali mrazu.
4. Tipkovnice ne izpostavljajte dlje časa neposredni sončni svetlobi.
5. Tipkovnice ne postavljajte v bližino odprtega
ognja (kamina), plamena sveč in kuhalnih aparatov.
46
www.modecom.eu
6. Pri rokovanju s tipkovnico ne uporabljajte ostrih
predmetov – ne praskajte sledilne ploščice, tipk in
ohišja.
7. Da bi zagotovili dolgo in nemoteno delovanje
izdelka, redno menjajte porabljene baterije z novimi.
8. Pri čiščenju izdelka uporabljajte suho krpo.
Tehnične podrobnosti:
Tipkovnica MC-TPK1 je zunanja naprava, primerna za:
- PC računalnike,
- prenosnike,
- tablične računalnike,
- PC stick,
- Mini PC,
- NUC PC,
- Smart TV.
•
Dimenzije tipkovnice: 329,6 * 110,0 * 17,9
mm (L * W * H)
•
Dimenzije sledilne ploščice: 93.2 * 80.4 mm
•
Število tipk: 80 tipk, ameriška tipkovnica
•
Mehanizem tipk: škarjasti (kot pri prenosnikih)
•
Frekvenca delovanja: 2402-2483 MHz
•
Nano vmesnik: USB
•
Način napajanja: dve bateriji AAA DC 1.5V
•
Sistemske zahteve: Windows XP in novejši,
Android 4.0 in novejši
•
Delovna razdalja: do 7 m
•
Delovna temperatura: -20°C - 65°C
•
Delovna vlažnost: max 95 % vlažnost
47
•
Teža: 294 g (z baterijami)
Ochrana životného prostredia:
Tieto zariadenie je označené podľa Smernice Európskej únie č.
2002/96/EU týkajúcej sa likvidácií elektrických a elektronických
zariadení (WEEE). Separovane zlikvidovať tieto zariadenie znamená
zabrániť prípadným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a
zdravie, ktoré by mohli vzniknúť z nevhodnej likvidácie. Symbol na
výrobku znamená, že sa zariadenie nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Opotrebené zariadenie je treba odovzdať
do osobitných zberných stredisk, poskytujúcich takúto službu. Likvidáciu zariadenia prevádzajte podľa platných predpisov pre ochranu
životného prostredia týkajúcich sa likvidácií odpadov. Podrobné informácie týkajúce sa likvidácií, znovu získania a recyklácií výrobku získate na mestskom úrade, sklade odpadov alebo obchode, v ktorom
ste nakúpili výrobok. Hmotnosť: 294g
S tem MODECOM S.A. izjavlja, da je zunanja radijska frekvenca v
skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi pomembnimi predpisi Direktive 1999/5/EC.
48
www.modecom.eu
UA
БЕЗДРОТОВА КЛАВІАТУРА ІЗ
СЕНСОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ
MC-TPK1 2.4 Ггц
УВАГА:
Для безпечного користування, просимо уважно
прочитати інструкцію перед установкою та використанням клавіатури MC-TPK1.
Установка та запуск:
Для того, щоб правильно встановити та запустити
клавіатуру MC-TPK1, треба:
1.Перевернути клавіатуру, відкрити кришку і вийняти Nano-приймач 2,4 Ггц.
2. Помістити дві батарейки AAA у відсік та закрити
кришку (так, як показано у відсіку, а також в інструкції).
Увага:
Для безпечного користування, просимо звернути
увагу на правильну установку полюсів батарейок.
Щоб уникнути витікання електроліту або вибуху, не
49
можна використовувати батарейки різного типу та
відпрацьованих з новими. Якщо пристрой довго не
уживається, треба вийняти батарейки i помістити
їх в сухому та прохолодному місті, подалі від дітей.
Відпрацьовані батарейки не слід кидати у вогонь та
викидати у смітник. Треба віддати їх до відповідного
пункту збірки.
3. Підключити Nano-приймач 2,4 Ггц до порту USB
комп’ютера.
4. Пересунути перемикач в положення „on” – діод
під іконкою батарейки буде блимати, потім засвітиться постійним червоним світлом, а потім згасне.
5. Операційна система автоматично знайде та
встановить клавіатуру.
6. В припадку, якщо операційна система автоматично не знайде і не встановить клавіатуру, треба
одночасно натиснути комбінацію клавіш ESC+K.
Установка підтвердиться блимаючим червоним світлом діоду.
7. Клавіатура готова до використання.
Інформаційна панель LED:
50
www.modecom.eu
На корпусі клавіатури вмонтовані три LED-діоди,
відмічені символами:
- „1” – означає вмикання (синє світло) або вимикання
(немає світла) цифрової клавіатури NumLk (функції
цифрової панелі позначені на відповідних клавішах)
- „A” - означає вмикання (синє світло) або вимикання (немає світла) функції великих літер Caps Lock
- „батарейка” – діод показує правильне підключення клавіатури, а також, у робочому режимі, падіння
напруги нижче 2В (наприклад, в припадку розряду
батарейок).
51
Комбінації функціональних клавіш (Fn+):
беззвучний
тихіше
голосніше
play / pause
шукати
share
перемикання
між екранами
налаштування
початок
кінець
сторінка
вгору
сторінка вниз
Функції сенсорної панелі:
Сенсорну панель клавіатури MC-TPK1 можна
увімкнути або вимкнути, використовуючи комбінацію функціональної кнопки Fn з клавішею пробілу.
52
www.modecom.eu
Після вмикання сенсорної панелі, клавіатура отримує функціональність комп’ютерної мишки:
дотик одним пальцем – функція
лівої кнопки мишки,
подвійне натиснення одним
пальцем, утримування і пересування
- функція виділення і пересування об’єкту
дотик двома пальцями –
функція правої кнопки мишки
дотик трьома пальцями - функція середньої кнопки мишки
розведення двома пальцями –
функція збільшення
пересування двома пальцями – функція колеса прокрутки
мишки
пересування трьома пальцями
від центру вліво/вправо – вперед/назад
пересування трьома пальцями
від центру вниз - показати/приховати робочій стіл
пересування трьома пальцями від центру вгору – стартове
меню Windows
53
пересування чотирма пальцями вгору/вниз – розгорнути/мінімізувати
Системні вимоги:
Клавіатура MC-TPK1 працює з операційними системами Windows версії XP і пізнішими та Android
версії 4.0 і пізнішими. Клавіатура працює також з
системами Mac OS X та Smart TV.
В залежності від версії операційної системи, спеціальні функції клавіатури можуть не працювати. З
системами Windows 10 та Windows 8 працюють всі
комбінації і функції сенсорної панелі та функціональні клавіші. З більш ранніми версіями Windows,
Mac OS та зі Smart TV клавіатура працює коректно,
однак без деяких спеціальних функцій.
Умови використання:
1. Не відкривати жодної частини корпусу клавіатури, окрім відсіку для батарейок та Nano-приймач. Не
пробувати ремонтувати клавіатуру самостійно.
2. Не користатися клавіатурою у мокрим або вологим середовищі – оберігати від дощу, не занурювати
та не проливати на неї рідину, не користуватися в
саунах, басейнах.
3. Не користуватися при дуже низький або високій
температурі.
4. Оберігати від прямої та довгочасної дії сонячних
променів.
5. Тримати здалека від відкритого вогню (каміну),
54
www.modecom.eu
полум’я свічки, приладів для приготування їжі.
6. Не вживати гострих предметів при використанні
клавіатури – не дряпати сенсорну панель, клавіші,
корпус.
7. Регулярно вимінювати зужиті батарейки, щоб забезпечити довге і безпроблемне уживання.
8. Чистити сухою шматкою.
Технічні характеристики:
Клавіатура MC-TPK1 – це зовнішній пристрій, що
використовується з:
- комп’ютерами PC
- ноутбуками
- планшетами
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
Розмір продукту: 329,6 * 110,0 * 17,9 мм (Д *
Ш * В)
•
Розмір сенсорної панелі: 93.2 * 80.4 мм
•
Кількість клавіш: 80 клавіш
•
Механізм клавіш: «ножичний» (ноутбуковий)
•
Частотний діапазон: 2402-2483 МГц
•
Інтерфейс Nano-приймача: USB
•
Тип живлення: дві батарейки AAA DC 1.5В
•
Системні вимоги: Windows XP і вище, Andriod
4.0 і вище
•
Робоча відстань: до 7 м
•
Робоча температура: -20°C - 65°C
•
Робоча вологість: максимально 95%
55
•
56
Вага: 294 г (з батарейками)
www.modecom.eu
RO
TASTATURA FARA FIR
CU PANOU TACTIL
MC-TPK1 2.4 GHz
ATENŢIE:
Pentru că siguranța dumneavoastră, vă rugăm să
citiți următoarele instrucțiuni înainte de instalarea și
utilizarea tastaturii MC-TPK1.
Instalare și punere în funcțiune:
Pentru a instala și pune în funcţiune tastatură
MC-TPK1 în mod corespunzător, trebuie să faceţi
următoarele:
1.Întoarceți tastatura, deschideți capacul și scoateți receptorul Nano 2,4 GHz.
2.În modul indicat în cameră și demonstrat în manual, introduceţi două baterii AAA și închideți capacul.
ATENŢIE:
Din motive de siguranță, vă rugăm să acordaţi o
atenție deosebită la instalarea corectă a polilor po57
zitivi și negativi ai bateriei. Pentru a evita scurgerile
de electrolit sau explozia, amestecaţi diferite tipuri
de baterii sau baterii consumate cu cele noi. În cazul în care nu utilizaţi dispozitivul pentru o perioadă
lungă de timp, scoateți bateriile și puneţi-le într-un
loc uscat, nu lăsaţi la îndemâna copiilor. Bateriile
consumate nu trebuie aruncate la gunoi și nici arse.
Trebuie duse la un punct de colectare desemnat în
acest sens.
3.Întoarceți receptorul Nano 2,4 GHz în ieşirea
USB a calculatorului.
4.Rotiți comutatorul în poziţia „on” - led-ul de sub
pictograma bateriei va clipi, apoi se va aprinde o
lumină roșie solidă, și după un timp se stinge.
5.Tastatura este detectată și instalată în mod automat de către sistemul de operare.
6. În cazul în care sistemul de operare nu detectează și instalează automat tastatura, apăsați simultan combinația de taste ESC K. instalarea va fi
confirmată prin clipirea LED-ului roșu.
7.Tastatura este gata pentru utilizare.
Panou de informare LED:
Pe carcasa tastaturii sunt instalate trei LED-uri
58
www.modecom.eu
marcate cu simboluri:
- „1” – indică activarea (lumină albastră) sau dezactivarea (lipsa luminii) tastaturii numerice Num Lock (Caracteristicile panoului numeric sunt indicate pe tastele
corespunzătoare)
- „A” - indică activarea (lumină albastră) sau dezactivarea (lipsa luminii) funcției literelor majuscule
Caps Lock
- „bateria” – LED-ul indică detectarea și conectarea corectă atastaturii și -. în timpul funcţionării, căderea de tensiune sub 2V (de exemplu, ca urmare
a descărcării bateriei).
59
Combinații de taste funcționale (Fn+):
insonorizare
mai tarei
mai încet
play / pause
caută
share
comutare între
ecrane
setări
început
sfârşit
partea de sus
a paginii
partea de jos
a paginii
Funcțiile panoului tactil:
Panoului tactil al tastaturii MC-TPK1 poate fi activat sau dezactivat folosind combinația tastei funcționale Fn cu tasta de spațiu apăsată simultan.
60
www.modecom.eu
Când porniți funcționalitatea panoului tactil tastatura preia funcţiile mouse-ului de la calculator:
click cu un singur deget - funcția
de click stânga a mouse-ului
dublu-clic cu un deget, apăsare și
tragere
- funcția de selectare și transfer
a obiectului
clic cu două degete - funcția de
click dreapta a mouse-ului
clic cu trei degete - funcția de
click centru a mouse-ului
întindere cu două degete - funcția
de mărire
derulare cu două degete - funcția
de browser a mouse-ului
trei degete mutate din centru spre
stânga / dreapta - funcția înainte
/ înapoi
trei degete mutate din centru în
jos- funcția arată/ ascunde desktop
trzy palce przesunięte od środka
w górę - funcția Windows start
menu
61
derulare cu patru degete în sus/
în jos - funcția maximizare/
minimizare
Cerinţe de sistem:
Tastatura MC-TPK1 funcționează cu versiunile
Windows XP și mai târziu și versiunile Android 4.0
și ulterioare. Tastatura de asemenea, funcționează
cu Mac OS X și Smart TV.
În funcție de versiunea sistemului de operare funcţiile speciale ale tastaturii pot să nu funcționeze.
Cu sistemele de operare Windows 10 și Windows 8
merg toate comenzile rapide, funcțiile panoului tactil
și tastele funcţionale. Cu versiunile anterioare ale
Windows, Mac OS șiSmart TV tastatura funcționează corect, dar fără unele funcții speciale.
Termeni de utilizare:
1. Nu deschideţi nici o parte a carcasei tastatură,
în afară de compartimentul bateriei și receptorul
Nano. Nu încercați să reparați tastatura în mod independent, fără ajutor profesionist.
2. Nu utilizați tastatura în mediu ud sau umed - nu
se expuneți la ploaie, nu o scufundați şi nu turnați
lichide pe ea, nu se utilizați în saune, în camere cu
aburi, piscine.
3. Nu folosiți la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
4. Nu se expune la lumina directă a soarelui pentru
perioade lungi de timp.
62
www.modecom.eu
5. Ţineți departe de foc deschis (şemineu), flacăra
de la lumânări , aparate de gătit.
6. Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a opera cu
tastatura - nu zgâriați panoul tactil, tastatura, carcasa.
7. Înlocuiți bateriile vechi în mod regulat pentru a
asigura funcționarea de lungă și fără probleme.
8. Curăţați cu o cârpă uscată.
Specificări tehnice:
Tipkovnica MC-TPK1 je zunanja naprava, primerna za:
Tastatura MC-TPK1 Este un dispozitiv extern, se
aplică împreună cu:
- calculatoarele PC
- laptop-urile
- tabletele
- stick -ul PC
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV.
•
Dimensiuni produs: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm
(L * W * H)
•
Dimensiunile panoului tactil: 93.2 * 80.4 mm
•
Numărul de taste: 80 Tastaturi de limbă US
•
Mecanismul tastelor: tip foarfece (de laptop)
•
Intervalul de frecvență: 2402-2483 MHz
•
Interfața receptorul radio de tip Nano: USB
•
Mod de alimentare: două baterii AAA DC
1.5V
•
Cerinţe de sistem: Windows XP şi versiunile
63
•
•
•
•
ulterioare, Andriod 4.0 şi versiunile ulterioare
Distanța de lucru: până la 7 m
Temperatura de lucru: -20°C - 65°C
Umiditatea de lucru: max 95% umiditate
Masa: 294g (împreună cu bateriile)
Protecţia mediului:
Prezentul aparat este marcat conform cerinţelor din directiva
Uniunii Europene 2002/96/UE privind la deşeurile din echipamente electrice şi electronice (WEEE). Asigurând eliminarea
corespunzătoare a acestui produs preveniţi consecinţele negative
potenţiale pentru mediul natural şi sănătatea umană, care pot fi puse
în pericol datorită eliminării necorespunzătoare a acestui produs.
Simbolul inscripţionat pe produs indică faptul că nu poate fi considerat drept deşeu comunal. Trebuie să-l predaţi la punctul de primire
specializat în reciclarea de aparate electrice şi electronice. Eliminarea aparatului trebuie să fie efectuată în conformitate cu normele legale de la protecţia mediului în domeniul gestionării deşeurilor în vigoare la nivel local. Informaţii detaliate cu referire la eliminarea, recuperarea şi reciclarea prezentului produs puteţi primi la instituţiile municipale, unitatea de reciclare sau în magazinul în care aţi achiziţionat
prezentul aparat.
Masa echipamentului: 294g
Prin aceasta, MODECOM S.A. declară, că echipamentul radio din
Interior corespunde cerinţelor de bază şi altor dispoziţii relevante ale
Directivei 1999/5/EC.
64
www.modecom.eu
SK
BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA
S TOUCH PADOM
MC-TPK1 2.4 GHz
POZOR:
Z bezpečnostných dôvodov si, prosím, pred inštaláciou a použitím klávesnice MC-TPK1 prečítajte
nasledujúce inštrukcie.
Inštalácia a uvedenie do prevádzky:
Ak chcete správne nainštalovať a spustiť klávesnicu MC-TPK1:
1. Otočte klávesnicu hore nohami, otvorte kryt a
vyberte 2,4 GHz Nano prijímač.
2. Vložte dve batérie typu AAA, ako je uvedené vo
vnútri krytu a na obrázku vyššie. Zatvorte kryt.
UPOZORNENIE:
Z bezpečnostných dôvodov dbajte na správnu inštaláciu kladného a záporného pólu batérie. Aby sa
zabránilo vytečeniu alebo explózii, nemiešajte rôzne typy batérií ani staré s novými. Ak sa klávesnica
65
nepoužíva dlhší čas, vyberte batérie a skladujte ich
na chladnom, suchom mieste, mimo dosahu detí.
Batérie sa nesmú vyhadzovať do koša ani páliť.
Odovzdajte ich na určenom zbernom mieste.
3. Vložte 2.4 GHz Nano prijímač do USB portu
vášho počítača.
4. Prepnite vypínač do pozície „zapnúť“ - LED
dióda začne blikať, a potom sa rozsvieti červené
svetlo, ktoré po chvíli zhasne.
5. Klávesnica bude rozpoznaná a automaticky nainštalovaná operačným systémom.
6. Ak operačný systém nerozpozná a nenainštaluje klávesnicu automatiky, stlačte naraz kombináciu
kláves ESC + K. Inštalácia bude potvrdená blikajúcou červenou diódou.
7. Klávesnica je pripravená na použitie.
Zobrazenie stavu LED:
V hornej časti klávesnice sú umiestnené tri LEDky označené nasledovnými symbolmi:
- „1“ - signalizuje aktiváciu (modré svetlo) alebo
deaktiváciu (nesvieti) numerickej klávesnice (funkcie numerickej klávesnice sú uvedené na príslušných klávesoch)
66
www.modecom.eu
- „A“ - signalizuje aktiváciu (modré svetlo) alebo
deaktiváciu (nesvieti) funkcie Caps Lock (veľké písmená)
- „Batéria“ - LED dióda indikuje správne nájdenie a
pripojenie klávesnice a spustený pracovný režim a
pokles napätia pod 2V (napríklad v dôsledku vybitia
batérie).
67
Funkcie kombinácii klávesov (Fn+):
Vypnúť zvuk
Zníženie
hlasitosti
Zvýšenie
hlasitosti
Prehrať/Pauza
Hľadanie
Zdieľanie
Prepínanie
medzi
obrazovkami
Nastavenia
Domov
Koniec
Strana hore
Strana dole
Funkcie dotykového panela:
Dotykový panel klávesnice MC-TPK1 sa zapína/
vypína kombináciou klávesov Fn a medzerníkom.
68
www.modecom.eu
Keď zapnete dotykový panel, môžete ho používať
klasicky, ako myš:
Klik jedným prstom – ľavé tlačidlo
myši
Ťahanie: klikne dvakrát jedným
prstom
Kliknutie dvoma prstami – pravé
tlačidlo myši
Kliknutie troma prstami – stredné
tlačidlo myši
Roztiahnutie dvoma prstami - priblíženie
Posúvanie dvoma prstami – koliesko myši
Posúvanie troma prstami doľava/
doprava – ďalej/naspäť
Posúvanie troma prstami dole –
zobraziť/skryť pracovnú plochu
Posúvanie troma prstami hore –
návrat do menu Štart
Posúvanie štyrmi prstami dole/
hore – minimalizovať/maximalizovať okno
Požiadavky na systém:
Klávesnica MC-TPK1 pracuje s verziou systému
69
Windows XP a novšími a s Android verziami 4.0 a
novšími. Klávesnica navyše pracuje s Mac OS X a
Smart TV.
V závislosti od verzie operačného systému, špeciálne funkcie klávesnice nemusia fungovať. Všetky klávesové skratky, funkcie dotykového panela a
multifunkčné tlačidlá pracujú s operačným systémom Windows 10 a Windows 8. S predchádzajúcimi verziami systému Windows, Mac OS a Smart
TV klávesnica funguje správne, ale bez niektorých
špeciálnych funkcií.
Podmienky použitia:
1. Neotvárajte žiadnu časť krytu klávesnice, okrem
krytu batérií a priestoru pre Nano prijímač. Nepokúšajte sa opravovať súčasti klávesnice sami.
2. Nepoužívajte klávesnicu v mokrom alebo vlhkom prostredí – nevystavujte ju dažďu, neponárajte
ani nelejte tekutiny, nepoužívajte v saunách, bazénoch a v parných priestoroch.
3. Nepoužívajte pri veľmi vysokých alebo veľmi
nízkych teplotách.
4. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu po
dlhú dobu.
5. Chráňte pred otvoreným ohňom (krb), plameňom od sviečky, kuchynskými spotrebičmi.
6. Nepoužívajte ostré predmety na ovládanie klávesnice - Nepoškrabte dotykový panel, klávesnicu,
kryt.
7. Vymieňajte staré batérie v pravidelných intervaloch s cieľom zabezpečiť dlhodobú a bezporuchovú
70
www.modecom.eu
prevádzku.
8. Na čistenie používajte suchú handričku.
Špecifikácia:
El teclado inalámbrico MC-TPK1 es un dispositivo
externo applicable con:
- ordenadores PC
- laptops
- tablets
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozmery produktu: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm
(D *Š * H)
Rozmery dotykového panela: 93.2
*
80.4 mm
Počet klávesov: 80 klávesov s anglickým
layoutom
Typ kláves: nožnicový typ
Frekvenčný rozsah: 2402-2483 MHz
Rozhranie pre Nano prijímač: USB
Spúšťací režim: dve AAA batérie 1,5 V DC
Systémové požiadavky: Windows XP a
novšie, Android 4.0 a novšie
Pracovná vzdialenosť: až 7 m
Prevádzková teplota: -20°C - 65°C
Prevádzková vlhkosť: max 95%
Hmotnosť s batériami: 294g
71
Ochrana životného prostredia:
Tento symbol na našich produktoch dokazuje ich zlučiteľnosť s
ustanoveniami smernice EÚ 2002/96 o riadnej likvidácii odpadu
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Pomocou príslušných systémov pre likvidáciu zabraňujeme prípadným negatívnym dôsledkom nesprávneho vrátenia, ktoré môže predstavovať riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie. Tento symbol označuje,
že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným odpadom.
Je nutné odovzdať ho do určenej zberne pre recykláciu elektrických
a elektronických zariadení odpadu. Likvidácia tohto produktu by sa
mala dodržiavať, podľa platných predpisov pre nakladanie s odpadmi. Obráťte sa na obecný úrad, službu likvidácie odpadov alebo
miesto nákupu pre viac informácií.
Hmotnosť zariadenia: 294 g (s batériou)
Týmto MODECOM S.A., prehlasuje, že toto rádiofrekvenčné zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
smernice 1999/5 / EC.
72
www.modecom.eu
CZ
BEZDRÁTOVA KLÁVESNICE
S TOUCHPADEM
MC-TPK1 2.4 GHz
POZOR:
Z bezpečnostních důvodů si prosím před instalací
a použitím klávesnice MC-TPK1, přečtěte následující instrukce.
Instalace a uvedení do provozu:
Chcete-li správně nainstalovat a spustit klávesnici
MC-TPK1:
1. Otočte klávesnici vzhůru nohama, otevřete kryt
a vyjměte 2,4 GHz Nano přijímač.
2. Vložte dvě baterie typu AAA, jak je uvedeno
uvnitř krytu a na obrázku výše. Zavřete kryt.
UPOZORNĚNÍ:
Z bezpečnostních důvodů dbejte na správnou
instalaci kladného a záporného pólu baterie. Aby
se zabránilo úniku nebo explozi, nemíchejte různé
typy baterií ani staré s novými. Pokud se klávesnice
73
nepoužívá delší dobu, vyjměte baterie a skladujte
je na chladném, suchém místě, mimo dosah dětí.
Baterie se nesmí vyhazovat do koše ani pálit. Odevzdejte je na určeném sběrném místě.
3. Vložte 2.4 GHz Nano přijímač do USB portu vašeho počítače.
4. Přepněte vypínač do pozice „zapnout“ - LED
dioda začne blikat, a pak se rozsvítí červené světlo,
které po chvíli zhasne.
5. Klávesnice bude rozpoznána a automaticky nainstalována operačním systémem.
6. Pokud operační systém nerozpozná a nenainstaluje klávesnici automatiky, stiskněte najednou
kombinaci kláves ESC + K. Instalace bude potvrzena blikající červenou diodou.
7. Klávesnice je připravena k použití.
Zobrazení stavu LED:
V horní části klávesnice jsou umístěny tři LED-ky
označené následujícími symboly:
- „1“ - signalizuje aktivaci (modré světlo) nebo
deaktivaci (nesvítí) numerické klávesnice (funkce
numerické klávesnice jsou uvedeny na příslušných
klávesách)
74
www.modecom.eu
- „A“ - signalizuje aktivaci (modré světlo) nebo
deaktivaci (nesvítí) funkce Caps Lock (velká písmena)
- „Baterie“ - LED dioda indikuje správné nalezení a
připojení klávesnice a spuštění pracovního režimu
a pokles napětí pod 2V (například v důsledku vybití
baterie.).
75
Funkce kombinaci kláves (Fn +):
Vypnou zvuk
Snížení
hlasitosti
Zvýšení
hlasitosti
Přehrát/Pauza
Hledání
Sdílení
Přepínání
mezi
obrazovkami
Nastavení
Domů
Konec
Strana hore
Strana dolů
Funkce dotykového panelu:
Dotykový panel klávesnice MC-TPK1 se zapíná /
vypíná kombinací kláves Fn a mezerníkem.
76
www.modecom.eu
Když zapnete dotykový panel, můžete jej používat
klasicky, jako myš:
Klik jedním prstem - levé tlačítko
myši
Tažení: klikne dvakrát jedním prstem
Kliknutí dvěma prsty - pravé
tlačítko myši
Kliknutí třemi prsty - střední tlačítko myši
Roztažení dvěma prsty - přiblížení
Posouvání dvěma prsty - kolečko
myši
Posouvání třemi prsty doleva /
doprava - dále / zpět
Posouvání třemi prsty dolů - zobrazit / skrýt plochu
Posouvání třemi prsty nahoru návrat do menu Start
Požadavky na systém:
Klávesnice MC-TPK1 pracuje s verzí systému
Windows XP a novějšími a s Android verzemi 4.0
a novějšími. Klávesnice navíc pracuje s Mac OS X
77
a Smart TV.
V závislosti na verzi operačního systému, speciální funkce klávesnice nemusí fungovat. Všechny
klávesové zkratky, funkce dotykového panelu a
multifunkční tlačítka pracují s operačním systémem
Windows 10 a Windows 8. S předchozími verzemi
systému Windows, Mac OS a Smart TV klávesnice funguje správně, ale bez některých speciálních
funkcí.
Podmínky použití:
1. Neotvírejte žádnou část krytu klávesnice, kromě
krytu baterií a prostoru pro Nano přijímač. Nepokoušejte se opravovat součásti klávesnice sami.
2. Nepoužívejte klávesnici v mokrém nebo vlhkém
prostředí - nevystavujte ji dešti, neponořujte ani nelijte tekutiny, nepoužívejte v saunách, bazénech a v
parních prostorách.
3. Nepoužívejte při velmi vysokých nebo velmi nízkých teplotách.
4. Nevystavujte přímému slunečnímu záření po
dlouhou dobu.
5. Chraňte před otevřeným ohněm (krb), plamenem od svíčky, kuchyňskými spotřebiči.
6. Nepoužívejte ostré předměty na ovládání klávesnice - Nepoškrábejte dotykový panel, klávesnici,
kryt.
7. Vyměňujte staré baterie v pravidelných intervalech s cílem zajistit dlouhodobou a bezporuchový
provoz.
8. K čištění používejte suchý hadřík.
78
www.modecom.eu
Specifikace:
Bezdrátová klávesnice MC-TPK1 je externí zařízení pracující s:
- Stolními počítači
- notebooky
- tablety
- PC sticky
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozměry produktu: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm
(D * Š * H)
Rozměry dotykového panelu: 93.2 * 80.4 mm
Počet kláves: 80 kláves s anglickým layoutem
Typ kláves: nůžkový typ
Frekvenční rozsah: 2402-2483 MHz
Rozhraní pro Nano přijímač: USB
Spouštěcí režim: dvě AAA baterie 1,5 V DC
Systémové požadavky: Windows XP a novější, Android 4.0 a novější
Pracovní vzdálenost: až 7 m
Provozní teplota: -20°C - 65°C
Provozní vlhkost: max 95%
Hmotnost s bateriemi: 294g
79
Ochrana životního prostředí:
Tento symbol na našich produktech dokazuje jejich slučitelnost
s ustanoveními směrnice EU 2002/96 o řádné likvidaci odpadu
z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Pomocí příslušných systémů pro likvidaci zabraňujeme případným negativním důsledkům nesprávné vrácení, které může představovat riziko pro životní prostředí a lidské zdraví. Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním odpadem. Je nutné předat
jej do určeného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení odpadu. Likvidace tohoto produktu by se měla dodržovat, dle platných předpisů pro nakládání s odpady. Obraťte se na
obecní úřad, službu likvidace odpadů nebo místo nákupu pro více
informací.
Hmotnost zařízení: 294 g (s baterií)
Tímto MODECOM S.A., prohlašuje, že toto radiofrekvenční zařízení splňuje základní požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5 / EC.
80
www.modecom.eu
ES
TECLADO INALÁMBRICO
CON TOUCHPAD
MC-TPK1 2.4 GHz
ATENCIÓN:
Debido a las razones de seguridad, por favor, leer
la siguiente instrucción antes de instalar y usar MCTPK1.
Instalación e inicio:
Para instalar y manejar correctamente el teclado
MC-TPK1 hay que:
1. Darle vuelta al teclado, abrir la tapa y sacar el
receptor 2.4 GHz Nano.
2. Insertar dow baterías AAA como está indicado
en la casilla y como está demostrado en la imagen
abajo. Cerrar la tapa.
ATENCIÓN:
Por razones de seguridad, por favor, presa atencióna la instalación correcta de los polos positivos
y negativos de la batería. Para evitar la gotera o
81
explosion, no mezclar tipos diferentes de baterías
o baterías usadas con las nuevas. Si el teclado no
está usado por mucho tiempo, remover las baterías y dejarlas en un lugar seco y fresco, fuera de
alcance de los niños. Las baterías no pueden ser
descartadas al contenedor de basura o quemadas.
Hay que depositarlas en el punto de recogida designado.
3. Colocar el receptor 2.4 GHz Nano en el puerto
USB de tu ordenador.
4. Girar el interruptor a la posición “ON” – la luz
LED va a flashear en el ícono e batería y luego
quedar en color rojo. Después de unos momentos
se va a apagar. El teclado está detectado e instalado automaticamente por el sistema operativo. Si
el sistema no detecta e instala el teclado automaticamente, pulsar simultáneamente combinación de
botones ESC+K. La instalación será confirmada por
el brillo de la diode roja.
5. El teclado está listo para usar.
Estado de la pantalla LED:
Arriba del teclado hay tres luces LED instalados y
marcados com símbolos:
82
www.modecom.eu
- “1” – indica la activación (luz azul) o desactivación
(sin luz) de teclado numeric Num Lock (características
de panel numérico están indicadas en las teclas respectivas)
- „A” – indica activación (luz azul) o desactivación
(sin luz) de función Caps Lock (mayúsculas)
- “batería” – LED indica la detección correcta y
conexión de teclado y, si en uso, indica la caídade
voltaje debajo de 2V (ej. debido a la descarga de
batería).
83
Combinaciones de teclas de función (Fn+):
Poner sordina
Volumen
Abajo
Volumen
Arriba
Reproducir
/ Pausa
Buscar
Compartir
Cambiar entre
pantallas
Ajuste
Home
Fin
Página arriba
Página abajo
Funciones de panel táctil:
El panel táctil de teclado MC-TPK1 puede ser
conectada o desconectada usando la combinación
del botón Fn y botón de espacio.
84
www.modecom.eu
Cuando conecta el panel táctil puede usarlo para
funciones típicas de ratón:
Clic con un dedo – izquierdo de
ratón
Arrastre: Un dedo hace clic dos
veces
Clic con dos dedos – derecho de
ratón
Clic con tres dedos – botón medio
Estirar con dos dedos – Zoom
Arrastrar con dos dedos – rueda
de ratón
Deslizar con tres dedos a la derecha/izquierda – atrás/adelante
Deslizar con tres dedos abajo –
mostrar/esconder el escritorio
Deslizar con tres dedos arriba –
volver al inicio de Windows menú
Deslizar con cuatro dedos arriba/
abajo – minimalizar/maximizar la
ventanilla
Requerimientos de sistema:
El teclado MC-TPK1 trabaja con version de Win85
dows XP y posteriores como también versión de
Android 4.0 y posteriores. También funciona con
Mac OS X y Smart TV.
Dependiendo de la versión de sistema operativo
algunas características de teclado pueden no funcionar. Todas las teclas aceleradoras, funciones de
panel táctil y teclas de función funcionan con Windows 10 y Windows 8 OS. Con otros Windows, Mac
OS y Smart TV el teclado trabaja correctamente
pero sin unas funciones especiales.
Término de uso:
1. No abrir ninguna parte de la caja de teclado,
con excepción de la casilla de batería y receptor
Nano. No intentar a reparar el teclado por su propia
cuenta.
2. No usar el teclado en condiciones de humedad
– no exponerlo a la lluvia, no sumergirlo o echarle
liquidos encima, no usarlo en saunas, cámaras de
vapor o piscinas.
3. No usar en temperaturas muy altas o muy bajas.
4. No exponerlo directamente al sol por mucho
tiempo.
5. Mantener lejos de fuego abierto (chimenea), llamas de velas o aparatos electrodomésticos.
6. No usar objetos agudos para operar el teclado –
no rasgar el panel táctil, kepad ni la caja.
7. Reemplazar las baterías antiguas regularmente
para asegurar el funcionamiento largo y sin problemas.
8. Usar uma tela seca para limpiar.
86
www.modecom.eu
Especificación:
El teclado inalámbrico MC-TPK1 es un dispositivo
externo applicable con:
- ordenadores PC
- laptops
- tablets
- PC stick
- Mini PC
- NUC PC
- Smart TV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tamaño: 329,6 * 110,0 * 17,9 mm (L * W * H)
Tamaño de panel táctil: 93.2 * 80.4 mm
Número de teclas: 80 keys US layout
Mecanismo principal: tipo tijera
Rango de frecuencia: 2402-2483 MHz
Interfaz de receptor Nano: USB
Modo de energía: dos baterías AAAA DC
1.5V
Requerimientos de sistema: Windows XP y
posteriors, Andriod 4.0 y posteriores
Distancia de trabajo: hasta 7 m
Temperatura de trabajo: -20°C - 65°C
Humedad de trabajo: max 95%
Peso con baterías 294g
87
Protección del medio ambiente:
Este aparato está etiquetado de acuerdo con la Directiva de la
Unión Europea 2002/96 / UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Asegurando su eliminación adecuada se evita las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían estar en riesgo a causa de la
forma de descarte equivocado. El símbolo colocado en el producto
indica que no se lo puede tratar a la par con otros residuos domésticos. Hay que entregarlo a un punto de recogida para reciclaje de
aparatos eléctricos y electrónicos. El descarte del dispositivo debe
estar en conformidad con las normas medioambientales para la eliminación de residuos. La información detallada acerca de la eliminación, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto
con la oficina local de la ciudad, la planta de tratamiento o la tienda
donde se adquirió el producto.
Masa del equipo: 294 g (con baterías)
Por la presente, MODECOM S.A., declara que este periférico radiofrecuencia está en conformidad con los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5 / CE.
88
www.modecom.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising