Topinkovač Hriankovač Toster Toaster Toaster

Topinkovač Hriankovač Toster Toaster Toaster
Topinkovač
Hriankovač
Toster
Toaster
Toaster
TE3030
CZ
SK
PL
EN
DE
CZ
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme Vám, abyste byli s naším výrobkem spokojeni po celou
dobu jeho používání.
Před prvním použitím prostudujte pozorně celý návod k obsluze a potom si jej uschovejte. Zajistěte, aby i ostatní osoby, které
budou s výrobkem manipulovat, byly seznámeny s tímto návodem.
Technické parametry
Napětí
220-240 V ~ 50/60Hz
Příkon
715-850 W
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
• Ověřte, zda připojované napětí odpovídá hodnotám na typovém štítku výrobku. Používejte pouze zásuvky
elektrického napětí s uzemněním.
• Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký. Nedotýkejte se proto horkých povrchů. Používejte
rukojeti a tlačítka. Hrozí nebezpečí popálení.
• Přístroj nečistěte, neukládejte ani nezakrývejte, dokud úplně nevychladl.
• Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí.
• Nikdy nepřenášejte spotřebič během provozu nebo pokud je ještě horký. Nepřenášejte jej za přívodní kabel.
• Při vypojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte zástrčku
a tahem ji vypojte.
• Nedovolte dětem a nesvéprávným osobám se spotřebičem manipulovat, používejte ho mimo jejich dosahu.
• Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud je spotřebič používán v blízkosti dětí.
• Osoby se sníženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním, s nedostatečnou duševní způsobilostí
nebo osoby neseznámené s obsluhou musí používat spotřebič jen pod dozorem zodpovědné a s obsluhou seznámené
osoby.
• Před čištěním a po použití spotřebič vypněte, vypojte ze zásuvky elektrického napětí a nechte vychladnout.
• Nenechávejte elektrický přívodní kabel viset volně přes hranu stolu. Dbejte na to, aby se nedotýkal horkých povrchů.
• Spotřebič umístěte pouze na stabilní a tepelně odolný povrch stranou od jiných zdrojů tepla jako jsou radiátory,
trouby apod. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a vlhkostí.
• Nepoužívejte spotřebič v prostředí s výskytem výbušných plynů a vznětlivých látek (rozpouštědla, laky, lepidla, atd.).
• Pozor – pečivo se může vznítit! Při používání tohoto spotřebiče je nechte shora i ze všech stran dostatek místa,
aby kolem mohl proudit vzduch. Nedovolte, aby spotřebič mohl během provozu přijít do kontaktu se záclonami,
obložením stěn, textilem, papírem či jinými hořlavými materiály. Dále se nedoporučuje, aby byl umístěn v jejich
blízkosti, pod nimi, popřípadě byl jimi přikryt.
• Nepoužívejte spotřebič bez výsuvného tácku na zachytávání drobků. Tácek je třeba pravidelně čistit, drobky se na
něm nesmí hromadit. Mohly by se dostat do kontaktu s topným tělesem a vznítit se.
• Nevkládejte do spotřebiče kovové předměty. Nepoužívejte nože, vidličky a jiné kovové kuchyňské nástroje k vyjímání
toastů nebo drobků. Mohly by způsobit vznícení spotřebiče nebo elektrický zkrat. Hrozí nebezpečí úrazu.
• Ve spotřebiči neupravujte žádné potraviny obsahující džem nebo zavařeniny.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé a chemicky agresivní látky.
• Nepoužívejte spotřebič pokud nepracuje správně, byl-li upuštěn, poškozen nebo namočen do kapaliny. Dejte ho
přezkoušet a opravit autorizovaným servisním střediskem.
• Nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem či zástrčkou, nechte závadu neprodleně odstranit
autorizovaným servisním střediskem.
• Spotřebič nepoužívejte ve venkovním prostředí.
TE3030
1
CZ
• Spotřebič je vhodný pouze pro použití v domácnosti, není určen pro komerční použití.
• Při odpojování spotřebiče ze zásuvky elektrického napětí dbejte na to, aby byl spotřebič vypnutý (páčka spouštění
pečiva je v horní poloze), poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky elektrického napětí.
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je uvedeno v návodu k použití.
• Nesahejte na spotřebič vlhkýma nebo mokrýma rukama.
• Neponořujte přívodní kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.
• Nepoužívejte jiné příslušenství, než je doporučeno výrobcem.
• Neopravujte spotřebič sami. Obraťte se na autorizovaný servis.
Nedodržíte-li pokyny výrobce, nemůže být případná oprava uznána jako záruční.
VAROVÁNÍ !!!
Nikdy se nepokoušejte vybírat zaseknuté pečivo nožem nebo jiným předmětem, protože jeho dotykem
s částmi pod napětím může dojít k úrazu elektrickým proudem. Odpojte spotřebič od elektrické sítě, nechte jej
vychladnout a pečivo opatrně odstraňte.
POPIS VÝROBKU
1. Otvory pro vkládání pečiva
2. Páčka spouštění pečiva a zapínání
spotřebiče
3. Volič doby opékání
4. Tlačítko Bagel (jednostranné
opékání)
5. Tlačítko Defrost (rozmrazování)
6. Tlačítko Reheat (přihřívání)
7. Tlačítko Stop (přerušení opékání)
8. Tepelně izolovaný vnější kryt
9. Tácek na zachytávání drobků
10. Přívodní kabel
1
8
9
2
4
5
6
7
3
UPOZORNĚNÍ
Než uvedete nový spotřebič do provozu, měli byste jej z hygienických důvodů zvenčí otřít vlhkým hadříkem a tácek
na zachytávání drobků omýt v teplé vodě. Dále pak nastavte spotřebič bez pečiva na nejdelší čas opékání (volič doby
opékání v poloze 6) a zapněte jej (viz. odstavec Návod k obsluze). Tento proces zopakujte pětkrát. Při tomto provozu
může vzniknout zápach, který však po krátké době zmizí.
NÁVOD K POUŽITÍ
1.Připojte zástrčku spotřebiče do elektrické sítě.
2.Do otvorů vložte dva plátky chleba nebo jiného pečiva k opékání.
3.Nastavte voličem požadovanou délku opékání. Polohy 1 - 6 odpovídají požadovanému stupni opečení (1 = nejsvětlejší,
6 = nejtmavší). Nastavení času závisí na osobní chuti, na druhu a čerstvosti použitého pečiva. Pokud topinkovač
používáte poprvé, doporučujeme zvolit polohu 3 nebo 4.
2
TE3030
CZ
4. Spusťte pečivo do opékacích otvorů zatlačením spouštěcí páčky směrem dolů,
až zaskočí a zůstane v dolní poloze. Spotřebič se zapne.
Pozn.: Pokud není připojeno síťové napětí, spouštěcí páčka v dolní poloze
nezůstane.
5. Podle potřeby můžete stiskem tlačítek zvolit upřesňující funkci opékání (rozsvítí
se příslušná kontrolka).
Funkce Bagel (jednostranné opékání) – hřejí pouze topná tělesa blíže k vnější
straně přístroje, přístroj automaticky zkrátí nastavený čas na polovinu.
Funkce Defrost (rozmrazování) – opékání zmraženého pečiva, přístroj prodlouží
dobu opékání o čas potřebný k rozmražení pečiva.
Funkce Reheat (přihřívání) – pokud vám hotové toasty vychladnou, touto
funkcí je na 30 s přihřejete.
6. Hotové toasty se automaticky vysunou po skončení nastavené doby opékání.
7. Pokud chcete přerušit opékání před koncem nastaveného času, stiskněte
tlačítko Stop.
8. Po ukončení opékání spotřebič odpojte od elektrické sítě.
Pozor!
Při nesprávném nastavení nebo používání se může potravina uvnitř přístroje vznítit. Během používání nikdy nenechávejte
spotřebič bez dozoru, abyste jej mohli včas vypnout. Spotřebič je během provozu i určitou dobu po vypnutí horký.
Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a tlačítka.
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ
Pozor!
Před každým čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky!
Před manipulací se ujistěte, že spotřebič již vychladl!
K čištění povrchu spotřebiče používejte pouze vlhký hadřík, žádné čisticí prostředky nebo tvrdé předměty, protože
mohou povrch spotřebiče poškodit!
Tácek na zachytávání drobků vysuňte, vyprázdněte a před dalším opékáním ho vraťte zpět. Nenechávejte drobky
hromadit ve spodní části spotřebiče.
Pokud uvnitř topinkovače zůstanou nějaké zachycené drobky, otočte ho dnem vzhůru a vyklepte je.
Nikdy nečistěte spotřebič pod tekoucí vodou, neoplachujte ho ani neponořujte do vody!
SERVIS
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo opravu, která vyžaduje zásah do vnitřních částí výrobku, musí provést odborný
servis.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
• Preferujte recyklaci obalových materiálů a starých spotřebičů.
• Krabice od spotřebiče může být dána do sběru tříděného odpadu.
• Plastové sáčky z polyetylénu (PE) odevzdejte do sběru materiálu k recyklaci.
Recyklace spotřebiče na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt
ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které
by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
TE3030
3
SK
POĎAKOVANIE
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú dobu
jeho používania.
Pred prvým použitím preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné osoby, ktoré
budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
220-240 V ~ 50/60Hz
Príkon
715-850 W
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
• Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám na typovom štítku výrobku. Používajte iba zásuvky elektrického
napätia s uzemnením.
• Spotrebič je počas prevádzky, aj určitý čas po vypnutí, horúci. Nedotýkajte sa preto horúcich povrchov. Používajte
rukoväte a tlačidlá. Hrozí nebezpečenstvo popálenia.
• Prístroj nečistite, neodkladajte ani nezakrývajte, pokiaľ úplne nevychladol.
• Spotrebič nenechávajte bez dozoru, pokiaľ je zapnutý, prípadne zapojený do zásuvky elektrického napätia.
• Nikdy neprenášajte spotrebič počas prevádzky alebo pokiaľ je ešte horúci. Neprenášajte ho za prívodný kábel.
• Pri vypájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
• Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám so spotrebičom manipulovať, používajte ho mimo ich dosahu.
• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ je spotrebič používaný v blízkosti detí.
• Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, so zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej,
s obsluhou oboznámenej osoby.
• Pred čistením a po použití spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
• Nenechávajte elektrický prívodný kábel visieť voľne cez hranu stola. Dbajte na to, aby sa nedotýkal horúcich
povrchov.
• Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla ako sú radiátory, rúry,
a pod. Chráňte ich pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.
• Nepoužívajte spotrebič v prostredí s výskytom výbušných plynov a vznetlivých látok (rozpúšťadlá, laky, lepidlá, atď.).
• Pozor – pečivo sa môže vznietiť! Pri používaní tohto spotrebiča nechajte zhora aj zo všetkých strán dostatok miesta,
aby okolo mohol prúdiť vzduch. Nedovoľte, aby mohol spotrebič počas prevádzky prísť do kontaktu so záclonami,
obložením stien, textilom, papierom či inými horľavými materiálmi. Ďalej sa neodporúča, aby bol umiestnený v ich
blízkosti, pod nimi, prípadne bol nimi prikrytý.
• Nepoužívajte spotrebič bez výsuvnej tácky na zachytenie omrviniek. Tácku je potrebné pravidelne čistiť, omrvinky sa
na nej nesmú hromadiť. Mohli by sa dostať do kontaktu s vykurovacím telesom a vznietiť sa.
• Nevkladajte do spotrebiča kovové predmety. Na vyberanie toastov alebo omrviniek nepoužívajte nože, vidličky a iné
kovové kuchynské nástroje. Mohli by spôsobiť vznietenie spotrebiča alebo elektrický skrat. Hrozí nebezpečenstvo
úrazu.
• V spotrebiči neupravujte žiadne potraviny obsahujúce džem alebo zaváraniny.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
• Nepoužívajte spotrebič pokiaľ nepracuje správne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho
preskúšať a opraviť autorizovaným servisným strediskom.
• Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, nechajte poruchu ihneď odstrániť
autorizovaným servisným strediskom.
• Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
4
TE3030
SK
• Spotrebič je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
• Pri odpájaní spotrebiča zo zásuvky elektrického napätia dbajte o to, aby bol spotrebič vypnutý (páčka spúšťania
pečiva je v hornej polohe), potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
• Nepoužívajte spotrebič na iné účely ako je uvedené v návode na použitie.
• Nesiahajte na spotrebič vlhkými alebo mokrými rukami.
• Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody alebo do inej kvapaliny.
• Nepoužívajte iné príslušenstvo ako je odporúčané výrobcom.
• Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
VAROVANIE !!!
Nikdy sa nepokúšajte vyberať zaseknuté pečivo nožom alebo iným predmetom, pretože jeho dotykom
s časťami pod napätím môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Odpojte spotrebič od elektrickej siete, nechajte
ho vychladnúť a pečivo opatrne odstráňte.
POPIS VÝROBKU
1. Otvory na vkladanie pečiva
2. Páčka spúšťania pečiva a zapínania
spotrebiča
3. Volič doby opekania
4. Tlačidlo Bagel (jednostranné
opekanie)
5. Tlačidlo Defrost (rozmrazovanie)
6. Tlačidlo Reheat (prihrievanie)
7. Tlačidlo Stop (prerušenie opekania)
8. Vonkajší kryt
9. Tácka na zachytávanie omrviniek
10. Prívodný kábel
1
8
9
2
4
5
6
7
3
UPOZORNENIE
Než uvediete nový spotrebič do prevádzky, mali by ste ho z hygienických dôvodov zvonku utrieť vlhkou handričkou
a tácku na zachytávanie omrviniek umyť v teplej vode. Potom nastavte spotrebič bez pečiva na najdlhší čas opekania
(volič doby opekania v polohe 6) a zapnite ho (viď odsek Návod na obsluhu). Tento proces zopakujte päťkrát. Pri tejto
prevádzke môže vzniknúť zápach, ktorý však po krátkom čase zmizne.
NÁVOD NA OBSLUHU
1.Pripojte zástrčku spotrebiča do elektrickej siete.
2.Do otvorov vložte dva plátky chleba alebo iného pečiva na opekanie.
3.Voličom nastavte požadovanú dĺžku opekania. Polohy 1 - 6 zodpovedajú požadovanému stupňu opečenia
(1 = najsvetlejší, 6 = najtmavší). Nastavenie času závisí od osobnej chuti, od druhu a čerstvosti použitého pečiva.
Pokiaľ hriankovač používate prvý krát, odporúčame zvoliť polohu 3 alebo 4.
TE3030
5
SK
4. Spustite pečivo do otvorov na opekanie zatlačením spúšťacej páčky smerom
dolu, až zaskočí a zostane v dolnej polohe. Spotrebič sa zapne.
Pozn.: Pokiaľ nie je pripojené sieťové napätie, spúšťacia páčka v dolnej polohe
nezostane.
5. Podľa potreby môžete stlačením tlačidiel zvoliť spresňujúcu funkciu opekania
(rozsvieti sa príslušné kontrolné svetielko).
Funkcia Bagel (jednostranné opekanie) – hrejú iba vykurovacie telesá bližšie ku
vonkajšej strane prístroja, prístroj automaticky skráti nastavený čas na polovicu.
Funkcia Defrost (rozmrazovanie) – opekanie zmrazeného pečiva, prístroj predĺži
dobu opekania o čas potrebný na rozmrazenie pečiva.
Funkcia Reheat (prihrievanie) – pokiaľ vám hotové toasty vychladnú, touto
funkciou ich na 30 s prihrejete.
6. Hotové toasty sa automaticky vysunú po skončení nastavenej doby opekania.
7. Pokiaľ chcete prerušiť opekanie pred koncom nastaveného času, stlačte tlačidlo
Stop.
8. Po ukončení opekania spotrebič odpojte z elektrickej siete.
Pozor!
Pri nesprávnom nastavení alebo používaní sa môže potravina vo vnútri prístroja vznietiť. Počas používania nikdy
nenechávajte spotrebič bez dozoru, aby ste ho mohli včas vypnúť. Spotrebič je počas prevádzky, aj určitý čas po vypnutí,
horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte a tlačidlá.
ÚDRŽBA A ČISTENIE
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že už spotrebič vychladol!
Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, žiadne čistiace prostriedky alebo tvrdé predmety, pretože
môžu povrch spotrebiča poškodiť!
Tácku na zachytávanie omrviniek vysuňte, vyprázdnite a pred ďalším opekaním ju vráťte späť. Nenechávajte omrvinky
hromadiť sa v spodnej časti spotrebiča.
Pokiaľ vo vnútri hriankovača zostanú nejaké zachytené omrvinky, otočte ho hore dnom a vyklepte ich.
Nikdy nečistite prístroj pod tečúcou vodou, neoplachujte ho, ani neponárajte do vody!
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
6
TE3030
PL
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy za zakup produktu marki Concept i życzymy Państwu pełnej satysfakcji przez cały czas jego użytkowania.
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, zachowując ją na przyszłość. Prosimy
zapewnić, aby także pozostałe osoby, które będą posługiwały się produktem, zapoznały się z niniejszą instrukcją.
Parametry techniczne
Napięcie
220-240 V ~ 50/60Hz
Pobór mocy
715-850 W
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• Należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej produktu. Należy
korzystać wyłącznie z uziemionego gniazda elektrycznego.
• Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenie jest gorące. Nie należy więc dotykać gorących
powierzchni. Urządzenie należy chwytać jedynie za uchwyty i przyciski. W przeciwnym razie grozi niebezpieczeństwem
poparzenia.
• Nie należy czyścić ani przykrywać urządzenia, dopóki zupełnie nie wystygnie.
• Jeżeli urządzenie jest włączone lub podłączone do gniazdka napięcia elektrycznego, nie należy pozostawiać go bez
dozoru.
• Nie wolno przenosić urządzenia, gdy pracuje lub, gdy jest gorące. Nie należy przemieszczać urządzenia, podnosząc
lub pociągając je za przewód zasilający.
• Wyłączając urządzenie z gniazdka nie wolno szarpać za przewód zasilający, należy chwycić wtyczkę i pociągnąć za
nią.
• Urządzenia należy używać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieodpowiedzialnych. Nie należy pozwolić im na
posługiwanie się urządzeniem.
• Jeżeli w pobliżu urządzenia w trakcie jego pracy znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
• Osoby niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, osoby nieodpowiedzialne lub osoby, które nie zapoznały się
z niniejszą instrukcją, mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem osoby odpowiedzialnej, zaznajomionej
z obsługą.
• Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia po jego stosowaniu, należy je wyłączyć, odłączyć z gniazda
napięcia elektrycznego i poczekać na jego zupełne wystygnięcie.
• Nie należy pozostawiać przewodu elektrycznego zwisającego poza krawędź stołu. Należy zadbać, aby przewód nie
dotykał gorących powierzchni.
• Urządzenie powinno być umieszczane wyłącznie na stabilnych powierzchniach, odpornych na działanie wysokich
temperatur, z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, piekarniki itp. Należy chronić je przed bezpośrednim
oddziaływaniem promieniowania słonecznego i wilgocią.
• Nie należy używać urządzenia w miejscu, w którym mogą występować gazy wybuchowe i substancje łatwopalne
(rozpuszczalniki, farby, kleje, itd.).
• Uwaga – pieczywo może się spalić! Korzystając z urządzenia, należy pozostawić nad nim i w jego sąsiedztwie
przestrzeń, żeby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Należy zadbać, aby urządzenie podczas pracy nie stykało
się z: firankami, wykładzinami ściennymi, materiałami tekstylnymi, papierem lub innymi materiałami łatwopalnymi.
Nie należy też podobnych materiałów umieszczać w pobliżu tostera, ani używać ich do jego przykrywania.
• Nie należy używać urządzenia bez wysuniętej tacki na okruszyny. Tackę trzeba regularnie czyścić, okruszyny nie
powinny się na niej gromadzić. W przeciwnym razie mogłoby dojść do ich kontaktu z elementem grzewczym i
zapalenia się.
• Nie wolno wkładać do urządzenia metalowych przedmiotów. Do wyjmowania tostów lub kawałków pieczywa z
tostera nie należy używać noży, widelców i innych metalowych przyborów kuchennych. Mogą one spowodować
TE3030
7
PL
zapalenie się urządzenia elektrycznego lub zwarcie. Może to grozić wypadkiem.
• W urządzeniu nie należy opiekać żywności zawierającej dżem lub konfitury.
• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać szorstkich lub chemicznie agresywnych substancji.
• Jeżeli urządzenie nie pracuje właściwie, upadło, zostało uszkodzone lub zanurzone w cieczy, nie należy go używać.
Należy zlecić jego przetestowanie i naprawę autoryzowanemu serwisowi.
• Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, wszelkie naprawy usterek
należy bezzwłocznie zlecić autoryzowanemu serwisowi.
• Urządzenia nie należy używać poza pomieszczeniami.
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego.
• Odłączając toster z gniazdka elektrycznego, należy pamiętać, aby urządzenie było wyłączone (dźwigienka
opuszczania pieczywa znajduje się w pozycji górnej) – wtyczkę należy wyjąć z gniazdka dopiero po wyłączeniu
urządzenia.
• Urządzenia nie należy używać do celów innych niż podane w instrukcji użytkowania.
• Nie wolno dotykać urządzenia wilgotnymi lub mokrymi rękami.
• Nie należy zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani samego urządzenia w wodzie ani innych
cieczach.
• Nie należy używać akcesoriów innych niż zalecane przez producenta.
• Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia elektrycznego. W tym celu prosimy skontaktować
się z autoryzowanym serwisem.
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek producenta, ewentualne naprawy, nie będą uznawane jako
gwarancyjne.
OSTRZEŻENIE!!!
W żadnym przypadku nie należy podejmować prób wyjmowania zablokowanych kawałków pieczywa przy
pomocy noża lub innego przedmiotu, narzędzie mogłoby wejść w kontakt z częściami pod napięciem,
powodując porażenie użytkownika prądem elektrycznym. Należy odłączyć toster od sieci elektrycznej,
poczekać na jego wystygnięcie i dopiero potem ostrożnie usunąć pieczywo.
1
OPIS PRODUKTU
1. Otwory do wkładania pieczywa
2. Dźwigienka opuszczania pieczywa
włączająca toster
3. Regulator czasu opiekania
4. Przycisk Bagel (opiekanie
jednostronne)
5. Przycisk Defrost (rozmrażanie)
6. Przycisk Reheat (ogrzewanie)
7. Przycisk Stop (przerwa w opiekaniu)
8. Obudowa zewnętrzna
9. Tacka na okruszyny
10. Przewód zasilający
8
8
9
2
4
5
6
7
3
TE3030
PL
UWAGI
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy, z powodów higienicznych, przetrzeć je z zewnątrz wilgotną
szmatką, natomiast tackę na okruszyny umyć ciepłą wodą. Następnie, należy ustawić regulator urządzenia na
najdłuższy czas opiekania (w pozycji 6) i włączyć go, nie wkładając do niego pieczywa (patrz akapit Instrukcja obsługi).
Proces ten należy powtórzyć pięciokrotnie. Możliwe, że będzie się przy tym wydobywał charakterystyczny zapach
z urządzenia, który jednak po krótkim czasie powinien zniknąć.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1.Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.
2.Włóż do otworów dwie kromki chleba lub innego pieczywa do opiekania.
3.Ustaw odpowiedni czas opiekania przy pomocy regulatora. Pozycje 1 - 6 odpowiadają stopniom opieczenia
(1 = najjaśniejsze, 6 = najciemniejsze). Ustawienie czasu zależy od osobistych preferencji, rodzaju i świeżości pieczywa.
Przy pierwszym użyciu tostera zalecamy wybrać pozycję 3 lub 4.
4. Opuść pieczywo w otwory, naciskając dźwigienkę aż do zapadnięcia się w dolnej
pozycji. To spowoduje włączenie tostera.
Uwaga: Jeżeli urządzenie nie jest podłączone do zasilania, dźwigienka służąca do
opuszczania nie pozostanie w dolnej pozycji.
5. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, można nacisnąć przyciski specjalnych funkcji
opiekania (zapali się odpowiednia kontrolka).
Funkcja Bagel (opiekanie jednostronne) – działają tylko elementy grzewcze
umieszczone bliżej zewnętrznej strony urządzenia, urządzenie automatycznie
skraca ustawiony czas o połowę.
Funkcje Defrost (rozmrażanie) – opiekanie zmrożonego pieczywa, urządzenie
przedłuża czas opiekania o czas potrzebny do rozmrożenia pieczywa.
Funkcje Reheat (ogrzewanie) – jeżeli gotowe tosty wystygną, przy użyciu tej
funkcji można je podgrzać przez 30 s.
6. Gotowe tosty zostają automatycznie wysunięte po upływie ustawionego czasu
opiekania.
7. Chcąc przerwać opiekanie przed upływem ustawionego czasu, należy nacisnąć
przycisk Stop.
8. Po zakończeniu opiekania należy odłączyć toster od sieci elektrycznej.
Uwaga!
Przy niewłaściwym ustawieniu lub użytkowaniu tostera żywność znajdująca się w środku może się spalić. Nie wolno
pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru – w pobliżu zawsze powinna być obecny użytkownik, aby w razie
konieczności móc je wyłączyć. Podczas pracy i przez pewien czas po wyłączeniu urządzenie jest gorące. Nie dotykać
gorących powierzchni. Urządzenie należy chwytać tylko za uchwyty i przyciski.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
Uwaga!
Przed czyszczeniem urządzenia należy zawsze wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego!
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest już zimne!
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wyłącznie wilgotnej ściereczki, nie wolno stosować środków
czyszczących ani twardych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powierzchnię urządzenia!
Tackę na okruszyny należy wysunąć, opróżnić i przed ponownym użyciem urządzenia umieścić z powrotem na swoim
miejscu. Należy dbać o to, aby okruszyny nie gromadziły się w dolnej części urządzenia.
Jeżeli wewnątrz tostera pozostaną zablokowane kawałki pieczywa, należy obrócić go dnem do góry i wytrząsnąć
resztki.
Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą, płukać go ani zanurzać w wodzie!
TE3030
9
PL
SERWIS
Konserwację o większym zakresie lub naprawy wymagające ingerencji w elementy wewnętrzne urządzenia należy
zlecić profesjonalnemu serwisowi.
OCHRONA ŚRODOWISKA
• Należy preferować odzysk materiałów opakowaniowych i starych urządzeń elektrycznych.
• Pudło urządzenia elektrycznego można oddać w punkcie odbioru odpadów segregowanych.
• Torebki foliowe z polietylenu (PE) należy oddać w punkcie odbioru materiałów do odzysku.
Recykling urządzenia elektrycznego po upływie jego żywotności:
Symbol znajdujący się na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, iż urządzenia nie należy likwidować
razem ze zwykłym odpadem domowym. Należy przekazać go do punktu odbioru urządzeń elektrycznych
i elektronicznych do recyklingu. Zapewniając właściwą likwidację urządzenia, pomagamy zapobiegać
negatywnym oddziaływaniom na środowisko i zdrowie ludzkie. Szczegółowe informacje o recyklingu
urządzenia uzyskać można w odpowiednim urzędzie gminnym, przedsiębiorstwie zapewniającym usługi
likwidacji odpadu domowego lub w sklepie, gdzie zakupiono produkt.
10
TE3030
EN
ACKNOWLEDGEMENT
Thank you for purchasing a Concept product. We hope you will be satisfied with our product throughout its service life.
Please study the entire Operating Manual carefully before you start using the product. Keep the manual in a safe place for
future reference. Make sure other people using the product are familiar with these instructions.
Technical parameters
Voltage
220-240 V ~ 50/60Hz
Power input
715-850 W
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
• Make sure the mains voltage corresponds to the values stated on the product’s rating plate. Use grounded wall outlets
only.
• The unit reaches high temperatures during operation and remains hot for some time after being turned off. Do not
touch the hot surfaces. Use the handles and buttons. There is a risk of burning.
• The unit may not be cleaned, stored, and covered until it has cooled down completely.
• Do not leave the unit unattended while it is turned on or even only plugged into the wall outlet.
• Never carry the unit during operation or while hot. Do not carry the unit by holding the power cord.
• When disconnecting the unit from the wall outlet, never pull the power cord. Grasp the plug and disconnect it by
pulling.
• Do not allow children or unskilled people to handle the unit. Use the unit out of the reach of these individuals.
• Take extra care when using the unit near children.
• Persons with limited movement capacity, reduced sensory perception, insufficient mental capacity or those who are
unaware of the proper handling should only use the appliance when under the supervision of a responsible person
aware of the appliance use.
• Turn off the unit, unplug the power cord from the wall outlet, and let the unit cool down before cleaning and
after use.
• Do not let the power cord hang loosely over the edge of a table. Make sure the power cord does not touch hot
surfaces.
• The unit may only be installed on a stable surface resistant to high temperatures away from other heat sources, such
as heating bodies, ovens, and so on. Do not expose the unit to direct sunlight or moisture.
• Do not use the unit in environments with explosive gases or flammable substances (solvents, vanishes, adhesives, etc.).
• Caution – Bread may ignite! When using the unit, keep a sufficient space around and above the unit to ensure
sufficient air circulation. Do not let the unit come into contact with curtains, wall linings, textile, paper, or other
combustible materials while in operation. In addition, it is not recommended to install the unit near or under the
above materials. Do not put any of these materials on top of the unit.
• Do not use the unit without the extensible crumb tray. The tray shall be cleaned regularly. Do not allow crumbs to
accumulate on the tray. They could touch the heating body and ignite.
• Do not insert any metal objects into the unit. Do not use knives, forks, or any other metal kitchen implements for
removing toast or crumbs. These could cause a fire or a short-circuit. There is a risk of injury.
• Do not prepare any food containing jam or marmalade in the unit.
• Do not use abrasive or chemically aggressive substances to clean the unit.
• Do not use the unit if it does not operate properly, if it has been dropped, damaged or exposed to any liquids. Refer
the unit to an authorized service center for testing and repair.
• Never use an appliance with a damaged power cord or plug. Contact an authorized service center immediately to
have the defective components repaired or replaced.
• The unit is not designed for outdoor use.
TE3030
11
EN
• The unit is suitable for domestic use only. It is not designed for commercial operation.
• When unplugging the unit from the wall outlet, make sure the unit has been turned off (bread lowering lever in the
upper position), then disconnect the plug from the wall outlet.
• Use the unit only for the intended purpose specified in the Operating Manual.
• Do not touch the unit with wet or damp hands.
• Do not immerse the power cord, plug, or unit into water or any other liquid.
• Use only accessories recommended by the manufacturer.
• Do not repair the appliance yourself. Contact an authorized service center.
Failure to follow the manufacturer‘s instructions may cause refusal of warranty repair.
WARNING!!!
Never try to remove wedged bread using knife or any other tool. Touching the live parts with these objects may
cause an electric shock. Unplug the unit from the mains, let it cool down, and remove the bread carefully.
1
PRODUCT DESCRIPTION
1. Bread insertion slots
2. Bread lowering lever and power on
3. Toasting time selector
4. Bagel button (one-side toasting)
5. Defrost button (defrosting)
6. Reheat button (reheating)
7. Stop button (stops toasting)
8. External housing
9. Crumb tray
10. Power cord
8
9
2
4
5
6
7
3
NOTE
Prior to using a new unit, wipe the surface with a wet cloth and wash the crumb tray in warm water for hygienic reasons.
Do not insert any bread into the unit, set the longest toasting time (toasting time selector at position 6), and turn on
the unit (see the Operating instructions section). Repeat this process five times. A smell may occur during this operation
that, however, vanishes after a short time.
OPERATING INSTRUCTIONS
1.Connect the power cord plug to the wall outlet.
2.Insert two slices of bread to be toasted into the slots.
3.Set the required toasting time using appropriate selector. Positions 1 – 6 correspond to the required toasting level
(1 = lightest, 6 = darkest). The toasting time should set according to the user’s personal preference and the freshness
of the bread used. If you are using the unit for the first time, we recommend selecting position 3 or 4.
12
TE3030
EN
4. Lower the bread into the toasting slots by pressing the lever downwards until it
is completely inserted and remains in this position. The unit turns on.
Note: If the unit is not connected to the mains, the lowering lever will not remain
in the lower position.
5. You may select any additional toasting function as needed (the appropriate
indicator will illuminate).
Bagel function (one-side toasting) – Only the heating bodies located closer to
the external surface of the unit are activated and the unit halves the selected
toasting time.
Defrost function (defrosting) – This function is designed for toasting frozen
bread. It extends the toasting time by the time needed for defrosting bread.
Reheat function (reheating) – If finished toast cools, you may reheat it for 30
seconds using this function.
6. Finished toast is ejected automatically after the selected toasting time expires.
7. If you want to stop toasting before the selected time elapses, press the Stop
button.
8. Unplug the unit from the mains after you finish toasting.
Caution!
The bread may ignite if the unit is not set or used properly. Never leave the unit unattended while in use, to be able to
turn if off immediately, if needed. The unit reaches high temperatures during operation and remains hot for some time
after being turned off. Do not touch the hot surfaces. Use the handles and buttons.
MAINTENANCE AND CLEANING
Caution!
Before cleaning the unit, always disconnect the power cord from the wall outlet!
Prior to handling, make sure the unit has cooled down!
The surface of the unit may only be cleaned using a wet cloth. Do not use any detergents or hard objects as they may
damage the unit’s surface!
Remove the crumb tray, empty it, and install it back into the unit before next toasting operation. Do not let crumbs
accumulate in the lower section of the unit.
If crumbs remain inside the unit, turn the unit upside down and remove crumbs by slight knocking.
Never clean the unit under running water, do not rinse it, and do not submerge it in water!
REPAIRS & MAINTENANCE
Any extensive maintenance or repair requiring access to the internal parts of the product shall be performed by an
authorized service center. ENVIRONMENTAL PROTECTION
• Packaging materials and obsolete appliances should be recycled.
• The transport box may be disposed of as sorted waste.
• Polyethylene (PE) bags shall be handed over for recycling.
Recycling at the end of the service life:
A symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be disposed of as household
waste. It must be taken to the collection point authorized for recycling electric and electronic equipment. By
making sure this product is disposed of properly, you will help prevent negative effects on the environment
and human health that would otherwise result from inappropriate disposal of this product. You can learn
more about recycling this product from your local authorities, a household waste disposal service, or in the
shop where you purchased this product.
TE3030
13
DE
DANKSAGUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Marke Concept entschieden haben und wünschen Ihnen, dass Sie mit
diesem Produkt über seine gesamte Gebrauchsdauer zufrieden sein werden.
Lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf. Stellen Sie
sicher, dass andere Personen, die dieses Produkt nutzen, mit der Gebrauchsanweisung vertraut sind.
Technische Parameter
Spannung
220-240 V ~ 50/60Hz
Leistung
715-850 W
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
• Überprüfen Sie, ob die Netzspannung den Werten auf dem Typenschild des Produktes entspricht. Verwenden Sie nur
Steckdosen mit Erdung.
• Das Gerät ist während des Betriebes und auch eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie daher
nicht die heißen Oberflächen. Benutzen Sie die Griffe und Tasten. Es droht Verbrennungsgefahr.
• Gerät nicht reinigen, nicht aufbewahren und auch nicht abdecken, bis es nicht komplett ausgekühlt ist.
• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder der Stecker in der Steckdose steckt.
• Tragen Sie das Gerät nie während des Betriebs oder wenn es noch heiß ist. Tragen Sie es nicht am Zuleitungskabel.
• Zum Trennen des Gerätes von der Steckdose nie am Zuleitungskabel ziehen, sondern den Stecker greifen und von der
Steckdose abziehen.
• Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern und Unmündigen, und vermeiden Sie, dass diese mit dem Gerät
umgehen.
• Verwenden Sie das Gerät nur mit großer Vorsicht in der Nähe von Kindern.
• Personen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit, mit verminderter Sinneswahrnehmung, mit unzureichenden
geistigen Fähigkeiten oder Personen, die mit der Bedienung nicht vertraut gemacht wurden, dürfen das Gerät nur
unter Aufsicht einer mit dem Gerät vertraut gemachten Person benutzen.
• Vor den Reinigen und nach dem Einsatz schalten Sie das Gerät aus, trennen es vom Strom und lassen es
auskühlen.
• Lassen Sie das elektrische Zuleitungskabel nicht frei über die Tischkante hängen. Achten Sie darauf, dass es keine
heißen Oberflächen berührt.
• Stellen Sie das Gerät nur auf eine stabile und wärmebeständige Oberfläche, abseits von Wärmequellen wie
Heizkörpern, Öfen etc. auf. Vor direkter Sonnenstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
• Verwenden Sie das Gerät nie im Umfeld von explosiven Gasen und entzündlichen Stoffen (Lösungsmittel, Lacke,
Kleber, etc.).
• Vorsicht – das getoastete Brot kann sich entflammen! Beim Einsatz dieses Gerätes lassen Sie bitte rundherum
ausreichend Platz, um eine gute Luftströmung zu gewährleisten. Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät während des
Betriebes in Kontakt mit Gardinen, Wandverkleidungen, Textil, Papier oder anderen brennbaren Stoffen kommt. Es
wird nicht empfohlen, dieses in deren Nähe oder unter diesen anzubringen bzw. es mit diesen zuzudecken.
• Verwenden Sie das Gerät nicht ohne die ausziehbare Krümelschublade. Die Schublade ist regelmäßig zu reinigen, die
Krümel dürfen sich nicht häufen. Diese könnten in Kontakt mit dem Heizgerät kommen und sich entflammen.
• In das Gerät keine metallischen Gegenstände einlegen. Keine Messer, Gabeln und anderes Küchenwerkzeug aus
Metall zum Herausnehmen der Toasts oder Krümel verwenden. Diese könnten das Entflammen vom Verbraucher
oder einen elektrischen Kurzschluss verursachen. Es droht Unfallgefahr.
• Im Gerät keine Lebensmittel die Marmelade oder Eingemachtes enthalten zubereiten.
• Zum Reinigen des Gerätes keine groben und chemisch aggressiven Stoffe verwenden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, falls es nicht korrekt funktioniert, es heruntergefallen, beschädigt oder feucht
14
TE3030
DE
geworden ist. Lassen Sie es durch ein autorisiertes Servicezentrum überprüfen und reparieren.
• Benutzen Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Zuleitungskabel oder Stecker, lassen Sie den Fehler durch ein
autorisiertes Servicezentrum umgehend beseitigen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht im Außenbereich.
• Das Gerät ist nur zum Einsatz im Haushalt geeignet, er ist nicht für den kommerziellen Einsatz bestimmt.
• Beim Trennen des Gerätes von der Steckdose darauf achten, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Hebel zum Toasten ist
in der oberen Stellung), dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose heraus.
• Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in der Bedienungsanleitung angegeben.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
• Tauchen Sie das Zuleitungskabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Verwenden Sie kein anderes als vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an eine autorisierte Werkstatt.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen des Herstellers kann eine eventuelle Reparatur nicht als
Gewährleistungsreparatur anerkannt werden.
WARNUNG !!!
Versuchen Sie nie, eingeklemmtes Brot mit einem Messer oder anderen Gegenständen herauszunehmen,
da es durch deren Berührung mit den spannungsführenden Teilen zu einem Unfall durch elektrischen Strom
kommen könnte. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, lassen Sie dieses Auskühlen und entfernen Sie
vorsichtig das Gebäck.
PRODUKTBESCHREIBUNG
1. Öffnungen zum Einlegen des Brotes
2. Hebel zum Lösen des Brotes und
Einschalten des Gerätes
3. Toast-Zeitwähler
4. Taste Bagel (einseitiges Toasten)
5. Taste Defrost (Auftauen)
6. Taste Reheat (Wiederaufwärmen)
7. Taste Stop (Unterbrechung
des Toastens)
8. Außenabdeckung
9. Krümelschublade l
10. Zuleitungskabel
1
8
9
2
4
5
6
7
3
HINWEIS
Bevor Sie das neue Gerät in Betrieb nehmen, sollten Sie dieses aus hygienischen Gründen von außen mit einem feuchten
Lappen abwischen und die Krümelschublade in warmem Wasser waschen. Stellen Sie das Gerät ohne Brot auf die
längste Toastzeit (Wähler der Toastzeit in Stellung 6) ein, und schalten Sie es ein (siehe Absatz Bedienungsanleitung).
Wiederholen Sie diesen Prozess fünfmal. Dabei kann ein Geruch entstehen, der nach kurzer Zeit verschwindet. TE3030
15
DE
BEDIENUNGSANLEITUNG
1.Stecker des Gerätes an das Stromnetz anschließen. 2.Zwei Scheiben Brot oder anderes Gebäcks zum Toasten in die Öffnungen einlegen.
3.Mit dem Wähler die gewünschte Länge des Toastens einstellen. Die Stellungen 1 - 6 entsprechen der gewünschten
Stufe (1 = hellste, 6 = dunkelste). Die Zeiteinstellung ist vom persönlichen Geschmack, der Art und Frische des Brotes
abhängig. Sofern Sie das Toastgerät zum ersten Mal benutzen, empfehlen wir die Stellung 3 oder 4 zu wählen.
4. Lassen Sie das Brot in die Öffnungen zum Toasten durch Drücken des Auslösehebels
nach unten herab, bis dieses einspringt und in der unteren Stellung bleibt. Das
Gerät wird eingeschaltet.
Bem.: Bei fehlendem Strom , bleibt der Auslösehebel nicht in der unteren
Stellung.
5. Nach Bedarf können Sie durch Drücken der Tasten die Präzisierungsfunktion
wählen (es leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf).
Funktion Bagel (einseitiges Toasten) – es heizen nur die Heizkörper an der
Außenseite des Gerätes, das Gerät verkürzt automatisch die eingestellte Zeit auf
die Hälfte.
Funktion Defrost (Auftauen) – Toasten von eingefrorenem Brot, das Gerät
verlängert die Toastzeit, um die zur Auftauung des Gebäcks erforderliche Zeit.
Funktion Reheat (Wiedererwärmung) – sofern die fertigen Toasts abkühlen,
wärmen Sie diese mit dieser Funktion auf 30 Sek. an.
6. Die fertigen Toasts werden nach Ablauf der eingestellten Toastzeit
herausgeschoben.
7. Sofern Sie das Toasten vor dem Ende der eingestellten Zeit unterbrechen möchten,
drücken Sie die Taste Stop.
8. Nach Beenden des Toastens trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
Achtung!
Bei nicht korrekter Einstellung oder Nutzung kann sich das Brot innerhalb des Gerätes entflammen. Lassen Sie das
Gerät während des Einsatzes nie ohne Aufsicht, um dieses rechtzeitig ausschalten zu können. Das Gerät ist während
des Betriebes und auch eine bestimmte Zeit nach dem Ausschalten heiß. Berühren Sie die heißen Oberflächen nicht.
Benutzen Sie die Griffe und Tasten.
WARTUNG UND REINIGUNG
Achtung!
Vor jeder Reinigung des Gerätes das Anschlusskabel aus der Steckdose herausziehen!
Vergewissern Sie sich vor dem Berühren, dass das Gerät bereits ausgekühlt ist!
Zur Reinigung der Oberfläche des Gerätes verwenden Sie nur einen feuchten Lappen, keine Reinigungsmittel oder
harten Gegenstände, da diese die Oberfläche des Gerätes beschädigen können!
Krümelschublade herausschieben, entleeren und vor dem weiteren Toasten wieder zurückschieben. Krümel nicht im
unteren Teil des Gerätes anhäufen lassen.
Sofern innerhalb des Toastgerätes einige Krümel verbleiben, drehen Sie dieses um, und klopfen Sie es aus.
Das Gerät nie unter fließendem Wasser reinigen, nicht abspülen und nicht in Wasser tauchen!
16
TE3030
DE
SERVICE
Eine umfangreiche Wartung oder Reparatur, die einen Eingriff in die inneren Teile des Gerätes erfordert, ist durch eine
autorisierte Werkstatt durchzuführen.
UMWELTSCHUTZ
• Recyceln Sie Verpackungen und Altgeräte.
• Der Gerätekarton kann als sortiertes Altmaterial entsorgt werden.
• Die Polyäthylentüten (PE) geben Sie zum Recyceln des Materials ab.
Recycling des alten Geräts:
Das Symbol am Produkt oder an der Verpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gehört.
Es ist auf einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Anlagen zu entsorgen. Durch die korrekte
Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche
Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Entsorgung dieses Produktes verursacht würden.
Ausführlichere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei den zuständigen örtlichen
Behörden, dem Dienst für Entsorgung von Haushaltsmüll, oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt
gekauft haben.
TE3030
17
Jindřich Valenta - ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
Elko Valenta Slovakia s. r. o., Kasárenská 396/14, 911 05 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising