Dell C2665dnf Kolorowe urządzenie

Dell C2665dnf Kolorowe urządzenie
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne
Dell™ C2665dnf
Przewodnik użytkownika
Nazwa urzędowa: C2665dnf
Spis treści
Przed rozpoczęciem pracy................................................ 23
Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia...................................................... 25
1 Przewodnik użytkownika wielofunkcyjnego
urządzenia kolorowego Dell™ C2665dnf............................... 27
Przyjęte konwencje............................................................................................. 27
2 Wyszukiwanie informacji............................................................. 29
3 Funkcje specjalne.......................................................................... 33
4 Informacje ogólne ....................................................................... 35
Widok drukarki..................................................................................................... 35
Widok z przodu..................................................................................................35
Widok z tyłu........................................................................................................36
Automatyczny podajnik dokumentów do kopiowania
dwustronnego (DADF)........................................................................................ 37
Wymagania dotyczące miejsca......................................................................... 37
Panel użytkownika............................................................................................... 38
Wyposażenie dodatkowe.................................................................................38
Akcesoria opcjonalne.......................................................................................38
Składniki poza pakietem..................................................................................38
Zabezpieczenie drukarki.................................................................................... 39
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych.................................................... 39
Przygotowanie drukarki do pracy......................................41
5 Przygotowanie urządzenia......................................................... 43
Usuwanie taśm zabezpieczających.................................................................. 43
Spis treści
3
6 Instalowanie dodatkowego wyposażenia............................... 45
Montaż opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy.......................................... 45
Aktualizacja sterownika przy wykrywaniu podajnika na 550 arkuszy....... 47
W przypadku korzystania ze sterownika PCL..............................................47
W przypadku korzystania ze sterownika PS.................................................48
Korzystanie ze sterownika XML Paper Specification (XPS).......................50
Montaż opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej................ 50
Sprawdzenie zawartości opakowania........................................................... 51
Montaż opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej............. 51
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej........................................................52
Konfigurowanie opcjonalnego adaptera komunikacji
bezprzewodowej................................................................................................. 53
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego za pomocą
Dell Printer Setup...............................................................................................53
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego bez pomocy
Dell Printer Setup...............................................................................................54
Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego................................... 57
Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego za pomocą
Dell Printer Configuration Web Tool............................................................. 57
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego za pomocą
Dell Printer Setup...............................................................................................58
7 Podłączenie drukarki.................................................................... 59
Podłączenie drukarki do komputera lub do sieci.......................................... 60
Podłączenie bezpośrednie............................................................................. 60
Połączenie sieciowe......................................................................................... 61
Podłączenie do linii telefonicznej.................................................................... 61
Włączanie drukarki.............................................................................................. 63
Ustawienia wstępne wprowadzane z panelu użytkownika......................... 63
8 Ustawianie adresu IP.....................................................................71
Przypisanie adresu sieciowego..........................................................................71
Korzystając z Dell Printer Setup...................................................................... 71
Korzystając z panelu użytkownika................................................................. 72
Korzystając z funkcji Tool Box........................................................................ 72
Weryfikacja ustawień IP...................................................................................... 73
Weryfikacja ustawień za pomocą panelu użytkownika............................. 73
Weryfikacja ustawień na podstawie raportu ustawień drukarki............... 73
Weryfikacja ustawień za pomocą komendy ping....................................... 73
9 Wkładanie papieru........................................................................ 75
4
Spis treści
10Instalowanie sterowników na komputerach z systemem
Windows® ...................................................................................... 79
Ustalenie statusu sterownika drukarki przed instalacją............................... 79
Zmiana ustawień zapory przed instalowaniem oprogramowania
drukarki................................................................................................................79
Płyta Software and Documentation................................................................ 79
Ustawienia połączeń bezpośrednich............................................................... 80
Konfiguracja połączenia sieciowego............................................................... 83
Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci lokalnej.........................................83
Ustawienia udostępniania druku...................................................................... 88
Określanie ustawień do udostępniania drukowania..................................88
Wskaż i drukuj.....................................................................................................89
Peer-to-Peer.......................................................................................................92
11 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach
Macintosh ...................................................................................... 95
Instalowanie sterowników i oprogramowania............................................... 95
Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7
lub 10.8 ...............................................................................................................95
Konfigurowanie ustawień ...............................................................................96
12 Instalowanie sterowników drukarki w komputerach
z systemem Linux (CUPS)........................................................... 97
Czynności w systemie Red Hat Enterprise Linux 5 WS/6 Client ................ 97
Przegląd konfiguracji........................................................................................97
Instalowanie sterownika drukarki...................................................................97
Ustawianie kolejki..............................................................................................97
Ustawianie domyślnej kolejki..........................................................................98
Ustawianie opcji drukowania..........................................................................99
Deinstalacja sterownika drukarki....................................................................99
Operacje w systemie SUSE Linux Enterprise Desktop 10...........................100
Przegląd konfiguracji..................................................................................... 100
Instalowanie sterownika drukarki................................................................ 100
Ustawianie kolejki........................................................................................... 100
Ustawianie domyślnej kolejki........................................................................ 101
Ustawianie opcji drukowania........................................................................ 101
Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki...........102
Deinstalacja sterownika drukarki..................................................................102
Operacje w systemie SUSE Linux Enterprise Desktop 11........................... 102
Przegląd konfiguracji......................................................................................102
Instalowanie sterownika drukarki.................................................................103
Ustawianie kolejki............................................................................................103
Ustawianie domyślnej kolejki........................................................................104
Spis treści
5
Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki...........105
Deinstalacja sterownika drukarki..................................................................105
Obsługa drukarki.................................................................107
13 Panel użytkownika......................................................................109
Podstawowe informacje................................................................................... 109
Podstawowe operacje na panelu użytkownika........................................... 110
Wybranie elementu menu na ekranie......................................................... 110
Przewijanie ekranów lub pozycji na liście.................................................. 110
Ekran główny.......................................................................................................111
Pasek powiadomień.........................................................................................111
Ikona blokowania............................................................................................. 112
Ikona stanu połączenia Wi-Fi Direct........................................................... 112
Ikona stanu połączenia bezprzewodowego LAN..................................... 112
Informacje dotyczące czasu i sieci.............................................................. 112
Nazwa konta..................................................................................................... 112
Pola..................................................................................................................... 112
Przesuwanie, dodawanie i usuwanie pól........................................................112
Przesuwanie pól............................................................................................... 112
Dodawanie pól................................................................................................. 113
Usuwanie pól.................................................................................................... 113
Korzystanie z klawiatury ekranowej...............................................................113
Zmiana układu klawiatury.............................................................................. 114
Korzystanie z przycisków numerycznych..................................................... 114
Przyciski numeryczne..................................................................................... 114
Zmiana liczb lub nazw.................................................................................... 114
Wstawianie pauzy............................................................................................ 114
Wydruk raportu ustawień panelu....................................................................115
Zmiana języka......................................................................................................115
Korzystając z panelu użytkownika............................................................... 115
Korzystając z funkcji Tool Box...................................................................... 115
Ustawianie opcji Power Saver Timer...............................................................115
Funkcja zadań równoległych.......................................................................... 116
14Dell™ Printer Configuration Web Tool....................................117
Przegląd................................................................................................................117
Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web Tool............................... 118
Wprowadzanie ustawień z poziomu przeglądarki.................................... 118
Konfigurowanie z panelu użytkownika....................................................... 119
6
Spis treści
Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool................................... 120
Przegląd elementów menu.............................................................................. 120
Printer Status....................................................................................................120
Printer Jobs.......................................................................................................120
Printer Settings.................................................................................................120
Print Server Settings........................................................................................120
Copy Printer Settings...................................................................................... 121
Print Volume..................................................................................................... 121
Address Book ................................................................................................... 121
Printer Information.......................................................................................... 121
Tray Management............................................................................................ 121
E-Mail Server Settings Overview................................................................... 121
Set Password.................................................................................................... 121
Online Help....................................................................................................... 121
Order Supplies at:............................................................................................ 121
Contact Dell Support at:................................................................................ 121
Format wyświetlania stron............................................................................... 122
Górna ramka..................................................................................................... 122
Lewa ramka....................................................................................................... 123
Prawa ramka..................................................................................................... 123
Zmiana ustawień elementów menu............................................................... 124
Szczegóły elementów menu........................................................................124
Printer Status.................................................................................................... 127
Printer Jobs.......................................................................................................128
Printer Settings.................................................................................................129
Print Server Settings........................................................................................ 152
Copy Printer Settings...................................................................................... 175
Print Volume..................................................................................................... 176
Address Book.................................................................................................... 177
Tray Management............................................................................................184
15 Korzystanie z menu Tool Box................................................... 185
Uruchamianie funkcji Tool Box....................................................................... 185
Printer Setting Reports..................................................................................... 185
Printer Information..........................................................................................185
Menu Settings...................................................................................................186
Reports...............................................................................................................188
TCP/IP Settings................................................................................................188
Tray Settings......................................................................................................189
Default Settings................................................................................................189
Fax Settings....................................................................................................... 191
Panel Language................................................................................................192
Printer Maintenance.......................................................................................... 193
System Settings – General............................................................................193
System Settings – Timers..............................................................................195
Spis treści
7
System Settings – Output Settings..............................................................196
Service Tools..................................................................................................... 197
Tray Management............................................................................................198
Panel Language................................................................................................201
TCP/IP Settings................................................................................................201
Network Settings............................................................................................ 202
Copy Defaults.................................................................................................. 202
Scan Defaults................................................................................................... 205
USB Direct Print Defaults.............................................................................. 207
Fax Settings...................................................................................................... 208
Diagnosis............................................................................................................. 210
Chart Print.........................................................................................................210
Environment Sensor Info............................................................................... 211
Resetting Defaults..............................................................................................211
Korzystając z funkcji Tool Box...................................................................... 211
16Korzystanie z menu drukarki.................................................... 213
Report/List.......................................................................................................... 213
System Settings................................................................................................ 213
Panel Settings................................................................................................... 213
PCL Fonts List................................................................................................... 213
PCL Macros List................................................................................................ 213
PS Fonts List...................................................................................................... 213
PDF Fonts List................................................................................................... 213
Job History........................................................................................................ 213
Error History......................................................................................................214
Print Meter.........................................................................................................214
Color Test Page................................................................................................214
Protocol Monitor.............................................................................................214
Speed Dial.........................................................................................................214
Address Book....................................................................................................214
Server Address..................................................................................................214
Fax Activity........................................................................................................214
Fax Pending.......................................................................................................214
Stored Document............................................................................................214
Drukowanie raportu/listy poprzez panel użytkownika............................ 215
Drukowanie raportu/listy za pomocą funkcji Tool Box........................... 215
Connection Status............................................................................................. 215
Odłączanie urządzenia podłączonego przez Wi-Fi Direct.................... 215
Admin Settings................................................................................................... 215
Phone Book...................................................................................................... 215
PCL......................................................................................................................216
Paper Tray..........................................................................................................216
Paper Size..........................................................................................................216
PDF.....................................................................................................................223
Network.............................................................................................................225
8
Spis treści
Fax Settings....................................................................................................... 231
Incoming Defaults.......................................................................................... 234
System Settings............................................................................................... 239
Maintenance.................................................................................................... 249
Secure Settings................................................................................................ 254
USB Settings......................................................................................................257
Default Settings..................................................................................................258
Copy Defaults.................................................................................................. 258
Fax Defaults...................................................................................................... 259
Scan Defaults................................................................................................... 259
USB Direct Print Defaults.............................................................................. 260
Tray Management..............................................................................................260
Tray Settings..................................................................................................... 260
Language Settings............................................................................................. 265
Panel Language............................................................................................... 265
Keyboard Layout............................................................................................. 265
Print...................................................................................................................... 265
Private Mailbox................................................................................................ 266
Public Mailbox................................................................................................. 266
Proof Print........................................................................................................ 266
Secure Print.......................................................................................................267
Secure Fax Receive..........................................................................................267
Tile Settings.......................................................................................................267
Copy..................................................................................................................... 267
Darken/Lighten............................................................................................... 268
Output Color................................................................................................... 268
Select Tray........................................................................................................ 268
2 Sided Copying.............................................................................................. 270
Sharpness......................................................................................................... 270
Reduce/Enlarge................................................................................................ 271
Original Size...................................................................................................... 271
Original Type.....................................................................................................272
Collation............................................................................................................272
2-Up...................................................................................................................272
Color Saturation...............................................................................................273
Margin................................................................................................................273
Save Settings.....................................................................................................273
ID Copy................................................................................................................ 274
Save Settings.....................................................................................................274
Scan...................................................................................................................... 274
Skanowanie do E-mail....................................................................................274
Scan To Network.............................................................................................274
Scan to PC.........................................................................................................275
Scan to USB......................................................................................................275
Scan Settings....................................................................................................275
Save Settings.....................................................................................................278
Spis treści
9
Scan to WSD.....................................................................................................279
Tile Settings.......................................................................................................279
Fax......................................................................................................................... 279
Fax Settings.......................................................................................................279
Save Settings.....................................................................................................281
Print PDF/TIFF..................................................................................................... 281
Print JPEG........................................................................................................... 281
Print Settings.....................................................................................................281
Save Settings.................................................................................................... 284
Dell Document Hub...........................................................................................284
Search for Files................................................................................................ 284
Browse for Files............................................................................................... 285
Scan................................................................................................................... 285
Smart OCR Scan............................................................................................. 286
E-mail Me......................................................................................................... 288
Business Card Reader.................................................................................... 289
Add Apps..............................................................................................................290
Panel Lock...........................................................................................................290
Włączanie blokowania panelu..................................................................... 290
Wyłączanie blokowania panelu................................................................... 290
Resetting Defaults............................................................................................. 291
Korzystając z panelu użytkownika...............................................................291
17 Wskazówki dotyczące nośników druku.................................293
Papier...................................................................................................................293
Parametry papieru.......................................................................................... 293
Zalecany papier............................................................................................... 294
Niewłaściwy papier........................................................................................ 294
Wybór papieru................................................................................................. 294
Wybór nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem......................... 295
Wybór papieru perforowanego................................................................... 295
Koperty................................................................................................................ 295
Etykiety................................................................................................................296
Przechowywanie nośników druku................................................................. 297
Oznakowanie i parametry nośników druku.................................................. 297
Obsługiwane formaty papieru......................................................................297
Obsługiwane rodzaje papieru...................................................................... 298
Parametry rodzajów papieru........................................................................ 298
18Umieszczanie nośników druku................................................299
Pojemność podajników....................................................................................299
10
Spis treści
Wymiary nośników druku................................................................................299
Wkładanie nośników druku do podajnika 1 i opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy.................................................................................299
Wkładanie papieru firmowego (z nadrukiem i z dziurkami).................. 299
Wkładanie nośników druku do podajnika MPF............................................300
Wkładanie kopert do podajnika MPF.......................................................... 302
Koperta #10, Monarch lub DL...................................................................... 303
C5....................................................................................................................... 303
Korzystanie z podajnika MPF...........................................................................304
Łączenie szuflad.................................................................................................304
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie,
faksowanie oraz Dell Document Hub........................... 305
19Drukowanie..................................................................................307
Jak prawidłowo drukować.............................................................................. 307
Jak przechowywać nośniki druku................................................................307
Jak unikać blokowania się papieru..............................................................307
Zlecenie zadania druku..................................................................................... 307
Kasowanie zadań druku....................................................................................308
Kasowanie zadania w panelu użytkownika............................................... 308
Kasowanie zadania z poziomu Windows.................................................. 308
Drukowanie dwustronne (dupleks)................................................................309
Drukowanie dwustronne z zespołem Duplex.......................................... 309
Korzystanie z funkcji druku broszur............................................................ 309
Korzystanie z funkcji Stored Print.................................................................. 310
Przegląd............................................................................................................. 311
Procedury drukowania zapisanego zadania druku.................................. 312
Drukowanie z pamięci USB.............................................................................. 313
Obsługiwane formaty plików........................................................................314
Wkładanie i wyjmowanie pamięci USB.......................................................314
Drukowanie pliku PDF/TIFF z pamięci USB ..............................................314
Drukowanie pliku JPEG z pamięci USB...................................................... 315
Drukowanie z wykorzystaniem Web Services on Devices (WSD)............. 315
Dodawanie ról usług drukowania................................................................ 315
Ustawienia drukarki.........................................................................................316
Instalowanie sterownika drukarki przy pomocy kreatora
dodawania drukarki.........................................................................................316
Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct™......................................................... 317
Konfigurowanie Wi-Fi Direct......................................................................... 317
Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct..........................................................319
Spis treści
11
Rozłączanie sieci Wi-Fi Direct......................................................................319
Resetowanie wyrażenia szyfrującego.........................................................319
Resetowanie numeru PIN............................................................................. 320
Drukowanie z urządzeń przenośnych...........................................................320
System Android............................................................................................... 320
Apple iOS.......................................................................................................... 320
Drukowanie za pomocą AirPrint..................................................................... 321
Ustawianie AirPrint w komputerze............................................................... 321
Drukowanie za pomocą AirPrint.................................................................. 321
Drukowanie za pomocą Google Cloud Print™............................................ 321
Przygotowanie drukarki do użycia z Google Cloud Print.......................322
Rejestrowanie drukarki na koncie Google.................................................322
Drukowanie za pomocą Google Cloud Print............................................323
Wydruk raportów............................................................................................... 323
Printer Settings................................................................................................... 323
Zmiana ustawień drukarki z poziomu panelu użytkownika...................324
Korzystanie z konfiguratora Dell Printer Configuration Web Tool
do zmiany ustawień drukarki........................................................................324
20Kopiowanie...................................................................................325
Wkładanie papieru do kopiowania................................................................. 325
Wybór podajnika................................................................................................ 325
Przygotowanie dokumentów.......................................................................... 325
Kopiowanie dokumentów umieszczanych na szybie.................................326
Kopiowanie dokumentów umieszczanych w podajniku DADF................ 327
Ustawianie opcji kopiowania...........................................................................328
Quantity............................................................................................................ 328
Darken/Lighten............................................................................................... 328
Output Color................................................................................................... 329
Select Tray........................................................................................................ 329
2 Sided Copying.............................................................................................. 329
Sharpness......................................................................................................... 330
Reduce/Enlarge............................................................................................... 330
Original Size...................................................................................................... 331
Original Type..................................................................................................... 331
Collation............................................................................................................332
2-Up...................................................................................................................333
Color Saturation.............................................................................................. 334
Margin............................................................................................................... 334
Auto Exposure................................................................................................. 334
Kopiowanie dokumentów tożsamości..........................................................334
Zmiana ustawień domyślnych......................................................................... 335
12
Spis treści
21 Skanowanie.................................................................................. 337
Przegląd skanowania........................................................................................ 337
Skanowanie – za pomocą sterownika skanera.........................................337
Skanowanie – bez sterownika skanera.......................................................337
Skanowanie z panelu użytkownika – Scan to PC........................................338
Skanowanie z panelu operatora – Scan to WSD.........................................340
Ustawienia urządzenia przy skanowaniu do WSD................................... 340
Czynności przy skanowaniu do WSD......................................................... 340
Skanowanie poprzez sterownik TWAIN........................................................ 341
Scan Settings Tool.............................................................................................343
IP Address Settings......................................................................................... 343
Password Setting............................................................................................ 344
Skanowanie poprzez sterownik Windows (WIA).........................................345
Skanowanie do komputera osobistego lub serwera
poprzez SMB/FTP............................................................................................... 347
Przegląd.............................................................................................................347
Czynności......................................................................................................... 348
Ustawianie nazwy logowania i hasła (tylko SMB).................................... 349
Tworzenie folderu udziału (tylko SMB)...................................................... 350
Ustalanie miejsca za pomocą Address Book.............................................355
Edytor książki adresowej............................................................................... 358
Przesyłanie zeskanowanego pliku siecią................................................... 360
Skanowanie do pamięci USB...........................................................................360
Rodzaje pamięci USB..................................................................................... 360
Czynności..........................................................................................................361
Określanie folderu zapisywania zeskanowanych obrazów....................361
Wysyłanie poczty e-mail z zeskanowaną treścią........................................362
Przygotowanie drukarki do wysłania poczty elektronicznej................. 362
Ustawianie adresu serwera DNS.................................................................. 362
Wprowadzanie adresu e-mail administratora.......................................... 362
Wprowadzanie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu
do serwera poczty elektronicznej............................................................... 363
Wpisywanie nowego adresu E-Mail do książki adresowej..................... 365
Wysyłanie poczty e-mail z zeskanowanym plikiem................................ 365
22Faksowanie...................................................................................367
Określanie ustawień początkowych faksu przy użyciu
Dell Printer Setup............................................................................................... 367
Ustawianie kraju.................................................................................................368
Ustawianie ID drukarki......................................................................................368
Ustawianie daty i godziny................................................................................368
Zmiana trybu pracy zegara..............................................................................369
Spis treści
13
Ustawienia dźwięków.......................................................................................369
Głośność słuchawki....................................................................................... 369
Głośność dzwonka......................................................................................... 369
Określanie ustawień faksu............................................................................... 370
Dostępne opcje ustawień faksu...................................................................370
Zaawansowane ustawienia faksu.................................................................374
Wysyłanie faksu.................................................................................................. 375
Umieszczanie oryginału.................................................................................375
Ustawianie rozdzielczości dokumentu.......................................................376
Ustawianie kontrastu dokumentu................................................................377
Wysyłanie faksu z pamięci.............................................................................377
Ręczne wysyłanie faksu.................................................................................378
Potwierdzenie transmisji................................................................................379
Automatyczne ponowne wybieranie..........................................................379
Wysyłanie faksu z opóźnieniem...................................................................... 379
Wysyłanie faksu ze sterownika (Direct Fax) .................................................380
Przykład............................................................................................................ 380
Odbieranie faksu................................................................................................384
Ogólne informacje dotyczące odbierania faksu...................................... 384
Umieszczanie papieru do odbierania faksów........................................... 384
Automatyczny odbiór faksu w trybie Fax.................................................. 385
Ręczny odbiór faksu w trybie Telephone.................................................. 385
Automatyczny odbiór faksu w trybie Telephone/Fax
lub Ans Machine/Fax...................................................................................... 385
Ręczny odbiór faksu poprzez telefon zewnętrzny.................................. 385
Odbiór faksów w trybie DRPD..................................................................... 386
Odbiór faksów do pamięci........................................................................... 386
Odbiór faksów za pomocą funkcji polling................................................ 386
Automatyczne wybieranie...............................................................................386
Szybkie wybieranie......................................................................................... 386
Ustawianie szybkiego wybierania.................................................................387
Wysyłanie faksu za pomocą szybkiego wybierania..................................387
Wybieranie grupowe...................................................................................... 388
Ustawienia wybierania grupowego............................................................ 388
Edytowanie wybierania grupowego........................................................... 388
Wysyłanie faksu za pomocą wybierania grupowego
(transmisja do wielu adresów)..................................................................... 389
Drukowanie listy numerów szybkiego wybierania.................................. 389
Książka telefoniczna..........................................................................................389
Inne sposoby faksowania.................................................................................390
Korzystanie z trybu bezpiecznego odbioru.............................................. 390
Korzystanie z automatycznej sekretarki.....................................................391
Korzystanie z modemu komputera.............................................................391
Drukowanie raportu..........................................................................................392
Zmiana opcji ustawień......................................................................................392
14
Spis treści
23Dell™ Document Hub...............................................................393
Rejestrowanie użytkownika i zapisywanie się do usługi
Dell Document Hub........................................................................................... 393
Rejestrowanie nowego użytkownika w Dell Document Hub............... 393
Logowanie się do Dell Document Hub..................................................... 394
Ekran Favorites wyświetla się po puknięciu pola na ekranie
Dell Document Hub....................................................................................... 394
Powrót do ekranu menu głównego........................................................... 394
Wylogowanie się z drukarki.......................................................................... 394
Wyszukiwanie i drukowanie plików............................................................... 395
Przeglądanie i drukowanie plików.................................................................396
Wyszukiwanie plików w wybranych usługach chmury...........................397
Skanowanie......................................................................................................... 397
Wyszukiwanie lokalizacji w usługach chmury.......................................... 398
Wyszukiwanie lokalizacji w wybranych usługach chmury.................... 398
Skanowanie dokumentu za pomocą optycznego
rozpoznawania znaków (OCR)........................................................................399
Odbiór zeskanowanego pliku dołączonego do e-maila........................... 400
Odbiór zeskanowanych wizytówek w poczcie e-mail...............................401
Praca drukarki.....................................................................403
24Korzystanie z oprogramowania urządzenia......................... 405
Oprogramowanie drukarki..............................................................................406
Status Window................................................................................................ 407
Tool Box............................................................................................................ 407
Troubleshooting.............................................................................................. 407
Address Book Editor....................................................................................... 407
ScanButton Manager..................................................................................... 407
Książki adresowe................................................................................................407
Rodzaje książek adresowych....................................................................... 407
Dodawanie i edytowanie wpisów w książce adresowej......................... 408
Menedżer aplikacji.............................................................................................410
Przygotowanie do korzystania z App Manager – Dell C2665dnf......... 411
Korzystanie z App Manager – Dell C2665dnf........................................... 411
Widżet Status Monitor dla komputerów Macintosh................................... 411
Funkcje realizowane przez widżet Status Monitor................................... 411
Przed zainstalowaniem widżetu Status Monitor.......................................412
Instalowanie widżetu Status Monitor..........................................................412
Otwieranie i zamykanie widżetu Status Monitor......................................412
Okno Printer Status.........................................................................................413
Okno zamówień..............................................................................................414
Preferences.......................................................................................................415
Spis treści
15
Konsola stanu pracy w systemie Linux.......................................................... 415
Funkcja Status Monitor Console..................................................................415
Przed zainstalowaniem Status Monitor Console......................................416
Instalowanie Status Monitor Console.........................................................416
Uruchamianie Status Monitor Console.......................................................416
Okno Printer Selection................................................................................... 417
Okno Printer Status......................................................................................... 417
Okno Dell Supplies Management System..................................................419
Okno Service Tag............................................................................................ 420
Okno Settings.................................................................................................. 420
25Uwierzytelnianie użytkownika..................................................423
Tworzenie i edytowanie kont użytkowników..............................................423
Tworzenie nowego konta użytkownika..................................................... 423
Edytowanie konta użytkownika................................................................... 424
Usuwanie konta użytkownika...................................................................... 424
Logowanie się do konta użytkownika...........................................................424
Logowanie się przy użyciu panelu dotykowego...................................... 424
Logowanie przy użyciu karty uwierzytelniania NFC............................... 425
Jak się wylogować......................................................................................... 425
26Dostosowywanie ekranów........................................................427
Dodawanie nowego pola................................................................................. 427
Wybór spośród gotowych pól......................................................................427
Tworzenie nowego pola z ustawieniami zadania.....................................427
Tworzenie pola z własnymi ustawieniami dla zadania
z własnymi ustawieniami...............................................................................427
Edytowanie własnego pola dla danego zadania..................................... 428
Przesuwanie i usuwanie pól......................................................................... 428
27Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera....429
Przygotowanie drukarki do uzyskiwania dostępu
do zewnętrznego serwera LDAP.....................................................................429
Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool..............................429
Ustawianie rodzaju uwierzytelniania.......................................................... 429
Ustawianie serwera LDAP............................................................................. 430
Ustawienie mapowania użytkownika LDAP...............................................431
Wysyłanie poczty elektronicznej z plikiem skanu, używając
książki adresowej serwera................................................................................432
Wysyłanie faksu, używając książki telefonicznej serwera faksu...............432
16
Spis treści
28Stosowanie certyfikatów cyfrowych.......................................433
Zarządzanie certyfikatami................................................................................433
Przygotowanie do zarządzana certyfikatami............................................ 433
Importowanie certyfikatu cyfrowego......................................................... 434
Ustawienia certyfikatu cyfrowego............................................................... 434
Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego........................................................... 435
Usuwanie certyfikatu cyfrowego................................................................. 435
Eksportowanie certyfikatu cyfrowego....................................................... 436
Ustawianie funkcji............................................................................................. 437
Ustawianie certyfikatu w trybie IPsec Digital Signature...........................437
Ustawienie serwera certyfikatu SSL (HTTP/IPP)........................................437
Ustawienie komunikacji LDAP-SSL/TLS..................................................... 438
Ustawienie weryfikacji certyfikatu serwera do komunikacji
LDAP-SSL/TLS.................................................................................................. 438
Ustawienie certyfikatu klienta do komunikacji LDAP-SSL/TLS............. 439
Ustawienie dla Wireless LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS)....................... 439
Ustawienie dla bezprzewodowej sieci LAN WPA-Enterprise
(PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP).......................441
Ustawianie certyfikatu klienta dla IEEE 802.1x (EAP-TLS)...................... 442
29Korzystanie z czcionek..............................................................443
Kroje i czcionki...................................................................................................443
Grubość i styl................................................................................................... 443
Wysokość i rozmiar czcionki........................................................................ 443
Czcionki bitmapowe i skalowalne..................................................................444
Czcionki rezydentne.........................................................................................445
Tablice symboli...................................................................................................448
Tablice symboli dla PCL 5/PCL 6................................................................. 448
30Komunikaty drukarki.................................................................. 449
Kody błędów.......................................................................................................449
Komunikaty o błędach...................................................................................... 457
31 Specyfikacja..................................................................................459
Kompatybilność z systemami operacyjnymi................................................459
Zasilanie...............................................................................................................459
Gabaryty..............................................................................................................459
Pamięć..................................................................................................................459
Emulacja/Description Language (PDL), system operacyjny i interfejs....459
Kompatybilność z MIB................................................................................... 460
Spis treści
17
Miejsce użytkowania.........................................................................................460
Praca.................................................................................................................. 460
Gwarantowana jakość druku........................................................................ 460
Dopuszczalny zakres..................................................................................... 460
Wysokość n.p.m.............................................................................................. 460
Kable połączeniowe..........................................................................................460
Parametry techniczne drukarki....................................................................... 461
Parametry kopiowania...................................................................................... 461
Parametry techniczne skanera........................................................................462
Parametry techniczne faksu............................................................................462
Opcjonalny adapter łącza bezprzewodowego............................................463
Konserwacja drukarki........................................................ 465
32Konserwacja drukarki.................................................................467
Ustalanie poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych........................467
Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych..................................467
Zmawianie materiałów eksploatacyjnych.....................................................467
Przechowywanie nośników druku.................................................................468
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych.........................................468
Wymiana kaset z tonerem................................................................................469
Wyjmowanie kaset z tonerem..................................................................... 469
Wkładanie kaset z tonerem.......................................................................... 470
Wymiana kaset bębnów.................................................................................... 471
Wyjmowanie kaset bębnów.......................................................................... 471
Wkładanie kasety bębna.................................................................................473
Wymiana zespołu nagrzewnicy...................................................................... 477
Wyjmowanie nagrzewnicy.............................................................................477
Montaż zespołu nagrzewnicy...................................................................... 478
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki
pasa transferowego i rolki wysuwającej........................................................479
Wyjmowanie zespołu pasa transferowego............................................... 479
Wkładanie zespołu pasa transferowego.................................................... 482
Wyjmowanie drugiej rolki pasa transferowego........................................ 485
Wkładanie drugiej rolki pasa transferowego............................................. 485
Wyjmowanie rolki wysuwającej w podajniku Tray1................................. 486
Wkładanie rolki wysuwającej w podajniku Tray1..................................... 487
Wymiana pojemnika na zużyty toner.............................................................488
Wyjmowanie pojemnika na zużyty toner.................................................. 488
Wkładanie pojemnika na zużyty toner....................................................... 489
18
Spis treści
Czyszczenie drukarki wewnątrz..................................................................... 491
Czyszczenie czujnika CTD............................................................................491
Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania
rastrowego (ROS)........................................................................................... 496
Czyszczenie skanera.........................................................................................500
Czyszczenie rolki podajnika ADF....................................................................502
Ustawianie rejestru koloru...............................................................................502
Wydruk karty rejestracji koloru.................................................................... 502
Ustalenie wartości.......................................................................................... 503
Wprowadzanie wartości................................................................................ 505
Korzystając z Tool Box................................................................................... 505
33Demontaż wyposażenia dodatkowego.................................507
Zdejmowanie opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy............................. 507
Demontaż opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej......... 510
34Usuwanie zablokowanego papieru......................................... 513
Zapobieganie blokowaniu się nośników....................................................... 513
Określanie miejsca wystąpienia zablokowania papieru............................. 514
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku DADF............................. 515
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku MPF................................ 517
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-112............................................................ 517
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-129............................................................519
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku 1......................................520
Usuwanie papieru zablokowanego w zespole nagrzewnicy..................... 521
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-129............................................................523
Usuwanie papieru zablokowanego w opcjonalnym podajniku
na 550 arkuszy.................................................................................................... 527
Usuwanie usterek............................................................... 529
35Usuwanie usterek........................................................................ 531
Podstawowe problemy z pracą drukarki....................................................... 531
Problemy z wyświetlaczem............................................................................. 531
Problemy z drukowaniem................................................................................ 531
Problemy z jakością druku............................................................................... 532
Wydruki są zbyt jasne......................................................................................533
Toner rozmazuje się lub druk nie trzyma się kartki................................. 534
Spis treści
19
Plamy na wydruku/niewyraźny druk...........................................................535
Drukowana strona jest pusta........................................................................ 536
Smugi na wydruku...........................................................................................537
Wydruk jest całkowicie lub częściowo czarny......................................... 538
Kolorowe kropki na wydruku....................................................................... 538
Pionowe białe pasy........................................................................................ 539
Murzenie........................................................................................................... 540
Zużycie wywołane światłem (Light-Induced Fatigue).............................541
Mgła................................................................................................................... 542
Defekt typu Bead-Carry-Out (BCO)........................................................... 542
Schodkowanie................................................................................................. 543
Pasmowanie.................................................................................................... 543
Ślady mechaniczne........................................................................................ 544
Marszczenie lub plamienie papieru............................................................ 545
Uszkodzenie na krawędzi prowadzącej papieru...................................... 545
Problemy z podawaniem papieru...................................................................546
Niepoprawny margines górny i dolny........................................................ 546
Brak wyrównania rejestracji koloru............................................................. 546
Grafika jest przechylona.................................................................................547
Zablokowanie w trakcie pobierania papieru
z podajnika 1/opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy......................... 548
Zablokowanie w trakcie pobierania papieru z MPF................................. 549
Blokada przy włączonym sensorze wyjściowym
(Regi jam (Exit Sensor On JAM)).................................................................. 549
Blokada przy wyłączonym sensorze wyjściowym
(Exit Jam (Exit Sensor Off JAM)).................................................................. 550
Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz
z podajnika 1/opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy......................... 550
Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz
z podajnika MPF............................................................................................... 551
Hałas..................................................................................................................... 551
Problemy z kopiowaniem................................................................................. 552
Problemy z faksowaniem................................................................................. 552
Problemy ze skanowaniem..............................................................................554
Problemy z certyfikatem cyfrowym............................................................... 557
Problemy z dodatkowym wyposażeniem..................................................... 558
Problemy z Wi-Fi Direct.................................................................................... 558
Problemy ze sterownikiem skanera/oprogramowaniem urządzenia...... 558
Inne problemy.................................................................................................... 559
Kontakt z serwisem........................................................................................... 559
20
Spis treści
Dodatki:................................................................................ 561
Dodatki................................................................................................563
Polityka pomocy technicznej firmy Dell™.................................................... 563
Usługi dostępne przez Internet................................................................... 563
Gwarancja i zwroty............................................................................................564
Informacje dotyczące przetwarzania odpadów...................................... 564
Kontakt z firmą Dell...........................................................................................564
Spis treści
21
22
Spis treści
Przed rozpoczęciem pracy
Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia......................................... 25
1 Przewodnik użytkownika
wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego
Dell C2665dnf..................................................................27
2 Wyszukiwanie informacji............................................... 29
3 Funkcje specjalne........................................................... 33
4 Informacje ogólne.......................................................... 35
23
24
Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia
WSKAZÓWKA: zawiera ważne informacje, które pozwalają lepiej wykorzystać możliwości drukarki.
UWAGA: sygnalizuje możliwość uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i mówi, jak tego uniknąć.
OSTRZEŻENIE: ostrzega przed możliwością zniszczenia urządzenia, doznania uszczerbku na zdrowiu lub
zagrożenia życia.
Producent zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszej dokumentacji bez powiadomienia.
© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszej dokumentacji w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.
W tekście pojawiają się znaki towarowe: Dell oraz logo DELL są znakami towarowymi Dell Inc.; Microsoft, Windows,
Windows Server, Windows Vista oraz Internet Explorer są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. Macintosh oraz Mac OS są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi
w USA i innych krajach. Wi-Fi jest zarejestrowanym znakiem handlowym Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Protected Setup, WPA oraz WPA2 są
znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
XML Paper Specification (XPS): Produkt może korzystać z własności intelektualnej należącej do firmy Microsoft Corporation.
Warunki, na jakich firma Microsoft udziela licencji przedmiotowej własności intelektualnej można znaleźć pod adresem
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369; DES: Niniejszy produkt korzysta z oprogramowania, którego autorem jest
Eric Young (eay@mincom.oz.au); AES: Copyright © 2003, Dr Brian Gladman, Worcester, UK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
W produkcie wykorzystano oprogramowanie AES dostarczone przez Dr Briana Gladmana na warunkach licencyjnych BSD;
TIFF (libtiff): Copyright © 1988-1997 Sam Leffler and Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.;
ICC Profile (Little cms): Copyright© 1998-2004 Marti Maria.
Pozostałe znaki towarowe lub nazwy towarowe wykorzystywane w niniejszej dokumentacji odnoszą się do podmiotów
zgłaszających roszczenia do określonych znaków i nazw towarowych lub produktów. Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw
w stosunku do znaków handlowych i nazw handlowych poza swoimi własnymi.
Oprogramowanie drukarki wykorzystuje niektóre kody zdefiniowane przez Independent JPEG Group. WSD oznacza Web Services
on Devices.
Odniesienie do RSA BSAFE
Drukarka wykorzystuje oprogramowanie kryptograficzne RSA BSAFE® firmy EMC Corporation.
OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Niniejsze Software and Documentation objęte są OGRANICZONYMI PRAWAMI. Oznacza to, że Rząd USA ma ograniczone prawo do
korzystania, powielania lub ujawniania niniejszych treści zgodnie z zapisem podpunktu (c)(1)(ii) paragrafu Rights in Technical Data
and Computer Software zawartego w DFARS 252.227-701 oraz wytycznych FAR mających tu zastosowanie: Dell Inc., One Dell Way,
Round Rock, Texas, 78682, USA.
Listopad 2013
Wersja A00
Wskazówki, uwagi i ostrzeżenia
25
26
Spis treści
1
Przewodnik użytkownika
wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego
Dell™ C2665dnf
Klikając na linki znajdujące się po lewej stronie, uzyskamy informacje na temat funkcji, opcji i działania
kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Dell C2665dnf. Więcej informacji dotyczących dokumentacji
dostarczanych z kolorową drukarką laserową Dell C2665dnf znajduje się w rozdziale „Wyszukiwanie
informacji” na stronie 29.
SKAZÓWKA: W niniejszej instrukcji słowo „drukarka” odnosi się do kolorowego urządzenia
W
wielofunkcyjnego Dell C2665dnf.
WSKAZÓWKA: W niniejszej instrukcji procedury dotyczące komputera bazują na systemie
Microsoft® Windows® 7, chyba że podano inaczej.
Przyjęte konwencje
Użyte w niniejszej instrukcji symbole i czcionki należy interpretować w następujący sposób:
Pogrubiony tekst
: • Nazwa przycisków sprzętu na panelu użytkownika.
• Nazwy ekranów pojawiających się na wyświetlaczu LCD.
• Okna menu, polecenia, okna oraz pola dialogowe wyświetlane na
ekranie komputera.
Teksty czcionką Courier New
: • Menu i komunikaty wyświetlane na panelu LCD.
• Znaki wprowadzane z komputera.
• Ścieżki katalogów.
< >
: • Klawisze na klawiaturze komputera.

: • Wskazuje na komputerze na ścieżkę do określonego elementu
w ramach procedury.
„ ”
: • Odwołania do innych miejsc w tej instrukcji.
• Znaki wprowadzane z panelu użytkownika.
• Komunikaty wyświetlane na ekranie komputera.
Przewodnik użytkownika wielofunkcyjnego urządzenia kolorowego Dell™ C2665dnf
27
28
Wyszukiwanie informacji
2
Wyszukiwanie informacji
To czego szukasz,
znajdziesz tu.
• Sterowniki drukarki
• Przewodnik użytkownika
Płyta Software and Documentation
Płyta Software and Documentation zawiera film na temat
konfiguracji, dokumentację drukarki i sterowniki. Korzystając
z płyty można, zainstalować sterowniki lub skorzystać
z filmu na temat konfiguracji i dokumentacji technicznej.
Na płycie Software and Documentation z najnowszymi
aktualizacjami dotyczącymi zmian technicznych drukarki,
jak również zaawansowane technicznie materiały dla
doświadczonych użytkowników i personelu technicznego.
Jak korzystać z drukarki
Krótki przewodnik Quick Reference Guide
C2665dn
C2665dnf
2665dnf
6
Color
Color
olor
or Laser
Laser
Laser
ser M
Mu
Mul
Multifuncti
Multifunction
tifunct
tifuncti
ifunc on
n Print
PPrin
rPrinter
nter
err | Del
De
Dell
| Dell
l ™ Document
Docu
Documen
Do
ocument
cument
n Hub
Hu
H
Quick Reference Guide
Front and Rear View
14
13
2
1
15
12
16
11
17
3
10
18
4
19
24
20
23
9
8
5
7
6
22
21
1
D
Dupl
Duple
Dup
Duplex
uplex Automatic
Automatic
utoma
t atic
tiic D
Do
Docu
Doc
Document
o mentt F
Fee
Feeder
eeder
e
eede
eder
ede
d ((DADF)
(D
DADF)
DAD
ADF)) 1
ADF
Ope
O
perato
erat Pa
anel
an
ne
ell
13 Operator
2
Tran
ransfer
ansf
nsfer
f B
fer
Belt
Be
eltltt Unit
Unitit
p Cov
Cover
Cove
ve
er
14
4 Top
3
Cartridge
D m Cartrid
Drum
Cartridg
Cart
rtridg
t idge
e
Ethernet
Ethernet P
Port
ort
o
rtt
15 Eth
15
4
Was
aste
a
sst
ste
te T
Toner
oner
err Bo
Box
Box
US
U
SB
B Port
ortt
16 USB
5
Power
err Switch
Switc
S ittch
Wiiireless
reless
less
ss Ada
Adapte
Adapter
Adap
Ad
Adapt Soc
Sock
S
ckkett
17 W
17
6
Cover
Right
ght
ht Side
Sid
de Cov
Co
C
ver
e
hone
ne
e Connector
Connect
C
e tor
o
or
18 Phone
18
7
Tra
ray1
ay
ay1
y1
Connector
alll Jack
ck Conn
Co
Con ector
ector
ecto
19 Wall
19
8
550-Sheet
Optional
Option
ptional
ti
l 55
550
550Shee
Sheet
heet
e Feeder
Feeder
eed
ede
d r (T
der
((Tray2)
Tray
ray2)
rray2
ay2)
y2
y2)
Cover
ftt Side Cov
Co
Cover
20
2
0 Left
9
Multipurpose
Multipurpos
Mu
Multipurp
ultipurpose
tipurpose
urpose Feeder
Feeder
derr (MPF)
(MPF
(M
(MP
PF)
Transfer
nd
d Belt
Bel
Be
el T
ran
ransfer
nsfer
sferr Rolle
Roll
Ro
Roller
Ro ler (2nd
2n BT
BTR)
BTR
21 2nd
21
ner Cartridge
Cartr
Cartrid
C
Cartridg
e
10
0 Toner
sing
ing
gU
Unit
Un
22
2 Fusing
Front
ont
ntt Cover
Cove
Cove
C
11
1 Front
Connectorr
owe
er Connect
er
Connecto
Connec
23 Power
USB
S Port
SB
Portt
12 Frontt U
Rear Cover
Cov
Cove
C
24
2
4 Rear
Service Tag
xxxxxxx
Express Service Code
000 000 000 00
Service Tag
October
Oc
ctober
tob
ber 2013
201
20
2013
201
3
1
WSKAZÓWKA: Quick Reference Guide może nie być
dołączona do pakietu w niektórych regionach.
Wyszukiwanie informacji
29
To czego szukasz,
znajdziesz tu.
• Informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania
• Informacje dotyczące gwarancji
Ważne informacje
PLEASE READ THIS DOCUMENT CAREFULLY!
IT CONTAINS VERY IMPORTANT INFORMATION
ABOUT YOUR RIGHTSDAN
OBLIGATIONS, AS
WELL AS LIMITATIONS AND EXCLUSIONS.
E TERMS
THES REQUIRE USE
THE OF ARBITRATION
TO RESOLVE DISPUTES ON AN INDIVIDUALand,
BASIS,
where applicable, specify arbitration
INSTEAD OF JURY TRIALS OR CLASS ACTIONS.
Dell™ Printers
Important Information
Informations importantes| Informações importantes
Información importante
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do instalacji
i korzystania z drukarki, należy zapoznać się ze
wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi
w rozdziale Ważne informacje.
Podłączenie drukarki
Diagram podłączenia
C2665dnf Color Laser Multifunction Printer | DELL Document Hub
Setting Up Your Printer
Configuration de votre imprimante |
1
Configurazione della stampante | Einrichten des Druckers | Configuración de la impresora
2
3
Verify the contents of the box
Remove the packing material
Install the optional parts
Insert the telephone cable
Vérifiez le contenu de votre carton
Verificare il contenuto della confezione
Überprüfen Sie den Inhalt der Box
Compruebe el contenido de la caja
Retirez les matériaux d’emballage
Rimuovere il materiale di imballo
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial
Retire el material de embalaje
Installez les pièces optionnelles
Installare le parti opzionali
Installieren Sie die optionalen Teile.
Instale las piezas opcionales
Insérez le câble téléphonique
Inserire il cavo telefonico
Schließen Sie das Telefonkabel an.
Inserte el cable de teléfono
4
5
6
Select Your Language
English
Français
Next
Español
Dansk
Italiano
Nederlands
Deutsch
Norsk
Turn on the printer
Set the language, country, time zone, date, and time.
Wait until the Home screen appears.
Remove the tray completely from the printer and load the paper
Mettez l’imprimante sous tension
Accendere la stampante
Schalten Sie den Drucker ein
Encienda la impresora
#####<PM5_FR>####
#####<PM5_IT>####
#####<PM5_DE>####
#####<PM5_ES>####
Retirez complètement le magasin de l'imprimante et chargez le papier
Rimuovere completamente il vassoio dalla stampante e caricare la carta
Nehmen Sie das Papierfach komplett aus dem Drucker heraus und legen Sie das Papier ein.
Extraiga la bandeja completamente de la impresora y cargue el papel
For video instructions, see Installation Video in Dell Printer Setup on the Software and Documentation disc.
Pour les instructions en vidéo, reportez-vous à la section Vidéo d’installation sous Configuration de l’imprimante Dell
sur le disque Software and Documentation .
Per istruzioni video, vedere Installazione video in Impostazione stampante Dell nel disco Software and Documentation .
Anleitungen als Video finden Sie unter Installationsvideo unter Dell-Druckereinrichtung
auf der Disc Software and Documentation .
Para ver las instrucciones en vídeo, consulte Vídeo de instalación en Configuración de la impresora Dell
en el disco Software and Documentation .
Usuwanie usterek
„Usuwanie usterek”, strona 531
Express Service Code i Service Tag
Service Tag Express Service Code
xxxxxxx
000 000 000 00
Kod Expres Service i numer Service Tag widoczne są na
drukarce po otwarciu bocznej pokrywy.
30
Wyszukiwanie informacji
To czego szukasz,
znajdziesz tu.
• Najnowsze sterowniki drukarki
• Odpowiedzi na pytania ze strony serwisu
technicznego i pomocy technicznej
• Dokumentacja techniczna drukarki
Odwiedź stronę support.dell.com.
Strona support.dell.com dostarcza kilku narzędzi w trybie
online, w tym:
• Rozwiązania – podpowiedzi jak rozwiązywać problemy,
teksty techniczne oraz kursy online
• Aktualizacje – aktualizacje informacji dotyczące
komponentów, na przykład sterownika drukarki
• Obsługę klienta – informacje kontaktowe, status
zamówień, gwarancja oraz informacje dotyczące napraw
• Pliki do pobrania – sterowniki
• Instrukcje obsługi – dokumentację techniczną i parametry
techniczne drukarki
Wejdź na stronę support.dell.com. Wybierz swój region,
i po podaniu kilku informacji uzyskasz dostęp do narzędzi
pomocy i informacji.
Wyszukiwanie informacji
31
32
Funkcje specjalne
3
Funkcje specjalne
W tym rozdziale znajduje się opis funkcji specjalnych oraz odsyłacze do sekcji zawierających
szczegółowe informacje o ich temat.
Konwertowanie i zapisywanie za pomocą
Dell Document Hub
Drukowanie za pomocą Dell Document Hub
Rozwiązanie Dell Document Hub umożliwia
skanowanie dokumentów papierowych i
zapisywanie ich bezpośrednio w wybranej
przez użytkownika usłudze chmury. Można
również przekształcać dokumenty papierowe w
edytowalne treści cyfrowe przed wysłaniem ich
do pamięci masowej w chmurze.
Dzięki rozwiązaniu Dell Document Hub, można z
łatwością zlokalizować i wydrukować dokumenty
zapisane w chmurze. Możliwe jest również
jednoczesne przeszukiwanie plików w wielu
usługach chmury.
Drukowanie z pamięci USB
(USB Direct Print)
Kopiowanie ID
(ID Copy)
Funkcja USB Direct Print pozwala na bezpośrednie
drukowanie z pamięci USB bez konieczności
uruchamiania komputera i aplikacji.
Obie strony dowodu tożsamości można
skopiować w oryginalnym formacie na jednej
stronie kartki papieru, stukając opcję ID Copy na
panelu dotykowym. Dzięki tej funkcji obie strony
dowodu tożsamości dostępne są w oryginalnym
formacie na jednej stronie arkusza.
Funkcje specjalne
33
Wysyłanie e-maila z zeskanowanym obrazem
(Scan to E-mail)
Skanowanie do komputera osobistego
lub serwera poprzez SMB/FTP
Gdy chcemy wysłać zeskanowane informacje
pocztą elektroniczną, należy skorzystać z funkcji
skanowanie do e-mail.
Funkcja ta umożliwia bezpośrednie przesłanie
zeskanowanych informacji, jako załącznik do
listu e-mail. Adres odbiorcy poczty elektronicznej
można wybrać z książki adresowej drukarki lub
serwera. Alternatywnie, adres można wprowadzić
poprzez dotykowy ekran panelu użytkownika
drukarki.
Dane zeskanowane do komputera osobistego go
lub serwera można przesłać poprzez SMB lub FTP
bez specjalistycznego oprogramowania. Dzięki
tej funkcji oszczędza się czas, pomimo tego,
że konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie
docelowego serwera FTP lub komputera
osobistego w książce telefonicznej.
Skanowanie do pamięci USB
(Scan to USB)
Wykonywanie kopii z szyby dokumentów
(Scan From Document Glass)
Dzięki funkcji Skanowanie do USB, niepotrzebny
jest komputer do podłączenia pamięci USB.
Można określić pamięć USB dokumentów,
podłączoną do portu drukarki jako miejsce
zapisania danych otrzymanych podczas
skanowania.
Strony książki lub broszury można skanować,
umieszczając je na szybie. Przy skanowaniu
dokumentów z szyby, umieszczamy je treścią do
dołu.
Kopiowanie z DADF
(Scan From DADF)
Rozpięte kartki można można skanować,
korzystając z funkcji automatycznego podajnika
dupleks (DADF). Przy skanowaniu dokumentów za
pomocą DADF umieszcza się je treścia do dołu.
34
Funkcje specjalne
4
Informacje ogólne
W tym rozdziale znajdują się ogólne informacje na temat laserowego urządzenia wielofunkcyjnego
Dell™ C2665dnf.
Widok drukarki
Widok z przodu
2
14
10
15
1
13
11
12
3
4
5
9
8
7
6
1
Automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych (DADF)
9
2
Zespół obrazowania
10 Kasety z tonerem
3
Bęben
11 Pokrywa przednia
4
Pojemnik na zużyty toner
12 Port USB z przodu
5
Pokrywa boczna prawa
13 Przedłużenie tacy odbiorczej
6
Wyłącznik zasilania
14 Panel użytkownika
7
Podajnik 1 (Tray1)
15 Pokrywa górna
8
Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy (Tray2)
Podajnik wielofunkcyjny (MPF)
Informacje ogólne
35
Widok z tyłu
1
13
2
12
11
3
4
5
10
9
6
8
7
1
Panel sterowania
8
„Niebieska” zaślepka
2
Pokrywa lewa
9
Zespół drukowania dwustronnego
3
Port Ethernet
10 Druga rolka taśmy transferowej (2. BTR)
4
USB Port
11 Zespół nagrzewnicy
5
Gniazdo adaptera łączności bezprzewodowej
12 Przewód zasilający
6
Gniazdo telefonicze
13 Pokrywa tylna
7
Gniazdo linii telefonicznej
36
Informacje ogólne
Automatyczny podajnik dokumentów do kopiowania
dwustronnego (DADF)
5
1
2
3
4
1
Pokrywa DADF
4
Podajnik dokumentów
2
Prowadnice
5
Rolka podajnika DADF
3
Szyba skanowania
Wymagania dotyczące miejsca
Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca do swobodnego otwierania szuflad, pokryw i akcesoriów
opcjonalnych oraz odpowiednią wentylację.
320 mm
558 mm
400 mm
400 mm
530 mm
530 mm
400 mm
600 mm
Informacje ogólne
37
Panel użytkownika
Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Podstawowe informacje”, strona 109.
Wyposażenie dodatkowe
Akcesoria opcjonalne
Dostępne są następujące akcesoria opcjonalne.
• Adapter bezprzewodowy
• Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy
Składniki poza pakietem
Do podłączenia drukarki do komputera lub sieci potrzebne są dodatkowe elementy. Należy je zakupić
według potrzeby.
• Kabel USB
• Kabel Ethernet
38
Informacje ogólne
Zabezpieczenie drukarki
W celu zabezpieczenia drukarki przed kradzieżą można użyć blokady Kensington, która stanowi
wyposażenie dodatkowe. Blokadę Kensington należy włożyć do gniazda blokady.
Gniazdo zabezpieczenia
Gniazdo zabezpieczenia
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji dostarczanej z blokadą Kensington.
Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
Używając drukarki podłączonej do sieci, można zamówić materiały eksploatacyjne z firmy Dell przez
Internet. W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP drukarki, uruchom Dell Printer Configuration
Web Tool i kliknij na Order Supplies at:, aby zamówić toner do drukarki.
Kasety z tonerem na wymianę lub inne materiały eksploatacyjne można zamówić z firmy Dell dzięki Dell
Supplies Management System:
WSKAZÓWKA: W przypadku systemu Macintosh, otwórz widżet monitora stanu pracy, potem wybierz wybierz
przycisk Order Supplies, aby otworzyć okno zamówień.
1 Kliknij dwukrotnie na ikonę znajdującą się na pulpicie.
Jeśli nie można znaleźć tej ikony na pulpicie, wykonaj następujące kroki:
a Kliknij prawym przyciskiem na DLRMM.EXE w x:\abc\Dell Printers\Additional Color
Laser Software\Reorder, gdzie x:\abc wskazuje miejsce zainstalowania oprogramowania.
b W menu rozwijanym wybierz Send To, pojawi się podmenu, w nim kliknij na Desktop (create
shortcut). Pojawi się okno Dell Supplies Management System.
Można wywołać okno dialogowe Dell Supplies Management System, klikając Start  Wszystkie
programy  Dell Printers  Additional Color Laser Software  Dell Supplies Management System.
2 Kliknij łącze do zamawiania materiałów eksploatacyjnych (www.dell.com/supplies) lub zamów
materiały eksploatacyjne do drukarki Dell drogą telefoniczną.
W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, należy przygotować numer Service Tag drukarki Dell.
Więcej informacji na temat umieszczenia numeru identyfikacyjnego service tag, patrz „Express
Service Code i Service Tag” na stronie 30.
Informacje ogólne
39
40
Informacje ogólne
Przygotowanie drukarki do pracy
14 Przygotowanie urządzenia........................................... 43
15 Instalowanie dodatkowego wyposażenia................. 45
16 Podłączenie drukarki..................................................... 59
17 Ustawienie adresu IP.......................................................71
18 Wkładanie papieru...........................................................75
19 Instalowanie sterowników na komputerach
z systemem Windows®.................................................. 79
20 Instalowanie sterowników drukarki
w komputerach Macintosh........................................... 95
21 Instalowanie sterowników drukarki
w komputerach z systemem Linux (CUPS)............... 97
41
42
5
Przygotowanie urządzenia
Usuwanie taśm zabezpieczających
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Zdejmij taśmy z drukarki.
Przygotowanie urządzenia
43
44
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
6
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
Zainstalowanie dodatkowego wyposażenia zwiększa możliwości urządzenia. W tym rozdziale opisujemy,
jak zamontować dodatkowe wyposażenie, takie jak podajnik na 550 arkuszy (Tray2) lub adapter
komunikacji bezprzewodowej.
Montaż opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do montażu podajnika na 550 kartek, należy wyłączyć drukarkę,
wyjąć kabel zasilający z gniazdka i odłączyć wszystkie kable wychodzące z tylnej części drukarki.
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona i odłącz wszystkie kable od drukarki.
2 Zdejmij taśmę i opakowanie z wkrętami.
WSKAZÓWKA: Wkręty będą potrzebne później.
3 Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy umieszczamy tam, gdzie drukarkę.
4 Wyciągnij z drukarki podajnik, na około 200 mm.
5 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
45
6 Podnieś drukarkę i ustaw w jednej linii kołki nastawcze dodatkowego podajnika na 550 arkuszy
i otwory znajdujące się w dolnej części drukarki. Delikatnie opuść drukarkę na podajnik 550 arkuszy.
OSTRZEŻENIE: Do podniesienia drukarki potrzebne są dwie osoby.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, żeby nie przyciąć sobie palców między drukarką a podajnikiem na 550 arkuszy.
7 Przymocuj opcjonalny podajnik na 550 arkuszy do drukarki, przekręcając monetą lub podobnym
przedmiotem dwa wkręty dostarczane z podajnikiem.
46
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
8 Włóż szufladę 1 do drukarki i wsuń ją do oporu.
9 Podłącz ponownie wszystkie kable do drukarki i włącz drukarkę.
WSKAZÓWKA: Drukarka automatycznie rozpozna podłączoną szufladę, ale nie rozpozna rodzaju
papieru.
10 Wydrukuj raport ustawień, aby potwierdzić, że opcjonalny podajnik na 550 arkuszy jest
zainstalowany poprawnie.
Informacje szczegółowe, patrz „Report/List”, strona 213.
11 Sprawdź, czy podajnik Tray2 jest wymieniony w ustawieniach drukarki, w oknie Printer Options.
Jeśli podajnik nie jest uwzględniony na liście, wyłącz drukarkę, wyjmij kabel zasilający i zamontuj
podajnik na 550 arkuszy jeszcze raz.
12 Po włożeniu papieru do opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy, na pulpicie użytkownika zaznacz
rodzaj papieru.
a Naciśnij przycisk
(Information).
b Puknij w zakładkę Tools, a następnie puknij Tray Management.
c Puknij Tray Settings.
d Puknij Tray2.
e Puknij Type.
f Puknij , aż pojawi się żądany rodzaj papieru, a potem puknij w żądany rodzaj papieru.
g Puknij OK.
13 Jeśli opcjonalny podajnik na 550 arkuszy został zamontowany po zainstalowaniu sterownika
drukarki, należy uaktualnić sterownik zgodnie z instrukcjami dla danego systemu operacyjnego. Jeśli
drukarka pracuje w sieci, należny zaktualizować sterownik w każdym kliencie.
Aktualizacja sterownika przy wykrywaniu podajnika na 550 arkuszy
W przypadku korzystania ze sterownika PCL
Windows 8,
Windows 8 x64,
Windows Server
2012
1 W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij
Panel użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w przypadku Windows Server 2012) 
Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
47
Windows 7/
7 x64/
Server 2008 R2 x64
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP, a potem wybierz Właściwości
drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
Windows Vista/
Vista x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Windows Server
2008/
Server 2008 x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Windows XP/
XP x64/
Server 2003/
Server 2003 x64
1 Kliknij Start  Drukarki i faksy.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki i faksy.
Jeśli informacje dotyczące drukarki nie zostaną zaktualizowane automatycznie, kliknij Get Information
from Printer i wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij na zakładkę Options, a potem wybierz Paper Tray Configuration w oknie Items.
2 Wybierz Tray2 w rozwijanym menu Paper Tray Configuration w zakładce Change Setting for.
3 Wybierz Apply i kliknij OK.
4 Zamknij okno dialogowe Drukarki i faksy (Drukarki lub Urządzenia i drukarki).
W przypadku korzystania ze sterownika PS
Windows 8,
Windows 8 x64,
Windows Server
2012
1 W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij
Panel użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w przypadku Windows Server 2012) 
Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
48
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
Windows 7/
7 x64/
Server 2008 R2 x64
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
Windows Vista/
Vista x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Windows Server
2008/
Server 2008 x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Windows XP/
XP x64/
Server 2003/
Server 2003 x64
1 Kliknij Start  Drukarki i faksy.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Bi-Directional Setup.
4 Wybierz Get Information from Printer, a potem kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki i faksy.
Jeśli informacje dotyczące drukarki nie zostaną zaktualizowane automatycznie, kliknij Get Information
from Printer i wykonaj następujące czynności:
1 Kliknij zakładkę Configuration, a potem wybierz Installable Options.
2 Wybierz Paper Tray Configuration w oknie Items.
3 Wybierz Tray2 w rozwijanym menu Paper Tray Configuration w Change Setting for.
4 Kliknij OK.
5 Wybierz Apply i kliknij OK.
6 Zamknij okno dialogowe Drukarki i faksy (Drukarki lub Urządzenia i drukarki).
Mac OS X 10.7.x/10.8.x
1 Wybierz Druk i faks w oknie Preferencje systemowe.
2 Wybierz drukarkę z listy Drukarki i kliknij na Opcje i materiały.
3 Wybierz Sterownik, następnie wybierz opcje, które zostały zainstalowane
w drukarkach, a potem kliknij OK.
Mac OS X 10.5.x/10.6.x
1 Wybierz Druk i faks w oknie Preferencje systemowe.
2 Wybierz drukarkę z listy Drukarki i kliknij na Opcje i materiały.
3 Wybierz Sterownik, następnie wybierz opcje, które zostały zainstalowane
w drukarkach, a potem kliknij OK.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
49
Korzystanie ze sterownika XML Paper Specification (XPS)
WSKAZÓWKA: Sterownik XPS nie obsługuje Windows XP, XP x64, Windows Server 2003, i Server 2003 x64.
Windows 8,
Windows 8 x64,
Windows Server
2012
1 W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij
Panel użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w przypadku Windows Server 2012) 
Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij na zakładkę Device Setting, a potem wybierz Available w rozwijanym menu Tray2.
4 Wybierz Apply i kliknij OK.
5 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
Windows 7/
7 x64/
Server 2008 R2 x64
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij na zakładkę Device Setting, a potem wybierz Available w rozwijanym menu Tray2.
4 Wybierz Apply i kliknij OK.
5 Zamknij okno dialogowe Urządzenia i drukarki.
Windows Vista/
Vista x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij na zakładkę Device Setting, a potem wybierz Available w rozwijanym menu Tray2.
4 Wybierz Apply i kliknij OK.
5 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Windows Server
2008/
Server 2008 x64
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na Dell C2665dnf Color MFP i wybierz Właściwości drukarki.
3 Kliknij na zakładkę Device Setting, a potem wybierz Available w rozwijanym menu Tray2.
4 Wybierz Apply i kliknij OK.
5 Zamknij okno dialogowe Drukarki.
Montaż opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej
Adapter komunikacji bezprzewodowej pozwala na korzystanie z drukarki za pomocą sieci
bezprzewodowej. Parametry techniczne adaptera komunikacji bezprzewodowej są następujące:
Parametr
Szczegóły techniczne
Technologia przyłącza
WiFi
Zgodność standardu
IEEE 802.11b, 802.11g i 802.11n
Częstotliwość pracy
2,4 GHz
Szybkość transferu danych
IEEE 802.11n: 65 Mbps
IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6 Mbps
IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 i 1 Mbps
Bezpieczeństwo
64 (klucz 40 bitowy)/128 (klucz 104 bitowy) WEP,
WPA-PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP, AES)*1,
WPA2-Enterprise (AES)*1
Wi-Fi Protected Setup® (WPS)*2
Konfiguracja jednym przyciskiem (PBC), Number PIN
*1
Metoda EAP obsługuje PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS PAP i EAP-TTLS CHAP.
*2
godny z WPS 2.0. WPS 2.0 działa z punktami dostępowymi o następującym szyfrowaniu: tryb mieszany PSK, WPA-PSK AES,
Z
WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, otwarte (No Security).
WSKAZÓWKA: W przypadku zainstalowania adaptera komunikacji bezprzewodowej, nie można stosować
uwierzytelniania IEEE 802.1x i/lub portu Ethernet do komunikacji przewodowej.
50
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
Sprawdzenie zawartości opakowania
Montaż opcjonalnego
adaptera komunikacji
bezprzewodowej
Adapter bezprzewodowy
WSKAZÓWKA: Aby zakończyć instalację połączenia bezprzewodowego, potrzebna będzie płyta Software and
Documentation dołączona do drukarki, którą można również pobrać ze strony www.dell.com/support.
Montaż opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona.
2 Ustaw zaczepy znajdujące się w adapterze w osi z otworami i włóż adapter do gniazda.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy adapter został poprawnie zamontowany.
3 Włącz drukarkę.
WSKAZÓWKA: Jeśli pojawia się komunikat, aby dokonać wstępnej konfiguracji z poziomu panelu
użytkownika, należy postępować zgodnie z instrukcją.
4 Wydrukuj raport ustawień, aby potwierdzić, że adapter łączności bezprzewodowej jest zainstalowany
poprawnie.
Informacje szczegółowe, na temat jak drukować raport ustawień drukarki, patrz „Report/List”,
strona 213.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
51
5 Potwierdź, że sieć bezprzewodowa Network (Wireless) jest uwzględniona.
6 Aby połączyć się z siecią bezprzewodową, należy skonfigurować adapter. Szczegóły, patrz
„Konfigurowanie opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej”, strona 53.
Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Aby skonfigurować drukarkę bezprzewodową, należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać od administratora sieci.
Wireless Settings
Security Settings
SSID
Określa nazwę złożoną z 32 znaków alfanumerycznych, która identyfikuje
sieć bezprzewodową.
Network Mode
Określa typ sieci, Ad-hoc lub Infrastructure.
Security
Wybierz rodzaj szyfrowania spośród No Security, Mixed mode PSK*,
WPA-PSK­TKIP, WPA2-PSK-AES i WEP.
Transmit Key
Wybierz z listy klucz przesyłowy.
WEP Key
Określa klucz WEP wykorzystywany przez sieć bezprzewodową tylko, gdy
jako typ szyfrowania wybrano WEP.
Pass Phrase
Podaje hasło złożone ze znaków alfanumerycznych o długości od 8 do
63 bajtów tylko wtedy, gdy wybrano szyfrowanie WPA-PSK.*, WPA-PSK-TKIP
lub WPA2-PSK-AES jako typ szyfrowania.
* W trybie Mixed PSK szyfrowanie jest automatycznie wybierane z WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES i WPA2-PSK-AES.
52
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
Konfigurowanie opcjonalnego adaptera komunikacji
bezprzewodowej
W tym rozdziale opisany został sposób konfiguracji adaptera komunikacji bezprzewodowej.
Można wybrać jedną z następujących metod konfiguracji adaptera komunikacji bezprzewodowej:
Konfiguracja z asystentem poprzez złącze USB (zalecana).
WPS-PBC*1*3
WPS-PIN*2*3
Konfiguracja zaawansowana przez
Panel użytkownika
Kabel Ethernet
Dell Printer Configuration Web Tool
*1
PS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) jest metodą uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń
W
potrzebnych przy konfiguracji sieci bezprzewodowej przez routery bezprzewodowe, poprzez naciśnięcie przycisku na
punkcie dostępowym oraz przeprowadzenie konfiguracji WPS-PBC na panelu użytkownika. Ta konfiguracja możliwa jest
tylko wtedy, gdy punkt dostępowy współpracuje z WPS.
*2
PS-PIN (bezpieczna konfiguracja Wi-Fi za pomocą numeru PIN) to metoda uwierzytelniania i rejestrowania urządzeń
W
wymaganych do konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, polegająca na przypisaniu numeru PIN drukarce i komputerowi.
Ta metoda, przeprowadzana poprzez punkt dostępowy, jest możliwa tylko wtedy, gdy punkt dostępowy routera
bezprzewodowego obsługuje WPS.
*3
godny WPS 2.0. WPS 2.0 działa z punktami dostępowymi o następującym szyfrowaniu: tryb mieszany PSK, WPA-PSK AES,
Z
WPA2-PSK AES, WPA-PSK TKIP, otwarte (No Security)
SKAZÓWKA: Opcjonalny adapter komunikacji bezprzewodowej musi być zainstalowany w drukarce. Więcej
W
informacji na temat instalacji adaptera znajduje się w sekcji „Montaż opcjonalnego adaptera komunikacji
bezprzewodowej” na stronie 51.
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe
hasło, aby wejść do Admin Settings.
SKAZÓWKA: Szczegóły na temat korzystania z WPA-Enterprise-AES, WPA2-Enterprise-AES lub
W
WPA-Enterprise-TKIP w sekcji „Stosowanie certyfikatów cyfrowych” na stronie 433.
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego za pomocą Dell Printer Setup
1 Włóż do komputera płytę Software and Documentation dostarczoną z drukarką. Plik Dell Printer
Setup uruchamia się automatycznie.
2 Kliknij Setup.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
53
3 Kliknij na Wireless.
Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie i skonfiguruj łączność bezprzewodową drukarki.
Odnośnie WPS-PIN, WPS-PBC, Panelu użytkownika oraz Dell Printer Configuration Web Tool patrz
poniższe instrukcje.
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego bez pomocy Dell Printer Setup
WPS-PIN
Kod PIN do konfigurowania WPS-PIN może być ustawiony tylko z panelu użytkownika.
SKAZÓWKA: WPS-PIN (Wi-Fi Protected setup-Personal Identification Number) to metoda uwierzytelniania
W
i rejestrowania urządzeń wymaganych do konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, polegającej na przypisaniu
numeru PIN drukarce i komputerowi. Ta metoda, przeprowadzana poprzez punkt dostępowy, jest możliwa tylko
wtedy, gdy punkt dostępowy routera bezprzewodowego obsługuje WPS.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Stuknij zakładkę Tools,a potem w zakładkę Admin Settings.
3 Stuknij Network.
4 Stuknij Wireless.
5 Stuknij WPS Setup.
6 Stuknij PIN Code.
7 Zapisz 8-cyfrowy kod PIN lub puknij pole Print PIN Code. Kod PIN zostanie wydrukowany.
8 Stuknij Start Configuration.
9 Upewnij się, że wyświetlił się napis Operate Wireless Router i wpisz kod PIN wyświetlony
w kroku 7 do punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN (Registrar).
WSKAZÓWKA: W przypadku czynności WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym LAN, należy
skonsultować się z instrukcją bezprzewodowego punktu dostępowego LAN.
10 Gdy czynności WPS są zakończone powodzeniem i drukarka została zrestartowana, konfigurowanie
połączenia bezprzewodowego LAN zostało ukończone.
WPS-PBC
Włączenie funkcji Push Button Control możliwe jest tylko poprzez panel użytkownika.
SKAZÓWKA: WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) jest metodą uwierzytelniania
W
i rejestrowania urządzeń potrzebnych przy konfiguracji sieci bezprzewodowej poprzez naciśnięcie przycisku
na punkcie dostępowym oraz przeprowadzenie konfiguracji WPS-PBC na panelu użytkownika. Ta konfiguracja
możliwa jest tylko wtedy, gdy punkt dostępowy obsługuje WPS.
SKAZÓWKA: Przed rozpoczęciem konfigurowania WPS-PBC, należy sprawdzić, gdzie znajduje się przycisk
W
WPS (nazwa może być inna) na punkcie dostępowym LAN. W przypadku czynności WPS na bezprzewodowym
punkcie dostępowym LAN, należy skonsultować się z instrukcją bezprzewodowego punktu dostępowego LAN.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Stuknij zakładkę Tools, a potem zakładkę Admin Settings.
3 Stuknij Network.
4 Stuknij Wireless.
54
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
5 Stuknij WPS Setup.
6 Stuknij Push Button Control.
7 Stuknij Start Configuration.
Upewnij się, że wyświetlił się napis Push WPS Button on router i w ciągu dwóch minut
uruchom WPS-PBC na bezprzewodowym punkcie dostępowym LAN.
8 Gdy czynności WPS są zakończone powodzeniem i drukarka została zrestartowana, konfigurowanie
połączenia bezprzewodowego LAN zostało ukończone.
Panel użytkownika
Konfigurowanie za pomocą funkcji Auto SSID
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wireless.
5 Puknij Wireless Setup Wizard.
Drukarka automatycznie wyszukuje punktu dostępowego w sieci bezprzewodowej.
6 Puknij , aż podświetli się wybrany punkt dostępowy i wybierz go.
Jeśli szukany punkt dostępowy nie pojawi się, przejdź do rozdziału „Ręczna konfiguracja SSID” na
stronie 55.
WSKAZÓWKA: Niektóre ukryte nazwy SSID mogą się nie wyświetlać. Jeśli SSID nie zostaje wykryty,
włącz na routerze nadawanie SSID.
7 Puknij Next.
8 Wprowadź klucz WEP lub hasło.
W przypadku wybrania rodzaju szyfrowania WEP w kroku 6:
a Puknij pole tekstowe WEP Key, następnie wprowadź klucz WEP.
b Puknij OK.
W przypadku wybrania dla punktu dostępowego rodzaju szyfrowania WPA, WPA2 lub Mixed
w kroku 6:
a Puknij pole tekstowe Pass Phrase, a następnie wprowadź hasło.
b Puknij OK.
9 Pojawi się ekran Restart System.
10 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego LAN jest zakończona.
Ręczna konfiguracja SSID
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wireless.
5 Puknij Wireless Setup Wizard.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
55
6 Puknij pole wyboru przy Manual SSID Setup, a potem puknij Next.
7 Wprowadź SSID i stuknij Next.
8 Wybierz rodzaj sieci Infrastructure lub Ad-hoc w zależności od danego środowiska i stuknij
Next.
Jeśli wybrałeś Infrastructure, przejdź do punktu 9.
Jeśli wybrałeś Ad-hoc, przejdź do punktu 10.
9 Wybierz rodzaj szyfrowania spośród No Security, Mixed mode PSK, WPA-PSK-TKIP,
WPA2-PSK-AES i WEP.
Jeśli sieć nie będzie zabezpieczona:
a Puknij , aż pojawi się No Security, następnie puknij na No Security.
b Puknij OK.
Aby zastosować szyfrowanie w trybie Mixed PSK, WPA-PSK-TKIP lub WPA2-PSK-AES:
a Puknij , aż pojawi się Mixed mode PSK, WPA-PSK-TKIP lub WPA2-PSK-AES, a potem puknij
żądany rodzaj szyfrowania
b Puknij okno tekstowe Pass Phrase, potem wprowadź hasło.
c Puknij OK.
Aby zastosować szyfrowanie WEP:
a Puknij , aż pojawi się WEP, następnie puknij na WEP.
b Puknij okno tekstowe WEP Key, potem wprowadź klucz WEP.
c Puknij Transmit Key, a potem wybierz żądany klucz transmisji spośród Auto lub WEP Key 1 do
WEP Key 4.
d Puknij OK.
Przejdź do punktu 11.
10 Wybierz rodzaj szyfrowania pomiędzy No Security lub WEP.
Jeśli sieć nie będzie zabezpieczona:
a Puknij , aż pojawi się No Security, następnie puknij na No Security.
b Puknij OK.
Aby zastosować szyfrowanie WEP:
a Puknij , aż pojawi się WEP, następnie puknij na WEP.
b Puknij okno tekstowe WEP Key, potem wprowadź klucz WEP.
c Puknij Transmit Key, a potem wybierz żądany klucz transmisji spośród Auto lub WEP Key 1 do
WEP Key 4.
d Puknij OK.
11 Pojawi się ekran Restart System.
12 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego LAN jest zakończona.
56
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
Dell Printer Configuration Web Tool
SKAZÓWKA: Szczegóły na temat korzystania z WPA-Enterprise-AES, WPA2-Enterprise-AES lub
W
WPA-Enterprise-TKIP, w sekcji „Stosowanie certyfikatów cyfrowych” na stronie 433.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona, a adapter łączności bezprzewodowej jest podłączony do
drukarki.
2 Podłącz drukarkę do sieci za pomocą kabla Ethernet.
Szczegółowe informacje na temat podłączania kabla Ethernet, patrz „Podłączenie drukarki do
komputera lub do sieci”, strona 60.
3 Włącz drukarkę.
4 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej.
5 Kliknij na Print Server Settings.
6 Kliknij na zakładkę Printer Server Settings.
7 Kliknij na Wireless LAN.
8 Wprowadź SISD w polu tekstowym SISD.
9 W rozwijanym menu Network Type wybierz Ad Hoc lub Infrastructure.
10 Wybierz rodzaj szyfrowania spośród No Security, WEP, WPA-PSK-TKIP, WPA-PSK-AES/WEP2-PSK
AES oraz Mixed Mode PSK w oknie listy rozwijanej Encryption, a potem ustaw każdy element dla
wybranego szyfrowania.
WSKAZÓWKA: Więcej szczegółów na temat każdej pozycji znajduje się w „Dell™ Printer Configuration
Web Tool” na stronie 117.
11 Kliknij na Apply New settings, aby zastosować nowe ustawienia.
12 Wyłącz drukarkę, odłącz kabel Ethernet i włącz ją ponownie.
Konfiguracja połączenia bezprzewodowego LAN jest zakończona.
Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego
Aby dokonać zmiany konfiguracji połączenia bezprzewodowego ze swojego komputera wykorzystując
połączenie bezprzewodowe, należy wykonać poniższe kroki.
SKAZÓWKA: Aby zmienić konfigurację połączenia bezprzewodowego wykorzystując połączenie
W
bezprzewodowe, należy upewnić się, że konfiguracja połączenia bezprzewodowego została zakończona
zgodnie z punktem „Konfigurowanie opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej” na stronie 53.
Zmiana konfiguracji połączenia bezprzewodowego za pomocą Dell Printer Configuration
Web Tool
WSKAZÓWKA: Dostępne są następujące ustawienia, gdy tryb pracy sieci jest ustawiony na Infrastructure
podczas realizacji punktu „Konfigurowanie opcjonalnego adaptera komunikacji bezprzewodowej” na stronie 53.
1 Sprawdź adres IP drukarki.
a Naciśnij przycisk
(Information).
b Puknij About This MFP.
c Puknij zakładkę Network.
d Puknij , aż pojawi się IP(v4) Address, a potem, czy adres IP wyświetlony w polu IP(v4)
Address.
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
57
2 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej.
3 Kliknij na Print Server Settings.
4 Kliknij na zakładkę Printer Server Settings.
5 Kliknij na Wireless LAN.
6 Zmień ustawienia połączenia bezprzewodowego drukarki.
7 Zrestartuj komputer.
8 Wprowadź zmiany ustawień połączenia bezprzewodowego w komputerze lub punkcie
dostępowym.
SKAZÓWKA: Informacje na temat sposobu zmiany ustawień połączenia bezprzewodowego
W
w komputerze znajdują się w instrukcji dołączonej do adaptera połączeń bezprzewodowych, a jeśli
komputer wyposażony jest w narzędzie adaptera łączności bezprzewodowej, należy zmienić ustawienia
za pomocą tego narzędzia.
Konfigurowanie adaptera bezprzewodowego za pomocą Dell Printer Setup
1 Włóż do komputera płytę Software and Documentation dostarczoną z drukarką. Plik The Dell Printer
Setup uruchamia się automatycznie.
2 Kliknij na Configure Printer.
3 Kliknij na Wireless Configuration.
4 Wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie, wprowadź zmiany ustawień drukarki.
58
Instalowanie dodatkowego wyposażenia
7
Podłączenie drukarki
W celu podłączenia laserowego urządzenia wielofunkcyjnego Dell™ C2665dnf do komputera lub innego
urządzenia, spełnione muszą być następujące warunki techniczne:
Typ połączenia
Parametry podłączenia
Ethernet
10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T
USB
USB 2.0
Bezprzewodowe (opcjonalnie)
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Gniazdo telefoniczne
RJ11
Gniazdo linii telefonicznej
RJ11
1
2
3
4
5
1
Ethernet port
2
USB port
3
Gniazdo adaptera łączności bezprzewodowej
4
Gniazdo telefoniczne
5
Gniazdo linii telefonicznej
Podłączenie drukarki
59
Podłączenie drukarki do komputera lub do sieci
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
Podłączenie bezpośrednie
Drukarka lokalna jest to drukarka podłączona do danego komputera za pomocą kabla USB. Jeśli drukarka
podłączona jest do sieci, a nie do komputera, pomiń ten krok i przejdź do sekcji „Połączenie sieciowe” na
stronie 61.
Aby podłączyć drukarkę do komputera:
1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu na tylnej ściance drukarki.
1
1
1
Port USB
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy symbol USB na wtyczce pasuje do symbolu USB na drukarce.
2 Drugi koniec kabla podłącz do portu USB w komputerze.
UWAGA: Nie podłączaj kabla USB drukarek do portów USB znajdujących się w klawiaturze.
60
Podłączenie drukarki
Połączenie sieciowe
Aby podłączyć drukarkę do komputera:
1 Podłącz kabel Ethernet.
1
1
1
Port Ethernet
Aby podłączyć drukarkę do sieci, włóż jeden wtyk kabla Ethernet do gniazda Ethernet znajdującego
się z tyłu drukarki, a drugi koniec do do portu LAN lub koncentratora LAN. W przypadku połączenia
bezprzewodowego, włóż adapter bezprzewodowy do gniazda znajdującego się z tyłu drukarki.
Więcej informacji na temat połączenia bezprzewodowego znajduje się w sekcji „Montaż opcjonalnego
adaptera komunikacji bezprzewodowej” na stronie 50.
WSKAZÓWKA: Przed użyciem adaptera bezprzewodowego, upewnij się, że kabel Ethernet jest odłączony.
Podłączenie do linii telefonicznej
WAGA: Nie podłączać urządzenia bezpośrednio do linii DSL. Może do doprowadzić do uszkodzenia
U
drukarki. Podłączenie do gniazda DSL możliwe jest wyłącznie poprzez odpowiedni filtr. W celu uzyskania
filtra należy skontaktować się z dostawca usługi DSL.
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Jedną wtyczkę przewodu telefonicznego podłączamy do gniazda w urządzeniu, a drugą do
czynnego gniazda.
Gniazdo wtyczki
Do gniazda
Podłączenie drukarki
61
2 Z gniazda w urządzeniu należy zdjąć niebieską zaślepkę.
Gniazdo telefoniczne
Niebieska zaślepka
3 W celu podłączenia telefonu i/lub sekretarki do urządzenia należy, włożyć wtyczkę przewodu
telefonicznego do gniazda ( ).
Do zewnętrznego telefonu
lub automatycznej sekretarki
Gniazdo telefoniczne
W przypadku szeregowego połączenia w danym kraju (np.: Niemcy, Szwecja, Dania, Austria,
Belgia, Włochy, Francja i Szwajcaria), dostarczana jest żółta zwora, którą należy włożyć do gniazda
telefonicznego ( ).
Gniazdo telefoniczne
Żółta zwora
62
Podłączenie drukarki
Włączanie drukarki
OSTRZEŻENIE: Nie stosować przedłużaczy ani listew zasilających.
OSTRZEŻENIE: Nie podłączać drukarki do urządzeń UPS.
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania w tylnej ściance drukarki, a następnie do źródła
zasilania.
2 Włącz drukarkę. W przypadku połączenia za pomocą kabla USB, sterownik USB jest instalowany
automatycznie.
Ustawienia wstępne wprowadzane z panelu użytkownika
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia należy ustawić język interfejsu oraz datę, godzinę oraz
ustawienia faksu.
Po włączeniu drukarki, na panelu dotykowym pojawi się ekran asystenta, który pomoże dokonać
wstępnych ustawień. W celu dokonania wstępnych ustawień, należy wykonać poniższe czynności.
SKAZÓWKA: Jeśli w ciągu trzech minut nie nastąpi rozpoczęcie wprowadzania nowych ustawień, drukarka
W
automatycznie uruchamia się ponownie, a na panelu dotykowym pojawia się ekran podstawowy. Potem
możliwe są następujące ustawienia wstępne: poprzez uruchomienie asystenta Power On Wizard na panelu
dotykowym lub uruchomienie Dell™ Printer Configuration Web Tool.
Więcej informacji na temat panelu użytkownika, patrz „Panel użytkownika”, strona 109.
Więcej informacji na temat narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Dell™ Printer
Configuration Web Tool”, strona 117.
1 Pojawia się ekran Select Your Language.
a Puknij
, aż pojawi się szukany język, a potem puknij na wybrany język.
English
Français
Italiano
Deutsch
Podłączenie drukarki
63
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
b Puknij Next.
2 Pojawi się okno Date & Time.
a Puknij Time Zone.
b Puknij
, aż wyświetli się żądany region świata, potem puknij na wybrany region.
c Puknij
, aż wyświetli się żądana strefa czasowa, potem puknij na wybraną strefę czasową.
Region geograficzny
Strefa czasowa
Afryka
(UTC) Accra, Bamako, Dakar, Nouakchott
(UTC) Casablanca
(UTC +01:00) Algiers, Douala, Libreville, Luanda
(UTC +01:00) Tunis
(UTC +01:00) Windhoek
(UTC +02:00) Cairo
(UTC +02:00) Harare, Johannesburg, Kinshasa, Tripoli
(UTC +03:00) Addis Ababa, Khartoum, Mogadishu, Nairobi
Ameryka
(UTC –10:00) Adak
(UTC –09:00) Alaska
(UTC –08:00) Pacific Time (US & Canada)
(UTC –08:00) Tijuana
(UTC –07:00) Arizona, Dawson Creek, Sonora
(UTC –07:00) Chihuahua, Mazatlan
(UTC –07:00) Mountain Time (US & Canada)
(UTC –06:00) Cancun, Mexico City, Monterrey
(UTC –06:00) Central America
(UTC –06:00) Central Time (US & Canada)
(UTC –06:00) Saskatchewan
(UTC –05:00) Atikokan, Resolute
(UTC –05:00) Bogota, Lima, Panama, Quito
(UTC –05:00) Cayman Islands, Jamaica, Port-au-Prince
(UTC –05:00) Eastern Time (US & Canada)
(UTC –05:00) Grand Turk
(UTC –05:00) Havana
(UTC –04:30) Caracas
(UTC –04:00) Asuncion
(UTC –04:00) Atlantic Time (Canada)
(UTC –04:00) Blanc-Sablon
(UTC –04:00) Caribbean Islands
(UTC –04:00) Cuiaba
64
Podłączenie drukarki
Region geograficzny
Strefa czasowa
Ameryka
(UTC –04:00) Georgetown, La Paz, Manaus
(UTC –04:00) Thule
(UTC –03:30) St. John’s
(UTC –03:00) Brasilia, Cayenne, Paramaribo
(UTC –03:00) Buenos Aires
(UTC –03:00) Greenland
(UTC –03:00) Miquelon
(UTC –03:00) Montevideo
(UTC –02:00) Noronha
Antarktyda
(UTC –04:00) Palmer Archipelago, Santiago
(UTC –03:00) Rothera
(UTC +03:00) Syowa
(UTC +06:00) Mawson, Vostok
(UTC +07:00) Davis
(UTC +08:00) Casey
(UTC +10:00) Dumont d’Urville
(UTC +12:00) McMurdo
Azja
(UTC +02:00) Amman
(UTC +02:00) Beirut
(UTC +02:00) Damascus
(UTC +02:00) Jerusalem
(UTC +02:00) Nicosia
(UTC +02:00) Palestine
(UTC +03:00) Aden, Baghdad, Qatar, Riyadh
(UTC +03:30) Tehran
(UTC +04:00) Baku
(UTC +04:00) Dubai, Muscat, Tbilisi
(UTC +04:00) Yerevan
(UTC +04:30) Kabul
(UTC +05:00) Aqtau, Aqtobe, Ashgabat, Samarkand
(UTC +05:00) Ekaterinburg
(UTC +05:00) Karachi
(UTC +05:30) Colombo, Kolkata
(UTC +05:45) Kathmandu
(UTC +06:00) Almaty, Bishkek, Dhaka, Thimphu
(UTC +06:00) Novosibirsk, Omsk
(UTC +06:30) Yangon (Rangoon)
(UTC +07:00) Bangkok, Ho Chi Minh, Hovd, Jakarta
(UTC +07:00) Krasnoyarsk
(UTC +08:00) Chongqing, Hong Kong, Shanghai
(UTC +08:00) Irkutsk
(UTC +08:00) Kuala Lumpur, Makassar, Manila, Singapore
(UTC +08:00) Taipei
(UTC +08:00) Ulaan Baatar
(UTC +09:00) Dili, Jayapura
(UTC +09:00) Pyongyang
Podłączenie drukarki
65
Region geograficzny
Strefa czasowa
Azja
(UTC +09:00) Seoul
(UTC +09:00) Tokyo
(UTC +09:00) Yakutsk
(UTC +10:00) Sakhalin, Vladivostok
(UTC +11:00) Magadan
(UTC +12:00) Anadyr, Kamchatka
Kraje Oceanu Atlantyckiego
(UTC –04:00) Bermuda
(UTC –04:00) Stanley
(UTC –02:00) South Georgia Island
(UTC –01:00) Azores, Scoresbysund
(UTC –01:00) Cape Verde
(UTC) Reykjavik
Australia
(UTC +08:00) Perth
(UTC +08:45) Eucla
(UTC +09:30) Adelaide
(UTC +09:30) Darwin
(UTC +10:00) Brisbane, Lindeman
(UTC +10:00) Hobart, Melbourne, Sydney
(UTC +10:30) Lord Howe Island
Europa
(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
(UTC +01:00) Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
(UTC +01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Prague
(UTC +01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
(UTC +01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
(UTC +02:00) Athens, Bucharest, Istanbul
(UTC +02:00) Helsinki, Kiev, Riga, Sofia
(UTC +02:00) Kaliningrad, Minsk
(UTC +03:00) Moscow
(UTC +04:00) Samara
Kraje Oceanu Indyjskiego
(UTC +03:00) Antananarivo, Comoro Islands, Mayotte
(UTC +04:00) Mahe, Reunion
(UTC +04:00) Mauritius
(UTC +05:00) Kerguelen, Maldives
(UTC +06:00) Chagos
(UTC +06:30) Cocos Islands
(UTC +07:00) Christmas Island
66
Podłączenie drukarki
Region geograficzny
Strefa czasowa
Wyspy Oceanu Spokojnego
(UTC –11:00) Midway Island, Niue, Samoa
(UTC –10:00) Cook Islands, Hawaii, Tahiti
(UTC –09:30) Marquesas Islands
(UTC –09:00) Gambier Islands
(UTC –08:00) Pitcairn Islands
(UTC –06:00) Easter Island
(UTC –06:00) Galapagos Islands
(UTC +09:00) Palau
(UTC +10:00) Guam, Port Moresby, Saipan
(UTC +11:00) Efate, Guadalcanal, Kosrae
(UTC +11:30) Norfolk Island
(UTC +12:00) Auckland
(UTC +12:00) Fiji, Marshall Islands
(UTC +12:45) Chatham
(UTC +13:00) Tongatapu
(UTC +14:00) Kiritimati
d Puknij OK.
e Puknij Date.
f Z wyświetlonego menu wybierz format daty za pomocą funkcji Format.
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYY
MM/DD/YYY
g Po stuknięciu pola pod Year, wprowadź żądaną wartość, stukając – albo + lub użyj klawiszy
numerycznych. Powtórz ten krok, aby wprowadzić żądaną wartość dla Month i Day.
h Puknij OK.
i Puknij Time.
j Wybierz format wyświetlania godziny, 12 Hour lub 24 Hour. Jeśli wybrany zostanie format 12
Hour, wybierz AM lub PM.
k Po stuknięciu pola pod Hour, wprowadź żądaną wartość za pomocą klawiszy numerycznych.
Powtórz ten krok, aby wprowadzić żądaną wartość dla Minute.
l Puknij OK.
m Puknij Next.
3 Pojawi się ekran faksu (Do you want to setup Fax Now?).
Aby wprowadzić ustawienia faksu wybierz Yes, Setup FAX i wykonaj polecenia podane poniżej.
Aby zakończyć wprowadzanie ustawień wybierz No, I’ll Do It Later i przejdź do punktu 4.
a Wprowadź numer faksu urządzenia za pomocą klawiatury numerycznej.
b Puknij Country.
c Puknij , aż pojawi się żądany kraj, a potem puknij na żądany kraj.
Po wybraniu kraju, domyślny format papieru zostanie automatycznie wybrany.
Algeria
A4
Australia
A4
Austria
A4
Podłączenie drukarki
67
68
Belgium
A4
Bulgaria
A4
Canada
Letter
Colombia
Letter
Costa Rica
Letter
Cyprus
A4
Czech Republic
A4
Denmark
A4
Dominican Republic
Letter
Egypt
A4
Estonia
A4
Finland
A4
France
A4
Germany
A4
Greece
A4
Guatemala
Letter
Hungary
A4
Iceland
A4
Ireland
A4
Italy
A4
Jamaica
Letter
Jordan
A4
Latvia
A4
Liechtenstein
A4
Lithuania
A4
Luxembourg
A4
Malaysia
A4
Malta
A4
Mexico
Letter
Netherlands
A4
New Zealand
A4
Nicaragua
Letter
Norway
A4
Panama
Letter
Poland
A4
Portugal
A4
Puerto Rico
Letter
Romania
A4
Russia
A4
Saudi Arabia
A4
Singapore
A4
Slovakia
A4
Slovenia
A4
South Africa
A4
Spain
A4
Sweden
A4
Podłączenie drukarki
Switzerland
A4
Thailand
A4
Tunisia
A4
Turkey
A4
UAE
A4
United Kingdom
A4
United States
Letter
Unknown
Letter
d Puknij Next.
4 Pojawi sie ekran Setup Complete (Congratulations, setup is complete.).
5 Puknij OK.
Urządzenie automatycznie zrestartuje się po puknięciu OK.
Podłączenie drukarki
69
70
Ustawianie adresu IP
8
Ustawianie adresu IP
Przypisanie adresu sieciowego
Adres IP jest unikalnym ciągiem cyfr składającym się z czterech sekcji, które są oddzielone kropkami
i mogą zawierać do trzech cyfr w każdej sekcji, na przykład: 111.222.33.44.
Tryb IP można wybrać spośród Dual Stack, IPv4, i IPv6. Jeśli sieć obsługuje zarówno IPv4 i IPv6, wybierz
Dual Stack
Wybierz tryb IP środowiska, a następnie ustaw adres IP, maskę podsieci (tylko dla IPv4), i adres bramki.
UWAGA: Przypisanie adresu, który jest już używany może prowadzić do problemów z działaniem sieci.
WSKAZÓWKA: Przypisywanie adresu IP jest czynnością zaawansowaną i zwykle jest przeprowadzane przez
administratora systemu.
SKAZÓWKA: Przypisując adres IP ręcznie w trybie IPv6 Mode, należny wykorzystać Dell™ Printer
W
Configuration Web Tool. W celu wyświetlenia Dell Printer Configuration Web Tool, należy wykorzystać adres
lokalnego łącza. Aby potwierdzić adres łącza lokalnego, wydrukuj raport ustawień drukarki i sprawdź adres
Link_local Address pod Network (Wired) lub Network (Wireless). Informacje szczegółowe na temat, jak
drukować raport ustawień drukarki, patrz „Report/List”, strona 213.
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe hasło,
aby wejść do Admin Settings.
Korzystając z Dell Printer Setup
1 Włóż do komputera płytę Software and Documentation dostarczoną z drukarką. Plik Dell Printer
Setup uruchamia się automatycznie.
2 Kliknij Configure Printer w oknie Dell Printer Setup.
Otworzy się okno Configure Printer.
3 Kliknij IP Configuration.
4 Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Ustawianie adresu IP
71
Korzystając z panelu użytkownika
Szczegółowe informacje dotyczące panelu użytkownika znajdują się w sekcji „Panel użytkownika”,
strona 109.
1 Naciśnij przycisk
(Information)
2 Puknij Tool, a następnie Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Przy podłączaniu się do sieci za pomocą kabla Ethernet:
Puknij Ethernet.
Przy podłączaniu się do sieci za pomocą adaptera łączności bezprzewodowej:
Puknij Wireless.
5 Puknij IP Mode.
6 Puknij IPv4 Mode, a potem puknij OK.
7 Puknij
, aż pojawi się TCP/IP, a potem puknij TCP/IP.
8 Puknij Get IP Address.
9 Puknij Panel, a potem puknij OK.
10 Puknij IP Address.
Kursor znajduje się w pierwszym oktecie adresu IP.
11 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź pierwszy oktet z adresu IP, a potem puknij
Kursor przesuwa się do następnej cyfry.
.
WSKAZÓWKA: Każdorazowo można wprowadzić tylko jeden oktet, a po wprowadzeniu każdego oktetu
należy puknąć
.
12 Wprowadź pozostałe oktety i puknij OK.
13 Puknij Subnet Mask.
14 Powtórz kroki 11 i 12, aby wprowadzić Subnet Mask.
15 Puknij Gateway Address.
16 Powtórz kroki 11 i 12, aby wprowadzić Gateway Address.
17 Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Korzystając z funkcji Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color MFP  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box”, strona 185.
Otworzy się Tool Box.
2 Kliknij na zakładkę Printer Maintenance.
3 Wybierz TCP/IP Settings z listy po lewej stronie.
Pojawi się strona TCP/IP Settings.
72
Ustawianie adresu IP
4 Wybierz tryb z IP Address Mode, potem wprowadź wartości IP Address, Subnet Mask i Gateway
Address.
5 Kliknij Apply New Settings, aby zastosować nowe ustawienia.
Można również przypisać drukarce adres IP podczas instalowania sterowników drukarki za pomocą
instalatora. W przypadku korzystania z funkcji Network Installation oraz gdy opcja Get IP Address jest
ustawiona na AutoIP lub DHCP w menu panelu użytkownika, można ustawić żądany adres IP w oknie
wyboru drukarki w polu 0.0.0.0.
Weryfikacja ustawień IP
Poprawność ustawień można potwierdzić korzystając z panelu użytkownika, drukując raport ustawień
drukarki lub korzystając z polecenia ping.
Weryfikacja ustawień za pomocą panelu użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij About This MFP.
3 Puknij zakładkę Network.
4 Sprawdź adres IP wyświetlany w IP(v4) Address.
Weryfikacja ustawień na podstawie raportu ustawień drukarki
1 Wydrukuj raport ustawień drukarki.
Informacje szczegółowe na temat, jak drukować raport ustawień drukarki, patrz „Report/List”,
strona 213.
2 Zweryfikuj, czy w raporcie ustawień drukarki w kategorii Wired (Network) lub Wireless (Network),
adres IP, podmaska sieci i adres bramki są prawidłowe.
Jeśli adres IP wyświetlany jest w formie 0.0.0.0 (ustawienia fabryczne), oznacza to że nie nadano
adresu IP. Informacje na temat przypisywania adresu IP drukarce znajdują się w sekcji „Przypisanie
adresu sieciowego”, strona 71.
Weryfikacja ustawień za pomocą komendy ping
Wyślij sygnał ping do drukarki i sprawdź, czy odpowiada. Na przykład, w polu poleceń komputera
sieciowego wpisz ping, a po nim adres IP (na przykład,192.168.0.11):
ping 192.168.0.11
Jeśli drukarka działa w sieci, otrzymana zostanie odpowiedź.
Ustawianie adresu IP
73
74
Wkładanie papieru
9
Wkładanie papieru
WSKAZÓWKA: Aby uniknąć blokowania się papieru, nie należy zdejmować podajnika w trakcie drukowania.
WSKAZÓWKA: Płyta Software and Documentation zawiera również instrukcje wideo. W Dell Printer Setup
kliknij Installation Video.
1 Wyciągnij z drukarki podajnik, na około 200 mm.
2 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
Wkładanie papieru
75
3 Ustaw poprawnie prowadnice papieru.
WSKAZÓWKA: Wyciągnij przód podajnika przy wkładaniu papieru formatu Legal.
4 Przed włożeniem nośników druku, wygnij arkusze i szybko przekartkuj. Wyrównaj krawędzie na
płaskiej powierzchni.
5 Włóż nośniki druku do szuflady zalecaną stroną do góry.
WSKAZÓWKA: Nie przekraczaj dopuszczalnej liczby arkuszy nośników druku w szufladzie. Może to
powodować blokowanie się papieru w drukarce.
6 Przesuń prowadnice do krawędzi papieru.
SKAZÓWKA: W przypadku wkładania nośników druku o formacie podanym przez użytkownika, należy
W
dosunąć do nośnika prowadnice i przesunąć wyciąganą część podajnika poprzez chwycenie prowadnicy
wzdłużnej i przesunięcie jej, aż oprze się swobodnie o krawędź papieru.
76
Wkładanie papieru
7 Po sprawdzeniu ustawienia prowadnic, wsuń szufladę do drukarki.
WSKAZÓWKA: Po wysunięciu przedniej części podajnika i wsunięciu go do drukarki, podajnik wystaje
poza obrys drukarki.
8 Na panelu dotykowym, puknij Size.
SKAZÓWKA: Ustaw format i rodzaj papieru taki sam, jak format i rodzaj papieru umieszczonego
W
w drukarce. Gdy ustawienia formatu i rodzaju papieru są inne niż papier umieszczony w drukarce, może
pojawić się błąd.
9 Za pomocą przycisku
wybierz żądany format papieru.
10 Puknij Type.
11 Za pomocą przycisku
wybierz żądany rodzaj papieru.
12 Wybierz OK.
Wkładanie papieru
77
78
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
10
Instalowanie sterowników na komputerach
z systemem Windows®
Ustalenie statusu sterownika drukarki przed instalacją
Przed zainstalowaniem sterownika drukarki należy sprawdzić adres IP drukarki wykorzystując jedną
z procedur podanych w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 73.
Zmiana ustawień zapory przed instalowaniem oprogramowania drukarki
Jeśli używany jest jeden z poniższych systemów operacyjnych, należy zmienić ustawienia zapory przed
rozpoczęciem instalacji oprogramowania drukarki Dell:
• Microsoft® Windows XP
• Windows Vista®
• Windows 7
• Windows 8
• Windows Server® 2008
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2012
WSKAZÓWKA: W przypadku Windows XP, musi być zainstalowany Service Pack 2 lub 3.
Poniższa instalacja oparta jest na przykładzie systemu Windows 7.
1 Włóż płytę zawierającą Software and Documentation do komputera.
2 Kliknij Start  Panel sterowania.
3 Wybierz System i zabezpieczenia.
4 Kliknij na Zezwalaj programowi na dostęp przez zaporę systemu Windows.
5 Kliknij Zmień ustawienia  Zezwalaj innemu programowi na komunikację.
6 Zaznacz Przeglądaj.
7 Wpisz D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza napęd optyczny) w polu tekstowym Nazwa pliku,
potem kliknij Otwórz.
8 Kliknij Dodaj, a potem kliknij OK.
Płyta Software and Documentation
1 Włóż płytę Software and Documentation do komputera i uruchom Dell Printer Setup.
WSKAZÓWKA: Jeśli dysk Software and Documentation nie uruchomi się automatycznie, wykonaj następujące
kroki.
W przypadku systemów Windows XP, Windows Server 2008 oraz Windows Server 2008 R2
Kliknij Start  Uruchom, wpisz D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza napęd optyczny) w oknie
dialogowym Uruchom, potem kliknij OK.
W przypadku Windows Vista i Windows Server 7
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
79
Kliknij Start  Wszystkie programy  Akcesoria  Uruchom, wpisz D:\setup_assist.exe (gdzie
D oznacza napęd optyczny) w oknie dialogowym Uruchom, potem kliknij OK.
W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:
Najedź kursorem na prawy, dolny róg i kliknij Szukaj  wpisz Uruchom w okienku wyszukiwania,
kliknij Aplikacje, a następnie kliknij Uruchom  wpisz D:\setup_assist.exe (gdzie D oznacza
napęd optyczny), następnie kliknij OK.
Ustawienia połączeń bezpośrednich
Instalowanie sterowników PS i PCL
1 W oknie Dell Printer Setup kliknij Install Printer Driver and Software, aby uruchomić
oprogramowanie instalacyjne.
2 Wybierz Personal Installation, następnie kliknij na Next.
3 Aby podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, należy wykonać polecenia pojawiające
się na ekranie, a następnie włączyć drukarkę.
Rozpoczyna się proces automatycznej instalacji oprogramowania.
WSKAZÓWKA: Jeśli proces instalacji nie przechodzi automatycznie do następnej strony, kliknij na Install.
4 Wybierz Typical Installation (zalecana) lub Custom Installation z kreatora instalacji, a następnie kliknij
na Install. Po wybraniu Custom Installation można dokonać wyboru tego oprogramowania, które
ma być zainstalowane.
5 Jeśli zgadzasz się z warunkami zawartymi w informacji o ochronie środowiska Environmental
Information Notice, zazancz pole wyboru Use duplex prinitng i kliknij Install, aby kontynuować
instalację.
6 Gdy pojawi się ekran Ready to Print, kliknij Finish, aby wyjść z kreatora instalacji
W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Print Test page przed zakończeniem czynności.
Instalacja indywidualna
Drukarka osobista jest to drukarka podłączona do komputera danej osoby lub serwera drukarek poprzez
złącze USB. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, a nie do komputera, patrz „Konfiguracja połączenia
sieciowego” na stronie 83.
80
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
Instalowanie sterownika XML Paper Specification (XPS)
SKAZÓWKA: Sterownik XPS współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: Windows Vista,
W
Windows Vista 64-bit Edition, Windows 2008, Windows 7 2008-bit Edition, Windows 8, Windows 8 2008-bit
Edition, Windows Server 7, Windows Server 64 64-bit Edition, Windows Server 64 R2 oraz Windows Server 2012.
SKAZÓWKA: W przypadku korzystania z systemów Windows Vista lub Windows Server 2008, należy
W
zainstalować Service Pack 2 lub nowszy, a następnie Windows Platform Update (KB971644). Aktualizację
(KB971644) można pobrać z witryny Windows Update.
Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.
5 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.
6 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
7 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
8 Kliknij OK.
9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
10 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej. Aby
ustawić drukarkę jako domyślną, zaznacz pole wyboru pod oknem Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Dalej.
WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
11 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.
12 Kliknij Zakończ.
Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition
WSKAZÓWKA: Należy zalogować się jako administrator.
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.
5 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.
6 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
7 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
8 Kliknij OK.
9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
10 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
81
11 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
12 Kliknij na Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.
14 Kliknij Zakończ.
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
Jeśli korzystasz z Windows Server 2008 R2, kliknij Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową jako
administrator. Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Tak.
SKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Tak; w przeciwnym wypadku należy
W
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
4 Kliknij Dodaj drukarkę lokalną.
5 Wybierz port, do którego podłączona jest drukarka i kliknij Dalej.
6 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
7 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
8 Kliknij OK.
9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
10 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej.
11 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
12 Kliknij na Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę testową.
14 Kliknij Zakończ.
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2
1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_8\XPS-V4_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 W trybie Desktop kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel
sterowania.
3 Kliknij Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki  Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
5 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
6 Kliknij OK.
7 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
8 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
82
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
9 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
Kliknij na Dalej.
10 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako
drukarkę domyślną.
11 Kliknij Zakończ.
Konfiguracja połączenia sieciowego
SKAZÓWKA: Aby korzystać z drukarki w środowisku Linux, należy zainstalować sterownik Linux. więcej
W
informacji na temat, jak zainstalować sterowniki i korzystać z nich, patrz „Instalowanie sterowników drukarki
w komputerach z systemem Linux (CUPS)”, strona 97.
Konfiguracja drukarki sieciowej w sieci lokalnej
Instalowanie sterowników PS i PCL
1 W oknie Dell Printer Setup kliknij Install Printer Driver and Software, aby uruchomić
oprogramowanie instalacyjne.
2 Wybierz Network Installation, potem kliknij Next.
3 Wybierz Local Installation, a potem kliknij Next.
4 Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij na pole Next. Jeśli drukarki nie ma na liście, kliknij na
Refresh, aby odświeżyć listę lub kliknij na Add Printer, aby ręcznie wybrać drukarkę z listy. Na tym
etapie, można podać adres IP i nazwę portu.
Jeśli drukarka została zainstalowana na serwerze, wybierz opcję I am setting up this printer on a server.
SKAZÓWKA: Korzystając z automatycznego adresu IP, instalator wyświetla 0.0.0.0.
W
Aby kontynuować, należy konieczne jest wpisanie ważnego adresu IP.
SKAZÓWKA: W niektórych przypadkach, na tym etapie wyświetlić się może komunikat Windows
W
Security Alert, jeśli korzysta się z systemów Windows Vista, Windows Vista 64­bit Edition, Windows Server
2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows 7 64­bit
Edition, Windows 8, Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012. W takiej sytuacji należy wybrać
Odblokuj (Udostępnij w Windows Server 2008 R2 i Windows 7) i kontynuować proces instalacji.
5 Podaj ustawienia drukarki i kliknij na Next.
a Wprowadź nazwę drukarki.
b Jeśli drukarka ma być drukarką domyślną, należy zaznaczyć opcję Set this printer as default.
c Jeśli chcesz zainstalować sterownik faksu, zaznacz pole wyboru przy FAX Driver.
Jeśli zachodzi potrzeba zainstalowania sterownika PostScript Level3 Compatible, należy
zaznaczyć pole wyboru przy PostScript Level3 Compatible.
d W celu umożliwienia korzystania z drukarki innym osobom w sieci, należy kliknąć na pole
wyboru przy opcji Advanced i wybrać Share this printer with other compuetrs on the network,
a następnie wprowadź wspólną nazwę drukarki, łatwą do identyfikacji przez pozostałych
użytkowników.
e Jeśli druk w kolorze ma być ograniczony, należy wybrać odpowiednią opcję Dell™ ColorTrack.
Należy wprowadzić hasło, jeśli opcja Dell ColorTrack ma aktywną funkcję ochrony hasłem
Color-Password Enabled.
6 Po dokonaniu wyboru oprogramowania i dokumentacji, którą chcemy zainstalować, należy kliknąć
na Install. Jeśli chcesz zmienić miejsce instalowania, kliknij Browse i określ nową lokalizację.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
83
7 Jeśli zgadzasz się z warunkami zawartymi w informacji o ochronie środowiska Informacja dotycząca
ochrony środowiska, zaznacz pole wyboru Use duplex printing i kliknij Install, aby kontynuować
instalację.
8 Gdy pojawi się ekran Ready to Print!, kliknij Finish, aby wyjść z kreatora instalacji.
W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Print Test page przed zakończeniem czynności.
Instalowanie sterownika XML Paper Specification (XPS)
SKAZÓWKA: Sterownik XPS współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: Windows Vista,
W
Windows Vista 64-bit Edition, Windows 2008, Windows 7 2008-bit Edition, Windows 8, Windows 8 2008-bit
Edition, Windows Server 7, Windows Server 64 64-bit Edition, Windows Server 64 R2 oraz Windows Server 2012.
Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.
6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.
7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub Adresu
IP i kliknij Dalej.
Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Dalej.
WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij,; w przeciwnym wypadku należy
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
8 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
9 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
10 Kliknij OK.
11 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
12 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej. Rozpoczyna się proces instalacji.
13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową.
14 Kliknij Zakończ.
Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition
WSKAZÓWKA: Należy zalogować się jako administrator.
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
84
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.
Po dokonaniu wyboru drukarki przejdź do kroku 8.
Po kliknięciu na Szukanej drukarki nie ma na liście, przejdź do punktu 6.
6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.
7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub Adresu
IP i kliknij Dalej.
Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Dalej.
WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
8 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
9 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
10 Kliknij OK.
11 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
12 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej.
13 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
14 Kliknij na Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
15 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową.
16 Kliknij Zakończ.
Windows Server 2008 R2
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.
WSKAZÓWKA: Po kliknięciu na pole Szukanej drukarki nie ma na liście, pojawia się ekran Znajdź
drukarkę wg nazwy lub adresu TCP/IP. Wyszukaj drukarkę na ekranie.
Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Dalej.
WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Dalej; w przeciwnym wypadku należy
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
6 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
85
7 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
8 Kliknij OK.
9 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
10 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej.
11 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
12 Kliknij na Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
13 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową.
14 Kliknij Zakończ.
Windows 7 lub Windows 7 64-bit Edition
1 W wybranym miejscu, rozpakuj poniższy plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_7Vista\XPS-V3_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
3 Kliknij Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
5 Wybierz drukarkę lub kliknij Szukanej drukarki nie ma na liście.
Po dokonaniu wyboru drukarki przejdź do kroku 8.
Po kliknięciu na Szukanej drukarki nie ma na liście, przejdź do punktu 6.
6 Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.
7 Wybierz Urządzenie TCP/IP z listy Typ urządzenia i wprowadź adres IP dla Nazwy hosta lub Adresu
IP i kliknij Dalej.
Jeśli pojawi się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij na Tak.
SKAZÓWKA: Jeśli jesteś administratorem komputera kliknij Tak; w przeciwnym wypadku należy
W
skontaktować się z administratorem, aby dokończyć czynności.
8 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
9 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
10 Kliknij OK.
11 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
12 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako drukarkę
domyślną i kliknąć Dalej.
13 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
14 Kliknij na Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
15 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową.
16 Kliknij Zakończ.
86
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2
1 W wybranym miejscu, rozpakuj pobrany plik zip.
D:\Drivers\XPS\Win_8\XPS-V4_C2665.zip (gdzie D oznacza napęd CD)
2 W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel
sterowania.
3 Kliknij Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki  Dodaj drukarkę.
4 Kliknij na Mam dysk, aby wywołać okno dialogowe Z dysku.
5 Kliknij Przeglądaj i wybierz katalog rozpakowany w punkcie 1.
6 Kliknij OK.
7 Wybierz nazwę drukarki i kliknij na Dalej.
8 Aby zmienić nazwę drukarki, wprowadź nową nazwę w oknie Nazwa drukarki i kliknij Dalej.
Rozpoczyna się proces instalacji.
9 Jeśli nie udostępniasz drukarki, wybierz Nie udostępniać drukarki. Jeśli udostępniasz drukarkę,
wybierz Udostępnij tę drukarkę, tak aby inni użytkownicy sieci ją widzieli i mogli z niej korzystać.
Kliknij na Dalej.
10 Po zakończeniu instalacji można wydrukować stronę testową, klikając na opcję Drukuj stronę
testową. Aby ustawić drukarkę jako domyślną, należy zaznaczyć pole wyboru przy Ustaw jako
drukarkę domyślną.
11 Kliknij Zakończ.
Status drukarki sieciowej można monitorować bez odchodzenia od biurka dzięki funkcji Dell Printer
Configuration Web Tool. Można mieć podgląd i/lub zmieniać ustawienia drukarki, monitorować poziom
tonera i potwierdzać termin zamawiania nowych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne
można zamawiać klikając na łącze do zamówień Dell.
WSKAZÓWKA: Dell Printer Configuration Web Tool jest niedostępny, gdy drukarka jest podłączona
bezpośrednio do komputera lub serwera drukowania.
Aby uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool, należy wpisać IP drukarki w przeglądarce
internetowej. Okno konfiguracji drukarki pojawi się na ekranie.
Można skonfigurować Dell Printer Configuration Web Tool tak, aby wysyłało wiadomość email, gdy
drukarka wymaga wymiany materiałów eksploatacyjnych lub interwencji.
Aby ustawić ostrzeżenia mailowe:
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
2 Kliknij na łącze E-Mail Server Settings Overview.
3 Pod E-Mail Server Settings wprowadź adres Primary SMTP Gateway, Reply Address oraz w polu listy
email swój adres email lub adres głównego użytkownika.
4 Kliknij Apply New Settings.
WSKAZÓWKA: Na serwerze SMTP wyświetlać się będzie komunikat Connection pending until printer sends
an alert, aż pojawi się błąd.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
87
Ustawienia udostępniania druku
Można udostępnić drukarkę w sieci wykorzystując dołączoną do drukarki płytę Software and
Documentation lub wykorzystując metodę Microsoft® Point and Print lub peer-to-peer. Należy pamiętać,
że korzystając z metod firmy Microsoft, nie wszystkie funkcje będą dostępne, np. monitorowanie statusu
drukarki i inne funkcje użytkowe zainstalowane z płyty Software and Documentation.
Jeśli drukarka ma być używana w sieci, należy ją udostępnić i zainstalować sterowniki na wszystkich
komputerach sieci.
WSKAZÓWKA: Do udostępnianie drukowania należy zakupić kabel Ethernet.
Określanie ustawień do udostępniania drukowania
Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 x64 Edition
1 Kliknij Start  Drukarki i faksy.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Właściwości.
3 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę w zakładce Udostępnij, a następnie w oknie tekstowym
Nazwa udostępnienia wpisz swoją nazwę.
4 Kliknij na Zainstaluj dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów
sieci drukujących na tej drukarce.
5 Kliknij OK.
Jeśli jakiegoś pliku zabraknie, konieczne będzie uruchomienie płyty CD z systemem operacyjnym
serwera.
Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Udostępnij.
3 Kliknij na Zmień opcje udostępniania.
Pojawi się okno dialogowe Windows wymaga twojej zgody, aby kontynuować.
4 Kliknij Dalej.
5 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia
wpisz nazwę udostępnienia.
6 Kliknij na Zainstaluj dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów
sieci drukujących na tej drukarce.
7 Kliknij OK.
Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Udostępnij.
3 Kliknij na Zmień opcje udostępniania jeśli występuje.
4 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia
wpisz nazwę udostępnienia.
5 Kliknij na Zainstaluj dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów
sieci drukujących na tej drukarce.
6 Kliknij OK.
88
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.
3 W zakładce Udostępnianie kliknij na Zmień opcje udostępniania, jeśli występuje takie pole.
Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia
wpisz nazwę udostępnienia.
4 Kliknij na Zainstaluj dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów
sieci drukujących na tej drukarce.
5 Wybierz Zastosuj i kliknij OK.
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2
1 W trybie ekranowym, prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel
użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt dla Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.
3 W zakładce Udostępnianie kliknij na Zmień opcje udostępniania jeśli występuje takie pole.
4 Znacz pole wyboru Udostępnij drukarkę, a następnie w oknie tekstowym Nazwa udostępnienia
wpisz nazwę udostępnienia.
5 Kliknij na Dodatkowe sterowniki i wybierz systemy operacyjne dla wszystkich klientów sieci
drukujących korzystających z tej drukarki.
6 Wybierz Zastosuj i kliknij OK.
Aby potwierdzić, czy drukarka została pomyślnie udostępniona należy:
• Upewnij się, że obiekt w folderze Drukarki, Drukarki i faksy lub Urządzenia i drukarki jest
udostępniony. Ikona udostępniania znajduje się pod ikonom drukarki.
• Przeglądaj Sieć lub Moje miejsca sieciowe. Znajdź nazwę hosta i odszukaj nazwę udostępniania
przypisaną drukarce.
Gdy drukarka została udostępniona, można zainstalować drukarkę u klientów sieci wykorzystując metodę
wybierz i drukuj lub każdy z każdym.
SKAZÓWKA: Jeśli wersje systemów operacyjnych (32/64 bity) serwera druku i klienta różnią się, należy na
W
serwerze ręcznie dodać sterownik drukarki dla klienta. Sterownik nie może być zainstalowany na komputerze
klienta przy wykorzystaniu metody wskaż i drukuj (point and print lub każdy z każdym (peer-to-peer). Jeśli
serwer druku pracuje na systemie Windows XP 32-bity, a komputer klient na systemie Windows 7 64 bity, należy
wykonać poniższe czynności, aby zainstalować sterownik drukarki dla klienta 64 bitowego na 32 bitowym
serwerze.
a Kliknij Dodatkowe sterowniki na ekranie udostępniania drukarek.
Szczegółowe informacje na temat, jak wyświetlić ten ekran znajdują się w sekcji „Określanie
ustawień do udostępniania drukowania” na stronie 88.
b Zaznacz pole x64, a potem kliknij OK.
c Włóż płytę zawierającą Software and Documentation do komputera.
d Kliknij Przeglądaj, aby określić folder, który zawiera 64 bitowy sterownik, a potem kliknij OK.
Rozpoczyna się proces instalacji.
Wskaż i drukuj
Wskaz i drukuj to metoda Microsoft Windows, która pozwala na podłączenie się do drukarki zdalnej.
Funkcja ta automatycznie pobiera i instaluje sterownik drukarki.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
89
Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 x64 Edition
1 Na pulpicie systemu Windows, kliknij dwa razy na Moje miejsca sieciowe.
2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.
3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij na pole Połącz.
Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na
dodanie nowej drukarki do katalogu Drukarki i faksy. Czas potrzebny do skopiowania zależy od
obciążenia sieci i innych czynników.
4 Zamknij Moje miejsca sieciowe.
5 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a Kliknij Start  Drukarki i faksy.
b Ubierz utworzoną drukarkę.
c Kliknij Plik  Właściwości.
d W zakładce Ogólne kliknij na pole Drukuj stronę testową.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition
1 Na pulpicie systemu Windows komputera klienta kliknij na Start  Sieć.
2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.
3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij na pole Połącz.
4 Kliknij na Zainstaluj sterownik.
5 Kliknij na Dalej w oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika.
6 Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na
dodanie nowej drukarki do katalogu Drukarki. Czas potrzebny do skopiowania zależy od obciążenia
sieci i innych czynników.
7 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk.
b Wybierz Drukarki.
90
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
c Prawym przyciskiem kliknij na utworzoną ikonę drukarki i wybierz Właściwości.
d W zakładce Ogólne kliknij na pole Drukuj stronę testową.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Na pulpicie systemu Windows komputera klienta, kliknij na Start  Sieć.
2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.
3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij na pole Połącz.
4 Kliknij na Zainstaluj sterownik.
5 Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na
dodanie nowej drukarki do katalogu Drukarki. Czas potrzebny do skopiowania zależy od obciążenia
sieci i innych czynników.
6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a Kliknij Start  Panel sterowania.
b Wybierz Drukarki.
c Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.
d W zakładce Ogólne kliknij na pole Drukuj stronę testową.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2
1 Na pulpicie systemu Windows komputera klienta kliknij na Start  Twoja nazwa użytkownika  Sieć
(Start  Sieć w Windows Server 2008 R2).
2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.
3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij na pole Połącz.
4 Kliknij na Zainstaluj sterownik.
5 Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na
dodanie nowej drukarki do katalogu Urządzenia i drukarki. Czas potrzebny do skopiowania zależy
od obciążenia sieci i innych czynników.
6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
b Prawym przyciskiem kliknij na właśnie utworzoną ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.
c W zakładce Ogólne kliknij na pole Drukuj stronę testową.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2
1 Najedź kursorem na prawy, dolny róg i kliknij Szukaj  wpisz Sieć w okienku wyszukiwania, kliknij
Aplikacje, a następnie kliknij Sieć.
2 Znajdź nazwę hosta serwera kliknij je dwukrotnie.
3 Kliknij prawym przyciskiem na nazwę udostępnionej drukarki, a następnie kliknij na pole Połącz.
4 Kliknij na Zainstaluj sterownik.
5 Czekaj na przekopiowanie informacji dotyczących sterownika z serwera na komputer klienta i na
dodanie nowej drukarki do katalogu Urządzenia i drukarki. Czas potrzebny do skopiowania zależy
od obciążenia sieci i innych czynników.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
91
6 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a W trybie Desktop kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel
sterowania  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.
b Prawym przyciskiem kliknij na właśnie utworzoną ikonę drukarki i wybierz Właściwości drukarki.
c W zakładce Ogólne kliknij na pole Drukuj stronę testową.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Peer-to-Peer
Jeśli korzysta się z metody każdy z każdym, cały sterownik drukarki jest instalowany na komputerze
każdego klienta. Klienci sieci zachowują kontrolę nad zmianami sterownika. Procesem drukowania
obciążony jest komputer klienta.
W Windows XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server 2003 lub Windows Server 2003 x64
Edition
1 Kliknij Start  Drukarki i faksy.
2 Kliknij Dodaj drukarkę.
3 Kliknij na Dalej.
4 Wybierz Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, potem kliknij Dalej. Jeśli
dana drukarka nie znajduje się na liście, należy wpisać ścieżkę drukarki w oknie tekstowym.
Np.: \\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>
Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to
nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.
5 Kliknij Wyszukaj drukarki, potem kliknij Dalej.
Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma
dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.
6 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.
W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Tak, aby wydrukować stronę testową.
7 Kliknij Zakończ.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
92
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
Windows Vista lub Windows Vista 64-bit Edition
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
2 Kliknij na opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.
3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, potem kliknij Dalej. Jeśli drukarka
jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście i podaj ścieżkę
dostępu do drukarki w polu tekstowym Wybierz drukarkę udostępnianą po nazwie i kliknij Dalej.
Np.: \\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>
Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to
nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma
dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.
4 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.
5 W celu sprawdzenia poprawności instalacji kliknij Wydruk strony testowej.
6 Kliknij Zakończ.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 64-bit Edition
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
2 Kliknij Dodaj drukarkę.
3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, potem kliknij Dalej. Jeśli drukarka
jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście i podaj ścieżkę
dostępu do drukarki w polu tekstowym Wybierz drukarkę udostępnianą po nazwie i kliknij Dalej.
Na przykład: \\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>
Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to
nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma
dostępnych sterowników systemowych, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.
4 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.
5 Kliknij drukuj stronę testową, jeśli chcesz zweryfikować poprawność instalacji.
6 Kliknij Zakończ.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
93
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition lub Windows Server 2008 R2
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
2 Kliknij Dodaj drukarkę.
3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth. Jeśli drukarka jest na liście,
wybierz ją i kliknij Dalej lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście. Kliknij Wybór drukarki
udostępnionej według nazwy i w oknie tekstowym wpisz ścieżkę drukarki, a potem kliknij Dalej.
Na przykład: \\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>
Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to
nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma
dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.
4 Potwierdź nazwę drukarki i kliknij Dalej.
5 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.
6 Kliknij drukuj stronę testową, jeśli chcesz zweryfikować poprawność instalacji.
7 Kliknij Zakończ.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
Windows 8, Windows 8 64-bit Edition lub Windows Server 2012 R2
1 W trybie ekranowym, prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel
użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt dla Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.
2 Kliknij na opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora Dodawania drukarki.
3 Jeśli drukarka jest na liście, wybierz ją i kliknij Dalej lub wybierz Mojej drukarki nie ma na liście. Kliknij
Wybór drukarki udostępnionej według nazwy i w oknie tekstowym wpisz ścieżkę drukarki, a potem
kliknij Dalej.
Na przykład: \\<nazwa hosta serwera>\<nazwa udostępnianej drukarki>
Nazwa hosta to nazwa serwera, który identyfikuje go w sieci. Nazwa udostępnianej drukarki to
nazwa, którą nadano w trakcie instalacji serwera.
Jeśli jest to nowa drukarka, może być konieczne zainstalowanie sterownika drukarki. Jeśli nie ma
dostępnego sterownika systemowego, konieczne będzie podanie ścieżki dostępu do sterowników.
4 Potwierdź nazwę drukarki i kliknij Dalej.
5 Kliknij Tak, jeśli ta drukarka ma być ustalona jako domyślna, a potem kliknij Dalej.
6 Kliknij drukuj stronę testową, jeśli chcesz zweryfikować poprawność instalacji.
7 Kliknij Zakończ.
Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo, instalacja jest zakończona.
94
Instalowanie sterowników na komputerach z systemem Windows®
11
Instalowanie sterowników drukarki
w komputerach Macintosh
Instalowanie sterowników i oprogramowania
1 Uruchom dysk Software and Documentation w komputerze Macintosh.
2 Kliknij dwukrotnie na ikonę Dell C2665 Installer, a potem kliknij Continue.
3 Jeśli zostaniesz poproszony o potwierdzenie programu instalowanego z pakietu instalacyjnego,
kliknij Continue.
4 Kliknij Continue na ekranie Important information.
5 Wybierz język umowy licencyjnej oprogramowania.
6 Po przeczytaniu umowy licencyjnej oprogramowania kliknij Continue.
7 Jeśli zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej oprogramowania, kliknij Agree i kontynuuj proces
instalacji.
8 Potwierdź miejsce instalacji.
9 Kliknij na Install, aby przeprowadzić instalację standardową.
Jeśli chcesz przeprowadzić instalację nietypową, kliknij Customize i wybierz elementy, które chcesz
zainstalować.
• Dell C2665dnf Printer Driver
• Dell C2665dnf Fax Driver
• Dell C2665dnf Scan Driver
• Dell Printer Status Monitor
10 Wpisz nazwę i hasło administratora, a potem kliknij Install Software.
11 Kliknij Continue Installation, aby kontynuować instalację.
12 Po wyświetleniu się informacji Installation was successful, kliknij Log Out, aby zakończyć instalację.
Dodawanie drukarki w systemie Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 lub 10.8
Z wykorzystaniem złącza USB
1 Włącz drukarkę.
2 Podłączyć drukarkę do komputera Mackintosh za pomocą kabla.
Drukarka jest automatycznie dodawana do komputera Macintosh.
Korzystanie z drukowania IP
1 Włącz drukarkę.
2 Sprawdź, czy komputer Macintosh i drukarka są połączone.
Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za
pomocą kabla LAN.
Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest ono poprawnie
skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.
3 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7
i Mac OS X 10.8).
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh
95
4 Kliknij na symbol „+”, a potem na IP.
5 Wybierz Drukarka liniowa Deamon – LPD jako Protokół.
6 Wpisz adres IP drukarki w polu Address.
7 Wybierz Dell C2665dnf Color MFP w opcji Użyj.
WSKAZÓWKA: W trakcie konfigurowania druku przy pomocy IP drukowania, wyświetlana jest pusta
nazwa kolejki. Nie trzeba jej podawać.
8 Kliknij na Dodaj.
9 Podaj opcje, które zostały zainstalowane w drukarce, a potem kliknij Kontynuuj.
10 Potwierdź, ze drukarka jest wyświetlana w Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7
i Mac OS X 10.8).
Wykorzystanie Bonjour
1 Włącz drukarkę.
2 Sprawdź, czy komputer Macintosh i drukarka są połączone.
Jeśli wykorzystywane jest połączenie przewodowe, podłącz drukarkę do komputera Macintosh za
pomocą kabla LAN.
Jeśli wykorzystywane jest połączenie bezprzewodowe, sprawdź, czy jest ono poprawnie
skonfigurowane w komputerze Macintosh i w drukarce.
3 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7
i Mac OS X 10.8).
4 Kliknij na symbol „+”, a potem na Domyślne.
5 Wybierz z listy Nazwa drukarki podłączonej poprzez Bonjour.
6 Nazwa i Drukuj używając (Użyj w Mac OS X 10.8) zostają wprowadzone automatycznie.
WSKAZÓWKA: Jeśli w polu Użyj automatycznie wybrana zostaje opcja „AirPrint Printer”, wybierz ręcznie
„Dell C2665dnf Color MFP”.
7 Kliknij na Dodaj.
8 Podaj opcje, które zostały zainstalowane w drukarce, a potem kliknij Kontynuuj.
9 Potwierdź, ze drukarka jest wyświetlana w Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7
i Mac OS X 10.8).
Konfigurowanie ustawień
Zainstalowanie wszystkich dodatkowych akcesoriów zostało potwierdzone.
1 Otwórz Preferencje systemowe, kliknij Drukuj i faksuj (Drukuj & skanuj w Mac OS X 10.7
i Mac OS X 10.8).
2 Z listy Nazwa drukarki wybierz swoją drukarkę i kliknij Opcje i materiały.
3 Wybierz Sterownik, a następnie wybierz opcje, które zostały zainstalowane na drukarce, a potem
kliknij OK.
96
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach Macintosh
12
Instalowanie sterowników drukarki
w komputerach z systemem Linux (CUPS)
W tej sekcji znajdują się na temat instalowania lub konfigurowania sterownika drukarki za pomocą CUPS
(Common UNIX Printing System) w systemie Red Hat® Enterprise Linux® 5/6 Desktop lub SUSE® Linux
Enterprise Desktop 10/11.
Czynności w systemie Red Hat Enterprise Linux 5 WS/6 Client
Przegląd konfiguracji
Czynności w systemie Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop:
1 Zainstaluj sterownik drukarki.
2 Skonfiguruj kolejkę drukowania.
3 Podaj domyślną kolejkę.
4 Określ opcje drukowania.
Instalowanie sterownika drukarki
WAGA: Przed przystąpieniem do instalowania sterownika drukarki w systemie Red Hat Enterprise Linux 5,
U
należy potwierdzić, że w systemie zainstalowana została aktualizacja Update 6 lub nowsza. Skonsultuj się
z dystrybutorem systemu Linux w celu przeprowadzenia aktualizacji systemu.
1 Wybierz Applications  System Tools (Accessories w Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop) 
Terminal.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -ivh (Wpisz ścieżkę dostępu do pliku)/Dell-C2665ColorMFP-x.x-x.noarch.rpm
Sterownik drukarki został zainstalowany.
Ustawianie kolejki
Aby wykonywać zadania drukowania, trzeba skonfigurować kolejkę na swojej stacji roboczej. Czynności
w systemie Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop:
1 Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz URL „http://localhost:631”.
2 Kliknij na Administration.
3 Kliknij na Add Printer.
Wpisz nazwę drukarki w polu Name w oknie Add New Printer, a potem kliknij Continue. Możesz
opcjonalnie podać lokalizację i opis drukarki.
W przypadku połączenia sieciowego:
a Wybierz LPD/LPR Host or Printer z menu Device, a następnie kliknij Continue.
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
97
b Wpisz adres IP drukarki w pasku adresu Device URL i kliknij Continue.
Format: lpd://xxx.xxx.xxx.xxx (adres IP drukarki)
W przypadku połączenia przez złącze USB:
a Wybierz Dell C2665dnf Color MFP USB #1 lub Dell C2665dnf Color DNF z menu Device i kliknij
Continue.
4 Z menu modelu wybierz Dell C2665dnf Color MFP PS vx.x (en) i kliknij Add Printer.
5 Jako nawę użytkownika wpisz root, podaj hasło administratora i kliknij OK.
Pojawi się komunikat Printer xxx has been added successfully.
Zadanie zakończone.
Czynności w systemie Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop:
1 Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz URL „http://localhost:631”.
2 Kliknij na Administration.
3 Kliknij na Add Printer.
4 Jako nawę użytkownika wpisz root, podaj hasło administratora i kliknij OK.
W przypadku połączenia sieciowego:
a Wybierz LPD/LPR Host or Printer z menu inne drukarki sieciowe Other Network Printers,
a następnie kliknij Continue.
b Wpisz adres IP drukarki w pasku adresu Device URL i kliknij Continue.
Format: lpd://xxx.xxx.xxx.xxx (adres IP drukarki)
W przypadku połączenia przez złącze USB:
a Wybierz Dell C2665dnf Color MFP z menu Local Printers i kliknij Continue.
5 Wpisz nazwę drukarki w polu Name w oknie Add Printer, a potem kliknij Continue.
Możesz opcjonalnie podać lokalizację i opis drukarki.
6 Z menu modelu wybierz Dell C2665dnf Color MFP PS vx.x (en) i kliknij Add Printer.
Zadanie zakończone.
Drukowanie z aplikacji
Po zakończeniu konfiguracji kolejki, można drukować zadania z poziomu aplikacji. Rozpocznij
drukowanie zadania z programu użytkowego, a potem podaj kolejkę w oknie dialogowym.
Czasami można drukować tylko z domyślnej kolejki, w zależności od aplikacji (na przykład Mozilla).
W takich przypadkach, przed rozpoczęciem drukowania, ustaw kolejkę, którą chcesz wydrukować
jako kolejkę domyślną. Więcej informacji na temat określania domyślnej kolejki można znaleźć w sekcji
„Ustawianie domyślnej kolejki” poniżej.
Ustawianie domyślnej kolejki
1 Wybierz Applications  System Tools (Accessories w Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop) 
Terminal.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
lpadmin -d (Wpisz nazwę kolejki)
98
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
Ustawianie opcji drukowania
Można ustawić opcje wydruku takie, jak tryb druku w kolorze. Czynności w systemie Red Hat Enterprise
Linux 5 Desktop:
1 Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz URL „http://localhost:631”.
2 Kliknij na Administration.
3 Kliknij na Manage Printers.
4 Kliknij Set Printer Options dla drukarki, dla której chcesz określić opcje drukowania.
5 Określ wymagane ustawienia i kliknij na Set Printer Options.
6 Jako nazwę użytkownika wpisz root, potem podaj hasło administratora.
Pojawi się komunikat Printer xxx has been added successfully.
Zadanie zakończone.
Czynności w systemie Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop:
1 Za pomocą przeglądarki internetowej otwórz URL „http://localhost:631”.
2 Kliknij na Administration.
3 Kliknij na Manage Printers.
4 Kliknij nazwę kolejki dla której chcesz określić opcje drukowania.
5 Wybierz Set Default Options w menu Administration.
6 Kliknij wybrana pozycję ustawienia, określ ustawienia i kliknij Set Default Options.
Pojawi się komunikat Printer xxx default options have been set successfully.
Zadanie zakończone.
Deinstalacja sterownika drukarki
1 Wybierz Applications  System Tools (Accessories w Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop) 
Terminal.
2 W oknie terminala wpisz poniższe polecenie w celu usunięcia kolejki druku.
su
(Wpisz hasło administratora)
/usr/sbin/lpadmin -x (Wpisz nazwę kolejki druku)
3 Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -e Dell-C2665-Color-MFP
Sterownik drukarki został odinstalowany.
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
99
Operacje w systemie SUSE Linux Enterprise Desktop 10
Przegląd konfiguracji
SUSE Linux Enterprise Desktop 10:
1 Zainstaluj sterownik drukarki.
2 Skonfiguruj kolejkę drukowania.
3 Podaj domyślną kolejkę.
4 Określ opcje drukowania.
Instalowanie sterownika drukarki
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -ivh (Wpisz ścieżkę dostępu do pliku)/Dell-C2665ColorMFP-x.x-x.noarch.rpm
Sterownik drukarki został zainstalowany.
Ustawianie kolejki
Aby wykonywać zadania drukowania, trzeba skonfigurować kolejkę na swojej stacji roboczej.
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie YaST w przeglądarce aplikacji Application
Browser.
2 Wpisz hasło administratora i kliknij Continue.
Opcja YaST Control Center jest aktywna.
3 Wybierz Hardware w YaST Control Center i wybierz opcję Printer.
Pojawi się okno dialogowe z konfiguracji drukarek. W przypadku połączenia sieciowego:
a Kliknij na Add.
b Wybierz Network Printers jako Printer Type, a potem kliknij Next.
c Wybierz Print via LPD-Style Network Server jako Network printers, a potem kliknij Next.
d Wpisz adres IP drukarki w polu Hostname of Print Server.
e Wpisz nazwę kolejki drukarki w polu Remote Queue Name i kliknij Next.
f Wpisz nazwę drukarki w polu Name for printing.
WSKAZÓWKA: Location i Description drukarki nie muszą być określane.
g Zaznacz pole Do Local Filtering, a potem kliknij Next
h Wybierz DELL, jako Manufacturer. Wybierz C2665dnf Color MFP jako Model i kliknij Next.
i Skonfiguruj ustawienia w Configuration, a potem kliknij OK.
100
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
W przypadku połączenia przez złącze USB:
a Wybierz Dell C2665dnf Color MFP on USB (//Dell/C2665dnf%20Color%20MFP or /dev/usblp*)
jako Available are, potem kliknij Configure….
b Potwierdź ustawienia w Edit configuration, potem kliknij OK.
4 Kliknij Finish.
Drukowanie z aplikacji
Po zakończeniu konfiguracji kolejki, można drukować zadania z poziomu aplikacji. Rozpocznij
drukowanie zadania z programu użytkowego, a potem podaj kolejkę w oknie dialogowym.
Czasami można drukować tylko z domyślnej kolejki, w zależności od aplikacji (na przykład Mozilla).
W takich przypadkach, przed rozpoczęciem drukowania, ustaw kolejkę, którą chcesz wydrukować
jako kolejkę domyślną. Więcej informacji na temat określania domyślnej kolejki można znaleźć w sekcji
„Ustawianie domyślnej kolejki” na stronie 98.
Ustawianie domyślnej kolejki
1 Aby włączyć opcję Printer setup: Autodetected printers, wykonaj następujące czynności.
a Wybierz Computer  More Applications... i następnie YaST w Application Browser.
b Wpisz hasło administratora i kliknij Continue.
YaST Control Center jest aktywna.
c Hardware w YaST Control Center i wybierz opcję Printer.
2 Wybierz drukarkę, która ma być drukarką domyślną Printer Configuration oraz wybierz Set default
w opcji Other.
3 Kliknij Finish.
Ustawianie opcji drukowania
Można ustawić opcje wydruku takie, jak tryb druku w kolorze.
1 Otwórz przeglądarkę.
2 Wpisz http://localhost:631/admin w Location i naciśnij klawisz <Enter>.
3 Jako nazwę użytkownika wpisz root, potem podaj hasło administratora.
Pojawi się okno CUPS.
SKAZÓWKA: Ustaw hasło dostępu jako administrator drukarki przed ustawieniem kolejki druku.
W
Jeśli nie zostało ustawione, idź do „Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki” na
stronie 102.
4 Kliknij na Manage Printers.
5 Podaj wymagane ustawienia drukarki i kliknij na Continue.
Pojawi się komunikat Printer xxx has been added successfully.
Zadanie zakończone. Drukuj z poziomu aplikacji.
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
101
Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki
Należy ustawić hasło dostępu na poziomie administratora drukarki, aby wykonywać czynności jako
administrator drukarki.
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
lppasswd -g sys -a root
(Wpisz hasło dostępu na poziomie administratora drukarki po
pojawieniu się komunikatu „Wpisz hasło”).
(Wpisz ponownie hasło dostępu na poziomie administratora
drukarki po pojawieniu się komunikatu „Wpisz hasło”.)
Deinstalacja sterownika drukarki
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 W oknie terminala wpisz poniższe polecenie w celu usunięcia kolejki druku.
su
(Wpisz hasło administratora)
/usr/sbin/lpadmin -x (Wpisz nazwę kolejki druku)
3 Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -e Dell-C2665-Color-MFP
Sterownik drukarki został odinstalowany.
Operacje w systemie SUSE Linux Enterprise Desktop 11
Przegląd konfiguracji
SUSE Linux Enterprise Desktop 11:
1 Zainstaluj sterownik drukarki.
2 Skonfiguruj kolejkę drukowania.
3 Podaj domyślną kolejkę.
4 Określ opcje drukowania.
102
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
Instalowanie sterownika drukarki
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -ivh (Wpisz ścieżkę dostępu do pliku)/Dell-C2665ColorMFP-x.x-x.noarch.rpm
Sterownik drukarki został zainstalowany.
Ustawianie kolejki
Aby wykonywać zadania drukowania, trzeba skonfigurować kolejkę na swojej stacji roboczej.
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie YaST w przeglądarce aplikacji Application
Browser.
2 Wpisz hasło administratora i kliknij Continue.
Opcja YaST Control Center jest aktywna.
3 Wybierz Hardware w YaST Control Center i wybierz opcję Printer.
Pojawi się okno dialogowe konfiguracji drukarek.
W przypadku połączenia sieciowego:
a Kliknij na Add.
Otworzy się okno dialogowe konfiguracji dodawania nowej drukarki.
b Kliknij na Connection Wizard.
Pojawi się okno dialogowe kreatora połączenia.
c Wybierz Line Printer Daemon (LPD) Protocol z opcji Access Network Printer lub Print Serwer.
d Wpisz adres IP drukarki w pasku adresu IP Address or Host Name:.
e Wybierz Dell w menu rozwijanym Select the printer manufacturer:.
f Kliknij OK.
Pojawi się okno dialogowe konfiguracji dodawania nowej drukarki.
g Wybierz Dell C2665dnf Color MFP PS vx.x [Dell/Dell_C2665dnf_Color_MFP.ppd.gz] z listy
przypisywania sterowników Assign Driver.
WSKAZÓWKA: Nazwę drukarki można podać w polu Set Name:.
h Potwierdź ustawienia, a potem kliknij OK.
W przypadku połączenia przez złącze USB:
a Kliknij na Add.
Otworzy się okno dialogowe konfiguracji dodawania nowej drukarki.
Nazwa drukarki wyświetli się na liście Detrmine Connection.
b Wybierz Dell C2665dnf Color MFP PS vx.x [Dell/Dell_C2665dnf_Color_MFP.ppd.gz] z listy
przypisywania sterowników Assign Driver.
WSKAZÓWKA: Nazwę drukarki można podać w polu Set Name:.
c Potwierdź ustawienia, a potem kliknij OK.
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
103
Drukowanie z aplikacji
Po zakończeniu konfiguracji kolejki, można drukować zadania z poziomu aplikacji. Rozpocznij
drukowanie zadania z programu użytkowego, a potem podaj kolejkę w oknie dialogowym.
Czasami można drukować tylko z domyślnej kolejki, w zależności od aplikacji (na przykład Mozilla).
W takich przypadkach, przed rozpoczęciem drukowania, ustaw kolejkę, którą chcesz wydrukować
jako kolejkę domyślną. Więcej informacji na temat określania domyślnej kolejki można znaleźć w sekcji
„Ustawianie domyślnej kolejki” poniżej.
Ustawianie domyślnej kolejki
W trakcie dodawania drukarki można ustawić kolejkę domyślną.
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie YaST w przeglądarce aplikacji Application
Browser.
2 Wpisz hasło administratora i kliknij Continue.
Opcja YaST Control Center jest aktywna.
3 Wybierz Hardware w YaST Control Center i wybierz opcję Printer.
Pojawi się okno dialogowe konfiguracji drukarek.
4 Kliknij Edit.
Pojawia się okno dialogowe do modyfikowania ustalonej kolejki.
5 Potwierdź, że drukarka, którą chcesz ustawić, jest wybrana na liście Connection.
6 Zaznacz pole wyboru Default Printer.
7 Potwierdź ustawienia, a potem kliknij OK.
Ustawianie opcji drukowania
Można ustawić opcje wydruku takie, jak tryb druku w kolorze.
1 Otwórz przeglądarkę.
2 Wpisz http://localhost:631/admin w Location i naciśnij klawisz <Enter>.
3 Kliknij na Manage Printers.
4 Kliknij Set Printer Options dla drukarki, dla której chcesz określić opcje drukowania.
5 Określ wymagane ustawienia i kliknij na Set Printer Options.
6 Jako nawę użytkownika wpisz root, podaj hasło administratora i kliknij OK.
SKAZÓWKA: Ustaw hasło dostępu jako administrator drukarki przed ustawieniem kolejki druku.
W
Jeśli nie zostało ustawione, idź do „Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki” na
stronie 102.
Pojawi się komunikat Printer xxx has been added successfully.
Zadanie zakończone. Drukuj z poziomu aplikacji.
104
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
Ustawianie hasła dostępu na poziomie administratora drukarki
Należy ustawić hasło dostępu na poziomie administratora drukarki, aby wykonywać czynności jako
administrator drukarki.
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
lppasswd -g sys -a root
(Wpisz hasło dostępu na poziomie administratora drukarki po
pojawieniu się komunikatu „Wpisz hasło”).
(Wpisz ponownie hasło dostępu na poziomie administratora
drukarki po pojawieniu się komunikatu „Wpisz hasło”.)
Deinstalacja sterownika drukarki
1 Wybierz Computer  More Applications... i następnie Gnome Terminal w przeglądarce aplikacji
Application Browser.
2 W oknie terminala wpisz poniższe polecenie w celu usunięcia kolejki druku.
su
(Wpisz hasło administratora)
/usr/sbin/lpadmin -x (Wpisz nazwę kolejki druku)
3 Powtórz powyższe polecenie dla wszystkich kolejek dla tego samego modelu.
4 Wpisz następującą komendę w oknie terminala.
su
(Wpisz hasło administratora)
rpm -e Dell-C2665-Color-MFP
Sterownik drukarki został odinstalowany.
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
105
106
Instalowanie sterowników drukarki w komputerach z systemem Linux (CUPS)
Obsługa drukarki
13 Panel użytkownika........................................................ 109
14 Dell™ Printer Configuration Web Tool .................... 117
15 Korzystanie z menu Tool Box .................................... 185
16 Korzystanie z menu drukarki...................................... 213
17 Wytyczne dotyczące nośników druku..................... 293
18 Wkładanie nośników druku........................................299
107
108
13
Panel użytkownika
Podstawowe informacje
Panel użytkownika składa się panelu dotykowego, wskaźnika LED stanu pracy, przycisków sterowania
i klawiatury numerycznej, która umożliwia sterowanie drukarką.
1
2
13
12
3
4
5
6
11
7
8
10
9
1 Menu główne
(Home)
• Przenosi do ekranu menu głównego.
2 Przycisk
(Login/Logout)
• Jeżeli użytkownik jest zalogowany, naciśnięcie przycisku powoduje wylogowanie użytkownika.
3 Panel dotykowy
• Wprowadzanie ustawień poprzez bezpośrednie dotykanie ekranu.
• Wyświetla ustawienia, instrukcje i komunikaty o błędach.
4 Wskaźnik trybu pracy LED (Ready/Error)
• Sygnalizator świeci się na zielono, gdy jest w stanie gotowości i mruga, gdy odbierane są dane do
druku.
• Sygnalizator świeci się na żółto, gdy pojawia się błąd i mruga na żółto, gdy pojawia się
nienaprawialny błąd.
5 Przyciski numeryczne
• Wprowadzanie liczb i znaków.
6 Przycisk
(Re-dial/Pause)
• Ponownie wybiera numer telefonu.
• Wstawia przerwę do numeru telefonu.
7 Przycisk kopiowania
(Copy)
• Uruchamia kopiowanie. Działa tylko z ekranu menu głównego, dy użytkownik jest zalogowany do
drukarki.
8 Przycisk
(Power Saver)
• Włączanie/wyłączanie trybu Power Saver. Gdy urządzenie nie jest przez jakiś czas używane,
wchodzi w tryb Power Saver, aby zmniejszyć zużycie energii. Gdy włączony jest tryb Power Saver,
przycisk
mruga.
Panel użytkownika
109
9 Czytnik
(NFC)
• Uruchamia komunikację pomiędzy karta a drukarką, gdy karta NFC jest przemieszczana nad
czytnikiem.
10 Przyciski szybkiego wybierania
(Quick Dial 1/Quick Dial 2)
• Uruchamia faksowanie dokumentu pod numery zapisane jako odpowiednio „001” i „002” w opcji
szybkiego wybierania faksu. Działa tylko, gdy wyświetlany jest ekran menu głównego.
11 Przycisk kasowania
(Delete)
• Kasuje cyfry i znaki.
12 Przycisk stanu realizacji zadania
(Job Status)
• Przesuwa do ekranu stanu realizacji zadania. Z poziomu tego ekranu można sprawdzać i kasować
aktywne zadania.
13 Przycisk informacji
(Information)
• Przesuwa do ekranu Information. Daje dostęp do wielu menu informacji i ustawień, umożliwia
sprawdzenie poziomu materiałów eksploatacyjnych i statusu sieci oraz drukowanie różnych
raportów i list.
WSKAZÓWKA: Przejście do innego menu lub powrót do poprzedniego ekranu kasuje bieżące wpisy lub
ustawienia. Należy pamiętać o naciśnięciu przycisku OK, aby zapisać wprowadzone informacje.
Podstawowe operacje na panelu użytkownika
Obsługa panelu dotykowego jest taka sam jak w tablecie czy smartfonie.
Wybranie elementu menu na ekranie
Puknij w dany element.
Home
Guest
Copy
Scan to USB
Scan to E-mail
Fax
ID Copy
Print
Przewijanie ekranów lub pozycji na liście
Przesuwaj palec po ekranie.
Home
110
Panel użytkownika
Guest
Copy
Scan to USB
Scan to E-mail
Fax
ID Copy
Print
Aby przewijać szybciej, muśnij palcem po ekranie.
Home
Guest
Copy
Scan to USB
Scan to E-mail
Fax
ID Copy
Print
WSKAZÓWKA: Nie wszystkie ekrany obsługują gesty przesuwania (swipe) i muśnięcia (flick), zależy to od typu
ekranu. W takim przypadku, obsługa polega na pukaniu w przyciski pokazane na ekranie.
Ekran główny
W tej sekcji opisane zostały pola i przyciski ekranu głównego, który jest wyświetlany po naciśnięciu
przycisku
(Home), gdy użytkownik jest zalogowany do drukarki. Ekran główny Home jest domyślnym
ekranem, który wyświetlany jest po włączeniu drukarki.
WSKAZÓWKA: Aby wyświetlić ekran główny, użytkownik musi być wcześniej zarejestrowany i zalogowany.
Więcej informacji w sekcji „Uwierzytelnianie użytkownika” na stronie 423.
Ikona Lock
Ikona stanu pracy połączenia Wi-Fi Direct
Ikona stanu pracy połączenia Wireless LAN
Pasek powiadomień
Informacja Czas/Sieć
Home
Guest
Copy
Scan to USB
Scan to E-mail
Fax
ID Copy
Print
Nazwa konta
Pola
Pasek powiadomień
Wyświetla stan pracy drukarki po przeciągnięciu symbolu
w dół. Zamknięcie następuje po
przeciągnięciu do góry.
Dostępna jest regulacja jasności, informacja o poziomie tonera, czy stan realizacji bieżących zadań.
W tym obszarze wyświetlane są także ostrzeżenia.
Aby ustawić poziom jasności, przeciągnij suwak Screen Brightness. Aby sprawdzić Toner Information,
puknij Supplies.
Każdorazowo wyświetlana jest informacja dotycząca jednego tonera. Aby zobaczyć informację dotyczącą
pozostałych tonerów, należy przeciągnąć palcem po ekranie.
Panel użytkownika
111
Ikona blokowania
Pokazuje, że każda z funkcji kontrolowanych przez opcję Function Enabled jest aktywna. Gdy po
lewej stronie nazwy konta wyświetlana jest ikona Lock, funkcje blokowane hasłem dostępne są bez jego
wprowadzania.
Ikona stanu połączenia Wi-Fi Direct
Wyświetlany jest stan pracy połączenia Wi-Fi Direct. Ta ikona wyświetlana jest tylko wtedy, gdy opcja
Wi-Fi Direct jest włączona.
Ikona stanu połączenia bezprzewodowego LAN
Wyświetlana jest siła sygnału połączenia bezprzewodowego, gdy adapter połączenia bezprzewodowego
jest podłączony do urządzenia.
Informacje dotyczące czasu i sieci
Wyświetlany jest aktualny czas lub informacje o sieci (adres IPv4 lub nazwę hosta).
Nazwa konta
Wyświetla nazwę użytkownika aktualnie logującego się do urządzenia.
Pola
Wyświetla pola dostępnych funkcji.
Jeżeli kolor pola jest blady, funkcja jest niedostępna.
Jeżeli na danym polu wyświetlona jest ikona Lock, funkcja jest kontrolowana przez ustawienia Function
Enabled i należny podać hasło, aby włączyć funkcję.
Więcej informacji na temat Function Enabled, patrz sekcja „Function Enabled” na stronie 254.
Przesuwanie, dodawanie i usuwanie pól
Przesuwanie pól
Puknij i przytrzymaj palec na wybranym polu i przeciągnij je w wybrane miejsce.
Najbliższe dostępne miejsce sygnalizowane jest krótką, pomarańczową linią. Pola można przesuwać
także pomiędzy stronami menu.
Home
Copy
Guest
Scan to USB
Scan to E-mail
Home
Guest
Add App
ID Copy
Fax
112
Panel użytkownika
Print
ID Copy
Dodawanie pól
Na ostatniej stronie ekranu menu głównego, odszukaj pole Add App i puknij w nie.
Pojawi się ekran Apps List.
Puknij pole, które chcesz dodać do ekranu menu głównego Home.
Usuwanie pól
Puknij i przytrzymaj palec na polu, które chcesz usunąć. Pojawi się symbol
Przeciągnij dane pole do symbolu kosza.
Home
.
Guest
Copy
Scan to USB
Fax
Scan to E-mail
Print
ID Copy
Pojawi się ekran potwierdzenia. Puknij OK, aby usunąć pole.
Korzystanie z klawiatury ekranowej
Podczas niektórych operacji pojawi się klawiatura ekranowa. Poniżej podano sposób wprowadzania
tekstu.
Back
Done
Back
Done
QWERTY
Back
AZERTY
Done
QWERTZ
Można wprowadzać cyfry, litery i symbole.
Czynność
Opis
Wprowadzanie liter
Aby wprowadzić duże litery, puknij . Aby wprowadzić małe litery, puknij
ponownie. Aby zablokować duże litery, puknij
dwa razy.
Wprowadzanie cyfr i symboli
Puknij
Wprowadzanie spacji
Puknij
Usuwanie znaków
Każdorazowe puknięcie w
.
.
usuwa jeden znak.
Panel użytkownika
113
Zmiana układu klawiatury
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, następnie puknij Language Settings.
3 Puknij Keyboard Layout.
4 Puknij wybrany układ klawiatury.
5 Puknij OK.
Korzystanie z przycisków numerycznych
W trakcie realizacji zadań konieczne może być wprowadzenie cyfr. Na przykład, przy bezpośrednim
wprowadzaniu numeru faksu.
Przyciski numeryczne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#
Zmiana liczb lub nazw
W przypadku wprowadzenia błędnej cyfry, naciśnij
wprowadź poprawną cyfrę lub znak.
(Delete), aby skasować ostatnią cyfrę. Następnie
Wstawianie pauzy
W przypadku niektórych systemów telefonicznych, konieczne jest wprowadzenie specjalnego kodu
i zaczekanie na drugi sygnał wybierania. Uruchomienie specjalnego kodu wymaga naciśnięcia przycisku
pauzy. Na przykład, wprowadź kod 9, a potem naciśnij przycisk
(Redial/Pause) przed wprowadzeniem
numeru telefonu. Na ekranie pojawi się „–”, co oznacza, że pauza została wprowadzona.
114
Panel użytkownika
Wydruk raportu ustawień panelu
Raport ustawień panelu zawiera aktualne ustawienia wszystkich menu drukarki. Informacje szczegółowe,
na temat jak drukować raport ustawień panelu, patrz „Report/List” na stronie 213.
Zmiana języka
Aby zmienić język informacji wyświetlanych na panelu dotykowym:
Korzystając z panelu użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, następnie puknij Language Settings.
3 Puknij Panel Language.
4 Puknij
, aż pojawi się szukany język, a potem puknij na wybrany język.
5 Puknij OK.
Korzystając z funkcji Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box”, strona 185.
Otworzy się funkcja Tool Box.
2 Kliknij zakładkę Printer Maintenance.
3 Wybierz język panelu Panel Language z listy po lewej stronie.
Pojawi się strona panelu użytkownika.
4 Wybierz szukany język z listy Panel Language, a potem kliknij Apply New Settings.
Ustawianie opcji Power Saver Timer
Można ustawić czas działania opcji Power Saver. Drukarka wchodzi w tryb pracy oszczędzania energii,
gdy nie jest używana przez określony czas.
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe
hasło, aby wejść do menu Admin Settings.
Ustawianie włączania trybu oszczędzania energii:
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij w zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij System Settings.
4 Puknij General.
5 Puknij Power Saver Timer.
6 Puknij Sleep lub Deep Sleep.
7 Puknij – albo + lub użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić żądaną wartość.
Można ustawić 1 do 30 minut dla trybu Sleep lub 1 do 30 minut dla Deep Sleep.
8 Puknij OK.
Panel użytkownika
115
Funkcja zadań równoległych
Ta funkcja umożliwia rozpoczęcie innego zadania w trakcie przesyłania faksu. Realizowane jest to
poprzez czasowe wyświetlenie ekranu menu głównego Home i przełączenie urządzenia na inną funkcję,
która może być wykonywana równolegle, takiej jak kopiowanie, czy skanowanie.
1 W trakcie wysyłania lub odbierania faksu, naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Copy lub Scan.
3 Po wprowadzeniu ustawień kopiowania lub skanowania, puknij OK.
Szczegółowe informacje na temat funkcji Copy lub Scan znajdują się w sekcji „Kopiowanie” na
stronie 325 i „Skanowanie” na stronie 337.
116
Panel użytkownika
14
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Przegląd
WSKAZÓWKA: Narzędzie sieciowe nie jest dostępne jeśli drukarka nie jest podłączona do sieci za pomocą
kabla lub adaptera łączności bezprzewodowej.
Jedną z funkcji Dell Printer Configuration Web Tool jest E-Mail Alert Setup, wysyłanie listu email do
użytkownika, gdy drukarka wymaga wymiany materiałów eksploatacyjnych lub interwencji.
Podaj informacje dotyczące drukarki, numer seryjny środka trwałego nadawany wszystkim drukarkom na
danym terytorium, użyj Printer information w oknie Dell Printer Configuration Tool. Wystarczy wpisać
adres IP każdej drukarki podłączonej do sieci, aby wyświetlić numer seryjny sprzętu.
Dell Printer Configuration Web Tool pozwala na dokonanie zmian ustawień drukarki i śledzenie trendów
drukowania. Za pomocą przeglądarki sieciowej administrator sieci może skopiować ustawienia danej
drukarki na inną drukarkę lub wszystkie drukarki w danej sieci.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
117
Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web Tool
Przed przystąpieniem do korzystania z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool należy sprawdzić,
czy w przeglądarce aktywna jest opcja JavaSript.
Zaleca się skonfigurowanie ustawień środowiska przeglądarki internetowej i panelu użytkownika przed
przystąpieniem do korzystania z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.
WSKAZÓWKA: Strony narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool mogą być nieczytelne, jeśli zostały
skonfigurowane w języku innym niż język przeglądarki internetowej.
Wprowadzanie ustawień z poziomu przeglądarki
Dla Internet Explorer®
Ustawianie języka wyświetlanych informacji
1 Wybierz Opcje internetowe w zakładce Narzędzia.
2 Wybierz Języki w zakładce Ogólne.
3 Z listy Języki wybierz według swoich preferencji języki w jakich będą wyświetlane informacje.
Na przykład:
• Italian (Italy) [it-IT]
• Spanish (Traditional Sort) [es-ES tradnl]
• German (Germany) [de-DE]
• French (France) [fr-FR]
• English (United States) [en-US]
• Danish [da-DK]
• Dutch (Netherlands) [nl-NL]
• Norwegian (Bokmal) [no]
• Swedish [sv-SE]
Ustawianie adresu IP drukarki dla non-proxy
1 Wybierz Opcje internetowe w zakładce Narzędzia.
2 Kliknij na Ustawienia sieci LAN w Ustawienia sieci lokalnej (LAN) w zakładce Połączenia.
3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Odznacz pole wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN w oknie Serwer proxy.
• Kliknij Zaawansowane i wpisz adres IP drukarki w polu Nie używaj serwera proxy dla adresów
zaczynających się od: pod Wyjątki.
W przypadku przeglądarki Firefox®
Ustawianie języka wyświetlanych informacji
1 Wybierz Opcje w zakładce Narzędzia.
2 Kliknij Wybierz w zakładce Treść.
3 Z listy Preferowany język, w jakim będą wyświetlane informacje wybierz według swoich preferencji
języki, w jakich będą wyświetlane informacje.
118
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Na przykład:
• English [en] lub English/United States [en-us]
• Italian [it]
• Spanish [es]
• German [de]
• French [fr]
• Dutch [nl]
• Norwegian [no]
• Swedish [sv]
• Danish [da]
Ustawianie adresu IP drukarki dla non-proxy
1 Wybierz Opcje w zakładce Narzędzia.
2 Kliknij zakładkę Zaawansowane.
3 Kliknij zakładkę Sieć.
4 Kliknij Połączenia  Ustawienia.
5 Ustawienia LAN można wprowadzić w następujący sposób:
• Zaznacz Bez serwera proxy jeśli nie chcesz korzystać z proxy.
• Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykrywaj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci.
• Zaznacz Ręczna konfiguracja serwerów proxy: i wprowadź nazwę hosta i numer portu. Jeśli
mamy adres IP, który nie będzie używał serwera proxy, wprowadź adres IP drukarki w polu Nie
używaj proxy dla:.
• Zaznacz pole wyboru Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:.
Po wybraniu języka i proxy, wpisz <http://nnn.nnn.nnn.nnn/> (adres IP drukarki) polu URL
przeglądarki w celu aktywowania Dell Printer Configuration Web Tool.
Konfigurowanie z panelu użytkownika
Dell Printer Configuration Web Tool można uruchomić tylko wtedy, gdy w panelu użytkownika EWS jest
ustawiony na Enable (ustawienia fabryczne). Potwierdź ustawienia panelu użytkownika, jeśli nie można
uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Korzystanie z menu
drukarki” na stronie 213.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
119
Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool
Aby uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool wprowadź adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej.
Jeśli adres IP drukarki jest nieznany, należy wydrukować raport z ustawieniami drukarki lub wyświetlić
stronę Ustawienia TCP/IP, na której znajdują się adresy IP. Szczegółowe informacje na temat, jak znaleźć
adres IP, znajdują się w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 73.
Przegląd elementów menu
Narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool zawiera następujące menu:
• „Printer Status”
• „Printer Jobs”
• „Printer Settings”
• „Print Server Settings”
• „Copy Printer Settings”
• „Print Volume”
• „Address Book”
• „Printer Information”
• „Tray Management”
• „E-Mail Server Settings Overview”
• „Set Password”
• „Online Help”
• „Order Supplies at:”
• „Contact Dell Support at:”
Printer Status
Informacja na temat statusu drukarki jest dostępne bezpośrednio w menu Printer Status. Jeśli kończy się
toner, klikając na link zamówienia na pierwszej stronie, można zamówić nowy wkład.
Printer Jobs
W menu Printer Jobs wyświetlane są strony: Job List oraz Completed Jobs. Na tych stronach znajdują się
szczegółowe informacje dotyczące każdego zadania druku.
Printer Settings
Za pomocą menu Printer Settings można zmienić ustawienia drukarki i mieć podgląd ustawień na panelu
użytkownika.
Print Server Settings
Korzystając z menu Print Server Settings, można zmienić typ interfejsu drukarki i niezbędne warunki
komunikacji.
120
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Copy Printer Settings
Menu Copy Printer Settings służy do kopiowania ustawień drukarki do innych drukarek w sieci poprzez
wprowadzenie adresu IP każdej z drukarek.
WSKAZÓWKA: Aby korzystać z tej funkcji należy zalogować się jako administrator.
Print Volume
Za pomocą menu Print Volume można sprawdzić historię tego, co zostało wydrukowane, na przykład
zużycie papieru i jakie zadania były drukowane oraz ograniczyć użytkownikom możliwość drukowania
w kolorze, czy maksymalną liczbę stron, jaką mogą wydrukować, poprzez ustawienie wewnętrznych lub
zewnętrznych certyfikacji.
Address Book
Korzystając z menu Address Book, można przeglądać lub edytować dane dotyczące adresu email, adresu
serwera i numeru faksu lub dokonać nowych wpisów.
WSKAZÓWKA: Aby korzystać z tej funkcji musisz zalogować się jako administrator.
Printer Information
W menu Printer Information można dowiedzieć się, ile razy był wzywany serwis, uzyskać raport
inwentaryzacyjny drukarki, czy dowiedzieć się jaki jest status pamięci.
Tray Management
W menu Tray Management znajdują się informacje dotyczące rodzaju i formatu papieru w każdej
z szuflad.
E-Mail Server Settings Overview
Za pomocą menu E-Mail Server Settings Overview można ustawić otrzymywanie powiadomień drogą
mailową, gdy praca drukarki wymaga interwencji lub potrzebne są materiały eksploatacyjne. Aby być
powiadamianym, wpisz swoją nazwę lub nazwę kluczowego operatora w polu listy e-mail.
Set Password
Z pomocą menu Set Password można zabezpieczyć funkcję Dell Printer Configuration Web Tool hasłem
tak, aby inni użytkownicy nie zmieniali ciągle ustawień.
WSKAZÓWKA: Aby korzystać z tej funkcji należy zalogować się jako administrator.
Online Help
Klikając Online Help zostajemy skierowani na stronę wsparcia technicznego Dell.
Order Supplies at:
www.dell.com/supplies
Contact Dell Support at:
www.dell.com/support
Dell™ Printer Configuration Web Tool
121
Format wyświetlania stron
Układ strony podzielony jest na poniższe trzy sekcje:
• „Górna ramka”
• „Lewa ramka”
• „Prawa ramka”
Górna ramka
Górna ramka znajduje się w górnej części wszystkich stron. Gdy funkcja Dell Printer Configuration Web
Tool jest uruchomiona, aktualny stan pracy i parametry drukarki wyświetlane są u góry każdej strony.
W górnej ramce wyświetlane są następujące pozycje:
1
2 3 4
5
1
Dell C2665dnf Color MPF
Podaje nazwisko administratora drukarki.
2
IPv4
Wyświetla adres IP drukarki.
6
IPv6
3
Location
Wyświetla miejsce użytkowania drukarki. Nazwa może zostać zmieniona w funkcji
Basic Information na stronie Print Server Settings.
4
Contact Person
Podaje nazwę administratora drukarki. Nazwa może zostać zmieniona w funkcji
Basic Information na stronie Print Server Settings.
5
Event Panel
Wyświetla komunikaty zgodnie ze stanem pracy drukarki.
6
Machine image
Pokazuje drukarki w postaci mapy bitowej. Menu Printer Status pojawi się w prawej
ramce po kliknięciu symbolu drukarki.
122
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Lewa ramka
Lewa ramka znajduje się w lewej części wszystkich stron. Tytuły menu wyświetlane w lewej ramce są
łączami do odpowiednich menu i stron. Można przejść do danej strony poprzez kliknięcie odpowiedniej
litery.
W lewej ramce wyświetlane są następujące menu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Printer Status
Łączy z menu Printer Status.
2
Printer Jobs
Łączy z menu Printer Jobs.
3
Printer Settings
Łączy z menu Printer Settings Report.
4
Print Server Settings
Łaczy z menu Print Server Reports.
5
Copy Printer Settings
Łączy z menu Copy Printer Settings.
6
Print Volume
Łączy z menu Print Volume.
7
Address Book
Łączy z menu Address Book.
8
Printer Information
Łączy z menu Printer Status.
9
Tray Management
Łączy z menu Tray Management.
10 E-Mail Server Settings Overview
Łączy z menu Print Server Settings.
11 Set Password
Łączy z menu Security.
12 Online Help
Łączy ze stroną pomocy technicznej Dell.
13 Order Supplies at:
Łączy ze stroną internetowej Dell.
14 Contact Dell Support at:
Łączy ze stroną pomocy technicznej Dell.
Prawa ramka
Prawa ramka znajduje się w prawej części wszystkich stron. Zawartość prawej ramki koresponduje
z menu wybranym w lewej ramce. Więcej szczegółów dotyczących elementów wyświetlanych w prawej
ramce znajduje się w sekcji „Szczegóły elementów menu” na stronie 124.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
123
Przyciski w prawej ramce
1
2
3
1
Przycisk Refresh
Wyświetla bieżącą konfigurację drukarki i uaktualnia informacje w prawej
ramce.
2
Przycisk Apply New Settings
Wprowadza nowe ustawienia dokonane poprzez Dell Printer Configuration
Web Tool do drukarki. Nowe ustawienia zastępują stare ustawienia drukarki.
3
Przycisk Restore
Przywraca stare ustawienia sprzed dokonania zmian. Nowe ustawienia nie
zostaną przesłane do drukarki.
Zmiana ustawień elementów menu
Niektóre opcje pozwalają na zmianę ustawień drukarki poprzez Dell Printer Configuration Web Tool.
Wchodząc w tego typu menu, pojawi się ekran uwierzytelniania. Wpisz nazwę użytkownika i hasło
administratora drukarki w miejscach pojawiających się w oknie dialogowym.
Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło jest puste (NULL). Hasło można zmienić
jedynie w opcji Set Password w menu Security. Nazwy użytkownika nie można zmienić. Więcej
informacji, patrz „Set Password”, strona 171.
Szczegóły elementów menu
„Printer Status”
„Printer Status”
„Printer Status”
„Printer Events”
„Printer Information”
„Printer Jobs”
„Printer Jobs”
„Job List”
„Completed Jobs”
124
Dell™ Printer Configuration Web Tool
„Printer Settings”
„Printer Settings Report”
„Menu Settings”
„Reports”
„Printer Settings”
„System Settings”
„Network Settings”
„USB Settings”
„PCL Settings”
„PS Settings”
„PDF Settings”
„Secure Settings”
„Copy Defaults”
„Copy Color Balance”
„Copy Settings”
„Fax Defaults”
„Fax Settings”
„Scan Defaults”
„USB Direct Print Defaults”
„MIFARE Customized Card”
„Printer Maintenance”
„Paper Density”
„Adjust Transfer Belt Unit”
„Adjust 2nd BTR”
„Adjust Fusing Unit”
„Auto Registration Adjustment”
„Color Registration Adjustments”
„Reset Defaults”
„Initialize PrintMeter”
„Storage”*1
„Non-Dell Toner”
„Adjust Altitude”
„Clock Settings”
„Web Link Customization”
„Print Server Settings”
„Print Server Reports”
„Print Server Setup Page”
„E-Mail Server Setup Page”
„Print Server Settings”
„Basic Information”
„Port Settings”
„TCP/IP”
„SMB”
„E-Mail Server”
„Bonjour (mDNS)”
„SNMP”
“Scan To PC”
„SNTP”
„AirPrint”
„Google Cloud Print”
“Dell Document Hub”
„Proxy Server”
„Wireless LAN”*2
„Wi-Fi Direct”
„Reset Print Server”
Dell™ Printer Configuration Web Tool
125
„Print Server Settings”
„Security”
„Set Password”
“Authentication System”
“Kerberos Server”
“LDAP Server”
“LDAP Authentication”
“LDAP User Mapping”
„SSL/TLS”
„IPsec”
„802.1x”*3
„IP Filter (IPv4)”
„SMTP Domain Filtring”
„Copy Printer Settings”
„Copy Printer Settings”
„Copy Printer Settings”
„Copy Printer Settings Report”
„Print Volume”
„Print Volume”
„Print Volume”
„Dell ColorTrack”
“Address Book”
“E-Mail Address Book”
“E-mail Address”
“E-Mail Group”
“Default Setup”
“Server Address”
“Server Address”
“Phone Book”
“FAX Speed Dial”
“FAX Group”
„Tray Management”
*1
126
„Tray Management”
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja RAM Disk.
*2
Ten element dostępny jest tylko wtedy, gdy drukarka podłączona jest poprzez sieć bezprzewodową.
*3
Ten element dostępny jest tylko wtedy, gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla Ethernet.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Printer Status
Za pomocą menu Printer Status można sprawdzić poziom materiałów eksploatacyjnych, stan sprzętu
oraz parametry drukarki. W menu Printer Status wyświetlane są poniższe strony.
Printer Status
Zadanie:
Sprawdzanie poziomu materiałów eksploatacyjnych, statusu podajników i pokryw.
Wartości:
Cyan Toner Cartridge
Magenta Toner Cartridge
Yellow Toner Cartridge
Black Toner Cartridge
Consumables
Paper Trays
Status
Status
OK
Wskazuje, że jest wystarczającą ilość tonera.
Replace Soon
Toner wkrótce trzeba będzie wymienić.
Replace Now
Toner trzeba teraz wymienić.
OK
Wskazuje, że bęben i/lub pojemnik na zużyty toner są
gotowe do użycia.
Replace Soon
Wskazuje, że bęben i/lub pojemnik na zużyty toner
wkrótce muszą być wymienione.
Replace Now
Wskazuje, że bęben i/lub pojemnik na zużyty toner
wkrótce muszą być wymienione.
OK
Wskazuje, że w szufladzie jest pewna, nieokreślona
ilość papieru.
Add Paper
Wskazuje, że nie ma papieru w szufladzie.
Capacity
Wyświetla maksymalną pojemność szuflady na papier.
Size
Output Tray
Status
Cover
Status
Wyświetla format papieru w szufladzie.
OK
Wskazuje, że taca jest dostępna.
Closed
Wskazuje, że pokrywa jest zamknięta.
Open
Wskazuje, że pokrywa jest otwarta.
Capacity
Wyświetla maksymalną pojemność szuflady na papier.
Printer Type
Wyświetla typ drukarki. Normalnie wyświetla Color
Laser.
Printing Speed
Wyświetla szybkość drukowania.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
127
Printer Events
Zadanie:
Gdy pojawiają się komunikaty o błędach, np. Out of Paper lub Cover is Open, na stronie Printer Events
wyświetlane są szczegóły wszystkich ostrzeżeń lub informacji o błędach.
Wartości:
Location
Podaje miejsce, gdzie wystąpił błąd.
Details
Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące błędu.
Printer Information
Zadanie:
Sprawdzenie parametrów drukarki, takich jak konfiguracja sprzętu i wersja oprogramowania. Stronę
można także wyświetlić klikając na zakładkę Printer Information w lewej ramce.
Wartości:
Dell Service Tag Number
Wyświetla numer identyfikacyjny Dell drukarki.
Express Service Code
Podaje kod usługi Express Service.
Asset Tag Number
Wprowadź numer identyfikacyjny środka trwałego.
Printer Serial Number
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Memory Capacity
Wyświetla wielkość pamięci.
Processor Speed
Printer Revision Levels
Wyświetla szybkość przetwarzania danych.
Firmware Version
Wyświetla datę wydania wersji.
Printer Jobs
W menu Printer Jobs wyświetlane są strony: Job List oraz Completed Jobs. Na tych stronach znajdują się
szczegółowe informacje dotyczące każdego zadania druku.
Job List
Zadanie:
Potwierdzenie zadań druku aktualnie realizowanych. Kliknij Refresh, aby uaktualnić ekran.
Wartości:
ID
Wyświetla ID zadania.
Job Name
Podaje nazwę zadania będącego w trakcie drukowania.
Owner
Wyświetla zleceniodawcę zadania.
Host Name
Wyświetla nazwę komputera hosta.
Job Status
Podaje stan realizacji aktualnego zadania druku.
Host I/F
Wyświetla status interfejsu hosta.
Job Submitted Time
Wyświetla czas zlecenia zadania druku.
128
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Completed Jobs
Zadanie:
Weryfikacja ukończonych zadań. Wyświetla do 20 ostatnich zadań druku. Kliknij Refresh, aby uaktualnić
ekran.
Wartości:
ID
Wyświetla ID zadania.
Job Name
Podaje nazwę pliku ukończonego zadania.
Owner
Wyświetla zleceniodawcę zadania.
Host Name
Wyświetla nazwę komputera hosta.
Output Result
Wyświetla stan realizacji zakończonego zadania.
Impression Number
Wyświetla całkowitą liczbę stron w danym zadaniu druku.
No. of Sheets
Wyświetla całkowitą liczbę arkuszy zużytych do zrealizowania danego zadania druku.
Host I/F
Wyświetla status interfejsu hosta.
Job Submitted Time
Wyświetla czas zlecenia zadania druku.
Printer Settings
Za pomocą menu Printer Settings, zakładek Printer Settings i Printer Maintenance można wyświetlić
raport ustawień drukarki i skonfigurować ustawienia drukarki.
Następujące strony z zakładkami wyświetlane są w górnej części prawej ramki.
Printer Settings Report
Zakładka Printer Settings Report zawiera stronę Menu Settings i Reports.
Menu Settings
Zadanie:
Wyświetlenie aktualnych ustawień menu drukarki.
Wartości:
System Settings
Power Saver Time – Sleep
Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po
zakończeniu zadania.
Power Saver Time – Deep
Sleep
Wyświetla czas potrzebny, aby drukarka weszła w tryb Deep
Sleep po wejściu w tryb uśpienia.
mm/inch
Podaje, z jakich jednostek miary korzysta się na ekranie panelu
LCD.
Control Panel Tone
Wyświetla głośność dźwięk emitowanego, gdy informacja
wprowadzona z panelu użytkownika jest prawidłowa. Off
oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Invalid Key Tone
Wyświetla głośność dźwięk emitowanego, gdy informacja
wprowadzona użytkownika jest nieprawidłowa. Off oznacza, że
dźwięk jest wyłączony.
Machine Ready Tone
Wyświetla głośność emitowanego dźwięku, gdy drukarka jest
gotowa. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Copy Completed Tone
Wyświetla głośność emitowanego dźwięku po zakończeniu
zadania kopiowania. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Job Competed Tone
Wyświetla głośność dźwięk emitowanego po zakończeniu
zadania. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
129
Network Settings
130
Fault Tone
Wyświetla głośność dźwięk emitowanego po zakończeniu
zadania w sposób nietypowy. Off oznacza, że dźwięk jest
wyłączony.
Alert Tone
Wyświetla głośność dźwięku emitowanego po wystąpieniu
błędu. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Out of Paper Tone
Wyświetla głośność dźwięku emitowanego, gdy skończył się
papier. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Low Toner Alert Tone
Wyświetla głośność dźwięk emitowanego przy niskim poziomie
tonera. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Auto Clear Alert Tone
Wyświetla głośność dźwięku, który jest emitowany 5 sekund
przed rozpoczęciem przez drukarkę automatycznego
kasowania. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
All Tones
Wyświetla głośność wszystkich dźwięków ostrzeżeń. Off
oznacza, że wszystkie dźwięki są wyłączone.
Low Toner Alert Message
Wyświetla pytanie, czy pokazać komunikat o niskim poziomie
tonera.
OffHook Wake Up
Wyświetla pytanie, czy obudzić urządzenie z trybu Sleep lub
Deep Sleep po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego.
Auto Log Print
Określa, czy automatycznie drukować raport ukończonych
zadań po każdych 20 zadaniach.
RAM Disk
Wyświetla pytanie, czy przydzielić pamięć RAM na plik
systemowy dla funkcji Secure Print, Proof Print, Private Mail Box
Print, and Public Mail Box Print.
Panel Language
Wyświetla, w jakim języku podawane są informacje na LCD.
Max. E-Mail Size
Wyświetla maksymalną wielkość poczty e-mail, jaką można
wysłać.
Auto Reset
Wyświetla czas zanim drukarka automatycznie zresetuje swoje
ustawienia na domyślne, gdy nie wprowadza się żadnych innych
ustawień.
Fault Time-Out
Wyświetla, po jakim czasie drukarka kasuje zadanie druku, które
zatrzymało się w sposób nietypowy.
Default Paper Size
Wyświetla domyślny format papieru.
Print ID
Pyta, czy ma być drukowane ID użytkownika.
Print Text
Pyta, czy jeśli drukarka otrzyma dane PDL, których nie
obsługuje, ma wysyłać je jako tekst.
Banner Sheet Insert Position
Wyświetla pytanie, czy wstawiać arkusz tytułowy do zadań.
Banner Sheet Specify Tray
Wyświetla, gdzie umieścić arkusz tytułowy.
Substitute Tray
Pyta, czy należy użyć innego formatu papieru, gdy papier
aktualnie znajdujący się w określonej szufladzie nie pasuje do
ustawień formatu papieru dla bieżącego zadania.
Letterhead 2 Sided
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach papieru
firmowego.
A4<>Letter Switch
Wyświetla pytanie, czy drukować zadania formatu A4 na
papierze formatu Letter jeśli format A4 nie jest dostępny
w podajnikach i vice versa
Report 2 Sided Print
Wyświetla pytanie, czy drukować raporty po obu stronach
arkusza.
Use Another Tray
Wyświetla pytanie, czy pokazać komunikat o wyborze innego
podajnika, gdy wskazany papier nie jest dostępny w danym
podajniku.
PS Data Format
Wyświetla protokół komunikacji PostScript Level3 Compatible
dla każdego interfejsu.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
USB Settings
PCL Settings
PS Settings
PDF Settings
Secure Settings
USB Port
Wyświetla pytanie, czy włączyć interfejs USB.
PS Data Format
Wyświetla protokół komunikacji PostScript Level3 Compatible
dla każdego interfejsu.
Job Time-out
Wyświetla czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych
z komputera.
Paper Tray
Wyświetla ustawienia szuflady na papier.
Paper Size
Wyświetla ustawienia formatu papieru
Custom Paper Size – Y
Wyświetla inną długość arkusza.
Custom Paper Size – X
Wyświetla inną szerokość arkusza.
Orientation
Wyświetla, jak tekst i grafika są położone na stronie.
2 Sided Print
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach arkusza.
Font
Wyświetla czcionkę wybraną z listy zarejestrowanych czcionek.
Symbol Set
Wyświetla zestaw symboli dla określonej czcionki.
Font Size
Wyświetla wielkość czcionki dla drukarskich czcionek
skalowanych.
Font Pitch
Wyświetla szerokość czcionki dla skalowanych czcionek
o równej szerokości.
Form Line
Ustawienie liczbę linii na stronie.
Quantity
Wyświetla, ile kopii będzie drukowanych.
Image Enhance
Określa, czy włączyć funkcję poprawy jakości obrazu.
Hex Dump
Określa, czy włączyć funkcję Hex Dump.
Draft Mode
Wyświetla pytanie, czy drukować w trybie draft.
Line Termination
Wyświetla pytanie, czy ustawić koniec linii.
Defalt Color
Wyświetla ustawienia w trybie kolor.
Ignore Form Feed
Wyświetla pytanie, czy zignorować puste strony, które zawierają
tylko wysunięcie strony z kodami kontrolnymi.
PS Error Report
Wyświetla, czy treść błędów dotyczących języka opisu strony
PostScript Level3 Compatible jest drukowana.
PS Job Time-Out
Wyświetla czas wykonania jednego zadania PostScript Level3
Compatible.
Paper Select Mode
Podaje, która szuflada jest wybrana przy druku PostScript.
Default Color
Wyświetla ustawienia w trybie kolor.
Quantity
Wyświetla, ile kopii będzie drukowanych.
2 Sided Print
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach arkusza.
Print Mode
Wyświetla ustawienia w trybie drukowania.
Collation
Wyświetla pytanie, czy sortować kopie.
Output Size
Wyświetla format odbieranego papieru.
Layout
Wyświetla układ odbieranego papieru
Default Color
Wyświetla ustawienia w trybie kolor.
Panel Lock Control
Wyświetla, czy zablokować hasłem funkcję Admin Settings.
Copy
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Copy.
Scan To E-Mail
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Scan
To E-Mail.
Fax
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Fax.
Fax Driver
Wyświetla pytanie, czy włączyć funkcję Fax Driver.
Scan To Network
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Scan
To Network.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
131
Scan To PC
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Scan
To PC.
PC Scan
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji PC
Scan.
Scan To USB
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji Scan
To USB.
USB Direct Print
Wyświetla pytanie, czy chronić hasłem dostęp do funkcji USB
Direct Print.
ID Copy
Wyświetla pytanie, czy włączyć funkcję ID Copy.
USB Services – Show When
Inserted
Wyświetla pytanie, czy pokazać ekran USB Drive Detected po
włożeniu pamięci USB do urządzenia.
Secure Receive Set
Wyświetla pytanie, czy potrzebne jest hasło do odbierania
faksów.
Reconfirm Recepients
Wyświetla pytanie, czy potwierdzić ponownie odbiorców faksu
lub skanów.
Software Download
Pyta, czy włączyć pobieranie aktualizacji oprogramowania
firmware.
Display of Network
Information
Wyświetla pytanie, czy pokazywać informacje o sieci w polu
komunikatu ekranu podstawowego Home.
Login Error
Wyświetla pytanie, ile prób logowania ma administrator do
Panel Lock, Function Enabled i Secure Receive.
NFC Authentication
Wyświetla pytanie, czy włączyć uwierzytelnianie przy użyciu
kart NFC.
Expiration Mode*1
Wyświetla pytanie, czy ustawić datę usunięcia plików
zapisanych jako bezpieczny druk na dysku RAM lub na twardym
dysku.
Expiration Time*1
Wyświetla pytanie, czy ustawić datę usunięcia plików
zapisanych jako bezpieczny druk na dysku RAM.
Recurrence*1
Wyświetla okres powtarzalności ustawień.
Weekly Settings*1
Wyświetla dni tygodnia, w które ustawienia będą powtarzane.
Monthly Settings
Wyświetla dni miesiąca, w które ustawienia będą powtarzane.
Set Available Time
Wyświetla, czy ustawić czas ograniczający dostępność drukarki.
Start Time
Wyświetla, czy ograniczyć czas rozpoczęcia pracy drukarki.
End Time
Wyświetla, czy ograniczyć czas zakończenia pracy drukarki.
Recurrence
Wyświetla dni tygodnia, w które ustawienia będą powtarzane.
Output Color
Wyświetla pytanie, czy wykonywać kopie kolorowe czy
czarno-białe.
Select Tray
Wyświetla domyślny podajnik.
Collation
Wyświetla pytanie, czy sortować wydruki.
Reduce/Enlarge
Wyświetla domyślny współczynnik zmniejszenia/powiększenia.
Original Size
Wyświetla format oryginału.
Original Type
Wyświetla rodzaj oryginału.
Darken/Lighten
Wyświetla domyślną intensywność kopii.
Sharpness
Wyświetla domyślny poziom ostrość.
Color Saturation
Wyświetla domyślny poziom nasycenia koloru.
Auto Exposure
Wyświetla pytanie, czy uwypuklić tekst a kopii.
Auto Exposure Level
Wyświetla poziom tłumienia tła.
*1
Secure Settings –
Copy/Scan/Fax/
Print
Copy Defaults
132
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Copy Color
Balance
Copy Settings
Fax Defaults
Fax Settings
Yellow Low Density
Wyświetla poziom balansu dla żółtego o małej gęstości.
Yellow Medium Density
Wyświetla poziom balansu dla żółtego o średniej gęstości.
Yellow High Density
Wyświetla poziom balansu dla żółtego o dużej gęstości.
Magenta Low Density
Wyświetla poziom balansu dla magenty o małej gęstości.
Magenta Medium Density
Wyświetla poziom balansu dla magenty o średniej gęstości.
Magenta High Density
Wyświetla poziom balansu dla magenty o dużej gęstości.
Cyan Low Density
Wyświetla poziom balansu dla cyjanu o małej gęstości.
Cyan Medium Density
Wyświetla poziom balansu dla cyjanu o średniej gęstości.
Cyan High Density
Wyświetla poziom balansu dla cyjanu o dużej gęstości.
Black Low Density
Wyświetla poziom balansu dla czarnego o małej gęstości.
Black Medium Density
Wyświetla poziom balansu dla czarnego o średniej gęstości.
Black High Density
Wyświetla poziom balansu dla czarnego o dużej gęstości.
2 Sided Copying
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach kartki.
Binding of Original
Wyświetla pozycję bindowania dla druku dwustronnego.
2-Up
Wyświetla, czy włączona jest funkcja druku wielostronicowego.
Margin Top/Bottom
Wyświetla wielkość marginesu górnego i dolnego.
Margin Left/Right
Wyświetla wielkość marginesu lewego i prawego.
Margin Middle
Wyświetla wielkość marginesu środkowego.
Resolution
Wyświetla rozdzielczość faksowania.
2 Sided Scanning
Wyświetla pytanie, czy skanować obie strony dokumentu.
Binding of Original
Wyświetla miejsce bindowania przy skanowaniu dwustronnym.
Darken/Lighten
Wyświetla poziom nasycenia przy faksowaniu.
Delayed Send
Wyświetla godzinę rozpoczęcia wysyłania faksu.
Fax Number
Wyświetla numer faksu, który będzie wydrukowany w nagłówku.
Country
Wyświetla kraj, w którym używane jest urządzenie
wielofunkcyjne.
Fax Header Name
Wyświetla nazwę nadawcy, jaka będzie drukowana w nagłówku.
Line Type
Wyświetla typ linii; PSTN lub PBX.
Line Monitor
Wyświetla głośność monitora linii, który w sposób dźwiękowy
monitoruje przesyłanie faksu aż do zakończenia transmisji.
DRPD Pattern
Wyświetla ustawienia funkcji Distinctive Ring Pattern Detection
(DRPD).
Receive Mode
Wyświetla tryb odbioru faksu.
Ring Tone Volume
Wyświetla głośność dźwięku dzwonienia przychodzącego
połączenia, w głośnikach wewnętrznych, gdy Receive Mode
jest ustawiony na Telephone/Fax.
Auto Receive Fax
Wyświetla odstęp czasowy, po jakim urządzenie przechodzi w
tryb odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego.
Auto Receive Tel/Fax
Wyświetla odstęp czasowy, po jakim urządzenie przechodzi
w tryb odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego
przez telefon zewnętrzny.
Auto Receive Answer/Fax
Wyświetla odstęp czasowy, po jakim urządzenie przechodzi
w tryb odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego
przez zewnętrzną sekretarkę automatyczną.
Junk Fax Setup
Wyświetla pytanie, czy odrzucić faksy od niechcianych
nadawców.
2 Sided Printing
Wyświetla pytaniem czy drukować po obu stronach kartki.
Remote Receive
Wyświetla pytanie, czy wprowadzenie kodu na telefonie
zewnętrznym powoduje odbiór faksu.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
133
Remote Receive Tone
Wyświetla 2-cyfrowy kod odbioru zdalnego, gdy Remote
Receive jest w pozycji On.
Discard Size
Wyświetla pytanie, czy opuścić tekst lub grafikę na dole strony
jeśli cała strona nie mieści się na danym arkuszu odbiorczym.
Sent Fax Forward
Wyświetla pytanie, czy przekierować przychodzące faksy pod
dany numer.
Forwarding Number
Wyświetla numer faksu odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
Forwarding E-mail Address 1
Wyświetla adres e-mail odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
Forwarding E-mail Address 2 Wyświetla adres e-mail odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
Forwarding E-mail Address 3 Wyświetla adres e-mail odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
Forwarding E-mail Address 4 Wyświetla adres e-mail odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
Forwarding E-mail Address 5 Wyświetla adres e-mail odbiorcy pod jaki mają być
przekierowane przychodzące faksy.
134
Server Type
Wyświetla rodzaj serwera.
Server Address
Wyświetla adres serwera zarejestrowany pod danym ID serwera.
Server Port Number
Wyświetla przypisany numer portu serwera.
Share Name
Wyświetla przypisaną nazwę udostępnienia.
Server Path
Wyś4ietla przypisaną ścieżkę serwera.
Redial Attempts
Wyświetla liczbę prób ponownego wybierania jeśli faks
docelowy jest zajęty.
Interval of Redial
Wyświetla odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi wybraniami.
Resend Delay
Wyświetla odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbami
wysłania.
Tone/Pulse
Wyświetla pytanie, czy użyć wybierania tonowego czy
impulsowego.
Prefix Dial
Wyś5ietla pytanie, czy użyć prefiksu wybierania.
Prefix Dial Number
Wyświetla numer prefiksu. Ten numer jest wybierany przed
numerami wybieranymi automatycznie. Funkcja przydatna przy
uzyskiwaniu dostępu do Private Automatic Branch Exchange
(PABX).
Fax Cover Page
Wyświetla pytanie, czy dołączyć stronę tytułową do faksu.
Fax Header
Wyświetla pytanie, czy drukować informacje o nadawcy
w nagłówku wysyłanego faksu.
ECM
Wyświetla pytanie, czy włączyć tryb Error Correction Mode
(ECM).
Modem Speed
Wyświetla szybkość modemu.
Display Manual Fax
Recipients
Wyświetla pytanie, czy pokazać numer faksu odbiorcy na
ekranie Sending Fax przy ręcznym wysyłaniu faksu.
Fax Activity
Wyświetla, czy automatycznie drukować raport o aktywności
faksu po każdych 50 przychodzących i wychodzących
połączeniach faksu.
Fax Transmit
Wyświetla pytanie, czy drukować wynik transmisji po wysłaniu
faksu.
Fax Broadcast
Wyświetla pytanie, czy drukować wynik transmisji po wysłaniu
faksu do wielu odbiorców.
Fax Protocol
Wyświetla pytanie, czy drukować raport monitora protokołu po
wysłaniu faksu w celu monitorowania problemów z protokołem
transmisji faksu.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Scan Defaults
File Format
Wyświetla format plików skanowania.
Output Color
Wyświetla pytanie, czy skanować w kolorze czy w trybie
czarno-białym.
Resolution
Wyświetla domyślną rozdzielczość skanowania.
Original Size
Wyświetla format oryginału.
2 Sided Scanning
Wyświetla pytanie, czy skanować obie strony dokumentu.
Binding of Original
Wyświetla miejsce bindowania przy skanowaniu dwustronnym.
Darken/Lighten
Wyświetla domyślny poziom nasycenia obrazu skanowania.
Sharpness
Wyświetla domyślny poziom ostrości obrazu skanowania.
Contrast
Wyświetla domyślny poziom kontrastu obrazu skanowania.
Auto Exposure
Wyświetla pytanie, czy uwypuklić tekst na obrazie skanowania.
Auto Exposure Level
Wyświetla poziom tłumienia tła.
Margin Top/Bottom
Wyświetla wartość marginesu górnego i dolnego.
Margin Left/Right
Wyświetla wartość marginesu lewego i prawego.
Margin Middle
Wyświetla wartość marginesu środkowego.
TIFF File Format
Wyświetla wybrany format pliku TIFF; TIFF V6 lub TTN2.
Image Compression
Wyświetla poziom kompresji obrazu.
File Naming Mode
Wyświetla tryb nadawania nazw zeskanowanym dokumentom.
Prefix/Suffix String
Wyświetla tekst dodawany do nazwy pliku.
Create Folder
Wyświetla folder, w którym będą zapisywane zeskanowane
obrazy.
Output Color
Wyświetla pytanie, czy drukować w kolorze czy w trybie
czarno-białym.
Select Tray
Wyświetla domyślny podajnik.
2 Sided Printing
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach kartki.
Layout
Wyświetla domyślny układ na kartce, gdy wybrana jest opcja
Layout.
Image Types
Wyświetla tryb wyboru jakości drukowania grafiki.
Collation
Wyświetla pytanie, czy sortować zadanie druku.
User ID Block 1
Pozwala na zarejestrowanie karty MIFARE z własnymi
ustawieniami.
User ID Block 2
Pozwala na zarejestrowanie karty MIFARE z własnymi
ustawieniami.
User ID Block 3
Pozwala na zarejestrowanie karty MIFARE z własnymi
ustawieniami.
Plain
Wyświetla gramaturę zwykłego papieru.
Label
Wyświetla gramaturę papieru z etykietami.
Adjust Transfer
Belt Unit
K Offset
Wyświetla wartość murzenia w czerni.
YMC Offset
Wyświetla wartość murzenia w kolorze.
Adjust 2nd BTR
Plain
Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego (od –5 do 10)
dla papieru zwykłego.
Plain Thick*2
Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego (od –5 do 10)
dla papieru zwykłego grubego.
Covers
(106–163 g/m2)
Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego (od –5 do 10)
dla papieru na okładki.
Covers Thick*2
(164–216 g/m2)
Podaje ustawienie napięcia wałka transferowego (od –5 do 10)
dla papieru na okładki grube.
Coated
(106–163 g/m2)
Podaje napięcie wałka transferowego (od –5 do 10) dla papieru
okładkowego.
USB Direct Print
Defaults
MIFARE
Customized Card
Paper Density
Dell™ Printer Configuration Web Tool
135
Adjust Fusing Unit
Coated Thick*2
(164–216 g/m2)
Podaje napięcie wałka transferowego (od –5 do 10) dla papieru
okładkowego grubego.
Labels
Podaje napięcie wałka transferowego (od –5 do 10) dla etykiet.
Envelope
Podaje napięcie wałka transferowego (od –5 do 10) dla etykiet.
Recycled
Podaje napięcie wałka transferowego (od –5 do 10) dla papieru
makulaturowego.
Plain
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru zwykłego.
Plain Thick*2
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru zwykłego.
Covers
(106–163 g/m2)
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru okładkowego.
Coated Thick*2
(164–216 g/m2)
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru okładkowego grubego.
Coated
(106–163 g/m2)
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru powlekanego.
Coated Thick*2
(164–216 g/m2)
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru powlekanego grubego.
Labels
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
etykiet.
Envelope
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
kopert.
Recycled
Podaje ustawienie temperatury nagrzewnicy (od –3 do 3) dla
papieru makulaturowego.
Auto Registration
Adjustment
Wyświetla pytanie, czy automatycznie wykonywać regulację
rejestracji koloru.
Adjust Altitude
Podaje wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.
Non-Dell Toner
Pyta, czy użyć nieoryginalnego tonera.
Clock Settings
Web Link
Customization
Dell ColorTrack
Tray Management
Date Format
Wyświetla domyślny format daty.
Time Format
Wyświetla domyślny format czasu: 12- lub 24-godzinny.
Time Zone
Wyświetla domyślną strefę czasową.
Set Date
Wyświetla ustawienia daty.
Set Time
Wyświetla ustawienia godziny.
Select Reorder URL
Wyświetla link do zamawiania materiałów eksploatacyjnych
dostępny z lewej ramki Order Supplies at:.
Regular
Wyświetla standardowy URL (http://accessories.us.dell.com/
sna), który można połączyć z Order Supplies at:.
Premier
Wyświetla adres URL premier (http://premier.dell.com), który
można połączyć z Order Supplies at:.
ColorTrack Mode
Wyświetla pytanie, włączyć funkcję ColorTrack.
Non Registered User
Wyświetla pytanie, czy zezwolić na drukowanie danych bez
uwierzytelnienia.
Auto Color To Mono Print
Wyświetla pytanie, czy drukować wszystkie zadania druku
w wersji czarno-białej, nawet gdy ustawiono druk w kolorze.
ColorTrack Error Report
Wyświetla pytanie, czy drukować raport błędów w trybie
ColorTrack.
MPF Use Driver Settings for
Print Job
Wyświetla pytanie, czy użyć ustawień ze sterownika odnośnie
formatu i typu papier u umieszczonego w podajniku MPF.
MPF Paper Size*3
Wyświetla ustawienia formatu papieru w podajniku MPF.
MPF Paper Type
Wyświetla ustawienia typu papieru w podajniku MPF.
*3
MPF Custom Paper Size – Y*3 Wyświetla inną długość arkusza w podajniku MPF.
MPF Custom Paper Size – X*3 Wyświetla inną szerokość arkusza w podajniku MPF.
136
Dell™ Printer Configuration Web Tool
MPF Display Tray Prompt*3
Wyświetla pytanie, czy będzie wyskakujące okienko, które
podpowiada użytkownikowi, aby ustawić Paper Type i Paper
Size, gdy papier jest wkładany w MPF.
Tray1 Paper Size
Wyświetla ustawienia formatu papieru w podajniku 1.
Tray1 Paper Type
Wyświetla ustawienia rodzaju papieru w podajniku 1.
Tray1 Custom Paper Size – Y
Wyświetla inną długość arkusza w podajniku 1.
Tray1 Custom Paper Size – X Wyświetla inną szerokość arkusza w podajniku 1.
*1
Tray1 Display Prompt
Wyświetla pytanie, czy będzie wyskakiwało okienko, które
podpowiada użytkownikowi, aby ustawić Paper Type i Paper
Size, gdy papier jest wkładany do podajnika 1.
Tray2 Paper Format*4
Wyświetla ustawienia formatu papieru w opcjonalnym podajniku
na 550 arkuszy (podajnik 2).
Tray2 Paper Type*4
Wyświetla ustawienia typu papieru w opcjonalnym podajniku na
550 arkuszy.
Tray2 Custom Paper Size –
Y*4
Wyświetla inną długość arkusza w opcjonalnym podajniku na
550 arkuszy.
Tray2 Custom Paper Size –
X*4
Wyświetla inną długość arkusza w opcjonalnym podajniku na
550 arkuszy.
Tray2 Display Prompt*4
Wyświetla pytanie, czy pojawi się wyskakujące okienko, które
podpowiada użytkownikowi, aby ustawić Paper Type i Paper
Size, gdy papier jest wkładany opcjonalnego podajnika na 550
arkuszy.
1st Priority
Wyświetla, które źródło papieru będzie użyte jako pierwsze.
2nd Priority
Wyświetla, które źródło papieru będzie użyte jako drugie.
3rd Priority*4
Wyświetla, które źródło papieru będzie użyte jako trzecie.
Ten element jest dostępny tylko, gdy włączona jest funkcja RAM Disk.
*2
Specyfikacja dotycząca gramatury papieru znajduje się w sekcji „Parametry rodzajów papieru” na stronie 298.
*3
Ten element jest dostępny tylko, gdy dla opcji MPF Use Driver Settings for Print Job wybrano opcję Off.
*4
Funkcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
137
Reports
Zadanie:
Drukowanie różnego rodzaju raportów i list.
Wartości:
System Settings
Kliknij Start, aby wydrukować stronę z ustawieniami systemu.
Panel Settings
Kliknij Start, aby wydrukować stronę z ustawieniami panelu.
PCL Fonts List
Kliknij Start, aby wydrukować listę czcionek PCL (Hewlett-Packard Printer Control Language).
PCL Macros List
Kliknij Start, aby wydrukować listę makro PCL.
PS Fonts List
Kliknij Start, aby wydrukować listę czcionek PS.
PDF Fonts List
Kliknij Start, aby wydrukować listę czcionek PDF.
Job History
Kliknij Start, aby wydrukować raport z historią zadań.
Error History
Kliknij Start, aby wydrukować raport z historią błędów.
Print Meter
Kliknij Start, aby wydrukować raport z historią zadań.
Color Test Page
Kliknij Start, aby wydrukować kolorową stronę testową.
Protocol Monitor
Kliknij Start, aby wydrukować raport monitora protokołu.
Speed Dial
Kliknij Start, aby wydrukować raport szybkiego wybierania.
Address Book
Kliknij Start, aby wydrukować stronę z książką adresową.
Server Address
Kliknij Start, aby wydrukować raport adresu serwera.
Fax Activity
Kliknij Start, aby wydrukować raport pracy faksu.
Fax Pending
Kliknij Start, aby wydrukować raport oczekujących faksów.
Stored Documents*1
Kliknij Start, aby wydrukować listę zapisanych dokumentów.
*1
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja RAM Disk.
Printer Settings
Zakładka Printer Settings zawiera strony System Settings, Network Settings, USB Settings, PCL Settings,
PS Settings, PDF Settings, Secure Settings, Copy Defaults, Copy Color Balance, Copy Settings, Fax
Defaults, Fax Settings, Scan Defaults, USB Direct Print Defaults oraz MIFARE Customized Card.
System Settings
Zadanie:
Skonfigurowanie podstawowych ustawień drukarki.
Wartości:
Power Saver Time – Sleep
Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po zakończeniu
zadania.
Power Saver Time – Deep Sleep Ustawia czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb głębokiego uśpienia po wejściu
w stan uśpienia.
mm/inch
Ustawia jednostki miary, jakie będą używane na panelu dotykowym – mm czy
cale.
Display Brightness
Ustawia poziom jasności panelu dotykowego.
Control Panel Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy informacja wprowadzona z panelu
użytkownika jest prawidłowa, lub wyłącza dźwięk.
Invalid Key Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy informacja wprowadzona z panelu
użytkownika jest nieprawidłowa, lub wyłącza dźwięk.
Machine Ready Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy drukarka jest gotowa, lub wyłącza
dźwięk.
138
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Copy Completed Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego po zakończeniu kopiowania lub
wyłącza dźwięk.
Job Completed Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego po zakończeniu innego zadania niż
kopiowanie lub wyłącza dźwięk.
Fault Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy zadanie kończy się w sposób
nietypowy, lub wyłącza dźwięk.
Alert Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy pojawia się problem, lub wyłącza
dźwięk.
Out of Paper Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy brakuje papieru, lub wyłącza
dźwięk.
Low Toner Alert Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego przy niskim poziomie tonera lub
wyłącza dźwięk.
Auto Clear Alert Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego 5 sekund przed wykonaniem funkcji
auto clear lub wyłącza dźwięk.
NFC Authentication Tone
Ustawia głośność dźwięku emitowanego, gdy karta NFC umieszczona jest na
czytniku kart the NFC w celu uwierzytelnienia, lub wyłącza dźwięk.
All Tones
Ustawia głośność dźwięku wszystkich alarmów lub wyłącza dźwięk.
Low Toner Alert Message
Ostrzega, gdy poziom tonera jest niski.
OffHook Wake Up
Ustala, czy urządzenie aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia, gdy
podnosi się słuchawkę zewnętrznego telefonu.
Auto Log Print
Określa, czy historia zadań musi być drukowana po każdych 20 zadaniach.
RAM Disk
Określa, czy przydzielić pamięć RAM na plik systemowy dla funkcji Secure Print,
Proof Print, Private Mail Box Print, and Public Mail Box Print.
Panel Language
Ustawia język panelu dotykowego.
Max E-mail Size
Ustawia maksymalny rozmiar poczty e-mail, jaką można przesłać. Można wybrać
wartości z przedziału od 50 do 16384 (KB) (Domyślnie: 2048).
Auto Reset
Ustala czas, po jakim drukarka automatycznie zresetuje swoje ustawienia na
domyślne, gdy nie wprowadza się żadnych innych ustawień.
Fault Time-Out
Wyświetla, po jakim czasie drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymało się
w sposób nietypowy.
Default Paper Size
Ustawia domyślny format papieru.
Print ID
Ustawia, czy ma być drukowane ID użytkownika.
Print Text
Ustala, czy jeśli drukarka otrzyma dane PDL, których nie obsługuje, drukuje je
jako tekst.
Banner Sheet Insert Position
Ustala, gdzie umieszczać arkusz tytułowy do zadań.
Banner Sheet Specify Tray
Ustala, z którego podajnika pobierany jest arkusz tytułowy.
Substitute Tray
Pyta, czy należy użyć innego formatu papieru, gdy papier aktualnie znajdujący
się w danej szufladzie nie pasuje do ustawień formatu papieru dla bieżącego
zadania.
Letterhead 2 Sided
Ustala, czy drukować po obu stronach papieru firmowego.
A4<>Letter Switch
Ustala, czy drukować zadania formatu A4 na papierze formatu Letter jeśli format
A4 nie jest dostępny w podajnikach i vice versa
Report 2 Sided Print
Ustala, czy drukować raporty po obu stronach arkusza.
Use Another Tray
Ustala, czy pokazać komunikat o wyborze innego podajnika, gdy wskazany papier
nie jest dostępny w danym podajniku.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
139
Network Settings
Zadanie:
Określenie protokołu komunikacji PostScript Level3 Compatible dla drukarki.
Wartości:
PS Data Format
Ustawia protokół komunikacji PostScript Level3 Compatible dla każdego interfejsu.
USB Settings
Zadanie:
Zmiana ustawień USB drukarki.
Wartości:
USB Port
Włączenie interfejsu USB drukarki.
PS Data Format
Ustawia protokół komunikacji PostScript Level3 Compatible dla każdego interfejsu.
Job Time-Out
Określa czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera.
PCL Settings
Zadanie:
Zmiana ustawień PCL.
Wartości:
Paper Tray
Ustala podajnik papieru.
Paper Size
Ustawia formatu papieru.
Custom Paper Size – Y
Ustawia nietypową długość arkusza. Zakres od 127 mm do 355 mm.
Custom Paper Size – X
Ustawia nietypową szerokość arkusza. Zakres od 77 mm do 215 mm.
Orientation
Ustala, jak tekst i grafika są położone na stronie.
2 Sided Print
Określa, czy funkcja dupleks ma być domyślna dla wszystkich zadań druku.
Font
Ustala czcionkę wybraną z listy zarejestrowanych czcionek.
Symbol Set
Ustala zestaw symboli dla określonej czcionki.
Font Size
Ustala wielkość czcionki dla drukarskich czcionek skalowanych.
Font Pitch
Ustala szerokość czcionki dla skalowanych czcionek o równej szerokości.
Form Line
Ustala liczbę linii na stronie.
Quantity
Określa, ile kopii będzie drukowanych.
Image Enhance
Ustawia, czy włączyć funkcję poprawy jakości obrazu.
Hex Dump
Ustawia, czy pomóc ustalić przyczynę problemu z zadaniem druku. Przy wybranej
opcji Hex Dump (zrzut heksadecymentalny), wszystkie dane przesyłane do drukarki
drukowane są w systemie heksadecymalnym i reprezentacji znaków. Kody kontrolne
nie są realizowane.
Draft Mode
Ustawia, czy drukować w trybie draft.
Line Termination
Ustala, co robić z końcami linii.
Default Color
Ustala tryb druku w kolorze lub czarno-biały. To ustawienie jest stosowane
w przypadku zadań druku bez ustalonego trybu druku w kolorze.
Ignore Form Feed
Ustala, czy zignorować puste strony, które zawierają tylko wysunięcie strony
z kodami kontrolnymi.
140
Dell™ Printer Configuration Web Tool
PS Settings
Zadanie:
Zmiana ustawień drukarki, które wpływają jedynie na zadania wykorzystujące język PostScript Level3
Compatible emulacji drukarki.
Wartości:
PS Error Report
Ustala, czy treść błędów dotyczących języka opisu strony PostScript Level3
Compatible jest drukowana.
PS Job Time-Out
Ustala czas wykonania jednego zadania PostScript Level3 Compatible.
Paper Select Mode
Ustala sposób wyboru szuflady do druku w trybie PostScript.
Default Color
Ustala domyślny domyślny tryb druku w kolorze dla trybu PostScript.
PDF Settings
Zadanie:
Zmiana ustawień PDF.
Wartości:
Quantity
Określa, ile kopii będzie drukowanych.
2 Sided Print
Ustala, czy drukować po obu stronach arkusza.
Print Mode
Ustawia tryb druku.
PDF Password
Ustala hasło.
Re-enter PDF Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Collation
Ustala, czy sortować wydruki.
Output Size
Ustala format wydruków.
Layout
Ustala układ wydruku
Default Color
Ustala kolor druku.
Secure Settings
Panel Lock
Zadanie:
Ustawić ograniczenie dostępu do Admin Settings hasłem oraz aby ustawić lub zmienić hasło.
Wartości:
Panel Lock Control*1
New Password
Re-enter Password
*1
Włącza/wyłącza ochronę hasłem dla Admin Settings.
Ustawia hasło dające dostęp do Admin Settings.
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Niektóre ustawienia w opcji Secure Settings wyświetlane są tylko wtedy, gdy dane ustawienie jest włączone.
WSKAZÓWKA: Hasło do narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool można ustawić z poziomu Set
Password w ustawieniach Printer Server Settings.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
141
Function Enabled
Zadanie:
Ustalenie, czy funkcje Copy, Scan, Fax i Print chronić hasłem oraz jak ustalić i zmieniać hasło.
Wartości:
Copy
Ustala, czy funkcję Copy chronić hasłem.
Scan to E-Mail
Ustala, czy funkcję Scan to E-Mail chronić hasłem.
Fax
Ustala, czy funkcję Fax chronić hasłem.
Fax Driver
Ustala, czy włączyć funkcję Fax Driver.
Scan to Network
Ustala, czy funkcję Scan to Network chronić hasłem.
Scan to PC
Ustala, czy funkcję Scan to PC chronić hasłem.
PC Scan
Ustala, czy funkcję PC Scan chronić hasłem.
Scan to USB
Ustala, czy funkcję Scan to USB chronić hasłem.
USB Direct Print
Ustala, czy funkcję USB Direct Print chronić hasłem.
ID Copy
Ustala, czy włączyć funkcję ID Copy.
USB Services – Show When Inserted
Ustala, czy pokazać ekran USB Drive Detected po włożeniu pamięci USB
do drukarki.
New Password
Ustala hasło dostępu do realizacji funkcji kopiowania, skanowania,
faksowania i drukowania.
Re-enter Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
WSKAZÓWKA: Hasło do narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool można ustawić z poziomu Set
Password w ustawieniach Printer Server Settings.
Secure Receive
Zadanie:
Pozwala na ochronę wszystkich przychodzących faksów hasłem. Gdy włączona jest funkcja
Secure Recieve, drukarka zapisuje przychodzące faksy i drukuje je wtedy, gdy z panelu użytkownika
wprowadzone zostanie poprawne hasło.
Wartości:
Secure Receive Set
Włącza/wyłącza ochronę wszystkich przychodzących faksów hasłem.
New Password
Ustawia hasło dostępu do przychodzących faksów.
Re-enter Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
WSKAZÓWKA: Hasło do narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool można ustawić z poziomu Set
Password w ustawieniach Printer Server Settings.
Edit E-mail From Fields
Zadanie:
Ustalenie, czy włączyć edytowanie źródła przesyłania w trakcie korzystania z funkcji Scan to E-mail.
Reconfirm Recipients
Zadanie:
Ustala, czy ponownie potwierdzić odbiorców przed wysłaniem faksów lub skanów.
142
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Software Download
Zadanie:
Ustawić, czy włączyć pobieranie aktualizacji firmware.
Display of Network Information
Zadanie:
Ustalenie, czy pokazać informacje dotyczące sieci w polu komunikatów ekranu podstawowego Home.
Login Error
Zadanie:
Określa, ile prób zalogowania się do Panel Lock, Function Enabled i Secure Received ma administrator.
Wartości:
Login Error
Wyświetla, ile prób zalogowania się do Panel Lock, Function Enabled i Secure
Received ma administrator.
NFC Authentication
Zadanie:
Ustawia, czy włączyć funkcję uwierzytelniania przy pomocy karty uwierzytelniania NFC.
Set Available Time – Copy/Scan/Fax/Print
Zadanie:
Określenie, kiedy włączyć bezpieczne ustawianie dla funkcji Copy, Scan, Fax i Print.
Wartości:
Set Available Time
Pozwala ustawić czas ograniczający dostępność urządzenia do kopiowania,
skanowania, faksowania i drukowania.
Start Time
Pozwala ustawić godzinę, od której urządzenie jest dostępne do kopiowania,
skanowania, faksowani i drukowania.
End Time
Pozwala ustawić godzinę, do której urządzenie jest dostępne do kopiowania,
skanowania, faksowani i drukowania.
Recurrence
Ustala dni tygodnia, w które ustawienia będą powtarzane.
Secure Job Expiration
WSKAZÓWKA: Funkcja ta jest dostępna, gdy włączona jest funkcja RAM Disk.
Zadanie:
Ustalenie terminu usunięcia plików zapisanych jako bezpieczny druk na dysku RAM.
Wartości:
Expiration Mode
Pozwala ustawić datę usunięcia plików zapisanych jako bezpieczny druk na dysku
RAM lub na twardym dysku.
Expiration Time
Ustawia termin usunięcia plików zapisanych na dysku RAM jako bezpieczny druk.
Recurrence
Ustala okres powtarzalności ustawień.
Weekly Settings
Ustala dni tygodnia, w które ustawienia będą powtarzane.
Monthly Settings
Ustala dni miesiąca, w które ustawienia będą powtarzane.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
143
Copy Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień domyślnych kopiowania.
Wartości:
Output Color
Ustala, czy drukować w kolorze, czy w trybie czarno-białym.
Select Tray
Ustawia domyślny podajnik.
Collation
Wyświetla pytanie, czy sortować kopie.
Reduce/Enlarge
Ustawia domyślne wartość powiększenia/pomniejszenia.
Custom Reduce/Enlarge
Ustawia domyślne wartości powiększenia/pomniejszenia.
Original Size
Ustawia format oryginału.
Original Size
Ustawia rodzaj oryginału.
Lighter/Darker
Ustawia domyślną wartość nasycenia kopii.
Sharpness
Ustawia domyślną wartość ostrości.
Color Saturation
Zmiana wartości nasycenia kolorów, zwiększa lub zmniejsza nasycenie kolorów
stosunku do oryginału.
Auto Exposure
Wyświetla pytanie, czy uwypuklić tekst na kopii.
Auto Exposure Level
Ustawia poziom uwypuklenia tła.
Copy Color Balance
Zadanie:
Określenie balansu koloru.
Wartości:
Yellow Low Density
Ustawia balans koloru żółtego dla zakresu wartości niskich.
Yellow Medium Density
Ustawia balans koloru żółtego dla zakresu wartości średnich.
Yellow High Density
Ustawia balans koloru żółtego dla zakresu wartości wysokich.
Magenta Low Density
Ustawia balans koloru magenta dla zakresu niskich wartości.
Magenta Medium Density
Ustawia balans koloru magenta dla zakresu wartości średnich.
Magenta High Density
Ustawia balans koloru magenta dla zakresu wartości wysokich.
Cyan Low Density
Ustawia balans koloru cyjan dla zakresu niskich wartości.
Cyan Medium Density
Ustawia balans koloru cyjan dla zakresu wartości średnich.
Cyan High Density
Ustawia balans koloru cyjan dla zakresu wartości wysokich.
Black Low Density
Ustawia balans koloru czarnego dla zakresu niskich wartości.
Black Medium Density
Ustawia balans koloru czarnego dla zakresu wartości średnich.
Black High Density
Ustawia balans koloru czarnego dla zakresu wartości wysokich.
144
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Copy Settings
Zadanie:
Skonfigurowanie ustawień kopiowania.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Wartości:
2 Sided Copying
Ustala, czy drukować po obu stronach arkusza.
Binding of Original
Ustala miejsce bindowania przy druku 2-stronnym.
2-Up
Off*
Nie drukuje w trybie wielostronicowym.
Auto
Automatycznie zmniejsza wielkość oryginału, aby dopasować do wielkości arkusza.
Manual
Drukuje strony oryginału na jednym arkuszu papieru w formacie określonym
w Reduce/Enlarge.
Margin Top/Bottom Ustawia wartości górnego i dolnego marginesu w zakresie od 0 mm do 50 mm.
Margin Left/Right
Ustawia wartości lewego i prawego marginesu w zakresie od 0 mm do 50 mm.
Margin Middle
Ustawia wartości środkowego marginesu w zakresie od 0 mm do 50 mm.
Fax Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień domyślnych faksowania.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Wartości:
Resolution
Standard*
Odpowiednia w przypadku dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
Fine
Odpowiednia w przypadku dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie
linie lub dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
Super Fine
Odpowiednia dla dokumentów zawierających bardzo małe szczegóły. Tryb
super fine włącza sie tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne obsługuje taką
rozdzielczość.
Photo
Odpowiednia w przypadku dokumentów zawierających fotografie.
2 Sided Scanning
Ustawia, czy drukować obie strony dokumentu.
Binding of Original
Ustala miejsce bindowania przy skanowaniu 2-stronnym.
Darken/Lighten
Ustala domyślną jasność faksowanych dokumentów.
Delayed Send
Ustawia czas rozpoczęcia wysyłania faksu.
Fax Settings
Zadanie:
Skonfigurowanie ustawień faksowania.
WSKAZÓWKA: Nie można skonfigurować ustawień faksu jeśli nie ustawiono numeru kierunkowego kraju
w pozycji Country.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Wartości:
Fax Number
Wprowadza numer nadawcy drukowany w nagłówku faksów.
Country
Określa nazwę kraju, w którym znajduje się urządzenie.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
145
Fax Header Name
Pozwala na wprowadzenie nazwy, która będzie drukowana w nagłówkach faksów.
Line Type
Ustala domyślny rodzaj linii; PSTN lub PBX.
Line Monitor
Ustala głośność monitora linii, który monitoruje przebieg transmisji za pomocą dźwięku
w głośniku wewnętrznym, aż do zakończenia połączenia.
DRPD Pattern
Ustala wzorzec dla funkcji Distinctive Ring Pattern Detection od Pattern 1 do Pattern 7.
DRPD jest usługą świadczoną przez niektóre firmy telekomunikacyjne.
Receive Mode
Telephone
Automatyczne odbieranie faksu jest wyłączone. Odbiór faksu odbywa
się poprzez podniesienie słuchawki telefonu zewnętrznego, następnie
naciśnięcie kodu odbierania zdalnego lub poprzez puknięcie Manual
Receive w On Hook, a następnie puknięcie Receive. Więcej
szczegółów na temat funkcji Manual Receive, patrz „Ręczny odbiór
faksu w trybie Telephone”, strona 385.
Fax*
Automatycznie odbiera faksy.
Telephone/Fax
Gdy drukarka otrzymuje faks przychodzący, telefon zewnętrzny dzwoni
przez czas określony w Auto Receive Tel/Fax, a potem drukarka
automatycznie odbiera faks. Jeśli przychodzące połączenie nie jest
faksem, drukarka sygnalizuje dźwiękowo poprzez głośnik wewnętrzny,
że jest to połączenie telefoniczne.
Ans Machine/Fax
Drukarka może być podłączona do jednej linii z automatyczną
sekretarką. W tym trybie drukarka będzie monitorować sygnał faksu
i odbierze połączenie jeśli będzie sygnał faksu. Jeśli w danym kraju
obowiązuje komunikacja szeregowa, ten tryb nie jest obsługiwany.
DRPD
Aby korzystać z usługi Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), musi
ona być zainstalowana na danej linii prze firmę telekomunikacyjną.
Po zainstalowaniu oddzielnego numeru faksu z usługa Distinctive
Ring Pattern Detection (DRPD), należy skonfigurować faks tak, aby
monitorował sieć pod kątem określonego sygnału.
Ring Tone Volume
Ustawia głośność dzwonka, który sygnalizuje przez głośnik wewnętrzny, że przychodzące
połączenie jest połączeniem telefonicznym, gdy tryb pracy Receive Mode jest ustawiony na
Telephone/Fax.
Auto Receive Fax
Ustawia czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu sygnału
przychodzącego.
Auto Receive Tel/Fax Ustawia czas po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu sygnału
przychodzącego przez telefon zewnętrzny.
Auto Receive
Answer/Fax
Ustawia czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po odebraniu przez
zewnętrzną sekretarkę połączenia przychodzącego.
Junk Fax Setup
Ustala, czy odrzucać faksy od niechcianych numerów i odbierać tylko od numerów
zapisanych w Phone Book.
2 Sided Prinitng
Ustala, czy drukować po obu stronach arkusza.
Remote Receive
Ustala, czy otrzymywać faksy przez wprowadzenie na zewnętrznym telefonie kodu odbioru
zdalnego.
Remote Receive
Tone
Ustawia 2-cyfrowy kod odbioru, gdy tryb Remote Receive jest ustawiony na On.
Discard Size
Ustala, czy usunąć tekst lub grafikę na dole strony faksu, gdy dana strona nie mieści się na
arkuszu odbiorczym. Wybranie Auto Reduction automatycznie zmniejsza strony faksów do
rozmiaru papieru w drukarce i nie odrzuca żadnej grafiki ani tekstu z dołu strony.
Sent Fax Forward
Ustala, czy faksy przychodzące przekierować w określone miejsce.
Forwarding Number
Pozwala wprowadzić numer faksu, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
Forwarding E-mail
Address 1
Pozwala wprowadzić adres e-mail, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
Forwarding E-mail
Address 2
Pozwala wprowadzić adres e-mail, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
Forwarding E-mail
Address 3
Pozwala wprowadzić adres e-mail, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
146
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Forwarding E-mail
Address 4
Pozwala wprowadzić adres e-mail, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
Forwarding E-mail
Address 5
Pozwala wprowadzić adres e-mail, na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
Server Type
Ustala typ serwera.
Server Address
Ustawia adres serwera zarejestrowany pod ID serwera.
Server Port Number
Ustawia numer portu serwera.
Login Name
Ustala nazwę logowania.
Login Password
Ustala hasło logowania.
Re-enter Password
Potwierdzenie hasła.
Share Name
Ustawia nazwę udziału.
Server Path
Ustala ścieżkę dostępu do serwera.
Redial Attempts
Określa, ile razy (0–13) będą ponawiane próby wybrania numeru, gdy numer faksu
docelowego jest zajęty. Wybranie wartości 0, powoduje brak wybierania.
Interval of Redial
Ustawia przerwę pomiędzy kolejnymi próbami wybrania numeru (1–15 minut).
Resend Delay
Ustawia przerwę pomiędzy kolejnymi próbami wysłania (3–255 minut).
Tone/Pulse
Ustawia, czy korzystać z wybierania tonowego, czy impulsowego.
Prefix Dial
Ustala, czy ustawić prefiks wybieranego numeru.
Prefix Dial Number
Ustala numer prefiksu złożony z maksymalnie 5 cyfr. Ten numer wybierany jest przed
jakimkolwiek numerem wybieranym automatycznie. Jest przydatny w przypadku uzyskiwania
dostępu do automatycznych centrali (PABX).
Fax Cover Page
Ustala, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Fax Header
Ustala, czy drukować informację o nadawcy w nagłówku faksu.
ECM
Ustawia, czy włączyć tryb korekcji błędu (ECM) Aby korzystać z opcji ECM, urządzenie
odbiorcze musi również ją obsługiwać.
Modem Speed
Pozwala dostosować szybkość faks-modemu przy jakiej pojawia się błąd nadawania lub
odbierania faksu.
Display Manual Fax
Recipients
Ustala, czy pokazać numer faksu odbiorcy na ekranie wysyłania faksów, gdy faks wysłany jest
ręcznie.
Fax Activity
Określa, czy automatycznie drukować raport aktywności faksu po każdych 50
przychodzących i wychodzących połączeniach faksu.
Fax Transmit
Określa, czy drukować raport transmisji po każdym połączeniu faksu, czy tylko, gdy wystąpi
błąd.
Fax Broadcast
Określa, czy drukować raport transmisji po każdym połączeniu faksu z wieloma numerami,
czy tylko, gdy wystąpi błąd.
Fax Protocol
Określa, czy drukować raport monitora protokołu po każdym połączeniu faksu, czy tylko,
gdy wystąpi błąd.
Scan Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień domyślnych skanowania
Wartości:
File Format
Ustala format pliku, w jakim zapisywane będą dokumenty zeskanowane.
Output Color
Ustala, czy skanować w kolorze, czy w trybie czarno-białym.
Resolution
Ustawia domyślną wartość rozdzielczości skanowania.
Original Size
Ustawia format oryginału.
2 Sided Scanning
Ustawia, czy skanować obie strony dokumentu.
Binding of Original
Ustala miejsce bindowania przy skanowaniu 2-stronnym.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
147
Lighter/Darker
Ustawia domyślną wartość nasycenia skanu.
Sharpness
Ustawia domyślną wartość ostrości.
Contrast
Ustawia domyślną wartość kontrastu.
Auto Exposure
Wyświetla pytanie, czy uwypuklić tekst na kopii.
Auto Exposure Level
Ustala domyślny poziom uwypuklenia tekstu.
Margin Top/Bottom
Ustawia wartości górnego i dolnego marginesu w zakresie od 0 mm do 50 mm.
Margin Left/Right
Ustawia wartości lewego i prawego marginesu w zakresie od 0 mm do 50,0 mm.
Margin Middle
Ustawia wartości środkowego marginesu w zakresie od 0 mm do 0,0 inch.
TIFF File Format
Ustawia format pliku TIFF file format na TIFF V6 lub TTN2.
Image Compression
Ustawia poziom kompresji obrazu.
File Naming Mode
Ustala szczegóły trybu nadawania nazw plików, File Naming Mode, na Auto, Add
Prefix lub Add Suffix.
Prefix/Suffix String
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Prefix lub Add Suffix.
Create Folder
Ustala, czy utworzyć folder przy zapisywaniu zeskanowanych dokumentów.
USB Direct Print Defaults
Zadanie:
Utworzenie domyślnych ustawień własnych dla funkcji USB Direct Print.
Wartości:
Output Color
Ustala, czy drukować w kolorze, czy w trybie czarno-białym.
Select Tray
Ustawia domyślny podajnik.
2 Sided Prinitng
Ustala, czy drukować po obu stronach arkusza.
Layout
Ustawia domyślny układ papieru, gdy wybrana jest opcja Layout.
Image Types
Ustawia jakość drukowania grafiki przy drukowaniu dokumentów.
Collation
Ustala, czy sortować wydruki.
PDF Password
Ustala hasło.
Re-enter PDF Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
MIFARE Customized Card
Zadanie:
Zarejestrowanie kart NFC ID sformatowanych SSFC.
Wartości:
User ID Block 1
Pozwala zarejestrować kartę MIFARE Customized Card.
User ID Block 2
Pozwala zarejestrować kartę MIFARE Customized Card.
User ID Block 3
Pozwala zarejestrować kartę MIFARE Customized Card.
Printer Maintenance
Zakładka Printer Maintenance zawiera strony Paper Density, Adjust Transfer Belt Unit, Adjust 2nd
BTR, Adjust Fusing Unit, Auto Registration Adjustment, Color Registration Adjustments, Reset
Defaults, Initialize PrintMeter, Storage, Non-Dell Toner, Adjust Altitude, Clock Settings oraz Web Link
Customization.
148
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Paper Density
Zadanie:
Określenie gramatury papieru.
Wartości:
Plain
Ustawia gramaturę zwykłego papieru na Light lub Normal.
Etykiety
Ustawia gramaturę etykiet na Light lub Normal.
Adjust Transfer Belt Unit
Zadanie:
Ustawienie korekcji transferu, gdy pojawia się murzenie. (Źródłem murzenia może być zawartość innej
strony lub część strony aktualnie drukowanej.)
Wartości:
K Offset
Jeśli pojawią się murzenia w czerni, należy obniżyć wartość.
YMC Offset
Jeśli pojawią się murzenia barwne (YMC), należny podwyższyć wartość.
Adjust 2nd BTR
Zadanie:
Określenie optymalnych ustawień napięcia dla drugiego wałka transferowego (2. BTR). Obniżenie
napięcia powoduje ustawienie wartości ujemnych. Aby zwiększyć temperaturę, ustaw wartości dodatnie.
Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru.
Jeśli widoczne są cętki na wydruku, należy spróbować zwiększyć napięcie. Jeśli widoczne są kropki na
wydruku, należy spróbować obniżyć napięcie.
UWAGA: Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.
Wartości:
Plain
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru zwykłego w zakresie
–5 do 10.
Plain Thick
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru zwykłego grubego
w zakresie –5 do 10.
Covers
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru okładkowego
w zakresie –5 do 10.
Covers Thick
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru okładkowego
grubego w zakresie –5 do 10.
Coated
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru powlekanego
w zakresie –5 do 10.
Coated Thick
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla papieru okładkowego
grubego w zakresie –5 do 10.
Label
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla etykiet w zakresie –5 do 10.
Envelope
Ustala napięcia odniesienia dla wałka transferowego dla kopert w zakresie –5 do 10.
Recycled
Ustala napięcia odniesienia dla wała transferowego dla papieru makulaturowego
w zakresie –5 do 10.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
149
Adjust Fusing Unit
Zadanie:
Ustawienie optymalnej temperatury pracy nagrzewnicy. Aby obniżyć temperaturę, ustaw wartości
ujemne. Aby zwiększyć temperaturę, ustaw wartości dodatnie.
Wartości domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich rodzajach papieru. Jeśli
papier wydruku zawija się, należy spróbować obniżyć temperaturę. Jeżeli toner nie przylega do papieru
prawidłowo, spróbuj zwiększyć temperaturę.
WSKAZÓWKA: Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.
Wartości:
Plain
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego w zakresie –3 do 3.
Plain Thick
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru zwykłego grubego w zakresie
–3 do 3.
Covers
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego w zakresie –3 do 3.
Covers Thick
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego grubego w zakresie
–3 do 3.
Coated
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru powlekanego w zakresie –3 do 3.
Coated Thick
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru okładkowego grubego w zakresie
–3 do 3.
Label
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru z etykietami w zakresie –3 do 3.
Envelope
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla kopert w zakresie –3 do 3.
Recycled
Ustawienia temperatury nagrzewnicy dla papieru makulaturowego w zakresie
–3 do 3.
Auto Registration Adjustment
Zadanie:
Ustalenie, czy automatycznie wykonywać regulację rejestru koloru.
Ustawienie rejestracji koloru
Zadanie:
Ustalić, czy automatycznie wykonywać regulację rejestracji koloru.
Ręczne ustawienia koloru rejestracji są konieczne po pierwszym montażu drukarki i po zmianach miejsca.
WSKAZÓWKA: Funkcja Color Registration Adjustments może być konfigurowana jeśli funkcja Auto
Registration Adjustment jest ustawiona na Off.
Wartości:
Auto Correct
Kliknij na Start, aby automatycznie przeprowadzić korekcję rejestracji koloru.
Color Regi Chart
Kliknij Start, aby wydrukować kartę rejestracji koloru. Karta rejestru koloru drukuje
siatkę złożoną z linii w kolorze żółtym, magenta i cyjan. Na karcie należy odczytać
wartości po prawej stronie, które są obok linii idealnie prostych dla każdego z trzech
kolorów. Jeśli wartość dla takiej linii wynosi 0, ustawienie rejestru koloru nie jest
wymagane. Jeśli wartość dla tej linii jest różna od 0, ustaw wartości w oknie Color
Registration Adjustments.
Color Registration
Adjustments
Ustawia kolor w kierunku równoległym i prostopadłym do kierunku podawania
papieru. Wartości korekcji indywidualnie dla każdego koloru YMC w zakresie od
–9 do 9.
150
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Reset Defaults
Zadanie:
Uruchomienie pamięci trwałej (NV). Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki,
wszystkie parametry menu wracają do swoich wartości domyślnych.
Reset Defaults
Power On Wizard
Reset Defaults User Fax
Section and restart printer
Kliknij Start, aby zresetować wpisy numerów faksów w Address
Book.
Reset Defaults User Scan
Section and restart printer
Kliknij Start, aby zresetować wpisy adresów e-mail i adresów
serwerów w Address Book.
Reset Defaults User Account
Section and restart printer
Kliknij Start, aby zresetować wpisy na koncie użytkownika.
Reset Defaults System
Section and restart printer
Kliknij Start, aby zresetować parametry systemu.
Power On Wizard
Kliknij Start, aby dokonać wstępnych ustawień drukarki.
Initialize PrintMeter
Zadanie:
Uruchomienie licznika druku drukarki. W chwili uruchomienia licznik wskazuje 0.
Storage
WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest dostępna, gdy RAM Disk jest włączony.
Zadanie:
Usunięcie wszystkich plików zapisanych na dysku RAM.
Wartości:
Clear Storage*1
*1
All Clear
Kliknij Start, aby usunąć wszystkie pliki zapisane na dysku RAM jako Secure
Print, Proof Print, Private Mail Box Print oraz Public Mail Box Print.
Secure Document
Kliknij Start, aby usunąć wszystkie pliki zapisane na dysku RAM jako Secure
Print, Proof Print, Private Mail Box Print, and Public Mail Box Print in the RAM
disk.
Stored Document
Kliknij Start, aby usunąć wszystkie pliki zapisane na dysku RAM.
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja RAM Disk.
Non-Dell Toner
Zadanie:
Użycie nieoryginalnego tonera.
OSTRZEŻENIE: Używanie nieoryginalnych kaset z tonerem może poważnie uszkodzić drukarkę.
Uszkodzenia wynikające ze stosowania nieoryginalnych kaset z tonerem nie są objęte gwarancję.
Adjust Altitude
Zadanie:
Określenie wysokości, na jakiej znajduje się drukarka.
Zjawisko uwalniania ładunków w kierunku fotoprzewodnika zmienia się wraz z ciśnieniem barycznym.
Ustawienia dokonywane są przez podanie wysokości geograficznej miejsca użytkowania drukarki.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
151
Ustawianie zegara
Zadanie:
Podanie ustawień zegara.
Wartości:
Date Format
Ustawia format daty; YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY lub DD/MM/YYYY.
Time Format
Określa domyślny format godziny: 24h lub 12h.
Time Zone
Ustawia strefę czasową.
Set Date
Ustawia aktualną datę.
Set Time
Ustawia aktualną godzinę.
Web Link Customization
Zadanie:
Wyświetla link do zamawiania materiałów eksploatacyjnych Order Supplies at: dostępny z lewej ramki.
Wartości:
Select Reorder URL
Ustawia URL połaczony z Order Supplies at:
Regular
Wyświetla standardowy URL (http://accessories.us.dell.com/sna), który można
połączyć z Order Supplies at:.
Premier
Wyświetla adres URL premier (http://premier.dell.com), który można połączyć
z Order Supplies at:.
Print Server Settings
Korzystając z menu Print Server Settings, ustaw typ interfejsu drukarki i niezbędne warunki komunikacji.
Następujące strony z zakładkami wyświetlane są w górnej części prawej ramki.
Print Server Reports
Zakładka Print Server Reports zawiera Print Server Setup Page i E-Mail Server Setup Page.
Print Server Setup Page
Zadanie:
Weryfikacja bieżących ustawień protokołów TCP/IP i portów drukowania. Na tej stronie można
zweryfikować tylko elementy ustawień. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, przejdź do stron w zakładce
Print Server Settings
Wartości:
Ethernet*1
Ethernet Settings
Wyświetla bieżące ustawienia szybkości transmisji Ethernet
i ustawienia funkcji dupleks.
Current Ethernet Settings Wyświetla bieżące ustawienia Ethernet.
Wireless Settings
152
*2
MAC Address
Wyświetla adres MAC drukarki.
SSID
Wyświetla nazwę sieci bezprzewodowej.
Network Type
Wyświetla typ sieci, Ad-hoc lub Infrastruktura.
MAC Address
Wyświetla adres MAC adaptera bezprzewodowego.
Link Channel
Wyświetla numer kanału połączenia.
Link Quality
Wyświetla jakość połączenia.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Wi-Fi Direct*2
Wi-Fi Direct
Wyświetla, czy włączyć połączenie Wi-Fi Direct.
Group Role
Wyświetla ustawienie roli grupy.
Device Name
Wyświetla nazwę drukarki. Potwierdź, gdy wybierasz nazwę
drukarki na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
WPS Setup
Wyświetla metodę konfiguracji WPS.
Group Owner
SSID
Wyświetla nazwę, która identyfikuje
siec Wi-Fi Direct.
Passphrase
Wyświetla frazę szyfrującą. Potwierdź,
gdy wprowadzasz frazę szyfrującą na
swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
IP Address
Wyświetla adres IP adaptera Wi-Fi
Direct.
Subnet Mask
Wyświetla maskę podsieci.
Paired Device
Wyświetla numer urządzenia aktualnie
podłączonego do sieci Wi-Fi Direct.
Current Role
Wyświetla aktualną rolę grupową
drukarki.
Current SSID
Wyświetla aktualny SSID. Potwierdź,
gdy wybierasz nazwę sieciową
Wi-Fi Direct w swoim urządzeniu
przenośnym z Wi-Fi.
Status
TCP/IP Settings
IP Mode
Wyświetla tryb IP.
Host Name
Wyświetla nazwę hosta.
LAN1
IPv4*3
IP Address Mode
Wyświetla tryb adresu IP.
IP Address
Wyświetla adres IP.
Subnet Mask
Wyświetla maskę podsieci.
Gateway Address
Wyświetla adres bramki.
Enable Stateless
Address
Wyświetla pytanie, włączyć adres
bezstanowy.
Use Manual Address
Wyświetla pytanie, czy ustawić adres IP
ręcznie.
Get IP Address from
Wyświetla, czy automatycznie ustawić
adres IP DHCP poprzez DHCP.
*9
IPv6
*4
Manual Address*5
Wyświetla adres IP.
Stateless Address 1-3
LAN2*10
IPv4
*6
Wyświetla adres bezstanowy.
Stateful Address 1-3
Wyświetla adres stanowy.
Link Local Address*6
Wyświetla adres lokalny łącza.
Manual Gateway
Address*5
Wyświetla adres bramki.
Auto Configure
Gateway Address*6
Wyświetla adres bramki.
IP Address
Wyświetla adres IP, gdy Group Role
Wi-Fi Direct jest ustawiona na Group
Owner.
Subnet Mask
Wyświetla maskę podsieci, gdy Group
Role Wi-Fi Direct jest ustawiona na
Group Owner.
Gateway Address
Wyświetla adres bramki, gdy opcja
Group Role Wi-Fi Direct jest ustawiona
na Group Owner.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
153
DNS
IPv4*3
IPv6*4
WINS*3
LPD
Port9100
IPP
WSD
Get DNS Server
Address from DHCP
Wyświetla, czy automatycznie ustawić
adres serwera DNS poprzez DHCP.
Current DNS Server
Address
Wyświetla aktualny adres serwera DNS.
Get DNS Server
Address from
DHCPv6-lite
Wyświetla, czy drukarka automatycznie
otrzymuje adres serwera z serwera
DHCPv6-lite.
Current DNS Server
Address
Wyświetla aktualny adres serwera DNS.
DNS Dynamic Update
(IPv4)
Wyświetla status funkcji dynamicznej
aktualizacji DNS.
DNS Dynamic Update
(IPv6)
Wyświetla status funkcji dynamicznej
aktualizacji DNS.
Auto Generate Search
List
Wyświetla, czy tworzyć automatycznie
listę szukania.
Search Domain Name
Wyświetla wykrywanie nazwy domeny.
Time-Out
Wyświetla wartość czasu limitu
połączenia.
Priority to IPv6 DNS
Name Resolution*7
Wyświetla pytanie, czy użyć funkcji
DNS Name Resolution
WINS Mode
Wyświetla pytanie, czy automatycznie ustawić adresy
pierwszego i drugiego serwera WINS poprzez DHCP.
WINS Primary Server
Wyświetla pierwszy adres serwera WINS.
WINS Primary Server
Wyświetla drugi adres serwera WINS.
Port Status
Wyświetlanie stanu pracy portu protokołu Line Printer Daemon
(LPD).
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Port Status
Wyświetla status portu.
Number portu
Wyświetla numer portu.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Port Status
Wyświetla status portu.
Printer URI
Wyświetla URI drukarki.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Port Number
Wyświetla numer portu.
Maximum Sessions
Wyświetla maksymalną liczbę połączeń otrzymywanych
jednocześnie przez klienta.
WSD Print
Wyświetla pytanie, czy drukować za pomocą Web Services on
Devices (WSD).
Port Number
Wyświetla numer portu WSD.
Receive Time-Out
Wyświetla wartość limitu czasu na odbiór informacji.
Notification Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Maximum Number of TTL Wyświetla maksymalną liczbę TTL.
FTP
HTTP
154
Maximum Number of
Notification
Wyświetla maksymalną liczbę powiadomień.
Port Status
Wyświetla status portu.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Port Status
Wyświetla status portu.
Port Number
Wyświetla numer portu.
Simultaneous
Connections
Wyświetla maksymalną liczbę połączeń równoległych.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
SMB
Bonjour (mDNS)
Telnet
SNMP
Port Status
Wyświetla status portu.
Host Name
Wyświetla nazwę hosta.
Workgroup
Wyświetla grupę roboczą.
Maximum Sessions
Wyświetla maksymalną liczbę sesji.
Unicode Support
Wyświetla pytanie, czy podczas transmisji SMB powiadamianie
nazwy hosta i nazwy grupy odbędzie się w Unicode.
Auto Master Mode
Wyświetla pytanie, czy włączyć automatyczny tryb master.
Encrypt Password
Wyświetla pytanie, czy szyfrować hasło podczas transmisji SMB.
Job Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na zadanie.
Port Status
Wyświetla status portu.
LAN1/LAN2*9
Host Name
Wyświetla nazwę hosta.
Printer Name
Wyświetla nazwę drukarki.
Wide-Area Bonjour
Wyświetla status funkcji Wide-Area Bonjour.
Port Status
Wyświetla status portu.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na zadanie.
Port Status
Wyświetla status portu.
Enable SNMP v1/v2c
Protocol
Wyświetla status funkcji SNMP v1/v2c.
Enable SNMP v3 Protocol Wyświetla status funkcji SNMP v3.
Update Address Book
FTP Client
Port Status
Wyświetla status portu.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
FTP Passive
Wyświetla pytanie, czy włączyć tryb FTP Passive.
SMB Client
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na połączenie.
SNTP
Port Status
Wyświetla status portu.
IP Address/Host Name
Wyświetla adres IP lub nazwę hosta serwera SNTP.
Connection Time-Out
Wyświetla czas oczekiwania na zadanie.
Time Synchronization
Interval
Wyświetla odstęp między przeprowadzaniem synchronizacji
czasu przy korzystaniu z SNTP.
Port Status
Wyświetla status portu.
AirPrint
LAN1/LAN2
Name
Location
Wyświetla miejsce użytkowania drukarki.
Geo-Location
Wyświetla geograficzne miejsce użytkowania drukarki.
Port Status
Wyświetla status portu.
Registration state
Wyświetla stan rejestracji.
*9
Google Cloud Print
Dell Document Hub
Proxy Server
Wyświetla nazwę hosta.
Print from Dell Document Wyświetla pytanie, czy włączyć drukowanie poprzez funkcję
Hub
Dell Document Hub.
Scan to Dell Document
Hub
Wyświetla pytanie, czy włączyć skanowanie poprzez funkcję
Dell Document Hub.
Connection Time-Out
Wyświetla po jakim czasie połączenie zostaje przerwane.
Polling Interval
Wyświetla odstęp czasowy dla funkcji wysyłania w trybie polling.
Use Proxy Server
Wyświetla status serwera proxy.
Address to Bypass Proxy
Server
Wyświetla adres obejścia serwera proxy.
Server Name
Wyświetla nazwę serwera.
Port Number
Wyświetla numer portu.
Authentification
Wyświetla status funkcji uwierzytelniania.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
155
Authentication
System
Authentication System
Settings (for Server
Address/Phone Book)
Wyświetla metodę uwierzytelniania.
SSL/TLS
HTTP-SSL/TLS
Communication
Wyświetla status funkcji HTTP-SSL/TLS Communication.
HTTP-SSL/TLS
Communication Port
Number
Wyświetla numer portu HTTP-SSL/TLS Communication.
LDAP-SSL/TLS
Communication
Displays the status of the LDAP-SSL/TLS Communication.
SMTP-SSL/TLS
Communication
Wyświetla status funkcji SMTP-SSL/TLS Communication.
IPsec Settings
Protocol
Wyświetla status protokołu.
802.1x*1
Enable IEEE 802.1x
Wyświetla status IEEE 802.1x.
Authentication Method
Wyświetla ustawienia metody uwierzytelniania dla IEEE 802.1x.
IP Filter (IPv4)*8
Access List
Wyświetla listę adresów IP, które mają dostęp do drukarki lub go
nie mają.
SMTP Domain
Filtering
Domain Filtering
Wyświetla pytanie, czy włączyć funkcję filtrowania domen.
Allow Domain List
Wyświetla domeny uwzględniane przy wysyłaniu poczty
elektronicznej.
*1
Ten element jest dostępny, gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla Ethernet.
*2
Ten element dostępny jest, gdy drukarka podłączona jest za pomocą sieci bezprzewodowej.
*3
Ten element jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb IPv4 Mode lub Dual Stack w trybie IP Mode.
*4
Ten element jest wyświetlany, gdy wybrany jest tryb IPv6 Mode lub Dual Stack w trybie IP Mode.
*5
Ten element jest wyświetlany, gdy włączona jest funkcja Use Manual Address.
*6
Ten element jest wyświetlany, gdy przypisano adres IP.
*7
Ten element jest dostępny, gdy wybrany jest tryb dual IPv6.
*8
Ten element jest dostępny tylko dla LPD lub Port9100.
*9
Tytuł menu wyświetlany jest tylko wtedy, gdy opcja Wi-Fi Direct jest włączona.
*10
156
Ten element wyświetlany jest tylko wtedy, gdy opcja Wi-Fi Direct jest włączona.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
E-Mail Server Setup Page
Zadanie:
Weryfikacja bieżących ustawień SMTP/POP (Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol) na
potrzeby funkcji E-Mail Alert. Na tej stronie można zweryfikować tylko ustawienia elementów. Jeśli
chcesz zmienić ustawienia, przejdź do stron w zakładce Print Server Settings.
Wartości:
E-Mail Alert Server Settings
E-Mail Alert Settings
Port Status
Wyświetla status portu.
Primary SMTP Gateway
Wyświetla pierwszą bramkę SMTP (Simple Mail Transfer
Protocol).
SMTP Port Number
Wyświetla numer podstawowego portu SMTP.
E-Mail Send Authetification
Wyświetla metodę uwierzytelniania poczty
wychodzącej.
POP3 Server Address
Wyświetla adres serwera POP3 (Post Office Protocol 3).
POP3 Port Number
Wyśietla numer portu POP3.
Reply Address
Wyświetla adres IP serwerów połączonych z
protokołem SMTP, gdy dane są odbierane.
SMTP Server Connection
Wyświetla status połączenia z serwerem SMTP.
E-Mail List 1
Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji
ostrzegania e-mail określone w E-Mail List 1.
Select Alerts for List 1
Supplies Alerts
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o poziomie materiałów
eksploatacyjnych.
Paper Handling Alerts
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o włożonych nośnikach.
Service Call
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o wezwaniach serwisu.
E-Mail List 2
Select Alerts for List 2
Wyświetla akceptowane adresy
e-mail dla funkcji ostrzegania
e-mail określone w Lista 2
e-mail.
Supplies Alerts
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o poziomie materiałów
eksploatacyjnych.
Paper Handling Alerts
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o włożonych nośnikach.
Service Call
Wyświetla, które adresy
e-mail otrzymają informację
o wezwaniach serwisu.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
157
E-Mail Report Settings
History Report
Wyświetla pytanie, czy
włączona jest funkcja raportu
historii zadań.
Statistics Report
Wyświetla pytanie, czy
włączona jest funkcja raportu
statystycznego.
Volume Report
Wyświetla pytanie, czy
włączona jest funkcja raportu
ilości druku.
Transmission Time
Wyświetla godzinę wysyłania
raportów.
Recurrence
Wyświetla częstotliwość
wysyłania raportów.
Weekly Settings (for Weekly
only)
Wyświetla, w jaki dzień
tygodnia wysyłane są raporty.
Monthly Settings (for
Monthly only)
Wyświetla, w jaki dzień
miesiąca wysyłane są raporty.
Destination E-Mail Address 1
Wyświetla adres e-mail, na
który wysyłane są raporty.
Destination E-Mail Address 2
Wyświetla adres e-mail, na
który wysyłane są raporty.
Print Server Settings
Zakładka Print Server Settings zawiera strony Basic Information, Port Settings, TCP/IP, SMB, E-Mail
Server, Bonjour (mDNS), SNMP, SNTP, AirPrint, Google Cloud Print, Proxy Server, Wireless LAN, Wi-Fi
Direct oraz Reset Print Server.
Basic Information
Zadanie:
Wyświetla podstawowe informacje o drukarce.
Wartości:
System Settings
Dell Printer
Configuration Web
Tool Settings
Printer Name
Ustawia nazwę drukarki.
Location
Ustawia miejsce użytkowania drukarki.
Contact Person
Określa osobę kontaktową, numer drukarki i inne
informacje dotyczące administratora drukarki i centrum
serwisowego.
Administrator E-Mail Address
Ustawia adres kontaktowy, numer drukarki i inne
informacje dotyczące administratora drukarki i centrum
serwisowego.
Asset Tag Number
Wprowadza numer identyfikacyjny drukarki.
Auto Refresh
Automatycznie odświeża treść stron z wyświetlaniem
statusu.
Auto Refresh Interval
Ustala czas odstępu pomiędzy automatycznym
odświeżaniem zawartości stron wyświetlających status od
15 do 600 sekund.
WSKAZÓWKA: Funkcja Auto Refresh działa w odniesieniu do treści w górnej ramce, strony Printer Status,
strony Job List i strony Completed Jobs.
158
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Port Settings
Zadanie:
Włączenie lub wyłączenie portów drukowania i funkcji zarządzania protokołami.
Wartości:
Ethernet*1
Port Status
*1
Ethernet Settings
Auto
Automatycznie wykrywa ustawienia szybkości
transmisji łącza Ethernet i dupleksu.
10Base-T Half-Duplex
Wybiera 10Base-T Half-Duplex, jako wartość
domyślną.
10Base-T Full-Duplex
Wybiera 10Base-T Full-Duplex, jako wartość
domyślną.
100Base-TX Half-Duplex
Wybiera 100Base-TX Half-Duplex, jako wartość
domyślną.
100Base-TX Full-Duplex
Wybiera 100Base-TX Full-Duplex, jako wartość
domyślną.
1000Base-T Full-Duplex
Wybiera 1000Base-T Full-Duplex jako wartość
domyślną.
Current Ethernet Settings
Wyświetla bieżące ustawienia łącza Ethernet.
MAC Address
Wyświetla adres MAC drukarki.
LPD
Ustala, czy włączyć LPD.
Port9100
Ustala, czy włączyć Port9100.
IPP
Ustala, czy włączyć Port9100.
WSD Print
Ustala, czy włączyć druk WSD.
FTP
Ustala, czy włączyć FTP.
SMB
Ustala, czy włączyć SMB.
Bonjour (mDNS)
Ustala, czy włączyć funkcję Bonjour (mDNS).
E-Mail Alert
Ustala, czy włączyć funkcję E-mail Alert.
Telnet
Ustala, czy włączyć Port9100.
SNMP
Ustala, czy włączyć SNMP.
SNTP
Ustala, czy włączyć SNTP.
Google Cloud Print
Ustala, czy włączyć Google Cloud Print.
Ten element dostępny jest tylko wtedy, gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla Ethernet.
SKAZÓWKA: Ustawienia na stronie Port Settings będą aktywne dopiero po restartowaniu drukarki.
W
Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych, kliknij na przycisk Apply New settings.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
159
TCP/IP
Zadanie:
Skonfigurowanie adresu IP, maski podsieci i adres bramki drukarki.
Wartości:
TCP/IP
Settings
IP Mode
Ustala tryb IP.
Host Name
Ustala nazwę hosta.
IPv4
IP Address Mode
Ustala metodę uzyskiwania adresu IP.
Manual IP Address
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, IP jest
przydzielane drukarce w formacie nnn.nnn.nnn.
nnn. Każdy oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest
wartością z przedziału 0 do 254. 127 oraz żadna
wartość z przedziału 224 do 254 nie może być
podana w pierwszym oktecie adresu bramki.
Manual Subnet Mask
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, maska
podsieci jest podawana w formacie nnn.nnn.nnn.
nnn. Każdy oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest
wartością z przedziału 0 do 255. 255.255.255.255
nie może być użyta jako maska podsieci.
Manual Gateway Address
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, adres bramki
jest podawany w formacie nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy
oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością
z przedziału 0 do 254. 127 oraz żadna wartość
z przedziału 224 do 254 nie może być podana
w pierwszym oktecie adresu bramki.
Enable Stateless Address
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć adres
bezstanowy.
Use Manual Address
Zaznacz pole wyboru, aby ustawić adres ręcznie.
Get IP Address from
Pozwala włączyć lub wyłączyć ustawienia
automatyczne IP DHCP poprzez DHCP.
Manual Address
Ustala adres IP. Aby określić adres IPv6, wprowadź
adres, a po nim ukośnik (/) i „64”. Szczegółowe
informacje można znaleźć u administratora
systemu.
Manual Gateway Address
Ustala adres bramki.
IPv6
160
Dell™ Printer Configuration Web Tool
DNS
DNS Domain Name
Ustala nazwę domeny DNS.
IPv4
Get DNS Server Address
from DHCP
Pozwala włączyć lub wyłączyć ustawienia
automatyczne DHCP DNS poprzez DHCP.
Manual DNS Server
Address
Ręczne ustawianie adresu serwera DNS w
formacie xxx.xxx.xxx.xxx, gdy nie wybrano Get DNS
Server Address from DHCP.
Get DNS Server Address
from DHCPv6-lite
Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie uzyskać
adres serwera DNS z serwera DHCPv6-lite.
Manual DNS Server
Address
Ustawia adres serwera DNS.
DNS Dynamic Update
(IPv4)
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję
dynamicznego uaktualniania DNS.
DNS Dynamic Update
(IPv6)
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję
dynamicznego uaktualniania DNS.
IPv6
Auto Generate Search List Zaznacz pole wyboru, aby automatycznie
utworzyć listę przeszukiwania.
Search Domain Name
Ustawia nazwę domeny wyszukiwania. Można
użyć do 255 znaków alfanumerycznych, kropek
i myślników. Podczas określania więcej niż jednej
nazwy domeny, oddziel je za pomocą przecinka
lub średnika.
Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 60 sekund.
Priority to IPv6 DNS Name Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję DNS
Resolution
Name Resolution.
WINS
WINS Mode
Pozwala na włączenie lub wyłączenia automatycznego ustawiania pierwszego
i drugiego adresu serwera WINS poprzez DHCP.
WINS Primary Server
Ręczne ustawianie pierwszego adresu serwera WINS w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx, gdy nie został wybrany tryb WINS.
WINS Secondary
Server
Ręczne ustawianie drugiego (zapasowego) adresu serwera WINS w formacie
xxx.xxx.xxx.xxx, gdy nie został wybrany tryb WINS.
LPD
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 3600 sekund.
IP Filter (IPv4)
Kliknij IP Filter (IPv4), aby włączyć ustawienia filtra IP na stronie IP Filter (IPv4).
Port9100
Port Number
Ustaw numer portu od 9000 do 9999.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.
IP Filter (IPv4)
Kliknij IP Filter (IPv4), aby włączyć ustawienia filtra IP na stronie IP Filter (IPv4).
Printer URI
Wyświetla URI drukarki.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.
Port Number
Wyświetla numer portu do otrzymywania żądań od klienta.
Maximum Sessions
Wyświetla maksymalną liczbę połączeń otrzymywanych jednocześnie przez
klienta.
Port Number
Ustawia numer portu na 80 lub pomiędzy 8000 a 9999.
Receive Time-Out
Określa limit czasu odbioru pomiędzy 1 a 65 535 sekund.
Notification Time-Out
Określa limit czasu powiadamiania pomiędzy 1 a 60 sekund.
Maximum Number of
TTL
Ustawia maksymalną liczbę TTL od 1 do 10.
Maximum Number of
Notification
Ustawia maksymalną liczbę powiadomień od 10 do 20.
Network
TWAIN
Connection Time-Out
Ustawia czas połączenia w zakresie od 1 do 65 535 sekund.
FTP
Password
Ustala hasło dla FTP.
Re-enter Password
Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.
IPP
WSD
Dell™ Printer Configuration Web Tool
161
HTTP
Telnet
Update
Address
Book
Port Number
Ustawia numer portu na 80 lub pomiędzy 8000 a 9999.
Simultaneous
Connections
Wyświetla maksymalną liczbę połączeń równoległych.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 255 sekund.
Password
Ustala hasło dla Telnet.
Re-enter Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 1 a 1000 sekund.
Connection Time-Out
Ustawia czas połączenia w zakresie od 1 do 65 535 sekund.
Aby skonfigurować funkcję filtra IP, wprowadź adres IP, który będzie filtrowany w polu adresu oraz maskę
podsieci w polu Address Mask. W każde pole wpisz wartość liczbową z przedziału od 0 do 255. Znak „*”
dodawany jest do wartości bieżącej.
Procedura ustawiania filtra IP
Maksymalnie można ustawić pięć pozycji i pierwszy zestaw ma priorytet. Przy ustawianiu wielu filtrów,
wprowadź najpierw najkrótszy adres, potem dłuższy i tak dalej.
Włącznie drukowania przez określonego użytkownika
Poniższa procedura włącza drukowanie tylko z adresu IP „192.168.100.10”.
1 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 1 listy dostępu.
2 Wpisz „192.168.100.10” w polu Address oraz „255.255.255.255” w polu Address Mask.
3 Wybierz Accept.
4 Kliknij Apply New Settings.
Wyłącznie drukowania przez określonego użytkownika
Poniższa procedura wyłącza drukowanie tylko z adresu IP „192.168.100.10”.
1 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 1 listy dostępu.
2 Wpisz „192.168.100.10” w polu Address oraz „255.255.255.255” w polu Address Mask.
3 Wybierz Reject.
4 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 2 listy dostępu.
5 Wpisz „0.0.0.0” w polu Address oraz „0.0.0.0” w polu Address Mask.
6 Wybierz Accept.
7 Kliknij Apply New Settings.
Włączanie i wyłączanie drukowania z adresów sieciowych
Można włączyć drukowanie z adresu sieciowego „192.168” i wyłączyć drukowanie z adresu sieciowego
„192.168.200”. Poniższy przykład opisuje jak włączyć drukowanie z adresu IP „192.168.200.10”.
1 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 1 listy dostępu.
2 Wpisz „192.168.200.10” w polu Address oraz „255.255.255.255” w polu Address Mask.
3 Wybierz Accept.
4 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 2 listy dostępu.
5 Wpisz „192.168.200.0” w polu Address oraz „255.255.255.0” w polu Address Mask.
6 Wybierz Reject.
7 Kliknij na pierwszą kolumnę rząd 3 listy dostępu.
8 Wpisz „192.168.0.0” w polu Address oraz „255.255.0.0” w polu Address Mask.
9 Wybierz Accept.
10 Kliknij Apply New Settings.
162
Dell™ Printer Configuration Web Tool
SMB
Zadanie:
Określenie ustawienia protokołu Server Message Block (SMB).
Wartości:
Host Name
Ustawia nazwę hosta komputera sieciowego.
Workgroup
Ustawia grupę roboczą.
Maximum Sessions
Ustawia maksymalną liczbę sesji.
Unicode Support
Zadaje pytanie, czy podczas transmisji SMB powiadamianie nazwy hosta i nazwy
grupy odbędzie się w Unicode.
Auto Master Mode
Wyświetla pytanie, czy włączyć automatyczny tryb master.
Encrypt Password
Ustala, czy hasło ma być szyfrowane.
Job Time-Out
Określa limit oczekiwania na zadanie pomiędzy 60 a 3600 sekund.
Connection Time-Out
Określa limit połączenia pomiędzy 60 a 3600 sekund.
E-Mail Server
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień E-Mail i E-Mail Alert. Tę stronę można również wyświetlić, klikając
E-Mail Server Settings Overview w lewej ramce.
Wartości:
E-Mail Server
Settings
Primary SMTP
Gateway
Ustawia podstawową brankę SMTP.
SMTP Port Number
Ustawia numer portu SMTP. Musi to być wartość 25, 587 lub ustalona
pomiędzy 5000 a 65535.
E-Mail Send
Authentication
Określa metodę uwierzytelniania poczty wychodzącej.
SMTP Login User
Ustawia login użytkownika SMTP. Można użyć do 63 znaków
alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @.
Określając więcej niż jeden adres, oddziel je za pomocą przecinków.
SMTP Login Password Ustala hasło dla konta SMTP, maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych.
Re-enter SMTP Login
Password
Potwierdzenie hasła konta SMTP.
POP3 Server Address*1 Określa adres serwera POP3 w formacie adresu IP „aaa.bbb.ccc.ddd” lub
jako nazwę hosta DNS o długości do 63 znaków.
POP3 Port Number*1
Określa numer portu serwera POP3. Musi to być wartość 110 lub wybrana
z przedziału od 5 000 do 65 535.
POP User Name*1
Określa nazwę użytkownika konta POP3. Można użyć do 63 znaków
alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @.
Określając więcej niż jeden adres, oddziel je za pomocą przecinków.
POP User Password*1
Określa hasło dla konta SMTP, maksymalnie 31 znaków alfanumerycznych.
Re-enter POP User
Password*1
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Reply Address
Wyznacza adres e-mail wysyłany z każdym ostrzeżeniem mailowym.
SMTP Server
Connection
Wyświetla status połączenia z serwerem SMTP.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
163
E-Mail Alert
Settings
E-Mail List 1
Wyświetla akceptowane adresy e-mail dla funkcji
ostrzegania e-mail przy wykorzystaniu maksymalnie
255 znaków alfanumerycznych.
Select Alerts for List 1
Supplies Alerts
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail o poziomie materiałów eksploatacyjnych.
Paper Handling
Alerts
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail dotyczące kwestii związanych z papierem.
Service Call
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail dotyczące serwisu telefonicznego.
E-Mail List 2
Ustala akceptowane adresy e-mail dla funkcji
ostrzegania e-mail przy wykorzystaniu maksymalnie
255 znaków alfanumerycznych.
Select Alerts for List 2
E-Mail Report
Settings
*1
Supplies Alerts
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail o poziomie materiałów eksploatacyjnych.
Paper Handling
Alerts
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail dotyczące kwestii związanych z papierem.
Service Call
Zaznacz pole wyboru, czy otrzymywać ostrzeżenie
e-mail dotyczące serwisu telefonicznego.
History Report
Ustawia, czy otrzymywać droga mailową raport
historii zadań po każdych 20 zadaniach drukowania,
kopiowania, skanowania, i faksowania.
Statistics Report
Ustawia, czy otrzymywać droga mailową raport
statystyczny dotyczący korzystania z funkcji
drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania.
Volume Report
Ustawia, czy otrzymywać droga mailową raport
dotyczący liczby wydrukowanych stron.
Transmission Time
Ustawi godzinę wysyłania raportów.
Recurrence
Ustawia częstotliwość wysyłania raportów.
Weekly Settings
(for Weekly only)
Ustawia dzień tygodnia, w który wysyłane są raporty.
Monthly Settings
(for Monthly only)
Ustawia dzień miesiąca, w który wysyłane są raporty.
Destination E-Mail
Address 1
Umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, na który
wysyłane są raporty.
Destination E-Mail
Address 2
Umożliwia wprowadzenie adresu e-mail, na który
wysyłane są raporty.
pcja dostępna tylko, gdy wybrano funkcję POP before SMTP (Plain) lub POP before SMTP (APOP) dla E-Mail Send
O
Authentication.
Bonjour (mDNS)
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień Bonjour.
Wartości:
Host Name
Ustala nazwę hosta, maksymalnie 63 znaki alfanumeryczne „–” (myślnik). Jeśli nie
zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne.
Printer Name
Ustala nazwę drukarki, maksymalnie 63 znaki alfanumeryczne i zestawy symboli.
Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne są nadal ważne.
Wide-Area Bonjour
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć protokół Wide-Area Bonjour.
164
Dell™ Printer Configuration Web Tool
SNMP
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień SNMP.
Wartości:
SNMP Configuration
Enable SNMP v1/v2c
Protocol
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć protokół SNMP v1/v2c.
Edit SNMP v1/v2c
Properties
Kliknij, aby wyświetlić stronę SNMP v1/v2c i edytować na tej stronie
ustawienia protokołu SNMP v1/v2c.
Enable SNMP v3
Protocol
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć protokół SNMP v3.
Edit SNMP v3
Properties
Kliknij, aby wyświetlić stronę SNMP v3 i edytować na tej stronie
ustawienia protokołu SNMP v3. Ten element można uruchomić
tylko, gdy włączona jest komunikacja SSL.
SNMP v1/v2c
Zadanie:
Edycja szczegółowych ustawień protokołu SNMP v1/v2c.
Aby wejść na tę stronę, kliknij Edit SNMP v1/v2c Properties na stronie SNMP.
Wartości:
Community Name
Community Name
(Read only)*1
Ustala nazwę społeczności (tylko do odczytu) mającej dostęp do
danych, o długości do 31 znaków alfanumerycznych.
Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne
są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności podczas
poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna
nazwa społeczności do odczytu (Read Community) to „public”.
Re-enter
Community Name
(Read Only)*1
Wprowadź ponownie nazwę społeczności dostępu do danych (tylko do
odczytu), aby ja potwierdzić.
Community Name
(Read/Write)*1
Ustawia nazwę społeczności (tylko do odczytu) mającej dostęp do
danych, o długości do 31 znaków alfanumerycznych.
Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne
są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności podczas
poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna
nazwa społeczności do odczytu/zapisu to „public”.
Re-enter
Community Name
(Read/Write)*1
Potwierdź nazwę społeczności dostępu do danych (odczyt/zapis)
wpisując ją ponownie.
Community Name
(Trap)*1
Określa nazwę zbiorową dla funkcji trap, maksymalnie 31 znaków
alfanumerycznych.
Jeśli nie zostaną wprowadzone żadne zmiany, ustawienia pierwotne
są nadal ważne. Znaki wpisane dla nazwy społeczności (Trap) podczas
poprzednich ustawień nie będą wyświetlane na ekranie. Domyślna
nazwa społeczności (Trap) jest pusta.
Re-enter
Community Name
(Trap)*1
Potwierdź nazwę społeczności dla funkcji trap, wpisując ją ponownie.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
165
Trap Notification
1-4
Trap Address Type
Trap Address
Port Number
Notify Network*2
Zaznacz pola wyboru, aby zawiadamiać o pojawieniu się operacji Trap.
W tym wypadku podaj adres IP i gniazdo IP w formacie:
IPv4
Określ adres IP i gniazdo IP w formacie nnn.nnn.nnn.nnn:mmmmm.
Każda sekcja „nnn” jest wartością zmienną z przedziału od 0 do 255.
Uwaga, wartości 127 i 224­254 nie można wpisać jedynie w miejsce
pierwszych trzech cyfr. Gniazdo IP mmmmm przyjmuje zmienną
wartością pomiędzy 0 i 65535.
IPv6
Określ adres IP i gniazdo IP w formacie
xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:mmmmm. Każda sekcja „xxxx”
jest heksadecymalną wartością zmienną z przedziału od 0 do ffff.
Gniazdo IP mmmmm przyjmuje zmienną wartością pomiędzy 0 i 65535.
Authenticate Error
Trap
Zaznacz pola wyboru, aby zawiadamiać o uwierzytelnieniu błędu
procesu Trap.
*1
Wartość domyślna może być zmieniona za pomocą Dell Printer Configuration Web Tool.
*2
Ten element dostępny jest tylko wtedy, gdy Wi-Fi Direct jest włączony.
SNMP v3
Zadanie:
Edycja szczegółowych ustawień protokołu SNMP v3.
Aby wejść na tę stronę, kliknij Edit SNMP v1/v2c Properties na stronie SNMP.
Wartości:
Administrator Account
Print Drivers/Remote
Client Account
Account Enabled
Zaznacz pole wyboru, aby aktywować konto
administratora.
User Name
Wprowadza nazwę użytkownika konta administratora.
Authentificaton Password
Określa hasło uwierzytelnienia konta administratora, przy
użyciu od 8 do 32 znaków alfanumerycznych.
Re-enter Authentification
Pssword
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Privacy Password
Określa hasło prywatności konta administratora, przy
użyciu od 8 do 32 znaków alfanumerycznych.
Re-enter Privacy Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Account Enabled
Zaznacz pole wyboru, aby aktywować konto sterowniki
druku i zdalny klient.
Reset to default Password
Kliknij, aby przywrócić hasło domyślne dla sterowników
druku i konta zdalny klient.
Scan to PC
Zadanie:
Określenie klienta przy skanowaniu.
Wartości:
FTP Client
Connection Time-Out
FTP Passive
Ustala, czy włączyć tryb FTP Passive.
SMB Client
Connection Time-Out
Ustawia czas oczekiwania na połączenie od 1 do 60 sekund.
166
Ustawia czas oczekiwania na połączenie od 1 do 60 sekund.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
SNTP
Zadanie:
Konfiguracja ustawień serwera SNTP w celu przeprowadzenia synchronizacji czasu poprzez SNTP.
Wartości:
SNTP
Adres IP/Host Name
Ustala adres IP lub nazwę hosta serwera SNTP.
Connection Time-Out
Określa limit czasu połączenia pomiędzy 1 a 120 sekund.
Time Synchronization Interval
Ustala odstęp między przeprowadzaniem synchronizacji czasu przy
korzystaniu z SNTP.
Last Connection Time
Wyświetla ostatnią datę i godzinę, gdy drukarka była podłączona do
serwera SNTP.
Connection Status
Wyświetla status połączeń pomiędzy serwerem SNTP a drukarką.
AirPrint
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień AirPrint.
Wartości:
AirPrint
LAN1*1
Enable
Kliknij AirPrint, aby włączyć w drukarce obsługę
Airprint.
Name
Wprowadza nazwę, która będzie reprezentować
drukarkę AirPrint.
Location
Ustawia miejsce użytkowania drukarki.
Geo-Location
Ustawia geograficzne miejsce użytkowania drukarki.
LAN2
Name
Wprowadza nazwę, która będzie reprezentować
drukarkę AirPrint.
Cyan Toner Cartridge
Wyświetla poziom tonera cyjan.
Magenta Toner Cartridge
Wyświetla poziom tonera magenta.
Yellow Toner Cartridge
Wyświetla poziom tonera żółtego.
Black Toner Cartridge
Wyświetla poziom tonera żółtego.
*2
Supply Levels
*1
Tytuł menu wyświetlany jest tylko wtedy, gdy Wi-Fi Direct jest włączony.
*2
Ten element wyświetlany jest tylko wtedy, gdy Wi-Fi Direct jest włączony.
Google Cloud Print
Zadanie:
Zarejestrowanie drukarki w Google Cloud Print.
Wartości:
Google Cloud Print*1
*1
(Registration state)
Wyświetla stan rejestracji Google Cloud Print.
Register This Device to
Google Cloud Print
Kliknij, aby zarejestrować drukarkę w Google Cloud Print.
Google Cloud Print może być stosowany jedynie, gdy urządzenie używa IPv4.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
167
Dell Document Hub
Zadanie:
Skonfigurowanie połączeń z serwerem Dell Document Hub.
Wartości:
Dell Document Hub
Connection Time-Out
Ustala czas oczekiwania na połączenie.
Polling Interval
Ustawia czas odstępu pomiędzy kolejnymi odpytywaniami.
Proxy Server
Zadanie:
Skonfigurowanie ustawień serwera proxy.
Wartości:
Proxy Server
Use Proxy Server
Decyduje, czy włączyć użycie serwera proxy.
Address to Bypass Proxy Server
Ustawia adres obejścia serwera proxy.
Server Name
Ustawia nazwę drukarki.
Port Number
Ustaw numer portu od 1 do 65535.
Authentication
Ustala, czy włączyć uwierzytelnianie.
Login Name
Ustala nazwę logowania dla serwera proxy.
Password
Ustala hasło logowania dla serwera proxy.
Retype Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Wireless LAN
WSKAZÓWKA: Funkcja bezprzewodowej łączności LAN jest tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do
sieci bezprzewodowej.
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień dla sieci bezprzewodowej.
Przed użyciem adaptera bezprzewodowego, upewnij się, że kabel Ethernet jest odłączony.
WSKAZÓWKA: Po aktywowaniu bezprzewodowej sieci LAN, przewodowa sieć LAN będzie nieaktywna.
Wartości:
Wireless Settings
168
SSID
Ustala nazwę sieci bezprzewodowej. Do 32 znaków alfanumerycznych.
Network Type
Podaj typ sieci – Ad-Hoc lub Infrastructure.
MAC Address
Wyświetla adres MAC ustawień sieci bezprzewodowej drukarki.
Link Channel
Wyświetla numer kanału ustawień połączenia bezprzewodowego drukarki.
Link Quality
Wyświetla jakość ustawień sieci dla drukarki bezprzewodowej.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Security Settings
WEP
WPA-PSK
WPA-Enterprise*4
Encryption
Wybierz z listy rodzaj szyfrowania.
No Security
Ustal opcję No Security do konfigurowania
połączenia bezprzewodowego bez podawania
metody zabezpieczenia WEP, WPA-PSK oraz
WPA-Enterprise.
WEP
Ustala, że WEP ma być stosowane w całej sieci
bezprzewodowej.
WPA-PSK TKIP*1, 2
Ustala, że WPA-PSK TKIP ma być stosowane
w całej sieci bezprzewodowej.
WPA-PSK AES/WPA2-PSK
AES*1, 2
Ustala, że WPA-PSK AES/WPA2­PSK AES stosuje
się w całej sieci bezprzewodowej.
WPA-Enterprise TKIP*2, 3
Ustala, że WPA-Enterprise TKIP ma być
stosowane w całej sieci bezprzewodowej.
WPA-Enterprise AES/
WPA2-Enterprise AES*2, 3
Ustala, że WPA-Enterprise AES/WPA2­Enterprise AES ma być stosowany w całej sieci
bezprzewodowej.­
Mixed Mode PSK*1, 2
Ustala, że Mixed Mode PSK ma być stosowane
w całej sieci bezprzewodowej. Mixed mode
PSK automatycznie wybiera rodzaj szyfrowania
spośród WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES lub WPA2PSK AES.
Mixed Mode Enterprise*2, 3
Ustala, że Mixed Mode Enterprise ma być
stosowane w całej sieci bezprzewodowej. Mixed
Mode Enterprise automatycznie wybiera rodzaj
szyfrowanie spośród WPA-Enterprise TKIP, WPAEnterprise AES lub WPA2­Enterprise AES.
Encryption
Wybierz kod klucza WEP z Hex lub Ascii.
WEP Key 1
Ustala klucz WEP wykorzystywany przez sieć bezprzewodową tylko, gdy
wybrane zostało WEP 128bit lub WEP 64bit w Encryption.
Re-enter WEP
Key 1
Potwierdź klucz 1 WEP wprowadzając go ponownie.
WEP Key 2
Ustala klucz WEP wykorzystywany przez sieć bezprzewodową tylko, gdy
wybrane zostało WEP 128bit lub WEP 64bit w Encryption
Re-enter WEP
Key 2
Potwierdź klucz 2 WEP wprowadzając go ponownie.
WEP Key 3
Ustala klucz WEP wykorzystywany przez sieć bezprzewodową tylko, gdy
wybrane zostało WEP 128bit lub WEP 64bit w Encryption.
Re-enter WEP
Key 3
Potwierdź klucz 3 WEP wprowadzając go ponownie.
WEP Key 4
Ustala klucz WEP wykorzystywany przez sieć bezprzewodową tylko, gdy
wybrane zostało WEP 128bit lub WEP 64bit w Encryption.
Re-enter WEP
Key 4
Potwierdź klucz 4 WEP wprowadzając go ponownie.
Transmit Key*5
Wybierz z listy klucz przesyłowy.
Passphrase
Ustala frazę szyfrującą.
Confirm
Passphrase
Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.
EAP-Identity
Określa tożsamość EAP do uwierzytelniania.
Authentification Wyświetla metodę uwierzytelniania.
Method
Login Name
Ustawia nazwę logowania do uwierzytelniania.
Password
Ustala hasło.
Re-enter
Password
Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
169
*1
Szyfrowanie realizowane jest metoda AES lub TKIP.
*2
Opcja dostępna tylko, gdy tryb Infrastructure został wybrany jako Network Type.
*3
Do uwierzytelniania i szyfrowania stosowana jest metoda AES lub TKIP.
*4
by aktywować ustawienia, najpierw uzyskaj ze stron SSL/TLS certyfikat, który współpracuje z LAN (serwer/klient) i aktywuj
A
stosowny certyfikat w zaawansowanych.
*5
Gdy dla Transmit Key wybrano Auto, użyty zostaje klucz podany dla WEP Key 1.
Wi-Fi Direct
Zadanie:
Konfiguracja szczegółowych ustawień połączenia Wi-Fi Direct.
Wartości:
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct
Wyświetla, czy włączyć połączenie Wi-Fi Direct.
Group Role
Wyświetla rolę grupową drukarki.
Device Name
Określa nazwę złożoną z maks. 32 znaków alfanumerycznych,
która identyfikuje sieć Wi-Fi Direct. Potwierdź, gdy wybierasz nazwę
drukarki na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
WPS Setup
Konfiguruje sieć Wi-Fi Direct używając WPS.
SSID (Character string
following „DIRECT-**”)
Określa nazwę identyfikującą sieć Wi-Fi Direct. Można wprowadzić
do 32 znaków alfanumerycznych. „DIRECT-” nie można zmienić.
Passphrase
Wyświetla frazę szyfrującą. Potwierdź, gdy wprowadzasz frazę
szyfrującą na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
IP Address
Wyświetla adres IP adaptera Wi-Fi Direct.
Subnet Mask
Wyświetla podmaskę sieci.
Paired Device
Wyświetla liczbę urządzeń aktualnie podłączonych do sieci Wi-Fi
Direct.
Current Role
Wyświetla aktualną rolę grupową drukarki.
Current SSID
Wyświetla aktualny SSID. Potwierdź, gdy wybierasz nazwę sieci Wi-Fi
Direct na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
Reset Print Server
Zadanie:
Uruchomienie pamięci stałej RAM (NVRAM) i restartowanie drukarki. Pamięć NVM można zainicjować
również z poziomu Reset Defaults w menu Priter Settings.
Wartości:
Initialize NIC NVRAM Memory
and restart printer
Kliknij Start, aby zainicjować NVRAM, przywróć ustawienia fabryczne sieci
i ponownie uruchom połączenie sieciowe.
Restart Printer
Kliknij na Start, aby zrestartować drukarkę.
Security
Zakładka Security zawiera Set Password, Authentication System, Kerberos Server, LDAP Server, LDAP
Authentication, LDAP User Mapping, SSL/TLS, IPsec, 802.1x, IP Filter (IPv4) oraz SMTP Domain Filtering.
170
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Set Password
Zadanie:
Ustalenie lub zmiana hasła potrzebnego do uzyskania dostępu do parametrów ustawień drukarki poprzez
Dell Printer Configuration Web Tool. Stronę można także wyświetlić klikając na Set Password w lewej
ramce.
WSKAZÓWKA: Aby przewrócić hasło domyślne, uruchom pamięć stałą (NVM).
WSKAZÓWKA: Można ustawić hasło, aby wejść do Admin Settings z Panel Lock w Printer Settings.
Wartości:
Administrator Password
Ustala hasło, maksymalnie 128 znaków alfanumerycznych (bez spacji
i dwukropków). Jeśli podane zostanie ponad 128 znaków, pod uwagę będzie
branych tylko 128 pierwszych znaków.
Re-enter Administrator Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Access denial by the authentication Określa, jak długo administrator powinien czekać na dostęp do ustawień
failure of the Administrator
drukarki w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool. Określa limit czasu
pomiędzy 5 a 255 sekund. Następuje odmowa dostępu, jeśli limit czasowy
zostaje przekroczony. Jeśli ustawi się wartość 0, ten tryb jest wyłączony.
Authentication System
Zadanie:
Określenie typu uwierzytelniania, czasu oczekiwania na odpowiedź serwera oraz limitu czasu
wyszukiwania.
Wartości:
Authentication Type (for
Authentication System
Server Address/Phone Book) Settings
Wybiera z listy system uwierzytelniania.
Optional Information
Server Response Time-Out
Ustawia czas oczekiwania drukarki na odpowiedź
serwera. Można ustawić wartości od 1 do 75 sekund.
Search Time-Out
Ustawia czas oczekiwania drukarki na odnalezienie
serwera. Można ustawić wartości od 5 do 120 sekund.
Kerberos Server
Zadanie:
Określenie ustawień dla serwera Kerberos.
Wartości:
Kerberos Server
IP Address/Host
(for Server Address/ Name & Port
Phone Book)
Domain Name
Ustawia adres IP lub nazwę hosta oraz adres portu. Adres portu musi
być to liczba 88 lub liczba od 5000 do 65 535.
Wprowadź nazwę domeny.
Login Name
Wprowadź nazwę logowania.
Password
Wprowadź hasło logowania.
Re-enter Password
Wprowadź hasło ponownie, aby je potwierdzić.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
171
LDAP Server
Zadanie:
Określenie ustawień serwera LDAP.
Wartości:
Server Information
(for Server Address/
Phone Book)
IP Address/Host
Name & Port
Ustawia adres IP lub nazwę hosta oraz adres portu. Adres portu musi
być to liczba 389, 3268 lub liczba od 5 000 do 65 535.
LDAP Server
Wyświetla aktualne informacje dotyczące oprogramowania serwera
LDAP.
Optional Information Search Directory
Wprowadza wartość dla opcji wyszukiwania katalogu głównego (root).
(for Server Address/ Root
Phone Book)
Login Credentials to Wybiera dane dostępowe logowania do serwera LDAP.
Access LDAP Server
Login Name
Wprowadza nazwę logowania.
Password
Wprowadza hasło logowania od 1 do 127 znaków alfanumerycznych.
Pozostawienie hasła pustego (BRAK hasła), uniemożliwia logowanie
się do serwera.
Re-enter-Password
Ponowne wprowadzenie hasła w celu jego potwierdzenia.
Search Time-Out
Wybierz Wait LDAP Server Limit, aby użyć czasu podanego przez
serwer LDAP. Wybierz Wait, aby wybrać wartość od 5 do 120 sekund.
Search Name Order
Ustawia porządek przeszukiwania.
Server Address Book Zaznacz pole wyboru, aby aktywować książkę adresową serwera.
Server Phone Book
Zaznacz pole wyboru, aby aktywować książkę telefoniczną serwera.
WSKAZÓWKA: Opcja Server Address Book musi być ustawiona na On, aby można było użyć książki adresowej
serwera dla funkcji Scan to E-mail.
WSKAZÓWKA: Opcja Server Phone Book musi być ustawiona na On, aby można było użyć książki
telefonicznej serwera dla funkcji Fax.
LDAP Authentication
Zadanie:
Określenie metody uwierzytelniania serwera LDAP.
Wartości:
LDAP Authentication
(for Server Address/
Phone Book)
Authentication Method
Pokazuje metodę uwierzytelniania.
Use Added Text String
Wybierz, aby użyć dodatkowego tekstu z listy.
Text String Added to User Name
Wprowadź dodatkowy tekst do nazwy użytkownika.
LDAP User Mapping
Zadanie:
Określenie ustawień mapowania użytkownika LDAP.
Wartości:
Common Name
Ustawia rodzaj atrybutu imienia ustalonego dla serwera LDAP.
Surname
Ustawia rodzaj atrybutu nazwiska ustalonego dla serwera LDAP.
Given Name
Ustawia rodzaj atrybutu nazwy ustalonej dla serwera LDAP
E-mail Address
Ustawia rodzaj atrybutu adresu e-mail ustalonego dla serwera LDAP
Fax Phone
Ustawia rodzaj atrybutu dla numeru telefonu-faksu ustalonego dla serwera LDAP
172
Dell™ Printer Configuration Web Tool
SSL/TLS
Zadanie:
Określenie ustawień dla łączności szyfrowanej SSL z drukarką oraz ustawienie/usunięcie certyfikatu
używanego do IPsec lub bezprzewodowego LAN.
Wartości:
HTTP-SSL/TLS
Communication*1
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć komunikację HTTP-SSL/TLS.
HTTP-SSL/TLS
Communication Port
Number
Podaje numer portu, który nie jest identyczny z portem HTTP dla SSL/TLS. Musi to być
wartość 443 lub ustalona pomiędzy 8000 i 9999.
LDAP-SSL/TLS
Communication*1
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję LDAP, przy dostępie realizowanym za pomocą
komunikacji SSL/TSL.
SMTP-SSL/TLS
Communication*1
Ustala typ SSL/TLS używanego do komunikacji z serwerem SMTP.
Generate Self-Signed
Certificate*2
Kliknij, aby wyświetlić stronę Generate Self-Signed Certificate i aby utworzyć na niej
certyfikat bezpieczeństwa. Przycisk Generate Self-Signed Certificate jest dostępny tylko
wtedy, gdy nie jest jeszcze wygenerowany certyfikat z własnym podpisem.
Upload Signed
Certificate*2
Certificate
Management*2
Public Key Method
Wybierz metodę klucza publicznego certyfikatu z własnym
podpisem.
Size of Public Key
Wybiera rozmiar klucza publicznego.
Issuer
Określa stronę wystawiającą certyfikat SSL z własnym podpisem.
Validity
Wprowadź liczbę dni ważności od 1 do 9999.
Generate Signed
Certificate
Kliknij, żeby wygenerować podpisany przez siebie certyfikat SSL.
Kliknij, aby wyświetlić stronę Upload Signed Certificate i żeby załadować z niej plik
z certyfikatem do urządzenia.
Password
Wprowadź hasło żeby załadować plik z certyfikatem.
Re-enter Password
Potwierdź hasło wprowadzając je ponownie.
File Name
Kliknij Browse i wyszukaj nazwę pliku do załadowania.
Import
Kliknij Import, żeby załadować plik z certyfikatem do urządzenia.
Kliknij, aby wyświetlić stronę Certificate Management i zarządzać z niej certyfikatem
bezpieczeństwa.
Category
Wybierz urządzenia do certyfikacji.
Certificate Purpose
Wybierz połączenie do certyfikacji.
Certificate Order
Wybierz kolejność do certyfikacji.
Display the List
Kliknij, aby wyświetlić stronę Certificate List.
Delete All Certificates
Delete
Kliknij, aby usunąć wszystkie certyfikaty.
Certificate List*2
Category
Wyświetla urządzenie do certyfikacji wybrane na stronie Certificate
Management.
Certificate Purpose
Wyświetla połączenie do certyfikacji wybrane na stronie Certificate
Management.
Issued To
Wyświetla listę kolejności certyfikatów.
Validity
Wyświetla, czy certyfikat jest ważny.
Certificate Details
Kliknij, aby wyświetlić stronę Certificate Details. Strona SSL/TLS jest
wyświetlana, gdy nie dokonano wyboru w kolumnie Issued to.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
173
Certificate Details*2
Category
Wyświetla urządzenie do certyfikacji wybrane na stronie Certificate
Management lub SSL/TLS.
Issued To
Wyświetla urządzenie do certyfikacji.
Issuer
Wyświetla wystawiającego certyfikat.
Serial Number
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Public Key Method
Wyświetla metodę klucza publicznego.
Size of Public Key
Wybierz wielkość klucza publicznego (public key).
Valid From
Wyświetla od kiedy ważny jest certyfikat.
Valid Until
Wyświetla do kiedy ważny jest certyfikat.
Status
Wyświetla, czy certyfikat jest ważny.
Certificate Purpose
Wyświetla cel certyfikacji.
Certificate Selection
Status
Wyświetla rodzaj wybranego certyfikatu urządzenia.
E-mail Address
Wyświetla tylko wtedy, gdy adres e-mail jest podany w certyfikacie.
Use this certificate
Kliknij, aby zastosować ten certyfikat do urządzenia.
Delete
Kliknij, żeby usunąć ten certyfikat.
Export This
Certificate
Kliknij, aby wyeksportować ten certyfikat do urządzenia.
*1
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy wygenerowano certyfikat z własnym podpisem.
*2
Ten element działa tylko przy połączeniu przez SSL/TLS (https). Tylko administratorowi wolno wyświetlać te strony.
IPsec
Zadanie:
Określenie ustawień Security Architecture dla protokołu IPsec do szyfrowanej komunikacji z drukarką.
Wartości:
IPsec Settings
Protocol
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć protokół.
Pre-Shared Key
Ustawia klucz udziału. Można użyć do 255 znaków
alfanumerycznych, kropek i myślników.
Re-enter Pre-Shared Key
Potwierdź klucz wspólny, wprowadzając go ponownie.
Device Certificate
Wyświetla certyfikat urządzenia.
IKE SA Lifetime
Ustawia czas trwania IKE SA od 5 do 28 800 minut.
IPsec SA Lifetime
Ustawia czas trwania IPsec SA od 5 do 2880 minut.
DH Group
Ustawia grupę DH.
PFS
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć ustawienia PFS.
Remote peers IPv4 address
Ustala adres IP, z jakim ma się łączyć.
Remote peers IPv6 address
Ustala adres IP, z jakim ma się łączyć.
Non IPsec communication
Zezwala na komunikację z urządzeniem, które nie obsługuje IPsec.
WSKAZÓWKA: Jeśli IPsec aktywowano podając błędne ustawienia, należy go dezaktywować poprzez menu
IPsec na panelu użytkownika.
174
Dell™ Printer Configuration Web Tool
802.1x
Zadanie:
Określenie ustawień uwierzytelniania IEEE 802.1x do szyfrowanej komunikacji z drukarką.
Wartości:
Configure 802.1x
Enable IEEE 802.1x
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć uwierzytelnianie IEEE 802.1x.
Authentication Method
EAP-MD5
EAP-MS-CHAPv2
Wybierz metodę uwierzytelniania do użycia
z uwierzytelnianiem 802.1x.
PEAP/MS-CHAPv2
Login name: (Device
Name)
Ustala nazwę logowania (nazwę urządzenia) do uwierzytelniania IEEE
802.1x, do 128 znaków alfanumerycznych.
Password
Ustala hasło logowania do uwierzytelniania IEEE 802.1x, do 128
znaków alfanumerycznych.
Re-enter Password
Potwierdzenie ustalonego hasła.
Certificate Validation
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć Certificate Validation.
IP Filter (IPv4)
Zadanie:
Konfiguracja adresu IP oraz maski podsieci w celu udzielania dostępu do drukarki lub odmowy dostępu.
Wartości:
Access List
Address
Ustala listę adresów IP, które mają dostęp lub nie mają dostępu do drukarki.
W każde pole wpisz wartość liczbową z przedziału od 0 do 255.
Address Mask
Określa maskę podsieci, która ma dostęp lub nie ma dostępu do drukarki. W każde
pole wpisz wartość liczbową z przedziału od 0 do 255.
Active Mode
Rejects
Odrzuca zadanie drukowania z danego adresu sieciowego.
Accept
Pozwala na drukowanie z danego adresu sieciowego.
Off
Wyłącza filtr IP dla danego adresu IP.
SMTP Domain Filtering
Zadanie:
Określenie, czy ograniczać wysyłanie e-maili tylko do określonych domen.
WSKAZÓWKA: Ta funkcja nie ogranicza wysyłania poczty elektronicznej za pomocą funkcji E-Mail Alert.
Wartości:
SMTP Domain Filtering
Domain Filtering
Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję Domain Filtering.
Allow Domain List
Umożliwia wpisanie do pięciu domen, do których wolno wysyłać
pocztę elektroniczną.
Copy Printer Settings
Menu Copy Printer Settings zawiera strony Copy Printer Settings i Copy Printer Settings Report.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
175
Copy Printer Settings
Zadanie:
Skopiowanie ustawień drukarki na jedną lub więcej drukarek danego modelu.
Aby skopiować ustawienia na inną drukarkę, określ adres IP i hasło drukarki, na którą ustawienia będą
kopiowane w polu tekstowym Adres IP i w polu tekstowym Password. Następnie kliknij przycisk Copy
the settings to the Host in the above list. Kopiowanie ustawień jest zakończone. Limit czasu połączenia
wynosi 60 sekund. Po upływie tego czasu można sprawdzić, czy ustawienia zostały skopiowane na
tę stronę. Należy sprawdzić w menu Copy the settings to the Host in the above list and reboot the
machine w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool w drukarce docelowej, czy ustawienia zostały
rzeczywiście skopiowane.
Jeżeli ustawienia mogą być kopiowane, ale konfiguracja drukarki różni się, oznacza to, że zostały
skopiowane tylko ustawienia takich samych elementów. Ustawienia drukarki są jednoczenie kopiowane
na drukarki o maksymalnie 10 adresach IP.
WSKAZÓWKA: Nie można skopiować książki adresowej, gdy drukarka docelowa realizuje zadanie faksu.
Copy Printer Settings Report
Zadanie:
Weryfikowanie, czy ustawienia drukarki udało się skopiować na inne drukarki.
WSKAZÓWKA: Historia zostaje skasowana po wyłączeniu drukarki.
Print Volume
Manu Print Volume zawiera strony Print Volume i Dell ColorTrack.
Print Volume
Zadanie:
Weryfikacja liczby wydrukowanych stron. Stronę można także wyświetlić, klikając na Print Volume
w lewej ramce.
Wartości:
Printer Page Count
Wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych od czasu wysłania drukarki z fabryki.
Paper Used
Wyświetla liczbę stron wydrukowanych dla każdego formatu papieru.
Dell ColorTrack
Zadanie:
Określenie, którzy użytkownicy mają dostęp do druku kolorowego i ograniczenie wolumenu druku na
użytkownika.
Wartości:
ColorTrack Mode
Off
Umożliwia druk danych bez informacji o uwierzytelnieniu.
On
Ogranicza dostęp do drukowania użytkownikom, na podstawie
informacji zebranej na serwerze wewnętrznym.
Non Registered User
Ustala, czy zezwolić na drukowanie danych bez informacji uwierzytelniającej. Aby zezwolić
na drukowanie użytkownikowi bez konta, zaznacz pole wyboru.
Auto Color To Mono
Print
Ustala, czy drukować wszystkie zadania druku w wersji czarno-białej, nawet gdy ustawiono
druk w kolorze.
176
Dell™ Printer Configuration Web Tool
ColorTrack Error
Report
Ustala, czy automatycznie drukować informacje dotyczące błędów jeśli drukowanie z
funkcją ColorTrack kończy się niepowodzeniem.
User Registration*1
Kliknij Edit User Registration, aby wyświetlić stronę Edit Print User Registration.
• Aby zarejestrować użytkownika kliknij na Create, aby otworzyć stronę Print User
Settings.
• Aby usunąć użytkownika, kliknij na Delete. Otworzy się strona Delete User.
Klikając na przycisk Back, ekran wraca do miejsca, w którym był przed usunięciem
użytkownika.
• Aby potwierdzić lub zmienić zarejestrowanego użytkownika, kliknij na Confirm/Change,
aby otworzyć stronę Print User Settings.
User Registration No.
Wyświetla numer rejestracji użytkownika. Przycisk Delete User
wyświetla się, gdy użytkownik został już zarejestrowany.
User Name
Ustala nazwę użytkownika.
Password
Ustala hasło użytkownika, od 4 do 12 znaków alfanumerycznych.
Re-enter Password
Ponowne wprowadzenie hasła w celu potwierdzenia.
Color Mode Limitation Określa, czy ograniczyć druk w kolorze.
Upper Limit for Color
Print
Określa maksymalną liczbę stron druku w kolorze.
Cumulative Color
Page Count
Określa łączną liczbę stron wydrukowanych w kolorze.
Upper Limit for
Monochrome Print
Określa maksymalną liczbę drukowania stron jednobarwnych.
Cumulative
Monochrome Page
Count
Wyświetla łączną liczbę wydrukowanych stron monochromatycznych.
*1
Ten element jest wyświetlany tylko wtedy, gdy ColorTrack Mode jest ustawiony na On.
Address Book
Menu Address Book zawiera strony E-Mail Address, Server Address oraz Phone Book.
E-Mail Address
E-Mail Address
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy adresów poczty e-mail.
E-Mail Group
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy grup odbiorców poczty
e-mail.
Default Setup
Pozwala przeglądać, edytować i ustawiać domyślne tematy e-mail oraz
wiadomości.
Server Address
Server Address
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy adresów serwerów.
Phone Book
FAX Speed Dial
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy numerów szybkiego
wybierania.
Fax Group
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy grup odbiorców faksów.
E-Mail Address
Strona E-mail Address zawiera następujące podstrony.
E-Mail Address
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy adresów poczty e-mail.
E-Mail Group
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy grup odbiorców poczty e-mail.
Default Setup
Pozwala przeglądać, edytować i ustawiać domyślne tematy e-mail oraz wiadomości.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
177
E-Mail Address
Zadanie:
Przeglądanie wpisów książki adresowej zarejestrowanych na stronie E-Mail Addresses.
Wartości:
Address List to:
Wybranie dowolnego przycisku wyświetla listę wpisów dla grupy ID użytkowników
wskazanych na przycisku.
ID
Wyświetla ID użytkownika.
Name
Wyświetla nazwę użytkownika. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się napis
(Not in Use).
Address
Wyświetla adres e-mail użytkownika.
Delete
Usuwa wpis dla danego ID użytkownika.
Confirm/Change
Wyświetla okno dialogowe, w którym można edytować wpis danego ID użytkownika.
Create
Wyświetla okno dialogowe, w którym można utworzyć wpis danego ID użytkownika.
E-Mail Address (Confirm/Change, Create)
Zadanie:
Przeglądanie lub edytowanie wpisów adresów e-mail na stronie E-mail Address lub utworzenie nowego
wpisu. Poniższe pozycje znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Confirm/
Change lub Create na stronie E-mail Address.
Wartości:
ID
Wyświetla wybrane ID użytkownika.
Name
Pozwala przeglądać lub edytować nazwę użytkownika wprowadzonego pod danym
ID użytkownika lub wprowadzić nową nazwę.
Address
Pozwala przeglądać lub edytować adres e-mail użytkowników lub wprowadzić nowy
adres e-mail.
Delete*1
Kliknij na ten przycisk, aby usunąć wpis dla danego użytkownika.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
*1
Ten element jest dostępny, gdy klikniesz Confirm/Change.
E-Mail Address (Delete)
Zadanie:
Usuwanie wpisów z książki adresowej zarejestrowanych na stronie E-Mail Addresses. Poniższe pozycje
znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Delete na stronie głównej E-Mail
Address.
Wartości:
ID
Wyświetla wybrane ID użytkownika.
Name
Wyświetla nazwę użytkownika zarejestrowanego pod wybranym ID.
Address
Wyświetla adres e-mail użytkownika.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
178
Dell™ Printer Configuration Web Tool
E-Mail Group
Zadanie:
Przeglądanie wpisów książki adresowej zarejestrowanych na stronie E-Mail Group.
Wartości:
Group ID
Wyświetla wybraną grupę ID.
Name
Wyświetla przypisaną nazwę grupy. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się
napis (Not in Use).
Delete
Usuwa wpis dla wybranej grupy ID.
Confirm/Change
Wyświetla okno dialogowe, w którym można edytować wpis danej grupy ID.
Create
Wyświetla okno dialogowe, w którym można utworzyć nowy wpis danej grupy ID.
E-Mail Group (Confirm/Change, Create)
Zadanie:
Przeglądanie lub edytowanie wpisów grupy adresów e-mail na stronie E-Mail Group lub utworzenie
nowego wpisu. Poniższe pozycje znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu
Confirm/Change lub Create na stronie E-Mail Group.
Wartości:
E-Mail Group
E-Mail Address
ID
Wyświetla wybraną grupę ID.
Name
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie nazw przypisanych ID grupy lub
wprowadzenie nazwy nowej grupy.
Delete*1
Kliknij na ten przycisk, aby usunąć bieżący wpis.
Address List to:
Wybranie dowolnego przycisku wyświetla listę wpisów dla grupy ID
wskazanej na przycisku.
ID
Wyświetla ID użytkownika.
Zaznacz pole wyboru po lewej stronie, aby utworzyć grupę.
*1
Name
Wyświetla nazwę użytkownika. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla
się napis (Not in Use).
Address
Pozwala przeglądać lub edytować adres e-mail zarejestrowanego pod
danym kodem szybkiego wybierania lub wprowadzić adres e-mail dla
nowego wpisu.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
Ten element jest dostępny, gdy klikniesz Confirm/Change.
E-Mail Group (Delete)
Zadanie:
Usuniecie wpisów książki adresowej zarejestrowanych na stronie E-Mail Group. Poniższe pozycje
znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Delete na stronie głównej E-mail Group.
Wartości:
ID
Wyświetla wybraną grupę ID.
Name
Wyświetla nazwę przypisaną dla ID grupy.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
179
Default Setup
Zadanie:
Ustawienie domyślnego tematu e-mail i wiadomości.
Wartości:
Default Subject
Pozwala na wprowadzenie domyślnego tematy e-mail.
Body Text
Pozwala na wprowadzenie domyślnego tekstu wiadomości e-mail.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Server Address
Server Address
Zadanie:
Przeglądanie wpisów adresów serwera zarejestrowanych na stronie Server Address.
Wartości:
Address List to:
Wybranie dowolnego przycisku wyświetla listę wpisów dla grupy ID wskazanej na przycisku.
ID
Wyświetla ID serwera.
Name
Wyświetla nazwę folderu plików. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się napis (Not in Use).
Server Address
Wyświetla adres katalogu plików.
Delete
Usuwa wpis dla wybrane ID serwera.
Confirm/Change Wyświetla okno dialogowe, w którym można edytować wpis danego ID serwera.
Create
Wyświetla okno dialogowe, w którym można utworzyć nowy wpis danego ID serwera.
Server Address (Confirm/Change, Create)
Zadanie:
Przeglądanie lub edytowanie wpisów grupy adresów serwera na stronie Server Address lub utworzenie
nowego wpisu. Poniższe pozycje znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu
Confirm/Change lub Create na stronie Server Address.
Wartości:
ID
Wyświetla wybrane ID serwera.
Name
Pozwala na przeglądanie lub zmianę nazwy serwera przypisanej do ID serwera lub
wprowadzenie nowej nazwy serwera.
Server Type
Pozwala na wgląd w typ serwera po kliknięciu Confirm/Change. Pozwala na edytowanie typu
serwera po kliknięciu Create.
FTP*1
Wybierz tę opcję, aby zapisać zeskanowane dokumenty na serwerze za pomocą
protokołu FTP.
SMB*1
Wybierz tę opcję, aby zapisać zeskanowane dokumenty na komputerze za pomocą
protokołu SMB.
Server Address
Pozwala na przeglądanie lub zmianę adresu serwera przypisanego do ID serwera lub
wprowadzenie nowego adresu serwera.
Share Name*2
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie przypisanej nazwy wspólnej lub wprowadzenie
nowej nazwy wspólnej, gdy Server Type jest ustawiony na SMB.
Server Path
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie przypisanej ścieżki serwera lub wprowadzenie nowej
ścieżki.
180
Dell™ Printer Configuration Web Tool
Server Port
Number
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie przypisanego numeru portu serwera lub
wprowadzenie nowego numeru portu. Jeśli pozostawimy pole tekstowe puste, użyty zostanie
domyślny numer portu (FTP: 21, SMB: 139).
Login Name
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie nazwy logowania, która jest wymagana do uzyskania
dostępu do danego protokołu lub na wprowadzenie nowej nazwy logowania.
Login Password
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie hasła logowania, które jest wymagane do uzyskania
dostępu do danego protokołu lub na wprowadzenie nowej nazwy logowania.
Re-enter Password Potwierdzenie ustalonego hasła.
Delete*3
Kliknij na ten przycisk, aby usunąć bieżący wpis.
Apply New Settings Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
*1
Ten element można edytować tylko po wcześniejszym kliknięciu na Create.
*2
Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja Server Type jest ustawiona na SMB.
*3
Ten element jest dostępny, gdy klikniesz Confirm/Change.
Server Address (Delete)
Zadanie:
Kasowanie wpisów adresów serwera zarejestrowanych na stronie Server Address. Poniższe pozycje
znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Delete na stronie głównej Server
Address.
Wartości:
ID
Wyświetla wybrane ID serwera.
Name
Wyświetla nazwę przypisaną dla ID serwera.
Server Address
Wyświetla adres serwera zarejestrowany pod ID serwera.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej
Phone Book
Strona Phone Book zawiera następujące podstrony.
FAX Speed Dial
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy numerów szybkiego wybierania.
Fax Group
Pozwala przeglądać, edytować i tworzyć wpisy grup odbiorców faksów.
FAX Speed Dial
Zadanie:
Przeglądanie numerów faksów zarejestrowanych na stronie FAX Speed Dial.
Wartości:
Speed Dial List
to:
Wybranie dowolnego przycisku wyświetla listę wpisów dla grupy numerów szybkiego wybierania
wskazanych na przycisku.
Speed Dial
Wyświetla ID szybkiego wybierania.
Name
Wyświetla nazwę przypisaną danemu ID szybkiego wybierania.
Phone Number
Wyświetla kod szybkiego wybierania. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się napis (Not in
Use).
Delete
Usuwa wpis dla wybranego kodu szybkiego wybierania.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
181
Confirm/Change Wyświetla okno dialogowe, w którym można edytować wybrany kod szybkiego wybierania.
Create
Wyświetla okno dialogowe, w którym można utworzyć nowy wpis pod wybranym kodem
szybkiego wybierania.
FAX Speed Dial (Confirm/Change, Create)
Zadanie:
Przeglądanie lub edytowanie wpisów szybkiego wybierania na stronie FAX Speed Dial lub utworzenie
nowego wpisu. Poniższe pozycje znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu
Confirm/Change lub Create na stronie głównej FAX Speed Dial.
Wartości:
Speed Dial
Wyświetla wybrany kod szybkiego wybierania.
Name
Pozwala przeglądać lub edytować nazwę wprowadzoną pod kodem szybkiego
wybierania lub dokonać nowego wpisu.
Phone Number
Pozwala przeglądać lub edytować numer faksu zarejestrowanego pod danym kodem
szybkiego wybierania lub wprowadzić numer faksu dla nowego wpisu.
Delete*1
Kliknij na ten przycisk, aby usunąć wpis dla danego kodu szybkiego wybierania. Ten
przycisk jest dostępny jedynie w oknie dialogowym do edytowania istniejącego wpisu.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
*1
Ten element jest dostępny, gdy klikniesz Confirm/Change.
FAX Speed Dial (Delete)
Zadanie:
Usuwanie wpisów szybkiego wybierania zarejestrowanych na stronie FAX Speed Dial. Poniższe pozycje
znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Confirm/Change lub Create na stronie
głównej FAX Speed Dial.
Wartości:
Speed Dial
Wyświetla wybrany kod szybkiego wybierania.
Name
Wyświetla nazwę zarejestrowaną pod danym kodem szybkiego wybierania.
Phone Number
Wyświetla numer faksu zarejestrowany pod danym kodem szybkiego wybierania.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
FAX Group
Zadanie:
Przeglądanie wpisów książki adresowej zarejestrowanych na stronie FAX Group.
Wartości:
ID
Wyświetla ID grupy faksów
Name
Wyświetla przypisaną nazwę grupy. Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się
napis (Not in Use).
Delete
Usuwa wpis dla wybranej grupy ID.
Confirm/Change
Wyświetla okno dialogowe, w którym można edytować wpis danej grupy ID.
Create
Wyświetla okno dialogowe, w którym można utworzyć nowy wpis danej grupy ID.
182
Dell™ Printer Configuration Web Tool
FAX Group (Confirm/Change, Create)
Zadanie:
Przeglądanie lub edytowanie wpisów grupy numerów faksów lub utworzenie nowego wpisu. Poniższe
pozycje znajdują się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Confirm/Change lub Create na
stronie głównej FAX Group.
Wartości:
FAX Group
FAX Speed Dial
*1
ID
Wyświetla wybraną grupę ID.
Name
Pozwala na przeglądanie lub edytowanie nazw przypisanych ID grupy lub
wprowadzenie nazwy nowej grupy.
Delete*1
Kliknij na ten przycisk, aby usunąć bieżący wpis.
Speed Dial List to:
Wybranie dowolnego przycisku wyświetla listę wpisów dla grupy numerów
szybkiego wybierania wskazanych na przycisku.
Speed Dial
Wyświetla kod szybkiego wybierania. Zaznacz pole wyboru po lewej
stronie, aby dodać do grupy kod szybkiego wybierania.
Name
Wyświetla nazwę zarejestrowaną pod danym kodem szybkiego wybierania.
Gdy nie ma dokonanych wpisów wyświetla się napis (Not in Use).
Phone Number
Pozwala przeglądać lub edytować numer faksu zarejestrowanego pod
danym kodem szybkiego wybierania lub wprowadzić numer faksu dla
nowego wpisu.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Restore Settings
Kliknij ten przycisk, aby przywrócić poprzednie ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
Ten element jest dostępny, gdy klikniesz Confirm/Change.
FAX Group (Delete)
Zadanie:
Usuwanie wpisów książki adresowej zarejestrowanych na stronie FAX Group. Poniższe pozycje znajdują
się w oknie dialogowym, które pojawia się po kliknięciu Confirm/Change lub Create na stronie FAX
Group.
Wartości:
ID
Wyświetla wybraną grupę ID.
Name
Wyświetla nazwę przypisaną dla ID grupy.
Apply New Settings
Kliknij ten przycisk, aby wprowadzić nowe ustawienia.
Back
Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównej.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
183
Tray Management
Menu Tray Management służy do ustawiania formatu i trybu papieru wkładanego do każdego pojemnika.
Wartości:
MPF Use Driver Settings for
Print Job
Ustala, czy użyć ustawień ze sterownika odnośnie formatu i typu papieru
umieszczonego w podajniku MPF.
MPF Paper Size*1
Ustawianie formatu papieru w podajniku MPF.
MPF Paper Type
Ustawianie rodzaju papieru w podajniku MPF.
*1
MPF Custom Paper Size – Y*1
Ustawianie innej długości arkusza w podajniku MPF.
MPF Custom Paper Size – X
Ustawianie innej szerokości arkusza w podajniku MPF.
MPF Display Prompt*1
Ustala, czy będzie wyskakujące okienko, które podpowiada użytkownikowi, aby
ustawić Paper Type i Paper Size, gdy papier jest wkładany w MPF.
Tray1 Paper Size
Ustawianie formatu papieru w podajniku Tray1.
Tray1 Paper Type
Ustawianie typu papieru w podajniku Tray1.
Tray1 Custom Paper Size – Y
Wyświetla inną długość arkusza w podajniku Tray1.
Tray1 Custom Paper Size – X
Wyświetla inną szerokość arkusza w podajniku Tray1.
Tray1 Display Prompt
Ustala, czy będzie wyskakujące okienko, które podpowiada użytkownikowi, aby
ustawić Paper Type i Paper Size, gdy papier jest wkładany do podajnika Tray1.
Tray2 Paper Size*2
Ustawianie formatu papieru w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy.
Tray2 Paper Type
Ustawianie rodzaju papieru w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy.
*1
*2
Tray2 Custom Paper Size – Y*2
Wyświetla inną długość arkusza w opcjonalnym podajniku na 550.
Tray2 Custom Paper Size – X
Ustala inną długość arkusza w opcjonalnym podajniku na 550.
Tray2 Display Prompt*2
Ustala, czy pojawi się wyskakujące okienko, które podpowiada użytkownikowi, aby
ustawić Paper Type i Paper Size, gdy papier jest wkładany opcjonalnego podajnika
na 550 arkuszy.
1st Priority
Ustala, które źródło papieru będzie użyte jako pierwsze.
*2
2nd Priority
Ustala, które źródło papieru będzie użyte jako drugie.
3rd Priority
Ustala, które źródło papieru będzie użyte jako trzecie.
*2
184
*1
Ten element jest dostępny tylko wtedy, gdy dla funkcji MPF Use Driver Settings for Print Job wybrano opcję Off.
*2
Funkcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Dell™ Printer Configuration Web Tool
15
Korzystanie z menu Tool Box
Funkcja Tool Box pozwala na podgląd i zmianę ustawień drukarki.
SKAZÓWKA: Okno dialogowe Password pojawia się, gdy pierwszy raz próbujemy zmienić stawienia Tool
W
Box przy włączonej opcji Panel Lock drukarki. W takim przypadku, należy wprowadzić ustalone hasło i nacisnąć
przycisk OK.
Uruchamianie funkcji Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
Pojawi się ekran wyboru drukarki.
2 Kliknij na Network Connection lub USB Connection, a następnie wybierz drukarkę wymienioną
w oknie Select From the Found Printers.
SKAZÓWKA: Jeśli drukarki nie ma na liście Select from the Found Printers po kliknięciu na Network
W
Connection, należy kliknąć Directly Input IP Address/Host Name i wprowadzić adres IP drukarki.
Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu IP, znajdują się w rozdziale „Weryfikacja ustawień
IP”, strona 73.
WSKAZÓWKA: W systemach Microsoft® Windows® XP lub Windows Server® 2003, nie można wykryć
drukarek korzystających z adresów IPv6.
3 Kliknij OK.
Otworzy się Tool Box.
W funkcji Tool Box znajdują się następujące zakładki: Printer Settings Report, Printer Maintenance
oraz Diagnosis.
Printer Setting Reports
Zakładka Printer Settings Report zawiera strony Printer Information, Menu Settings, Reports, TCP/IP
Settings, Tray Settings, Defaults Settings, Fax Settings i Panel Language Settings.
Printer Information
Zadanie:
Wyświetla informacje systemowe drukarki.
Wartości:
Dell Service Tag Number
Wyświetla numer identyfikacyjny drukarki.
Express Service Code
Wyświetla kod usługi Express Service.
Printer Serial Number
Wyświetla numer seryjny urządzenia.
Printer Type
Wyświetla typ drukowania dla drukarki. Normalnie wyświetla Color Laser.
Asset Tag Number
Wyświetla numer identyfikacyjny drukarki.
Memory Capacity
Wyświetla wielkość pamięci.
Processor Speed
Wyświetla szybkość przetwarzania danych.
Firmware Version
Wyświetla wersję kontrolera.
MCU Firmware Version
Wyświetla wersję firmware MCU.
Color Printing Speed
Wyświetla szybkość drukowania w kolorze.
Monochrome Printing Speed Wyświetla szybkość drukowania monochromatycznego.
Korzystanie z menu Tool Box
185
Menu Settings
Zadanie:
Wyświetlenie ustawień menu drukarki.
Wartości:
System Settings –
General
Power Saver Timer – Sleep
Wyświetla czas przejścia do trybu uśpienia po zakończeniu
zadania.
Power Saver Timer – Deep Sleep Wyświetla czas przejścia z trybu uśpienia do trybu
głębokiego uśpienia.
System Settings –
Audio Tone
186
Time Zone
Wyświetla wybraną strefę czasową.
Set Date
Wyświetla ustawienia daty.
Set Time
Wyświetla ustawienia godziny.
Date Format
Wyświetla wybrany format daty.
Time Format
Wyświetla wybrany format godziny; 24- lub 12-godzinny.
mm/inch
Podaje, z jakich jednostek miary korzysta się na ekranie
panelu użytkownika.
Low Toner Alert Tone
Pyta, czy ma być emitowany dźwięk, gdy poziom tonera
jest niski.
OffHook Wake Up
Wyświetla pytanie, czy wyjść ze trybu uśpienia lub
głębokiego uśpienia, gdy podniesiona zostaje słuchawka
zewnętrznego telefonu.
Auto Log Print
Określa, czy automatycznie drukować raport ukończonych
zadań po każdych 20 zadaniach.
RAM Disk
Wyświetla pytanie, czy przydzielić pamięć RAM na plik
systemowy dla funkcji Secure Print, Private Mail Box Print,
Public Mail Box Print oraz Proof Print.
Fax Server Address Book
Wyświetla pytanie, czy dla serwera LDAP podać numery
faksów z Address Book.
E-Mail Server Address Book
Wyświetla pytanie, czy dla serwera LDAP adresy e-mail
z Address Book.
Control Panel Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy informacja
docierająca do panelu użytkownika jest prawidłowa. Off
oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Invalid Key Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy informacja
docierająca do panelu użytkownika jest prawidłowa. Off
oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Machine Ready Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy drukarka
jest gotowa do pracy. Off oznacza, że dźwięk jest
wyłączony.
Copy Completed Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy zadanie
druku jest zakończone. Off oznacza, że dźwięk jest
wyłączony.
Job Completed Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy kopiowanie
jest zakończone. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Fault Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy zadanie
kończy się w sposób niestandardowy. Off oznacza, że
dźwięk jest wyłączony.
Alert Tone
Wyświetla pytanie, czy ma być emitowany dźwięk, gdy
pojawia się błąd. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Out of Paper Alert Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy w drukarce
brakuje papieru. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Korzystanie z menu Tool Box
Auto Clear Alert Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego na 5 sekund
przed wykonaniem przez drukarkę automatycznego
usuwania. Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
NFC Authentification Tone
Wyświetla głośność sygnału emitowanego, gdy karta NFC
jest umieszczona nad czytnikiem w celu uwierzytelnienia.
Off oznacza, że dźwięk jest wyłączony.
Auto Reset
Wyświetla czas zanim drukarka automatycznie zresetuje
swoje ustawienia w panelu użytkownika na domyślne, jeśli
nie zostaną wprowadzone żadne inne ustawienia.
Fault Time-Out
Wyświetla, po jakim czasie drukarka kasuje zadanie druku,
które zatrzymało się w sposób nietypowy.
Job Time-Out
Określa czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych
z komputera.
Default Paper Size
Wyświetla domyślny format papieru.
Print ID
Pyta, gdzie ma być drukowane ID użytkownika.
Print Text
Pyta, czy jeśli drukarka otrzyma dane PDL, których nie
obsługuje, ma wysyłać je jako tekst.
Banner Sheet Insert Position
Wyświetla, gdzie umieścić stronę tytułową.
Banner Sheet Specify Tray
Wyświetla, w której szufladzie umieścić arkusze ze stroną
tytułową.
Substitute Tray
Wyświetla wskazanie, aby użyć innego formatu papieru, gdy
papier aktualnie znajdujący się w określonej szufladzie nie
pasuje do ustawień formatu papieru dla bieżącego zadania.
Letterhead 2 Sided
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach papieru
firmowego.
Enable A4<>Letter Switch
Wyświetla pytanie, czy drukować zadania formatu A4 na
papierze formatu Letter, jeśli format A4 nie jest dostępny
w podajnikach i vice versa.
Report 2 Sided Print
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach arkusza.
Use Another Tray
Wyświetla pytanie, czy pokazać komunikat o wyborze
innego podajnika, gdy wskazany papier nie jest dostępny
w danym podajniku.
Service Tools –
Paper Density
Plain
Wyświetla ustawienia gramatury dla papieru zwykłego.
Label
Wyświetla ustawienia gramatury dla etykiet.
Service Tools –
Auto Registration
Adjustment
Auto Registration Adjustment
Wyświetla pytanie, czy automatycznie wykonywać regulację
rejestru koloru.
Service Tools –
Non-Dell Toner
Non-Dell Toner
Pyta, czy użyć nieoryginalnego tonera.
Service Tools –
Adjust Altitude
Adjust Altitude
Określa wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.
System Settings –
Timers
System Settings –
Output Settings
Korzystanie z menu Tool Box
187
Reports
Zadanie:
Drukowanie ustawień i historii pracy drukarki.
Raporty drukowane są na papierze formatu określonego w ustawieniach drukarki.
Wartości:
Printer Settings
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować szczegółową listę ustawień drukarki.
Panel Settings
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować szczegółową listę ustawień panelu użytkownika.
PCL Fonts List
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować listę czcionek PCL (Hewlett-Packard Printer
Control Language).
PCL Macros List
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować listę PCL Macro.
PS Fonts List
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować listę PS fonts.
PDF Fonts List
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować listę PDF fonts.
Job History
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować historię ukończonych zadań.
Error History
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować historię błędów drukarki.
Print Meter
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować raport dotyczący całkowitej liczby
wydrukowanych stron.
Color Test Page
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować kolorową stronę testową.
Protocol Monitor
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować raport monitora protokołów.
Speed Dial
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować wszystkie pozycje zapisane jako numery
szybkiego wybierania.
Email Address Book
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować wszystkie adresy zapisane w książce adresowej.
Server Address
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować wszystkie pozycje zapisane jako adresy
serwerów.
Fax Activity
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować raport dotyczący faksów ostanio odebranych
lub wysłanych.
Fax Pending
Kliknij ten przycisk, aby wydrukować listę stanu realizacji faksów.
Stored Documents*1
Kliknij przycisk, aby wydrukować listę zapisanych dokumentów.
*1
Listę można wydrukować tylko wtedy, gdy dysk RAM jest włączony.
TCP/IP Settings
Zadanie:
Wyświetlenie aktualnych ustawień protokołów TCP/IP.
Wartości:
IPv4
IPv6
188
IP Address Mode
Wyświetla metodę uzyskiwania adresu IP.
IP Address
Wyświetla adres IP drukarki.
Subnet Mask
Wyświetla podmaskę sieci.
Gateway Address
Wyświetla adres bramki.
Use Manual Address
Wyświetla pytanie, czy ustawić adres IP ręcznie.
Manual Address
Wyświetla adres IP drukarki.
Link Local Address
Wyświetla adres lokalny łącza.
Korzystanie z menu Tool Box
Tray Settings
Zadanie:
Wyświetlenie ustawień podajników drukarki.
Wartości:
Tray Settings
Tray Priority
*1
MPF Mode
Wyświetla pytanie, czy format i rodzaj papieru w podajniku
wielofunkcyjnym (MPF) ustalane są z poziomu sterownika czy panelu
użytkownika.
MPF Display Popup
Wyświetla wyskakujące okienko menu, które podpowiada, aby ustawić
rozmiar i typ papieru w podajniku MPF.
MPF Paper Size
Wyświetla ustawienia formatu papieru w podajniku MPF.
MPF Custom Size – Y
Wyświetla inną długość arkusza w podajniku MPF.
MPF Custom Size – X
Wyświetla inny format arkusza w podajniku MPF.
MPF Paper Type
Wyświetla ustawienia rodzaju papieru w podajniku MPF.
Tray1 Display Popup
Wyświetla wyskakujące okienko menu, które podpowiada, aby ustawić
format i rodzaj papieru w podajniku 1.
Tray1 Paper Size
Wyświetla ustawienia formatu papieru w podajniku 1.
Tray1 Custom Size – Y
Wyświetla inną długość arkusza w podajniku 1.
Tray1 Custom Size – X
Wyświetla inną szerokość arkusza w podajniku 1.
Tray1 Paper Type
Wyświetla ustawienia rodzaju papieru w podajniku 1.
Tray2 Display Popup*1
Wyświetla wyskakujące okienko menu, które podpowiada, aby ustawić
format i rodzaj papieru w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy (Tray2).
Tray2 Paper Size*1
Wyświetla ustawienia rodzaju papieru w opcjonalnym podajniku na 550
arkuszy.
Tray2 Custom Size – Y*1
Wyświetla inną długość arkusza w opcjonalnym podajniku na 550.
arkuszy.
Tray2 Custom Size – X*1
Wyświetla inną szerokość arkusza w opcjonalnym podajniku na 550.
arkuszy.
Tray2 Paper Type*1
Wyświetla ustawienia rodzaju papieru w opcjonalnym podajniku na 550
arkuszy.
Tray Priority
Wyświetla kolejność użycia podajników papieru.
Funkcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Default Settings
Zadanie:
Wyświetla ustawienia domyślne kopiowania, skanowania, faksowania i drukowania bezpośrednio z USB.
Wartości:
Copy Defaults
Output Color
Wyświetla, czy wykonać kopiowanie w kolorze czy czarno-białe.
Select Tray
Wyświetla, podajnik nośników.
Collation
Wyświetla pytanie, czy sortować odbitki.
Reduce/Enlarge
Wyświetla domyślne ustawienie wartości powiększenia.
Original Size
Wyświetla format nośnika oryginału.
Original Type
Wyświetla rodzaj nośnika oryginału.
Darken/Lighten
Wyświetla domyślną wartość nasycenia kopii.
Sharpness
Wyświetla domyślną wartość ostrości kopii.
Color Saturation
Wyświetla domyślny poziom nasycenia koloru.
Korzystanie z menu Tool Box
189
Auto Exposure
Level
Wyświetla poziom uwypuklenia tekstu na kopii.
Color Balance
(Yellow Low)
Wyświetla balans koloru dla żółtego o małym nasyceniu.
Color Balance
(Yellow Medium)
Wyświetla balans koloru dla żółtego o średnim nasyceniu.
Color Balance
(Yellow High)
Wyświetla balans koloru dla żółtego o dużym nasyceniu.
Color Balance
(Magenta Low)
Wyświetla balans koloru dla magenty o małym nasyceniu.
Color Balance
(Magenta Medium)
Wyświetla balans koloru dla magenty o średnim nasyceniu.
Color Balance
(Magenta High)
Wyświetla balans koloru dla magenty o dużym nasyceniu.
Color Balance
(Cyan Low)
Wyświetla balans koloru dla cyjanu o małym nasyceniu.
Color Balance
(Cyan Medium)
Wyświetla balans koloru dla cyjanu o średnim nasyceniu.
Color Balance
(Cyan High)
Wyświetla balans koloru dla cyjanu o dużym nasyceniu.
Color Balance
(Black Low)
Wyświetla balans koloru dla czarnego o małym nasyceniu.
Color Balance
(Black Medium)
Wyświetla balans koloru dla czarnego o średnim nasyceniu.
Color Balance
(Black High)
Wyświetla balans koloru dla czarnego o dużym nasyceniu.
2 Sided Copying
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach kartki.
2-Up
Wyświetla pytanie, czy włączona jest funkcja druku wielostronicowego.
Margin Top/Bottom Wyświetla wartość marginesu górnego.
Margin Left/Right
Scan Defaults
Wyświetla wartość marginesu prawego i lewego.
Margin Middle
Wyświetla wartość marginesu środkowego.
File Format
Wyświetla format zapisu pliku z zeskanowanymi dokumentami.
Output Color
Wyświetla, czy wykonać skanowanie w kolorze czy czarno-białe.
Resolution
Wyświetla domyślną wartość rozdzielczości.
Original Size
Wyświetla format oryginału.
Darken/Lighten
Wyświetla domyślną wartość nasycenia skanu.
Sharpness
Wyświetla domyślną wartość ostrości kopii.
Contrast
Wyświetla domyślny wartość kontrastu.
Auto Exposure
Wyświetla pytanie, czy uwypuklić tekst na skanie.
Auto Exposure
Level
Wyświetla poziom uwypuklenia tekstu na skanie.
Margin Top/Bottom Wyświetla wartość marginesu górnego.
190
Margin Left/Right
Wyświetla wartość marginesu prawego i lewego.
Margin Middle
Wyświetla wartość marginesu środkowego.
TIFF File Format
Wyświetla domyślny format pliku TIFF.
Image
Compression
Wyświetla stopień kompresji obrazu.
Max E-Mail Size
Wyświetla maksymalny rozmiar poczty e-mail, jaką można przesłać.
File Name
Wyświetla tryb nadawania nazw zeskanowanym dokumentom.
Create Folder
Wyświetla folder, w którym zapisywane będą zeskanowane dokumenty.
Korzystanie z menu Tool Box
Fax Defaults
USB Direct Print
Defaults
Resolution
Wyświetla wartość rozdzielczości, jaka będzie wykorzystana w transmisji
faksem.
2 Sided Scanning
Wyświetla pytanie, czy skanować obie strony dokumentu.
Lighter/Darker
Wyświetla domyślną wartość nasycenia, jaka będzie wykorzystana
w transmisji faksem.
Delayed Send
Wyświetla czas rozpoczęcia wysyłania faksu.
Output Color
Wyświetla tryb druku w kolorze jako domyślny.
Select Tray
Wyświetla, który podajnik jest ustawiony jako domyślny.
2 Sided Printing
Wyświetla pytanie, czy drukować po obu stronach kartki.
Layout
Wyświetla domyślny układ papieru, gdy wybrana jest opcja Layout.
Collation
Wyświetla, czy sortować wydruki.
Image Types
Wyświetla tryb ustawienia jakości druku dokumentów.
Fax Settings
Zadanie:
Wyświetlenie podstawowych ustawień faksu.
Wartości:
Fax Number
Wyświetla numer faksu, jaki będzie drukowany w nagłówkach faksów.
Country
Wyświetla nazwę kraju, w którym znajduje się urządzenie.
Fax Header Name
Wyświetla dane nadawcy drukowane w nagłówku faksów.
Line Type
Wyświetla rodzaj linii.
Line Monitor
Wyświetla głośność monitora linii, który monitoruje przebieg transmisji za pomocą
dźwięku w głośniku wewnętrznym, aż do zakończenia połączenia.
DRPD Pattern
Wyświetla ustawienia funkcji Distinctive Ring Pattern Detection.
Receive Mode
Wyświetla tryb otrzymywania faksu.
Ring Tone Volume
Wyświetla głośność dzwonka, który sygnalizuje przez głośnik wewnętrzny, że
przychodzące połączenie jest połączeniem telefonicznym, gdy tryb pracy jest
ustawiony na Telephone/Fax.
Auto Receive Fax
Wyświetla czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu
sygnału przychodzącego.
Auto Receive Tel/Fax
Ustawia czas po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu
sygnału przychodzącego przez telefon zewnętrzny.
Auto Recceive Ans/Fax
Wyświetla czas po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu
sygnału przychodzącego przez automatyczna sekretarkę.
Junk Fax Setup
Wyświetla pytanie, czy odrzucać faksy wysłane z niechcianych numerów.
Sent Fax Forwad
Ustala, czy faksy przychodzące przekierować w określone miejsce.
Fax Fwd Number
Wyświetla numer faksu na który przekierowane zostaną faksy przychodzące.
2 Sided Printing
Wyświetla pytanie, czy drukować odebrane faksy po obu stronach kartki.
Remote Receive
Wyświetla, czy otrzymywać faksy przez wprowadzenie na zewnętrznym telefonie
kodu odbioru zdalnego.
Remote Receive Tone
Wyświetla kod odbioru zdalnego do rozpoczęcia odbioru zdalnego.
Discard Size
Wyświetla, czy odrzucić tekst lub grafikę na dole strony faksu, gdy dana strona nie
mieści się na arkuszu odbiorczym.
Redial Attempts
Wyświetla liczbę prób wybrania numeru.
Interval of Redial
Wyświetla numer prób wybierania.
Resend Delay
Wyświetla odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbami wysłania.
Tone/Pulse
Wyświetla tryb wybierania.
Korzystanie z menu Tool Box
191
Resnd Delay
Wyświetla odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbami wysłania.
Prefix Dial
Wyświetla, czy ustawić prefiks wybieranego numeru.
Prefix Dial Num
Wyświetla prefiks wybieranego numeru. Ten numer wybierany jest przed
jakimkolwiek numerem wybieranym automatycznie.
Fax Cover Page
Wyświetla, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Fax Header*1
Wyświetla, czy drukować informację o nadawcy w nagłówku faksu.
ECM
Wyświetla pytanie, czy włączyć tryb korekcji błędu (ECM)
Modem Speed
Wyświetla szybkość faks modemu przy jakiej pojawia się błąd nadawania lub
odbierania faksu.
Display Manual Fax Recipients Wyświetla pytanie, czy pokazywać numer faksu odbiorcy na ekranie funkcji Sending
Fax w trakcie ręcznego wysyłania faksu.
Remote RCV Tone
Wyświetla kod odbioru zdalnego do rozpoczęcia odbioru zdalnego.
Fax Activity
Wyświetla, czy automatycznie drukować raport aktywności faksu po każdych 50
przychodzących i wychodzących połączeniach faksu.
Fax Transmit
Wyświetla, czy drukować raport transmisji po każdym połączeniu faksu, czy tylko,
gdy wystąpi błąd.
Fax Broadcast
Wyświetla, czy drukować raport transmisji po każdym połączeniu faksu z wieloma
numerami, czy tylko, gdy wystąpi błąd.
Fax Protocol
Wyświetla, czy drukować raport monitora protokołu po każdym połączeniu faksu,
czy tylko, gdy wystąpi błąd.
*1
Ta funkcja jest niedostępna, gdy w opcji Country ustawiono United States.
Panel Language
Zadanie:
Wyświetlenie ustawień panelu użytkownika drukarki.
Wartości:
Panel Language
192
Wyświetla język panelu użytkownika.
Korzystanie z menu Tool Box
Printer Maintenance
Zakładka Printer Maintenance zawiera strony System Settings – General, System Settings – Timers,
System Settings – Output Settings, Service Tools, Tray Management, Panel Language, TCP/IP Settings,
Network Settings, Copy Defaults, Scan Defaults, Fax Defaults, USB Direct Print Defaults oraz Fax
Settings.
System Settings – General
Zadanie:
Skonfigurowanie zarządzania drukarką, wprowadzenie ustawień dotyczących daty i godziny, jednostek
miary, dźwięków alarmowych, automatycznego drukowania zestawień zadań i dodatkowej pamięci.
Wartości:
Power Saver Timer Sleep*1
Deep Sleep*1
Date & Time
mm/inch
Available Range: Ustawiany jest czas przejścia do trybu uśpienia po
1–30 minutes
zakończeniu zadania.
Available Range: Ustawiany jest czas przejścia z trybu uśpienia do trybu
1–30 minutes
głębokiego uśpienia.
Time Zone Settings
Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Time Zone
Settings. Wybierz rejon świata oraz strefę czasową
i kliknij OK.
Time Zone
Wyświetla strefę czasowąwybraną w oknie
dilaogowym Time Zone Settings.
Set Date
Ustawia aktualną datę.
Date Format
Ustawia format daty.
Set Time
Ustawia aktualną godzinę. Gdy aktualny czas jest
wyświetlany w formacie 12 godzinnym, można wybrać
oznaczenie AM (rano) lub PM (po południu).
Time Format
Ustawia domyślny format wyświetlania czasu: 24 h lub
12 h.
Millimeters (mm)
Wybiera milimetry lub cale jako domyślaną jednostkę
miary.
Inches (”)
Audio Tone
Control Panel Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy informacja docierająca do
panelu użytkownika jest prawidłowa.
Soft
Emituje dźwięk o danej głośności, gdy informacja
docierająca do panelu użytkownika jest prawidłowa.
Normal
Loud
Invalid Key Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy informacja docierająca do
panelu użytkownika jest nieprawidłowa.
Soft
Emituje dźwięk o danej głośności, gdy informacja
docierająca do panelu użytkownika jest
nieprawidłowa.
Normal
Loud
Machine Ready
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy drukarka jest gotowa do
pracy.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy drukarka
jest gotowa do pracy.
Normal
Loud
Korzystanie z menu Tool Box
193
Copy Completed
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy kopiowanie jest wykonane.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy
kopiowanie jest wykonane.
Normal
Loud
Job Completed
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy ukończone jest inne zadanie
niż kopiowanie.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy gdy
ukończone jest inne zadanie niż kopiowanie.
Normal
Loud
Fault Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy zadanie kończy się w sposób
nietypowy.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy zadanie
kończy się w sposób nietypowy.
Normal
Loud
Alert Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy pojawia się problem.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy pojawia się
problem.
Normal
Loud
Out of Paper Alert
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy kończy się papier.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy brakuje
papieru.
Normal
Loud
Low Toner Alert
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy poziom tonera jest niski.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności, gdy poziom
tonera jest niski.
Normal
Loud
Auto Clear Alert
Tone
Off
Nie emituje dźwięku przed wykonaniem przez
drukarkę auto usuwania.
Soft
Emituje dźwięk o określonej głośności przez 5 sekund
zanim drukarka wykona automatyczne usunięcie.
Normal
Loud
NFC Authentication Off
Tone
Soft
Normal
Loud
Nie emituje dźwięku, gdy karta NFC jest umieszczana
w czytniku NFC w celu uwierzytelnienia.
Emituje dźwięk o danej głośności, gdy informacja
z karty NFC docierająca do czytnika jest poprawna lub
niepoprawna.
Low Toner Alert
Message
On
Pokazuje komunikat, gdy poziom tonera jest niski.
Off
Nie pokazuje komunikatu o niskim poziomie tonera.
OffHook Wake Up
On
Aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia,
gdy podniesiona zostaje słuchawka zewnętrznego
telefonu.
Off
Nie aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia,
gdy podniesiona zostaje słuchawka zewnętrznego
telefonu.
On
Automatycznie drukuje raport ukończonych zadań po
każdych 20 zadaniach.
Off
Nie drukuje automatycznie raportu historii zadań po
każdych 20 zadaniach.
Auto Log Print
194
Korzystanie z menu Tool Box
RAM Disk
Off
Nie przydziela pamięci RAM systemowi plików dysku.
Zadania Secure Print, Private Mail Box Print, Public
Mail Box Print oraz Proof Print zostaną przerwane
i zapisane w dzienniku zadań.
Available Range: 50–300 MBytes
Automatycznie przydziela pamięć RAM systemowi
plików dysku (co 50 MB).
Fax Server Address On
Book
Off
Włącza książkę adresową serwera dla numerów faksu.
E-mail Server
Address Book
On
Włącza książkę adresową serwera dla adresów e-mail.
Off
Wyłącza książkę adresową serwera dla adresów
e-mail.
Wyłącza książkę adresową serwera dla numerów
faksów.
Apply New
Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby
zatwierdzić zmiany.
Restart printer to
apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby wprowadzić zmiany.
*1
o wprowadzeni wartości 1 minuta dla funkcji Sleep, drukarka wchodzi w tryb oszczędzania energii 1 minutę po
P
zakończeniu zadania. W tym trybie, drukarka zużywa znacznie mniej energii, ale potrzebuje dłuższego czasu na rozgrzanie.
Podaj wartość 1, jeśli drukarka jest podłączona do tego samego obwodu elektrycznego, co oświetlenie pokoju i zauważalne
jest mruganie oświetlenia.
Wybierz dużą wartość jeśli drukarka jest w ciągłym użyciu. W większości sytuacji, to ustawienie pozwala na utrzymanie
drukarki w stanie gotowości przy minimalnym czasie potrzebnym na rozgrzanie.
Wybierz wartość od 1 do 30 minut do przejścia w tryb pracy ekonomicznej, power saver, jeśli ważna jest równowaga
pomiędzy zużyciem energii i krótkim czasem rozgrzewania.
Drukarka automatycznie wraca z trybu power saver do trybu gotowości, gdy otrzymuje dane z komputera. Można
wprowadzić w tryb gotowości, naciskając przycisk
(Power Saver) na panelu użytkownika.
System Settings – Timers
Zadanie:
Skonfigurowanie funkcji automatycznego kasowania oraz czekania na zadanie.
Wartości:
Auto Reset
45 seconds
1 minute
2 minutes
Ustala czas, po jakim drukarka automatycznie resetuje ustawienia na
panelu użytkownika do wartości domyślnych, jeśli nie wprowadzono
żadnych dodatkowych ustawień.
3 minutes
4 minutes
Fault Time-Out
0
Available Range:
3–300 seconds
Job Time-Out
0
Available Range:
5–300 seconds
Wyświetla czas oczekiwania drukarki zanim skasuje zadanie, które
zatrzymało się w sposób nietypowy.
Wyświetla czas oczekiwania drukarki na dodatkowe dane z komputera,
zanim skasuje zadanie
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Restart printer to apply
new settings
Kliknij na ten przycisk, aby wprowadzić zmiany.
Korzystanie z menu Tool Box
195
System Settings – Output Settings
Zadanie:
Skonfigurowanie ustawień drukowania ID, podajnika zapasowego i innych.
Wartości:
Default Paper Size
A4 (210 x 297mm)
Ustawia domyślny format papieru.
Letter (215,9 x 278,4 mm)
Print ID
Off
Nie drukuje ID użytkownika.
Top Left
Drukuje ID użytkownika w danym miejscu.
Top Right
Bottom Left
Bottom Right
Print Text
Banner Sheet Insert
Position
On
Drukuje otrzymane dane PDL jako dane tekstowe.
Off
Nie drukuje otrzymanych danych PDL jako danych tekstowych.
Off
Nie umieszcza strony tytułowej.
Front
Ustala, gdzie umieścić arkusz tytułowy.
Back
Front & Back
Banner Sheet Specify
Tray
MPF
Ustala podajnik arkusza tytułowego.
Tray1
Tray2*1
Substitute Tray
Letterhead 2 Sided
Enable A4<>Letter
Switch
Report 2 Sided Print
Use Another Tray
Off
Brak akceptacji podajnika z formatem zastępczym.
Larger Size
Zastępuje papierem w następnym, większym formacie. Jeśli
nie ma większego formatu papieru, drukarka wybiera papier
o najbardziej zbliżonym formacie.
Nearest Size
Zastępuje papierem w najbardziej zbliżonym formacie.
Use MPF
Zastępuje papierem z MPF.
Disable
Nie drukuje po obu stronach papieru firmowego.
Enable
Drukuje po obu stronach papieru firmowego.
On
Drukowanie zadań formatu A4 na formacie Letter jeśli A4 nie
jest dostępny i vice versa (format Letter na papierze A4).
Off
Nie drukuje zadania formatu A4 na papierze formatu Letter
i zadań formatu Letter na A4.
1 Sided
Drukuje raporty po jednej stronie arkusza.
2 Sided
Drukuje raporty po obu stronach arkusza.
On
Ustala, czy pokazać komunikat o wyborze innego podajnika,
gdy wskazany papier nie jest dostępny w danym podajniku.
Off
Nie drukuje na papierze innego formatu, z innych podajników,
jeśli papier określony w zadaniu jest niedostępny.
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby
zatwierdzić zmiany.
Restart printer to
apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby wprowadzić zmiany.
*1
196
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Korzystanie z menu Tool Box
Service Tools
WAGA: Używanie nieoryginalnych kaset z tonerem może poważnie uszkodzić drukarkę. Uszkodzenia
U
wynikające ze stosowania nieoryginalnych kaset z tonerem nie są objęte gwarancję.
Zadanie:
Skonfigurowanie ustawień parametrów gramatury, korekcji rejestracji koloru, inicjowania pracy drukarki
i innych.
Wartości:
Paper Density
Plain
Light
Ustawia gramaturę papieru zwykłego.
Normal
Label
Light
Ustawia gramaturę papieru
etykietowego.
Normal
Color Registration
Adjustments
Auto Correct
Kliknij Start, w celu automatycznego
przeprowadzenia rejestracji koloru.
Print Color Regi Chart
Kliknij Start, aby wydrukować kartę
rejestracji koloru.
Registration
Adjustments
LY(Left Yellow)
LM(Left Magenta)
LC(Left Cyan)
Available Range: Ustawia wartości korekcji
–9 to +9
koloru w kierunku równoległym
Available Range: i prostopadłym do kierunku
podawania papieru, które znajdują się
–9 to +9
na karcie rejestracji koloru, oddzielnie
Available Range:
dla yellow, magenta i cyjan.
–9 to +9
RY(Right Yellow)
Available Range:
–9 to +9
RM(Right Magenta)
Available Range:
–9 to +9
RC(Right Cyan)
Available Range:
–9 to +9
PY(Process Yellow)
Available Range:
–9 to +9
PM(Process Magenta) Available Range:
–9 to +9
PC(Process Cyan)
Reset Defaults
User Fax Section
Inicjuje numery faksów w Address
Book.
User Scan Section
Inicjuje wpisy adresów poczty e-mail
i serwerów w Address Book.
System Section
Inicjuje parametry systemu.
Initialize Print
Meter
Non-Dell Toner
Adjust Altitude
Available Range:
–9 to +9
Kliknij Initialize Print Meter, aby
wyzerować licznik wydruków Print
Meter.
On
Umożliwia użycie kaset z tonerem
innych producentów.
Off
Uniemożliwia użycie kaset z tonerem
innych producentów.
0 meter
Ustawia wysokość n.p.m., na jakiej
znajduje się drukarka.
1000 meters
2000 meters
3000 meters
Korzystanie z menu Tool Box
197
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na
ten przycisk, aby zatwierdzić zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby
wprowadzić zmiany.
Tray Management
Zadanie:
Określenie rodzaju i formatu papieru oraz priorytetu podajnika dla MPF, podajnika 1 i opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy.
Wartości:
Tray Settings
MPF Display Tray
Prompt
On
Off
Wyświetla wyskakujące okienko,
które podpowiada użytkownikowi,
aby ustawić wartości dla Paper
Type i Paper Size, gdy papier
umieszczany jest w podajniku MPF.
MPF Use Driver Settings On
for Print Job
Off
Ustala, czy użyć ustawień
sterownika drukarki dla formatu
i rodzaju papieru w podajniku MPF.
MPF Paper Size*1
Określa format papieru
w podajniku MPF.
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (215,9 x 279,4 mm)
Folio (215,9 x 330,2 mm)
Legal (215,9 x 355,6 mm)
Executive (7,3 x 266,7 mm)
Envelope #10 (104,1 x 241,3 mm)
Monarch Env. (99,1 x 190,5 mm)
DL Env. (110 x 220 mm)
C5 Env. (162 x 229 mm)
Custom Size
MPF Custom Size – Y*1
Available Range: 127–355 mm
Ustawianie innej długości arkusza
w podajniku MPF.
MPF Custom Size – X*1
Available Range: 77–215 mm
Ustawianie innej szerokości
arkusza w podajniku MPF.
MPF Paper Type*1
Plain
Ustawianie rodzaju papieru
w podajniku MPF.
Plain Thick
Covers (106–163 g/m2)
Covers (164–216 g/m2)
Coated (106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Label
Envelope
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
198
Korzystanie z menu Tool Box
Plain – Side 2
Color – Side 2
Plain Thick – Side 2
Recycled – Side 2
Tray1 Display Tray
Prompt
On
Tray1 Paper Size
A4 (210 x 297 mm)
Off
A5 (148 x 210 mm)
Wyświetla wyskakujące okienko,
które podpowiada użytkownikowi,
aby ustawić wartości dla Paper
Type i Paper Size, gdy papier
umieszczany jest w podajniku 1.
Określa format papieru
w podajniku 1.
B5 (182 x 257 mm)
Letter (215,9 x 279,4 mm)
Folio (215,9 x 330,2 mm)
Legal (215,9 x 355,6 mm)
Executive (7,3 x 266,7 mm)
Custom Size
Tray1 Custom Size – Y
Available Range: 210–355 mm
Ustawia inną długość arkusza
w podajniku 1.
Tray1 Custom Size – X
Available Range: 148–215 mm
Ustawia inną szerokość arkusza
w podajniku 1.
Tray1 Paper Type
Plain
Określa rodzaj rodzaju papieru
Plain Thick Covers (106–163 g/m2) w podajniku 1.
Covers Thick (164–216 g/m2)
Coated (106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain – Side 2
Color – Side 2
Plain Thick – Side 2
Recycled – Side 2
Tray2 Display Tray
Prompt*2
On
Tray2 Paper Size*2
Auto Sensed
Off
Custom Size
Wyświetla wyskakujące okienko,
które podpowiada użytkownikowi,
aby ustawić wartości dla Paper
Type i Paper Size, gdy papier
jest wkładany do opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy.
Ustawia rodzaj papieru
w opcjonalnym podajniku na 550
arkuszy.
Tray2 Custom Size – Y*2 Available Range: 210–355 mm
Ustawia inną długość arkusza
w opcjonalnym podajniku na 550
arkuszy.
Tray2 Custom Size – X*2 Available Range: 148–215 mm
Ustawia inną szerokość arkusza
w opcjonalnym podajniku na 550
arkuszy.
Korzystanie z menu Tool Box
199
Tray2 Paper Type*2
Plain
Plain Thick
Określa rodzaj rodzaju papieru
w opcjonalnym na 550 arkuszy.
Covers (106–163 g/m2)
Covers Thick (164–216 g/m2)
Coated (106–163 g/m2)
Coated Thick (164–216 g/m2)
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain – Side 2
Color – Side 2
Plain Thick – Side 2
Recycled – Side 2
Tray Priority
MPFTray1
Tray1MPF
Ustawia kolejność pracy
podajników.
MPFTray1Tray2*2
MPFTray2*2Tray1
Tray1MPFTray2*2
Tray1Tray2*2MPF
Tray2*2MPFTray1
Tray2*2Tray1MPF
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij
na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby
zrestartować drukarkę i
wprowadzić zmiany.
*1
Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja MPF Use Driver Settings for Print Job jest ustawiona na Off.
*2
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje na temat gramatury różnych rodzajów papieru znajdują się w sekcji
„Parametry rodzajów papieru”, strona 298.
200
Korzystanie z menu Tool Box
Panel Language
Zadanie:
Ustalenie języka tekstu na ekranie panelu użytkownika.
Wartości:
Panel Language
English
French
Ustawia język, w jakim podawane są informacje na ekranie panelu
dotykowym.
German
Italian
Spanish
Danish
Dutch
Norwegian
Swedish
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby wprowadzić zmiany.
TCP/IP Settings
WSKAZÓWKA: Funkcja TCP/IP Settings nie jest dostępna, gdy tryb IP Mode drukarki jest ustawiony na IPv6
Mode.
Zadanie:
Konfiguracja ustawień TCP/IP.
Wartości:
IP Address Mode
AutoIP
Automatycznie ustawia adres IP.
Wartość losowa z zakresu od 169.254.1.0 do 169.254.254.255, która nie jest
aktualnie używana w sieci, ustawiana jest jako adres IP. Maska poddsieci ma
ustawienie 255.255.0.0.
BOOTP
Ustala adres IP przy użyciu BOOTP.
RARP
Ustala adres IP przy użyciu RARP.
DHCP
Ustala adres IP przy użyciu DHCP
Panel
Ręczne ustawienia adres IP.
IP Address
Ręczne ustawianie adresu IP przydzielonego drukarce.
Przydzielany jest adres w formacie nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący
nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością z przedziału 0 do 254. 127 i każda inna
wartość z zakresu od 224 do 254 nie może być stosowana jako pierwszy
oktet adresu bramki.
Subnet Mask
Ręcznie ustala maskę podsieci.
Adres jest podawany w formacie nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący
nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością z przedziału 0 do 255. 255.255.255.255 nie
może być użyta jako maska podsieci.
Gateway Address
Ręcznie ustawia adres bramki.
Adres jest podawany w formacie nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący
nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością z przedziału 0 do 254. 127 i każda inna
wartość z zakresu od 224 do 254 nie może być stosowana jako pierwszy
oktet adresu bramki.
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę i wprowadzić zmiany.
Korzystanie z menu Tool Box
201
Network Settings
WSKAZÓWKA: Funkcja nie jest dostępna, gdy drukarka jest podłączona za pomocą kabla USB.
Zadanie:
Konfiguracja ustawień drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.
Wartości:
Print Server Settings*1
Display
Kliknij, aby wyświetlić ustawienia serwera wydruku w narzędziu Dell
Printer Configuration Web Tool.
Display of Dell Configuration
Web Tool
On
Wyświetla ustawienia serwera druku dla Dell Printer Configuration Web
Tool.
Off
Wyświetla ustawienia serwera dla Dell Printer Configuration Web Tool.
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę i wprowadzić zmiany.
*1
en element jest dostępny tylko wtedy, gdy opcja Display narzędzia Display of Dell Configuration Web Tool jest ustawiona
T
w pozycji On.
Copy Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień kopiowania.
Wartości:
Output Color
Select Tray
Full Color
Drukuje w trybie kolorowym.
Black & White
Drukuje w trybie czarno-białym.
MPF
Papier podawany jest z MPF.
Tray1
Papier podawany jest z podajnika 1.
Tray2
Papier podawany jest z opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy.
Auto
Automatycznie sortuje kopie.
Collated
Sortuje kopie.
Uncollated
Nie sortuje kopii.
100%
Nie powiększa, ani nie zmniejsza formatu
kopiowanego obrazu.
50%
Ustawia domyślny współczynnik
zmniejszenia.
*1
Collation
Reduce/Enlarge
mm series
A4A5 (70%)
B5A5 (81%)
A5B5 (122%)
A5A4 (141%)
Ustawia domyślny współczynnik
powiększenia.
200%
inch series
Custom
Ustawia inny współczynnik domyślnego
powiększenia/zmniejszenia.
100%
Nie powiększa, ani nie zmniejsza formatu
kopiowanego obrazu.
50%
Ustawia domyślny współczynnik
zmniejszenia.
LedgerLetter (64%)
LegalLetter (78%)
202
Korzystanie z menu Tool Box
StatementLetter (129)
Ustawia domyślny współczynnik
powiększenia.
StatementLegal (154%)
200%
Custom
Ustawia inny współczynnik domyślnego
powiększenia/zmniejszenia.
Custom
Reduce/Enlarge
Available Range: 25–400%
Ustawia inny współczynnik powiększenia/
zmniejszenia, gdy opcja Reduce/Enlarge
jest ustawiona na Custom.
Original Size
Auto
Automatycznie ustawia format
dokumentu.
A4 (210 x 297 mm)
Ustawia format dokumentu.
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (215,9 x 279,4 mm)
Folio (215,9 x 330,2 mm)
Legal (215,9 x 355,6 mm)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
Original Type
Darken/Lighten
Photo & Text
Poprawia jakość obrazu dokumentów
tekstowych i zdjęć.
Text
Poprawia jakość obrazu dokumentów
tekstowych.
Photo
Poprawia jakość obrazu dokumentów ze
zdjęciami.
Darken +3
Kopia jest ciemniejsza niż oryginał.
Sprawdza się dobrze przy jasnych
dokumentach lub słabo widocznym
ołówku.
Darken +2
Darken +1
Normal
Sprawdza się dobrze w przypadku
standardowych dokumentów
drukowanych.
Lighten +1
Kopia jest jaśniejsza niż oryginał. Sprawdza
się przy ciemnych dokumentach.
Lighten +2
Lighten +3
Sharpness
Sharpen
Kopia jest bardziej ostra niż oryginał.
Normal
Kopia nie jest ani bardziej, ani mniej ostry
niż oryginał.
Soften
Kopia jest mniej ostra niż oryginał.
Color Saturation High
Auto Exposure
Auto Exposure
Level
Color Balance
Zwiększa nasycenie koloru na kopii.
Normal
Nasycenie koloru na kopii i na oryginale
jest takie samo.
Low
Zmniejsza nasycenie koloru na kopii.
Off
Nie uwypukla tekstu na tle kopii.
On
Uwypukla tekst na kopii.
Normal
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na
Normal.
High
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na High.
Highest
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na
Highest.
Yellow Low Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu dla mało
nasyconego koloru żółtego.
Korzystanie z menu Tool Box
203
Yellow Medium Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla
średnio nasyconego koloru żółtego.
Yellow High Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno
nasyconego koloru żółtego.
Magenta Low Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mało
nasyconego koloru magenta.
Magenta Medium Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla
średnio nasyconego koloru magenta.
Magenta High Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno
nasyconego koloru magenta.
Cyan Low Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mało
nasyconego koloru cyjan.
Cyan Medium Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mało
nasyconego koloru cyjan.
Cyan High Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno
nasyconego koloru cyjan.
Black Low Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mało
nasyconego koloru czarnego.
Black Medium Density
Available Range:
–3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla
średnio nasyconego koloru czarnego.
Black High Density
Available Range:
–3 do +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno
nasyconego koloru czarnego.
2 Sided Copying 1  1 Sided
Drukuje po jednej stronie arkusza.
1  2 Sided
Drukuje jednostronne oryginały po obu
stronach arkusza.
2  1 Sided
Drukuje dwustronne oryginały po jednej
stronie arkusza.
2  2 Sided
Drukuje dwustronne oryginały po obu
stronach arkusza.
Binding of Output*2
Binding of Original*3
Long Edge Binding
Drukuje po obu stronach arkusza,
a broszurowanie następuje wzdłuż
dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Drukuje po obu stronach arkusza,
a broszurowanie następuje wzdłuż
krótszej krawędzi.
Long Edge Binding
Skanuje obie strony dokumentu
połączonego wzdłuż dłuższej krawędzi.
Skanuje obie strony dokumentu
połączonego wzdłuż krótszej krawędzi.
Short Edge Binding
2-Up
Off
Nie drukuje w trybie wielostronicowym.
Auto
Automatycznie zmniejsza wielkość
oryginału, aby dopasować do wielkości
arkusza.
Manual
Drukuje strony oryginału ma jednym
arkuszu papieru w formacie określonym
w opcji Reduce/Enlarge.
Margin
Top/Bottom
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu górnego
i dolnego.
Margin Left/
Right
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu lewego
i prawego.
Margin Middle
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu
środkowego.
Apply New Settings
204
Korzystanie z menu Tool Box
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten
przycisk, aby zatwierdzić zmiany.
Restart printer to apply new settings
*1
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować
drukarkę i wprowadzić zmiany.
Funkcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
*2
Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy opcja 2 Sided Copying jest ustawiona na 1  2 Sided na stronie Copy Defaults.
*3
unkcja dostępna tylko wtedy, gdy opcja 2 Sided Copying jest ustawiona na 2  1 Sided lub 2  2 Sided na stronie Copy
F
Defaults.
Scan Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień skanowania.
Wartości:
File Format
Output Color
Resolution
Original Size
PDF
Zapisuje zeskanowany obraz w PDF.
Multi-Page TIFF
Zapisuje zeskanowany obraz w formacie Multi-Page
TIFF.
TIFF (1File per Page)
Zapisuje zeskanowany obraz w TIFF (1 plik na stronę)
JPEG (1File per Page)
Zapisuje zeskanowany obraz w JPEG (1 plik na stronę)
Color
Skanuje w kolorze.
Black & White
Skanuje w trybie czarno-białym.
Gray Scale
Skanuje w odcieniach szarości.
200 dpi
Skanuje obraz w rozdzielczości 200 dpi.
300 dpi
Skanuje obraz w rozdzielczości 300 dpi.
400 dpi
Skanuje obraz w rozdzielczości 400 dpi.
600 dpi
Skanuje obraz w rozdzielczości 600 dpi.
A4 (210 x 297 mm)
Ustawia format dokumentu.
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (215,9 x 278,4 mm)
Folio (215,9 x 330,2 mm)
Legal (215,9 x 355,6 mm)
Excutive (185,4 x 266,7 mm)
2 Sided Scanning 1 Sided
Skanuje jedną stronę dokumentu.
2 Sided
Binding of Original
Darken/Lighten
Darken +3
Darken +2
Darken +1
Skanuje obie strony dokumentu.
Long Edge
Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego
wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge
Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego
wzdłuż krótszej krawędzi.
Skanowany obraz jest ciemniejszy niż oryginał.
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub
słabo widocznym ołówku.
Normal
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych
dokumentów drukowanych.
Lighten +1
Zeskanowany obraz jest jaśniejsza niż oryginał.
Sprawdza się przy ciemnych dokumentach.
Lighten +2
Lighten +3
Sharpness
Sharpen
Zeskanowany obraz jest bardziej ostry niż oryginał.
Normal
Zeskanowany obraz nie jest ani bardziej, ani mniej
ostry niż oryginał.
Soften
Zeskanowany obraz jest mniej ostry niż oryginał.
Korzystanie z menu Tool Box
205
Contrast
Auto Exposure
Auto Exposure
Level
High
Koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast
kolorów był większy w stosunku do oryginału.
Medium
Koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast
kolorów był większy lub mniejszy w stosunku do
oryginału.
Low
Koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast
kolorów był mniejszy w stosunku do oryginału.
On
Uwypukla tekst na kopii.
Off
Nie uwypukla tekstu na tle kopii.
Normal
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na Normal.
High
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na High.
Highest
Ustawia kolor uwypuklenia tekstu na Highest.
Margin
Top/Bottom
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu górnego i dolnego.
Margin
Left/Right
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu lewego i prawego.
Margin Middle
Available Range: 0–50 mm
Określenie wartości marginesu środkowego.
TIFF File Format
TIFF V6
Ustawia format pliku TIFF file format na TIFF V6.
TTN2
Ustawia format pliku TIFF na TTN2.
High
Ustawia stopień kompresji obrazu na wysoki.
Normal
Ustawia stopień kompresji obrazu na normalny.
Low
Ustawia stopień kompresji obrazu na niski.
Max E-mail Size
Available Range:
50–16384 KBytes
Ustawia maksymalny rozmiar poczty e-mail, jaką
można przesłać w zakresie od 50 KB do 16384 KB.
File Name
Auto
Ustawia domyślną nazwę plików.
Add Prefix
Dodaje przedrostek do nazwy plików.
Add Suffix
Dodaje końcówkę do nazwy plików.
Text String
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add
Prefix lub Add Suffix.
On
Tworzy folder przy zapisywaniu zeskanowanego
obrazu.
Off
Nie tworzy folderu przy zapisywaniu zeskanowanego
obrazu.
Image
Compression
Create Folder
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby
zatwierdzić zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę
i wprowadzić zmiany.
Fax Defaults
Zadanie:
Utworzenie własnych ustawień faksowania.
Wartości:
Resolution
206
Standard
Poprawia jakość wydruku oryginału. Odpowiednia w przypadku
dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
Fine
Poprawia jakość wydruku oryginału. Odpowiednia w przypadku
dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie lub
dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
Korzystanie z menu Tool Box
Super Fine
Poprawia jakość wydruku oryginału. Odpowiednia dla
dokumentów zawierających bardzo drobne szczegóły. Tryb super
fine włącza sie tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne obsługuje taką
rozdzielczość.
Photo
Poprawia jakość wydruku oryginału. Odpowiednia w przypadku
dokumentów zawierających fotografie.
2 Sided Scanning 1 Sided
Skanuje jedną stronę dokumentu.
2 Sided
Binding of
Original
Skanuje obie strony dokumentu.
Long Edge
Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż dłuższej
krawędzi.
Short Edge Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż krótszej
Binding
krawędzi.
Darken/Lighten
Darken +3
Uzyskany dokument jest ciemniejszy niż oryginał. Sprawdza się
dobrze w przypadku jasnych dokumentów lub słabym ołówku.
Darken +2
Darken +1
Normal
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych dokumentów
drukowanych.
Lighten +1
Uzyskany dokument jest jaśniejszy niż oryginał. Sprawdza się
dobrze w przypadku ciemnych dokumentów.
Lighten +2
Lighten +3
Delayed Send
00:00–23:59*1
01:00-12:59*2
Ustawia czas rozpoczęcia wysyłania faksu w formacie 24h przy
wysyłaniu faksu o określonej godzinie.
AM
Ustawia czas rozpoczęcia wysyłania faksu w formacie 12h przy
wysyłaniu faksu o określonej godzinie.
PM
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę i wprowadzić
zmiany.
*1
Element dostępny tylko wtedy, gdy Time Format ustawiony jest na 24 Hour na stronie System Settings – General.
*2
Element dostępny tylko wtedy, gdy Time Format ustawiony jest na 12 Hour na stronie System Settings – General.
USB Direct Print Defaults
Zadanie:
Utworzenie ustawień własnych dla funkcji USB Direct Print Defaults.
Wartości:
Output
Color
Full Color
Drukuje w trybie kolorowym.
Black & White
Drukuje w trybie czarno-białym.
Select Tray MPF
2 Sided
Printing
Papier podawany jest z MPF.
Tray1
Papier podawany jest z podajnika 1.
Tray2*1
Papier podawany jest z opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy.
1 Sided
Drukuje po jednej stronie arkusza.
2 Sided
Drukuje po obu stronach arkusza.
Binding of Output
Long Edge
Binding
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje
wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje
Binding
wzdłuż krótszej krawędzi.
Layout
Off
Drukuje bez skalowania.
Korzystanie z menu Tool Box
207
1-Up
Drukuje jedną stronę po jednej stronie arkusza.
2-Up
Drukuje dwie strony po jednej stronie arkusza.
4-Up
Drukuje cztery strony po jednej stronie arkusza.
Collation
Collated
Sortuje wydruki.
Uncollated
Nie sortuje wydruków.
Image
Types
Auto
Drukuje pliki w trybie Text i trybie Photos (Standard Quality).
Photos
(Standard Quality)
Drukuje zdjęcia w standardowej jakości.
Photos (High Quality)
Drukuje zdjęcia w wysokiej jakości.
Text
Drukuje tekst w standardowej jakości.
Apply New Settings
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Restart printer to apply new settings
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę i wprowadzić
zmiany.
*1
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Fax Settings
Zadanie:
Określenie ustawień faksu
Wartości:
Fax Number
Country
Fax Header
Name
Line Type
Wprowadza numer nadawcy drukowany w nagłówku faksów.
Wybiera nazwę kraju, w którym znajduje się urządzenie.
Ustawia nazwę nadawcy drukowaną w nagłówku faksów.
Line Monitor
PSTN
PBX
Off
DRPD Pattern
Low
Medium
High
Pattern1–7
Receive Mode
Ring Tone
Volume
Telephone
Fax
Telephone/Fax
Ans Machine/Fax
DRPD
Off
Low
Medium
High
208
Korzystanie z menu Tool Box
Ustawia rodzaj linii na PSTN.
Ustawia rodzaj linii na PBX.
Wyłącza głośność monitora linii, który monitoruje przebieg
transmisji za pomocą dźwięku w głośniku wewnętrznym, aż do
zakończenia łączenia.
Ustawia głośność monitora.
Zapewnia oddzielny numer do faksowania z charakterystycznym
dzwonkiem.
Ustawienie domyślnego trybu odbioru faksu na Telephone.
Ustawienie domyślnego trybu odbioru faksu na Fax.
Ustawienie domyślnego trybu odbioru faksu na Telephone/Fax.
Ustawienie domyślnego trybu odbioru faksu na Ans Machine/Fax.
Ustawienie domyślnego trybu odbioru faksu na DRPD
Wyłącza głośność dzwonka, który sygnalizuje przez głośnik
wewnętrzny, że przychodzące połączenie jest połączeniem
telefonicznym, gdy tryb pracy jest ustawiony na Telephone/Fax.
Ustawia głośność sygnału dzwonienia.
Auto Receive
Fax
Auto Receive
Tel/Fax
Available Range:
0–255 seconds
Available Range:
0–255 seconds
Wyświetla czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu
po otrzymaniu sygnału przychodzącego od 0 do 255 sekund.
Ustawia czas po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu po
otrzymaniu sygnału przychodzącego przez telefon zewnętrzny od
0 do 255 sekund.
Auto Receive
Available Range: Wyświetla czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru faksu
Ans/Fax
0–255 seconds
po otrzymaniu sygnału przychodzącego od 0 do 255 sekund.
Junk Fax Setup On
Odrzuca faksy od niechcianych numerów i odbierać tylko od
numerów z książki telefonicznej.
Off
Nie odrzuca faksów wysłanych z niechcianych numerów.
Sent Fax
Off
Nie przekierowuje faksy przychodzące w określone miejsce.
Forward
Forward
Przekierowuje faksy przychodzące w określone miejsce.
Print and Forward Drukuje faksy przychodzące i przekierowuje je do określonego
miejsca.
Print and E-mail
Drukuje przychodzące faksy i przekierowuje je na określony adres
e-mail.
Fax Forwarding
Określa miejsce, do którego przekierowane zostaną faksy
Number
przychodzące.
2 Sided
On
Drukuje odebrany faks po obu stronach kartki.
Printing
Off
Nie drukuje odebranego faksu po obu stronach kartki.
Remote
On
Odbiera faks poprzez naciśnięcie przycisku na zewnętrznym
Receive
telefonie po podniesieniu słuchawki telefonu.
Off
Nie odbiera faksu poprzez naciśnięcie przycisku na zewnętrznym
telefonie po podniesieniu słuchawki telefonu.
Remote
Available Range: Ustawia dźwięk funkcji Remote Receive.
Receive Tone
00–99
Discard Size
Off
Nie odrzuca drukowania wchodząc na spód strony faksu.
On
Obcina drukowanie na spodzie strony.
Auto Reduction
Automatycznie redukuje stronę faksu, aby dopasować ją do
formatu papieru.
Redial
Available Range: Określenie ile razy będą ponawiane próby wybrania numeru, gdy
Attempts
0–13
numer faksu docelowego jest zajęty, wybór z zakresu od 0 do 13.
Interval of
Available Range: Określenie odstępu pomiędzy kolejnymi wybraniami może być
Redial
1–15 minutes
określony w przedziale od 1 do 15 minut.
Resend Delay Available Range: Określenie odstępu pomiędzy kolejnymi próbami wysłania może
3–255 seconds
być określony w przedziale od 3 do 255 sekund.
Tone/Pulse
Tone
Ustawia tryb wybierania na Tone.
Pulse (10PPS)
Ustawia tryb wybierania na Pulse (10PPS).
Pulse (20PPS)
Ustawia tryb wybierania na Pulse (20PPS).
Prefix Dial
On
Ustawia prefiks wybieranego numeru.
Off
Nie ustawia prefiksu wybieranego numeru.
Prefix Dial
Ustala numer prefiksu złożony z maksymalnie 5 cyfr. Ten numer
Number
wybierany jest przed jakimkolwiek numerem wybieranym
automatycznie.
Fax Cover
On
Dołącza stronę tytułową do faksów.
Page
Off
Nie dołącza strony tytułowej do faksów.
Fax Header*1
On
Drukuje informację o nadawcy w nagłówku faksu.
Off
Nie drukuje informacji o nadawcy w nagłówku faksów.
Korzystanie z menu Tool Box
209
ECM
On
Off
Modem Speed 2.4 kbps
4,8 kbps
9,6 kbps
14,4 kbps
33,6 kbps
Display Manual On
Fax Recipients Off
Fax Activity
Auto Print
Fax Transmit
Fax Broadcast
No Auto print
Print Always
Print On Error
Print Disable
Print Always
Print On Error
Print Disable
Fax Protocol
Print Always
Print On Error
Print Disable
Apply New Settings
Restart printer to apply new
settings
*1
Włącza ECM (Tryb korekcji błędu). Aby korzystać z opcji ECM,
urządzenie odbiorcze musi również ją obsługiwać.
Wyłącza ECM.
Pozwala dostosować szybkość faks-modemu, przy jakiej pojawia
się błąd nadawania lub odbierania faksu.
Wyświetla numer faksu przy ręcznym wysyłaniu faksu.
Nie wyświetla numeru faksu przy ręcznym wysyłaniu faksu.
Automatycznie drukuje raport aktywności faksu po każdych 50
przychodzących i wychodzących połączeniach faksu.
Nie drukuje automatycznie raportu aktywności faksu.
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Drukuje raport przebiegu transmisji tylko, gdy wystąpi błąd.
Nie drukuje raportu przebiegu transmisji po transmisji faksu.
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Drukuje raport przebiegu transmisji tylko, gdy wystąpi błąd.
Nie drukuje raportu przebiegu transmisji po transmisji faksu do
wielu lokalizacji.
Drukuje raport monitora protokołów po każdej transmisji faksu.
Drukuje raport monitora protokołów tylko, gdy wystąpi błąd.
Nie drukuje raportu monitora protokołów.
Po zakończeniu ustawień, kliknij na ten przycisk, aby zatwierdzić
zmiany.
Kliknij na ten przycisk, aby zrestartować drukarkę i wprowadzić
zmiany.
a pozycja dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja Country jest ustawiona na United States. Ustawienie jest On i nie można go
T
zmienić.
Diagnosis
Zakładka Diagnosis zawiera strony Chart Print oraz Environment Sensor Info.
Chart Print
Zadanie:
Wydrukowanie różnych kart pomocnych w diagnostyce drukarki. Karty drukowane są na papierze formatu
A4 lub Letter.
Wartości:
Pitch Configuration Chart.
Drukuje pełną stronę półtonów oddzielnie dla żółtego, cyjanu. magenty i czarnego.
Jednocześnie drukowane są strony do sprawdzenia rozmiaru czcionki (pitch). Łącznie
drukowanych jest pięć stron.
Ghost Configuration Chart Drukuje stronę do sprawdzenia, czy występuje murzenie. Drukowana jest jedna strona.
4 Colors Configuration
Chart
Drukowane są pasy żółtego, magenty, cyjanu i czarnego o zmiennym nasyceniu.
Drukowana jest jedna strona.
Banding Detection Chart
Drukuje karty do sprawdzenia, w którym kolorze występuje pasmowanie oraz jaki jest
odstęp między pasmami.
210
Korzystanie z menu Tool Box
MQ Chart
Drukuje karty do sprawdzenia pasmowania w formacie A4 lub Letter.
Alignment Chart
Drukuje kartę do sprawdzenia poprawności ustawienia linii w obrazie wydrukowanym
na papierze. Drukowana jest jedna strona.
Environment Sensor Info
Zadanie:
Wydrukowanie informacji czujnika wewnętrznego drukarki w Result.
Wartości:
Get Environment Sensor Info
Kliknij ten przycisk, aby potwierdzić informacje z czujnika wewnętrznego
drukarki, takie jak temperatura i wilgotność.
Resetting Defaults
Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, parametry menu wracają do swoich
wartości domyślnych. Następujące parametry menu nie wracają do ustawień domyślnych.
• Ustawienia Network
• Ustawienia Panel Lock i hasło
• Ustawienia i hasła opcji Function Enabled (Copy, Scan to E-mail, Fax, Scan to Network, Scan to PC,
PC Scan, Scan to USB, USB Direct Print)
• Ustawienia i hasło Secure Receive
• Ustawienia Login Error
• Ustawienia Set Available Time
• Ustawienia Secure Job Expiration
• Ustawienia portu USB
• Ustawienia ColorTrack Mode
• Ustawienia ColorTrack Error Report
• Ustawienia Non Registered
Korzystając z funkcji Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box”, strona 185.
Otworzy się Tool Box.
2 Kliknij na zakładkę Printer Maintenance.
3 Wybierz Service Tools z listy po lewej stronie.
Pokaże się strona Service Tools.
4 Kliknij na User Fax Section, User Scan Section lub System Section.
Drukarka uruchomi się automatycznie, aby zakończyć proces ustawiania.
Korzystanie z menu Tool Box
211
212
Korzystanie z menu drukarki
16
Korzystanie z menu drukarki
Gdy drukarka jest skonfigurowana jako drukarka sieciowa dostępna dla wielu użytkowników, dostęp
do menu Admin Settings może być ograniczony. Zapobiega to ciągłemu dokonywaniu zmian
w ustawieniach domyślnych wprowadzonych przez administratora.
Można jednak wykorzystać sterownik drukarki, aby wprowadzić swoje ustawienia zamiast domyślnych dla
konkretnych zadań.
Report/List
Menu Report/List służy do drukowania różnego rodzaju raportów i list.
System Settings
Zadanie:
Wydruk listy bieżących ustawień, zainstalowanych opcji, wielkości zainstalowanej pamięci oraz statusu
materiałów eksploatacyjnych.
Panel Settings
Zadanie:
Wydrukowanie szczegółowej listy wszystkich ustawień menu drukarki.
PCL Fonts List
Zadanie:
Wydruk wzorów dostępnych czcionek PCL.
Więcej informacji w „Korzystanie z czcionek”, strona 443.
PCL Macros List
Zadanie:
Wydruk informacji dotyczących zainstalowanego makra PCL.
PS Fonts List
Zadanie:
Wydruk wzorów dostępnych czcionek PS.
Więcej informacji w „Korzystanie z czcionek”, strona 443.
PDF Fonts List
Zadanie:
Wydruk wzorów dostępnych czcionek PDF.
Job History
Zadanie:
Wydruk szczegółowej listy wykonanych zadań. Lista obejmuje 20 ostatnich zadań.
Korzystanie z menu drukarki
213
Error History
Zadanie:
Wydruk szczegółowej listy zablokowań papieru oraz błędów krytycznych.
Print Meter
Zadanie:
Wydruk raportów dotyczących całkowitej liczby wydrukowanych stron.
Color Test Page
Zadanie:
Wydruk strony do sprawdzania kolorów.
Protocol Monitor
Zadanie:
Wydruk szczegółowej listy monitorowanych protokołów.
Speed Dial
Zadanie:
Wydruk listy wszystkich abonentów zapisanych pod numerami szybkiego wybierania.
Address Book
Zadanie:
Wydruk listy wszystkich adresów zapisanych w Address Book.
Server Address
Zadanie:
Wydruk listy wszystkich abonentów zapisanych w Server Book.
Fax Activity
Zadanie:
Wydruk raportu otrzymanych i wysłanych faksów.
Fax Pending
Zadanie:
Wydruk listy statusu faksów oczekujących.
Stored Document
WSKAZÓWKA: Funkcja Stored Documents dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk w System
Settings jest włączona.
Zadanie:
Wydrukowanie listy wszystkich plików zapisanych na dysku RAM dla Secure Print, Private Mail Box Print,
Public Mail Box Print oraz Proof Print.
214
Korzystanie z menu drukarki
Drukowanie raportu/listy poprzez panel użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij Report/List.
3 Puknij
, aż pojawi się wybrany raport lub lista, a potem wybierz dany raport lub listę.
4 Puknij Print.
Wybrany raport lub lista są drukowane.
Drukowanie raportu/listy za pomocą funkcji Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box”, strona 185.
Otworzy się Tool Box.
2 Sprawdź, czy otwarta jest zakładka Printer Setting Reports.
3 Wybierz Reports z listy po lewej stronie.
Pokaże się strona Reports.
4 Kliknij przycisk odpowiadający danemu raportowi lub liście.
Raport lub lista są drukowane.
Connection Status
Za pomocą menu Connection Status można odłączyć urządzenie podłączone poprzez Wi-Fi
Direct™.
SKAZÓWKA: Menu Connection Status wyświetlane jest tylko wtedy, gdy drukarka podłączona jest
W
poprzez Wi-Fi Direct.
Odłączanie urządzenia podłączonego przez Wi-Fi Direct
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij Connection Status.
3 Puknij nazwę urządzenia, które chcesz odłączyć.
4 Puknij Disconnect Now lub Disconnect and Reset Passphrase.
5 Puknij Yes.
Wybrane urządzenie zostało odłączone.
Admin Settings
W menu Admin Settings można skonfigurować wiele funkcji drukarki.
Phone Book
Za pomocą menu Phone Book można skonfigurować ustawienia szybkiego wybierania i grup wybierania.
Individuals
Zadanie:
Zapisanie w miejscach zapisu szybkiego wybierania do 200 często wybieranych numerów.
Korzystanie z menu drukarki
215
Groups
Zadanie:
Utworzenie grupy odbiorców faksów i zapisanie ich pod 2-cyfrowymi kodami szybkiego wybierania.
Można zapisać do sześciu kodów wybierania grupowego.
PCL
Użyj menu PCL drukarki, aby zmienić ustawienia drukarki, które wpływają jedynie na zadania
wykorzystujące język PCL emulacji drukarki.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Paper Tray
Zadanie:
Określenie domyślnego podajnika papieru.
Wartości:
Auto*
MPF
Tray1
Tray2 *1
*1
Funkcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Paper Size
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu papieru.
Wartości:
Szereg mm
A4
(210 x 297mm)*
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Letter
(8,5 x 11”)
Folio
(8,5 x 13”)
Legal
(8,5 x 14”)
Executive
(7,3 x 10,5”)
Envelope #10
(4,1 x 9,5”)
Monarch Env.
(3,9 x 7,5”)
DL Env.
(110 x 220 mm)
216
Korzystanie z menu drukarki
C5 Env.
(162 x 229 mm)
Custom Paper Size
*1
Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Szereg calowy
Letter
(8.5 x 11”)*1
Folio
(8,5 x 13”)
Legal
(8,5 x 14”)
A4
(210 x 297 mm)
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Executive
(7,3 x 10,5”)
Envelope #10
(4,1 x 9,5”)
Monarch Env.
(3,9 x 7,5”)
DL Env.
(110 x 220 mm)
C5 Env.
(162 x 229 mm)
Custom Paper Size
*1
Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
WSKAZÓWKA: Po wybraniu opcji Custom Paper Size należy wprowadzić własne wartości długości
i szerokości.
Korzystanie z menu drukarki
217
Orientation
Zadanie:
Określenie, gdzie tekst i grafika położone są na stronie.
Wartości:
Portrait*
Drukuje tekst i grafikę równolegle do krótszej krawędzi papieru.
Landscape
Drukuje tekst i grafikę równolegle do dłuższej krawędzi papieru.
2 Sided Print
Zadanie:
Określenie, czy drukować po obu stronach arkusza.
Wartości:
1 Sided Print
2 Sided Print
Off*
Nie drukuje po obu stronach papieru firmowego.
On
Drukuje po obu stronach papieru firmowego.
Flip on Long Edge*
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
dłuższej krawędzi.
Flip on Short Edge
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
krótszej krawędzi.
Font
Zadanie:
Określenie czcionki domyślnej spośród czcionek zarejestrowanych w drukarce.
Wartości:
CG Times
LetterGothic
CourierPS
CG Times It
LetterGothic It
CourierPS Ob
CG Times Bd
LetterGothic Bd
CourierPS Bd
CG Times BdIt
Albertus Md
CourierPS BdOb
Univers Md
Albertus XBd
SymbolPS
Univers MdIt
Clarendon Cd
Palatino Roman
Univers Bd
Coronet
Palatino It
Univers BdIt
Marigold
Palatino Bd
Univers MdCd
Arial
Palatino BdIt
Univers MdCdIt
Arial It
ITCBookman Lt
Univers BdCd
Arial Bd
ITCBookman LtIt
Univers BdCdIt
Arial BdIt
ITCBookmanDm
AntiqueOlv
Times New
ITCBookmanDm It
AntiqueOlv It
Times New It
HelveticaNr
AntiqueOlv Bd
Times New Bd
HelveticaNr Ob
CG Omega
Times New BdIt
HelveticaNr Bd
CG Omega It
Symbol
HelveticaNrBdOb
CG Omega Bd
Wingdings
N C Schbk Roman
CG Omega BdIt
Line Printer
N C Schbk It
GaramondAntiqua
Times Roman
N C Schbk Bd
218
Korzystanie z menu drukarki
Garamond Krsv
Times It
N C Schbk BdIt
Garamond Hlb
Times Bd
ITC A G Go Bk
GaramondKrsvHlb
Times BdIt
ITC A G Go BkOb
Courier*
Helvetica
ITC A G Go Dm
Courier It
Helvetica Ob
ITC A G Go DmOb
Courier Bd
Helvetica Bd
ZapfC MdIt
Courier BdIt
Helvetica BdOb
ZapfDingbats
Symbol Set
Zadanie:
Określenie zestawu symboli dla określonej czcionki.
Wartości:
DESKTOP
ISO L5
PC-8 TK
DNGBTSMS
ISO L6
PI FONT
ISO-11
LEGAL
PS MATH
ISO-15
MATH-8
PS TEXT
ISO-17
MC TEXT
ROMAN-8*
ISO-21
MS PUB
SYMBOL
ISO-4
PC-1004
WIN 3.0
ISO-6
PC-775
WINBALT
ISO-60
PC-8
WINGDINGS
ISO-69
PC-850
WIN L1
ISO L1
PC-852
WIN L2
ISO L2
PC-8 DN
WIN L5
Font Size
Zadanie:
Określenie wielkości czcionki dla drukarskich czcionek skalowanych.
Wartości:
12.00*
Ustala wartość co 0,25.
Available Range: 4,00–50,00
Termin wielkość czcionki dotyczy wysokości znaków czcionki. Jeden punkt to w przybliżeniu 0,353 mm.
WSKAZÓWKA: Menu Font Size jest wyświetlane tylko w przypadku czcionek drukarskich.
Więcej informacji w sekcji „Wysokość i rozmiar czcionki”, strona 443.
Korzystanie z menu drukarki
219
Font Pitch
Zadanie:
Ustala szerokość czcionki dla skalowanych czcionek o równej szerokości.
Wartości:
10.00*
Ustala wartość co 0,01.
Available Range: 6,00–24,00
Rozmiar czcionki odnosi się do liczby znaków o stałej szerokości na jeden cal linii poziomej. Dla
nieskalowanych czcionek o stałej szerokości, rozmiar jest wyświetlany, ale nie może być zmieniany.
WSKAZÓWKA: Menu Font Pitch wyświetlane jest tylko w przypadku czcionek o stałej szerokości.
Więcej informacji w sekcji „Wysokość i rozmiar czcionki”, strona 443.
Form Line
Zadanie:
Ustawienie liczby linii na stronie.
Wartości:
Szereg mm
64 mm *1
Ustala wartość co 1 mm.
Available Range: 5–128 mm
*1
Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Szereg calowy
60 inch *1
Ustala wartość co 25,4 mm.
Available Range: 127–3251 mm
*1
Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Drukarka ustawia odstępy między liniami (pionowe spacje) w oparciu o elementy wybrane z menu
Form Line i Orientation. Wybierz odpowiednie ustawienia dla Form Line i Orientation przed
dokonaniem zmian w opcji Form Line.
Więcej informacji w sekcji „Orientation”, strona 218.
Quantity
Zadanie:
Ustawienie domyślnej ilości wydruków (ustawia liczbę egzemplarzy potrzebnych do wykonania danego
zadania przez drukarkę). Wartości wprowadzone z poziomu sterownika drukarki zawsze mają priorytet
w stosunku do wartości wprowadzanych z panelu użytkownika.
Wartości:
1*
Ustala wartość co 1.
Available Range: 1–999
220
Korzystanie z menu drukarki
Image Enhance
Zadanie:
Określenie, czy włączyć poprawę obrazu, Image Enhance, funkcję umożliwiającą złagodzenie przejść
między czernią a bielą, wyrównanie krawędzi i poprawę wrażenia optycznego.
Wartości:
Off
Wyłącza funkcję poprawy obrazu.
On*
Wyłącza funkcję poprawy obrazu.
Hex Dump
Zadanie:
Pomoc w ustaleniu przyczyny problemu z zadaniem druku. Przy wybranej opcji Hex Dump (zrzut
heksadecymentalny), wszystkie dane przesyłane do drukarki drukowane są w systemie heksadecymalnym
i reprezentacji znaków. Kody kontrolne nie są realizowane.
Wartości:
Disable*
Wyłącza funkcję Hex Dump.
Enable
Włącza funkcję Hex Dump.
Draft Mode
Zadanie:
Oszczędzanie tonera poprzez drukowanie w trybie draft. Jakość druku jest obniżona przy druku w trybie
draft.
Wartości:
Disable*
Nie drukuje w trybie draft.
Enable
Drukuje w trybie draft.
Line Termination
Zadanie:
Dodanie polecenia końca linii.
Wartości:
Off*
Polecenie końca linii nie jest dodawane.
CR=CR, LF=LF, FF=FF
Add-LF
Dodawane jest polecenie LF.
CR=CR-LF, LF=LF, FF=FF
Add-CR
Dodawane jest polecenie CR.
CR=CR, LF=CR-LF, FF=CR-FF
CR-XX
Dodawane są polecenia CR i LF.
CR=CR-LF, LF=CR-LF, FF=CR-FF
Korzystanie z menu drukarki
221
Default Color
Zadanie:
Określenie trybu drukowania Color lub Black. To ustawienie jest stosowane w przypadku zadań druku
bez ustalonego trybu druku w kolorze.
Wartości:
Black*
Drukowanie w trybie czarno-białym.
Color
Drukowanie w trybie kolorowym.
Ignore Form Feed
Zadanie:
Określenie, czy zignorować puste strony, które zawierają tylko wysunięcie strony z kodami kontrolnymi.
Wartości:
Off*
Wyłącza funkcję wysuwania stron tylko z kodami sterującymi.
On
Włącza funkcję wysuwania stron tylko z kodami sterującymi.
PS
Za pomocą menu PS można zmieniać ustawienia drukarki, które wpływają tylko na zadania używające
języka emulacji drukarki PostScript Level3 Compatible.
WSKAZÓWKA: Wartości oznaczone gwiazdką (*) są fabrycznymi domyślnymi ustawieniami menu.
PS Error Report
Zadanie:
Ustalenie, czy drukowana jest treść błędów dotyczących języka opisu strony PostScript Level3
Compatible.
Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Off
Odrzuca zadanie druku bez drukowania komunikatu błędu.
On*
Drukuje komunikat błędu przed odrzuceniem zadania.
WSKAZÓWKA: Polecenia ze sterownika PS mają priorytet w stosunku do ustawień wprowadzonych z panelu
użytkownika.
PS Job Time-Out
Zadanie:
Określenie czasu wykonania jednego zadania PostScript Level3 Compatible. Zmiany zostają
wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Off*
On
Błąd czasu oczekiwania na zadanie nie występuje.
1 minute*
Available Range: 1–900 minutes
222
Korzystanie z menu drukarki
Występuje błąd dotyczący języka opisu strony PostScript Level3
Compatible jeśli przetwarzanie nie zostanie zakończone po
określonym czasie.
Paper Select Mode
Zadanie:
Określenie sposobu wyboru podajnika w trybie PostScript Level3 Compatible. Zmiany zostają
wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Auto*
Wybór podajnika zgodny z wyborem w trybie PCL.
Select From Tray
Szuflada jest wybrana w sposób kompatybilny z normalnymi drukarkami
PostScript Level3 Compatible.
Default Color
Zadanie:
Określenie trybu koloru pomiędzy Color i Black. Ustawienie jest wykorzystywane do zadań druku, który
nie określa trybu drukowania.
Wartości:
Color*
Drukuje w trybie kolorowym.
Black
Drukuje w trybie czarno-białym.
PDF
Użyj menu PDF, aby zmienić ustawienia drukarki, które wpływają jedynie na zadania wykorzystujące język
PDF emulacji drukarki.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Quantity
Zadanie:
Określenie, ile kopii będzie drukowanych.
Wartości:
1*
Ustala wartość co 1.
Available Range: 1–999
2 Sided Print
Zadanie:
Określenie, czy drukować po obu stronach arkusza.
Wartości:
1 Sided*
2 Sided
Drukuje po jednej stronie arkusza.
Flip on Long Edge
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
dłuższej krawędzi.
Flip on Short Edge
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
krótszej krawędzi.
Korzystanie z menu drukarki
223
Print Mode
Zadanie:
Okreslenie trybu drukowania.
Wartości:
Normalny*
Odpowiednia w przypadku dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
High Quality
Odpowiednia w przypadku dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie lub
dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
High Speed
Druk odbywa się z większą szybkością niż w trybie Normal, ale jakość wydruku jest niższa.
PDF Password
Zadanie:
Określenie hasła, zabezpieczającego drukowanie w trybie bezpieczny PDF.
Wartości:
Enter PDF Password
Wprowadzenie hasła drukowania w trybie bezpieczny PDF.
Collation
Zadanie:
Określenie, czy sortować zadanie.
Wartości:
Collated
Sortuje zadanie.
Uncollated*
Nie sortuje zadania.
Output Size
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu papieru dla PDF.
Wartości:
A4 *1
Letter *1
Auto
*1
224
Wyświetlany jest domyślny format papieru.
Korzystanie z menu drukarki
Layout
Zadanie:
Określenie układu wydruku.
Wartości:
Auto %*
100% (No Zoom)
Booklet
2 Pages Up
4 Pages Up
Default Color
Zadanie:
Określenie koloru wydruku.
Wartości:
Color (Auto)*
Black
Network
Użyj menu Network można wykorzystać do zmieniania ustawień drukarki wpływając na zadania
przesyłane do drukarki poprzez sieć bezprzewodową i przewodową.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Ethernet/Wireless
SKAZÓWKA: W trakcie korzystania z sieci przewodowej, wyświetlany jest komunikat Ethernet. Gdy
W
dołączony jest opcjonalny adapter połączenia bezprzewodowego i kabel Ethernet jest odłączony, wyświetlany
jest komunikat Wireless.
Zadanie:
Potwierdzenie lub określenie ustawień połączenia bezprzewodowego.
Wartości:
Wireless Status
SKAZÓWKA: Funkcja Wireless Status jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci
W
bezprzewodowej.
Zadanie:
Potwierdzenie statusu komunikacji bezprzewodowej.
Wartości:
Status
Sygnał dobry
Sygnał wystarczający
Sygnał słaby
Brak sygnału
SSID
Wyświetla nazwę identyfikującą sieć.
Encryption Type
Wyświetla typ uwierzytelniania.
Korzystanie z menu drukarki
225
Wireless Setup Wizard
SKAZÓWKA: Funkcja Wireless Setup jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci
W
bezprzewodowej.
Zadanie:
Konfiguracja interfejsu sieci bezprzewodowej.
Wartości:
Select
access
point
Wybierz z listy punkt dostępowy.
WEP Key
Po wybraniu punktu dostępowego z zabezpieczeniem WEP należy
wprowadzić klucz WEP. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków
heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków
heksadecymalnych.
PassPhrase
Po wybraniu punktu dostępowego z zabezpieczeniem WEP, WPA2
lub Mixed, należy wprowadzić tekst szyfrujący od 8 do 63 znaków
alfanumerycznych.
Manual
Enter SSID
SSID Setup
Nadaj nazwę sieci bezprzewodowej. Można wprowadzić do 32
znaków alfanumerycznych.
Infrastructure
Wybierz, gdy konfigurowanie łączności bezprzewodowej odbywa się
przez punkt dostępowy taki, jak router bezprzewodowy.
No Security
Wybierz No Security, aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe
bez określania rodzaju szyfrowania spośród WEP, WPA-PSK­-TKIP
i WPA-PSK-AES.
Mixed mode
PSK*
Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia
bezprzewodowego z szyfrowaniem Mixed mode PSK. Mixed mode
PSK automatycznie wybiera typ szyfrowania spośród WPA-PSK-TKIP,
WPA-PSK-AES lub WPA2-PSK-AES.
PassPhrase Entry Określa tekst szyfrujący złożony ze znaków
alfanumerycznych, od 8 do 63.
WPA-PSK-AES
Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia
bezprzewodowego z szyfrowaniem WPA-PSK-AES.
PassPhrase Entry Określa tekst szyfrujący złożony ze znaków
alfanumerycznych, od 8 do 63.
WPA2-PSK-AES
Wybierz, aby skonfigurować ustawienia połączenia
bezprzewodowego przy pomocy zabezpieczenia WPA2-PSK-AES.
PassPhrase Entry Określa tekst szyfrujący złożony ze znaków
alfanumerycznych, od 8 do 63 (hex: 0-9, a-f, A-F,
16 do 64 znaków).
WEP
Ustala, że klucz WEP ma być stosowany w całej sieci
bezprzewodowej. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków
heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków
heksadecymalnych.
Transmit Key
Ad-hoc
Wybierz, gdy konfiguracja ustawień odbywa się bez punktu
dostępowego, takiego jak router bezprzewodowy.
No Security*
Podaj przy konfigurowaniu połączenia bezprzewodowego bez
podawania metody szyfrowania jako WEP.
WEP
Ustala, że klucz WEP ma być stosowany w całej sieci
bezprzewodowej. Dla kluczy 64-bitowych, do 10 znaków
heksadecymalnych. Dla kluczy 128-bitowych, do 26 znaków
heksadecymalnych.
Transmit Key
226
Określa klucz transmisji spośród Auto*, WEP Key
1, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
Korzystanie z menu drukarki
Określa klucz przesyłowy wybrany spośród
WEP Key 1*, WEP Key 2, WEP Key 3 i WEP Key 4.
WPS Setup
SKAZÓWKA: Funkcja WPS Setup jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci
W
bezprzewodowej.
Zadanie:
Konfiguracja sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem WPS.
Wartości:
Push Button Control
Start Configuration
Konfiguruje ustawienia sieci bezprzewodowej z szyfrowaniem
WPS-PBC.
PIN Code
Start Configuration
Konfiguruje ustawienia bezprzewodowe poprzez kod PIN
przypisany automatycznie przez drukarkę.
Print PIN Code
Drukuje kod PIN. Potwierdź przy wprowadzaniu kodu PIN
przypisanego do drukarki w komputerze.
IP Mode
Zadanie:
Skonfigurowanie trybu IP.
Wartości:
Dual Stack*
Używa IPv4 oraz IPv6 do ustawienia adresu IP.
IPv4 Mode
Używa IPv4 do ustawienia adresu IP.
IPv6 Mode
Używa IPv6 do ustawienia adresu IP.
TCP/IP
Zadanie:
Konfiguracja ustawień TCP/IP.
Wartości:
Get IP Address
AutoIP*
Ustala adres IP automatycznie. Jako adres IP ustalona zostaje wartość z przedziału
od 169.254.1.0 do 169.254.254.255, która nie jest aktualnie w użyciu. Maska podsieci
ustalona zostaje jako 255.255.0.0.
BOOTP
Ustala adres IP przy użyciu BOOTP.
RARP
Ustala adres IP przy użyciu RARP.
DHCP
Ustala adres IP przy użyciu DHCP
Panel
Użyj tej opcji, gdy chcesz ręcznie ustawić adres IP z panelu użytkownika.
IP Address
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, drukarce przydzielane jest IP w formacie
nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością
z przedziału 0 do 254. 127 i każda inna wartość z zakresu od 224 do 254 nie może
być stosowana jako pierwszy oktet adresu bramki.
Subnet Mask
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, podmaska sieci określana jest w formacie
nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością
z przedziału 0 do 255. 255.255.255.255 nie może być użyta jako maska podsieci.
Gateway Address
Gdy adres IP ustawiany jest ręcznie, adres maski określany jest w formacie
nnn.nnn.nnn.nnn. Każdy oktet tworzący nnn.nnn.nnn.nnn jest wartością
z przedziału 0 do 254. 127 i każda inna wartość z zakresu od 224 do 254 nie może
być stosowana jako pierwszy oktet adresu bramki.
Korzystanie z menu drukarki
227
IPsec
WSKAZÓWKA: Funkcja Ipsec dostępna jest tylko wtedy, gdy opcja IPsec jest włączona w Dell Printer
Configuration Web Tool.
Zadanie:
Wyłączenie Ipsec.
Reset Wireless
SKAZÓWKA: Funkcja Reset Wireless jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci
W
bezprzewodowej.
Zadanie:
Inicjacja ustawień bezprzewodowych sieci. Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki,
wszystkie parametry sieci bezprzewodowej wracają do swoich wartości domyślnych.
Connection Speed
WSKAZÓWKA: Funkcja Connection Speed jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona do sieci
przewodowej.
Zadanie:
Służy do ustawienia szybkości komunikacji i wprowadzenia ustawień funkcji dupleks złącza Ethernet.
Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Auto*
Automatycznie wykrywa ustawienia Ethernet.
10BASE-T Half
Używa 10BASE-T Half-duplex.
10BASE-T Full
Używa 10BASE-T Full-duplex.
100BASE-TX Half
Używa 100BASE-TX Half-duplex.
100BASE-TX Full
Używa 10BASE-TX Full-duplex.
1000BASE-T Full
Używa 1000BASE-T Full-duplex.
Wi-Fi Direct
WSKAZÓWKA: Gdy dołączony jest opcjonalny adapter połączenia bezprzewodowego i kabel Ethernet jest
odłączony, wyświetlany jest komunikat Wi-Fi Direct.
Zadanie:
Konfiguracja ustawień połączenia bezprzewodowego Wi-Fi Direct.
Wartości:
Wi-Fi Direct
Group Role
228
Disable*
Wyłącza sieć Wi-Fi Direct.
Enable
Włącza sieć Wi-Fi Direct.
Auto
Automatycznie ustala rolę grupy dla Wi-Fi Direct.
Group Owner*
Ustaw drukarkę jako Group Owner przy korzystaniu z Wi-Fi Direct.
Ustawienie drukarki jako group owner umożliwia jej wykrycie przez
inne urządzenia. Adres SSID drukarki będzie wyświetlany na liście sieci
bezprzewodowych na danym przenośnym urządzeniu Wi-Fi.
Korzystanie z menu drukarki
Device Name
Określa nazwę złożoną z maks. 32 znaków alfanumerycznych, która
identyfikuje sieć Wi-Fi Direct. Potwierdź, gdy wybierasz nazwę drukarki
na przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
Connection Status
Wyświetla status połączenia Wi-Fi Direct pomiędzy drukarką
a przenośnym urządzeniem z Wi-Fi.
Disconnect Now
Wyłącza połączenie Wi-Fi Direct.
Disconnect and
Reset Passphrase
Rozłącza połączenie Wi-Fi Direct i resetuje wyrażenie szyfrujące.
SSID
Wyświetla nazwę, która identyfikuje siec Wi-Fi Direct. Potwierdź, gdy
wybierasz nazwę sieci Wi-Fi Direct na swoim przenośnym urządzeniu
z Wi-Fi.
Passphrase
Wyświetla frazę szyfrującą. Potwierdź, gdy wprowadzasz frazę
szyfrującą na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
Print Passphrase
Drukuje frazę szyfrującą. Potwierdź, gdy wprowadzasz frazę szyfrującą
na swoim przenośnym urządzeniu z Wi-Fi.
Reset Passphrase
Resetuje frazę szyfrującą.
WPS Setup
Konfiguruje sieć Wi-Fi Direct używając WPS.
Push Button
Configuration*
Konfiguruje sieć Wi-Fi Direct używając WPS-PBC.
PIN Code
Konfiguruje ustawienia Wi-Fi Direct poprzez kod PIN przypisany
automatycznie przez drukarkę.
Print PIN Code
Drukuje kod PIN. Potwierdź przy wprowadzaniu
do urządzenia przenośnego Wi-Fi kodu PIN
przypisanego do drukarki.
Reset PIN Code
Resetuje kod PIN.
Protocols
Zadanie:
Uaktywnia lub dezaktywuje każdy z protokołów. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu
i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
LPD
Disable
Wyłącza port LPD.
Enable*
Włącza port Line Printer Daemon (LPD).
Port9100
Disable
Wyłącza port Port9100.
Enable*
Włącza port Port9100.
FTP
Disable
Wyłącza port FTP.
Enable*
Włącza port FTP.
IPP
Disable
Wyłącza port IPP.
Enable*
Włącza port IPP.
SMB TCP/IP
Disable
Wyłącza port SMB TCP/IP.
Enable*
Wyłącza port SMB TCP/IP.
WSD Print
Disable
Włącza port Web Services on Devices (WSD).
Enable*
Włącza port WSD.
WSD Scan
Disable
Włącza WSD Scan.
Enable*
Wyłacza WSD Scan.
Disable
Włącza Network TWAIN.
Enable*
Wyłącza Network TWAIN.
Network TWAIN
Korzystanie z menu drukarki
229
SNMP UDP
E-mail Alert
Dell Printer Configuration Web
Tool
Bonjour (mDNS)
Telnet
Update Address Book
HTTP-SSL/TLS
*1
Google Cloud Print
Print from Dell Document Hub
Scan to Dell Document Hub
Disable
Wyłącza port SNMP UDP.
Enable*
Wyłącza port UDP Simple Network Management Protocol (SNMP).
Disable
Wyłącza funkcję ostrzegania mailowego.
Enable*
Włącza funkcję ostrzegania mailowego.
Disable
Wyłącza dostęp do funkcji Dell Printer Configuration Web Tool
zaszytej w drukarce.
Enable*
Włącza dostęp do funkcji Dell Printer Configuration Web Tool
zaszytej w drukarce.
Disable
Wyłącza Bonjour (mDNS).
Enable*
Włącza Bonjour (mDNS).
Disable
Wyłącza Telnet.
Enable*
Włącza Telnet.
Enable
Włacza Update Adress Book.
Disable*
Wyłacza Update Adress Book.
Disable*
Wyłącza HTTP-SSL/TLS.
Enable
Włącza HTTP-SSL/TLS.
Disable*
Wyłącza Google Cloud Print.
Enable
Włącza Google Cloud Print.
Disable
Włącza Print from Dell Document Hub.
Enable*
Wyłącza Print from Dell Document Hub.
Disable
Włącza Scan to from Dell Document Hub.
Enable*
Wyłącza Scan to from Dell Document Hub.
Advanced Settings
Zadanie:
Określenie zaawansowanych ustawień sieci.
IP Filter
WSKAZÓWKA: Funkcja IP Filter dostępna jest tylko dla portów LPD lub Port9100.
Zadanie:
Blokowanie danych przychodzących z określonych adresów IP poprzez przewodową i bezprzewodową
sieć. Można ustawić do pięciu adresów IP. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym
włączeniu drukarki.
Wartości:
n(n is 1–5)
IP Address
Ustala adres IP dla Filtra n.
Subnet Mask
Mode
230
Ustala adres maski dla Filtra n.
Off*
Wyłącza funkcję filtr IP dla Filter n.
Accept
Akceptuje dostęp z określonego adresu IP.
Reject
Odrzuca dostęp z określonego adresu IP.
Korzystanie z menu drukarki
IEEE 802.1x
WSKAZÓWKA: Funkcja IEEE 802.1x jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona przy pomocy
kabla LAN i jest dostępna tylko wtedy, gdy włączone jest uwierzytelnianie IEEE 802.1x.
Zadanie:
Dezaktywacja uwierzytelniania IEEE 802.1x. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym
włączeniu drukarki.
PS Data Format
Zadanie:
Określenie protokołu komunikacji PostScript Level3 Compatible dla interfejsu równoległego, można
skonfigurować ustawienia PS Data Format dla sieci przewodowej. Zmiany zostają wprowadzone po
wyłączeniu i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Auto
Stosowane przy autodetekcji protokołu komunikacji PostScript Level3 Compatible.
Standard
Stosowany, gdy protokół komunikacji jest w interfejsie ASCII.
BCP
Stosowany, gdy protokół komunikacji ma format binarny.
TBCP*
Stosowany, gdy protokół komunikacji współpracuje zarówno z ASCII jak i danymi binarnymi
i przełącza między nimi w zależności od określonego kodu kontrolnego.
Binary
Stosowany, gdy nie wymagane jest żadne szczególne przetwarzanie danych.
Reset LAN
Zadanie:
Inicjacja danych sieci przewodowej z pamięci trwałej (NVM). Po wykonaniu tej funkcji i ponownym
uruchomieniu drukarki, wszystkie parametry sieci bezprzewodowej wracają do swoich wartości
domyślnych.
Delete All Certificates
Zadanie:
Usunięcie wszystkich certyfikatów drukarki. Po wykonaniu tej operacji i zresetowaniu drukarki, wszystkie
certyfikaty są skasowane.
Fax Settings
Użyj menu Fax Settings, aby skonfigurować podstawowe ustawienia faksu.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Fax Line Settings
Zadanie:
Skonfigurowanie podstawowych ustawień linii faksu.
Fax Number
Zadanie:
Ustawienia numeru nadawcy, który będzie drukowany w nagłówku faksów.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy określony został Fax Number przed użyciem Junk Fax Setup.
Korzystanie z menu drukarki
231
Country
Zadanie:
Wybranie nazwy kraju, w którym znajduje się urządzenie.
Wartości:
Algeria
Hungary
Portugal
Australia
Iceland
Puerto Rico
Austria
Ireland
Romania
Belgium
Italy
Russia
Bulgaria
Jamaica
Saudi Arabia
Canada
Jordan
Singapore
Colombia
Latvia
Slovakia
Costa Rica
Liechtenstein
Slovenia
Cyprus
Lithuania
South Africa
Czech Republic
Luxembourg
Spain
Denmark
Malaysia
Sweden
Dominican Republic
Malta
Switzerland
Egypt
Mexico
Thailand
Estonia
Netherlands
Tunisia
Finland
New Zealand
Turkey
France
Nicaragua
U.A.E.
Germany
Norway
United Kingdom
Greece
Panama
United States
Guatemala
Poland
Unknown*
Fax Header Name
Zadanie:
Ustawienie nazwy nadawcy, która będzie drukowana w nagłówku faksów.
Line Type
Zadanie:
Określenie domyślnego typu linii.
Wartości:
PSTN*
Używa PSTN.
PBX
Używa PBX.
232
Korzystanie z menu drukarki
Line Monitor
Zadanie:
Ustawienie głośności monitora linii, który monitoruje przebieg transmisji za pomocą dźwięku w głośniku
wewnętrznym, aż do zakończenia łączenia.
Wartości:
Off
Wyłącza głośność monitora linii.
Low
Ustawia niską głośność monitora linii.
Medium*
Ustawia średnią głośność monitora linii.
High
Ustawia wysoką głośność monitora linii.
DRPD Pattern
Zadanie:
Zapewnienie oddzielnego numeru do faksowania z charakterystycznym dzwonkiem.
Wartości:
Pattern1-7
DRPD jest usługą świadczoną przez niektóre firmy telekomunikacyjne. Szablony DRPD
określane są przez firmę telekomunikacyjną Szablony dostarczane z drukarką wymienione są
poniżej:
Pattern 1
Pattern 2
Pattern 3
Pattern 4*
Pattern 5
Pattern 6
Pattern 7
Zapytaj swoją firmę, który szablon należy wybrać, aby korzystać z tej usługi. Na przykład:
Pattern 7 może oznaczać szablon z włączoną funkcją DRPD dla faksu: dzwonienie przez
400 ms, przerwa 800 ms, dzwonienie przez 400 ms i przerwa 1400 ms. Ten szablon
powtarzany jest wielokrotnie. Ta drukarka reaguje tylko na alarm DA4 w Nowej Zelandii.
Korzystanie z menu drukarki
233
Incoming Defaults
Zadanie:
Konfiguracja ustawień faksów przychodzących.
Receive Mode
Zadanie:
Wybranie domyślnego trybu odbioru faksu.
Wartości:
Telephone
Automatyczne odbieranie faksu jest wyłączone. Faks można odebrać podnosząc słuchawkę
zewnętrznego telefonu, a następnie naciskając kod zdalnego odbioru lub przez puknięcie
Manual Receive w opcji On Hook, a potem puknięcie Receive. Więcej szczegółów
na temat fukcji Manual Receive, patrz „Ręczny odbiór faksu w trybie Telephone”,
strona 385.
Fax*
Automatycznie odbiera faksy.
Telephone/Fax
Gdy drukarka otrzymuje faks przychodzący, telefon zewnętrzny dzwoni przez czas
określony w Auto Receive Tel/Fax, a potem drukarka automatycznie odbiera faks. Jeśli
przychodzące połączenie nie jest faksem, drukarka sygnalizuje dźwiękowo poprzez głośnik
wewnętrzny, że jest to połączenie telefoniczne.
Ans Machine/Fax
Drukarka może być podłączona do jednej linii z automatyczną sekretarką. W tym trybie
drukarka będzie monitorować sygnał faksu i odbierze połączenie jeśli będzie sygnał faksu.
Jeśli w danym kraju obowiązuje komunikacja szeregowa, ten tryb nie jest obsługiwany.
DRPD
Przed korzystanie z usługi Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), musi ona być
zainstalowana na danej linii prze firmę telekomunikacyjną. Po zainstalowaniu oddzielnego
numeru faksu z usługa Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), należy skonfigurować faks
tak, aby monitorował sieć pod kątem określonego sygnału.
Ring Tone Volume
Zadanie:
Ustawienie głośności dzwonka, który sygnalizuje przez głośnik wewnętrzny, że przychodzące połączenie
jest połączeniem telefonicznym, gdy Receive Mode jest ustawiony na Telephone/Fax.
Wartości:
Off
Wyłącza regulację głośności sygnału dzwonienia.
Low
Ustawia niską głośność sygnału dzwonienia.
Medium
Ustawia średnią głośność sygnału dzwonienia.
High*
Ustawia dużą głośność sygnału dzwonienia.
Auto Receive Setup
Zadanie:
Konfiguracja ustawień faksów przychodzących.
Wartości:
Auto Receive Fax
0 seconds*
Available Range: 0-255 seconds
234
Korzystanie z menu drukarki
Ustawia odstęp czasowy, po którym drukarka
przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu
połączenia przychodzącego. Wartość jest ustawiana
co 1 sekundę.
Auto Receive Tel/Fax
6 seconds*
Available Range: 0–255 seconds
Auto Receive Fax
21 seconds*
Available Range: 0–255 seconds
Ustawia czas po jakim drukarka przechodzi w tryb
odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego
przez telefon zewnętrzny. Wartość jest ustawiana co
1 sekundę.
Ustawia odstęp czasowy, po którym drukarka
przechodzi w tryb odbioru faksu po otrzymaniu
połączenia przychodzącego przez zewnętrzną
sekretarkę. Wartość jest ustawiana co 1 sekundę.
Junk Fax Setup
Zadanie:
Odrzucenie faksów od niechcianych numerów i odbieranie tylko od numerów z książki telefonicznej.
Wartości:
Off*
Nie odrzuca faksów wysłanych z niechcianych numerów.
On
Odrzuca faksy wysłane z niechcianych numerów.
Secure Receive
WSKAZÓWKA: Funkcja Secure Receive jest dostępna tylko wtedy, gdy Panel Lock Control jest ustawiony
na Enable.
Zadanie:
Ustalenie, czy wymagać hasła do otrzymywania faksów oraz do tego, aby ustalić lub zmienić hasło.
Wartości:
Secure Receive Set
Change Password
*1
Disable*
Nie wymaga hasła do otrzymywania przychodzących faksów.
Enable
Wymaga hasła do otrzymywania faksów.
0000–9999
Ustawia lub zmienia hasło wymagane do otrzymywania faksów.
* Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Secure Receive jest ustawiony na Enable.
Sent Fax Forward
SKAZÓWKA: Funkcja Print and E-mail jest dostępna tylko wtedy, gdy informacje dotyczące E-Mail Server
W
oraz Forwarding E-mail Address są zarejestrowane. Więcej informacji na temat ustawień serwera e-mail,
patrz sekcja „E-Mail Server”, strona 163, a na temat przekierowywania adresu e-mail, patrz „Fax Settings”,
strona 145.
Zadanie:
Ustawienie pytania, czy przekazać faksy przychodzące w określone miejsce.
Wartości:
Off*
Nie przekierowuje faksów przychodzących.
Forward
Przekierowuje faksy przychodzące w określone miejsce. Drukuje
przychodzące faksy jeśli w trakcie transmisji wystąpi błąd.
Print and Forward
Drukuje przychodzące faksy i przekierowuje je na określony adres e-mail.
Forwarding
Number
Określa numer faksu, na który przekierowane zostaną faksy
przychodzące.
Print and E-mail*1, 2
Drukuje przychodzące faksy i przekierowuje je na określony adres e-mail.
Forward to Server
Przekierowuje faksy przychodzące na określony adres serwera.
Korzystanie z menu drukarki
235
Print and Forward to
Server
*1
*2
Drukuje przychodzące faksy i przekierowuje je na określony adres
serwera.
Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy wprowadzone są informacje dotyczące E-Mail Server.
Ta funkcja dostępna jest tylko wtedy, gdy wprowadzone są informacje dotyczące E-Mail Address.
2 Sided Print
Ustawienie drukowania dwustronnego dla faksu.
Wartości:
Off*
Nie drukuje dwustronnie.
On
Drukuje dwustronnie.
Remote Receive
Zadanie:
Odbieranie faksu poprzez naciśnięcie przycisku na zewnętrznym telefonie po podniesieniu słuchawki
telefonu.
Wartości:
Off*
Nie wyświetla, czy otrzymywać faksy przez wprowadzenie na zewnętrznym.
telefonie kodu odbioru zdalnego
On
Wyświetla, czy otrzymywać faksy przez wprowadzenie na zewnętrznym
telefonie kodu odbioru zdalnego.
Remote Receive Code
Określa dwucyfrowy kod odbierania zdalnego.
Discard Size
Zadanie:
Wyświetla, czy odrzucić tekst lub grafikę na dole strony faksu, gdy dana strona nie mieści się na arkuszu
odbiorczym.
Wartości:
Off*
Nie odrzuca drukowania tekstu lub grafiki wchodzącej na spód strony faksu.
On
Odrzuca nadmiar tekstu lub grafiki.
Auto Reduction*
Automatycznie redukuje stronę faksu, aby dopasować ją do odpowiedniego
formatu papieru.
Transmission Defaults
Zadanie:
Konfiguracja ustawień transmisji faksów.
236
Korzystanie z menu drukarki
Auto Redial Setup
Zadanie:
Konfiguracja ustawień automatycznego ponownego wybierania.
Wartości:
Redial Attempts
3*
Ustawia, ile razy będą ponawiane próby wybrania numeru,
gdy numer faksu docelowego jest zajęty. Wybranie
wartości 0, powoduje brak ponownego wybierania.
Wartość jest ustawiana co 1.
Available Range: 0–13
Interval of Redial
1 minute*
Określa odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbami
wysłania. Wartość jest ustawiana co 1 minutę.
Available Range: 1–15 minutes
Resend Delay
8 seconds*
Określa odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi próbami
wysłania. Wartość jest ustawiana co 1 sekundę.
Available Range: 3–255 seconds
Tone/Pulse
Zadanie:
Wybranie trybu wybierania.
Wartości:
Tone*
Używa wybierania tonowego.
Pulse(10PPS)
Ustawia „DP (10PPS)” (Dial Pulse, 10 Pulse Per Second) jako rodzaj wybierania.
Pulse(10PPS)
Ustawia „DP (10PPS)” (Dial Pulse, 20 Pulse Per Second) jako rodzaj wybierania.
Prefix Dial
Zadanie:
Wybranie, czy ustawić prefiks wybieranego numeru.
Wartości:
Off*
Nie ustawia prefiksu wybieranego numeru.
On
Ustawia prefiks wybieranego numeru.
Prefix Dial Number
Ustala numer prefiksu złożony z maksymalnie 5 cyfr. Ten numer wybierany
jest przed jakimkolwiek numerem wybieranym automatycznie. Jest przydatny
w przypadku uzyskiwania dostępu do automatycznych centrali (PABX).
Fax Cover Page
Zadanie:
Wyświetla pytanie, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Wartości:
Off*
Nie dołącza strony tytułowej do faksów.
On
Dołącza stronę tytułową do faksów.
Korzystanie z menu drukarki
237
Fax Header
Zadanie:
Wydrukowanie informacji o nadawcy w nagłówku faksu.
Wartości:
Off
Nie drukuje informacji o nadawcy w nagłówku faksów.
On*
Drukuje informację o nadawcy w nagłówku faksu.
SKAZÓWKA: Jeśli wybrano United States w polu Country, ta opcja nie pojawia się w menu. Ustawienie
W
jest dokonane na On i nie można go zmienić. Informacje dotyczące ustawiania kraju znajdują się w sekcji
„Ustawianie kraju” na stronie 368.
ECM
Zadanie:
Ustawienie czy włączyć, czy wyłączyć tryb korekcji błędu (ECM) Aby korzystać z opcji ECM, urządzenie
odbiorcze musi również ją obsługiwać.
Wartości:
Off
Wyłącza ECM.
On*
Włącza ECM.
Modem Speed
Zadanie:
Określenie szybkości faks modemu przy jakiej pojawia się błąd nadawania lub odbierania faksu.
Wartości:
2,4 kbps
4,8 kbps
9,6 kbps
14,4 kbps
33,6 kbps*
Display Manual Fax Recipients
Zadanie:
Ustalenie, czy wyświetlić numer faksu odbiorcy na ekranie wysyłania faksów, gdy faks wysłany jest
ręcznie.
Wartości:
Off
Nie wyświetla numeru faksu przy ręcznym wysyłaniu faksu.
On*
Wyświetla numer faksu przy ręcznym wysyłaniu faksu.
Fax Reports
Zadanie:
Konfiguracja ustawień raportów faksów.
238
Korzystanie z menu drukarki
Fax Activity
Zadanie:
Ustawienie pytania, czy automatycznie drukować raport aktywności faksu po każdych 50 przychodzących
i wychodzących połączeniach faksu.
Wartości:
Auto Print*
Automatycznie drukuje raport aktywności faksu po każdych 50 przychodzących
i wychodzących połączeniach faksu.
No Auto Print
Nie drukuje automatycznie raportu aktywności faksu po każdych 50
przychodzących i wychodzących połączeniach faksu.
Fax Transmit
Zadanie:
Ustawienie, czy drukować wynik przebiegu transmisji po transmisji faksu.
Wartości:
Print Always
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Print On Error*
Drukuje raport przebiegu transmisji tylko, gdy wystąpi błąd.
Print Disable
Nie drukuje raportu przebiegu transmisji po transmisji faksu.
Fax Broadcast
Zadanie:
Ustawienie, czy drukować wynik przebiegu transmisji po transmisji faksu do wielu lokalizacji.
Wartości:
Print Always*
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Print On Error
Drukuje raport przebiegu transmisji tylko, gdy wystąpi błąd.
Print Disable
Nie drukuje raportu przebiegu transmisji po transmisji faksu do wielu lokalizacji.
Fax Protocol
Zadanie:
Ustawienie, czy drukować raport monitora protokołu, który pomaga zidentyfikować przyczynę problemu
z łącznością.
Wartości:
Print Always
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Print On Error
Drukuje raport przebiegu transmisji tylko wtedy, gdy wystąpi błąd.
Print Disable*
Nie drukuje raportu monitora protokołów.
System Settings
Wykorzystanie funkcji System Settings do konfigurowania ustawień trybu oszczędzania energii,
dźwięków ostrzegawczych, czasu oczekiwania na zadanie, języka wyświetlania oraz automatycznego
drukowania dziennika zadań.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Korzystanie z menu drukarki
239
General
Zadanie:
Skonfigurowanie ogólnych ustawień urządzenia.
Power Saver Timer
Zadanie:
Ustawia czas, po jakim drukarka przechodzi w stan oszczędzania energii.
Wartości:
Sleep
10 minutes*
Available Range: 1–30 minutes
Deep Sleep
20 minutes*
Available Range: 1–30 minutes
Wyświetla czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb uśpienia po
zakończeniu zadania.
Określa czas, po jakim drukarka wchodzi w tryb Deep Sleep
z trybu Sleep.
Po wprowadzeni wartości 1 minuta dla funkcji Sleep, drukarka wchodzi w tryb oszczędzania energii
1 minutę po zakończeniu zadania. W tym trybie, drukarka zużywa znacznie mniej energii, ale potrzebuje
dłuższego czasu na rozgrzanie. Podaj wartość 1, jeśli drukarka jest podłączona do tego samego obwodu
elektrycznego, co oświetlenie pokoju i zauważalne jest mruganie oświetlenia.
Wybierz dużą wartość jeśli drukarka jest w ciągłym użyciu. W większości sytuacji, to ustawienie pozwala
na utrzymanie drukarki w stanie gotowości przy minimalnym czasie potrzebnym na rozgrzanie.
Wybierz wartość od 1 do 30 minut do przejścia w tryb pracy ekonomicznej, jeśli zależy ci na równowadze
pomiędzy zużyciem energii i krótkim czasem rozgrzewania.
Drukarka automatycznie wraca do trybu gotowości z trybu ekonomicznego, gdy otrzymuje dane
z komputera lub zdalnego faksu. Drukarkę można wprowadzić w tryb gotowości, naciskając dowolny
przycisk na panelu użytkownika.
Date & Time
Zadanie:
Określenie formatu podawania daty i godziny.
Wartości:
Time Zone
Ustawia domyślną strefę czasową.
Date
Ustawia datę w zależności od ustawień Format.
Format
Ustawia format daty.
Time
Ustawia godzinę.
Format
12 Hour
Ustawia wyświetlanie godziny w trybie 12-godzinnym.
24 Hour
Ustawia wyświetlanie godziny w trybie 24-godzinnym.
mm/inch
Zadanie:
Określenie domyślnej jednostki miary wyświetlanej po wartości liczbowej na panelu użytkownika.
Wartości:
Millimeters (mm)*
Inches (”)
Wybrany zostaje milimetr jako domyślana jednostka miary.
Wybrany zostaje milimetr jako domyślana jednostka miary.
WSKAZÓWKA: Ustawienia domyślne dla mm/inch zależą od innych ustawień, takich jak Country i Document
Size.
240
Korzystanie z menu drukarki
Display Brightness
Zadanie:
Ustawienie jasności ekranu panelu dotykowego.
Wartości:
5*
Available Range: 1–10
Możliwość ustawienia jasności na dziesięciu poziomach, gdzie poziom dziesięć
oznacza największą jasność.
Audio Tone
Zadanie:
Konfiguracja ustawień dźwięków wytwarzanych przez drukarkę podczas działania lub gdy pojawia się
komunikat ostrzegawczy.
Wartości:
Control Panel
Off*
Nie emituje dźwięku, gdy informacja docierająca do panelu użytkownika jest
prawidłowa.
Soft
Emituje dźwięk, gdy informacja docierająca do panelu użytkownika jest
prawidłowa.
Normal
Loud
Invalid Key
Off*
Nie emituje dźwięku, gdy informacja docierająca do panelu użytkownika jest
Soft
Emituje dźwięk, gdy informacja docierająca do panelu użytkownika jest
nieprawidłowa.
Normal
Loud
Machine Ready
Off
Nie emituje dźwięku, gdy drukarka jest gotowa do realizacji zadania.
Soft
Emituje dźwięk, gdy drukarka jest gotowa do realizacji zadania.
Normal*
Loud
Copy Completed
Off
Nie emituje dźwięku, gdy zadanie kopiowania jest wykonane.
Soft
Emituje dźwięk, gdy zadanie kopiowania jest wykonane.
Normal*
Loud
Job Completed
Off
Nie emituje dźwięku, gdy ukończone zostaje zadanie inne niż kopiowanie.
Soft
Emituje dźwięk, gdy ukończone zostaje zadanie inne niż kopiowanie.
Normal*
Loud
Fault Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy zadanie kończy się w sposób nietypowy.
Soft
Emituje dźwięk, gdy zadanie kończy się w sposób nietypowy.
Normal*
Loud
Alert Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy pojawia się problem.
Soft
Emituje dźwięk, gdy pojawia się problem.
Normal*
Loud
Out of Paper
Off
Nie emituje dźwięku, gdy kończy się papier.
Soft
Emituje dźwięk, gdy kończy się papier.
Normal*
Loud
Korzystanie z menu drukarki
241
Low Level of
Toner
Off
Nie emituje dźwięku, gdy poziom tonera jest niski.
Soft
Emituje dźwięk, gdy poziom tonera jest niski.
Normal*
Loud
Auto Clear Alert
Off*
Nie emituje dźwięku 5 sekund przed wykonaniem przez drukarkę auto
kasowania.
Soft
Emituje dźwięk na 5 sekund przed wykonaniem przez drukarkę automatycznego
usuwania.
Normal
Loud
NFC
Authentication
Tone
Off
Nie emituje dźwięku, gdy karta NFC jest umieszczana w czytniku NFC w celu
uwierzytelnienia.
Soft
Emituje dźwięk, gdy karta NFC jest umieszczana w czytniku NFC w celu
uwierzytelnienia.
Normal*
Loud
All Tones
Off
Wyłącza wszystkie dźwięki alarmowe.
Soft
Ustawia głośność wszystkich dźwięków jednocześnie.
Normal*
Loud
Low Toner Alert Message
Zadanie:
Określenie, czy pokazać komunikat o niskim poziomie tonera.
Wartości:
Off
Nie pokazuje komunikatu o niskim poziomie tonera.
On*
Pokazuje komunikat, gdy poziom tonera jest niski.
OffHook Wake Up
Zadanie:
Określenie, czy drukarka aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia, gdy podniesiona zostaje
słuchawka zewnętrznego telefonu.
Wartości:
Off*
Nie aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia, gdy podniesiona zostaje
słuchawka zewnętrznego telefonu.
On
Aktywuje się z uśpienia lub głębokiego uśpienia, gdy podniesiona zostaje słuchawka
zewnętrznego telefonu.
242
Korzystanie z menu drukarki
Auto Log Print
Zadanie:
Automatyczny wydruk raportu historii zadań po każdych 20 zadaniach.
Wartości:
Off*
Nie drukuje automatycznie raportu historii zadań.
On
Automatycznie drukuje raport historii zadań.
Raporty druku mogą być również drukowane z użyciem menu Report/Lista.
RAM Disk
Zadanie:
Przydzielenie pamięci systemowi plików dysku RAM dla funkcji Secure Print, Private Mail Box Print, Public
Mail Box Print oraz Proof Print. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu
drukarki.
Wartości:
Off
Nie przydziela pamięci systemowi plików dysku RAM. Zadania Secure
Print, Private Mail Box Print, Public Mail Box Print oraz Proof Print
zostaną przerwane i zapisane w dzienniku zadań.
On*
100 MB
Available Range: 50–300 MB
Ustawia przydzielanie pamięci systemowi plików dysku RAM w porcjach
po 50 MB.
WSKAZÓWKA: Zresetuj drukarkę jeśli zmienione zostały ustawienia dla menu RAM Disk.
Fax Server Phone Book
Zadanie:
Określenie, czy wyszukiwać numery telefonów w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
Wartości:
Off*
Nie wyszukuje numerów telefonów w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
On
Wyszukuje numery telefonów w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
WSKAZÓWKA: Numery telefonów można wyszukiwać tylko w lokalnej książce Phone Book, gdy opcja Fax
Server Phone Book jest ustawiona na Off.
E-mail Server Address Book
Zadanie:
Określenie, czy wyszukiwać numery telefonów w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
Wartości:
Off*
Nie wyszukuje adresów e-mail w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
On
Wyszukuje adres e-mail w książce telefonicznej dla serwera LDAP.
WSKAZÓWKA: Adresy e-mail można wyszukiwać tylko w lokalnej książce Phone Book, gdy opcja E-mail
Server Phone Book jest ustawiona na Off.
Korzystanie z menu drukarki
243
Power On Wizard
Zadanie:
Wykonanie wstępnych ustawień drukarki.
Max E-mail Size
Zadanie:
Określenie maksymalnego rozmiaru poczty e-mail, jaką można przesłać.
Wartości:
2048 kB*
50–16384 kB
Ustawia maksymalny rozmiar poczty e-mail, jaką można przesłać w odstępach co
1 kB.
Timers
Zadanie:
Wprowadzenie ustawień timera.
Auto Reset
Zadanie:
Automatyczne resetowanie ustawień Copy, Scan lub Fax na domyślne i powrót do trybu czuwania, jeśli
nie zostaną podane żadne ustawienia przez określony czas.
Wartości:
45sec*
1min
2min
3min
4min
Fault Time-Out
Zadanie:
Określenie po jakim czasie drukarka kasuje zadanie druku, które zatrzymało się w sposób nietypowy.
Zadanie druku jest usunięte jeśli przekroczony zostaje ustalony czas oczekiwania.
Wartości:
Off
On*
Wyłącza funkcję czasu reakcji na błąd.
60 seconds*
Available Range: 3–300 seconds
Ustala, po jakim czasie drukarka kasuje zadanie druku, które
zatrzymało się w sposób nietypowy.
Output Settings
Zadanie:
Wprowadzenie ustawień dotyczących wydruków.
244
Korzystanie z menu drukarki
Default Paper Size
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu papieru.
Wartości:
Szereg mm
A4 (210 x 297 mm)*1
Letter (8,5 x 11”)
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Szereg calowy
A4 (210 x 297 mm)
Letter (8,5 x 11”)*1
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Print ID
Zadanie:
Określenie miejsca, gdzie drukowane jest ID.
Wartości:
Off*
Nie drukuje ID użytkownika.
Top Left
Drukuje ID użytkownika u góry po lewej stronie.
Top Right
Drukuje ID użytkownika u góry po prawej stronie.
Bottom Left
Drukuje ID użytkownika na dole po lewej stronie.
Bottom Right
Drukuje ID użytkownika na dole po prawej stronie.
WSKAZÓWKA: Przy druku na papierze formatu DL, część ID użytkownika może się nie wydrukować.
Print Text
Zadanie:
Wyświetla, czy jeśli drukarka otrzyma dane PDL, których nie obsługuje, ma wysyłać je jako tekst. Dane
tekstowe drukowane są na papierze formatu A4 lub Letter.
Wartości:
Off
Nie drukuje otrzymanych danych.
On*
Drukuje otrzymane dane jako dane tekstowe.
Korzystanie z menu drukarki
245
Banner Sheet
Zadanie:
Określenie położenia arkusza tytułowego i określenie, w której szufladzie znajduje się arkusz tytułowy.
Wartości:
Insert Position
Specify Tray
*1
Off*
Nie drukuje arkusza tytułowego.
Front
Włożony przed pierwszą stroną każdego egzemplarza.
Back
Włożony po ostatniej stronie każdego egzemplarza.
Front & Back
Wkładany przed pierwszą stroną każdego egzemplarza i po ostatniej stronie
każdego egzemplarza.
MPF
Arkusz tytułowy znajduje się w podajniku MPF.
Tray1*
Arkusz tytułowy znajduje się w podajniku Tray1.
Tray2*1
Arkusz tytułowy znajduje się w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy.
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Substitute Tray
Zadanie:
Określa, czy użyć innego formatu papieru, gdy papier aktualnie znajdujący się w określonej szufladzie nie
pasuje do ustawień formatu papieru dla bieżącego zadania.
Wartości:
Off
Format zastępczy odrzucony.
Larger Size
Zastępuje papierem w następnym, większym formacie. Jeśli nie ma większego
formatu papieru, drukarka wybiera papier o najbardziej zbliżonym formacie.
Nearest Size*
Zastępuje papierem w najbardziej zbliżonym formacie.
Use MPF
Zastępuje papierem z MPF.
Letterhead 2 Sided
Zadanie:
Ustalenie, czy drukować po obu stronach papieru firmowego.
Wartości:
Disable*
Nie drukuje po obu stronach papieru firmowego.
Enable
Drukuje po obu stronach papieru firmowego.
246
Korzystanie z menu drukarki
A4<>Letter Switch
Zadanie:
Drukowanie zadań formatu A4 na formacie Letter jeśli A4 nie jest dostępny lub drukowanie zadań formatu
Letter na formacie A4 jeśli format Letter nie jest dostępny.
Wartości:
Off*1
Nie drukuje zadania formatu A4 na papierze formatu Letter i zadań formatu Letter na A4.
On*
Drukuje zadania formatu A4 na papierze formatu Letter, jeśli format A4 nie jest dostępny
w podajnikach i vice versa.
*1
zależności od ustawień, drukarka będzie dalej drukować na aktualnie używanych nośnikach innego formatu lub poprosi
W
użytkownika o wybranie jednej z opcji:
• Delete Job (kasuj zadanie),
• Supply with correct media (uzupełnij odpowiednie nośniki).
Report 2 Sided Print
Zadanie:
Ustalenie, czy drukować raporty po obu stronach arkusza.
Wartości:
1 Sided*
Drukuje raporty po jednej stronie arkusza.
2 Sided
Drukuje raporty po obu stronach arkusza.
Use Another Tray
Zadanie:
Zmiana podajnika na inny, gdy w danym podajniku skończył się papier.
SKAZÓWKA: Jeśli zostanie wybrany podajnik z papierem o mniejszym formacie niż format zadany, część
W
treści przypadająca na obszar poza formatem nie jest drukowana (format drukowania nie jest automatycznie
dopasowywany).
Wartości:
Off
Nie drukuje na papierze innego formatu, z innych podajników, jeśli papier określony w zadaniu skończył się.
On*
Ustala, czy pokazać komunikat o wyborze innego podajnika, gdy skończył się papier w danym podajniku.
Set Available Time
Zadanie:
Ustala czas ograniczający dostępność urządzenia do kopiowania, skanowania, faksowania i drukowania.
Wartości:
Copy, Scan,
Fax, Print
Set Available Time
Off*
Nie ustala czasu ograniczającego dostępność drukarki.
On
Określa, czy ustawić ograniczenie czasu dostępności drukarki.
Start Time
Ustawia godzinę, od której drukarka jest dostępna.
End Time
Ustawia godzinę, od której drukarka jest dostępna.
Recurrence
Ustala dni tygodnia, w które ustawienia będą powtarzane.
WSKAZÓWKA: Opcja Set Available Time może być skonfigurowana, gdy opcja Print, Copy, Scan lub
Fax ustawiona jest na On.
Korzystanie z menu drukarki
247
Secure Job Expiration
WSKAZÓWKA: Funkcja Secure Job Expiration jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona
na On.
Zadanie:
Ustalenie terminu usunięcia plików zapisanych jako bezpieczny druk na dysku RAM.
Wartości:
Expiration Mode
Off*
Nie ustawia terminu usunięcia plików zapisanych na dysku RAM jako
Secure Print.
On
Ustawia termin usunięcia plików zapisanych na dysku RAM jako bezpieczny
druk.
Expiration Time
Recurrence
Weekly Setting
Ustawia termin usunięcia plików zapisanych na dysku RAM jako bezpieczny
druk.
Daily
Ustawia powtarzalność usuwania plików zapisanych na dysku RAM jako
Secure Print co jeden dzień.
Weekly*
Ustawia powtarzalność usuwania plików zapisanych na dysku RAM jako
Secure Print co jeden tydzień.
Monthly
Ustawia powtarzalność usuwania plików zapisanych na dysku RAM jako
Secure Print co jeden miesiąc.
Monday
Ustawia dzień tygodnia, kiedy usuwane są pliki zapisane na dysku RAM jako
Secure Print.
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday*
Monthly Setting
1 Day*
Available Range:
1–28 days
Ustawia dzień miesiąca, kiedy usuwane są pliki zapisane na dysku RAM jako
Secure Print.
Tryb ColorTrack
Zadanie:
Określenie, kto ma dostęp do drukowania w kolorze.
Wartości:
Off*
Nie ogranicza dostępu do drukowania w kolorze.
On
Ogranicza dostęp do drukowania w kolorze. Uwierzytelnianie jest realizowane
z wykorzystaniem informacji zapisanych w drukarce.
248
Korzystanie z menu drukarki
Non Registered User
Zadanie:
Określenie, czy zezwolić na drukowanie danych bez uwierzytelnienia.
Wartości:
Off*
On
Nie zezwala użytkownikowi bez konta na drukowanie danych.
Zezwala użytkownikowi bez konta na drukowanie danych.
*1
*1
Ustala hasło użytkownika bez konta za pomocą Dell Printer Configuration Web Tool.
Auto Color To Mono Print
WSKAZÓWKA: Funkcja Auto Color To Mono Print jest dostępna, gdy opcja Dell ColorTrack jest wyłączona.
Zadanie:
Ustalenie, czy drukować wszystkie zadania druku w wersji czarno-białej, nawet gdy ustawiono druk
w kolorze.
Wartości:
Off*
Drukuje zgodnie z określonym trybem druku w kolorze.
On
Drukuje wszystkie zadania druku w wersji czarno-białej nawet, gdy ustawiono druk w kolorze.
ColorTrack Error Report
Zadanie:
Określenie, czy automatycznie drukować informacje dotyczące błędów, jeśli drukowanie z funkcją
ColorTrack kończy się niepowodzeniem.
Wartości:
Off*
Nie drukuje informacji dotyczących błędów, jeśli drukowanie z funkcją ColorTrack
kończy się niepowodzeniem.
On
Drukuje informacje dotyczących błędów, jeśli drukowanie z funkcją ColorTrack
kończy się niepowodzeniem.
Maintenance
Wykorzystaj menu Maintenance, aby zainicjować pamięć nieulotną (NVM), konfiguruj ustawienia jakości
druku na papierze zwykłym oraz ustawienia zabezpieczeń.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Paper Density
Zadanie:
Określenie ustawień gramatury papieru.
Wartości:
Plain
Light
Normal*
Label
Light
Normal*
Korzystanie z menu drukarki
249
Adjust Transfer Belt Unit
Zadanie:
Ustawienie korekcji transferu, gdy pojawia się murzenie. (Źródłem murzenia może być zawartość innej
strony lub część strony aktualnie drukowanej.)
Wartości:
K Offset
0*
Jeśli pojawi się murzenie w czerni, należy obniżyć wartość.
Available Range: –5 to +5
YMC Offset
0*
Available Range: –5 to +5
Jeśli pojawią się murzenia barwne (YMC), należny podwyższyć
wartość.
Adjust 2nd BTR
WSKAZÓWKA: Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.
Zadanie:
Określenie korekcji napięcia rolki transferowej dla każdego rodzaju papieru.
Wartości:
Plain
0*
Available Range: –5 to +10
Plain Thick
0*
Covers
(106–163 g/m2)
0*
Covers Thick
(164–216 g/m2)
0*
Coated
(106–163 g/m2)
0*
Coated Thick
(164–216 g/m2)
0*
Label
0*
Available Range: –5 do +10
Available Range: –5 to +10
Available Range: –5 to +10
Available Range: –5 to +10
Available Range: –5 to +10
Available Range: –5 do +10
Envelope
0*
Available Range: –5 do +10
Recycled
0*
Available Range: –5 do +10
250
Korzystanie z menu drukarki
Określa wartości napięcia rolki transferowej co 1. Ustawienia
domyślne nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku
na wszystkich rodzajach papieru. Jeśli widoczne są cętki na
wydruku, należy spróbować zwiększyć napięcie. Jeśli widać
białe kropki, należy spróbować zwiększyć napięcie.
Adjust Fusing Unit
WSKAZÓWKA: Jakość druku zależy od ustawień dokonanych dla tej pozycji.
Zadanie:
Ustawienie temperatury nagrzewnicy dla każdego rodzaju papieru.
Wartości:
Plain
0*
Available Range: –3 to +3
Plain Thick
0*
Available Range: –3 to +3
Covers
(106–163 g/m2)
0*
Covers Thick
(164–216 g/m2)
0*
Coated
(106–163 g/m2)
0*
Coated Thick
(164–216 g/m2)
0*
Label
0*
Ustawia temperaturę nagrzewnicy co 1. Ustawienia domyślne
nie muszą dawać najlepszych rezultatów druku na wszystkich
rodzajach papieru. Jeśli papier wydruku zawija się, należy
spróbować obniżyć temperaturę. Jeżeli toner nie przylega do
papieru prawidłowo, spróbuj zwiększyć temperaturę.
Available Range: –3 to +3
Available Range: –3 to +3
Available Range: –3 to +3
Available Range: –3 to +3
Available Range: –3 to +3
Envelope
0*
Available Range: –3 to +3
Recycled
0*
Available Range: –3 to +3
Auto Reg Adjust
Zadanie:
Ustalenie, czy automatycznie wykonywać regulację rejestru koloru.
Wartości:
Off
On*
Nie przeprowadza automatycznej rejestracji koloru.
Automatycznie wykonuje regulację rejestracji koloru.
Color Reg Adjust
Zadanie:
Ręcznie wykonywać regulację rejestracji koloru.
Ręczne ustawienia Color reg Adjust są konieczne po pierwszym montażu drukarki i po zmianach miejsca.
WSKAZÓWKA: Funkcja Color Reg Adjust może być konfigurowana jeśli funkcja Auto Reg Adjust jest
ustawiona Off.
Korzystanie z menu drukarki
251
Wartości:
Auto Correct
Start
Automatycznie wykonuje korektę rejestracji koloru.
ColorRegi Chart
Print
Enter Number
LY
Drukuje kartę rejestracji koloru. Karta rejestru koloru drukuje
siatkę złożoną z linii w kolorze żółtym, magenta i cyjan. Na
karcie należy odczytać wartości po prawej stronie, które są
obok linii idealnie prostych dla każdego z trzech kolorów. Jeśli
wartość dla takiej linii wynosi 0, ustawienie rejestru koloru nie
jest wymagane. Jeśli wartość dla tej linii jest różna od 0, ustaw
wartości korekcji w oknie Enter Number.
Available Range:
–9 do +9
LM
LC
RY
Available Range:
–9 do +9
RM
Ustala wartości ustawień koloru dla kierunku poprzecznego
i wzdłużnego, osobno dla Y (żółty), M (magenta), C (cyjan), LY
(lewy żółty), LM (lewy Wprowadź wartość ustawień dla kierunku
poprzecznego do kierunku podawania papieru, od lewe do
prawej strony, i wykonaj je. Wybierz OK, aby zapisać zmiany.
RC
PY
Available Range:
–9 do +9
PM
PC
WSKAZÓWKA: Przed wykonaniem funkcji Auto Correct sprawdź, czy w podajniku pojedynczych arkuszy
nie ma papieru.
Reset Defaults
Zadanie:
Uruchomienie pamięci trwałej (NV). Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki,
wszystkie parametry menu wracają do swoich wartości domyślnych.
Wartości:
User Fax Section
Initialize
Inicjuje numery faksów w książce Address Book.
User Scan Section
Initialize
nicjuje wpisy adresowe poczty e-mail i serwerów w Address Book.
User Account Section
Initialize
Inicjuje dane rejestracyjne użytkownika.
System Section
Initialize
Inicjuje parametry systemu.
Initialize Print Meter
Zadanie:
Uruchomienie licznika druku drukarki. W chwili uruchomienia licznik wydruków wskazuje 0.
Reset Fusing Unit
Zadanie:
Uruchomienie licznika trwałości zespołu nagrzewnicy. Po wymianie zespołu nagrzewnicy, należy
sprawdzić, czy wyzerowano licznik jego trwałości.
Reset Transfer Belt Unit
Zadanie:
Uruchomienie licznika trwałości zespołu obrazowania. Po wymianie zespołu obrazowania, należy
sprawdzić, czy wyzerowano licznik jego trwałości.
252
Korzystanie z menu drukarki
Clear Storage
WSKAZÓWKA: Funkcja Clear Storage jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona na On.
Zadanie:
Skasowanie listy wszystkich plików zapisanych na dysku RAM dla Secure Print, Private Mail Box Print,
Public Mail Box, Proof Print oraz Stored Print.
Wartości:
All
Clear
Usuwa wszystkie pliki zapisane na dysku RAM dla Secure Print, Private Mail Box
Print, Public Mail Box Print oraz Proof Print.
Secure Document
Clear
Usuwa wszystkie pliki zapisane na dysku RAM jako Secure Print.
Stored Document
Clear
Usuwa wszystkie pliki zapisane na dysku RAM jako Stored Print.
Non-Dell Toner
Zadanie:
Użycie nieoryginalnego tonera.
WAGA: Używanie nieoryginalnych kaset z tonerem może poważnie uszkodzić drukarkę. Uszkodzenia
U
wynikające ze stosowania nieoryginalnych kaset z tonerem nie są objęte gwarancję.
Wartości:
Off*
Brak możliwości użycia nieoryginalnego tonera.
On
Można użyć nieoryginalnego tonera.
Adjust Altitude
Zadanie:
Określenie wysokości n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.
Zjawisko uwalniania ładunków w kierunku fotoprzewodnika zmienia się wraz z ciśnieniem barycznym.
Ustawienia dokonywane są przez podanie wysokości geograficznej miejsca użytkowania drukarki.
WSKAZÓWKA: Błędne ustawienia regulacji wysokości prowadzą do niskiej jakości druku, nieprawidłowych
wskazań poziomu tonera itd.
Wartości:
0m*
Ustawia wysokość n.p.m., na jakiej znajduje się drukarka.
1000m
2000m
3000m
Clear Job History
Zadanie:
Skasowanie historii zadań wszystkich zakończonych prac.
Fax Line Test
WSKAZÓWKA: Funkcja Fax Line Test nie jest dostępna, gdy funkcja Fax jest wyłączona.
Zadanie:
Sprawdzenie, czy wartość napięcia linii faksu jest wystarczająca.
Korzystanie z menu drukarki
253
Secure Settings
Użyj menu Secure Settings, aby ustawić hasło ograniczające dostęp do różnych menu. Zapobiega to
przypadkowemu dokonywaniu zamian.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Więcej informacji w sekcji „Panel Lock” poniżej.
Panel Lock
Zadanie:
Ustawić ograniczenie dostępu do Admin Settings hasłem oraz aby ustawić lub zmienić hasło.
Wartości:
Panel Lock Control
Disable*
Enable
Change Password
*1
*1
0000–9999
Wyłącza ochronę hasłem dla Admin Settings.
Włącza ochronę hasłem dla Admin Settings.
Ustawia lub zmienia hasło dające dostęp do funkcji Admin Settings.
Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy Panel Lock Control jest ustawiony na Enable.
Function Enabled
WSKAZÓWKA: Funkcja Function Enabled jest dostępna tylko wtedy, gdy Panel Lock Control jest
ustawiony na Enable.
Zadanie:
Wyświetla pytanie, czy włączyć czy wyłączyć poszczególne funkcje drukarki, czy chronić je hasłem.
Wartości:
Copy
E-mail
Fax
On*
Włącza funkcję Copy.
On (Password)
Włącza funkcję Copy, ale żąda podania hasła, aby z niej skorzystać.
On (Color
Password)
Włącza funkcję kopiowania w kolorze, ale wymaga hasła.
Off
Wyłącza funkcję kopiowania.
On*
Włącza funkcję E-mail.
On (Password)
Włącza funkcję E-mail, ale wymaga hasła.
Off
Wyłącza funkcję E-mail.
On*
Włącza funkcję Fax.
On (Password)
Włącza funkcję faksu, ale wymaga hasła do wysyłania faksów (nie
wymaga hasła do otrzymywania faksów przychodzących).
Off
Wyłącza funkcję faksu (drukarka nie wysyła i nie odbiera faksów).
Fax Driver
Enable*
Włącza funkcję Fax Driver.
Disable
Wyłącza funkcję Fax Driver (drukarka nie wysyła faksów).
Scan To
Network
On*
Włącza funkcję Scan To Network.
On (Password)
Włącza funkcję Scan To Network, ale wymaga podania hasła.
Off
Wyłącza funkcję Scan To Network.
On*
Włącza funkcje Scan To Application i WSD Scan
On (Password)
Włącza funkcję Scan To Application, ale wymaga podania hasła.
Funkcja WSD Scan jest wyłączona, gdyż opcja On(Password) nie jest
obsługiwana przez WSD Scan.
Off
Wyłącza funkcje Scan To Application i WSD Scan.
Scan To
Application
254
Korzystanie z menu drukarki
PC Scan
On*
Włącza funkcję PC Scan.
On (Password)
Włącza funkcję PC Scan, ale wymaga podania hasła.
Off
Wyłącza funkcję PC Scan.
Scan to USB On*
USB Direct
Print
On (Password)
Włącza funkcję Scan To USB, ale wymaga podania hasła.
Off
Wyłącza funkcję Scan To USB.
On*
Włącza funkcję USB Direct Print.
On (Password)
Włącza funkcję PC Scan, ale wymaga podania hasła.
On (Color
Password)
Włącza funkcję USB Direct Print w trybie kolorowym, ale wymaga
podania hasła.
Off
Wyłącza funkcję USB Direct Print.
Enable*
Włącza funkcję kopiowania dokumentów ID.
ID Card
Copy
Disable
USB
Services
Show When
Inserted
Change
Password*1
*1
Włącza funkcję Scan To USB.
Wyłącza funkcję kopiowania dokumentów ID.
Enable*
Pokazuje ekran wykrycia pamięci USB, gdy pamięć USB jest włożona do
gniazda drukarki.
Disable
Nie pokazuje ekranu wykrycia pamięci USB, gdy pamięć USB jest
włożona do gniazda drukarki.
Zmienia hasło wprowadzone w menu Function Enabled.
Ten element dostępny jest tylko wtedy, gdy opcja On(Password) lub On(Color Password) jest włączona.
Edit E-mail From Fields
Zadanie:
Ustalenie, czy włączyć edytowanie źródła przesyłania w trakcie korzystania z funkcji Scan to E-mail.
Wartości:
Disable
Wyłącza edytowanie źródła przesyłania.
Enable*
Włącza edytowanie źródła przesyłania.
Korzystanie z menu drukarki
255
Reconfirm Recipient
Zadanie:
Określa, czy potwierdzić odbiorcę przed wysłaniem faksu lub skanu.
SKAZÓWKA: Jeśli menu Reconfirm Recipient jest ustawione na Reconfirm Recipient, odbiorcy mogą
W
być wybrani jedynie z książki telefonicznej lub książki adresowej. Nie można bezpośrednio wprowadzić adresu
lub numeru faksu.
Wartości:
No Confirmation*
Nie pokazuje ekranu do potwierdzenia odbiorcy przed wysłaniem zadania.
Reconfirm Recipient
Pokazuje ekran do potwierdzenia odbiorcy przed wysłaniem zadania.
Domain Filtering
Zadanie:
Określenie, czy wysyłać e-maile tylko do określonych domen.
WSKAZÓWKA: Ustaw domeny w opcji SMTP Domain Filtering w narzędziu Dell Printer Configuration Web
Tool.
Wartości:
Off*
Wyłącza funkcję Domain Filtring.
Allow Domains
Zezwala na wysyłanie e-maili do określonych domen.
Software Download
Zadanie:
Włączanie i wyłączanie pobierania aktualizacji firmware.
Wartości:
Disable
Wyłącza aktualizację firmware.
Enable*
Włącza aktualizację firmware.
Display of Network Information
Zadanie:
Ustalenie, czy pokazać informacje dotyczące sieci w polu komunikatów ekranu podstawowego Home.
Wartości:
Show IPv4 Address*
Pokazuje adres IPv4 drukarki na ekranie podstawowym Home.
Show Host Name
Pokazuje nazwę hosta drukarki na ekranie podstawowym Home.
Hide Network Information
Nie pokazuje informacji o sieci na ekranie Home.
Login Error
WSKAZÓWKA: Funkcja Login Error jest dostępna tylko wtedy, gdy Panel Lock Control jest ustawiony na
Enable.
256
Korzystanie z menu drukarki
Zadanie:
Określenie dopuszczalnej liczby błędów przy logowaniu jako administrator do funkcji Admin Settings
i Report/List.
Wartości:
Off*
Nie pozwala administratorowi na zalogowanie się po jednej nieudanej próbie
zalogowania się.
On
5*
Ustawia liczę dopuszczalnych prób logowania się przez administratora.
Available Range: 1–10
NFC Authentication
Zadanie:
Ustalenie, czy włączyć funkcję uwierzytelniania przy pomocy karty uwierzytelniania NFC.
Wartości:
Disable
Nie zezwala na uwierzytelnianie przy pomocy karty uwierzytelniania NFC.
Enable*
Zezwala na uwierzytelnianie przy pomocy karty uwierzytelniania NFC.
USB Settings
Menu USB Settings służą do dokonywania zmian ustawień drukarki dotyczących portu USB.
USB Port
WSKAZÓWKA: Funkcja USB Port dostępna jest tylko dla portu USB znajdującego się z tyłu drukarki.
Zadanie:
Ustalenie, czy włączyć port USB. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu i ponownym włączeniu
drukarki.
Wartości:
Disable
Wyłącza interfejs USB.
Enable*
Włącza interfejs USB.
PS Data Format
Zadanie:
Określenie protokołu komunikacji PostScript dla interfejsu równoległego. Można skonfigurować
ustawienia PS Data Format dla sieci przewodowej. Zmiany zostają wprowadzone po wyłączeniu
i ponownym włączeniu drukarki.
Wartości:
Auto
Stosowane przy autodetekcji protokołu komunikacji PostScript Level3 Compatible.
Standard
Stosowany, gdy protokół komunikacji jest w interfejsie ASCII.
BCP
Stosowany, gdy protokół komunikacji ma format binarny.
TBCP*
Stosowany, gdy protokół komunikacji współpracuje zarówno z ASCII jak i danymi
binarnymi i przełącza między nimi w zależności od określonego kodu kontrolnego.
Binary
Stosowany, gdy nie wymagane jest żadne szczególne przetwarzanie danych.
Korzystanie z menu drukarki
257
Job Time-Out
Zadanie:
Określenie czasu oczekiwania drukarki na przesłanie danych z komputera. Zadanie druku jest usuwane,
jeśli przekroczony zostaje ustalony czas.
Wartości:
Off
Wyłącza funkcję oczekiwania na zadanie.
On*
30 seconds*
Available Range: 5–300 seconds
Wyświetla czas oczekiwania drukarki na przesłanie danych
z komputera.
Default Settings
Użyj funkcji Default Settings do zmiany domyślnych ustawień menu Copy, Scan lub Fax.
Copy Defaults
Zadanie:
Zmiana domyślnych ustawień menu Copy.
Funkcja Copy Defaults pozwala na skonfigurowanie poniższych elementów menu Copy.
Auto Exposure Level
Zadanie:
Określenie domyślnej wartości stopnia uwypuklenia tekstu.
Wartości:
Normal*
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na Normal.
High
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na High.
Highest
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na Highest.
Color Balance
Zadanie:
Określenie domyślnego balansu koloru w zakresie od –3 do +3.
Wartości:
Yellow
Low Density
0*
Available Range: –3 do +3
Med. Density
0*
Available Range: –3 do +3
High Density
0*
Available Range: –3 do +3
Magenta
Low Density
0*
Available Range: –3 do +3
Med. Density
0*
Available Range: –3 do +3
High Density
0*
Available Range: –3 do +3
258
Korzystanie z menu drukarki
Ustawia poziom balansu dla mało nasyconego koloru
żółtego.
Ustawia poziom balansu koloru dla średnio nasyconego
koloru żółtego.
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno nasyconego
koloru żółtego.
Ustawia balans koloru magenta dla nisko nasyconego
koloru magenta.
Ustawia poziom balansu koloru dla średnio nasyconego
koloru magenta.
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno nasyconego
koloru magenta.
Cyan
Low Density
0*
Available Range: –3 do +3
Med. Density
0*
Available Range: –3 do +3
High Density
0*
Available Range: –3 do +3
Black
Low Density
0*
Available Range: –3 do +3
Med. Density
0*
Available Range: –3 do +3
High Density
0*
Available Range: –3 to +3
Ustawia poziom balansu koloru dla mało nasyconego
koloru cyjan.
Ustawia poziom balansu koloru dla średnio nasyconego
koloru cyjan.
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno nasyconego
koloru cyjan.
Ustawia poziom balansu koloru dla mało nasyconego
koloru czarnego.
Ustawia poziom balansu koloru dla średnio nasyconego
koloru czarnego.
Ustawia poziom balansu koloru dla mocno nasyconego
koloru czarnego.
Fax Defaults
Zadanie:
Zmiana domyślnych ustawień menu Fax. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Fax”, strona 279.
Scan Defaults
Zadanie:
Zmiana domyślnych ustawień menu Scan.
Funkcja Scan Defaults pozwala na skonfigurowanie poniższych elementów menu Scan.
Auto Exposure Level
Zadanie:
Określenie domyślnej wartości stopnia uwypuklenia tekstu.
Wartości:
Normal*
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na Normal.
High
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na High.
Highest
Ustawia poziom uwypuklenia tekstu na Highest.
Korzystanie z menu drukarki
259
TIFF File Format
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu pliku TIFF.
Wartości:
TIFF V6*
Ustawia domyślny format pliku TIFF na TIFF V6.
TTN2
Ustawia format pliku TIFF na TTN2.
Image Compression
Zadanie:
Określenie stopnia kompresji obrazu.
Wartości:
High
Ustawia stopień kompresji obrazu na High.
Normal*
Ustawia stopień kompresji obrazu na Normal.
Low
Ustawia kompresję obrazu na Low.
USB Direct Print Defaults
Zadanie:
Zmiana domyślnych ustawień menu dla USB Direct Print Defaults. Więcej szczegółów, patrz
sekcja „Print PDF/TIFF”, strona 281.
Tray Management
Użyj menu Tray Settings, aby zdefiniować nośniki druku umieszczone w podajniku 1 i opcjonalnym
podajniku na 550 arkuszy.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Tray Settings
Wprowadzenie ustawień podajnika.
MPF
Zadanie:
Ustawienie format papieru w podajniku MPF.
Wartości:
Display Tray Prompt
Zaznacz pole, aby wyświetlić wyskakujące okienko, które
podpowiada użytkownikowi, aby ustawić opcje Paper
Type i Paper Size, gdy papier jest umieszczany w MPF.
Fabrycznie funkcja jest włączona (pole zaznaczone).
Use Driver Settings for Print Job
Zaznacz pole wyboru, aby użyć formatu i rodzaju papieru
ustawionego w sterowniku drukarki. Fabrycznie funkcja
jest wyłączona (pole puste).
260
Korzystanie z menu drukarki
Size
A4
(210 x 297 mm)*1
mm series
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Letter
(215,9 x 278,4 mm)
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Envelope #10
(4.1 x 9.5”)
Monarch Env.
(3.9 x 7.5”)
DL Env.
(110 x 220 mm)
C5 Env.
(162 x 229 mm)
Custom
inch series
Letter
(8.5x11”)*1
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
A4
(210 x 297mm)
A5
(148 x 210mm)
B5
(182 x 257mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Envelope #10
(4.1 x 9.5”)
Monarch Env.
(3.9 x 7.5”)
DL Env.
(110 x 220mm)
C5 Env.
(162 x 229mm)
Custom
Type
Plain*
Plain Thick
Covers
(106–163 g/m2)
Covers Thick
(164–216 g/m2)
Korzystanie z menu drukarki
261
Coated
(106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Label
Envelope
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain S2
Color S2
Plain Thick S2
Recycled S2
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Tray1
Zadanie:
Ustawienie format papieru w podajniku 1.
Wartości:
Display Tray Prompt
Zaznacz pole, żeby wyświetlić wyskakujące okienko,
które podpowiada użytkownikowi, aby ustawić opcje
Paper Type i Paper Size, gdy papier jest umieszczany
w MPF. Fabrycznie funkcja jest włączona (pole
zaznaczone).
Size
A4
(210 x 297 mm)*1
mm series
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Letter
(215,9 x 278,4 mm)
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Custom
262
Korzystanie z menu drukarki
inch series
Letter
(8.5 x 11”)*1
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
A4
(210 x 297 mm)
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Custom
Type
Plain
Plain Thick
Covers
(106–163 g/m2)
Covers Thick
(164–216 g/m2)
Coated
(106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain S2
Color S2
Plain Thick S2
Recycled S2
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat obsługiwanych formatów papieru, patrz „Obsługiwane formaty
papieru”, strona 297.
Korzystanie z menu drukarki
263
Tray2
WSKAZÓWKA: Funkcja Tray2 dostępna jest tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Zadanie:
Określenie, jaki papier znajduje się w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy.
Wartości:
Display Tray Prompt
Size
Zaznacz pole, aby wyświetlić wyskakujące okienko,
które podpowiada użytkownikowi, aby ustawić opcje
Paper Type i Paper Size, gdy papier jest umieszczany
w opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy. Fabrycznie
funkcja jest włączona (pole zaznaczone).
Auto Sensed*
Custom
Type
Plain
Plain Thick
Covers
(106–163 g/m2)
Covers Thick
(164–216 g/m2)
Coated
(106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain S2
Color S2
Plain Thick S2
Recycled S2
Tray Priority
Zadanie:
Ustawienie kolejności podbierania papieru z podajników przy automatycznym wyborze podajników.
Jeśli w podajnikach papieru znajduje się papier o tym samym formacie i tego samego rodzaju, podajnik
papieru wybierany jest według tej hierarchii.
Wartości:
First
Second
264
MPF*1
Ustawia MPF jako pierwszy w kolejności.
Tray1*
Ustawia podajnik podajnik 1, jako drugi w kolejności.
Tray2
Ustawia opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, jako pierwszy w kolejności.
MPF*
Ustawia MPF jako pierwszy w kolejności.
Tray1*1
Ustawia podajnik podajnik 1, jako drugi w kolejności.
Tray2
Ustawia opcjonalny podajnik na 550 arkuszy, jako drugi w kolejności.
Korzystanie z menu drukarki
Third
*1
MPF
Ustawia MPF jako trzeci w kolejności.
Tray1*
Ustawia podajnik podajnik 1 jako trzeci w kolejności.
Tray2*
Ustawia opcjonalny podajnik na 550 arkuszy jako trzeci w kolejności.
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Language Settings
Użyj menu Language Settings do skonfigurowania Panel Language lub Keyboard Layout.
Panel Language
Zadanie:
Ustalenie języka tekstów na ekranie panelu dotykowym.
Wartości:
English*
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
Keyboard Layout
Zadanie:
Wybranie układu klawiatury na panelu dotykowym.
Wartości:
QWERTY
AZERTY
QWERTZ
Print
Użyj menu Print, aby wydrukować zadanie przy pomocy Secure Print, Private Mail Box Print,
Public Mail Box Print oraz Proof Print.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Korzystanie z menu drukarki
265
Private Mailbox
WSKAZÓWKA: Funkcja Private Mail Box jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona na On.
Zadanie:
Określenie, czy i jak drukować zadanie zapisane w Private Mailbox.
Wartości:
Select User ID
Wprowadź hasło podane w sterowniku drukarki.
Select a Job
Wybiera zadanie druku.
Select All
Wybiera wszystkie dokumenty zapisane pod danym ID
użytkownika.
Quantity
1*
Określa liczbę wydruków co 1.
Available Range: 1–999
Use Driver Settings
Print
Ustala liczbę wydruków podaną w sterowniku
drukarki.
Drukuje wybrane zadanie.
Print and Delete*
Delete
Usuwa dokument po wydrukowaniu go.
Usuwa określony dokument z pamięci drukowania.
Public Mailbox
WSKAZÓWKA: Funkcja Public Mail Box jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona na On.
Zadanie:
Określenie, czy i jak drukować zadanie zapisane w Public Mailbox.
Wartości:
Select User ID
Select a Job
Wybiera zadanie do druku.
Select All
Wybiera wszystkie dokumenty zapisane pod danym ID
użytkownika.
Quantity
1*
Określa liczbę wydruków, co 1.
Available Range: 1–999
Use Driver Settings
Print
Ustawia liczbę kopii podanych w sterowniku drukarki.
Drukuje wybrane zadanie.
Print and Delete
Delete
Usuwa dokument po wydrukowaniu go.
Usuwa określony dokument z pamięci drukowania
Proof Print
WSKAZÓWKA: Funkcja Proof Print jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona na On.
Zadanie:
Określenie, czy i jak drukować zadanie zapisane w Proof Print. Gdy zadanie druku przesyłane jest ze
sterownika drukarki w komputerze, drukowany jest jeden egzemplarz w celu sprawdzenia wyniku
wydruku. Jeśli nie wystąpiły problemy z jakością druku, można wydrukować więcej egzemplarzy.
Zapobiega to drukowaniu na raz wielu kopii o niezadowalającej jakości.
266
Korzystanie z menu drukarki
Wartości:
Select User ID
Select a Job
Wybiera zadanie do druku.
Select All
Wybiera wszystkie dokumenty zapisane pod danym ID
użytkownika.
Quantity
1*
Określa liczbę wydruków, co 1.
Available Range: 1–999
Use Driver Settings
Print
Ustawia liczbę kopii podanych w sterowniku drukarki.
Drukuje wybrane zadanie.
Print and Delete
Delete
Usuwa dokument po wydrukowaniu go.
Usuwa określony dokument z pamięci drukowania
Secure Print
WSKAZÓWKA: Funkcja Secure Print jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja RAM Disk jest ustawiona na On.
Zadanie:
Wydrukowanie zadań poufnych. Drukarka może przechować dane zadanie druku w pamięci, aż do
przyjścia użytkownika, który wpisze hasło z poziomu panela użytkownika.
Wartości:
Select User ID
Wprowadź hasło podane w sterowniku drukarki.
Select a Job
Wybiera zadanie druku.
Select All
Wybiera wszystkie dokumenty zapisane pod danym ID
użytkownika.
Print
Drukuje wybrane zadanie.
Print and Delete*
Delete
Usuwa dokument po wydrukowaniu go.
Usuwa określony dokument z pamięci drukowania
Secure Fax Receive
Zadanie:
Ustalenie hasła do otrzymywania faksów.
Wartości:
Enter Password
Wprowadź hasło podane w opcji Secure Receive.
Tile Settings
Użyj ustawień pól do dostosowania właściwości pól w menu Print.
Copy
Użyj menu Copy do skonfigurowania rożnych funkcji kopiowania.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Quantity
Zadanie:
Ustawia maksymalną liczbę kopii od 1 do 99.
Korzystanie z menu drukarki
267
Darken/Lighten
Zadanie:
Ustawienie jasności kopii.
Wartości:
Darken 3
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub słabo widocznym ołówku.
Darken 2
Darken 1
Normal*
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych dokumentów drukowanych.
Lighten 1
Sprawdza się dobrze przy ciemnych dokumentach.
Lighten 2
Lighten 3
Output Color
Zadanie:
Wybiera tryb kopiowania w kolorze lub czarno-biały.
Wartości:
Full Color*
Drukuje w trybie kolorowym.
Black & White
Drukuje w trybie czarno-białym.
Select Tray
Zadanie:
Określenie szuflady podającej.
Wartości:
MPF
Papier podawany jest z MPF. Gdy ustawiona jest opcja Use Driver Settings for Print
Job dla podajnika MPF w Tray Settings, wyświetlane jest Any dla opcji Size i Type. W
przypadku rozpoczęcia zadania kopiowania z opcją Any, wybrany zostaje A4 lub Letter
jako format papieru oraz plain jako rodzaj papieru. Aby określić format i rodzaj papieru w
MPF, wybierz MPF, następnie określ format i rodzaj papieru.
Paper Size
A4
210 x 297 mm)*1
mm series
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Letter
(8.5 x 11”)
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Envelope #10
(104,1 x 241,3 mm)
268
Korzystanie z menu drukarki
Monarch Env.
(3.9 x 7.5”)
DL Env.
(110 x 220 mm)
C5 Env.
(162 x 229 mm)
Custom
inch series
Letter
(8.5 x 11”)*1
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
A4
(210 x 297mm)
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Executive
(185,4 x 266,7 mm)
Envelope #10
(104,1 x 241,3 mm)
Monarch Env.
(3.9 x 7.5”)
DL Env.
(110 x 220 mm)
C5 Env.
(162 x 229 mm)
Custom
Paper Type
Plain
Plain Thick
Covers
(106–163 g/m2)
Covers Thick
(164–216 g/m2)
Coated
(106–163 g/m2)
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Label
Envelope
Recycled
Letterhead
Preprinted
Prepunched
Color
Plain S2
Color S2
Plain Thick S2
Recycled S2
Korzystanie z menu drukarki
269
Tray1*
Papier podawany jest z podajnika 1.
Tray2*2
Papier podawany jest z opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy.
1 Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
*2
Opcja dostępna tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
2 Sided Copying
Zadanie:
Określenie, czy kopiować w trybie dwustronnym i w którym miejscu łączyć.
Wartości:
1  1 Sided*
Drukuje po jednej stronie arkusza.
1  2 Sided
Drukuje jednostronne oryginały po obu stronach arkusza.
Long Edge Binding*
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż
krótszej krawędzi.
Drukuje dwustronne oryginały po jednej stronie arkusza.
2  1 Sided
Long Edge Binding*
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż krótszej krawędzi.
Drukuje dwustronne oryginały po obu stronach arkusza.
2  2 Sided
Long Edge Binding*
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż krótszej krawędzi.
Sharpness
Zadanie:
Zmiana wartości ostrości wyostrza lub zmiękcza linie na kopii.
Wartości:
Sharpen
Kopia będzie bardziej ostra niż oryginał.
Normal*
Kopia nie będzie ani bardziej ani mniej ostra niż oryginał.
Soften
Kopia jest mniej ostra niż oryginał.
270
Korzystanie z menu drukarki
Reduce/Enlarge
Zadanie:
Powiększenie lub zmniejszenie formatu kopiowanego obrazu.
Wartości:
Custom ratio
100*
Wprowadź współczynnik powiększenia w odstępach, co 1 %.
25–400%
mm series
100%*
50%
70%
A4A5
81%
B5A5
122%
A5B5
141%
A5A4
200%
inch series
100%*
50%
64%
LedgerLetter
78%
LegalLetter
129%
StatementLetter
154%
StatementLegal
200%
Original Size
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu dokumentu.
Wartości:
Szereg mm
Auto*1
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8.5 x 11”)
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
Executive (7.3 x 10.5”)
Szereg calowy
Auto*1
Letter (8.5 x 11”)
Korzystanie z menu drukarki
271
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257mm)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
*1 Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
WSKAZÓWKA: W przypadku wybrania opcji Auto, drukarka przyjmuje, że format dokumentu jest taki, jak
nośników włożonych do podajnika 1 lub podajnika MPF.
Original Type
Zadanie:
Poprawa jakości obrazu poprzez wybranie rodzaju papieru oryginału.
Wartości:
Photo & Text*
Odpowiednia dla dokumentów z zarówno tekstem, jak i zdjęciami.
Text
Do dokumentów z tekstem.
Photo
Do dokumentów ze zdjęciami.
Collation
Zadanie:
Sortowanie kopii. Na przykład, jeśli wykonywane są dwie kopie trzystronicowego dokumentu, pełny
trzystronicowego dokument jest drukowany jeden po drugim.
Wartości:
Auto*
Automatycznie sortuje zadanie kopiowania tylko wtedy, gdy używa się DADF.
Collated
Sortuje kopie.
Uncollated*
Nie sortuje kopii.
2-Up
Zadanie:
Drukuje dwie strony oryginału wpasowane na jeden arkusz papieru.
Wartości:
Off*
Nie wykonuje drukowania wielostronicowego.
Auto
Automatycznie zmniejsza wielkość oryginału, aby dopasować do wielkości arkusza.
Manual
Drukuje strony oryginału ma jednym arkuszu papieru w formacie określonym
w Reduce/Enlarge.
272
Korzystanie z menu drukarki
Color Saturation
Zadanie:
Skorygowanie wartości nasycenia kolorów, aby kontrast kolorów był większy lub mniejszy w stosunku do
oryginału.
Wartości:
High
Zwiększa nasycenie koloru na kopii.
Normal*
Nasycenie koloru na kopii i na oryginale jest takie samo.
Low
Zmniejsza nasycenie koloru na kopii w stosunku do oryginału.
Margin
Zadanie:
Określenie górnego, dolnego, lewego, prawego i środkowego marginesu kopii.
Wartości:
Top/Bottom
4 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Left/Right
4 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Middle
0 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Auto Exposure
Zadanie:
Uwypuklenie tekstu na kopii.
Wartości:
Off
Nie uwypukla tekstu na tle kopii.
On*
Uwypukla tekst na tle kopii.
Save Settings
Użyj opcji Save Settings do skonfigurowania różnych funkcji kopiowania. Można ich również użyć do
tworzenia i edytowania pól na potrzeby kopiowania.
Korzystanie z menu drukarki
273
ID Copy
Użyj menu ID Copy do skonfigurowania rożnych funkcji kopiowania dokumentów ID.
Wartości:
Quantity
Szczegóły na temat każdego menu, patrz „Copy”, strona 267.
Darken/Lighten
Output Color
Select Tray
Sharpness
Color Saturation
Auto Exposure
Save Settings
Użyj opcji Save Settings do zapisania różnych funkcji kopiowania dokumentów ID. Można ich również
użyć do tworzenia i edytowania pól na potrzeby kopiowania dokumentów ID.
Scan
Skanowanie do E-mail
Zadanie:
Użycie funkcji e-mail do skonfigurowania różnych funkcji e-mail. Więcej szczegółów na temat różnych
opcji skanowania, patrz „Scan Settings”, strona 275.
Wartości:
Enter Recipient’s Address
Address Book
Sender
Wprowadź za pomocą klawiatury adres e-mail odbiorcy.
Individuals
Wybierz adres e-mail z lokalnej książki telefonicznej.
Groups
Wybierz grupę e-mail z lokalnej książki telefonicznej.
Network Address Book
Wyszukuje adresu e-mail w książki telefonicznej serwera.
Keyboard
Wprowadź za pomocą klawiatury adres e-mail nadawcy.
Address Book
Wybierz adres e-mail nadawcy z lokalnej książki adresów.
Network Address Book
Wybierz adres e-mail nadawcy z książki adresowej serwera.
Scan To Network
Zadanie:
Zapisanie zeskanowanego obrazu na serwerze sieciowym lub na komputerze. Więcej szczegółów na
temat różnych ustawień skanowania, patrz „Scan Settings”, strona 275.
Wartości:
Address Book
274
Wybiera adres FTP lub adres protokołu Server Message Block (SMB) z lokalnej książki
adresowej.
Korzystanie z menu drukarki
Scan to PC
Zadanie:
Zapisanie zeskanowanych danych na komputerze. Funkcja Scan to PC pozwala na importowanie
zeskanowanych danych z drukarki do komputera podłączonego kablem USB. Na komputerze musi być
zainstalowany ScanButton Manager, aby móc otrzymywać dane. Więcej szczegółów na temat różnych
ustawień skanowania, patrz „Scan Settings”, strona 275.
Scan to USB
Zadanie:
Zapisanie zeskanowanego obrazu w pamięci USB podłączonej do drukarki. Więcej szczegółów na temat
różnych ustawień skanowania, patrz „Scan Settings”, strona 275.
Wartości:
Folder Name
Wybiera folder do zapisania zeskanowanych obrazów.
Scan Settings
Użyj funkcji Scan Settings do skonfigurowania różnych funkcji przydatnych w trakcie skanowania do Scan
to Network, Scan to PC lub Scan to USB.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Output Color
Zadanie:
Wybranie trybu kopiowania w kolorze lub czarno-białego.
Wartości:
Color*
Skanuje w kolorze. Dobrze sprawdza się w przypadku tekstów i zdjęć.
Black & White
Skanuje w trybie czarno-białym. Sprawdza się dobrze w przypadku tekstów.
Gray Scale
Skanuje w odcieniach szarości. Dobrze sprawdza się w przypadku tekstów i zdjęć.
Resolution
Zadanie:
Określenie rozdzielczości skanowanych obrazów.
Wartości:
200 dpi*
300 dpi
400 dpi
600 dpi
Korzystanie z menu drukarki
275
File Format
Zadanie:
Określenie formatu, w jakim zapisany zostanie zeskanowany obraz.
Wartości:
PDF*
Multi-Page TIFF
TIFF (1 File per Page)
JPEG (1 File per Page)
2 Sided Scanning
Zadanie:
Ustawienie, czy skanować obie strony dokumentu.
Wartości:
1 Sided*
2 Sided
Skanuje jedną stronę dokumentu.
Long Edge Binding*
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż krótszej krawędzi.
Darken/Lighten
Zadanie:
Ustawienie zaczernienia w celu rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii w stosunku do oryginału.
Wartości:
Darken 3
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub słabo widocznym ołówku.
Darken 2
Darken 1
Normal*
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych dokumentów drukowanych.
Lighten 1
Sprawdza się dobrze przy ciemnych dokumentach.
Lighten 2
Lighten 3
Contrast
Zadanie:
Skorygowanie wartości kontrastu, aby kontrast kolorów był większy lub mniejszy w stosunku do
oryginału.
Wartości:
High
Koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast kolorów był większy lub mniejszy
niż na oryginale.
Medium*
Nie koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast kolorów był większy lub
mniejszy niż na oryginale.
Low
Koryguje wartości nasycenia kolorów, aby kontrast kolorów był mniejszy niż na
oryginale.
276
Korzystanie z menu drukarki
Sharpness
Zadanie:
Zmiana wartości ostrości wyostrza lub zmiękcza linie na kopii w stosunku do oryginału.
Wartości:
Sharpen
Skanowany obraz jest bardziej ostry niż oryginał.
Normal*
Skanowany obraz nie jest ani bardziej ani mniej ostry niż oryginał.
Soften
Zeskanowany obraz jest mniej ostry niż oryginał.
Auto Exposure
Zadanie:
Uwypuklenie tekstu na kopii.
Wartości:
Off
Nie uwypukla tekstu na tle kopii.
On*
Uwypukla tekst na tle kopii.
Original Size
Zadanie:
Określenie domyślnego formatu papieru.
Wartości:
Szereg mm
A4 (210 x 297 mm)*1
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257mm)
Letter (8.5 x 11”)
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Szereg calowy
Letter (8.5 x 11”)*1
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
Korzystanie z menu drukarki
277
Margin
Zadanie:
Określenie górnego, dolnego, lewego, prawego i środkowego marginesu zeskanowanego obrazu.
Wartości:
Top/Bottom
2 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Left/Right
2 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Middle
0 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Create Folder
WSKAZÓWKA: Funkcja Create Folder jest dostępna tylko dla opcji Scan to USB lub Scan to Network.
Zadanie:
Ustalenie, czy utworzyć folder przy zapisywaniu zeskanowanych dokumentów.
Wartości:
Off
Nie tworzy folderu przy zapisywaniu zeskanowanego obrazu.
On*
Tworzy folder przy zapisywaniu zeskanowanego obrazu.
File Naming Mode
Zadanie:
Określenie szczegółowych ustawień dla trybu File Naming.
Wartości:
Auto*
Ustawia domyślną nazwę plików.
Add Prefix
Dodaje tekst z przodu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Add Suffix
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Prefix.
Dodaje tekst z tyłu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Suffix.
Save Settings
Użyj funkcji Save Settings do skonfigurowania różnych funkcji skanera przydatnych w trakcie skanowania
do Scan to E-mail, Scan to USB, Scan to Network lub Scan to PC. Można ich również użyć do tworzenia i
edytowania pól na potrzeby skanowania.
278
Korzystanie z menu drukarki
Scan to WSD
Zadanie:
Zapisanie zeskanowanych danych na komputerze poprzez WSD.
WSKAZÓWKA: Funkcja Scan to WSD dostępna jest tylko wtedy, gdy systemem operacyjnym komputera klienta
jest Windows Vista SP2 (lub nowszy), Windows 7 lub Windows 8.
Wartości:
Computer Name
Wybiera komputer do zapisania zeskanowanych obrazów. Lista zawiera do
20 komputerów.
Scan
Przesyła zeskanowany obraz do komputera zgodnie z dokonanym
wyborem.
ScanToPrint
Z którą aplikacją każde zdarzenie skanowania jest powiązane, zależy od
ustawień komputera.
ScanToEmail
ScanToFax
ScanToOCR
Tile Settings
Użyj ustawień pól do dostosowania właściwości pól na potrzeby funkcji Scan to WSD.
Fax
Użyj menu Fax do skonfigurowania rożnych funkcji faksu.
SKAZÓWKA: Usługa FAX nie może być uruchomiona dopóki nie zostanie ustawiony kod kraju w Country.
W
Jeśli Country nie zostanie ustawiony, zostanie wyświetlony komunikat Set The Country Code.
WSKAZÓWKA: Parametry oznaczone gwiazdką (*) są domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.
Wartości:
Enter Number
Wprowadza numer faksu z klawiatury.
Speed Dial
Wprowadza numer szybkiego wybierania zapisany w drukarce.
Phone Book
On Hook
Individuals
Wybierz numer faksu z lokalnej książki telefonicznej.
Groups
Wybierz grupę z lokalnej książki telefonicznej.
Network Phone Book
Wyszukuje numeru faksu w książce adresowej serwera.
Send*
Ręczne wysyłanie faksów.
Receive
Ręczny odbiór faksów.
Polling
Ręczne pobierani informacji ze zdalnego urządzenia.
Fax Settings
Użyj ustawień faksu do skonfigurowania rożnych funkcji faksu.
Korzystanie z menu drukarki
279
Darken/Lighten
Zadanie:
Korekcja zaczernienia w celu rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii w stosunku do oryginału.
Wartości:
Darken 3
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub słabo widocznym ołówku.
Darken 2
Darken 1
Normal*
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych dokumentów drukowanych.
Lighten 1
Sprawdza się dobrze przy ciemnych dokumentach.
Lighten 2
Lighten 3
2 Sided Scanning
Zadanie:
Ustawienie, czy skanować obie strony dokumentu.
Wartości:
1 Sided*
2 Sided
Skanuje jedną stronę dokumentu.
Long Edge Binding*
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż dłuższej krawędzi.
Short Edge Binding
Skanuje obie strony dokumentu połączonego wzdłuż krótszej krawędzi.
Polling Receive
Zadanie:
Odbieranie faksów w dogodnym czasie.
Wartości:
Off*
Brak odbierania faksów za pomocą funkcji Polling Receive.
On
Odbieranie faksów za pomocą Polling Receive.
Resolution
Zadanie:
Określenie rozdzielczości skanowania w celu poprawienia jakości wydruku.
Wartości:
Standard*
Odpowiednia w przypadku dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
Fine
Odpowiednia w przypadku dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie
lub dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
Super Fine
Odpowiednia dla dokumentów zawierających bardzo małe szczegóły. Tryb Super
Fine włącza się tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne obsługuje taką rozdzielczość.
Przeczytaj poniższą uwagę.
Photo
Odpowiednia w przypadku dokumentów zawierających fotografie.
WSKAZÓWKA: Faksy zeskanowane w trybie Super Fine są wysyłane w największej rozdzielczości
obsługiwanej przez urządzenie odbiorcze.
280
Korzystanie z menu drukarki
Fax Cover Page
Zadanie:
Wyświetla pytanie, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Wartości:
Off*
Nie dołącza strony tytułowej do faksów.
On
Dołącza stronę tytułową do faksów.
Delayed Send
Zadanie:
Wysłanie faksu z opóźnieniem.
Wartości:
Off*
Nie wysyła faksu z opóźnieniem.
On
Ustawia czas rozpoczęcia wysyłania faksu w trybie z opóźnieniem.
WSKAZÓWKA: W pamięci drukarki można przechowywać maksymalnie 19 zadań faksowania.
Save Settings
Użyj opcji Save Settings do skonfigurowania różnych funkcji faksu. Można ich również użyć do
tworzenia i edytowania pól na potrzeby faksowania.
WSKAZÓWKA: W drukarce można zapisać maksymalnie 30 adresów. Jeśli liczna adresów jest większa niż 31,
nie można zapisać ustawień funkcji faksu. W takim przypadku należy zmniejszyć liczbę do 30.
Print PDF/TIFF
WSKAZÓWKA: Funkcja Print PDF/TIFF dostępna jest tylko wtedy, gdy pamięć USB włożona jest do portu
z przodu drukarki.
Zadanie:
Określenie dokumentu zapisanego w pamięci USB, zlokalizowanego w root, w pliku lub folderze. Więcej
szczegółów na temat różnych ustawień skanowania, patrz „Print Settings” poniżej.
Print JPEG
WSKAZÓWKA: Funkcja Print JPEG dostępna jest tylko wtedy, gdy pamięć USB włożona jest do portu z przodu
drukarki.
Zadanie:
Określenie zdjęć zapisanych w pamięci USB, zlokalizowanego w root, w pliku lub folderze. Więcej
szczegółów na temat różnych ustawień skanowania, patrz „Print Settings” poniżej.
Print Settings
Użyj ustawień druku do skonfigurowania rożnych funkcji drukowania.
Quantity
Zadanie:
Ustawia maksymalną liczbę kopii od 1 do 99.
Korzystanie z menu drukarki
281
Output Color
Zadanie:
Wybranie trybu drukowania w kolorze lub czarno-białego.
Wartości:
Full Color*
Drukuje w trybie kolorowym.
Black & White
Drukuje w trybie czarno-białym.
Select Tray
Zadanie:
Określenie szuflady podającej.
Wartości:
MPF
Size
mm series
Papier podawany jest z MPF. Kiedy ustawiono funkcję Use DriverSettings for
Print Job w MPF opcji Tray Settings, wyświetlany jest Any dla Size i Type.
Jeśli zadanie druku rozpoczyna się przy opcji Any dla formatu papieru, jako format
wybierany jest A4 lub Letter, a Plain jako rodzaj papieru. Jeśli chcesz określić
format i rodzaj papieru w MPF, wybierz MPF i określ format i rodzaj papieru.
A4
(210 x 297 mm)*1
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Letter
(8.5 x 11”)
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
inch series
Letter
(8.5 x 11”)*1
Folio
(215,9 x 330,2 mm)
Legal
(215,9 x 355,6 mm)
A4
(210 x 297 mm)
A5
(148 x 210 mm)
B5
(182 x 257 mm)
Type
Plain
Plain Thick
Covers
(106–163 g/m2)
Covers Thick
(164–216 g/m2)
Coated
(106–163 g/m2)
282
Korzystanie z menu drukarki
Coated Thick
(164–216 g/m2)
Envelope
Recycled
Letterhead
Prepunched
Color
Plain S2
Color S2
Plain Thick S2
Recycled S2
Tray1*
Papier podawany jest z podajnika 1.
Tray2
Papier podawany jest z opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy.
*1
Wskazuje wartości ustawień fabrycznych charakterystyczne dla danego kraju.
2 Sided Printing
Zadanie:
Drukowanie po obu stronach arkusza.
Wartości:
1 Sided*
2 Sided
Nie drukuje po obu stronach papieru firmowego.
Long Edge Binding*
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż dłuższej
krawędzi.
Short Edge Binding
Drukuje po obu stronach arkusza, a broszurowanie następuje wzdłuż krótszej
krawędzi.
Layout
Zadanie:
Określenie układu wydruku.
Wartości:
1-Up*
Drukuje jedną stronę po jednej stronie arkusza.
2-Up
Drukuje dwie strony po jednej stronie arkusza.
4-Up
Drukuje cztery strony po jednej stronie arkusza.
Off (No Scaling)
Drukuje bez skalowania.
Korzystanie z menu drukarki
283
Image Types
Zadanie:
Ustawienia jakości obrazu kopii.
Wartości:
Auto*
Drukuje pliki PDF/TIFF w trybie tekstowym a pliki JPEG w trybie Photos (Standard
Quality).
Photos (Standard Quality)
Drukuje zdjęcia w standardowej jakości.
Photos (High Quality)
Drukuje zdjęcia w wysokiej jakości.
Text
Drukuje tekst w standardowej jakości.
Collation
Zadanie:
Określenie, czy sortować zadanie.
Wartości:
Collated
Sortuje zadanie.
Uncollated*
Nie sortuje zadania.
PDF Password
Zadanie:
Wprowadzenie hasła przy drukowaniu plików PDF zabezpieczonych hasłęm otwierającym dokument
(hsło do otwarcia pliku PDF).
Wartości:
Enter PDF Password
Wprowadź hasło otwierania dokumentu PDF, aby wydrukować chronione zadanie PDF.
Save Settings
Użyj opcji Save Settings do zapisania różnych funkcji USB Direct Print. Można ich również użyć do
tworzenia i edytowania pól na potrzeby USB Direct Print.
Dell Document Hub
Użyj menu Dell Document Hub do konfigurowania różnych funkcji Dell Document Hub.
Search for Files
Zadanie:
Wyszukiwanie plików zapisanych w chmurze wydrukowanie ich.
Wartości:
Text Box
Wprowadza słowa kluczowe, takie jak nazwy plików.
Sortuje wyniki wyszukiwania wg wybranego kryterium.
Dokonuje ustawień opcji Printer Settings.
Wyświetla wybrane pliki. Pierwsze trzy strony każdego pliku wyświetlane są w trybie podglądu.
284
Korzystanie z menu drukarki
Browse for Files
Zadanie:
Wyszukiwanie i drukowanie plików zapisanych w wybranych usługach chmury.
Wartości:
Text Box
Wprowadza słowa kluczowe, takie jak nazwy plików.
Wyszukuje plików w bieżącej lokalizacji lub w wybranych usługach chmury.
Dokonuje ustawień opcji Printer Settings.
Wyświetla wybrane pliki. Pierwsze trzy strony każdego pliku wyświetlane są w trybie podglądu.
Sortuje wyniki wyszukiwania wg wybranego kryterium.
Zapisuje ustawienia opcji Printer Settings jako ulubione.
Scan
Zadanie:
Zeskanowanie dokumentu i zapisanie pliku z zeskanowanym dokumentem w chmurze.
Wartości:
File Name
Wprowadza nazwę pliku, którego chcesz użyć.
File Format
Ustawia format pliku, w jakim zapisywany jest zeskanowany obraz.
Tag
Wprowadza tag, którego chcesz użyć.
Przeszukuje lokalizację, aby zapisać zeskanowany plik. Lokalizacja może znajdować się
w chmurze.
Wprowadza ustawienia opcji Scan Settings.
Sortuje wyniki wyszukiwania wg wybranego kryterium.
Zapisuje ustawienia opcji Scan Settings jako ulubione.
PDF Password
Zadanie:
Wprowadzenie hasła przy drukowaniu plików PDF zabezpieczonych hasłem otwierającym dokument
(hasło do otwarcia pliku PDF).
Wartości:
Enter PDF Password
Wprowadza hasło otwierania dokumentu PDF, aby wydrukować chronione zadanie PDF.
Korzystanie z menu drukarki
285
File Name Option
Zadanie:
Określenie sposobu nazywania zeskanowanego dokumentu.
Wartości:
Off
Nie dodaje żadnego tekstu ani przed i ani po nazwie pliku.
Add Prefix
Dodaje tekst z przodu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Add Suffix
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Prefix.
Dodaje tekst z tyłu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Suffix.
Więcej informacji na temat innych ustawień, patrz sekcja „Scan Settings”, strona 275.
Smart OCR Scan
Zadanie:
Zeskanowanie dokumentu za pomocą OCR i zapisanie pliku z zeskanowanym dokumentem w chmurze.
Wartości:
File Name
Wprowadza nazwę pliku, którego chcesz użyć.
File Format
Ustawia format pliku, w jakim zapisywany jest zeskanowany obraz.
Tag
Wprowadza tag, którego chcesz użyć.
Przeszukuje lokalizację, aby zapisać zeskanowany plik. Lokalizacja może znajdować się
w chmurze.
Wprowadza ustawienia opcji Scan Settings.
Zapisuje ustawienia opcji Scan Settings jako ulubione.
File Format
Zadanie:
Określenie formatu, w jakim zapisany zostanie zeskanowany obraz.
Wartości:
PDF (Searchable)
TXT
RTF
DOC
DOCX
XLS
XLSX
PPTX
HTML
286
Korzystanie z menu drukarki
OCR Language
Zadanie:
Określenie języka dla funkcji OCR.
Wartości:
Auto
English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
PDF Password
Zadanie:
Wprowadzenie hasła przy drukowaniu plików PDF zabezpieczonych hasłem otwierającym dokument
(hasło do otwarcia pliku PDF).
Wartości:
Enter PDF Password
Wprowadza hasło otwierania dokumentu PDF, aby wydrukować chronione zadanie
PDF.
Remove Blank Page
Zadanie:
Określenie, czy usuwać puste strony.
Wartości:
Off
Wyłącza funkcję Remove Blank Page.
On
Włącza funkcję Remove Blank Page.
File Name Option
Zadanie:
Określenie sposobu nazywania zeskanowanego dokumentu.
Wartości:
Off
Nie dodaje żadnego tekstu ani przed i ani po nazwie pliku.
Add Prefix
Dodaje tekst z przodu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Add Suffix
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Prefix.
Dodaje tekst z tyłu nazwy plików.
Prefix/Suffix String
Ustala tekst dodawany przy wybraniu opcji Add Suffix.
Więcej informacji na temat innych ustawień, patrz sekcja „Scan Settings”, strona 275.
Korzystanie z menu drukarki
287
E-mail Me
Zadanie:
Zeskanowanie dokumentu i przesłanie jako załącznika e-mail.
Wartości:
File Format
Ustawia format pliku, w jakim zapisywany jest zeskanowany obraz.
Subject
Wprowadza temat, którego chcesz użyć.
Wprowadza ustawienia opcji Scan Settings.
Zapisuje ustawienia opcji Scan Settings jako ulubione.
File Format
Zadanie:
Określenie formatu, w jakim zapisany zostanie zeskanowany obraz.
Wartości:
PDF
PDF (Searchable)
TXT
RTF
DOC
DOCX
XLS
XLSX
PPTX
HTML
Multi-Page TIFF
TIFF
JPEG
OCR Language
Zadanie:
Określenie języka dla funkcji OCR.
Wartości:
Auto
English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Dansk
Nederlands
Norsk
Svenska
288
Korzystanie z menu drukarki
PDF Password
Zadanie:
Wprowadzenie hasła przy drukowaniu plików PDF zabezpieczonych hasłem otwierającym dokument
(hasło do otwarcia pliku PDF).
Wartości:
Enter PDF Password
Wprowadź hasło otwierania dokumentu PDF, aby wydrukować chronione zadanie
PDF.
Remove Blank Page
Zadanie:
Określenie, czy usuwać puste strony.
Wartości:
Off
Wyłącza funkcję Remove Blank Page.
On
Włącza funkcję Remove Blank Page.
Więcej informacji na temat innych ustawień, patrz sekcja „Scan Settings”, strona 275.
Business Card Reader
Zadanie:
Zeskanowanie wizytówki i przesłanie jako załącznika (format vCard) e-mail.
Wartości:
Subject
Wprowadza temat, którego chcesz użyć.
Wprowadza ustawienia opcji Scan Settings.
Zapisuje ustawienia opcji Scan Settings jako ulubione.
Korzystanie z menu drukarki
289
Add Apps
Użyj menu Add Apps do dodawania pól na ekranie podstawowym Home.
Panel Lock
Ta funkcja zapobiega zmienianiu przez nieupoważnione osoby ustawień dokonanych przez
administratora. W przypadku zwykłego drukowania, elementy można wybrać z menu, a ustawienia
drukarki pozostaną niezmienione. W przypadku zwykłego drukowania, pozycje mogą być skonfigurowane
przy użyciu sterownika drukarki.
WSKAZÓWKA: Wyłączenie menu panelu użytkownika, nie pozbawia dostępu do menu funkcji zapisane
drukowania i ustawienia szuflady.
Włączanie blokowania panelu
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij
, aż pojawi się Secure Settings, a potem puknij Secure Settings.
4 Puknij Panel Lock.
5 Puknij Panel Lock Control.
6 Puknij Enable, a potem puknij OK.
7 Wprowadź nowe hasło, a potem puknij OK.
WAGA: Zapamiętaj hasło. Poniższe czynności pozwalają na resetowanie hasła, jednak ustawienia dla
U
Address Book i Phone Book zostają skasowane.
• Wyłącz drukarkę. Następnie, przytrzymując przycisk
kroki 7 i 8.
(Information), włącz drukarkę. Wykonaj
8 Potwierdź hasło, wprowadzając je jeszcze raz i puknij OK. Hasło zostało zmienione.
Aby zmienić hasło, gdy funkcja Panel Lock jest w pozycji Enable, wykonaj kroki 1 do 4, a potem
puknij Change Password. Wykonaj kroki 7 i 8, aby zmienić hasło.
Wyłączanie blokowania panelu
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij
, aż pojawi się Secure Settings, a potem puknij Secure Settings.
4 Puknij Panel Lock.
5 Puknij Panel Lock Control.
6 Puknij Disable.
7 Wprowadź aktualne hasło, a potem puknij OK.
Hasło zostało zmienione.
290
Korzystanie z menu drukarki
Resetting Defaults
Po wykonaniu tej funkcji i ponownym uruchomieniu drukarki, parametry książki telefonicznej, książki
adresowej i menu wracają do swoich wartości domyślnych.
Następujące parametry menu nie wracają do ustawień domyślnych.
• Ustawienia Network
• Ustawienia Panel Lock i hasło
• Ustawienia i hasła opcji Function Enabled (Copy, Scan to E-mail, Fax, Scan to Network, Scan to PC,
PC Scan, Scan to USB, USB Direct Print)
• Ustawienia i hasło Secure Receive
• Ustawienia Login Error
• ustawienia Set Available Time
• Ustawienia Secure Job Expiration
• Ustawienia portu USB
• Ustawienia ColorTrack Mode
• Ustawienia ColorTrack Error Report
• Ustawienia Non Registered
Korzystając z panelu użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Maintenance.
4 Puknij
, aż pojawi się Reset Defaults, a potem puknij Reset Defaults.
5 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij Initialize.
User Fax Section
Resetuje dane książki telefonicznej.
User Scan Section
Resetuje dane książki adresowej.
User Account Section
Initialize Resetuje dane rejestracyjne użytkownika.
System Section
Resetuje parametry systemu.
6 Puknij Yes, Start.
Drukarka automatycznie uruchamia się ponownie.
Korzystanie z menu drukarki
291
292
Wskazówki dotyczące nośników druku
17
Wskazówki dotyczące nośników druku
Nośniki druku obejmują, między innymi, papier, etykiety, koperty i papier powlekany. Drukarka zapewnia
druk wysokiej jakości na różnych nośnikach druku. Wybór odpowiednich nośników druku pozwala
uniknąć kłopotów w trakcie drukowania. W tym rozdziale opisano jak prawidło dobierać i przechowywać
nośniki druku.
WSKAZÓWKA: Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Nie stosować papieru do drukarek
atramentowych.
Papier
Najlepsze efekty przy druku kolorowym uzyskuje się na papierze kserograficznym, długowłóknistym
o gramaturze 75 g/m2. Najlepsze efekty przy druku czarno-białym uzyskuje się na papierze
kserograficznym, długowłóknistym o gramaturze 90 g/m2. Zaleca się dokonanie wydruku próbnego
przed rozpoczęciem druku większej liczby danego nośnika.
Papier należy wkładać tak, aby druk odbywał się na stronie papieru zalecanej przez producenta.
Szczegółowe instrukcje dotyczące i umieszczania nośników druku, patrz „Wkładanie nośników druku do
podajnika 1 i opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy” na stronie 299 oraz „Wkładanie nośników druku
do podajnika MPF” na stronie 300.
Parametry papieru
Na jakość oraz trwałość wydruku wpływają podane poniżej parametry papieru. Zalecane jest stosowanie
się do podanych tu wskazówek przy ocenie nowej partii papieru.
Gramatura
Podajnik automatycznie podaje papier długowłóknisty, którego gramatura wynosi od 60 g/m2 do
216 g/m2. Podajnik wielofunkcyjny MPF automatycznie podaje papier długowłóknisty, którego gramatura
wynosi od 60 g/m2 do 216 g/m2. Papier lżejszy niż 60 g/m2 może stwarzać problemy przy podawaniu
i powodować blokowanie się arkuszy. Najlepsze rezultaty uzyskuje się na papierze długowłóknistym
o gramaturze 75 g/m2.
Zawijanie się
Zawijanie się jest to cecha, którą charakteryzują się rogi nośników druku. Nadmierne zawijanie się może
powodować problemy przy pobieraniu papieru. Zjawisko zawijanie się występuje po przejściu papieru
przez drukarkę, w której poddawany jest oddziaływaniu wysokiej temperatury. Przechowywanie papieru
wyjętego z opakowania nawet w podajniku drukarki, może prowadzić do zawijania się papieru przed
drukowaniem, stwarzając problemy z podawaniem, bez względu na poziom wilgotności. Zwijający się
papier należy wyprostować przed włożeniem go do podajnika wielofunkcyjnego MPF.
Gładkość
Stopień gładkości papieru wpływa bezpośrednio na jakość druku. Jeśli papier jest zbyt szorstki, toner
nie przylega prawidłowo do papieru, powodując obniżenie jakości druku. Zbyt gładki może powodować
problemy z podawaniem. Najlepsze wyniki uzyskuje się na papierze o gładkości pomiędzy 150 a 250
jednostek Shefield.
Poziom wilgotności
Poziom wilgotności papieru wpływa zarówno na jakość druku, jak i na prawidłowe podawanie papieru.
Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu aż do momentu włożenia go do
drukarki. W ten sposób papier nie jest narażony na zmiany wilgotności, które powodują obniżenie jego
parametrów.
Wskazówki dotyczące nośników druku
293
Kierunek włókien
Termin włóknistość odnosi się do kierunku ułożenia włókien papieru na arkuszu. Włóknistość może być
wzdłużna, wówczas włókna biegną równolegle do dłuższej krawędzi arkusza lub poprzeczna – włókna
układają się równolegle do krótszej krawędzi arkusza. W przypadku papieru o gramaturze od 60 do
135 g/m2, zaleca się stosowanie papieru o włóknach wzdłużnych. W przypadku papieru o gramaturze
powyżej 135 g/m2 preferowane są włókna poprzeczne.
Stopień czystość papieru
Papier kserograficzny najwyższej jakości składa się w 100% z czystej chemicznie masy włóknistej. Papier
zawierający włókna, np.: bawełnę może prowadzić do wadliwej obsługi papieru.
Zalecany papier
Najlepszą jakość wydruku oraz niezawodność podawania papieru uzyskuje się przy zastosowaniu papieru
kserograficznego o gramaturze 75 g/m2. Papier typu Business, ogólnego zastosowania, daje zadowalającą
jakość wydruku. Stosować wyłącznie papier, który wytrzymuje działanie wysokiej temperatury, nie tracąc
koloru, na którym nie pojawiają się smugi i który nie wydziela niebezpiecznych związków. Drukowanie
laserowe powoduje nagrzanie papieru do wysokich temperatur. Należy upewnić się, że wybrany papier
nadaje się do stosowania w drukarkach laserowych.
Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej liczby danego nośnika.
Podejmując decyzję o zakupie papieru, należy wziąć pod uwagę gramaturę, zawartość domieszek oraz kolor.
Niewłaściwy papier
Papier o charakterystyce podanej poniżej nie jest zalecany do stosowania z tą drukarką.
• Papier obrabiany chemicznie do robienia kopii bez kalki, papier kopiujący CCP lub bezwęglowy NCR.
• Wstępnie zadrukowany papier zawierający środki chemiczne mogące zanieczyszczać drukarkę.
• Papier z nadrukiem, który może być uszkodzony przez wysoką temperaturę wytwarzaną
w nagrzewnicy.
• Papier z nadrukiem, który wymaga precyzyjnego pozycjonowania druku na kartce, powyżej
±0,23 mm, tak jak w przypadku OCR formularzy.
W niektórych przypadkach, można dostosować precyzję pozycjonowania poprzez oprogramowanie
i z powodzeniem drukować na tego typu formularzach.
• Papier powlekany (umożliwiający ścieranie), papier syntetyczny i papier termoczuły.
• Papier o nierównych krawędziach, o mocno chropowatej teksturze lub zwijający się.
• Papier makulaturowy zawierający nie więcej niż 25% materiału z odzysku i nie spełniający normy
DIN 19 309.
• Wieloczęściowe formularze i dokumenty
• Jakość druku może ulec pogorszeniu (w tekście mogą pojawić się niezadrukowane miejsca lub
plamy) przy drukowaniu na papierze zawierającym talk lub papierze o wysokiej kwasowości.
Wybór papieru
Staranny dobór papieru gwarantuje bezproblemowy proces drukowania. W celu uniknięcia blokowania
się papieru lub niskiej jakości druku należy:
• Zawsze używać papieru nowego, nieuszkodzonego.
• Przed włożeniem papieru, ustalić, na której stronie zalecane jest drukowanie. Informacja ta znajduje
się na opakowaniu papieru.
• Nie używać papieru, który przycinano samodzielnie.
• Stosować jedną wielkość nośników druku, jedną gramaturę i jeden rodzaj w danym procesie druku.
294
Wskazówki dotyczące nośników druku
W przeciwnym przypadku papier może się blokować.
• Nie zdejmować podajnika w trakcie drukowania.
• Upewnić się, że papier jest poprawnie włożony do szuflady.
• Wygiąć ryzę w obie strony i szybko ją przekartkować. Wyrównaj krawędzie na płaskiej powierzchni.
Wybór nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem
Dokonując wyboru nośników z nadrukiem i papieru z nagłówkiem, należy:
• Wybierać papier długowłóknisty, który daje najlepszą jakość druku.
• Stosować nośniki z nadrukiem wykonanym metodą litografii offsetowej lub druku wypukłego.
• Wybrać papier, który wchłania tusz, ale nie powoduje jego rozlewania.
• Unikać papieru o szorstkich lub mocno fakturowanych powierzchniach.
• Stosować papier do kserokopiarek, o nadrukach wykonanych tuszem odpornym na działanie ciepła.
Tusz musi być odporny na działanie temperatury 225°C, nie może się rozmazywać, ani uwalniać
niebezpiecznych związków.
• Stosować tusze odporne na kontakt z żywicą, znajdującą się w tonerze, i silikonem w nagrzewnicy.
Powyższe warunki powinny spełniać tusze na bazie oleju lub uzyskiwane poprzez oksydację, nie dotyczą
one tuszy lateksowowych. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z dostawcą papieru.
Wybór papieru perforowanego
Dokonując wyboru papieru z dziurkami, należy:
• Należy wypróbować papier od kilku producentów zanim zdecydujemy się na zamówienie większej
ilości papieru perforowanego.
• Papier powinien być perforowany przez producenta, nie wykonywać perforacji, gdy papier jest już
ułożony w ryzę. Papier perforowany w ryzie może blokować się w drukarce na skutek wciągania
wielu arkuszy naraz. W przeciwnym przypadku papier może się blokować.
• Papier perforowany może nieść ze sobą więcej zanieczyszczeń niż zwykły papier. W efekcie
konieczne może być częstsze czyszczenie drukarki, a niezawodność podawania może być niższa niż
w przypadku podawania zwykłego papieru.
• Wskazówki dotyczące gramatury papieru perforowanego są takie same, jak dla zwykłego papieru.
Koperty
Koperty mogą ulec pomarszczeniu, którego stopień zależy od typu koperty. Zaleca się dokonanie
wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej liczby danego nośnika. Instrukcje dotyczące
wkładania kopert znajdziesz w sekcji „Wkładanie nośników druku do podajnika MPF” na stronie 300.
Zasady druku na kopertach:
• Należy stosować tylko koperty wysokiej jakości przeznaczone do drukarek laserowych.
• Ustaw na pobieranie nośników z podajnika MPF. Ustaw format papieru na Envelope i wybierz
właściwy format koperty ze sterownika drukarki.
Wskazówki dotyczące nośników druku
295
• Używaj kopert wykonanych z papieru o gramaturze 75 g/m2. Można stosować koperty wykonane
z papieru o gramaturze do 105 g/m2, o ile zawartość bawełny nie przekracza 25%. Gramatura papieru
kopert o zawartości bawełny 100% nie może przekraczać 90 g/m2.
• Koperty rozpakowywać tuż przed włożeniem do podajnika, stosować tylko nie uszkodzone koperty.
• Stosować koperty, które wytrzymują temperaturę 205°C, bez kleju, nie ulegające nadmiernemu
zawijaniu, marszczeniu się oraz nie wydzielające szkodliwych substancji. W przypadku wątpliwości,
należy skontaktować się z dostawcą kopert.
• Ustaw prowadnicę na szerokość koperty.
• Koperty do podajnika MPF wkłada się zamknięte, krótszą krawędzią w kierunku drukarki. Strona do
druku skierowana jest do góry.
• Instrukcje dotyczące wkładania kopert znajdziesz w sekcji „Wkładanie nośników druku do podajnika
MPF” na stronie 300.
• Nie mieszać kopert o różnych formatach.
• Należy upewnić się, że wilgotność powietrza jest niska, gdyż wysoka wilgotność (powyżej 60%)
i wysoka temperatura panująca podczas druku mogą doprowadzić do sklejania kopert.
• Najlepsze efekty uzyskuje się, nie stosując kopert, które:
–– Mają tendencję do nadmiernego zawijania lub skręcania się
–– Są sklejone ze sobą lub uszkodzone w inny sposób
–– Zawierają okienka, otwory, perforacje, wycięcia lub tłoczenia
–– Posiadają metalowe klamry, wiązania lub metalowe zamknięcia.
–– Są składane ręcznie
–– Mają naklejone znaczki
–– Mają po sklejeniu klej wystający poza skrzydełko.
–– Mają nacięte krawędzie lub pozaginane rogi
–– Są wykonane z papieru szorstkiego, marszczonego lub prążkowego.
Etykiety
Drukarka może dokonywać nadruku bezpośrednio na etykietach przeznaczonych do drukarek
laserowych. Kryteria wyboru etykiet:
• Substancje klejące etykiet, warstwa do druku i powłoki muszą wytrzymywać temperaturę rzędu
205°C i nacisk 0,17 MPa.
• Stosować etykiety, które są bez kleju, nie ulegają nadmiernemu zawijaniu, marszczeniu się oraz nie
wydzielają szkodliwych substancji.
• Nie stosować etykiet ze śliskimi podklejkami.
UWAGA: Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego
nośnika.
Zasady druku na etykietach:
• Stosować etykiety, które wytrzymują temperaturę 205°C, bez kleju, nie ulegające nadmiernemu
zawijaniu, marszczeniu się oraz nie wydzielające szkodliwych substancji.
• Wybór rodzaju papieru w sterowniku drukarki ustaw na Label.
• Wkładanie etykiet do podajnika MPF. Podajnik Tray1 i opcjonalny podajnik na 550 arkuszy nie
obsługują etykiet.
• Nie wkładać etykiet razem z papierem do podajnika MPF.
• Nie drukuj w odległości mniejszej niż 1 mm od nacięcia.
• Nie drukuj w odległości poniżej 1 mm od krawędzi etykiety, perforacji lub między nacięciami etykiet.
• Etykiety drukować tylko jednokrotnie.
296
Wskazówki dotyczące nośników druku
• Preferowana jest orientacja pionowa, szczególnie przy druku kodów paskowych.
• Nie używaj etykiet posiadających nieosłoniętą część klejącą.
• Używaj pełnych arkuszy etykiet. Niepełne arkusze mogą powodować odklejanie się etykiet podczas
druku i w konsekwencji blokować drukarkę.
• Nie stosować etykiet na arkuszach, na których warstwa samoprzylepna dochodzi do samej krawędzi.
Zaleca się, aby warstwa samoprzylepna zaczynała się co najmniej 1 mm od krawędzi. Substancje
klejące zanieczyszczają drukarkę i być przyczyna utraty gwarancji.
OSTRZEŻENIE: Nie przestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do zablokowania się nośników w drukarce
oraz zanieczyszczenia drukarki i kaset klejem. W konsekwencji, może to prowadzić do utraty gwarancji na
drukarkę i kasety.
Przechowywanie nośników druku
Poniższe wskazówki dotyczące prawidłowego przechowywania nośników druku pomogą uniknąć
problemów z podawaniem i nierówną jakością druku.
• Nośniki druku należy przechowywać w temperaturze otoczenia około 21°C i wilgotności względnej
40%.
• Kartony z nośnikami druku należy składować na palecie lub półce, a nie bezpośrednio na podłodze.
• Po wyjęciu indywidualnych opakowań nośników druku z oryginalnego kartonu, należy upewnić się,
że są składowane na równym podłożu zapewniającym pełne podparcie.
• Nie umieszczać niczego na opakowaniach nośników druku.
Oznakowanie i parametry nośników druku
Informacje dotyczące nośników druku zawarte są w poniższej tabeli.
Obsługiwane formaty papieru
Format papieru
MPF
Tray1
Opcjonalny podajnik
na 550 arkuszy
Dupleks
A4 (210 x 297 mm)
T
T
T
T
B5 (182 x 257 mm)
T
T
T
T
A5 (148 x 210 mm)
T
T
T
T
Letter (215,9 x 279,4 mm)
T
T
T
T
Folio (215,9 x 330,2 mm)
T
T
T
T
Legal (215,9 x 355,6 mm)
T
T
T
T
Executive (184,15 x 266,7 mm)
T
T
T
T
Envelope #10 (104,78 x 241,3 mm)
T
N
N
N
Monarch (98,43 x 190,5 mm)
T
N
N
N
DL (110 x 220 mm.)
T
N
N
N
C5 (162 x 229 mm)
T
N
N
N
Custom
T
T
T
T
*1 *2
*1
ietypowa szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm dla podajnika MPF; 148 mm do 215,9 mm dla podajnika Tray1 i opcjonalnego
N
podajnika na 550 arkuszy.
Nietypowa długość: 127,0 mm do 355,6 mm dla podajnika MPF; 210 mm do 355,6 mm dla podajnika Tray1 i opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy.
*2
Sterownik XPS nie obsługuje formatów nietypowych.
Wskazówki dotyczące nośników druku
297
Obsługiwane rodzaje papieru
Rodzaj papieru
MPF
Strona 1
Plain
Covers
Coated
Label
Tray1
Strona 2
Opcjonalny podajnik Dupleks
na 550 arkuszy
Strona 1
Strona 2
Strona 1
Strona 2
Strona 1
Strona 2
Light
T
T
T
T
T
T
T
N
Normal
T
T
T
T
T
T
T
N
Thick
T
T
T
T
T
T
T
N
Normal
T
N
T
N
T
N
T
N
Thick
T
N
T
N
T
N
N
N
Normal
T
N
T
N
T
N
T
N
Thick
T
N
T
N
T
N
N
N
Normal
T
N
N
N
N
N
N
N
Light
T
N
N
N
N
N
N
N
Envelope
T
N
N
N
N
N
N
N
Recycled
T
T
T
T
T
T
T
N
Letterhead
T
N
T
N
T
N
T
N
Preprinted
T
N
T
N
T
N
T
N
Prepunched
T
N
T
N
T
N
T
N
Color
T
T
T
T
T
T
T
N
SKAZÓWKA: W przypadku papieru zwykłego (Plain) i etykiet (Label), gramaturę papieru można ustawić
W
z opcji Maintenance z poziomu panelu użytkownika, poprzez Tool Box lub Dell™ Printer Configuration Web
Tool, wybierając Light lub Normal w kategorii Paper Density. Po dokonaniu ustawień dla opcji Paper Density,
drukarka stosuje te ustawienia dla papieru Plain i Label.
WSKAZÓWKA: Papier powlekany (coated) można podawać tylko pojedynczo.
Parametry rodzajów papieru
Rodzaj papieru
Gramatura (g/m2)
Uwagi
Plain
60–90
–
Plain Thick
80/90–105
–
Recycled
60–105
–
Labels
–
Nie można stosować papieru do drukarek atramentowych.
Covers
106–163
–
Covers Thick
164–216
–
Envelope
–
–
Coated
106–163
Nie można stosować papieru do drukarek atramentowych.
Coated
164–216
Nie można stosować papieru do drukarek atramentowych.
Letterhead
60–90
–
Preprinted
60–90
–
Prepunched
60–90
–
Color
60–90
–
298
Wskazówki dotyczące nośników druku
18
Umieszczanie nośników druku
Staranny wybór papieru pozwala na bezproblemowy przebieg drukowania.
Przed włożeniem nośnika druku, należy ustalić, na której stronie zalecane jest drukowanie. Informacja ta
znajduje się zwykle na opakowaniu nośnika druku.
Pojemność podajników
Tray1 może pomieścić:
• 250 arkuszy typowego papieru.
Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy (Tray2) można pomieścić:
• 550 arkuszy typowego papieru.
Podajnik wielofunkcyjny (MPF) może pomieścić:
• 150 arkuszy typowego papieru.
Wymiary nośników druku
Maksymalne formaty nośników druku, jakie można włożyć do podajnika Tray1 i opcjonalnego podajnika
na 550 arkuszy wynoszą:
• Szerokość: od 148 mm do 215,9 mm
• Długość: od 210 mm do 355,6 mm
Maksymalne formaty nośników druku, jakie można włożyć do podajnika MPF wynoszą:
• Szerokość: od 76,2 mm do 215,9 mm
• Długość: od 127 mm do 355,6 mm
Wkładanie nośników druku do podajnika 1 i opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy
Poniższa sekcja opisuje, jak umieszczać papier firmowy. Więcej informacji na temat wkładania papieru
firmowego znajduje się w sekcji „Wkładanie papieru” na stronie 75.
WSKAZÓWKA: Aby uniknąć blokowania się papieru, nie należy zdejmować podajnika w trakcie drukowania.
WSKAZÓWKA: Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Nie stosować papieru do drukarek
atramentowych.
Wkładanie papieru firmowego (z nadrukiem i z dziurkami)
Papier z nadrukiem, np.: papier firmowy i papier dziurkowany muszą być wkładane dolna krawędzią do
przodu i z nadrukiem do dołu, jak na rysunku.
SKAZÓWKA: Ustaw Letterhead 2 Sided lub Letterhead Duplex Mode w pozycji Enable i Paper
W
Type w pozycji Letterhead, Preprinted lub Prepunched na panelu użytkownika lub w sterowniku
drukarki nawet, gdy drukowanie odbywa się tylko po jednej stronie papieru formowego, z nadrukiem, czy
dziurkowanego.
Umieszczanie nośników druku
299
Zasobnik materiałów drukowych
Podajnik Tray1 i opcjonalny na 550
arkuszy
Strona do druku
Drukiem do dołu
LE
TT
HE
AD
Nagłówek wchodzi do drukarki na
końcu
Drukiem do dołu
DA
EH
T
RE
TE
L
MPF
ER
Orientacja strony
Nagłówek wchodzi do drukarki na
końcu
Wkładanie nośników druku do podajnika MPF
1 Delikatnie otworzyć pokrywę podajnika MPF.
300
Umieszczanie nośników druku
2 Rozłożyć tacę podajnika, jeśli zachodzi taka potrzeba.
3 Przesunąć prowadnice do krawędzi tacy. Prowadnice powinny być maksymalnie rozsunięte.
4 Wszystkie nośniki wkładamy skierowane stroną do druku do góry i górną krawędzią do przodu.
WSKAZÓWKA: Nośników druku nie należny wkładać do podajnika MPF na siłę.
Umieszczanie nośników druku
301
5 Dosunąć prowadnice do nośnika tak, aby lekko go dotykały.
WSKAZÓWKA: Nie wpychać nośników druku do podajnika MPF.
6 Na panelu operatora puknij Size.
7 Puknij
lub
, aż podświetli się żądany format papieru i wybierz go.
8 Puknij Type.
9 Puknij
lub
, aż podświetli się żądany typ papieru i wybierz go.
10 Puknij OK.
Wkładanie kopert do podajnika MPF
Przy wkładaniu kopert do podajnika MPF stosuj się do poniższych wytycznych:
UWAGA: Nigdy nie stosuj kopert z okienkami, wyściełanych lub samoprzylepnych. Powodują one
blokowanie drukarki i mogą doprowadzić do jej uszkodzenia.
SKAZÓWKA: Jeśli koperty nie są wkładane do podajnika MPF zaraz po wyjęciu ich z opakowania, mogą
W
się wybrzuszać. Aby uniknąć blokowania, mocno nacisnąć na całej powierzchni kopert, aby ją wyrównać, jak
pokazano na rysunku, przed włożeniem ich do podajnika MPF.
WSKAZÓWKA: Maksymalna wysokość kopert, jaką można umieścić w podajniku MPF wynosi około 15 mm
(15 kopert).
302
Umieszczanie nośników druku
Koperta #10, Monarch lub DL
Koperty wkłada się krótszą krawędzią z zamkniętym skrzydełkiem i nadrukiem do góry. Sprawdź, czy
skrzydełka są po lewej stronie, stojąc przodem do drukarki.
C5
Koperty wkłada się krótszą krawędzią z otwartymi lub zamkniętymi skrzydełkami i nadrukiem do góry.
Sprawdź, czy skrzydełka znajdują się u dołu, gdy są otwarte lub u góry, gdy są zamknięte, patrząc
w kierunku drukarki.
Umieszczanie nośników druku
303
Korzystanie z podajnika MPF
• Nie mieszać rodzajów i rozmiarów nośników druku w trakcie jednej sesji drukowania.
• Najlepsze efekty uzyskuje się na nośnikach wysokiej jakości przeznaczonych do drukarek laserowych.
• Więcej informacji na temat nośników druku w sekcji „Wskazówki dotyczące nośników druku” na
stronie 293.
• Nie należy dokładać ani wyjmować nośników do podajnika MPF jeśli nie jest pusty lub w trakcie pracy
drukarki pobierającej nośnik z podajnika MPF. W przeciwnym przypadku papier może się blokować.
• Nośniki druku należy wkładać zalecaną stroną do druku skierowaną do góry i górną krawędzią
w kierunku drukarki.
• Nie kłaść żadnych przedmiotów na podajniku MPF. Nie naciskać na podajnik, ani nadmiernie go nie
obciążać.
• Na podajniku znajduje się oznakowanie, jak należy wkładać papier do podajnika i jak położyć kopertę.
Łączenie szuflad
Drukarka automatycznie łączy pobieranie papieru z szuflad, gdy znajduje się w nich ten sam rozmiar i typ
nośnika druku. Po wykorzystaniu nośnika z pierwszej szuflady nastąpi pobieranie nośnika z następnej.
WSKAZÓWKA: W każdej szufladzie powinny być nośniki tego samego typu i tej samej wielkości. Podajnik MPF
nie może zostać połączony z żadną z szuflad.
Po włożeniu do szuflad nośnika tego samego typu i tej samej wielkości, wybierz Paper Type w opcji Tray
Settings dla każdego podajnika (szuflady).
Aby dezaktywować łączenie szuflad, zmień parametr Paper Type w jednym z podajników (Tray).
SKAZÓWKA: Jeśli do szuflad włożono różnego typu nośniki o tej samej wielkości, drukarka będzie je
W
automatycznie łączyć jeśli rodzaj papieru nie został wyszczególniony we właściwościach/preferencjach
sterownika drukarki.
304
Umieszczanie nośników druku
Drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faksowanie oraz
Dell Document Hub
19Drukowanie ................................................................... 307
20Kopiowanie ................................................................... 325
21Skanowanie ................................................................... 337
22Faksowanie..................................................................... 367
23 Dell™ Document Hub ................................................ 393
Umieszczanie nośników druku
305
306
Drukowanie
19
Drukowanie
W tym rozdziale znajdują się wskazówki dotyczące drukowania określonych informacji oraz sposoby
kasowania zadania druku.
Jak prawidłowo drukować
Jak przechowywać nośniki druku
Należy zadbać o właściwe przechowywanie nośników druku. Więcej informacji na ten temat, znajduje się
w sekcji „Przechowywanie nośników druku” na stronie 468.
Jak unikać blokowania się papieru
UWAGA: Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego
nośnika.
Wybierając odpowiednie nośniki druku oraz prawidłowo umieszczając je w drukarce, zmniejsza się ryzyko
blokowania się papieru. Więcej informacji na temat wkładania papieru do drukarki znajduje się w sekcjach:
• „Wkładanie papieru”
• „Wkładanie nośników druku do podajnika MPF”
• „Zapobieganie blokowaniu się nośników”
W przypadku zablokowania papieru, patrz rozdział „Usuwanie zablokowanego papieru”, strona 513.
Zlecenie zadania druku
Sterownik drukarki pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji drukarki. Po wybraniu funkcji Print
w programie drukarki, otwiera się okno sterownika drukarki. Wprowadź ustawienia dla danego zadania.
Ustawienia drukowania wybrane z poziomu sterownika unieważniają ustawienia domyślne wykonane
poprzez panel użytkownika lub funkcję Tool Box.
Można kliknąć ma Preferences znajdujące się w polu Print widocznym na początku, aby zapoznać się ze
wszystkimi dostępnymi ustawieniami systemu. Jeśli któraś z funkcji wyświetlanych w oknie sterownika
jest nieznana, należy skorzystać z Pomocy online.
Drukowanie w typowej aplikacji Microsoft Windows® przebiega następująco:
1 Otwórz plik przeznaczony do druku.
2 Z menu Plik, wybierz Drukuj.
3 Sprawdź, czy w oknie dialogowym wyświetlana jest nazwa właściwej drukarki. W razie potrzeby,
wprowadź zmiany w ustawieniach (na przykład, które strony drukować, jaką liczbę egzemplarzy).
4 Kliknij na Preferences, aby dostosować ustawienia systemu niedostępne z poziomu pierwszego
ekranu, a potem kliknij OK.
5 Kliknij OK lub Print, aby zlecić drukarce wykonanie zadania.
WSKAZÓWKA: W przypadku drukowania na nośnikach małych rozmiarów, takich jak koperty, należy podnieść
panel użytkownika tak, aby można było z łatwością wyjąć wydrukowane nośniki z tacy odbiorczej.
Drukowanie
307
Kasowanie zadań druku
Jest kilka metod kasowania zleconego zadania druku.
• Kasowanie zadania w panelu użytkownika
• Kasowanie zadania z poziomu Windows
Kasowanie zadania w panelu użytkownika
Kasowanie po rozpoczęciu drukowania:
1 Puknij Stop.
Kasowane jest tylko bieżące zadanie. Wszystkie pozostałe zadania będą wykonane.
Aby skasować zadanie po jego rozpoczęciu:
1 Naciśnij przycisk
(Job Status).
Pojawi się lista zadań.
2 Puknij w zadanie, które chcesz skasować.
3 Puknij Stop.
4 Puknij Stop Job.
Kasowanie zadania z poziomu Windows
Kasowanie z poziomu paska zadań
Po zleceniu zadania drukowania, na pasku zadań pojawia się w prawym dolnym rogu mała ikona.
1 Kliknij dwukrotnie na ikonę drukarki.
W oknie drukarki wyświetli się lista zadań.
2 Wybierz zadanie, które chcesz skasować.
3 Naciśnij klawisz <Delete>.
Kasowanie zadania z poziomu pulpitu
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows XP: Kliknij Start  Drukarki i faksy.
W przypadku Windows Vista®: Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki.
W przypadku Windows Server® 2008: Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
W przypadku systemu Windows Server 2008 R2: Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows 8: W trybie ekranowym, prawym przyciskiem kliknij w lewym
dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel użytkownika  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows Server 2012: W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy
dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel użytkownika  Sprzęt  Urządzenia i drukarki.
Pojawi się lista dostępnych drukarek.
2 Prawym przyciskiem kliknij na drukarkę wybraną w trakcie zlecania zadania druku, a następnie
wybierz Podgląd druku.
3 Wybierz sterownik drukarki.
W oknie drukarki wyświetli się lista zadań.
4 Wybierz zadanie, które chcesz skasować.
5 Naciśnij klawisz <Delete>.
308
Drukowanie
Drukowanie dwustronne (dupleks)
Drukowanie dwustronne, pozwala na druk na obu stronach kartki. Informacje na temat formatów do
druku dupleks znajdują się w sekcji „Obsługiwane formaty papieru”, strona 297.
Drukowanie dwustronne z zespołem Duplex
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows XP: Kliknij Start  Drukarki i faksy.
W przypadku systemu Windows Vista: Kliknij Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk 
Drukarki.
W przypadku systemu Windows Server 2008: Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki.
W przypadku systemu Windows Server 2008 R2: Kliknij Start  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows 8: W trybie ekranowym, prawym przyciskiem kliknij w lewym
dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel użytkownika  Sprzęt i dźwięk  Urządzenia i drukarki.
W przypadku systemu Windows Server 2012: W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy
dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel użytkownika  Sprzęt  Urządzenia i drukarki.
2 Prawym przyciskiem kliknij na drukarkę i wybierz Preferencje drukowania.
Pojawia się zakładka General.
3 W oknie Paper Source, wybierz podajnik papieru.
Dla sterownika PCL:
Wybierz spośród Auto, Tray1, Tray2 i MPF.
Dla sterownika PS:
Wybierz spośród Automatically Select, Tray1, Tray2 i MPF.
4 W oknie Duplex, wybierz Flip on Short Edge lub Flip on Long Edge.
WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje na temat opcji Flip on Short Edge i Flip on Long Edge znajdują
się w sekcji „Flip on Short Edge” na stronie 310 i „Flip on Long Edge” na stronie 310.
5 Kliknij OK.
Korzystanie z funkcji druku broszur
Aby użyć funkcję drukowanie broszur, zaznacz pole wyboru przy Enable w opcji Booklet Printing
w zakładce Layout.
WSKAZÓWKA: W przypadku zastosowania sterownika XPS lub PS, funkcja druku broszury jest niedostępna.
WSKAZÓWKA: Należy wybrać Flip on Long Edge w opcji Duplex, gdy korzysta się z funkcji Booklet Print.
Drukowanie
309
Flip on Long Edge
Przy takim ustawieniu, zakłada się łączenie wzdłuż dłuższej krawędzi strony (lewa strona
w przypadku ustawienia pionowego i górna krawędź w przypadku ustawienia poziomego).
Poniższy rysunek pokazuje łączenie wzdłuż dłuższej krawędzi, przy pionowej i poziomej
orientacji strony.
Pionowa strona Flip on Short Edge
Pozioma strona
Przy takim ustawieniu, zakłada się łączenie wzdłuż krótszej krawędzi strony (górna
krawędź w przypadku ustawienia pionowego i lewa krawędź w przypadku ustawienia
poziomego). Poniższy rysunek pokazuje łączenie wzdłuż krótszej krawędzi, przy pionowej
i poziomej orientacji strony.
Pionowa strona Pozioma strona
Korzystanie z funkcji Stored Print
Zlecając wykonanie zadania drukarce można zaznaczyć z poziomu sterownika drukarki, że zadanie ma
zostać przechowane w pamięci. Gdy jesteśmy gotowi do wydrukowania danego zadania, poprzez panel
użytkownika wybieramy z pamięci drukarki zadanie do drukowania.
WSKAZÓWKA: Po wyłączeniu drukarki informacje przechowywane w pamięci zostają usunięte.
WSKAZÓWKA: Funkcja Stored Print jest dostępna, gdy:
• Dysk RAM jest włączony w menu drukarki.
• RAM Disk jest ustawiony na Available w sterowniku drukarki.
310
Drukowanie
Przegląd
Funkcja druku z pamięci obejmuje następujące opcje:
Secure Print
W pamięci można przez krótki czas przechowywać zadania druku zabezpieczone hasłem. Użytkownicy
znający hasło mogą drukować je z poziomu panelu użytkownika. Funkcja ta może być wykorzystana
do druku dokumentów poufnych. Przechowywane w pamięci zadanie może zostać usunięte po jego
wykonaniu lub po upływie ustalonego czasu.
Przesyłanie
danych poufnych
Wprowadzanie hasła
z panelu użytkownika.
Drukowanie danych
Poufne
Dane są usuwane
w ustalonym czasie
Private Mail Box Print
W pamięci można przechowywać zadania druku zabezpieczone hasłem. Użytkownicy znający hasło
mogą drukować je z poziomu panelu użytkownika, w dogodnym momencie. Funkcja ta może być
wykorzystana do druku dokumentów poufnych. Zadania przechowywane są w pamięci do chwili
usunięcia ich poprzez panel użytkownika.
Przesyłanie danych
Wprowadzanie hasła
z panelu użytkownika
Drukowanie danych
Public Mail Box Print
W pamięci można przechowywać zadania druku bez zabezpieczania hasłem. Dowolny użytkownik może
drukować je z poziomu panelu użytkownika, w dogodnym momencie. Zadania przechowywane są
w pamięci do chwili usunięcia ich poprzez panel użytkownika.
Drukowanie danych
Przesyłanie danych
Drukowanie
311
Proof Print
Posortowane zadanie druku jest zapisane w pamięci, zaś jedna kopia jest drukowana automatycznie, aby
można było sprawdzić jakość wydruku. Jeśli nie wystąpiły problemy z jakością druku, można wydrukować
więcej egzemplarzy. Zapobiega to drukowaniu na raz wielu kopii o niezadowalającej jakości.
Drukowanie
jednego zestawu
Przesyłanie danych
Sprawdź, czy wynik
jest odpowiedni.
Drukowanie
pozostałych zestawów
z panelu użytkownika.
Różnice pomiędzy różnymi typami zadań podane są poniżej. Jeśli chcesz ustawić hasło dostępu do
informacji poufnych, zapisz zadania w opcji Secure Print lub Private Mail Box Print.
Typy zadań
Hasło
Secure Print
T
• Zapisane zadania zostają usunięte w wyznaczonym czasie.
• Nie można ustawić liczby kopii z panelu użytkownika. Liczba kopii zależy
od liczby podanej w sterowniku drukarki.
• Zadania pozostają do chwili usunięcia ich poprzez panel użytkownika.
• Można ustawić liczbę kopii z panelu użytkownika.
Private Mail Box Print
T
Public Mail Box Print
N
Proof Print
N
Różnice
• Zadanie druku jest ustawione do sortowania.
• Jeden egzemplarz drukowany jest automatycznie.
• Zadania pozostają do chwili usunięcia ich poprzez panel użytkownika.
• Można ustawić liczbę kopii z panelu użytkownika.
WSKAZÓWKA: Jeśli rozmiar zadania druku jest większy niż ilość dostępnej pamięci, drukarka może wyświetlić
komunikat o błędzie.
Procedury drukowania zapisanego zadania druku
WSKAZÓWKA: Funkcja drukowania zapisanego zadania dostępna tylko przy korzystaniu ze sterownika PCL lub PS.
Jeśli typ zadania wybrany jest w sterowniku drukarki, zadanie zostanie zapisane w pamięci, aż z panelu
użytkownika zostanie zlecone wydrukowanie go. Poniżej podane są procedury zapisywania i drukowania zadań.
Przechowywanie zadań druku
Aby skorzystać z funkcji drukowania zadań zapisanych w pamięci, należny wybrać typ zadania inny niż
Normal Print w zakładce General sterownika drukarki. Zadanie będzie zapisane w pamięci, aż do zlecenia
wydrukowania go z panelu użytkownika.
WSKAZÓWKA: Druk bezpieczny (Secure Print) i Druk z prywatnych skrzynek pocztowych (Private MailBox
Print) wymagają podania hasła w celu zachowania poufności informacji.
SKAZÓWKA: Jeśli nie podano nazwy zadania z poziomu sterownika drukarki, zadanie będzie identyfikowane
W
poprzez datę i godzinę podawaną przez komputer w celu odróżnienia go od innych zadań przypisanych
w pamięci danemu użytkownikowi.
Drukowanie zadań przechowywanych w pamięci
1 Naciśnij przycisk
2 Puknij Print.
(Home).
3 Wybierz rodzaj zadania spośród Secure Print, Private Mailbox, Public Mailbox i Proof
Print. Pojawi się lista ID użytkowników.
312
Drukowanie
4 Puknij
, aż pojawi się żądane ID użytkownika, a potem puknij na ID użytkownika.
SKAZÓWKA: Druk bezpieczny (Secure Print) i druk z prywatnych skrzynek pocztowych (Private
W
MailBox Print) wymagają podania hasła w celu zachowania poufności informacji. Jeśli wybrana zostaje
opcja Public Mail Box Print lub Proof Print, przejdź do kroku 6.
5 Wprowadź hasło za pomocą klawiatury numerycznej i puknij OK.
Szczegółowe informacje dotyczące ustawiania hasła, patrz „Wprowadzanie hasła poprzez pulpit
użytkownika (Secure Print/Private Mail Box Print)” poniżej.
6 Puknij
, aż pojawi się szukany dokument, a potem puknij w dokument.
WSKAZÓWKA: Pukając w Quantity, można określić liczbę kopii. W przypadku funkcji Secured Print,
opcja Quantity jest niedostępna.
7 Puknij Print.
WSKAZÓWKA: Jeśli chcesz przechowywać dane w pamięci przez jakiś czas, odznacz pola wyboru przy
Print and Delete.
8 Puknij OK.
Zapamiętane zadanie zostanie wydrukowane.
Wprowadzanie hasła poprzez pulpit użytkownika (Secure Print/Private Mail Box Print)
Po wybraniu Secure Print lub Private Mail Box z Print Menu, pojawia się ekran do
wprowadzenia hasła po wybraniu ID użytkownika.
Za pomocą klawiatury numerycznej, wprowadź cyfrowe hasło, które zostało podane w sterowniku
drukarki. Wprowadzone hasło zostanie wyświetlone jako (*******) aby zapewnić poufność.
Jeśli wprowadzone hasło jest nieprawidłowe, wyświetli się komunikat Wrong Password Retry.
Zaczekaj 3 sekundy lub puknij Close, aby wrócić do ekranu wprowadzania hasła.
Jeśli wprowadzone hasło jest prawidłowe, dostępne będą wszystkie zadania drukowania pasujące do
danego ID użytkownika i wprowadzonego hasła. Zadania przypisane wprowadzonemu hasłu pojawią
się na ekranie. Można następnie wybrać wydruk danego zadania lub usunąć je z listy. Więcej informacji
znajduje się w sekcji „Drukowanie zadań przechowywanych w pamięci” na stronie 312.
Usuwanie zadań z pamięci
W przypadku funkcji Secure Print, zadanie zostanie usunięte z pamięci po jego wykonaniu lub
w określonym terminie, jeśli taki został wprowadzony z panelu użytkownika.
Pozostałe zadania przechowywane są w pamięci do chwili usunięcia ich poprzez panel użytkownika.
Drukowanie z pamięci USB
Funkcja drukowania z pamięci USB pozwala na drukowanie plików zapisanych w urządzeniu masowym
USB z poziomu panelu użytkownika.
WAGA: Aby zapobiec uszkodzeniu drukarki, nie podłączaj żadnego innego urządzenia do portu USB
U
z przodu niż pamięć USB.
UWAGA: Nie wyjmuj pamięci USB z portu USB z przodu drukarki, aż drukarka skończy drukowanie.
SKAZÓWKA: Jeśli opcja Function Enabled dla USB Direct Print ustawiona jest na On(Password),
W
trzeba wprowadzić czterocyfrowe hasło, aby móc korzystać z funkcji drukowania. Jeśli opcja Function
Enabled dla USB Direct Print ustawiona jest na Off, funkcja drukowania oraz menu są wyłączone. Więcej
szczegółów w sekcji „Function Enabled” na stronie 254.
Port USB z przodu obsługuje urządzenia USB 2.0. Należy używać tylko
autoryzowanych pamięci USB z wtyczką typu A. Używaj tylko ekranowanej
pamięci USB.
Wtyczka typu A
Drukowanie
313
Obsługiwane formaty plików
Następujące formaty plików mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB.
• PDF
• TIFF
• JPEG
Wkładanie i wyjmowanie pamięci USB
Pamięć USB można włożyć przed drukowaniem lub skanowaniem obrazów.
Przed wyjęciem pamięci USB, sprawdź, czy drukarka aktualnie nie korzysta z pamięci USB.
WAGA: Jeśli pamięć zostanie usunięta w trakcie pracy, dane w pamięci USB lub samo urządzenie mogą
U
zostać zniszczone.
Drukowanie pliku PDF/TIFF z pamięci USB
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Włóż pamięć USB do portu USB z przodu drukarki.
Szczegółowe informacje odnośnie wkładania pamięci USB, patrz „Wkładanie i wyjmowanie pamięci
USB.” powyżej.
3 Puknij Print PDF/TIFF.
4 Przewiń stronę lub puknij folder, aż pojawią się szukane pliki, a potem puknij na te pliki.
WSKAZÓWKA: Na panelu dotykowym wyświetlane są jedynie następujące znaki:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $ % ’ ‘ - @ {} ~ ! # ( ) & _ ^
WSKAZÓWKA: W poziomu wyświetlacza można wybrać i wydrukować do 10 plików.
5 Puknij
.
6 Na ekranie Print Settings można określić, takie opcje jak Output Color, Select Tray, 2 Sided
Printing, Layout, Image Types, Collation oraz PDF Password.
Szczegóły, patrz „Print PDF/TIFF”, strona 281.
7 Puknij Print, aby rozpocząć drukowanie.
SKAZÓWKA: Druk w kolorze chroniony jest hasłem, jeśli funkcja Function Enabled dla opcji USB Direct
W
Print jest ustawiona na On(Color Password). Jesli ustawisz Output Color na Full Color, a następnie
Function Enabled dla opcji USB Direct Print na On(Color Password), konieczne będzie wprowadzenie
czterocyfrowego hasła.
WSKAZÓWKA: Tylko pliki PDF/TIFF utworzone za pomocą funkcji skanowania na tej drukarce mogą być
drukowane poprzez funkcję Print PDF/TIFF.
314
Drukowanie
Drukowanie pliku JPEG z pamięci USB
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Włóż pamięć USB do portu USB z przodu drukarki. Szczegółowe informacje odnośnie wkładania
pamięci USB, patrz „Wkładanie i wyjmowanie pamięci USB”, strona 314.
3 Puknij Print JPEG.
4 Przewiń stronę lub wybierz folder, aż pojawią się szukane pliki, a potem puknij na te pliki.
WSKAZÓWKA: Na panelu dotykowym wyświetlane są jedynie następujące znaki:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 $ % ’ ‘ - @ {} ~ ! # ( ) & _ ^
WSKAZÓWKA: W poziomu wyświetlacza można wybrać i wydrukować do 100 plików.
5 Puknij
.
6 Na ekranie Print Settings można określić, takie opcje jak Output Color, Select Tray, 2
Sided Printing, Layout, Image Types, Collation. Więcej szczegółów, patrz „Print JPEG”,
strona 281.
7 Puknij Print, aby rozpocząć drukowanie.
SKAZÓWKA: Druk w kolorze chroniony jest hasłem, jeśli funkcja Function Enabled dla opcji USB
W
Direct Print jest ustawiona na On(Color Password). Jesli ustawisz Output Color na Full Color,
a natępnie Function Enabled dla opcji USB Direct Print na On(Color Password), konieczne będzie
wprowadzenie czterocyfrowego hasła.
WSKAZÓWKA: Tylko pliki JPEG utworzone za pomocą funkcji skanowania na tej drukarce mogą być
drukowane poprzez funkcję Print JPEG.
Drukowanie z wykorzystaniem Web Services on Devices (WSD)
Ten rozdział zawiera informacje dotyczące drukowania sieciowego za pomocą WSD, protokołu Microsoft
dla systemów Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2
oraz Windows Server 2012.
Dodawanie ról usług drukowania
W przypadku korzystania z Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012,
trzeba dodać role drukowania do klienta Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows
Server 2012.
W przypadku systemu Windows Server 2008:
1 Kliknij Start  Narzędzia administratora  Menadżer serwera.
2 Wybierz Dodaj role w menu Akcja.
3 Zaznacz pole Usługi druku w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról, a potem kliknij Dalej.
4 Zaznacz pole Serwer druku, a potem kliknij Dalej.
5 Kliknij na Instaluj.
W przypadku systemu Windows Server 2008 R2:
1 Kliknij Start  Narzędzia administratora  Menadżer serwera.
2 Wybierz Dodaj role w menu Akcja.
3 Zaznacz pole Usługi druku i dokumentów w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról,
a następnie kliknij Dalej.
4 Kliknij na Dalej.
5 Zaznacz pole Serwer druku, a potem kliknij Dalej.
6 Kliknij na Instaluj.
Drukowanie
315
W przypadku systemu Windows Server 2012:
1 Kliknij Menadżer serwera na ekranie Start.
2 Wybierz Dodaj role w menu Zarządzaj.
3 Kliknij Dalej w oknie Zanim zaczniesz  wybierz rodzaj instalacji w oknie Rodzaj instalacji 
Wybierz serwer docelowy w oknie Wybór serwera w Kreatorze dodawania ról i funkcji.
4 Zaznacz pole Usługi druku i dokumentów w oknie Role serwera w opcji Kreator dodawania ról,
a następnie kliknij Dalej.
5 Wybierz funkcje z okna Funkcje  potwierdź dokonanie wyboru w oknie Potwierdzenia.
6 Kliknij na Instaluj.
Ustawienia drukarki
Można udostępnić drukarkę w sieci, wykorzystując dołączoną do drukarki płytę Software and Documentation
dostarczaną z drukarką lub za pomocą kreatora dodawania drukarek systemu Microsoft Windows.
Instalowanie sterownika drukarki przy pomocy kreatora dodawania drukarki
1 Kliknij Start  Urządzenia i drukarki (Start  Panel sterowania  Sprzęt i dźwięk  Drukarki dla
Windows Vista i Windows Server 2008).
W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:
W trybie ekranowym, prawym przyciskiem kliknij w lewym dolnym rogu ekranu, a potem kliknij Panel
użytkownika  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt dla Windows Server 2012)  Urządzenia i drukarki.
2 Kliknij na opcję Dodaj drukarkę, aby uruchomić kreatora dodawania drukarki.
3 Wybierz Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.
4 Wybierz drukarkę z listy, a następnie kliknij na Dalej.
WSKAZÓWKA: Na liście dostępnych drukarek, drukarka WSD wyświetlana jest jako http://IP address/ws/.
SKAZÓWKA: Jeśli na liście nie wyświetli się żadna drukarka WSD, wprowadź adres IP drukarki ręcznie,
W
aby utworzyć drukarkę WSD. Aby wprowadzić adres IP drukarki ręcznie, wykonaj czynności podane
poniżej.
W przypadku Windows Server 2008 R2, aby utworzyć drukarkę WSD, trzeba być członkiem Grupy
administratorów.
1. Kliknij na Mojej drukarki nie ma na liście.
2. Wybierz Dodaj drukarkę używającą adresu TCP/IP lub nazwy hosta i kliknij Dalej.
3. Wybierz Urządzenie usług sieciowych (WSD) z menu Typ urządzenia.
4. Wpisz adres IP drukarki w polu tekstowym Nazwa hosta lub adres IP i kliknij Dalej.
WSKAZÓWKA: Przed przystąpieniem do instalowania sterownika przy użyciu kreatora Dodaj drukarkę
w Windows Server 2008 R2 lub Windows 7, wykonaj jedną z czynności:
• Nawiąż połączenie sieciowe, aby Aktualizacje Windows mogły przeskanować komputer.
• Dodaj sterownik drukarki do komputera.
5 Jeśli system zażąda zainstalowania sterownika drukarki, należy go zainstalować. Jeśli system zażąda
hasła lub potwierdzenia administratora, wpisz hasło lub potwierdź.
6 Dokończ pozostałe kroki z kreatorem i kliknij na Zakończ.
7 Wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić, czy wszystko zostało zainstalowane pomyślnie.
a Kliknij Start  Urządzenia i drukarki (Start  Panel sterowania  Sprzęt i urządzenia  Drukarki
w Windows Vista i Windows Server 2008).
W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012;
W trybie Desktop, kliknij prawym przyciskiem na lewy dolny róg ekranu, a potem kliknij Panel
sterowania  Sprzęt i dźwięk (Sprzęt w przypadku Windows Server 2012)  Urządzenia
i drukarki.
316
Drukowanie
b Prawym przyciskiem kliknij na drukarkę, którą właśnie utworzyłeś, a potem kliknij Właściwości
drukarki (Właściwości w Windows Server 2008 i Windows Vista).
c W zakładce General, kliknij na pole Print Test Page. Jeśli strona wydrukuje się prawidłowo,
instalacja jest zakończona.
Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct™
Ta sekcja zawiera informacje dotyczące drukowania Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct pozwala na bezpośrednie
podłączenie do drukarki takich urządzeń przenośnych jak komputery, smartfony i tablety poprzez
sieć Wi-Fi. Za pomocą Wi-Fi Direct, można drukować dokumenty, zdjęcia lub e-maile z przenośnych
urządzeń Wi-Fi bezpośrednio, bez bezprzewodowych punktów dostępowych.
WSKAZÓWKA: Wi-Fi Direct jest funkcją dostępną, gdy zainstalowany jest opcjonalny adapter bezprzewodowy.
WSKAZÓWKA: Wi-Fi Direct jest dostępna nawet, gdy drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej przy
wykorzystaniu opcjonalnego adaptera bezprzewodowego.
WSKAZÓWKA: Poprzez sieć Wi-Fi Direct dostępna jest jedynie funkcja drukowania.
WSKAZÓWKA: Poprzez sieć Wi-Fi Direct może być podłączone maksymalnie 1 urządzenie.
WSKAZÓWKA: Nie można podłączyć danego urządzenia przenośnego do internetu poprzez sieć Wi-Fi Direct
drukarki.
SKAZÓWKA: W zależności od urządzenia, kanał wykorzystywany do podłączenia urządzenia do drukarki
W
poprzez Wi-Fi Direct może być inny niż kanał wykorzystywany przez drukarkę do podłączenia się do sieci
poprzez tryb infrastruktura Wi-Fi. W takim przypadku, równoległe połączenie Wi-Fi Direct i Wi-Fi infrastruktura
mogą nie działać poprawnie.
Konfigurowanie Wi-Fi Direct
Ab skorzystać z Wi-Fi Direct, należny najpierw skonfigurować ustawienia Wi-Fi Direct z panelu
użytkownika drukarki. W ceku podłączenia urządzenia przenośnego do drukarki poprzez Wi-Fi Direct,
wybierz SSID drukarki z listy sieci bezprzewodowych urządzenia mobilnego i wprowadź wyrażenie
szyfrujące niezbędne do zrealizowania połączenia.
Konfigurowanie drukarki
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wi-Fi Direct.
5 Puknij Wi-Fi Direct.
6 Puknij Enable, a potem puknij OK.
Gdy wyświetli się komunikat o urządzeniach, puknij Close.
7 Puknij Group Role.
8 Puknij Group Owner, a potem puknij OK.
9 Puknij Connection Status.
10 Sprawdź, czy do Wi-Fi Direct nie ma podłączonych żądnych urządzeń.
SKAZÓWKA: Gdy podłączone jest inne urządzenie (cyfra 1 wyświetlona jest w polu Connection Status),
W
nie można korzystać z połączenia Wi-Fi Direct. Należy wyłączyć to urządzenie z sieci Wi-Fi Direct. Patrz
„Rozłączanie sieci Wi-Fi Direct”, strona 319.
Drukowanie
317
11 Po ustawieniu połączenia Wi-Fi Direct, drukarkę należy przeładować. Po przeładowaniu,
powtórz kroki 1 do 4.
12 Puknij , ... aż pojawi się SSID i Passphrase, potem puknij na każde menu, aby sprawdzić jaki jest
SISD i wyrażenie szyfrujące.
WSKAZÓWKA: W celu potwierdzenia wartości SSID i wyrażenia szyfrującego drukarki, można wydrukować
listę z tymi informacjami, pukając na Print Passphrase w menu Passphrase.
Podłączanie urządzenia przenośnego
1 Urządzenia przenośne można podłączyć do sieci Wi-Fi Direct.
W przypadku Windows 8 i Windows RT
a Stuknij opcję Ustawienia w menu Ustawienia komputera.
b Stuknij w ikonę Wi-Fi.
c Stuknij w SSID drukarki, a potem stuknij Połącz.
d Wprowadź wyrażenie szyfrujące, a potem stuknij Dalej.
Urządzenie przenośne zostanie dodane do drukarki.
W przypadku systemu Windows 7:
a Kliknij na ikonę sieci na pasku zadań.
b Kliknij w SSID drukarki, a potem stuknij Połącz.
c Wprowadź wyrażenie szyfrujące, a następnie kliknij OK.
d Kliknij Kasuj, aby wyjść z okna Określ lokalizację sieci.
Urządzenie przenośne zostanie dodane do drukarki.
W przypadku systemu Windows Vista:
a Kliknij Start  Połącz z.
b Kliknij SSID drukarki.
c Wprowadź wyrażenie szyfrujące, a następnie kliknij Połącz.
Urządzenie przenośne zostanie dodane do drukarki.
W przypadku systemu Windows XP:
a Kliknij Start  Panel sterowania  Połączenia sieciowe.
b Kliknij prawym przyciskiem na ikonę Połączenie sieci bezprzewodowej, a potem wybierz Pokaż
dostępne sieci bezprzewodowe.
c Kliknij w SSID drukarki, a potem stuknij Połącz.
d Wprowadź wyrażenie szyfrujące, a następnie kliknij Połącz.
Urządzenie przenośne zostanie dodane do drukarki.
W przypadku iOS:
a Stuknij Ustawienia  Wi-Fi.
b Puknij SSID drukarki.
c Wprowadź wyrażenie szyfrujące, a potem stuknij Dołącz.
Urządzenie przenośne zostanie dodane do drukarki.
W przypadku systemu Android:
Procedura zależy od urządzenia przenośnego. Szczegółowe informacje podane są w instrukcji
dostarczanej z urządzeniem przenośnym.
2 Zainstaluj drukarkę na urządzeniu przenośnym.
W przypadku Windows 8 i Windows RT
a Kliknij Urządzenia w menu Ustawienia komputera.
318
Drukowanie
b Kliknij Dodaj urządzenie w podmenu Urządzenia.
c Kliknij Dell_xxxxxx.
Drukarka jest gotowa do użycia.
W przypadku Windows XP, Windows Vista, Windows 7:
Na urządzeniu przenośnym należny zainstalować sterownik drukarki. Patrz „Instalowanie
sterowników na komputerach z systemem Windows®”, strona 79.
W przypadku iOS:
Po zainstalowaniu aplikacji do drukowania, takie jak Mobile Print App for Dell, drukarka jest gotowa
do użycia.
W przypadku systemu Android:
Po zainstalowaniu aplikacji do drukowania, takie jak Dell Mobile Print, drukarka jest gotowa do
użycia.
Drukowanie za pomocą Wi-Fi Direct
Procedura drukowania zależy od urządzenia przenośnego. Szczegółowe informacje dotyczące
drukowania zawarte są w instrukcji dostarczanej z urządzeniem przenośnym.
Rozłączanie sieci Wi-Fi Direct
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij Connection Status.
SKAZÓWKA: Menu Connection Status wyświetla się tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona
W
poprzez Wi-Fi Direct.
3 Puknij nazwę urządzenia, które ma być odłączone.
4 Puknij Disconnect Now lub Disconnect and Reset Passphrase.
5 Puknij Yes.
Wybrane urządzenie zostało pomyślnie odłączone.
Urządzenie można odłączyć również w następujący sposób.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wi-Fi Direct.
5 Puknij Connection Status.
6 Puknij nazwę urządzenia, które ma być odłączone.
7 Puknij Disconnect now.
8 Puknij Yes.
Resetowanie wyrażenia szyfrującego
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wi-Fi Direct.
5 Puknij
, aż pojawi się Passphrase, następnie puknij na Passphrase.
6 Puknij Reset Passphrase.
Drukowanie
319
7 Puknij Yes.
Wi-Fi Direct jest odłączone, a wyrażenie szyfrujące zresetowane.
Resetowanie numeru PIN
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Wi-Fi Direct.
5 Puknij
, aż pojawi się WPS Setup następnie puknij na WPS Setup.
6 Puknij PIN Code.
7 Puknij Reset Code.
8 Puknij Yes.
Wi-Fi Direct jest odłączone, a numer PIN zresetowany.
Drukowanie z urządzeń przenośnych
Kolorowa drukarka laserowa Dell™ C2660dn Color Laser Printer obsługuje drukowanie z licznych
urządzeń mobilnych.
System Android
Pobierz bezpłatną aplikację Dell Mobile Print z witryny Google Play™. Aplikacja Dell Mobile Print jest
prosta w nawigacji i umożliwia bezpośrednie drukowanie zdjęć, zwartości dokumentów z sieci oraz wielu
innych, za pomocą obsługiwanych drukarek Dell za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub Ethernet.
Zeskanowanie kodu QR Code® daje szybki dostęp do sklepu z aplikacjami.
System Android
Apple iOS
Drukarka jest kompatybilna z AirPrint. Szczegółowe informacje na temat rozwiązania AirPrint znajdują
się w sekcji „Drukowanie za pomocą AirPrint” na stronie 321. Drukarka jest również kompatybilna
z aplikacją firmy Mobile Print App for Dell firmy Thinxtream™, która jest dostępna do bezpłatnego
pobrania z App Store.
Zeskanowanie kodu QR Code daje szybki dostęp do sklepu z aplikacjami.
Apple iOS
320
Drukowanie
Drukowanie za pomocą AirPrint
W tej sekcji znajduje się informacja na temat drukowania z wykorzystaniem rozwiązania
AirPrint. Air print pozwala na drukowanie poprzez sieć za pomocą iPada (wszystkie modele),
iPhone’a (3GS lub nowszego) oraz iPoda touch (3. generacji lub nowszej) pracującego
z najnowszą wersja iOS. AirPrint pozwala również na realizowanie podstawowego drukowania
w sieci za pomocą komputerów Macintosh (Mac OS X 10.7 lub nowszy) bez konieczności
instalowania dodatkowych sterowników.
Ustawianie AirPrint w komputerze
Do korzystania z AirPrint konieczne jest włączenie w drukarce protokołów Bonjour (mDNS) oraz IPP.
Sprawdź, czy Bonjour(mDNS) i IPP są ustawione w pozycji Enable w menu panelu użytkownika. Więcej
informacji, patrz „Protocols”, strona 229. Bonjour(mDNS) i IPP można włączyć również poprzez
kliknięcie na Turn on AirPrint w narzędziu Dell™ Printer Configuration Web Tool. Poniższa procedura
jest pomocna do konfiguracji ustawień sieciowych dla AirPrint w narzędziu Dell Printer Configuration
Web Tool.
1 Sprawdź, czy komputer jest podłączony do sieci.
2 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej.
Więcej informacji znajduje się w sekcji „Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web Tool” na
stronie 118 oraz „Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool” na stronie 120.
3 Po otworzeniu się narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool, należy przejść do stron
w zakładce Print Server Settings. Kliknij na Turn on AirPrint w polu Enable AirPrint. Drukarka jest
gotowa do pracy z AirPrint.
WSKAZÓWKA: Jeśli przycisk Turn on AirPrint nie jest aktywny, oznacza to, że zarówno Bonjour(mDNS)
i IPP są już ustawione na Enable w menu panelu użytkownika i drukarka jest gotowa do pracy z AirPrint.
Drukowanie za pomocą AirPrint
Poniższa instalacja oparta jest na przykładzie systemu iPhone’a z systemem iOS.
1 Otwórz email, photo, stronę internetową lub dokument, który chcesz wydrukować.
2 Stuknij w ikonę
.
3 Stuknij Drukuj.
4 Wybierz drukarkę i ustaw opcje drukowania.
5 Stuknij Drukuj.
WSKAZÓWKA: Aby skasować zadanie druku, kliknij dwa razy na przycisk Home, stuknij ikonę Centrum
druku
, wybierz zadanie, które chcesz skasować, a potem stuknij na Kasuj drukowanie.
Drukowanie za pomocą Google Cloud Print™
Sekcja zawiera informacje dotyczące usług Google Cloud Print za pomocą smartfonu, tabletu lub innych
urządzeń. Rejestrując drukarkę na swoim koncie Google™, można korzystać z usługi Google Cloud Print,
aby drukować z różnych urządzeń podłączonych do Internetu. Można drukować dokumenty, zdjęcia
lub maile za pomocą przeglądarki Google Chrome™ lub aplikacji, takich jak Google Drive™. Więcej
informacji na temat Google Cloud Print znajduje się na stronie Google.
Drukowanie
321
Przygotowanie drukarki do użycia z Google Cloud Print
Aby korzystać z Google Cloud Print, należy wcześniej wykonać następujące czynności:
• Podłączyć drukarkę do sieci z dostępem do Internetu.
WSKAZÓWKA: Google Cloud Print obsługuje tylko połączenie IPv4.
SKAZÓWKA: Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, która korzysta z serwera proxy, należy określić
W
ustawienia w opcji Server Proxy w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji
w sekcji „Proxy Server” na stronie 168.
• Uzyskaj konto Google i adres Gmail™.
• Ustaw w menu panelu użytkownika Google Cloud Print w pozycji Enable lub ustaw Google
Cloud Print w pozycji On w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool.
Wykorzystując panel użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Network.
4 Puknij Protocols.
5 Puknij
, aż pojawi się Google Cloud Print, a następnie puknij Google Cloud Print.
6 Puknij Enable.
7 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Korzystając z Dell™ Printer Configuration Web Tool
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web
Tool” na stronie 118 oraz „Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool” na stronie 120.
2 Po otworzeniu się narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool, należy przejść do stron
w zakładce Print Server Settings. Kliknij Port Settings. W zakładce Port Status, dla Google
Cloud Print, zaznacz pole wyboru On.
Rejestrowanie drukarki na koncie Google
Aby zarejestrować drukarkę na koncie Google, wykonaj poniższe czynności:
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadzając adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Konfigurowanie Dell Printer Configuration Web
Tool” na stronie 118 oraz „Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool” na stronie 120.
2 Po otworzeniu się narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool, należy przejść do stron
w zakładce Print Server Settings. W Google Cloud Print kliknij Register This Device to Google Cloud
Print. Arkusz z adresem URL do strony internetowej rejestracji drukarki w Google Cloud Print zostaje
wydrukowany.
3 Za pomocą przeglądarki internetowej, wejdź na stronę Google i zarejestruj swoje konto Google.
Odwiedź stronę rejestracji Google Cloud Print, wpisując adres URL z wydruku w przeglądarce
internetowej. Na stronę można również wejść, skanując swoim urządzeniem przenośnym kod QR.
4 Na stronie internetowej rejestracji Google Cloud Print, kliknij Finish printer registration.
5 Kliknij na Manage your printers. Drukarka zostanie umieszczona na liście drukarek i będzie gotowa
do użycia za pomocą usługi Google Cloud Print.
322
Drukowanie
Drukowanie za pomocą Google Cloud Print
Procedura drukowania zależy od aplikacji i urządzenia przenośnego. Lista aplikacji, które obsługują usługę
Google Cloud Print znajduje się na stronie Google.
Drukowanie z aplikacji urządzenia przenośnego
Poniżej podano przykład w którym wykorzystano aplikację Google Drive w urządzeniu przenośnym
z systemem Android.
1 Zainstaluj aplikację Google Drive w swoim urządzeniu przenośnym.
WSKAZÓWKA: Aplikację można pobrać z Google Play.
2 Zainstaluj aplikację Google Drive w swoim urządzeniu przenośnym i stuknij , aby wybrać dokument.
3 Stuknij
, a potem stuknij Print.
4 Wybierz drukarkę z listy.
5 Wybierz opcje drukarki i stuknij Print.
Drukowanie z Google Chrome
Poniżej podano przykład, w którym wykorzystano przeglądarkę Google Chrome na komputerze
osobistym z systemem Windows.
1 Otwórz przeglądarkę Google Chrome.
2 Otwórz stronę internetową lub e-mail do wydrukowania.
lub
3 Kliknij
kliknij Drukuj.
(zależy od wersji przeglądarki Google Chrome) w prawym, górnym rogu, a potem
4 W polu Urządzenie docelowe kliknij Zmień.
5 W polu Google Cloud Print wybierz swoją drukarkę.
6 Kliknij Drukuj.
Wydruk raportów
Można wydrukować różne ustawienia, w tym ustawienia drukarki, panelu i listę czcionek. Szczegółowe
informacje na temat, jak wydrukować raporty lub listy, znajdują się w rozdziale „Report/List” na
stronie 213.
Printer Settings
Można zmienić większość ustawień drukarki z poziomu używanej aplikacji. Jeśli drukarka podłączona
jest do sieci, można zmienić ustawienia za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool. Aby
uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool należy wpisać IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Jak znaleźć adres IP drukarki, patrz „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 73.
Ustawienia z poziomu aplikacji uaktualniają domyślne ustawienia systemu dla drukarki. Ustawienia
dokonane z poziomu sterownika drukarki mają zastosowanie jedynie do zadania, które jest aktualnie
wysyłane do drukarki.
Jeśli nie można zmienić ustawienia z poziomu aplikacji, wykorzystaj panel użytkownika, Tool Box lub
Dell Printer Configuration Web Tool. Zmiany wprowadzane z poziomu panelu użytkownika, Tool Box lub
narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool stają się ustawieniami domyślnymi użytkownika.
Można zweryfikować szczegółowe ustawienia systemu, drukując raport z ustawieniami drukarki.
Drukowanie
323
Informacje szczegółowe, na temat jak drukować raport ustawień drukarki, patrz „Report/List”,
strona 213.
Można przywrócić ustawienia domyślne z poziomu Tool Box lub panelu użytkownika. Szczegółowe
informacje w sekcjach „Korzystając z funkcji Tool Box” na stronie 211 lub „Korzystając z panelu
użytkownika” na stronie 291.
Zmiana ustawień drukarki z poziomu panelu użytkownika
Można wybrać poszczególne elementy menu i odpowiadające im wartości z panelu użytkownika.
Przy pierwszym przeglądaniu menu z poziomu panelu użytkownika, można zauważyć, że niektóre
elementy menu są podświetlone. Podświetlone elementy to ustawienia fabryczne i oryginalne ustawienia
systemu.
WSKAZÓWKA: Domyślne ustawienia fabryczne mogą się różnić w zależności od kraju.
Po wprowadzeniu nowych ustawień z panelu użytkownika, wybrany element zostaje podświetlony, co
oznacza ustawienie domyślne menu aktualnego użytkownika.
Ustawienia te są aktywne do momentu wprowadzenia nowych lub przywrócenia domyślnych ustawień
fabrycznych.
Ustawienia sterownika mogą unieważniać wcześniej dokonane zmiany i mogą wymagać zmiany ustawień
domyślnych panelu użytkownika.
Korzystanie z konfiguratora Dell Printer Configuration Web Tool do zmiany ustawień drukarki
Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, można zmienić ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej.
Jeśli jesteś administratorem sieci, możesz skopiować ustawienia systemu danej drukarki na inną drukarkę
lub wszystkie drukarki w danej sieci.
Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej. Z listy wybierz Printer Settings. W zakładce Printer
Settings, wybierz System Settings, aby dokonać zmian ustawień drukarki.
Aby zmienić rodzaj i format papieru, wybierz z listy pozycję Tray Management. Aby zmienić ustawienia
ColorTrack, wybierz z listy Print Volume, a potem wybierz zakładkę Dell ColorTrack.
Aby skopiować ustawienia systemu do innej drukarki w sieci, wybierz z listy Copy Printer Settings,
a potem wpisz adres IP innej drukarki.
Jeśli nie znasz adresu IP swojej drukarki, patrz rozdział dotyczący raportów ustawień drukarki lub
wyświetlania ustawień TCP/IP. Szczegółowe informacje na temat, jak znaleźć adres IP, znajdują się
w rozdziale „Weryfikacja ustawień IP” na stronie 73.
324
Drukowanie
20
Kopiowanie
SKAZÓWKA: Jeśli opcja Function Enabled dla Copy ustawiona jest na On(Password), trzeba wprowadzić
W
czterocyfrowe hasło, aby móc korzystać z funkcji drukowania. Jeśli opcja Function Enabled dla Copy ustawiona
jest na Off, funkcja drukowania oraz menu są wyłączone. Więcej szczegółów, patrz „Function Enabled”,
strona 254.
Wkładanie papieru do kopiowania
Instrukcje dotyczące wkładania papieru do podajnika papieru są takie same bez względu na to, czy
urządzenie pracuje jako drukarka, faks, czy kopiarka, Szczegółowe informacje na temat wkładania
papieru, patrz „Umieszczanie nośników druku”, strona 299. Szczegółowe informacje na temat
ustawiania formatu i rodzaju papieru, patrz „Wskazówki dotyczące nośników druku”, strona 293.
Wybór podajnika
Po włożeniu nośników druku wykonania odbitek, wybierz dany podajnik do wykonania zadania.
Aby wybrać podajnik:
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Copy.
3 Puknij Select Tray.
4 Puknij wybrany podajnik, a potem puknij OK.
Można wybrać MPF, Tray1 lub Tray2*.
* Podajnik Tray2 dostępny jest tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550 arkuszy.
Przygotowanie dokumentów
Oryginał do kopiowania, skanowania lub wysłania faksu może być podany za pomocą podajnika do
automatycznego druku dwustronnego (DADF) lub umieszczony na szybie. Za pomocą podajnika
automatycznego DADF można podać do 50 arkuszy dokumentu o gramaturze 75 g/m2 lub pojedynczo,
umieszczając je na szybie.
OSTRZEŻENIE: Nie należy umieszczać w podajniku DADF dokumentów o formacie mniejszym niż 139,7 mm
na 139,7 mm lub większym niż 215,9 mm na 355,6 mm), łączyć arkuszy o rożnym formacie lub gramaturze,
umieszczać broszur, ulotek, folii lub innych dokumentów o nietypowych parametrach.
OSTRZEŻENIE: W podajniku DADF nie można umieszczać, papieru samokopiującego, powlekanego,
papieru przebitkowego, pomarszczonego, pogniecionego, zawijającego się, podartego, zdjęć i przezroczy.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać w podajniku DADF dokumentów ze zszywkami, spinaczami lub mającego
kontakt z substancjami klejącymi lub zawierającymi rozpuszczalniki, takimi jak kleje, atrament korektory.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać lepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów kolorowych lub
w odcieniach szarości, należny oryginały umieszczać na szybie a nie w podajniku DADF.
Kopiowanie
325
Kopiowanie dokumentów umieszczanych na szybie
WSKAZÓWKA: Połączenie z komputerem nie jest wymagane.
WSKAZÓWKA: Należy wyjąć dokumenty z podajnika DADF przed kopiowanie z szyby.
SKAZÓWKA: Zanieczyszczania znajdujące się na szybie mogą powodować czarne plamy na kopiach. W celu
W
uzyskania lepszych wyników należny wcześniej wyczyścić szybę. Więcej informacji znajduje się w rozdziale
„Czyszczenie skanera” na stronie 500.
Aby skopiować dokument, wykonaj poniższe czynności:
1 Podnieś i otwórz pokrywę dokumentów.
2 Umieść dokument treścią do dołu na szybie i wyrównaj do znaczników znajdujących się w lewym,
górnym rogu szyby.
3 Opuść pokrywę.
WSKAZÓWKA: Kopiowanie z otwartą pokrywą może negatywnie wpłynąć na jakość kopii i zwiększyć zużycie
tonera.
SKAZÓWKA: W przypadku kopiowania stron z książki lub czasopisma, unieś pokrywę, aż zawiasy wejdą
W
w odpowiednie gniazda, apotem opuść pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm, należy
kopiować przy podniesionej pokrywie.
326
Kopiowanie
4 Naciśnij przycisk
(Home).
W celu wykonania kopii bez dokonywania zmian w ustawieniach kopiowania, przejdź do kroku 7.
5 Puknij Copy.
W celu wprowadzenia ustawień własnych kopiowania takich jak Output Color, Select Tray czy
Darken/Lighten, patrz „Ustawianie opcji kopiowania”, strona 328.
WSKAZÓWKA: Po czasie ustawionym za pomocą funkcji auto clear timer, ustawienia wracają do
wartości domyślnych.
6 Puknij – lub +, aby w polu Quantity podać liczbę kopii od 1 do 99.
7 Puknij Copy, aby rozpocząć kopiowanie.
WSKAZÓWKA: W dowolnym momencie można skasować zadanie kopiowania w trakcie skanowania
dokumentu, pukając Stop.
Kopiowanie dokumentów umieszczanych w podajniku DADF
WAGA: Nie należny wkładać więcej niż 50 arkuszy do podajnika DADF, ani podawać więcej niż 50 arkuszy
U
na tacę odbiorczą. Taca odbiorcza podajnika DADF powinna być opróżniana zanim liczba arkuszy przekroczy
50, inaczej oryginały dokumentów mogą ulec zniszczeniu.
WSKAZÓWKA: Połączenie z komputerem nie jest wymagane.
1 Umieść dokument w podajniku DADF treścią do góry i górna krawędzią do przodu. Następnie dosuń
prowadnice do formatu dokumentu.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy prowadnice są dosunięte przed kopiowaniem dokumentów w formacie
legal.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
W celu wykonania kopii bez dokonywania zmian w ustawieniach kopiowania, przejdź do kroku 5.
3 Puknij Copy.
W celu wprowadzenia ustawień własnych kopiowania takich jak Output Color, Select Tray czy
Darken/Lighten, patrz „Ustawianie opcji kopiowania”, strona 328.
WSKAZÓWKA: Po czasie ustawionym za pomocą funkcji auto clear timer, ustawienia wracają do
wartości domyślnych.
4 Puknij – lub +, aby w polu Quantity podać liczbę kopii od 1 do 99.
5 Puknij Copy, aby rozpocząć kopiowanie.
WSKAZÓWKA: W dowolnym momencie można skasować zadanie kopiowania w trakcie skanowania
dokumentu, pukając Stop.
Kopiowanie
327
Ustawianie opcji kopiowania
Ustaw poniższe parametry kopiowania dla bieżącego zadania przed puknięciem Copy i rozpoczęciem
kopiowania.
Szczegółowe informacje dotyczące kopiowania, patrz „Kopiowanie dokumentów umieszczanych na
szybie”, strona 326 i „Kopiowanie dokumentów umieszczanych w podajniku DADF”, strona 327.
WSKAZÓWKA: Po czasie ustawionym za pomocą funkcji auto clear timer, ustawienia wracają do wartości
domyślnych.
Opcje dostępne z każdego pola:
• Pole Copy
–– Quantity
–– Darken/Lighten
–– Output Color
–– Select Tray
–– 2 Sided Copying
–– Sharpness
–– Reduce/Enlarge
–– Original Size
–– Typ oryginału
–– Collation
–– 2-Up
–– Color Saturation
–– Margin
–– Auto Exposure
Quantity
Ustawia maksymalną liczbę kopii od 1 do 99.
1 Puknij – lub +, aby podać liczbę kopii.
Darken/Lighten
Korekcja kontrastu w celu rozjaśnienia lub przyciemnienia kopii w stosunku do oryginału.
1 Puknij Darken/Lighten.
2 Ustaw poziom na suwaku Darken/Lighten, a potem puknij OK.
Poziom kontrastu można ustawić na jednym z siedmiu poziomów pomiędzy Darken i Lighten.
Przysunięcie wskaźnika w lewo zmniejsza kontrast dokumentu, a wybór pola po prawej stronie
przyciemnia dokument.
Darken 3
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub słabo widocznym ołówku.
Darken 2
Darken 1
Normal*
Sprawdza się dobrze w przypadku normalnych dokumentów drukowanych.
Lighten 1
Sprawdza się dobrze przy ciemnych dokumentach.
Lighten 2
Lighten 3
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
328
Kopiowanie
Output Color
Aby wybrać tryb kopiowania w kolorze lub czarno-biały:
1 Puknij Output Color.
2 Puknij Full Color lub Black & White.
SKAZÓWKA: Kopiowanie w kolorze chronione jest hasłem, jeśli funkcja Function Enabled dla opcji Copy
W
jest ustawiona na On(Color Password). Jesli ustawisz Output Color na Full Color, a natawienie funkcji
Function Enabled dla opcji Copy na On(Color Password), konieczne będzie wprowadzenie czterocyfrowego
hasła.
Select Tray
Aby wybrać podajnik:
1 Puknij Select Tray.
2 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij OK.
MPF
Papier podawany jest z podajnika wielofunkcyjnego.
Tray1*
Papier podawany jest z podajnika 1.
Tray2
Papier podawany jest z opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
WSKAZÓWKA: Podajnik Tray2 dostępny jest tylko po zamontowaniu dodatkowego podajnika na 550
arkuszy.
WSKAZÓWKA: Gdy wyświetla się Any jako typ i rodzaj w podajniku MPF, można wybrać rodzaj i format
papieru z tego menu. Szczegóły patrz „Select Tray”, strona 268.
2 Sided Copying
Aby wykonać kopie dwustronne, z łączeniem w danym miejscu:
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się 2 Sided Copying, a następnie puknij 2 Sided
Copying.
2 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij OK.
1  1 Sided*
1  2 Sided
Wybierz opcję 1-stronną lub 2-stronną, a następnie określ miejsce łączenia dla
kopii dwustronnej.
2  1 Sided
2  2 Sided*
Long Edge Binding
Short Edge Binding
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Gdy dokument jest umieszczany na szybie i ustawienie jest na 1  2 Sided lub 2  2 Sided, po
puknięciu Copy na wyświetlaczu pojawia się monit o kolejną stronę.
a Po włożeniu nowego dokumentu puknij Continue.
b Jeśli kopiowanie zostało zakończone, puknij Print Now.
SKAZÓWKA: Gdy używa się podajnika DADF do kopiowania obu stron dokumentu, miejsce
W
drukowania na pierwszej stronie i na odwrocie kartki może się różnić, jeśli format w ustawieniach formatu
dokumentu i format dokumentu nie pasują do siebie. W takim przypadku, należy ustawić Original Size
na taki sam format jak format dokumentu.
Kopiowanie
329
Sharpness
Zmiana wartości ostrości wyostrza lub zmiękcza linie na kopii w stosunku do oryginału.
1 Przesuń palec na ekranie, aż pojawi się Sharpness i następnie puknij Sharpness.
2 Puknij na wybrane ustawienie.
Sharpen
Obraz kopii jest bardziej ostry niż oryginał.
Normal*
Czystość barw na kopii i na oryginale jest taka sama.
Soften
Obraz kopii jest mniej ostry niż oryginał.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Reduce/Enlarge
Możliwość dostosowania formatu kopii w przedziale od 25% do 400%, w przypadku kopiowania
dokumentów umieszczanych na szybie lub w podajniku DADF:
WSKAZÓWKA: W przypadku wykonywania kopii pomniejszonej, mogą pojawić się czarne linie na dole kartki.
1 Przesuń palec na ekranie, aż pojawi się Reduce/Enlarge i następnie puknij Reduce/Enlarge.
2 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij OK.
Szereg mm
100%*
50%
70% (A4A5)
81% (B5A5)
122% (A5B5)
141% (A5A4)
200%
Szereg calowy
100%*
50%
64% (LedgerLetter)
78% (LegalLetter)
129% (StatementLetter)
154% (StatementLegal)
200%
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
WSKAZÓWKA: Można również podać wartość liczbową w odstępach co 1%, w przedziale od 25% do
400% lub pukając znak +.
330
Kopiowanie
Original Size
Określenie domyślnego formatu dokumentu:
1 Przesuń palec na ekranie, aż pojawi się Original Size i następnie puknij Original Size.
2 Puknij na wybrane ustawienie.
Szereg mm
Auto*
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Letter (8.5 x 11”)
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
Szereg calowy
Auto*
Letter (8.5 x 11”)
Folio (8.5 x 13”)
Legal (8.5 x 14”)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
B5 (182 x 257 mm)
Executive (185,4 x 266,7 mm)
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Original Type
Wybranie jakości obrazu kopii:
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Original Type i następnie puknij Original Type.
2 Puknij na wybrane ustawienie.
Photo & Text*
Odpowiednie dla dokumentów zarówno z tekstem, jak i ze zdjęciami.
Text
Do dokumentów z tekstem.
Photo
Do dokumentów ze zdjęciami.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Kopiowanie
331
Collation
Sortowanie kopii. W przypadku wykonywania dwóch kopii dokumentu składającego się z trzech stron,
jeden pełny komplet dokumentu zostanie wydrukowany po drugim.
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Collation i następnie puknij Collation.
2 Puknij na wybrane ustawienie.
Auto*
Tylko dokumenty podawane z podajnika DADF są kopiowane z sortowaniem.
Collated
Kopie są sortowane.
Uncollated
Kopie nie sa sortowane.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Gdy dokument jest umieszczany na szybie i ustawienie jest Collated, po puknięciu Copy na
wyświetlaczu pojawia się monit o kolejną stronę.
a Po włożeniu nowego dokumentu puknij Continue.
b Jeśli kopiowanie zostało zakończone, puknij Print Now.
332
Kopiowanie
2-Up
Drukuje dwa obrazy oryginału wpasowane na jeden arkusz papieru:
Auto:
Manual:
Automatycznie
zmniejsza strony,
aby zmieścić je na
jednej stronie.
Zmniejsza strony
według ustawień
użytkownika
w zależności od
ustawień w menu
Reduce/Enlarge.
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się 2-Up, a następnie puknij 2-Up.
2 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij OK.
Off*
Nie wykonuje drukowania wielostronicowego.
Auto
Automatycznie zmniejsza wielkość oryginału, aby dopasować do wielkości
arkusza.
Manual
Drukuje strony oryginału ma jednym arkuszu papieru w formacie określonym
w opcji Reduce/Enlarge.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Gdy dokument jest umieszczany na szybie i ustawienie jest na Auto lub Manual po puknięciu Copy
na wyświetlaczu pojawia się monit kolejną stronę.
a Po włożeniu nowego dokumentu puknij Continue.
b Jeśli kopiowanie zostało zakończone, puknij Print Now.
SKAZÓWKA: Gdy używa się podajnika DADF do kopiowania obu stron dokumentu, miejsce drukowania na
W
pierwszej stronie i na odwrocie kartki może się różnić, jeśli format w ustawieniach formatu dokumentu i format
dokumentu nie pasują do siebie. W takim przypadku, należy ustawić Original Size na taki sam format jak
format dokumentu.
Kopiowanie
333
Color Saturation
Skorygowanie wartości nasycenia kolorów kopii, aby kontrast kolorów był większy lub mniejszy
w stosunku do oryginału.
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Color Saturation i następnie puknij Color
Saturation.
2 Puknij na wybrane ustawienie.
High
Barwy kopii są bardziej żywe.
Normal*
Nasycenie koloru na kopii i na oryginale jest takie samo.
Low
Barwy kopii są mniej żywe.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Margin
Określenie marginesów kopii.
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Margin i następnie puknij Margin.
2 Puknij – lub +, aby wprowadzić daną wartość, a potem puknij OK.
Top/Bottom
4 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Left/Right
4 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
Middle
0 mm*
Określa wartości co 1 mm.
Available Range: 0–50 mm
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Auto Exposure
Uwypuklenie tekstu na kopii.
1 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Auto Exposure i następnie puknij Auto Exposure.
2 Puknij On.
Kopiowanie dokumentów tożsamości
WSKAZÓWKA: Jeśli opcja Function Enabled dla ID Copy ustawiona jest na Disable, funkcja ID Copy oraz
menu są wyłączone. Więcej szczegółów, patrz „Function Enabled”, strona 254.
Obie strony dokumentu tożsamości można skopiować w oryginalnym formacie na jednej stronie kartki
papieru, stukając opcję ID Copy na panelu dotykowym. Dzięki tej funkcji obie strony dowodu tożsamości
dostępne są w oryginalnym formacie na jednej stronie arkusza.
Aby wykonać kopię:
1 Umieść dokument kopiowaną stroną do dołu na szybie i opuść pokrywę.
Szczegółowe informacje na temat umieszczania dokumentów, patrz „Kopiowanie dokumentów
umieszczanych na szybie”, strona 326.
2 Naciśnij przycisk
3 Puknij ID Copy.
334
Kopiowanie
(Home).
4 Określ poniższe ustawienia kopiowania według potrzeb.
• Quantity
• Darken/Lighten
• Output Color
• Select Tray
• Sharpness
• Color Saturation
• Auto Exposure
Więcej szczegółów, patrz „Ustawianie opcji kopiowania”, strona 328.
5 Puknij Copy, aby rozpocząć kopiowanie.
Po zeskanowaniu pierwszej strony dokumentu tożsamości, na ekranie pojawi się monit
o przełożenie dokumentu na druga stronę.
a Aby zeskanować drugą stronę dokumentu tożsamości, przewróć dokument na druga stronę
i puknij Continue.
b Aby zakończyć, puknij Print Now.
SKAZÓWKA: Kopiowanie w kolorze chronione jest hasłem, jeśli funkcja Function Enabled dla
W
opcji Copy jest ustawiona na On(Color Password). Jeśli ustawisz Output Color na Full Color,
a nastawienie funkcji Function Enabled dla opcji Copy na On(Color Password), konieczne będzie
wprowadzenie czterocyfrowego hasła.
Zmiana ustawień domyślnych
Domyślne ustawienia opcji menu kopiowania, takie jak Output Color, Select Tray oraz Darken/
Lighten można ustawić na najczęściej stosowane wartości. W trakcie wykonywania kopii dokumentu,
obowiązują parametry domyślne, chyba że zmieniono je z poziomu panelu użytkownika.
Ustawienia opcji Default Settings zostaną uwzględnione, gdy utworzone zostanie nowe pole. Jeśli
zmiana ustawień opcji Default Settings po utworzeniu nowego pola, nie wpływa na ustawienia pola
utworzonego wcześniej. Więcej informacji na temat utworzenia nowego pola, patrz „Dodawanie nowego
pola”, strona 427.
Utworzenie własnych ustawień domyślnych:
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Default Settings.
3 Puknij Copy Defaults.
4 Puknij
, aż pojawi się szukany dokument, a potem puknij w dokument.
5 Puknij wybrane ustawienie lub wprowadź wartość, a potem puknij OK.
6 W razie potrzeby, powtórz kroki 4 i 5.
Kopiowanie
335
336
Skanowanie
21
Skanowanie
SKAZÓWKA: Jeśli ustawienie funkcji Function Enabled dla funkcji skanowania (Scan to E-mail, Scan
W
to Network, Scan to PC, Scan to WSD lub Scan to USB) jest ustawiona na On(Password), trzeba
wprowadzić. czterocyfrowe hasło, aby korzystać z funkcję skanowania. Jeśli opcja Function Enabled dla
skanowania ustawiona jest na Off, funkcja skanowania oraz menu są wyłączone. Więcej szczegółów, patrz
„Function Enabled”, strona 254.
Przegląd skanowania
Za pomocą kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Dell™ C2665dnf można przekształcać grafikę
i tekst w pliki edytowalne na komputerze.
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Dell C2665dnf daje kilka możliwości skanowania dokumentów.
Są dwa główne rodzaje skanowania. Jeden sposób to skanowanie bezpośrednio z urządzenia poprzez
sterownik skanera, a drugie z poziomu komputera poprzez oprogramowanie i sterownik skanera. Poniżej
podano informacje na temat dostępnych funkcji.
• Skanowanie – za pomocą sterownika skanera
• Skanowanie – bez sterownika skanera
Skanowanie – za pomocą sterownika skanera
• Skanowanie za pomocą oprogramowania, takiego jak Adobe® Photoshop® poprzez sterownik TWAIN
(Obsługa połączeń USB i Network dla Microsoft® Windows® i Apple Macintosh przy użyciu
oprogramowania graficznego)
Patrz „Skanowanie poprzez sterownik TWAIN”, strona 341.
• Skanowanie do domyślnego programu Microsoft, takiego jak Windows Photo Gallery and Microsoft
Paint, poprzez sterownik Windows Image Acquisition (WIA)
(Obsługa połączeń USB i Network (w tym WSD*) połączenia tylko w Windows)
* WSD (Web Services on Devices)
Patrz „Skanowanie poprzez sterownik Windows (WIA)”, strona 345.
• Skanuj i przesyłaj zeskanowany dokument do komputera podłączonego poprzez kabel USB
(Obsługa połączeń USB i Network dla Microsoft® Windows i Apple Macintosh przy użyciu
oprogramowania pakietowego ScanButton Manager)
Korzystając z funkcji skanowania do PC poprzez panel operatora drukarki, zeskanowany obraz jest
zapisywany na komputerze w miejscu podanym za pomocą narzędzia ScanButton Manager.
Patrz „Skanowanie z panelu użytkownika – Scan to PC”, strona 338.
Skanowanie – bez sterownika skanera
• Skanowanie zapisywanie zeskanowanego dokumentu w pamięci USB.
Patrz „Skanowanie do pamięci USB”, strona 360.
• Skanuj i przesyłaj zeskanowany dokument mailem
Patrz „Wysyłanie poczty e-mail z zeskanowaną treścią”, strona 362.
• Skanuj i przesyłaj zeskanowane dokumenty do komputera lub serwera podłączonego do sieci
Patrz „Skanowanie do komputera osobistego lub serwera poprzez SMB/FTP”, strona 347.
Skanowanie
337
Skanuj i przesyłaj zeskanowane dokumenty do komputera lub serwera podłączonego do sieci
poprzez WSD
Patrz „Skanowanie z panelu operatora – Scan to WSD”, strona 340.
Ustawienie rozdzielczości skanowania zależy od skanowanego obiektu oraz planowanego wykorzystania
grafiki lub tekstu. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy ustawieniach zalecanych.
Rodzaj
Rozdzielczość
Dokumenty
300 dpi czarno-białe lub 200 dpi skala szarości lub kolor
Dokumenty słabej jakości lub zawierające drobny tekst
400 dpi czarno-białe lub 300 dpi odcienie szarości
Zdjęcia i obrazki
100–200 dpi kolor lub 200 dpi skala szarości
Obrazy do drukarek atramentowych
150–300 dpi
Obrazy do drukarek o wysokiej rozdzielczości
300–600 dpi
Skanowanie powyżej zalecanej rozdzielczości może wykraczać poza możliwości tej aplikacji. Jeżeli
potrzebna jest rozdzielczość powyżej zalecanej, należy zmniejszyć wielkość obrazu poprzez podgląd
i przycięcie przed właściwym skanowaniem.
Skanowanie z panelu użytkownika – Scan to PC
WSKAZÓWKA: Aby móc wybrać z panelu operatora funkcję Scan to PC, komputer musi być podłączony za
pomocą kabla USB. Podłączenie przez USB nie jest obsługiwane.
WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest obsługiwana zarówno przez System Microsoft Windows jak i Apple Macintosh.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę.
Szczegółowe informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”,
strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Scan to PC.
4 Podaj ustawienia skanowani, takie jak Output Color, Resolution, File Format, 2-Sided
Scanning, Darken/Lighten, Contrast, Sharpness, Auto Exposure, Original Size, Margin
oraz File Naming Mode. Szczegóły, patrz „Scan Settings”, strona 275.
5 Puknij Scan, aby zacząć skanować dokument.
WSKAZÓWKA: Jeśli na komputerze pojawi się poniższe okno dialogowe, wybierz Dell C2665 Color MFP
Scan Button Manager, a potem kliknij na OK.
338
Skanowanie
W przypadku Microsoft Windows:
SKAZÓWKA: Po wybraniu funkcji Dell C2665dnf Color MFP ScanButton Manager, zaznaczając pole wyboru
W
przy opcji Always use this program for this action, Dell C2665dnf Color MFP ScanButton Manager będzie się
automatycznie otwierał bez konieczności wybierania tej aplikacji.
WSKAZÓWKA: Zmiana ustawień skanowania następuje po użyciu ScanButton Manager na komputerze.
Szczegóły, patrz „ScanButton Manager”, strona 407.
WSKAZÓWKA: W przypadku systemu Macintosh, okno dialogowe wyboru programu nie jest wyświetlane.
ScanButton Manager
Domyślnie, funkcja Scan to PC przechowuje pliki obrazów w folderze Moje dokumenty, można je potem
otwierać za pomocą odpowiedniej aplikacji. Za pomocą opcji ScanButton Manager można zmienić
miejsce przechowywania uzyskanych plików obrazów oraz zdecydować, za pomocą jakiej aplikacji będą
otwierane.
W przypadku Microsoft Windows:
W przypadku Apple Macintosh:
Skanowanie
339
Skanowanie z panelu operatora – Scan to WSD
Jeśli drukarka podłączona jest do komputera poprzez sieć z wykorzystaniem Web Services on Device
(WSD), zeskanowane materiały można przesłać do komputera, korzystając z opcji Scan to WSD.
WSKAZÓWKA: Aby korzystać z opcji Scan to WSD, należy skonfigurować połączenie poprzez WSD.
WSKAZÓWKA: WSD obsługiwane jest tylko w Windows Vista®, Windows 7 i Windows 8.
Ustawienia urządzenia przy skanowaniu do WSD
Skonfiguruj urządzenie i komputer dla połączenia z wykorzystaniem WSD.
Sprawdzenie ustawień urządzenia
Aby korzystać z funkcji skanowania do WSD, Scan to WSD należny ustawić na Enable. Szczegóły, patrz
„Protocols”, strona 229.
Konfigurowanie komputera
WSKAZÓWKA: W przypadku Windows 8, komputer automatycznie podłącza drukarkę poprzez WSD. Nie ma
potrzeby ręcznego instalowania drukarki.
W przypadku systemu Windows 7:
1 Kliknij Start  Komputer  Sieć.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki, a następnie kliknij Instaluj. Drukarka jest podłączona za
pomocą WSD.
W przypadku systemu Windows Vista:
1 Kliknij Start  Sieć.
2 Prawym przyciskiem kliknij na ikonę drukarki, a następnie kliknij Instaluj.
3 Kliknij Dalej. Drukarka jest podłączona za pomocą WSD.
Czynności przy skanowaniu do WSD
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Scan to WSD.
4 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się wybrany komputer do którego chcesz przesłać
zeskanowane zadanie, a potem wybierz ten komputer.
5 Określ rodzaj skanu. Szczegóły, patrz „Scan to WSD”, strona 279.
6 Puknij Scan, aby przesłać zeskanowany plik.
340
Skanowanie
Skanowanie poprzez sterownik TWAIN
Drukarka obsługuje sterownik skanowania TWAIN, który współpracuje z systemami Microsoft Windows
XP, Windows Server® 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2012, Apple Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Uruchom oprogramowanie graficzne, które obsługuje TWAIN.
3 Ustalenie miejsca zapisu zeskanowanych obrazów:
Kliknij Desktop  Folders.
W panelu Folders, określ folder docelowy.
4 Ustalenie skanera:
Kliknij Desktop  Scan Settings  Select.
W oknie dialogowym dostępnych skanerów wybierz TWAIN: Dell C2665dnf Color MFP, a potem
kliknij OK.
5 Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru przy oknie dialogowym Display scanner dialog box w panelu
Scan or Get Photo.
6 Kliknij Scan, aby rozpocząć skanowanie.
Otworzy się okno Dell C2665dnf Color MFP TWAIN Driver.
W przypadku Microsoft Windows:
Skanowanie
341
W przypadku Apple Macintosh:
WSKAZÓWKA: Wygląd ekranu różni się w zależności od systemu operacyjnego.
7 W zakładce Basic Scanning ustaw swoje preferencje i kliknij Preview, aby wyświetlić podgląd.
WSKAZÓWKA: Funkcja Preview nie działa, gdy korzysta się ze skanowania dwustronnego przy użyciu
DADF.
8 Dostosuj ustawienia w zakładkach Image Quality i Image Options.
9 Kliknij Scan, aby rozpocząć skanowanie.
10 Po zakończeniu skanowania kliknij Close, aby wyjść z tego okna.
11 Zeskanowany obraz jest automatycznie zapisywany w ustalonym miejscu.
Jeśli chcesz zeskanować więcej stron, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby edytować
obraz po skopiowaniu go na komputer.
342
Skanowanie
Scan Settings Tool
Za pomocą narzędzia Scan Settings Tool można sprawdzić adres IP drukarki lub ustawić hasło.
Otwieranie Scan Settings Tool:
W przypadku Microsoft Windows:
Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction Printer 
Scan Settings Tool.
W przypadku Apple Macintosh:
Kliknij Ustawienia w głównym oknie skanowania okna Dell C2665dnf Color MFP.
IP Address Settings
W zakładce IP Address Settings można zmienić adres IP, jaki jest ustawiony dla skanera lub zmienić wybór
skanera.
• IP Address
Wprowadź adres IP.
• Search all scanners from the network (tylko Windows)
Wyszukuje skanery w twojej sieci
• Scanner List
Wyświetla listę wykrytych skanerów.
• Search again
Wyszukuje ponownie skanery w twojej sieci.
• Search Criteria (tylko Windows)
Wyświetla okno dialogowe Search Criteria do ustalenia warunków wyszukiwania.
Skanowanie
343
Search Criteria Dialog Box (tylko Windows)
• Subnet Address
Wprowadź adres podmaski.
–– IPv4: Broadcast Address, np.: „192.168.1.255”
–– IPv6: Multicast Address, taki jak „ff02::1”
• Search Time
Podaje czas wyszukiwania skanera.
• Community Name
Wprowadza nazwę społeczności SNMPv1/v2. Domyślna nazwa społeczności to „public”.
Password Setting
W zakładce Password Setting można wprowadzić hasło, które jest ustawiane dla skanera w celu
uzyskania dostępu do drukarki z komputera.
W przypadku Microsoft Windows:
344
Skanowanie
W przypadku Apple Macintosh:
• Password for Scanner
Wprowadź hasło.
Skanowanie poprzez sterownik Windows (WIA)
Urządzenie obsługuje również sterownik WIA. WIA jest jednym ze standardowych komponentów systemu
Microsoft Windows XP i następnych systemów operacyjnych i współpracuje z aparatami cyfrowymi
i skanerami. W odróżnieniu od sterownika TWAIN, sterownik WIA pozwala na skanowanie obrazu i łatwe
ich obrabianie bez dodatkowego oprogramowania.
WSKAZÓWKA: Sterownik Windows Image Acquisition (WIA) jest obsługiwany tylko w Windows.
Aby zeskanować obraz poprzez program graficzny
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Uruchom program graficzny, taki jak Microsoft Paint w systemie Windows.
WSKAZÓWKA: W przypadku systemu Windows Vista lub Windows Server 2008, należy skorzystać
z Windows Photo Gallery, a nie z Paint.
SKAZÓWKA: W przypadku używania aplikacji, które korzystają z WIA 2.0, takich jak Windows Fax
W
i Scan on Windows Vista, Windows 7 i Windows 8, opcja Feeder (Scan both sides) może być wybrana do
skanowania dwustronnego (duplex).
Skanowanie
345
3 Kliknij Plik  Ze skanera lub aparatu fotograficznego (przycisk Paint  Ze skanera lub aparatu
fotograficznego w Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 i Windows Server 2012).
Otworzy się okno Dell C2665dnf Color MFP (USB lub LAN).
WSKAZÓWKA: Wygląd ekranu różni się w zależności od systemu operacyjnego.
4 Wybierz rodzaj obrazu, który chcesz zeskanować i kliknij Dopasować jakość skanowanego obrazu,
aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości zaawansowane.
5 Wybierz odpowiednie parametry, w tym jasność i kontrast, a potem kliknij OK.
6 Kliknij Skanuj, aby rozpocząć skanowanie.
7 Kliknij Plik  Zapisz, aby zapisać zeskanowany dokument w określonym miejscu na komputerze.
Aby zeskanować obraz poprzez Panel sterowania
WSKAZÓWKA: Ta funkcja dostępna jest tylko w systemie Microsoft Window Server 2003 i Windows XP.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Kliknij Start  Panel sterowania  Drukarki i inne urządzenia  Skanery i aparaty.
3 Kliknij dwukrotnie na ikonę skanera. Uruchomi się kreator skanera i aparatu.
346
Skanowanie
4 Kliknij Dalej, aby otworzyć stronę Wybierz preferencje skanowania.
WSKAZÓWKA: Wygląd ekranu różni się w zależności od systemu operacyjnego.
5 Wybierz rodzaj obrazu, źródło i format papieru, i kliknij Dalej.
6 Wpisz nazwę obrazu, wybierz format pliku i określ wybrane miejsce do zachowania zeskanowanego
dokumentu.
7 Kliknij Dalej, aby rozpocząć skanowanie.
8 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby edytować obraz po skopiowaniu go na komputer.
Skanowanie do komputera osobistego lub serwera poprzez
SMB/FTP
WSKAZÓWKA: Funkcja nie wymaga sieciowego sterownika skanowania.
Przegląd
Funkcja skanowania do sieci pozwala na przesyłanie zeskanowanych dokumentów do komputera lub
serwera FTP.
Komputer
Serwer FTP
Skanowanie
Za pomocą FTP
Za pomocą SMB
Komputer
Skanowanie
347
Wymagane systemy operacyjne:
Dla FTP:
SKAZÓWKA: Informacje na temat konfigurowania usług FTP znajdują się w instrukcji dostarczanej
W
z oprogramowaniem.
WSKAZÓWKA: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Windows Vista, Mac OS X 10.5 obsługują tylko
IPv4.
• Microsoft Windows XP Professional
Usługa FTP Microsoft Internet Information Services 5.1
• Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Usługa FTP Microsoft Internet Information Services 6.0
• Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008
Usługa FTP Microsoft Internet Information Services 7.0
• Microsoft Windows 7
Microsoft Windows Server 2008 R2
Usługa FTP Microsoft Internet Information Services 7.5
• Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2012
Usługa FTP Microsoft Internet Information Services 8.0
• Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Usługa FTP dla systemu Mac OS X
Dla SMB:
WSKAZÓWKA: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP, Mac OS X 10.5 obsługują tylko IPv4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server 2003
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows Server 2012
Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
Czynności
Dla FTP:
1 „Ustalanie miejsca za pomocą Address Book”
2 „Przesyłanie zeskanowanego pliku w sieci”
Dla SMB:
1 „Ustawianie nazwy logowania i hasła (tylko SMB)”
2 „Tworzenie folderu udziału (tylko SMB)”
348
Skanowanie
3 „Ustalanie miejsca za pomocą Address Book”
4 „Przesyłanie zeskanowanego pliku w sieci”
Ustawianie nazwy logowania i hasła (tylko SMB)
Funkcja Scan to Computer/Server wymaga konta użytkownika z ważnym, nie pustym, hasłem
uwierzytelniania. Potwierdzanie nazwy i hasła użytkownika.
W przypadku Microsoft Windows:
Jeśli nie korzystasz z hasła do logowania, należy je utworzyć na koncie użytkownika w następujący
sposób.
W przypadku systemu Windows XP:
1 Kliknij Start  Panel sterowania  Konta użytkownika.
2 Kliknij Zmień konto.
3 Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta i powiąż je ze swoim kontem.
W przypadku Windows Vista i Windows Server 7:
1 Kliknij Start  Panel sterowania.
2 Wybierz Konta użytkownika i bezpieczeństwo rodziny.
3 Kliknij na Konta użytkownika.
4 Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta i powiąż je ze swoim kontem.
W przypadku systemu Windows Server 2008:
1 Kliknij Start  Panel sterowania.
2 Kliknij dwukrotnie na Konta użytkownika.
3 Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta i powiąż je ze swoim kontem.
W przypadku systemu Windows Server 2008 R2:
1 Kliknij Start  Panel sterowania.
2 Wybierz Konta użytkownika.
3 Kliknij na Konta użytkownika.
4 Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta i powiąż je ze swoim kontem.
Skanowanie
349
W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012;
1 Wskaż górny lub dolny róg ekranu, a potem kliknij Ustawienia.
2 Kliknij na Zmień ustawienia PC.
3 Kliknij Użytkownicy.
4 Kliknij Utwórz hasło dla swojego konta i powiąż je ze swoim kontem.
W systemie Mac OS X 10.5/10.6
1 Kliknij Preferencje systemowe  Konta.
2 Wybierz Zmień hasło.
3 Wpisz hasło dla swojego konta w polu Nowe hasło.
4 Potwierdź hasło w polu Weryfikuj.
Tworzenie folderu udziału (tylko SMB)
Utwórz folder udziału do zapisywania dokumentów zeskanowanych poprzez komputer.
Dla Microsoft Windows XP Home Edition:
1 Utwórz na komputerze folder w wybranym katalogu (przykładowa nazwa folderu – MyShare).
2 Prawym przyciskiem kliknij na folder i wybierz Właściwości.
Pojawi się okno dialogowe Właściwości.
3 Kliknij zakładkę Udostępnianie, a potem wybierz Udostępnij ten folder w sieci.
4 Wpisz nazwę udziału w polu Nazwa udziału.
WSKAZÓWKA: Zapisz nazwę udostępniania, ponieważ będzie potrzebna do wykorzystania przy
wprowadzaniu kolejnych ustawień.
5 Zaznacz pole wyboru Pozwól użytkownikom sieci zmieniać moje pliki, a potem kliknij OK.
SKAZÓWKA: Gdy ukaże się następujący ekran, kliknij Jeśli zrozumiałeś ryzyko wynikające z zagrożenia
W
i chcesz udostępnić pliki bez uruchamiania kreatora, kliknij tu, potem wybierz Tylko włącz udostępnianie
plików, a potem kliknij OK.
350
Skanowanie
SKAZÓWKA: W celu dodania podfolderów, należy utworzyć nowe foldery w utworzonym folderze
W
udostępnionym.
Na przykład:
Nazwa folderu: MyShare, nazwa folderu drugiego stopnia: MyPic, nazwa folderu trzeciego stopnia: John. Teraz
w katalogu powinieneś widzieć MyShare\MyPic\John.
W przypadku Microsoft Windows XP Professional
1 Utwórz na komputerze folder w wybranym katalogu (przykładowa nazwa folderu: MyShare) i kliknij
dwa razy na folder.
2 Wybierz Opcje folderów w Narzędzia.
3 Kliknij zakładkę Podgląd i usuń zaznaczenie przy Użyj prostego udostępniania plików (zalecane).
4 Kliknij OK.
Skanowanie
351
5 Prawym przyciskiem kliknij na folder i wybierz Właściwości.
Pojawi się okno dialogowe Właściwości.
6 Kliknij zakładkę Udostępnianie, a potem wybierz Udostępnij ten katalog.
7 Wpisz nazwę udziału w polu Nazwa udziału.
WSKAZÓWKA: Zapisz nazwę udostępniania, ponieważ będzie potrzebna do wykorzystania przy
wprowadzaniu kolejnych ustawień.
8 Kliknij Uprawnienia, aby nadać uprawnienia dla tego folderu.
9 Kliknij na Dodaj.
10 Znajdź nazwę użytkownika, klikając Zaawansowane lub wprowadź nazwę użytkownika w polu
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania i kliknij Sprawdź nazwy (przykładowa nazwa użytkownika
– Myself).
11 Kliknij OK.
WSKAZÓWKA: Nie należny podawać słowa Everyone jako nazwy logowania.
352
Skanowanie
12 Kliknij nazwę użytkownika, którą właśnie wprowadziłeś. Zaznacz pole wyboru Pełna kontrola. W ten
sposób uzyskasz uprawnienia do przesyłania dokumentu do tego folderu.
13 Kliknij OK.
SKAZÓWKA: W celu dodania podfolderów, należy utworzyć nowe foldery w utworzonym folderze
W
udostępnionym.
Na przykład:
Nazwa folderu: MyShare, nazwa folderu drugiego stopnia: MyPic, nazwa folderu trzeciego stopnia: John. Teraz
w katalogu powinieneś widzieć MyShare\MyPic\John.
W przypadku systemów Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7,
Windows 8, Windows Server 2012:
1 Utwórz na komputerze folder w wybranym katalogu (przykładowa nazwa folderu – MyShare).
2 Prawym przyciskiem kliknij na folder i wybierz Właściwości.
Pojawi się okno dialogowe Właściwości.
3 Kliknij zakładkę Udostępnianie, a potem wybierz Udostępnianie zaawansowane.
4 Zaznacz pole wyboru przy Udostępnij ten folder.
Skanowanie
353
5 Wpisz nazwę udziału w polu Nazwa udziału.
WSKAZÓWKA: Zapisz nazwę udostępniania, ponieważ będzie potrzebna do wykorzystania przy
wprowadzaniu kolejnych ustawień.
6 Kliknij Uprawnienia, aby nadać uprawnienia dla tego folderu.
7 Kliknij na Dodaj.
8 Znajdź nazwę użytkownika, klikając Zaawansowane lub wprowadź nazwę użytkownika w polu
Wprowadź nazwy obiektów do wybrania i kliknij Sprawdź nazwy (przykładowa nazwa użytkownika
– Myself).
9 Kliknij OK.
10 Kliknij nazwę użytkownika, którą właśnie wprowadziłeś. Zaznacz pole wyboru Pełna kontrola. W ten
sposób uzyskasz uprawnienia do przesyłania dokumentu do tego folderu.
WSKAZÓWKA: Nie należny podawać słowa Everyone jako nazwy logowania.
11 Kliknij OK.
354
Skanowanie
SKAZÓWKA: W celu dodania podfolderów, należy utworzyć nowe foldery w utworzonym folderze
W
udostępnionym.
Na przykład:
Nazwa folderu: MyShare, nazwa folderu drugiego stopnia: MyPic, nazwa folderu trzeciego stopnia: John. Teraz
w katalogu powinieneś widzieć MyShare\MyPic\John.
W przypadku systemu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8
1 Utwórz na komputerze folder w wybranym katalogu (przykładowa nazwa folderu – MyShare).
2 Wybierz utworzony folder, a potem wybierz Pobierz informacje w menu Plik.
3 Zaznacz pole wyboru przy Udostępnij folder.
4 Otwórz Preferencje systemowe, a potem kliknij Udostępnianie.
5 Zaznacz pole Udostępnianie plików, a potem kliknij Opcje.
6 Zaznacz pola wyboru przy Udostępniaj pliki i foldery przy użyciu SMB oraz nazwie konta.
7 Kliknij Gotowe.
Ustalanie miejsca za pomocą Address Book
Szczegóły połączenia dla serwerów SMB i FTP można zapisać w książce adresowej za pomocą narzędzia
Dell Printer Configuration Web Tool lub Address Book Editor.
Przed przystąpieniem do konfigurowania miejsca docelowego, sprawdź, czy masz potrzebne adresy IP
drukarki i komputera.
Sprawdzenie ustawień adresu IP drukarki
W celu wprowadzenia ustawień książki adresowej poprzez sieć, należy najpierw ustalić adres IP drukarki.
Jak znaleźć adres IP drukarki, patrz „Weryfikacja ustawień IP”, strona 73.
Sprawdzenie ustawień adresu IP komputera
Adres IP komputera można ustalić w następujący sposób:
1 W przypadku Windows Vista i Windows Server 7:
Kliknij Start  Wszystkie programy  Akcesoria  Uruchom
W przypadku systemów Windows XP/Windows Server 2003/Windows Server 2008 R2:
Kliknij Start  Uruchom.
W przypadku Windows 8 i Windows Server 2012:
Najedź kursorem na prawy, dolny róg i kliknij Szukaj  wpisz Run w oknie wyszukiwania, kliknij
Aplikacje, a potem kliknij Uruchom.
2 Wpisz cmd w polu tekstowym i kliknij OK. Otworzy się okno poleceń.
3 Wpisz ipconfig i naciśnij <Enter>.
4 Zapisz adres IP xxx.xxx.xxx.xxx.
Korzystając z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool
1 Otwórz przeglądarkę.
2 Wpisz adres IP drukarki w pasku adresu i naciśnij przycisk <Enter>.
Pojawi się strona internetowa drukarki.
WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje na temat sprawdzania adresu IP, znajdują się w rozdziale
„Weryfikacja ustawień IP”, strona 73.
Skanowanie
355
3 Kliknij Address Book. Jeśli pojawi się okno dialogowe zabezpieczeń, wpisz poprawną nazwę
użytkownika i hasło.
WSKAZÓWKA: Domyślna nazwa użytkownika to admin, a domyślne hasło jest puste (NULL).
4 Kliknij zakładkę Server Address, a następnie kliknij Create dla danego ID.
356
Skanowanie
Pojawi się strona Server Address.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wypełnij pola, wprowadzając następujące informacje:
1
Name
Wpisz wybraną przez siebie nazwę, która będzie pojawiać się w książce adresowej serwera.
2
Server Type
Wybierz FTP, jeśli dokument zapisywany na serwerze FTP.
Wybierz SMB, jeśli chcesz zapisywać dokumenty we wspólnym folderze na swoim
komputerze.
3
Server Address
Wpisz nazwę udostępnianego serwera FTP lub nazwę serwera albo adres IP swojego
komputera
• Dla FTP:
Nazwa serwera: myhost.example.com
(myhost: host name, example.com: domain name)
adres IP: 192.168.1.100
• W przypadku SMB:
Nazwa serwera: myhost
IP Address: 192.168.1.100
4
Share Name
Wpisz nazwę folderu udziału sieciowego na komputerze odbiorcy. Tylko w przypadku SMB:
• W przypadku SMB: np. Share, Sharefolder
5
Server Path
Wprowadź ścieżkę podkatalogu, gdzie będzie zapisywany zeskanowany dokument.
Sprawdź, czy ścieżka podkatalogu nie została już utworzona w folderze udziału lub
serwerze FTP.
• W przypadku FTP: np. pub, pub/share
• W przypadku SMB: np. finanse, finanse\Jan, finanse\Jan\Sprzedaż
6
Server Port
Wprowadź numer portu serwera. Jeśli nie jesteś pewien, możesz wprowadzić wartości
domyślne 21 dla FTP i 139 dla SMB.
Dostępne porty:
FTP: 21, 5000–65 535
SMB: 139, 445, 5000–65 535
7
Login Name
Wprowadź nazwę konta użytkownika, który ma dostęp do wspólnych katalogów na twoim
komputerze lub serwerze FTP.
• Dla FTP: Skontaktuj się z administratorem systemu.
• W przypadku SMB: Nazwę logowania Windows podaną w czynności 1.
8
Login Password
Wpisz hasło odpowiadające powyższej nazwie użytkownika.
• Dla FTP: Skontaktuj się z administratorem systemu.
• W przypadku SMB: Zostawienie pustego miejsca nie jest możliwe w przypadku funkcji
Network (Computer). Sprawdź, czy posiadasz aktualne hasło dla danego konta
użytkownika. Więcej informacji na temat dodawania hasła do konta użytkownika
w rozdziale „Ustawianie nazwy logowania i hasła (tylko SMB)”, strona 349.
9
Re-enter password Potwierdź hasło.
Skanowanie
357
Edytor książki adresowej
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Address Book Editor.
2 Kliknij Tool  New (Device Address Book)  Server.
W przypadku Microsoft Windows:
W przypadku Apple Macintosh:
Pojawi się okno dialogowe Server Address.
358
Skanowanie
W przypadku Microsoft Windows:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
W przypadku Apple Macintosh:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wypełnij pola, wprowadzając następujące informacje:
1
Name
Wpisz wybraną przez siebie nazwę, która będzie pojawiać się w książce adresowej serwera.
2
Server Type
Wybierz Computer, jeśli chcesz zapisywać dokumenty we wspólnym folderze na swoim
komputerze.
Wybierz Server, jeśli dokument zapisywany na serwerze FTP.
3
Sever Name/IP
Address
Wpisz nazwę serwera lub adres IP swojego komputera lub nazwę serwera FTP, który
udostępniasz.
Na przykład:
• W przypadku komputera:
Nazwa serwera: myhost
IP Address: 192.168.1.100
• W przypadku serwera:
Nazwa serwera: myhost.example.com
(myhost: host name, example.com: domain name)
adres IP: 192.168.1.100
Skanowanie
359
4
Share Name
Wpisz nazwę folderu udziału sieciowego na komputerze odbiorcy. Tylko w przypadku SMB:
• W przypadku SMB: np.: Share, Sharefolder
5
Path
Wprowadź ścieżkę podkatalogu, gdzie będzie zapisywany zeskanowany dokument.
Sprawdź, czy ścieżka podkatalogu nie została już utworzona w folderze udziału lub
serwerze FTP.
• W przypadku FTP: np. pub, pub/share
• W przypadku SMB: np. finanse, finanse\Jan, finanse\Jan\Sprzedaż
6
Login Name
Wprowadź nazwę konta użytkownika, który ma dostęp do wspólnych katalogów na twoim
komputerze lub serwerze FTP.
• W przypadku komputera: nazwę logowania Windows podaną w czynności 1.
• W przypadku serwera: skontaktuj się z administratorem systemu.
7
Login Password
Wpisz hasło odpowiadające powyższej nazwie użytkownika.
• W przypadku komputera: zostawienie pustego miejsca nie jest możliwe w przypadku
funkcji Network (Computer). Sprawdź, czy posiadasz aktualne hasło dla danego
konta użytkownika. Więcej informacji na temat dodawania hasła do konta użytkownika
w rozdziale „Ustawianie nazwy logowania i hasła (tylko SMB)”, strona 349.
• W przypadku serwera: skontaktuj się z administratorem systemu.
8
Confirm Login
Password
Potwierdź hasło.
9
Port Number
Wprowadź numer portu serwera. Jeśli nie jesteś pewien, możesz wprowadzić wartości
domyślne 139 dla Computer i 21 dla serwera FTP.
Dostępne porty:
W przypadku komputera: 139, 445, 5000–65 535
W przypadku serwera: 21, 5000–65 535
Przesyłanie zeskanowanego pliku siecią
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Scan to Network.
4 Puknij i wybierz adres. Jeśli nie można znaleźć adresu, puknij Address Book i wybierz odpowiedni
adres.
5 Puknij
i określ ustawienia skanowania, takie jak Output Color, Resolution, File Format,
2-Sided Scanning, Darken/Lighten, Contrast, Sharpness, Auto Exposure, Original
Size, Margin oraz File Naming Mode. Szczegóły, patrz „Scan Settings”, strona 275.
6 Puknij Scan, aby przesłać zeskanowany plik.
Skanowanie do pamięci USB
Funkcja skanowania do USB pozwala na zapisywanie zeskanowanych obrazów bezpośrednio w pamięci
USB dołączonej do drukarki bez pomocy oprogramowania.
Rodzaje pamięci USB
Do dyspozycji są pamięci USB z poniższymi interfejsami:
• USB 1.1
• USB 2.0
360
Skanowanie
Pamięć USB musi być sformatowana w systemie plików FAT (FAT16, FAT32 lub VFAT) przed włożeniem
urządzenia pamięci do portu USB z przodu drukarki.
WSKAZÓWKA: Jeśli pamięć USB jest sformatowana w innym systemie plików niż powyższe, drukarka może
nie rozpoznać pamięci USB.
WSKAZÓWKA: Pamięć USB z funkcją uwierzytelniania i niektóre marki pamięci USB nie mogą być używane
z tą drukarką.
Czynności
Aby zapisać zeskanowane obrazy w pamięci USB:
WSKAZÓWKA: Jeśli pamięć USB jest włożona do gniazda pamięci, może pojawić się ekran USB Drive
Detected. W takim przypadku należy wybrać Scan to USB i przejść do punktu 6.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Włóż pamięć USB do portu USB z przodu drukarki. Więcej szczegółów, patrz „Wkładanie
i wyjmowanie pamięci USB”, strona 314.
4 Puknij Scan to USB.
i określ ustawienia skanowania, takie jak Output Color, Resolution, File Format,
5 Puknij
2-Sided Scanning, Darken/Lighten, Contrast, Sharpness, Auto Exposure, Original
Size, Margin oraz File Naming Mode. Szczegóły, patrz „Scan Settings”, strona 275.
Można określić także folder do zapisywania zeskanowanych obrazów. Więcej informacji, patrz
„Określanie folderu zapisywania zeskanowanych obrazów” poniżej.
6 Puknij Scan, aby zacząć skanować dokument.
7 Wyjmij pamięć USB z drukarki. Więcej szczegółów, patrz „Wkładanie i wyjmowanie pamięci USB”,
strona 314.
Określanie folderu zapisywania zeskanowanych obrazów
W celu zapisania zeskanowanego obrazu w folderze w pamięci USB, określ folder przed wykonaniem
zadania skanowania.
1 Jeśli taki folder już istnieje, jego nazwa zostanie pojawi się na wyświetlaczu.
2 Określanie folderu zapisywania zeskanowanych obrazów.
WSKAZÓWKA: Domyślna lokalizacja zapisu to katalog podstawowy pamięci USB.
WSKAZÓWKA: Nie można wprowadzić ścieżki folderu bezpośrednio z klawiatury numerycznej.
WSKAZÓWKA: Można wybrać dowolny folder w pamięci USB, ale na ty etapie nie można utworzyć nowego
folderu. Nowy folder trzeba zawsze tworzyć przed podłączeniem pamięci do drukarki.
Jeśli dana nazwa już istnieje w folderze drukarka, drukarka automatycznie wygeneruje nową nazwę pliku,
aby zapisać dane.
Skanowanie
361
Wysyłanie poczty e-mail z zeskanowaną treścią
Zeskanowany obraz można przesłać jako załącznik poczty elektronicznej za pomocą funkcji Scan to
E-mail. Do przesłania poczty elektronicznej potrzebne jest konto e-mail, takie jak konto korporacyjne lub
u dostawcy usług internetowych. Można również użyć konta Gmail™.
Aby wysłać e-mail z danej drukarki, potrzebne są poniższe informacje:
• „Przygotowanie drukarki do wysłania poczty elektronicznej”
• „Ustawianie adresu serwera DNS”
• „Wprowadzanie adresu e-mail administratora”
• „Wprowadzanie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do serwera poczty elektronicznej”
Przygotowanie drukarki do wysłania poczty elektronicznej
Aby wysłać e-mail z danej drukarki, potrzebne są poniższe informacje:
• Informacje dotyczące konta e-mail (konto użytkownika)
• Informacje dotyczące serwera poczty elektronicznej
WSKAZÓWKA: W celu uzyskania informacji dotyczących konta e-mail lub serwera e-mail, należy zwrócić się
do administratora sieci lub dostawcy usług internetowych.
WSKAZÓWKA: Gdy drukarka podłączona jest do sieci, która korzysta z serwera proxy, wysłanie maila może
nie być możliwe. W takim przypadku, skontaktuj się z administratorem sieci.
WSKAZÓWKA: Poniższe przygotowania są skuteczne, gdy informacje dotyczące konta e-mail są aktualne. Nie
trzeba wprowadzać tych danych przy każdorazowym wysyłaniu poczty elektronicznej.
Ustawianie adresu serwera DNS
Aby ustawić adres serwera DNS drukarki, należny wykonać poniższe kroki:
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Patrz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
2 Kliknij na Print Server Settings.
3 Kliknij TCP/IP.
4 Jeśli korzystasz z DHCP do ustawienia TCP/IP dla drukarki:
Ustaw Get DNS Server Address from DHCP na Enable.
Jeśli ręcznie ustawiasz TCP/IP:
Ustaw Manual DNS Server Address.
5 Kliknij Apply New Settings.
Wprowadzanie adresu e-mail administratora
Aby z drukarki ustawić adres e-mail administratora, wykonaj poniższe kroki:
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Patrz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
2 Kliknij na Print Server Settings.
362
Skanowanie
3 Kliknij Basic Information.
4 Ustaw adres e-mail administratora w polu tekstowym Administrator E-Mail Address. Można użyć do
63 znaków alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @.
5 Kliknij Apply New Settings.
Wprowadzanie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do serwera poczty
elektronicznej
Aby z drukarki wysłać e-mail, wykonaj poniższe kroki:
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Patrz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
2 Kliknij E-Mail Server Settings Overview.
3 Ustaw informacje dotyczące serwera e-mail.
WSKAZÓWKA: W opisie tych czynności użyto ustawień serwera dla konta Gmail jako przykładu.
Ustawienia serwera będą się różnić dla każdej usługi poczty elektronicznej.
WSKAZÓWKA: Informacje dotyczące konta Gmail pochodzą z października 2013. Najnowsze informacje
znajdują się na stronie Gmail.
a W polu tekstowym Primary SMTP Gateway ustaw główną bramkę SMTP.
Na przykład: smtp.gmail.com
b W polu tekstowym SMTP Port Number wprowadź numer portu SMTP. Musi to być wartość 25 587
lub wybrana z przedziału od 5000 do 65 535.
Na przykład: 587
c W rozwijanym menu E-Mail Send Authentication określ metodę uwierzytelniania poczty
wychodzącej.
Na przykład: SMTP_Auth (Auto)
d W polu tekstowym SMTP Login User ustaw login użytkownika SMTP. Można użyć do 63 znaków
alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @. Określając więcej niż jeden
Skanowanie
363
e
f
g
h
i
j
k
l
*1
adres, oddziel je za pomocą przecinków.
Na przykład: aaaa@gmail.com
W polu tekstowym SMTP Login Password ustaw hasło dla konta SMTP, maksymalnie 31 znaków
alfanumerycznych.
Na przykład: (your Gmail account password)
W polu tekstowym Re-enter SMTP Login Password wprowadź ponownie hasło, aby je
potwierdzić.
Na przykład: (your Gmail account password)
W polu tekstowym POP3 Server Address wprowadź adres serwera POP3 w formacie adresu IP
„aaa.bbb.ccc.ddd” lub jako nazwę hosta DNS o długości do 63 znaków.*1
W polu tekstowym POP3 Port Number wprowadź numer portu POP3. Musi to być wartość 110
lub wybrana z przedziału od 5000 do 65 535.*1
W polu tekstowym POP User Name określ nazwę użytkownika konta POP3. Można użyć do 63
znaków alfanumerycznych, kropek, myślników, podkreślników i symboli @. Określając więcej niż
jeden adres, oddziel je za pomocą przecinków.*1
W polu tekstowym POP User Password ustaw hasło dla konta POP3, maksymalnie 31 znaków
alfanumerycznych.
W polu tekstowym Re-enter POP User Password wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.*1
W polu tekstowym Reply Address wprowadź zwrotny adres e-mail wysyłany z każdym
ostrzeżeniem mailowym.
ymagana informacja, jeśli wybrano funkcję POP before SMTP (Plain) lub POP before SMTP (APOP) dla E-Mail Send
W
Authentication.
4 Kliknij Apply New Settings.
Jeśli wybrano uwierzytelnienie SMTP dla E-Mail Send Authentication i jeśli szyfrowanie SSL/TLS jest
wykorzystywane do komunikacji z serwerem SMTP, typ SSL/TLS musi być ustawiony w polu SMTPSSL/TLS Communication dla szyfrowania SSL/TLS, w zakładce Security. Przejdź do punktu 5.
Jeśli nie korzysta się z SSL/TLS albo jeśli Invalid, POP before SMTP (Plain) lub POP before SMTP
(APOP) jest wybrane dla E-Mail Send Authentication, ustawienia serwera są ukończone.
SKAZÓWKA: Aby wysłać e-mail poprzez Gmail, typ SSL/TLS powinien być ustawiony na STARTTLS
W
w SMTP-SSL/TLS Communication szyfrowania SSL/TLS w zakładce Security.
5 Kliknij na zakładkę Security.
6 Wybierz SSL/TLS.
7 Wybierz rodzaj SSL/TLS z listy SMTP-SSL/TLS Communication.
WSKAZÓWKA: Aby użyć konta Gmail, wybierz STARTTLS.
8 Kliknij Apply New Settings.
364
Skanowanie
Wpisywanie nowego adresu E-Mail do książki adresowej
1 W Dell Printer Configuration Web Tool kliknij Address Book, a potem kliknij zakładkę E-Mail Address.
2 Kliknij Create.
Pojawia się strona E-Mail Address do rejestrowania nowego adresu e-mail.
3 Wpisz następującą treść:
• Name
• Address
4 Kliknij Apply New Settings.
Wysyłanie poczty e-mail z zeskanowanym plikiem
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Scan to E-mail.
3 Określ odbiorcę z poniższej opcji:
Enter Recipient’s Address: Wprowadź adres e-mail bezpośrednio.
Sender: Wybierz s poniższych sposobów wyboru adresu e-mail nadawcy:
• Keyboard: Wybierz adres e-mail za pomocą klawiatury.
• Address Book: Wybierz grupę e-maili zarejestrowanych w książce adresowej.
• Network Address Book: Wyszukuje adresu e-mail w książki telefonicznej serwera LDAP.
Address Book: Wybierz z poniższych rodzajów książek telefonicznych:
• Individuals: Wybierz adresy e-mail zapisane w książce telefonicznej.
• Groups: Wybierz grupę e-maili zarejestrowanych w książce adresowej.
• Network Address Book: Wyszukuje adresu e-mail w książki telefonicznej serwera LDAP.
Puknij + i odbiorcę wybranego z listy Enter Recipient’s Address, aby usunąć lub edytować
informacje o odbiorcy.
Puknij + i odbiorcę wybranego z listy Enter Recipient’s Address, aby usunąć lub edytować
Skanowanie
365
informacje o odbiorcy. Można również zmienić e-mail na Bcc.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat książki adresowej i książki adresowej serwera, patrz „Książki
adresowe”, strona 407.
WSKAZÓWKA: Szczegółowe informacje dotyczące Network Address Book, patrz „Korzystanie z książki
adresowej i telefonicznej serwera”, strona 429.
WSKAZÓWKA: Adresy e-mail muszą być wpisane przed wybraniem Address Book.
4 Puknij
i określ ustawienia skanowania, takie jak Output Color, Resolution, File Format,
2-Sided Scanning, Darken/Lighten, Contrast, Sharpness, Auto Exposure, Original
Size, Margin oraz File Naming Mode. Szczegóły, patrz „Scan Settings”, strona 275.
5 Puknij Send,aby wysłać e-mail.
366
Skanowanie
22
Faksowanie
SKAZÓWKA: Jeśli opcja Function Enabled dla Fax ustawiona jest na On(Password), trzeba wprowadzić
W
czterocyfrowe hasło, aby móc korzystać z funkcji faksowania. Jeśli opcja Function Enabled dla Fax ustawiona
jest na On, funkcja drukowania oraz menu są wyłączone. Więcej szczegółów, patrz „Function Enabled”,
strona 254.
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe
hasło, aby wejść do Admin Settings.
Określanie ustawień początkowych faksu przy użyciu
Dell Printer Setup
Można ustawić kraj, typ linii, wybieranie tonowe/impulsowe, tryb odbierania, szablon DRPD, nazwę do
nagłówka faksu i numer faksu.
1 Włóż do komputera płytę Software and Documentation dostarczoną z drukarką. Plik The Dell Printer
Setup uruchamia się automatycznie.
2 Kliknij Configure Printer w oknie Dell Printer Setup.
Otworzy się okno Configure Printer.
3 Kliknij Fax Configuration.
4 Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
Dostępne ustawienia:
• Country
• Line Type
• Tone/Pulse
• Receive Mode
• DRPD Pattern
(To ustawienie dostępne jest tylko wtedy, gdy zainstalowana jest usługa DRPD na danej linii przez
firmę telekomunikacyjną).
• FAX Header Name
• Fax Number
WSKAZÓWKA: Wprowadzenie ustawień początkowych z panelu użytkownika, patrz „Ustawianie kraju”,
strona 368.
Faksowanie
367
Ustawianie kraju
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Fax Line Settings.
5 Puknij Country.
6 Wybierz nazwę kraju, w którym znajduje się urządzenie i puknij OK.
Po ustawieniu kraju, drukarkę należy przeładować. Gdy pojawi się ekran podpowiadający ponowne
uruchomienie drukarki, puknij Yes. Po przeładowaniu, ekran podstawowy Home wyświetli się na
panelu dotykowym.
WSKAZÓWKA: W przypadku ustawiania kraju, informacja wprowadzona do drukarki jest inicjowana.
Ustawianie ID drukarki
W większości krajów, prawo wymaga podawania numeru urządzenia na każdym przesyłanym faksie. ID
drukarki, w tym numer telefonu i nazwisko lub nazwa firmy, będą drukowane w nagłówku każdej strony
wysyłanej z urządzenia.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Fax Line Settings.
5 Puknij Fax Number.
6 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej i puknij OK.
WSKAZÓWKA: W przypadku wprowadzenia błędnej cyfry, naciśnij
aby skasować ostatnią cyfrę.
7 Puknij Fax Header Name.
8 Wprowadź swoje nazwisko lub nazwę firmy za pomocą klawiatury i puknij OK.
Więcej szczegółów na temat korzystania z klawiatury do wprowadzania znaków alfanumerycznych,
patrz „Korzystanie z klawiatury ekranowej”, strona 113.
Ustawianie daty i godziny
WSKAZÓWKA: Może być konieczne zresetowanie godziny i daty jeśli pojawi się zanik zasilania.
Aby ustawić godzinę i datę:
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij System Settings.
4 Puknij General.
5 Puknij Date & Time.
6 Puknij Time Zone.
7 Puknij
, aż pojawi się szukany region geograficzny, a potem puknij wybrany region.
8 Puknij
, aż pojawi się szukana strefa czasowa, a potem puknij w strefę czasową.
9 Puknij OK.
368
Faksowanie
10 Puknij Date.
11 Puknij – lub + albo wprowadź datę, korzystając z klawiatury numerycznej, a potem puknij OK.
12 Puknij Time.
13 Wprowadź godzinę korzystają z klawiatury numerycznej.
14 Puknij OK.
WSKAZÓWKA: Drukarka wydaje dźwięk i nie pozwala na przejście do następnej czynności, jeśli
wprowadzono błędny numer.
Zmiana trybu pracy zegara
Godzina może być wyświetlana w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij System Settings.
4 Puknij General.
5 Puknij Date & Time.
6 Puknij Time.
7 Puknij 12 Hour lub 24 Hour, a potem puknij OK.
Ustawienia dźwięków
Głośność słuchawki
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Fax Line Settings.
5 Puknij
, aż pojawi się Line Monitor, a potem puknij Line Monitor.
6 Wybierz głośność, a potem puknij OK.
7 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Głośność dzwonka
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Incoming Defaults.
5 Puknij Ring Tone Volume.
6 Wybierz głośność, a potem puknij OK.
7 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Faksowanie
369
Określanie ustawień faksu
Zmiana ustawień faksu
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Wybierz szukane menu.
5 Wybierz swoje ustawienie lub wprowadź wartość.
Aby wprowadzić wartość, puknij – lub + albo wykorzystaj klawiaturę numeryczną lub klawiaturę.
6 Puknij OK.
W razie potrzeby, powtórz kroki 4 do 6.
Dostępne opcje ustawień faksu
Do konfigurowania systemy faksu można użyć następujących opcji ustawień:
Opcja
Opis
Fax Line Settings
Fax Number
Wprowadza numer nadawcy drukowany w nagłówku
faksów. Ta funkcja jest dostępna, gdy ustawisz Fax Header
na On. Numer podany dla Fax Number jest wykorzystywany
w ID drukarki.
Country
Można wybrać nazwę kraju, w którym znajduje się
urządzenie.
Ustawienie można zmienić, gdy:
• Nie ma zadań w realizacji
• Nie ma faksów czekających w pamięci
Fax Header
Name
Określa nazwę nadawcy, która będzie drukowana
w nagłówku faksów.
Line Type
Określenie domyślnego typu linii.
• PSTN
• PBX
370
Faksowanie
Line Monitor
Ustawia głośność monitora, który w sposób dźwiękowy
monitoruje transmisję przez głośniki wewnętrzne, aż do
uzyskania połączenia.
DRPD Pattern
Przed użyciem funkcji Distinctive Ring Pattern Detection,
usługa ta musi być zainstalowana na linii telefonicznej przez
firmę telekomunikacyjną. Po uruchomieniu przez firmę
telekomunikacyjną oddzielnego numeru do faksowania
z charakterystycznym dzwonkiem należy skonfigurować
ustawienia faksu pod kątem tej usługi.
Incoming Defaults Receive Mode
Można wybrać domyślny tryb odbioru faksu.
• Telephone (tryb ręcznego odbioru): Automatyczne
odbieranie faksu jest wyłączone. Faks można odebrać,
podnosząc słuchawkę zewnętrznego telefonu,
a następnie naciskając kod zdalnego odbioru lub przez
puknięcie Manual Receive w opcji On Hook, a potem
puknięcie Receive. Więcej szczegółów na temat fukcji
Manual Receive, patrz „Ręczny odbiór faksów w trybie
telefonicznym.”
• Fax (tryb odbioru automatycznego)
• Telephone/Fax: Gdy drukarka otrzymuje faks
przychodzący, telefon zewnętrzny dzwoni przez czas
określony w Auto Rec Fax/Tel, a potem drukarka
automatycznie odbiera faks. Jeśli przychodzące
połączenie nie jest faksem, drukarka sygnalizuje
dźwiękowo poprzez głośnik wewnętrzny, że jest to
połączenie telefoniczne.
• Ans Machine/Fax: Drukarka może być podłączona do
jednej linii z automatyczną sekretarką. W tym trybie
drukarka będzie monitorować sygnał faksu i odbierze
połączenie jeśli będzie sygnał faksu. jeśli w danym kraju
stosuje się transmisję szeregową (np.: Niemcy, Szwecja,
Dania, Austria, Belgia, Włochy, Francja i Szwajcaria), ten
tryb nie jest obsługiwany.
• DRPD: Przed korzystaniem z usługi Distinctive Ring
Pattern Detection (DRPD), musi ona być zainstalowana
na danej linii prze firmę telekomunikacyjną. Po
zainstalowaniu oddzielnego numeru faksu z usługa
Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), należy
skonfigurować faks tak, aby monitorował sieć pod kątem
określonego sygnału.
Ring Tone
Volume
Auto Receive
Setup
Junk Fax Setup
Secure Receive
Auto Receive
Fax
Ustawia głośność dzwonka, który sygnalizuje przez
głośnik wewnętrzny, że przychodzące połączenie jest
połączeniem telefonicznym, gdy tryb pracy jest ustawiony
na Telephone/Fax.
Wyświetla czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb
odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego.
Czas może być określony w przedziale od 0 do 255 sekund.
Domyślnie ustawiona jest wartość 0.
Auto Receive
Tel/Fax
Ustawia czas po jakim drukarka przechodzi w tryb odbioru
faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego przez telefon
zewnętrzny. Czas może być określony w przedziale od 0 do
255 sekund. Domyślnie ustawiona jest wartość 6 sekund.
Auto Receive
Ans/Fax
Ustawia czas, po jakim drukarka przechodzi w tryb
odbioru faksu po otrzymaniu sygnału przychodzącego
przez automatyczna sekretarkę. Czas może być określony
w przedziale od 0 do 255 sekund. Domyślnie ustawiona jest
wartość 21 sekund.
Można odrzucać faksy wysłane z niechcianych numerów.
System odbiera faksy tylko od numerów wpisanych w
szybkim wybieraniu. Funkcja jest pożyteczna do blokowania
niechcianych faksów.
Puknij Off, aby wyłączyć funkcję. Każdy może przysłać faks.
Puknij On, aby włączyć funkcję.
Można określić, czy konieczne jest podanie czterocyfrowego
hasła, aby odbierać faksy oraz można ustawić lub zmienić
hasło.
Faksowanie
371
Sent Fax
Forward
Można ustawić drukarkę, aby przekierowywała
przychodzące faksy na inny numer na inny faks lub na adres
e-mail. Gdy przychodzi faks do drukarki, zapisywany jest
w pamięci. Potem, drukarka wybiera numer faksu podany
w opcji Forwarding Number lub wysyła e-mail na adres,
który został podany w Forwarding E-mail Address
1-5.
Aby móc przekierować numer faksu, trzeba zapisać numer
faksu w opcji Forwarding Number. Aby przekierować na
adres e-mail, trzeba wpisać informacje dotyczące E-Mail
Server oraz Forwarding E-mail Address. Informacje
na temat ostrzeżenia e-mail, patrz „E-Mail Server”,
strona 163, a na temat numeru przekierowania i adresu
e­-mail, patrz „Fax Settings”, strona 145.
Puknij Off, aby nie przekierowywać przychodzących
faksów.
Puknij Forward, aby przekierować przychodzące faksy bez
drukowania. Jeśli wystąpi błąd podczas przekierowywania
otrzymanego faksu, drukarka drukuje faks faks.
Puknij Print and Forward, aby przekierować
i wydrukować przychodzące faksy.
Puknij Print and E-mail, aby wydrukować i przekierować
przychodzące faksy na e-mail.
Puknij Forward to Server, aby przekierować
przychodzące faksy na serwer.
Puknij Print and Forward to Server, aby wydrukować
i przekierować przychodzące faksy na serwer.
2 Sided Print
Można ustalić, czy faksy drukować w trybie dwustronnym.
Puknij Off, aby wydrukować faksy po jednej stronie arkusza.
Puknij On, aby drukować faksy po obu stronach arkusza
papieru.
Remote
Receive
Można otrzymywać faksy przez wprowadzenie na
zewnętrznym telefonie, kodu odbioru zdalnego, po
podniesieniu słuchawki telefonu.
Jeśli ustawimy Remote receive na On, należy podać
dwucyfrowy kod zdalnego odbierania w Remote Receive
Tone.
Discard Size
Transmission
Defaults
372
Faksowanie
Auto Redial
Setup
W przypadku odbierania dokumentu o długości kartki
papieru lub dłuższego niż papier w drukarce, można ustawić
drukarkę tak, aby odrzucała drukowanie na spodzie strony.
Jeśli odebrana strona wychodzi poza ustawiony margines,
drukowanie będzie odbywać się w formacie rzeczywistym
po obu stronach kartki. Gdy dokument mieści się między
marginesami, a opcja Discard Size jest ustawiona na
Auto Reduction, drukarka redukuje stronę faksu, aby
dopasować ją do formatu papieru i nie występuje obcięcie
strony. Jeśli Discard Size jest ustawiona na Auto
Reduction, dane w obrębie marginesów zostaną obcięte.
Redial Attempts Można podać liczbę prób ponownego wybierania, gdy
wybierany numer jest zajęty, zakres od 0 do 13. Jeśli
wybrane zostanie 0, brak ponownego wybierania.
Interval of
Redial
Drukarka może automatycznie ponownie wybrać numer na
zdalnym faksie, jeśli numer jest zajęty. Można wprowadzić
odstępy od 1 do 15 minut.
Resend Delay
Można podać odstępy pomiędzy próbami transmisji
w zakresie od 3 do 255 sekund. Domyślnie ustawiona jest
wartość 8 sekund.
Tone/Pulse
Wyświetla tryb wybierania.
• Tone
• Pulse(10PPS)
• Pulse(20PPS)
Fax Reports
Prefix Dial
Można określić, czy ustawić prefiks wybieranego numeru.
Gdy ustawi się Prefix Dial na On, numer podany w
Prefix Dial Number wybierany jest przed rozpoczęciem
automatycznego wybierania. Jest przydatny w przypadku
uzyskiwania dostępu do automatycznych centrali (PBX).
Można ustawić numer prefiksu złożonego z maksymalnie
5 cyfr.
Fax Cover Page
Można ustawić, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Fax Header
Drukuje informację o nadawcy w nagłówku faksu.
Puknij Off, aby wyłączyć funkcję.
Puknij On, aby włączyć funkcję.
Jeśli wybrano United States w polu Country, ta opcja nie
pojawia się w menu. Ustawienie jest na On i nie można go
zmienić.
Więcej informacji na temat ustawienia kraju, patrz
„Ustawianie kraju”, strona 368.
ECM
Można ustalić, czy włączyć, czy wyłączyć funkcję ECM
(Tryb korekcji błędu).
Modem Speed
Można podać szybkość modemu.
Display Manual
Fax Recipients
Można ustawić, czy wyświetlić numer faksu odbiorcy na
ekranie wysyłania faksów, gdy faks wysłany jest ręcznie.
Fax Activity
Można ustawić, czy automatycznie drukować raport
aktywności faksu po każdych 50 przychodzących i
wychodzących połączeniach faksu.
Fax Transmit
Można ustawić, czy drukować wynik przebiegu transmisji po
transmisji faksu.
Fax Broadcast
Można ustawić, czy drukować wynik przebiegu transmisji po
transmisji faksu do wielu odbiorców.
Fax Protocol
Można ustawić, czy drukować raport monitora protokołu po
każdym połączeniu faksu, czy tylko, gdy wystąpi błąd.
WSKAZÓWKA: Prefix Dial jest ważny tylko w tych miejscach, gdzie faks wysyłany jest do linii zewnętrznej. Aby
użyć funkcji Prefix Dial, musisz wykonać następujące kroki z panelu użytkownika.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Fax Line Settings.
5 Puknij Line Line Type.
6 Puknij PBX, a potem OK.
7 Puknij Transmission Defaults.
8 Puknij Prefix Dial.
9 Puknij On.
10 Wprowadź numer prefiksu za pomocą klawiatury numerycznej i puknij OK. Wprowadzając numer
prefiksu, można podać cyfry 0–9, * oraz #. Maksymalnie można użyć pięciu znaków w prefiksie.
11 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Faksowanie
373
Zaawansowane ustawienia faksu
WSKAZÓWKA: Funkcje zaawansowane przeznaczone są tylko dla zaawansowanych użytkowników.
Nieprawidłowe ustawienia mogą uszkodzić drukarkę.
Jeśli pojawiają się błędy przy wysyłaniu lub odbieraniu faksów, można wejść do menu ustawień
zaawansowanych faksu i dokonać stosownych zmian.
Aby wejść do Diagnostic Menu (Customer Mode), należy wykonać poniższe czynności.
1 Wyłącz drukarkę.
2 Odłącz od drukarki wszystkie kable sieciowe, telefoniczne i USB.
3 Włącz drukarkę, przytrzymując przyciśnięte przyciski 8 i 2 na klawiaturze numerycznej, aby wejść
w tryb Customer Mode.
Po dokonaniu wszystkich zaawansowanych ustawień, trzeba wyłączyć i włączyć drukarkę ponownie,
aby ustawienia zostały wprowadzone.
Metoda kodowania danych faksu
Niektóre ze starszych urządzeń nie obsługują metody kodowania danych Joint Bi-level Image Experts
Group (JBIG). Mogą pojawiać się błędy przy wysyłaniu i odbiorze faksów wynikające z tej metody
kodowania danych. Można wyłączyć JBIG i wybrać metodę kodowania Modified Huffman (MH), Modified
Read (MR) lub Modified Modified Read (MMR) za pomocą poniższych instrukcji.
Kodowanie transmisji modemu można zmienić w poniższy sposób.
1 Włącz drukarkę, przytrzymując przyciśnięte przyciski 8 i 2 na klawiaturze numerycznej, aby wejść w
tryb Customer Mode.
2 Puknij
3 Puknij
, następnie puknij Fax/Scanner Diag, a potem puknij OK.
, aż pojawi się Parameter, następnie puknij na OK.
4 Sprawdź, czy pojawi się FAX Parameter, a potem puknij OK.
5 Puknij
, aż pojawi się G3M TX Coding, a potem puknij OK.
6 Puknij , aż pojawi się wybrane kodowanie, a następnie puknij OK.
Można wybrać MH, MR lub MMR.
Kodowanie odbioru modemu można zmienić w poniższy sposób.
1 Włącz drukarkę, przytrzymując przyciśnięte przyciski 8 i 2 na klawiaturze numerycznej, aby wejść
w tryb Customer Mode.
2 Puknij
3 Puknij
, następnie puknij Fax/Scanner Diag, a potem puknij OK.
, aż pojawi się Parameter, następnie puknij OK.
4 Sprawdź, czy pojawi się FAX Parameter, a potem puknij OK.
5 Puknij
, aż pojawi się G3M TX Coding, a potem puknij OK.
6 Puknij , aż pojawi się wybrane kodowanie, a następnie puknij OK.
Można wybrać MH, MR lub MMR.
Diagnostyka połączenia faksu
Można przeprowadzić diagnostykę linii faksu za pomocą funkcji FAX Line Diagnosis.
1 Włącz drukarkę, przytrzymując przyciśnięte przyciski 8 i 2 na klawiaturze numerycznej, aby wejść
w tryb Customer Mode.
2 Puknij
3 Puknij
374
, a potem Fax/Scanner Diag i następnie puknij OK.
, aż pojawi sie FAX Test, a potem puknij OK.
Faksowanie
4 Gdy pojawi się komunikat Check FAX Connection, puknij OK.
5 Gdy pojawi się komunikat Ready to Start, puknij OK, żeby rozpocząć diagnostykę połączenia
FAX.
Wyświetli się jeden z wyników podanych poniżej.
Wynik diagnostyki
Connection not Detected
Please Reconnect Telephone Line
Cable Connected Wrongly
Reconnect Telephone Line from Wall
Jack to Line Connection
Opis
Nie podłączono kabla telefonicznego. Sprawdź, czy kabel
telefoniczny jest dobrze włożony.
Kabel telefoniczny podłączono do złego gniazda. Sprawdź,
czy kabel telefoniczny podłączony jest do gniazda
telefonicznego w drukarce z jednej strony ( ) i do czynnego
przyłącza linii telefonicznej. Jeśli korzysta się z telefonu lub
automatycznej sekretarki, należy podłączyć je do gniazda ( ).
Fax Connection OK
Kabel telefoniczny jest prawidłowo podłączony. Sprawdź
Please Check Setting of Tone/Pulse ustawienie wybierania tonowego/impulsowego. Więcej
in Admin Menu after Restart Printer informacji na temat ustawienia wybierania Tone/Pulse, patrz
„Dostępne opcje ustawień faksu”, strona 370.
Wysyłanie faksu
Z urządzenia można przesyłać informacje za pomocą faksu. Można również faksować dane bezpośrednio
z komputera z systemem operacyjnym Microsoft® Windows®.
Umieszczanie oryginału
Dokumenty do skanowania można podawać z podajnika DADF lub szyby do skanowania dokumentów.
Za pomocą podajnika DADF można podać jednorazowo do 50 arkuszy papieru 75 g/m2. Z szyby do
skanowania można jednorazowo podać jeden arkusz.
WSKAZÓWKA: Aby uzyskać lepszą jakość skanowania, szczególnie w przypadku obrazów w odcieniach
szarości, należny oryginały umieszczać na szybie a nie w podajniku DADF.
Przesyłanie dokumentu faksem za pomocą dwustronnego, automatycznego podajnika dokumentów
(DADF)
1 Umieść dokument w podajniku DADF treścią do góry i górna krawędzią do przodu. Następnie dosuń
prowadnice do dokumentu.
2 Ustaw rozdzielczość dokumentu.
Więcej szczegółów, patrz „Ustawianie rozdzielczości dokumentu”, strona 376.
Faksowanie
375
Aby przesłać dokument faksem, wykonaj poniższe czynności:
1 Podnieś pokrywę.
2 Umieść dokument treścią do dołu na szybie i wyrównaj do znaczników znajdujących się w lewym,
górnym rogu szyby.
3 Ustaw rozdzielczość dokumentu.
Więcej szczegółów, patrz „Ustawianie rozdzielczości dokumentu” poniżej.
4 Opuść pokrywę.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy w podajniku automatycznym DADF nie ma dokumentów. Dokumenty
umieszczone w podajniku DADF mają pierwszeństwo przed dokumentami umieszczonymi na szybie.
SKAZÓWKA: W przypadku faksowania stron z książki lub czasopisma, unieś pokrywę, aż zawiasy wejdą
W
w odpowiednie gniazda, apotem opuść pokrywę. Jeśli książka lub czasopismo są grubsze niż 30 mm,
należny faksować przy podniesionej pokrywie.
Ustawianie rozdzielczości dokumentu
Można poprawić jakość faksowanego dokumentu poprzez dostosowanie rozdzielczości, szczególnie
w przypadku dokumentów zawierających grafikę o niskiej jakości lub dokumentów zawierających zdjęcia.
1 Naciśnij przycisk
2 Puknij Fax.
376
Faksowanie
(Home).
3 Tap
.
4 Puknij Resolution.
5 Puknij na wybrane ustawienie.
Standard*
Używana w przypadku dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
Fine
Używana w przypadku dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie
lub dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
Super Fine
Używana w przypadku dokumentów zawierających bardzo małe szczegóły.
Tryb super fine włącza się tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne obsługuje taką
rozdzielczość. Przeczytaj poniższą uwagę.
Photo
Używana w przypadku dokumentów zawierających fotografie.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
WSKAZÓWKA: Faksy zeskanowane w trybie Super Fine w największej rozdzielczości obsługiwanej przez
urządzenie odbiorcze.
Ustawianie kontrastu dokumentu
Można ustawić kontrast faksowanego dokumentu na jaśniejszy lub ciemniejszy niż oryginał.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Tap
.
5 Puknij Darken/Lighten.
6 Ustaw poziom na suwaku Darken/Lighten, a potem puknij OK.
Poziom kontrastu można ustawić na jednym z siedmiu poziomów pomiędzy Darken i Lighten.
Przysunięcie wskaźnika w lewo zmniejsza kontrast dokumentu, a wybór pola po prawej stronie
przyciemnia dokument.
Darken 3
Sprawdza się dobrze przy jasnych dokumentach lub słabo widocznym ołówku.
Darken 2
Darken 1
Normal*
Sprawdza się dobrze w przypadku standardowych dokumentów drukowanych.
Lighten 1
Sprawdza się dobrze przy ciemnych dokumentach.
Lighten 2
Lighten 3
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Wysyłanie faksu z pamięci
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
Faksowanie
377
4 Dostosuj rozdzielczość dokumentu według potrzeb.
Szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie rozdzielczości dokumentu”, strona 376 oraz
„Ustawianie kontrastu dokumentu”, strona 377.
5 Numer faksu można wprowadzić w następujący sposób:
• Puknij Phone Book, a potem wybierz jedna z następujących opcji:
Individuals: Wybierz numer faksu, a następnie puknij Done.
Groups: Wybierz numer faksu, a następnie puknij Done.
Network Address Book: Wyszukaj i wybierz numer faksu na serwerze LDAP, potem puknij
Search.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat książki adresowej i książki adresowej serwera, patrz „Książki
adresowe”, strona 407.
SKAZÓWKA: Szczegółowe informacje dotyczące Network Phone Book, patrz „Korzystanie z książki
W
adresowej i telefonicznej serwera”, strona 429.
WSKAZÓWKA: Numery faksów muszą być wpisane przed wybraniem Address Book.
• Puknij Prefix Dial.
Wprowadź numer prefiksu za pomocą klawiatury numerycznej i puknij Done.
6 Puknij Send, aby zeskanować dane.
W przypadku umieszczania dokumentów na szybie, na wyświetlaczu pojawia się monit o następną
stronę.
Po włożeniu nowego dokumentu puknij Continue. Po zakończeniu wkładania dokumentów, puknij
Send Now.
Wybierany jest numer, a następnie drukarka wysyła faks, gdy urządzenie odbiorcy jest gotowe.
WSKAZÓWKA: W dowolnym momencie można skasować przesyłanie faksu, pukając Stop.
SKAZÓWKA: Puknięcie Send nie spowoduje wysłania faksu, gdy ustawiono ograniczenie czasowe
W
lub, gdy funkcja faksu jest zablokowana. Szczegóły, patrz „Set Available Time”, strona 247 dla czasu
dostępności i „Function Enabled”, strona 254 dla funkcji faks.
Ręczne wysyłanie faksu
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Dostosuj rozdzielczość dokumentu według potrzeb. Szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie
rozdzielczości dokumentu”, strona 376 oraz „Ustawianie kontrastu dokumentu”, strona 377.
5 Puknij On Hook.
6 Wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą klawiatury numerycznej.
Odbiorcę można wybrać za pomocą klawiatury numerycznej.
Więcej informacji, patrz „Automatyczne ponowne wybieranie”, strona 379.
7 Puknij Send, aby wysłać fax.
WSKAZÓWKA: W dowolnym momencie można skasować przesyłanie faksu, pukając Stop.
378
Faksowanie
SKAZÓWKA: Puknięcie Send nie spowoduje wysłania faksu, gdy ustawiono ograniczenie czasowe
W
lub, gdy funkcja faksu jest zablokowana. Szczegóły, patrz „Set Available Time”, strona 247 dla czasu
dostępności i „Function Enabled”, strona 254 dla funkcji faks.
Potwierdzenie transmisji
Po przesłaniu ostatniej strony dokumentu, urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy i wraca do trybu
czuwania. Jeśli nastąpi błąd w trakcie przesyłania faksu, na wyświetlaczu pojawia się komunikat o błędzie.
Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, naciśnij Close, aby skasować komunikat i spróbuj wysłać dokument
ponownie.
Drukarkę można ustawić tak, aby automatycznie drukowała potwierdzenie po każdym wysłanym faksie.
Dalsze szczegóły, patrz „Drukowanie raportu”, strona 392.
Automatyczne ponowne wybieranie
Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nie ma odpowiedzi po wysłaniu faksu, urządzenie automatycznie
będzie wybierać numer co minutę, tyle razy ile ustawiono w parametrach wybierania automatycznego.
Aby zmienić ustawienia parametrów ponownego wybierania, patrz rozdział „Dostępne opcje ustawień
faksu”, strona 370.
WSKAZÓWKA: Urządzenie nie będzie automatycznie wybierać zajętego numeru ponownie jeśli wybrano go
ręcznie.
Wysyłanie faksu z opóźnieniem
Tryb Delayed Start może być wykorzystany do zapisania zeskanowanych dokumentów, które zostaną
przesłane faksem w określonym czasie, aby zmniejszyć koszty połączeń telefonicznych.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Dostosuj rozdzielczość dokumentu według potrzeb. Szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie
rozdzielczości dokumentu”, strona 376 oraz „Ustawianie kontrastu dokumentu”, strona 377.
5 Puknij
, a potem puknij Delayed Send.
6 Puknij On.
7 Wprowadź czas rozpoczęcia za pomocą – lub +, a potem puknij OK.
8 Puknij Back i wprowadź numer faksu odbiorcy za pomocą klawiatury numerycznej.
Odbiorcę można wybrać za pomocą klawiatury numerycznej.
Więcej informacji, patrz „Automatyczne ponowne wybieranie”, strona 379.
9 Puknij Send, aby zeskanować dane.
Po aktywowani trybu Delayed Start, drukarka zapisuje wszystkie dokumenty do przesłania faksem
w swojej pamięci i wysyła je o określonej godzinie. Po wysłaniu faksu tryb Delayed Start zostaje
zamknięty, a dane usunięte z pamięci.
WSKAZÓWKA: Jeśli urządzenie jest wyłączone, a potem włączone, zapisane dokumenty są przesyłane,
jak tylko drukarka zostaje aktywowana.
SKAZÓWKA: Jeśli ustalony czas wysłania nakłada się na ograniczenia czasowe lub funkcję Fax,
W
drukarka nie może wysłać faksu z opóźnieniem o określonej porze. Szczegóły, patrz „Set Available Time”,
strona 247 i „Function Enabled”, strona 254.
Faksowanie
379
Wysyłanie faksu ze sterownika (Direct Fax)
Faks można wysłać bezpośrednio z komputera poprzez sterownik.
WSKAZÓWKA: Za pomocą funkcji Direct Fax można przesyłać tylko faksy czarno-białe.
SKAZÓWKA: Jeśli ustalony czas wysłania nakłada się na ograniczenia czasowe lub funkcję Fax, drukarka
W
nie może wysłać faksu z opóźnieniem o określonej porze. Szczegóły, patrz „Set Available Time”, strona 247
i „Function Enabled”, strona 254.
Przykład
Przesyłanie danych
przez sterownik
Dell C2665dnf Color MFP Fax
Urządzenie nadawcze
(Dell™ C2665dnf
Color MPF)
Wysyłanie faksu
Urządzenie odbiorcze
(Faks/urządzenie
wielofunkcyjne)
Czynności
WSKAZÓWKA: Nazwy okien dialogowych i przycisków mogą się różnić od podanych w poniżej instrukcji
i zależą od używanej aplikacji.
SKAZÓWKA: Aby korzystać z tej funkcji, mus być zainstalowany sterownik faksu. Szczegóły, patrz
W
„Płyta Software and Documentation”, strona 79 w przypadku Windows lub „Instalowanie sterowników
i oprogramowania”, strona 95 w przypadku Macintosh.
1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania faksem.
2 Otwórz okno dialogowe drukowania w aplikacji, a potem wybierz Dell C2665dnf Color MFP Fax.
3 Kliknij Preferencje w Windows lub wybierz Ustawienia faksu w Macintosh.
W przypadku Microsoft Windows:
380
Faksowanie
W przypadku Apple Macintosh:
4 Gdy pojawi się okno dialogowe ustawień, określ poniższe ustawienia.
WSKAZÓWKA: Wprowadzone tutaj ustawienia maja zastosowanie jedynie do danego zadania
faksowania.
W przypadku Microsoft Windows:
W przypadku Apple Macintosh:
Faksowanie
381
a. Transmission image quality
Zadanie:
Ustawienie jakości wydruku.
Wartości:
Standard
W przypadku dokumentów o normalnym rozmiarze znaków.
High Quality
W przypadku dokumentów zawierających małe znaki lub cienkie linie lub
dokumentów drukowanych na drukarkach igłowych.
Super-high image quality
Odpowiednia dla dokumentów zawierających bardzo drobne szczegóły.
Tryb super fine włącza się tylko wtedy, gdy urządzenie zdalne obsługuje taką
rozdzielczość. Przeczytaj poniższe uwagi.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
WSKAZÓWKA: Faksy drukowane w jakości obrazu Super-high przesyłane poprzez sterownik Direct Fax,
w najwyższej rozdzielczości obsługiwanej przez urządzenie odbiorcze.
b. Transmission report
Zadanie:
Określenie, czy drukować wynik przebiegu transmisji.
Wartości:
Output regularly
Drukuje raport przebiegu transmisji po każdej transmisji faksu.
Output for non-transmission* Drukuje raport przebiegu transmisji tylko, gdy wystąpi błąd.
Do not output
Nie drukuje wyników przebiegu transmisji faksu.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
c. Fax Cover Page
Zadanie:
Określenie, czy dołączyć stronę tytułową do faksów.
Wartości:
According to Printer Settings Określa, czy dołączać stronę tytułową do faksu w zależności od ustawień
wprowadzonych w Fax Cover Page z panelu użytkownika.
Attach
Dołącza stronę tytułową do faksów.
None*
Nie dołącza strony tytułowej do faksów.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
Sender
Zadanie:
Określenie, czy drukować dane nadawcy na stronie tytułowej.
Wartości:
According to Printer
Settings*
Ustala, czy drukować dane nadawcy na stronie tytułowej w oparciu
o ustawienia drukarki.
Enter a sender name
Pozwala na wprowadzenie danych nadawcy, które będą drukowane na stronie
tytułowej w polu Sender Name.
* Wskazuje wartości domyślnych ustawień fabrycznych.
382
Faksowanie
Sender Name
Zadanie:
Wprowadzenie danych nadawcy, które będą drukowane na stronie tytułowej w polu Sender Name.
Dane nadawcy mogą składać się z maksymalnie 30 znaków. Jeśli wprowadzonych zostanie więcej
znaków, tylko pierwszych 30 będzie drukowane.
5 W systemie Windows, kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Printing Preferences, a następnie
kliknij Print.
W przypadku Macintosh, kliknij Print.
Pojawi się okno dialogowe Set/Check Fax Transmission.
W przypadku Microsoft Windows:
W przypadku Apple Macintosh:
Faksowanie
383
6 Wprowadź odbiorcę. Odbiorcę wprowadza się w poniższy sposób. Szczegółowe informacje na
temat wprowadzania odbiorców znajdują się w pliku Help dla sterownika.
a Wprowadź dane i numer faksu bezpośrednio.
b Wybierz numer faksu z książki telefonicznej.
• Look Up Phone Book: Wyświetla listę numerów faksów, które są zapisane w pliku określonym
dla My Phone Book.
• Look Up Device Data: Wyświetla listę numerów faksów, które są zapisane w książce
telefonicznej kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego Dell C2665dnf.
• Import and add file (tylko w Windows): Pozwala na wybór pliku źródłowego, takiego jak plik
CSV, plik WAB, MAPI lub serwera LDAP. Więcej szczegółów na temat serwera LDAP, patrz
„LDAP Server”, strona 172 i „Fax Server Phone Book”, strona 243.
WSKAZÓWKA: W zależności od aplikacji (w przypadku korzystania z systemu Mac OS X 10.7 lub
późniejszy), nie można korzystać z funkcji Look Up Device Data.
WSKAZÓWKA: Wpisz hasło w polu Password w strefie Authorization, przed wysłaniem faksu, jeśli usługa
faksowania jest chroniona hasłem.
WSKAZÓWKA: Jeśli opcja Function Enabled dla Fax ustawiona jest na On(Password), trzeba
wprowadzić czterocyfrowe hasło, aby móc korzystać z funkcji faksowania.
Zablokowanie funkcji Fax hasłem
WSKAZÓWKA: Aby zablokować funkcję fax w opcji Function Enabled, najpierw należy ustawić Panel
Lock na On. Szczegółowe informacje, patrz „Panel Lock”, strona 290.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij, aż pojawi się Secure Settings, a potem puknij Secure Settings.
4 Puknij Function Enabled.
5 Puknij Fax.
6 Puknij On(Password).
7 Wprowadź czterocyfrowe hasło, a potem puknij OK.
8 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Sprawdzenie, czy faks został wysłany
Wydrukuj raport historii zadań. Informacje szczegółowe, na temat jak drukować raport ustawień drukarki,
patrz „Report/List”, strona 213.
Odbieranie faksu
Ogólne informacje dotyczące odbierania faksu
WSKAZÓWKA: Aby korzystać z funkcji Telephone/Fax lub Ans Machine/Fax, podłącz automatyczną
sekretarkę do gniazda telefonicznego ( ) z tyłu drukarki.
Gdy pamięć jest pełna, faksy odbierane są w trybie Telephone.
Umieszczanie papieru do odbierania faksów
Instrukcje dotyczące wkładania papieru do podajnika są takie same jak w przypadku drukowania czy
kopiowania, z tym, że faksy mogą być drukowane tylko na Letter-sized, A4-sized lub Legal-sized.
Szczegółowe informacje na temat wkładania papieru, patrz „Umieszczanie nośników druku”, strona 299.
Szczegółowe informacje na temat ustawiania formatu i rodzaju papieru, patrz „Wskazówki dotyczące
nośników druku”, strona 293.
384
Faksowanie
Automatyczny odbiór faksu w trybie Fax
Fabrycznie drukarka ustawiona jest na tryb Fax.
W przypadku otrzymania faksu, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb faksu po upływie
określonego czasu i odbiera faks.
Jak zmienić czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb faksu po otrzymaniu połączenia
przychodzącego, patrz „Dostępne opcje ustawień faksu”, strona 370.
Ręczny odbiór faksu w trybie Telephone
Odbiór faksu odbywa się poprzez podniesienie słuchawki telefonu zewnętrznego, następnie naciśnięcie
kodu odbierania zdalnego, patrz „Dostępne opcje ustawień faksu”, strona 370. Można również
otrzymywać faksy, pukając Manual Receive w opcji On Hook.
Aby odebrać faks, pukając Manual Receive:
1 Gdy dzwoni zewnętrzny telefon, podnieś słuchawkę i sprawdź, czy jest sygnał faksu.
2 Po usłyszeniu sygnału faksu, naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Puknij On Hook.
5 Puknij Receive.
6 Odwieś słuchawkę zewnętrznego telefonu.
Drukarka rozpoczyna odbieranie faksu i powraca do trybu czuwania po zakończeniu odbierania.
Automatyczny odbiór faksu w trybie Telephone/Fax lub Ans Machine/Fax
Aby korzystać z trybu Telephone/Fax lub trybu Ans Machine/Fax należy podłączyć zewnętrzny
telefon do gniazda telefonicznego ( ) z tyłu drukarki.
Jeśli dzwoniący zostawia wiadomość, automatyczna sekretarka zapisuje wiadomość, jak zwykle. Jeśli
urządzenie odbierze z linii sygnał faksu, automatycznie rozpoczyna odbiór faksu.
Szczegółowe informacje na temat trybu Telephone/Fax oraz Ans Machine/Fax, patrz „Dostępne
opcje ustawień faksu”, strona 370.
SKAZÓWKA: Jeśli urządzenie ustawione jest na tryb Answer Machine/Fax, a automatyczna sekretarka jest
W
wyłączona lub nie jest podłączona do urządzenia, urządzenie przejdzie automatycznie w tryb Fax po upływie
ustawionego czasu.
Ręczny odbiór faksu poprzez telefon zewnętrzny
Można ręcznie odebrać faks od osoby, z telefonu zewnętrznego bez konieczności podchodzenia do
drukarki.
Aby ręcznie odbierać faks za pomocą telefonu zewnętrznego, musisz podłączyć telefon zewnętrzny do
wejścia telefonicznego ( ) z tyłu drukarki i ustawić Remote Receive na On.
Gdy odbierasz połączenie przychodzące na telefon zewnętrzny i usłyszysz sygnał faksu, wprowadź
dwucyfrowy numer na telefonie zewnętrznym.
Urządzenie odbiera dokument.
Po wprowadzeniu kodu odbioru zdalnego z telefonu zdalnego, powoli naciskaj kolejne przyciski
numeryczne. Gdy usłyszysz sygnał faksu z aparatu nadawcy, spróbuj jeszcze raz nacisnąć klawisze
odpowiadające liczbie dwucyfrowej.
Domyślny kod zdalnego odbioru to 00. Można dowolnie zmieniać dwucyfrowy kod. Szczegółowe
informacje na temat zmiany kodu, patrz „Dostępne opcje ustawień faksu”, strona 370.
WSKAZÓWKA: Ustaw system wybierania telefonu zewnętrznego na DTMF.
Faksowanie
385
Odbiór faksów w trybie DRPD
DRPD jest usługą świadczoną przez firmę telekomunikacyjną, która pozwala użytkownikowi na korzystanie
z różnych numerów telefonów na jednej linii telefonicznej. Dany numer rozpoznawany jest dzięki różnym
dzwonkom, które tworzą sygnały o różnej długości.
Przed korzystaniem z usługi Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD), musi ona być zainstalowana na
danej linii prze firmę telekomunikacyjną. Do ustawienia usługi DRPD potrzebna będzie jeszcze jedna linia
telefoniczna w danej lokalizacji lub ktoś, kto wybierze numer twojego faksu z zewnątrz.
Aby ustawić funkcję DRPD:
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Fax Line Settings.
5 Puknij, aż pojawi się DRPD Pattern, a potem puknij DRPD Pattern.
6 Puknij wybrane ustawienie, a potem puknij OK.
7 Wyłącz drukarkę, a potem włącz ją ponownie, aby wprowadzić zamiany.
Aby odbierać faksy w trybie DRPD, menu musi być ustawione na DRPD. Szczegóły, patrz „Dostępne
opcje ustawień faksu”, strona 370.
Urządzenie posiada siedem szablonów DRPD. Jeśli firma telekomunikacyjna świadczy taką usługę,
należy dowiedzieć się który szablon jest odpowiedni, aby korzystać z usługi DRPD.
Odbiór faksów do pamięci
Ponieważ urządzenie Dell jest wielofunkcyjne, można odbierać faksy podczas wykonywania kopii lub
drukowania. Jeśli faks zostanie odebrany w trakcie kopiowania, drukowania lub jeśli zabraknie papieru lub
tonera, urządzenie zapisze przychodzące faksy w pamięci. Następnie, po zakończenie danej czynności
lub uzupełnieniu materiałów eksploatacyjnych, urządzenie automatycznie wydrukuje faks.
Odbiór faksów za pomocą funkcji polling
Faksy można odbierać w dogodnym czasie.
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Fax.
3 Puknij On Hook.
4 Puknij Polling.
5 Wprowadź numer faksu zdalnego za pomocą klawiatury numerycznej.
6 Puknij Receieve, aby wysłać fax.
Automatyczne wybieranie
Szybkie wybieranie
Przechowywanie do 200 często wybieranych numerów w pod przyciskami szybkiego wybierania
(001-200).
Jeżeli istnieje zlecenie szybkiego wybierania określone w opcji faksu opóźnionego lub ponownego
wybierania, nie można zmienić numeru szybkiego wybierania z panelu użytkownika, ani narzędzia Dell
Printer Configuration Web Tool.
386
Faksowanie
Ustawianie szybkiego wybierania
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Phone Book.
4 Puknij Individuals.
5 Puknij , aż pojawi się numer szybkiego wybierania pomiędzy 1 a 200, a potem wybierz ten numer.
Aby przejść do danego numeru szybkiego wybierania, wprowadź dany numer, a następnie przycisk #
z a pomocą klawiatury numerycznej.
6 Puknij pole tekstowe Enter Name.
7 Wprowadź aktualne hasło, a potem puknij OK.
8 Puknij pole tekstowe Enter Number.
9 Wprowadź numer faksu za pomocą klawiatury numerycznej i puknij OK.
Aby wprowadzić pauzę między numery, naciśnij przycisk
(Redial/Pause). Na wyświetlaczu pojawi
się „–”.
10 Puknij OK.
Aby zapisać w pamięci więcej numerów faksów, powtórz kroki 5 do 10.
Wysyłanie faksu za pomocą szybkiego wybierania
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Puknij Prefix Dial.
5 Wprowadź numer szybkiego wybierania pomiędzy 1 a 200 za pomocą klawiatury numerycznej
i puknij Done.
6 Dostosuj rozdzielczość dokumentu według potrzeb. Więcej szczegółów, patrz „Ustawianie
rozdzielczości dokumentu”, strona 376 oraz „Ustawianie kontrastu dokumentu”, strona 377.
7 Puknij Send, aby zeskanować dane.
W przypadku umieszczania dokumentów na szybie, na wyświetlaczu pojawia się monit o następną
stronę.
Po włożeniu nowego dokumentu puknij Continue. Po zakończeniu wkładania dokumentów, puknij
Send Now.
Numer faksu zapisany w pamięci szybkiego wybierania zostaje automatycznie wybrany. Dokument
zostaje przesłany po uzyskaniu odpowiedzi z faksu odbiorcy.
SKAZÓWKA: Wpisując gwiazdkę (*) na pierwszym miejscu, dokument wysyłany jest w wiele miejsc. Na
W
przykład, jeśli wprowadzone zostanie 00*, można przesłać dokument do miejsc wpisanych w pozycjach
między 01 a 009.
Faksowanie
387
Wybieranie grupowe
Jeśli często dokumenty wysyłane są do tych samych miejsc, można utworzyć grupę miejsc do których
wysyłane są dokumenty i zapisać je pod cyfrą wybraną dla danej grupy. Pozwala to na ustawienie numeru
wybierania grupowego w celu wysłania tego samego dokumentu do wszystkich miejsc w grupie.
WSKAZÓWKA: Nie można wpisać jednego numeru wybierania grupowego pod inny numer wybierania
grupowego.
Ustawienia wybierania grupowego
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Phone Book.
4 Puknij Groups.
5 Puknij , aż pojawi się numer szybkiego wybierania pomiędzy 1 a 6, a potem wybierz ten numer.
Jeśli numer szybkiego wybierania jest już zapisany w wybranym miejscu, wyświetlacz pokazuje
nazwę i liczbę wpisów wprowadzonych w danej grupie numerów szybkiego wybierania.
6 Puknij pole tekstowe Enter Group Name.
7 Wprowadź aktualne hasło, a potem puknij OK.
8 Puknij Add from Address Book.
WSKAZÓWKA: Numery faksów muszą być wpisane przed wybraniem Add from Address Book.
9 Puknij
, aż pojawi się szukany numer szybkiego wybierania, a potem puknij w strefę czasową.
10 Puknij OK.
Aby zapisać w pamięci więcej numerów grup wybierania, powtórz kroki 5 do 10.
Edytowanie wybierania grupowego
Możliwe jest dodawanie numerów szybkiego wybierania do danej grupy i usuwanie z niej numerów
szybkiego wybierania.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Phone Book.
4 Puknij Groups.
5 Puknij
, aż pojawi się grupowy numer szybkiego wybierania, a potem wybierz ten numer.
6 Puknij Edit.
7 Puknij pole tekstowe Enter Group Name.
8 Wprowadź nowe dane, a potem puknij OK.
9 Aby usunąć numer szybkiego wybierania z grupowego numeru szybkiego wybierania.
a Puknij , aż pojawi się grupowy numer szybkiego wybierania, a potem wybierz ten numer.
b Puknij Remove.
10 Aby dodać numer szybkiego wybierania do grupowego numeru szybkiego wybierania.
a Puknij Add from Address Book.
b Puknij , aż pojawi się szukany numer szybkiego wybierania, a potem puknij w strefę czasową.
c Puknij OK.
388
Faksowanie
11 Puknij OK.
W celu usunięcia istniejącego numeru wybierania grupowego, wybierz numer wybierania
grupowego, a potem puknij Remove.
Jeśli chcesz edytować kolejny numer grupy wybierania, należy powtórzyć kroki od 5 do 11.
Wysyłanie faksu za pomocą wybierania grupowego (transmisja do wielu adresów)
Można korzystać z wybierania grupowego do nadawania lub przesyłania z opóźnieniem.
Wykonaj czynności dla wybranej operacji. Informacje na temat Delayed Transmission, patrz „Określanie
ustawień faksu”, strona 370.
Jedna operacja może dotyczyć jednego lub więcej członków grupy. Następnie kontynuuj czynności, aby
zakończyć wybraną operację.
Drukarka automatycznie skanuje do pamięci dokument umieszczony w podajniku DADF lub na szybie.
Drukarka wybiera każdy numer w grupie.
Drukowanie listy numerów szybkiego wybierania
Można sprawdzić ustawienia automatycznego wybierania na wydruku listy szybkiego wybierania.
Informacje szczegółowe na temat, jak drukować listę szybkiego wybierania, patrz „Report/List”,
strona 213.
Książka telefoniczna
Można wybierać lub wyszukiwać numery wpisane do książki telefonicznej.
1 Włóż dokumenty do podajnika DADF drukiem do góry i górną krawędzią do przodu.
Lub
Umieść pojedynczą kartkę dokumentu na szybie, drukiem do dołu i opuść pokrywę. Szczegółowe
informacje na temat wkładania dokumentów, patrz „Umieszczanie oryginału”, strona 375.
2 Naciśnij przycisk
(Home).
3 Puknij Fax.
4 Puknij Phone Book, a potem wybierz jedna z następujących opcji:
Aby wybrać z lokalnej książki telefonicznej:
a Puknij Individuals lub Groups.
b Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się wybrany numer szybkiego wybierania lub grupowy
numer szybkiego wybierania, a potem wybierz dany numer szybkiego wybierania lub grupowy
numer szybkiego wybierania.
c Puknij Done.
Aby wybrać z serwerowej książki telefonicznej:
a Puknij Network Phone Book.
b Wprowadź słowo kluczowe za pomocą klawiatury, a potem puknij Search.
c Puknij odbiorcę z listy wyników wyszukiwania, a potem puknij Done.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat książki adresowej i książki adresowej serwera, patrz „Książki
adresowe”, strona 407.
SKAZÓWKA: Szczegółowe informacje dotyczące Network Phone Book, patrz „Korzystanie z książki
W
adresowej i telefonicznej serwera”, strona 429.
WSKAZÓWKA: Numer faksu musi być wpisany, aby można było wybrać książkę adresową.
5 Puknij Send, aby wysłać fax.
Faksowanie
389
Inne sposoby faksowania
Korzystanie z trybu bezpiecznego odbioru
Możliwe jest zabezpieczenie otrzymanych faksów przed dostępem osób niepowołanych. Tryb faksowania
bezpiecznego można włączyć za pomocą opcji Secure Receive w celu ograniczenia drukowania
wszystkich otrzymanych faksów, gdy urządzenie pozostawione jest bez nadzoru. W trybie faksowania
bezpiecznego wszystkie przychodzące faksy zostaną zapisane w pamięci. Po wyłączeniu tego trybu,
wydrukowane zostaną wszystkie zapamiętane faksy.
SKAZÓWKA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, sprawdź, czy Panel Lock jest ustawiony
W
na Enable.
Włączanie bezpiecznego trybu odbioru:
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Fax Settings.
4 Puknij Incoming Defaults.
5 Puknij, aż pojawi się Secure Receive, a potem puknij Secure Receive.
6 Puknij Secure Receive Set.
7 Puknij Enable.
8 Wprowadź czterocyfrowe hasło, a potem puknij OK.
Jeśli faks jest odebrany w trybie odbioru bezpiecznego, drukarka zapisuje go w pamięci i opcja
Secure Fax Receive jest włączona na ekranie Job Status, aby powiadomić o zapisanym faksie.
Aby wydrukować otrzymane dokumenty:
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Print.
3 Przesuń palcem po ekranie, aż pojawi się Secure Fax Receive, a potem puknij Secure Fax
Receive.
4 Wprowadź czterocyfrowe hasło, a potem puknij OK. Faksy zapisane w pamięci są drukowane.
W celu wyłączenia bezpiecznego trybu odbioru:
1 Wykonaj czynności od 1 do 6 w „Włączanie bezpiecznego trybu odbioru:” powyżej i puknij Secure
Receive Set.
2 Puknij Disable.
390
Faksowanie
Korzystanie z automatycznej sekretarki
Do gniazda
Drukarka
Linia tel.
Telefon
Automatyczna sekretarka
Telefon
Automatyczna sekretarkę można podłączyć bezpośrednio do gniazda z tyłu drukarki jak pokazano
powyżej.
• Ustaw drukarkę w trybie Ans Machine/Fax i ustaw Auto Receive Ans/FAX, aby ustawić czas dla
automatycznej sekretarki.
• Gdy sekretarka odbierze połączenie, drukarka monitoruje pracę linii i odbiera połączenie, gdy
otrzyma sygnał faksu a potem rozpoczyna odbiór faksu.
• Jeśli automatyczna sekretarka jest wyłączona, drukarka automatycznie przechodzi w tryb pracy Fax,
gdy sygnał dzwonienia trwa przez ustalony wcześniej czas.
• Jeśli odbierzesz telefon i usłyszysz sygnał faksu, drukarka odbierze faks jeśli:
ustawisz On Hook na On (słychać będzie głos lub dźwięki faksu ze zdalnego urządzenia), a potem
pukniesz Receive i odłożysz słuchawkę,
lub
naciśniesz dwucyfrowy kod zdalnego odbioru i odłożysz słuchawkę.
Korzystanie z modemu komputera
Do
Internetu
Komputer
Drukarka
Linia tel.
Telefon
Automatyczna sekretarka
Telefon
Jeśli chcesz korzystać z modemu komputera do przesyłania faksów lub do połączenia z Internetem
za pomocą opcji dial-up, podłącz modem komputerowy bezpośrednio do gniazda z tyłu drukarki z
automatyczną sekretarką jak wyżej pokazano.
• Ustaw drukarkę w trybie Ans Machine/Fax i ustaw Auto Receive Ans/FAX, aby ustawić czas dla
automatycznej sekretarki.
• Wyłącz funkcję otrzymywania faksu przez modem komputera.
• Nie korzystaj z modemu komputera jeżeli drukarka wysyła lub odbiera faks.
• Szczegółowe instrukcje dotyczące wysyłania faksów przez modem komputera dołączone są do
modemu komputera i aplikacji faksowania.
Faksowanie
391
Drukowanie raportu
Poniższe raporty mogą być pomocne przy korzystaniu z faksu:
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat innych raportów oraz jak drukować raport, patrz „Report/List”,
strona 213.
Speed Dial
Niniejsza lista zawiera wszystkie adresy zapisane aktualnie w pamięci drukarki w formie
numerów szybkiego wybierania.
Address Book
Niniejsza lista zawiera wszystkie adresy zapisane aktualnie w pamięci drukarki w formie
książki adresowej.
Server Address
Niniejsza lista zawiera wszystkie adresy zapisane aktualnie w pamięci drukarki w formie
książki serwerowej.
Fax Activity
Ten raport zawiera informacje na temat faksów ostatnio wysłanych lub odebranych.
Fax Pending
Lista pokazuje status faksów do wysłania. Listę można wydrukować, aby potwierdzić
zmiany ustawień.
Print Meter
Raport całkowitej liczby wydrukowanych stron. Raport będzie miał tytuł Print Volume
Report lub ColorTrack Report, w zależności od ustawienia ColorTrack Mode.
Zmiana opcji ustawień
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Default Settings.
3 Puknij Fax Defaults.
4 Wybierz szukane menu.
5 Wybierz – lub + lub wprowadź datę, korzystając z klawiatury numerycznej, a potem puknij OK.
392
Faksowanie
23
Dell™ Document Hub
Dell Document Hub to narzędzie zapewniające dogodny dostęp do wielu usług chmury wspierających
zarządzanie dokumentami. Rozwiązanie Dell Document Hub umożliwia zamianę dokumentów
papierowych na edytowalne treści cyfrowe i zapisywanie ich bezpośrednio w wybranej przez użytkownika
usłudze chmury. Można szukać plików w różnych chmurach jednocześnie, a potem w prosty sposób
udostępniać i drukować ich zawartość.
Rejestrowanie użytkownika i zapisywanie się do usługi
Dell Document Hub
Aby korzystać z Dell Document Hub, trzeba mieć konto użytkownika przypisane do drukarki i zalogować
się w Dell Document Hub.
Rejestrowanie nowego użytkownika w Dell Document Hub
Przygotuj informacje dostępowe dla każdej z usług w chmurze, z których chce się korzystać, i upewnij
się, że chce się korzystać z konta użytkownika przypisanego drukarce. Więcej informacji na temat
rejestracji konta, patrz „Tworzenie nowego konta użytkownika”, strona 423.
1 Na swoim komputerze wejdź na stronę Dell Document Hub.
Wprowadź następujący adres URL w przeglądarce internetowej.
www.dell.com/dochub
2 Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie.
3 Na zarejestrowany adres e-mail zostanie wkrótce przesłany e-mail. Sprawdź e-mail i wykonaj
instrukcje w nim zawarte, aby dokonać aktywacji.
Aby zarejestrować nowego użytkownika z poziomu drukarki
Rejestrację użytkownika można przeprowadzić za pomocą drukarki.
WSKAZÓWKA: Aby zakończyć proces rejestracji, należy odebrać e-mail na swoim komputerze lub urządzeniu
przenośnym i wejść na stronę Dell Document Hub.
1 Zaloguj się w drukarce jako zarejestrowany użytkownik.
2 Puknij pole Dell Document Hub na ekranie Home.
3 Puknij New User.
Wyświetli się ekran Welcome to Dell Document Hub. Puknij Next.
4 Wykonuj polecenia wyświetlane na panelu dotykowym.
Dell™ Document Hub
393
Logowanie się do Dell Document Hub
1 Zaloguj się w drukarce jako zarejestrowany użytkownik.
2 Puknij pole Dell Document Hub na ekranie Home.
Wyświetli się ekran Dell Doc Hub Sign.
3 Puknij pole tekstowe E-mail, aby wprowadzić adres e-mail.
WSKAZÓWKA: Można puknąć
, wybrać z listy ostatnio wprowadzony adres e-mail. Lista może
zawierać do ośmiu ostatnio wprowadzonych adresów e-mail.
4 Puknij pole tekstowe Password, aby wprowadzić hasło i puknij Done.
5 Jeśli chcesz zapisać swój adres e-mail hasło, puknij, aby zaznaczyć pole tekstowe Save E-mail &
Password.
Adres e-mail i hasło zapisane są na koncie użytkownika zarejestrowanego i nieupoważniony
użytkownik nie będzie mógł mieć do nich dostępu. Ze względów bezpieczeństwa, zaleca się, aby
ustalić hasło dla użytkownika zarejestrowanego.
6 Puknij Sign in.
Kiedy pojawi sie ekran Dell Document Hub, logowanie zakończyło się powodzeniem.
SKAZÓWKA: Jeśli wszystkie pola na ekranie Dell Document Hub są blade i nieaktywne po zalogowaniu,
W
oznacza, ze niezbędne procedury nie zostały ukończone w celu aktywowania konta Dell Document Hub.
Sprawdź e-mail otrzymany od Dell Document Hub i aktywuj konto.
Ekran Favorites wyświetla się po puknięciu pola na ekranie Dell Document Hub
Oznacza to, że ulubione ustawienia dla danej funkcji zostały zapisane w drukarce. Wybierz potrzebne
ustawienia z listy.
Powrót do ekranu menu głównego
Puknij Exit. Zachowany zostaje status zalogowania. Przy następnym puknięciu w pole Dell Document
Hub na ekranie Home, nie trzeba się logować, gdy jest się zalogowanym na ekranie Home.
Można również puknąć Sign out, aby wrócić do ekranu Home, ale traci się status bycia zalogowanym.
Przy kolejnym logowaniu do Dell Docuent Hub, trzeba ponownie podać swój adres e-mail i hasło.
Wylogowanie się z drukarki
Naciśnij przycisk
(Login/Logout). Wylogujesz się z ekranu Home i wyświetli się ekran portalu. W takim
przypadku, status zalogowania do Dell Document Hub zostaje zachowany o ile zaznaczono pole wyboru
przy Save E-mail & Password w punkcie 5 powyżej. Przy kolejnym puknięciu pola Dell Document
Hub na ekranie Home, można pominąć proces rejestracji.
394
Dell™ Document Hub
Wyszukiwanie i drukowanie plików
Można wyszukać pliki zapisane w usługach chmury i wydrukować je na drukarce. Można jednocześnie
przeszukiwać kilka chmur. Metoda odpowiednia, gdy chcesz przeszukiwać wg słowa kluczowego, w tym
wg nazwy pliku.
SKAZÓWKA: Aby wyszukiwać pliki w wielu usługach chmury, należy przejść na stronę
W
www.dell.com/dochub i podłączyć się do usług chmury za pomocą Dell Document Hub.
1 Puknij pole Search for Files na ekranie Dell Document Hub.
2 Wprowadź słowa kluczowe i puknij Search.
Pliki są wyszukiwane w usługach chmury, w których jesteś zarejestrowany.
Wyświetlany jest ekran Search Results.
3 Puknij plik przeznaczony do druku. Można wybrać nawet 10 plików
Aby posortować wyniki, puknij
i wybierz porządek sortownia.
4 Puknij , aby uzyskać podgląd do wybranych plików.
Wyświetlany jest ekran File Preview. Pierwsze trzy strony każdego pliku wyświetlane są w trybie
podglądu.
a Aby powiększyć podgląd strony, puknij na stronę w małym podglądzie.
b Aby uzyskać podgląd innych plików, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
c Aby podać, który plik jest przeznaczony do druku, zaznacz małoformatowe podglądy, pukając
prostokąt obok małoformatowych podglądów.
d Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
5 Puknij
, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukowania.
Wyświetlany jest ekran Print Settings.
a Aby wyświetlić inne pola, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
Więcej informacji na temat Print Settings, patrz „Print Settings”, strona 281.
6 Puknij Print, aby rozpocząć drukowanie.
Aby skasować drukowanie, puknij Stop.
Po wydrukowaniu wszystkich znaczonych plików, powraca ekran Search Results.
WSKAZÓWKA: Można zacząć drukowanie poprzez puknięcie Print na dowolnym z ekranów: Search Results,
File Preview lub Print Settings.
Dell™ Document Hub
395
Przeglądanie i drukowanie plików
Można wyszukiwać i drukować pliki zapisane w wybranych usługach chmury. Ta metoda jest przydatna,
gdy wiadomo, w którym serwisie chmury znajduje się plik przeznaczony do druku.
1 Puknij pole Browse for Files na ekranie Dell Document Hub.
Wyświetlany jest ekran Cloud Services.
Aby przewijaj listę, przerzucaj ekran w górę lub w dół.
Usług chmury można potwierdzić za pomocą ikony po prawej stronie nazw każdej z usług chmury.
wskazuje, że usługa chmury jest poprawnie skojarzona z Dell Document Hub.
wskazuje, że usługa chmury nie jest skojarzona lub poprawnie połączona.
wskazuje, że usługa chmury połączona z Dell Document Hub wygasła. Aby połączyć się
z usługami chmury za pomocą narzędzia Dell Document Hub, wejdź na www.dell.com/dochub.
Więcej informacji można uzyskać, pukając na ikonę statusu.
2 Puknij usługę w chmurze, która chcesz przeglądać.
Wyświetlana jest treść zapisana w wybranej usłudze chmury.
3 Puknij lokalizację, która chcesz przeglądać.
Na liście wyświetlona jest zawartość wybranej lokalizacji.
4 Puknij plik przeznaczony do druku. Można wybrać nawet 10 plików
5 Puknij , aby przeszukać pliki w bieżącej lokalizacji.
a Wprowadź nazwę pliku i puknij Search.
Wyświetlany jest ekran Search Results.
Aby posortować wyniki, puknij
i wybierz porządek sortownia.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
6 Puknij , aby uzyskać podgląd do wybranych plików.
Wyświetlany jest ekran File Preview. Pierwsze trzy strony każdego pliku wyświetlane są w trybie
podglądu.
a Aby powiększyć podgląd strony, puknij na stronę w małym podglądzie.
b Aby uzyskać podgląd innych plików, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
c Aby podać, który plik jest przeznaczony do druku, zaznacz małoformatowe podglądy, pukając
prostokąt obok małoformatowych podglądów.
d Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
396
Dell™ Document Hub
7 Puknij, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukowania.
Wyświetlany jest ekran Print Settings.
a Aby wyświetlić inne pola, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
Więcej informacji na temat Print Settings, patrz „Print Settings”, strona 281.
SKAZÓWKA: Pukając
W
na ekranie Print Settings, można zapisać ustawienia drukowania i ścieżkę
pliku w usłudze chmury jako ulubione. Nadaj nazwę ulubionym na ekranie Save Favorites, potem puknij
Save. Jeśli zapisujesz ulubione pod tą samą nazwa, co istniejące już ulubione, ustawienia i ścieżka pliku
zostaną nadpisane. Można usunąć niepotrzebne ulubione, pukając .
Po zapisaniu swoich ustawień jako ulubionych na ekranie Favorites, można przywołać te ustawienia
z dowolnej drukarki tego samego modelu, przy kolejnym logowaniu do Dell Document Hub,
8 Puknij Print, aby rozpocząć drukowanie.
Aby skasować drukowanie, puknij Stop.
Po wydrukowaniu wszystkich znaczonych plików, powraca ekran wybranych lokalizacji.
WSKAZÓWKA: Można zacząć drukowanie poprzez puknięcie Print na dowolnym z ekranów spisu treści,
Search Results, File Preview lub Print Settings.
Wyszukiwanie plików w wybranych usługach chmury
Po wybraniu usługi chmury w punkcie 2 powyżej, można wyszukiwać pliki, pukając
Wprowadź nazwę pliku lub słowa kluczowe i puknij Search.
Można wyszukać pliki do druku na ekranie Search Results, pukając
.
lub uzyskać podgląd, pukając
.
Skanowanie
Można zeskanować dokument i zapisać plik z zeskanowanym dokumentem w chmurze.
1 Puknij pole Scan na ekranie Dell Document Hub.
Wyświetlany jest ekran Cloud Services.
Aby przewijaj listę, przerzucaj ekran w górę lub w dół.
Usług chmury można potwierdzić za pomocą ikony po prawej stronie nazw każdej z usług chmury.
Więcej informacji można uzyskać, pukając na ikonę statusu.
2 Puknij, gdzie w chmurze chcesz zapisać zeskanowany plik.
Wyświetlana jest treść zapisana w wybranej usłudze chmury.
3 Puknij, gdzie chcesz zapisać zeskanowany plik.
Wyświetli się ekran z wybrana lokalizacją.
4 Puknij Next.
Wyświetla się ekran do wpisania nazwy pliku i formatu pliku.
Dell™ Document Hub
397
5 Puknij okno tekstowe File Name, potem wprowadź nazwę pliku.
6 Puknij pole File Format box, i określ format plik, aby zapisać zeskanowany plik.
, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia skanowania.
7 Puknij
Wyświetlany jest ekran Scan Settings.
a Aby wyświetlić inne pola, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
Więcej informacji na temat ustawień skanowania, patrz „Scan”, strona 274 i „Scan Settings”,
strona 275.
SKAZÓWKA: Pukając
W
na ekranie Scan Settings, można zapisać ustawienia skanowania i ścieżkę
pliku w usłudze chmury, jako ulubione. Nadaj nazwę ulubionym na ekranie Save Favorites, potem puknij
Save. Jeśli zapisujesz ulubione pod tą samą nazwa, co istniejące już ulubione, ustawienia i ścieżka pliku
zostaną nadpisane. Można usunąć niepotrzebne ulubione, pukając .
Po zapisaniu swoich ustawień jako ulubionych na ekranie Favorites, można przywołać te ustawienia
z dowolnej drukarki tego samego modelu, przy kolejnym logowaniu do Dell Document Hub,
8 Puknij Scan,aby rozpocząć skanowanie.
Aby skasować skanowanie, puknij Stop.
Po zeskanowaniu wszystkich znaczonych plików, powraca ekran wybranych lokalizacji.
Wyszukiwanie lokalizacji w usługach chmury
Zanim wybierzesz usługę chmury w punkcie 2 powyżej, możesz wyszukać lokalizacji do zapisania
zeskanowanego pliku w usługach chmury, pukając .
Wprowadź słowa kluczowe i puknij Search.
Na ekranie Search Result można wybrać lokalizację do zapisania zeskanowanego pliku.
Można posortować wyniki, pukając
.
Wyszukiwanie lokalizacji w wybranych usługach chmury
Po wybraniu usługi chmury w punkcie 3 powyżej, można wyszukiwać lokalizację w wybranych usługach
chmury, pukając .
Wprowadź słowa kluczowe i puknij Search.
Na ekranie Search Result można wybrać lokalizację do zapisania zeskanowanego pliku.
Można posortować wyniki, pukając
.
398
Dell™ Document Hub
Skanowanie dokumentu za pomocą optycznego rozpoznawania
znaków (OCR)
Można zeskanować dokument za pomocą OCR i zapisać plik z zeskanowanym dokumentem w chmurze.
1 Puknij pole Smart OCR Scan na ekranie Dell Document Hub.
Wyświetlany jest ekran Cloud Services.
Aby przewijaj listę, przerzucaj ekran w górę lub w dół.
Usług chmury można potwierdzić za pomocą ikony po prawej stronie nazw każdej z usług chmury.
Więcej informacji można uzyskać, pukając na ikonę statusu.
2 Puknij, gdzie w chmurze chcesz zapisać skonwertowany plik.
Wyświetlana jest treść zapisana w wybranej usłudze chmury.
3 Puknij, gdzie chcesz zapisać skonwertowany plik.
Wyświetli się ekran z wybrana lokalizacją.
4 Puknij Next.
Wyświetla się ekran do wpisania nazwy pliku i formatu pliku.
5 Puknij okno tekstowe File Name, potem wprowadź nazwę pliku.
6 Puknij pole File Format box i określ format plik, aby zapisać skonwertowany plik.
7 Puknij
, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia skanowania OCR.
Wyświetlany jest ekran Scan Settings.
a Aby wyświetlić inne pola, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
Więcej informacji na temat ustawień skanowania, patrz „Smart OCR Scan”, strona 286 i „Scan
Settings”, strona 275.
SKAZÓWKA: Pukając
W
na ekranie Scan Settings, można zapisać ustawienia skanowania i ścieżkę
pliku w usłudze chmury, jako ulubione. Nadaj nazwę ulubionym na ekranie Save Favorites, potem puknij
Save. Jeśli zapisujesz ulubione pod tą samą nazwa, co istniejące już ulubione, ustawienia i ścieżka pliku
zostaną nadpisane. Można usunąć niepotrzebne ulubione, pukając .
Po zapisaniu swoich ustawień jako ulubionych na ekranie Favorites, można przywołać te ustawienia
z dowolnej drukarki tego samego modelu, przy kolejnym logowaniu do Dell Document Hub,
8 Puknij Scan,aby zacząć skanować za pomocą OCR.
Dell™ Document Hub
399
Odbiór zeskanowanego pliku dołączonego do e-maila
Dokument może być zeskanowany i przesłany, jako załącznika e-mail.
1 Puknij pole E-mail Me na ekranie Dell Document Hub.
Wyświetli się ekran E-mail Me.
2 Puknij pole File Format box i określ format pliku, aby zapisać zeskanowany plik.
3 Puknij pole tekstowe Subject i wprowadź temat maila wysyłanego wraz z zeskanowanym plikiem.
, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia e-maila.
4 Puknij
a Aby wyświetlić inne pola, przerzucaj ekran od jednej strony do drugiej.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
Więcej informacji na temat ustawień E-mail, patrz „E-mail Me”, strona 288 i „Scan Settings”,
strona 275.
SKAZÓWKA: Pukając
W
na ekranie E-mail Settings, można zapisać ustawienia e-mail i ścieżkę pliku
w usłudze chmury, jako ulubione. Nadaj nazwę ulubionym na ekranie Save Favorites, potem puknij Save.
Jeśli zapisujesz ulubione pod tą samą nazwa, co istniejące już ulubione, ustawienia zostaną nadpisane.
Można usunąć niepotrzebne ulubione, pukając .
Po zapisaniu swoich ustawień jako ulubionych na ekranie Favorites, można przywołać te ustawienia
z dowolnej drukarki tego samego modelu, przy kolejnym logowaniu do Dell Document Hub,
5 Puknij Send, aby rozpocząć skanowanie i wysyłanie zeskanowanego pliku jako załącznika poczty
elektronicznej.
400
Dell™ Document Hub
Odbiór zeskanowanych wizytówek w poczcie e-mail
Wizytówka może być zeskanowana, skonwertowana do pliku vCrad i przesłana, jako załącznik e-mail.
1 Puknij pole Business Card Reader na ekranie Dell Document Hub.
Wyświetli się ekran Business Card Reader.
2 Puknij pole tekstowe Subject i wprowadź temat maila wysyłanego wraz z plikiem vCard.
, aby sprawdzić lub zmienić ustawienia skanowania.
3 Puknij
a Puknij pole OCR Language, aby określić język.
b Aby wrócić do poprzedniego ekranu, puknij Back.
4 Puknij Send, aby rozpocząć skanowanie i wysyłanie zeskanowanego pliku vCard, jako załącznika
poczty e-mail.
Dell™ Document Hub
401
402
Dell™ Document Hub
Praca drukarki
24 Korzystanie z oprogramowania drukarki ................405
25 Uwierzytelnianie użytkownika .................................. 423
26 Dostosowywanie ekranów ........................................ 427
27 Korzystanie z książki adresowej
i telefonicznej serwera.................................................429
28 Stosowanie certyfikatów cyfrowych ....................... 433
29 Korzystanie z czcionek................................................443
30 Komunikaty drukarki....................................................449
31 Charakterystyka techniczna.......................................459
403
404
24
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Korzystając z dostarczanej z drukarką płyty Software and Documentation należy zainstalować
oprogramowanie odpowiednie dla danego systemu operacyjnego.
Okno stanu pracy drukarki
Okno Printer Status ostrzega o wystąpieniu błędu lub sytuacji awaryjnej, na przykład, gdy wystąpiło
zablokowanie papieru lub ilość tonera jest bardzo mała.
Domyślnie ustawione jest wywoływanie okna Printer Status tylko przy wystąpieniu błędu. W przypadku
wystąpienia błędu, w oknie Printer Status pojawia się komunikat błędu. W oknie właściwości stanu
drukowania Printing Status Window Properties możliwe jest takie ustawienie, aby okno Printer Status
pojawiało się przy każdej operacji drukowania.
Można również sprawdzić poziom tonera, ilość papieru i konfigurację opcji drukarki.
Status Monitor Console
Za pomocą konsoli Status Monitor Console można zarządzać różnymi funkcjami okna Status Window dla
danej drukarki. Okno Status Window dla danej drukarki otworzy się po kliknięciu na jej nazwę znajdującą
się na liście (lub w oknie Printer Selection).
Dell Supplies Management System
Okno dialogowe zarządzania materiałami eksploatacyjnymi Dell Supplies Management System
można uruchomić z menu Wszystkie programy lub poprzez kliknięcie na ikonę na pulpicie. Materiały
eksploatacyjne można zamówić telefonicznie lub przez Internet.
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Additional Color Laser Software 
Dell Supplies Management System.
Pojawi się okno Dell Supplies Management System.
2 Wybierz drukarkę z listy Select Printer Model.
3 Jeśli zamówienie składane jest przez Internet:
a Wybierz URL z listy Select Reorder URL.
b Kliknij Visit Dell Printer supplies ordering web site.
SKAZÓWKA: Gdy nie można automatycznie pobrać informacji z drukarki poprzez komunikację
W
dwudrożną, pojawi się okno, w które trzeba wpisać Identyfikator serwisowy (Service Tag) W podanym polu
należy wpisać identyfikator Service Tag drukarki.
Identyfikator serwisowy znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
4 Jeśli zamówienie jest składane telefonicznie, zadzwoń pod numer, który znajduje się pod
nagłówkiem Order by Phone.
User Setup Disk Creating Tool
Do tworzenia pakietu instalacyjnego sterowników, który zawiera ustawienia użytkownika, służy program
program User Setup Disk Creating Tool znajdujący się w katalogu MakeDisk w folderze Utilities, na
płycie Software and Documentation oraz sterowniki drukarki znajdujące się na płycie Software and
Documentation. Pakiet instalacyjny sterowników może zawierać bazę zapisanych ustawień sterownika
drukarki i inne dane do takich funkcji, jak:
• Orientację wydruku i funkcję multiple-up (ustawienia dokumentu)
• Znaki wodne
• Referencje czcionek
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
405
Jeśli chcesz zainstalować sterownik drukarki z tymi samymi ustawieniami na wielu komputerach
używających takiego samego systemu operacyjnego, utwórz dysk z ustawieniami na dyskietce lub serwerze
w sieci. Korzystanie z dysku z ustawieniami zmniejsza czasochłonność instalowania sterownika drukarki.
• Zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, na którym tworzony będzie dysk z ustawieniami.
• Dysk z ustawieniami może być wykorzystany tylko w systemie operacyjnym, w jakim był utworzony
lub komputerach używających takiego samego systemu operacyjnego. Utwórz dyski z ustawieniami
dla różnych typów systemów operacyjnych.
Uaktualnianie oprogramowania
Oprogramowanie firmware i uaktualnienia sterowników są dostępne na stronie pomocy technicznej firmy
Dell www.dell.com/support.
Oprogramowanie drukarki
Można otworzyć następujące funkcje Status Window, Tool Box, Troubleshooting, Address Book Editor
i ScanButton Manager za pomocą okna Quick Launch Utility.
WSKAZÓWKA: Quick Launch Utility obsługiwane jest tylko w systemie Microsoft® Windows®.
Aby móc korzystać z funkcji szybkiego startu Quick Launch Utility, należy w trakcie instalacji
oprogramowania Dell wybrać i zainstalować Quick Launch Utility. Instalowanie oprogramowania Dell
następuje w poniższy sposób.
1 Włóż płytę Software and Documentation do komputera i kliknij setup_assist.exe, aby uruchomić
Dell Printer Setup.
2 Kliknij Install Printer Driver and Software.
3 Wykonuj instrukcje, które pojawiają się na ekranie.
Aby otworzyć okno Quick Launch Utility:
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Additional Color Laser Software  Quick
Launch Utility.
Okno Quick Launch Utility ma pięć przycisków: Status Window, Tool Box, Troubleshooting, Address
Book Editor oraz ScanButton Manager.
406
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Aby wyjść z okna Quick Launch Utility:
1 Kliknij na przycisk (x) w prawym górnym rogu okna.
Więcej informacji można uzyskać, klikając Help każdej z aplikacji.
Status Window
Przycisk Status Window otwiera okno Printer Status. Więcej informacji na temat korzystania z funkcji
Status Window, patrz „Okno stanu pracy drukarki”, strona 405.
Tool Box
Przycisk Tool Box otwiera funkcję Tool Box. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Korzystanie
z menu Tool Box”, strona 185.
Troubleshooting
Przycisk Troubleshooting otwiera przewodnik usuwania usterek, który umożliwia samodzielne usunięcie
usterek.
Address Book Editor
Przycisk Address Book Editor otwiera edytor książki adresowej, który pozwala na wpisywanie informacji,
takich jak numer telefonu i adres e-mail. Więcej informacji na temat korzystanie z edytora, patrz
„Korzystając z edytora książki adresowej”, strona 408.
ScanButton Manager
Kliknij, aby otworzyć funkcję ScanButton Manager, która pozwala określić, jak ma działać ScanButton
Manager w przypadku zdarzeń skanowania generowanych przez urządzenie (tylko połączenie USB).
Więcej informacji na temat korzystania z funkcji ScanButton Manager, patrz „Skanowanie z panelu
użytkownika – Scan to PC”, strona 338.
Książki adresowe
Funkcje skanowania i faksowania maja dostęp do kilku książek adresowych. Książki adresowe pomagają
uporządkować informacje kontaktowe, takie jak adresy e-mail, numery faksów i informacje dotyczące
serwerów oraz szybko wybrać odbiorcę, czy znaleźć adres. Książka adresowa może być dostępna z
drukarki lub zdalnego serwera LDAP.
WSKAZÓWKA: Książka telefoniczna jest opisana w tej sekcji, jest przykładową książką adresową.
SKAZÓWKA: Więcej informacji na temat konfigurowania serwera LDAP, patrz „LDAP Server”, strona 172
W
i „LDAP User Mapping”, strona 172. Więcej informacji na temat, jak uzyskać adresy e-mail i numery faksów
z serwerów LDAP, patrz „Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera”, strona 429.
Rodzaje książek adresowych
• E-mail Address Book (w przypadku funkcji Scan to E-mail)
Adresy e-mail zapisane do wysyłania zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail
• Email Group (w przypadku funkcji Scan to E-mail)
Grupy adresów e-mail zapisane do wysyłania zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail
• LDAP Server Address Book (w przypadku funkcji Scan to E-mail)
Adresy e-mail zapisane na serwerze LDAP wysyłania zeskanowanych dokumentów pocztą e-mail
• Network Address Book (w przypadku funkcji Scan to Network)
Informacje dotyczące danego komputera i serwera FTP do przesyłania do nich zeskanowanego
dokumentu.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
407
• Phone Book (w przypadku funkcji Fax)
Numery faksów zapisane do przesyłania dokumentów z drukarki
• Group Dial (w przypadku funkcji Fax)
Numery grup faksów zapisane do przesyłania dokumentów z drukarki
• LDAP Server Phone Book (w przypadku funkcji Fax)
Numery faksów zapisane na serwerze LDAP do przesyłania dokumentów z drukarki
• PC Fax Address Book (w przypadku funkcji Direct Fax)
Numery faksów zapisane do przesyłania dokumentów z komputera
• PC Fax Address Book for group (w przypadku funkcji Direct Fax)
Numery grup faksów zapisane do przesyłania dokumentów z komputera
Dodawanie i edytowanie wpisów w książce adresowej
Dodawanie i edytowanie wpisów w książce adresowej odbywa się na trzy sposoby:
• Panel użytkownika drukarki
• Address Book Editor
• Dell Printer Configuration Web Tool
Funkcja
Opcje
Rodzaje książek adresowych
Dokonywanie wpisów
Panel
użytkownika
drukarki
Scan
Fax
E-mail
Address Book
Editor
Dell Printer
Configuration
Web Tool
Address Book
–
Email Group
–
∞
∞
Server Address Book (LDAP server)
–
–
–
Network
Address Book
–
∞
∞
Fax
Phone Book
∞
∞
∞
Group Dial
∞
∞
∞
Server Phone Book (LDAP server)
–
–
–
PC Fax Address Book
–
∞
–
PC Fax Address Book – group
–
∞
–
Direct Fax
∞
∞
Korzystając z panelu użytkownika drukarki
Można bezpośrednio wprowadzić numery faksów z panelu użytkownika
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat dodawania nowego wpisu, patrz „Ustawianie szybkiego
wybierania”, strona 387.
Korzystając z edytora książki adresowej
Można korzystać z edytora książki adresowej zainstalowanego na komputerze do dodawania lub
edytowania wpisów. Funkcja Address Book Editor jest zsynchronizowana z książkami adresowymi
drukarki, które są uaktualniane po każdorazowym wpisie w Address Book Editor.
WSKAZÓWKA: Ta funkcja jest obsługiwana zarówno przez Microsoft Windows jak i Apple Macintosh.
WSKAZÓWKA: W przypadku podłączenia drukarki i komputera za pomocą kabla USB, trzeba zainstalować
sterownik.
408
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Dzięki edytorowi książki adresowej, można:
• Automatycznie uzyskiwać dane z książek adresowych drukarki przy jej uruchomieniu
• Zsynchronizować dane z drukarką
• Importować dane Address Book z pliku CSV, WAB, MAPI i LDAP server
• Eksportować dane Address Book do pliku CSV
WSKAZÓWKA: Nie należy edytować eksportowanego pliku CSV za pomocą innej aplikacji niż Address Book
Editor. Edytowanie pliku CSV za pomocą innej aplikacji może uszkodzić dane adresowe.
Panel książki adresowej
W ramach Address Book Editor można zarządzać dwoma książkami adresowymi. Książka adresowa
Device Address Book dla funkcji Fax, E-mail Server oraz PC Fax Address Book dla funkcji Direct Fax.
W przypadku Microsoft Windows:
W przypadku Apple Macintosh:
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
409
• Device Address Book
–– Fax
Łączy z książką adresową drukarki na potrzeby funkcji faksowania. Można wpisać do 200
numerów faksów i 6 grup faksów po 200 numerów.
–– E-mail
Łączy z książką adresową drukarki na potrzeby funkcji Scan to E-mail. Można wpisać do 100
adresów e-mail i 10 grup po 10 adresów e-mail.
–– Server
Łączy z książką adresową drukarki na potrzeby funkcji Scan to Network. Można wpisać informacje
dla nawet do 32 serwerów.
• PC Fax Address Book
Książką PC Fax Address Book na potrzeby funkcji Direct Fax można zarządzać z komputera. Można
wpisać do 500 numerów faksów i 500 grup faksów po 30 numerów.
Edytowanie wpisu
1 Wybierz książkę adresową, której wpis będzie edytowany.
2 Wybierz wpis, który chcesz edytować.
3 Kliknij Edit i wpisz nowe informacje.
4 Kliknij Save, aby zapisać zmiany.
WSKAZÓWKA: W przypadku aktualizacji wpisów książki adresowej, następuje synchronizacja z drukarką
i jednoczesne aktualizowanie książek adresowych drukarki.
Korzystając z narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool
Otwórz narzędzie Dell Printer Configuration Web Tool poprzez przeglądarkę sieciową.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat dodawania nowego wpisu, patrz „Address Book”, strona 177.
WSKAZÓWKA: W przypadku aktualizacji wpisów książki adresowej, następuje synchronizacja z drukarką
i jednoczesne aktualizowanie książek adresowych drukarki.
Menedżer aplikacji
App Manager – Dell C2665dnf to program użytkowy, który pozwala zarządzać aplikacjami w komputerze.
Poniższe zadania mogą być realizowane z poziomu aplikacji App Manager – Dell C2665dnf:
• Instalowanie, aktualizowanie i odinstalowanie aplikacji.
• Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie ustawień drukarki, książek adresowych i aplikacji.
WAGA: Nie wyłączaj drukarki ani komputera w trakcie wykonywania kopii zapasowych lub przywracania
U
danych.
WSKAZÓWKA: App Manager – Dell C2665dnf może wykonać kopie zapasowe danych z dziesięciu drukarek.
Dla każdej drukarki, można umieścić w pamięci podręcznej do pięciu historii tworzenia kopii zapasowych.
WSKAZÓWKA: Poniższe informacje nie znajdą się w danych kopii zapasowych:
• Informacje o ustawieniach Default Settings, Network Settings, Fax Settings, Maintenance, Secure
Settings oraz USB Settings.
• Dane stanowiące integralną część innych danych, takich jak certyfikaty cyfrowe.
• Dane charakterystyczne dla drukarki, takie jak adres IP.
410
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
• Dane, których kopii nie wolno wykonywać ze względu na kwestie bezpieczeństwa.
• Ustawienia daty i godziny, jak również ustawień związanych z datą i godziną.
• Dane, które uważane są za nieistotne dal ustawień drukarki.
WSKAZÓWKA: Czas potrzeby do przesłania i utworzenia plików kopii zapasowej może być dłuższy
w zależności od ilości danych.
WSKAZÓWKA: Funkcja App Manager – Dell C2665dnf nie może być używana, gdy drukarka zgłasza błąd.
Jeśli App Manager – Dell C2665dnf nie odpowiada, sprawdź stan pracy drukarki.
Przygotowanie do korzystania z App Manager – Dell C2665dnf
Przy korzystaniu z aplikacji App Manager - Dell C2665dnf, zaleca się, aby komputer posiadał co najmniej
25 GB wolnego miejsca na twardym dysku.
WSKAZÓWKA: Komputer musi być podłączony do sieci. Podłączenie przez USB nie jest obsługiwane.
WSKAZÓWKA: W przypadku Windows XP i Windows Vista®, wymagany jest.Net Framework 3.5 lub nowszy.
Pamięć masowa to chyba zbyt wysokie progi - moim
zdaniem chodzi jednak po prostu o 25GB wolnego miejsca
Korzystanie z App Manager – Dell C2665dnf
na twardym dysku.
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  App Manager.
2 Kliknij Printers.
3 Kliknij Add Printer.
4 Znajdź drukarkę, którą chcesz przypisać i kliknij Add.
WSKAZÓWKA: Jeśli na liście nie ma drukarki, której szukasz, wprowadź adres IP drukarki w polu
wyszukiwania.
5 Wprowadź to samo ID hasło, które jest używane w przypadku Dell Printer Configuration Web Tool,
potem kliknij OK.
6 Kliknij ←, aby wrócić do listy drukarek.
Kliknij na liście drukarkę, która chcesz zarządzać.
SKAZÓWKA: Jeśli szukanej drukarki nie ma na liście lub nie ma do niej dostępu z poziomu App
W
Manager – Dell C2665dnf, sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru przy On dla Port9100 i SNMP w opcji
Port Settings zakładki Print Server Settings w narzędziu Dell Printer Configuration Web Tool.
Widżet Status Monitor dla komputerów Macintosh
Widżet Status Monitor to oprogramowanie użytkowe drukarki, które sprzyja bardziej efektywnemu
wykorzystaniu drukarki poprzez wymianę informacji pomiędzy komputerem Macintosh a drukarką.
Funkcje realizowane przez widżet Status Monitor
• Monitorowanie drukarek Dell
Pozwala na sprawdzenie stanu pracy drukarek Dell podłączonych w danym momencie do komputera
Macintosh.
• Otrzymywanie ostrzeżeń
Ostrzega o występowaniu problemów, takich jak zablokowany papier, czy niski poziom tonera.
• Zamawianie materiałów eksploatacyjnych
Zapewnia dostęp do strony Internetowej, z której można zamówić materiały eksploatacyjne.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
411
Przed zainstalowaniem widżetu Status Monitor
Systemy operacyjne
•
•
•
•
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Protokoły i interfejsy sieciowe
•
•
•
•
LPR
Socket 9100
Bonjour
USB 2.0 i 1.1 (Przy łączeniu się z wieloma drukarkami tego samego modelu poprzez kable USB, tylko
drukarka rozpoznana jako pierwsza może być monitorowana za pomocą widżetu Status Monitor.)
Instalowanie widżetu Status Monitor
1 Kliknij dwukrotnie na ikonę Dell C2665 Installer w oknie Findera.
2 Wykonuj instrukcje, które pojawiają się na ekranie.
Gdy pojawi się ekran Install Succeeded, instalacja została zakończona.
WSKAZÓWKA: W trakcie procesu instalacyjnego należy podać nazwę logowania i hasło.
Otwieranie i zamykanie widżetu Status Monitor
Otwieranie widżetu Status Monitor
1 Kliknij na ikonę Dashboard w docku, aby uruchomić aplikację Dashboard.
2 Kliknij znak plus (+), aby wyświetlić pasek widżetu.
3 Kliknij ikonę Status Monitor na pasku widżetu. Pojawi się okno Printer Status.
WSKAZÓWKA: Gdy pojawi się komunikat Select a printer w oknie Preferences, wybierz odpowiednią
drukarkę. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Preferences” na stronie 415.
412
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Zamykanie widżetu Status Monitor
1 Kliknij na przycisk (x) w lewym górnym rogu okna Printer Status.
Okno Printer Status
Po aktywowaniu widżetu Status Monitor Widget, pojawia się okno Printer Status w Dashboard.
Pole Printer Status Message
Wyświetla komunikat o stanie pracy aktualnie używanej drukarki.
SKAZÓWKA: Program Status Monitor Widget automatycznie pobiera informacje z drukarki w określonych
W
odstępach czasu, które mogą być ustawione w oknie Preferences. Stan pracy drukarki jest odświeżany, gdy
uruchamiany jest program Dashboard oraz gdy zamykane jest okno Preferences.
WSKAZÓWKA: Jeśli Status Monitor Widget nie otrzymuje odpowiedzi z drukarki, wyświetli się informacja
Cannot get printer information.
WSKAZÓWKA: Gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla USB, nie można sprawdzić stanu pracy
drukarki w trakcie realizacji zadania druku.
Pole funkcji stanu pracy drukarki
Wyświetla symbol stanu drukarki.
• Symbol szacunkowego poziomu tonera
Pokazuje szacunkową ilość tonera dla każdego koloru przy prawidłowej pracy drukarki.
WSKAZÓWKA: Program nie otrzymuje odpowiedzi z drukarki, wyświetlony zostanie symbol Unknown –
poziom tonera nieznany.
• Symbol błędu drukarki
Wyświetla symbol drukarki, gdy wystąpi błąd.
Wystąpił błąd i nie można korzystać z drukarki.
Przycisk Order Supplies
Kliknięcie na ten przycisk powoduje wyświetlenie okna Order.
Aby ukryć okno Order, kliknij ponownie na Order Supplies.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
413
Przycisk Info (i)
Kliknij na ten przycisk, aby otworzyć Preferences.
SKAZÓWKA: Przycisk Info (i) pojawia się w prawym, dolnym rogu okna, gdy kursor znajduje się w oknie
W
Printer Status.
Przycisk Info(i) jest standardem obowiązującym we wszystkich widżetach.
Okno zamówień
W tym oknie podawane są informacje potrzebne do zamówienia materiałów eksploatacyjnych drogą
telefoniczną lub internetową. Aby otworzyć okno Order:
1 Kliknij Order Supplies w oknie Printer Status.
Pojawi się okno Order.
WSKAZÓWKA: Okno Order pojawia się, gdy wykryty zostanie niski poziom tonera.
Zamawianie online
• Łącze Visit Dell printer supplies ordering web site
Z listy wybierz adres strony internetowej i kliknij na łącze do strony internetowej zamawiania
materiałów eksploatacyjnych firmy Dell.
• Lista URL
Wyświetlana jest lista dostępnych adresów URL, pod którymi można zamówić materiały
eksploatacyjne firmy Dell.
Wybierz adres URL, który będzie używany po kliknięciu na łącze Visit Dell printer supplies ordering
web site.
Zamawianie przez telefon
• Lista numerów telefonów
Wyświetlana jest lista numerów telefonów, pod którymi można zamówić materiały eksploatacyjne
firmy Dell.
• Pole wyboru Update phone contacts when rebooting
Zaznacz to pole, aby regularnie aktualizować listę numerów telefonów.
Dell and the Environment
Kliknij to łącze, aby uzyskać dostęp do strony z informacjami na temat przetwarzania odpadów.
414
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Preferences
Aby otworzyć okno Preferences:
1 Kliknij przycisk Info (i) w oknie Printer Status.
Wyświetli się okno Preferences.
WSKAZÓWKA: Przycisk Info (i) pojawia się w prawym, dolnym rogu okna, gdy kursor znajduje się
w oknie Printer Status. Przycisk Info (i) jest standardem obowiązującym we wszystkich widżetach.
Printer
Wyświetla rozwijane menu nazw dostępnych drukarek. Pierwsza drukarka na liście ustawiona jest jako
domyślna.
Status Update Interval
Możliwe jest ustawienie odstępów pomiędzy kolejnymi uaktualnieniami stanu pracy drukarki. Drukarka
ustawiona jest domyślnie na pobieranie aktualnych informacji z drukarki co 10 sekund. Można ustawić
wartości od 0 do 600 sekund.
SNMP Community Name
Można zmienić nazwę wspólnoty SNMP (Simple Network Management Protocol), gdy korzysta się
z domyślnej nazwy wspólnoty (publicznej). Można wprowadzić do 31 znaków alfanumerycznych.
Przycisk Service Tag
Kliknij ten przycisk, aby uzyskać identyfikator serwisowy Service Tag.
WSKAZÓWKA: Nie można uzyskać identyfikatora serwisowego, gdy drukarka podłączona jest poprzez kabel USB.
Przycisk Done
Kliknij na ten przycisk, aby powrócić do okna Printer Status.
Konsola stanu pracy w systemie Linux
Status Monitor Console to program użytkowy, który zapewnia wydajne korzystanie z drukarki poprzez
wymianę informacji pomiędzy komputerem z systemem Linux i drukarką.
Funkcja Status Monitor Console
• Monitoring Dell Printers
Pozwala na sprawdzenie stanu pracy drukarek Dell aktualnie podłączonych do systemu Linux.
• Receiving Alerts
Powiadamia o zaistnieniu problemu, takiego jak blokady papieru lub niski poziom tonera.
• Ordering Supplies
Pozwala na dostęp do strony internetowej do zamawiania materiałów eksploatacyjnych.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
415
Przed zainstalowaniem Status Monitor Console
WSKAZÓWKA: Funkcja Status Monitor Console wymaga zainstalowania następujących modułów.
• Python, PyGTK, Net-SNMP, cups-libs oraz xdg-open
Należy sprawdzić, czy te moduły są zainstalowane zanim zainstalujesz Status Monitor Console.
WSKAZÓWKA: Funkcja Status Monitor Console, gdy drukarka podłączona jest do sieci (LPR lub Socket 9100).
Podłączenie przez USB nie jest obsługiwane.
Dystrybucje
•
•
•
•
Red Hat® Enterprise Linux® 5 Desktop
Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop
SUSE® Linux Enterprise Desktop 10
SUSE Linux Enterprise Desktop 11
System drukowania
• CUPS (Common Unix Printing System)
Instalowanie Status Monitor Console
1 Włącz terminal i zaloguj się jako super użytkownik.
2 Wpisz następującą komendę rpm w oknie terminala.
# rpm -ivh (Wpisz nazwę pliku pakietu)
Uruchamianie Status Monitor Console
1 Kliknij Dell Printers  Status Monitor Console.
Pojawi się okno Printer Selection.
Więcej informacji dotyczących okna Printer Selection, znajduje się w rozdziale „Okno Printer
Selection” na stronie 417.
2 Wybierz drukarkę.
Pojawi się okno Printer Status.
Więcej informacji dotyczących okna Printer Status, znajduje się w rozdziale „Okno Printer Status” na
stronie 417.
• Materiały eksploatacyjne można zamówić z okna Dell Supplies Management System. Patrz „Okno
Dell Supplies Management System”, strona 419.
416
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Okno Printer Selection
Lista drukarek
Wszystkie drukarki zarejestrowane w CUPS (Common UNIX Printing System) wyświetlone są na liście.
• Ikony stanu pracy:
Ready
Unknown/Offline/Toner Low/Paper Low
Door Open/Paper Jam/No Toner/Out Of Paper
Przycisk Settings
Kliknięcie na ten przycisk powoduje wyświetlenie okna Settings.
Przycisk Details
Kliknij na ten przycisk, aby otworzyć okno Printer Status. Jeśli zostaje wybrana drukarka, która nie jest
obsługiwana, otworzy się Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej informacji na temat narzędzia
Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
Refresh button
Naciskając na ten przycisk aktualizujemy informacje o drukarkach.
Przycisk Close
Kliknij na ten przycisk, aby zamknąć okno Printer Status.
Okno Printer Status
Jeśli drukarka jest podana w oknie Printer Selection, otworzy się okno Printer Status.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
417
Pole Printer Status Message
Wyświetla komunikat o stanie pracy aktualnie używanej drukarki.
SKAZÓWKA: Program Status Monitor Console automatycznie pobiera informacje z drukarki w określonych
W
odstępach czasu, które mogą być ustawione w oknie Settings. Po kliknięciu na przycisk Refresh, odświeżane są
również informacje o stanie pracy drukarki.
WSKAZÓWKA: Jeśli Status Monitor Console nie otrzymuje odpowiedzi z drukarki, wyświetli się informacja
Cannot get printer information.
Pole Printer Status Image
• Ikony Current Toner Status
Wyświetla ikony aktualnego poziomu dla każdego tonera.
Poziom tonera jest wyższy niż 30%.
Poziom tonera jest niższy niż 29%.
Poziom tonera jest niższy niż 9%.
Poziom tonera jest nieznany.
• Symbole szacunkowego poziomu tonera
Podają informację o aktualnym stanie poziomu tonera dla każdego koloru.
Toner Alert
Wyświetla komunikat alarmowy, gdy poziom którykolwiek z pozostałych tonerów jest niski, nieznany lub
kaseta jest pusta.
Order Online
• Przycisk Order Supplies Online
Kliknij na ten przycisk, aby wejść na stronę internetową do zamawiania materiałów eksploatacyjnych
do drukarek Dell. Ten przycisk pojawia się, gdy ilość tonera spada poniżej 30%.
Przycisk Refresh
Naciskając na ten przycisk, aktualizujemy informacje o stanie pracy drukarek.
Przycisk Close
Kliknij na ten przycisk, aby zamknąć okno Printer Status.
418
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Okno Dell Supplies Management System
W tym oknie podawane są informacje potrzebne do zamówienia materiałów eksploatacyjnych drogą
telefoniczną lub internetową.
Aby otworzyć okno Dell Supplies Management System:
1 Kliknij Order Supplies Online w oknie Printer Status.
Lub
Kliknij Dell Printers  Dell Supplies Management System.
Wybierz Printer Model
Wybierz model drukarki.
Order Online
• Przycisk Order Supplies Online
–– W przypadku wybrania adresu Regular URL w polu Select Reorder URL:
Kliknij na ten przycisk, aby otworzyć okno Service Tag.
–– W przypadku wybrania adresu Premier URL w polu Select Reorder URL:
Kliknij ten przycisk, aby otworzyć stronę zamówień i obsługi.
• Select Reorder URL
Wyświetlana jest listę dostępnych adresów URL, pod którymi można zamówić materiały
eksploatacyjne firmy Dell. Wybierz adres URL używany po kliknięciu na przycisk Order Supplies
Online.
–– Regular URL: http://Accessories.us.dell.com/sna/PrinterSeg.aspx
–– Premier URL: http://premier.dell.com
Order by Phone
• To order Dell printer supplies by phone, call the following
Wybierz z listy kraj i numer telefonu przypisany mu, następnie zadzwoń pod wskazany numer, aby
zamówić materiały eksploatacyjne.
• Pole wyboru Update phone contacts when rebooting
Zaznacz to pole, aby regularnie aktualizować listę numerów telefonów.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
419
Dell and the Environment
Kliknij to łącze, aby uzyskać dostęp do strony z informacjami na temat przetwarzania odpadów.
Przycisk Close
Kliknij na ten przycisk, aby zamknąć okno Dell Supplies Management System.
Okno Service Tag
1 Wprowadź numer identyfikacyjny drukarki Dell.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat numeru identyfikacyjnego service tag, patrz „Express Service
Code i Service Tag”, strona 30.
Okno Settings
Aby otworzyć okno Settings:
1 Kliknij Settings w oknie Printer Selection.
Pojawi się okno Settings.
Update of status
• Pole wyboru Printer Status is regularly updated
Zaznacz to pole, aby włączyć/wyłączyć aktualizację stanu pracy drukarki w określonych odstępach.
• Pole tekstowe Update interval
Określa odstępy pomiędzy kolejnymi uaktualnieniami stanu pracy drukarki.
420
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
Port Number Settings
• Port Number
Określa numer portu w polu tekstowym Port Number, aby otworzyć stronę z ustawieniami drukarki
w przeglądarce internetowej.
Protocol Settings – SNMP
• Community Name
Wpisz nazwę społeczności SNMP w polu tekstowym Community Name,
Order URL
• Select Reorder URL
Wybrany adres URL jest ustawiony jako domyślna strona sieci dla pola Select Reorder URL w oknie
Dell Supplies Management System.
Korzystanie z oprogramowania urządzenia
421
422
Uwierzytelnianie użytkownika
25
Uwierzytelnianie użytkownika
Dzięki funkcji uwierzytelniania można utworzyć i zarządzać nawet 18 kontami użytkowników,
zabezpieczonymi hasłami. Każdy użytkownik konta może dostosować ekran podstawowy do swoich
potrzeb i zapisać zmiany.
Z kontem użytkownika można również powiązać karty identyfikacyjne typu NFC (Near Field
Communication). W przypadku powiązania karty identyfikacyjnej z kontem użytkownika, logowanie do
konta użytkownika odbywa się poprzez przesunięcie karty nad czytnikiem NFC.
WSKAZÓWKA: Drukarka obsługuje poniższe typy kart:
• MIFARE® Ultralight
• MIFARE Standard (Classic) 1K
• MIFARE Standard (Classic) 4K
Tworzenie i edytowanie kont użytkowników
Aby korzystać z funkcji uwierzytelniania, należy najpierw utworzyć konto użytkownika.
Tworzenie nowego konta użytkownika
1 Włącz drukarkę i czekaj, aż ekran portalu wyświetli się.
2 Puknij
.
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić
czterocyfrowe hasło, aby przejść dalej.
Wejście do trybu edycji wymaga potwierdzenia w oknie dialogowym, które się wyświetli.
3 Puknij OK.
Drukarka wchodzi w tryb edycji, a na ekranie portalu wyświetli się pole Add Account.
WSKAZÓWKA: W trybie edycji, każde pole oprócz pola Add Account ma ikonę
.
4 Wpisz nazwę konta i wybierz kolor pola.
W trybie Preview można uzyskać podgląd wyglądu swojego pola.
Account Settings 1/2
Gość
Nazwa konta
Preview
Podgląd
Gość
Kolor pola
Print
Back
Next
5 Puknij Next.
Wyświetli się ekran Account Settings 2/2.
Uwierzytelnianie użytkownika
423
6 Wprowadź hasło konta i karty identyfikacyjnej NFC.
WSKAZÓWKA:
•Jeśli zaznaczone jest pole wyboru przy Initial Login, drukarka zawsze wyświetli ekran Home konta
po włączeniu drukarki. Jeśli nie określono konta jako Initial Login, wyświetlany jest ekran portalu po
włączeniu drukarki.
• Można utworzyć nowe konto bez ustawiania hasła dla konta.
• Gdy wyłączona jest funkcja uwierzytelniania NFC, NFC ID nie jest wyświetlane.
•Gdy jako NFC ID używane jest UID, wprowadź znaki heksadecymalne. Litery A do F powinny być używane
jak duże.
7 Puknij Done. Ekran wraca do ekranu portalu.
Edytowanie konta użytkownika
1 Puknij
na ekranie portalu, aby wejść do trybu edycji.
2 Puknij pole konta, które chcesz edytować.
3 Można edytować nazwę konta, kolor pola, hasło, NFC ID, czy Initial Login.
WSKAZÓWKA: Gdy wyłączona jest funkcja uwierzytelniania NFC, NFC ID nie jest wyświetlane.
4 Puknij Done.
Ekran wraca do ekranu portalu.
Usuwanie konta użytkownika
1 Puknij
na ekranie portalu, aby wejść do trybu edycji.
2 Puknij i przytrzymaj palec na polu, które chcesz edytować. Wyświetli się
3 Przeciągnij pole na
.
.
4 Puknij OK, aby usuną pole.
Logowanie się do konta użytkownika
Są dwa sposoby logowania się do konta użytkownika. Jedne to logowanie się poprzez panel dotykowy,
a drugie to logowanie się przy użyciu karty uwierzytelniania NFC.
Logowanie się przy użyciu panelu dotykowego
1 Włącz drukarkę i czekaj, aż ekran portalu wyświetli się.
2 Puknij pole konta, do którego chcesz się zalogować.
WSKAZÓWKA: Jeżeli konto, do którego chcesz się zalogować nie wymaga hasła, należy opuścić krok 3.
Pojawi się ekran Home.
3 Wprowadź hasło konta i puknij Login.
Jeśli hasło jest poprawne, wyświetli się ekran Home.
424
Uwierzytelnianie użytkownika
Logowanie przy użyciu karty uwierzytelniania NFC
Aby użyć karty uwierzytelnienia NFC, potrzebne są następujące ustawienia:
• Włącz uwierzytelnianie NFC w opcji Secure Settings na panelu użytkownika.
Patrz „NFC Authentication”, strona 257.
• Zarejestruj swoje konto użytkownika w drukarce, tak żeby można było się zalogować za pomocą
karty uwierzytelnienia NFC. Patrz „Tworzenie nowego konta użytkownika”, strona 423.
1 Włącz drukarkę i czekaj, aż ekran portalu wyświetli się.
WSKAZÓWKA: Uwierzytelnianie NFC dostępne jest tylko wtedy, gdy wyświetlany jest ekran portalu.
2 Przesuń kartę nad czytnikiem NFC drukarki.
Wyświetli się ekran Home.
Jak się wylogować
Jeśli jest konto określone jako Initial Login, każdorazowe włączenie drukarki będzie powodować
wyświetlenie się ekranu Home. Aby zalogować się na innym koncie, trzeba najpierw wylogować się
z bieżącego.
(Login/Logout) na panelu użytkownika.
1 Naciśnij
Ekran wraca do ekranu portalu.
Uwierzytelnianie użytkownika
425
426
Dostosowywanie ekranów
26
Dostosowywanie ekranów
Ekran Home jest podobny do pulpitu komputera i można go dostosować do własnych preferencji.
Można, na przykład, zebrać tylko te pola, które są w częsty użyciu lub ustawić je tak, aby można było
z łatwością mieć do nich dostęp.
Home
Dell
Document
Hub
Print
PDF/TIFF
Gość
Copy
Scan to Email
Fax
Scan to PC
Pola na ekranie Home mogą być skrótami do zadań, które mają być wykonane, takich jak na przykład,
„weź siedem kopii materiałów w 2-stronnym kolorze na cotygodniowe spotkanie” lub „skanowanie
dokumentu i przesłanie mailem pliku ze skanem do mojego szefa.” Po utworzeniu pola z danymi
ustawieniami zdania, drukarka automatycznie zmieni ustawienia drukarki po puknięciu w dane pole.
Dodawanie nowego pola
Można wybrać i dodać pole spośród gotowych pól lub można samodzielnie utworzyć nowe pole według
swoich preferencji, co obejmuje własne ustawienia dla funkcji kopiowania, faksowania, skanowani
i drukowania. Na ekranie Home można umieścić do 41 pól.
Wybór spośród gotowych pól
Drukarka dysponuje gotowymi polami, które zawierają domyślne ustawienia zadań.
1 Na ekranie Home, puknij pole Add App.
Wyświetli się ekran Apps List.
2 Puknij pole, które chcesz dodać do ekranu Home.
wskazuje, że takie pole już istnieje na ekranie Home.
Tworzenie nowego pola z ustawieniami zadania
Można, na przykład, użyć takich samych ustawień do kopiowania danego dokumentu. Można utworzyć
pole zawierające ustawienia dla danego zadania i zapisać je na swoim ekranie Home.
Tworzenie pola z własnymi ustawieniami dla zadania z własnymi ustawieniami
Poniżej wyjaśniono tworzenie własnych pól na przykładzie kopiowania.
Tworzenie pól własnych dla innych zadań takich jak faksowanie, skanowanie lub drukowanie, odbywa się
w taki sam sposób, na ekranie ustawień każdego z zadań.
1 Puknij pole Copy na ekranie Home.
Wyświetlany jest ekran Copy Settings.
2 Puknij pole ustawienia, aby zmienić opcje kopiowania według potrzeb. Więcej informacji znajduje się
w rozdziale „Ustawianie opcji kopiowania”, strona 328.
Dostosowywanie ekranów
427
3 Po ustawieniu wszystkich niezbędnych opcji kopiowania, puknij
Wyświetlany jest ekran Save Settings.
.
4 Puknij pole tekstowe, aby dać nazwę ustawieniom.
5 Puknij kolorowe pole, aby wybrać kolor pola zdefiniowanego przez siebie.
W trybie Preview można uzyskać podgląd wyglądu swojego pola.
6 Puknij Save As.
Ustawienia zostają zapisane jak nowe pole na ekranie Home.
SKAZÓWKA: Jeśli tytuł ma ikonę Lock, funkcja jest podlega ustawieniom Function Enabled.
W
Aby włączyć funkcję, trzeba podać hasło.
Więcej informacji, patrz „Function Enabled”, strona 254.
SKAZÓWKA: Przy zapisywaniu ustawień zadania dla Fax lub Scan to E-mail jako pola własnego, dane
W
odbiorcy zapisywane są razem z ustawieniami. Aby zapobiec wysyłaniu faksów lub maili pod złe adresy, należy
sprawdzić czy numer faksu lub adres e-mail, pokazane na panelu użytkownika są prawidłowe.
Aby zapobiec używaniu spersonalizowanych pól z osobistymi informacjami przez osoby niepowołane, należy
wylogować się z konta użytkownika po zakończeniu pracy z drukarką.
Edytowanie własnego pola dla danego zadania
Można edytować ustawienia zadania zapisane we własnym polu.
1 Puknij pole, które chcesz dodać do ekranu Home.
2 Zmień ustawienia zadania według potrzeby.
.
3 Puknij
Wyświetlany jest ekran Save Settings.
4 Puknij w pole tekstowe, aby chcesz zmienić kolor pola.
5 Puknij kolorowe pole, jeśli chcesz zmienić kolor pola.
6 Puknij Save.
Ustawienia zostały zmienione.
Jeśli zmieniona jest nazwa pola, nowe ustawienia nadpisują stare, a nazwa pola jest zmieniona na
nową.
WSKAZÓWKA: Jeśli natomiast pukniesz Save As, do ekranu Home dodane zostanie nowe pole.
Przesuwanie i usuwanie pól
Na ekranie Home można przesuwa pola lub usuwać je z ekranu. Więcej informacji, patrz „Przesuwanie,
dodawanie i usuwanie pól”, strona 112.
428
Dostosowywanie ekranów
27
Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej
serwera
Za pomocą E-mail Server Address Book oraz Fax Server Phone Book, można podać adres e-mail lub
numer faksu odbiorcy zarejestrowanego na zewnętrznym serwerze LDAP przy wysyłaniu zeskanowanego
obrazu za pomocą poczty elektronicznej lub faks.
Aby użyć książek E-mail Server Address Book i Fax Server Phone Book, drukarka musi być
skonfigurowana w taki sposób, aby mieć dostęp do zewnętrznego serwera LDAP.
WSKAZÓWKA: Aby skonfigurować ustawienia zewnętrznego serwera LDAP, zwróć się do administratora
systemu.
Przygotowanie drukarki do uzyskiwania dostępu
do zewnętrznego serwera LDAP
Ustaw poniższe elementy za pomocą Dell Printer Configuration Web Tool.
• Rodzaj uwierzytelniania
• Serwer LDAP
• Mapowanie uzytkownika LDAP
Uruchamianie Dell Printer Configuration Web Tool
Aby uruchomić Dell Printer Configuration Web Tool, wprowadź adres IP drukarki w przeglądarce
internetowej.
Jeśli adres IP drukarki jest nieznany, należy wydrukować raport z ustawieniami systemu lub wyświetlić
stronę Ustawienia TCP/IP, na której znajdują się adresy IP. Szczegółowe informacje na temat, jak znaleźć
adres IP, patrz „Weryfikacja ustawień IP”, strona 73.
Ustawianie rodzaju uwierzytelniania
1 Wybierz Print Server Settings, kliknij zakładkę Security, a potem wybierz Authentication System.
2 Z menu rozwijanego Authentication System Settings w opcji Authentication Type (w przypadku
Server Address/Phone Book), wybierz LDAP jako metodę uwierzytelniania, a potem kliknij Apply
New Settings.
Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera
429
SKAZÓWKA: Gdy serwer, do którego staramy się uzyskać dostęp, korzysta z uwierzytelniania Kerberos,
W
wybierz Kerberos jako metodę uwierzytelniania. Aby ustawić informacje niezbędne do uzyskania dostępu
do serwera Kerberos, wprowadź informacje w Kerberos Server w zakładce Security. Więcej informacji,
patrz „Kerberos Server”, strona 171.
3 Kliknij Restart Printer.
Ustawianie serwera LDAP
SKAZÓWKA: Gdy wymagana jest komunikacja SSL/TLS do uzyskania dostępu do serwera LDAP, zaznacz
W
pole wyboru przy Enable dla LDAP­SSL/TLS Communication w SSL/TLS, w zakładce Security. Więcej informacji
patrz „SSL/TLS”, strona 173.
1 Wybierz Print Server Settings, kliknij zakładkę Security, a potem wybierz LDAP Server.
2 W polu tekstowym IP Address/Host Name & Port w Server Information (for Server Address/Phone
Book), wpisz adres IP lub nazwę hosta, i numer portu. Numer portu misi mieć wartość 389, 3268 lub
zawierać się pomiędzy 5000 a 65 535.
WSKAZÓWKA: Gdy wymagana jest komunikacja LDAPS, ustaw numer portu na 636, a gdy używany jest
katalog globalny, ustaw numer portu na 3269.
3 W polu Optional information (for Server Address/Phone Book), ustaw poniższe elementy.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
430
Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera
Szczegółowe informacje na temat konfigurowania każdego z elementów można uzyskać
u administratora sieci.
a W polu tekstowym Search Directory Root wpisz informację dotyczącą wyszukiwania w katalogu
głównego.
b W Login Credentials to Access LDAP Server wybierz dane dostępowe do serwera LDAP.
c W polu tekstowym Login Name wpisz nazwę logowania.
d W polu tekstowym Password wpisz hasło logowania, maksymalnie 127 znaków
alfanumerycznych. Jeśli hasło nie zostanie wprowadzone, nie można zalogować się do serwera.
e W polu tekstowym Re-enter Password wprowadź ponownie hasło, aby je potwierdzić.
f W polu Search Time-Out wybierz Wait LDAP Server Limit, aby odnieść się do czasu określonego
przez serwer LDAP. Wybierz Wait, aby wybrać czas pomiędzy 5 a 120 sekund.
g W rozwijanym menu Search Name Order wybierz kolejność wyszukiwania.
h W opcji Server Address Book zaznacz pole wyboru w celu włączenia książki adresowej serwera.
i W polu Server Phone Book zaznacz pole wyboru w celu włączenia książki telefonicznej serwera.
4 Kliknij Apply New Settings.
5 Kliknij Restart Printer.
Ustawienie mapowania użytkownika LDAP
1 Wybierz Print Server Settings, kliknij zakładkę Security, a potem wybierz LDAP User Mapping.
2 Określ nazwy atrybutów użytych na serwerze LDAP. Jeśli nazwy atrybutów nie są indywidualnie
dostosowane na serwerze LDAP, zostaw ustawienia na tym etapie bez zmian, gdyż są to ustawienia
domyślne.
3 Kliknij Apply New Settings, jeśli wprowadzane są zmiany.
4 Kliknij Restart Printer.
Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera
431
Wysyłanie poczty elektronicznej z plikiem skanu,
używając książki adresowej serwera
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Scan to E-mail.
3 Puknij Address Book.
4 Puknij Network Address Book.
5 Wprowadź słowo kluczowe za pomocą klawiatury, a potem puknij Search.
6 Puknij odbiorcę z listy wyników wyszukiwania, a potem puknij Done.
7 Puknij Send, aby wysłać e-mail.
Wysyłanie faksu, używając książki telefonicznej serwera faksu
1 Naciśnij przycisk
(Home).
2 Puknij Fax.
3 Puknij Phone Book.
4 Puknij Network Address Book.
5 Wprowadź słowo kluczowe za pomocą klawiatury, a potem puknij Search.
6 Puknij odbiorcę z listy wyników wyszukiwania, a potem puknij Done.
7 Puknij Send, aby wysłać fax.
432
Korzystanie z książki adresowej i telefonicznej serwera
28
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
Funkcja uwierzytelniania przy użyciu certyfikatów cyfrowych zwiększa bezpieczeństwo przy przesyłaniu
danych lub wprowadzaniu ustawień. W niniejszym rozdziale opisujemy jak zarządzać certyfikatami
cyfrowymi.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat błędów związanych z certyfikatami cyfrowymi znajduje się
w rozdziałach „Komunikaty drukarki” na stronie 449 i „Problemy z certyfikatem cyfrowym” na stronie 557.
Poniżej podano typowy przebieg konfiguracji pod kątem certyfikatów cyfrowych.
Przygotowanie do zarządzania certyfikatami cyfrowymi.
• Ustawienie komunikacji HTTPS
Importowanie i ustawienie certyfikatów cyfrowych.
• Importowanie certyfikatu cyfrowego
• Ustawienie certyfikatu cyfrowego
• Potwierdzenie ustawień certyfikatu cyfrowego
Ustawienie różnych funkcji bezpieczeństwa za pomocą certyfikatów cyfrowych.
Zarządzanie certyfikatami
W niniejszym rozdziale opisano, jak zarządzać certyfikatami cyfrowymi.
• „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami”
• „Importowanie certyfikatu cyfrowego”
• „Ustawienia certyfikatu cyfrowego”
• „Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego”
• „Usuwanie certyfikatu cyfrowego”
• „Eksportowanie certyfikatu cyfrowego”
Przygotowanie do zarządzana certyfikatami
Przed przystąpieniem do zarządzania certyfikatami cyfrowymi, należy dokonać następujących ustawień.
• „Ustawienia komunikacji HTTPS”
Ustawienia komunikacji HTTPS
Przed rozpoczęciem zarządzania certyfikatami, należy ustalić komunikację HTTPS z certyfikatem
z własnym podpisem.
Korzystając z funkcji Dell™ Printer Configuration Web Tool
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Więcej znajduje się informacji w sekcji „Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
3 Kliknij na zakładkę Security.
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
433
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij Generate Self-Signed Certificate w Machine Digital Certificate. Wyświetli się strona Generate
Self-Signed Certificate.
6 Wybierz format klucza publicznego z listy Size of Public Key.
7 Określa stronę wystawiającą certyfikat SSL z własnym podpisem.
8 Kliknij na Generate Signed Certificate.
9 Po wygenerowaniu certyfikatu z własnym podpisem wyświetli się przycisk Restart Printer, następnie
kliknij na Restart Printer.
10 Powtórz kroki od 2 do 4, aby wyświetlić stronę SSL/TLS po zrestartowaniu drukarki.
11 Jeśli certyfikat z własnym podpisem jest ustawiony poprawnie, gdyż kolumna HTTP-SL/TLS
Communication jest ustawiona na Enable i wyświetla się pole wyboru, wybierz Enable.
Importowanie certyfikatu cyfrowego
UWAGA: Przed zaimportowaniem certyfikatu cyfrowego, zrób kopię certyfikatu.
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Pamiętaj, żeby importować certyfikat poprzez Internet Explorer.
WSKAZÓWKA: Po zaimportowaniu certyfikatu w formacie PKCS#12, tajny klucz nie zostanie wyeksportowany
nawet jeśli eksport zostanie wykonany.
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej.
Więcej znajduje się informacji w sekcji „Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
3 Kliknij na zakładkę Security.
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij Upload Self-Signed Certificate w Machine Digital Certificate.
Wyświetli się strona Generate Signed Certificate.
6 Wprowadź hasło.
7 Potwierdź hasło, wprowadzając go ponownie.
8 Naciśnij na przycisk Browse w oknie File Name, a potem wybierz plik do zaimportowania.
9 Kliknij Import, aby zaimportowć certyfikat.
Ustawienia certyfikatu cyfrowego
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej. Więcej znajduje się informacji w sekcji
„Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
434
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
3 Kliknij na zakładkę Security.
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
6 Przy ustawianiu certyfikatu Wireless LAN (Server), w oknie Category wybierz Trusted Certificate
Authorities.
Przy ustawianiu certyfikatu SSL Server, SSL Client, IPsec lub Wireless LAN (Client), wybierz Local
Device.
7 Wybierz cel użycia z listy Certificate Purpose.
8 Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
WSKAZÓWKA: Jeśli lista zwiera więcej niż 20 certyfikatów, kliknij Next, aby wyświetlić kolejną stronę.
9 Wybierz certyfikaty, które chcesz skojarzyć. Na tym etapie, sprawdź, czy w opcji Validity dla
wybranego certyfikatu wybrano Valid.
10 Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
11 Sprawdź treść strony i naciśnij przycisk Use This Certificate znajdujący się w prawym, górnym rogu.
Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej. Więcej znajduje się informacji w sekcji
„Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
3 Kliknij na zakładkę Security.
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
6 Wybierz kategorię z listy Category.
7 Wybierz cel użycia z listy Certificate Purpose.
8 Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
WSKAZÓWKA: Jeśli lista zwiera więcej niż 20 certyfikatów, kliknij Next, aby wyświetlić kolejną stronę.
9 Certyfikat, który wyświetlany jest z gwiazdką jako *Valid w kolumnie Validity, jest certyfikatem
skojarzonym z tym celem użycia i jest faktycznie użyty.
Usuwanie certyfikatu cyfrowego
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej. Więcej znajduje się informacji w sekcji
„Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
435
3 Kliknij na zakładkę Security.
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
6 Wybierz kategorię z listy Category.
7 Wybierz cel użycia z listy Certificate Purpose.
8 Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
WSKAZÓWKA: Jeśli lista zwiera więcej niż 20 certyfikatów, kliknij Next, aby wyświetlić kolejną stronę.
9 Wybierz certyfikat, który chcesz usunąć.
10 Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
11 Aby usunąć wybrany certyfikat, kliknij Delete w prawym górnym rogu.
SKAZÓWKA: Po usunięciu danego certyfikatu, funkcje z nim skojarzone zostają wyłączone. Aby
W
usunąć certyfikat, który jest w użyciu, albo wyłącz go wcześniej albo przełącz skojarzenie na inny
certyfikat, a następnie przejdź na inny tryb operacyjny jeśli to możliwe przed usunięciem tego certyfikatu.
•
•
•
•
W przypadku serwera SSL, przełącz na inny certyfikat taki, jak certyfikat z własnym podpisem.
W przypadku SSL Client, wyłącz ustawienie IEEE 802.1x (EAP-TLS).
W przypadku IPsec, zmień ustawienie IKE na Pre-Shared Key lub wyłącz tę funkcję.
W przypadku sieci bezprzewodowej LAN, zmień ustawienie bezpieczeństwa bezprzewodowego
na inne niż WPA-Enterprise, zanim usuniesz certyfikat.
Eksportowanie certyfikatu cyfrowego
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Ponieważ tajny klucz nie jest eksportowany, zaimportowany certyfikat w formacie PKCS#12
może być eksportowany tylko jako certyfikat PKCS#7.
1 Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
a Uruchom przeglądarkę.
b Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej. Więcej znajduje się informacji w sekcji
„Dell™ Printer Configuration Web Tool” na stronie 117.
2 Wybierz Print Server Settings.
3 Kliknij na zakładkę Security.
4 Wybierz SSL/TLS.
5 Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
6 Wybierz kategorię z listy Category.
7 Wybierz cel użycia z listy Certificate Purpose.
Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
WSKAZÓWKA: Jeśli lista zwiera więcej niż 20 certyfikatów, kliknij Next, aby wyświetlić kolejną stronę.
8 Wybierz certyfikat, który chcesz wyeksportować.
9 Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
10 Aby wyeksportować wybrany certyfikat, kliknij Export This Certificate.
436
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
Ustawianie funkcji
Za pomocą certyfikatów cyfrowych można ustawić różne funkcje bezpieczeństwa. Szczegółowe
informacje znajdują się poniżej:
• „Ustawianie certyfikatu w trybie IPsec Digital Signature”
• „Ustawienie serwera certyfikatu SSL (HTTP/IPP)”
• „Ustawienie komunikacji LDAP-SSL/TLS”
• „Ustawienie weryfikacji certyfikatu serwera do komunikacji LDAP-SSL/TLS”
• „Ustawienie certyfikatu klienta do komunikacji LDAP-SSL/TLS”
• „Ustawienie dla Wireless LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS)”
• „Ustawienie dla bezprzewodowej sieci LAN WPA-Enterprise
(PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP)”
• „Ustawianie certyfikatu klienta dla IEEE 802.1x (EAP-TLS)”
Ustawianie certyfikatu w trybie IPsec Digital Signature
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z IPsec. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Importowanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
2 Ustal certyfikat, który będzie użyty z IPsec. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Ustawienia certyfikatu
cyfrowego” na stronie 434.
3 Sprawdź, czy certyfikat jest poprawnie ustawiony w IPsec. Więcej informacji w sekcji „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
4 Wybierz opcję Print Server Settings znajdujące się po lewej stronie.
5 Kliknij na zakładkę Security.
6 Wybierz IPsec.
7 Zaznacz pole wyboru Enable dla opcji Protocol.
8 Wybierz Digital Signature z listy IKE.
9 Ustaw każdy element według potrzeby.
10 Kliknij Apply New Settings.
11 Po zrestartowaniu drukarki, komunikacja IPsec przy wykorzystaniu podpisu cyfrowego jest włączona.
Można uruchomić komunikację IPSec (Tryb podpisu cyfrowego) pomiędzy drukarką a urządzeniem
sieciowym (jak PC), na którym certyfikat i IPSec mają identyczne ustawienia jak w drukarce.
Ustawienie serwera certyfikatu SSL (HTTP/IPP)
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty na serwerze korzystającym z SSL. Więcej szczegółów, patrz
sekcja „Importowanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
2 Ustaw certyfikat, który będzie użyty na serwerze korzystającym z SSL. Więcej szczegółów, patrz
sekcja „Ustawienia certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
437
3 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony. Więcej informacji w sekcji „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
WSKAZÓWKA: Potwierdź, że skojarzony jest nowo ustawiony certyfikat, a nie certyfikat ze swoim
podpisem.
4 Po zrestartowaniu drukarki, certyfikat ustawiony w opisany powyżej sposób jest używany jako
certyfikat serwera, podczas utrzymywania łączności z HTTP/IPP-SSL/TLS.
Ustawienie komunikacji LDAP-SSL/TLS
1 Wybierz opcję Print Server Settings znajdujące się po lewej stronie.
2 Kliknij na zakładkę Security.
3 Wybierz SSL/TLS.
4 Zaznacz pole wyboru Enable dla opcji LDAP-SSL/TLS Communication.
5 Kliknij Apply New Settings.
6 Po ponownym uruchomieniu drukarki, opcja LDAP-SSL/TLS Communication jest włączona.
SKAZÓWKA: Ważność certyfikatu serwera i prezentacja certyfikatu klienta, patrz „Ustawianie weryfikacji
W
certyfikatu dla LDAP-SSL/TLS Communication” poniżej oraz „Ustawienie certyfikatu klienta do komunikacji
LDAP-SSL/TLS”, strona 439.
Ustawienie weryfikacji certyfikatu serwera do komunikacji LDAP-SSL/TLS
WSKAZÓWKA: Funkcja działa tylko wtedy, gdy LDAP-SSL/TLS Communication jest ustawione na Enable.
1 Zaimportuj certyfikat główny (root) (w tym certyfikat pośredni (imtermediate)) dla serwera
certyfikatów LDAP. Więcej szczegółów, patrz „Importowanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
SKAZÓWKA: Aby w trakcie weryfikacji certyfikatu podłączonego serwera, automatycznie szukać
W
zaimportowanego certyfikatu i zweryfikować ścieżkę, certyfikat nie musi być skojarzony.
2 Sprawdź, czy certyfikat główny jest prawidłowo zaimportowany na serwer LDAP. Więcej szczegółów,
patrz „Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
3 Wybierz Print Server Settings.
4 Kliknij na zakładkę Security.
5 Wybierz SSL/TLS.
6 Zaznacz pole wyboru Enable dla Verify Remote Server Certificate.
7 Kliknij Apply New Settings.
8 Po zrestartowaniu drukarki, weryfikowany jest certyfikat przedstawiony przez serwer LDAP po
rozpoczęciu komunikacji LDAP-SSL/TLS poprzez serwer LDAP-SSL/TLS.
WSKAZÓWKA: Jeśli weryfikacja jest negatywna (NG), łączność nie zostaje nawiązana i pojawia się błąd.
438
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
Ustawienie certyfikatu klienta do komunikacji LDAP-SSL/TLS
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Funkcja działa tylko wtedy, gdy LDAP-SSL/TLS Communication jest ustawione na Enable.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z SSL Client. Więcej szczegółów, patrz „Importowanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
2 Ustaw certyfikat, który będzie użyty z SSL Client. Więcej szczegółów, patrz „Ustawienia certyfikatu
cyfrowego” na stronie 434.
3 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony. Więcej informacji w sekcji „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
4 Po zrestartowaniu drukarki, prezentowany jest certyfikat klienta LDAP, po rozpoczęciu komunikacji
LDAP-SSL/TLS poprzez serwer LDAP. Gdy serwer LDAP jest ustawiony tak, aby wymagał certyfikatu
klienta, certyfikat klienta dostarczony przez drukarkę jest weryfikowany przez serwer LDAP.
Ustawienie dla Wireless LAN WPA-Enterprise (EAP-TLS)
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Opcja WPA-Enterprise dostępna tylko, gdy tryb Infrastructure został wybrany jako Network
Type.
WSKAZÓWKA: Pamiętaj, żeby importować certyfikat poprzez Internet Explorer.
WSKAZÓWKA: Po zaimportowaniu certyfikatu w formacie PKCS#12, tajny klucz nie zostanie wyeksportowany
nawet jeśli eksport zostanie wykonany.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z bezprzewodową siecią LAN (certyfikat serwera lub
certyfikat root). Więcej szczegółów, patrz sekcja „Importowanie certyfikatu cyfrowego” na
stronie 434.
2 Ustawienie certyfikatu cyfrowego dla bezprzewodowej sieci LAN (certyfikat serwera lub certyfikat
root).
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Wybierz Print Server Settings.
c Kliknij na zakładkę Security.
d Wybierz SSL/TLS.
e Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
f Wybierz Trusted Certificate Authorities w opcji Category.
g Z listy Certificate Purpose wybierz wykorzystywany serwer Wireless LAN.
h Z Certificate Order wybierz sposób sortowania certyfikatów w opcji Certificate List. To ustawienie
nie jest konieczne, jeśli nie musisz określać kolejności certyfikatów.
i Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
j Wybierz certyfikaty, które chcesz skojarzyć. Na tym etapie, sprawdź, czy w opcji Validity dla
wybranego certyfikatu wybrano Valid.
k Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
l Sprawdź treść strony i naciśnij przycisk Use This Certificate znajdujący się w prawym, górnym rogu.
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
439
3 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
4 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z bezprzewodową siecią LAN (klient lub certyfikat klienta).
Więcej szczegółów, patrz sekcja „Importowanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
5 Ustaw certyfikat cyfrowy dla bezprzewodowej sieci LAN (klient lub certyfikat klienta).
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Wybierz Print Server Settings.
c Kliknij na zakładkę Security.
d Wybierz SSL/TLS.
e Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
f Wybierz Local Device w opcji Category.
g Z listy Certificate Purpose wybierz wykorzystywany serwer Wireless LAN.
h Z Certificate Order wybierz sposób sortowania certyfikatów w opcji Certificate List. To ustawienie
nie jest konieczne jeśli nie musisz określać kolejności certyfikatów.
i Wybierz certyfikaty, które chcesz skojarzyć. Na tym etapie, sprawdź, czy w opcji Validity dla
wybranego certyfikatu wybrano Valid.
j Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
k Sprawdź treść strony i naciśnij przycisk Use This Certificate znajdujący się w prawym, górnym
rogu.
6 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
7 Ustaw WPA-Enterprise dla EAP-TLS.
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Kliknij na zakładkę Printer Server Settings.
c Wybierz Wireless LAN.
SKAZÓWKA: Funkcja dostępna tylko przy zastosowaniu opcjonalnego adaptera połączenia
W
bezprzewodowego.
d Wybierz jeden z następujących elementów z opcji Encryption lub Secure Settings.
• WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES
• WPA-Enterprise-TKIP
WSKAZÓWKA: Opcje WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES lub WPA-Enterprise-TKIP stają się
dostępne, gdy poprawnie zostały ustawione poniższe elementy.
• Importowanie certyfikatu cyfrowego
• Ustawienia certyfikatu cyfrowego
• Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego
e Wybierz EAP-Identity z WPA-Enterprise.
f Wybierz EAP-TLS z listy Authentication Method WPA-Enterprise.
g Kliknij Apply New Settings.
440
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
Ustawienie dla bezprzewodowej sieci LAN WPA-Enterprise
(PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP, EAP-TTLS CHAP)
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Opcja WPA-Enterprise dostępna tylko, gdy tryb Infrastructure został wybrany jako Network
Type.
WSKAZÓWKA: Pamiętaj, żeby importować certyfikat poprzez Internet Explorer.
WSKAZÓWKA: Po zaimportowaniu certyfikatu w formacie PKCS#12, tajny klucz nie zostanie wyeksportowany
nawet jeśli eksport zostanie wykonany.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z bezprzewodową siecią LAN (certyfikat serwera lub certyfikat
root). Więcej szczegółów, patrz sekcja „Importowanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
2 Ustaw certyfikat cyfrowy dla bezprzewodowej sieci LAN (certyfikat serwera lub certyfikat root).
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Wybierz Print Server Settings.
c Kliknij na zakładkę Security.
d Wybierz SSL/TLS.
e Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
f Wybierz Trusted Certificate Authorities w opcji Category.
g Wybierz cel użycia z listy Certificate Purpose.
h Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
i Wybierz certyfikaty, które chcesz skojarzyć. Na tym etapie, sprawdź, czy w opcji Validity dla
wybranego certyfikatu wybrano Valid.
j Kliknij na przycisk Certificate Details, aby wyświetlić stronę Certificate Details.
k Sprawdź treść strony i naciśnij przycisk Use This Certificate znajdujący się w prawym, górnym rogu.
3 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony.
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Wybierz Print Server Settings.
c Kliknij na zakładkę Security.
d Wybierz SSL/TLS.
e Kliknij na przycisk Certificate Management, aby wyświetlić stronę Certificate Management.
f Wybierz kategorię z listy Category.
g Z listy Certificate Purpose wybierz wykorzystywany serwer Wireless LAN
h Z Certificate Order wybierz sposób sortowania certyfikatów w opcji Certificate List. To ustawienie
nie jest konieczne jeśli nie musisz określać kolejności certyfikatów.
i Kliknij na przycisk Display the List, aby wyświetlić stronę Certificate List.
j Certyfikat, który wyświetlany jest z gwiazdką jako *Valid w kolumnie Validity, jest certyfikatem
skojarzonym z tym celem użycia i jest faktycznie użyty.
4 Ustawienia WPA-Enterprise dla PEAPV0-MS-CHAPV2, EAP-TTLS PAP lub EAP-TTLS CHAP.
a Uruchom Dell Printer Configuration Web Tool.
b Kliknij na zakładkę Printer Server Settings.
c Wybierz Wireless LAN.
SKAZÓWKA: Funkcja dostępna tylko przy zastosowaniu opcjonalnego adaptera połączenia
W
bezprzewodowego.
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
441
d Wybierz jeden z następujących elementów z opcji Encryption lub Secure Settings.
• WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES
• WPA-Enterprise-TKIP
WSKAZÓWKA: Opcje WPA-Enterprise-AES/WPA2-Enterprise-AES lub WPA-Enterprise-TKIP stają się
dostępne, gdy poprawnie zostały ustawione poniższe elementy.
• Importowanie certyfikatu cyfrowego
• Ustawienia certyfikatu cyfrowego
• Sprawdzanie certyfikatu cyfrowego
e Ustawienia EAP-Identity, Login Name i Password dla WPA-Enterprise.
f Wybierz jedną z dwóch opcji listy Authentication Method dla WPA-Enterprise:
• PEAPV0 MS-CHAPV2
• EAP-TTLS PAP
• EAP-TTLS CHAP
g Kliknij Apply New Settings.
Ustawianie certyfikatu klienta dla IEEE 802.1x (EAP-TLS)
WSKAZÓWKA: Aby zarządzać certyfikatami cyfrowymi, musisz skonfigurować komunikację HTTPS.
Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie „Przygotowanie do zarządzana certyfikatami” na stronie 433.
WSKAZÓWKA: Funkcja działa tylko wtedy, gdy IEEE 802.1x (EAP-TLS) stawiono w pozycji Enable.
1 Zaimportuj certyfikat, który będzie użyty z SSL Client. Więcej szczegółów, patrz sekcja
„Importowanie certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
2 Ustaw certyfikat, który będzie użyty z SSL Client. Więcej szczegółów, patrz sekcja „Ustawienia
certyfikatu cyfrowego” na stronie 434.
3 Sprawdź, czy certyfikat jest prawidłowo ustawiony. Więcej informacji w sekcji „Sprawdzanie
certyfikatu cyfrowego” na stronie 435.
4 Po zrestartowaniu drukarki, prezentowany jest certyfikat IEEE 802.1x (EAP-TLS), po rozpoczęciu
komunikacji IEEE 802.1x z serwerem RADIUS. Gdy serwer RADIUS jest ustawiony tak, aby wymagał
certyfikatu klienta, certyfikat klienta dostarczony przez drukarkę jest weryfikowany przez serwer
RADIUS.
442
Stosowanie certyfikatów cyfrowych
29
Korzystanie z czcionek
Kroje i czcionki
Czcionka to zestaw znaków i symboli stworzony według jednego, wyróżniającego ją wzoru. Ten
wyróżniający ją wzór to krój. Wybór kroju nadaje dokumentowi cech indywidualnych. Dobrze dobrana
czcionka sprawia, że łatwiej czyta się dokument.
Drukarka posiada liczne czcionki w języku PCL 5/PCL 6 oraz PostScript Level3 Compatible. Pełna lista
czcionek rezydentnych „Czcionki rezydentne”, strona 445.
Grubość i styl
Kroje pisma różnią się od siebie grubością i stylem. Daje to możliwości zróżnicowania kroju
podstawowego i wykorzystania, na przykład, do wyróżnienia ważnych słów w tekście, czy tytułów książek.
Inne grubości i style czcionki zaprojektowano w celu uzupełnienia podstawowego zestawu danego kroju.
Grubość jest cechą opisującą grubość linii tworzącej znak. Grubsze linie sprawiają, że znaki są
ciemniejsze. Zwykle do określenia wagi czcionki używa się następujących określeń: półgrube, zwykłe,
cienkie, grube i bardzo grube.
Styl mówi o innych zmianach wprowadzonych do kroju czcionki, na przykład pochylenie lub zmiana
szerokości znaku. W przypadku stylów Italic i Oblique znaki są pochylone. Z kolei, najczęściej spotykane
zmiany szerokości znaków oznaczane są określeniami: wąskie, bardzo wąskie i szerokie.
Niektóre czcionki łączą kilka zmian w stosunku do pierwotnego wyglądu, na przykład, Helvetica BdOb.
Grupa kilku zmian wagi i stylu wprowadzonych do jednego kroju nazywa się rodziną kroju. Większość
rodzin kroju występuje w czterech odmianach: standardowy, kursywa, pogrubienie i pogrubienie kursywa.
Niektóre rodziny występują w większej liczbie wariantów, jak pokazuje to przykład rodziny kroju Helvetica:
Wysokość i rozmiar czcionki
Wielkość czcionki jest określana za pomocą rozmiaru i wysokości punktowej, w zależności od tego, czy
czcionka ma szerokość stałą czy proporcjonalną.
W przypadku czcionki o stałej szerokości każdy znak ma jednakową szerokość. Rozmiar określa wielkość
czcionki o stałej szerokości. Mierzy się ją, podając liczbę znaków, jaka mieści się poziomo w jednym
calu. Na przykład, rozmiar czcionki 10 oznacza, że 10 znaków zostanie wydrukowane na długości 1 cala,
a rozmiar czcionki 12 oznacza, że zostanie wydrukowane 12 znaków na cal.
Korzystanie z czcionek
443
W przypadku czcionek proporcjonalnych (lub typograficznych), każdy znak ma inną szerokość. Ponieważ
czcionki proporcjonalne mają znaki o różnej szerokości, wielkość czcionki podawana jest za pomocą
wielkości punktowej, a nie rozmiaru. Termin wielkość punktowa dotyczy wysokości znaków czcionki.
Punkt definiuje się jako 1/72 cala. Znaki o wielkości 24 punktów będą dwukrotnie większe od znaków tej
samej czcionki o wielkości 12 punktów.
Na poniższym rysunku znajdują się próbki wydrukowanych czcionek o dwóch różnych rozmiarach:
Rozmiar punktowy czcionki jest definiowany jako odległość od górnej krawędzi najwyższego znaku
danej czcionki, do dolnej krawędzi najniższego znaku danej czcionki. Ze względu na definicję rozmiaru
punktowego, różne czcionki o tym samym rozmiarze punktowym mogą wydawać się różne pod
względem wielkości. Dzieje się tak, ponieważ są jeszcze inne parametry określające czcionkę, które
wpływają na jej wygląd. Tym niemniej, rozmiar punktowy czcionki znakomicie oddaje jej względną
wielkość. Poniżej zilustrowano dwie diametralnie różne czcionki proporcjonalne o rozmiarze 14:
Czcionki bitmapowe i skalowalne
Drukarka wykorzystuje zarówno czcionki bitmapowe, jak i skalowalne.
Czcionki bitmapowe zapisane są w pamięci drukarki jako zdefiniowane układy bitów będące
reprezentacją stylu o określonym rozmiarze i rozdzielczości. Poniżej pokazano przykład znaku czcionki
bitmapowej.
Czcionki bitmapowe w różnych stylach i rozmiarach punktowych są dostępne do pobrania.
Czcionki skalowalne (zwane również czcionkami konturowymi) zapisywane są jako programy
komputerowe, które definiują kontur znaków czcionki. Za każdym razem, gdy drukujemy znaki czcionki
skalowalnej, drukarka tworzy mapę bitową znaków o danym rozmiarze punktowym i zachowuje ją
w pamięci druku.
444
Korzystanie z czcionek
Te mapy bitowe znaków tworzone są tymczasowo i są usuwane po wyłączeniu lub zresetowaniu drukarki.
Czcionki skalowalne dają możliwość druku w wielu różnych rozmiarach punktowych.
Drukarka używa różnych formatów czcionek skalowalnych pobieranych do drukarki. PCL 5/PCL 6
używa czcionek skalowalnych Intellifont oraz TrueType. PostScript Level3 używa czcionek skalowalnych
Type 1 i TrueType. U dostawców czcionek dostępne są tysiące różnych czcionek skalowanych w wielu
formatach.
Jeśli planowane jest pobieranie wielu czcionek bitmapowych lub skalowalnych, albo jeśli planuje
się korzystanie z wielu różnych rozmiarów czcionek skalowanych, wskazane może być zakupienie
dodatkowej pamięci.
Czcionki rezydentne
Drukarka jest wyposażona w czcionki rezydentne zapisane na stałe w pamięci drukarki. Dostępne są
czcionki w języku PCL 5/PCL 6 oraz PostScript Level3 Compatible. Niektóre najbardziej popularne kroje,
takie jak Courier i TimesNew (PCL 5/PCL 6)/Times New Roman (PostScript Level3 Compatible), dostępne
są we wszystkich językach drukarek.
Poniższa tabela zawiera wszystkie czcionki rezydentne znajdujące się w drukarce. Instrukcje, jak
wydrukować wzory czcionek znajdują się w sekcji „Report/List” na stronie 213. Czcionkę rezydentną
można wybrać poprzez oprogramowanie. Czcionkę można wybrać również z panelu użytkownika, jeśli
korzysta się z języka PCL 5/PCL 6.
Czcionki skalowalne i rezydentne bitmapy.
PCL 5/PCL 6
PostScript Level3 Compatible
CG Times
CG Times
CG Times It
CG Times Italic
CG Times Bd
CG Times Bold
CG Times BdIt
CG Times Bold Italic
Univers Md
Univers Medium
Univers MdIt
Univers Medium Italic
Univers Bd
Univers Bold
Univers BdIt
Univers Bold Italic
Univers MdCd
Univers Condensed Medium
Univers MdCdIt
Univers Condensed Medium Italic
Univers BdCd
Univers Condensed Bold
Univers BdCdIt
Univers Condensed Bold Italic
AntiqueOlv
Antique Olive
AntiqueOlv It
Antique Olive Italic
AntiqueOlv Bd
Antique Olive Bold
Korzystanie z czcionek
445
Czcionki skalowalne i rezydentne bitmapy.
PCL 5/PCL 6
PostScript Level3 Compatible
CG Omega
CG Omega
CG Omega It
CG Omega Italic
CG Omega Bd
CG Omega Bold
CG Omega BdIt
CG Omega Bold Italic
Garamond Antiqua
Garamond Antiqua
Garamond Krsv
Garamond Kursiv
Garamond Hlb
Garamond Halbfett
Garamond KrsvHlb
Garamond Kursiv Halbfett
Courier
CourierPCL
Courier It
CourierPCL-Italic
Courier Bd
CourierPCL-Bold
Courier BdIt
CourierPCL-Bold Italic
LetterGothic
LetterGothic
LetterGothic It
LetterGothic-Italic
LetterGothic Bd
LetterGothic-Bold
Albertus Md
Albertus-Medium
Albertus XBd
Albertus-ExtraBold
Clarendon Cd
Clarendon-Condensed-Bold
Coronet
Coronet
Marigold
Marigold
Arial
Arial
Arial It
Arial-Italic
Arial Bd
Arial-Bold
Arial BdIt
Arial-BoldItalic
TimesNew
TimesNewRoman
TimesNew It
TimesNewRoman-Italic
TimesNew Bd
TimesNewRoman-Bold
TimesNew BdIt
TimesNewRoman-BoldItalic
Symbol
SymbolMT
Wingdings
Wingdings
446
Korzystanie z czcionek
Czcionki skalowalne i rezydentne bitmapy.
PCL 5/PCL 6
PostScript Level3 Compatible
Line Printer
Times Roman
Times-Roman
Times It
Times-Italic
Times Bd
Times-Bold
Times BdIt
Times-BoldItalic
Helvetica
Helvetica
Helvetica Ob
Helvetica-Oblique
Helvetica Bd
Helvetica-Bold
Helvetica BdOb
Helvetica-BoldOblique
CourierPS
Courier
CourierPS Ob
Courier Oblique
CourierPS Bd
Courier Bold
CourierPS BdOb
Courier Bold Oblique
SymbolPS
Symbol
Palatino Roman
Palatino-Roman
Palatino It
Palatino-Italic
Palatino Bd
Palatino-Bold
Palatino BdIt
Palatino-BoldItalic
ITCBookman Lt
Bookman-Light
ITCBookman LtIt
Bookman-LightItalic
ITCBookmanDm
Bookman-Demi
ITCBookmanDm It
Bookman-DemiItalic
HelveticaNr
Helvetica-Narrow
HelveticaNr Ob
Helvetica-Narrow-Oblique
HelveticaNr Bd
Helvetica-Narrow-Bold
HelveticaNr BdOb
Helvetica-Narrow-BoldOblique
N C Schbk Roman
NewCenturySchoolbook-Roman
N C Schbk It
NewCenturySchoolbook-Italic
N C Schbk Bd
NewCenturySchoolbook-Bold
N C Schbk BdIt
NewCenturySchoolbook-BoldItalic
Korzystanie z czcionek
447
Czcionki skalowalne i rezydentne bitmapy.
PCL 5/PCL 6
PostScript Level3 Compatible
ITC A G Go Bk
AvantGarde-GothicBook
ITC A G Go BkOb
AvantGarde-GothicBookOblique
ITC A G Go Dm
AvantGarde-GothicDemi
ITC A G Go DmOb
AvantGarde-GothicDemiOblique
ZapfC MdIt
ZapfChancery-MediumItalic
ZapfDingbats
ZapfDingbats
Tablice symboli
Tablica symboli jest to zestaw znaków alfanumerycznych, interpunkcyjnych innych znaków specjalnych
dostępnych w ramach wybranej czcionki. Tablice znaków współpracują z różnymi językami lub
aplikacjami, takimi jak symbole matematyczne używane w tekstach naukowych.
W języku PCL 5/PCL 6, tablica znaków definiuje również, który znak będzie drukowany po naciśnięciu
danego klawisza klawiatury (a bardziej dokładnie po wybraniu danego kodu numerycznego). Niektóre
aplikacje wymagają różnych znaków dla niektórych kodów numerycznych. Dzięki posiadaniu 36 tablic
symboli dla czcionek rezydentnych PCL 5/PCL 6, drukarka obsługuje wiele aplikacji i języków.
Tablice symboli dla PCL 5/PCL 6
Nie wszystkie czcionki obsługują wszystkie wymienione tablice symboli.
Roman 8 (domyślny)
ISO 8859-1 Latin 1
ISO 8859-2 Latin 2
ISO 8859-9 Latin 5
ISO 8859-10 Latin 6
PC-8
PC-8 DN
PC-775 Baltic
PC-850 Multilingual
PC-852 Latin 2
PC-1004 OS/2
PC Turkish
Windows 3.1 Latin 1
Windows 3.1 Latin 2
Windows 3.1 Latin 5
DeskTop
PS Text
MC Text
Microsoft Publishing
Math 8
PS Math
Pi Font
Legal
ISO 4 United Kingdom
ISO 6 ASCII
ISO 11 Swedish:names
ISO 15 Italian
ISO 17 Spanish
ISO 21 German
ISO 60 Norwegian v1
ISO 69 French
Windows 3.0 Latin 1
Windows Baltic
Symbol
Wingdings
ITC ZapfDingbats MS
448
Korzystanie z czcionek
30
Komunikaty drukarki
Na panelu dotykowym wyświetlane są komunikaty o błędach wskazujące ewentualne problemy
wymagające interwencji. Poniższy rozdział zawiera listę kodów błędów oraz informuje, co można zrobić
w danej sytuacji. W przypadku kontaktowania się z obsługą klienta, należy mieć przy sobie kod błędu oraz
treść komunikatu.
UWAGA: Gdy pojawia się błąd, pozostające w drukarce dane oraz informacje zgromadzone w pamięci
drukarki mogą nie być bezpieczne.
WSKAZÓWKA: Kod błędu podany jest w komunikacie o błędzie.
WSKAZÓWKA: W przypadku kodów błędów, które nie są wymienione w tym rozdziale, należy zapoznać się
z komunikatem dotyczącym każdego błędu.
Kody błędów
Kod błędu
Czynności naprawcze
004-310
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy podajnik jest prawidłowo zainstalowany i włącz drukarkę. Jeśli
usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta.
005-110
Otwórz pokrywę DADF i usuń zablokowane dokumenty.
005-121
005-124
Otwórz pokrywę DADF i usuń wszystkie dokumenty.
009-340
Wyłącz drukarkę. Wyczyść czujnik CTD za pomocą suchego wacika i włącz drukarkę. Jeśli usterka
się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat czyszczenia czujnika
CTD, patrz „Czyszczenie czujnika CTD”, strona 491.
009-360
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z żółtym tonerem jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-361
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z tonerem magenta jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-362
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z tonerem cyjan jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-363
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z czarnym tonerem jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-367
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z żółtym tonerem jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-368
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z tonerem magenta jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-369
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z tonerem cyjan jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
009-370
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy kaseta z czarnym tonerem jest prawidłowo zainstalowana i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
010-317
Wyłącz drukarkę, odczekaj 30 minut, aż nagrzewnica ostygnie, a potem sprawdź, czy nagrzewnica
jest dokładnie zainstalowana. Więcej informacji na temat instalowania nagrzewnicy, patrz
„Wymiana zespołu nagrzewnicy”, strona 477.
Komunikaty drukarki
449
Kod błędu
Czynności naprawcze
010-351
Wyłącz drukarkę. Wyjmij zespół nagrzewnicy i zamontuj nowy. Więcej informacji na temat
instalowania nagrzewnicy, patrz „Wymiana zespołu nagrzewnicy”, strona 477.
010-377
Wyłącz drukarkę. Sprawdź, czy zespół nagrzewnicy jest prawidłowo zainstalowany i włącz
drukarkę. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta. Więcej informacji na temat
instalowania nagrzewnicy, patrz „Wymiana zespołu nagrzewnicy”, strona 477.
016-338
Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli komunikat o błędzie pozostanie na wyświetlaczu
dotykowym, sprawdź, czy adapter łączności bezprzewodowej jest dobrze włożony. Jeśli usterka
się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta.
016-404
Skontaktuj się z administratorem systemu. Więcej informacji na temat problemów z certyfikatem
cyfrowym, patrz „Problemy z certyfikatem cyfrowym”, strona 557.
016-405
Brak dopasowania ustawienia zabezpieczeń. Zainicjuj ustawienia zabezpieczeń, a potem zrestartuj
drukarkę. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby zresetować zabezpieczenia.
016-503
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera SMTP poczty. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy serwer SMTP i serwer DNS są poprawnie
skonfigurowane.
016-504
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera POP3 poczty. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa i hasło dla serwera POP3 i serwera DNS
są poprawnie ustawione.
016-505
Błąd logowania serwera e-mail POP3. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do
stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa i hasło dla serwera POP3 są poprawnie ustawione.
016-506
Serwer SMTP nie jest skonfigurowany. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do
stanu gotowości. Sprawdź, czy serwer SMTP lub serwer DNS są poprawnie skonfigurowane.
016-507
Błąd logowania serwera e-mail SMTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do
stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa i hasło dla serwera SMTP są poprawnie ustawione.
016-520
Błąd certyfikatu IPsec. (Błąd certyfikatu drukarki.) Okres ważności certyfikatu upłynął. Skontaktuj
się z administratorem systemu. Zresetuj certyfikat z innego klienta, którego można podłączyć za
pomocą Dell™ Printer Configuration Web Tool. Jeśli nie można podłączyć żadnego urządzenia,
odłącz kabel Ethernet, wyłącz IPsec, a następnie zresetuj certyfikat za pomocą Del Printer
Configuration Web Tool.
016-521
Błąd certyfikatu IPsec. (Błąd weryfikacji certyfikacji urządzenia zdalnego.) Okres ważności
certyfikatu klienta docelowego upłynął. Skontaktuj się z administratorem systemu. Potwierdź
certyfikat klienta docelowego upłynął i zresetuj go.
016-530
Błąd dostępu serwera uwierzytelnienia. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Sprawdź ustawienia
dostępu w celu uwierzytelnienia serwera i spróbuj ponownie. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj
się z obsługą klienta.
016-541
Brak poprawnego odniesienia do certyfikatu bezprzewodowego (serwera lub klienta) w trakcie
korzystania z sieci bezprzewodowej LAN WPA-Enterprise lub WPA2-Enterprise. Zwróć się do
administratora systemu, aby podłączył drukarkę do sieci przewodowej i zainicjował ustawienia
bezprzewodowe, zaimportował certyfikat łączności bezprzewodowej i ustawił ponownie WPA
Enterprise lub WPA2-Enterprise.
016-542
Pojawił się błąd certyfikatu serwera przy próbie uzyskania go podczas operacji WPA-Enterprise
lub WPA2-Enterprise. Problem dotyczy certyfikatu serwera, może to być przekroczenie okresu
ważności certyfikatu używanego z serwerem Radius. Zwróć się do administratora systemu, aby
sprawdził certyfikat serwera używanego z serwerem Radius.
016-543
Pojawił się błąd uszkodzenia certyfikatu bezprzewodowego (serwera lub klienta) w trakcie
korzystania z sieci bezprzewodowej LAN WPA-Enterprise lub WPA2-Enterprise. Zwróć się do
administratora systemu, aby podłączył drukarkę do sieci przewodowej i zainicjował ustawienia
bezprzewodowe, zaimportował certyfikat łączności bezprzewodowej i ustawił ponownie WPA
Enterprise lub WPA2-Enterprise.
016-718
Wystąpił błąd dotyczący problemów związanych USB Direct Print. Gdy pamięć USB jest nadal
włożona, ustaw opcją Image Types na Photos(Standard Quality) w polu Print Settings w menu Print
PDF/TIFF i spróbuj ponownie drukować. Więcej informacji na temat tego ustawienia, patrz „Image
Types”, strona 284.
450
Komunikaty drukarki
Kod błędu
Czynności naprawcze
016-720
Wystąpił błąd dotyczący problemów związanych z emulacją PDL. Zmień tryb Print Mode
w zakładce Graphics sterownika drukarki. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą
klienta.
016-756
Drukowanie w czasie zabronionym. Skontaktuj się z administratorem systemu.
016-757
Konto nie jest zarejestrowane. Skontaktuj się z administratorem systemu.
016-758
Funkcja nie może być użyta. Skontaktuj się z administratorem systemu.
016-759
Przekroczono limit obszaru drukowania. Skontaktuj się z administratorem systemu.
016-764
Błąd pojawia się, gdy drukarka jest podłączona do serwera SMTP. Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź ustawienia serwera SMTP lub
skontaktuj się z administratorem serwera SMTP.
016-765
Nie wystarczająca pojemność serwera SMTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Skontaktuj się z administratorem serwera SMTP.
016-766
Wielkość maila przekracza dopuszczalny rozmiar dla serwera SMTP. Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Skontaktuj się z administratorem serwera SMTP.
016-767
Błędny adres odbiorcy. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź adres e-mail i spróbuj skanować ponownie.
016-768
Błędny adres nadawcy. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź adres e-mail i spróbuj skanować ponownie.
016-786
Przekroczony limit czasu oczekiwania przy wysyłaniu lib odbieraniu zeskanowanych danych.
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź
poprawność podłączenia kabla Ethernet. Jeśli kabek Ethernet jest podłączony poprawnie,
skontaktuj się z administratorem serwera.
016-790
Błąd połączenia sieciowego. (Nie ustalony adres IP.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź poprawność podłączenia kabla Ethernet. Jeśli kabek
Ethernet jest podłączony poprawnie, skontaktuj się z administratorem serwera.
016-799
Puknij Close, aby skasować komunikaty i usunąć bieżące zadanie druku. Potwierdź konfigurację
drukarki w sterowniku.
016-930
Urządzenie nie jest obsługiwane. Usuń je z portu USB z przodu.
016-931
Koncentrator USB nie jest obsługiwany. Usuń je z portu USB z przodu.
016-985
016-986
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Zmniejsz
rozdzielczość lub zmień format pliku zapisu zeskanowanego obrazu.
024-920
Zabierz papier z tacy odbiorczej.
024-927
Sprawdź na panelu dotykowym wskazania stopnia zużycia toneru. Wyjmij pustą kasetę z tonerem
i włóż nową. Więcej informacji na temat wymiany kaset z tonerem, patrz „Wymiana kaset
z tonerem”, strona 469.
024-965
Potwierdź, że format i rodzaj papieru podane w ustawieniach podajnika zgadzają się z formatem
i rodzajem papieru umieszczonym w podajniku.
024-966
024-969
026-721
Sprawdź pamięć USB.
• Czy rozmiar plików lub ich liczba nie przekracza limitu pamięci USB.
• Czy pamięć USB nie jest chroniona przed zapisem.
027-446
Zmień adres IPv6, aby uniknąć powielania. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
027-452
Zmień adres IPv4, aby uniknąć powielania. Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie.
031-521
Błąd logowania serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Potwierdź u administratora systemu, że komputer ma możliwość logowania się.
031-522
SMB server login error. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź, czy nazwa logowania (nazwa domeny, nazwa użytkownika) i hasło są
prawidłowe.
031-523
Nieważna nazwa udziału SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź podaną nazwę udziału.
Komunikaty drukarki
451
Kod błędu
Czynności naprawcze
031-524
Przekroczony limit konta użytkownika serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź. czy liczba użytkowników, którzy korzystają z serwera
w tym samym czasie nie przekraacza górnej granicy.
031-525
Błąd pozwolenia klienta docelowego SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy dany użytkownik może odczytywać i zapisywać plik
w lokalizacji pamięci masowej.
031-526
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź połączenie DNS lub sprawdź, czy przekierowanie serwera
zapisywania jest zarejestrowane w DNS.
031-527
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Ustaw adres DNS lub ustaw adres przekierowania serwera docelowego
jako adres IP.
031-528
NIe można połączyć się z serwerem SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci
do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka może komunikować się poprzez sieć z serwerem SMB
przekierowania miejsca docelowego. Na przykład, sprawdź następujące elementy:
• Połączenie kablem Ethernet
• Ustawienie TCP/IP
• Komunikację z portem 137 (UDP), 138 (UDP) oraz 139 (TCP).
Informacje na temat komunikacji poza podsiecią można uzyskać u administratora sieci.
031-529
Błąd logowania serwera SMB. (Błędne hasło.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy hasło jest poprawne.
031-530
Folder udziału SMB nie został znaleziony na danym serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź poniższe elementy:
• Sprawdź, czy miejsce zapisywania jest poprawne.
• Sprawdź, czy podana nazwa pliku może być użyta przy tworzeniu pliku na serwerze SMB.
• Zgłoś administratorowi systemu, aby sprawdził ustawienie DFS i bezpośrednio określ serwer
SMB, nazwę udziału oraz lokalizację pamięci masowej zgodnie z zaznaczonymi ustawieniami.
031-531
Nie można pobrać pliku lub nazwy pliku na serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź prawo dostępu do podanego folderu.
031-532
Przekroczony limit nazwy pliku lub folderu skanu na SMB Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Zmień nazwę pliku lub folder lokalizacji przekierowania albo
przenieś lub usuń plik w folderze docelowym.
031-533
Nie mozna na zapis pliku na serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź poniższe elementy:
• Czy podana nazwa pliku nie jest używana przez innych.
• Czy istnieje już plik lub folder o takiej samej nazwie jak podana przez ciebie.
031-534
Nie można utworzyć folderu na serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź poniższe elementy:
• Czy podana nazwa pliku nie jest używana przez innych.
• Czy istnieje już plik lub folder o takiej samej nazwie jak podana przez ciebie.
031-535
Nie można usunąć pliku na serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy inny użytkownik nie pracuje z plikiem w miejscu
zapisywania podanym przez ciebie.
031-536
Nie można na zapis pliku na serwerze SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy inny użytkownik nie pracuje z plikiem w miejscu
zapisywania podanym przez ciebie.
031-537
Przekroczona pojemność serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci
do stanu gotowości. Sprawdź, czy miejsce zapisywania ma wolną przestrzeń pamięci.
031-539
Określony serwer SMB jest nieaktualny. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci
do stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa serwera jest poprawna.
031-540
Określona nazwa domeny jest nieaktualna. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa domeny jest poprawna.
452
Komunikaty drukarki
Kod błędu
Czynności naprawcze
031-541
Niedopuszczalna nazwa użytkownika podana dla serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy nazwa użytkownika jest
prawidłowa.
031-542
Nie zainicjowano TCP/IP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Zaczekaj i sprónuj ponownie. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą
klienta.
031-543
Błąd logowania serwera SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź u administratora systemu, jaki jest dozwolony czas logowania się.
031-544
Błąd logowania serwera SMB. (Nieaktualne hasło). Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź okres ważności hasła u administratora systemu.
031-545
Błąd logowania serwera SMB. (Wymagana zmiana hasła). Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź u administratora systemu, czy nie trzeba zmienić
hasła.
031-546
Błąd logowania serwera SMB. (Błędnie podany użytkownik). Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać
ustawienia serwera docelowego.
031-547
Błąd logowania serwera SMB. (Podany użytkownik nie ma dostępu do serwera SMB). Puknij Close
lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Skontaktuj się z administratorem
systemu, aby uzyskać ustawienia serwera docelowego.
031-548
Błąd logowania serwera SMB. (Czas zalogowania na docelowym serwerze SMB upłynął).
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Skontaktuj się
z administratorem systemu, aby uzyskać ustawienia serwera docelowego.
031-549
Błąd logowania serwera SMB. Podany użytkownik nie ma praw, a puste pole hasła jest
niedozwolone. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości.
W ustawieniach bezpieczeństwa serwera, sprawdź prawa dostępu użytkownika bez hasła.
031-550
Polecenie Append nie jest obsługiwane przez serwer. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka ma prawa dostępu do dołączania
danych do serwera SMB. Sprawdź, czy serwer obsługuje polecenie SMB append.
031-551
Polecenie Rename nie jest obsługiwane przez serwer SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka ma prawa dostępu do zmiany nazw
danych do serwera SMB. Sprawdź, czy serwer obsługuje polecenie SMB append.
031-552
Zadanie skasowane. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości.
Zmień nazwę pliku, która jest już w użyciu na serwerze FTP.
031-574
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź połączenie DNS lub sprawdź, czy przekierowanie serwera
docelowego jest zarejestrowane w DNS.
031-575
Nie można uzyskać nazwy hosta serwera FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Ustaw adres DNS lub ustaw adres przekierowania serwera docelowego
jako adres IP.
031-576
Nie można połączyć się z serwerem SMB. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka komunikuje się z serwerem FTP przekierowania
miejsca docelowego. Na przykład, sprawdź połączenie kabla Ethernet oraz poprawność adresu IP
serwera.
031-578
Błąd logowania serwera FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu
gotowości. Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe.
031-579
Nieważna ścieżka podkatalogu FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do
stanu gotowości. Sprawdź, czy miejsce zapisywania jest poprawne.
031-580
Nie można pobrać pliku lub nazwy pliku na serwerze FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź prawa dostępu do serwera.
031-581
Przekroczony limit nazwy pliku lub folderu skanu na FTP Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Zmień nazwę pliku lub folder lokalizacji przekierowania lub
przenieś lub usuń plik w folderze docelowym.
Komunikaty drukarki
453
Kod błędu
Czynności naprawcze
031-582
Nie można zapisać zeskanowanego pliku na serwerze FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy wybrana nazwa pliku może zostać utworzona
w miejscu zapisywania. Sprawdź, czy miejsce zapisywania ma wolną przestrzeń pamięci.
031-584
Nie można utworzyć folderu skanowania na serwerze FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy wybrana nazwa pliku może zostać utworzona
w miejscu zapisywania. Sprawdź, czy folder o takiej samej nazwie jak podana przez ciebie już
istnieje.
031-585
Nie można usunąć pliku na serwerze FTP. (Błąd polecenia DEL.) Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź prawa dostępu do serwera.
031-587
Nie można usunąć folderu na serwerze FTP. (Błąd polecenia RMD.) Puknij Close lub odczekaj
60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź prawa dostępu do serwera.
031-588
Nie można zapisać pliku na serwerze FTP. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci
do stanu gotowości. Sprawdź, czy miejsce zapisywania ma wolną przestrzeń pamięci.
031-5-590
Zadanie skasowane. Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości.
Zmień nazwę pliku, która jest już w użyciu na serwerze FTP.
031-594
Błąd typu transferu FTP. (Błąd polecenia TYPE.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Powtórz tę samą operację. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się
z obsługą klienta.
031-595
Błąd portu danych FTP. (Błąd polecenia PORT.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka
wróci do stanu gotowości. Powtórz tę samą operację. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się
z obsługą klienta.
031-598
Błąd dołączania danych do FTP. (Błąd polecenia APPE.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund,
aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka ma prawa dostępu do dołączania
danych do serwera FTP. Sprawdź, czy serwer obsługuje polecenie FTP append.
031-599
Błąd zmiany nazwy pliku FTP. (Błąd polecenia RNFR.) Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż
drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy drukarka ma prawa dostępu do zmiany nazw
danych do serwera FTP. Sprawdź, czy serwer obsługuje polecenie FTP rename.
033-513
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Możliwe
rozwiązanie:
• Wydrukuj otrzymany faks lub zaczekaj chwilę, aż zakończy się wysyłanie faksu.
• Wydrukuj zapisane zadanie druku za pomocą funkcji Secure Receive. Więcej informacji na
temat funkcji Secure Receive, patrz „Korzystanie z trybu bezpiecznego odbioru”, strona 390.
033-527
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Zaczekaj chwilę, aż
drukarka skończy pracę i spróbuj ponownie.
033-528
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź godziny
dostępności faksu i spróbuj ponownie.
033-762
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Drukarka odrzuca
faksy wysłanych z niechcianych numerów. Więcej informacji, patrz „Junk Fax Setup”, strona 235.
033-776
Rozmiar danych faksowanego dokumentu jest zbyt duża i może przekraczać dostępną ilość
pamięci. Zmniejsz rozdzielczość skanowania i spróbuj ponownie. Więcej szczegółów, patrz
„Ustawianie rozdzielczości dokumentu”, strona 376.
033-788
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Możliwe
rozwiązanie:
• Usuń otrzymany faks lub zaczekaj chwilę, aż zakończy się wysyłanie faksu.
• Wydrukuj zapisane zadanie druku za pomocą funkcji Secure Receive. Więcej informacji na
temat funkcji Secure Receive, patrz „Korzystanie z trybu bezpiecznego odbioru”, strona 390.
034-515
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Możliwe
rozwiązanie:
• Powtórz tę samą operację.
• Sprawdź drukarkę lub urządzenie zdalne, czy nie brakuje im pamięci.
454
Komunikaty drukarki
Kod błędu
Czynności naprawcze
034-791
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź
poprawność podłączenia linii telefonicznej. Jeśli podłączenie telefoniczne jest prawidłowe,
sprawdź poniższe elementy:
• Czy ustawienie wybierania tonowego/impulsowego jest prawidłowe.
Więcej informacji na temat wybierania tonowego/impulsowego, patrz „Tone/Pulse”,
strona 237.
Jeśli ustawienia wybierania tonowe/impulsowe są prawidłowe, sprawdź poniższe elementy:
• Czy urządzenie zdalne może odbierać faksy.
035-701
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź poniższe
elementy:
• Stan pracy urządzenia zdalnego
• Ustawienie wybierania tonowego/impulsowego
Więcej informacji na temat wybierania tonowego/impulsowego, patrz „Tone/Pulse”, strona 237.
035-708
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Możliwe
rozwiązanie:
• Powtórz tę samą operację.
• Zmniejsz szybkość przesyłania modemu.
Więcej informacji na temat szybkości modemu, patrz „Modem Speed”, strona 238.
035-717
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Zmniejsz szybkość
przesyłania modemu. Więcej informacji na temat szybkości modemu, patrz „Modem Speed”,
strona 238.
035-718
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź stan pracy
urządzenia zdalnego.
035-720
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź funkcje
urządzenia zdalnego.
035-781
Puknij Close lub odczekaj 60 sekund, aż drukarka wróci do stanu gotowości. Sprawdź, czy
urządzenie zdalne pracuje.
042-700
Odczekaj chwilę, aż drukarka ostygnie. Jeśli usterka się powtórzy, skontaktuj się z obsługą klienta.
075-910
Sprawdź, czy podajnik wielofunkcyjny (MPF) jest poprawnie zamontowany.
077-300
Zamknij przednią pokrywę.
077-301
Zamknij prawą pokrywę.
077-302
Zamknij tylną pokrywę.
091-911
Wyjmij pojemnik na zużyty toner i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany pojemnika na
zużyty toner, patrz „Wymiana pojemnika na zużyty toner”, strona 488.
091-914
Włóż ponownie bęben czarnego koloru. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wkładania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-917
Włóż ponownie bęben żółtego koloru. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wkładania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-918
Włóż ponownie bęben koloru magenta. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wkładania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-919
Włóż ponownie bęben koloru cyjan. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej informacji
na temat wkładania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-921
Upewnij się, że bęben tonera czarnego został dobrze zamontowany. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-922
Upewnij się, że bęben tonera żółtego został dobrze zamontowany. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-923
Upewnij się, że bęben tonera magenta został dobrze zamontowany. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-924
Upewnij się, że bęben tonera cyjan został dobrze zamontowany. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
Komunikaty drukarki
455
Kod błędu
Czynności naprawcze
091-931
Wyjmij zużyty bęben czarnego tonera i zainstaluj nowy. Więcej informacji na temat wymiany
bębnów, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-932
Wyjmij zużyty bęben żółtego tonera i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany bębnów,
patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-933
Wyjmij zużyty bęben tonera magenta i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany bębnów,
patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-934
Wyjmij zużyty bęben tonera cyjan i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany bębnów, patrz
„Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-942
Włóż ponownie bęben czarnego koloru. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wymiany bębnów, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-943
Włóż ponownie bęben żółtego koloru. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wymiany bębnów, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-944
Włóż ponownie bęben koloru magenta. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej
informacji na temat wymiany bębnów, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-945
Włóż ponownie bęben koloru cyjan. Jeśli komunikat nie zniknie, wymień bęben. Więcej informacji
na temat wymiany bębnów, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-960
Wyjmij nieobsługiwany bęben żółtego tonera i włóż nowy. Więcej informacji na temat instalowania
bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-961
Wyjmij nieobsługiwany bęben tonera magenta i włóż nowy. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-962
Wyjmij nieobsługiwany bęben tonera cyjan i włóż nowy. Więcej informacji na temat instalowania
bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
091-963
Wyjmij nieobsługiwany bęben czarnego tonera i włóż nowy. Więcej informacji na temat
instalowania bębna, patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
092-651
Wyczyść czujnik CTD za pomocą suchego wacika. Więcej informacji na temat czyszczenia
czujnika CTD, patrz „Czyszczenie czujnika CTD”, strona 491.
093-930
Wyjmij zużytą kasetę żółtego tonera i włóż nową. Więcej informacji na temat wymiany kaset
z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-931
Wyjmij zużytą kasetę tonera magenta i włóż nową. Więcej informacji na temat wymiany kaset
z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-932
Wyjmij zużytą kasetę tonera cyjan i włóż nową. Więcej informacji na temat wymiany kaset
z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-933
Wyjmij zużytą kasetę czarnego tonera i włóż nową. Więcej informacji na temat wymiany kaset
z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-960
Wyjmij kasetę żółtego tonera, która nie jest obsługiwana przez drukarkę i włóż obsługiwaną.
Więcej informacji na temat wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”,
strona 469.
093-961
Wyjmij kasetę tonera magenta, która nie jest obsługiwana przez drukarkę i włóż obsługiwaną.
Więcej informacji na temat wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”,
strona 469.
093-962
Wyjmij kasetę tonera cyjan, która nie jest obsługiwana przez drukarkę i włóż obsługiwaną. Więcej
informacji na temat wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-963
Wyjmij kasetę czarnego tonera, która nie jest obsługiwana przez drukarkę i włóż obsługiwaną.
Więcej informacji na temat wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”,
strona 469.
093-970
Upewnij się, że kaseta tonera żółtego została dobrze włożona. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-971
Upewnij się, że kaseta tonera magenta została dobrze włożona. Więcej informacji na temat
instalowania kaset z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-972
Upewnij się, że kaseta tonera cyjan została dobrze włożona. Więcej informacji na temat wkładania
kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
093-973
Upewnij się, że kaseta z czarnym tonerem została dobrze włożona. Więcej informacji na temat
wkładania kasety z tonerem, patrz „Wymiana kaset z tonerem”, strona 469.
456
Komunikaty drukarki
Kod błędu
Czynności naprawcze
094-422
Wyjmij zespół pasa transferowego i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany zespołu pasa
transferowego, patrz „Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego
i rolki wysuwającej”, strona 479.
094-910
Upewnij się, że zespół pasa transferowego został prawidłowo włożony. Więcej informacji na temat
instalowania zespołu pasa transferowego, patrz „Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej
rolki pasa transferowego i rolki wysuwającej”, strona 479.
094-911
Wyjmij zespół pasa transferowego i włóż nowy. Więcej informacji na temat wymiany zespołu pasa
transferowego, patrz „Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego
i rolki wysuwającej”, strona 479.
116-722
Puknij Close, aby drukarka powróciła do stanu gotowości. Sprawdź adres skanowania WSD
i komputer docelowy, a potem spróbuj skanować ponownie. Skontaktuj się z administratorem
systemu.
193-700
W przypadku włożenia tonera oryginalnego, należy wyłączyć opcję Non-Dell Toner za pomocą
narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool lub Tool Box.
Komunikaty o błędach
Komunikat
Przyczyna
Cannot access the LDAP address Uwierzytelnienie w serwerze
book. Consult your network
uwierzytelniania kończy się
administrator if this error persists. niepowodzeniem.
Cannot access the LDAP
address book. The LDAPS server
certificate is not correct.
Cannot access the LDAP address
book. The time settings of the
printer and the Kerberos server
do not match.
Sprawdź ustawienia serwera. Skonsultuj
się z administratorem, jeśli błąd będzie się
powtarzał.
Błąd uwierzytelnienia SSLprzy
połączeniu do serwera LDAP;
pojawia się błąd wewnętrzny
uwierzytelnienia SSL.
Skonsultuj się z administratorem, jeśli błąd
będzie się powtarzał.
Błąd uwierzytelnienia SSLprzy
połączeniu do serwera LDAP;
dane certyfikatu serwera sa
niepoprawne.
Sprawdź w drukarce certyfikat główny
certyfikatu SSL serwera LDAP.
Cannot access the LDAP address Błąd uwierzytelnienia SSLprzy
book. The LDAPS SSL client
połączeniu do serwera LDAP;
certificate is not set.
serwer LDAP nie może uzyskać
certyfikatu SSL klienta.
Cannot access the LDAP address
book. The server names of
LDAPS and the SSL certificate do
not match.
Czynności naprawcze
Sprawdź, czy certyfikat SSL klienta jest
prawidłowo zaimportowany do drukarki.
Błąd uwierzytelnienia SSLprzy
połączeniu do serwera LDAP;
certyfikat serwera dla serwera
LDAP nie jest jeszcze ważny lub
skończył się.
Zmień certyfikat SSL serwera LDAP na ważny.
Błąd uwierzytelnienia SSLprzy
połączeniu do serwera LDAP;
nazwa serwera nie pasuje do
certyfikatu.
Ustaw adres serwera LDAP na drukarce, aby
pasował do adresu na certyfikacie SSL serwera
LDAP.
Różnica wskazań godziny przez
drukarkę i serwer Kerberos jest
większa niż wartość odchylenia
dla serwera Kerberos.
Sprawdź, czy drukarka i zegar Kerberos
pokazują prawidłową godzinę.
Cannot connect to server. Check Podane ustawienia serwera, takie Sprawdź, czy wartości nazwy domeny, adresu
the server settings.
jak adres IP, czy nazwa domeny IP, nazwy hosta, numeru portu i głównego
są nieprawidłowe.
katalogu wyszukiwania podane w IP Address/
Host Name & Port, Domain Name oraz Search
Directory Root w narzędziu the Dell Printer
Configuration Web Tool.
Patrz „Kerberos Server”, strona 171 oraz
„LDAP Server”, strona 172.
Komunikaty drukarki
457
Komunikat
Change the server settings and
confirm the server connection.
Przyczyna
Czynności naprawcze
Wersja LDAP lub Kerberos na
serwerze nie jest kompatybilna
z drukarką.
Skontaktuj się z administratorem sieci.
Serwer nie działa.
Sprawdź poprawność pracy serwera.
Drukarka nie może wyszukać
adresów docelowych
w ustalonym czasie.
Zwiększ wartość czasu dla Search Time-Out
w narzędziu Dell Printer Configuration Web
Tool.
Patrz „Authentication System”, strona 171
i „LDAP Server”, strona 172.
Sprawdź poprawność połączenia kablem
Ethernet pomiędzy serwerem i drukarką. Jeśli
połączenie jest poprawne, a błąd nie znika
ustawienia serwera mogły zostać zmienione.
Skontaktuj się z administratorem sieci.
Check the authentication
settings.
Nazwa logowania i hasło
Sprawdź, czy w polu Login Name i Password
dostępu do serwera
w narzędziu Dell Printer Web Configuration
uwierzytelnienia są niepoprawne. Tool podano poprawne wartości.
Patrz „Kerberos Server”, strona 171 oraz
„LDAP Server”, strona 172.
Invalid search characters or
LDAP User Mapping incorrectly
configured for Configuration
Web Tool.
Filtr wyszukiwania serwera LDAP Usuń niedopuszczalne znaki i powtórz
nie działa prawidłowo, ponieważ wyszukiwanie.
w warunku wyszukiwania lub
Patrz „LDAP User Mapping”, strona 172.
na stronie LDAP User Mapping
narzędzia Dell Printer Webb
Configuration Tool użyto
niedozwolonych znaków.
Network connection is not
ready. Try again later.
Rozpoczęto wyszukiwanie
przed ustawieniem adresu IP
w drukarce.
Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie
No attribute or invalid name.
Confirm address info. on server.
Informacja w serwerze
dotycząca adresu zawiera
niepoprawne dane lub
są niewystarczające, aby
przeprowadzić wyszukiwanie.
Sprawdź informacje dotyczące adresu
zapisane na serwerze lub skontaktuj się
z administratorem sieci.
No Entries.
Drukarka nie może znaleźć
elementów spełniających
kryteria wyszukiwania.
Puknij OK, aby wrócić do ekranu Search
Network Address Book, a potem podaj nowe
warunki wyszukiwania.
Search Directory Root
incorrectly configured for
Configuration Web Tool.
Podano katalogi, które nie
istnieją na serwerze LDAP
lub podano niedopuszczalną
składnię DN.
Upewnij się, że podano dopuszczalne wartości
w Search Directory Root w narzędziu Dell
Printer Configuration Web Tool. Patrz „LDAP
Server”, strona 172.
Podaj źródło wyszukiwania za pomocą
prawidłowej składni DN, jak w przykładzie:
dc=w2008ad,dc=addressbook,dc=net
Too many search results. Only
a maximum of 50 search scan
be displayed. Please refine your
search if needed.
Liczba trafień wyszukiwania
przekroczyła możliwości
wyświetlenia przez drukarkę (50
trafień).
Puknij Close, aby wyświetlić wyniki
wyszukiwania. Jeśli nie można odnaleźć
szukanego celu na liście trafień, podaj nowy
warunek wyszukiwania.
Authentication server access
Error 016-530
Restart the printer.
Wystąpił inny błąd odnośnie
książki adresowej serwera LDAP.
Wyłącz i włącz drukarkę. Skonsultuj się
z administratorem, jeśli błąd będzie się
powtarzał.
458
Komunikaty drukarki
31
Specyfikacja
Kompatybilność z systemami operacyjnymi
Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne Dell™ C2665dnf jest kompatybilne z następującymi
systemami: Microsoft® Windows® XP, Windows XP 64-bit Edition, Windows Server® 2003, Windows Server
2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 64-bit Edition, Windows Server 2008
R2, Windows Vista®, Windows Vista 64-bit Edition, Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows 8,
Windows 8 64-bit Edition, Windows Server 2012, Windows RT, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, Red Hat®
Enterprise Linux® 5/6 Desktop (x86) oraz SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86).
Zasilanie
Napięcie znamionowe
220–240 V AC
110–127 V AC
Częstotliwość
50/60 Hz
50/60 Hz
Natężenie prądu
5 A lub niższe
10 A lub niższe
Pobór mocy
67,0 W (stan gotowości)
63,0 W (stan gotowości)
15 W (stan uśpienia)
14,5 W (stan uśpienia)
3,5 W (głębokie uśpienie)
3,5 W (głębokie uśpienie)
Całkowite zużycie energii
0 W (tryb offline)
0 W (tryb offline)
2,8 kWh
2,8 kWh
Gabaryty
Wysokość: 558 mm
Szerokość: 439 mm
Głębokość: 530 mm
Waga (łącznie z kasetami z tonerem i bębnami): 43,9 kg
Pamięć
Pamięć
1 GB
Szybkość
DDR3-1066MHz
Emulacja/Description Language (PDL), system operacyjny
i interfejs
Emulacje/PDL
PCL 6, PCL5e, PostScript Level3 Compatible, HBPL, XML Paper Specification (Host Based)
Systemy operacyjne
Microsoft Windows XP/XP x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server
2008 x64/Server 2008 R2 x64/Vista/Vista x64/7/7 x64/8/8 x64/Server 2012, Mac OS X
(10.5/10.6/10.7/10.8), Red Hat Enterprise Linux 5/6 Desktop (x86) oraz SUSE Linux
Enterprise Desktop 10/11 (x86)
Interfejsy
Lokalny standardowy:
USB 2.0
Sieciowy podstawowy:
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
Dodatkowy sieciowy:
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n (bezprzewodowo)
Specyfikacja
459
Kompatybilność z MIB
Baza danych informacji zarządzania (MIB) zawiera informacje dotyczące urządzeń sieciowych (takich jak
adaptery, mostki, routery czy komputery). Informacje te pomagają administratorom sieci w zarządzaniu
siecią (w analizowaniu wydajności, ruchu w sieci, błędów itd.). Kolorowe laserowe urządzenia
wielofunkcyjne Dell C2665dnf spełnia wymagania branżowe w zakresie MIB, co sprawia, ze urządzenia
te są rozpoznawane i mogą być zarządzane za pomocą oprogramowania zarządzania siecią i drukarkami
różnych producentów.
Miejsce użytkowania
Praca
Temperatura
10–32°C
Wilgotność względna
10–85% RH (bez kondensacji)
Gwarantowana jakość druku
Temperatura
15–28°C
Wilgotność względna
20–70% RH (bez kondensacji)
Dopuszczalny zakres
Temperatury
–20°C do +40°C
Wilgotności przechowywania
5–85% RH (bez kondensacji)
Wysokość n.p.m.
Praca
Do 3100 m
Przechowywanie
Do 3100 m
Kable połączeniowe
Kable połączeniowe muszą spełniać poniższe wymagania:
Typ połączenia
Parametry i oznakowanie połączenia
1
Ethernet
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
2
USB
USB 2.0
3
Gniazdo adaptera łączności bezprzewodowej
IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
4
Gniazdo telefoniczne
460
Specyfikacja
Typ połączenia
5
Parametry i oznakowanie połączenia
Gniazdo linii telefonicznej
1
2
3
4
5
Parametry techniczne drukarki
Pozycja
Opis
Rozdzielczość druku
600 dpi x 600 dpi
Szybkość drukowania
Druk jednostronny: kolor 27 str./min., czarno-biały 27 str./min. (A4)
Druk dwustronny: kolor 18 str./min., czarno-biały 27 str./min. (A4)
Format papieru
A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio (8.5” x 13”), Legal, Envelope #10, Monarch, DL, C5
Parametry kopiowania
Pozycja
Opis
Rozdzielczość kopiowania
Optyczna: 600 dpi x 600 dpi
Szybkość kopiowania
Kolor 27 str./min. lub więcej, czarno-biały 27 str./min. lub więcej
(przy korzystaniu z szyby do wykonywania kolejnych kopii dokumentu i przy
skanowaniu stron jedna po drugiej).
Druk jednostronny: kolor 13 str./min. lub więcej, czarno-biały 22 str./min. lub więcej
Druk dwustronny: kolor 4 str./min. lub więcej, czarno-biały 7 str./min. lub więcej
(przy wykorzystaniu podajnika DADF do wykonania kolejnych kopii wielu
dokumentów).
Format papieru
A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio (8,5” x 13”), Legal, Envelope #10, Monarch, DL, C5
Zoom
Szyba: 25–400%, DADF: 25–400%
Wiele kopii
1–99
Tryb kopiowania
(=Rodzaj oryginału)
Tekst, Tekst & zdjęcia, Zdjęcia
Metoda skanowania
Szyba: skanowanie płaskie dokument nieruchomy
DADF: karetka nieruchoma, wciąganie dokumentu (skanowanie dwustronne)
Specyfikacja
461
Parametry techniczne skanera
Pozycja
Opis
Kompatybilność
TWAIN, TWAIN-Net, Windows Image Acquisition (WIA)*1,
Scan Service for Web Services on Devices (WSD)*2
Rozdzielczość skanowania
Optyczna: 600 dpi x 300 dpi (tylko kolor), 600 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi,
1200 dpi x 1200 dpi
Podwyższona elektronicznie (Pull Scan)
• TWAIN – 50 x 50 to 9600 x 9600 dpi
• WIA – 75/100/150/200/300/400/600 dpi
Podwyższona elektronicznie (Push Scan):
75/200/150/200/300/400/600 dpi
Głębia barw
24 bit
Głębia jednobitowa
1 bit na linię 8-bitowa skala szarości
Długość efektywnego
skanowania
Szyba: 297 mm, DADF: 355,6 mm
Szerokość efektywnego
skanowania
215,9 mm
Szybkość skanowania
(Tryb tekstowy)
Monochromatyczny: 665 μs/linię (600 dpi), 1330 μs/linię (1200 dpi)
Kolor: 1330 μs/linię (600 dpi), 2660 μs/linię (1200 dpi)
*1
Tylko Windows OS
*2
Windows Vista 7-bit Edition
Parametry techniczne faksu
Pozycja
Opis
Kompatybilność
ITU-T Super G3, ITU-T G3 ECM, ITU-T G3
Linie telefoniczne
Public Switched Telephone Network (PSTN), Private Branch Exchange (PBX) lub
Leased line (3,4 KHz/2-wire)
Kodowanie danych
1bit/JBIG/MMR/MR/MH
Maks. szybkość modemu
33,6 Kbps
Szybkość transmisji
Około 3 s/stronę
Czas transmisji odnosi się do transmisji zeskanowanego tekstu z pamięci
w rozdzielczości standardowej i korekcji ECM używającej tylko ITU-T No.1 Chart.
Szybkość skanowania
Szyba: około 3 s/A4 (w trybie standardowej rozdzielczości faksu)
DADF: około 5 s/Letter (w trybie standardowej rozdzielczości faksu), 7,5 s/Letter
(w trybie wyższej rozdzielczości faksu)
Maksymalna długość
efektywna
Dokument na szybie: 297 mm DADF: 355,6 mm
Format papieru
Letter, A4 (zależy od kraju)
Rozdzielczość
Standardowa: R8 x 3,85 l/mm,
Wysoka: R8 x 7,7 l/mm,
Super wysoka: 400 dpi x 400 dpi,
Foto: R8 x 7,7 1/mm
Pamięć użytkownika
4 MB (320 stron)
Półtony
256 poziomów
462
Specyfikacja
Opcjonalny adapter łącza bezprzewodowego
Pozycja
Opis
Przyłącze
Bezprzewodowe
Zgodność ze standardami
IEEE 802.11b, 802.11g, and 802.11n
Szerokość pasma
2,4 GHz
Szybkość transferu danych
IEEE 802.11n: 65 Mbps
IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 i 6 Mbps
IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 i 1 Mbps
Bezpieczeństwo
64(klucz 40 bitowy)/128(klucz 104 bitowy) WEP,
WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES), WPA-Enterprise (TKIP, AES) *1,
WPA2-Enterprise (AES) *1
Wi-Fi Protected Setup® (WPS) *2
Push-Button Configuration (PBC),
Personal Identification Number (PIN)
Tryb łączności bezprzewodowej
Infrastructure, Ad-hoc, Wi-Fi Direct
*1
Metoda EAP obsługuje PEAPv0, EAP-TLS, EAP-TTLS PAP i EAP-TTLS CHAP.
*2
Zgodny z WPS 2.0.
Specyfikacja
463
464
Specyfikacja
Konserwacja drukarki
32 Konserwacja drukarki................................................... 467
33 Usuwanie elementów opcjonalnych........................ 507
34 Usuwanie zablokowanego papieru.......................... 513
465
466
32
Konserwacja drukarki
W celu utrzymania optymalnej jakości druku, drukarka wymaga okresowego wykonywania określonych
czynności.
Ustalanie poziomu zużycia materiałów eksploatacyjnych
Jeśli drukarka podłączona jest do sieci, narzędzie Dell™ Printer Configuration Web Tool może dostarczać
natychmiastowej informacji o poziomie tonera. Wpisz adres IP drukarki w przeglądarce internetowej, aby
uzyskać podgląd tych informacji. Aby wykorzystać funkcję powiadamia E-Mail Alert, gdy należy uzupełnić
zużyte materiały eksploatacyjne, wpisz wybrany adres e-mail w oknie listy e-mail.
Na wyświetlaczu dotykowym można również sprawdzić:
• dowolne materiały eksploatacyjne lub elementy konserwacji drukarki wymagające uwagi (za każdym
razem drukarka wyświetla informacje tylko o jednej pozycji),
• zużycie tonera w każdej kasecie z tonerem.
Zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
Można zmienić kilka ustawień w drukarce, co przyczynia się zmniejszenie zużycia tonera i papieru.
Materiały
Ustawienia
Funkcja
Kaseta z tonerem
Toner Saver w zakładce Others
Zaznaczenie pola wyboru pozwala na wybranie trybu,
w którym zużycie tonera jest mniejsze. Jakość druku
będzie niższa jeśli wybierzemy tę funkcję.
Nośniki druku
Multiple Up w zakładce Layout
Drukarka drukuje dwie lub więcej stron na jednej
stronie arkusza.
Nośniki druku
Duplex w zakładce General
Drukuje po obu stronach papieru.
Zmawianie materiałów eksploatacyjnych
Materiały eksploatacyjne (kasety z tonerem, bębny i pojemnik na zużyty toner) można zamawiać w firmie
Dell poprzez Internet, gdy korzysta się z drukarki sieciowej. W przeglądarce internetowej wprowadź adres
IP drukarki, uruchom Dell Printer Configuration Web Tool i kliknij na Order Supplies at:, aby zamówić
materiały eksploatacyjne do drukarki.
Materiały eksploatacyjne można zamawiać także w sposób podany poniżej:
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Additional Color Laser Software  Dell
Supplies Management System.
Pojawi się okno Dell Supplies Management System.
2 Wybierz drukarkę z listy Select Printer Model.
3 Jeśli zamówienie składane jest przez Internet:
a Wybierz URL z listy Select Reorder URL.
b Kliknij Visit Dell Printer supplies ordering web site.
SKAZÓWKA: Gdy nie można automatycznie pobrać informacji z drukarki poprzez komunikację
W
dwudrożną, pojawi się okno, w które trzeba wpisać Identyfikator serwisowy (Service Tag).
W zaznaczone pole wpisz identyfikator serwisowy drukarki Dell. Numer Service Tag znajduje się po
wewnętrznej stronie pokrywy przedniej.
4 Jeśli zamówienie jest składane telefonicznie, zadzwoń pod numer, który pokazuje się pod
nagłówkiem Order by Phone.
Konserwacja drukarki
467
Przechowywanie nośników druku
Można wykonać kilka czynności, aby uniknąć problemów z pobieraniem papieru i nierówną jakością
druku.
• Najlepsze rezultaty zapewnia przechowywanie nośników druku w temperaturze otoczenia około
21°C i wilgotności względnej 40%.
• Kartony z nośnikami druku należy składować na palecie lub półce, a nie bezpośrednio na podłodze.
• Po wyjęciu indywidualnych opakowań nośników druku z oryginalnego kartonu, należy upewnić się,
że są składowane na równym podłożu zapewniającym pełne podparcie.
• Nie umieszczać niczego na opakowaniach nośników druku.
Przechowywanie materiałów eksploatacyjnych
Przechowuj materiały eksploatacyjne w oryginalnych opakowaniach aż do chwili ich użycia. Nie
przechowuj materiałów eksploatacyjnych:
• W temperaturze wyższej niż 40°C.
• W pomieszczeniach, w których występują duże zmiany wilgotności i temperatury.
• W miejscach nasłonecznionych.
• W miejscach zakurzonych.
• Przez długi czas w samochodzie.
• W środowisku agresywnym.
• W środowisku wilgotnym.
468
Konserwacja drukarki
Wymiana kaset z tonerem
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem poniższych czynności należy przeczytać i stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.
Oryginalne kartridże z tonerem firmy Dell rozprowadzane są tylko przez firmę Dell. Kasety mogą również
być zamawiane ze strony http://www.dell.com/supplies lub telefonicznie. Aby zamówić telefonicznie,
zobacz sekcję „Kontakt z firmą Dell” na stronie 564.
Zaleca się stosowanie kaset z tonerem marki Dell. Gwarancja firmy Dell nie obejmuje usuwania
problemów powstałych na skutek stosowania akcesoriów, części i komponentów dostarczanych przez
dostawców innych niż Dell.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno wrzucać zużytych kaset z tonerem do ognia. Resztki tonera mogą eksplodować,
powodując poparzenia i urazy.
OSTRZEŻENIE: Nie potrząsać zużytymi kasetami. Resztki tonera mogą się wysypywać z kasety.
Wyjmowanie kaset z tonerem
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy z podajnika MPF wyjęte zostały wszystkie arkusze i zamknij pokrywę podajnika
MPF przed przystąpieniem do wyjęcia kasety z tonerem.
1 Chwyć pokrywę przednią z obu jej stron, a potem zdejmij ją, pociągając w dół.
2 Chwyć za uchwyt kasety, którą chcesz wymienić i wyciągnij ją.
OSTRZEŻENIE: Nie potrząsać kasetą, aby nie rozsypać tonera.
Konserwacja drukarki
469
Wkładanie kaset z tonerem
1 Rozpakuj kartridż z tonerem danego koloru.
2 Potrząśnij kasetą 5, 6 razy, aby równomiernie rozprowadzić toner.
3 Włóż kasetę do odpowiedniego otworu i popchnij ją, aż się zatrzyma.
4 Zamknij przednią pokrywę.
470
Konserwacja drukarki
Wymiana kaset bębnów
Okresowo należy wymieniać kasety wszystkich bębnów.
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem poniższych czynności należy przeczytać i stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.
UWAGA: Nie wystawić kaset bębnów na działanie silnego światła. Jeśli pokrywa prawa pozostanie otwarta
przez dłużej niż trzy minuty, może to wpłynąć na pogorszenie jakości druku.
Wyjmowanie kaset bębnów
1 Otwórz prawą pokrywę.
2 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do pojemnika ze zużytym tonerem.
Konserwacja drukarki
471
3 Chwyć za uchwyt pojemnika ze zużytym tonerem i wyciągnij go, utrzymując go w pozycji pionowej
tak, aby nie wysypać toneru.
UWAGA: Uważaj, żeby nie upuścić pojemnika ze zużytym tonerem podczas wyjmowania.
WAGA: Po wyjęciu pojemnika ze zużytym tonerem, nie dotykać miejsc zaznaczonych na rysunku.
U
Toner może brudzić i zostawiać plamy na dłoniach.
4 Pojemnik ze zużytym tonerem umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno kłaść pojemnika ze zużytym tonerem na boku, gdyż może to prowadzić do
jego nieprawidłowego działania lub do wysypania tonera.
472
Konserwacja drukarki
5 Lekko, naciskając jedną ręką na skrzydełko znajdujące się na kasecie bębna do wymiany, drugą
wyciągnij bęben do połowy.
6 Następnie, podpierając bęben od spodu jedną ręką, wyciągnij go do końca.
7 Powtórz kroki 5 i 6, aby wyjąć pozostałe trzy kasety.
Wkładanie kasety bębna
1 Rozpakuj kasetę bębna dla danego koloru.
2 Usuń pomarańczowe opakowanie ochronne z kasety bębna.
Konserwacja drukarki
473
3 Włóż kasetę do odpowiedniego otworu i popchnij ją aż się zatrzyma.
4 Powtórz kroki 1 i 3, aby wyjąć pozostałe trzy kasety.
5 Wyjmij z drukarki czyścik.
6 Zdejmij wkładkę czyszczącą, naciskając z dwóch stron kciukiem i palcem wskazującym na występ.
7 Wyjmij z opakowania nową wkładkę czyszczącą.
474
Konserwacja drukarki
8 Zamocuj nową wkładkę do czyścika.
9 Włóż czyścik do jednego z czterech otworów aż z kliknięciem schowa się w otworze, tak jak
pokazano to na rysunku, a potem wyjmij go.
10 Powtórz krok 9 w pozostałych trzech otworach. Jednokrotne włożenie czyścika do każdego otworu
jest wystarczające.
11 Umieść czyścik na swoim miejscu.
Konserwacja drukarki
475
12 Włóż pojemnik na zużyty toner na swoje miejsce.
WAGA: Jeśli pojemnik na zużyty toner nie jest wpasowany dokładnie, należy sprawdzić, czy bęben
U
jest włożony do końca.
13 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aby zablokować dostęp do pojemnika ze zużytym tonerem.
14 Zamknij prawą pokrywę.
476
Konserwacja drukarki
Wymiana zespołu nagrzewnicy
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem poniższych czynności, należy przeczytać i stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.
Wyjmowanie nagrzewnicy
1 Wyłącz drukarkę i odczekaj 30 minut.
2 Naciśnij na przycisk i otwórz pokrywę tylną.
3 Chwyć zespół nagrzewnicy z obu końcach, naciskając przy tym na dźwignię z lewej strony i wyjmij
zespół nagrzewnicy.
Konserwacja drukarki
477
Montaż zespołu nagrzewnicy
1 Wyjmij z opakowania nową nagrzewnicę.
2 Sprawdź, czy dwa występy na zespole nagrzewnicy są w jednej linii z prowadnicami w korpusie
drukarki, następnie wsuwaj zespół nagrzewnicy, aż wejdzie na swoje miejsce.
3 Zamknij tylną pokrywę.
WSKAZÓWKA: Po zainstalowaniu zespołu nagrzewnicy, sprawdź, czy licznik czasu użytkowania został
wyzerowany, wykonując polecenia zawarte w instrukcji nagrzewnicy.
478
Konserwacja drukarki
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej
Wszystkie trzy części (zespół pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego i rolki wysuwającej)
muszą być wymienione jednocześnie. Druga rolka BTR i rolka wysuwająca dołączane są do nowego
zespołu pasa transferowego.
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem poniższych czynności, należy przeczytać i stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.
WAGA: Upewnij się, ze nic nie dotyka, ani nie rysuje powierzchni (czarna warstwa) zespołu pasa
U
transferowego. Zadrapania, brud lub tłuste ślady dłoni na czarnej warstwie zespołu transferowego mogą
zmniejszyć jakość druku.
Wyjmowanie zespołu pasa transferowego
1 Naciśnij na przycisk i otwórz pokrywę tylną.
2 Otwórz prawą pokrywę.
Konserwacja drukarki
479
3 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do pojemnika ze zużytym tonerem.
4 Chwyć za uchwyt pojemnika ze zużytym tonerem i wyciągnij go, utrzymując go w pozycji pionowej
tak, aby nie wysypać tonera.
UWAGA: Uważaj, żeby nie upuścić pojemnika ze zużytym tonerem podczas wyjmowania.
WAGA: Po wyjęciu pojemnika ze zużytym tonerem, nie dotykać miejsc zaznaczonych na rysunku.
U
Toner może brudzić i zostawiać plamy na dłoniach.
480
Konserwacja drukarki
5 Pojemnik ze zużytym tonerem umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno kłaść pojemnika ze zużytym tonerem na boku, gdyż może to prowadzić do
jego nieprawidłowego działania lub do wysypania tonera.
6 Ponieś panel użytkownika.
7 Podnieś pokrywę górną.
Konserwacja drukarki
481
8 Umieść palce w otworach znajdujących się po obu stronach zespołu pasa transferowego i wyciągnij
go.
WAGA: Jeśli nie można wyjąć zespołu pasa transferowego, upewnij się, czy wszystkie procedury
U
opisane powyżej wykonano prawidłowo.
9 Wyczyść czujnik CTD (jak na rysunku) za pomocą suchego wacika.
Wkładanie zespołu pasa transferowego
1 Rozpakuj nowy zespół pasa transferowego.
2 Zdejmij z zespołu pasa transferowego, najpierw pomarańczowe pakowanie, następnie opakowanie
ochronne.
WAGA: Upewnij się, ze nic nie dotyka, ani nie rysuje powierzchni (czarna warstwa) zespołu pasa
U
transferowego. Zadrapania, brud lub tłuste ślady dłoni na czarnej warstwie zespołu transferowego
mogą zmniejszyć jakość druku.
482
Konserwacja drukarki
3 Sprawdź, czy strzałki na zespole pasa transferowego i na korpusie drukarki są ustawione w linii,
a potem włóż zespół pasa transferowego aż usłyszysz kliknięcie.
4 Zamknij pokrywę.
5 Opuść panel użytkownika na swoje miejsce.
Konserwacja drukarki
483
6 Włóż pojemnik na zużyty toner na swoje miejsce.
WAGA: Jeśli pojemnik na zużyty toner nie jest dokładnie wpasowany, należy sprawdzić, czy bęben
U
jest włożony do końca.
7 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aby zablokować dostęp do pojemnika ze zużytym tonerem.
8 Zamknij prawą pokrywę.
WSKAZÓWKA: Po zainstalowaniu zespołu pasa transferowego, sprawdź, czy licznik czasu użytkowania
został wyzerowany, wykonując polecenia zawarte w instrukcji.
484
Konserwacja drukarki
Wyjmowanie drugiej rolki pasa transferowego
1 Chwytając za skrzydełka z obu stron drugiej rolki, wyjmij ją z drukarki.
Wkładanie drugiej rolki pasa transferowego
1 Wyjmij z opakowania nową drugą rolkę BTR.
2 Chwyć drugą rolkę BTR z obu końców.
3 Sprawdź, czy strzałki na drugiej rolce transferowej i na korpusie drukarki są ustawione w linii,
a potem włóż drugą rolkę BTR, aż usłyszysz kliknięcie.
Konserwacja drukarki
485
4 Zamknij tylną pokrywę.
Wyjmowanie rolki wysuwającej w podajniku Tray1
1 Wyciągnij podajnik 1 z drukarki na około 200 mm.
2 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy w podajniku 1 nie ma papieru zanim przystąpisz do wyjęcia rolki
wysuwającej.
486
Konserwacja drukarki
3 Jedną ręką lekko, naciskając dźwignię blokady podajnika 1 w prawo, drugą ręką unieś rolkę
wysuwającą.
4 Przesuń rolkę wysuwającą na lewo, aby wyjąć ją z podajnika 1.
Wkładanie rolki wysuwającej w podajniku Tray1
1 Wsuń oba czopy rolki wysuwającej do otworów w podajniku 1.
2 Dociśnij rolkę wysuwającą na miejsce, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk.
Konserwacja drukarki
487
3 Włóż papier do podajnika 1, potem wsuń podajnik do drukarki aż do wyczucia oporu.
Wymiana pojemnika na zużyty toner
OSTRZEŻENIE: Przed wykonaniem poniższych czynności, należy przeczytać i stosować się do instrukcji
bezpieczeństwa zawartych w sekcji Ważne informacje.
Wyjmowanie pojemnika na zużyty toner
1 Otwórz prawą pokrywę.
2 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do pojemnika ze zużytym tonerem.
488
Konserwacja drukarki
3 Chwyć za uchwyt pojemnika na zużyty toner i wyciągnij go, utrzymując go w pozycji pionowej tak,
aby nie wysypać tonera.
UWAGA: Uważaj, żeby nie upuścić pojemnika ze zużytym tonerem podczas wyjmowania.
WAGA: Po wyjęciu pojemnika ze zużytym tonerem, nie dotykać miejsc zaznaczonych na rysunku.
U
Toner może brudzić i zostawiać plamy na dłoniach.
4 Włóż pojemnik ze zużytym tonerem do plastikowego worka dostarczonego w pudełku z nowym
pojemnikiem na zużyty toner.
Wkładanie pojemnika na zużyty toner
1 Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner.
2 Włóż pojemnik na zużyty toner.
Konserwacja drukarki
489
3 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aby zablokować dostęp do pojemnika.
4 Zamknij prawą pokrywę.
490
Konserwacja drukarki
Czyszczenie drukarki wewnątrz
Czyszczenie czujnika CTD
Czujnik CTD należy czyścić tylko wtedy, gdy Status Monitor lub panel dotykowy wyświetlają ostrzeżenie
dotyczące czujnika CTD.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona.
2 Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę tylną.
3 Otwórz prawą pokrywę.
4 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do pojemnika.
Konserwacja drukarki
491
5 Chwyć za uchwyt pojemnika ze zużytym tonerem i wyciągnij go, utrzymując go w pozycji pionowej
tak, aby nie wysypać tonera.
UWAGA: Uważaj, żeby nie upuścić pojemnika ze zużytym tonerem podczas wyjmowania.
WAGA: Po wyjęciu pojemnika ze zużytym tonerem, nie dotykać miejsc zaznaczonych na rysunku.
U
Toner może brudzić i zostawiać plamy na dłoniach.
6 Pojemnik ze zużytym tonerem umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno kłaść pojemnika ze zużytym tonerem na boku, gdyż może to prowadzić do
jego nieprawidłowego działania lub do wysypania tonera.
492
Konserwacja drukarki
7 Podnieś panel użytkownika.
8 Podnieś pokrywę górną.
9 Umieść palce w otworach znajdujących się po obu stronach zespołu pasa transferowego i wyciągnij
go.
Konserwacja drukarki
493
10 Wyczyść czujnik CTD (jak na rysunku) za pomocą suchego wacika.
11 Sprawdź, czy strzałki na zespole pasa transferowego i na korpusie drukarki są ustawione w linii,
a potem włóż zespół pasa transferowego aż usłyszysz kliknięcie.
12 Zamknij pokrywę.
494
Konserwacja drukarki
13 Opuść panel użytkownika na swoje miejsce.
14 Włóż pojemnik na zużyty toner na swoje miejsce.
WAGA: Jeśli pojemnik na zużyty toner nie jest dokładnie wpasowany, należy sprawdzić, czy bęben
U
jest włożony do końca.
15 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aby zablokować dostęp do pojemnika.
Konserwacja drukarki
495
16 Zamknij prawą pokrywę.
17 Zamknij tylną pokrywę.
Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania rastrowego (ROS)
Aby zapobiec pogarszaniu się jakości druku z powodu plam wewnątrz drukarki, należy regularnie czyścić
drukarkę w środku za pomocą patyka do czyszczenia przy każdej wymianie bębna.
1 Otwórz pokrywę po prawej stronie.
496
Konserwacja drukarki
2 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać dostęp do pojemnika.
3 Chwyć za uchwyt pojemnika ze zużytym tonerem i wyciągnij go, utrzymując go w pozycji pionowej
tak, aby nie wysypać tonera.
UWAGA: Uważaj, żeby nie upuścić pojemnika ze zużytym tonerem podczas wyjmowania.
WAGA: Po wyjęciu pojemnika ze zużytym tonerem, nie dotykać miejsc zaznaczonych na rysunku.
U
Toner może brudzić i zostawiać plamy na dłoniach.
Konserwacja drukarki
497
4 Pojemnik ze zużytym tonerem umieść pionowo na płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno kłaść pojemnika ze zużytym tonerem na boku, gdyż może to prowadzić do
jego nieprawidłowego działania lub do wysypania tonera.
5 Wyjmij z drukarki czyścik.
6 Włóż czyścik do jednego z czterech otworów aż z kliknięciem schowa się w otworze, tak jak
pokazano to na rysunku, a potem wyjmij go.
7 Powtórz krok 6 w pozostałych trzech otworach. Jednokrotne włożenie czyścika do każdego otworu
jest wystarczające.
498
Konserwacja drukarki
8 Umieść czyścik na swoim miejscu.
9 Włóż pojemnik na zużyty toner na swoje miejsce.
10 Pokrętło zamknięcia pojemnika na zużyty toner przekręć o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek
zegara, aby zablokować dostęp do pojemnika.
Konserwacja drukarki
499
11 Zamknij prawą pokrywę.
Czyszczenie skanera
Utrzymanie skanera w czystości pozwala zapewnia najlepszą możliwą jakość kopii. Zaleca się czyszczenie
skanera codziennie przed rozpoczęciem pracy oraz w ciągu dnia, jeśli zachodzi taka potrzeba.
1 Lekko nawilżona wodą, miękka ściereczka nie pozostawiająca kłaczków lub ręcznik papierowy lekko
nawilżony wodą.
2 Podnieś pokrywę.
500
Konserwacja drukarki
3 Wyczyść i wytrzyj do sucha powierzchnię szyby na dokumenty oraz szybę DADF.
4
1
2
3
1
Biały pasek
WSKAZÓWKA: Obchodzić się ostrożnie.
2
Powierzchnia odbijająca
3
Szyba skanowania
4
Szyba DADF
4 Wyczyścić powierzchnie odbijające światło.
5 Opuść pokrywę.
Konserwacja drukarki
501
Czyszczenie rolki podajnika ADF
Utrzymanie rolki podajnika DADF w czystości zapewnia najlepszą jakość kopii. Zaleca się regularne
czyszczenie rolki podajnik DADF.
1 Podnieś pokrywę DADF.
2 Wytrzyj rolkę podajnika DADF miękką ściereczka nie pozostawiająca kłaczków lub ręcznikiem
papierowym.
Jeśli rolka podajnika pobrudzi się tuszem, papier podawany przez podajnik DADF może również się
brudzić. W takim przypadku należy lekko zwilżyć miękką szmatkę nie pozostawiającą kłaczków lub
papierowy ręcznik detergentem o neutralnym działaniu i usunąć zanieczyszczania z rolki podajnika
DADF i wytrzeć ja do sucha.
Ustawianie rejestru koloru
Aby ustawić rejestr koloru przy pierwszym uruchomieniu drukarki lub po przeniesieniu jej w nowe
miejsce, należy wykonać poniższe czynności.
• „Wydruk karty rejestracji koloru”
• „Ustalenie wartości”
• „Wprowadzanie wartości”
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe
hasło, aby wejść do Admin Settings.
Wydruk karty rejestracji koloru
Korzystając z panelu użytkownika
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Maintenance.
4 Puknij
502
, aż pojawi się Color Reg Adjust, a potem puknij Color Reg Adjust.
Konserwacja drukarki
5 Puknij Color Regi Chart.
6 Puknij Print.
Drukowana jest karta rejestracji koloru.
Korzystając z Tool Box
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box” na stronie 185.
Otworzy się Tool Box.
2 Kliknij na zakładkę Printer Maintenance.
3 Wybierz Maintenance z listy po lewej stronie.
Wyświetli się strona Maintenance.
4 Kliknij Start obok Print Color Regi Chart w Color Registration Adjustments.
Drukowana jest karta rejestracji koloru.
Ustalenie wartości
Karta rejestracji koloru obejmuje dwa rodzaje kart: Chart 1 (szybkie skanowanie) i Chart 2 (wolne
skanowanie).
Chart 1 (szybkie skanowanie)
Chart 2 (wolne skanowanie)
Karta Chart 1 jest wykorzystywana do korekcji rejestracji koloru przy szybkim skanowaniu, którego
kierunek jest prostopadły do kierunku podawania papieru. Karta Chart 2 jest wykorzystywana do korekcji
rejestracji koloru przy wolnym skanowaniu, którego kierunek jest wzdłużny do kierunku podawania
papieru.
Poniższe sekcje wyjaśniają jak ustalić wartości korekcji dla szybkiego i wolnego skanowania przy użyciu
kart Chart 1 i Chart 2.
Konserwacja drukarki
503
Szybkie skanowanie
Na karcie Chart 1 należy znaleźć te miejsca, gdzie dwie czarne linie i linia kolorowa są ustawione
najbardziej liniowo dla każdego koloru (LY, LM, LC, RY, RM i RC). Należy odczytać i zanotować wartości
liczbowe (–8 do +8) w przypadku każdego z kolorów.
Gdy wartością odczytaną jest 0, nie trzeba korygować rejestracji koloru. Gdy ta wartość jest różna od
zera, zastosuj procedurę opisaną w sekcji „Wprowadzanie wartości” na stronie 505.
Najprostsza linia
SKAZÓWKA: Jeśli trudno jest wybrać tylko jedną wartość, gdyż dwie wartości można uznać za najbliższe
W
linii prostej, należy wybrać wartość pośrednią. Na przykład, na ilustracji powyżej –6 i –8 są wartościami
najbliższymi linii prostej, należny zatem wybrać wartość –7.
Wolne skanowanie
Na karcie Chart 2 rejestracji koloru, należy znaleźć linię wartości średniej w zakresie pola białego dla
każdego wzoru koloru (PY, PM i PC). Jeżeli można podać linię wartości średniej, należny ją odczytać
i zanotować (–9 do +9) w przypadku każdego z kolorów.
Gdy wartością odczytaną jest 0, nie trzeba korygować rejestracji koloru dla skanowania wolnego. Gdy ta
wartość jest różna od zera, zastosuj procedurę opisaną w sekcji „Wprowadzanie wartości” na stronie 505.
Wzorzec siatkowy
504
Konserwacja drukarki
Wprowadzanie wartości
Korzystając z panelu użytkownika
Aby dokonać korekty, wprowadź wartości odczytane z karty rejestracji koloru, korzystając z panelu
użytkownika.
1 Naciśnij przycisk
(Information).
2 Puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings.
3 Puknij Maintenance.
4 Puknij
, aż pojawi się Color Reg Adjust, a następnie puknij Color Reg Adjust.
5 Puknij Enter Number.
6 Puknij – lub + aby określić wartości dla kolorów lewych (LY, LM, i LC), a potem puknij Next.
7 Puknij – lub + aby określić wartości dla kolorów prawych (RY, RM, i RC), a potem puknij Next.
8 Puknij – lub + aby określić wartości dla 4 kolorów (PY, PM, i PC), a potem puknij OK.
WSKAZÓWKA: Przy każdym kolejnym wejściu do menu wartości rejestracji są zawsze wyświetlane jako 0.
9 Puknij Color Regi Chart.
10 Puknij Print.
Drukowana jest karta rejestracji koloru z nowymi wartościami.
Jeśli najprostsza linia nie odpowiada wartości 0, należy ponownie skorygować wartości.
Sprawdzenie kart przed i po korekcji pomoże ustalić wartości, jakie trzeba wprowadzić.
Korzystając z Tool Box
Aby dokonać regulacji, wprowadź wartości odczytane z karty rejestru koloru, korzystając z Tool Box.
1 Kliknij Start  Wszystkie programy  Dell Printers  Dell C2665dnf Color Laser Multifunction
Printer  Tool Box.
WSKAZÓWKA: Więcej informacji na temat uruchamiania funkcji Tool Box, patrz „Uruchamianie funkcji
Tool Box”, strona 185.
Otworzy się Tool Box.
2 Kliknij na zakładkę Printer Maintenance.
3 Wybierz Maintenance z listy po lewej stronie.
Wyświetli się strona Maintenance.
4 Należy ustalić odpowiednie wartości, dla barw po lewej i prawej stronie w opcji Registration
Adjustments w Color Registration Adjustments, a potem kliknij Apply New Settings.
5 Kliknij Start obok Print Color Regi Chart w Color Registration Adjustments.
Drukowana jest karta rejestracji koloru z nowymi wartościami.
6 Proces kontynuujemy aż do uzyskania pełnej liniowości przy wartości 0. Pomocny będzie wydruk
przed i po regulacji.
Po wydrukowaniu karty rejestru koloru, nie wyłączaj drukarki dopóki nie zatrzyma się silnik drukarki.
WSKAZÓWKA: Jeśli 0 nie odpowiada najprostszej liniom, należny ustalić te wartości i dokonaj ponownej
korekcji.
Konserwacja drukarki
505
506
Demontaż wyposażenia dodatkowego
33
Demontaż wyposażenia dodatkowego
Jeśli drukarka musi być przeniesiona w inne miejsce lub w sytuacji, gdy drukarka i wyposażenie
dodatkowe muszą być przetransportowane do nowego miejsca, całe wyposażenie przeznaczone do
obsługi nośników druku musi być zdemontowane. Drukarkę i wyposażenie przeznaczone do obsługi
nośników druku należy przed transportem dobrze zapakować, aby uniknąć uszkodzenia.
Zdejmowanie opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do demontażu podajnika na 550 kartek (Tray2), należy wyłączyć
drukarkę, wyjąć kabel zasilający z gniazdka i odłączyć wszystkie kable wychodzące z tylnej części drukarki.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona i odłącz wszystkie kable od drukarki.
2 Wyciągnij z drukarki podajnik, na około 200 mm.
3 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
Demontaż wyposażenia dodatkowego
507
4 Za pomocą monety lub podobnego przedmiotu, wykręć dwa wkręty łączące drukarkę
z opcjonalnym podajnikiem na 550 arkuszy.
5 Ostrożnie zdejmij drukarkę z podajnika na 550 arkuszy i umieść ją na płaskiej powierzchni.
OSTRZEŻENIE: Do podniesienia drukarki potrzebne są dwie osoby.
508
Demontaż wyposażenia dodatkowego
6 Włóż podajnik 1 do drukarki i wsuń ją do oporu.
WAGA: Nie należy używać nadmiernej siły do wsunięcia podajnika. Niedostosowanie siły może
U
prowadzić do uszkodzenia podajnika lub elementów wewnętrznych drukarki.
7 Podłącz ponownie wszystkie kable do drukarki i włącz drukarkę.
Demontaż wyposażenia dodatkowego
509
Demontaż opcjonalnego adaptera komunikacji
bezprzewodowej
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do demontażu opcjonalnego adaptera łączności bezprzewodowej,
należy wyłączyć drukarkę, wyjąć kabel zasilający z gniazdka i odłączyć wszystkie kable wychodzące z tylnej
części drukarki.
1 Sprawdź, czy drukarka jest wyłączona.
2 Przekręć wkręt znajdujący się w pokrywie po lewej stronie w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.
3 Przesuń lewą pokrywę boczną do tyłu drukarki.
4 Otwórz całkowicie lewą pokrywę.
510
Demontaż wyposażenia dodatkowego
5 Wyjmij z drukarki adapter łączności bezprzewodowej, zwalniając blokadę adaptera przy
jednoczesnym naciskaniu adaptera bezprzewodowego w stronę przodu drukarki.
6 Zamknij lewą pokrywę boczną, a potem przesuń ją w kierunku przodu drukarki.
7 Przekręć wkręt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
8 Włącz drukarkę.
Demontaż wyposażenia dodatkowego
511
512
Usuwanie zablokowanego papieru
34
Usuwanie zablokowanego papieru
Staranny dobór nośników druku oraz umiejętne wkładanie ich do podajników pozwalają uniknąć
większości przypadków blokowania drukarki. Więcej informacji w sekcji „Wskazówki dotyczące nośników
druku” na stronie 293.
WSKAZÓWKA: Zaleca się dokonanie wydruku próbnego przed rozpoczęciem druku większej partii danego
nośnika.
Zapobieganie blokowaniu się nośników
• Stosować tylko nośniki do drukarek laserowych. Więcej informacji w sekcji „Wskazówki dotyczące
nośników druku” na stronie 293.
• Szczegółowe instrukcje dotyczące i umieszczania nośników druku, patrz „Wkładanie nośników druku
do podajnika 1 i opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy”, strona 299 oraz „Wkładanie nośników
druku do podajnika MPF”, strona 300.
• Nie wkładaj za dużej ilości nośnika do źródeł nośników druku. Upewnij się, że stosy nośników druku
nie przekraczają dozwolonych wysokości zaznaczonych w podajnikach.
• Nie umieszczaj w źródłach nośników druku, nośników pomarszczonych, pozaginanych, wilgotnych
lub zawiniętych.
• Wygnij, energicznie przekartkuj i wyrównaj nośniki druku przed włożeniem do drukarki. Jeśli
następuje zablokowanie się nośnika druku, można spróbować podawać pojedyncze arkusze papieru
z podajnika wielofunkcyjnego MPF.
• Nie używać nośników druku, które przycinano samodzielnie.
• Stosować jedną wielkość nośników druku, jedną gramaturę i jeden rodzaj w danym procesie druku.
• Upewnij się, że nośniki skierowane są zalecaną stroną druku do góry przy wkładaniu nośników druku.
• Przechowuj nośniki druku w środowisku spełniającym kryteria przechowywania. Więcej informacji na
ten temat, znajduje się w sekcji „Przechowywanie nośników druku”, strona 468.
• Nie wysuwać szuflady podczas drukowania.
• Po włożeniu nośników druku, należy dokładnie dosunąć podajnik 1 lub opcjonalny podajnik na
550 arkuszy.
• Sprawdź, czy wszystkie kable podłączone do drukarki są poprawnie zamocowane.
• Zbyt mocne dociskanie prowadnic może powodować zablokowanie papieru.
• Jeśli papier często blokuje się na skutek złego podawania, ściereczką lekko zwilżoną wodą wytrzyj
rolki podajnika w szufladach lub w podajniku MPF.
Usuwanie zablokowanego papieru
513
Określanie miejsca wystąpienia zablokowania papieru
OSTRZEŻENIE: Nie próbuj usuwać zablokowany papier przy pomocy narzędzi lub innych przyborów. Może
do doprowadzić do trwałego uszkodzenia drukarki.
Poniższe rysunki pokazują, gdzie może dojść do zablokowania papieru podczas drukowania.
1
2
5
4
3
1
Automatyczny podajnik dokumentów do kopii dwustronnych (DADF)
2
Zespół nagrzewnicy
3
Podajnik 1
4
MPF
5
Opcjonalny podajnik na 550 arkuszy
514
Usuwanie zablokowanego papieru
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku DADF
Jeśli dokument blokuje się w trakcie przechodzenia przez podajnik DADF, zablokowanie papieru należy
usunąć w następujący sposób:
WSKAZÓWKA: W celu uniknięcia blokowania się papieru, używaj szyby dokumentów w przypadku
dokumentów grubych, cienkich lub mieszanych.
1 Zabierz pozostałe dokumenty z podajnika DADF.
Jeśli zablokowanie występuje w okolicy podawania papieru:
a Podnieś pokrywę podajnika DADF.
b Podnieś dźwignię blokująca do pozycji pionowej i usuń zablokowany dokument, ostrożnie
wyciągając go w prawo.
Usuwanie zablokowanego papieru
515
Jeśli są problemy z wyciągnięciem dokumentu:
c Wyjmij zespół rolki podajnika DADF i usuń dokument, delikatnie wyciągając go prosto do góry.
d Włóż zespół rolki podajnika DADF i opuść dźwignię.
Jeśli zablokowanie występuje w okolicy podawania papieru:
e Usuń zablokowane kartki z tacy odbiorczej.
516
Usuwanie zablokowanego papieru
f Opuść pokrywę dokumentów, a następnie ponownie włóż dokumenty do podajnika DADF.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy prowadnice są dosunięte przed drukowaniem dokumentów w formacie
Legal.
2 Jeśli zablokowany papier jest niewidoczny lub nie można go wyciągnąć, otwórz pokrywę
dokumentów.
3 Usuń dokument z białego paska, ostrożnie wyciągając go w prawo.
4 Opuść pokrywę dokumentów, a następnie włóż dokumenty do podajnika DADF.
5 Puknij Start.
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku MPF
WSKAZÓWKA: Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu dotykowym, należy usunąć wszystkie
nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-112
1 Usuń papier umieszczony lub zablokowany w podajniku MPF
Usuwanie zablokowanego papieru
517
2 Chwyć za obie strony podajnika MPF i wysuń go z drukarki.
3 Wyciągnij podajnik 1 z drukarki na około 200 mm.
4 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
518
Usuwanie zablokowanego papieru
5 Usuń zablokowany papier.
6 Włóż szufladę 1 do drukarki i wsuń ją do oporu.
7 Włóż podajnik MPF do drukarki.
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-129
Stosuj się do instrukcji zawartych w sekcji „Jeśli pojawi się kod błędu: 050-129” na stronie 523, aby
usunąć zablokowany papier.
Usuwanie zablokowanego papieru
519
Usuwanie papieru zablokowanego w podajniku 1
WSKAZÓWKA: Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu dotykowym, należy usunąć wszystkie
nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.
1 Wyciągnij podajnik 1 z drukarki na około 200 mm.
2 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
3 Usuń zablokowany papier.
520
Usuwanie zablokowanego papieru
4 Włóż szufladę 1 do drukarki i wsuń ją do oporu.
5 Puknij Start.
Usuwanie papieru zablokowanego w zespole nagrzewnicy
WSKAZÓWKA: Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu dotykowym, należy usunąć wszystkie
nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-111
1 Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę tylną.
2 Unieś dźwignie po obu stronach zespołu nagrzewnicy.
Usuwanie zablokowanego papieru
521
3 Przytrzymaj zatrzask i przesuń go w dół, aby otworzyć część wewnętrzną.
4 Usuń zablokowany papier.
5 Włóż na miejsce część wewnętrzną.
6 Opuść dźwignie po obu stronach nagrzewnicy i zamknij tylną pokrywę.
522
Usuwanie zablokowanego papieru
Jeśli pojawi się kod błędu: 050-129
1 Usuń papier umieszczony lub zablokowany w podajniku MPF
2 Chwyć za obie strony podajnika MPF i wysuń go z drukarki.
3 Wyciągnij podajnik 1 z drukarki na około 200 mm.
Usuwanie zablokowanego papieru
523
4 Złap podajnik dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
Jeśli widać zablokowany papier, należny go usunąć.
a Usuń zablokowany papier.
b Włóż podajnik MPF do drukarki.
Jeśli nie widać zablokowanego papieru:
a Przejdź do kolejnego punktu.
524
Usuwanie zablokowanego papieru
5 Naciśnij przycisk i otwórz pokrywę tylną.
6 Unieś dźwignie po obu stronach zespołu nagrzewnicy.
7 Przytrzymaj zatrzask i przesuń go w dół, aby otworzyć część wewnętrzną.
Usuwanie zablokowanego papieru
525
8 Usuń zablokowany papier.
9 Włóż na miejsce część wewnętrzną.
10 Opuść dźwignie po obu stronach nagrzewnicy i zamknij tylną pokrywę.
526
Usuwanie zablokowanego papieru
11 Włóż szufladę 1 do drukarki i wsuń ją do oporu.
12 Włóż podajnik MPF do drukarki.
Usuwanie papieru zablokowanego w opcjonalnym podajniku
na 550 arkuszy
WSKAZÓWKA: Aby usunąć przyczynę błędu wyświetlonego na panelu dotykowym, należy usunąć wszystkie
nośniki druku na całej drodze przesuwu papieru.
1 Wyciągnij opcjonalny podajnik na 550 arkuszy z drukarki na około 200 mm.
Usuwanie zablokowanego papieru
527
2 Złap opcjonalny podajnik na 550 arkuszy dwoma rękoma i wyjmij go z drukarki.
3 Usuń zablokowany papier.
4 Włóż opcjonalny podajnik na 550 arkuszy do drukarki i wsuń ją do oporu.
528
Usuwanie zablokowanego papieru
Usuwanie usterek
35 Usuwanie usterek......................................................... 531
529
530
35
Usuwanie usterek
Podstawowe problemy z pracą drukarki
Niektóre problemy związane z pracą drukarki dają się łatwo rozwiązać. Jeśli pojawia się jakiś problem,
najpierw należy sprawdzić, czy:
• Kabel zasilający jest podłączony do drukarki i do prawidłowo uziemionego gniazdka.
• Drukarka jest włączona.
• Dopływ prądu nie jest odcięty przez jakiś wyłącznik lub bezpiecznik.
• Działa inny sprzęt elektryczny podłączony do tego samego gniazdka.
• Wszystkie dodatkowe elementy są poprawnie zainstalowane.
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich powyższych kwestii problem nadal występuje, wyłącz drukarkę, odczekaj
10 sekund i włącz ją ponownie. Wykonanie tej czynności często rozwiązuje problem.
SKAZÓWKA: W przypadku wyświetlenia na ekranie panelu LCD lub komputera komunikatów o błędach,
W
należy stosować się do instrukcji w celu usunięcia problemu. Szczegółowe informacje na temat komunikatów
o błędach i kodach błędów znajdują się w rozdziale „Komunikaty drukarki” na stronie 449.
Problemy z wyświetlaczem
Problem
Czynność
Zmiany ustawień menu dokonane z panelu
użytkownika nie zostają wprowadzone.
Ustawienia wprowadzone z poziomu oprogramowania, sterownika
drukarki lub programów użytkowych drukarki mają wyższy priorytet
niż ustawienia dokonywane z panelu użytkownika.
Problemy z drukowaniem
WSKAZÓWKA: Jeśli Panel Lock Control jest ustawiony na Enable, należy wprowadzić czterocyfrowe
hasło, aby wejść do Admin Settings.
Problem
Czynność
Zadanie nie zostało wydrukowane
lub wydruk zawiera nieprawidłowe
znaki.
Sprawdź, czy przed wysłaniem zadania do druku, na panelu dotykowym
pojawiło się menu główne. Naciśnij
(Home), aby wrócić do poprzedniego
menu.
Upewnij się, czy nośniki druku znajdują się w drukarce. Naciśnij
aby wrócić do poprzedniego menu.
(Home),
Sprawdź, czy drukarka używa prawidłowego języka opisu strony (PDL).
Sprawdź, czy używasz prawidłowego sterownika drukarki.
Sprawdź, czy odpowiedni kabel Ethernet/USB jest prawidłowo podłączony do
drukarki. Sprawdź, czy wybrany jest prawidłowy rozmiar nośników druku.
Jeżeli używany jest bufor druku, sprawdź, czy nie przestał działać.
Sprawdź interfejs drukarki z poziomu Admin Settings.
Ustal, który interfejs hosta jest używany. Wydrukuj stronę z ustawieniami
panelu, aby zweryfikować, czy bieżące ustawienia interfejsu są prawidłowe.
Usuwanie usterek
531
Złe podawanie nośnika lub
podawanie kilku na raz.
Upewnij się, że używane nośniki druku odpowiadają specyfikacjom drukarki.
Więcej informacji w rozdziale „Obsługiwane rodzaje papieru” na stronie 298.
Przekartkuj szybko nośniki przed włożeniem.
Upewnij się, czy nośniki druku są prawidłowo włożone.
Upewnij się, że prowadnice poprzeczne i wzdłużne w źródłach nośników
druku są prawidłowo nastawione.
Sprawdź, czy podajnik 1, opcjonalny podajnik na 550 arkuszy (Tray2) lub
podajnik wielofunkcyjny (MPF) są prawidłowo zamontowane.
Nie wolno wkładać nadmiernej liczby nośników do podajnika 1, opcjonalnego
na podajnika na 550 arkuszy i MPF.
Nie wpychać nośnika druku siłą do podajnika MPF – nośnik może się
przekrzywić lub wygiąć.
Upewnij się, czy nośniki druku nie są zawinięte.
Wkładaj zalecaną stroną do druku do góry. Więcej informacji w rozdziale
„Wkładanie nośników druku do podajnika 1 i opcjonalnego podajnika na
550 arkuszy” na stronie 299.
Odwróć nośnik druku lub obróć go i spróbuj wydrukować ponownie, aby
zobaczyć, czy nastąpiła poprawa.
Nie mieszaj rodzajów nośników druku.
Nie mieszaj ryz nośników druku.
Usuń górne i dolne zwinięte arkusze z ryzy przed włożeniem nośników druku.
Nośniki druku należy wkładać tylko wtedy, gdy podajnik 1, opcjonalny
podajnik na 550 arkuszy i podajnik MPF są puste.
Szmatką zwilżoną wodą wytrzyj rolkę wysuwającą w podajniku 1,
opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy lub podajniku MPF.
Koperta po wydrukowaniu jest
pognieciona.
Upewnij się, czy koperta jest włożona do podajnika MPF zgodne z instrukcją
w rozdziale „Wkładanie kopert do podajnika MPF” na stronie 302.
Strona urywa się w nieoczekiwanym Zwiększ wartość ustawienia Time-Out poprzez panel operatora, Tool Box lub
miejscu.
Dell Printer Configuration Web Tool.
Nośniki druku nie układają się równo Odwróć stos nośników druku w szufladzie 1 lub podajniku MPF.
w stos na tacy odbiorczej.
Wolne drukowanie przy korzystaniu
z funkcji Dell Document Hub.
Zwiększ szybkość drukowania ustawiając tryb drukowania (Print Mode),
w pozycji High Speed. Więcej informacji, patrz „Print Mode”, strona 224.
Nie można drukować z podajnika 1
lub opcjonalnego podajnika na
550 arkuszy ponieważ nośniki
w podajniku 1 lub opcjonalnym
podajniku na 550 arkuszy są
zawinięte.
Włóż nośniki druku do podajnika wielofunkcyjnego MPF.
Problemy z jakością druku
SKAZÓWKA: Niektóre z poniższych problemów, do usunięcia których wykorzystuje się usługę Tool Box,
W
mogą być rozwiązane z panelu użytkownika lub za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool.
Więcej informacji na temat korzystania z panelu użytkownika i Dell Printer Configuration Web Tool, patrz
„Korzystanie z menu drukarki”, strona 213 oraz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
• „Wydruki są zbyt jasne”
• „Toner rozmazuje się lub druk nie trzyma się kartki”
• „Plamy na wydruku/niewyraźny druk”
• „Drukowana strona jest pusta”
• „Smugi na wydruku”
532
Usuwanie usterek
• „Wydruk jest całkowicie lub częściowo czarny”
• „Kolorowe kropki na wydruku”
• „Pionowe białe pasy”
• „Murzenie”
• „Zużycie wywołane światłem (Light-Induced Fatigue)”
• „Mgła”
• „Defekt typu Bead-Carry-Out (BCO)”
• „Schodkowanie”
• „Pasmowanie”
• „Ślady mechaniczne”
• „Marszczenie lub plamienie papieru”
• „Uszkodzenie na krawędzi prowadzącej papieru”
Wydruki są zbyt jasne
1
Czynność
Tak
Nie
Poziom tonera w kasetach jest zbyt niski. Sprawdź ilość tonera w każdej
kasecie z tonerem.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 4.
Powierzchnia nośników druku może być nierówna. Zmień ustawienia Paper Zadanie
Type w sterowniku drukarki. Na przykład, zmień papier zwykły na zwykły
zakończone.
gruby.
Przejdź do
rozwiązania 5.
a Sprawdź poziom tonera w zakładce Status Monitor.
b Wymień kasety z tonerem, jeśli to konieczne.
Czy problem został rozwiązany?
2
Jeśli nie są używane oryginalne kasety firmy Dell, włącz opcję Non-Dell
Toner.
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b Sprawdź, czy zaznaczone jest pole On w oknie Non-Dell Toner.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wyłącz funkcję Toner Saver w sterowniku drukarki.
a W zakładce Others sprawdź, czy wybrano Off w menu rozwijanym
Toner Saver.
Czy problem został rozwiązany?
4
a W zakładce General zmień ustawienia Paper Type.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
533
Czynność
Tak
Nie
5
Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz „Obsługiwane
rodzaje papieru” na stronie. Jeśli nie, użyj nośników zalecanych dla danej
drukarki. Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 6.
6
Wyczyść wnętrze drukarki za pomocą specjalnego patyczka. Patrz
„Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania rastrowego (ROS)”,
strona 496.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 7.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Tak
Nie
a Po zakończeniu czyszczenia kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
7
Wymień kasety bębnów.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij 4 Colors Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji 4 kolorów.
Czy problem został rozwiązany?
Toner rozmazuje się lub druk nie trzyma się kartki
Czynność
1
Powierzchnia nośników druku może być nierówna. Zmień ustawienia Paper Zadanie
Type w sterowniku drukarki. Na przykład, zmień papier zwykły na zwykły
zakończone.
gruby.
Przejdź do
rozwiązania 2.
a W zakładce General zmień ustawienia Paper Type.
Czy problem został rozwiązany?
2
Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz „Obsługiwane
rodzaje papieru”, strona 298. Jeśli nie, użyj nośniki zalecane dla danej
drukarki.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
3
Wymień kasety bębnów.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 4.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po wymianie kaset z bębnami należy wykonać próbny wydruk
dokumentu.
Czy problem został rozwiązany?
534
Usuwanie usterek
Czynność
Tak
Nie
Wymiana nagrzewnicy.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 5.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy kasety z tonerem są zainstalowane prawidłowo.
Patrz „Wkładanie kaset z tonerem”, strona 470.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
2
Sprawdź, czy kasety bębnów są zainstalowane prawidłowo.
Patrz „Wkładanie kasety bębna”, strona 473.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
3
Wymień kasety bębnów.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
4
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu nagrzewnicy”,
strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
5
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego
i rolki wysuwającej.
a Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego
i rolki wysuwającej. Patrz „Wymiana zespołu pasa transferowego,
drugiej rolki pasa transferowego i rolki wysuwającej”, strona 479.
b Po zakończeniu wymiany zespołu pasa transferowego, drugiej rolki BTR
oraz rolki wysuwającej, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Plamy na wydruku/niewyraźny druk
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
535
Drukowana strona jest pusta
1
Czynność
Tak
Nie
Poziom tonera w kasetach jest zbyt niski. Potwierdź ilość tonera w każdej
kasecie z tonerem.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 4.
Powierzchnia nośników druku może być nierówna. Zmień ustawienia Paper Zadanie
Type w sterowniku drukarki. Na przykład, zmień papier zwykły na zwykły
zakończone.
gruby.
Przejdź do
rozwiązania 5.
a Sprawdź poziom tonera w zakładce Status Monitor.
b Wymień kasety z tonerem, jeśli to konieczne.
Czy problem został rozwiązany?
2
Jeśli nie są używane oryginalne kasety firmy Dell, włącz opcję Non-Dell
Toner.
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b Sprawdź, czy zaznaczone jest pole On w oknie Non-Dell Toner.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wyłącz funkcję Toner Saver w sterowniku drukarki.
a W zakładce Others sprawdź, czy wybrano Off w menu rozwijanym
Toner Saver.
Czy problem został rozwiązany?
4
a W zakładce General zmień ustawienia Paper Type.
Czy problem został rozwiązany?
5
Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz „Obsługiwane
rodzaje papieru”, strona 298. Jeśli nie, użyj nośniki zalecane dla danej
drukarki.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 6.
6
Wymień kasety bębnów.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij 4 Colors Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji 4 kolorów.
Czy problem został rozwiązany?
536
Usuwanie usterek
Smugi na wydruku
1
Czynność
Tak
Nie
Poziom tonera w kasetach jest zbyt niski. Potwierdź ilość tonera w każdej
kasecie z tonerem.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Sprawdź poziom tonera w zakładce Status Monitor.
b Wymień kasety z tonerem jeśli to konieczne.
Czy problem został rozwiązany?
2
Jeśli nie są używane oryginalne kasety firmy Dell, włącz opcję Non-Dell
Toner.
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b Sprawdź, czy zaznaczone jest pole On w oknie Non-Dell Toner.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymień kasety bębnów.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij 4 Colors Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji 4 kolorów.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
537
Wydruk jest całkowicie lub częściowo czarny
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy kasety bębnów są zainstalowane prawidłowo.
Patrz „Wkładanie kasety bębna”, strona 473.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
2
Sprawdź, czy Output Color jest ustawiony na Color w sterowniku drukarki.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a W zakładce Graphics sprawdź, czy Output Color jest ustawiony na
Color.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymień kasety bębnów.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij 4 Colors Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji 4 kolorów.
Czy problem został rozwiązany?
Kolorowe kropki na wydruku
1
Czynność
Tak
Nie
Ustal przyczynę problemu za pomocą karty konfiguracji rozmiaru
czcionki (Pitch Configuration Chart).
Przejdź do czynności
związanej z przyczyną
problemu:
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
• Kaseta z bębnem – 2
c Porównaj rozmiar kolorowych plam na wydruku z rozmiarem
na karcie konfiguracyjnej i ustal przyczynę problemu.
• Pas transferowy – 4
Czy przyczyna została zlokalizowana?
538
Usuwanie usterek
• Nagrzewnica – 3
2
Czynność
Tak
Nie
Wymień kasety bębnów.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymiana nagrzewnicy.
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu nagrzewnicy”,
strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy, kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
4
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej.
a Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej. Patrz „Wymiana zespołu
pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego i rolki
wysuwającej”, strona 479.
b Po zakończeniu wymiany zespołu pasa transferowego, drugiej
rolki BTR oraz rolki wysuwającej, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Pionowe białe pasy
1
Czynność
Tak
Nie
Wyczyść wnętrze drukarki za pomocą specjalnego patyczka. Patrz
„Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania rastrowego (ROS)”,
strona 496.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
a Po zakończeniu czyszczenia, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
539
Czynność
2
Tak
Upewnij się, że tor światła nie został przysłonięty.
Zadanie
a Wyjmij kasetę z bębnem i połóż ją w ciemnym miejscu. Patrz „Wymiana zakończone.
kaset bębnów”, strona 471.
Nie
Przejdź do
rozwiązania 3.
b Sprawdź tor światła, a następnie usuń element, który go przysłaniał.
c Wyjmij i włóż kasety bębnów. Patrz „Wkładanie kasety bębna”,
strona 473.
d Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
e Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymień kasety bębnów.
Zadanie
zakończone.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Murzenie
1
Czynność
Tak
Nie
Ustal przyczynę problemu za pomocą karty konfiguracji murzenia
(Ghost Configuration Chart).
Przejdź do czynności
dotyczącej rodzaju
zniekształcenia:
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Ghost Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji murzenia.
• Pozytywowe – 2a
• Negatywowe – 2b
Czy przyczyna została ustalona?
2a Wymień kasety bębnów.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
2b Jeśli używane są nośniki druku inne niż zalecane, należy zmienić je na Zadanie zakończone.
zalecane.
Czy problem został rozwiązany?
Przejdź do
rozwiązania 3.
a Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471. b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Ghost Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji murzenia.
Czy problem został rozwiązany?
540
Usuwanie usterek
3
Czynność
Tak
Nie
Ustaw napięcie transferowania.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Na panelu użytkownika, naciśnij przycisk
(Information) i
puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings 
Maintenance  Adjust Transfer Belt Unit.
b Puknij K Offset lub YMC Offset, a potem zmniejsz wartość.
c Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
d Kliknij Ghost Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji murzenia.
Czy problem został rozwiązany?
Zużycie wywołane światłem (Light-Induced Fatigue)
1
Czynność
Tak
Nie
Sprawdź poziom zużycia wywołanego światłem za pomocą karty Pitch
Configuration Chart.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy wzór na wydruku pokrywa się z wzorem na karcie Pitch Configuration?
2
Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
541
Mgła
1
Czynność
Tak
Nie
Wymień kasety z bębnami.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Czynność
Tak
Nie
Jeśli drukarka została zainstalowana na dużej wysokości na poziomem
morza, ustaw wysokość miejsca.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Wymień kasety z bębnami. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij 4 Colors Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji 4 kolorów.
Czy problem został rozwiązany?
Defekt typu Bead-Carry-Out (BCO)
1
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b W zakładce Adjust Altitude określ wysokość n.p.m., na jakiej znajduje
się drukarka.
Czy problem został rozwiązany?
2
542
Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
Schodkowanie
1
Czynność
Tak
Nie
W sterowniku drukarki ustaw Screen na Fineness.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 4.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 5.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a W zakładce Others ustaw opcję Screen w Items na Fineness.
Czy problem został rozwiązany?
2
W sterowniku drukarki ustaw funkcję Print Mode na High Quality.
a W zakładce Graphics wybierz High Quality w pozycji Print Mode.
Czy problem został rozwiązany?
3
W sterowniku drukarki włącz funkcję Bitmap Text Smoothing.
a W zakładce Others ustaw Bitmap Smoothing w Items na On.
Czy problem został rozwiązany?
4
W sterowniku drukarki włącz funkcję Print Page Mode.
a W zakładce Others ustaw Print Page Mode w Items na On.
Czy problem został rozwiązany?
5
Jeśli używasz dodatkowych czcionek, upewnij się, że dana czcionka jest
zalecana dla tej drukarki, systemu operacyjnego i używanej aplikacji.
Czy problem został rozwiązany?
Pasmowanie
1
Czynność
Tak
Nie
Ustal przyczynę problemu za pomocą karty konfiguracji rozmiaru
czcionki (Pitch Configuration Chart).
Przejdź do rozwiązania
odpowiadającego
miejscu powstania
problemu:
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy przyczyna została zlokalizowana?
• Kaseta z bębnem – 2
• Nagrzewnica – 3
• Pas transferowy – 4
Usuwanie usterek
543
2
Czynność
Tak
Nie
Wymień kasety bębnów.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Wymień kasety z bębnami. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471.
b Po zakończeniu wymiany kaset bębnów, kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymiana nagrzewnicy.
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu nagrzewnicy”,
strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
4
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej.
a Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej. Patrz „Wymiana zespołu
pasa transferowego, drugiej rolki pasa transferowego i rolki
wysuwającej”, strona 479.
b Po zakończeniu wymiany zespołu pasa transferowego, drugiej
rolki BTR oraz rolki wysuwającej, kliknij Chart Print w zakładce
Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Ślady mechaniczne
1
Czynność
Tak
Nie
Ustal przyczynę problemu za pomocą karty konfiguracji rozmiaru czcionki
(Pitch Configuration Chart).
Przejdź do
rozwiązania 2.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
a Uruchom Tool Box, kliknij Chart Print w zakładce Diagnosis.
b Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy wydruk jest zgodny ze wzorcem dla śladów mechanicznych?
2
544
Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”, strona 471.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
Marszczenie lub plamienie papieru
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy używany jest prawidłowy nośnik druku. Patrz
„Obsługiwane rodzaje papieru”, strona 298. Jeśli nie, użyj nośniki
zalecane dla danej drukarki.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Jeśli drukowane są
koperty, przejdź do
punktu 2.
W przypadku
drukowania na
nośnikach innych
niż koperty,
skontaktuj się z Dell.
2
Sprawdź marszczenie. Czy marszczenie występuje w obszarze do
30 mm od krawędzi kopert?
Ten rodzaj
marszczenia
uważany jest
za normalny.
Drukarka jest
sprawna.
Przejdź do
rozwiązania 3.
3
Włóż koperty do podajnika MPF prawidłowo. Szczegółowe informacje
„Wkładanie kopert do podajnika MPF”, strona 302.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie jest
skończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Uszkodzenie na krawędzi prowadzącej papieru
Czynność
Tak
Nie
W przypadku korzystania z MPF odwróć papier i ponów
próbę. Jeśli korzystasz z jednego z podajników, zmień
papier i ponów próbę.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Podajnik wielofunkcyjny (MPF) –
przejdź do rozwiązania 2.
2
Zmień papier na inny i ponów próbę.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do rozwiązania 3.
3
Użyj innego podajnika niż MPF.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
1
Pozostałe podajniki –
skontaktuj się z firmą Dell.
Usuwanie usterek
545
Problemy z podawaniem papieru
SKAZÓWKA: Niektóre z poniższych problemów, do usunięcia których wykorzystuje się Tool Box, mogą
W
być rozwiązane z panelu użytkownika lub za pomocą narzędzia Dell Printer Configuration Web Tool. Więcej
informacji na temat korzystania z panelu użytkownika i Dell Printer Configuration Web Tool, patrz „Korzystanie
z menu drukarki”, strona 213 oraz „Dell™ Printer Configuration Web Tool”, strona 117.
• „Niepoprawny margines górny i dolny”
• „Brak wyrównania rejestracji koloru”
• „Grafika jest przechylona”
• „Zablokowanie w trakcie pobierania papieru z podajnika 1/opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy”
• „Zablokowanie w trakcie pobierania papieru z MPF”
• „Blokada przy włączonym sensorze wyjściowym (Regi jam (Exit Sensor On JAM))”
• „Blokada przy wyłączonym sensorze wyjściowym (Exit Jam (Exit Sensor Off JAM))”
• „Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz z podajnika 1/opcjonalnego podajnika
na 550 arkuszy”
• „Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz z podajnika MPF”
Niepoprawny margines górny i dolny
1
Czynność
Tak
Nie
Sprawdź ustawienia marginesu w używanej aplikacji.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Czynność
Tak
Nie
Dopasuj ustawienia rodzaju papieru w sterowniku drukarki do ustawień
szuflady.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Brak wyrównania rejestracji koloru
1
546
Usuwanie usterek
Czynność
Tak
Nie
Wykonaj automatyczną regulację rejestracji koloru.
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 3.
Przejdź do
rozwiązania 4a.
Przejdź do
rozwiązania 4b.
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
4b Wydrukuj kartę konfiguracji rejestru koloru (Color Regi Configuration Chart) Zadanie
i ręcznie popraw rejestr koloru.
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
2
a W panelu użytkownika naciśnij przycisk
Lub
(Information) i puknij
zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings  Maintenance 
Color Reg Adjust  Auto Correct  Start.
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b Kliknij Start pod Auto Correct w Color Registration Adjustments.
Czy problem został rozwiązany?
3
Czy masz zapasowe bębny?
4a Wymień kasety bębnów.
a Wymień kasety z bębnami. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471.
b Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
c Kliknij Start obok Print Color Regi Chart w Color Registration
Adjustments.
Drukowana jest karta konfiguracji rejestru koloru.
Czy problem został rozwiązany?
a Uruchom Tool Box, kliknij Maintenance w zakładce Printer
Maintenance.
b Kliknij Start obok Print Color Regi Chart w Color Registration
Adjustments.
Drukowana jest karta Color Regi Configuration.
c Z karty należy ustalić wartości kompensacji i podać każdą z nich, dla
koloru lewego i prawego w Registration Adjustments. Patrz „Ustawianie
rejestru koloru”, strona 502.
d Klliknij Apply New Settings.
e Kliknij Start obok Print Color Regi Chart, aby wydrukować ponownie
kartę rejestracji koloru.
Czy problem został rozwiązany?
Grafika jest przechylona
1
Czynność
Tak
Nie
Ustaw poprawnie prowadnice papieru.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Przejdź do
rozwiązania 2.
Usuwanie usterek
547
2
Czynność
Tak
Nie
Zamontuj zespół pasa transferowego zgodnie z procedurą montażu.
Patrz „Wkładanie zespołu pasa transferowego”, strona 482.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie
zakończone.
Skontaktuj się
z firmą Dell.
Zablokowanie w trakcie pobierania papieru z podajnika 1/opcjonalnego podajnika
na 550 arkuszy
1
Czynność
Tak
Nie
Sprawdź, czy podajnik 1 lub opcjonalny podajnik na 550
arkuszy jest prawidłowo zainstalowany.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
odpowiadającego
rodzajowi nośnika druku:
• Gruby – 2a
• Cienki – 2b
• Powlekany – 2c
Jeśli używany jest inny
papier niż powyższy,
przejdź do czynności 2d,
2e.
2a Użyj papieru o gramaturze 216 g/m2 lub mniejszej.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
2a Użyj papieru o gramaturze 60 g/m2 lub większej.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
2c Wkładaj papier powlekany pojedynczo.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3b.
2d Upewnij się, czy nośniki druku nie są zawinięte.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
2e Czy nośniki druku nie są wilgotne?
Przejdź do
rozwiązania 3c.
Przejdź do rozwiązania
3a.
3a Energicznie przekartkuj nośniki druku.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3b.
3b Szmatką zwilżoną wodą wytrzyj rolkę wysuwającą
w podajniku 1 lub opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
4b.
3c Odwróć nośniki druku na drugą stronę.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
4a.
4a Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
4b Wymień kasety bębnów.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
548
Usuwanie usterek
Zablokowanie w trakcie pobierania papieru z MPF
1
Czynność
Tak
Nie
Upewnij się, czy szuflada podajnika MPF jest poprawnie
włożona.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
odpowiadającego
rodzajowi nośnika druku:
• Gruby – 2a
• Cienki – 2b
• Powlekany – 2c
• Koperta – 2d
Jeśli druk odbywa się
na papierze innym niż
wymieniony powyżej
przejdź do rozwiązania
2e.
2a Użyj papieru o gramaturze 216 g/m2 lub mniejszej.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
2a Użyj papieru o gramaturze 60 g/m2 lub większej.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
2c Wkładaj papier powlekany pojedynczo.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3b.
2d Upewnić się, że papier do zasobnika włożony jest
Zadanie zakończone.
poprawnie, zgodnie z instrukcją zawartą w sekcji „Wkładanie
kopert do podajnika MPF” na stronie 302.
Czy problem został rozwiązany?
Przejdź do rozwiązania
3c.
2e Czy nośniki druku nie są wilgotne?
Przejdź do
rozwiązania 3d.
Przejdź do rozwiązania
3a.
3a Energicznie przekartkuj nośniki druku.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3b.
3b Wytrzyj rolki separatora podajnika MPF szmatką zwilżoną
w wodzie.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
4b.
3c Jeśli koperta jest zdeformowana, wyprostuj ją lub użyj
nowej.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
3d Odwróć nośniki druku na drugą stronę.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
4a.
4a Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania
3a.
4b Wymień kasety bębnów.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
Blokada przy włączonym sensorze wyjściowym (Regi jam (Exit Sensor On JAM))
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy kasety bębnów są zainstalowane prawidłowo.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 2.
2
Wymień kasety bębnów. Patrz „Wymiana kaset bębnów”,
strona 471.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 3.
3
Sprawdź, czy nagrzewnica jest prawidłowo ustawiona.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
Usuwanie usterek
549
4
Czynność
Tak
Nie
Wymiana nagrzewnicy.
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 5.
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu
nagrzewnicy”, strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
5
Sprawdź, czy zespół transportu jest poprawnie
zamocowany.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 6.
6
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
a Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki
pasa transferowego i rolki wysuwającej. Patrz „Wymiana
zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej”, strona 479.
b Po zakończeniu wymiany zespołu pasa transferowego,
drugiej rolki BTR, oraz rolki wysuwającej, kliknij Chart
Print w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Blokada przy wyłączonym sensorze wyjściowym (Exit Jam (Exit Sensor Off JAM))
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy nagrzewnica jest zainstalowana poprawnie.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 2.
2
Wymiana nagrzewnicy.
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu
nagrzewnicy”, strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy kliknij Chart Print
w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz z podajnika 1/opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, czy podajnik 1 lub opcjonalny podajnik na 550
arkuszy jest prawidłowo zainstalowany.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Jeśli używany jest papier
powlekany, przejdź do
rozwiązania 2.
Jeśli użyty jest inny rodzaj
nośnika, przejdź do
rozwiązania 3.
2
Wkładaj papier powlekany pojedynczo.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
550
Usuwanie usterek
Czynność
Tak
Nie
3
Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
4
Energicznie przekartkuj nośniki druku.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 5.
5
Szmatką zwilżoną wodą wytrzyj rolkę wysuwającą
w podajniku 1 lub opcjonalnym podajniku na 550 arkuszy,
w którym nastąpiło pobieranie wielu arkuszy na raz.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
Zablokowanie na skutek pobierania wielu arkuszy na raz z podajnika MPF
Czynność
Tak
Nie
1
Sprawdź, jaki rodzaj nośnika jest w użyciu.
–
Jeśli użyty jest papier powlekany, przejdź do rozwiązania 2.
Jeśli użyty jest inny rodzaj nośnika, przejdź do rozwiązania 3.
–
2
Wkładaj papier powlekany pojedynczo.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
3
Użyj nośnika, który nie jest wilgotny.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
4
Energicznie przekartkuj nośniki druku.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 5.
5
Szmatką zwilżoną w wodzie, wytrzyj rolki separatora
szuflady, w której nastąpiło zablokowanie.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Skontaktuj się z firmą Dell.
Hałas
Czynność
Tak
Nie
1
W celu ustalenia przyczyny hałasu, należy przeprowadzić
ustawienie autorejestracji (Auto Registration Adjustment).
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 2.
2
Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki pasa
transferowego i rolki wysuwającej.
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 3.
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 4.
a Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej
rolki pasa transferowego i rolki wysuwającej. Patrz
„Wymiana zespołu pasa transferowego, drugiej rolki
pasa transferowego i rolki wysuwającej”, strona 479.
b Po zakończeniu wymiany zespołu pasa transferowego,
drugiej rolki BTR, oraz rolki wysuwającej, kliknij Chart
Print w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
3
Wymiana nagrzewnicy.
a Wymiana nagrzewnicy. Patrz „Wymiana zespołu
nagrzewnicy”, strona 477.
b Po zakończeniu wymiany nagrzewnicy, kliknij Chart
Print w zakładce Diagnosis.
c Kliknij Pitch Configuration Chart.
Drukowana jest karta konfiguracji rozmiaru czcionki.
Czy problem został rozwiązany?
Usuwanie usterek
551
Czynność
Tak
Nie
4
Wymień pojemnik ze zużytym tonerem.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 5.
5
Wymień kasety bębnów.
Czy problem został rozwiązany?
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 6.
6
Wymień kasetę z tonerem (K). Patrz „Wymiana kaset
z tonerem”, strona 469.
Przejdź do rozwiązania 7.
Zadanie zakończone.
(Kaseta z tonerem (K),
którą aktualnie używasz,
jest uszkodzona.
Wymień ją na nową).
7
Wymień kasetę z tonerem (Y). Patrz „Wymiana kaset
z tonerem”, strona 469.
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 8.
(Kaseta z tonerem (Y),
którą aktualnie używasz,
jest uszkodzona.
Wymień ją na nową).
8
Wymień kasetę z tonerem (M). Patrz „Wymiana kaset
z tonerem”, strona 469.
Zadanie zakończone.
Przejdź do rozwiązania 9.
(Kaseta z tonerem (M),
którą aktualnie używasz,
jest uszkodzona.
Wymień ją na nową).
9
Wymień kasetę z tonerem (C). Patrz „Wymiana kaset
z tonerem”, strona 469.
Skontaktuj się z firmą Dell.
Zadanie zakończone.
(Kaseta z tonerem (C),
którą aktualnie używasz,
jest uszkodzona.
Wymień ją na nową).
Problemy z kopiowaniem
Problem
Czynność
Dokument umieszczony w podajniku DADF nie
może być skopiowany.
Sprawdź, że pokrywa DADF jest dobrze domknięta.
Na wydruku widoczne są pionowe puste miejsca
lub pręgi przy skanowaniu poprzez podajnik
DADF.
Wyczyść szybę podajnika DADF.
Sprawdź, czy dźwignia dociskająca jest dobrze dociśnięta.
Wyczyść drukarkę w środku za pomocą czyścika. Patrz
„Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania rastrowego
(ROS)”, strona 496.
Problemy z faksowaniem
Problem
Czynność
Drukarka nie działa, nie działa wyświetlacz
i przyciski.
Wyjmij wtyczkę z kontaktu i włóż ją ponownie.
Brak sygnału wybierania.
Sprawdź poprawność podłączenia linii telefonicznej. Patrz
„Podłączenie do linii telefonicznej”, strona 61.
Sprawdź, czy do gniazdka dochodzi prąd.
Sprawdź poprawność działania gniazdka telefonicznego,
podłączając inny telefon.
Przeprowadź diagnostykę połączenia faksu. Patrz „Diagnostyka
połączenia faksu”, strona 374.
Numery zapisane w pamięci nie wybierają się
prawidłowo.
552
Usuwanie usterek
Sprawdź, czy numery są zapisane poprawnie.
Wydrukuj listę książki adresowej
Problem
Czynność
Dokument nie jest wciągany do urządzenia.
Sprawdź, czy dokument nie jest pomarszczony i jest
prawidłowo włożony.
Sprawdź, czy dokument ma właściwy format, nie jest zbyt cienki
ani zbyt gruby.
Sprawdź, że pokrywa DADF jest dobrze domknięta.
Faksy nie są odbierane automatycznie.
Powinien zostać wybrany tryb FAX.
Sprawdź, czy w podajniku PSI lub MPF jest papier.
Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie pojawił się napis MFP
Memory Full.
Jeśli odstępy czasowe podane dla poniższych funkcji są zbyt
długie, skróć je poniżej 30 sekund.
• Auto Rec Fax
• Auto Rec TEL/FAX
• Auto Rec Ans/FAX
Przeprowadź diagnostykę połączenia faksu. Patrz „Diagnostyka
połączenia faksu”, strona 374.
Urządzenie nie wysyła faksów.
Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis Sending Fax.
Sprawdź, czy urządzenie odbiorcze jest w stanie odebrać
wysyłany faks.
Sprawdź rodzaj wybierania, tonowe lub impulsowe.
Sprawdź, czy na szybie dokumentów lub podajnika DADF jest
umieszczony dokument do kopiowania.
Przeprowadź diagnostykę połączenia faksu. Patrz „Diagnostyka
połączenia faksu”, strona 374.
Faks przychodzący ma puste miejsca lub jest
słabej jakości.
Sprawdź urządzenie poprzez wykonanie kopii.
Kaseta z tonerem może być pusta. Wymień kasetę z tonerem.
Więcej informacji w rozdziale „Wymiana kaset z tonerem”,
strona 469.
Zakłócenia na linii mogą wprowadzać błędy. Ustaw niższą
prędkość faksu.
Urządzenie nadawcze może być uszkodzone.
Niektóre słowa na faksie przychodzącym są
rozciągnięte.
W urządzeniu wysyłającym faks papier może być zablokowany.
Na wysyłanym dokumencie są linie.
Sprawdź czystość szyby skanera i wyczyść. Patrz „Czyszczenie
skanera”, strona 500.
Urządzenie wybiera numer, ale nie nawiązuje
połączenia z drugim urządzeniem.
Drugie urządzenie może być wyłączone, może brakować
papieru lub może nie odbierać przychodzących połączeń.
Należy skontaktować się z osobą obsługującą drugie urządzenie
i poprosić ją o rozwiązanie problemu.
Dokumenty nie zapisują się w pamięci.
Może brakować pamięci do zapisywania dokumentów. Jeśli na
wyświetlaczu pojawia się komunikat MFP Memory Full, usuń
niepotrzebne już dokumenty z pamięci, a następnie ponownie
zapisz dokument lub czekaj na zakończenie zadania (np.
wysyłania lub odbierania faksu).
Na dole każdej lub co drugiej strony pojawiają się
puste miejsca z wąskim paskiem tekstu u góry.
Mogły zostać wprowadzone błędne ustawienia papieru
w ustawieniach użytkownika. Patrz „Wskazówki dotyczące
nośników druku”, strona 293.
Usuwanie usterek
553
Problem
Czynność
Urządzenie nie wysyła i nie odbiera faksów.
Sprawdź poprawność wprowadzenia numeru kierunkowego
kraju. W panelu użytkownika naciśnij przycisk
(Information)
i puknij zakładkę Tools, a potem puknij Admin Settings 
Fax Settings  Fax Line Settings  Country.
Sprawdź rodzaj wybierania, tonowe lub impulsowe.
Sprawdź, czy kable są dobrze podłączone.
Jeśli linia telefoniczna podłączona jest do drukarki poprzez
inne urządzenia, takie jak automatyczna sekretarka, odłącz je
i podłącz kabel telefoniczny bezpośrednio.
Błędy często występują podczas nadawania lub
odbierania faksów.
Drukarka odbiera faksy, ale ich nie drukuje.
Sprawdź, czy Junk Fax Setup jest ustawiony na Off.
Zmniejsz szybkość modemu. W panelu użytkownika naciśnij
przycisk
(Information) i puknij zakładkę Tools, a potem
puknij Admin Settings  Fax Settings  Transmission
Defaults  Modem Speed.
Sprawdź poziom tonera.
Sprawdź, czy w podajniku jest papier.
Sprawdź, czy opcja Send Fax Forward jest ustawiona na Off.
Sprawdź, czy drukarka jest w trybie odbioru bezpiecznego. Jeśli
ten tryb jest włączony, wpisz poprawne hasło lub wyłącz ten
tryb, aby wydrukować faksy z pamięci.
Problemy ze skanowaniem
Problem
Czynność
Skaner nie działa.
Sprawdź, czy dokument na szybie skanowania jest umieszczony
treścią do dołu, a na podajniku DADF treścią do góry.
Może brakować pamięci do zapisywania dokumentu do
skanowania. Wypróbuj działanie na podglądzie. Spróbuj
zmniejszyć rozdzielczość.
Sprawdź poprawność podłączenia kabla Ethernet lub USB.
Sprawdź stan techniczny kabla Ethernet lub USB. Podłącz kabel,
co do którego wiesz, że jest sprawny. W razie potrzeby wymień
kabel.
W przypadku korzystania ze sterownika sieciowego TWAIN
lub Windows Image Acquisistion (WIA), sprawdź poprawność
podłączenia kabla Ethernet oraz ustawienia adresu IP
w drukarce. Sprawdzenie adresu IP, patrz „Weryfikacja ustawień
IP”, strona 73.
Sprawdź, czy skaner jest poprawnie skonfigurowany. Sprawdź
używaną aplikację, aby upewnić się, że zadanie skanowania
zostanie przesłane do odpowiedniego portu.
W przypadku korzystania z systemu Mac OS X, sprawdź,
czy funkcja udostępniania skanera została wyłączona przed
skanowaniem dokumentów poprzez aplikacje kompatybilne
z ICA, takie jak Image Capture. Drukarka nie obsługuje funkcji
udostępniania skanera systemu Mac OS X. Wybierz drukarkę
która jest bezpośrednio podłączona do komputera poprzez
złącze USB lub przewodowym/bezprzewodowym połączeniem
LAN, i skanuj dokumenty.
554
Usuwanie usterek
Problem
Czynność
Bardzo wolne skanowanie.
Grafika jest skanowana wolniej niż tekst przy wykorzystaniu
funkcji Scan to E-mail lub Scan to Network.
Szybkość połączenia spada w trybie skanowania ponieważ duża
ilość pamięci jest wymagana do analizowania i odtwarzania
zeskanowanych obrazów.
Skanowanie przy dużej rozdzielczości zajmuje więcej czasu niż
skanowanie przy małej rozdzielczości.
Występuje nieprawidłowe podawanie z podajnika
DADF.
Sprawdź, czy zespół rolki podajnika DADF jest poprawnie
zainstalowany.
Upewnij się, że używany papier odpowiada wymaganiom
drukarki. Więcej informacji w sekcji „Obsługiwane rodzaje
papieru” na stronie 298.
Upewnij się, że papier jest poprawnie włożony do podajnika
DADF. Sprawdź, czy prowadnice są ustawione prawidłowo.
Sprawdź, czy liczba arkuszy dokumentów nie przekracza liczby
dopuszczalnej w podajniku DADF.
Upewnij się, czy dokumenty nie są zawinięte.
Przekartkuj szybko dokumenty przed włożeniem ich do
podajnika DADF.
Pionowe pasy na wydruku przy skanowaniu
poprzez DADF.
Wyczyść szybę podajnika DADF.
Rozmazanie widoczne na wydrukach w tych
samych miejscach przy umieszczaniu
dokumentów na szybie skanowania.
Wyczyść szybę skanowania.
Obraz jest przechylony.
Sprawdź, czy dokument jest umieszczony prosto w DADF lub na
szybie skanowania.
Linie przekątne są poszarpane przy skanowaniu
poprzez DADF.
Jeśli dokument jest na grubym nośniku, spróbuj skanować,
umieszczając go na szybie.
Na ekranie komputera pojawia się komunikat:
Może być realizowane zadanie kopiowania lub drukowania.
Po zakończeniu bieżącego zadania, spróbuj ponownie.
• ”Device can’t be set to the H/W mode you
want.”
• ”Port is being used by another program.”
• ”Port is Disabled.”
• ”Scanner is busy receiving or printing data.
• ”Invalid handle.”
• ”Scanning has failed.”
Wyczyść drukarkę w środku za pomocą czyścika. Patrz
„Czyszczenie okna skanera optycznego skanowania rastrowego
(ROS)”, strona 496.
Wybrany port jest w użyciu. Zrestartuj komputer i spróbuj
ponownie.
Kabel może być niepoprawnie podłączony lub drukarka może
być wyłączona.
Sterownik skanera nie jest zainstalowany lub środowisko
operacyjne nie jest poprawnie skonfigurowane.
Sprawdź, czy podłączenie do portu jest prawidłowe, a drukarka
włączona. Następnie zrestartuj komputer.
Sprawdź poprawność podłączenia kable USB lub Ethernet.
Usuwanie usterek
555
Problem
Czynność
Drukarka nie przesyła prawidłowo zeskanowanych Sprawdź poprawność następujących ustawień w Dell Printer
danych w określone miejsca poprzez funkcje Scan Configuration Web Tool.
to Email lub Scan to Network.
Scan To Network
Sprawdź następujące ustawienia Address Book  Server
Address:
• Server Address
• Share Name
• Server Path
• Login Name
• Login Password
Scan to E-mail
Sprawdź następujące ustawienia Address Book  E-Mail
Address:
• Address
Nie można skanować, korzystając z Windows
Image Acquisition (WIA) na komputerze
z Microsoft® Windows Server® 2003.
Włącz obsługę WIA w komputerze.
Aby włączyć WIA:
1 Kliknij Start, najedź na Administrative Tools i kliknij
Services.
2 Kliknij prawym przyciskiem na Windows Image Acquisition
(WIA), a potem na Start.
Nie można skanować poprzez TWAIN lub WIA
w Windows Server 2008 lub Windows Server
2008 R2.
Zainstaluj na komputerze funkcję Desktop Experience.
Aby zainstalować Desktop Experience:
1 Kliknij Start, najedź na Administrative Tools i kliknij Server
Manager.
2 W polu Features Summary kliknij Add Features.
3 Zaznacz pole wyboru Desktop Experience, kliknij Next,
a potem kliknij Install.
4 Uruchom ponownie komputer.
Nie można skanować, korzystając z TWAIN lub
WIA na komputerze z Microsoft Windows Server
2012.
Zainstaluj na komputerze funkcję Desktop Experience.
Aby zainstalować Desktop Experience:
1 Kliknij Server Manager na ekranie Start.
Pojawi się strona Server Manager.
2 W zakładce Manage kliknij Add Roles and Feature.
Pojawia się kreator dodawania ról i funkcji.
3 Kliknij Next, aby przeskoczyć stronę początkową.
4 Sprawdź, czy wybrana została instalacja Role-based or
feature-based, potem kliknij Next.
5 Sprawdź, czy wybrano pole Select a server from the server
pool, wybierz serwer w polu Server Pool, a potem kliknij
Next.
6 Kliknij Next, aby przeskoczyć stronę wyboru serwera.
7 Zaznacz pole wyboru Desktop Experience w zakładce User
Interfaces and Infrastructure i kliknij Next.
8 Kliknij Confirmation na liście po lewej stronie.
9 Zaznacz pole wyboru Restart the destination server
automatically if required, a potem kliknij Install.
10 Uruchom ponownie komputer.
556
Usuwanie usterek
Problemy z certyfikatem cyfrowym
Symptom
Przyczyna
Przycisk importu certyfikatu jest
wyłączony
Tryb komunikacji SSL jest wyłączony. Utwórz certyfikat z własnym podpisem
i włącz SSL.
Czynność
Przycisk funkcji szczegóły
certyfikatu jest wyłączony.
Certyfikat nie może być
importowany.
Nieprawidłowe ustawienie godziny.
Sprawdź okres ważności certyfikatu, jak
również ustawienie godziny w urządzeniu.
Plik certyfikatu jest nieprawidłowy.
Sprawdź, czy hasło jest prawidłowe.
Potwierdź, czy typ pliku to PKCS#7/#12
czy x509CACert
(rozszerzenie: p7b/p12/pfx/cer/crt).
Sprawdź, czy ustawione są poprawnie
informacje dotyczące atrybutów (użycie
klucza/użycie klucza rozszerzonego)
certyfikatu, który ma być importowany.
Przeglądarka jest niewłaściwa.
Użyj Internet Explorer.
Dane certyfikatu zapisane w
Wyświetla się kod 016-404
przy próbie użycia funkcji
pamięci wewnętrznej są skasowane,
bezpieczeństwa, które wymagają uszkodzone lub nie czytelne.
certyfikatów.
Należy zaimportować i włączyć ponownie
ustawianie zabezpieczeń.
Certyfikatu nie można ustawić
za pomocą funkcji „Szczegóły
certyfikatu”.
Okres ważności upłynął.
Okres ważności certyfikatu upłynął.
Sprawdź, czy ustawienia czasu
w urządzeniu są prawidłowe, oraz czy nie
minął okres ważności certyfikatu.
Ścieżka certyfikatu jest nieważna.
Ważność łańcucha certyfikacji (ścieżki
walidyzacji) zaimportowanego
certyfikatu może nie być poprawnie
potwierdzona. Potwierdź, czy wszystkie
certyfikaty wyższego poziomu (Zaufane/
Pośrednie) (Trusted/Intermediate) zostały
zaimportowane i nie są usunięte, oraz czy
nie upłynął ich termin ważności.
Chociaż certyfikat został
Rodzaj certyfikatu jest niewłaściwy.
zaimportowany, nie wyświetla
się przy wybraniu go za pomocą
lokalnego urządzenia.
Aby zaimportować certyfikat do
wykorzystania z tym urządzeniem (swoim
urządzeniem), należy zaimportować
razem tajny klucz i certyfikat o formacie
PKCS#12 (p12/pfx).
Potwierdzanie ważności serwera Łańcuch powiązania certyfikatu jest
nie działa prawidłowo.
nie poprawny po zaimportowaniu.
Pomimo zaimportowania certyfikatu
głównego (root certificate (Trusted))
do uwierzytelnienia serwera, może
być wymagany certyfikat pośredni
(Intermediate) do potwierdzenia ważności
ścieżki.
Uruchamiając plik certyfikatu od
organizacji certyfikującej, należy utworzyć
certyfikat w formacie zwierającym
wszystkie ścieżki i następnie go
zaimportować.
Nie można wybrać podpisu
cyfrowego.
Certyfikat nie został importowany lub nie
został skojarzony do użycia z podpisem
cyfrowym danego IPsec. Aby ustawić
certyfikat IPsec, patrz „Ustawianie
certyfikatu w trybie IPsec Digital
Signature”, strona 437.
Certyfikat nie może być skojarzony.
Usuwanie usterek
557
Problemy z dodatkowym wyposażeniem
Jeśli akcesoria dodatkowe nie działają poprawnie po zainstalowaniu lub przestają działać:
• Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund i włącz ją ponownie. Jeśli problem nie został usunięty, wyjmij
wtyczkę z kontaktu i sprawdź połączenie pomiędzy dodatkowym sprzętem a drukarką.
• Wydrukuj stronę z ustawieniami drukarki, aby sprawdzić, czy dane wyposażenie dodatkowe znajduje
się ona na liście zainstalowanych opcji. Jeśli nie jest wymienione na liście, zainstaluj je ponownie.
Patrz „Report/List”, strona 213.
• Upewnij się, że dana opcja została wybrana w sterowniku drukarki będącej w użyciu.
Poniższa tabela zawiera opcje drukarki i środki i sposób rozwiązania problemu. Jeśli sugerowany sposób
rozwiązania problemu nie usunął go, należy wezwać serwis.
Problem
Podajnik na 550 arkuszy
Czynność
• Sprawdź, czy podajnik na 550 arkuszy jest poprawnie zamontowany.
Zamontuj podajnik jeszcze raz. Patrz „Zdejmowanie opcjonalnego
podajnika na 550 arkuszy”, strona 507 i „Montaż opcjonalnego podajnika
na 550 arkuszy”, strona 45.
• Upewnij się, czy nośniki druku są prawidłowo umieszczone w drukarce.
Więcej informacji w rozdziale „Wkładanie nośników druku do podajnika 1
i opcjonalnego podajnika na 550 arkuszy” na stronie 299.
Adapter bezprzewodowy
• Sprawdź, czy adapter łączności bezprzewodowej jest dokładnie włożony
do właściwego otworu.
Problemy z Wi-Fi Direct
Problem
Czynność
Urządzenie nie może wykryć
drukarki.
Drukarka może być podłączona do innego urządzenia poprzez Wi-Fi Direct.
Odłącz drukarkę i urządzenie. Patrz „Rozłączanie sieci Wi-Fi Direct” na
stronie 319.
Nie można odłączyć drukarki od
urządzenia pomimo wykonania
czynności zawartych w sekcji
„Rozłączanie sieci Wi-Fi Direct” na
stronie.
Urządzenie może łączyć się z drukarką automatycznie. Zresetuj tekst
szyfrujący dla Wi-Fi Direct i odłącz urządzenie. Patrz „Resetowanie wyrażenia
szyfrującego” na stronie 319.
Nie można ustawić trybu pracy
drukarki w sieci na Ad-hoc.
Sprawdź, czy opcja Wi-Fi Direct ustawiona w pozycji Disable.
Nie można ustawić Wi-Fi Direct
w pozycji Enable.
Sprawdź, czy tryb pracy sieci jest ustawiony na Infrastructure.
Problemy ze sterownikiem skanera/oprogramowaniem
urządzenia
Problem
Czynność
Nie może pobrać danych z Address
Book w edytorze książki adresowej.
Sprawdź połączenia za pomocą kabla Ethernet lub USB.
Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
Sprawdź, czy w komputerze zainstalowany jest sterownik skanera. (Edytor
Address Book pobiera dane z książki Address Book poprzez sterownik
skanera, gdy drukarka podłączona jest za pomocą kabla USB.)
558
Usuwanie usterek
Problem
Czynność
Sterownik TWAIN nie łączy
z drukarką.
Sprawdź połączenia za pomocą kabla Ethernet lub USB.
Jeśli korzystasz z połączenia sieciowego, sprawdź, czy adres IP drukarki jest
ustawiony poprawnie. Aby sprawdzić adres IP, patrz „Skanowanie poprzez
sterownik TWAIN” na stronie 341.
Sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Uruchom ponownie urządzenie,
wyłączając i włączając zasilanie.
Jeśli pracuje aplikacja skanowania, zamknij ją i uruchom ponownie, a potem
spróbuj ponownie skanować.
Sterownik skanera nie został
zarejestrowany na komputerze
użytkownika i nie ma do niego
dostępu poprzez ScanButton
Manager.
Zainstaluj sterownik skanera. Jeśli sterownik jest zainstalowany, odinstaluj
go i zainstaluj ponownie. Po zakończeniu instalowania sterownika drukarki,
należy ponownie zainstalować ScanButton Manager.
Nieudane skanowanie dokumentu
Sprawdź, czy twój komputer i drukarka są prawidłowo połączone za pomocą
poprzez opcję ScanButton Manager. kabla USB.
Sprawdzić, czy drukarka jest włączona. Uruchom ponownie urządzenie,
wyłączając i włączając zasilanie.
Jeśli pracuje aplikacja skanowania, zamknij ją i uruchom ponownie, a potem
spróbuj ponownie skanować.
Nie można użyć połączenia sieciowego. Użyj kabla USB.
Odinstaluj na swoim komputerze ScanButton Manager poprzez Panel
sterowania  Dodawanie i usuwanie programów (Programy i funkcje
w Windows Vista® i Windows® 7) i zainstaluj ponownie.
Błąd tworzenia pliku obrazu poprzez Odinstaluj na swoim komputerze ScanButton Manager poprzez Panel
ScanButton Manager.
sterowania  Dodawanie i usuwanie programów i zainstaluj ponownie.
Błąd inicjacji funkcji ScanButton
Manager.
Odinstaluj na swoim komputerze ScanButton Manager poprzez Panel
sterowania  Dodawanie i usuwanie programów i zainstaluj ponownie.
Błąd uruchomienia ScanButton
Manager.
Odinstaluj na swoim komputerze ScanButton Manager poprzez Panel
sterowania  Dodawanie i usuwanie programów i zainstaluj ponownie.
Wystąpił nieoczekiwany błąd
w ScanButton Manager.
Odinstaluj na swoim komputerze ScanButton Manager poprzez Panel
sterowania  Dodawanie i usuwanie programów i zainstaluj ponownie.
Inne problemy
Problem
Czynność
W drukarce nastąpiła
kondensacja pary.
Zjawisko ma zwykle miejsce kilka godzin po nagrzaniu pomieszczenia zimą.
Występuje również, gdy drukarka pracuje w miejscu, w którym względna
wilgotność wynosi 85% lub więcej. Dostosuj wilgotność pomieszczenia lub
przenieś drukarkę w miejsce o odpowiednich warunkach.
W trakcie używania Dell
Document Hub wystąpił
problem.
Informacje na temat Dell Document Hub znajdują się na stronie
www.dell.com/dochub.
Kontakt z serwisem
Gdy wzywany jest serwis, należy opisać problem lub podać wyświetlony komunikat o błędzie.
Należy znać model i typ urządzenia oraz numer service tag. Informacje te znajdują się pod pokrywą
przednią drukarki.
Usuwanie usterek
559
560
Usuwanie usterek
Dodatki
Dodatki.................................................................................. 563
561
562
Dodatki
Polityka pomocy technicznej firmy Dell™
Pomoc techniczna z udziałem technika wymaga współpracy i udziału klienta w procesie rozwiązywania
problemów technicznych i zapewnia przywrócenie systemu operacyjnego, oprogramowania oraz
sterowników urządzeń do pierwotnych ustawień domyślnych oraz weryfikację poziomu funkcjonalności
drukarki i wszystkich urządzeń zainstalowanych fabrycznie przez firmę Dell. Poza pomocą ze strony
technika, dostępna jest pomoc techniczna online na stronie Dell Support. Istnieje możliwość zakupu
dodatkowych opcji pomocy technicznej.
Zarówno drukarka jak i oprogramowanie zainstalowane przez firmę Dell oraz urządzenia peryferyjne
objęte są ograniczoną pomocą technicznym ze strony firmy Dell. Pomoc techniczna odnośnie
oprogramowania i urządzeń peryferyjnych realizowana jest przez właściwego producenta i dotyczy
oprogramowania i urządzeń zakupionych i/lub zainstalowanych poprzez Software & Peripherals
(DellWare), ReadyWare oraz CFI/DellPlus.
Usługi dostępne przez Internet
Informacje dotyczące produktów i usług firmy Dell dostępne są na następujących stronach:
• www.dell.com
• www.dell.com/ap (tylko kraje Azji i Pacifiku)
• www.dell.com/jp (tylko Japonia)
• www.euro.dell.com (tylko Europa)
• www.dell.com/la (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
• www.dell.ca (tylko dla Kanady)
Kontakt z działem pomocy technicznej firmy Dell można nawiązać poprzez następujące strony
internetowe oraz adresy mailowe:
• Strony internetowe Dell Support
support.dell.com
support.euro.dell.com (tylko Europa)
• Dell Support e-mail addresses
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (tylko kraje Ameryki łacińskiej i Karaibów)
apsupport@dell.com (tylko kraje Azji i Pacyfiku)
• Dell Marketing and Sales e-mail addresses
apmarketing@dell.com (tylko kraje Azji i Pacyfiku)
sales_canada@dell.com (tylko Kanada)
• Anonimowy protokół przesyłania plików (FTP)
ftp.dell.com
Należy zalogować się jako użytkownik: anonymous, a jako hasło należy podać swój adres mailowy.
Usuwanie usterek
563
Gwarancja i zwroty
Dell Computer Corporation („Dell”) wytwarza urządzenia przy użyciu nowych części i komponentów
lub odpowiedników nowych części i komponentów zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi
w branży. Więcej informacji na temat gwarancji udzielanej przez firmę Dell na drukarkę można uzyskać na
stronie support.dell.com.
Informacje dotyczące przetwarzania odpadów
Zaleca się, aby klienci zbywali swoje zużyte komputery, monitory, drukarki oraz pozostałe urządzenia peryferyjne zgodnie
z zasadami ochrony środowiska. Można stosować ponowne wykorzystanie części, całych produktów lub recykling produktów,
komponentów i/lub innych materiałów.
Więcej informacji na temat globalnego programu przetwarzania odpadów znajduje się na stronie
www.dell.com/recyclingworldwide.
Kontakt z firmą Dell
Można wejść na stronę pomocy technicznej firmy Dell support.dell.com. Wybierz swój region na stronie
WELCOME TO DELL SUPPORT i po podaniu kilku informacji uzyskasz dostęp do narzędzi pomocy
i informacji.
Z firmą Dell można skontaktować się również droga elektroniczną pod poniższym adresem:
• World Wide Web
www.dell.com
www.dell.com/ap (tylko kraje Azji i Pacifiku)
www.dell.com/jp (tylko Japonia)
www.euro.dell.com (tylko Europa)
www.dell.com/la (kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
www.dell.ca (tylko dla Kanady)
• Anonimowy protokół przesyłania plików (FTP)
ftp.dell.com
Zaloguj się jako anonymous, a jako hasło podaj swój adres mailowy.
• Electronic Support Service
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
la-techsupport@dell.com (tylko kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów)
apsupport@dell.com (tylko kraje Azji/Pacyfiku)
support.jp.dell.com (tylko Japonia)
support.euro.dell.com (tylko Europa)
• Electronic Quote Service
apmarketing@dell.com (tylko kraje Azji/Pacyfiku)
sales_canada@dell.com (tylko Kanada)
564
Usuwanie usterek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising