Rear Camera Instruction manual

Rear Camera Instruction manual
Rear Camera
Instruction manual ���������������������������������� 03
fr
Manuel d’instruction ������������������������������� 06
es
Manual de instrucciones ������������������������� 09
it
Manuale di istruzioni ������������������������������� 12
pt
Manual de instruções ����������������������������� 15
el
Οδηγίες Τοποθέτησης ���������������������������� 18
de
Gebrauchsanweisung ����������������������������� 21
nl
Instructiehandleiding ������������������������������ 24
cz
Návod k pou_ití �������������������������������������� 27
pl
Instrukcja ������������������������������������������������ 30
ru
инструкция ��������������������������������������������� 33
hu
Használati útmutató �������������������������������� 36
2
Features
Rear Camera
Instruction manual
• When
reversing, the system provides a view of the
space behind the vehicle through a mini camera.
• Continuous wide-angle images transmitted to the driver
via a LCD display.
• PAL mode available.
• If your vehicle is already fitted with a rear parking system
Thank you for purchasing this product. Please read
the manual carefully before commencing installation
and using the unit.
other than beep&park, park/vision™ should be fitted
separately and will function in parallel.
• If
your vehicle is already fitted with a beep&park rear
parking system (with 4 sensors), you should connect
the existing sensors to the park/vision™ ECU and install
the screen inside the vehicle. A buzzer can be added if
necessary.
3
Technical Parameters / Rearview camera
• Type/Mode: OSD camera
• Video standard: PAL
• Voltage: DC 12V
• Power consumption: Approx 0.8W (Max.)
• Graphic sensor: 1/3” color sensor
• Picture element: 628 (H) x 586 (V)
• Horizontal resolution: 400 TV lines
• Minimum illumination: < 2 Lux
• View angle: 133°x108°x78° (DxHxV)
• Operation temperature: Camera -30°C ~ +80°C
Caution
• It is recommended that installation is carried out
approved professional auto technician.
by an
• park/vision™ helps provide assistance when reversing
and parking. Driving skills, such as slowing down, use of
mirrors etc. are always essential.
• To ensure clear view, please keep the camera lens clean
and keep it away from sharp items.
• Heavy
vision.
rain or dirt on the camera may cause blurred
• The use of sensor fitting ring may be requested to adjust
the angle of the camera.
• If you wish to connect the system to an original navigation
system, please refer to your auto technician.
• On
Technical Parameters / Display
• Size : 2.48’’
• Display format : 640 (H) x 240 (V)
• Number of pixels: ~150 000
• Video mode: NTSC/PAL
• Working current < 250 mA
• Static current < 10 mA
• Working temperature: -10°C ~ +60°C
4
some vehicles equipped with many onboard
electronic devices, it is may be necessary to add a
power relay.
• Please ensure waterproofness of the camera in case it
would be fitted outside the bumper.
No reset
necessary
Troubleshooting
1
There is no image on the display:
1.Is the power supply wire connected correctly?
2.Is the ignition turned to ACC ON?
3.Is the reverse gear selected?
2
1.Contact
the dealer where you purchased
the product.
4.Are all wire connections correct?
2.Replace the product ECU and recheck
the system.
5.Check the correct function setting of the display.
3.Test camera with certified ECU.
Image on the display without selecting the reverse gear:
4.Plug certified camera into the ECU and
recheck.
heck whether the power wire of ECU is connected to the
C
reverse light wire.
3
If the problem persists, please follow
these steps:
Blurred image or poor quality image on the display:
1.Check
whether there is dirt or water on the lens of the
camera.
39
2.Clean the lens with a lint with alcohol, and then dry it with
a clean cloth.
3.Is there enough power supply provided to the ECU?
5
Fonctionnalités
• Le système offre une vision de l’espace derrière le
Caméra de recul
véhicule lorsque vous passez en marche arrière à
l’aide d’une mini caméra.
• Des images grand-angle en continu sont transmises
Notice d’utilisation
au conducteur sur un écran LCD.
• Mode PAL disponible.
• Si votre véhicule est
déjà équipé d’un système
de radar de recul autre que beep&park, alors
park/vision™ s’installera et fonctionnera en parallèle
et de manière autonome.
Merci d’avoir acheté ce produit. Lire attentivement la
notice avant d’installer et d’utiliser l’appareil.
6
• Si
votre véhicule est déjà équipé d’un radar de
recul 4 capteurs beep&park, dans ce cas vous
devez connecter les capteurs existants à l’ECU du
park/vision™ et mettre en place l’écran du
park/vision™. On ajoute un buzzer à l’arrière si
besoin.
Paramètres techniques / caméra de recul 
• Type/mode : caméra OSD
• Standard vidéo : PAL
• Tension : CC 12 V
• Consommation électrique : environ 0,8 W (max.)
• Capteur graphique : capteur couleur 1/3”
• Pixels : 628 (H) x 586 (V)
• Résolution horizontale : 400 lignes TV
• Eclairement minimum : < 2 lux
• Angle de vue : 133°x108°x78° (PxHxV)
• Température d’utilisation : Caméra -30°C ~ +80°C
Paramètres techniques / Ecran
• Taille : 2.48’’
• Format d’affichage : 640 (H) x 240 (V)
• Nombre de pixels : ~150 000
• Mode vidéo : NTSC/PAL
• Intensité de fonctionnement : < 250 mA
• Courant statique : < 10 mA
• Température d’utilisation : -10°C ~ +60°C
Attention
• Il est recommandé de faire effectuer l’installation par un
professionnel de l’électricité automobile.
• park/vision™ aide le conducteur à manœuvrer en marche
arrière et à se garer. Cela ne dispense pas de savoir bien
conduire, de ralentir, d’utiliser les rétroviseurs, etc.
• Pour que la vision reste nette, veillez à la propreté de
l’objectif de la caméra et tenez-le à l’abri des objets
pointus.
• De fortes pluies, une caméra sale peuvent brouiller la
vision.
• Vous pouvez avoir besoin de la bague d’adaptation pour
régler l’angle de la caméra.
• Si vous souhaitez connecter le système à un système de
navigation, consultez votre technicien auto.
• Sur certains véhicules équipés de plusieurs appareils
électronique embarqués, il peut être nécessaire d’ajouter
un relais d’alimentation.
Réinitialisation
non nécessaire
7
Dépannage
1
Il n’y a pas d’image à l’écran :
1.L’alimentation est-elle bien branchée ?
Si le problème persiste, procéder comme suit :
2.Le contact est-il sur ACC ON ?
1.Prendre contact avec le revendeur du produit.
3.La marche arrière est-elle enclenchée ?
2.Remplacer l’unité de contrôle électronique (ECU) et
revérifier le système.
4.Tous les branchements électriques sont-ils corrects ?
5.Vérifier le paramétrage de l’écran.
2
Image à l’écran alors que la marche arrière n’est pas
enclenchée :
3.Tester les capteurs avec une ECU certifiée.
4.Brancher des capteurs certifiés sur l’ECU et
revérifier.
érifier que le cordon d’alimentation de l’ECU est branché sur
V
le fil du feu de recul.
3
Image à l’écran floue ou de mauvaise qualité :
1.Vérifier qu’il n’y a ni saleté ni eau sur l’objectif de la
caméra.
2.Nettoyer l’objectif avec un linge imbibé d’alcool, puis
l’essuyer avec un linge propre.
3.Y a-t-il suffisamment d’énergie fourni à l’unité de contrôle
électronique (ECU) ?
8
39
Características
• Al
meter la marcha atrás una mini cámara le
proporciona una visión amplia del espacio que hay
detrás del vehículo.
Cámara trasera
Manual
de instrucciones
• Al conductor le llegan las
pantalla LCD.
imágenes mediante una
• Disponible modo PAL.
• Si su vehículo ya tiene
instalado un sistema
de aparcamiento de marcha a trás que no sea
beep&park, el park/vision™ debería ser instalado
por separado y funcionara en paralelo.
• Si
Gracias por comprar este producto. Por favor, antes
de comenzar la instalación y utilización lea atentamente el manual de instrucciones.
su vehículo ya tiene instalado un beep&park
con 4 sensores, usted deberá conectar los
sensores existentes la unidad de control electrónica
del park/vision™.
9
Parámetros técnicos /
cámara de visión trasera
• Tipo/Modo: cámara OSD
• Vídeo estándar: PAL
• Tensión: DC 12V
• Consumo energético: Aprox. 0,8W (Máx.)
• Sensor gráfico: 1/3” sensor color
• Píxeles: 628 (H) x 586 (V)
• Resolución horizontal: 400 TV líneas
• Iluminación mínima: <2 Lux
• Ángulo de visión: 133°x108°x78° (DxHxV)
• Temperatura operativa: Cámara -30°C ~ +80°C
Precauciones
• Se
recomienda que la instalación sea realizada por un
profesional.
• El
park/vision de Valeo proporciona asistencia en las
maniobras de marcha atrás y aparcamiento. Es esencial
la atención permanente del conductor, aminorar la
marcha, utilizar los espejos, etc.
• Para asegurar una visión amplia, por favor, mantenga la
lente de la cámara limpia, y en perfectas condiciones.
• La
lluvia o la suciedad, pueden provocar una
borrosa de la cámara.
visión
• Puede ser necesario el uso de una anilla de ajuste para
ajustar el ángulo de la cámara.
• Si desea conectar el sistema a un sistema de navegación
original, por favor, consulte a su mecánico.
• En algunos vehículos equipados con muchos dispositivos
Parámetros técnicos / Pantalla
• Tamaño: 2,48’’
• Formato de pantalla : 640 (H) x 240 (V)
• Número de píxeles: ~150 000
• Modo de vídeo : NTSC/PAL
• Corriente de trabajo < 250 mA
• Corriente estática < 10 mA
• Temperatura operativa: -10°C ~ +60°C
10
electrónicos puede ser necesario añadir un relé de
potencia.
No es necesario
resetear
Solución des problema
1
No aparecen imágenes en la pantalla:
1.¿Está el cable de alimentación eléctrica conectado
correctamente?
2.¿Se ha puesto en marcha el vehículo?
3.¿Está puesta la marcha atrás?
4.¿Son todas las conexiones por cable las correctas?
2
5.Compruebe el ajuste de las funciones de la pantalla.
1.Contacte con el distribuidor que le ha suministrado
este producto.
Aparece una imagen en la pantalla sin haber seleccionado
la marcha atrás:
2.Sustituya la centralita (ECU) del producto y vuelva
a comprobar el sistema.
Compruebe si el cable de alimentación de la Centralita está
conectado al cable de luz de marcha atrás.
3
Si el problema persiste, por favor, siga estos
pasos:
Imagen borrosa o de mala calidad en la pantalla:
1.Compruebe si hay suciedad o agua en la lente de la
cámara.
2.Limpie la lente con un paño con alcohol y después séquelo
con un paño limpio.
3.Pruebe la cámara con otra centralita (ECU).
4.Enchufe otra cámara que funcione en la centralita
(ECU) y vuelva a comprobar.
39
3.¿Se suministra suficiente alimentación eléctrica centralita
(ECU)?
11
Caratteristiche
• Il
sistema fornisce una maggiore visibilità durante
le manovre in retromarcia attraverso la mini
videocamera.
Videocamera posteriore
Istruzioni d’uso
• Sullo
uno schermo LCD il conducente vedrà
trasmesse le immagini.
• Disponibile modalità PAL.
• Se il vostro veicolo è già
dotato di un sistema
di assistenza al parcheggio posteriore, sia il
Beep&park, sia il park/vision™ possono essere
montati separatamente, funzionando in parallelo.
• Se
Grazie per avere acquistato questo prodotto. Per
favore leggete attentamente le istruzioni prima di
procedere con l’installazione.
12
il vostro veicolo è già dotato di un sistema di
assistenza al parcheggio posteriore beep&park con
4 sensori, potete collegare i sensori esistenti alla
centralina elettronica del park/vision™ ed installare
lo schermo dentro il vostro veicolo. Se necessario
potrà essere aggiunto un cicalino.
Caratteristiche tecniche /
telecamera posteriore:
• Tipologia : OSD camera
• Tipologia schermo: PAL
• Alimentazione : 12V DC
• Potenza : Approx 0.8W (Max.)
• Sensore grafico: 1/3” colore
• Pixel : 628 (H) x 586 (V)
• Risoluzione: 400 TV linee
• Illuminazione min: <2 Lux
• Angolazione : 133°x108°x78° (DxHxV)
• Temperatura di esercizio : Camera -30°C ~ +80°C
Attenzione
• E’
raccomandata
professionista.
l’installazione
da
parte
di
un
• park/vision™ aiuta durante le manovre in retromarcia e
il parcheggio. La capacità di guida, l’uso edi specchietti
ecc. sono comunque essenziali.
• Per assicurare una chiara visibilità, mantenere pulita la
videocamera e tenerla lontana da oggetti appuntiti.
• In caso di pioggia intensa o sporco, la telecamera può
originare una pessima trasmissione.
• Può
essere necessario l’uso degli anelli di montaggio
per adeguare l’angolo di ripresa della videocamera.
• Se
volete collegare il sistema ad un sistema di
navigazione originale, fate riferimento ad un tecnico
auto.
• Su alcuni veicoli equipaggiati di molti dispositivi elettronici,
Caratteristiche tecniche / Schermo
• Dimensione : 2.48’’
• Dimensione schermo : 640 (H) x 240 (V)
• Numero pixel : ~150 000
• Modalità video : NTSC/PAL
• Corrente di esercizio < 250 mA
• Corrente statica < 10 mA
• Temperatura di esercizio : -10°C ~ +60°C
è necessario aggiungere un relais di potenza.
• Assicurare
impermeabilità alla telecamera nel caso
venga posizionata fuori dal paraurti.
Reset non
necessario
13
Avvertenze
1
Se non appare l’immagine sullo schermo :
1.L’alimentazione è connessa correttamente?
2.La chiave di avviamento è su ACC ON?
3.E’ inserita la retromarcia?
4.Tutti i cavi sono collegati correttamente?
5. Controllare l’impostazione delle funzioni dello schermo.
2
Immagine sullo schermo senza l’inserimento della
retromarcia :
Se i problemi persistono, seguite questi consigli :
1.Contattate il vostro rivenditore.
2.Sostitutie la centralina (ECU) e ricontrollate il
sistema.
3.Testate la telecamera con la nueva ECU.
4.Inserite la telecamera nella ECU e ricontrollate.
ontrollate se il cavo di alimentazione dell’ ECU (centralina) è
C
connesso al negativo del cavo luci.
3
Immagine sfocata o bassa qualità dell’immagine sullo
schermo :
1.Controllate se le lenti della telecamera sono sporche o
bagnate.
2.Pulire le lenti con un panno e alcool, poi asciugare con un
panno pulito.
3.C’è abbastanza potenza fornita dall’ECU?
14
39
Características
• Quando anda marcha atrás, O sistema proporciona
Câmera traseira
uma vista do espaço situado detrás do veículo
através de uma mini câmara.
• O condutor recebe continuamente imagens com um
grande ângulo de visão mediante um ecrã LCD.
Manual de instruções
Agradecemos o seu interesse no nosso produto. Por
favor, leia o manual com atenção antes de começar
a instalação e utilização da unidade.
• Disponível modo PAL.
• Se o seu veículo já
tem instalado um sistema
de parqueamento que não seja o beep&park, o
park/vision™ deverá ser instalado em separado e
funcionará em paralelo.
• Se
o seu veículo já tem instalado um sistema de
parqueamento beep&park traseiro com 4 sensores,
deverá ligar os sensores existentes à unidade de
controlo electrónico park/vision™ e instale o visor
no interior do veículo. O «buzzer» sonoro poderá
ser adicionado se necessário.
15
Parâmetros técnicos / Câmera Traseira
• Tipo/Modo: Câmera OSD
• Vídeo standard: PAL
• Tensão: DC 12V
• Consumo energético: Aprox. 0,8W (Máx.)
• Sensor gráfico: 1/3” sensor cor
• Pixéis: 628 (H) x 586 (V)
• Resolução horizontal: 400 TV linhas
• Iluminação mínima: <2 Lux
• Ângulo de visão: 133°x108°x78° (DxHxV)
• Temperatura operativa: Câmera -30°C ~ +80°C
Precauções
• Recomenda-se a instalação por um profissional.
• park/vision da Valeo proporciona assistência ao ir marcha
atrás e ao estacionar, mas é essencial conduzir bem,
reduzir a marcha, utilizar os espelhos, etc.
• Para
assegurar uma visão clara, por favor, mantenha a
lente da câmera limpa e afastada de objectos afiados.
• As fortes chuvas, a sujidade na câmera podem provocar
uma visão imprecisa.
• Pode ser necessário o uso de uma anilha de ajuste para
ajustar o ângulo da câmera.
• Se
deseja ligar o sistema a um sistema de navegação
original, por favor, consulte o seu mecânico.
• Em
Parâmetros técnicos / Ecrã
• Tamanho: 2,48’’
• Formato de ecrã: 640 (H) x 240 (V)
• Número de pixéis: ~150 000
• Modo de vídeo: NTSC/PAL
• Corrente de trabalho < 250 mA
• Corrente estática < 10 mA
• Temperatura operativa: -10°C ~ +60°C
16
alguns veículos equipados com muitos dispositivos
electrónicos pode ser necessário instalar um relé de
potência.
• Por favor verifique que a câmera está à prova de água no
caso de colocar na parte de fora de pára-choques.
Não é necessário
fazer reset
Solução de problemas
1
Não aparecem imagens no ecrã:
1.O cabo de alimentação eléctrica está ligado correctamente?
2.Ligou o carro?
3.Meteu a marcha atrás?
4.Todas as ligações por cabo são correctas?
2
3
Se o problema persistir, por favor, siga estes passos:
5.Comprove o ajuste das funções correctas do ecrã.
1.Contacte com o distribuidor a quem comprou este
produto.
Imagem no ecrã sem ter seleccionado a marcha atrás:
2.Substitua a ECU do produto e volte a comprovar o
sistema.
Comprove se o cabo de alimentação da ECU está ligado ao
cabo de luz de marcha atrás.
Imagem imprecisa ou de má qualidade no ecrã :
3.Experimente a câmera com uma ECU certificada.
4.Ligue um sensor certificado na ECU e volte a
comprová-lo.
1.Comprove se há sujidade ou água na lente da câmera.
2.Limpe a lente com um apósito com álcool e depois seque-o
com um pano seco.
3.É fornecida suficiente alimentação eléctrica à ECU?
39
17
Χαρακτηριστικά
• Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα παρατήρησης
Κάμερα οπισθοπορείας
Οδηγίες τοποθέτησης
του χώρου πίσω από το όχημα κατά
οπισθοπορεία, μέσω μίας μικρής κάμερας.
• Συνεχόμενες
εικόνες ευρηγώνιας λήψης φθάνουν
στον οδηγό μέσω μιας οθόνης.
• Λειτουργία PAL είναι δυνατή.
• Εάν το όχημά σας είναι ήδη εφοδιασμένο με κάποιο
άλλο σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος εκτός
του beep&park, το park/vision™ θα πρέπει να
εγκατασταθεί και να λειτουργεί παράλληλα με αυτό.
• Εάν
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο
πριν από την αγορά,εγκατάσταση και τη χρήση του
προϊόντος
18
την
το όχημά σας είναι ήδη εφοδιασμένο με
το σύστημα beep&park με τους 4 αισθητήρες
ανίχνευσης εμποδίων, μπορείτε να τους συνδέσετε
στην ηλεκτρονική μονάδα του park/vision™ και να
τοποθετήσετε την οθόνη εντός της καμπίνας του
οχήματος. Ένας βομβητής μπορεί να προστεθεί εάν
χρειάζεται.
Τεχνικά χαρακτηριστικά / κάμερα
οπισθοπορείας:
• Τύπος/λειτουργία : κάμερα OSD
• Προδιαγραφές λήψης: PAL
• Τάση : DC 12V
• Κατανάλωση ισχύος : ~ 0.8W (Max.)
• Αισθ γραφικών : 1/3” έγχρωμος αισθητήρας
• Στοιχεία εικόνας: 628 (H) x 586 (V)
• Οριζόντια ανάλυση : 400 γραμμές TV
• Ελάχιστη φωτεινότητα: <2 Lux
• Γωνία λήψης : 133°x108°x78° (DxHxV)
• Θερμοκρασία λειτουργίας: Κάμερα -30°C ~ +80°C
Τεχνικά χαρακτηριστικά/ οθόνη
• Μέγεθος : 2.48’’
• Διαστάσεις προβολής : 640 (H) x 240 (V)
• Αριθμός pixels : ~150 000
• Είδος λήψης : NTSC/PAL
• Ρεύμα λειτουργίας < 250 mA
• Στατικό ρεύμα < 10 mA
• Θερμοκρασία λειτουργίας : -10°C ~ +60°C
Προσοχή
• Σας
συνιστούμε η εγκατάσταση να γίνει από κάποιον
εξειδικευμένο τεχνικό οχημάτων.
• Το park/vision™ βοηθάει στη διαδικασία οπισθοπορείας
και παρκαρίσματος. Ωστόσο πάντα πρέπει να λαμβάνετε
τα απαραίτητα μέτρα, όπως να κοιτάτε τους καθρέπτες, να
κινήστε σιγά κλπ.
• Για να διασφαλίστε την καθαρότητα της εικόνας, διατηρείτε
το φακό της κάμερας καθαρό και μακριά από αιχμηρά
αντικείμενα.
• Ισχυρή βροχή, βρωμιά ή ζημία στο φακό μπορούν να
προκαλέσουν θόλωμα της εικόνας.
• Μπορεί να απαιτηθεί η χρήση ενός ρυθμιστικού δακτυλιδιού,
προκειμένου να διορθωθεί η γωνία της κάμερας.
• Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε το σύστημα με το σύστημα
πλοήγησης, συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο τεχνικό.
• Σε αυτοκίνητα εφοδιασμένα με πολλές ηλεκτρονικές
συσκευές στο ταμπλό, ίσως θα ήταν απαραίτητη η
τοποθέτηση ενός ρελέ.
• Παρακαλώ βεβαιωθείτε για την στεγανότητα της κάμερας
στην περίπτωση που αυτή τοποθετηθεί εκτός του
προφυλακτήρα.
Δεν χρειάζεται
επανεκκίνηση
19
Επίλυση προβλημάτων
1
Δεν εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη :
1.Έχει συνδεθεί το καλώδιο παροχής ρεύματος σωστά ;
2.Είναι ο διακόπτης ανάφλεξης στην θέση ACC ON ;
3.Είναι επιλεγμένη η όπισθεν ;
4.Είναι όλες οι συνδέσεις των καλωδίων σωστές ;
5.Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις λειτουργίας.
2
Εικόνες στην οθόνη χωρίς να είναι επιλεγμένη η όπισθεν :
3
Θολή ή κακή εικόνα στην οθόνη :
Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων της ECU με τα πίσω φώτα.
Αν
το
πρόβλημα
παραμένει,
ακολουθήστε τα εξής βήματα :
παρακαλώ
1.Επικοινωνήστε με τον διανομέα που αγοράσατε το
προϊόν.
2.Αντικαταστήστε την ECU και ελέγξτε ξανά το
σύστημα.
3.Ελέγξτε τους αισθητήρες με τη σωστή ECU.
4.Ελέγξτε την ECU με σωστούς αισθητήρες.
1.Ελέγξτε αν υπάρχει βρώμα ή νερό στο φακό της κάμερας ;
2.Καθαρίστε τον φακό με ένα κομμάτι πανί και οινόπνευμα.
Σκουπίστε τον καλά ;
3.Φθάνει το σωστό ρεύμα στην ECU.
20
39
Merkmale
• Das
System liefert eine Ansicht des rückwärtigen
Parkraumes durch eine Minikamera.
Rückfahrkamera
Bedienungsanleitung
• Auf
dem LCD Display werden
Weitwinkelbilder übertragen.
kontinuierlich
• PAL Modus verfügbar.
• Wenn Ihr Fahrzeug
bereits mit einem anderen
Parkwarnsystem als beep&park ausgerüstet ist,
kann parallel dazu das System park/vision™ verbaut
werden.
• Wenn Ihr Fahrzeug bereits mit einem Parkwarnsystem
Vielen Dank für den Kauf von park/vision™.
Bitte lesen Sie vor Einbau und Gebrauch die
Bedienungsanleitung.
von beep&park mit 4 Hecksensoren ausgerüstet
ist, können diese Sensoren mit der park/vision™
Elektronik verbunden werden. Es müssen dann
nur noch die Kamera, der Bildschirm und, wenn
erforderlich, der Beeper verbaut werden.
21
Technische Parameter / Rückfahrkamera
• Type/Mode : OSD Kamera
• Video Standard : PAL
• Spannung : DC 12V
• Leistungsaufnahme: ca. 0.8W (Max.)
• Graphiksensor: 1/3” Farbsensor
• Bildelement : 628 (B) x 586 (H)
• Horizontale Auflösung : 400 TV Linien
• Min. Helligkeit: <2 Lux
• Sichtwinkel : 133°x108°x78° (TxBxH)
• Betriebstemperatur : Camera -30°C ~ +80°C
Technische Parameter / Display
• Größe : 2.48’’
• Displayformat : 640 (B) x 240 (H)
• Pixel : ~150 000
• Video Standart : NTSC/PAL
• Arbeitsstrom < 250 mA
• Ruhestrom < 10 mA
• Betriebstemperatur : -10°C ~ +60°C
22
Achtung
• Einbau nur durch geschultes Fachpersonal.
• Valeo park/vision™ unterstützt beim Rückwärtsfahren
und Einparken. Bremsen, die Benutzung des Spiegels
beim Fahren, etc. sind weiter erforderlich.
• Bitte die Kameralinse sauber halten und vor scharfen
Gegenständen schützen, um eine klare Sicht zu
gewährleisten.
• Starker Regen oder Schmutz auf der Kamera können ein
verschwommenes Bild verursachen.
• Es kann erforderlich sein, zur Einstellung des
Kamerawinkels einen Befestigungsring zu verwenden.
• Wenn Sie das System mit einem Navigationssystem
verbinden möchten, wenden Sie sich bitte an eine
Fachwerkstatt.
• Bei Fahrzeugen mit sehr vielen elektronischen Geräten
kann die Verwendung eines Schaltrelais erforderlich
sein.
• Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kamera gegen
Wasser geschützt ist, wenn diese außerhalb der
Stoßgange eingebaut wurde.
Kein reset
erforderlich
Fehlersuche
1
Es ist kein Bild auf dem Display zu sehen:
1.Ist die Stromversorgungsleitung richtig angeschlossen?
2.Ist die Zündung eingeschaltet?
3.Ist der Rückwärtsgang eingelegt?
4.Sind alle Kabel richtig angeschlossen?
5.Die korrekte
überprüfen.
2
Funktionseinstellung
des
Bildschirms
Bild auf dem Display, ohne dass der Rückwärtsgang
eingelegt ist:
Prüfen ob die Stromversorgungsleitung an das Rücklicht
angeschlossen ist.
3
Verschwommenes Bild oder schlechte Qualität auf dem
Display:
1.Prüfen, Sie ob die Kameralinse verschmutzt oder nass ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, befolgen
Sie bitte diese Schritte:
1.Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben.
2.Tauschen Sie das Steuergerät und prüfen Sie das
System erneut.
3.Testen Sie die Kamera mit einem geprüften
Steuergerät.
4.Schließen Sie geprüfte Kamera an das Steuergerät
an.
39
2.Die Linsen mit Alkohol säubern und anschließend mit einem
sauberen Tuch trocknen.
3.Ist die Versorgungsspannung des Steuergerätes hoch
genug?
23
Kenmerken
• Het systeem geeft door middel van een minicamera
tijdens het achteruitrijden een beeld van de ruimte
achter de auto.
Achteruitrijcamera
• Doorlopend
Instructiehandleiding
• PAL beschikbaar.
• Indien uw voertuig
groothoekbeelden
geprojecteerd op het LCD-scherm.
24
worden
reeds is voorzien van een
ander parkeerhulpsysteem dan beep&park, moet u
park/vision™ afzonderlijk aansluiten en zal dan
parallel functioneren.
• Indien
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Lees de handleiding goed door voordat u met het
inbouwen begint en het systeem gaat gebruiken.
die
uw voertuig reeds is voorzien van een
beep&park parkeersysteem met 4 sensoren,
kunt u de bestaande sensoren verbinden met de
park/vision™ elektronische controle-unit en het
scherm in het voertuig installeren. Een zoemer kan
indien nodig worden toegevoegd.
Technische gegevens / achteruitrijcamera
• Type: OSD-camera
• Videostandaard: PAL
• Verbruik: Ongeveer 0,8W (max.)
• Grafische sensor: 1/3” kleurensensor
• Afbeelding: 628 (H) x 586 (V)
• Horizontale resolutie: 400 TV-lijnen
• Minimale lichtsterkte: <2 Lux
• Gezichtsveld: 133°x108°x78° (DxHxV)
• Werkingstemperatuur: Camera -30°C ~ +80°C
Waarschuwing
• Er
wordt aanbevolen het inbouwen te laten uitvoeren
door een erkende, professionele automonteur.
• park/vision™
assisteert bij het achteruitrijden en
parkeren. Rijvaardigheden, zoals afremmen en het
gebruik van spiegels, blijven echter essentieel.
• Voor een duidelijk beeld dient u de lens van de camera
schoon te houden en te beschermen tegen scherpe
voorwerpen.
• Zware
regenval of vuil op de camera kunnen een
vertroebeld beeld veroorzaken.
• Een speciale ring voor de camera kan nodig zijn om de
hoek van de camera in te kunnen stellen.
• Neem
contact op met een automonteur als u het
systeem wilt aansluiten op een reeds aanwezig
navigatiesysteem.
Technische gegevens / scherm
• Grootte: 2,48’’
• Schermformaat: 640 (H) x 240 (V)
• Aantal pixels: ~150 000
• Videostandaard: NTSC/PAL
• Stroomsterkte (actief) < 250 mA
• Stroomsterkte (stand-by) < 10 mA
• Werkingstemperatuur: -10°C ~ +60°C
• Op
sommige auto’s die zijn uitgerust met veel
elektronische apparatuur kan het nodig zijn een
voedingsrelais toe te voegen.
• Zorg
ervoor dat er geen waterinfiltraties kunnen
plaatsvinden op de camera na inbouw.
Resetten
niet nodig
25
Problemen
1
Er wordt niets weergegeven op het scherm:
1.Is de voedingskabel juist aangesloten?
2.Is het contact in stand ACC ON gezet?
3.Is de achteruitrijversnelling geselecteerd?
4.Zijn alle draden juist aangesloten?
2
3
5.Controleer de juiste functieinstelling van het scherm.
1.Neem contact op met de dealer waar u het
product hebt aangeschaft.
Er wordt iets weergegeven op het scherm zonder dat de
achteruitrijversnelling is geselecteerd:
2.Vervang de ECU van het systeem en controleer
het systeem opnieuw.
Controleer of de voedingskabel van de ECU is aangesloten op
de bedrading van de achteruitrijverlichting.
3.Test de camera met een gecontroleerde ECU.
Vertroebeld beeld of slecht beeld op het scherm:
1.Controleer of er zich vuil of water op de lens van de camera
bevindt.
2.Reinig de lens met wat alcohol en droog de lens met een
schone doek.
3.Is er voldoende voeding naar de ECU?
26
Volg deze stappen als het probleem zich blijft
voordoen:
4.Sluit de gecontroleerde camera aan op de ECU
en controleer opnieuw.
39
Funkční vlastnosti
• Systém zajišťuje pohled do prostoru za vozidlem při
couvání pomocí minikamery.
• Širokoúhlý obraz je řidiči zobrazen pomocí displeje
LCD.
Parkovací kamera
Návod k použití
• K dispozici je režim PAL.
• Jestliže je již na vašem
vozidle parkovací systém
namontován, jiný než beep&park, může být
park/vision™ instalován samostatně a bude fungovat
souběžně!
• Jestliže
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě
si prosím přečtěte tuto příručku před instalací a
použitím přístroje.
je již na vašem vozidle namontován
parkovací systém se čtyřmi senzory, lze stávající
senzory připojit k elektronické řídící jednotce parkvision a umístit obrazovku dovnitř vozidla. Je možné
přidat výstrahu, bude-li třeba.
27
Technické parametry / zpětná kamera
• Typ/režim: OSD kamera
• Video-standard: PAL
• Napětí: stejnosměrné 12 V
• Příkon: cca. 0,8 W (max.)
• Obrazový senzor: 1/3” barevný senzor
• Počet obrazových prvků: 628 (Š) x 586 (V)
• Horizontální rozlišení: 400 TV řádek
• Minimální jas: <2 Luxy
• Úhel pohledu: 133°x108°x78° (HxVxŠ)
• Provozní teplota: kamera -30 °C ~ +80 °C
Technické parametry / displej
• Velikost: 2,48’’
• Formát displeje: 640 (Š) x 240 (V)
• Počet obrazových bodů : ~150 000
• Režim video: NTSC/PAL
• Provozní proud: < 250 mA
• Trvalý proud: < 10 mA
• Pracovní teplota: -10 °C ~ +60 °C
28
Upozornění
• Doporučujeme,
aby instalaci prováděl zkušený
profesionální autoelektrikář.
• park/vision™ pomáhá asistenčně při couvání a parkování.
Přesto je nezbytné i nadále využívat zkušenosti řidiče
jako jsou zpomalení, použití zrcátek atd.
• Pro zajištění jasného výhledu udržujte v čistotě čočku
kamery a zamezte jejímu poškrábání ostrými předměty.
• Silnější déšť nebo znečištění kamery může způsobit
zamlžené zobrazení.
• Pro nastavení úhlu kamery je dobré používat pomocný
kroužek.
• Pokud požadujete připojení systému k originálnímu
systému navigace, zjistěte si příslušné možnosti u svého
autoelektrikáře.
• U některých vozidel vybavených řadou palubních
elektronických zařízení může být nutné přidat výkonové
napájecí relé.
• Zkontrolujte těsnost kamery v případě, že je namontována
mimo nárazník.
Není nutný reset
Odstranění problémů
1
Na displeji není žádný obraz:
1.Je správně připojen vodič napájení?
2.Je zapalování zapnuto a je v poloze ACC ON?
3.Je zařazena zpátečka?
4.Jsou správně připojeny všechny vodiče?
2
3
Pokud problémy setrvávají, proveďte prosím
následující kroky:
5.Překontrolujte správné nastavení displeje.
1.Kontaktujte svého prodejce v místě zakoupení
produktu.
Obraz je na displeji i bez zařazení zpátečky:
2.Vyměňte řídicí jednotku (ECU) a překontrolujte
znovu systém.
Překontrolujte, zda je vodič z řídící jednotky připojen k vodiči
couvacího světlometu.
Zamlžený obraz nebo špatná kvalita obrazu na displeji:
1.Překontrolujte, zda na čočce kamery není znečištění nebo
voda.
2.Vyčistěte čočku lihem a osušte ji čistým hadříkem.
3.Je do řídicí jednotky ECU dodáváno dostatečně velké
napájecí napětí?
3.Otestujte kameru s přezkoušenou ECU.
4.Připojte přezkoušenou kameru do ECU a proveďte
opakovaně kontrolu.
39
29
Cechy
• System pozwala obserwować widok za pojazdem w
trakcie manewru cofania.
Kamera tylna
Instrkacja obsługi
Dziękujemy, że zakupili Państwo ten produkt.
Prosimy od dokładne przeczytanie instrukcji przed
rozpoczęciem montażu oraz użytkowania.
30
• Obraz
za pojazdem wyświetlany jest na
szerokokątnym wyświetlaczu LCD umieszczonym
w kabinie.
• System PAL dostępny.
• Jeśli twoje auto jest już wyposażone w tylny system
wykrywania przeszkód inny niż beep&park, system
park/vision™ powinien zostać zainstalowany
oddzielnie i będzie funkcjonować równolegle. System
park/vision™ działa niezależnie od czujników jak
również z czujnikami.
• Jeżeli
Twoje auto jest już wyposażone w asystent
parkowania beep&park z 4 tylnymi czujnikami,
powinieneś podłączyć zainstalowane już czujniki
do elektrycznej jednostki centralnej systemu
park/vision™ i zainstalować ekran wewnątrz kabiny.
Sygnał dźwiękowy (buzzer) może być zainstalowany
jesli jest to konieczne.
Dane techniczne / kamera tylna:
• Typ: kamera OSD
• Video standard: PAL
• Zasilanie: DC 12V
• Pobór mocy: max 0.8W
• Czujnik obrazu: 1/3” kolor
• Element optyczny: 628 (W) x 586 (S)
• Rozdzielczość pozioma: 400 linii TV
• Natężenie swiatła: <2 Lux
• Kat widzenia: 133°x108°x78° (GxWxS)
• Temperatura pracy: kamera -30°C ~ +80°C
Dane techniczne / Wyświetlacz
• Wielkość: 2.48’’
• Format: 640 (W) x 240 (S)
• Ilość pixeli: ~150 000
• Video mode: NTSC/PAL
• Natężenie robocze < 250 mA
• Natężenie statyczne < 10 mA
• Temperatura pracy: -10°C ~ +60°C
Uwaga
• Zalecamy przeprowadzanie montażu przez wyspecjali-
zowany warsztat.
pomaga dokonywać manewrów cofania
oraz parkowania. Tym nie mniej obniżenie prędkości,
używanie lusterek i inne umiejętności czy działania są
niezbędne do wykonania manewru.
• W celu zapewnienia czystego obrazu należy utrzymywać
soczewkę kamery w czystości i nie dotykać ostrymi
narzędziami.
• Silne opady atmosferyczne, zanieczyszczenia kamery
mogą powodować zamazany obraz.
• W celu regulacji kata widzenia kamery zaleca się
używać pierścienia montażowego.
• Jeżeli chcesz podłączyć system do systemu nawigacji
prosimy o udanie się specjalisty.
• W niektórych pojazdach wyposażonych w wiele
urządzeń pokładowych, może okazać się niezbędnym
montaż dodatkowego przekaźnika.
• Prosimy upewnić się, że kamera jest wodoodporna,
gdyż będzie zamontowana po zewnętrznej stronie
zderzaka.
• park/vision™
Restart nie jest
wymagany
31
Rozwiązywanie problemów
1
Bark obrazu na wyświetlaczu:
1.Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony?
2.Czy stacyjka jest włączona w położenie ACC ON?
3.Czy bieg wsteczny jest włączony
Jeżeli problemy nie ustępują, prosimy o :
4.Czy konektory przewodów są właściwie połączone?
1.Kontakt ze sprzedawcą, gdzie został zakupiony
produkt.
5.Sprawdzić ustawienia wyświetlacza.
2
3
biegu
2.Zastąpienie produkt ECU i ponowne sprawdzenie
systemu
Sprawdź czy zasilanie ECU jest podłączone do przewodu
światła cofania.
3.Podłączenie certyfikowanej kamery do ECU i
sprawdzenie.
Obraz na wyświetlaczu
wstecznego:
bez
włączonego
Obraz rozmazany lub niskiej jakości na wyświetlaczu:
1.Sprawdzić czy na obiektywie kamery nie ma wody lub
zanieczyszczeń.
2.Wyczyścić soczewkę kamery szmatką
następnie wyczyścić czystą szmatką.
3.Czy jest wystarczająca moc dla ECU?
32
z
alkoholem,
39
Функции
• Мини-камера
Камера заднего вида
Инструкция по установке и
эксплуатации
позволяет увидеть объекты,
находящиеся за автомобилем во время
включения заднего хода.
• Широкоугольная
видеокамера
передает
изображение на жидкокристаллический дисплей.
• Доступен режим PAL.
• Если Ваш автомобиль
уже оснащен другой
парковочной системой, park/vision™ должен быть
установлен отдельно, при этом оба устройства
будут работать параллельно.
• Если
Спасибо за выбор нашего устройства.
Пожалуйста,
внимательно
прочтите
инструкцию
перед
установкой
и
использованием.
Ваш автомобиль оснащен системой
beep&park с четырьмя датчиками, Вам
необходимо подключить уже имеющиеся датчики к
park/vision™ и установить дисплей внутри
автомобиля.
При
необходимости
можно
установить зуммер.
33
Технические параметры (видеокамера)
Внимание!
• Тип: OSD camera
• Стандарт видео: PAL
• Напряжение: DC 12V
• Мощность: около 0.8 Вт (максимум)
• Графический датчик: 1/3’’ датчик определения цвета
• Разрешение: 628 (H) x 586 (V)
• Горизонтальное разрешение: 400 TV линий
• Минимальная освещенность <2 Lux
• Угол съемки: 133°x108°x78° (DxHxV)
• Рабочая температура камеры: -30°C ~ +80°C
• Установка
Технические параметры (дисплей)
• Размер: 2.48’’
• Разрешение дисплея: 640 x 240
• Количество пикселей: ~150 000
• Стандарт видео: NTSC/PAL
• Рабочий ток < 250 мA
• Ток, потребляемый в режиме ожидания < 10 мA
• Рабочая температура: -10°C ~ +60°C
34
системы
должна
производиться
профессиональными сервисными станциями.
• park/vision™ помогает водителям при движении
назад и при парковке, но это не освобождает Вас
от обязанности смотреть в зеркала заднего вида и
двигаться назад медленно.
• Для обеспечения правильной работы камеры нужно
протирать ее от грязи и не царапать поверхность
объектива.
• Сильный дождь или грязь на объективе камеры
могут привести к искажению картинки.
• Для регулировки угла съемки камеры могут
понадобиться регулировочные кольца.
• Для подключения данной системы к уже
установленной навигационной системе обратитесь
к установщикам.
• Для некоторых автомобилей, оборудованных
различными электронными системами, необходимо
добавить в сеть реле мощности.
• Пожалуйста, убедитесь в герметичности камеры
перед установкой ее в бампер автомобиля.
Нет необходимости
в обнулении блока
управления
Диагностика неисправностей
1
Нет картинки на дисплее:
1.Правильно ли подключено питание?
2.Включено ли зажигание автомобиля?
3.Включена ли задняя передача?
4.Правильно ли подключена остальная проводка?
5.Проверьте правильность настроек дисплея.
2
Изображение появляется на дисплее без включения
задней передачи:
Проверьте правильность подключения блока управления
системы к проводу лампочки включения задней передачи.
3
Если проблему устранить не удалось:
1.Свяжитесь с поставщиком, у которого Вы
приобретали данный продукт.
2.Замените блок управления и проверьте систему
еще раз.
3.Проверьте камеру с новым блоком управления.
4.Подключите новую камеру к старому блоку
управления и проверьте заново.
Плохое качество изображения на дисплее:
1.Очистите объектив камеры от грязи и воды.
2.Промойте объектив спиртом и протрите чистой тканью.
39
3.Проверьте, достаточно ли напряжение, подключенное к
блоку управления?
35
Jellemzők
• A kisméretű kamera hasznos a tolatási manőverek
Parkolást segítő
kamera
használati útmutató
során, segítségével láthatja a jármű mögötti teret és
akadályokat.
• A nagy látószögű kamera felvételeit a vezető egy, a
műszerfalra elhelyezhető LCD-képernyőn láthatja.
• PAL kódolásra is állítható.
• Ha a jármű nem beep&park
tolatóradarral van
felszerelve, a park/vision™-t külön, a tolatóradartól
független rendszerbe kell beszerelni. A két rendszer
párhuzamosan fog működni.
• Ha
Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük,
figyelmesen olvassa el a tájékoztatót beszerelés,
illetve használat előtt!
36
a jármű 4 hátsó érzékelős beep&park
tolatóradarral van felszerelve, csatlakoztassa a
4 érzékelőt a park/vision™ központi egységébe,
a képernyőt pedig szerelje fel a műszerfalra. A
hangjelzés hangszórójával is kiegészíthető.
Technical adatok / hátsó kamera
• típus: OSD kamera
• Video mód: PAL
• feszültég: DC 12V
• Teljesítmény felvétel: kb. 0.8W (Max.)
• Grafikus érzékelő: 1/3” színes érzékelő
• Képernyő felbontás: 628 x 586
• Vízszintes felbontás: 400 TV sor
• Szükséges fényerő <2 Lux
• látószög: 133°x108°x78°
• Üzemi hőmérséklet: Camera -30°C ~ +80°C
Figyelmeztetés
• A beszerelést bízzuk szakemberre!
• A park/vision™ hátramenet és parkolás
közben nyújt
segítséget. A berendezés használata nem helyettesíti a
vezető figyelmét, ezért a visszapillantó tükrök használata és
lassú manőverezés javasolt!
• A
helyes működés érdekében a kamera lencséjét tartsa
tisztán és óvja a sérülésektől!
• Az
erős eső, koszos vagy sérült lencse homályos képet
eredményez.
• A kamera beszerelési szöge egy illesztőgyűrű segítségével
állítható.
• A berendezés gyári navigációs rendszerhez való kapcsolását
bízza képzett szakemberre!
• Ha
Technical adatok / kijelző
• méret: 2.48’’
• Kijelző méret: 640 x 240
• pixelszám: ~150 000
• Video mód : NTSC/PAL
• Üzemi áramfelvétel < 250 mA
• Statikus áramfelvétel < 10 mA
• Üzemi hőmérséklet: -10°C ~ +60°C
a jármű sok elektromos kiegészítővel van felszerelve,
külön relé beépítésére lehet szükség.
• Ellenőrizze
a kamera vízállóságát abban az esetben, ha a
lökhárítón kívülre szereli fel.
Az ECU lecsatlakoztatá
szükséges
37
Hibaelhárítás
1
A kijelzőn nem látható kép:
1.Ellenőrizze a vezetékek helyes bekötését!
2.Ellenőrizze, hogy a gyújtás bekapcsolt állapotát!
3.Ellenőrizze, hogy a jármű hátramenetben van!
2
4.Ellenőrizze a kijelző helye beállításait!
Ha a probléma nem szűnik meg, kérjük kövesse az
alábbi lépéseket:
Hátramenet kapcsolása nélkül is kép látható a kijelzőn:
2.Cserélje ki a termék központi egységét!
Ellenőrizze, hogy a berendezés csatlakoztatva van –e a
hátrameneti lámpához.
3
A kijelzőn homályos a kép:
1.Ellenőrizze, hogy a kamera lencséje tiszta-e!
2.A lencsét tisztítsa meg alkoholos ronggyal, majd egy tiszta,
száraz törlőkendővel is törölje meg!
3.Ellenőrizze, hogy a központi egység (ECU) elég áramot
kap-e!
38
1.Vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával!
3.Tesztelje a kamerát hitelesített központi egységgel
(ECU)!
4.Tesztelje a központi egységet (ECU) egy hitelesített
kamera segítségével!
39
Step by step installation
Installation pas à pas
Instalación paso a paso
Sequenza d’installazione
Instalação passo a passo
Εγκατάσταση βήμα - βήμα
Einbau
Inbouwen stap voor stap
Instalace krok za krokem
Instalacja krok po kroku
Установка шаг за шагом
Beszerelés lépésről lépésre
39
40
3x1
x15
41
11
45~65 cm
1/2 L
180’ ~ 210’
42
1/2 L
15~20 cm
22
8
= 18,5 mm
43
33
44
5
44
5
45
6
46
Functional tests
Essais de fonctionnement
Pruebas de funcionalidad
Test di funzionamento
Provas de funcionalidade
Τεστ λειτουργίας
Funktionstests
Functietests
Test funkce
Test działania
Проверка работы
funkció teszt
47
48
49
Conception et réalisation : TAKOMA – 2008
632062
Valeo Service | 70, rue Pleyel | 93285 Saint-Denis Cedex
Valeo Service SAS au capital de 17 623 995€ - RCS Bobigny 306 486 408
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising